klub chovateľov farbiarov - Českomoravský klub chovatelů barvářů

Komentáře

Transkript

klub chovateľov farbiarov - Českomoravský klub chovatelů barvářů
KLUB
CHOVATEĽOV FARBIAROV
pri Slovenskom poľovníckom zväze
Klubový spravodaj 2012
Ročník XXXXV.
Spravodaj
Klubu chovateľov farbiarov
Zeitschrift des Schweisshundezüchterklubs
XXXXV
Ročník: Jahrgang: www.klubchovatelovfarbiarov.sk
Rok 2012
Spravodaj vychádza pre vnútornú potrebu klubu. Vydáva ho KCHF pri
ÚR SPZ. Rediguje: Ing. Ladislav DRUSKA. Zadané do tlače vo februári
2012. Náklad: 1250 výtlačkov.
Sadzba: Cassonic s.r.o., Košice, www.cassonic.sk
Tlač: MKV-PRESS, s.r.o., Podnikateľská 1, 040 17 Košice-Barca
Foto obálka: BF BRITA zo Štíbla s vodičom Karolom Florekom
po úspešnej cca 700 m dlhej a 16 h. starej dohľadávke
OBSAH – INHALTSVERZEICHNIS
Adresár funkcionárov ..........................................................................................................4
Vorstand des KCHF-s
Pozvanie na XIV ročník Memoriálu Fridricha Konráda . ..................................................... 7
Einladung zu dem XIV. Jahrestag der FKM-s
Správa o činnosti KCHF pri SPZ za roky 2007 – 2011............................................................9
Tätigkeitsbericht 2007 – 2011
Chovateľský rok 2011 ........................................................................................................31
Zuchtjahr 2011
Prehľad o párení a plodnosti chovných psov v roku 2011...................................................44
Paarungs-und Befruchtungsübersicht der Zuchthunde im Jahre 2011
Chovné zvody 2011 ...........................................................................................................48
Zuchtschauen im Jahre 2011
Organizácia chovných zvodov v roku 2012 ......................................................................63
Zuchtschauenveranstaltung im Jahre 2012
Zoznam chovných súk pre rok 2012...................................................................................64
Zuchthündinenliste für das Jahr 2012
Zoznam chovných psov pre rok 2012 . ..............................................................................79
Zuchtrüdenliste für das Jahr 2012
Plemenná kniha 2011 . .......................................................................................................87
Zuchtbuch im Jahr 2011
Výsledky vyšetrenia DBK v roku 2011 ...............................................................................94
Ergebnisse der Gelenkdysplasieuntersuchung im Jahr 2011
Výcvikový rok 2011..........................................................................................................100
Abrichtungsjahr 2011
Prehľad PF za rok 2011 ....................................................................................................102
Vorprüfungenübersicht für das Jahr 2011
Prehľad IHF za rok 2011...................................................................................................106
Hauptprüfungenübersicht für das Jahr 2011
Vyhodnotenie dohľadávok farbiarov na Slovensku za rok 2011 ....................................... 113
Nachsucheauswertungen in der Slowakei im Jahre 2011
Správa o hospodárení klubu v roku 2011..........................................................................126
Mitteilungen des Schatzmeisters
Vyškrtnutí členovia ..........................................................................................................131
Weggestrichene Mitglieder
XXX. ročník skúšok farbiarov Slovenska ..........................................................................134
XXX. Jahrestag der Schweisshundeprüfungen in der Slowakei
Z regionálnych skúšok farbiarov (Pohár Hontu a Hrona, Spišský pohár
a Mútňanský pohár)..........................................................................................................142
Regionale Schweisshundeprüfungen
XXXII. ročník Medzinárodných dohľadávok ISHV............................................................155
Teilnahme and en internationalen ISHV – Nachsuchen
VI. r. Memorialu Benedikta Gierszewskiego ....................................................................161
V. Jahrestag von Gierzsewski-Memorial
Medzinárodné skúšky farbiarov Trento – Taliansko .........................................................166
Internationale Schweisshundeprüfungen Trento – Italien
Jubilanti ...........................................................................................................................170
Jubilanten im Jahre 2012
Odišli z našich radov – spomíname..................................................................................172
Es sind aus unseren Reihen weggegangen
Príhody, názory, rady (Stačí len akési naplňanie, Pokus o IHF,
Ďakujem Ti FLOK…, Poľovnie v západných Karpatoch)...................................................173
Erreignisse, Meinungen, Ratsschläge
Výcvikový kurz vodičov farbiarov Turany 2011 ...............................................................186
Führungskurs für die Schweisshundeführer Turany 2011
Plán kynologických podujatí na rok 2012 ........................................................................188
Klubveranstaltungen im Jahre 2012
Oznamy ...........................................................................................................................193
Bekanntgaben und Mitteilungen
Ì
Ì
Ì
Ì
Ì
Adresár výboru
chovateľského klubu
Čestný predseda:
Ehrenvorsitzender
Ing. Branislav Baka
Miškovecká 15
040 11 Košice
Tel.:
055 / 646 08 33
Mobil: 0948 158 027
E-mail: [email protected]
Predseda: 1. Vorsitzender Ing. Karol Chvála
Pôbišovo 501
976 64 Beňuš
Tel.: 048 / 619 84 68 byt
Mobil: 0907 819 476
E-mail: [email protected]
Podpredseda: a styk s aktivistami 2. Vorsitzender und Leiter der Aktivisten Ing. Peter Grellneth
038 48 Turček 21
Tel.: 043 / 495 64 15 byt
Mobil: 0903 572 889
E-mail: [email protected]
Tajomník: Tibor Gešvandtner
Schriftfűhrer 029 63 Mútne 636
Mobil: 0902 991 004
0905 722 957
E-mail: [email protected]
Ekonóm: őkonom 4
Ing. Ladislav Druska
Tyršovo nábrežie 10
040 01 Košice
Tel.: 055 / 270 19 03 byt
Mobil: 0903 628 768
E-mail: [email protected]
Poradca chovu: MVDr. Tibor Želtvay
Zuchtwart Štefanikova 28
071 01 Michalovce
Tel./Fax: 051 / 772 56 77 prac.
Mobil: 0905 825 179
0911 334 820
E-mail: [email protected]
Matrikár: Viera Močková
Matrikfűhrer Štefánikova 10
811 05 Bratislava
Tel.: 02 / 5720 3321 prac.
02 / 5720 3319 prac. kynológia
E-mail: [email protected]
Výcvikár: Ausbildungfűhrer Branislav Porubčanský
Štefanova 532
013 06 Terchová
Tel.: 041 569 55 59 byt
Mobil: 0902 969 951
E-mail: [email protected]
Kronikár: Chronist Rajmund Rapaič
28. októbra č. 8
911 01 Trenčín 1
Tel.: 032 / 658 34 86 prac.
Mobil: 0905 284 090
Náhradní členovia: Ersatzmittglied Martin Lipták
Gašpara Haina 42,
054 01 Levoča
Tel.: 053 / 451 48 35 byt
Mobil: 0903 958 701
E-mail: [email protected]
Ján Urban
Fatranská 51,
038 52 Sučany
Mobil: 0948 012 206
5
Jozef Hapčo
Nová 228
032 03 Liptovský Ján
Tel.: 044 / 526 31 16 byt
Mobil: 0918 335 958
Predseda KRK: Ing. Ivan Horňáček
Kontrolkomision Mlynská 8
957 01 Bánovce nad Bebravou
Tel.: 038 / 760 90 16 byt
032 / 650 19 80 pr.
Mobil: 0908 210 480
E-mail: [email protected]
Členovia KRK: Ing. Stanislav Kubanda
Hviezdoslavova 104
976 67 Závadka nad Hronom
Tel.: 048 / 618 35 62 byt
044 / 618 32 85 prac.
Mobil: 0903 529 483
Ing. Vladimír Hlinka
049 01 Muráň 271
Mobil: 0905 475 712
Ì
6
Ì
Ì
P O Z V A N I E
na XIV. ročník
Memoriálu Fridricha Konráda
medzinárodné skúšky farbiarov
za účasti členov ISHV s udeľovaním titulov:
Víťaz Slovenska 2012 CACIT – CACT
Termín:
Miesto:
18. – 21. 10. 2012
Poprad – Vysoké Tatry – Tatranské Zruby
Spoluorganizátori: Oblastná poľovnícka komora
a Podtatranská Okresná organizácia SPZ Poprad
s priľahlými poľovníckymi združeniami
a spoločnosťami, Štátne lesy TANAP
Ubytovanie: Vojenské zdravotnícke zariadenie, a.s.
Hotel Tatranské Zruby, 062 01 Vysoké Tatry
Objednať si ho môžete
tel.: 055/270 19 03
na adrese ekonóma klubu: mobil: 0903 628 768
e-mail: [email protected]
Príchod: účastníkov je 17. 10. 2012 (streda) do 18.00 hod.
Slávnostné otvorenie: 18. 10. 2012 o 8.00 hod
Ukončenie: 21. 10. 2012
Ì
Ì
Ì
Poznámka: Dňa 20. 10. 2012 o 9.00 hod. sa uskutoční
výber do chovu – II. bonitácia. Prezentácia psov od 8.00 do 9.00 hod.
7
Slovo na úvod
Sme na začiatku roka, v ktorom opäť bilancujeme prácu nášho klubu
za predchádzajúce päťročné obdobie. V nasledujúcej časti Spravodaja
výbor klubu chovateľov farbiarov predkladá správu o činnosti klubu za
uplynulé funkčné obdobie, ku ktorej sa delegáti na konferencii klubu
majú možnosť vyjadriť.
Výbor klubu voľbu delegátov určil tým spôsobom, ako na ostatnej
konferencii v roku 2007. Ani pred touto konferenciou a ani počas celého
posledného funkčného obdobia neboli proti tomuto spôsobu pripomienky.
Predsa: „…každý člen klubu má právo zúčastňovať sa na všetkých akciách
organizovaných klubom a voliť a byť volený do všetkých orgánov klubu“.
Informovanosť členov o činnosti klubu (teda aj výboru), si myslím,
je dostatočná. Spravodaj klubu, je komplexným informátorom o plánoch a činosti v príslušnom roku. Rozsah 150 – 200 strán a pravidelné
vydávanie na začiatku roka je toho zárukou.
V poslednom období je to aj webová stránka, kde sú zverejnené
najnovšie informácie. Prístup na internet má dnes minimálne, odhadujem, 90 % členskej základne. Dovoľujem si preto vysloviť presvedčenie, že členovia klubu, ktorí sa zúčastnia konferencie budú delegátmi
s dostatočnou informovanosťou.
Prečo to uvádzam ? V posledných dňoch, pred vydaním Spravodaja,
bola vznesená námietka jedného člena k organizácii konferencie, že
musia byť vykonané spádové členské schôdze, kde majú byť volení
delegáti, aj keď klúč pre voľbu delegátov určuje výbor. Výbor rozhodol,
že namiesto spádových schôdzí zvoláva pred Konferenciou Celoštátnu
schôdzu klubu, pričom schôdza a aj konferencia sa uskutočnia v jeden
deň. Som presvedčený, že v dnešnej uponáhľanej dobe je každému
čas drahý a účasť na spádových schôdzach aj v minulosti bola, až
na výnimky, minimálna. Spôsob účasti delegátov navrhovaný výborom
klubu považujem za maximálne demokratický.
Samostatná informácia o konaní Celoštátnej schôdze a Konferencie v r. 2012 je uvedená v Spravodaji na str. 198 a 199, ktorý ste práve obdržali.
V mene výboru Klubu chovateľov farbiarov všetkým členom klubu
ďakujem za spoluprácu a pochopenie v uplynulom funkčnom období
a želám predovšetkým zdravie a potešenie z práce s našimi farbiarmi.
Ing. Karol Chvála, predseda klubu
8
Správa o činnosti KCHF pri SPZ
za roky 2007 – 2011
Výbor Klubu chovateľov farbiarov predkladá správu o činnosti klubu
za uplynulé funkčné obdobie 2007 – 2011.
Výbor klubu bol zvolený na konferencii klubu 24. marca 2007,
v zložení, ako je uvedené v klubovom Spravodaji každoročne. Do
vý­boru bol zvolený aj Ing. Ľudovít Pitoňák, ktorý sa v priebehu roka
2007 písomne vzdal práce vo výbore vo funkcii pre styk s aktivistami.
Výbor v tomto období toto rozhodnutie považoval za dočasné a veril,
že Ing. Pitoňák sa k práci vráti. Z tohto dôvodu poveril podpredsedu
klubu Ing. Petra Grellnetha vykonávať aj funkciu pre styk s aktivistami.
Počas funkčného obdobia zasadal výbor 16-krát s účasťou 90 %.
Na zasadnutiach výboru sa zúčastňoval aj predseda dozornej rady
Ing. Horňáček.
Na zasadnutiach sa riešili a prejednali tieto body:
• uznesenie a zápis z konferencie Klubu konanej 24. 3. 2007 v Bystrej
• výsledky v chove, na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti, vrcholových skúškach regionálnych, celoštátnych a medzinárodných
• príprava a spoluorganizovanie celoštátnych a regionálnych výcvikových kurzov a chovných zvodov, Memoriálu Fridricha Konráda,
Pohára SPZ a regionálnych skúšok
• návrhy rozhodcov na výstavy, chovné zvody, vrcholné a medzinárodné skúšky
• nominácie a výber psov na celoštátne a medzinárodné skúšky
• disciplinárne porušenia Chovateľského a zápisného poriadku SPZ,
ako aj klubových usmernení
• ekonomiku klubu
• prípravu a vydávanie Klubového spravodaja
• správy dozornej rady
• účasť klubu (prezentáciu) na celoštátnej poľovníckej výstave 2011
• zvýšenie informovanosti členskej základne založením novej webstránky: www.klubchovateľovfarbiarov.sk, kde sú poskytované
naj­aktuálnejšie informácie.
9
Počas 30. ročníka medzinárodných dohľadávok ISHV v októbri
2007 vo Švajčiarsku došlo k založeniu Svetového spolku chovateľov
bavorských farbiarov (BGSWV).
Tento spolok nepredstavuje v žiadnom prípade konkurenciu pre už
existujúci spolok ISHV. Založením svetového spolku bude možné vytvoriť i tz v. Chovateľské skupiny vo vzdialených krajinách, ako Severná
Amerika, KANADA, Afrika, ktoré by podliehali Svetovému spolku ako
kmeňovej organizácii a takto by sa dal udržať lepší kontakt i výmena
informácii, ktoré by viedli k správnemu vedeniu bavorského farbiara.
Založenie svetového spolku nám všetkým ponúka možnosť takouto cestou získať viac vplyvu v FCI pri kontrole chovu vzhľadom na celý svet.
Predsedom Svetového spolku chovateľov bavorských farbiarov je
Thomas Wengert (BGS) 1. podpredseda Jurg Rohrerr (SSC), 2. podpredseda Ing. Karol Chvála (KCHF), poradca chovu Reinhard Scherr (BGS).
Oblasť aktivistov a spádových oblastí
Táto činnosť v predchádzajúcom období značne stagnovala, a preto bol spracovaný návrh zmeniť rajonizáciu spádových oblastí podľa
VUC a okresov. Návrh bol publikovaný v Spravodaji a prerokovaný
na konferencii. Tento model bol prijatý a podpredseda KCHF bol
poverený touto činnosťou. Nakoľko VUC Žilina pracoval podľa tohto
modelu už aj v minulom volebnom období a osvedčil sa, boli poverení
členovia výboru, aby rozbehli činnosť aktivistov podľa nového modelu.
Je pravda, že sa to rodilo pomerne dlhšie obdobie, ale v súčasnosti
až na VUC Nitra je činnosť klubu v uvedených oblastiach primeraná.
Snáď ani netreba pripomínať činnosť aktivistov a ďalších členov klubu
vo svojich spádových oblastiach. VÚC Žilina: za posledné volebné
obdobie zorganizovalo 2× MFK (Vrátna dolina a Mútne-Novoť). Štyri
ročníky Fatranského pohára, chovné zvody, školenie vodičov, stretnutí
a schôdzí členov v oblasti je každoročne nepomerne viac. Spôsob školenia a ukážok práce farbiara typu Mútňanský pohár (tri ročníky), až
po Trenažér TG, ktorý sa začal používať pri týchto podujatiach, veľmi
sa osvedčil a v súčasnosti je využívaný na všetkých kurzoch vodičov
farbiara, prípadne pri individuál­nych precvičeníach nielen mladých
farbiarov. Potešujúca je aj veľká účasť mladých vodičov farbiara na
kurzoch. Ďalej to boli stretnutia vodičov vo Vrátnej a Trebostove. Každý
rok prebiehajú pri príprave vrcholných podujatí stretnutia členov KCHF
a prejednávajú sa hlavne otázky spojené s výkonovým využívaním farbiara. V súčasnej dobe je to však beh na dlhé trate a ani perspektívu
nevidím ružovo. Podobne si počínajú aj v iných VUC: Trenčín – Pohár
10
SPZ Bolešov, Medzinárodná výstava psovTrenčín, kde výdatne pomáhajú
naši členovia, pravidelné stretnutia členov sa konajú každoročne. Banská
Bystrica – Pohár SPZ a chovný zvod Jasenie, dva ročníky Pohár Hontu
a Hrona, školenie vodičov (Hronec, Kyslinky) a chovný zvod. VUC –
Bratislava a Trnava Malokarpatský pohár, Pohár SPZ a chovný zvod
(Častá-Papienička). VUC – Prešov a Košice dva ročníky Spišský pohár,
pohár Slánskych vrchov, školenie vodičov,chovné zvody a v prípravnej
fáze je aj MFK 2012 Poprad – Vysoké Tatry.
Počas priebehu jednotlivých akcií v oblastiach sa medzi aktívnou
časťou členskej základne, podrobne preberá situácia v chove, pracovnom nasadení farbiarov a hľadajú sa spôsoby zlepšenia evidencie
dohľadávok. V tomto období začína rezonovať potreba absolvovania
predpísanej chovnej skúšky farbiarov, ktorá bude potrebná pre zaradenie
do chovu. Táto by mala prebiehať pod dozorom menovaných rozhodcov z KCHF, výcvikára a odbornej verejnej korony. Zatiaľ sa členom
vo VUC Nitra nepodarilo nájsť spoločnú reč a činnosť v tejto oblasti
je momentálne nedostatočná. Ani na tretí pokus sa v tomto období
nepodarilo zvolať schôdzu, kde sa za účasti podpredsedu klubu mala
prehodnotiť a usmerniť činnosť aktivistov. Táto nesplnená úloha bude
riešená ako prioritná po voľbách nového výboru v r. 2012.
Medzinárodné skúšky farbiarov Memoriál Fridricha Konráda, ktoré Klub
so spoluorganizátormi v príslušnej spádovej oblasti usporiadúva majú
veľmi vysokú organizačnú úroveň a sú najnáročnejšími v rámci členských
klubov ISHV. Toto ocenenie jednoznačne vyslovujú všetci zahraniční
účastníci. Pre nás z toho vyplýva úloha dôslednejšie sa venovať príprave farbiarov aj na vrcholové skúšky, ako domáce tak i medzinárodné.
Ďakujeme všetkým našim členom za vynaložené úsilie pri organizovaní a pomoci pri akciách v minulom funkčnom období a želáme
veľa zdravia a chuti do práce s farbiarom v ďalších rokoch.
Ì
Ì
Ì
Výsledky chovu
Chov farbiarov na Slovensku má dlhoročnú tradíciu a odjakživa sa
zabezpečoval formou riadeného chovu, dodržiavaním odporúčaného
pripárovania chovných súk. Výber psov a súk do chovu sa od r. 1994
vykonáva komisionálne tak, aby sa vylúčili nežiaduce subjektívne vply11
vy, časté na výstavách psov. Primárnu selekciu uskutočňuje chovateľ,
tým, že odstráni z chovu nevhodné štence a sekundárnu selekciu do
chovu vykonáva trojica rozhodcov na bonitáciách. V chove bavorských
farbiarov do r. 2006 bol uzatvorený obrat reprodukcie, to znamená, že
všetky suky boli kryté našimi psami zo Slovenska. Uvedeným mohlo
dochádzať k určitému prešľachteniu, čo bolo konštatované v správe
o chove za r. 2002 – 2006. V hodnotenom funkčnom období sme si
stanovili úlohu vyplývajúcu z diskusie konferencie KCHF z 24. apríla
2007, dostať do chovu bavorského plemena cudziu genetiku zo zahraničia za účelom občerstvenia krvi na vylepšenie povahových, teda
hlavne pracovných vlastností. K 31. januáru 2012 evidujeme sedem
chovných psov s 50%-ným podielom krvi nemeckej. S rovnakým podielom krvi sa uchovnilo aj šesť bavorských súk a jedna suka ANKA
von der Patschgenal, ktorá má oboch rodičov z Rakúska, zapísaných
v nemeckej plemennej knihe BGS. Uvedenými krokmi bude umožnené
spájať rodičov, u ktorých nenájdeme spoločných predkov možno ani
v dávnej minulosti, keď sa plemeno tvorilo. Po nemeckej genetike si
sľubujeme mať potomstvo s výraznou tvrdosťou a hlasitosťou.
Populácia hanoverských farbiarov je výrazne menšia. Reprodukcia
sa zabezpečovala našimi jedincami. V minulosti nákupom šteniat
psov – KAUZ von der Walze a IWAN von der Königsbuche, z klubu
Hirschmann, ktorí sa uchovnili a párili naše suky. V uplynulom roku
vrhli tri suky zakúpené z Čiech dve po otcovi SEMEK vom Silberbach
a jedna po ASKAN vom Jungfernholz, ktorí pochádzaju z nemeckého
Hirschmann – klubu.
V chove oboch plemien je prvoradý zámer dosahovať chovateľský
cieľ. Tento spočíva v dodržiavaní šľachtiteľského programu, ktorým podľa
potrieb sa zabezpečuje dostatočný počet šteniat hlavne pre našich, ale
aj zahraničných poľovníkov. Selektívny výber a riadené pripárovanie
má zabezpečovať nielen počet, ale hlavne dostatok poľovne upotrebiteľných kvalitných, zdravých jedincov bez dedičných chorôb (epilepsia,
dysplázia bedrových kĺbov) s vyrovnanou tvrdou povahou a exteriérom
podľa štandardu plemena.
Skladba a početnosť bavorských farbiarov je nasledovná (zaokrúhlene):
• všetkých – 1480 BF
• 1300 jedincov (cca 650 psov a 650 súk), skupina mladých BF
bez predbežných skúšok
• a skupina poľovne upotrebiteľných psov a súk – 180 chovných
jedincov (55 psov a 125 súk)
12
Skladba a početnosť hanoverských farbiarov je nasledovná (zaokrúhlene):
• všetkých – 360 HF
• 330 jedincov (cca 165 psov a 165 súk), skupina mladých HF
bez predbežných skúšok
• a skupina poľovne upotrebiteľných psov a súk – 30 chovných
jedincov (10 psov a 20 súk)
Prehľad o reprodukcii v chove
bavorských farbiarov
Rok 2007 2008 2009 2010 2011
Počet
Počet
Počet
Počet
odporúčaní na párenie
párení neúspešných párení
vrhov
Počet
Počet
Počet
Počet
narodených
narodených
narodených
narodených
Počet
Počet
Počet
Počet
v SPKP
v SPKP
v SPKP
v SPKP
šteniat
šteniat
šteniat
šteniat
76
64
19
45
– psov 162 – súk
173
– spolu 335 /1 vrh 7,44
zapísaných psíkov
zapísaných sučiek
zapís. šteniat spolu
zapís. šteniat /1 vrh
115 112 227 5,04
89
81
22
59
104
92
21
71
86
76
17
59
90
86
24
62
206
222
428
7,25
300
248
548
7,72
223
200
423
7,16
234
255
489
7,88
152
164
316
5,35
215
179
394
5,55
164
157
321
5,44
175
175
350
5,65
Za funkčné obdobie evidujeme 296 vrhov, v ktorých sa narodilo
2223 šteniat – 1 125 psíkov a 1 098 sučiek, veľmi dobrú plodnosť súk
74,1 % a v jednom vrhu sa narodilo 7,5 šteniat. Kladne hodnotíme
prijaté uznesenia výboru od r. 2010 – ponechávať vo vrhu 7 šteniat,
vo vrhoch po pracovných jedincoch, rodičoch s vyššími skúškami –
8 šteniat a po krytí zahraničnými psami – 9 šteniat. V SPKP zapísaných za funkčné obdobie bolo 1608 šteniat, 821 psíkov a 787 sučiek,
v priemere na 1 vrh bolo 5,4 šteniat s vydanými preukazmi o pôvode
psa. V jednom kalendárnom roku sa v priemere narodilo 445 šteniat
a v SPKP zapísalo 322 šteniat.
13
Prehľad o reprodukcii v chove
hanoverských farbiarov
Rok 2007 2008 2009 2010 2011
Počet
Počet
Počet
Počet
odporúčaní na párenie párení neúspešných párení
vrhov
Počet
Počet
Počet
Počet
narodených
narodených
narodených
narodených
Počet
Počet
Počet
Počet
v SPKP
v SPKP
v SPKP
v SPKP
šteniat –
šteniat –
šteniat –
šteniat/1
17
15 4
11
16
13 7
6
18 12
3 9
17 14
1 13
14
14
6
8
psov 38 31
súk
44
25
spolu 82 56
vrh
7,45 9,33
29
34
63
7,00
50 27
58 36
108 63
8,30 7,88
zapísaných psíkov
25 23
zapísaných sučiek
31 14
zapís. šteniat spolu 56 37
zapís. šteniat /1 vrh 5,09 6,16
17
26
43
4,77
32
42
74
5,85
19
22
41
5,13
Za funkčné obdobie evidujeme 47 vrhov, v ktorých sa narodilo
372 šteniat – 175 psíkov a 197 sučiek, pomerne dobrá plodnosť súk
69,1 % je o 5,0 % slabšia ako u súk BF a v jednom vrhu sa narodilo
7,9 šteniat. V SPKP zapísaných za funkčné obdobie bolo 251 šteniat,
116 psíkov a 135 sučiek, v priemere na 1 vrh bolo 5,34 zapísaných
šteniat. V jednom kalendárnom roku sa v priemere narodilo 74 šteniat
a v SPKP zapísalo 50 šteniat.
Určitým kritériom, alebo merítkom kvality našich farbiarov je aj záujem o naše jedince v zahraničí. Počet vyvážaných bavorských šteniat
z roka na rok stúpal.
Ì
14
Ì
Ì
Prehľad o počtoch vyvezených
farbiarov do zahraničia
Rok BF HF
Spolu BF + HF
2007
2008
2009
2010
2011
49
57
52
49
58
17
8
7
31
16
66
65
59
80
74
265
79
344
216
65
281
Spolu 2007 – 2011
Pre porovnanie:
Spolu 2002 – 2006
Prehľad o výsledkoch
na chovných zvodoch
Počet predvedených Počet chovných %
chovných
r. 2007
BF HF
62
19
42
8
67,7
42,1
r. 2008
BF
HF
90
18
67
11
74,4
61,1
r. 2009
BF
HF
70
7
49
5 70,0
71,4
15
Počet predvedených Počet chovných %
chovných
r. 2010
BF
HF
75
13
48
11
64,0
84,6
r. 2011
BF
HF
112
26
66
15
58,9
57,7
r. 2007 – 2011
BF
HF
409
83
272
50
66,5
60,2
Na poradách poradcov chovu ISHV sa pravidelne prehodnocovali
výsledky v chove, každoročne sa vyhodnocovali počty šteniat a veľký
dôraz sa kládol na zdravotný stav farbiarov oboch plemien. Výskyt
epilepsie, kryptorchizmu, dysplázia bedrových kĺbov HD a iných dedičných chorôb sa na každom zasadaní poradcov písomne nahlasoval
za každý klub v rámci ISHV. Z pohľadu európskeho hodnotenia patrí
Slovensko zastrešené Klubom chovateľov farbiarov ku krajinám s najpočetnejšou populáciou bavorských farbiarov a asi na štvrté miesto v počte
hanoverských farbiarov. Počas funkčného obdobia boli nahlásené dva
prípady výskytu epilepsie bavorských psov. Otcovia týchto psov boli na
matky suky v pripárovaní okamžite pozmenení. Každoročne sa u nás
prehodnocovala dysplázia a výsledky boli pravidelne zverejňované
v Klubovom spravodaji. U bavorského plemena je vyšší výskyt negatívnej
dysplázie ako u hanoverského. Pre úplnosť uvádzam percentuálny výskyt
pozitívnych (C a D stupňa) bavorských farbiarov na Slovensku v predošlých rokoch . Rok 2002 – 26,7 %, r. 2003 – 10,6 %, r. 2004 – 10,9 %,
r. 2005 – 16,2 %, r. 2006 – 22,4 %, r. 2007 – 13,6 %, r. 2008 – 17,3 %,
r. 2009 – 7,1 %, r. 2010 – 10,9 % a v r. 2011 – 21,1 %
Ì
16
Ì
Ì
Výsledky vyšetrenia DBK
v r. 2007– 2011
počet
vyšetrených
pozitívných
%
pozitívnych
r. 2007
BF
HF
BF + HF
59
12
71
BF
HF
BF + HF
81
14
95
8
2
10
13,6%
16,7%
13,9%
14
1
15
17,3%
7,1%
15,8%
6
1
7
7,1%
11,1%
7,5%
8
0
8
10,9%
0,0%
9,9%
19
1
20
21,1%
7,7%
19,4%
55
5
60
14,2%
8,9%
13,5%
r. 2008
r. 2009
BF
HF
BF + HF
84
9
93
r. 2010
BF
HF
BF + HF
73
8
81
r. 2011
BF
HF
BF + HF
90
13
103
r. 2007 – 2011
Spolu BF
Spolu HF
Spolu BF + HF
387
56
443
Postupnou selekciou jedincov s výskytom negatívnej dysplázie, kvalitným odchovom šteniat a mladých psov v období vývoja a správnym
výberom rodičov na párenia sa podarilo dosiahnuť aj u bavorských
farbiarov výskyt nežiaducej dysplázie do 15 % z počtu vyšetrených, čo
je v porovnaní so zahraničím veľmi dobrým výsledkom.
17
Pre porovnanie uvádzame aj výsledky za predošlé funkčné obdobie
r. 2002 – 2006
r. 2002 – 2006
Spolu BF
227
39
17,2 %
Spolu HF
50
1
2,0 %
Spolu BF + HF
277
40
14,4 %
Z prehľadov je evidentné zhoršenie u hanoverských farbiarov, avšak
viditeľné zlepšenie u bavorského plemena, keď výskyt negatívnej dysplázie z 17,2 % v r. 2002 – 2006 sa znížil na 14,2 % v hodnotenom
funkčnom období.
Ì
Ì
Ì
FINANČNÉ HOSPODÁRENIE KLUBU
Klub hospodári na základe ročných plánov činnosti. Finančný plán
zahrňal najmä chovateľské a výcvikové úlohy, organizačné zabezpečenie vrcholných podujatí ako sú MFK a skúšky farbiarov Slovenska,
vydávanie a distribúcia ročenky Spravodaja, schôdzkovú činnosť,
poplatky do Medzinárodného zväzu farbiarov, zabezpečenie výroby
farbiarskych zvrtlíkov, obojkov,vodiacich remeňov, predaj materiálových
zásob – klubové a farbiarske odznaky, kniha – 50 r. KCHF a ďalšie
úlohy vyplývajúce z organizačného poriadku klubu.
V priebehu funkčného obdobia výbor k päťdesiatemu výročiu založenia klubu spracoval a vydal kroniku – 50 rokov Klubu chovateľov
farbiarov.
V júli 2010 došlo k zrušeniu účtu v Slovenskej sporiteľni a následne
sa zriadil účet vo VUB banke s číslom účtu: 2776722851/0200. Veľa
členov už využíva platbu poplatkov Internet Bankingom.
Číselné údaje v nasledujúcich tabuľkách uvádzajú prehľad príjmov
a výdavkov za jednotlivé roky a v členení na základné položky si každý
člen môže vytvoriť obraz o rozsahu činnosti klubu, posúdiť správnosť
vynakladania finančných prostriedkov. Súčasne získava obraz o tom,
koľko sa vkladá do rozvoja a propagácie plemien farbiarov.
18
Podľa účelového členenia nákladov sa finančné prostriedky čerpali
takto:
Tab. č. 1
P. č.
Účel
1.
Prevádzka
2.
Chovateľské
3.
Činnosť
4.
Spravodaj
5.
Schôdze
6.
Skúšky SR
7.
MFK
8.
ISHV
9.
Výcvik
10. Spolu
2007
2008
15 670,00 194 222,50
520,15
6 447,00
34 321,00 47 054,00
1 139,25
1 561,91
101 249,00 84 732,00
3 360,85
2 812,59
98 478,00 113 100,00
3 268,87
3 754,23
80 170,00 30 695,00
2 661,16
1 018,89
55 704,00
–
1 849,03
160 524,00
–
5 328,42
19 756,75 15 336,95
655,80
509,09
–
–
405 348,75 645 664,45
13 455,11 21 432,13
2009
2010
2011
Spolu
504,82
1 783,00
629,40
9 884,37
1 895,05
1 643,32
1 917,32
8 156,85
3 845,01
712,64
4 263,29
14 994,38
3 031,17
2 967,32
3 690,16
16 711,75
515,95
485,82
1 266,88
5 948,70
4 228,53
8 603,29
2 525,73
–
–
4 216,91
–
9 545,33
450,00
–
450,00
105,20
450,00
575,00
2 514,89
680,20
12 767,73
12 364,21
17 020,58
77 039,76
Náklady podľa druhového členenia sa čerpali nasledovne:
Tab. č. 2
P.č.
Účel
1.
Materiál
2.
Spoje
3.
OON
4.
Cestovné
5.
Vecné ceny
6.
Ost. náklady
7.
ISHV
8.
Spolu
2007
2008
5 016,00
8 400,00
166,50
278,83
30 398,00 36 401,00
1 009,03
1 208,29
8 470,00
8 000,00
281,15
265,55
215 330,00 226 762,00
7 147,65
7 527,12
14 021,00 15 990,00
465,41
530,77
115 757,00 334 774,50
3 842,43 11 112,48
16 356,75 15 336,95
542,94
509,09
405 348,75 645 664,45
13 455,11 21 432,13
2009
2010
2011
Spolu
145,54
208,03
167,30
966,20
1 111,50
1 506,48
1 329,74
6 165,04
–
–
–
546,70
6 881,41
5 208,46
9 433,97
36 198,61
28,96
437,80
201,18
1 664,12
4 150,32
4 553,44
5 438,39
29 097,06
450,00
450,00
450,00
2 402,03
12 767,73
12 364,21
17 020,58
77 039,76
19
Čerpanie výdavkových položiek je rozšpecifikované podľa druhového
a účelového členenia.
Materiál – 1,25 % z vynaložených nákladov klubu. Zahrňuje v sebe
výdavky na zakúpenie obálok a samolepiek na distribúciu Spravodaja.
Obálky na korešpondenciu členov výboru a výdaje nevyhnutne potrebné na činnosť a prevádzku klubu (rozmnožovanie tlačív, kancelársky
papier, baliaci papier, bonitačné tabuľky, odporúčania na párenia a tiež
zakúpenie náplne do hlavy tlačiarne a pod.)
Spoje – 8,00 % z vynaložených nákladov klubu. Najviac odčerpáva
distribúcia Spravodaja.
OON – 0,71 % – Ostatné osobné náklady z vynaložených nákladov
klubu. Zahrňujú v sebe odmeny za príspevky do Spravodaja a za prekladateľskú a tlmočnícku činnosť a boli čerpané iba v rokoch 2007–2008.
Cestovné: 46,99 % z vynaložených nákladov klubu. Čerpané na
zasadnutia výboru, predsedníctva, Skúšky farbiarov Slovenska, MFK,
poradcu chovu, ako aj rozhodcom delegovaných na chovné zvody, na
zasadnutie poradcov chovu, predsedov klubov a ekonómov členských
krajín ISHV počas skúšok psov a rozhodcov na Medzinárodných dohľadávkach ISHV, ktoré sa konajú každý druhý rok.
Tu je potrebné pre členskú základňu ozrejmiť, že cca 50 % nákladov
na zahraničné cesty si členovia ktorí sa týchto ciest zúčastňujú hradia
z vlastných prostriedkov.
Vecné ceny – 2,16 % z vynaložených nákladov klubu. Poskytnuté na
Klubové výstavy – Cena Dr. Duchaja, Skúšky farbiarov Slovenska, MFK.
Recipročne aj náš klub poskytuje vecné ceny na Medzinárodné dohľadávky ISHV členskej krajine ktorá je ich organizáciou poverená
a na Memoriál Benedikta Gierszewskiego.
Ostatné náklady – 37,77 % z vynaložených nákladov klubu. Boli
čerpané na vydávanie Spravodaja, knihy – 50 r. KCHF, výrobu propagačného materiálu, ktorý sa použil na Poľovnícku výstavu v Bratislavskej Inchebe v roku 2011 kde náš klub mal otvorený stánok, nákup
Dataprojektoru a snímačov čipov, vydanie propozícií Skúšok farbiarov
Slovenska a MFK, zriadenie a ročná platba web stránky klubu, centrálne
vyhodnotenie RTG DBK – dysplázia bedrových kĺbov a poplatky za
účet vo VÚB banke. ISHV – 3,12 % z vynaložených nákladov klubu. Je to členský poplatok vo výške 450 EURO na rok.
20
Príjmová časť tvorená
• Členskými platbami (42,60 %)
• Sponzorské (6,96 %)
• Klubové odznaky (1,15 %)
• Farbiarske odznaky (0,33 %)
• Kniha 50 r. KCHF (2,55 %)
• Spravodaj (0,34 %)
• Chovateľské poplatky - krytia a šteňatá (11,53 %)
• Klubová výstava (1,31 %)
• Export (22,54 %)
• Chovné zvody (2,13 %)
• Dysplazia (4,80 %)
• Dotácia SPZ (3,70 %)
• Úroky (0,06 %)
Druhové členenie výnosov a príjmov:
Tab. č.3
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Účel
2007
2008
2009
2010
2011
141 250,00 316 800,00
4 688,65 10 515,83 5 122,10 9 590,00 7 943,50
21 300,00 78 900,00
Sponzorské
707,03
2 619,00
357,00 2 300,00
200,00
6 650,00
6 860,00
Klubové odznaky
220,74
227,71
180,00
140,00
250,00
2 325,00
Farbiarske odznaky
__
77,18
62,00
56,00
96,00
34 200,00
Kniha 50 r. KCHF
__
1 135,23
857,50
119,00
154,00
1 800,00
1 800,00
Spravodaj
59,75
59,75
60,00
60,00
60,00
Chovateľské
47 300 59 100,00
poplatky
1 570,07
1 961,76 2 406,27 2 092,00 2 215,50
6 804,00
6 400,00
Výstavy
225,85
212,44
224,40
244,20
254,10
132 000,00 110 000,00
Export
4 381,60
3 651,33 2 887,00 4 564,00 4 549,00
8 100,00 10 000,00
Chovný zvod
268,87
331,94
294,00
308,00
690,00
19 000,00 28 500,00
Dysplázia
630,68
946,02
860,00
810,00 1 030,00
27 000,00 45 000,00
__
Dotácia SPZ
896,24
1 493,73
398,00
498,00
279,10
350,20
Úroky
9,26
11,62
11,68
11,58
10,42
411 483,10 700 235,20
Spolu Sk
13 658,74 23 243,54 13 719,95 20 792,78 17 452,52
Členské
Spolu
37 860,08
6 183,03
1 018,45
291,18
2 265,73
299,50
10 245,60
1 160,99
20 032,93
1 892,81
4 276,70
3 285,97
54,56
88 867,53
21
V ďalšej tabuľke Vás chceme informovať o bilancii hospodárenia
za jednotlivé roky:
Tab.č.4
P.č.
Druh
2007
2008
2009
2010
2011
1.
Stav k 1.1.
306 226,97 312 361,32
10 164,87 10 368,50
12 179,91
13 132,13
21 560,70
2.
Príjmy
411 483,10 700 235,20
13 658,74 23 243,55
13 719,95
20 792,78
17 392,52
3.
Výdavky
405 348,75 645 664,45
13 455,11 21 432,13
12 767,73
12 364,21
16 960,58
4.
Stav k 31.12.
312 361,32 366 932,07
10 368,50 12 179,91
13 132,13
21 560,70
21 992,64
5.
Z toho členské
na ďalšie roky
195 050,00 338 500,00
6 474,47
11 236,14
10 753,00
16 673,00
16 662,00
6.
Stav členskej základne
1 000
1 013
996
1 029
1 030
Pri hodnotení celkovej bilancie hospodárenia za uplynulé funkčné
obdobie veľmi výrečne hovoria nasledujúce údaje:
Počiatočný stav k 1. 1.2007 306 226,95 Sk = 10 164,87
Príjmy a tržby za funkčné obdobie .......................... 88 867,53
Spolu ........................................................................ 99 032,41
Výdavky za funkčné obdobie ................................... 77 039,76
Stav k 31.12.2011 .................................................... 21 992,64
Z toho členské predplatené na ďalšie roky .............. 16 662,00
Skutočný stav k 31.12.2011 ....................................... 5 330,64
Ì
22
Ì
Ì
€
€
€
€
€
€
€
Pohyb materiálových zásob nám udáva nasledujúca tabuľka:
Tab. č. 5
Druh materiálu
Klubové
odznaky
Farbiarske
odznaky
Stav k 1.1.2007
Príjem počas
funkčného obdobia Predaj
ks
Sk/€
ks
Sk//€
1 080
25 239,60
837,80
–
–
1 000
19 100,00
634,00
–
–
–
–
Vlastná Stav k 31.12.2011
spotreba
ks
/€
792
12
276
215,28
377
0
623
392,49
0
0
1
2,00
Označenie
rozhodcu
1
60,00
2,00
Kniha 50 r.
KCHF
–
–
900
169 193,00
5 616,18
334
501
65
405,60
Dataprojektor
–
–
1
19 516,00
647,81
0
0
1
647,81
Snímač čipov
–
–
2
433,16
0
0
2
433,16
Videokazety
2
680,00
22,57
–
–
0
Odpis
0
0
–
45 264,92
1 502,53
–
–
–
–
S P O L U 6 697,15
2 102,50
V priebehu funkčného obdobia výbor spracoval a vydal k päťdesiatemu výročiu založenia klubu kroniku – 50 rokov Klubu chovateľov
farbiarov v náklade 900 ks výtlačkov z ktorej časť sa predala (334 ks)
a časť (501 ks) obdržali členovia klubu, ktorí boli nepretržite členmi
klubu minimálne 10 rokov t. j. od roku 2001. Knihu obdržali tiež čestní
členovia, sponzori a účastníci Skúšok farbiarov Slovenska a regionálnych skúšok, ako aj členovia predsedníctva kynologickej rady SPZ. Na
uvedenú kroniku náš klub dostal v roku 2008 dotáciu od SPZ vo výške
30 000 Sk = 995,82 €.
Ďalej došlo k odpisu 2 ks videokaziet v celkovej sume 22,57 €, ako
aj 12 ks Klubových odznakov ktoré sa použili do označenia psovodov
na XII. r. MFK. V priebehu funkčného obdobia boli zakúpené 2 ks
snímače čipov a Dataprojektor.
K 31. 12. 2011 má klub na zásobách materiál v celkovej hodnote
2 102,50 €.
23
Vyhodnotenie dohľadávok
Členovia nášho klubu po ukončení hlavnej poľovníckej sezóny
zasielajú vyplnené hlásenie o vykonaných dohľadávkach. Tieto slúžia
KCHF na to, aby získal prehľad o pracovnom využití farbiarov. Tieto
podklady sú dôležité pri zdokladovaní významu tohto plemena pri
výkone práva poľovníctva a samozrejme aj pri chovateľskej činnosti.
