stáhnout - Jihočeská hospodářská komora

Komentáře

Transkript

stáhnout - Jihočeská hospodářská komora
ZPRAVODAJ
JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY
ročník 14
www.jhk.cz
3/2015
Rozhovor s předsedou představenstva Jihočeské hospodářské komory Miroslavem Dvořákem
Jsme partnerem jihočeských podnikatelů
V čele představenstva Jihočeské hospodářské komory stojí Miroslav Dvořák od roku 2006. Svůj
post bude v podzimních volbách
obhajovat. „Otevřeli jsme se problémům podnikatelů a slyšíme na
ně, reagujeme, řešíme je. Nejsme
jen servisní organizací, jsme partnerem jihočeských podnikatelů,“
říká v rozhovoru předseda představenstva Jihočeské hospodářské komory Miroslav Dvořák.
Co považujete za největší
úspěch uplynulého volebního období?
Věcí, které se podařily, je více
a těžko vybírat pouze jednu. Díky
několika významným projektům
se nám například povedlo nastartovat podněcování zájmu o techniku v dětech, čímž je chceme
motivovat ke studiu technických
oborů. S tím souvisí i popularizace technických škol na jihu Čech.
Podařilo se prohloubit spolupráci
mezi firmami a školami v Jihočeském kraji, k čemuž dopomohly nejen pravidelné setkávání a služby,
které JHK realizuje, ale také podpisy takzvaných sektorových dohod, u kterých jsme aktivně byli
přítomni a formovali je. Spolu
s partnery jsme vytvořili nabídku
oborově zaměřených jazykových
kurzů jak pro technické pracovníky, tak například pro pracovníky
v cestovním ruchu.
Přišli jsme s novými službami
pro členy JHK – ať již šlo o nové
formy prezentace, či například
pomoc při hledání nových pracovníků v rámci Burzy pracovních
příležitostí. Určitě se nám podařilo zlepšit komunikaci a spolupráci
s krajským úřadem v mnoha oblastech a velmi dobře se rozvíjela také přeshraniční spolupráce
s komorami v Rakousku a Německu.
Zmínil jste sektorové dohody,
v červnu byla podepsána nová
sektorová dohoda pro Jihočeský kraj v oblasti elektrotechniky
a energetiky. Jde po strojírenství
o druhý obor, ve kterém se komora
aktivně zapojuje do boje za více
kvalifikovaných pracovníků pro
firmy. Jak jsou sektorové dohody
účinné?
Je určitě zájmem nás všech,
abychom ve školách vychovávali
takové absolventy, kteří najdou
na trhu práce uplatnění, tudíž je
nutné, aby vzdělávací programy
zohledňovaly potřeby zaměstnavatelů. A sektorová dohoda
je přesně tím projektem, který
k tomu napomáhá. Elektrotechnika a energetika patří mezi obory
zajímavé, inovativní a především
perspektivní z pohledu trhu práce. K dohodě se připojilo čtrnáct
významných
zaměstnavatelů,
mimo jiné ČEZ, Robert Bosch, MOTOR JIKOV GROUP, Jihostroj, Brisk
či Schneider Electric, a kolem čtyř
desítek vysokých, středních i základních škol.
Jaké problémy a úkoly má JHK
před sebou pro následující volební
období?
Rozjíždí se nové programovací období a komora samozřejmě
musí nabízet podnikatelům pomoc při čerpání dotačních prostředků z EU. Je třeba pokračovat
v přípravě takových aktivit a projektů, které podpoří zlepšování
situace na trhu práce – a to jak na
úrovni vzdělávání, motivace studentů, tak i v oblastech zlepšování odborné výuky a dalších. Máme
ale samozřejmě i úkoly vycházející ze statutu JHK, musíme zajistit
stabilní financování, rozvíjet členskou základnu nejen kvůli zmíněnému financování, ale i pro získání
větší váhy a možnosti ovlivňovat
dění v oblasti podnikání. Chceme
pokračovat v navazování spolupráce s dalšími zahraničními komorami i zesílit spolupráci se sousedy na Plzeňsku a Vysočině.
V čele JHK jste od roku 2006, jak
se od té doby komora proměnila?
Služby JHK se neustále mění
podle toho, jaká je zrovna potřeba podnikatelů. Asi nejvíce se ale
změnil náš přístup - od standardních služeb, jsme přešli mnohem
více k diskusi. Otevřeli jsme se
problémům podnikatelů a slyšíme na ně, reagujeme, řešíme je.
Nejsme jen servisní organizací,
jsme partnery jihočeských podnikatelů.
Letos jste se stal předsedou
dozorčí rady Svazu průmyslu České republiky. Můžete využít pozici
i ve vztahu k Jihočeské hospodářské komoře?
Svaz průmyslu patří mezi největší podnikatelské a zaměstnavatelské svazy. Jde o významného a razantního partnera ve
vazbě mezi podnikatelskou sférou, vládou a odbory. Sdružuje
přes devět tisíc firem s 850 tisíci
zaměstnanci. Svaz stejně jako
Jihočeská hospodářská komora
usiluje hlavně o zlepšení podmínek podnikání pro firmy i živnostníky. Jihočeská hospodářská ko-
mora tak získala spojení na velmi
významného partnera, se kterým
může diskutovat a koordinovat
své snahy o zlepšení podnikatelského prostředí.
Velkým tématem posledního
roku byly sankce uvalené na Ruskou federaci. Můžete zhodnotit
jejich dopad na jihočeské podnikatele? Jak se k sankcím staví
komora?
Z podnikatelského hlediska
v rámci jihočeského kraje je jejich
dopad minimální. Nejhlasitěji se
proti sankcím v médiích ohrazovala mlékárna Madeta. Další
prohlášení jsem nezaznamenal.
Z výsledků anonymního průzkumu Svazu průmyslu České republiky vyplynulo, že určité dopady
by sankce mohly mít na exporty
firem do Ruska přes odběratele
v západní Evropě. Z ankety dále
vyplynulo, že nejvíce zasažená
odvětví průmyslu jsou strojírenství, energetika, chemický a petrochemický průmysl. Komory
podporují podnikatelské subjekty v jejich činnosti a rozvoji,
nedělají politiku. Podle mého se
jedná o politicky vyvolanou akci,
z toho vyplývá, že obchodní kroky
zůstanou zachovány, protože ty
se odehrávají na půdě lidí, kteří
dělají business.
Regionální sektorovou dohodu pro Jihočeský kraj v oblasti elektrotechniky a energetiky podepsali předseda představenstva Jihočeské
hospodářské komory Miroslav Dvořák a hejtman Jihočeského kraje
Jiří Zimola v červnu.
JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
www.jhk.cz
Přeshraniční fórum inovací udělilo
ceny Cross Border Award
Jihočeskou cenu Cross Border
Award (CBA) v kategorii přeshraniční spolupráce podniků letos získala společnost OKNOTHERM spol.
s.r.o. se sídlem v Kaplici. V kategorii
přeshraniční spolupráce institucí
byla jihočeská cena CBA udělena
Technologickému centru Písek za
vzornou spolupráci s akademickými i technologickými partnery.
Ceny převzali zástupci firem na
červnovém
českobudějovickém
Přeshraničním fóru inovací, při
kterém se setkávají zástupci hospodářských komor a významných
společností z Jihočeského kraje,
Dolního Bavorska a Horního Rakouska. Na této akci se již tradičně
rozdávají ceny Cross Border Award
(CBA), které se udělují jako společné ocenění Průmyslové a obchodní
komory Dolního Bavorska, Jihočeské hospodářské komory a Hospodářské komory Horního Rakouska.
Předmětem ocenění je příkladná
přeshraniční spolupráce podniků a
institucí.
„Ceny Cross Border Award se
udělují za příkladnou přeshraniční
obchodní spolupráci podniků a institucí v oblasti výzkumu a rozvoje
v prostoru těchto tří zemí,“ sdělila
Alice Gregová z oddělení zahraničních vztahů a podpory exportu Jihočeské hospodářské komory.
2
Novou ředitelku má Oblastní
kancelář Jihočeské hospodářské
komory v Prachaticích. Od 17. 8.
2015 se jí stala Kateřina Třísková.
Kontakt: [email protected], tel.: 608
572 265.
Na tradiční Společenský ples zve
již po jedenácté Jihočeská hospodářská komora, oblastní kancelář Prachatice, všechny příznivce
dobré zábavy, který otevře plesovou sezónu v Prachaticích. Datum
plesu je stanoven na 8. ledna 2016
a uskuteční se v prostorách Národního domu.
Jihočeskou cenu CBA za příkladnou
přeshraniční spolupráci podniků
v letošním roce převzal Jiří Krba,
zakladatel a majitel společnosti
OKNOTHERM.
Cenu za příkladnou přeshraniční
spolupráci institucí převzal David
Vostarek, jednatel Technologického centra Písek.
Za OKNOTHERM spol. s r.o. převzal cenu majitel a zakladatel firmy
Jiří Krba. „V současné době zaměstnává firma více než 150 zaměstnanců a denně dáváme práci dalším
čtyřiceti montážním partám po
celé České republice, přičemž celá
čtvrtina naší produkce je určena
do zemí Evropské Unie, především
Rakouska a Německa. Toto ocenění,
kterého si velice vážíme, je hlavně
výsledkem dobře odvedené práce
našich zaměstnanců,“ řekl Jiří Krba.
„Takto významné ocenění je
pro nás známkou slušně odvedené
práce,“ poděkoval David Vostarek,
jednatel Technologického centra
Písek, které je nejmodernějším datovým centrem v České republice a
doplnil, že současně je pro ně ocenění i určitou motivací a závazkem
do budoucna.
Burzy škol budou moci školáci
s rodiči navštívit v sedmi městech
Celý podzim budou mít jihočeské střední školy a firmy možnost
představit své studijní a učební
obory, výukové programy, ukázky
z praxe i možnosti následného profesního uplatnění.
Podzim je každoročně obdobím,
kdy Jihočeská hospodářská komora (JHK) organizuje Burzy škol aneb
Prezentace středních škol a firem,
které nabízejí žákům i jejich
rodičům potřebné informace
o studijních a učebních oborech pro následující školní
rok. Cílem je pomoci žákům
končícím povinnou školní docházku vybrat si tu
pravou střední školu pro
své další vzdělávání.
Těchto
přehlídek
s pestrou paletou oborů
se každoročně zúčastní desítky středních škol a odborných učilišť. Prezentují se tištěnými materiály, propagačními video
spoty i tematickým kulturně zábavným programem. Umělecké školy
KRÁTCE
upoutají předváděním kreseb, kadeřnice netradičními účesy, kosmetičky líčením pro každou příležitost
a technici předvedou vlastnoručně
postavené modely aut a programování numerických strojů.
Návštěvníci zde tak mají jedinečnou příležitost získat v jeden
den a na jednom místě aktuální
informace o podmínkách dalšího
studia a seznámit se s možnostmi uplatnění absolventů v praxi. Mohou na vlastní oči vidět
ukázky činnosti dané školy a zeptat se pedagogů i samotných
studentů na to, co je zajímá,
aby si vybrali ten nejvhodnější studijní obor,
který je připraví na budoucí profesi.
Řada lidí pracuje v jiné
profesi, než pro kterou se připravovali ve škole. Důvodem
může být, že vystudovali obor, ve
kterém pak nenašli uplatnění nebo
také to, že obor, který studovali,
nakonec nesplnil jejich očekávání.
Správný výběr studia je proto velmi
zásadní a Burzy škol, které Jihočeská hospodářská komora pořádá,
mohou ke správné volbě významně
přispět.
Termíny:
Vimperk, 1. 10. 2015
[email protected], 608 572 265
J. Hradec, 8. 10. 2015
[email protected], 608 572 262
Třeboň, 15. 10. 2015
[email protected], 608 572 259
Tábor, 20. 10. 2015
[email protected], 608 572 260
Strakonice, 3. 11. 2015
[email protected], 724 613 943
Prachatice, 4. 11. 2015
[email protected], 608 572 265
Písek, 9. 11. 2015
[email protected], 608 572 253
Fórum podnikatelů Strakonicka se
uskuteční ve čtvrtek 22. října 2015
již tradičně v Rytířském sále hradu
ve Strakonicích. Těšit se můžete
na zajímavého hosta a vyhlášeni vítězů v soutěži „ Významná
společnost, významný živnostník,
významná osobnost a významný
rodák roku“. Spolu s Týdeníkem
Strakonicko vyhlásíme vítěze
2. ročníku čtenářské ankety
„Úsměv roku“.
Nově zvolená vedení mají Oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory v Táboře a Milevsku.
Vedení Rady oblasti v Táboře bylo
zvoleno ve složení: Jiří Macháček,
MOTOR JIKOV Strojírenská, a.s.
– předseda, Josef Mičan, F. O. –
1. místopředseda, Petr Kukla, Regio projekt, s.r.o. – 2. místopředseda. Vedení Rady oblasti v Milevsku bylo zvoleno takto: Petr Bašík,
AURA, a.s. – předseda, Jaroslav
Bálek, BONAS spol. s r.o. – 1. místopředseda, Dagmar Švárová, SOŠ
a SOU Milevsko – 2. místopředsedkyně.
O přístroje, které pomůžou malým
pacientům, je bohatší Nemocnice v Českém Krumlově. Finanční
prostředky na koupi nových přístrojů zaslali podnikatelé v rámci charitativního koncertu, který
pořádala Nemocnice Český Krumlov, a.s. ve spolupráci s Oblastní
hospodářskou komorou v Českém
Krumlově. Předseda představenstva českokrumlovské nemocnice
Jaroslav Šíma na koncertě uvedl,
že ze získaných prostředků bude
zakoupeno např. transportní lůžko
MERIVAARA, které slouží k převozu
dětských pacientů na operační
sál. Společně s předsedou Oblastní hospodářské komory v Českém
Krumlově Otakarem Veselým na
závěr koncertu poděkovali všem
fyzickým i právnickým osobám za
finanční dary a vyslovili společné
přání, aby všechny zakoupené přístroje bylo zapotřebí co nejméně
využívat.
3/2015
JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
www.jhk.cz
Každé druhé úterý v měsíci
můžete prožít Business ráno
Neustále přijímat nové výzvy,
získávat nové informace, sledovat
nové trendy a přizpůsobovat se
jim, to je nezbytnou součástí práce
každého úspěšného podnikatele.
Jihočechům pomáhá v této oblasti Jihočeská hospodářská komora
(JHK) i prostřednictvím pravidelných setkání s názvem Morning for
Business.
„Tímto zajímavým a neformálním způsobem se snažíme vytvářet
prostředí, kde mohou podnikatelé
navazovat nové kontakty, ale také
utužovat ty stávající nebo obnovit
ty bývalé. Setkání Morning for Business nabízí prostor, kde mohou
podnikatelé představit svoji činnost a podpořit tak své produkty,
získat doporučení a navázat nové
obchodní spolupráce. Jde o účinné
propojování zajímavých a aktivních
podnikatelů, kteří chtějí poznávat
jiné schopné podnikatele,“ představuje koncept Helena Halabicová
z JHK.