Prehľad hlásení vykonaných dohľadávok podľa jednotlivých krajov za
posledných päť rokov je uvedený v nasledujúcej tabuľke.
Uvedené údaje jasnou a nespochybniteľnou rečou čísel dokumentujú význam farbiara. V tejto tabuľke je vyčíslená iba finančná hodnota
dohľadanej zveriny. O koľko by sa navýšila celková finančná hodnota,
keby sme k tejto hodnote vedeli pripočítať aj trofejovú hodnotu.
Pri pohľade na tabuľku, niektoré čísla nevidieť, tak ich spomeniem.
Priemerný počet hlásení v roku je 130, na jedno hlásenie pripadá v priemere 6,09 dohľadávok, z toho 4,67 dohľadávok skončilo úspešne, čo
predstavuje 77 %. Priemerné stárie stopy je 8,2 hodiny pri 975 metroch.
Na jedno hlásenie pripadá v priemere 307,22 kg zachránenej diviny
v hodnote 899,54 €.
Len je na škodu veci, že nie všetci majitelia farbiarov zašlú hlásenie o dohľadávkach, veď poľovne upotrebiteľných farbiarov máme
podstatne viac.
24
Výcvik a skúšky
Výcvik a skúšky ako úzko súvisiace aktivity prebiehali v uplynulom
funkčnom období štandardne. Výbor klubu sa vo zvýšenej miere za­
oberal a hľadal spôsoby zlepšenia odbornej úrovne našich členov. Boli
zorganizované tri výcvikové kurzy na celoštátnej úrovni, ktoré potvrdili
trend zvyšujúceho sa záujmu o aktívny výcvik a vedenie farbiarov. Tento vývoj bude dôležité udržať i do budúcna a organizovať výcvikové
kurzy i naďalej aspoň v dvojročných cykloch. Treba tiež podporovať
iné formy vzdelávania napr. distribúciu odbornej literatúry, diskusie na
webovej stránke klubu, osobné neformálne diskusie atď.
Skúšky poľovnej upotrebiteľnosti pre plemená farbiarov boli organizované, zvlášť v posledných rokoch, v dostatočnom počte. Vyhovujúce bolo i plošné pokrytie nášho územia, ktoré zohľadnilo početnosť
farbiarov v jednotlivých oblastiach. Badať i mierny vzostup kvality
celkovej organizácie PF. Tak ako už v minulosti bolo uvedené, bude
do budúcna žiaduce zabezpečiť v spolupráci s ústredím SPZ, aby sa
skupiny rozhodcov delegovali i do regiónov mimo svojej tradičnej pôsobnosti. Prospelo by to celkovej objektivite hodnotenia a eliminovalo
pôsobenie ľudského faktora.
Úspešnosť farbiarov a ostatných plemien, ktoré majú možnosť absolvovať PF bola každoročne vyhodnotená a zverejnená v tabuľkovej
forme v klubovom spravodaji. Plemená AJD, ŠD a AF sú málopočetné
a ich úspešnosť je silne kolísavá. V prípade Slovenského kopova je však
situácia úplne iná. Každoročne je na PF veľmi úspešne predvádzaná
veľká a svojou početnosťou stabilná skupina. Je síce pravdou, že pre
Slovenské kopovy nie sú PF podmienkou zaradenia do chovu a zúčastňujú sa ich len vybraný jedinci s potrebnými vlohami. Považujem
však za neprípustné to čo sa stalo v ostatných dvoch rokoch, že toto
plemeno univerzálneho duriča, zaznamenalo nižšie percento neúspešných jedincov ako farbiare, i keď s hodnotením prevažne v druhých
a tretích cenách.
Po organizačnej stránke môžeme veľmi vysoko hodnotiť skúšky
vyššieho typu od regionálnych cez národné po medzinárodné. Vždy
sa našla skupina nadšencov, ktorá dobre zorganizovala podujatie čo
je chvályhodné a zasluhuje si naše poďakovanie. Tieto akcie majú vo
veľkej väčšine i veľmi dobrú kultúrnu úroveň, v posledných rokoch tiež
s dostatkom prirodzených prác. Menej priaznivá situácia však už dlhšie
25
pretrváva pri ich obsadzovaní vodičmi a psami. Na regionálnej úrovni
sa viackrát konštatovala slabšia pripravenosť predvádzaných farbiarov.
Národné podujatie „Skúšky farbiarov o pohár SPZ“ bol už opätovne
problém vôbec obsadiť, pritom ide len o účasť 6 – 7 jedincov každé
2 roky. Potreba verejnej konfrontácie pracovnej úrovne, predovšetkým
v chove pôsobiacich farbiarov, je pri tom veľmi dôležitá. Verím, že sa
nám v budúcnosti podarí zvrátiť tento nepriaznivý stav a naši vodiči
začnú považovať účasť na tomto i ostatných vrcholných podujatiach
za prestížnu záležitosť a česť.
Ì
26
Ì
Ì
Správa dozornej rady KCHF
za funkčné obdobie 2007 – 2012
V zmysle ustanovení článku XII. stanov KCHF je dozorná rada nezávislý kontrolný orgán klubu a plní najmä kontrolnú činnosť klubu so
zameraním dodržiavania klubových predpisov a uznesení, zmluvných
záväzkov, dodržiavanie zákonnosti v práci klubu ako i v ekonomickej
činnosti. Na konferencii v roku 2007 bola zvolená trojčlenná dozorná
rada v zložení Ing. Ivan Horňáček, Ing. Vladimír Hlinka a Ing. Stanislav Kubanda. Dozorná rada sa oficiálne stretla na 3 zasadnutiach.
Predseda dozornej rady sa pravidelne zúčastňoval zasadnutí výboru
KCHF. Dozorná rada vykonala v uplynulom volebnom období komplexnú previerku hospodárenia klubu 3×, a to v roku 2009 za roky
2007 a 2008, v roku 2010 za rok 2009 a v roku 2011 za roky 2010
a 2011. Kontrolou bolo zistené, že ekonomická agenda je vedená prehľadne s časovou následnosťou. Evidovaná je v programovom vybavení
ekonóma klubu s možným tlačovým výstupom, ktorý sa každoročne
vyhotovuje. Jednotlivé položky sú označené poradovým číslom a číslom
dokladov, ktoré tvoria jej prílohu.
Materiál vo vlastníctve klubu (odznaky, dataprojektor, čipovacie
čítačky a pod.) je prehľadne vedený v invetúrnom súpise predmetov
s uvedením počtu a hodnoty, ktorý sa vyhotovuje pri ročnej závierke
so stavom k 1. 1. a k 31. 12.
Evidencia členov je vedená podľa krajov a okresov s uvedením mena
a priezviska člena, adresy a dobou na ktorú má jednotlivý člen uhradené členské. Každému členovi je pridelené klubové číslo. Evidencia
je priebežne uvádzaná na internetovej stránke KCHF:
www.klubchovatelovfarbiarov.sk
Dozorná rada konštatovala, že ekonomika klubu je vedená vhodným
a prehľadným spôsobom a neboli zistené žiadne finančné nezrovnalosti.
Ekonóm klubu bol upozornený na zistené drobné nedostatkami – na
cestovnom príkaze nebol uvedený typ auta resp. na cestovnom príkaze
boli účtované rovnaké začiatky a ciele trasy, ale pri spätnej ceste nebol
identický počet km, keďže poradca chovu pri spätnej ceste vykonal kontrolu vrhov a miesto prechodnej zastávky nebolo v cestovnom príkaze
27
uvedené – ktoré následne odstránil, resp. už v ďalších vyúčtovaniach
neopakoval. Ekonómovi bolo doporučené na inventúrny súpis materiálu
používať slovenské tlačivá namiesto českého tlačiva, čo bolo v roku
2011 vykonané. Dozorná rada konštatuje, že kým k 1. 1. 2007 vlastnil
klub finančné prostriedky v hodnote 306 227 Sk (po zaokrúhlení), čo
pri prevodnom kurze 30,1260 Sk predstavuje 10 164,87 €, k 31. 12. 2011
bolo v pokladni a na účte klubu vykázaných 21 992,64 €, čo predstavuje
100 % zhodnotenie finančných prostriedkov, i keď veľký vplyv malo
na plusové zhodnotenie finančných prostriedkov zvýšenie členských
poplatkov na konferencii v roku 2007.
Z uznesenia konferencie vyplynuli pre výbor klubu KCHF 3 základné
úlohy:
• zasielať aktivistom KCHF zápisnice zo zasadnutí výboru KCHF
• zaktivizovať internetovú stránku www.farbiare.sk
• prejednať všetky diskusné príspevky na zasadnutiach nového
výboru.
Dozorná rada konštatuje, že bod č. 1 bol splnený len čiastočne,
pretože nie všetky zápisnice boli spádovým aktivistom k dispozícii.
Bod č. 2 bol splnený, keď pôvodná internetová stránka bola zrušená
a založená nová pod názvom www.klubchovatelovfarbiarov.sk, ktorá
je funkčná, priebežne je doplňovaná a spĺňa potreby klubového života. Bod č. 3 považuje dozorná rada za splnený a pripomienky, ktoré
nevyriešila konferencia boli na výbore KCHF prejednávané.
Dozorná rada v zmysle úloh kontrolovať činnosť klubu v roku 2009
upozornila výbor, že nie sú dodržiavané podmienky povoleného počtu
šteniat vo vrhu a sú povoľované aj viac ako 7-početné vrhy. Dozorná
rady upozornila výbor, aby boli dodržiavané stanovené počty alebo
aby upravil podmienky tak, aby bolo možné nadpočetné vrhy povoliť
v praktizovanom rozsahu t. j. do 9 šteniat. Výbor KCHF následne prijal
nové podmienky pri povoľovaní nadpočetných vrhov.
Dozorná rada podala výboru stanovisko ku kooptovaní „náhradníkov“
za členov výboru a považuje za kooptovanie za nesúlad s existujúcimi
stanovami. Voľbu „náhradníkov“ a kooptovanie „náhradníkov“ za členov
výboru je potrebné dopracovať v príslušné ustanoveniach stanov KCHF.
Dozorná rada v uplynulom období upozornila na skutočnosť, že je
nevyhnutné alebo potrebné novelizovať niektoré články stanov napr.
v súvislosti s voľbou delegátov na konferencie a členské schôdze,
keďže ich ustanovenia nie sú jednoznačné, sú rozporuplné a niekedy
28
až znemožňujúce činnosť klubu. Dozorná rada pripravila návrh novely niektorých článkov stanov a predložila ho na výbore konanom
27. – 28. 1. 2012 na dopracovanie a prehodnotenie výboru klubu.
Členovia dozornej rady sa aktívne zúčastňovali na akciách poriadaných klubom alebo SPZ – PF, IHF, vyšších skúšok, klubových výstav
a bonitácií. Dozorná rada konštatuje, že organizačne prebehli tieto
podujatia v súlade so štatútmi a platnou legislatívou a na dozornú radu
neboli podané žiadne podnety na riešenie porušení platných predpisov.
Veľmi dobré ohlasy boli na oba Memoriály Fridricha Konráda poriadané
v roku 2008 v Terchovej a v Novoti a dvojnásobne teší, že naši vodiči
na oboch prispeli k vzornej reprezentácii Klubu. Za prínos považuje
dozorná rada kvalitatívny rast regionálnych skúšok – najmä Spišského
pohára a kvantitatívny rast v podobe Skúšok „O pohár Hontu a Hrona“,
Skúšky farbiarov „Mútňanský pohár a Skúšok farbiarov „O pohár Slánskych vrchov“. Je potrebné si uvedomiť, že v tejto uponáhľanej dobe sa
akákoľvek aktivita, ktorá môže byť na prospech farbiara sa vysoko cení.
Dozorná rada konštatuje, že v uplynulom volebnom 2007 – 2011
období sa opätovne oživila práca najmä s mladými vodičmi, čo bolo
nedostatkom klubu v období rokov 2002 – 2006, prostredníctvom oprášených Kurzov Jeleniar – vodič farbiara, ktoré sa konali pod záštitou
klubu v roku 2007 v Lipanoch-Dubovici, v 2008 v Hronci, v 2010
na Kyslinkách a v 2011 v Trusalovej. Za veľmi cenný prínos pri výcviku farbiarov možno považovať zhotovenie mobilného trenažéra na
výcvik farbiarov, za čo patrí vďaka chlapom na Orave okolo Tibora
Gešvandtnera.
Za nedostatok v činnosti klubu považuje dozorná rada skutočnosť, že
napriek konštatovaniu o výskyte nedostatkov pri posudzovaní rozhodcov
na skúškach, resp. pri vyplňovaní tlačív súvisiacich so skúškami nebolo
uskutočnené stretnutie rozhodcov a čakateľov na rozhodcu za účelom
objasnenia posudzovania a zjednotenia výkladu skúšobných poriadkov.
Takéto stretnutie doporučuje dozorná rada pripraviť aj s ohľadom na
možné prehodnotenie skúšobných poriadkov, ich úpravu alebo zmenu
v budúcnosti.
Dozorná rada konštatuje zlepšenie osvetovej činnosti a propagácie
farbiara oproti obdobiu 2002 – 2006, čo je zásluha najmä novozriadenej
internetovej stránky klubu, kde je možné dostať základné informácie
z každého podujatia, väčšinou v písomnej aj obrazovej forme. Na prospech bolo vydanie pamätnice k 50. výročiu založenia KCHF. Pozitívne
hodnotí aj vydanie knihy Horské plemená psov v službách poľovníctva
a Naše farbiariky, hoci v tomto prípade sa jednalo o individuálnu ini29
ciatívu Ing. Branislava Baku. Oproti týmto aktivitám je nedostatkom,
že chýbajú záznamy posledných rokov v písomnej časti kroniky a bolo
by žiaduce doplniť aj obrazovú (fotografickú) časť, nerátajúc fotografie
uložené na internetovej stránke. Dozorná rada doporučuje písomnú a fotografickú časť kroniky oficiálne rozšíriť aj o DVD záznamy z podujatí
poriadaných klubom, resp. na ktorých sa zástupcovia KCHF zúčastnili
a sú klubu dostupné.
Počas volebného obdobia boli výborom riešené viaceré porušenia
chovateľského poriadku členov KCHF, ktoré výbor riešil v súlade so
stanovami.
Z pohľadu dozornej rady prácu klubu hodnotíme, odhliadnuc od
bežných drobných nedostatkov, pozitívne. Vďaka za to patrí ostrieľanému
a zanietenému kolektívu členov výboru KCHF. V mene dozornej rady
mi dovoľte poďakovať tiež spádovým koordinátorom v oblastiach kde
práca s farbiarmi nespí a intenzívne sa rozvíja. Rovnako je potrebné
poďakovať aj všetkým ostatným, ktorí akoukoľvek činnosťou prikladajú
ruku k zveľaďovaniu, rozširovaniu a zušľachťovaniu farbiarov na Slovensku, ktorí dobré meno nášho Klubu chovateľov farbiarov, vybudované
v doterajšej existencii KCHF, šíria doma i v zahraničí.
Farbiarom a KCHF zdar !
Za dozornú radu vypracoval
Ivan Horňáček
Ì
30
Ì
Ì
CHOVATEĽSKÝ ROK 2011
Po ukončení roku je našou povinnosťou informovať chovateľskú verejnosť a členskú základňu o dosiahnutých výsledkoch v chove oboch
plemien farbiarov – bavorského a hanoverského. Uplynulý chovateľský
rok bol obdobím, kedy sa narodilo a v SPKP zapísalo pomerne veľa
šteniat a výrazne sa prejavila snaha majiteľov farbiarov o uchovnenie
ešte väčšieho počtu súk a psov, ako v minulých rokoch.
Prehľad šteniat za funkčné obdobie:
V r.
V r.
V r.
V r.
2007
2008
2009
2010
–
–
–
–
v SPKP
v SPKP
v SPKP
v SPKP
283
353
437
395
zapísaných
zapísaných
zapísaných
zapísaných
šteniat
šteniat
šteniat
šteniat
/
/
/
/
BF
BF
BF
BF
227,
316,
394,
321,
HF
HF
HF
HF
56
37
43
74
V r. 2011 – v SPKP 391 zapísaných šteniat / BF 350, HF 41
Kladne hodnotíme prijaté uznesenia výboru – ponechávať vo vrhu 7
šteniat, vo vrhoch po pracovných jedincoch, rodičoch s vyššími skúškami – 8 šteniat a po krytí zahraničnými psami – 9 šteniat.
Prehľad farbiarov na chovných zvodoch za funkčné obdobie:
V r.
V r.
V r.
V r.
V r.
2007 predvedených 81 farbiarov:
62 BF – 42 (+), 20 (–) / 19 HF – 8 (+), 9 (–)
2008 predvedených 108 farbiarov:
90 BF – 67 (+), 23 (–) / 18 HF – 11 (+), 7 (–)
2009 predvedených 77 farbiarov:
70 BF – 49 (+), 21 (–) / 7 HF – 5 (+), 2 (–)
2010 predvedených 83 farbiarov:
75 BF – 48 (+), 27 (–) / 13 HF – 11 (+), 2 (–)
2011 predvedených 127 farbiarov:
112 BF – 66 (+), 46 (–) / 26 HF – 15 (+), 11(–)
Vysvetlivky: (+) ohodnotenie „chovný“, (–) ohodnotenie „nechovný“
31
Uvedené prehľady dokazujú snahu mnohých chovateľov produkovať
čo najviac šteniat za účelom komerčným. Svedčia o tom aj početné
vývozy šteniec, keď v r. 2011 sa vyviezlo do zahraničia 72 farbiarov
z toho 66 šteniat (56 BF a 10 HF). Porovnateľný bol vývoz iba v r. 2008,
kedy naši chovatelia vyviezli rovnako 72 jedincov oboch plemien.
V ostatných aj predošlých rokoch sa nikdy nevyviezol tak vysoký počet šteniat ako v r. 2011. Na jednej strane je preukázateľná komercia
zo strany vývozcov, avšak na druhej je vysoký záujem o naše farbiare
v zahraničí, najmä bavorského plemena.
Nakoniec ešte jeden ukazovateľ, v ktorom držíme rekord oproti
predošlým rokom. V roku 2011 sa uchovnilo 37 farbiarov, 3 hanoverské (1 suka a 2 psi) a 34 bavorských (10 psov – jeden po uchovnení
uhynul a 24 súk). Z dôvodov veku (10 ročné psi a 9 ročné suky),
úhynov a strát sa vyradilo 27 bavorských (8 psov a 19 súk) a 3 hanoverské farbiare, takže chovná populácia, najmä bavorských súk, opäť
vzrástla. Každý si môže vytvoriť svoj vlastný názor na chov, ale je
nutné uviesť aj skutočnosti, ktoré sa týkajú pracovnej stránky farbiarov.
Na vyššie regionálne skúšky sa vodiči psov neprihlasujú, usporiadateľ
ich vyzýva, alebo už prihlásení sa v poslednej chvíli pred skúškami
odhlásia, ospravedlnia a nenastúpia. Chudák organizátor v deň pred
skúškami zháňa náhradníkov a potom na samotných skúškach, ktoré
sú aj veľmi dobre pripravené s dostatočnými prirodzenými prácami psi
neobstoja (rozhodcovia vyhlasujú zver za nedohľadateľnú) a sú hodnotení iba poradím a nie v cenách. Uvedené skutočnosti svedčia o tom,
že pracovná schopnosť a výkonnosť psov nie je na želateľnej úrovni
a majitelia ich nemajú dostatočne pripravených, alebo psom neveria.
Farbiar vždy bol a bude plemenom pracovným a v rukách dobrého
vodiča dokazuje svoje prioritné stopárske kvality.
Je veľmi dobré, že v chove zvyšujeme početnosť súk a psov, že za
posledné roky sa dotiahla do chovu zahraničná genetika. V minulosti
bola iba v chove hanoverských farbiarov, za posledné 3 roky už aj
v chove bavorských horských farbiarov. Máme chovné suky, ale najmä
psov, ktorí majú v sebe 50 % krvi najmä nemeckých farbiarov, ale aj
rakúskych, talianskych a poľských farbiarov, od ktorých v potomstve
očakávame výraznejšiu vytrvalosť, tvrdosť a zaťatosť na stope a pri
zveri. Aj v r. 2011 párili niektorí chovatelia svoje suky zahraničnými
psami, čím v chove vytvorili veľmi dobré podmienky pre tvorbu pripárovacích plánov na budúce roky, avšak nerobme z farbiarov biznis,
ako v niektorých spoločenských plemenách.
32
CHOV PLEMENA BAVORSKÝ FARBIAR
Vyhodnotenie výsledkov v chove
V hodnotenom roku bolo vystavených 99 odporúčaní na párenie, z ktorých
bolo využitých 86. V chove bolo v danom roku evidovaných 124 chovných
súk, čo znamená, že 25 chovateľov nepožiadalo o párenie, pričom jedna
suka počas roka uhynula a 13 chovatelia napriek vystaveným odporúčaniam
svoje suky nepárili. V chove sa v r. 2011 mierne znížila výborná plodnosť
súk z minulého roka. Uvádzam pre porovnanie, výsledky z predošlých rokov
• v roku 2009 z 92 napárených súk vrhlo 71 súk (77,2 %)
• v roku 2010 zo 76 napárených súk vrhlo 59 súk (77,6 %).
• v hodnotenom roku 2011 z počtu 86 krytých súk vrhlo 62
súk a dosiahla sa 72,1 %-ná plodnosť
Počas roka sa sledovala a vyhodnocovala úspešnosť párení v jednotlivých mesiacoch:
v novembri 2009......... napárených 9 súk........ 1 neúspešné (9,1%)
v decembri 2009......... napárených 7 súk........ 1 neúspešné (14,3%)
2 vrhy úhyny šteniat
v januári 2010............ napárených 9 súk........ 3 neúspešné (33,3%)
vo februári 2010......... napárených 17 súk...... 4 neúspešné (23,5%
úhyn suky po párení
v marci 2010.............. napárených 21 súk...... 7 neúspešných (33,3%)
1 vrh úhyn šteniat
v apríli 2010............... napárených 15 súk...... 8 neúspešné (53,3%)
v máji 2010................ napárených 8 súk........ 0 neúspešné
2 vrhy úhyny šteniat
v júni 2010................. neboli žiadne párenia
S p o l u : .................... krytých 86 súk............ 24 neúspešných
Najhoršia kotnosť súk bola po aprílových krytiach a najviac vrhov bolo v mesiacoch apríl 12 vrhov a v mesiaci máj 13 vrhov. Za
hodnotený chovateľský rok vrhlo 62 súk. Chovateľmi nahlásených sa
zaregistrovalo 489 narodených šteniat, 234 psíkov a 255 sučiek, čo
v prepočte je v priemere 7,9 šteniat na 1 vrh. Je to oproti predošlému
33
roku zlepšenie o 0,2 šteniat na vrh a najvyššia početnosť šteniat za
posledných 10 rokov. Do Slovenskej plemennej knihy psov (SPKP) sa
zapísalo 350 šteniat – 175 psíkov a 175 sučiek v priemere 5,65 zapísaných šteniec na vrh. Pre porovnanie v r. 2010 – 321 šteniat 164
♂ 157 ♀ v priemere 5,44 šteniat na vrh. Sú to veľmi dobré výsledky
a dokazujú skutočnosť, že chovatelia si prvotnú selekciu v chove vykonávali a nežiaduce štence z chovu vyradzovali. Najvýraznejšie úhyny
šteniec boli zaznamenané u chovateľov J. Surmu po vrhu suky BELA
spod Hradnej veže – 9 šteniat, R. Harvana od suky GORA Kráľovská
studnička – 9 šteniat, Ing. V. Tomku od suky HANA Demjanka – 8 šteniat, V. Húšťu od suky CIFRA spod Viechy – 6 šteniat a Ing. R. Svrčka
po suke BENITA Havrania dolina – 6 šteniat. Uvedení chovatelia musia
odhaliť a poznať príčiny výrazných úhynov, aby ich v budúcom období
dokázali odstrániť. Nadpočetných bolo 20 vrhov (s počtom viac ako 7
zapísaných šteniat) o 3 viac ako v r. 2010.
Prehľad vrhov súk a narodených v SPKP zapísaných šteniat podľa
mesiacov:
január 2011.................... 7 vrhov................................ 35 šteniat
1vrh z párenia v XI. mes. (2. 2. 2011)
február 2011................... 7 vrhov................................ 36 šteniat
marec 2011.................... 6 vrhov................................ 33 šteniat
apríl 2011....................... 13 vrhov.............................. 81 šteniat
máj 2011........................ 14 vrhov.............................. 65 šteniat
jún 2011......................... 7 vrhov................................ 49 šteniat
júl 2011......................... 8 vrhov................................ 51 šteniat
S p o l u : ....................... 62 vrhov ............................ 350 šteniat
Chovatelia z odporúčaní využili 34 psov (o 3 psov menej ako
v r. 2010). Do krycích odporúčaní bolo zaradených ďalších 11 psov,
o ktorých chovatelia neprejavili záujem. Je treba kladne hodnotiť
snahu chovateľov zaradiť do krycieho odporúčania pracovných psov.
Najviac využili chovatelia psa IROŠ z Ľubochnianskej doliny – 10 párení (70,0 % úspešnosť a 39 šteniat), ktorý dokazoval svoje pracovné
kvality na pohári SPZ. 7 párení uskutočnil GERO Lesnícka lúka (57 %
úspešnosť), po ktorom vrhli 4 suky – 25 šteniat. 5 krát kryli MALIK de
Eisenkappel (80 % úspešnosť – 31 šteniat), BLESK Krigov (80 % úspešnosť – 23 šteniat), KARO Jasanový hřeben (60 % úspešnosť – 14 šteniat)
34
a LARGO Lesnícka lúka (60 % úspešnosť – 13 šteniat). 4 krát so 100 %
úspešnosťou párili CIRIO z Dudnísk (31 šteniat) a CÉZAR od Vyžníka (14 šteniat – úhyn vrhu). 3 krát párili DAX Hronsecký háj (100 %
úspešnosť – 13 šteniat), ERIK z Ľubochnianskej doliny (66,7 % úspešnosť
– 13 šteniat) a CÉZAR z prameňov Turca (66,7 % úspešnosť – 7 šteniat, úhyn vrhu). Najkvalitnejším pracovným psom súčasnosti je BLESK
Krigov, ktorý okrem vyšších regionálnych skúšok (Spišský pohár III. c.
4. poradie, Fatranský pohár III. c. 2. poradie) absolvoval tiež Memoriál
Benedykta Gierzsewskeho (I. c. 2. poradie), rovnako Skúšky farbiarov
SPZ v III. c. a v 3. poradí a ako najúspešnejší pes (samec) v posledných rokoch dosiahol umiestnenie v III. c., v 5. poradí na Memoriále
Fridricha Konráda. Z prehľadu o párení a plodnosti psov je vidieť, že
2-krát párilo 6 psov a jedno krytie pripadlo na 13 psov. Zahraničných
párení bolo evidovaných – 4. Na škodu chovateľov 2-krát neúspešne
a z týchto párení chovatelia z 15 šteniat vyviezli do cudziny 8 šteniat,
takže iba 7 šteniat – jedincov s 50 %-ným podielom cudzej krvi zostalo
na Slovensku. V r. 2009 zostalo u nás 12 šteniat po zahraničnom krytí
a v r. 2010 dokonca 18 šteniat. Niektoré jedince po víťazovi Memoriálu
Fridricha Konráda nemeckom psovi CACIT XERO von Wolsfborn sa tiež
uchovnili až koncom roka.
V priebehu hodnoteného obdobia získalo chovnosť 10 psov (ARON
spod Gurovky, ATOS Jakubov dvor, BARON z Babinej hory, BEN z Babinej hory, BUK Liptal, CEZAR Baškin dvor, DONAR z Foráša, FARO
z Liptovských Revúc, HUGO z Liptovských Revúc, LESAN z Ľubochnianskej doliny) a v mesiaci január 2012 ďalšie tri psi ARIS od Velického potoka, BRUNO z Ivetkinho dvora a Brok z Husivargovho dvora.
V úvodnej časti bol zhodnotený enormne vysoký počet uchovnených
súk – 24. Ďalších 6 súk získalo chovnosť v januári 2012.
Výber do chovu:
Na bonitáciách – chovných zvodoch sa ohodnotilo 112 jedincov,
45 psov a 67 súk. Známkou „chovný“ bolo ohodnotených 66 jedincov,
26 psov a 40 súk.
Na I. chovnom zvode v Racibori – 28. 5. 2011 bolo spolu 65 BF,
z toho 28 psov a 37 súk ohodnotené známkou chovný bolo 18 (64,3 %)
psov a 23 (62,2 %) súk. Najviac bodov z chovných získala suka TRESKA
z Krajiny Przodkow – 105 b. a psi BRUNO z Ivetkinho dvora, FIGO
z Kolbachu, HUGO z Liptovských Revúc – všetci 103 b.
Na II. chovnom zvode v Častej Papierničke bolo spolu 47 BF z toho
17 psov a 30 súk ohodnotené známkou chovný bolo 8 (47,1 %) psov
35
a 17 (56,7 %) súk Najviac bodov z chovných získala suka FLÓRA spod
Oblíka – 103 b. a pes IZAK Jágrová tiež 103 b.
Prehľad jedincov na chovných zvodoch je zverejnený v samostatnej
časti spravodaja.
Klubová výstava farbiarov – Sielnica 11. 6. 2011
• Rozhodcovia: Ján Urban – psi BF, Ing. Ľudovít Pitoňák – suky
BF, psi a suky HF
• Prihlásených: Bavorských farbiarov – 57: 28 psov, 29 súk
• Predvedených a hodnotených: Bavorských farbiarov – 56: 27 psov,
29 súk.
• Hodnotenia: Bavorské farbiare – psi: výborný – 13, veľmi dobrý –
5, dobrý – 4, neposúdený – 3, vylúčený – 2; suky: veľmi nádejná
– 1, výborná – 14, veľmi dobrá – 8, dobrá – 3, vylúčená – 3.
• Ziskané tituly: CAJC pes – IZAK Jágrová, SPKP 9612, maj. Miroslav Rybár; CAJC suka – ARTEMIS z Kyncelovej, SPKP 9623,
maj. Radoslav Prášek.
• Tituly CAC: psi – DASTY Vrátna dolina, SPKP 9349, maj. Ladislav Pintér, CEZAR Baškin dvor, SPKP 9030, maj. Ján Pankuch,
HUGO z Liptovských Revúc, SPKP 9384, maj. Róbert Fraňo,
BOJAR Matejova dolina, SPKP 9055, Ján Horváth; suky – ASTA
spod Priečneho brala, SPKP 9270, maj. Dušan Suchár, ARIS Vlčia
hôrka, SPKP 9288, maj. Ivan Vargoško, AJKA z Dankovičovho
dvora, SPKP 9396, maj. Dušan Timko.
• Titul Víťaz klubu: pes – BOJAR Matejova dolina, SPKP 9055,
maj. Ján Horváth; suka – ARTEMIS z Kyncelovej, SPKP 9623,
maj. Radovan Prášek.
• Titul BOB a cena Dr. J. Duchaja: BOJAR Matejova dolina, SPKP
9055, maj. Ján Horváth
RTG dysplázie bedrových kĺbov
Na dyspláziu bedrových kĺbov bolo vyšetrených 90 jedincov, z počtu
ktorých bolo 19 (21,1 %) zistených nevyhovujúcich – stupňa C, alebo
D na jednom, alebo oboch kĺboch. Najhorší „E“ stupeň nebol diagnostikovaný. Pre porovnanie v r. 2010 zo 73 vyšetrených bavorských
farbiarov bolo 8 nevyhovujúcich (10,96 %). O dysplázií bedrových kĺbov
36
farbiarov v zahraničí sa takmer nedozvedáme. Informácie o výsledkoch
nezverejňujú vo svojich spravodajoch ani Hirschmann-klub, ani BGSklub a nie sú zmienky ani vo francúzskom, rakúskom a ani v poľskom
spravodaji. Na sedení poradcov chovu ISHV v Belgicku a vo Wildhaus
sa vyjadrovali zástupcovia klubov, že RTG DBK vyšetrovanie im vylučuje
z chovu asi 30 % jedincov. V českom Zpravodaji barvárů za r. 2010 píše
poradca chovu p. Milan Pavlík výskyt 28 % nevyhovujúcich bavorských
a 16 % hanoverských farbiarov. Pre úplnosť uvádzam percentuálny
výskyt pozitívnych (C a D stupňa) na Slovensku v predošlých rokoch.
R. 2002 – 26,7 %, r. 2003 – 10,6 %, r. 2004 – 10,9 %, r. 2005 – 16,2 %,
r. 2006 – 22,4 %, r. 2007 – 13,6 %, r. 2008 – 17,3 % a v r. 2009 – 7,14 %.
Analýza RTG DBK za rok 2011: Vykonané RTG DBK spolu psi
a suky 90 ×, z toho stupeň:
A/A A/B, B/A B/B A/C B/C, C/B C/C C/D, D/C D/D A/D 51 ×
7 ×
13 ×
1 ×
5 ×
8 ×
3 ×
1 ×
1 ×
čo činí
S p o l u : 90 × 56,67 %
7,78 %
14,44 %
1,11 %
5,56 %
8,89 %
3,33 %
1,11 %
1,11 %
100 %
Bavorský farbiar – suky: Vykonané RTG DBK 58 ×,
z toho stupeň:
A/A A/B, B/A B/B A/C B/C, C/B C/C C/D, D/C 33 × čo činí 4 × 11 × 1 × 3 × 5 ×
1 × S p o l u : 58 × 56,90 %
6,90 %
18,97 %
1,72 %
5,17 %
8,62 %
1,72 %
100 %
37
Bavorský farbiar – psy: Vykonané RTG DBK 32 ×,
z toho stupeň:
A/A A/B, B/A B/B B/C, C/B C/C C/D, D/C D/D A/D 18 ×
3 ×
2 ×
2 ×
3 ×
2 ×
1 ×
1 ×
čo činí S p o l u : 32 × 56,25 %
9,38 %
6,25 %
6,25 %
9,38 %
6,25 %
3,12 %
3,12 %
100 %
Vývoz psov
Dve suky vyviezli naši členovia klubu do Nemecka. Chovný jedinec,
pes ani suka neboli pre zahraničných poľovníkov zaujímaví a slovenskí
chovatelia ich neponúkali. Veľký záujem bol po celý rok o šteňatá najmä
do Čiech, kde bolo vyvezených 24 šteniat (10 psíkov a 14 sučiek) od 15
chovateľov. Sedem šteniat (3 psíky a 4 sučky) sa odpredalo do Nemecka
6 šteniat (4 psíky a 2 sučky) do Poľska, po 4 štence do Maďarska a do
Talianska, 3 do Rumunska, po dve sučky do Švajčiarska a do Francúzska
a po jednom šteňati sa exportovalo do Estónska, Slovinska, Chorvátska
a do Španielska na Malorku. Na vývoze sa podieľalo 36 chovateľov. Ì
Ì
Ì
CHOV PLEMENA HANOVERSKÝ FARBIAR
Vyhodnotenie výsledkov v chove
V chove hanoverského plemena sa dosahujú striedavé výsledky. V jednom roku sa dosiahne výborná plodnosť a početný vývoz do zahraničia,
no v ďalšom roku sa plodnosť zhorší a máme zrazu menej vrhov, menej
38
šteniat a horšie ukazovatele. Takáto nepriaznivá situácia nastala v chove
v r. 2011. Pri rovnakom počte ako v predošlom roku – 14 nakrytých súk
vrhlo iba 8 súk a dve z nich iba po jednom šteňati. Vystavených bolo
14 odporúčaní, ktoré všetky boli využité, z nich 5 odporúčaní bolo
zahraničných 3 – do Čiech a 2 – do Maďarska. Párenia v Čechách sa
nevydarili, tak ako si to naši chovatelia predstavovali a z troch párení
bolo iba jedno šteňa-psík od suky FRIDA Minas Ithilien po psovi BRIX
ze Šutlova (psík bol neskôr vyvezený do Talianska). Suka FICHTA zo
Starej Hájnice vrhla 8 šteniat po červenom, pracovnom maďarskom psovi
Kelet Mecseki AJAX (účastníka ISHV dohľadávok vo Wildhaus v r. 2007)
a rovnako krytá týmto psom bola aj ENJA z Brdské hájenky, ktorá ako
prvorodička cisárskym rezom priviedla na svet jedno mŕtve a jedno
mimoriadne krásne šteňa – sučku. Na prázdno vyšli suky Boros-Menti
Vadász BESSY, ETHEL spod Stohu, FEA spod Ľupčianskej Magury, GELI
Vidov vrch, FAUNA zo Starej Hájnice a CINDY z Hrdzavej.
Z 8-ich vrhov nahlásili chovatelia poradcovi chovu 63 narodených
šteniat – 27 psíkov a 36 sučiek. Do SPKP bolo zapísaných 41 šteniat.
Pre porovnanie v r. 2010 bolo v SPKP nahlásených 13 vrhov a 74 zapísaných šteniat.
V chove hanoverského plemena, v tak malej populácii nie je možné
vykonávať nejaké cieľavedomé kroky v šľachtení (líniovú plemenitbu).
Ťažko pripárovať suky, ktoré sú v pozadí príbuzné psom. Riadenie chovu
spočíva v selektívnom výbere chovných jedincov a ich spárenia tak,
aby neboli v pozadí do tretej generácie príbuzné. Preto sa využívajú
na krytie aj psi v zahraničí. V hodnotenom roku sa uchovnila suka
ENNY Krigov a po krytí psom FARO Polominy vrhla 12 šteniat, a podľa
získaných informácií chovateľ ponechal 7 pekných šteniat k zápisu.
Taktiež veľmi pekné štence odchovala už vyššie spomínaná FICHTA
zo Starej Hájnice po maďarskom psovi. Bol zaznamenaný tiež úhyn
chovnej suky DIA spod Stohu, ku ktorej sa naši psi výborne hodili
– otcom suky bol FLOT vom Wechsel pôvodom z Rakúska a matka
mala poľské korene. Počas roka sa uchovnili dva psi CLIF z Javorinky
a GRON Minas Ithilien, ktorí už nemohli byť zaradený do plemenitby.
Chovatelia z 12 chovných psov využili šesť psov k páreniu. Dva
krát párili:
• FAGAN zo Starej Hájnice – 2 × úspešne – 22 narodených 14 zapí­
saných šteniat
• FARO Polominy – 1 × úspešne – 12 narodených a 7 zapísaných
šteniat
• IWAN von der Königsbuche – 2 × neúspešne
39
Jeden
•
•
•
krát párili:
ATHOS z Javorinky – úspešne – 10 narodených
a 4 zapísané štence (úhyn šteniat)
HARY spod Ľupčianskej Magury – neúspešné
PARIS Devana – úspešne – 9 narodených a 7 zapísaných šteniat
Výber do chovu:
Na bonitáciách – chovných zvodoch sa ohodnotilo 26 jedincov,
10 psov a 16 súk. Známkou „chovný“ bolo ohodnotených 15 jedincov,
7 psov a 8 súk.
Na I. chovnom zvode v Racibori – 28.5.2011 bolo spolu 11 HF –
2 psi a 9 súk ohodnotené známkou chovný boli 2 psi (100 %) a 3 suky
(33,3 %) súk.
Najviac bodov z chovných získala suka CEDRA Hanzelov dvor –
103 b. a psi IMAR z Pralesa PU – 104 b. a CLIF z Javorinky – 101 b.,
ktorý sa po bonitácii uchovnil
Na II. chovnom zvode v Častej Papierničke bolo spolu 15 HF – 8
psov a 7 súk ohodnotené známkou chovný bolo 5 psov (62,5 %) a 5 súk
(71,4 %). Najviac bodov z chovných, získala suka MEGI z Kmeťovej
horárne – 101 b. a pes DAN z Veľkej Rače – 103 b.
Prehľad jedincov na chovných zvodoch je zverejnený v samostatnej
časti spravodaja.
Klubová výstava farbiarov – Sielnica 11.6.2011
• Rozhodca: Ing. Ľudovít Pitoňák
• Prihlásených: 7 Hanoverských farbiarov – 3 psi, 4 suky.
• Predvedených a hodnotených: 7 Hanoverských farbiarov –3 psi,
4 suky.
Hodnotenia: psi: výborný – 3; suky: výborná – 4
Ttituly: CAJC pes – IRBIS Minas Ithilien, SPKP 846, maj. Miroslav
Mráz. CAJC suka – BERNI z Mihálikovho dvora, SPKP 833, maj. Ing.
Miroslav Balanda.
CAC psi: ADOR pod Karikášom, SPKP 799, maj. Zoltán Hiveš,
IMAR z Pralesa Pu, SPKP 652, maj. Vladimír Kučera; suky: ASKA pod
Karikášom, SPKP 802, maj. Zoltán Hiveš, CINDY z Javorinky, SPKP
738, maj. Ivan Šteller.
40
Klubový víťaz pes: ADOR pod Karikášom, SPKP 799, maj. Zoltán
Hiveš; suka: ASKA pod Karikášom, SPKP 802, maj. Zoltán Hiveš
Titul BOB: ADOR pod Karikášom, SPKP 799, maj. Zoltán Hiveš
RTG dysplázie bedrových kĺbov:
Na dyspláziu bedrových kĺbov bolo vyšetrených 13 jedincov, z počtu
ktorých bola iba 1 suka (7,7 %) zistená nevyhovujúca – stupňa D na
jednom kĺbe. Od začiatku zavedenia povinného röntgenologického
vyšetrenia bedrových kĺbov, teda od r.1995 až po súčasnosť možno
konštatovať, že výskyt pozitívnej, nežiaducej dysplázie – stupňa C,
D a E je u hanoverských farbiarov zriedkavý a zisťuje sa ojedinele,
sporadicky. V niektorých ročníkoch sa nezistili vôbec žiadne jedince
s takýmito poruchami bedrových kĺbov. Pre porovnanie v r. 2010 bolo
vyšetrených 8 HF – 7 súk a 1 pes, všetky HF mali vyhovujúce výsledky dysplázie, pričom jedna suka mala stupeň B/B, jeden pes mal A/B
a 5 súk v stupňoch A/A. Za funkčné obdobie bolo vyšetrených 56 HF
a pozitívne výsledky boli zistené u štyroch súk a jedného psa – výskyt
dysplázie na 8,9 % z počtu vyšetrených za posledných 5 rokov.
Analýza výsledkov RTG DBK v r. 2011: Psi a suky HF – Vykonané RTG
DBK 13 ×, z toho stupeň:
A/A B/A D/B 11 × čo činí 1 × 1 × S p o l u : 13 × 84,62 %
7,69 %
7,69 %
100 %
Hanoverský farbiar – suky: Vykonané RTG DBK 7 ×,
z toho stupeň:
A/A B/A D/B 5 × čo činí 1 × 1 × S p o l u : 7 × 71,42 %
14,29 %
14,29 %
100 %
41
Hanoverský farbiar – psy: Vykonané RTG DBK 6 ×,
z toho stupeň:
A/A 6 × čo činí S p o l u : 6 × 100 %
100 %
Vývoz psov
V hodnotenom roku sa do zahraničia vyviezlo 16 HF:
• dospelých jedincov šesť – štyri suky a jeden pes do Nemecka
a jedna suka do Maďarska
• šteniec desať – 2 šteňatá do Maďarska, 3 štence do Čiech, 3 štence
do Talianska, a po jednom do Poľska a do Švajčiarska
POSTREHY
I. Do chovu, a to už bolo spomínané aj na výcvikových kurzoch, sa
dostávajú jedince farbiarov, najmä suky, ktoré sú povahovo nevyrovnané,
mäkké, opatrné, nerád použijem výraz, až bojazlivé. Uvedenú vlastnosť
na bonitáciách pre krátkosť času, v priebehu hodnotenia niekoľkých
minút nedokážu rozhodcovia odhaliť, zhodnotiť a jedince vylúčiť. Táto
nežiaduca povahová nevyrovnanosť je mimoriadne dôležitá aj z toho
hľadiska, že sa prenáša na štence pri odchove pod sukou. Môže ju
veľmi spoľahlivo u psa odhaliť rozhodca pri PF, ale hlavne pri IHF,
keď pracovný výkon psa posudzuje aj niekoľko hodín. Farbiar musí
byť na skúšky pripravený a má na povely vodiča preukázať poslušnosť,
avšak musí ukázať aj tvrdú vyrovnanú povahu. Ak je rozhodca skúsený
a je tiež vodičom, pri vykonávaní jednotlivých disciplín PF, ale aj pri
dohľadávke na IHF, veľmi ľahko zistí povahovú nevyrovnanosť a takýto
farbiar by mal byť zo skúšok vylúčený.
II. Keby sa urobila podrobná analýza hlavných skúšok, zistíme, že
75 % súčasných chovných psov má IHF v I. c. a o máličko – menej
69 % je chovných súk s absolvovanou IHF v I. c. Máme v skutočnosti tak
mnoho vynikajúcich pracovných jedincov ? Informácie o nedohľa­daných
kusoch zveri, ale najmä v úvode spomenuté zlé výsledky na vyšších
regionálnych skúškach hovoria jasne proti. Niektoré chovné psi a suky
42
(s IHF v I. c.) nedohľadajú a mnohí majitelia takýchto psov ani na
vyššie skúšky v obave neprihlásia, aby nevyhoreli. Nie je to spôsobené prílišnou benevolentnosťou niektorých rozhodcov pri posudzovaní
IHF ? Alebo falošné kamarátstvo ? Do chovu sa dostávajú nepracovné
jedince ? V budúcnosti bude povinnosťou výboru klubu prehodnotiť
činnosť jednotlivých rozhodcov, lebo radšej mať menej psov s udelenou II. cenou a suky aj s III. cenou, ale nech sú to farbiare kvalitné
a pracovne spoľahlivé.
MVDr. Tibor Želtvay
Poradca chovu
Ì
Ì
Ì
43
44
2
4
14 CĚZAR od Vzžníka
1
9 BRIT spod Viechy
13 CESAR spod Čertovej bane
2
8 BORN Minas Ithilien
1
1
7 BLESK z Pukanca
12 CERO z Foráša
5
6 BLESK Krigov
2
1
5 BENY Hubová
11 BRIX Medzihorská
1
4 BADY Genéza
1
1
3 ARGO Šibeničná
10 BRIT z Kmeť. Horárne
2
2 AMOR Stará dolina
spolu
2
Meno psa
1 AGAR Bránica Belá
P.
č.
4
1
2
1
1
1
4
1
1
2
2
úsp.
Párenia
2
2
1
1
neúsp.
12
-
9
8
3
3
-
-
12
3
8
-
12
7
♂
5
-
-
10
9
6
-
1
16
8
5
-
5
5
♀
17
-
9
18
12
9
-
1
28
11
13
-
17
12
spolu
Poč. nar. šteniat
10
-
6
8
3
3
-
-
9
-
4
-
8
7
♂
4
-
-
5
4
4
-
-
14
-
3
-
5
5
♀
Poč. odch.
šteniat
14
-
6
13
7
7
-
-
23
-
7
-
13
12
spolu
Prehľad o párení a plodnosti chovných psov BF
v roku 2011
úhyn vrhu
úhyn šteňaťa
úhyn 4 šteniat
úhyn vrhu
Poznámka
45
3
4
1
3
3
1
7
1
1
10
2
5
5
5
3
1
16 CÉZAR z Prameňov Turca
17 CIRIO z Dudnísk
18 CIT Demjanka
19 DAX Hronsecký háj
20 ERIK z Ľubochn.doliny
21 FARO z Liptovských Revúc
22 GERO Lesnícka lúka
23 GERO z Ľubochnian. doliny
24 GORAN Lesnícka lúka
25 IROŠ z Ľubochnian. doliny
26 JAGO Dravecká dolina
27 KARO Jasanový hřeben
28 LARGO Lesnícka Lúka
29 MALIK de Eisenkappel
30 MARKO Hraples
31 ORCUS Vatrová
spolu
1
Meno psa
15 CĚZAR spod Hradnej veže
P.
č.
1
1
4
3
3
2
7
1
4
1
2
3
1
4
2
1
úsp.
Párenia
2
1
2
2
3
1
3
1
1
neúsp.
4
5
13
12
9
4
21
-
4
20
3
7
12
3
20
8
2
♂
3
5
21
17
12
9
22
-
6
11
8
9
13
3
20
10
4
♀
7
10
34
29
21
13
43
-
10
31
11
16
25
6
40
18
6
spolu
Poč. nar. šteniat
4
3
12
6
5
3
18
-
4
18
2
4
5
3
17
4
2
♂
3
4
19
7
9
3
21
-
4
7
5
9
8
3
14
3
4
♀
Poč. odch.
šteniat
7
7
31
13
14
6
39
-
8
25
7
13
13
6
31
7
6
spolu
.
úhyn 9 šteniat
úhyn vrhu
úhyn suky
úhyn vrhu
Poznámka
46
1
86
34 XERO vom Wolfsborn D
BF spolu 34 psov
62
1
1
úsp.
Párenia
Ì
24
1
1
neúsp.
Ì
234
-
6
4
♂
Ì
255
-
7
5
♀
489
-
13
9
spolu
Poč. nar. šteniat
175
-
4
3
♂
175
-
5
3
♀
Poč. odch.
šteniat
350
-
9
6
spolu
.
1
2
2
1
1 ATHOS z Javorinky
2 FAGAN zo Starej Hájnice
3 FARO Polominy
4 HARY spod Ľupč. Magury
1
2
1
1
1
-
5
10
3
-
7
12
7
-
12
22
10
-
4
7
1
-
3
7
3
-
7
14
4
Prehľad o párení a plodnosti chovných psov HF
v roku 2011
1
33 GAZDA z Jelen.Zdruju PL
spolu
2
Meno psa
32 CEZAR z Novod.bažin CZ
P.
č.
Krytia psami v zahraničí
úhyn šteniat
Poznámka
47
9
Spolu:
5
1
úsp.
Párenia
4
2
neúsp.
23
5
-
♂
30
4
-
♀
53
9
-
spolu
Poč. nar. šteniat
14
100
HF SPOLU 10 psov
SPOLU BF + HF 45 psov
2
Kelet-Mecseki AJAX - H
9
1
1
CYR z Brdské hájenky - CZ
8
10 SEMEK v. Silberbach - CZ
1
BRIX ze Šutlova - CZ
7
spolu
Meno psa
P.
č.
70
8
2
1
úsp.
Párenia
30
6
1
1
neúsp.
261
27
-
3
-
1
♂
291
36
-
6
-
-
♀
552
63
-
9
-
1
spolu
Poč. nar. šteniat
Krytia zahraničničnými psami
1
6 PARIS Devana
spolu
2
Meno psa
5 IWAN von der Konigsbuche
P.
č.
194
19
-
2
-
1
♂
16
4
-
♂
197
22
-
6
-
-
♀
Poč. odch.
šteniat
16
3
-
♀
Poč. odch.
šteniat
391
41
-
8
-
1
spolu
32
7
-
spolu
mrtvo
narodené
Poznámka
Poznámka
Chovné zvody 2011
CHOVNÝ ZVOD
Racibor okr. Dolný Kubín 28. 05. 2011
Bavorský farbiar – suky
P. Meno psa
Majiteľ – adresa
č. Dátum narodenia
Zápis v SPKP Výsledné
hodnotenie
Počet bodov
Poznámka
1. AFRODITA Bročkeje dolina
SPKP 9368
19.6.2009
Ján Urban
Chovná
Fatranská 51
100 bodov
038 52 Sučany
2. AJDA z Gavalcovho dvora
SPKP 8929
3.6.2008
Ladislav Kardhordó
štvrť V. Šupku 44/4
976 81 Podbrezová
Nechovná
Entrópium
3. AJKA z Dankovičovho dvora
SPKP 9396
8.6.2009
Dušan Timko
Hlivištia 134
073 01 Sobrance
Chovná
104 bodov
4. ARINA spod Vaľových dolín
SPKP 9136
16.4.2009
Ľuboš Foľta
Richvald 96
085 01 Bardejov
Chovná
99 bodov
5. ARLIN Kamenné vráta
SPKP 9167
10.4.2009
Michal Gaňa
Záplotie 407
013 15 Rajecká Lesná
Chovná
98 bodov
6. BELLA z Babinej hory
SPKP 9294
3.6.2009
Tibor Važan
Poľná 74
971 01 Prievidza
Chovná
100 bodov
7. BESSY Šibeničná
SPKP 8981
17.7.2008
Milan Vaľo
072 31 Vinné 29
Chovná
101 bodov
48
P. Meno psa
Majiteľ – adresa
č. Dátum narodenia
Zápis v SPKP Výsledné
hodnotenie
Počet bodov
8. BORA Vrch brezový
SPKP 8799
18.3.2008
Marek Pidík
Kultúrna 359
029 52 Hruštín
Chovná
102 bodov
9. BRIA z Babinej hory
SPKP 9293
3.6.2009
Ing. Rudolf Predanocy
Chovná
Dežerice 24
98 bodov
957 03 Bánovce nad Bebravou
Poznámka
10. BRITA spod Oravského hradu Ing. Pavol Fülöp
SPKP 8549
Mechenice 28
25.4.2007
951 46 Podhorany pri Nitre
Chovná
98 bodov
11. BRYZA Lesný Akord
Bc. Miroslav Kardoš
SPKP 9441
018 16 Domaniža 239
20.6.2009
Nechovná
Obojstranne uvoľnené
lakte
12. CARA Vrch brezový
SPKP 9400
5.7.2009
Tibor Hajduk
Brezovica 148
028 01 Trstená
Nechovná
Nedosahuje štandardnú
výšku
13. CINDY Vrch brezový
SPKP 9401
5.7.2009
Rastislav Matuška
Brezovica 258
028 01 Trstená
Nechovná
Nedosahuje štandardnú
výšku
14. CITA od Juraja
SPKP 9173
21.4.2009
Vincent Stoklas
044 12 Nižný Klatov 1331
Chovná
100 bodov
15. CORA Genéza
SPKP 8693
22.7.2007
Radoslav Prášek
Trnové, Nový domov 173/8
010 01 Žilina
Nechovná
Výrazne vybočené
lakte
16. DITA Vrátna dolina
SPKP 9355
6/16/2009
Mgr. Ján Maruščák
Mútňanská Píla 633
029 63 Mútne
Chovná
98 bodov
17. DONA Ružový dvor
SPKP 9256
7.6.2009
Ing. Štefan Šmajda
Mokrance 449
045 01 Moldava nad Bodvou
Chovná
103 bodov
18. DONA spod Oravského hradu Roman Bvocik
SPKP 9142
Trebostovo 139/38
11.4.2009
038 41 Košťany nad Turcom
Nechovná
Nedá si pozrieť
chrup
49
P. Meno psa
Majiteľ – adresa
č. Dátum narodenia
Zápis v SPKP Výsledné
hodnotenie
Počet bodov
19. DONA z Chorváta
SPKP 9328
23.6.2009
Jozef Ivan
Dukelská 40/44
087 01 Giraltovce
Nechovná
Chýba P 1
vľavo hore
20. DONKA Ružový dvor
SPKP 9257
7.6.2009
Ondrej Skokan
Remeselnícka 33
059 71 Ľubica
Nechovná
Nadštandartná výška
21. DORI Baškin dvor
SPKP 9409
26.7.2009
Bc. Juraj Dobrovič
082 73 Šarišské Dravce 233
Chovná
102 bodov
22. DRINA Vrátna dolina
SPKP 9354
16.6.2009
Branislav Porubčanský
Štefanová 532
013 06 Terchová
Chovná
100 bodov
23. EDA spod Hradnej veže
SPKP 9274
6.6.2009
Miroslav Sekelský
Zámocká 123
064 01 Stará Ľubovňa
Chovná
101 bodov
24. ELZA z Foráša
SPKP 9306
23.5.2009
Ing. Ľuboslav Kapusta
1. mája 503/28
038 53 Turany
Nechovná
94 bodov
25. EMA Čabalov dvor
SPKP 9112
13.3.2009
Ing. Viliam Volna
Fatranská 85
038 54 Krpeľany - Šútovo
Chovná
102 bodov
26. ERA spod Oravského hradu
SPKP 9333
5.7.2009
Jozef Skuhra
038 35 Valča 338
Chovná
97 bodov
27. FANY z Pukanca
SPKP 9206
19.5.2009
Vladimír Krolák
Pod lesom 24
059 71 Ľubica
Chovná
102 bodov
28. FIDA Jelenia obora Orava
SPKP 8582
3.5.2007
PZ Hldočín Za vrškom 687
027 43 Nižná
Nechovná
95 bodov
29. GLORIA Čajmar
SPKP 8880
8.5.2008
Stanislav Lazík
034 74 Liptovské Revúce 97
Chovná
103 bodov
50
Poznámka
P. Meno psa
Majiteľ – adresa
č. Dátum narodenia
Zápis v SPKP Výsledné
hodnotenie
Počet bodov
30. ISKRA z Doliny Dojcy
SPKP 9432
5.6.2009
Marián Kolléga
Na Kŕčkoch 10
900 25 Chorvátsky Grob
Chovná
102 bodov
31. KAJA Vlčí potok
SPKP 9360
28.6.2009
Mgr. Štefan Lopatovský
065 02 Nižné Ružbachy 73
Nehodnotená
Poznámka
32. KARIN z Ľubochnianskej doliny František Vrlík
SPKP 9147
034 91 Ľubochňa 271
14.4.2009
Chovná
104 bodov
33. KEMA Vlčí potok
SPKP 9362
28.6.2009
Ján Pilát
Obrancov mieru 2
064 01 Stará Ľubovňa
Chovná
103 bodov
34. KIRA od Margarétky
SPKP 9080
14.2.2009
Ing. Ján Žofčák
Jasenov 75
072 42 Úbrež
Nechovná
Neštandartné
sfarebenie
35. MISSY Dravecká dolina
SPKP 9300
22.6.2009
Ing. Peter Šimon
Červená Voda 48
083 01 Sabinov
Nechovná
Nedosahuje
štandardnú výšku
36. SARA Plesnivec
SPKP 9250
29.5.2009
Michal Popovič
Plavecký Peter 161
906 35 Plavecký Mikuláš
Nechovná
Vybočené lakte
37. TRESKA z Krajiny Przodkow
SPKP 9431
13.4.2009
Ing. Dušan Králik
Záhradná 44
976 13 Slovenská Ľupča
Chovná
105 bodov
Bavorský farbiar – psy
1. ALDO Pilsko
SPKP 8914
29. 5.2008
Ľubomír Hodoň
Nižné Kamence 846
013 05 Belá pri Varína
Nechovný
92 bodov
2. AMOR Vlčia hôrka
SPKP 9285
19.5.2009
Marek Horvát
Slovenská 22
040 01 Košice
Chovný
97 bodov
51
P. Meno psa
Majiteľ – adresa
č. Dátum narodenia
Zápis v SPKP Výsledné
hodnotenie
Počet bodov
3. AMOR z Ivetkinho dvora
SPKP 8946
15.6.2008
Chovný
96 bodov
Bc. Slavko Pankúch
082 15 Chmeľov 210
4. ARON z Dankovičovho dvora Ladislav Maľuk
SPKP 9391
Koňuš 7
8.6.2009
072 63 Choňkovce
Chovný
98 bodov
5. BARON z Babinej hory
SPKP 9289
3.6.2009
Ján Podstranský
Seč 159
972 26 Nitrianske Pravno
Chovný
97 bodov
6. BEN z Babinej hory
SPKP 9290
3.6.2009
Jozef Bullo
Močiarna 524/6
972 46 Čereňany
Chovný
100 bodov
7. BORIK spod Struhára
SPKP 9218
22.5.2009
Ing. Igor Hochel
Stredné Plachtince 125
991 24 Dolné Plachtince
Chovný
101 bodov
8. BRIT od Juraja
SPKP 8728
13.1.2008
Pavol Soták
Čižatice 11
044 74 Kecerovce
Chovný
98 bodov
Poznámka
9. BROK Šibeničná
Ladislav Faragó
SPKP 8978
980 31 Hodejov 167
17.7.2008
Nechovný
Obojstranné
entrópium
10. BRUNO z Ivetkinho dvora
SPKP 9311
25.5.2009
Michal Lesňák
Kežmarská cesta 16
054 01 Kežmarok
Chovný
103 bodov
11. BUK Liptal
SPKP 8781
14.3.2008
Miroslav Čunderlík
Uľanská cesta 16
974 01 Banská Bystrica
Chovný
101 bodov
12. CEZAR Baškin dvor
SPKP 9030
28.9.2009
Ján Pankúch
Kračúnovce 105
087 01 Giraltovce
Chovný
102 bodov
13. CEZAR Vrch brezový
SPKP 9397
5.7.2009
Martin Hruboš
Orlíčie 757
027 43 Nižná
Nechovný
Chýba P1 vľ.dole
Nedosahuje kohútikovú výšku
52
P. Meno psa
Majiteľ – adresa
č. Dátum narodenia
Zápis v SPKP Výsledné
hodnotenie
Počet bodov
14. CIRO Vrch brezový
SPKP 9398
5.7.2009
Nechovný
92 bodov
Jozef Kovalík
Brezovica 317
028 01 Trstená
Poznámka
15. DAG Jakubiansky potok
Bc. Slavko Pankúch
SPKP 9242
082 15 Chmeľov 210
10.5.2009
Nechovný
Neštandardné
čierne sfarbenie
16. DAN Baškin dvor
SPKP 9405
26.7.2009
Ing. Vladimír Tomko
065 01 Hniezdne 283
Nechovný
93 bodov
17. DAROS Vrátna dolina
SPKP 9348
16.6.2009
Ing. Peter Chrúst
Svederník 192
013 32 Dlhé Pole
Chovný
101 bodov
18. DAX Baškin dvor
SPKP 9406
26.7.2009
Ing. Ladislav Ceruľa
Jasenovská 200
066 01 Humenné
Chovný
101 bodov
19. DAX spod Oravského hradu
Ľubomír Luscoň
SPKP 9138
029 46 Sihelné 499
11.4.2009
Nechovný
Prerastený v kohútiku
Kvadratický rámec
20. DENNY z Prameňov Turca
Izabela Michalková
SPKP 9199
038 46 Horná Štubňa 533
27.4.2009
Nechovný
Obojstranne otvorené
spodné viečko
21. DOJAN spod Oravského hradu Jozef Svatík
SPKP 9140
913 36 Selec 10
11.4.2009
Nechovný
Nenechá si pozrieť
chrup
22. DONER spod Oravského hradu Štefan Mikulaj
Chovný
SPKP 9137
027 41 Oravský Podzámok 136/13 96 bodov
11.4.2009
23. FIGO z Kolbachu
SPKP 8183
7.4.2009
Ján Labuda
Hlavná 201
059 92 Huncovce
Chovný
103 bodov
24. HUGO z Liptovských Revúc
SPKP 9384
30.6.2009
Róber Fraňo
Bernoláková 46
974 05 Banská Bystrica
Chovný
103 bodov
53
P. Meno psa
Majiteľ – adresa
č. Dátum narodenia
Zápis v SPKP Výsledné
hodnotenie
Počet bodov
Poznámka
25. JAGAN Vandráčka
SPKP 9025
5.9.2008
MVDr. Valter Stiffel
Športová 459/11
972 13 Nitrianske Pravno
Nechovný
Nedosahuje výšku štandardu
26. KRIS Vlčí potok
SPKP 9357
28.6.2009
Eduard Malatín
Jarná 3049/1
058 01 Poprad
Nechovný
Svetlé oko
27. LESAN z Ľubochnianskej doliny Miroslav Motlo
SPKP 9150
Považská Teplá 617
25.4.2009
017 0 Považská Bystrica 5
Chovný
102 bodov
28. VORIM spod Glatzu
SPKP 9373
21.7.2009
Nechovný
Nenechá si pozrieť
chrup
Ing. Jozef Ledecký
Bugľovce 26
053 04 Spišské Podhradie
Hanoverský farbiar – suky
1. AXA pod Karikášom
SPKP 801
24.8.2009
Ján Pilát
Obrancov mieru 2
064 01 Stará Ľubovňa
Nechovná
94 bodov
2. CEDRA Hanzelov dvor
SPKP 809
1.9.2009
Ing. Pavol Tomala
Tichý potok 134
082 74 Brezovica
Chovná
103 bodov
3. CEDRA z Veľkej Rače
SPKP 788
19.5.2009
Jaroslav Hrebík
065 33 Veľký Lipník 218
Chovná
98 bodov
4. CIFRA Hanzeľov dvor
SPKP 807
1.9.2009
Ing. Štefan Olšavský
065 01 Nová Ľubovňa 265
Nechovná
Entrópium očí
5. CITA z Veľkej Rače
SPKP 790
19.5.2009
Marián Dzina
Ružová 686/5
972 41 Koš
Nechovná
Obojstranne chýba
dole P1
6. CORA z Javorinky
SPKP 739
27.4.2008
Tomáš Ogurčák
Repištia 279
982 65 Ratková
Nechovná
93 bodov
54
P. Meno psa
Majiteľ – adresa
č. Dátum narodenia
Zápis v SPKP Výsledné
hodnotenie
Počet bodov
Poznámka
7. GABA Krigov
SPKP 747
10.6.2008
Peter Rabčan
Gaštanová 535
053 15 Hrabušice
Nechovná
Bojazlivá povaha
8. JETA Vlčí potok
SPKP 798
25.6.2009
Ján Vanta
Richvald 69
087 01 Bardejov
Chovná
100 bodov
9. MIRA z Kmeťovej horárne
SPKP 773
9.5.2009
Ing. Štefan Jevin
Hudcovce 43
067 45 Topoľovka
Nechovná
94 bodov
Hanoverský farbiar – psy
1. CLIFF z Javorinky
SPKP 736
27.4.2008
Eduard Plučinsky
059 02 Slovenská Ves 34
Chovný
101 bodov
2. IMAR z Pralesa PU
SPKP 652
5.8.2006
Vladimír Kučera
Zvolenská cesta 68
963 01 Krupina
Chovný
104 bodov
Ì
Ì
Ì
55
CHOVNÝ ZVOD
Častá-Papiernička okr. Pezinok 29. 10. 2011
Bavorský farbiar – suky
P. Meno psa
Majiteľ – adresa
Výsledné
Poznámka
č. Dátum narodenia
hodnotenie
Zápis v SPKP Počet bodov
1. AJDA z Kyncelovej
Ing. Miroslav Králik
Chovná
SPKP 9625
Nad Zábrehom 460/13
99 bodov
24.4.2010
018 41 Dubnica nad Váhom
2. ALFA Jakubov dvor
SPKP 8890
4.5.2008
Falko Matthäi
Chovná
Bergstrasse 17
98 bodov
157 12 Königs Wusterhausen, DE
3. AMBRA von Lefantovce
SPKP 9582
3.4.2010
Jozef Ďuriš
Farská 84
951 45 Horné Lefantovce
Neštandartná farba oka
nehodnotená
4. ARIS Vlčia hôrka
SPKP 9288
19.5.2009
Ivan Vargoško
Školská 139/11
055 01 Margecany
Chovná
101 bodov
5. ARTEMIS z Kyncelovej
SPKP 9623
24.4.2010
Radoslav Prášek
Nový domov 173/8, Trnové
010 01 Žlina
Chovná
102 bodov
6. AURORA z Poprečného
SPKP 8877
10.8.2008
Ing. Ján Maliňák
Martinček 97
034 95 Likavka
Nechovná
91 bodov
štvorcový rámec
7. AXA spod Gurovky
SPKP 9126
20.3.2009
Ivan Krasuľa
Podbanské 7
032 42 Pribilina
Nechovná
Neštandartné tvarovanie
hlavy – nehodnoten
8. BARBORKA Matejova dolina
SPKP 9056
1.1.2009
PhDr. Ľubica Kozubová
Tehelná 1
902 01 Pezinok
Nehodnotená
9. BETTY Uhliská
SPKP 9538
18.3.2010
Boris Michálek
Nehodnotená – suka sa nedá
018 61 Beluša - Podhorie 1472 odmerať
56
P. Meno psa
Majiteľ – adresa
č. Dátum narodenia
Zápis v SPKP Výsledné
hodnotenie
Počet bodov
Poznámka
10. BIANKA Matejova dolina
SPKP 9060
1.1.2009
PhDr. Ľubica Kozubová
Tehelná 1
902 01 Pezinok
Chovná
102 bodov
11. BRITA z Babinej hory
SPKP 9295
3.6.2009
Juraj Šabo
Žitavská 756/22
951 97 Žitavice
Chovná
101 bodov
12. BRITA Matejova dolina
SPKP 9059
1.1.2009
PhDr. Ľubica Kozubová
Tehelná 1
902 01 Pezinok
Nechovná
90 bodov
Obezná – mimo kondície
13. BRYTA z Vodických pramenú
SPKP 10120
6.5.2010
Jaroslav Jurský
Nižné Repaše 6
053 71 Vyšné Repaše
Chovná
100 bodov
14. DORKA od Juraja
SPKP 9447
1.1.2010
Ing. Anton Gregorovič
Jiráskova 6
902 01 Pezinok
Nehodnotená
neštandartná hlava
15. ELLA Vrátna dolina
SPKP 9511
1.3.2010
Ing. Emil Hládek
Záskalie 903/1
026 01 Dolný Kubín
Chovná
97 bodov
16. ELZA Vrátna dolina
SPKP 9508
1.3.2010
Ing. Pavol Ellinger
Maginova 20
911 01 Trenčín
Chovná
97 bodov
17. EMA Vrátna dolina
SPKP 9510
1.3.2010
Naďa Dvorská
Horná Tižiná 115
013 06 Terchová
Chovná
97 bodov
18. EMY Vrátna dolina
SPKP 9513
1.3.2010
Jakub Krištofík
013 06 Terchová 1138
Chovná
99 bodov
19. ENNY Vatrová
SPKP 9549
18.4.2010
Jozef Čendula
032 14 Ľubeľa 406
Chovná
99 bodov
20. FIDA spod Oravského hradu
SPKP 9495
11.3.2010
Marián Bernáth
Veľké Straciny 85
990 01 Veľký Krtíš
Chovná
98 bodov
57
P. Meno psa
Majiteľ – adresa
č. Dátum narodenia
Zápis v SPKP Výsledné
hodnotenie
Počet bodov
21. FLÓRA spod Oblíka
SPKP9483
27.2.2010
Peter Polák
Kpt. Nálepku 93
976 69 Pohorelá
Chovná
103 bodov
22. FANY z Kolbachu
SPKP 9186
7.4.2009
Ing. Stanislav Mačor
Tatranská Javorina 50
059 60 Javorina
Nehodnotená
neštandartná hlava
23. CHIARA Trim Slecs
SPKP 9364
30.6.2009
MVDr. Milan Andrejčák
A. Hanulu 1127/21
034 84 Liptovské Sliače
Nehodnotená
Chýba M3 vľavo dole
24. IDA Jágrová
SPKP 9615
7.4.2010
Jaroslav Janko
900 85 Vištuk 121
Nechovná
95 bodov
25. ILA Jágrová
SPKP 9616
7.4.2010
Bc. Michal Chovanec
Nám. Svätého Martina 56
082 71 Lipany nad Torysou
Nechovná
91 bodov
Samčia hlava
26. IZA Jágrová
SPKP 9617
7.4.2010
Bc. Miroslav Kardoš
018 16 Domaniža 239
Chovná
96 bodov
27. LESA z Ľubochnianskej doliny František Vrlík
SPKP 9152
034 91 Ľubochňa 271
25.4.2009
Chovná
98 bodov
28. TARA Plesnivec
SPKP 9266
11.6.2009
Ing. Roman Sasko
Bratislavská 303/14
908 51 Holič
Chovná
98 bodov
29. USSY Fatra
SPKP 9346
29.6.2009
Miroslav Gerec
Mokraď 275/5
034 93 Hubová
Nehodnotená
Chýba P1 vľavo dole
30. XENA spod Glatzu
SPKP 9451
17.2.2010
Karol Fiam
Nové Sady 242
951 24 Nové Sady pri Nitre
Nechovná
89 bodov
58
Poznámka
P. Meno psa
Majiteľ – adresa
č. Dátum narodenia
Zápis v SPKP Výsledné
hodnotenie
Počet bodov
Poznámka
Bavorský farbiar – psy
1. AKÍR pod Vetrlínom
SPKP 9421
20.7.2009
Pavel Farkaš
Nová 283/111
900 31 Stupava
Chovný
100 bodov
2. ARON spod Gurovky
SPKP9125
20.3.2009
Ján Borik
Športová 14
921 01 Piešťany - Banka
Chovný
97 bodov
3. ARON Zvolenská Slatina
SPKP 8874
28.4.2008
Ing. Dr. Pavel Slunéčko, CSc. Chovný
Rudé Armády 430
98 bodov
251 63 Strančice – ČR
4. BACK Pilsko
SPKP 9427
30.8.2009
Jaroslav Tvarožný
Ratkovo 21
038 54 Krpeľany
Chovný
102 bodov
5. CEZAR od Juraja
SPKP 9172
21.4.2009
Ing. Ján Mrenica
Kyjevská 15
048 01 Rožňava
Chovný
99 bodov
6. CÉZAR z Púčikovho dvora
SPKP9588
26.4.2010
Ing. Martin Schneider 956 37 Zlatníky 313
Nehodnotený
Chýbajú obe M3 dole
7. BRIT Matejova dolina
SPKP 9054
1.1.2009
PhDr. Ľubica Kozubová
Tehelná 1
902 01 Pezinok
Nechovný
90 bodov
Ľahká samčia hlava
8. CYRIL Božia stupaj
SPKP9261
26.5.2009
Jaroslav Mazan
Hlavná 545
972 26 Nitrianske Rudno
Chovný
98 bodov
9. DASTY Vrátna dolina
SPKP9349
16.6.2009
Ladislav Pintér
Hadovce 74
945 01 Komárno
Nechovný
94 bodov
10. DOJAN spod Oravského hradu Jozef Svatík
SPKP 9140
913 36 Selec 10
11.4.2009
Nehodnotený
Krátka hlava
svetlé oko
59
P. Meno psa
Majiteľ – adresa
č. Dátum narodenia
Zápis v SPKP 11.EDO od Vyžníka
SPKP 9277
5.6.2009
Výsledné
hodnotenie
Počet bodov
Poznámka
Miroslav Kučara
Nechovný
962 06 Detvianska Huta 407 85 bodov
12. ECHO Vrátna dolina
Ing. Igor Ulman
SPKP 9506
919 08 Boleráz 532
1.3.2010
Nehodnotený – substilný
bez kondície, nepomer hlavy
a tela
13. ELAN z Foráša
SPKP 9304
23.5.2009
Ing. Štefan Olšavský
065 11 Nová Ľubovňa 265
Nehodnotený – bojazlivý,
strnulý pri predvádzaní
14. EROS Vrátna dolina
SPKP 9505
1.3.2010
MVDr. Jaroslav Soroka
Račí potok 4/A
040 01 Košice
Chovný
98 bodov
15. IZAK Jágrová
SPKP 9612
7.4.2010
Miroslav Rybár
Banícka 33
902 01 Pezinok
Chovný
103 bodov
16. IMAN Jágrová
SPKP 9614
7.4.2010
Zuzana Fedorová
Kukučinova 359
020 01 Púchov
Nechovný
86 bodov
17. JERRY Nemenéró
SPKP 9366
21.6.2009
Ing. Peter Kecskés
Cyrilometódská 33
940 69 Nové Zámky
Nehodnotený
Nedá sa zmerať a
pozrieť chrup
Hanoverský farbiar – suky
1. AŠA Dvorská záhrada
SPKP 785
8.6.2009
František Maňák
Konská 163
013 13 Rajecké Teplice
Chovný
96 bodov
2. BERNI z Mihalikovho soliska
SPKP 833
21.3.2010
Ing. Miroslav Balanda
ul. 1. mája 2053/5
069 01 Snina
Chovná
97 bodov
3. FANNY z Hrdzavej
SPKP 650
4.7.2006
Gabriel Mertinko
Bretejovce 14
082 03 Lemešany
Nehodnotená
Chýba P1 dole obojstranne
60
P. Meno psa
Majiteľ – adresa
č. Dátum narodenia
Zápis v SPKP Výsledné
hodnotenie
Počet bodov
Poznámka
4. GIPPY od Fígľa
SPKP 843
29.2.2010
Miloš Uhliarik
Nová Lehota 244
972 51 Handlová
Chovná
98 bodov
5. LOTA Vlčí potok
SPKP 823
12.2.2010
Ing. Štefan Olšavský
065 11 Nová Ľubovňa 265
Nehodnotená
Chýba P1 vľavo dole
6. LUNKA Vlčí potok
SPKP 825
12.2.2010
Rudolf Petrovský
Veterná 15
900 28 Ivanka pri Dunaji
Chovný
96 bodov
7. MEGI z Kmeťovej horárne
SPKP 771
9.5.2009
Ľubomír Kmeťo
Chovná
966 52 Tekovská Breznica 601 101 bodov
Hanoverský farbiar – psy
1. ADOR pod Karikášom
SPKP 799
24.8.2009
Dávid Martin
Komenského 25
991 25 Čebovce
Chovný
101 bodov
2. DAN z Veľkej Rače
SPKP 830
18.2.2010
František Závacký
Jesenná 3055/19
058 01 Poprad
Chovný
103 bodov
3. DON z Veľkej Rače
SPKP 831
18.2.2010
Ján Vojtek
023 04 Stará Bystrica 808
Nehodnotený
Limitujúca farba oka
4. DYNO z Veľkej Rače
SPKP 829
18.2.2010
Peter Bláhovec
023 01 Oščadnica 1465
Chovný
102 bodov
5. FOX z Hrdzavej
SPKP 645
4.7.2006
Gabriel Mertinko
Bretejovce 14
082 03 Lemešany
Nechovný
89 bodov
6. HARY Krígov
SPKP 774
5.6.2009
Igor Rybnikár
906 06 Vrbovce 202
Chovný
98 bodov
61
P. Meno psa
Majiteľ – adresa
č. Dátum narodenia
Zápis v SPKP Výsledné
hodnotenie
Počet bodov
7. LOBO Vlčí potok
SPKP 822
12.2.2010
Vladimír Pír
Pri kostole 227
900 67 Láb
Chovný
100 bodov
8. LORD z Kmeťovej horárne
SPKP 750
17.8.2008
Ing. Pavel Krajčí
Strážska cesta 1139/41
960 01 Zvolen
Nehodnotený
Limitujúce uzavretie oka
Ì
62
Ì
Ì
Poznámka
Organizácia chovných zvodov
v roku 2012
Dávame na vedomie všetkým členom, chovateľom, záujemcom
o uchovnenie psov a súk plemien bavorský a hanoverský farbiar, že
chovné zvody v roku 2012 budú dva:
Bonitácia 1. Výber do chovu sa uskutoční 19. 05. 2012 na Fačkovskom sedle pri lyžiarskom vleku (štátna cesta č. 64 v smere od Prievidze na Žilinu, od obce Kľačno cca 7 km) so začiatkom o 9°° hod.
Bonitácia 2. Výber do chovu sa uskutoční 20. 10. 2012 počas XIV. roč­níka Memoriálu Fridricha Konráda vo Vysokých Tatrách – Tatranské
Zruby – Vojenská zotavovňa so začiatkom o 9°° hod.
Prezentácia psov bude od 8°° – 9°° hod. Majitelia psov absolvujúci
výber do chovu musia spĺňať nasledovné podmienky:
• Jedinec (pes, suka) plemena BF alebo HF musí byť zapísaný v SPKP
(Slovenská plemenná kniha psov) a predvádzajúci je povinný
predložiť originál PPP (Preukaz pôvodu psa).
• Majiteľ, ako aj držiteľ musia byť členmi chovateľského klubu.
• Vek pripustených jedincov na bonitáciu je 18 mesiacov dosiahnutých v deň chovného zvodu.
• Pes – suka musí mať viditeľné a čitateľné tetovanie, resp. čípovanie.
Nezreteľné a nečitateľné tetovanie vylučuje psa – suku z bonitácie
(takéto jedince je nutné včas pred bonitáciou pretetovať).
• Predvádzateľ je povinný predložiť veterinárne osvedčenie z miesta
bydliska (okresu) nie staršie ako 5 dní od vystavenia. Psy, suky
musia mať potvrdené očkovanie proti besnote, psinke a parvoviróze
nie staršie ako 12 mesiacov a mladšie ako tri týždne.
• Pes musí byť vedený na pevnom vodítku. Majiteľ, resp. predvádzateľ musí mať pripraveného psa – suku tak, aby bolo umožnené
meranie psa palicovou mierou v kohútiku a vykonaná kontrola
chrupu – záhryz a plnochruposť.
• Predvádzateľ je povinný uhradiť poplatok za chovný zvod 5 € pred
posúdením.
MVDr. Tibor Želtvay
poradca chovu
63
64
8
7
6
5
4
3
2
1
P.
č.
SPKP
AFRA z Babinej hory
8821/11
o: CESAR spod Čertovej bane SPKP 7603/06
AFRODITA Bročkeje dolina
9368/11
o: JAGO Dravecká dolina SPKP 8275/08
AGGA z Močelníka
8606/11
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
AIDA z Foráša
8000/09
o: GORAL Devana SPKP 6117/01
AIŠA z Cinobane
7728/09
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
AJA Liptal
8559/09
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
AJA Solotvinec
8999/10
o: BAK spod Oblíka SPKP 6819/04
AJDA spod Oravského hradu
8030/08
o: ENDI Vandráčka SPKP 5987/00
Meno suky
2005
2008
2007
2004
2005
2007
2009
2008
Rok
nar.
Majiteľ
Adresa
A/A Ján Boledovič
053 42 Naháč 20
m: ELA Jelenia obora Orava SPKP 8292/07
A/A Ján Urban
038 52 Sučany, Fatranská 51
m: CINDA Vrátna dolina SPKP 8283/09
A/A Štefan Želasko
053 42 Krompachy, Hlavná 36
m: EBRA z Kmeťovej horárne SPKP 7649/07
A/A Vincent Kender
040 11 Košice, Lorinčík 36
m: BRITA z Bôrčanskej doliny SPKP 6895/02
B/B Ing. Tomáš Piala
015 01 Rajec, Nádražná 286/15
m: AJKA spod Bukového hája SPKP 7259/04
B/B Viktor Alexik
064 01 Stará Ľubovňa, Štúrova 51
m: FLORA Kráľovská studnička SPKP 7888/06
A/A Ján Mišenko
082 73 Šarišské Dravce 222
m: CORA Jelenia obora Orava SPKP 7698/07
A/A Peter Karabel
038 21 Mošovce, Mládeže 340
m: DONA Kráľovská studnička SPKP 7168/04
DBK
Bavorský farbiar
Zoznam chovných súk BF a HF pre r. 2012
Stav k 31. 1. 2012
65
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
P.
č.
SPKP
AJA z Bukoveckej chaty
7833/07
o: BURY Minčol SPKP 6281/00
AJDA z Chorváta
7893/06
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
AJDA Zbojnícka studňa
7855/08
o: BURY Minčol SPKP 6281/00
AJKA z Dankovičovho dvora
9396/11
o: ORCUS Vatrová SPKP 7509/05
AMBRA Božia stupaj
8590/09
o: BORKO Čajmar SPKP 6999/04
AMBRA zo Šomky
8686/09
o: AMOR Stará dolina SPKP 7540/05
ANGIE spod Orlieho hniezda
8907/10
o: BLESK Krigov SPKP 8111/07
ANKA von der Patschgenalm
9230/11
o: EBRO vom Gaißtalbrunnen BGS Nr. 7769/03
ARISSA z Ivetkinho dvora
8950/10
o: MEDO Hraples SPKP 7820/06
ARLIN Kamenné vráta
9167/11
o: ERIK z Ľubochnianskej doliny SPKP 8145/07
ARTA Božia stupaj
8591/09
o: BORKO Čajmar SPKP 6999/04
Meno suky
2007
2009
2008
2008
2008
2007
2007
2009
2004
2004
2004
Rok
nar.
Majiteľ
Adresa
A/A Bohumír Gazda
027 12 Liesek, Vitanová-Oravice 369
m: CORA Ružový dvor SPKP 6799/02
B/A Alexander Lelkes
937 01 Želiezovce, Zalaba 20
m: CINDY spod Oblíka SPKP 7133/02
A/A Ing. Ľubomír Brajer
058 01 Poprad, Kollárova 51
m: CITA z Gronéra SPKP 6636/04
A/A Dušan Timko
073 01 Sobrance, Hlivištia 134
m: HORA Ungarová lúka SPKP 8162/07
A/A Lukáš Jančovič
914 42 Horné Sŕnie, Lesnícka 84
m: HERA Stanišovská dolina SPKP 7742/07
0907 31 Hanušovce n. Topľou, Bukovská 88/46
A/A Ján Pankuch
m: DORY spod Oblíka SPKP 7592/06
A/A Ján Pilát
064 01 Stará Ľubovňa, Obráncov mieru 2
m: BESSY Stará dolina SPKP 7866/06
A/A Peter Vráb
976 97 Nemecká, Ráztoka 51
m: DESSY vom Gamskar BGS Nr. 7864/04
A/A Ing. Bystrík Kiska
058 01 Gánovce, Letná 313/13
m: ORA Zvolenská kotlina SPKP 6028/02
A/B Michal Gaňa
013 15 Rajecká Lesná 407
m: ZANA Jasenovské vodopády SPKP 7843/09
A/B Tibor Púčik
972 25 Diviaky nad Nitricou, Máčov 341
m: HERA Stanišovská dolina SPKP 7742/07
DBK
66
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
P.
č.
SPKP
8731/11
o: MARKO Hraples SPKP 7817/06
BEGA spod Labošova
7995/10
o:BURY Minčol SPKP 6281/00
BELA spod Hradnej veže
8244/08
o: AMOR Stará dolina SPKP 7540/05
BAŠKA od Juraja
ASTA z Babinej hory
8819/10
o: CESAR spod Čertovej bane SPKP 7603/06
ASTA z Gavalcovho dvora
8928/10
o: ASTOR spod Chabenca SPKP 6824/07
ASTRID z Foráša
8001/08
o: GORAL Devana SPKP 6117/01
AXA Šibeničná
8415/09
o: GLEN Jágrová SPKP 7335/04
BAJA Liptal
8786/11
o: BLESK Krigov SPKP 8111/07
BARA Baškin dvor
8713/09
o: MEDO Hraples SPKP 7820/06
BARA z Hradištnice
8757/10
o: MEDO Hraples SPKP 7820/06
Meno suky
A/A
A/A
B/B
B/B
A/A
2005
2006
2008
2007
2008
A/A
A/A
2005
2006
A/A
A/A
2008
2008
A/B
DBK
2008
Rok
nar.
Adresa
Tibor Púčik
972 25 Diviaky nad Nitricou, Máčov 341
m: ELA Jelenia obora Orava SPKP 8292/07
Ing. Ľudovít Pitoňák 032 33 Kráľova Lehota 252
m: CARA Vrátna dolina SPKP 8285/08
MVDr. Zoltán Németh 049 44 Hrhov 357
m: BRITA z Bôrčanskej doliny SPKP 6895/02
Ľudovít Ferenčič
906 35 Plavecký Peter 183
m: AXA Jedlovské lúky SPKP 6774/05
Milan Bartko
032 61 Važec, Na Pastierskych 126
m: FLORA Kráľovská studnička SPKP 7888/06
Peter Demeter
094 35 Soľ, Čaklov 347
m: HANA Demjanka SPKP 7959/06
972 23 Dolné Vestenice, Záhumenská 126/18
Radovan Košík
m: ILA Vandračka SPKP 7454/07
Mgr. Miroslav
065 01 Hniezdne 97
Štefánik
m: HALA Demjanka SPKP 7958/07
Emil Vaško
974 01 Banská Bystrica, Spojová 12
m: BAŠKA z Kolbachu SPKP 7073/05
Ján Surma
032 05 Smrečany 111
m: MINA Vatrová SPKP 7419/04
Majiteľ
67
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
P.