S myšlenkou pořádat taková
setkání přišla Lenka Vohradníková,
ředitelka českobudějovické oblastní kanceláře při JHK. „Setkání jsou
postavena na principu networking,
který je dnes již považován za nut-
nou součást efektivního byznysu,
ale před dvěma lety, než jsme Morning for Business začali organizovat, podobná aktivita chyběla. Šlo
nám především o to zprostředkovat podnikatelům nadstandardní
informace z trhu, protože právě
dobrá a v pravý čas získaná informace zvyšuje konkurenceschopnost a tím i úspěšnost podnikání,“
říká Lenka Vohradníková a dodává:
„Ukázalo se, že to byl dobrý nápad
a podnikatelé, majitelé či zástupci
firem v setkáváních spatřují příležitost, kdy mohou svoji firmu nejen
představit, ale také rozvíjet a přijít
k hodnotnému zdroji informací
a zkušeností.“
„Již dva roky, pravidelně každé
druhé úterý v měsíci, můžete strávit
ráno se zajímavými lidmi, získat informace, poslechnout si zajímavou
přednášku či prezentaci a u toho
ještě dobře posnídat,“ pokračuje
Lenka Vohradníková a přidává své
pozvání s tím, že akce je otevřená
všem členům JHK zdarma, jedinou
podmínkou je nezapomenout si vizitky a připravit si krátké přestavení
své firmy. Jaké další zajímavé aktivity pro podnikatele JHK připravuje,
se dozvíte na www.jhk.cz.
inzerce
inzerce
Centrum celoživotního vzdělávání
VŠTE
•
•
•
•
•
•
Mimořádné studium inženýrských oborů
Mimořádné studium bakalářských oborů
Studium MBA, zaměření: Strategický management
Studium BBA, zaměření: Oceňování podniku
Rekvalifikační kurz Personalista
Specializační kurz Slévárenství
Přihlášky do 30.9.2015
Více na webu
inzerce
Pomůžeme webu
růst!
Vyvíjíme weby a aplikace,
které mají vydělávat a ne
utrácet Vaše peníze.
POPTEJTE NÁS
724 690 782
www.inizio.cz
3/2015
3
JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
www.jhk.cz
Dva tisíce malých i velkých návštěvníků
si vyzkoušely techniku na vlastní kůži
Poznat zajímavosti ze světa
techniky měli návštěvníci možnost na zážitkovém dni, který pro
děti a rodiče zorganizovaly spolu
s partnery Jihočeská hospodářská
komora a Jihočeská společnost
pro rozvoj lidských zdrojů pod
výstižným názvem Dobrodružství
s technikou.
První, pilotní ročník akce se
uskutečnil v polovině června na
českobudějovickém
Výstavišti.
Jeho cílem bylo interaktivní a hravou formou ukázat dětem všech
věkových kategorií i jejich rodičům,
že techniky se nemusí bát. Ukázat,
že technické obory mají obrovskou perspektivu také z hlediska
Vyzkoušet si spoustu věcí takříkajíc na vlastní kůži. To bylo jedno z hesel
Dobrodružství s technikou.
budoucího uplatnění na trhu práce a nejedná se o málo lukrativní
práci, jak se o ní smýšlí dnes. Mimo
to akce poskytla výjimečný prostor
pro společné setkání dětí, jejich rodičů, škol a firem, jejichž zajímavé
exponáty zde dávaly jasnou výzvu
k tomu, že studovat technické obory může být i zábava.
O tom, že se to povedlo a že
akce měla velký úspěch, hovoří
nejen spokojenost vystavovatelů,
ale především spousta kladných
ohlasů od návštěvníků. Těch přišlo
bezmála dva tisíce. „Staršího syna,
který se po prázdninách chystá do
první třídy, nejvíce nadchli lego roboti a to, že je může ovládat přes
telefon. Jeho mladším sourozencům, kterým jsou čtyři roky, se moc
líbil inkubátor, měnění hlasu a také
motokáry. Mě osobně nejvíce zaujal
svařovací simulátor,“ řekl tatínek
Josef Feferle.
Mnoho pozitivních reakcí lze
vyčíst také z návštěvní knihy: „Krásně se nám tady hrálo. Výstava se
nám líbila, vyzkoušeli jsme si úplně
všechno. Akce je super, shlédli jsme
zajímavé věci. Bylo to tady moc fajn,
plné her a zábavy.“
„Chtěl bych velice poděkovat
všem zúčastněným firmám, školám
a ostatním partnerům, bez nichž by
tato unikátní akce nevznikla a díky
nimž bylo možné technické dobrodružství zrealizovat v tak velkém
rozsahu. Rovněž děkuji hejtmanovi
Jihočeského kraje Jiřímu Zimolovi
a primátorovi města České Budějovice Jiřímu Svobodovi, kteří nad
akcí převzali záštitu. Poděkování
patří také mediálnímu partnerovi
Radiu Kiss Jižní Čechy,“ řekl ředitel
úřadu Jihočeské hospodářské komory Luděk Keist.
Akce byla realizována s finančním přispěním Jihočeského kraje
a statutárního města České Budějovice. Hlavními partnery byli Jihočeský kraj a Statutární město České
Budějovice. Generálními partnery
byli MOTOR JIKOV Group a. s., ČSAD
Autobusy České Budějovice a.s., Engel strojírenská spol. s r. o. a Výstaviště České Budějovice a.s.
Vítáni byli i úplně nejmenší návštěvníci, kteří dorazili na akci s rodiči, na
které Dobrodružství s technikou také cílilo.
Kromě programu uvnitř jednoho z pavilonů Výstaviště se akce odehrávala i venku. Na snímku závod motokár, které postavili studenti a učni
technických škol.
Soutěžit mohli návštěvníci akce například ve skládání polytechnické stavebnice na čas u jednoho z hlavních partnerů akce MOTOR JIKOV Group a.s.
Spoustu zábavných soutěží a úkolu nabídl také stánek Jihočeské hospodářské komory.
4
3/2015
JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
www.jhk.cz
Chceme se stát centrem vývoje pro celou
skupinu podniků VISCOFAN
Ing. Miloslav Kamiš
44 let
Miloslav Kamiš absolvoval Technickou univerzitu ve
Zvolenu. Ve VISCOFANU působí od roku 2001. Je předsedou
rady Oblastní hospodářské
komory České Budějovice. Má
dvě děti, 17 a 10 let.
VISCOFAN Group největším světovým producentem umělých střívek určených zejména pro masný
průmysl. Českobudějovická pobočka VISCOFAN CZ funguje letos
dvacátým rokem a je mimo jiné
zodpovědná za dodávky do více
než 100 zemí světa prostřednictvím distribučního centra firmy.
„Nejsme a již nikdy nebudeme
lokalitou s nízkým nákladem na
pracovní sílu. Musíme se orientovat na tvorbu vyšší přidané hodnoty, efektivitu a sofistikovaná
řešení, která budeme následně
přenášet do skupiny,“ říká v rozhovoru generální ředitel společnosti VISCOFAN CZ Miloslav Kamiš.
Kde se zákazník setká s výrobky značky VISCOFAN?
Při běžném nákupu na značku nenarazíte. Nejsme přímý výrobce, dodáváme zpracovatelům
v masném průmyslu, kteří naše
výrobky používají pro výrobu jejich finálního výrobku, který již
směřuje ke konečnému zákazníkovi. Takže, pokud si koupíte jakýkoliv párek, salám či paštiku,
s velmi vysokou pravděpodobností bude v našem výrobku. Velice
zjednodušeně, předpokládám, že
většina z nás viděla plnění jitrnic,
je to něco podobného, i když finální výsledek je párek nebo salám vnitřek je dílo našeho zákazníka,
který dodává svou značku, to co je
3/2015
okolo, je výrobek VISCOFANU. Tak,
jak říká jeden ze skupinových sloganů „dobrý obal dobré chrání“
- mimochodem, autorem je naše
zaměstnankyně – za obal se můžu
vždy zaručit.