č.
SPKP
Rok
nar.
8732/10
8716/11
BIBA od Juraja
o: MARKO Hraples SPKP 7817/06
BINA Baškin dvor
o: MEDO Hraples SPKP 7813/06
2007
2008
BELA Varšanska
8379/08 2006
o: CIT Demjanka SPKP 7408/05
BELLA Baškin dvor
8714/09 2007
o: MEDO Hraples SPKP 7813/06
BELLA z Babinej hory
9294/11 2009
o: XERO vom Wolfsborn VDH 03-22
BELLA z Prameňov Turca
8095/10 2005
o: OMAR Vatrová SPKP 7507/05
BESI Jakubiansky potok
8035/08 2005
o: ALISS z Ponického vŕšku SPKP 5784/2000
BESI spod Štíbľa
8480/08 2006
o: KONY Vatrová SPKP 7144/04
BESSY Stará dolina
7866/06 2004
o: BURY Minčol SPKP 6281/00
BESSY Šibeničná
8981/11 2008
o: WOTAN vom Wiesacker Člp. 4335/04, BGS 02-28
Meno suky
B/B
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
B/B
DBK
Adresa
Miloš Uhliarik
972 51 Handlová, Nová Lehota 244
m: CIFRA spod Oblíka SPKP 7134/04
Miroslav Horecký
900 31 Stupava, Ferdiša Kostku 63
m: HANA Demjanka SPKP 7959/06
Tibor Važan
971 01 Prievidza, Poľná 74
m: ELA Jelenia obora Orava SPKP 8292/07
Ing. Rudolf Traj
029 56 Zakamenné 228
m: TERA Fatra SPKP 7407/05
Ing. Milan Rybovič
065 12 Jakubany 191
m: BRITA z Maloheda SPKP 6624/03
Vladimír Florek
029 56 Zakamenné 1069
m: GEŠA z Moldovenina SPKP 7062/05
Igor Takáč
831 07 Bratislava, Rolnická 272
m: STRELA Vlčí potok SPKP 6499/02
Milan Vaľo
072 31 Vinné 29
m: ILLA Vatrová SPKP 7015/06
039 01 Turčianske Teplice,
Vladimír Štanceľ
ul. Jozefa Letricha 663/1
m: HALA Demjanka SPKP 7958/07
Gabriel Balázs
980 04 Hostice 160
m: HANA Demjanka SPKP 7959/06
Majiteľ
68
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
P.
č.
2006
2008
2005
8368/09
8799/11
8115/09
o: OMAR Vatrová SPKP 7507/05
BRITA spod Štíbľa
8484/08
o: KONY Vatrová SPKP 7144/04
BRITA spod Viechy
8218/09
o: ALAN z Mihalikovho soliska SPKP 5907/99
BRITA z Babinej hory
9295/12
o: XERO vom Wolfsborn VDH 03-22
2009
2005
2006
2006
2008
8785/09
8474/09
2005
7927/10
BRIA z Oravského podzámku
2009
9071/10
BONA Jakubov dvor
o: BADY Genéza SPKP 8401/08
BONA z Ľupčianskej doliny
o: DAX Lázky SPKP 6643/01
BORA Liptal
o: BLESK Krigov SPKP 8111/07
BORA od Vyžníka
o: GORAL Devana SPKP 6117/01
BORA Vrch brezový
o: BLESK z Pukanca SPKP 7763/07
BORKA Krigov
o: ORCUS Vatrová SPKP 7509/05
Rok
nar.
SPKP
Meno suky
Majiteľ
Adresa
A/A Ing. Martin Jánošík
034 73 Liptovská Osada 206
m: JETY Dravecká dolina SPKP 8277/08
B/B Ing. Jozef Ondrejka
032 15 Partizánska Ľupča 479
m: BLISKA Vatrová SPKP 5677/00
A/A Ing. Ľudovít Pitoňák 032 33 Kráľová Lehota 252
m: FLORA Kráľovská studnička SPKP 7888/06
A/A Ivan Krasuľa
059 81 Dolný Smokovec 16 206
m: BONA z Kobarča SPKP 7502/05
A/A Marek Pidík
029 52 Hruštín 52
m: DONNA Čajmar SPKP 7706/07
B/A Ján Šoltés
059 71 Ľubica, Budovateľská 109
m: ELZA Ungarová lúka SPKP 7103/03
PZ Vápenica,
018 32 Zliechov, Košecké Rovné 117
B/B
drž. Marián Kohút
m: CEDRA Tri studne SPKP 7036/04
A/A Karol Florek
029 56 Zakamenné 990
m: GEŠA z Moldovenina SPKP 7062/05
A/A Libor Bodjan
010 01 Žilina, 1. mája 7/1008
m: ELSA spd Viechy SPKP 6379/03
B/B Juraj Šabo
951 97 Žitavany, Žitavská 756/22
m: ELA Jelenia obora Orava SPKP 8292/07
DBK
69
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
P.
č.
7814/08
SPKP
o: HARO Devana SPKP 6291/03
BRIXI Olšový járok
8487/10
o: CESAR spod Čertovej bane SPKP 7603/06
CAMI Vatrová
9016/11
o: FENIX Zachelmianka PKR 7105
CARA Jakubiansky potok
8419/08
o: BRUŇO Demjanka SPKP 7022/04
CARA Vrátna dolina
8285/08
o: KONY Vatrová SPKP 7144/04
CARA z Pukanca
7912/07
o: BENY spod Sukovského vrchu SPKP 7180/03
CEDRA Vrátna dolina
8288/08
o: KONY Vatrová SPKP 7144/04
CESY z Prameňov Turca
8389/08
o: KONY Vatrová SPKP 7144/04
CETY Genéza
8690/10
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
CIBA Vrátna dolina
8284/08
o: KONY Vatrová SPKP 7144/04
CIFRA spod Viechy
8373/09
o: OMAR Vatrová SPKP 7507/05
BRITA zo Zlatej bane
Meno suky
2006
2006
2007
2006
2006
2005
2006
2006
2008
2006
2004
Rok
nar.
Majiteľ
082 52 Kokošovce, Zlatá Baňa 159
Adresa
m: SAJGA Boboviska SPKP 6424/02
A/A Dušan Puchel
027 44 Tvrdošín, Štefanov 22
m: GORA Jágrová SPKP 7337/05
A/B Jozef Svátek
921 01 Piešťany, Budatínska 4
m: OSSA Vatrová SPKP 7510/06
A/A Ing. Milan Rybovič
065 12 Jakubany 191
m: BRITA z Maloheda SPKP 6624/03
A/A Pavel Gavalec
987 01 Poltár, Sklárska 28/580
m: OĽA Fatra SPKP 6560/02
A/A Milan Krajčí
033 01 Liptovský Hrádok, M. Rázusa 434
m: BRITA Tri studne SPKP 6747/01
A/A Ing. Peter Grellneth 038 48 Turček 21
m: OĽA Fatra SPKP 6560/02
A/A Branislav Porubčanský 013 06 Terchová, Štefanová 532
m: TERA Fatra SPKP 7407/05
A/A Ferdinand Hlinický
026 01 Dolný Kubín, Okružná 2061/4
m: ESTA Tri studne SPKP 7596/06
A/A Pavol Žídek
013 53 Petrovice 562
m: OĽA Fatra SPKP 6560/02
A/A Vladimír Húšťa
038 52 Podhradie, Partizánska 16/145
m: ELSA spd Viechy SPKP 6379/03
A/A Miroslava Mikulová
DBK
70
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
P.
č.
2006
2007
2007
2006
8287/08
8555/08
8691/09
8247/08
o: BLESK Krigov SPKP 8111/07
CYLA Liptal
o: BLESK Krigov SPKP 8111/07
CYRA Genéza
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
2009
2007
9084/11
8692/10
2009
2008
9035/10
9087/11
2006
8283/09
CONA Liptal
2007
8563/12
CINDA spod Štíbľa
o: KONY Vatrová SPKP 7144/04
CINDA Vrátna dolina
o: KONY Vatrová SPKP 7144/04
CINKA Baškin dvor
o: MEDO Hraples SPKP 7820/06
CIRA Vrátna dolina
o: KONY Vatrová SPKP 7144/04
CIRA z Oravského podzámku
o: OMAR Vatrová SPKP 7507/05
CITA Genéza
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
CITRA Krigov
o: CIT Demjanka SPKP 7408/05
Rok
nar.
SPKP
Meno suky
Majiteľ
Adresa
A/A Ján Mitka
023 01 Oščadnica 1872
m: GEŠA z Moldovenina SPKP 7062/05
A/A Jozef Lettrich
038 23 Dubové, Budiš 51
m: OĽA Fatra SPKP 6560/02
A/A Ing. Vladimír Tomko 065 01 Hniezdne 283
m: HANA Demjanka SPKP 7959/06
A/A Jozef Ďuriš
949 01 Nitra, Dlhá 24
m: OĽA Fatra SPKP 6560/02
A/A Štefan Mikulaj
027 41 Oravský Podzámok 136
m: CEDRA Tri studne SPKP 7036/04
A/A JUDr. Róbert Slamka 026 01 Dolný Kubín, Radinského 1735/29
m: ESTA Tri studne SPKP 7596/06
A/A Marián Blaško
962 23 Očová, J.R.Poničana 837/96
m: ELZA Ungarová lúka SPKP 7103/03
034 05 Ružomberok-Hrboltová,
A/A Marián Pochyba
Mlynská 223/1
m: FLORA Kráľovská studnička SPKP 7888/06
A/A Jozef Mihálik
991 42 Hrušov 122
m: FLORA Kráľovská studnička SPKP 7888/06
A/A MUDr. Ivan Kubačka 026 01 Dolný Kubín, MDŽ 1036/26
m: ESTA Tri studne SPKP 7596/06
DBK
71
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
P.
č.
SPKP
2009
2009
o: XERO vom Wolfsborn VDH 03-22
EDA spod Hradnej veže
9274/11
o: BADY Genéza SPKP 8401/08
2009
2004
2005
2009
2008
2009
2006
2004
Rok
nar.
9354/12
DRINA Vrátna dolina
DARA z Ľubochnianskej doliny
7731/06
o: ARON spod Orlovskej lúčky SPKP 5518/98
DINA z Pukanca
8271/10
o: BENY spod Sukovského vrchu SPKP 7180/03
DONA Ružový dvor
9256/11
o: BLESK Krigov SPKP 8111/07
DONA spod Hradnej veže
8853/10
o: BLESK Krigov SPKP 8111/07
DONA spod Oravského hradu
9142/11
o: JAGO Dravecká dolina SPKP 8275/08
DONA z Ľupčianskej doliny
7927/10
o: DAX Lázky SPKP 6643/01
DONA z Kolbachu
7772/07
o: BENY spod Sukovského vrchu SPKP 7180/03
DORI Baškin dvor
9409/12
o: AMOR Stará dolina SPKP 7540/05
Meno suky
Majiteľ
Adresa
A/A MVDr.Milan Andrejčák 034 84 Liptovské Sliače 826
m: KALLA Vatrová SPKP 7148/04
A/A Stanislav Gramblička 972 28 Valaská Belá 281
m: BRITA Tri studne SPKP 6747/01
045 01 Moldava nad Bodvou, Mokrance 449
A/A Ing. Štefan Šmajda
m: SINDA spod Glatzu SPKP 8348/08
A/A Matúš Suchý
064 01 Stará Ľubovňa, Poľská 2
m: MINA Vatrová SPKP 7419/10
038 41 Košťany nad Turcom, Trebostovo 139
A/A Roman Bvocik
m: DONA Kráľovská studnička SPKP 7168/04
B/B Ing. Jozej Ondrejka
032 15 Partizánske Ľupča 479
m: BLISKA Vatrová SPKP 5677/00
A/A Milan Šavel
059 14 Spišský Štiavnik, Hornádska 253
m: LOVKA Vlčí potok SPKP 5514/99
A/A Juraj Dobrovič
082 73 Šarišské Dravce 233
m: HANA Demjanka SPKP 7959/06
Branislav
A/A
013 06 Terchová, Štefanová 532
Porubčanský
m: CESY z Prameňov Turca SPKP 8389/08
A/A Miroslav Sekelský
064 01 Stará Ľubovňa, Zámocká 123
m: MINA Vatrová SPKP 7419/10
DBK
72
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
P.
č.
8292/07
SPKP
8581/10
o: LANDOR Vatrová SPKP 7265/04
FLORA Kráľovská studnička
7888/06
o: EVAN Stanišovská dolina SPKP 5844/99
FRIDA Krigov
8909/10
o: ZAK Jasenovské vodopády SPKP 7840/07
FLÓRA Jelenia obora Orava
o: RONO Fatra SPKP 6930/05
EMA z Ľubochnianskej doliny
8147/10
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
ENNY Vatrová
9549/11
o: JAGO Dravecká dolina SPKP 8275/08
FAGIRA z Liptovských Revúc
8649/09
o: GORO Vatrová SPKP 6815/03
FANY Kráľovská studnička
7887/08
o: EVAN Stanišovská dolina SPKP 5844/99
FANNY Krigov
8909/10
o: ZAK Jasenovské vodopády SPKP 7840/07
FIDA Demjanka
7909/08
o: BENY spod Sukovského vrchu SPKP 7180/03
ELA Jelenia obora Orava
Meno suky
A/A
B/B
A/A
A/A
2007
2004
2008
2005
A/A
A/B
2004
2008
A/A
A/A
2010
2007
A/A
B/B
DBK
2005
2006
Rok
nar.
Adresa
Marián Zábojník
972 23 Dolné Vestenice,
Komenského 342/12
m: AIDA Tri studne SPKP 6581/01
Ján Zajac
010 01 Žilina, Kamenárstvo, Košická cesta
m: ASTA z Pukanca SPKP 7468/10
Jozef Čendula
032 14 Ľubeľa 406
m: OSSA Vatrová SPKP 7510/06
Ing. Jaroslav Mačák
060 01 Kežmarok, Gaštanova 5
m: ELZA z Liptovských Revúc SPKP 7582/06
Miroslav Matiaško
972 51 Handlová, Cintorínska 1651/3 A
m: BORKA z Gronera SPKP 6225/00
Ján Holováč
053 73 Brutovce, Olšavica 4
m: ELZA Ungarová Lúka SPKP 7103/03
Peter Tököly
054 01 Levoča, Kurimany 101
m: ARNIKA z Medvedej dolky SPKP 7196/04
PZ Sihelné,
029 46 Sihelné 499
Ľubomír Luscoň
m: AIDA Tri studne SPKP 6581/01
Dr. Tibor Lehotský
031 05 Liptovský Mikuláš, Mincova 20
m: BORKA z Gronera SPKP 6225/00
Radovan Pilát
065 11 Nová Ľubovňa, Kolačkov 94
m: ELZA Ungarová Lúka SPKP 7103/03
Majiteľ
73
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
P.
č.
SPKP
8546/11
o: ENDI Vandráčka SPKP 5987/00
HEDA Stanišovská dolina
7741/07
o: BRIT z Ľupčianskej SPKP 7371/06
GERA spod Viechy
8164/08
o: LANDOR Vatrová SPKP 7265/04
GLORIA Čajmar
8880/11
o: BURY Minčol SPKP 6281/00
GORA Kráľovská studnička
7982/09
o: EVAN Stanišovská dolina SPKP 5844/99
GRACIA Čajmar
8881/10
o: BURY Minčol SPKP 6281/00
HALA Demjanka
7958/07
o: BENY spod Sukovského vrchu SPKP 7180/03
HANA Demjanka
7959/06
o: BENY spod Sukovského vrchu SPKP 7180/03
GERA Čirské bučiny
GABI Šípová skala
7800/07
o: EVAN Stanišovská dolina SPKP 5844/99
GAJA z Opalovej
8328/08
o: BLESK Malanta SPKP 6350/02
Meno suky
2005
2005
2005
2008
2005
2008
2005
2007
2006
2004
Rok
nar.
Majiteľ
Adresa
A/A Miroslav Slúka
990 01 Veľký Krtíš, P.O.Hviezdoslava 29
m: BINA Šípová skala SPKP 5609/99
A/A Miroslav Molčan
082 71 Lipany, Dubovica 285
m: DONA z Opalovej SPKP 7550/05
PZ Š. Humence,
A/A
908 77 Borský Mikuláš, Družstevná 1501
J. Tomašovič
m: AJDA z Chorváta SPKP 7893/06
A/A Kamil Jadroň
029 01 Námestovo, Štefánikova 238/68
m: ESTA spd Viechy SPKP 6378/05
A/A Stanislav Lazík
034 74 Liptovské Revúce 97
m: AMBRA Čajmar SPKP 6880/02
A/A Radoslav Harvan
075 01 Trebišov, Palárikova 944/15
m: BORKA z Gronera SPKP 6225/00
A/A Lukáš Jančovič
914 42 Horné Sŕnie, Lesnícka 84
m: AMBRA Čajmar SPKP 6880/02
A/A Juraj Srálik
091 01 Stropkov, Tisinec 59
m: AJKA Demjanka SPKP 6231/00
A/B Ing. Vladimír Tomko 065 01 Hniezdne 283
m: AJKA Demjanka SPKP 6231/00
Lesy SR979 01 Rimavská Sobota,
A/A
Odštepný závod
Potravinárska 1855
m: ELIN Stanišovská dolina SPKP 5849/99
DBK
74
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
P.
č.
SPKP
Trium Slecs HEJDA
8699/10
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
HERA Demjanka
7960/07
o: BENY spod Sukovského vrchu SPKP 7180/03
Trium Slecs HERA
8698/10
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
HERA spod Viechy
8406/08
o: LANDOR Vatrová SPKP 7265/04
HERA Stanišovská dolina
7742/07
o: ENDY Vandráčka SPKP 5987/00
HERA z Opalovej
8338/09
o: BENY spod Sukovského vrchu SPKP 7180/03
HORA Ungarová lúka
8162/07
o: GORAL Devana SPKP 6117/01
HORA z Ľubochnianskej doliny
8617/10
o: GERO Lesnícka lúka SPKP 7807/06
IDA od Margarétky
8573/12
o: MARKO Hraples SPKP 7817/06
IDA Šípova skala
8409/09
o: BORKO Čajmar SPKP 8409/09
ISKRA od Margarétky
8575/09
o: MARKO Hraples SPKP 7817/06
Meno suky
2007
2006
2007
2007
2005
2006
2004
2006
2007
2005
2007
Rok
nar.
Majiteľ
Adresa
A/A MVDr. Gabriela Šarlinová 980 02 Jesenské, Véčeyho 521
m: DARA z Ľubochnianskej doliny SPKP 7731/061
A/A Milan Gembala
028 01 Trstená, Lesná 1112/8
m: AJKA Demjanka SPKP 6231/00
A/A Ing. Ján Bonta
974 01 Banská Bystrica, Kynceľová 43
m: DARA z Ľubochnianskej doliny SPKP 7731/061
B/B Rajmund Rapaič
911 01 Trenčín, 28. októbra 8
m: ESTA spod Viechy SPKP 6378/05
A/A Ing. Dušan Kopecký 958 03 Partizánske, Cintorínska 1651/3A
m: ELIN Stanišovská dolina SPKP 5849/99
A/A Ing. Peter Ščerba
093 03 Vranov n.Topľou, Cintorínska 395/4
m: BORKA Ružový dvor SPKP 6314/01
A/A Peter Dankovič
094 35 Soľ 379
m: BRITA Čirske bučiny SPKP 6437/01
A/A Miroslav Brveník
034 92 Stankovany 227
m: KALLA Vatrová SPKP 7148/04
A/A Pavol Havrila
086 45 Marhaň, Vyšný Kručov 54
m: DINA Čirské bučiny SPKP 7082/03
A/A Milan Beňo
962 01 Zvolenská Slatina, T. Vansovej 82
m: DONA Šípová skala SPKP 6831/04
A/A Jaroslav Čižnár
026 01 Dolný Kubín, A Halašu 15
m: DINA Čirské bučiny SPKP 7082/03
DBK
75
JETY Dravecká dolina
8277/08
120
119
o: BRUŇO Demjanka SPKP 7022/04
LINDA Morské oko
o: BAK spod Oblíka SPKP 6819/04
KEMA Vlčí potok
7779/07
9362/11
o: DAX Lázky SPKP 6643/01
JOLA od Margarétky
8938/10
116
o: ZAK Jasenovské vodopády SPKP 8938/10
KAJLA Stanišovská dolina
8770/10
117
o: ASTOR spod Chabenca SPKP 6824/07
KARIN z Ľubochnianskej doliny
9147/10
118
o: CIDO zo Šiprúňa SPKP 7615/07
115
8576/10
2004
2009
2009
2008
2008
2006
2007
2005
8084/08
IVA Dravecká dolina
Rok
nar.
2006
SPKP
ISNA Demjanka
8461/11
o: BENY spod Sukovského vrchu SPKP 7180/03
Meno suky
o: ORCUS Vatrová SPKP 7509/05
IVENA od Margarétky
114
o: MARKO Hraples SPKP 7817/06
113
112
P.
č.
Majiteľ
Adresa
A/A Ľubomír Smutný
044 02 Turňa nad Bodvou, Zádiel 20
m: AJKA Demjanka SPKP 6231/00
Ing. Katarína
A/A
831 01 Bratislava, L. Dérera 8
Korchaníková
m: DYNA Dravecká dolina SPKP 7048/03
A/A Pavol Sirotný
019 01 Ilava - Klobušice, Dlhé nivy 133
m: DINA Čirské bučiny SPKP 7082/03
965 01 Žiar nad Hronom,
A/A Juraj Dubina
Šášovské Podhradie 6
m: DYNA Dravecká dolina SPKP 7048/03
A/A Milan Štefánik
065 01 Hniezdne, Popradská 291
m: DINA Čirské bučiny SPKP 7082/03
A/A Michal Lesňák
054 01 Levoča, Kežmarská cesta 16
m: GANA Stanišovská dolina SPKP 7522/05
A/A František Vrlík
030 91 Ľubochňa 271
m: ASTA z Pukanca SPKP 7468/10
MVDr. Ivanka
851 052 Bratislava, Starhradská 8
A/A
Nováková, CSc.
m: LINDA Morské oko SPKP 7779/07
Mgr. Štefan
065 02 Vyšné Ružbachy,
A/A
Lopatovský
Nižné Ružbachy 73
m: BRENDA z Levočskej doliny SPKP 5610/98
DBK
76
130
129
128
127
126
125
124
123
122
121
P.
č.
8353/08
SPKP
o: RONO Fatra SPKP 6930/05
LUCY z Horárovho dvora
8427/09
o: ANDY Jelenia obora Orava SPKP 7382/05
MARLA de Eisenkappel
8708/09
o: OMAR Vatrová SPKP 7507/05
NIKA Plesnivec
8131/08
o: BURY Minčol SPKP 6281/00
RITA z Košickej
8666/10
o: GORAL Devana SPKP 6117/01
SITA spod Glatzu
8347/08
o: CIT Demjanka SPKP 7408/05
TINA spod Glatzu
8637/09
o: CIT Demjanka SPKP 7408/05
TRESKA z Krainy Przodków
9431/11
o: GREGOR z Košickej SPKP 7289/06
UDA spod Glatzu
8966/10
o: GERO Lesnícka lúka SPKP 7807/06
ZANA Jasenovské vodopády
7843/09
o: BURY Minčol SPKP 6281/00
LORA Lesnícka Lúka
Meno suky
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
B/A
A/A
B/B
A/A
2006
2005
2007
2006
2007
2009
2008
2004
A/A
DBK
2006
2006
Rok
nar.
Adresa
Ing. Miroslav
960 01 Zvolen, D. Ertla 1450/7
Stanovský
m: EDA Lesnícka Lúka SPKP 7077/03
Radovan Iždinský
962 01 Zvolenská Slatina, Cintorínske 26
m: BIBI z Horárovho dvora SPKP 6719/02
Jozef Čendula
032 14 Ľubeľa 406
m: JESSICA de Eisenkappel SPKP 7935, LOE 1464559
František Špirko
059 71 Ľubica, Športová 62
m: VARA Vlčí potok SPKP 7462/05
Ing. Ján Brudňák
086 43 Koprivnica 26
m: MARION z Demänovskej SPKP 6548/01
Bc. Marek Hradiský 055 01 Margecany, Veterná 4/296
m: RONA spod Glatzu SPKP 7526/05
Lesy SR, š.p OZ Revúca 049 01 Muráň 271, Ing. Vladimír Hlinka
m: RONA spod Glatzu SPKP 7526/05
Ladislav Kardhordó
976 81 Podbrezová, Šupkova 44
m: GINA Herbu Czarna Maska PKR.VI - 7913
Ján Pankuch
087 01 Giraltovce, Kračúnovce 105
m: RONA spod Glatzu SPKP 7526/05
Jaroslav Ležák
951 93 Machulince, Obycká 22
m: BRITA z Gronéra SPKP 6227/01
Majiteľ
77
833/12
BERNY z Mihalikovho dvora
9
8
7
6
5
4
3
2010
2006
Rok
nar.
o: Kelet-Mecseki AJAX MET 2147/04
CORA z Mechova
811/10 2008
o: ASKAN v. Jungfernholz ČLP/HB/4016/02, VDH 2386
ELZA Polominy
637/09 2006
o: BADY z Javornické Louky Člp. 4199, SPKP 421/04
ELZA z Brdské hájenky
748/10 2008
o: SEMEK vom Silberbach Člp. 4394/05
ENDI spod Ľupčianskej Magury
529/10 2004
o: BRIT Hrabov potok SPKP 351/03
ENJA z Brdské hájenky
753/10 2008
o: SEMEK vom Silberbach Člp. 4394/05
ENNY Krigov
720/11 2007
o: BRIT Hrabov potok SPKP 351/03
ERA Polominy
633/08 2006
o: BADY z Javornické Louky Člp. 4199, SPKP 421/04
664/08
BESSY Boros Menti-Vadász
o: BRIT Hrabov potok SPKP 351/03
1
2
SPKP
Meno suky
P.
č.
Majiteľ
Adresa
A/A Ing. Štefan Olšavský 065 11 Nová Ľubovňa 265
m: Kerkavölgyi ADÉL MET.Hv. 1289/97
Ing. Miroslav
A/A
059 52 Sása, Bzovská Lehôtka 65
Balanda, PhD
m: ERNA Krigov SPKP 722/09
A/A Jaroslav Jurský
053 71 Nižné Repaše 6
m: HEDVIKA z Mechova ČLP/HB/4305/06
A/A Martin Golány
913 10 Beckov, Hurbanova 76
m: BAŠKA Polominy SPKP 334/03
A/A Ladislav Poník
082 13 Tulčík, Demjata 218
m: ASIKA od Třipánského kamene Člp. 3957/02
A/A Eduard Kriššák
059 01 Spišská Belá, Mierova 2
m: BORKA Polominy SPKP 336/04
A/A Dušan Chapčák
086 22 Kľušov, Kľušovská Zábava 306
m: ASIKA od Třipánského kamene Člp. 3957/02
A/B Ing. Peter Patera
059 52 Veľká Lomnica, Tatranská 264
m: FICHTA zo Starej Hájnice SPKP 497/06
A/A Viera Pilátová
064 01 Stará Ľubovňa, Obráncov mieru 2
m: BAŠKA Polominy SPKP 334/03
DBK
Hanoverský farbiar
78
18
17
16
15
14
13
12
11
10
P.
č.
SPKP
Rok
nar.
714/09
641/08
FRIDA Minas Ithilien
o: MARO Devana SPKP 448/06
KARIN z Horárovho dvora
o: BRIT Hrabov potok SPKP 351/03
2006
2007
ETHEL spod Stohu
606/10 2006
o: IWAN von der Königsbuche SPKP 479/05, VDH 2539
EXA Polominy
638/09 2006
o: BADY z Javornické Louky Člp. 4199, SPKP 421/04
FANY od Figľa
732/10 2008
o: DJANEO ÖHZB 3381, LOI 04/125781
FATRA zo Starej Hájnice
494/07 2004
o: KAZAN Devana SPKP 323/04
FAUNA zo Starej Hájnice
496/07 2004
o: KAZAN Devana SPKP 323/04
FEA spod Ľupčianskej Magury
572/08 2005
o: BRIT Hrabov potok SPKP 351/03
FICHTA zo Starej Hájnice
497/06 2004
o: KAZAN Devana SPKP 323/04
Meno suky
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
B/B
DBK
Adresa
Miroslav Pavlo
935 25 Nová Dedina, Gondovo 304
m: ALASKA z Dziwerówki PKR.VI-4488, SPKP 264/01
Peter Dvorský
013 05 Belá, Cintorínska 300
m: BAŠKA Polominy SPKP 334/03
Ing. Vojtech Kovalčík 979 01 Rimavská Sobota, Okružná 94
m: ERIN spod Stohu SPKP 605/07
Mgr. Ľubomír Zavadil 906 32 Jablonica, Hurbanova 770
m: CORA od Fígľa SPKP 246/00
Igor Ďuriš
960 01 Zvolen, Gagarina 107
m: CORA od Fígľa SPKP 246/00
Ľubomír Kmeťo
966 52 Tekovská Breznica 283
m: BORKA Polominy SPKP 336/04
Ján Holováč
053 73 Brutovce, Olšavica 4
m: CORA od Figľa SPKP 246/00
MVDr. Petra
915 01 Nové Mesto nad Váhom,
Steinemannová
Odborárska 1
m: CITA Hrabov potok SPKP 411/04
Zoltán Híveš
991 26 Nenince, Konopisková 442
m : DARINA z Třitruběckého polesí SPKP 329/01, Člp 3884
Majiteľ
79
7
6
5
4
3
2
1
P.
č.
SPKP
8888/11
o: BORN Minas Ithilien SPKP 7858/07
ATOS Jakubov dvor
AGAR Bránica Belá
8421/09
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
AMOR Stará dolina
7540/05
o: LORD Hniezdne SPKP 5460/99
ARGO Šibeničná
8410/09
o: GLEN Jágrová SPKP 7335/04
ARIS od Velického potoka 8954/12
o: OMAR Vatrová SPKP 7507/05
ARON spod Gurovky
9125/11
o: OMAR Vatrová SPKP 7507/05
ARON Stará dolina
7537/07
o: LORD Hniezdne SPKP 5460/99
Meno psa
výb.
výb.
výb.
výb.
2006
2008
2009
2003
výb.
výb.
2003
2008
Výstava
výb.
Rok
nar.
2006
II.
II.
I.
II.
II.
II.
I.
PF
II.
I.
I.
I.
II.
II.
I.
Majiteľ
Adresa
A/A Václav Špirka
013 06 Horná Tižiná 114
m: CITA spod Orlovskej lúčky SPKP 6105/06
B/B Jozef Michňa
065 12 Jakubany 502
m: STRELA Vlčí potok SPKP 6499/02
906 35 Plavecký Peter, Hlavná 36
A/A Ing. Igor Vittek
m: AXA Jedlovské lúky SPKP 6774/05
B/B Ing.Juraj Česák
034 82 Lúčky, Kalameny 143
m: AJDA Zbojnícka studňa SPKP 7855/08
A/A Ján Borik
921 01 Banka, Športová 14
m: BORA od Vyžníka SPKP 8368/09
A/A Miroslav Kopiar
908 72 Závod, Mierova 911
m: STRELA Vlčí potok SPKP 6499/02
965 01 Žiar nad Hronom,
A/A Juraj Dubina
Šášovské Podhradie 6
m: JETY Dravecká dolina SPKP 8277/08
IHF DBK
Bavorský farbiar
Zoznam chovných psov BF a HF pre r. 2012
stav k 31. 1. 2012
80
Meno psa
SPKP
BADY Genéza
8401/08
BEN z Babinej hory
9290/11
o: XERO vom Wolfsborn VDH 03-22
BLESK Krigov
8111/07
15
o: ORCUS Vatrová SPKP 7509/05
BLESK z Pukanca
7763/07
16
o: GORO Vatrová SPKP 6815/03
BOJAR Matejova dolina
9055/10
17
o: OMAR Vatrová SPKP 7507/05
14
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
BAK Stará dolina
7864/10
11
o: BURY Minčol SPKP 7864/00
BAK z Chorváta
8491/06
12
o: MARKO Hraples SPKP 7817/09
9289/11
BARON z Babinej hory
13
o: XERO vom Wolfsborn VDH 03-22
10
8
ATOS z Foráša
7996/08
o: GORAL Devana SPKP 6117/01
AXEL z Bukoveckej chaty
7832/06
9
o: BURY Minčol SPKP 6281/00
P.
č.
v. d.
2009
výb.
výb.
výb.
2005
2004
2009
výb.
výb.
2007
2009
výb.
2004
výb.
výb.
2004
2006
Výstava
v.d.
Rok
nar.
2005
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
II.
II.
II.
PF
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
Majiteľ
Adresa
A/A Gustáv Tardík
906 37 Sološnica 277
m: BRITA z Bôrčanskej doliny SPKP 6895/02
B/B Fabšík Ján
023 56 Makov, Kopanice 41
m: CORA Ružový dvor SPKP 6799/02
976 67 Závadka nad Hronom,
A/A Ing. Stanislav Kubanda
Hviezdoslavova 104
m: ESTA Tri studne SPKP 7596/06
902 01 Pezinok, Sládkovičova 22
A/A Anton Reingraber
m: STRELA Vlčí potok SPKP 6499/02
087 01 Giraltovce, Kračúnovce 109
A/A Ing. Daniel Lechman
m: CINDY spod Oblíka SPKP 7133/02
B/B Ján Podstránsky ml.
972 26 Nitrianské Rudno, Seč 159
m: ELA Jelenia obora Orava SPKP 8292/07
972 46 Čereňany,
B/B Jozef Bullo
Močiarna 524/6
m: ELA Jelenia obora Orava SPKP 8292/07
B/A Jaroslav Hudáč
059 39 Šuňava 189
m: ELZA Ungarová lúka SPKP 7103/03
A/A Milan Kubulek
023 01 Oščadnica 434
m: BRITA Tri studne SPKP 6747/01
A/A Ján Horváth
903 01 Senec, Fr. Kráľa 30
m: ALFA z Hajnej Hory SPKP 6928/06
IHF DBK
81
7858/07
SPKP
8109/07
26
25
24
23
22
9311/12
2009
výb.
o: MEDO Hraples SPKP 7820/06
BUK Liptal
8781/11 2008
výb.
o: BLESK Krigov SPKP 8111/07
BURY Šibeničná
8976/10 2008
výb.
o: WOTAN vom Wiesacker BGS-02-28, Člp. 4335/04
BRIX Medzihoská
8321/10 2006
výb.
o: FOX Vandračka SPKP 6203/02
CERO z Foráša
8535/09 2007
výb.
o: GORAL Devana SPKP 6117/01
BRUNO z Ivetkinho dvora
výb.
výb.
výb.
Výstava
o: ALAN z Mihalikovho soliska SPKP 5907/99
BROK z Husivargovho
8701/12 2007
21 dvora
o: GORAL Devana SPKP 6117/01
8217/09
2005
2004
Rok
nar.
výb.
20
BRIT spod Viechy
o: ORCUS Vatrová SPKP 7509/05
BRIT Krigov
o: BLESK Malanta SPKP 6350/02
BORN Minas Ithilien
Meno psa
2005
19
18
P.
č.
II.
I.
I.
I.
I.
II.
I.
I.
I.
I.
II.
II.
Majiteľ
Adresa
Mojmír Golenovský
Milan Černý
Michal Lesňák
054 01 Levoča,
Kežmarská cesta 16
082 14 Pušovce, Proč 66
m: FIDA Demjanka SPKP 7909/08
974 01 Banská Bystrica, Uľanka 160
A/A Miroslav Čunderlík
m: FLORA Kráľovská studnička SPKP 7888/06
A/B PZ Javorník, Rudol Gablík 013 55 Štiavnik 1329
m: ILA Vatrová SPKP 7015/06
A/B Stanislav Gramblička
972 28 Valaská Belá 281
m: CINKA Tri studne SPKP 7037/04
A/A František Frandel
049 01 Muráň 256
m: BRITA z Bôrčanskej doliny SPKP 6895/02
A/A
m: ALKA z Hrdzavej SPKP 6975/04
A/A
A/A
913 21 Trenčianska Turná,
Mníchova Lehota 3
m: ORA Zvolenská kotlina SPKP 6028/02
031 04 Liptovský Mikuláš,
A/A Ladislav Zemko
Veterná Poruba 93
m: ELZA Ungarová lúka SPKP 7103/03
038 43 Kláštor pod Znievom,
A/A Ján Valko
Moyzesova 359
m: ELSA spod Viechy SPKP 6379/03
IHF DBK
I.
I.
II.
I.
II.
I.
PF
82
Meno psa
SPKP
8511/10
CEZAR spod Hradnej veže
8498/10
o: GORAL Devana SPKP 6117/01
CEZAR od Vyžníka
2007
DAX Hronsecký háj
8069/08
2005
I.
I.
I.
II.
I.
I.
II.
I.
I.
I.
I.
Majiteľ
Adresa
Juraj Halahija
m: BLISKA Vatrová SPKP 5677/00
A/A
032 32 Východná 381
A/A Juraj Šabo
951 97 Žitavice, Žitavská 756
m. MAJA z Kobarča SPKP 5549/98
A/A Jozef Ivan
087 01 Giraltovce, Dukelská 44
m: HANA Demjanka SPKP 7959/06
093 02 Vranov n.Topľou,
A/A Štefan Burda
Sídlisko Juh 1059/11
m: BONA z Kobarča SPKP 7502/05
967 01 Kremnica,
A/A ML Kremnica, Ján Hogh
Zachenterova 347/2
m: MINA Vatrová SPKP 4719/04
034 01 Ružomberok, Plavisko 127
A/A Dušan Bruncko
m: TERA Fatra SPKP 7407/05
B/B Mgr.Adrián Kostúr
811 06 Bratislava, Vysoká 8
m: MONA Fatra SPKP 5905/01
A/A Alexandra Kisková
058 01 Ganovce 313
m: SÁRA Zvolenská planina SPKP 7690/05
038 43 Kláštor pod Znievom,
A/A Peter Vrábel
Socovce 75
m: GORA Devana SPKP 6122/01
A/A Jaroslav Chobot
013 15 Rajecká Lesná 2
m: BRITA z Bôrčanskej doliny SPKP 6895/02
IHF DBK
II.
II.
I.
výb.
výb.
I.
výb.
o: ALAN z Mihalikovho soliska SPKP 5907/99
DONAR z Foráša
8775/09 2007
výb.
35
o: HUGO vom Diemantstein BGS 03-11, Člp.BB-4477/05
DONER z Ľupčianskej
7923/08 2005
výb.
36 doliny
o: DAX Lázky SPKP 6643/01
34
I.
I.
II.
I.
I.
PF
výb.
výb.
výb.
výb.
2008
2007
Výstava
výb.
Rok
nar.
2003
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
CEZAR z Premeňov Turca 8387/09 2006
31
o: KONY Vatrová SPKP 7144/04
CIDO zo Šiprúňa
7615/07 2003
32
o:˝DAG z Levočskej doliny SPKP 6094/02
CIRIO z Dudnísk
8526/08 2007
33
o: AMOR Stará dolina SPKP 7540/05
30
29
27
CESAR spod Čertovej bane 7603/06
o: BURY Minčol SPKP 6281/00
CEZAR Baškin dvor
9030/11
28
o: MEDO Hraples SPKP 7820/06
P.
č.
83
Meno psa
SPKP
45
44
43
42
41
40
39
37
7869/10
o: GORO Vatrová SPKP 6815/03
FREDY Čajmar
8584/09
o: BURY Minčol SPKP 6281/00
GERO Lesnícka lúka
7807/06
o: CAR Morské oko SPKP 6964/03
GERO z Ľubochnianskej
8307/09
doliny
o: OMAR Vatrová SPKP 7507/05
GORAN Lesnícka lúka
7806/08
o: CAR Morské oko SPKP 6964/03
FARO z Liptovských Revúc 8648/11
o: GORAL Devana SPKP 6117/01
EZAL spod Oblíka
o: BURY Minčol SPKP 6281/00
EVAN z Liptovských Revúc 7581/06
DAROS Vrátna dolina
9348/12
o: XERO vom Wolfsborn VDH 03-22
ERIK z Ľubochnianskej
8145/07
38 doliny
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
P.
č.
výb.
výb.
výb.
výb.
2004
2006
2004
výb.
výb.
2007
2007
2004
výb.
v.d.
2005
2003
Výstava
výb.
Rok
nar.
2009
I.
I.
I.
II.
I.
II.
II.
I.
I.
PF
I.
II.
I.
I.
II.
I.
II.
I.
I.
Majiteľ
Adresa
Marián Klátik
966 15 Banská Belá 59
B/B
Ing.Ján Barilla
064 01 Stará Ľubovňa,
Vsetínska 43
m: ENA Cenovská dolina SPKP 5298/97
028 01 Trstená,
A/A Ing. Július Prikryl
Ústie nad Priehradou 52
m: BORA od Margarétky SPKP 5564/99
093 02 Vranov nad Topľou,
A/A Ing. Martin Strmeň
Jarná 432
m: ELZA z Liptovských Revúc SPKP 7582/06
064 01 Stará Ľubovňa, Zámocká 113
B/B Karol Smrek
m: MBRA Čajmar SPKP 6880/02
A/A Ľubomír Červenko
053 34 Švedlár, Stará Voda 72
m: EDA Lesnícka lúka SPKP 7077/03
034 82 Lúčky pri Ružomberku,
A/A Ing. Miloš Mišiak
Kalameny 20
m: ASTA z Pukanca SPKP 7468/04
A/A Tomáš Šomšák
053 34 Švedlár, Stará Voda 15
m: EDA Lesnícka lúka SPKP 7077/03
m: ASTA z Pukanca SPKP 7468/04
A/A
013 32 Dlhé Pole, Svederník 192
A/A Ing. Peter Chrúst
m: CESSY z Prameňov Turca SPKP 8389/08
IHF DBK
84
Meno psa
SPKP
Rok
nar.
Výstava
JORDAN od Margarétky
o: DAX Lázky SPKP 6643/01
JAGO Dravecká dolina
8934/10
8275/08
2008
2006
výb.
výb.
53
8350/05
o: RONO Fatra SPKP 6930/05
LARGO Lesnícka lúka
2006
výb.
o: ZAK Jasenovské vodopády SPKP 7840/07
KARO Jasanový hřeben
8721/09 2007
výb.
52
o: HUGO vom Diemantstein BGS 03-11, Člp.BB-4477/05
51
50
HEKTOR z Ľubochnianskej
8612/09 2007
výb.
46 doliny
o: GERO Lesnícka lúka SPKP 7807/06
HUGO z Liptovských
9384/11 2009
výb.
47 Revúc
o: DONER z Ľupčianskej doliny SPKP 7923/08
IROŠ z Ľubochnianskej
8620/09 2007
výb.
48 doliny
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
IZAK Jágrová
9612
2010
výb.
49
o: WOTAN vom Wiesacker BGS-02-28, Člp. 4335/04
P.
č.
I.
I.
I.
II.
I.
II.
I.
I.
I
I.
II.
I.
I.
I.
I.