Čím to je, že je o VISCOFANU poslední dobou tolik slyšet?
Nemyslím si, že by se jednalo
o nějaký zásadní nárůst publicity.
VISCOFAN se stále snaží jít svou
cestou a našim cílem není, aby
o nás bylo slyšet. Chceme, aby náš
výrobek byl tím nejlepším řešením pro naše zákazníky. Cílem je
tvořit stabilní výsledky, zvyšovat
efektivitu a neustále se zlepšovat.
To pochopitelně přináší nárůst výroby a dlouhodobý růst výsledků,
což vyvolává zájem. Mimochodem,
celý VISCOFAN již funguje 40 let,
z toho v Českých Budějovicích
dvacet let a jsem přesvědčen, že
ještě dlouho bude. VISCOFAN je
v našem byznysu značka, kterou
každý zná, protože máme 26 procent světového trhu. Když se podíváte na naše výsledky na burze,
pochopíte, proč jsme dobrá značka.
Slavíte dvacet let působení
v Českých Budějovicích, jaké máte
vize do dalších dvaceti let?
Určitě jsou zavazující, to si
uvědomujeme všichni. VISCOFAN
se dostal velmi rychle do pozice
světového lídra, což pochopitelně vnímáme a mění nás to. Není
lehké udržet motivaci firmy a vysvětlovat, že neustálé zlepšování
je nutnost a že konkurence nespí.
Naší vizí je být celosvětovým lídrem ve všech segmentech trhu, na
kterém působíme.
V Českých Budějovicích se za
dvacet let fungování absolutně
změnil původní model. Nejsme
a již nikdy nebudeme lokalitou
s nízkým nákladem na pracovní sílu, naše zaměření musí být
úplně jiné. Musíme se orientovat
na tvorbu vyšší přidané hodnoty,
efektivitu a sofistikovaná řešení,
která budeme následně přenášet do skupiny. Zejména v oblasti plastikových výrob bychom se
měli co nejrychleji stát centrem
vývoje pro celou skupinu.
Vaše společnost byla letos
zařazena mezi stovku největších
plátců daní v ČR. Těší vás tento
úspěch?
Nevím, jestli těší. Kdo platí rád
daně? Těší mě jiná věc a to je pohled majitelů. Pracujeme v České
republice, máme české zaměstnance, takže platíme daně v tomto státě. Takhle to vnímají a je to
jasné, i když se bavíme o spoustě
peněz. Toho si opravdu vážím.
Jaká bude odpověď jednatele
tak významné a prosperující společnosti na „oblíbené“ téma nedostatku kvalifikovaných pracovníků a situace kolem lidských zdrojů vůbec?
Je to vážné a myslím si, že se
problém bude zhoršovat. Bude
a mnohdy to již je zásadní rizikový faktor při rozhodování o dalším rozvoji nebo nové investici.
Bohužel nejsem v tomto ohledu
optimista, myslím si, že na řešení
je již pozdě a pokud najdeme odvahu skutečně přestavět systém
vzdělávání, výsledek uvidíme až
za několik let. Z mého pohledu
je klíčový aktivní přístup politické reprezentace, která musí najít
odvahu ke změně. Pozitivní pocit
mám z přístupu některých představitelů vzdělávacích institucí,
kteří se snaží hledat synergie
s podnikatelskou sférou. Nedávno
jsem hovořil s kolegou z Německa,
jehož dcera vstupuje tento rok do
duálního vzdělávacího systému –
ten systém funguje velmi dobře
a všichni jsou spokojení, rodiče,
žáci a firmy. Myslím si, že bychom
se k tomuto systému měli co nejrychleji vrátit. Ale nutná je zásadní
změna.
Neméně důležitým faktorem je
i kvalita absolventů. Komentoval
jsem, že je nutné se orientovat
na tvorbu vyšší přidané hodnoty
a hledání nových, unikátních řešení. A k tomu pochopitelně potřebujete kvalitní lidské zdroje.
Rostoucí podnikání lze jen těžko
postavit na absolventech, kteří
nejsou připraveni a na manažerech s hypotékou, jejichž jedinou
motivací je jistota a klid. VISCOFAN dává jedinečné šance, nejsme
svázaní nějakou významnou personální politikou skupiny a ten,
kdo systém pochopí a prosadí se,
má šance dostat zajímavé nabídky
z celého světa – bývalý kolega řídí
celý zákaznický servis přímo ve
Španělsku, máme lidi v Číně, Mexiku, naši zaměstnanci pomáhali
s rozjezdem závodů v Srbsku, Uruguayi. Vše stojí na chuti a motivaci
každého jedince něco dokázat.
Společnost VISCOFAN je často také zmiňována v souvislosti
s podporou sportovních, společenských i charitativních akcí. Podle
čeho se rozhodujete, co podpoříte?
Vnímáme naši regionální odpovědnost, proto pokud shledáme nějakou podporu za smysluplnou, pomůžeme. Ale nechceme
suplovat úlohu „společné kasy“,
loni jsme odvedli 231 milionů korun pouze na dani z příjmu a myslíme si, že už to samo o sobě je
významná podpora.
• VISCOFAN CZ s.r.o. se sídlem Průmyslová 377/2, České Budějovice, je součástí
španělské skupiny VISCOFAN Group, největšího světového výrobce umělých
střívek určených zejména
pro masný průmysl.
• Výrobky VISCOFAN Group
jsou dodávány do více než
100 zemí světa prostřednictvím strategického distribučního centra umístěného
v Českých Budějovicích.
• VISCOFAN je jediným světovým výrobcem, který má ve
svých provozech zavedeny
čtyři výrobní technologie,
aby mohl nabídnout celulózová, kolagenová, fibrousová i plastová střívka.
• Z celosvětového pohledu
je skupina VISCOFAN Group
největším
producentem
umělých střívek. Je tvořena
výrobními závody v Brazílii, Číně, České republice,
Německu, Mexiku, Srbsku,
Španělsku, USA a Uruguayi,
a 14 obchodními centry.
• Výrobní závod v Českých
Budějovicích funguje od
roku 1995 (20 let v ČR). Má
přímou obchodní odpovědnost za následující země:
Polsko, Česká republika,
Rumunsko, Řecko, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko,
Bulharsko, Chorvatsko, Bělorusko, Srbsko, Ukrajina,
Bosna a Hercegovina, Moldávie, Albánie, Makedonie,
Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán
• Obrat 6,5 miliard korun
• 650 zaměstnanců
5
JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
www.jhk.cz
Komora podporuje spolupráci středních
škol se zaměstnavateli a odborníky
Podíl zaměstnavatelů, kteří
mají problémy s obsazením volných pracovních pozic z důvodu
nedostatku kvalifikovaných kandidátů, stoupá. Mezi nejčastější
důvody, jež zaměstnavatelé uvádějí je, že obtížně nalézají kvalitně připravené absolventy jak po
stránce odborné, tak všeobecné
a mladým absolventům často chybí potřebná praxe a dostatečné
znalosti o prostředí a chodu firem.
„Nedostatečná je i spolupráce škol a zaměstnavatelů, což
vyplývá z výsledků našich dlouhodobých průzkumů v regionu,“
uvedla Helena Halabicová z oddělení podpory podnikání a rozvoje
lidských zdrojů Jihočeské hospodářské komory (JHK). „Téměř polovina respondentů v kraji hodnotí
odborné kompetence absolventů
jako spíš podprůměrné,“ dodala
Helena Halabicová.