JUDr. Ľubomír Barabáš
Majiteľ
052 01 Spišská Nová Ves,
Hanulova 61
Adresa
B/A
Róbert Fraňo
974 01 Banská Bystrica,
Bernoláková 46
m: ELZA z Liptovských Revúc SPKP 7582/06
034 82 Lúčky pri Ružomberku,
A/A Ondrej Šimún
Americká 198
m: ASTA z Pukanca SPKP 7468/04
A/A Miroslav Rybár
902 01 Pezinok, Banícka 33
m: GERA z Fotuláku SPKP 9038/09, Člp 4982
038 41 Košťany nad Turcom,
AA Vladimír Bvocik
Trebostovo 139
m: DYNA Dravecká dolina SPKP 7048/02
976 31 Vlkanová, Záhumie 27,
B/A Emil Solivaj
Hronsek
m: DYNA Čirské bučiny SPKP 7082/03
A/B Miroslav Kardoš
018 16 Domaniža 239
m: IDA Jasanový hřeben Člp. BB-4523/06
052 01 Spišská Nová Ves,
B/B Mgr. Gustáv Krajčí
Kuzmányho 16
m: EDA Lesnícka lúka SPKP 7077/03
m: KALA Vatrová SPKP 7148/04
A/A
IHF DBK
II.
PF
85
Meno psa
SPKP
Rok
nar.
8707/09
MARKO Hraples
7817/06
o: OMAR Vatrová SPKP 7507/05
MALIK de Eisenkappel
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
MEDO Hraples
7820/06
57
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
ORCUS Vatrová
7509/05
58
o: ALAN Turková SPKP 6014/01
56
55
výb.
výb.
2003
výb.
výb.
výb.
Výstava
2004
2004
2006
LESAN z Ľubochnianskej
9150/11 2009
54 doliny
o: JAGO Dravecká dolina SPKP 8275/08
P.
č.
II.
Ì
Ì
I.
I.
I.
II.
Miroslav Motlo
Majiteľ
017 05 Považská Bystrica,
Považská Teplá 617
Adresa
Ì
B/B
Pavol Mikloš
017 04 Považská Bystrica,
Šebešťanová 136
m: JESSICA de Eisenkappel SPKP 7935, LOE 1464559
087 01 Giraltovce,
B/B Ján Pankúch
Kračúnovce 105
m: BELKA z Gronéra SPKP 6226/02
A/A Ing. Jozef Kuzmiak
080 06 Prešov, Bardejovská 42
m: BELKA z Gronéra SPKP 6226/02
A/A Július Bunda
090 33 Turany nad Ondavou 24
m: CIFRA Vatrová SPKP 5808/00
m: KALA Vatrová SPKP 7148/04
A/A
IHF DBK
I.
I.
II.
I.
I.
PF
86
9
8
7
6
5
4
491/06
FAGAN zo Starej Hájnice
2004
498/05
2004
II.
II.
I.
I.
výb.
výb.
II.
I.
výb.
výb.
II.
II.
II.
I.
I.
I.
I.
II.
I.
I.
I.
Majiteľ
Adresa
Ing. Slavomír Blažko
Andrej Mrva
900 41 Rovinka 117
951 85 Skýcov, Hlavná 436
m: DARINA z Třitrubeckého polesí, Člp. 3884, SPKP 329/01
979 01 Rimavská Sobota,
A/A Ing. Vojtech Kovalčík
Okružná 94
m: KAJA Devana SPKP 327/02
A/A
m: BORKA Polominy SPKP 336/04
A/A
A/A Ing. Ján Šipula
976 73 Telgárt 52
m: BONA Hrabov potok, SPKP 353/04
A/A Eduard Plučinský
059 02 Slovenská Ves 34
m: BONA Hrabov potok, SPKP 353/04
A/A JUDr. Milan Ščigulinský
065 45 Plavnica, Šambron 90
m: BAŠKA Polominy SPKP 334/03
050 01 Revúca,
A/A Martin Pribula
Dobšinského 836/28
m: CORA od Fígľa SPKP 246/00
A/A Ing. Jozef Randus
034 75 Korytnica 668
m: BAŠKA Polominy SPKP 334/03
A/A Martin Hric
086 14 Hažlín, Hlavná 61/61
m: CITA Hrabov potok SPKP 411/04
IHF DBK
I.
PF
výb.
výb.
o: CHÁN z Lopeníckych kopcú Člp/HB/3635, SPKP 229/03
PARIS Devana
o: KAZAN Devana SPKP 323/04
FARO Polominy
673/10 2007
o: MARO Devana SPKP 448/06
GRON Minas Ithilien
762/11 2008
o: FAGAN zo Starej Hájnice SPKP 491/06
HARY spod Ľupčianskej
676/10 2007
Magury
o: BRIT Hrabov potok SPKP 351/03
HUBERT z Horárovho
518/09 2004
dvora
o: KAUZ von der Walze ZBNr 2356, SPKP 291/00
SPKP
Meno psa
Rok
Výsnar.
tava
ATHOS z Javorinky
628/09 2006
výb.
1
o: IWAN von der Königsbucha VDH 2539, SPKP 479/05
CLIF z Javorinky
736/11 2008
výb.
2
o: IWAN von der Königsbucha VDH 2539, SPKP 479/05
DAN Polominy
535/07 2005
výb.
3
o: BRIT Hrabov potok SPKP 351/03
P.
č.
Hanoverský farbiar
Plemenná kniha farbiarov 2011
Bavorský farbiar – Bayrischer Gebirgsschweisshund
z Chorváta
Pankuch Ján
Kračúnovce 105
087 01 Giraltovce
01.01.2011
MARKO Hraples/SPKP 7817
UDA spod Glatzu/SPKP 8966
9767 P ERKO
9768 P ELÁN
9769 P EROS
9770 S ELZA
9771 S ESTA
9772 S ELIS
9773 S ELA
Šípová skala
Beňo Milan
T. Vansovej 82
962 01 Zvolenská Slatina
09.01.2011
CEZAR spod Hradnej veže/
SPKP 8498
IDA Šípová skala/SPKP 8409
9774 P JAS
9775 P JERY
9776 S JURA
9777 S JENA
9778 S JAGA
9779 S JETTA
z Púčikovho dvora
Púčik Tibor
Máčov 341
972 25 Diviaky nad Nitrou
02.01.2011
IROŠ z Ľubochnianskej
doliny/SPKP 8620
ARTA Božia stupaj/SPKP
8591
9780 P DEDE
9781 P DAX
9782 P DENNY
9783 P DASTY
9784 S DARA
9785 S DESSY
9786 S DIANA
Kamenné vráta
Ležák Jaroslav
Obycká 22
951 93 Machulince
17.01.2011
BRIT z Kmeťovej horárne/
SPKP 7231
ZANA Jasenovské vodopády/SPKP 7843
9787 P CÁR
9788 P CASTRO
9789 P COOPER
9790 S CERREN
9791 S CESY
9792 S CINDY
9793 S CIMBA
z Fuksovy láje
Nováková Ivanka MVDr.
Starhradská 8
851 05 Bratislava
01.01.2011
MALIK de Eisenkappel/SPKP
8707
FÍRA Dravecká dolina/SPKP
7565
9794 P CERO
9795 P CEDAR
9796 P CRES
9797 P CYRO
9798 S CERA
9799 S CITA
9800 S CORA
9801 S CEDRA
spod Šibeničnej hory
Suchý Aleš
Poľská 2
064 01 Stará Ľubovňa
22.01.2011
LARGO Lesnícka lúka/SPKP
8350
DONA spod Hradnej veže/
SPKP 8853
9802 P CHERO
9803 P CHENO
9804 P CHAN
9805 S CHERA
9806 S CHARA
9807 S CHYRA
9808 S CHENA
z Vlárskeho priesmyku
Jančovič Lukáš
Lesnícka 84
914 42 Horné Srnie
02.02.2011
CIRIO z Dudnísk/SPKP 8526
GRACIA Čajmar/SPKP 8881
9809 P BURY
9810 P BRIT
9811 P BLESK
9812 P BADY
9813 S BORA
9814 S BARČA
9815 S BERTA
z Pukanca
Krajčí Milan
M. Rázusa 434/8
033 01 Liptovský Hrádok
19.02.2011
BLESK Krigov/SPKP 8111
CARA z Pukanca/SPKP 7912
9816 P GERO
87
9817 S GANA
9818 S GINA
9819 S GORA
Devana
Pitoňák Ľudovít Ing.
032 33 Kráľova Lehota 252
13.02.2011
GERO Lesnícka lúka/SPKP
7807
BORA Liptal/SPKP 8785
9820 P TITUS
9821 P TIBER
9822 P TITO
9823 P TARO
9824 P TAXO
9825 P TORO
9826 P TUCI
9827 P TEDY
Dravecká dolina
Mišenko Ján
082 73 Šarišské Dravce 222
16.02.2011
BLESK Krigov/SPKP 8111
AJA Solotvinec/SPKP 8999
9828 P NESTOR
9829 P NORIS
9830 P NERO
9831 P NORO
9832 S NELA
9833 S NORA
9834 S NIXA
9835 S NITTA
Baškin dvor
Tomko Vladimír Ing.
065 01 Hniezdne 283
28.02.2011
IROŠ z Ľubochnianskej
doliny/SPKP 8620
JOLA od Margarétky/SPKP 8938
9836 P ELDAR
9837 P ELWIS
9838 S ELKA
9839 S EMI
9840 S ERA
9841 S ERNA
9842 S ERRY
9843 S ESTER
88
spod Štíbľa
Florek Karol
029 56 Zakamenné 715
15.03.2011
IROŠ z Ľubochnianskej
doliny/SPKP 8620
BRITA spod Štíbľa/SPKP 8481
9844 P HORO
9845 P HORAL
9846 P HUGO
9847 S HESI
9848 S HENA
9849 S HEDA
spod Vlčieho kútu
Matiaško Miroslav
Cintorínska 16
972 51 Handlová
06.03.2011
ERIK z Ľubochnianskej
doliny/SPKP 8145
FANY Kráľovská studnička/
SPKP 7887
9850 P ALAN
9851 P ARON
9852 P ASTOR
9853 S AJDA
9854 S ASTA
spod Glatzu
Štefanko Milan
Veľká Maša 481
049 32 Štítnik
25.03.2011
GERO Lesnícka lúka/SPKP 7807
RONA spod Glatzu/SPKP 7526
9855 P ZENO
9856 P ZORO
9857 P ZUNO
9858 P ZIPO
9859 S ZUNA
9860 S ZITA
9861 P BAK
9862 P BENY
9863 P BRIT
9864 S BRITA
9865 S BETKA
9866 S BORKA
9867 S BARA
Sil-Mat
Demeter Peter
Čaklov 245
094 35 Vranov nad Topľou
27.03.2011
MALIK de Eisenkappel/SPKP
8707
BARA Baškin dvor/SPKP 8713
9868 P DOLAR
9869 P DAG
9870 S DITTA
9871 S DIANA
9872 S DEBBI
9873 S DOLLY
9874 S DORTY
9875 S DONNA
9876 S DELTA
Bertovičov dvor
Horecký Miroslav
F. Kostku 63
900 31 Stupava
03.04.2011
MALIK de Eisenkappel/SPKP 8707
BELLA Baškin dvor/SPKP 8714
9877 P ARON
9878 P AMAR
9879 P ASTOR
9880 S ARA
9881 S ASTA
9882 S AJDA
9883 S AJA
z Petrovskej doliny
Žídek Pavol
013 53 Petrovice 562
26.03.2011
Vlčí potok
Pilát Ján
Obrancov mieru 2
064 01 Stará Ľubovňa
01.04.2011
AMOR Stará dolina/SPKP 7540
LINDA Morské oko/SPKP 7779
BRIT spod Viechy/SPKP 8217
CIBA Vrátna dolina/SPKP 8284
9884 P NERO
9885 P NEMO
9886 P NARGO
9887 P NIKO
9888 S NELO
9889 S NORA
zo Zlatej bane
Mikulová Miroslava
082 52 Zlatá Baňa 159
03.04.2011
CIT Demjanka/SPKP 7408
BRITA zo Zlatej bane/SPKP 7814
9890 P FLOK
9891 P FREDY
9892 P FLAM
9893 S FRIDA
9894 S FANY
9895 S FIDA
z Luscoňovej záhrady
Luscoň Ľubomír
029 46 Sihelné 499
22.04.2011
AGAR Bránica Belá/SPKP
8421
FLÓRA Jelenia obora Orava/
SPKP 8581
9896 P ARKO
9897 P ARIS
9898 P AGAR
9899 S ALFA
9900 S AXA
9901 S ALISA
9902 S AGILA
Crazy paws
Čemanová-Kisková Ivana Mgr.
Dostojevského 4532/67
058 01 Poprad
16.04.2011
CIRIO z Dudnísk/SPKP 8526
ARISSA z Ivetkinho dvora/
SPKP 8950
9903 P BOND
9904 P BONY
9905 P BRUNO
9906 P BENTLEY
9907 S BIMBA
9908 S BOOGIE-WOOGIE
9909 S BUBBLE
9910 S BEAUTY
od Juraja
Sralik Juraj
Tisinec 59
091 01 Stropkov
19.04.2011
ORCUS Vatrová/SPKP 7509
HALA Demjanka/SPKP 7958
9911 P EROS
9912 P EMIR
9913 P ESO
9914 P EDY
9915 S ELA
9916 S EDA
9917 S EŇA
spod Štíbľa
Florek Karol
029 56 Zakamenné 715
16.04.2011
IROŠ z Ľubochnianskej
doliny/SPKP 8620
BESI spod Štíbľa/SPKP 8480
9918 P CHRIS
9919 P CHAN
9920 P CHARO
9921 P CHAR
9922 P CHYRO
9923 S CHELSEA
9924 S CHILLI
z Púčikovho dvora
Púčik Tibor
Máčov 341
972 25 Diviaky nad Nitrou
07.05.2011
ERIK z Ľubochnianskej
doliny/SPKP 8145
BELA Varšanska/SPKP 8379
9931 P JAS
9932 S JUPITTA
9933 S JINA
9934 S JELLY
9935 S JENNY
9936 S JENISSA
9937 S JAGGA
9938 S JOLANA
Čierna skala
Korchaníková Katarína Ing.
Ladislava Dérera 8
831 01 Bratislava
27.04.2011
GAZDA z Jeleniego Zdroju/
PKR 9944
IVA Dravecká dolina/SPKP
8084
9939 P CIERNY BACA
9940 P CLIFF
9941 P CASPER
9942 P CUKI
9943 S CYRA
9944 S CHRIS
9945 S CATHIA
9946 S CAPI
9947 S CANADA
Nemenéró
Németh Zoltán MVDr.
049 44 Hrhov 357
01.05.2011
DAX Hronsecký háj/SPKP 8069
ASTA z Babinej hory/SPKP
8819
9925 P EDO
9926 P ERIK
9927 S ELZA
9928 S ELA
9929 S ENY
9930 S ESTA
GERO Lesnícka lúka/SPKP 7807
ASTRID z Foráša/SPKP 8001
9948 P KAZAN
9949 P KODY
9950 P KEVIK
9951 P KING
9952 S KARI
9953 S KETY
9954 S KIRA
9955 S KEYSI
Jazviny
Uhliarik Miloš
Nová Lehota 244
Handlová
23.04.2011
Krigov
Holováč Ján
Olšavica 4
053 73 Brutovce
16.05.2011
89
IROŠ z Ľubochnianskej
doliny/SPKP 8620
FANNY Krigov/SPKP 8908
9956 P JAGO
9957 P JAS
9958 P JAGER
9959 S JULKA
9960 S JETTY
9961 S JOLA
9962 S JARKA
9963 S JENA
z Rovnej hory
Štanceľ Vladimír
Cintorínska 663/1
039 01 Turčianske Teplice
29.04.2011
DAX Hronsecký háj/SPKP
8069
BIBA od Juraja/SPKP 8732
9964 P ESTON
9965 P EMÍR
9966 P ELÁN
9967 S ERA
9968 S ELZA
9969 S ESTER
9970 S ETNA
Juráňova dolina
Gazda Bohumír
Vitanova-Oravice 369
027 12 Liesek
26.04.2011
CEZAR z Prameňov Turca/
SPKP 8387
AJA z Bukoveckej chaty/
SPKP 7833
9971 P CEZAR
9972 P CERO
9973 P CIRO
9974 P CAR
9975 S CIRA
9976 S CILA
9977 S CORA
z Ľubochnianskej doliny
Vrlík František
034 91 Ľubochňa 271
24.04.2011
90
KARO Jasanový hřeben/
SPKP 8721
ASTA z Pukanca/SPKP 7468
9978 P NERO
9979 S NORA
9980 S NERA
Vlčí potok
Pilát Ján
Obrancov mieru 2
064 01 Stará Ľubovňa
28.04.2011
AMOR Stará dolina/SPKP
7540
FRIDA Krigov/SPKP 8909
9981 P OLAF
9982 P OGAR
9983 P ORNIT II.
9984 P OKER
9985 S OXA
9986 S ORLA
9987 S ORA
z Ľupčianskej doliny.
Ondrejka Jozef Ing.
032 15 Partizánska Ľupča
479
18.05.2011
IROŠ z Ľubochnianskej
doliny/SPKP 8620
DONA z Ľupčianskej doliny./SPKP 7927
9988 P FREDY
9989 S FRIDA
9990 S FANY
Čierny Vrch
Jánošík Martin Ing.
034 73 Liptovská Osada 206
19.05.2011
BLESK Krigov/SPKP 8111
BONA Jakubov dvor/SPKP
9071
9991 P FREDY
9992 P FRIGO
9993 P FLOK
9994 P FRIK
9995 S FATRA
9996 S FANY
9997 S FEŠKA
Vrátna dolina
Porubčanský Branislav
Štefanová 532
013 06 Terchová
03.05.2011
CESAR z Novodomských
bažin/ČLP 4438
CESY z Prameňov Turca/
SPKP 8389
9998 P FLOK
9999 P FRED
10000 P FLEK
10001 S FANA
10002 S FATRA
10003 S FATA
spod Oravského hradu
Mikulaj Štefan
Oravský Podzámok 136/13 027 41
19.05.2011
JAGO Dravecká dolina/
SPKP 8275
CIRA z Oravského podzámku/SPKP 8555
10004 P HARAS
10005 P HASAN
10006 P HERO
10007 S HEDA
10008 S HASA
10009 S HESSY
z Rožňovskej lúky
Rapaič Rajmund
28. októbra 8
911 01 Trenčín
13.05.2011
KARO Jasanový hřeben/
SPKP 8721
HERA spod Viechy/SPKP 8406
10010 P JAGO
10011 P JIMI
10012 S JETA
10013 S JANI
10014 S JOLA
Bročkeje dolina
Lettrich Jozef
Budiš 51
038 23 Dubové
03.06.2011
BRIX Medzihorská/SPKP 8321
CINDA Vrátna dolina/SPKP 8283
10015 P CEZAR
10016 P CERO
10017 P CAR
10018 P CIRO
10019 S CINDA
10020 S CERA
10021 S CAJA
Vrch brezový
Matuška Rastislav
Brezovica 258
028 01 Trstená
21.05.2011
BADY Genéza/SPKP 8401
DONNA Čajmar/SPKP 7706
10022 P DAG
10023 P DON
10024 P DASTY
10025 P DARGO
10026 S DONNA
10027 S DINA
10028 S DARA
Fatra
Grellneth Peter Ing.
Lesný závod
034 91 Ľubochňa
03.06.2011
BRIX Medzihorská/SPKP 8321
CEDRA Vrátna dolina/SPKP
8288
10029 P XERO
10030 P XARO
10031 P XYRO
10032 P XAVER
10033 S XENA
10034 S XARA
z Kežmarskej cesty
Lesňák Michal
Kežmarská cesta 16
054 01 Levoča
30.05.2011
CÉZAR od Vyžníka/SPKP 8511
KAJLA Stanišovská dolina/
SPKP 8770
10035 P AMOR
10036 P ARIS
Stanišovská dolina
Hapčo Jozef
032 03 Liptovský Ján 228
11.06.2011
BLESK Krigov/SPKP 8111
GANA Stanišovská dolina/
SPKP 7522
10037 S NARA
10038 S NERA
10039 S NEGY
10040 S NOLA
zo Zádielskej doliny
Smutný Ľubomír
Zádiel 20
044 02 Turňa nad Bodvou
29.05.2011
CERO z Foráša/SPKP 8535
ISNA Demjanka/SPKP 8461
10041 P BELLO
10042 P BENO
10043 P BOJAR
10044 P BORO
10045 P BRIT
10046 P BADY
Dujava
Maťaš Maroš Bc.
Kukorelliho 40
085 01 Bardejov
13.06.2011
CÉZAR od Vyžníka/SPKP
8511
CETTY z Ľupčianskej doliny./SPKP 7517
10047 P BRUTUS
10048 P BAK
10049 P BLACK
10050 S BESSY
10051 S BEKKY
z Kobarča
Alexik Viktor
Štúrova 51
064 01 Stará Ľubovňa
10.06.2011
CIRIO z Dudnísk/SPKP 8526
FAGIRA z Liptovských Revúc/
SPKP 8649
10052 P IDOL
10053 P IKAT
10054 P IMO
10055 P INGO
10056 P ITRIS
10057 S INKA
10058 S IVA
10059 S IZA
Uhliská
Gembala Milan
Lesná 1112/8
028 01 Trstená
11.06.2011
GERO z Ľubochnianskej
doliny/SPKP 8307
HERA Demjanka/SPKP 7960
10060 P CAR
10061 P CEZAR
10062 P CID
10063 P COR
10064 S CINDY
10065 S CITA
10066 S CLEA
10067 S CORA
Vatrová
Čendula Jozef
032 24 Kvačany 230
14.06.2011
CIRIO z Dudnísk/SPKP 8526
CAMI Vatrová/SPKP 9016
10068 P FORRY
10069 P FRIGO
10070 P FARIS
10071 P FELIX
10072 S FREA
10073 S FINA
10074 S FAMA
10075 S FIGA
Devana
Pitoňák Ľudovít Ing.
032 33 Kráľova Lehota 252
01.07.2011
FARO z Liptovských Revúc/
SPKP 8648
ASTA z Gavalcovho dvora/
SPKP 8928
10076 P UDO
91
10077 P URAL
10078 S URA
10079 S UDA
10080 S UDRA
10081 S UXA
10082 S UNA
od Velického potoka
Brajer Ľubomír Ing.
Kollárova 1137/51
058 01 Poprad
22.06.2011
LARGO Lesnícka lúka/SPKP
8350
AJDA Zbojnícka studňa/
SPKP 7855
10083 P BEJO
10084 S BEJA
10085 S BEA
Kráľovská studnička
Čižnár Jaroslav
A. Halašu 15
026 01 Dolný Kubín
16.07.2011
KARO Jasanový hřeben/
SPKP 8721
ISKRA od Margarétky/SPKP
8575
10086 P CHARKO
10087 P CHUCKY
10088 S CHAIRA
10089 S CHEISY
10090 S CHARIN
10091 S CHITA
od Remisky
Harvan Radoslav
Palarikova 944/15
075 01 Trebišov
15.07.2011
LARGO Lesnícka lúka/SPKP
8350
GORA Kráľovská studnička/
SPKP 7982
10092 P BADY
10093 S BORKA
10094 S BESSY
Z Hrdzavej
Hlinka Vladimír Ing.
049 01 Muráň 271
10.07.2011
GERO Lesnícka lúka/SPKP
7807
TINA spod Glatzu/SPKP
8637
10095 P HUGO
10096 P HERY
10097 S HANA
Solotvinec
Dančák Michal
086 04 Kružlov 139
24.07.2011
CÉZAR od Vyžníka/SPKP
8511
CORA Jelenia obora Orava/
SPKP 7698
10098 P DAX
Ì
92
Ì
Ì
10099 P DAG
10100 P DIXI
10101 P DINO
10102 P DEKY
10103 S DINA
10104 S DONA
Jelenia obora Orava
Mendel Jaroslav
Žaškov 288
027 21 Dolný Kubín
16.07.2011
AGAR Bránica Belá/SPKP
8421
BETTY Jelenia obora Orava/
SPKP 7495
10106 P CORNEL
10107 P CERO II.
10108 P CID
10109 P CÉZAR
10110 S CARMEN
spod Malenice
Michálek Damián
Slopná 100
018 01 Považská Bystrica
02.07.2011
MALIK de Eisenkappel/SPKP
8707
BEGA spod Labošova/SPKP
7995
10111 P BENY
10112 P BADY
10113 P BOR
10114 S BONA
10115 S BESI
10116 S BEGA
10117 S BELA
Hanoverský farbiar – Hannoverrischer Schweisshund
od Ždiarskej vidly
Kriššák Eduard
Mierová 804/2
059 01 Spišská Belá
05.03.2011
FAGAN zo Starej Hájnice/
SPKP 491
ENDI spod Ľupčianskej
Magury/SPKP 529
890 P BEN
891 P BAK
892 P BARNY
893 P BONY
894 S BELIS
895 S BONTA
896 S BORA
zo Starej Hájnice
Jurský Jaroslav
053 71 Nižné Repaše 6
29.03.2011
FAGAN zo Starej Hájnice/
SPKP 491
CORA z Mechova/SPKP 811
897 P IRAN
898 P IRIS
899 P IKAR
900 S INA
901 S IRA
902 S IZZI
903 S IKONA
Krigov
Holováč Ján
Olšavica 4
053 73 Brutovce
08.05.2011
AJAX Kelet-Mecseki/MET 2147
FICHTA zo Starej Hájnice/SPKP 497
904 P IROŠ
905 P IRON
906 S ISKRA
907 S IDA
908 S IZA
909 S IRKA
910 S ITA
z Gronera
Chapčák Dušan
Kľušovská Zábava 211
086 22 Kľušov
15.04.2011
AJAX Kelet-Mecseki/MET 2147
ENJA z Brdské hájenky/SPKP 753
911 S ELIŠKA
spod Lomnického štítu
Patera Peter Ing.
Tatranská 264
059 52 Veľká Lomnica
28.05.2011
FARO Polominy/SPKP 673
ENNY Krigov/SPKP 720
912 P DARO
913 P DAN
914 P DAG
915 P DARGO
916 S DINA
917 S DIANA
918 S DAJA
Ì
Ì
Minas Ithilien
Steinemanová Petra MVDr.
Mochovská 28
934 05 Levice
27.05.2011
BRIX ze Šutlova/ČLP 4570
FRIDA Minas Ithilien/SPKP 714
919 P LORD
z Nižného poľa
Ponik Ladislav
082 13 Demjata 218
10.07.2011
ATHOS z Javorinky/SPKP
628
ELZA z Brdské hájenky/
SPKP 748
920 P HUGO
921 S HAVANA
922 S HEIDI
923 S HILDA
Kremenovo
Kovalčík Vojtech Ing.
Okružná 1476/94
979 01 Rimavská Sobota
29.08.2011
PARIS Devana/SPKP 498
FANY od Figľa/SPKP 732
924 P ARIS
925 P ARNO
926 P ATOS
927 P AXEL
928 S AISHA
929 S ANNY
930 S ARKA
Ì
93
94
1.1.2010
5.7.2009
21.7.2009
10.4.2009
DASTY od Juraja
CÉZAR Vrch brezový
VONA spod Glatzu
AZANA Kamenné vráta
15
17
18
3.6.2007
16
27.4.2009
FARO z Liptovských Revúc
20.3.2009
AGIN spod Gurovky
10
DESAN z Prameňov Turca
12.8.2007
BINA Baškin dvor
9
14
19.5.2009
ARIS Vlčia hôrka
8
13
30.6.2009
CHIARA Trium Slecs
7
14.4.2009
21.7.2009
VORIM spod Glatzu
6
19.6.2009
22.2.2009
CYLA Liptal
5
KARIN z Ľubochnianskej doliny
7.6.2009
DONKA Ružový dvor
4
AFRODITA Bročkeje dolina
19.5.2009
FANY z Pukanca
3
11
18.3.2008
BORA Vrch brezový
12
25.4.2009
EDA z Dudnísk
Dátum
narodenia
2
Meno psa, suky
1
P.
č.
9168
9375
9397
9444
8648
9198
9368
9147
9123
8716
9288
9364
9373
9084
9257
9206
8799
9182
Zápis
v SPKP
B/C
B/B
A/A
B/B
A/A
B/B
A/A
A/A
D/D
B/B
B/A
A/A
A/A
A/A
A/B
B/B
A/A
A/A
Výsledok
Dubec Zdeno
Bujdoš Emil
Hruboš Martin
Goga Ján
Strmeň Martin Ing.
Bonta Ján Ing.
Urban Ján
Vrlík František
Bučko Jozef Ing.
Balazs Gabriel
Vargoško Ivan
Andrejčák Milan MVDr.
Ledecký Jozef Ing.
Mihálik Jozef
Skokan Ondrej
Krolák Vladimír
Pidík Marek
Blisco Ján
Priezvisko, meno
J.Bukovčana 25/9
Orličie 757
Jarná 432
Kynceľová 43
Fatranská 51
A.Hlinku 903/8
Školská 11
Bugľovce 26
Remeselnícka 33
Pod Lesom 24
Kultúrna 359
Družstevná 1
Ulica, číslo
RTG DBK Bavorských farbiarov v roku 2011
971 01
090 21
027 43
094 34
093 02
974 01
038 52
034 91
962 12
980 04
055 01
034 84
053 04
991 42
059 71
059 71
029 52
040 12
PSČ
Prievidza
Chotča 10
Nižná
Čierne nad Topľou 196
Vranov n/Topľou
Banská Bystrica
Sučany
Ľubochňa 271
Detva
Hostice 160
Margecany
Liptovské Sliače 82
Spišské Podhradie
Hrušov 122
Ľubica
Ľubica
Hruštín
Košice
Mesto, obec
95
22.6.2009
26.9.2009
22.4.2005
28.9.2008
27.2.2008
16.3.2009
21.4.2006
19.3.2010
7.4.2010
7.4.2010
16.6.2009
19.3.2010
18.4.2010
6.6.2009
6.6.2009
26.7.2009
28.6.2009
22.5.2009
2.4.2010
1.9.2008
MISSY Dravecká dolina
FLEK z Kobarča
ELIF Čajmar
CEZAR Baškin dvor
CEDRA Medzihorská
DAF spod Štíbľa
GORAN spod Labošova
ASMEJ Deravá skala
IZA Jágrová
IMAN Jágrová
DAROS Vrátna dolina
ANDER Deravá skala
ENNY Vatrová
EDA spod Hradnej veže
EMA spod Hradnej veže
DAN Baškin dvor
KRIS Vlčí potok
BORIK spod Struhára
AMBRA von Lefantovce
AJDA Solotvinec
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Dátum
narodenia
20
Meno psa, suky
19
P.
č.
8995
9582
9218
9357
9405
9276
9274
9549
9500
9348
9614
9617
9438
8331
9101
8750
9030
8011
9438
9300
Zápis
v SPKP
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
C/C
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
B/B
C/C
C/C
A/C
A/A
C/C
B/A
B/B
Výsledok
Baláž Peter
Ďuriš Jozef
Hochel Igor Ing.
Malatin Eduard
Tomko Vladimír Ing.
Smrek Daniel
Sekelský Miroslav
Čendula Jozef
Okrajek Jozef Bc.
Chrúst Peter Ing.
Fedorová Zuzana
Kardoš Miroslav Bc.
Mihálik Jozef
Lipka Jozef
Obert Ján
Turský Milan
Pankuch Ján
Ružička Viliam
Peťko Jaroslav
Šimon Peter Ing.
Priezvisko, meno
Medné 197/8
Fárska 84
Stredné Plachtince 125
Jarná 3049/1
Mierová 9
Zámocká 123
Kukučínová 359
Hviezdoslavova 11
Jasenovská 543
Kunerád 98
Kračunovce 105
Dobrá 1275
Červená Voda 48
Ulica, číslo
020 61
951 45
991 24
058 01
065 01
064 01
064 01
032 24
044 81
013 32
020 01
018 16
991 42
013 05
029 57
013 13
087 01
911 08
935 71
083 01
PSČ
Lednické Rovné
Horné Lefantovce
Dolné Plachtince
Poprad
Hniezdne 283
Stará Ľubovňa
Stará Ľubovňa
Kvačany 230
Kysak 270
Svederník 192
Dolné Kočkovce
Domaniža 239
Hrušov 122
Belá 11
Oravská Lesná
Rajecké Teplice
Giraltovce
Trenčín
Šalov 232
Sabinov
Mesto, obec
96
23.6.2009
22.4.2009
26.4.2010
19.3.2010
7.4.2010
7.4.2010
1.3.2010
7.4.2010
24.4.2010
27.2.2010
12.2.2010
15.5.2010
1.3.2010
13.3.2009
3.6.2009
20.6.2010
12.6.2010
23.3.2010
ARGON z Travného
CERO z Púčikovho dvora
ALKA Deravá skala
IDA Jágrová
IZAK Jágrová
EROS Vrátna dolina
ILA Jágrová
AJDA z Kyncelovej
FANY spod Oblíka
FANY spod Štíbľa
FAJA od Stanovského
ELZA Vrátna dolina
EXA Čabalov dvor
BRIA z Babinej hory
BORA spod Gurovky
AXEL spod Malenice
CIFRA Hrochotská dolina
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Dátum
narodenia
DONA z Chorváta
Meno psa, suky
39
P.
č.
9532
9738
9713
9293
9114
9508
9675
9458
9482
9624
9616
9505
9612
9615
9504
9587
9347
9328
Zápis
v SPKP
A/A
A/A
B/C
C/D
C/B
A/A
B/B
C/C
A/B
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
C/C
C/D
A/A
Výsledok
Badinka Ján
Caban Michal
29.augusta 101
Veterná Poruba 93
Dežerice 24
Zemko Ladislav
Gagarinova 95
Predanocy Rudolf
Ing.
J.B.Magina 20
Skubínska cesta 46
Kalameny 134
Bokšanská 1368/68
Nad Zábrehom 460/13
Ponícky Peter
Ellinger Pavol Ing.
Kováčik Martin Ing.
Mrva Martin
Bajcura Jaroslav
Králik Miroslav Ing.
Nám. Sv Martina 56
Račí potok 4/A
Soroka Jaroslav
MVDr.
Chovanec Michal Bc.
Banícka 33
Kostolná Ves 184
Komenského 342/12
Staničná 302/6
Dukelská 44
Ulica, číslo
Rybár Miroslav
Janko Jaroslav
Barta Martin
Zábojník Marián
Šíra Ladislav Ing.
Ivan Jozef
Priezvisko, meno
976 45
976 64
031 04
957 03
960 01
911 01
974 09
034 82
091 01
018 41
082 71
040 01
902 01
900 85
972 26
972 23
906 38
087 01
PSČ
Hronec
Beňuš 424
Liptovský Mikuláš
Bánovce nad
Bebravou
Zvolen
Trenčín
Banská Bystrica
Lúčky pri
Ružomberku
Stropkov
Dubnica nad Váhom
Lipany
Košice
Pezinok
Vištuk 121
Nitrianske Rudno
Dolné Vestenice
Rohožník
Giraltovce
Mesto, obec
97
5.6.2009
25.4.2009
28.6.2009
12.6.2010
13.4.2010
3.6.2009
8.6.2009
17.6.2010
5.7.2008
17.7.2008
12.1.2009
26.7.2009
30.8.2009
11.3.2010
4.6.2010
17.6.2010
8.6.2009
17.7.2010
19.4.2010
19.6.2009
EDO od Vyžníka
LESA z Ľubochnianskej doliny
KEMA Vlčí potok
ELA Ružový dvor
AJKA od Remisky
BRITA z Babinej hory
AJKA z Dankovičovho dvora
MIŠA z Ľubochnianskej doliny
KAZBACH Kokos Hazba
BESSY Šibeničná
UNO Boboviská
DORI Baškin dvor
BACK Pilsko
FEA spod Oravského zámku
ELZA z Ľupčianskej doliny
MAX z Ľubochnianskej doliny
ARON z Dankovičovho dvora
AIŠA zo Štefanova
ISA Trium Slecs
ARON Bročkeje dolina
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
Dátum
narodenia
58
Meno psa, suky
57
P.
č.
9366
9610
9747
9391
9725
9702
9496
9427
9409
9061
8981
E 641
9729
9396
9295
9600
9695
9362
9152
9277
Zápis
v SPKP
C/B
C/C
A/A
A/A
A/B
A/A
C/C
A/A
A/A
A/D
A/A
A/B
A/A
A/A
B/B
B/B
B/B
A/A
A/A
A/A
Výsledok
Cebák Miroslav
Vince Gabriel MVDr.
Krško Stanislav
Maľuk Ladislav
Behárka Ivan
Ondrejka Jozef Ing.
Sitek Ján Mgr.
Tvarožný Jaroslav
Dobrovič Juraj
Šutko Vladislav
Vaľo Milan
Matyas Jaroslav Ing.
Rák Tévadár
Timko Dušan
Šabo Juraj
Bardziak Michal
Mertinko Gabriel
Pilát Ján
Vrlík František
Kučera Miroslav
Priezvisko, meno
956 19
971 01
072 63
032 42
032 15
026 01
038 54
082 73
082 06
072 31
953 01
943 01
073 01
951 97
072 63
082 03
064 01
034 91
962 06
PSČ
Rudnianska Lehota 119 972 26
Partizánska cesta 209
Pod Hrádkom 46
Koňuš 7
Leštiny 44
Ratkovo 21
Mirkovce 1
Inovecká 6
Petöfiho 104
Hlivištia 134
Žitavská 756/22
Obrancov mieru 2
Ulica, číslo
Nitrianske Rudno
Krnča
Prievidza
Choňkovce
Pribilina 369
Partizánska Ľupča 4
Dolný Kubín
Krpeľany
Šarišské Dravce 233
Žehňa
Vinné 29
Zlaté Moravce
Štúrovo
Sobrance
Žitavany
Choňkovce 59
Bretejovce 14
Stará Ľubovňa
Ľubochňa 291
Detvianska Huta 407
Mesto, obec
98
17.7.2010
17.4.2007
24.4.2010
20.6.2010
27.2.2010
12.5.2010
26.7.2009
25.4.2007
19.6.2008
20.7.2009
20.6.2010
13.8.1977
5.9.2009
2/27/2008
CINDA spod Štíbla
ARTEMIS z Kyncelovej
BONA spod Gurovky
FLORA spod Oblíka
AMON z Trebostovskej doliny
DAX Baškin dvor
BRITA spod Oravského
hradu
ARIS od Velického potoka
AKIR pod Vetrlínom
BETTY spod Gurovky
BROK z Husivargovho dvora
ERA spod Oravského hradu
CYRA Medzihorská
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
Dátum
narodenia
ANDY zo Štefanova
Meno psa, suky
77
P.
č.
8753
9333
8701
9717
9421
8954
8549
9406
9626
9483
9715
9623
8563
9743
Zápis
v SPKP
A/A
B/A
A/A
A/A
D/C
B/B
B/B
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
C/B
Výsledok
Szabó Juraj
Skuhra Jozef
Golenovský Mojmír
Roth Stanislav
Farkaš Pavel
Česák Juraj Ing.
Fülöp Pavol
Cerula Ladislav Ing.
Ranto Róbert Ing.
Polák Peter
Krasuľa Ivan
Prášek Radoslav
Mitka Ján
Škultety Marián
Priezvisko, meno
Proč 65
Nová 283/111
Kalameny 143
Mechenice 28
Jasenovská 200
Janošíková 14
Kpt.Nálepku 93
Nový domov 173/8, Trnové
J.L.Belu 40
Ulica, číslo
943 61
038 35
082 14
059 39
900 31
032 84
951 46
066 01
038 53
976 69
059 81
010 01
023 01
971 01
PSČ
Salka 331
Valča 338
Pušovce
Šuňava 441
Stupava
Lúčky pri
Ružomberku
Podhorany pri Nitre
Humenné
Turany nad Váhom
Pohorelá
Dolný Smokovec
16206
Žilina
Oščadnica 1872
Veľká Lehôtka
Mesto, obec
99
Dátum
narodenia
9.5.2009
18.2.2010
18.2.2010
24.8.2009
25.6.2009
29.3.2010
17.8.2008
27.11.2008
1.9.2009
4.7.2006
4.7.2006
11.5.2010
21.3.2010
Meno psa, suky
MIRA z Kmeťovej horárne
DYNO z Veľkej Rače
DON z Veľkej Rače
ASKA pod Karikášom
JETA Vlčí potok
GIPPY od Fígľa
LORD z Kmeťovej horárne
GRON Minas Ithilien
CEDRA Hanzeľov dvor
FOX z Hrdzavej
FANNY z Hrdzavej
IZAK Minas - Ithilien
BERNI z Mihálikovho dvora
P.
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
833
847
650
645
809
762
750
843
798
802
831
829
773
Zápis
v SPKP
A/A
A/A
A/A
A/A
D/B
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
B/A
Výsledok
Balanda Miroslav Ing.
Kasan Andrej
Mertinko Gabriel
Mertinko Gabriel
Tomala Pavol Ing.
Hric Martin
Krajči Pavel Ing.
Uhliarik Miloš
Vanta Ján
Híveš Zoltán
Vojtek Ján
Blahovec Peter
Jevin Štefan Ing.
Priezvisko, meno
Bzovská Lehôtka 65
Hlavná 61/61
Strážska cesta 1138/41
Nová Lehota 244
Richvald 96
Konopisková 4
Hudcovce 43
Ulica, číslo
962 62
966 52
082 03
082 03
082 74
086 14
960 01
972 51
085 01
991 26
024 13
023 01
067 45
PSČ
Sása
Tekovská Breznica 377
Bretejovce 14
Bretejovce 14
Tichý Potok 134
Hažlín
Zvolen
Handlová
Bardejov
Nenince
Stará Bystrica 808
Oščadnica 1079
Topoľovka
Mesto, obec
RTG DBK Hanoverských farbiarov v roku 2011
VÝCVIKOVÝ ROK 2011
Predbežné skúšky farbiarov
V uplynulom roku sa u nás uskutočnilo 48 predbežných skúšok
s celkovým počtom 282 predvedených farbiarov. Počet neúspešných
jedincov zostal v percentuálnom vyjadrení na úrovni predchádzajúceho roku. Je potešiteľné, že veľká väčšina usporiadateľov PF organizuje
skúšky v záujme zvýšenia kvality len pre jednu skupinu t. j. 8 psov.
Rozhodcovia majú v prípade takto obmedzeného počtu lepšiu možnosť
zodpovedného posúdenia a nedostávajú sa do časovej tiesne počas
krátkych jesenných dní.
Naopak, nemôžem pozitívne hodnotiť snahy organizovať PF v neskorých termínoch, niekedy až druhej polovici decembra. Tu si treba
uvedomiť, že nosnou disciplínou na týchto skúškach je práca na umelej
stope, ktorej objektivita hodnotenia je v tom čase pri hroziacej snehovej
vrstve prinajmenšom pochybná.
Individuálne hlavné skúšky
V roku 2011 bolo v rámci Slovenska na IHF predvedených a hodnotených 64 farbiarov. Týmto sme podobne ako v roku 2009 zaznamenali pomerne výrazný pokles. Myslím, že príčinou tohto stavu nie
je len zmena legislatívy, ktorá spôsobila znížený záujem o uvedené
skúšky, ale často aj nedostatočná pripravenosť predvádzaných psov.
IHF sú náročnými skúškami poľovnej upotrebiteľnosti a ich úspešné
absolvovanie je dôležitým kritériom pre zaradenie do chovu. Náročnosť
skúšky si vyžaduje komplexne pripraveného farbiara i vodiča. Namiesto
toho sa v praxi stretávame s prípadmi, že to vodiči na IHF idú len
„skúsiť“. Ich zverenci sú nedostatočne zapracovaní na starších stopách
a bohužiaľ, často nie sú schopní samostatne bez vplyvu vodiča duriť
a stavať ani ťažko poranenú zver. Napriek tomu sme i v minulom roku
zaznamenali niekoľko veľmi zaujímavých a náročných IHF, z ktorých
tie najzaujímavejšie uvádzam.