Jedním z řešení je kvalitní
a účinné propojení všech forem praktického vyučování žáků
tak, aby se seznámili s chodem
konkrétní fungující firmy a také
zlepšení komunikace a navázání
efektivní spolupráce středních
škol se zaměstnavateli. Napomoci tomuto řešení se rozhodla JHK
prostřednictvím vlastního projektu Odborné praxe při vzdělávání
v Jihočeském kraji. Hlavním cílem
projektu bylo podpořit praktickou
výuku na středních školách zaměřených nejen na technické obory,
ale i na služby a prohloubit praktickou část vzdělávání, která je
nezbytná k následnému uplatnění
absolventů na trhu práce.
Aktivity projektu se zaměřily
především na zprostředkování
spolupráce škol, zaměstnavatelů
a odborníků z praxe. Celkem se
do projektu zapojilo více než tisíc
studentů z osmi středních škol
sídlících v Českých Budějovicích,
Táboře a Písku. „Nejenže se žáci
mohli účastnit praktického vyučování přímo u zaměstnavatelů,
ale i výuka ve škole byla zajištěna
odborníky z praxe a součástí projektu bylo také nakoupení požadovaného vybavení do škol, díky
němuž se ve školách podařilo mo-
6
dernizovat vybavení pro praktickou výuku,“ vyjmenovává jednotlivé aktivity Petr Rejnek, manažer
projektu a pokračuje: „Nejlépe
žáci hodnotili, že se v rámci projektu mohli účastnit odborných
workshopů, což jim umožnilo poznávat a samostatně se podílet
na praktických činnostech rovnou
v podnicích.“
V rámci realizace projektu
vznikl také soubor metodik praktického vyučování a dalších forem
spolupráce firem a škol, který se
podrobně zabývá doporučenými
postupy pro realizaci praktického vyučování žáků s důrazem na
praxi u zaměstnavatelů. „Publikace obsahuje i praktické příklady
a zkušenosti vycházející z poznatků získaných při realizaci projektu,
včetně nových podnětů v oblasti
navazování partnerství, což vhodně celou problematiku doplňuje,“
řekla Helena Halabicová.
Dalším výstupem projektu je
analýza mapující nejen možnosti
praktického vyučování v Jihočeském kraji, ale i využití různých
forem spolupráce firemní a vzdělávací s uvedením návrhů dalších
možných řešení vedoucích k rozvoji odborných kompetencí žáků.
„V analýze jsou využity výsledky
průzkumu praktického vyučování
a způsobu realizace odborných
praxí žáků na školách a výsledky
dotazníkového průzkumu využívaných forem spolupráce firem
a škol. Využili jsme i výstupy šetření Jihočeského kraje,“ sdělila
Helena Halabicová.
„Věříme, že všichni, kteří se
věnují vzdělávání žáků středních
škol při praktickém vyučování, naleznou v těchto materiálech nejen
potřebné informace, ale i inspirace přínosné pro jejich další práci,“
shodují se Petr Rejnek a Helena
Halabicová.
Projekt, jehož partnery jsou
Jihočeský kraj a Technologické
centrum Písek, s.r.o., je realizován v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu České republiky.
Dovednosti, které získali při praktickém vyučování u zaměstnavatelů, měli žáci možnost prezentovat na závěrečné konferenci projektu,
a to letos v květnu.
inzerce
ROZLOUČENÍ S LÉTEM
COUNTRY DEN
Country koncert ve znamení pestrých
barev podzimní palety a „babího léta
19. 9. 2015
Rok průmyslu a technického vzdělávání
21.10. – 23.10.2015
www.vcb.cz
3/2015
JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
www.jhk.cz
Letní trojlístek
píseckých akcí
katelek z Jihočeské hospodářské
komory v Písku začátkem srpna
v prostorách učebny Prosperita
o.s. Vyzkoušely si aranžování zeleniny a dalších surovin a vytváření nazdobených obložených mís.
Další setkání pro ženy v rámci Jihočeské hospodářské komory připravujeme na září. Jedná se o re-
laxační odpoledne s vyzkoušením
techniky Nordic Walking, dalším
zajímavým programem a saunou.
Každou první středu v měsíci
organizujeme pravidelné „dotační
středy“, které budou probíhat do
konce roku a během nichž nabízíme individuální konzultace k projektovým záměrům firem.
Podnikatelé se potkali
na kurtu už po devatenácté
Po výrobních prostorách firmy Jitex Comfort s.r.o. provedl starostku Písku
a zástupce samosprávy a státní správy jednatel firmy Radek Slavíček.
Jihočeská hospodářská komora v Písku nezahálela ani o prázdninách a uspořádala několik zajímavých akcí.
Nová starostka Písku Eva Vanžurová pokračuje v tradici svých
předchůdců a navštěvuje členské firmy Jihočeské hospodářské
komory. V červenci navštívila za
doprovodu místostarosty Josefa
Knota, Jiřího Drába z Úřadu práce v Písku a místopředsedy JHK
v Písku Pavla Pewnera průmyslový
areál Jitexu a prohlédla si prostory, v kterých v současné době sídlí
přes 50 firem.
„Do nově zrekonstruovaných
prostor před nedávnem přesídlila z Albrechtic nad Vltavou firma
Rivetec s.r.o., která se zabývá vý-
vojem, výrobou a prodejem profesionálního nýtovacího nářadí
a jednoúčelových automatizovaných strojů podle individuálních
požadavků zákazníka,“ uvedla Kateřina Rybaříková z oblastní kanceláře JHK v Písku.
Jednatel
společnosti
Jitex
Comfort a.s. Radek Slavíček provedl skupinu po prostorách textilní firmy, která provozuje vlastní pletárnu, úpravnu a konfekční
dílnu a navazuje na tradici známé
jihočeské textilky. Návštěva byla
zakončena prohlídkou prostor
Leze Top - lezeckého centra pro
veřejnost s lezeckou stěnou barem a půjčovnou.
Kurzem přípravy malého rautu
by se dalo nazvat setkání podni-
Stalo se již tradicí pro českokrumlovské podnikatele, že se
koncem srpna koná tenisový turnaj osobností ve čtyřhrách. Letošní ročník byl již devatenáctý,
turnaj pořádala Oblastní hospodářská komora Český Krumlov
a místní Rotary klub.
Celkem jedenáct dvojic bojovalo za nádherného letního počasí o nablýskané poháry.
Na fotografii zleva Roman Stráda, Roman Kondelík, Roman Rozkošný,
Jiří Lanča, Jaroslav Švec a Jiří Šrámek.
inzerce
rychlejší a mimo regulací je velký
pokrok i ve výkonu nových LED
čipů. Nové trendy vznikají u automotive segmentu.
Zeptali jsme se jednatele
společnosti E-lighting s.r.o., pana
Aleše Kudrličky
Co je nového u Vaší společnosti?
Zásadní změnou je posun v oblasti technologie LED osvětlení.
Ten vývoj jde neuvěřitelně rychle
dopředu a každý rok se objevují na trhu novinky. Ještě tak čtyři
roky zpátky byla představa osazené celé administrativní budovy
nebo továrny úspornými svítidly
nemožná. Dnes se nové projekty
staví téměř vždy v LED technologii. Ostatní se mění v rámci rekonstrukcí.
Těch změn je opravdu hodně,
ale naštěstí jsou všechny pozitivní a všechny nás posouvají dál.