100
Dňa 3. 1. 2011 posudzoval rozhodca Martin Lipták v Krompachoch
suku BF AGGA z Močelníka vedenú Štefanom Želaskom. Suka vypracovala s maximálnym hodnotením 3 400 m dlhú a 15,5 hodiny starú
stopu jeleňa ihličiaka, ktorej sledovanie bolo pre tmu prerušené. Ráno
bol ihličiak, ktorého v noci strhli a načali vlci dohľadaný. Na kuse bol
zistený zásah na pravý predný beh. Suka bola hodnotená 184 bodmi
v I. cene.
Dňa 30. 10. 2011 posudzoval rozhodca Jozef Sabol v Klátovej Novej
Vsi suku BF ENNY Vatrová vedenú Jozefom Čendulom. Suka vypracovala
3 800 m dlhú a 5,5 hodiny starú stopu jeleňa ihličiaka. Po vypustení zver
400 m durila a 30 min. hlasito stavala. Na dohľadanom kuse bol zistený
zásah na ľavý predný beh. Suka bola hodnotená 254 bodmi v I. cene.
Dňa 9. 11. 2011 posudzoval rozhodca Dušan Chapčák v Korejovciach
psa BF KURO od Margarétky vedeného Mgr. Jaroslavom Dercom. Pes
vypracoval 3 000 m dlhú a 6 hodín starú stopu jelenčaťa bez opravy.
Po vypustení zver 400 m duril a 40 min. hlasito staval. Na dohľadanom
kuse bol zistený priestrel stehna zadného behu. Pes bol hodnotený
264 bodmi v I. cene.
Dňa 11. 12. 2011 posudzoval rozhodca Marcel Dobrovič v Olcnave
psa BF DEMON z Brzovej Aleji vedeného Ľubomírom Tökölym. Pes
vypracoval 2 000 m dlhú a 615 hodín starú stopu jelenice. Po vypustení
zver 2 200 m duril a 35 min. hlasito staval. Na dohľadanom kuse bol
zistený priestrel zadného behu s následným poranením brušnej dutiny.
Pes bol hodnotený 244 bodmi v I. cene.
Branislav Porubčanský
výcvikár KCHF
101
102
–
AF
–
1
–
2
20
84
236
–
1
4
9
37
Ì
Ì
–
–
18
19
15
2006
% neúsp.
Ì
25
50
37
19
15
2007
% neúsp.
50
–
25
14
12
2008
% neúsp.
–
13
22
16
13
2009
% neúsp.
–
0
14
10
14
2010
% neúsp.
Miesto
konania
Hlavný
rozhodca
3.9.2011 Meliško
10.9.2011 Pilát st.
15.9.2011 Lipták
3 Bardejov
4 Stará Ľubovňa
21.8.2011 Špirko
Termín
konania
2 Veľký Krtíš
1 Stará Ľubovňa
Por.
čís.
BF
3
5
3
1
Počet
psov
9
8
14
9
7
2
2
5
HF
AF
0
1
SK
1
2
1
AJD
ŠD
2
2
6
4
4
4
3
2
8
2
1
8
14
8
8
I.
II.
III. Spocena cena cena lu
1
1
Neuspel
Prehľad predbežných skúšok farbiarov v roku 2011
3
ŠD
5
24
93
24
SK
273
BF + HF
AJD
70
počet
Plemeno
% z celk.
počet
počet
počtu psov úspešných neúspešných
Porovnanie úspešnosti jednotlivých plemien
na PF 2006 – 2011
Odstúpil
88 %
100 %
100 %
88 %
Úspešnosť
–
33
17
10
14
2011
% neúsp.
103
9.10.2011 Lipták
9.10.2011 Ing. Grellneth
9.10.2011 Alexík
9.10.2011 Pilát st.
15.10.2011 Florek V.
15.10.2011 Rapaič
15.10.2011 Bc.Hlinický
16.10.2011 Bc. Hlinický
16.10.2011 Florek V.
16.10.2011 Bullo
16.10.2011 Ing. Jánošík
16.10.2011 Chapčák
16.10.2011 Suchý
17.10.2011 Pilát st.
19.10.2011 Ing. Pilát
22.10.2011 Ing.Šíra
22.10.2011 Ing. Kovalčík
12 Gelnica
13 Považská Bystrica
14 Košice
15 Prešov
16 Žilina
17 Prievidza
18 Námestovo
19 Námestovo
20 Ružomberok
21 Považská Bystrica
22 Liptovský Mikuláš
23 Humenné
24 Poprad
25 Kežmarok
26 Kežmarok
27 Pezinok
28 Banská Bystrica
8.10.2011 Ing. Hlinka
9 Rimavská Sobota
8.10.2011 Ing. Slúka
8.10.2011 Orečný
8 Svidník
8.10.2011 Ing. Chvála
8.10.2011 Meliško
7 Krupina
11 Žiar nad Hronom
2.10.2011 Gešvandtner
6 Čadca
10 Zvolen
1.10.2011 Bačík
5 Topoľčany
4
7
1
8
6
3
7
5
8
7
9
8
9
9
8
8
3
9
9
7
9
9
10
14
5
6
8
5
5
9
6
6
12
5
7
7
8
2
9
10
6
9
9
2
8
15
4
5
1
1
5
1
1
2
1
4
1
1
1
2
7
2
4
4
1
2
3
1
6
1
5
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
2
3
1
6
2
2
5
5
2
2
3
1
4
1
3
3
2
3
2
5
6
3
1
2
5
3
2
1
2
3
6
2
6
5
3
1
3
3
3
3
3
1
1
1
3
8
1
1
2
1
4
1
4
2
1
2
2
3
2
2
2
4
5
9
8
8
9
6
7
9
6
4
11
8
9
8
11
7
7
3
6
9
8
7
5
4
2
1
1
1
1
2
1
2
8
1
1
1
1
1
4
1
1
1
50 %
63 %
100 %
88 %
100 %
100 %
86 %
88 %
100 %
100 %
80 %
74 %
88 %
100 %
88 %
79 %
88 %
78 %
25 %
86 %
100 %
88 %
88 %
100 %
104
18.12.2011 Mihálik
48 Zvolen
Sumár
25.11.2011 Špirko
20.11.2011 Meliško
45 Veľký Krtíš
18.12.2011 Orečný
19.11.2011 Brňák
44 Dolný Kubín
47 Prešov
17.11.2011 Ing.Piecka
43 Malacky
46 Stará Ľubovňa
13.11.2011 Luknár
42 Senica
6.11.2011 Soročina
30.10.2011 Bačík
37 Trenčín
41 Humenné
30.10.2011 Pilát st.
36 Kežmarok
5.11.2011 ing. Pohm
29.10.2011 Čendula
35 Topoľčany
5.11.2011 Ing. Hlinka
23.10.2011 Lipták
34 Spišská Nová Ves
40 Rožňava
23.10.2011 Alexík
33 Vranov n/ Topľou
39 Brezno
23.10.2011 Ing.Kubanda
32 Detva
5.11.2011 Meliško
23.10.2011 Ing. Pilát
31 Levoča
38 Veľký Krtíš
23.10.2011 Pankúch
Hlavný
rozhodca
22.10.2011 Soták
Termín
konania
30 Stropkov
Miesto
konania
29 Trebišov
Por.
čís.
3
1
6
7
5
5
2
4
6
3
8
6
8
8
9
9
7
8
8
9
9
8
9
8
6
4
2
4
4
2
8
7
3
8
7
8
408 231
5
9
9
BF
Počet
psov
51
3
1
2
2
4
2
1
1
1
HF
0
AF
90
3
2
4
1
1
2
9
1
1
2
3
5
3
2
1
2
4
4
SK
27
2
2
1
1
2
AJD
2
1
ŠD
98
1
2
1
3
3
1
1
1
2
1
2
1
2
5
1
150
4
7
4
2
2
4
2
4
5
1
5
3
2
7
2
4
1
2
5
3
94
2
2
1
3
1
1
2
4
2
2
2
2
1
2
1
1
5
342
7
7
8
3
5
6
6
9
6
6
8
5
6
8
6
6
5
8
7
8
I.
II.
III. Spocena cena cena lu
51
2
1
2
1
3
4
3
2
1
4
Neuspel
15
1
1
1
1
1
1
Odstúpil
85 %
88 %
100 %
100 %
100 %
71 %
75 %
66 %
100 %
75 %
66 %
100 %
55 %
66 %
100 %
75 %
85 %
55 %
88 %
88 %
100 %
Úspešnosť
Výsledky farbiarov v roku 2011
na iných druhoch skúšok
skúšky
celkový počet psov
I. c.
FSMP
2
2
FD
2
1
II. c.
III. c.
1
LSMP
Umiestnenie jednotlivých plemien
v cenách na PF v roku 2011
Plemeno
BF + HF
SK
AJD
ŠD
AF
I. c
II. c.
III. c.
Spolu
počet
86
101
49
236
%
36
43
21
počet
8
37
39
%
10
44
46
počet
4
10
6
%
20
50
30
počet
–
2
–
%
–
100
–
počet
–
–
–
–
%
–
–
–
–
Ì
Ì
84
20
2
Ì
105
106
1.1.2011
3.1.2011
3.1.2011
5.1.2011
6.1.2011
6.1.2011
9.1.2011
10.1.2011
4.2.2011
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Dátum
konania
1.
P.
č.
21.4.2006, SPKP 8333
GARON spod Labošova
14.3.2008, SPKP 8786
BAJA Liptal
14.2.2009, SPKP 9080
KIRA od Margarétky
22.9.2009, SPKP 9081
CYRO Liptal
12.5.2006, SPKP 8339
HAIDA z Opalovej
9.5.2009, SPKP 773
MIRA z Kmeťovej horárne
28.6.2009, SPKP 9362
KEMA Vlčí potok
24.5.2007, SPKP 8606
AGGA z Močelníka
12.8.2007, SPKP 8716
BINA Baškin dvor
dátum narodenia, SPKP
Meno psa
BF
BF
BF
BF
BF
HF
BF
BF
BF
Plemeno
MUDr. Siládi Rastislav
MUDr. Siládi Rastislav
Bartko Milan
Bartko Milan
Ing. Fedorko Štefan
Ing. Žofčák Ján
MUDr. Čaradský Tibor
MUDr. Čaradský Tibor
MVDr. Krištan Ľubomír
MVDr. Krištan Ľubomír
Ing. Jevín Štefan
Kmeťo Ľubomír
Pilát Radovan
Pilát Ján
Želasko Štefan
Želasko Štefan
Balázs Gabriel
Balázs Gabriel
Vodič
Majiteľ
4
4
4
4
4
4
3
4
3
1
4
3
3
4
3
2
2
4
4
3
4
3
2
3
3
4
5
4
3
4
4
4
3
3
4
4
6
Hodnotené disciplíny
4
4
4
4
4
4
4
4
3
7
264
248
244
264
244
178
188
184
174
Body
I.
I.
I.
I.
I.
II.
II.
I.
III.
Cena
Mihálik
Hudáč
Špirko
Pástor
Sabol
Chapčák
Suchý
Lipták
Ing. Hlinka
Rozhodca
Prehľad individuálnych hlavných skúšok v roku 2011
107
Dátum
konania
29.8.2011
1.9.2011
4.9.2011
11.9.2011
19.9.2011
23.9.2011
25.9.2011
26.9.2011
12.10.2011
13.10.2011
P.
č.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Meno psa
5.7.2008, SPKP 9039
KAZBACH Daryl Hazba
29.5.2009, SPKP 9249
SULTÁN Plesnivec
25.4.2008, SPKP 8821
AFRA z Babinej hory
4.9.2009, Člp 5339
HARRY ze Závorníku
13.1.2008, SPKP 8731
BAŠKA od Juraja
26.5.2008, SPKP 8944
ELIN z Pukanca
4.5.2008, SPKP 8890
ALFA Jakubov dvor
6.6.2009, SPKP 9274
EDA spod Hradnej veže
17.8.2008, SPKP 750
LORD z Kmeťovej horárne
20.5.2008, SPKP 8892
ERIX Kečera
dátum narodenia, SPKP
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
HF
BF
Plemeno
Želtvayová-Kostovaľová J.
Želtvayová-Kostovaľová J.
Iláš Vladimír
Iláš Milan
Boledovič Ján
Boledovič Ján
Derner Zbyněk
Derner Zbyněk
Mgr. Štefánik Miroslav
Mgr. Štefánik Miroslav
Mgr. Vrabec Emil
Mgr. Vrabec Emil
Ing. Olšavský Štefan
Ing. Marhai Volfgang
Smrek Karol
Smrek Karol
Ing. Dudík Jaroslav
Krasči Pavel
Hegedus Ladislav
Hegedus Ladislav
Vodič
Majiteľ
3
3
4
3
4
3
3
3
3
3
1
4
3
2
3
2
2
3
3
2
2
3
2
3
3
2
3
4
3
4
4
5
2
3
4
2
3
4
4
3
4
4
6
Hodnotené disciplíny
3
4
4
3
4
4
4
3
4
3
7
132
214
284
172
178
214
204
178
214
214
Body
III.
II.
I.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
Cena
Alexík
Hudáč
Karabel
Ing. Tomko
Ing. Tomko
Mihálik
Ing. Pilát
Alexík
Mihálik
Ing. Kovalčík
Rozhodca
108
Dátum
konania
13.10.2011
16.10.2011
18.10.2011
19.10.2011
21.10.2011
21.10.2011
22.10.2011
30.10.2011
2.11.2011
3.11.2011
P.
č.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Meno psa
22.2.2009, SPKP 9094
ALMA Čierna skala
13.4.2010, SPKP 9600
AJKA od Remisky
18.4.2010, SPKP 9549
ENNY Vatrová
27.2.2008, SPKP 8753
CYRA Medzihorská
17.4.2007, SPKP 8558
ALI Liptal
27.11.2008, SPKP 762
GRON Minas Ithilien
20.3.2009, SPKP 9125
ARON spod Gurovky
22.5.2008, SPKP 9230
ANKA von der Parschgenalm
28.9.2008, SPKP 9030
CEZAR Baškin dvor
12.2.2010, SPKP 823
LOTA Vlčí potok
dátum narodenia, SPKP
BF
BF
BF
BF
BF
HF
BF
BF
BF
HF
Plemeno
Nováková Ivanka
Nováková Ivanka
Želtvayová-Kostovaľová J.
Želtvayová-Kostovaľová J.
Čendula Jozef
Čendula Jozef
Szabó Juraj
Szabó Juraj
Tomo Viliam
Tomo Viliam
Hric Martin
Hric Martin
Borik Ján
Borik Ján
Kaprál Miroslav
Vráb Peter
Ivan Jozef
Ivan Jozef
Ing. Pilát Hubert
Ing. Pilát Hubert
Vodič
Majiteľ
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
1
4
4
4
3
3
2
3
4
3
3
3
3
4
4
5
3
4
4
4
3
3
4
3
3
3
6
Hodnotené disciplíny
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
7
178
154
254
184
258
248
244
178
278
178
Body
II.
II.
I.
II.
I.
I.
I.
II.
I.
II.
Cena
Luknár
Soročina
Sabol
Bačík
Čendula
Chapčák
Bílik
Špirko
Pankuch st.
Špirko
Rozhodca
109
Dátum
konania
5.11.2011
5.11.2011
12.11.2011
12.11.2011
13.11.2011
17.11.2011
18.11.2011
19.11.2011
20.11.2011
24.11.2011
P.
č.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Meno psa
12.6.2010, SPKP 9695
ELA Ružový dvor
3.6.2009, SPKP 9290
BEN z Babinej hory
14.2.2009, SPKP 9074
KURO od Margarétky
10.5.2010, SPKP 9648
ASTOR Žiarska dolina
14.3.2008, SPKP 8781
BUK Liptal
30.6.2009, SPKP 9384
HUGO z Liptovských Revúc
3.6.2009, SPKP 9294
BELLA z Babinej hory
7.3.2010, SPKP 9522
CLEO Jakubov dvor
10.6.2010, SPKP 877
DIK Hanzeľov dvor
10.4.2009, SPKP 9167
ARLIN Kamenné vráta
dátum narodenia, SPKP
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
HF
BF
Plemeno
Mertinko Gabriel
Mertinko Gabriel
Bullo Jozef
Bullo Jozef
Mgr. Derco Jaroslav
Mgr. Derco Jaroslav
Surma Ján
Surma Ján
Čunderlík Miroslav
Čunderlík Miroslav
Fraňo Róbert
Fraňo Róbert
Vážan Tibor
Vážan Tibor
Kirňák Jozef
Kirňák Jozef
Tomala Pavol ml.
Tomala Pavol ml.
Gaňa Michal
Gaňa Michal
Vodič
Majiteľ
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
1
3
4
3
3
3
4
4
2
2
3
4
3
4
4
4
3
4
3
5
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
6
Hodnotené disciplíny
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
7
234
254
264
148
184
244
184
248
264
264
Body
II.
I.
I.
III.
II.
I.
II.
I.
I.
I.
Cena
Ing. Pilát
Bačík
Chapčák
Hapčo
Vráb
Vráb
Bačík
Fako
Jurský
Bc. Kardoš
Rozhodca
110
Dátum
konania
27.11.2011
28.11.2011
29.11.2011
1.12.2011
1.12.2011
4.12.2011
6.12.2011
7.12.2011
9.12.2011
11.12.2011
P.
č.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
Meno psa
20.6.2010, SPKP 9717
BETTY spod Gurovky
3.6.2009, SPKP 9289
BARON z Babinej hory
25.4.2009, SPKP 9152
LESA z Ľubochnianskej doliny
1.8.2005, SPKP 8177
CEDRA Minas Ithilien
15.5.2010, SPKP 9643
BÁRA Kamenné vráta
24.4.2010, SPKP 9623
ARTEMIS z Kyncelovej
28.6.2009, SPKP 9357
KRIS Vlčí potok
7.4.2011, SPKP 9614
IMAN Jágrová
12.5.2010, SPKP 9631
ADA z Trebostovskej doliny
15.2.2010, SPKP 9464
EVAN Ľubochnianska dolina
dátum narodenia, SPKP
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
Plemeno
Roth Stanislav ml.
Roth Stanislav ml.
Podstránsky Ján
Podstránsky Ján
Neuschlová Mária
Vrlík František
Ing. Dolejš Igor
Ing. Dolejš Igor
Ing. Olšavský Štefan
Ing. Olšavský Štefan
Prašek Radoslav
Prašek Radoslav
Malatin Eduard
Malatin Eduard
Fedorová Zuzana
Fedorová Zuzana
Filip Peter
Filip Peter
Malik Stanislav
Malik Stanislav
Vodič
Majiteľ
4
4
4
3
3
4
3
4
4
4
1
3
4
4
3
4
3
3
2
4
4
2
2
4
3
4
3
3
4
5
3
4
4
3
3
4
4
4
4
3
6
Hodnotené disciplíny
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
7
178
254
264
208
188
264
214
254
184
204
Body
II.
I.
I.
II.
II.
I.
II.
I.
II.
III.
Cena
Bačík
Bullo
Karabel ml.
Vrlík
Pilát st.
Bc. Kardoš
Špirko
Bc. Kardoš
Mihálik
Hudáč
Rozhodca
111
Dátum
konania
11.12.2011
11.12.2011
14.12.2011
16.12.2011
18.12.2011
18.12.2011
19.12.2011
20.12.2011
21.12.2011
21.12.2011
P.
č.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
Meno psa
27.4.2009, SPKP 9202
DIANA z Prameňov Turca
28.9.2008, SPKP 9032
CIRO Baškin dvor
10.5.2010, SPKP 9637
MOLLY Stanišovská dolina
20.6.2010, SPKP 9715
BONA spod Gurovky
7.4.2010, SPKP 9618
IZMA Jágrová
6.2.2010, SPKP 9516
DESY Genéza
12.5.2010, SPKP 9630
AJDA z Trebostovskej doliny
3.6.2009, SPKP 9295
BRITA z Babinej hory
16.3.2009, SPKP 9106
DIANA spod Štibľa
12.6.2010, SPKP 10105
DEMON z Brzovej Aleji
dátum narodenia, SPKP
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
Plemeno
Makuch Jozef
PZ Kýčera
Poláčik Anton
Poláčik Anton
Gerek Dušan
Gerek Dušan
Krasuľa Ivan
Karsit holding s.r.o.
Valent Vladimír
Valent Vladimír
Karabel Peter
Karabel Peter
Mihálik Ján
Mihálik Ján
Šabo Juraj
Šabo Juraj
Zibek Stanislav
Zibek Stanislav
Tököly Ľubomír
Tököly Ľubomír
Vodič
Majiteľ
3
4
4
3
4
4
4
4
3
4
1
4
2
3
3
3
3
2
3
2
3
2
3
3
4
3
2
3
3
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
6
Hodnotené disciplíny
3
4
3
4
4
4
4
4
3
4
7
144
254
214
214
244
254
184
244
178
244
Body
III.
I.
II.
II.
I.
I.
II.
I.
II.
I.
Cena
Brňák
Ing. Kovalčík
Hapčo
Ilaš
Ing. Pilát
Neuschl
Mihálik
Smrek
Brňák
Dobrovič
Rozhodca
112
Dátum
konania
23.12.2011
24.12.2011
26.12.2011
27.12.2011
30.12.2011
P.
č.
60.
61.
62.
63.
64.
Meno psa
10.5.2009, SPKP 9242
DAG Jakubiansky potok
16.4.2007, SPKP 8573
IDA od Margarétky
26.7.2009, SPKP 9409
DORI Baškin dvor
10.7.2006, SPKP 8417
CARO Jakubiansky potok
26.3.2008, SPKP 8812
GABINA z Liptovských Revúc
dátum narodenia, SPKP
BF
BF
BF
BF
BF
Plemeno
Ì
Ì
Pankuch Slavko
Pankuch Slavko
Havrila Pavol
Havrila Pavol
Bednarčík Jaroslav
Bc. Dobrovič Juraj
Ing. Kleban Marcel
PZ Jatník Andrejová
Čierny Lukáš
Čierny Lukáš
Vodič
Majiteľ
Ì
3
4
3
4
4
1
2
4
3
4
2
2
4
3
3
3
3
4
5
4
4
4
3
4
6
Hodnotené disciplíny
3
4
4
4
4
7
184
264
214
208
254
Body
II.
I.
II.
II.
I.
Cena
Ing. Pilát
Pankuch st.
Ing. Tomko
Chapčák
Hapčo
Rozhodca
Vyhodnotenie dohľadávok
za rok 2011
K 31. 1. 2011 bolo zaslaných a následne vyhodnotených 139 hlásení
o dohľadávkach. Okrem údajov čitateľných v tabuľkách Vám ponúkam
ešte niekoľko zaujímavých štatistických údajov.
Podľa hlásení pripadá na jedného farbiara 6,9 dohľadávok z toho
5,4 úspešných a 340,7 kg zachránenej diviny. Počet dohľadávok je 957
z toho úspešných je 752, čo predstavuje 78,58 %. 375 dohľadávok,
t. j. 39,18 % končilo durením dohľadávanej zveri. Pri 364 vykonaných
prácach, t. j. 38,30 %, sa farbiare prejavili ako hlásiče, pri priemernej
dĺžke hlásenia 17,68 minút.
Z celkového počtu 139 hlásení bolo 116 hlásení BF a 23 hlásení
HF, BF celkom 820 dohľadávok (85,68 %), z toho 156 neúspešných
a 26 overovaných postrelov. Na jedného BF 5,5 úspešnej dohľadávky
a 346 kg zachránenej diviny.
HF celkom 137 dohľadávok (14,32 %) z toho 23 neúspešných
a 0 overovaných postrelov. Na jedného HF 4,9 úspešnej dohľadávky
a 311 kg zachránenej diviny.
Uzávierka hlásení dohľadávok za rok 2012 bude 20. 1. 2013. Hlásenie
dohľadávok (aj neúspešných) zasielajte v excelovskej tabuľke, ktorá je
uverejnená na našej internetovej stránke www.klubchovatelovfarbiarov.
sk, a prednostne hlásenia posielajte elektronicky na adresy:
Ing. Peter Grellneth st.
038 48 Turček 21; okr. Turčianske Teplice
e-mail: [email protected] alebo
Ing. Peter Grellneth ml.
034 91 Ľubochňa 189; okr. Ružomberok
e.mail: [email protected]; [email protected]
Hlásenia, ktoré budú doručené po tomto termíne sa budú archivovať
a do spravodaja sa dostanú o rok neskôr.
Prosím Vás o dôsledné vyplňovanie hlásení podľa predlohy (chýbajúce údaje potom musím pracne dohľadávať), svojvoľne ho nemeňte,
lebo pri počítačovom spracovaní sa potom nedá vyhodnotiť.
Ing. Peter Grellneth ml.
113
Plemeno
Vodič
BF
BF
BF NO Durčák Štefan
BF BY Žídek Pavol
BF BR Vráb Peter
BF
BF PU Mikas Radovan Ing. Záriečie
BF RK Česák Juraj
BF ZV Pšida Jozef
BF PD Púčik Tibor
AJA Liptál
Ajda z Kyncelovej
ALBA spod Štibla
Ami z Petrovskej
doliny
Anka von der
Patschgenalm
Argo Šibeničná
ARIS Grófa Révaya
Aris z Velického
potoka
Arsa Minas
Ithilien
Arta Božia stupaj
4
10
Diviaky nad
Nitricou
3
5
11
3
6
2
2
3
4
4
5
3
spol.
Pliešovce
Kalameny
Plavecký Peter
Ráztoka
Petrovice
Zákamenné
Králik Miroslav Ing. Dubnica n/V
SE Vittek Igor Ing.
IL
Stará Ľubovňa
Rajec
BF ZA Piala Tomáš Ing.
AIŠA z Cinobane
SL Alexik Viktor
Horná Tižina
BF ZA Špirka Václav
AGAR Bránica
Belá
Krušetnica
Mesto
Žilina - Trnové
BF NO Brňák Ján
Okr.
ADRA Vrátna dolina BF ZA Prášek Radoslav
Adis spod Štibľa
Pes
0
neús.
2
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
2
1
jele­nia
3
2
1
4
3
3
3
2
2
2
2
4
0
2
srn­čia
1
0
0
0
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
da­nielia
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
muf­lónia
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
sika
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
1
4
0
3
0
0
0
1
0
5
0
divia­čia
0
med­veď
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
líš­­ka
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
jaz­vec
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vlk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zachr. divina
433
160
97
278
677
183
270
125
0
338
200
350
135
94
váha [kg]
Zver
1201,78
457,2
252,24
845,76
1773,71
570,96
734,4
390
0
1087,15
593,28
1092
259,2
321,22
[v €]
Počet
dohľad.
6,3
3,5
5,3
4,8
4,7
9,7
8,5
2,0
4,5
3,3
5,3
4,8
1,6
4,7
stárie hod
Zoznam Dohľadávok podľa aktérov za rok 2011
dĺžka [m]
800
150
840
413
3167
630
305
1733
542
650
1100
800
588
133
100
567
50
276
600
350
100
0
227
200
1050 1233
590
850
Stopa
dure­nie [m]
114
stavanie
[min]
23
5
17
4
36
25
35
0
0
19
15
37
35
13
23,3
5,0
8,3
6,0
8,6
25,0
15,8
7,5
0,0
16,7
15,0
5,0
65,0
12,5
hláse­nie [mn]
115
Likavka
Hniezdne
Prievidza
BF NO Dibdiak Ivan
BF PD Podstránsky Ján
Slašťan Benjamín
Ing.
Štefánik Miroslav
Mgr.
BF RK
BF
BF PD Uhliarik Miloš
BF PD Važan Tibor
Bárk spod Štibľa
BARON z Babinej
hory
BARY zo Šiprúňa
Baška od Juraja
BELA Varšanska
BELLA z Babinej
hory
BF
Bessy Havrania
dolina
Králik Miroslav Ing. Dubnica n/V
Zákamenné
IL
Čereňany
BF NO Florek Vladimír
BESI spod Štibľa
Nová Lehota
Ben z Babinej hory BF PD Bullo Jozef
SL
Zákamenné
BARA z Hradištnice BF PD Košík Radovan
Seč
6
Dolné
Vestenice
1
8
11
5
4
4
1
11
4
14
Kolačkov
SL Pilát Radovan
BF
Bak spod Oblíka
6
5
3
Diviaky nad
Nitricou
Žilina - Trnové
Mesto
spol.
Asta z Gavalcovho
BF LM Pitoňák Ľudovít Ing. Kráľova Lehota
dvora
BF PD Púčik Tibor
Vodič
Asta z Babinej
hory
Plemeno
BF ZA Prášek Radoslav
Okr.
ARTEMIS z
Kyncelovej
Pes
neús.
0
1
4
2
1
1
0
3
1
3
3
1
0
1
jele­nia
0
7
8
4
2
2
1
6
3
2
10
0
0
2
srn­čia
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
da­nielia
0
0
2
0
0
0
0
5
0
1
0
1
3
0
muf­lónia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
sika
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
divia­čia
0
0
1
0
1
1
0
0
1
2
4
1
2
2
med­veď
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
líš­­ka
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
jaz­vec
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vlk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
13
515
424
163
250
155
80
414
140
182
910
80
176
265
váha [kg]
Zachr. divina
55,69
1624,26
1317
531,84
780
476,52
249,6
1273,2
388,8
507,84
2629,2
207,6
467,54
808,26
[v €]
Zver
stárie hod
16,0
5,9
4,7
8,0
2,8
7,3
12,0
4,7
7,3
6,5
10,4
8,3
7,3
2,2
dĺžka [m]
600
3363
464
800
320
700
300
744
650
667
918
1167
1058
350
Stopa
200
413
967
250
0
200
0
242
0
500
300
0
550
150
dure­nie [m]
Počet
dohľad.
stavanie
[min]
30
11
42
18
0
25
0
24
10
10
36
0
30
25
30,0
10,7
0,0
12,5
0,0
15,7
0,0
14,2
10,0
12,5
8,2
10,0
16,3
30,0
hláse­nie [mn]
BF LM Pitoňák Ľudovít Ing. Kráľova Lehota
BF KK Šoltés Ján
BF TN Ďuďák Miroslav
BF TN Milan Černý
BF LM Zemko Ladislav
BF KS Soták Pavol
Bora Liptal
Borka Krigov
Borko Čajmar
BORN Minas
Ithilien
BRIT Krigov
BRIT od Juraja
BF ZC Kmeťo Ľubomír
BF
Brita z Petrovskej
doliny
BRUNO z
Ivetkinho dvora
Bryta z Vodických
BF
pramenú
BF ZA Bodjan Libor
Brita spod Viechy
LE Jurský Jaroslav
LE Lesňák Michal ml.
BF NO Florek Karol
LE Valent Igor
Brita spod Štibľa
BRIT spod Gurovky BF
BF PD Važan Tibor
Hudáč Jaroslav
BORA Božia stupaj
PP
BF
BLESK Krigov
Nižné Repaše
Levoča
Tekovská
Breznica
Žilina
Zákamenné
Levoča
7
9
43
5
8
17
6
9
Veterná
Poruba
Čižatice
7
5
3
6
3
5
4
5
spol.
Mníchova
Lehota
Trenčín
Ľubica
Prievidza
Šuňava
Hostice
Horná Štubňa
Mesto
BF RS Balázs Gabriel
Vodič
BF TR Štanceľ Robert
Plemeno
BINA Baškin dvor
Okr.
BIBA od Juraja
Pes
neús.
2
1
9
2
0
3
0
0
2
0
0
1
1
0
2
1
jele­nia
7
5
18
2
5
17
4
5
2
4
3
5
3
3
2
2
srn­čia
0
0
0
0
2
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
da­nielia
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
muf­lónia
0
0
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
sika
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
3
0
0
2
4
4
0
0
0
0
2
2
3
divia­čia
med­veď
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
líš­­ka
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
jaz­vec
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vlk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zachr. divina
300
466
1199
46
545
1395
278
538
236
379
190
193
220
510
150
165
váha [kg]
Zver
936
1222,32
3380,88
88,32
6483,54
4352,4
785,76
1534,56
580,94
1203,43
592,8
623,11
686,4
1423,2
288
394,8
[v €]
Počet
dohľad.
stárie hod
250
520
dĺžka [m]
3,5
4,3
4,8
2,7
5,5
850
600
700
0
0
1233
881
550
900
886
700
413
583
438
1220
150
857
50
120
0
122
100
500
733
1100 2000
1867
14,9 1065
9,0
5,5
7,4
6,6
2,0
6,7
10,0 1700
13,6 2940
2,5
4,0
Stopa
dure­nie [m]
116
stavanie
[min]
33
24
21
30
13
0
11
16
15
30
0
40
15
28
0
0
17,5
15,8
0,0
20,0
13,0
0,0
10,8
13,1
0,0
30,0
0,0
0,0
15,0
0,0
5,0
0,0
hláse­nie [mn]
117
BF BY Gablík Rudolf
BF
BURY Šibeničná
CARA Jakubiansky
potok
BF
SL
Tomko Vladimír
Ing.
BF TR Letrich Jozef
CINDA Vrátna
dolina
CINKA Baškin dvor
Petrovice
BF BY Žídek Pavol
Ciba Vratna dolina
Hniezdne
Budiš
Zlatníky
Cézar z Púčikovho
Schneider Martin
BF BN
dvora
Ing.
Štefanová
Ružomberok
Porubčanský
Branislav
CÉZAR z Prameňov
BF RK Bruncko Dušan
Turca
BF ZA
BF TR Grellneth Peter Ing. Turček
CEDRA Vrátna
dolina
Cesy z Prameňov
Turca
3
BF DK Ľubek František
Cedra Tri studne
2
4
45
6
1
29
3
2
Oravský
Podzámok
7
11
4
6
Kunerad
Jakubany
Štiavnik
Pliešovce
Banská
Bystrica
Mesto
spol.
Cedra Medzihorská BF ZA Turský Milan
SL Rybovič Milan Ing.
BF ZV Pšidová Eva Ing.
Čunderlík Miroslav
Ing.
Vodič
Bury spod
Priečneho brala
Plemeno
BF BB
Okr.
Buk Liptal
Pes
neús.
0
0
5
5
0
10
1
0
0
4
0
0
2
jele­nia
2
3
21
5
1
15
3
1
1
4
3
4
6
srn­čia
0
0
8
0
0
3
0
2
0
0
2
0
0
da­nielia
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
muf­lónia
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
sika
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
divia­čia
0
1
14
1
0
9
0
0
1
3
6
0
0
med­veď
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
líš­­ka
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
jaz­vec
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vlk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
205
245
1953
79
110
1470
120
78
110
214
645
180
350
váha [kg]
Zachr. divina
639,6
704,4
5552,35
246,48
343,2
4166,8
374,4
281,77
295,2
667,68
1639,32
561,6
1092
[v €]
Zver
dĺžka [m]
stárie hod
400
0
100
183
471
0
50
1500
4,0
3,5
625
625
150
200
10,1 1775 2519
0
400
1726 1029
767
123
1750
933
2377
375
10,3 1800
2,0
9,1
4,0
2,3
9,0
4,3
7,1
4,3
16,3 1975
Stopa
dure­nie [m]
Počet
dohľad.
stavanie
[min]
10
10
84
0
20
54
30
0
13
7
24
0
5
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,0
12,5
10,0
28,3
10,0
0,0
hláse­nie [mn]
BF PD Matiaško Jozef
BF DK Mikulaj Štefan
BF
BF RS Poláčik Anton
Cira Vtáčnik
Cira z Oravského
Podzámku
CIRIC z Dubnísk
CIRO Baškin dvor
BF NZ Szabó Juraj
BF SN Tököly Ľubomír
BF TR Michalkova Izabela H. Štubňa
BF NO Maruščák Ján Mgr.
BF TN Svatík Jozef
BF
BF MT Bvocik Roman
CYRA Medzihorská
DEMON z
Brzozowej Akacji
Denny z
Prameňov Turca
DITA Vrátna dolina
Dojan spod
Oravského hradu
DONA spod
Hradnej veže
DONA spod
Oravského hradu
SL Suchý Matúš
Hrušov
BF VK Mihálik Jozef
CYLA Liptal
Trebostovo
Stará Ľubovňa
Selec
Mútne
Spišská Nová
Ves
Salka
Part. Lupča
Pavlov Grúň
Gánovce
Oravský
Podzámok
Malá Čausa
Horné
Lefantovce
Banská
Bystrica
Mesto
CIRO z Lupčianskej
Hegeduš Vladimír
BF LM
doliny
st
PP Kiska Bystrík Ing.
BF NR Ďuriš Jozef
Vodič
CIRA Vrátna
dolina
Plemeno
BF BB Fraňo Róbert
Okr.
Cira spod Hradnej
veže
Pes
spol.
1
3
15
20
1
4
5
15
3
3
5
8
1
22
2
neús.
0
0
2
7
0
0
1
2
1
0
0
2
0
8
0
jele­nia
0
1
6
12
1
4
2
12
1
2
2
4
1
8
0
srn­čia
1
0
2
3
0
0
0
1
2
0
0
0
0
4
0
da­nielia
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
2
0
muf­lónia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
sika
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
7
5
0
0
3
1
0
1
3
3
0
7
2
divia­čia
med­veď
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
líš­­ka
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
jaz­vec
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vlk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zachr. divina
14
240
617
1042
75
330
270
1113
51
153
239
395
65
741
90
váha [kg]
Zver
59,98
568,8
1591,01
3232,84
234
1029,6
716,4
3402,49
177,74
459,36
644,88
965,4
202,8
2050,13
172,8
[v €]
Počet
dohľad.
stárie hod
350
dĺžka [m]
12,0
3,0
5,5
7,2
4,0
6,0
5,5
5,9
3,3
6,3
5,2
9,3
13,0
70
457
400
500
200
450
0
367
100
400
383
1123
617
400
0
600
238
525
0
1100 1200
500
777
767
1500
690
1538
300
11,3 1005
2,0
Stopa
dure­nie [m]
118
stavanie
[min]
0
10
9
18
0
30
12
27
0
14
5
24
0
10
15
0,0
0,0
10,8
5,0
0,0
0,0
11,0
25,0
0,0
11,7
3,0
18,3
20,0
10,0
5,0
hláse­nie [mn]
119
Plemeno
Vodič
BF PD Zábojník Marián
BF ZA Dvorská Naďa
BF PD Važan Tibor
BF LM Čendula Jozef
Banská
BF BB Kováčik Martin Ing.
Bystrica
BF
BF RK Mrva Martin
BF VK Bernáth Marián
ELA Jelenia obora
Orava
Ema Vrátna dolina
EMA z Dudnísk
ENNY Vatrová
FAJA od
Stanovského
Fanny Krigov
Fany spod Štíbľa
Fida spod
Oravského hradu
BF
BF VK Slúka Miroslav
Frida Krigov
Gabi Šípová skala
SL Pilát Radovan
SL Smrek Karol
BF
FREDY Čajmar
Luscoň Lubomír
Mgr.
BF NO
Flóra Jelenia
obora Orava
LE Holováč Ján
SL Sekelský Miroslav
Veľký Krtíš
Kolačkov
Stará Ľubovňa
Sihelné
Veľké Straciny
Kalameny
Olšavica
Ľubeľa
Prievidza
Horná Tižina
Dolné
Vestenice
Stará Ľubovňa
Spišské Bystré
BF
PP Lopuch František
BF
EDA spod Hradnej
veže
Štefanová
Dyna z Jaseňova
Porubčanský
Branislav
Východná
Mesto
BF ZA
BF LM Halahija Juraj
Okr.
Drina Vrátna
dolina
Doner z
Lupčianskej doliny
Pes
spol.
19
4
24
8
4
2
4
2
1
1
11
15
3
1
3
4
neús.
1
0
11
0
0
0
0
0
0
0
3
7
1
0
0
0
jele­nia
11
4
18
3
2
1
1
1
0
1
7
8
3
1
3
2
srn­čia
1
0
2
3
0
0
1
0
0
0
3
0
0
0
0
0
da­nielia
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
6
0
0
0
0
muf­lónia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
sika
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
divia­čia
7
0
4
1
2
0
2
0
1
0
1
1
0
0
0
2
med­veď
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
líš­­ka
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
jaz­vec
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vlk
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
725
265
1112
366
315
150
173
108
30
80
410
557
185
75
150
375
váha [kg]
Zachr. divina
1836
826,8
3399,05
975,74
820,8
358,8
458,71
331,8
57,6
249,6
1301,4
1699,2
577,2
234
468
1008
[v €]
Zver
stárie hod
894
588
1375
3750
1275
300
50
7,8
4,8
592
450
10,6 1258
4,7
8,8
7,0
5,0
1,0
13,0
100
0
350
150
500
150
208
113
600
525
130
250
0
0
1050
1453 1067
740
1200
667
513
dĺžka [m]
16,0 1100
3,1
4,6
14,0
1,5
3,7
3,8
Stopa
dure­nie [m]
Počet
dohľad.
stavanie
[min]
16
20
21
7
30
28
9
20
0
0
65
28
20
0
15
18
15,0
10,0
17,5
6,9
0,0
10,0
5,8
0,0
0,0
0,0
65,0
27,5
12,5
0,0
0,0
17,5
hláse­nie [mn]
BF RK Mišiak Miloš Ing.
BF RK Lazík Stanislav
Gero z
Ľubochnianskej
doliny
GLÓRIA Čajmar
BF RK Ondrej Šimún
BF
BF MT Bvocik Roman
Iroš z
Ľubochnianskej
doliny
Ivena od
Margarétky
JAGO Dravecká
dolina
BF
BF PU Fedorová Zuzana
IMAN Jágrová
JOLA od
Margaretky
BF PD Košík Radovan
ILA Vandráčka
SL
Štefánik Miroslav
Mgr.
Sirotný Marek
BF BB Fraňo Róbert
Hugo z
Liptovských Revúc
IL
BF
HANA Demjanka
Tomko Vladimír
SL
Ing.
BF GL Červenko Lubomír
Vodič
GERO Lesnícka
lúka
Plemeno
BF LM Hapčo Ján
Okr.
GANA Stanišovská
dolina
Pes
4
Dolné
Kočkovce
Hniezdne
Trebostovo
Motešice
2
2
11
8
3
Dolné
Vestenice
Lúčky - kúpele
8
1
3
2
31
2
spol.
Banská
Bystrica
Hniezdne
Lipt. Revúce
Kalameny
Stará Voda
Liptovský Ján
Mesto
neús.
0
1
3
0
0
2
1
0
1
0
0
1
jele­nia
1
0
6
3
2
2
4
1
3
2
15
2
srn­čia
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
3
0
da­nielia
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
muf­lónia
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
sika
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
4
5
0
0
4
0
0
0
10
0
divia­čia
med­veď
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
líš­­ka
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
jaz­vec
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
vlk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zachr. divina
80
25
498
351
240
71
500
80
430
125
2212
50
váha [kg]
Zver
231,6
48
1366,56
895,92
718,8
221,52
1200
249,6
1341,6
390
6108,62
156
[v €]
Počet
dohľad.
stárie hod
1150
dĺžka [m]
2,5
9,5
6,5
6,3
8,0
7,7
5,6
4,0
2,3
7,0
475
550
909
2338
975
417
1525
400
783
3750
10,0 1600
5,5
Stopa
300
0
600
131
183
0
750
0
150
500
225
0
dure­nie [m]
120
stavanie
[min]
15
0
20
19
27
0
17
0
20
15
28
0
5,0
0,0
1,0
7,9
11,3
0,0
0,0
0,0
8,5
7,5
7,3
0,0
hláse­nie [mn]
121
BF MI Želtvayová Judita
Mokriš Igor prof.
Ing. CSc.
BF LM
BF SN Krajči Gustav Mgr.
BF RK Vrlík František
KAZBAL Daktyl
Hazba
Kim Stanišovská
dolina
LARGO Lesnícka
Lúka
Lesa z
Ľubochnianskej
doliny
Považská
Bystrica
BF PB Mikloš Pavol
BF SN Pačan Peter Ing.
BF LM Čendula Jozef
MARKO Lesnícka
Lúka
Marla de
Eisenkappel
Ľubeľa
Spišské Vlachy
Ružomberok
Malik de
Eisenkappel
Mariánske
Lázně
Ľubochňa
Sp. Nová Ves
Jamník
Michalovce
Domaniža
Ľubochňa
Levoča
Mesto
Loran Lesnícka lúka BF RK Jurčina Alojz
Brychta Lubomír
Ing.
BF PB Kardoš Miroslav
Karo Jasanový
hřeben
Lessy Lesnícka lúka BF KV
BF RK Vrlík František
LE Lesňák Michal ml.
Vodič
KARIN z
Ľubochnianskej
doliny
Plemeno
BF
Okr.
KAJLA Stanišovská
dolina
Pes
spol.
3
6
6
2
7
2
9
16
4
42
5
2
neús.
0
0
0
0
4
0
3
2
2
9
0
0
jele­nia
1
3
5
2
6
2
6
8
3
21
4
1
srn­čia
1
0
0
0
0
0
0
2
0
10
1
0
da­nielia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
muf­lónia
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
sika
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
divia­čia
1
3
1
0
1
0
1
6
1
11
0
1
med­veď
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
líš­­ka
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
jaz­vec
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vlk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
340
475
160
305
110
575
383
210
1754
287
140
váha [kg]
Zachr. divina
249,06
892,8
1422
499,2
951,6
343,2
1728
942,96
571,2
4929,69
909,41
382,8
[v €]
Zver
stárie hod
1103
713
275
2,8
11,0
4,0
1,5
417
908
817
275
16,7 2133
4,5
517
0
300
340
170
0
833
200
500
6
100
1056 1017
1050
525
dĺžka [m]
11,6 2100
7,0
9,3
6,4
8,4
2,5
Stopa
dure­nie [m]
Počet
dohľad.
stavanie
[min]
10
100
8
0
42
10
28
9
20
51
23
0
15,0
20,0
15,0
0,0
41,7
0,0
26,7
14,3
10,0
36,0
0,0
0,0
hláse­nie [mn]
BF LM Kollár Marek
Varo Vlčí potok
Šahy
HF ZA Dvorský Peter
Exa Polominy
Belá
Kľušovská
Zábava
Chapčák Dušan
HF
ENJA z Brdské
hájenky
BJ
Spišská Belá
Endy spod
HF KK Kriššák Eduard
Ľubčianskej Magury
HF LV Stahl Dušan
ELBA Minas
Ithilien
HF LE Jurský Jaro
Tichý Potok
Slovenská Ves
Nižné Repaše
HF KK Plučinský Eduard
CLIF z Javorinky
Cora z Mechova
Dik Hanzeľov dvor HF SB Tomala Pavol ml.
Tichý Potok
HF SB Tomala Pavol Ing.
Bzovská
Lehôtka
Cedra Hanzeľov
dvor
Balanda Miroslav
Ing., PhD.
19
6
5
6
4
3
6
4
6
4
Liptovská
Osada
HF ZV
HF RK Randus Jozef Ing.
Baška Polominy
8
4
5
3
3
1
spol.
Tichý Potok
Telgárt
Svarín
Berni z
Mihálikovho dvora
HF SB Tomala Pavol Ing.
Bak z Javorinky
ATHOS z Javorinky HF BR Šipula Ján
BF RA Hlinka Vladimír Ing. Muráň
TINA spod Glatzu
Muráň
Turček
Mesto
BF RA Botto Milan Ing.
Vodič
BF TR Neuschl Ervín
Plemeno
TIMO spod
Glatzu
Okr.
Tera Fatra
Pes
Počet
dohľad.
neús.
7
2
0
0
0
1
2
0
0
1
0
0
1
0
1
0
jele­nia
9
2
3
1
4
3
5
4
5
4
6
1
4
2
0
0
srn­čia
1
2
1
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
da­nielia
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
muf­lónia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
sika
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
divia­čia
9
2
1
2
0
0
1
0
1
0
1
2
1
1
3
1
med­veď
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
líš­­ka
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
jaz­vec
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vlk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
555
160
237
130
320
230
211
278
310
325
580
255
330
95
80
35
váha [kg]
Zachr. divina
1448,7
534,12
723,34
431,22
998,4
717,6
633,12
867,36
925,2
1014
1790,99
621,06
945,6
248,4
153,6
67,2
[v €]
Zver
stárie hod
183
2267
250
dĺžka [m]
0
0
0
5,4
7,0
1,6
4,5
5,3
7,3
3,2
7,5
3,7
4,3
4,8
6,8
769
1042
150
217
550
1400
345
500
217
143
669
975
553
100
100
10
1900
500
310
100
150
0
350
0
10,2 1164 3000
1,7
3,7
3,0
Stopa
dure­nie [m]
122
stavanie [min]
35
20
13
0
33
30
13
30
13
0
25
0
30
5
0
0
34,7
20,0
16,3
8,8
15,0
10,0
10,0
16,7
12,5
0,0
0,0
0,0
17,5
1,0
0,0
0,0
hláse­nie [mn]
123
HF LE Holováč Ján
HF NM Renováček Andrej
HF PU Miroslav Učeň
HF PD Uhliarik Miloš
HF
HF LE Lipták Martin
Fichta zo Starej
Hájnice
FRIDA Minas
Ithilien
Geli Vidov vrch
GIPI od FÍGĽA
Gron Minas
Ithilien
Iwan von der
Königsbuche
Paris Devana
HF ZC Kmeťo Ľubomír
HF RS
Rimavská
Sobota
Levoča
Hažlín
neús.
0
3
0
2
1
1
0
2
0
1
0
jele­nia
4
2
1
3
3
0
2
4
0
4
2
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
1
srn­čia
957 179 538 87
8
10
3
3
7
Lysá pod
Makytou
Nová Lehota
5
6
6
Nové Mesto
n/V
Olšavica
Tekovská
Breznica
3
5
Liptovská
Osada
Lubeník
6
Mesto
spol.
Rimavská
Sobota
Spolu/ priemer
Kovalčík Vojtech
Ing.
Hric Martin
HF RA Gdovin Branislav
FAUST Vidov vrch
FEA spod
Ľupčianskej
Magury
BJ
HF RK Randus Jozef Ing.
Kovalčík Vojtech
Ing.
Vodič
Faro Polominy
Plemeno
HF RS
Okr.
Fany od Figľa
Pes
da­nielia
38
2
0
0
0
0
3
0
0
0
0
1
muf­lónia
28
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
sika
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
divia­čia
254
2
7
1
0
4
1
3
2
2
0
2
med­veď
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
líš­­ka
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
jaz­vec
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vlk
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47364
711
543
168
50
502
271
293
290
150
220
367
váha [kg]
Zachr. divina
140927,47
2097,96
1433,29
510,96
156
1389,84
726,6
767,11
808,8
323,46
703,86
991,1
[v €]
Zver
stárie hod
6,3
8,5
5,0
10,0
5,0
7,7
2,2
5,5
13,0
6,7
1,6
6,8
dĺžka [m]
944
863
579
700
1200
857
166
1383
867
933
420
767
Stopa
355
260
1063
175
0
200
0
210
150
350
200
500
dure­nie [m]
Počet
dohľad.
stavanie
[min]
17
17
50
18
0
15
0
12
30
8
11
22
10
0,0
7,5
0,0
0,0
0,0
10,0
7,5
0,0
6,7
11,0
0,0
hláse­nie [mn]
124
22
6
3
30
24
1
52
1
139
BB
KE
NR
PO
TN
TT
ZA
Česko
SPOLU
BA
kraj
počet
hlásení
116
1
49
1
21
20
2
6
16
BF
23
3
0
3
10
1
0
6
HF
957
7
324
11
181
175
33
60
166
dohladávky
spolu
179
4
54
0
51
34
9
5
22
z toho
neúspešné
26
0
13
0
2
1
0
0
10
overenie
nástrelu
16,7
5,7
4,7
7,2
5,9
2133
1034
305
864
846
574
1276
9,5
7,1
886
priem.
dlžka
(m)
6,2
priem.
stárie
stopy
(hod)
833
375
276
328
388
149
414
287
pr.
dĺžka
durenia
(m)
42
18
36
14
17
7
36
14
pr.
dĺžka
stavania
(min)
Zoznam Dohľadávok podľa krajov 2011
42
10
9
11
8
10
12
7
pr.
dĺžka
hlásenia
(min)
47364
305
15333
677
7754
10292
1141
3945
7917
zachránená
divina
kg
140927,47
951,6
48915,64
1773,71
22450,94
30576,6
3197,75
11115,98
21945,25
zachránená
divina v €
125
Okres
Vodič
BF
BF BB Bonta Ján
BF MT Bvocik Roman
ERIK
z Ľubochnianskej
doliny
HERA Trium Slecs
JAGO Dravecká
dolina
Trebostovo
Banská Bystrica
Banská Belá
Ľubica
Slopná
Rohožník
Mesto
Spolu/priemer
BS Klátik Marian
BF KK Šoltés Jozef
BORKA Krígov
PB Hlaváč Ján
BF MA Šíra Ladislav Ing.
Plemeno
BEGA spod Laboša BF
ARGON
z Travného
Pes
Počet
dohľad.
spolu
32
4
1
3
2
4
8
neúsp.
6
2
0
1
0
2
0
jele­nia
2
1
0
0
0
0
1
srn­čia
16
2
1
1
1
3
6
da­nielia
1
0
0
0
0
0
0
muf­lónia
2
0
0
1
0
0
1
Zver
sika
2
0
0
0
0
0
1
divia­čia
0
0
0
0
0
0
0
med­veď
10
2
0
1
1
1
0
líš­­ka
0
0
0
0
0
0
0
jaz­vec
1
0
0
0
0
0
0
vlk
0
0
0
0
0
0
0
Zachr. divina
váha [kg]
1712
22
35
110
200
150
625
4123,56
35,34
99,13
225,75
443,87
424,83
1764,42
[v €]
stárie hod
310
dĺžka [m]
500
1150
0,4
6,0
48
2000
14,0 1200
9,0
2,5
11,0 1100
4,9
Stopa
15
0
200
1000
0
325
150
dure­nie [m]
Neuverejnené Dohľadávky z roku 2010
stavanie [min]
1
0
40
0
0
13
16
0,4
15,0
0,0
10,0
20,0
0,0
0,0
hláse­nie [mn]
Správa o hospodárení klubu
v roku 2011
Zloženie členskej základne v roku 2011 bolo nasledovné:
Čestní členovia Riadni členovia s úhradou
členského do 31. 12. 2011 Riadni členovia s úhradou
členského do 30. 06. 2011 Zahraniční členovia
Celkom spolu Počet 34
Platba Spolu
0 Sk
0 €
981 7,00 €
6 867,00 €
1 14 3,30 € 15,00 € 1 030 členov 3,30 €
210,00 €
7 080,30 €
Nákladová časť
Materiál: Zahrňuje v sebe výdavky na zakúpenie obálok a samolepiek
na distribúciu Spravodaja, na korešpondenciu členov výboru, výdaje
nevyhnutne potrebné na činnosť a prevádzku klubu (rozmnožovanie
tlačív, kancelársky papier, baliaci papier, bonitačné tabuľky, odporúčania
na párenia a tiež zakúpenie náplne do hlavy tlačiarne a pod.).
Spoje: Hlavná časť výdavkov predstavovala distribúcia Spravodaja
(poštovné 1 ks výtlačku – 0,60 €, do zahraničia 2,80 €) a výzvy k úhrade
členských poplatkov, korešpondencia predsedu klubu, poradcu chovu
a ekonóma klubu ako aj ostatných členov výboru a tiež styk s ISHV.
Ostatné náklady: Boli čerpané na vydanie Spravodaja, náklady potrebné na prevádzku a činnosť klubu, vydanie propozícií XXX. r. Skúšok
farbiarov Slovenska, platba web stránky klubu, centrálne vyhodnotenie
RTG dysplázie bedrových kĺbov, Propagačný materiál použitý na Poľovnícku výstavu v Bratislavskej Inchebe a poplatky za účet vo VÚB banke. Cestovné: Čerpané na zasadnutia výboru a predsedníctva na
Poľovnícku výstavu, ktorá sa konala v dňoch 15. – 19. 6. 2011 v Bratislavskej Inchebe, kde náš Klub mal stánok, na XXX. r. Skúšok farbiarov
Slovenska, XXXII. r. dohľadávok ISHV v Rakúsku spojený s poradou
Predsedov klubov, Poradcov chovov ako aj ekonómov s voľbou nového
predsedníctva na ďalšie volebné obdobie, VI. ročník Memoriálu Bene126
dikta Gierzsewskeho, ktorý usporiadal Poľský klub chovateľov farbiarov,
poradcu chovu na kontrolu vrhov a chovných jedincov, výstav, ako aj
rozhodcom delegovaných na chovné zvody, výcvikový kurz a rôznu
ostatnú činnosť klubu.
Ceny: XXX. r. Skúšok farbiarov Slovenska, Klubová výstava farbiarov – cena Dr. Duchaja. Recipročne aj náš klub poskytol vecné ceny
na XXXII. r. Medzinárodných dohľadávok ISHV v Rakúsku a na VI. r.
Memoriálu Benedikta Gierszewskiego v Poľsku.
ISHV: Členský poplatok do Medzinárodného spolku farbiarov 450 €
Náklady podľa druhového členenia sú nasledovné:
Druh nákladu Prevádzka Činnosť Spravodaj Schôdze Chovateľské Skúšky farbiarov Slovenska Výcvik ISHV S p o l u :
Skutočnosť
629,40 €
4 263,29 €
3 690,16 €
1 266,88 €
1 917,32 €
4 228,53 €
575,00 €
450,00 €
17 020,58 €
Náklady podľa účelového členenia sú nasledovné:
Účel Skutočnosť
Materiál Spoje Cestovné Ostatné náklady Ceny ISHV 167,30 €
1 329,74 €
9 433,97 €
5 438,39 €
201,18 €
450,00 €
S p o l u : 17 020,58 €
127
Príjmová časť – je tvorená hlavne členskými platbami (45,51 %)
a chovateľskými poplatkami (50,07 %), krytie a šteňatá (25,35 %), export
(52,06 %),chovný zvod (7,90 %), dysplázia (11,79 %) a klubová výstava
vo Zvolene (2,90 %) ]. Sponzorské (1,15 %) a ostatné príjmy – odpredaj
materiálových zásob a úroky spolu predstavovali (3,27 %).
Aj napriek tomu, že som načas požiadal SPZ v Bratislave o dotáciu
na činnosť klubu na rok 2011 vo výške 398 €, túto sme neobržali.
Veľa členov využíva možnosť predplatiť si členský poplatok aj na
ďalšie roky, čo je veľké plus pri úspore poštovného a času potrebného
na výzvu členského. Každý rok využívajúc zaslanie Spravodaja prikladám
tým členom, ktorým končí členstvo v klubu k 31. 12. poštovú poukážku
k úhrade členského poplatku. No aj napriek tejto skutočnosti musím konštatovať, že začiatkom decembra 2011 som musel opäť vyzvať k úhrade
členského poplatku až 280 členov (stálo to cca 120 € – poštovné, obálky,
rozmnoženie výzvy), z ktorých si 99 členov neuhradilo členský poplatok
do 31. 12. 2011, a tak sa s nimi, hoci neradi, ale musíme rozlúčiť. Veľa
členov už využíva možnosť platieb Internet Bankingom.
Príjmy Skutočnosť
Sponzorské Členské Chovateľské –
–
–
–
–
Tržby –
–
–
–
Úroky 200,00 €
7 943,50 €
4 549,00 €
2 215,50 €
1 030,00 €
690,00 €
254,10 €
60,00 €
250,00 €
96,00 €
154,00 €
10,42 €
S p o l u : export chov dysplázia chovný zvod výstavy spravodaj klubové odznaky farbiarske odznaky kniha 50 rokov KCHF 17 452,52 €
Tak ako po minulé roky, aj v roku 2011 výbor zabezpečil výrobu farbiarskych zvrtlíkov, obojkov na bavorských a na hanoverských
farbiarov, krátke remene cez plece, 7 m dlhé vodiace remene, ako aj
samolepky s hlavou farbiara.
128
Aj v roku 2012 si tieto výcvikové pomôcky + klubové a farbiarske
odznaky, ako aj knihu – kroniku k 50 výročiu založenia klubu –
50 rokov Klubu chovateľov farbiarov budú môcť záujemcovia objednať
u ekonóma klubu.
U ekonóma klubu si členovia môžu ďalej objednať knihy: Horské
plemená psov v službách poľovníctva, Půlstoletí s barváři.
Klub k 31. 12. 2011 má na zásobách materiál v hodnote 2 102,50 €,
ktorý pozostáva:
Klubové odznaky:
Farbiarske odznaky: Kniha 50 rokov KCHF: Dataprojektor: Označenie rozhodcu: Geometrické kliešte: Snímač čipov: 276
623
65
1
1
2
2
ks
ks
ks
ks ks
ks ks S p o l u :
215,28 €
392,49 €
405,60 €
647,81 €
2,00 €
6,16 €
433,16 €
2 102,50 €
Pri hodnotení celkovej bilancie hospodárenia veľmi výrečne hovoria
nasledujúce údaje:
Stav k 01. 01. 2011
Stav k 31. 12. 2011
Pokladňa Spolu
21 260,10 €
21 799,33 €
21 560,70 €
21 992,64 €
Stav k 1. 1. 2011 21 Príjmy Výdaje Stav k 31. 12. 2011 Členské predplatené na ďalšie roky Skutočný stav k 31. 12. 2011 560,70 €
+17 452,52 €
–17 020,58 €
+21 992,64 €
16 662,00 €
5 330,64 €
300,60 €
193,31 €
Účet Ing. Ladislav Druska
ekonóm KCHF
129
S P O N Z O R I
Účelové príspevky v hotovosti:
1. Tibor Važan, Prievidza
2. Vojenské lesy a majetky Malacky š. p. 50 €
150 €
Klub chovateľov farbiarov sa obracia na solventných členov, ktorí môžu klub či už finančne, alebo materiálovo
podporiť, aby finančnú čiastku poukázali na účet KCHF vo:
VÚB a. s., číslo účtu 2776722851/0200,
alebo poštovou poukážkou „H – II. trieda podaj“ na
adresu ekonóma klubu:
Ing. Ladislav Druska
Tyršovo nábrežie 10
040 01 Košice
Akákoľvek finančná čiastka je pre Klub vítaná. Darcov
zverejňujeme v Spravodaji.
Ì
130
Ì
Ďakujeme !
Ì
VyškrtnutÍ členovia,
ktorým končilo členské k 31.12.2011
735 Antol Peter
mons. Bartosiewicza 2 951
98 Bédi Juraj
Rovniankova 7
851
103 Birčák Karol Ing.
Športovcov 534/31 935
807 Bobrík Stanislav
032
57 Bródy Marcel
Pieskovcova 5/A
841
627 Bučko Jozef Ing.
A.Hlinku 903/8
962
885 Cigánik Jaroslav
Krasňany 309
013
559 Csélpő Radoslav
044
563 Čopák Blažej
Vyšná Jablonka 51 067
675 Dankovič Peter
094
841 Dubec Zdeno
Bukovčana 25/9
971
111 Durdovanský Dušan
Školská 21
902
838 Farkaš Pavol
Nová 283/111
900
696 Fekete Miroslav
Sobotská 4
980
812 Figúr Jaroslav
Čierna Lehota 55
049
81 Flegner Ervín
Petrovova 192
044
595 Furman Vladimír
Kopaničná 30
044
703 Gabrš Ján
Bohunice 8
935
643 Gašinec Štefan
032
772 Gazda Štefan
Družstevná 9
982
852 Golis Oliver Ing.
023
798 Grác Vincent
K Ihrisku 238/12
044
430 Habuda Pavel
900
493 Hegeduš Vladimír ml. 032
488 Holováč Ján
Jablonov 205
053
228 Huňady Pavol Ing.
M.Benku 20
901
754 Huraj Peter Ing.
Škarvana 23
027
677 Jurášek Eugen Ing.
Cerovská 5
900
962 Karaffa Peter Ing.
Šurianska cesta 20 940
740 Kňava Vladimír
Cedrova 491/4
031
528 Kolenič Ondrej
Hviezdoslavova 26 962
508 Kováčik Jan
Dulice 314
038
668 Kovalík Jozef
Brezovica-Školská 317 028
202 Krella Roman
Sládkovičova 1147/2 977
01 Nitrianske Hrnčiarovce
02 Bratislava
02 Žemberovce
42 Pribylina 474
07 Bratislava - DNV
12 Detva
03 Varín
23 Jasov 79
34 Nižná Jablonka
35 Soľ 379
01 Prievidza
01 Vinosady
31 Stupava
02 Jesenské
36 Slavošovce
25 Medzev
15 Nižná Myšla
05 Pukanec
15 Partizanska Ľupča 177
01 Tornaľa
01 Oščadnica 1852
20 Malá Ida
67 Láb 560
15 Partizánska Ľupča 307
03 Jablonov pri Levoči
01 Malacky
44 Tvrdošín
81 Šenkvice
66 Nové Zámky
04 Liptovský Mikuláš
37 Kováčová pri Zvolene
11 Belá
01 Trstená
01 Brezno
131
912 Krištan Ľubomír MVDr. Čaklov 248
094
721 Kučera Peter
Okružná 181
013
825 Kušnierik Štefan
Budovateľská 522
059
918 Laktiš Jozef
Cintorínska 50
951
168 Láska Róbert Ing.
966
914 Lojška Ján
Dežerice 88
957
1245 Ľubek Milan Mgr.
u. Potok 490/2
029
524 Macko Marek
991
756 Majerík Ivan
ul. Družby 321/59 976
856 Maliňák Ján Ing.
Martinček 97
034
631 Malovec Jozef
nám. Slobody 1405/20 020
442 Maráček Ladislav Ing.
906
920 Margolien Ivan
Cimenná 21
956
209 Matúšek Peter
Švecova 484/27
014
692 Mičko Peter
914
995 Miháliková Erika Mgr.
991
429 Mihelič Martin
Fučíkova 440/90
087
605 Morávek Ján
065
580 Nalevanko Ondrej
Prešovská 51/1
055
444 Oberhauser Jozef Ing. Bystrá 355/22
055
123 Olejka Adam
Račice 83
972
146 Oleš Rastislav
027
775 Palček Ján
018
427 Páleník Róbert
951
262 Pastirčak Pavol JUDr. Matysova 70
065
997 Piovarči Jozef Ing.
Dovalovo 322
033
198 Plachý Pavel
Medovarce 77
962
6 Podmanický Dušan MUDr. Kapitulská 360
946
976 Poľák Vladimír
044
730 Poľovnícka spoločnosť Čierny vrch
972
674 Poľovnícke združenie II
052
184 Ponícky Peter
ul. Gagarina 2427/95 960
607 Puček Róbert
018
991 Pytel Ľubomír
Lopúšne Pažite 59 023
264 Ryger Ľubomír
Borovského 928/3
914
948 Sedlák Ladislav
Nižný Orlík 89
090
909 Sekelský Karol ml.
065
25 Schneidhofer Michael Ing. Hlboká cesta 8376/20B 010
139 Smitek Dušan
032
322 Smolar Jozef
029
132
35 Soľ
51 Predmier
16 Hranovnica
93 Topoľčianky
77 Ostrý Grúň 72
03 Bánovce nad Bebravou
52 Hruštín
08 Lesenice 184
98 Lopej
95 Likavka
01 Púchov
37 Sološnica 293
37 Zlatníky
01 Bytča
43 Omšenie 460
42 Hrušov 122
01 Giraltovce
33 Veľký Lipník 44
01 Margecany
01 Margecany
22 Nitrica
13 Suchá Hora 303
64 Košeca 382/36
45 Horné Lefantovce č. 388
46 Malý Lipník
01 Liptovský Hrádok 3
65 Hontianske Nemce
39 Iža
11 Ždaňa 255
26 Nitrianske Rudno
01 Spišská Nová Ves
01 Zvolen
35 Horná Poruba 353
36 Radoľa
41 Nemšová
11 Vyšný Orlík
45 Plavnica 80
01 Žilina
15 Partizánska Ľupča 551
55 Novoť 141
1367 Staňo Milan
Vyšné Kamence 931
843 Stopjak Anton
597 Svitok Ján
Cígeľ 289
950 Szarka Igor
Hlavná 1
877 Ščerba Peter Ing.
Cintorínska 395/4
916 Šesták Juraj Ing.
Jesenského 14
499 Šilon Jaroslav
Petržalská 8
163 Šimko Miroslav
960 Šimková Andrea MVDr. kpt. Nálepku 186
904 Šomšák Tomáš
Stará Voda 15
618 Špánik Július
406 Švanda Bohumír
Nižná Boca 90
30 Švec Pavol
638 Šveda Miroslav Ing.
Petrova 34
626 Švorc Zdeněk
Oertzenweg 54
623 Takáč Martin Bc.
Skaličná 12
265 Taňkoš František
245 Teplan Ľubomír
Sládkovičova 686/106
364 Trojan Jozef Ing.
Podsúlová 553
764 Urbán František
Gaštanova 5
933 Vallo Ján
Jánošíková 352
606 Varga Ján
215 Zadžora Jozef Ing., CSc. Vojenská 353
418 Žák František
Nižné Brehy 12
672 Želinský Jozef
Hlavná 574/92
Ì
Ì
013
029
971
925
093
902
060
053
019
053
018
032
086
086
141
055
067
017
049
943
013
055
900
027
082
06 Terchová
62 Oravské Veselé 197
01 Prievidza
81 Diakovce
03 Vranov nad Topľou
01 Pezinok
01 Kežmarok
40 Slovinky 54
01 Ilava
34 Švedlár
16 Domaniža 252
34 Malužiná
22 Kľušov 259
02 Gaboltov
63 Berlín BRD
61 Jaklovce
23 Baškovce pri Humennom 118
01 Považská Bystrica
22 Gemerská Poloma
01 Štúrovo
06 Terchová
51 Veľký Folkmár 9
41 Rovinka
32 Zuberec
56 Pečovská Nová Ves
Ì
133
XXX. ročník
SKÚŠOK FARBIAROV „O POHÁR SPZ“
27. – 30. 10. 2011, Častá-Papiernička
V uplynulom roku sa nám podarilo usporiadať jubilejný 30. ročník
skúšok farbiarov „O pohár SPZ“, ktorý sa konal v Častej-Papierničke
(okres Pezinok) v účelovom zariadení kancelárie NR SR – Papiernička.
Hlavným organizátorom bol Klub chovateľov farbiarov a spoluorganizátormi boli Lesy SR – OZ Smolenice, VLM SR – OZ Malacky,
OkO SPZ Malacky a OkO SPZ Pezinok s Poľovníckymi združeniami
a spoločnosťami.
Po odtrúbení slávnostných fanfár oficiálne otvoril skúšky riaditeľ XXX.
ročníka „Skúšok farbiarov o pohár SPZ“ František Bílik. Po príhovoroch
predstavil hlavný rozhodca rozhodcovské skupiny a vodičov, ktorí si
večer pred tým vylosovali poradové čísla:
č.1 BF, HEJDA Trium Slecs, SPKP 8699/10
vodič: MVDr. Gabriela Šarlinová
č.2 BF, CIBA Vrátna dolina, SPKP 8284/09
vodič: Pavol Žídek
č.3 BF, MALIK de Eisenkappel, SPKP 8707/09
vodič: Pavol Mikloš
č.4 BF, IVENA od Margaretky, SPKP 8576/10
vodič: Pavol Sirotný
č.5 BF, IROŠ z Ľubochnianskej doliny, SPKP 8620/09
vodič: Ondrej Šimun
č.6BF, FLORA Jelenia obora Orava, SPKP 8581/10
vodič: Ľubomír Luscoň
č.7BF, EZAL spod Oblíka, SPKP 7869/10
vodič: Ing. Július Prikryl
Hlavný rozhodca: Ing. Juraj Piecka, PhD.
Rozhodcovské skupiny:
1) Brňák Ján, Jurský Jaroslav
2) Černý Milan, Hapčo Jozef
3) Florek Karol, Ing. Šíra Ladislav
4) Florek Vladimír, Kardoš Miroslav
134
5) Porubčanský Braňo, Gešvandtner Tibor
6) Rapaič Rajmund, Ing. Karol Chvála
Na prvý deň boli pripravené tri umelo založené stopy a bola potreba
overiť tri nástrely.
Po overení bol jeden z nástrelov prehlásený za chybený. Jednalo sa
o overenie nástrelu jelenice sukou IVENA od Margarétky a následne aj
psom IROŠ z Ľubochnianskej doliny.
Pes MALIK de Eisenkappel dohľadával raneného daniela – ihličiaka,
ktorý žil a tak musel preukázať svoje schopnosti z durenia a stavania,
aby daniel bol čím skôr zbavený utrpenia. Suka CIBA Vrátna dolina
overovala nástrel muflonky, ktorú po 250 m našla zhasnutú.
Druhý skúšaný deň bola potreba tiež ísť overiť tri nástreli. Na overenia prvého nástrelu bola nasadená suka FLORA Jelenia obora Orava
a dva kontrolné psy EZAL spod Oblíka a IROŠ z Ľubochnianskej doliny.
Všetky tri psy preukázali že sa jednalo o chybenú ranu a kus bol prehlásený za nedohľadateľný. Na druhé overenie nástrelu bola nasadená
suka CIBA Vrátna dolina a kontrolná suka HEJDA Trium Slecs. Obe
preukázali že sa taktiež jednalo o chybenú ranu. Na overenie tretieho
nástrelu bola nasadená suka IVENA od Margarétky, ktorá dohľadala
danielku zhasnutú po 450 m.
Disciplína Posliedka s odložením sa skúšala tri dni. Prvý deň túto
disciplínu absolvovali tri psy, z ktorých jeden opustil miesto odloženia,
bol hodnotený známkou 0 a stratil šancu umiestniť sa v cene. Druhý
deň túto disciplínu absolvovali dva psy z ktorých tiež jeden opustil
miesto odloženia a bol taktiež hodnotený známkou 0 a tiež stratil šancu
umiestniť sa v cene. Posledný deň túto disciplínu absolvovali posledné
dva psy, ktoré túto disciplínu zvládli na 100 %.
Prácu na umelo pofarbenej stope nezvládol iba pes EZAL spod Oblíka, nakoľko nestihol prísť v časovom limite ku zveri a bol ohodnotený
známkou 0. Ostatné skúšané psy túto disciplínu zvládli bez problémov.
Hodnotenie
Žreb č. 1 – BF, HEJDA Trium Slecs s vodičkou MVDr. Gabrielou Šarlinovou. Na disciplíne posliedka s odložením (na voľno) suka opustila svoje
miesto a keďže odišla viac ako 25 metrov bola ohodnotená zn. 0. Nájdenie
nástrelu bolo ohodnotené zn. 4 s časom nájdenia nástrelu 4 min 50 sek.
Práca na umelo pofarbenej stope bola ohodnotená zn. 4 s časovým limitom
27 min, kde boli nájdené všetky 3 znaky na stope. K práci na prirodzenej
stope bola nasadená iba ako kontrolný pes po Cibe Vrátna dolina, keďže
135
mala z odloženia nulu. Tento kus bol vyhlásený za nedohľadateľný. Celkom
získala 130 bodov, skončila bez ceny na 6. mieste v poradí.
Žreb č. 2 – BF, CIBA Vrátna dolina s vodičom Pavlom Žídekom.
Posliedka s odložením (na remeni) zn. 4, nájdenie nástrelu trvalo 2 min
s hodnotením zn. 4. Práca na umelej pofarbenej stope s časom 20 min
bola ohodnotená zn. 4, kde boli nájdené všetky 3 znaky.
Práca na prirodzenej stope: Suka bola nasadená prvý deň na overenie
nástrelu muflonky, ktorú dohľadala po 250 m zhasnutú. Na druhý deň
bola tiež nasadená na overenie nástrelu jelenice a po nej aj kontrolná
suka. Obe preukázali, že sa jednalo o chybenú ranu a rozhodcovia
prehlásili kus za nedohľadateľný.
Celkom získala 250 bodov, v III. cene s umiestnením na 3. mieste.
Žreb č. 3 – BF, MALIK de Eisenkappel s vodičom Pavlom Miklošom.
Posliedka s odložením (na voľno) zn. 1, nájdenie nástrelu trvalo len
1 min 20 sek s hodnotením zn. 4. Práca na umelej pofarbenej stope
s časom 13 min bola ohodnotená zn. 3, kde bol nájdený iba 1 znak.
Práca na prirodzenej stope: Pes bol nasadený na overenie nástrelu
daniela – ihličiaka, ktorého prirodzenú stopu vypracoval. Nakoľko
daniel ešte žil, bol vypustený na durenie a stavanie. Z durenia bol
ohodnotený známkou 3, z hlasitého stavania známkou 2 a z chuti do
práce dostal známku 4.
Celkom získal 280 bodov, v III. cene a umiestnil sa na 2. mieste.
Žreb č. 4 – BF, IVENA od Margaretky s vodičom Pavlom Sirotným.
Posliedka s odložením (na voľno) zn. 4, nájdenie nástrelu trvalo 4 min
5 sek s hodnotením zn. 4. Práca na umelej pofarbenej stope s časom
30 min bola ohodnotená zn. 3, kde bol nájdený iba 1 znak.
Práca na prirodzenej stope: Suka bola nasadená na overeniáe nástrelu jelenice. Asi po 5 km durenia ju vystriedal kontrolný pes IROŠ
z Ľubochnianskej doliny, no ani jemu sa nepodarilo zastaviť a stavať
jelenicu. Na základe uvedených skutočností rozhodcovia usúdili, že
sa jednalo iba o povrchové poranenie jelenice a túto prehlásili za
nedohľadateľnú. Ďalší deň skúšok bola nasadená na overenie nástrelu
danielky, ktorú po 450 m dohľadala zhasnutú.
Celkom získala 290 bodov, skončila v III. cene s umiestnením sa
na 1. mieste.
136
MVDr. Gabriela Šarlinová
s BF HEJDA Trium Slecs
Pavol Židek
s BF CIBA Vrátna dolina
Pavol Mikloš
s BF MALIK de Eisenkappel
Pavol Sirotný
BF IVENA od Margaretky
137
Ondrej Šimun
s BF IROŠ z Ľubochnianskej doliny
Ľubomír Luscoň
s BF FLORA Jelenia obora Orava
Ing. Július Prikryl
s BF, EZAL spod Obríka
Víťaz XXX. ročníka skúšok farbiarov Slovenska Pavol Sirotný s BF IVENA od Margarekty
138
Žreb č. 5 – BF, IROŠ z Ľubochnianskej doliny s vodičom Ondrejom
Šimunom. Posliedka s odložením (na remeni) bola ohodnotená zn. 0,
keďže pes opustil svoje stanovište. Nájdenie nástrelu mu trvalo len
40 sek s hodnotením zn. 4. Práca na umelej pofarbenej stope s časom
18 min bola ohodnotená zn. 4, kde boli nájdené všetky 3 znaky.
Aj napriek tej skutočnosti, že bol najlepším psom pracujúcim na
umelej stope, vlastnú prácu na prirodzenej stope nemal. Bol nasadzovaný iba ako kontrolný pes z dôvodu zlyhania na disciplíne posliedka
s odložením, z ktorej bol ohodnotený známkou 0. Ako kontrolný pes
bol nasadený 2-krát. Pri obidvoch overeniach nástrelov rozhodcovia
prehlásili kusy za nedohľadateľné.
Celkom získal 130 bodov, skončil bez ceny na 5. mieste v poradí.
Žreb č. 6 – BF, FLORA Jelenia obora Orava s vodičom Ľubomírom
Luscoňom. Posliedka s odložením (na voľno) zn. 2, nájdenie nástrelu
trvalo 2 min s hodnotením zn. 4. Práca na umelej pofarbenej stope
s časom 33 min bola ohodnotená zn. 4, kde boli nájdené 2 znaky.
Práca na prirodzenej stope: Suka bola nasadená na overenie nástrelu
danielky, na ktorú tiež boli nasadení kontrolní psy EZAL spod Oblíka
a IROŠ z Ľubochnianskej doliny. Všetky tri psy preukázali, že sa jednalo
o chybenú ranu a kus bol prehlásený rozhodcami za nedohľadateľný.
Celkom získala 140 bodov, skončil bez ceny na 4. mieste v poradí.
Pohľad na rozhodcovský zbor
139
Žreb č. 7 – BF, EZAL spod Oblíka s vodičom Ing. Júliusom Prikrylom.
Posliedka s odložením (na voľno) zn. 4, nájdenie nástrelu trvalo iba 40
sek s hodnotením zn. 4. Práca na umelej pofarbenej stope prekročila
časový limit 60 min a nebola už hodnotená známkou. Na základe tej
skutočnosti bol tento pes nasadený ako kontrolný na overenie nástrelu
danielky, ktorú rozhodcovia prehlásili za nedohľadateľnú.
Celkom získal 60 bodov, skončil bez ceny na 7. mieste v poradí.
Na záver chcem poďakovať organizátorom a zároveň sponzorom
a to OkO SPZ Pezinok na čele s predsedom Františkom Bílikom, VLM
SR, šp. OZ Malacky na čele s Ing. Petrom Bartoškom, ďalej Ing. Ivanovi Dudovi, Ing. Eugenovi Juráškovi, Miroslavovi Kopiarovi, Pavlovi
Tichému a Jurajovi Vadovičovi.
Ing. Juraj Piecka, PhD.
hlavný rozhodca
Vľavo Pavol Žídek s BF CIBA Vrátna dolina – 3. miesto, v strede víťaz XXX. ročníka
skúšok farbiarov Slovenska Pavol Sirotný s BF IVENA od Margaretky a vpravo
Pavol Mikloš s BF MALIK de Eisenkappel – 2. miesto
140
Cena Hontu a Hrona
V dňoch 29.9 – 2.10.2011 sa v rekreačnom zariadení Krokava na
hranici okresov Revúca a Rimavská Sobota uskutočnil II. ročník skúšok
farbiarov o cenu Hontu a Hrona.
Napriek obrovskému úsiliu organizátorov na čele s riaditeľom skúšok
Ing. Vojtechom Kovalčíkom sa nepodarilo osloviť dostatok vodičov, aby
svojich zverencov predviedli na tomto regionálnom farbiaristickom podujatí. Po počiatočnom záujme vodičov (aj jeden vodič zo zahraničia),
obdržali napokon organizátori len 5 prihlášok. Aj z tohto malého počtu
sa 1 vodič odhlásil 2 dni pred podujatím bez podania vysvetlenia a suka
druhého vodiča sa začala hárať, čo ju z účasti na skúškach vylúčilo.
Ani ďalší vodič nemohol pre zdravotné problémy nastúpiť, a jeho psa
predvádzal náhradný vodič, tak napokon sa prezentovali traja vodiči
a hlavný rozhodca MVDr. Tibor Želtvay mohol skúšky otvoriť.
Celé podujatie prebehlo hladko a bez problémov, hoci atmosféra
bola trochu komornejšia. Všetky zúčastnené psy mali naozaj výbornú
možnosť sa prezentovať. Na ich výkonoch ako aj na výkonoch ich
vodičov bolo vidno, že takéto podujatie si vyžaduje špecifickejší výcvik so zameraním na intenzívne precvičovanie jednotlivých skúšobných disciplín. Čiastočná nedocvičenosť psov sa prejavila hlavne na
umelých stopách, výsledky ktorých neumožnili psov zaradiť do ceny.
Naproti tomu všetci vodiči mali možnosť pracovať na veľmi náročných
prirodzených stopách v okolitých, bohato zazverených revíroch. Čo je
najdôležitejšie, že všetky nahlásené poranené kusy zveri boli dohľadané. Vodiči aj psy mali takmer identické podmienky, lebo vo všetkých
prípadoch sa jednalo o poranenie zadného behu so zlomeninou kosti.
Najlepší výkon predviedol a zaslúžené víťazstvo zo skúšok si odniesol
pes Marko Lesnícka lúka s vodičom Ing. Petrom Pačanom. Absolvoval
úspešnú dohľadávku 14-hodinovej stopy jelienčaťa, avšak bez možnosti
durenia a stavania. Pri záverečnej prirodzenej práci celých skúšok bol
nasadený ako kontrolný pes. Po asi 1 200 m sústredenej práci na remeni
na stope, kde pred ním zlyhali dvaja psi, bez nájdenia akéhokoľvek
znaku začal pracovať s vysokým nosom. Ani po niekoľkonásobnom
vrátení vodič nevedel ako postupovať ďalej a prácu ukončil. Podmienky
boli mimoriadne ťažké, hustý krovinatý podrast, maximálne preschnutá
hrabanka (2 mesiace bez zrážok/) a 20 hodinová stopa s poranením
142
zadného behu bez farby. Po ukončení práce bol pes vypustený na voľné
hľadanie. Tento po chvíli vylomil postreleného jeleňa z ležiska, duril
ho cca 800 m do doliny a 200 m od dediny v riečke Turiec ho staval
v strede toku, plávajúc okolo neho. Pri tomto takmer gýčovitom obraze
pookrialo srdce každého farbiaristu a bola to naozaj pekná bodka za
vydareným podujatím.
Na záver krátke zamyslenie. Napriek nášmu úsiliu o zorganizovanie
kvalitného podujatia, zdá sa, že záujem vodičov o predvedenie psov
na takomto podujatí je už naplnený. Namiesto výberu psov sme robili
doslova nábor, hoci zúčastniť by sa mali len naozaj kvalitní psi. Asi je
potrebné zamyslieť sa, či takýchto podujatí nie je už priveľa a prijať
adekvátne rozhodnutia.
Pracujem v kynológii aj v rámci SPZ a v regionálnej organizácii
Rož­ňava-Revúca sa v tomto roku nenašlo dostatok psov na zorganizo-
Aktéri II. ročníka skúšok farbiarov o cenu Hontu a Hrona pri výrade
143
vanie skúšok duričov. Predbežných farbiarských skúšok sa zúčastnila
polovica psov oproti vlaňajšiemu roku. Poľovnícka legislatíva na úseku
kynológie sa už zdá sa prejavuje v praxi…
PS: Pohára Hontu a Hrona sa nezúčastnil a ani žiadny záujem neprejavil nikto z Hrona ani z Hontu…
Ing.Vladimír Hlinka
aktivista KCHF oblasť Revúca
Sponzori II. ročníka skúšok farbiarov
o Cenu Hontu a Hrona
Kamenárstvo Ulický s. r. o., Rimavské Zalužany
Best AUTOMAX s. r. o., Rimavská Sobota
PRP s. r. o., Veľký Krtíš
Zdenek Radič – RAVA, Hnúšťa
Lesopest s. r. o., Hnúšťa
Forestfarm s. r. o., Rimavská Sobota
Alexander Agócs, Jesenské
OPK Rimavská Sobota
Jozef Mihálik, Hrušov
Ján Šipula, Telgárt
Miroslav Bariak, Veľký Krtíš
RGO SPZ Rožňava-Revúca
Ing. Vladimír Hlinka
OPK Revúca
144
V. ročník skúšok farbiarov
o Spišský pohár, Brezovička
13. X. – 16. X. 2011.
V útulnom prostredí penziónu Hamborek v Brezovičke, sa vo štvrtok
večer o 18. hodine stretli rozhodcovia, psovodi a organizačný výbor
skúšok, aby vykonali posledné prípravné práce na raňajšie slávnostné
otvorenie skúšok a ich bezproblémový priebeh. Delegovaných rozhodcov
rozdelil hlavný rozhodca Ing. Peter Grellneth do dvojíc nasledovne:
č. 1 Rybár Miroslav, Smrek Karol
č. 2 Hudáč Jaroslav, Dobrovič Marcel
č. 3 Ing. Pitoňák Ľudovít, Valent Igor
č. 4 Lipták Martin, Figula Jozef
č. 5 Jurský Jaroslav, MUDr. Čaradský Tibor, umelé stopy posudzoval
Soročina Dušan a HR.