3/2015
Musím zmínit alespoň ty podstatné: náš tým se neustále rozrůstá,
ještě v letošním roce bychom rádi
otevřeli první pobočku v Praze,
další budeme připravovat na Moravě.
Jaké jsou v úsporné technologii
osvětlení nové trendy?
Dodáváme na trh dvě nejúspornější technologie na světě.
Indukční technologii a LED technologii. Každá má své výhody
a nevýhody, ale jedno je nad slunce jasné, obě umí ušetřit obrovské
náklady na elektrickou energii!
V indukční technologii je vývoj
pomalejší, jde především o změny
technologie v regulaci a ovládání,
u LED technologie je vývoj výrazně
Nejlépe se dařilo dvojici Jiří
Lanča a Roman Rozkošný. Druhé
místo obsadila dvojice Jiří Šrámek
a Jaroslav Švec z Velešína. Na třetím místě skončila dvojice Roman
Kondelík a Roman Stráda.
Výtěžek z turnaje věnovali
sportovci Rotary klubu na sociální
projekt. Všichni účastníci turnaje
na závěr přislíbili účast na jubilejním 20. ročníku příští rok.
Proč mění Vaše společnost logo?
Za každou změnou loga stojí
nějaké změny ve firmě, u nás je to
změna ve vývoji firmy. Už nejsme
pouze prodejci a dodavatelé LED
žárovek. Naše firma je profesionální dodavatel úsporných technologií osvětlení, umíme změřit
intenzitu osvětlení, vypracovat
světelný projekt, navrhnout řešení, zpracovat kalkulace úspor
a návratností investic, dodat
vhodné úsporné lampy na testování v provozu, zajistit kompletní
rekonstrukci osvětlení i ve velké
průmyslové hale a hlavně umíme
zákazníkům ušetřit náklady. Pracujeme pro velké společnosti typu
PENTA, Agrofert, KKCG, CPI Hotels
a spolupracujeme i s developery
a stavebními společnosti.
Můžete zákazníkům nabídnout
něco víc než konkurence?
Konkurenční prostředí je v ČR
obrovské, za posledních 5 - 6 let
vzniklo několik tisíc e-shopů s nabídkou různých LED žárovek a svítidel. LED žárovky se běžně prodávají mimo hobby markety i v malých
prodejnách s potravinami, na trhu
je velké množství firem. Rozpoutala se soutěž o „nejlevnější LED
žárovku na trhu“! My nechceme být
nejlevnější. I v tomto oboru platí,
že nejlevnější není nejkvalitnější.
Držíme se zásady nabídnout velmi
dobrý poměr mezi kvalitou a cenou, a pokud si to zákazník žádá,
dodáme i velmi levné varianty. Většinou chtějí zákazníci velmi slušnou kvalitu, která je podmíněná
dlouholetou zárukou a to vyhrává.
Naší konkurenční výhodou je
perfektní servis, který našim zákazníkům umíme poskytnout.
A je jedno, jestli je to malý penzion v horách nebo velké lázně!
7
JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
www.jhk.cz
Ševětínský kamenolom otevřel
dveře zákazníkům i veřejnosti
Bagry a nakladače v ševětínském kamenolomu nahradily druhý červencový čtvrtek čtyřkolky,
terénní auta, ale hlavně stovky
návštěvníků akce Setkání se zákazníky a den otevřených dveří.
Ten pořádaly společnosti Kámen
a písek, spol. s r.o. a ČR BETON Bohemia, spol. s r.o.
Organizátoři akce připravili desetihodinový program, který gradoval koncertem, laserovou show
a ohňostrojem. V rámci programu
si příchozí například vyzkoušeli
adrenalinovou lanovou dráhu, rýžování zlata pod dohledem členů
Českého klubu zlatokopů, viděli
ukázky první pomoci či si zkusili
střelbu z luku a soutěž v ručním
obrábění kameniva. Nechyběla
samozřejmě ani prohlídka samotného kamenolomu, technologické
linky a moderní techniky. Ne velkém plátně na pódiu běžel film
Kámen a písek – 20 let, představení partnerů a rozhovory s hosty.
Nejvýznamnějším projektem,
na kterém nyní městys Ševětín
ve spolupráci s Kámen a písek,
Jihočeským krajem, ŘSD a SŽDC
pracuje, je obchvat Ševětína. „Ten
by měl vyvést dopravu z kamenolomu úplně mimo intravilán městysu Ševětín a tím zásadně omezit dopravní zátěž přes centrum
městysu, což nyní vnímáme jako
největší negativní vliv z provozu
kamenolomu,“ zdůraznil generální
ředitel společnosti a místopředseda představenstva Jihočes-
ké hospodářské komory Otakar
Veselý.
Ševětínský kamenolom je hlavním pilířem společnosti Kámen
a písek. Na celkové roční produkci
1,8 milionu tun se podílí jednou
třetinou. „Důležitý je pro nás zejména svou strategickou polohou
v blízkosti velkých infrastrukturních staveb, kterými jsou dálnice
D3 a IV. železniční koridor. Právě
ty nyní z kamenolomu zásobujeme,“ doplnil generální ředitel
firmy. Společnost Kámen a písek,
spol. s r.o., která se zabývá těžbou
a výrobou drceného kameniva,
podniká na českém trhu v devíti
kamenolomech umístěných v jižních Čechách. Se svojí současnou
produkcí okolo 1,8 mil. tun kameniva ročně patří mezi šest největších výrobců kameniva v ČR.
KOH-I-NOOR Mladá Vožice
ukázal, co umí nejlépe
Poprvé ve své historii otevřela
firma KOH-I-NOOR Mladá Vožice
a.s. své brány a dala tím nahlédnout veřejnosti pod pokličku výroby aerosolových ventilů a plastových příslušenství, která je
hlavním oborem firmy.
Zároveň tímto způsobem informovala i o možnosti nových pracovních příležitostí. To vše v rámci
červnového dne otevřených dveří.
Prohlídku výrobních hal doprovodil půlhodinový odborný výklad od
pracovníků společnosti. O spokojenosti návštěvníků svědčí i kladné
ohlasy zapsané do kroniky.
Společenský program zahájil
Jan Čenský, který následně celou
akci moderoval. Po celou dobu
bylo zajištěno občerstvení, prohlídka automobilů značky Hyundai,
Ford a ukázka zahradní techniky
firmy John Deere. Vše s praktickými
ukázkami. Pro děti byl k dispozici
skákací hrad, technika firmy John
Deere, hasiči z SDH Mladá Vožice
vytvořená pěna…
Celkový počet účastníků předčil
všechna očekávání. Vedení se již
těší na další setkání při oslavě 70.
výroční KOH-I-NOOR Mladá Vožice
a.s. v létě 2017.
Ze života firem
Představil se například Blaťácký soubor Ševětín či fotbalisté SK Ševětín,
kteří postoupili do 1. A třídy. Obě organizace společnost Kámen a Písek
finanční podporuje.
Slavíte výročí firmy? Získali jste ocenění? Rozšiřujete služby? Jste
společensky odpovědní? Spolupracujete se školami? Chcete o tom
dát vědět? Neváhejte a napište [email protected] Rubrika Ze života firem je tu pro Vás.
Rohde & Schwarz otevře svou vlastní školu
RSchule. Tak se jmenuje nový
projekt vimperského závodu Rohde
& Schwarz, jehož cílem je vyškolit
zaměstnance pro profesi zkušební
technik. „Nabídneme novou možnost firemního vzdělávání. Šanci
osvojit si znalosti v oblasti elektrotechniky dostane každý, kdo má
chuť se učit a úspěšně absolvuje
výběrové řízení,“ vysvětluje vedoucí personálního oddělení Kateřina
Decknerová.
Pro koho je nová škola určena
a co je jejím cílem?
Vzhledem k dalšímu rozvoji a výstavbě našeho závodu potřebujeme
mít dostatek kvalifikovaných zaměstnanců, především zkušebních
techniků. Rozhodli jsme se tedy sestavit vlastní vzdělávací program, ve
kterém vyškolíme zaměstnance tak,
aby byli po absolvování programu
schopni prakticky vykonávat činnosti spojené s profesí zkušebního, případně montážního technika.
Je nová škola pro interní nebo externí uchazeče?
8
Přihlásit se může opravdu každý.
Primárně je však škola určena pro
externí uchazeče bez elektrotechnického vzdělání. Externí i interní
uchazeči projdou společným výběrovým řízením, které bude mít tři
části: test všeobecných studijních
předpokladů, test zručnosti a pohovor. Nejlepší uchazeči pak od září
zasednou do „školních lavic“ ve školicím středisku. Vzhledem k tomu, že
půlroční příprava zaměstnanců na
jejich budoucí profesi je finančně
a časově velmi náročná, zavážou se
smluvně všichni zaměstnanci setrvat u společnosti po dobu tří let po
úspěšném ukončení vzdělávacího
programu.
Jak bude probíhat výuka?
Denně je v plánu šest hodin
s přestávkami jako ve škole. Placených bude osm hodin denně, protože vzdělávání vyžaduje také domácí
přípravu. Teoretická výuka bude každý den kombinovaná s praktickou
přípravou. Každý týden budou „studenti“ přezkoušeni, abychom měli
přehled, jak si osvojili látku a jestli
potřebují některé učivo zopakovat a více procvičit. Po šesti měsících absolvují závěrečnou zkoušku,
a jestliže uspějí, stanou se z nich
zkušební technici.
Co se stane, pokud někdo učivo
nezvládne?
Důležitý je přístup takového zaměstnance. Jestliže nezvládne studium člověk, který svým přístupem
prokáže zájem o práci, můžeme mu
v návaznosti na aktuální potřeby
a volná místa nabídnout jinou pozici
v rámci firmy. Není tedy co ztratit.
Kde lze získat více informací?
Veškeré dotazy rádi zodpovíme
přímo na personálním oddělení,
telefonicky na čísle 388 452 254
nebo na emailu [email protected]
rohde-schwarz.com.
Vimperská firma Rohde & Schwarz bude školit zaměstnance pro profesi
zkušební technik.
3/2015
JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
www.jhk.cz
inzerce
Čtvrtstoletí firmy KUBOUŠEK
vize, které mnozí považovali za utopii, se uskutečňují
Jméno Kuboušek je dnes v plastikářské branži pojmem. Ing. Ivan Kuboušek založil svou firmu
krátce po listopadové revoluci – v červenci 1990 – s minimálním kapitálem a velmi omezeným
prostorovým zázemím v Českých Budějovicích. V současnosti však patří v České i Slovenské republice ke klíčovým hráčům na trhu. Skupina KUBOUŠEK má v současnosti 7 firem a téměř 150
zaměstnanců. Letos slaví 25 let od svého založení, což je nepochybně pádný důvod k tomu, připomenout si, jak si své postavení vydobyla.
Portfolio technické sekce firmy – KTI – je
v současné době široké: sahá od prodeje
a servisu měřicích přístrojů přes vstřikovací stroje, roboty, temperační zařízení a přístroje, zařízení na přepravu a zpracování
materiálu po pásové dopravníky, chladicí
systémy, mlýny a granulátory a další zařízení používaná při výrobě dílů a výrobků
z plastů. V České a Slovenské republice je
KUBOUŠEK výhradním zastoupením více
než 10 firem, převážně z Německa, ale
i z Francie, Švýcarska, Švédska, Nizozemska, Itálie a Japonska.
Na počátku byla měřicí technika
Firmu Ivan Kuboušek založil jako rodinnou v červenci 1990 s cílem dovážet a prodávat v Československu špičkové měřicí
přístroje japonské společnosti Mitutoyo.
To však byl teprve začátek. „Již o rok později, v roce 1991, jsem ve své společnosti
založil oddělení plastů. Na podzim onoho
roku jsme se také poprvé zúčastnili MSV
v Brně. Podle mne známých informací
jsme byli první soukromou firmou vystavující na MSV,“ vypráví Ivan Kuboušek.
V tomtéž roce již firma dosáhla obratu
20 milionů Kčs. Tento úspěch byl Ivanu Kubouškovi impulsem k dalšímu rozšiřování
aktivit. V roce 1992 se proto pustil i do leasingových služeb a začal vytvářet strukturu obchodních zastoupení firem vyrábějících plastikářské stroje a jejich periferie.
Dalším významným obdobím v historii
firmy byl rok 1995, kdy se firmě KUBOUŠEK podařilo uzavřít dohody o exkluzivním zastoupení v České republice a na
Slovensku s firmami Rapid a Sepro, ale
hlavně se společností KraussMaffei. Ta je
nejstarším výrobcem strojů na zpracování
plastů a pryže. Nejsilnější je tato mnichovská společnost ve výrobě strojů a technologických celků pro automobilový průmysl a precizní technické výrobky obecně.
3/2015
Dipl. Ing. Ivan Kuboušek, zakladatel a prezident skupiny KUBOUŠEK GROUP
Začátky však nebyly jednoduché. „Stroje KraussMaffei byly v porovnání s konkurencí nejdražší na trhu. Trvalo téměř 10 let,
než se u nás začaly významněji prodávat.
Podařilo se nám však značku, její kvalitu
a technologický náskok prosadit a dnes
je český a slovenský trh pro firmu KraussMaffei cca 4.–5. největším na světě mimo
Německo,“ pokračuje Ivan Kuboušek.
V oblasti plastikářského průmyslu zastupuje KUBOUŠEK na českém trhu také firmy
KOCH Technik, Sesotec, Regloplas, ONI,
EAS, MTF Technik. Pro podporu prodeje vybudoval v roce 1999 nové obchodní a školicí centrum za více než 30 milionů Kč.
Komplexní a profesionální
přístup
Sečteno a podtrženo: významnou předností firmy KUBOUŠEK je to, že díky svému
širokému portfoliu služeb dokáže vyprojektovat optimalizované konfigurace strojů a jejich periferií od sila, sušení, dávko-
vání, barvení přes samotnou konfiguraci
stroje až po vše, co jde ze stroje ven, tzn.
drtiče, roboty, dopravníky, klece, separátory dobrých a špatných dílů.
Dnes je velkým tématem automatizace.
I na tomto poli je KUBOUŠEK velmi silný:
svým zákazníkům nabízí návrh a dodávky automatizačních pracovišť, výrobu
uchopovačů pro lineární a šestiosé roboty
KraussMaffei a Sepro či návrhy a dodávky
ochranných klecí a dopravníků.
Ivan Kuboušek dodává: „Naše společnost je od svého začátku postavená na
lidech a silných pracovních týmech. Navíc
směřujeme k posílení manažerského řízení firmy a ke zvyšování profesionalizace
všech oddělení, a to dělá naši skupinu tak
silnou.“
www.kubousek.cz
9
JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
www.jhk.cz
Mistři MOTORU JIKOV
získali Cenu Pospolu
pro instruktora ve firmě
Mistři odborného výcviku MOTORU JIKOV Zdeněk Struska a Jaroslav Pražák získali Cenu POSPOLU pro instruktora ve firmě. Nad
oceněním převzal záštitu Svaz
průmyslu a dopravy a Ministerstvo průmyslu a obchodu. „Cílem
je zviditelnit ty, kteří svou každodenní činností s mladými lidmi
zajišťují jejich odbornou přípravu,
ale mnohdy přispívají i významným způsobem k výchově a formování jejich osobnosti,“ řekla
obsahová manažerka projektu
POSPOLU Taťána Vencovská.
Zdeněk Struska působí jako
mistr odborného výcviku v MOTORU JIKOV od roku 2010. „Velmi
dobře komunikuje s mistry středisek, kde učni praxi vykonávají
a podařilo se mu zcela obrátit
jejich pohled na užitečnost praxí,“
řekla ředitelka pro rozvoj lidských
zdrojů MOTOR JIKOV Group a.s.
Věra Vrchotová. Celou svou profesní kariéru zasvětil osmašedesátiletý Jaroslav Pražák MOTORU
JIKOV. V roce 1965 se v MOTORU
JIKOV vyučil na soustružníka, čtyřiačtyřicet let ve firmě pracoval
a dnes sám pomáhá mladým lidem při přípravě do jejich pracovních životů.
Díky odbornému výcviku ve
společnostech holdingu MOTOR
JIKOV GROUP získalo téměř padesát žáků odborné kompetence
potřebné pro bezproblémový přechod do zaměstnání, seznámili se
s firemním prostředím a osvojili si
praktické a pracovní návyky. „Firma si díky tomu vychovala mladé
kvalifikované pracovníky a VOŠ
a SPŠ Automobilní a technická v Č.
Budějovicích získala pro své učně
odborné znalosti, na které by nemusela mít dostatečné kapacity
z vlastních zdrojů,“ hodnotí hlavní
přínosy úspěšného projektu Podpora spolupráce škol a firem se
zaměřením na odborné vzdělávání v praxi (POSPOLU) ředitelka
rozvoje lidských zdrojů MOTOR
JIKOV Group a.s. Věra Vrchotová. O úspěšnosti projektu svědčí i statistika. Pilotáže se mělo
účastnit 39 žáků v celkovém počtu
5310 hodin. Účast ale splnilo 46
žáků, kteří odpracovali více než 13
tisíc hodin.
10
Mistr odborného výcviku MOTOR
JIKOV GROUP Zdeněk Struska
přebírá Cenu POSPOLU od
zástupce pořadatele na závěrečné
konferenci projektu POSPOLU.
inzerce
3/2015
JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
www.jhk.cz
inzerce
3/2015
11
JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
www.jhk.cz
Noví členové JHK
Oblastní kancelář České Budějovice
GARANTA CZ a. s.
Specializace na dotace z EU
i národních zdrojů, veřejné zakázky, projektový management, zpracování podnikatelských záměrů, atd.
kontakt: 386 321 233, [email protected]
Subsidia, s. r. o. Služby v oblasti dotací, zpracování
projekt. žádostí, management dotačních projektů.
kontakt: Ing. Tomáš Severa, 607 848 687,
[email protected], www.subsidia.cz
A. Schmied, s. r. o.
Výroba dioptrických a sportovních brýlí
značky Silhouette a Adidas, zakázková výroba pro
mateř. společnost Silhouette International Schmied AG.
kontakt: tel. 386 301 110
Iveta Plemlová - CARMEN & CLINIC
Lymfodrenáže, masáže, redukční program na hubnutí
podle DNA, osobní trenér, kosmetické služby, líčení.
kontakt: [email protected],
www.carmenclinic.cz
PRADAST, spol. s r. o.
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování; nákup
a prodej; atd. kontakt: Ing. Petr Steinbauer ([email protected]
pradast.cz), Renata Zvánovcová ([email protected])
Mgr. Ing. Irma Bohoňková, PCC Koučování a supervize pro manažery
a pracovní týmy. Poradenství v řízení lid. zdrojů atd.
kontakt: tel. 774 202 563, [email protected], www.
cesta-k-uspechu.cz
Medisize CZ, s. r. o.
Výroba zdravotnického materiálu.
kontakt: + 420 739 329 673,
www.phillipsmedisize.com
Jednota, spotřební družsto
Jindřichův Hradec
Velkoobchod a maloobchod
kontakt: 384 354 212
KUHN - MT s. r. o. Servis, prodej a montáž
manipulační techniky.
kontakt: [email protected];
www.kuhn-mt.cz; +420 380 900 400
Oblastní kancelář Strakonice
Institut poradenské psychologie z.s.
Psychologické poradenství a diagnostika.
Pořádání kurzů včetně lektorské činnosti.
kontakt: 602 458 283,
[email protected]
Teamconsult CR s. r. o. Personální poradenství, executive search,
outplacement.
kontakt: [email protected];
www.teamconsult.cz; +420 222 511 634
Oblastní kancelář Písek
EDU-PRO Consulting, a.s.
dotační poradenství, zpracování žádostí,
firemní školení na míru
kontakt: 601 302 602, [email protected],
www.edu-pro.cz
Oblastní kancelář Jindřichův Hradec
Šlechta s.r.o.
Zrcadlové a technické leštění forem
na vstřikování plastů
kontakt: 384 320 639
Mareš Jiří - hotel Art
provozování hotelových služeb a restaurace
kontakt: 776 277 394, [email protected],
www.arthotelpisek.cz
Bohuslava Góraliková
Pekařství, cukrářství
kontakt: 773 125 607
Oblastní kancelář Prachatice
Ing.Bohuslava Bllas Bérová
- houbový park, ráj skřítků
Aktivity pro děti a dospělé
Kontakt: 604 247 389 , [email protected]
VYKOV STEEL, s.r.o.
maloobchod a velkoobchod
s hutním materiálem
kontakt: 388 317 110, [email protected]
Rudolf Koller spol.s.r.o.
Zpracování plastů,kovovýroba,hydromasážní systémy
kontakt: 384 370 413
Milan Polanský
výroba kontejnerů, opravy a repasování
bagrových lžic, opravy nástaveb nákl. automobilů
kontakt: 775 132 024, [email protected]
VITAL GASTRO s. r. o.
Zdravé pokrmy do krabičky s rozvozem.
kontakt: Michal Hosenseidl (ředitel) +420 730 150 110
inzerce
ELFAR s. r. o.
Elektroinstalační a stavební práce,
prodej elektroinstalačního materiálu.
kontakt: tel. 608 171 614, [email protected]
Ing. Jaroslav Korčák - MoAdvertising
Tvorba web stránek, e-shopů, online marketing.
kontakt: Ing. Jaroslav Korčák, [email protected],
www.moadvertising.cz
EDUS CZ, s. r. o.
Zpracování účetnictví, daňové evidence a mezd,
daňové poradenství.
kontakt: [email protected]
MAKRO Cash & Carry ČR, s. r. o.
– velkoobchodní středisko ČB
Velkoobchodní prodej potravinářského
i spotřebního zboží registrovaným podnikatelům, atd.
kontakt: [email protected], 387 690 180
ČESKÉ BUDĚJOVICE
TÁBOR
ČESKÝ KRUMLOV
Vidíme věcem pod kapotu !
Biller & Burda s. r. o. Prodej, servis , opravy, půjčovna kompresorů,
bet. čerpadel a vysokotl. čistících strojů.
kontakt: 387 203 682, [email protected],
www.billerburda.cz
Zpravodaj Jihočeské hospodářské komory • Uzávěrka tohoto čísla byla v pondělí 31. srpna • Vydavatel: Jihočeská hospodářská komora
Redaktor: Marek Prášil • Grafické zpracování: FP Print, s.r.o., České Budějovice
Tisk: Hořická ofsetová tiskárna, s.r.o., Hořice na Šumavě • Tisk povolen MK ČR E 14961.
12
3/2015

Podobné dokumenty