Vo štvrtok večer sme dostali oznam, že súťažný pes z Čiech mal
dopravnú kolíziu a vracia sa domov. Aj domáci prihlásený vodič sa
nemohol zúčastniť skúšok, a preto boli nasadení dvaja náhradníci. Podľa
programu si večer prítomní vodiči vylosovali štartovné čísla v tomto
poradí: č. 1 Ing. Tomko Vladimír so sučkou BF CINKA Baškin dvor,
č. 2 Mgr. Kardhordó Ladislav so psom BF CHURO z Podbrezovej,
č. 3 Mgr. Krajči Gustáv so psom BF LARGO Lesnícka lúka, č. 4 Tomala
Pavol ml. so psom HF BAK z Javorinky, č. 5 zahraničný psovod z Talianska Pellizzato Fausto so psom BF JUP, č. 6 Klátik Marian so psom
BF ERIK z Ľubochnianskej doliny.
V piatok ráno, po slávnostnom otvorení skúšok a vylosovaní jednotlivých prác, boli psovodi a vodiči nasadení na jednotlivé práce. Umelú
stopu č. 1 si vylosoval Marian Klátik. Pes umelú stopu v časovom limite
60 minút nevypracoval, našiel 2 znaky, hodnotenie známkou 0. Umelá
stopa č. 2. Fausto Pellizzato so psom JUP vypracoval stopu za 13 minút
ako vodič, pričom nenašiel žiadny znak. Hodnotenie známkou 2. Umelá
stopa č. 3 Mgr. Ladislav Kardhordó so psom CHURO nevypracoval stopu
v časovom limite, hodnotený známkou 0, našiel dva znaky. V sobotu
umelú stopu č. 4 vypracoval vodič Mgr. Gustáv Krajči so psom LARGO za
31 minút, ako vodič pričom nenašiel žiadny znak, hodnotenie známkou 2
ho zaradilo do III. ceny. Stopu č. 5 vypracoval vodič Pavol Tomala ml. so
146
psom BAK ako vodič za 13 minút a našiel 2 znaky, hodnotenie známkou
4. Umelú stopu č. 6 Ing. Vladimír Tomko so sučkou CINKA vypracoval
stopu za 38 minút ako hlásič hodnotený známkou 4 a našiel 1 znak.
Práca na prirodzených stopách vždy preverí psov a vodičov, pričom
zároveň ukáže verejnosti jeho pracovné schopnosti pri dohľadávkach
a má potvrdiť jeho opodstatnenie v revíroch s lovom raticovej zveri.
Nie vždy sa to darí v takej miere ako by sme si predstavovali. Vždy je
však potrebné aby sa poranená zver dohľadala a zverina zužitkovala. Aj
tento ročník sa niesol v očakávaní ako sa vodiči a ich farbiare popasujú
s nástrahami, ktoré im poranená zver pripraví. Záleží tu aj na šťastnom
Víťaz V. ročníka skúšok farbiarov o Spišský Pohár
Mgr. Gustáv Krajči s BF Largo Lesnícka Lúka
147
lóse, nakoľko každá stopa je iná a dokonale preverí každého účastníka
skúšok. V piatok ráno nás prekvapilo množstvo žiadostí poľovníkov zo
širokého okolia o preverenie nástrelu zveri, ktorá po rane nezostala na
nástrele a prípadne podľa rozhodnutia skúsených rozhodcov aj vykonať
jej dohľadanie. Ráno si vodiči vylosovali z 8 prác šesť a následne podľa
rozhodnutia hlavného rozhodcu aj pracovali na stopách pod dozorom
rozhodcovskej dvojice nasledovne.
Prirodzená stopa č. 1 ťažko poranená jelenica na zadný beh s nájdením kostnej triešte v Nálepkove posudzovala rozhodcovská dvojica č. 1
a HF BAK z Javorinky s vodičom Pavlom Tomalom ml. si neporadili
s vypracovaním stopovej dráhy a po 4,5 km prácu ukončil s hodnotením známkou 0. Na žiadosť rozhodcov o pridelenie kontrolného psa,
hlavný rozhodca pre pokročilý čas a veľkú vzdialenosť poveril lesníka
Červenku o dohľadanie a jej dostrelenie. Pre upresnenie, po ukončení
dohľadávky súťažným psom našiel lesník asi 200 m od tohto miesta
skupinu rómskych psov z dediny, ktoré hľadanú jelenicu držali, kde
ju lesník aj dostrelil a zverinu ošetril.
Prirodzená stopa č.2 – poranená jelenica na zadný beh, nájdená
farba. Rozhodcovská dvojica č. 2, BF LARGO a vodič Krajči vypracovali stopu 200 m a našli zhasnutú zver. Práca pre krátku stopovú dráhu
nebola hodnotená.
Prirodzená stopa č. 3. Poranený ihličiak na zadnú nohu posudzovala
rozhodcovská dvojica č. 3. Vodič Tomko so sučkou CINKA si s uvedenou stopou neporadili, hodnotenie známkou 0, a preto bol nasadený
kontrolný pes LARGO s vodičom Krajčim. Pes vypracoval stopu staršiu
ako 12 hod 1 200 m po ležovisko, pes zastavil unikajúceho jeleňa, ktorý
bol dostrelený. Hodnotenie práce bolo v I. cene, známky 3, 4, 4, 4.
Prirodzená práca č. 4. Levoča, diviak, rozhodcovská dvojica č. 4 ,
pes ERIK z Ľubochnianskej doliny s vodičom Mariánom Klátikom. Stopa
staršia ako 12 hodín, vypracovaná 450 metrov s hodnotením 4, 0, 0, 4.
Prirodzená stopa č. 5. Tichý potok, jelienča predný beh, striž a kúsok svaloviny. Rozhodcovská dvojica, č. 5, vodič Pellizatto a pes JUP,
kontrolný pes ERIK z Ľubochnianskej doliny s vodičom Mariánom Klátikom nepotvrdili vážne poranenie a prehlásili kus za nedohľadateľný.
Prirodzená stopa č. 6. Tichý Potok jeleň II. vekovej triedy, zadný beh.
Rozhodcovská dvojica č. 5, vodič Kardhordó so psom CHURO nenašli
žiadne znaky poranenia a rozhodcovia prehlásili zver za nedohľadaťeľnú.
Prirodzená stopa č. 7. Sabinov, strelec Mišenko, jelenica zadný beh.
Rozhodcovská dvojica č. 3 pes LARGO a vodič Krajči mimo súťaž nepotvrdili vážnosť poranenia a kus bol prehlásený za nedohľadateľný,
148
Prirodzená stopa č. 8. Dravce. Jelenica, rozhodcovská dvojica č. 2.,
vodič Tomko so sukou CINKA mimo súťaž dohľadal jelenicu hodnotenie 2, 0, 0, 2.
Pretože v piatok bolo veľa prác na prirodzených stopách museli
niektoré farbiare pracovať aj mimo súťaž, aby sa nástrely overili a dohľadala zver. 5 kusov bolo dohľadaných a tri boli po overení prehlásené
za ľahké poranenia a nadohľadateľné.
Na sobotu nám zostalo hodnotiť iba dvoch farbiarov na prirodzených
stopách, troch na umelých a posliedku s odložením.
Prirodzená stopa č. 9 a č. 10 v Lomničke rozhodcovská dvojica č. 5
a č. 6, vodič Pellizzato so psom JUP a Kardhordó so psom CHURO
nezistili žiadne znaky; po overení oboma vodičmi rozhodcovia prehlásili
práce za nedohľadateľné.
Prirodzená stopa č. 11, Kremná. Rozhodcovská dvojica č. 5. Vodič
Pellizatto a pes JUP. Poranená jelenica, kostná triešť, farba, striž. Po
vypracovaní stopy po ležovisko 4 000 m a následné nemé durenie na
4 000 metrov pes neustál a vrátil sa k rozhodcom. Prácu psa počas
práce na remeni a durenia kontrolovali rozhodcovia na GPS a neúspešný pokus zastaviť poranenú zver vyradili psa s hodnotením neobstál.
Na druhý deň mali pokračovať v práci domáci poľovníci. O výsledku
ťažkej dohľadávky sme sa nedozvedeli.
Posliedka s odložením nerobila ťažkosti vodičom a všetci ju zvládli
v obtiažnejšej verzii na voľno.
Vyhodnotenie a ukončenie skúšok sa vykonalo v sobotu večer.
Bohaté vecné ceny si podľa umiestnenia v poradí vybrali vodiči. Na
slávnostnej večeri za zúčastnili sponzori, čestní hostia, organizátori,
vodiči a rozhodcovia. Výbornú náladu doplňovali lesné rohy a ľudová
muzika až do skorých ranných hodín.
Čo dodať na záver? Vynikajúco zabezpečené a organizačne zvládnuté
skúšky sa konali za sychravého nevľúdneho jesenného počasia. Dážď,
sneženie, a silný severný vietor vodičom a psíkom značne sťažili prácu.
Výkony psovodov a ich zverencov nás však nepresvedčili a ukázali, že
pracovná výkonnosť našich farbiarov ešte stále nedosahuje požadované
pracovné výkony. Naďalej sa na Slovensku vyskytujú pracovne vynikajúce farbiare iba sporadicky a dajú sa zrátať na prstoch oboch rúk.
Neskutočne krásne, slnečné, aj keď mrazivé ráno nás vyprevádzalo do
svojich domovov. Prajem organizátorom ďalšie úspešné ročníky.
Hlavný rozhodca
Ing. Peter Grellneth
149
Sponzori skúšok farbiarov
o Spišský pohár 2011
• VLM SR š. p. Pliešovce,
OZ Kežmarok
• Firma KPN, Spišská N. Ves
• Mgr. Gustáv Krajčí
• Jozef Figula
• Oto Neuman
• Ing. Ján Bobko
• Peter Dravecký
• OKO SPZ Levoča
• Miroslav Rybár
• Róbert Rusnák
• Radoslav Pilát
• Mgr. Ladislav Kardhordó
• Ing. Vladimír Tomko
• rodina Dobrovičova
• Radim Šebesta – ČR
• Jirko Košík – ČR
• Emanuel Mrázek – ČR
Dovoľte mi, aby som touto cestou poďakoval sponzorom
a všetkým tím, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na
príprave a organizácii skúšok farbiarov o Spišský pohár 2011.
Zvlášť chcem vyzdvihnúť príkladnú pomoc VLM SR š.p. Pliešovce,
OZ Kežmarok pod vedením generálneho riaditeľa Ing. Juricu,
zamestnancom Lesnej správy Tichý Potok a Podolinec, ako aj
okolitým poľov. združeniam a poľovníckymi spoločnostiam pri
zabezpečovaní prirodzených prác.
Poďakovanie patrí aj všetkým delegovaným rozhodcom pod
vedením hlavného rozhodcu Ing. Petra Gellnetha, ktorí na skúšky
prišli a rozhodovali bez nároku na akúkoľvek náhradu.
Aj keď nám v čase skúšok počasie veľmi neprialo, myslím
si, že s partiou ľudí ako Jurský, Ing. Tomala, Lipták, Valent, Figula, Mgr. Krajči, Červenko sa nám opäť podarilo zorganizovať
vydarenú farbiarsku akciu.
Na záver všetkým ešte raz pekne ďakujem a teším sa na
ďalšiu spoluprácu pri VI. ročníku skúšok farbiarov o Spišský
pohár 2013.
FARBIAROM ZDAR !
Ľubomír Tököly, aktivista klubu
hlavný organizátor
151
II. ročník „O Mútňanský pohár 2011“
23. 10. 2011 – Mútne
Po ročnej prestávke sa 23. 10. 2011 uskutočnil II. ročník O Mútňanský
pohár, na ktorom sa zišli zástupcovia z troch Oravských okresov. Na
skúšky sa prihlásili Ing. Július Prikryl s BF EZAL spod Oblíka, Ľubomír
Luscoň s BF FLORA Jelenia obora Orava, Štefan Mikulaj s BF CIRA z
Oravského Podzámku a Mgr. Ján Maruščák s BF DITA Vrátna dolina.
Rozhodcovský zbor pod vedením Ing. Petra Grellnetha v zložení, Ján
Brňák, Bc. Ferdinand Hlinický a Tibor Gešvandtner skúšali psov podľa
skúšobného poriadku pre vyššie skúšky farbiarov s tým, že po stope
od nástrelu nešiel vodič sám ale doprevádzal ho rozhodca. Od ležoviska bol pes vypustený po čerstvej stope (bola prešľapnutá tesne pred
nasadením psa na stopu) cca 60 m od makety na durenie a stavanie
Pohľad na aktérov II. ročníka o Mútňanský pohár
152
preparátu jelenčaťa na trenažéri. Imitovala sa tak prirodzená dohľadávka na starej stope po durenie na čerstvej stope a stavanie ukončené
výstrelom (dostrelením domnelej zveri) vodiča.
Los číslo 1. CIRA z Oravského Podzámku – vodič Štefan Mikulaj
Za 4 zvládnutá posliedka s odložením na remeni. V limite 3 min.
nájdený nástrel, dobrá práca na stope vypracovanej za 38 min. s dvoma znakmi a zo všetkých skúšaných psov najlepšie zvládnuté durenie
a stavanie, čo im pri konečnom hodnotení 260 bodov v I. cene prinieslo
víťazstvo Mútňenského pohára 2011.
Los číslo 2. EZAL spod Oblíka – vodič Ing. Július Prikryl
Pre mierne presunutie sa pri posliedke s odložením na voľno bol
hodnotený známkou 3. Nástrel nájdený za 1 min 45 sek. stopa vypracovaná za 55 min. s 3 znakmi ale dve opravy na stope mu znížili
známku o dva stupne. Pre opakované povzbudzovanie na durenie
a nevýrazné stavanie im vynieslo 170 bodov v III. cene a 4 miesto
v celkovom poradí.
Víťaz II. ročníka Mútňanského pohára Štefan Mikulaj
s BF CIRA z Oravského Podzámku pri preberaní ceny
153
Los číslo 3. FLORA Jelenia obora Orava – vodič Ľubomír Luscoň
Zo všetkých skúšaných najlepšie predvedená posliedka s odložením
na voľno hodnotená známkou 4. Nájdenie nástrelu 6 min. stopa vypracovaná za 32 min. s dvoma znakmi ale slabším durením (pre opakované povzbudenie) a opatrným stavaním sučke vynieslo 220 bodov
v III. cene a celkovo 3. miesto v poradí.
Los číslo 4. DITA Vrátna dolina – vodič Mgr. Ján Maruščák
Posliedka s odložením na voľno hodnotená známkou 3. Nájdenie
nástrelu 40 sek. precízna práca na stope z nájdením 3 znakov v čase
10 min. hodnotené známkou 4. Za to, že po vypustení na durenie si
všimla obsluhu na posede, okolo ktorého stopa viedla a musela byť
opakovane povzbudená bola hodnotená známkou 1. Stavanie hodnotené známkou 3. čo v konečnom hodnotení 230 bodov v III. cene im
prinieslo 2. miesto v poradí.
Cieľom usporiadania II. ročníka o Mútňanský pohár bolo, dať možnosť precvičiť psov prihlásených na „Skúšky farbiarov o pohár SPZ“,
otestovať skúšku na pofarbenej stope s možnosťou durenia a stavania
makety na trenažéri. Dať možnosť vodičom nabrať skúsenosti, ale aj
odvahu ísť na vyššie skúšky v budúcnosti.
Poďakovanie – rozhodcom a usporiadateľom, ktorí bez úhrady zorganizovali a posúdili skúšky, členom PS Minčol-Mútne za poskytnutie
revíru.
Tibor Gešvandtner
rozhodca
Ì
154
Ì
Ì
Dohľadávky ISHV 2011
v Rakúsku
Na prvej porade rozhodcov v stredu večer, menoval hlavný rozhodca Wolfgang Retschitzegger z Rakúska, desať rozhodcovských skupín.
Skupina č. 5, vedúci skupiny František Vrlík, Peter Slatko Hirschmann,
Wolgang Leitner z Rakúska. Táto skupina posudzovala záprah z Rakúska.
Skupina č. 8 vedúci Franz Dal Ponte Švajčiarsko, Tibor Gešvandtner
KCHF, Miehlich Paul KBGS Nemecko, posudzovali záprah z KBGS
z Nemecka. Skupina č. 9, vedúci Bertrand Bickel Francúzsko, Erich
Gassner Rakúsko a Ing. Peter Grellneth. Bola prijatá zásada, že vodič
po vylosovaní štartovného čísla si zároveň vylosuje aj rozhodcovskú
trojicu, ktorá ho bude posudzovať počas trvania dohľadávok. Našu
skupinu č. 9 si vylosoval Branislav Porubčanský s päťročnou sukou BF
CESSY z Prameňov Turca. Bola to určitá výhoda vzhľadom na to, že
bol možný dohovor s rozhodcami. Ja som zároveň robil tlmočníka.
Je to základná podmienka pri dohľadávkach, aby každý mal jasno,
čo sa požaduje a vyskytne počas dohľadávky. Všeobecne platí zásada
pracovať bez korony, iba pri vopred určených dohľadávkach sa korona
zúčastnila na dohľadávke.
Všetky práce boli prideľované a nelosovali sa, čo je u nás nezvyčajné.
Ing. Peter Grellneth, rozhodcovská skupina č. 9.
Prvá práca nám bola pridelená vo štvrtok popoludní, vo vojenskom
priestore v Allentsteig, kde bola korona neprípustná, ako kontrolná práca, overiť prácu poľského psa. Nastúpili sme na značne zdevastovaný
nástrel, kde sa nám nepodarilo nájsť žiadne znaky, farba, striž, zápory.
Ani tretie nasadenie suky na nástrel nepotvrdilo žiadne znaky a prehlásili sme podobne, ako predchádzajúca skupina, jelenicu za chybenú.
Strelec nakoniec potvrdil, že je to možné, lebo musel vystreliť rýchle
a bez dôkladného zamierenia.
Druhá práca v piatok s povolenou koronou bola plná očakávaní.
Večerný postrel diviaka bol hlásený so St. Margareten in Burgenland.
Čakalo nás 200 km cesty na hranice s Maďarskom. Suka bola nasadená na neznámy nástrel po 17 hodinách. Vodič Branislav Porubčanský
na nástrele, ktorý bol na kŕmení, kde bolo veľa čerstvých stôp po
diviakoch, nezistil žiadne znaky. Suka po precíznej nosovej práci vyselektovala stopu poraneného diviaka a prvú farbu ukázala v húštine
155
asi po 30 metroch. Po 130 metroch sústredenej, pokojnej a dôkladnej
nosovej práci našla v húštine asi trojročnú diviačicu zhasnutú. Rozhodcovia v superlatívoch hodnotili dôraznú nosovú prácu suky v sťažených
podmienkach čerstvých stôp diviakov a po neúspešnej dohľadávke,
ktorú vykonal strelec ešte večer so psom. U nás by bola dohľadávka
hodnotená v III. cene, žiaľ, podľa štatútu ISHV sa dĺžka práce na remeni
do 300 m nehodnotí.
Tretia práca bola pridelená v sobotu, južným smerom, v údolí Dunaja,
v Habsburských lesoch, v dedine Persenbeug. Ranný postrel sika jeleňa.
Na neznámy nástrel sme dorazili asi o 11 hodine. Podľa vyjadrenia
lesníka (nebol strelec) jeleň po rane padol na chrbát a zostal ležať asi
5 minút. Potom sa zdvihol a váhavo vkročil do hustej mladiny. Vodič
na údajnom nástrele nenašiel žiadne znaky, čo svedčí o tom, že nástrel
nebol správne označený. Ani suka nevenovala tomu miestu pozornosť,
ale prešla ďalej asi 20 metrov, kde prejavila záujem o stopu a pokračovala v smere úniku jeleňa. V lese asi po 40 metroch sa našla prvá
kvapka farby ako špendlíková hlavička a neskôr ešte asi tri. Vzhľadom
na to, že sa predpokladala rana na chrbtový tŕň a teda nemožnosti
dôjsť takto poraneného jeleňa na remeni, upozornil nás vodič, že pri
prvej príležitosti bude vypúšťať suku na durenie. Po sledovaní stopy
asi 550 m sa suka hlasito žiadala na vypustenie. Vodič predpokladal
pri odskoku hľadaného siku, a preto požiadal na súhlas na vypustenie.
Tento krok sa považuje za najdôležitejší v celej dohľadávke. Nakoľko
počas dohovoru jeleň získal dostatočný náskok a suka ho nezastavila.
Vrátila sa po asi 20 minutách a pravdepodobne ani nebola v kontakte s jeleňom, lebo hlas v členitom teréne sme nezaznamenali. Vodič
ukončil dohľadávku ako ľahko poranený kus a pre pokročilý čas nepokračoval ďalej v práci na remeni. Predpokladal, že počas durenia sa
jeleň vzdialil na 4 až 5 km a teda v reálnom čase nebol dohľadateľný.
Aj rozhodcovia v tomto duchu hodnotili prácu a vzhľadom na veľkú
vzdialenosť a pokročilý čas, ani nedoporučovali pokračovať v práci
kontrolným psom. Výsledok ľahké poranenie a nedohľadateľný kus.
Ďalšiu prácu sme nemali možnosť vypracovať. Pre všeobecný nedostatok prirodzených prác boli hodnotené iba 3 farbiare, a to v poradí:
vodič Urs Büchler so sukou BGS AMEA vom Forsthaus Buchenegg I.
cena 199 bodov, zo Švajčiarska, dohľadali muflonku. Vodič Didier
Mauclair, so psom BGS CESAR du Liesenberg III. cena 148 bodov
z Francúzska, dohľadali šmolku. Vodič Renato Martino z Talianska so
sukou HF ARIEL dohľadali jelienča v III. cene 129 bodov. Podľa vyjadrenia hlavného rozhodcu sa pri ISHV dohľadávkach nejedná o skúšky,
156
a teda ani nutnosť hodnotenia v cenách a určovaní poradia. Veď každý
klub nominuje ten najlepší pracovný materiál. Vodiči a farbiare ukázali
dostatok kvalitnej práce na remeni, a to je podľa nich rozhodujúce. Šesť
psov bolo bez hodnotenia. Zaujímavosťou bolo, že aj vyfaulovaný pes
neskorším víťazom, pokračoval ďalej v dohľadávkach. Vodiči z Rakúska,
BGS z Nemecka, Slovenska, Poľska, Maďarska a Česka neboli hodnotení. Tibor Gešvandtner
Spolu s nemeckým rozhodcom som bol zaradený do 8. skupiny,
vedúcim ktorej bol švajčiarský rozhodca Franz Dal Ponte. Našu skupinu
si vylosoval vodič BF z nemeckého klubu BGS. Bol to profesionálny
dohľadávač, čomu zodpovedala aj kondička jeho aj psa. Psovod bol
oblečený v ťažbárskom obleku s prilbou a tvárovým ochranným šiltom,
rukavicami, tromi vysielačkami, GPS na psa a červeno-bielou ekologickou páskou na značenie stopy. Vyzbrojený bol 30 cm zaväzákom
a guľovnicou na trakovom remeni upnutým na pažbe a koncom hlavne.
Pes bol vedený v postroji na krikľavo oranžovom remeni. Na krku mal
dve výstražné pásky s číslom mob. a adresou. Na otázku koľko mal
Náš zástupca Braňo Porubčanský s BF CESSY z Prameňov Turca
157
tento rok dohľadávok, odpovedal, že mal okolo 200 nasadení, z toho
asi 100 úspešných. Bol spokojný, že má 50 % úpešnosť. Aký to rozdiel
oproti naším výkazom dohľadávok, kde mnohí uvádzajú 14 nasadení
a 14 úspešných.
Prvý pracovný deň sme presedeli na izbách, nemali sme žiadnu prácu.
Na druhý deň ráno, sme šli 200 km k maďarským hraniciam dohľadávať jelenča. To po výstrele pokleslo na zadok, na čo sa zodvihlo
a odbehlo. Domáci sa pokúšali jelenča dohľadať vlastným psom. Keď sa
to nepodarilo, požiadali o psa zo skúšok ISHV. Pes na 17 hod. stope
našiel nástrel, farbu a kúsok svaloviny. Zhruba po 100 m bola kde-tu
farba pozorovaná na zemi a obterok na tráve. Potom sa farba stratila
a šli sme cca 2 km bez farby. Vodič sa po dohode s rozhodcami pokúsil
o druhé nasadenie od nástrelu. Po asi 1 km hľadania vodič vyhlásil, že
je to ťažko dohľadateľné a aby sa použil kontrolný pes. Ten potvrdil
tvrdenie nemeckého vodiča a kus bol vyhlásený za nedohľadateľný.
Na tretí deň sme preverovali údajný postrel jelenčaťa, ktoré mohlo
byť ale aj nemuselo zasiahnuté na spoločnej poľovačke z posedu vo
vysokej tráve cca 2 m, kde sa na tom istom mieste ulovili 3 kusy vy-
Úspešná dohľadávka CESSY z Prameňov Turca
158
sokej. Údajný nástrel bol označený červenou páskou. Robili sme dva
predsledy, jeden malý, kde sa narazilo na diviaky zaľahnuté v tráve. Aká
to drzosť neďaleko miesta, kde sa strieľalo a vyvrhovalo. Vo vojenskom
priestore sú na streľbu zrejme zvyknuté. Druhý väčší predsled – najprv pes našiel farbu a začal stopu sledovať, ale tá bola od auta, ktoré
odvážalo ulovené kusy. Potom sme zdvihli zdravého jeleňa, holniaka
a jeden delostrelecký projektil priemeru nad 100 mm. Psovod si ho
v rukách obzeral, ale my sme radšej kratšou cestou ustupovali. „Veď
čo keby“, škoda, že sme nemohli psa hodnotiť, ale ako hovorí vedenie
ISHV „nezáleží koľko psov bude hodnotených alebo kto vyhrá, dôležité
je, že sme sa stretli. Tu sú všetky psi výborné“.
Na druhú stranu:
Táto dohľadávka viedla od nástrelu po celý čas v dubovom výmladkovom 30 – 40 ročnom poraste husto prerastenom krovinami a tŕním.
Tu som pochopil správnosť výstroja psovoda. Rozhodcovia a korona
sme výraznejšie farbili s poškriabanín tváre a rúk ako hľadaný kus.
Nehovoriac o dotrhanom šatstve.
Správa z pracovných zasadaní v rámci programu pracovných výborov je rozsiahla a jednotlivé uznesenia v skratke uvádzam v ďalšom
prehľade. Protokol zo zasadania uvádza:
• Dohľadávky ISHV majú v budúcnosti organizovať zakladajúce
kluby ISHV v spolupráci s ďalšími členmi ISHV, prihraničná spolupráca.
• KBGS požaduje genetickú evidenciu (podľa požiadavky z roku
2005) zaviesť aj do jednotlivých členských klubov a ďalej ju viesť.
• Bolo rozhodnuté, pre hosťujúci klub z Rumunska zabezpečiť
bezplatne 6 šteniat aby sa zvýšil počet zaevidovaných psov v HZB.
V súčasnosti evidujú 21 BGS.
• Pozvanie KCHF na účasť na memoriál na Slovensku MFK 18. – 21.
10. 2012 v Poprade.
• KBGS 1912 pozýva na oslavy 100-ročného jubilea od založenia
na 27. – 28. 4. 2012.
Pre ďalšie volebné obdobie bol zvolený za I. predsedu Dr. Jozsef
Buzgó z Maďarska, II. podpredseda OFM Dipl. Ing. Wolfgang Reiter
z Rakúska, ekonóm Dr. Carl-Otto Caspari z Nemecka a zapisovateľ
Konrad Kreitmair KBGS-klubu Nemecko.
• Novozvolený I. predseda ISHV pozýva na účasť počas ISHV
dohľadávok v roku 2013 v Maďarsku.
159
• V súčasnosti rok 2011, tvoria ISHV tieto spolky a kluby:
Členovia: Spolok HIRSCHMANN Nemecko, Klub KBGS Nemecko,
ÖSHV Rakúsko, SSC Švajčiarsko, USHV Maďarsko.
Ďalší členovia: CFCRHB Francúsko, SACT Taliansko, CMKCHB Česko,
KCHF Slovensko, KPZKP Poľsko.
Dočasní členovia: CBCR Belgicko, BHVK Nórsko, SSK Švédsko,
KZSVKB Slovinsko.
Hosťujúci člen: LCR Rumunsko.
Počet BF a HF evidovaný v ISHV v roku 2010
v jednotlivých členských kluboch
Krajina
BGS
vrhy/zap.
štence
HS
vrhy/zap.
štence
VH
D
–
–
518
5/54
KBGS
D
1100
13/88
–
–
OSHV
A
950
11/89
410
4/29
USHV
H
13
0
114
7/50
CH
136
1/8
70
1/9
CFCRHB
F
144
1/9
93
1/7
KCHF
SK
1399
59/321
372
13/74
CMKCHB
CZ
352
27/120
56
5/17
CBCR
B
12
0
10
–
KPPL
PL
127
17/91
35
–
SACT
I
350
4/25
250
2/11
SLO
250
6/34
200
2/10
NSK
N
120
2/15
4
–
SKK
S
424
7/58
86
1/8
ISHV
5377
148/858
2218
41/269
Klub
SSC
KZSVKB
S p o l u:
160
VI. ročník Memoriálu
im. Ks. Benedykta Gierszewskiego
V dňoch 11. – 13. novembra 2011 sa uskutočnil v poľských štátnych
lesoch Nadlesnictwa Opole VI. ročník skúšok farbiarov – Memoriál
Benedykta Gierszewskiego. Sú to každoročne organizované medzinárodné skúšky a posudzujú sa iba prirodzené dohľadávky zveri, ktorá
sa na spoločných poľovačkách poraní a z nástrelu odbehne. Práce
psov sa posudzujú podľa poľského skúšobného poriadku pravidlami
hlavných skúšok.
Hlavným organizátorom boli Opolské štátne lesy ZO PZL v Opole
spolu s Klubom Posokowca Czlonkiem ISHV. Hlavný štáb rozhodcov
tvorili predseda klubu Jan Knierznowski, hlavný rozhodca memoriálu
Wojciech Galwas a asistent Jerzy Sokól, ktorý posudzoval tiež na
dohľadávkach. Ekipu domácich rozhodcov doplňovali Piotr Jablonski,
Wojciech Lazewski, Jerzy Karaszewski a Pawel Bocianowski. Na základe
pozvánky a podľa rozhodnutia výboru klubu chovateľov farbiarov na
Slovensku boli na skúšky delegovaní – vodič Ing. Ľudovít Pitoňák so
sukou BF BORA Liptal a rozhodcovia Ing. Branislav Baka a MVDr. Tibor
Želtvay. Domáci poľský klub reprezentovali bavorské farbiare ASSIPATTLE
Airgialla s vodičkou Joanou Wisniewskou, BABKA Cytrynowa Hazba
a AMATOR z Brzezinskiej Kniei s vodičom Mikolajom Wlolawskim
a CYRUS Zimny Trop s vodičom Michalom Fornalczykom. Okrem
slovenskej účasti na skúšky delegoval českomoravský klub chovatelů
barvářu p. Ladislava Varvařovského so sukou HF CINA z Prokopské
hájenky a rozhodcov Miroslava Goru a Jozefa Koubu. Maďarskú skupinu tvorili vodič Csaba Vajda so sukou BF JUDY von Militzer's Meute
a rozhodca János Zilai.
Večer 11. novembra po príchode a ubytovaní v penzióne „Pod Borem“ v obci Pokoj bola krátka porada rozhodcovského zboru týkajúca
sa organizačných zabezpečení skúšok. Bolo rozhodnuté, že práce zahraničných psov budú posudzovať vlastní zahraniční rozhodcovia a domácich poľskí rozhodcovia. Nasledujúci sobotňajší deň privítal všetkých
účastníkov ranným mrazíkom a po raňajkách sa všetci presunuli do
centra Swiewciny, kde sa uskutočnil otvárací ceremoniál, vylosovanie
štartovných čísel a losovanie prác. Maďari vylosovali jeleňa, M. Fornalzzyk s Cyrusom diviaka-lonštiaka. Náš reprezentant nemal úplne
161
šťastnú ruku pri losovaní. Vylosoval diviaka, ranný postrel a musel aj
s rozhodcami čakať až do 13°° hod. Miestny vedúci poľovačky, ktorý nás
zaviedol na nástrel neposkytol vodičovi ani rozhodcovi žiadne informácie – či bol kus v skupine, akým kalibrom bolo ranené a pod. Bolo to
strieľané v behu. Druhým rozhodcom bol na práci poľský priateľ Jerzy
Karaszewski, ktorý dobre poznal terén. BORA po nasadení na nástrele
ukázala farbu, ktorá potvrdzovala poranenie svalového charakteru a vyrazila po stope. Prvých 100 m prešla výborne. Farby bolo na stope zo
začiatku veľa, postupne sa tratila. Na druhej stovke potom sa intenzita
farby na stope znížila tak, že sme nachádzali kvapky približne každých
30 – 40 m. Suka potom asi 4 – 5-krát evidentne zišla zo stopy, menila
smer postupu, pravdepodobne po križujúcich sa stopách, ktorých bolo
neúrekom, ale vždy sa sama opravila a našla farbu, ktorá nám zakaždým
potvrdila správnosť postupu. Po asi 250 m sa farba stratila úplne a Ľudo
ukázal ako dôveruje suke. Nechal ju voľne pracovať, avšak postup bol
veľmi pomalý. Suka sa často vracala preverovala si správnosť no stále
nás viedla v jednom smere a asi po 450 m našla farbu, čo potvrdilo
jej kvality a trpezlivosť vodiča. Ďalších 800 m bez nájdenej farby nás
viedla veľmi pomaly, mnoho krát menila smer, vracala sa späť, ale stále
na voľnom dlhom, plnom remeni, vodičom iba ústne povzbudzovaná.
Nebola žiadna možná kontrola správnosti a priznám sa už som začal
pochybovať o jej správnosti postupu. Nakoniec asi po 1 400 m od
nástrelu nás zatiahla cez oplotenie do riadne diviakmi rozrytého asi
5 ha porastu topinambur. Ľudo jej skrátil farbiarsky remeň na polovicu
a asi po 15 minútovom blúdení v hustom poraste sa dlhšie pristavila
pri hrubej stonke jedného ľudovo nazývaného jeruzalemského artičoka
a potvrdila, že som sa mýlil, keď som pochyboval o jej kvalitách. Na
stonke topinambury bol asi vo výške 30 – 40 cm oter farby. Podľa stôp
v mäkkej hline bolo evidentné že diviak došiel k čriede, ktorá ho odviedla
cez diery v pletive na opačnej strane topinamburového porastu. BORA
nás odviedla za pletivo do vysokého lesa a tam sa začala krútiť, menila
rôzne smer, ukazovala nám iné stopy a po určitej chvíli keď už mala
toho dosť, po konzultácii, rozhodcovia uznali kus za nedohľadateľný
s ľahkým svalovým poranením a ukončili dohľadávku.
Na druhý deň nás smola neopustila a Ľudo si vylosoval lonštiaka.
Pridelení bol na posudzovanie aj Ing. Braňo Baka. Od nástrelu BORA
prvých 500 m perfektne držala pofarbenú stopu, až po okraj lesa. Je
treba poznamenať, že farba bola svalová a mne sa videla ešte svetlejšia
ako deň pred tým. Tu asi 30 krokov od konca lesa pred ňou vyskočila
srnčia a Ľudo musel suku asi na 15 – 20 min odložiť a ukľudniť. Na
162
tejto práci bola aj korona – asi štyria domáci poľovníci a tiež domáci
rozhodca Jerzy Karaszewski, ktorý poznal terén, ale rovnako ako my
tiež nevedel o včerajšom postrele iného diviaka blízko našej stopy.
Po ukľudnení suky pokračovala dohľadávka lonštiaka, ale už nie tak
intenzívne. BORA začala meniť smer, vracala sa, overovala, krútila sa,
až nás vytiahla von z lesa na pobránenú oráčinu, z ktorej vykukovala
veľmi riedka asi 3 – 4 cm vysoká ozimina. Jeden z domácich poľovníkov
šepol rozhodcom, že honci videli na druhej strane poľa asi 600 m od
nás vchádzať diviaka do lesa. Suka nás viedla po mäkkej hline, ktorá
bola stopami diviačej, jelenej a inej zveri tak husto poprechodená,
že nebolo možné kontrolovať správnosť stopovania.
Na druhej strane poľa, pred okrajom lesa, bolo už vidieť na správaní
sa BORY, že nemá stopu, preto sa rozhodol Ľudo vykonať predsled v asi
100 m oblúku okrajom lesa. Žiaľ, suka sa nechytila a preto skúsený
vodič ohlásil rozhodcom, že sa vráti späť asi 650 m na poslednú farbu.
Prechod späť bol pomalý, každý z nás niesol kilogramy lepkavej hliny
Náš zástupca Ing. Ľudovít Pitoňák s BF BORA Liptal
163
na svojich vibramkách. Asi v polovici poľa domáci dvaja poľovníci
z korony cestou tam videli na hline farbu, ale miesto už nedokázali
ukázať rozhodcom. Preto sa išlo na poslednú označenú farbu až do
lesa. Z poslednej farby BORA vyrazila v smere, ale po chvíli sa skrútila oblúkom doprava a viedla nás popri ohrade dobrých 250 m do
borovicovej hustej mladiny, kde to bolo od diviačej zveri maximálne
husto schodené, preryté. Boli tam ležoviská, množstvo trusu vytreté
a zošúchané kmene mladých stromčekov. V tomto schodenom bludisku BORA skončila svoje účinkovanie na skúškach. Po prekonzultovaní
práce rozhodcami sa uznal kus za nedohľadateľný s ľahkým svalovým
poranením a vysvetlilo sa, že farba ktorú našli členovia korony na poli
bola zo včerajšieho poranenia iného diviaka. Lonštiak v skutočnosti
z lesa na pole nevyšiel, ale pridal sa k čriede a s ňou unikol. Obe
práce boli veľmi podobné, stopy mali stárie 4 hod. a farba bola iba
v začiatku, potom sa zrejme ľahšie poranenia zatiahli, prestali farbiť,
zver nikde nezaľahla, diviaky došli čriedu a spolu unikali.
Jedna z úspešných dohľadávok na Memoriáli
Benedykta Gierszewskiego
164
Za povšimnutie uvediem heslovite tri najlepšie hodnotené práce
farbiarov na memoriáli.
BF CYRUS Zimny Trop s vodičom Michalom Fornalcyzkom – postrel
diviaka, 30 hod stará stopa, zo začiatku farba, potom bez farby 1,5 km,
v húšťave vypustený na durenie, 500 m duril, diviaka staval a vodič ho
dostrelil, hodnotený v I. cene a v 1. poradí
BF JUDY von Militzer's Meute s vodičom Csaba Vajdom z maďarska
– postrel jeleňa, 26 hod. stará stopa, na remeni 1 km, potom vypustená, durila jeleňa 700 m, potom jeleňa zastavila a poľský poľovník ho
dostrelil, štrnástoráka. Práca ohodnotená v I. cene v 2. poradí
HF CINA z Prokopské hájenky s vodičom Ladislavom Varvařovským
z Čiech – postrel jeleňa šestoráka, nástrel bez farby, po asi 30 krokoch
kvapka farby, stopa po 350 m do potoka, potom znova remeňová práca,
vypustená sa vrátila mala jednu opravu, vrátená na poslednú farbu,
potom znova na remeni až k jeleňovi, celá práca v dlžke asi 3 km,
hodnotená v II. cene v 3. poradí
Každý z účastníkov mal prácu, niektorí aj ďalšiu, buď to samostatnú,
alebo ako kontrolný pes. Na záverečnom nedeľnom ceremoniáli boli
hlavným rozhodcom vyhodnotené dva bavorské psy v I. cene, jedna
hanoverská suka v II. cene a jeden bavorský farbiar v III. cene, tri psy
boli hodnotené bez cien podľa počtu získaných bodov iba v poradí.
Prví traja získali krásne poháre. Hodnotné ceny obdržali všetci vodiči
a upomienkové dary dostali aj rozhodcovia.
Slávnosť vyvrcholila programom skupiny RABIEC loveckých trubačov a potom po slávnostnej večeri nekonečnými diskusiami poľských,
českých, maďarských a slovenských farbiaristov.
Farbiarom zdar !
Ì
Ì
Tibor Želtvay
Ì
165
Medzinárodné skúšky farbiarov
TRENTO – Taliansko
s udelením titulu CAC, CACIT na umelých stopách
21. 05. 2011
Koncom marca 2011 dostal náš KCHF pozvánku štartovať na medzinárodných skúškach farbiarov na umelých stopách, ktoré organizoval
Taliansky klub chovateľov farbiarov. Náš výcvikár klubu B. Porubčanský navrhol a oslovil vodiča J. Maruščáka, aby reprezentoval so svojou
sukou DITA Vrátna dolina náš klub. Ten pozvanie prijal.
Informácie o skúšobnom poriadku a propozíciách boli nie celkom
jasné, nakoľko ich znenie bolo v talianskom jazyku. Tesne pred skúškami
sme sa dozvedeli, že sú dve kategórie rozdelené podľa veku psov a súk
a to do 24 mesiacov (v skupine neudeľovali titul CAC a CACIT) a nad
24 mesiacov. DITA mala v deň skúšok 23 mesiacov. Napriek tomu sa
vodič rozhodol do Talianska vycestovať.
Do miesta skúšok sme sa vybrali vo štvrtok večer, aby si mohla suka
po dlhej ceste oddýchnuť. Po príchode do okolia mesta TRENTO sme
sa obávali, že skúšky budú vo vinohradoch alebo jablkových sadoch,
ktoré boli v okolí mesta. No GPS nás naviedlo do pohoria vysoko nad
mesto, kde lesné porasty pripomínali naše lesy.
V piatok večer sme boli predsedom Talianskeho klubu Eziom ALBERTINIM pozvaní na večeru zloženú z viacerých dobrých jedál a stretli
sa aj s ostatnými účastníkmi skúšok.
V sobotu ráno o 6 : 30 bol zraz účastníkov v Pian Del Gacc, kde sa
celé skúšky odohrávali. Po prezentácii vodičov a veterinárnej kontrole
nasledovalo losovanie poradia a zaradenie do kategórii k príslušným
rozhodcom. Celkovo sa skúšok zúčastnilo 19 psov z troch štátov. V prvej
skupine 7 psov do dvoch rokov a v druhej skupine 12 psov. Náš vodič
Ján Maruščák s DITOU Vrátna dolina boli zaradený do prvej skupiny
a vodič si vylosoval č. 7, teda posledné v skupine s rozhodcom Walter
STECHER z Rakúska. Náš klasický nástup pred skúškami sa nekonal,
iba spoločná fotografia v teréne na horskej lúke.
166
Priebeh skúšok
Ako prvá bola disciplína odloženie. Skúšali všetkých psov naraz.
Odkladalo sa na voľno (bez remeňa ale aj bez obojku) alebo na
remeni. Náš zástupca mal suku odloženú bez remeňa ale ponechal
jej na krku obojok, tak ako to predpisuje náš skúšobný poriadok.
Za čo mu bolo zrazených 1.8 boda. Hodnotenie: známka 4 × 1.8
koef = 7,2 b.
Vodenie – skúšalo sa na voľno s odopnutým remeňom, pes mohol
mať na krku obojok. Pes nesmel vodiča predbiehať, pri zmene smeru
ho musel nasledovať a pri zastavení si musel sadnúť. DITA s vodičom
to zvládli ukážkovo. Hodnotenie: známka 5 × 1.5 = 7,5 b.
Stopa – najväčšie prekvapenie sa konalo na stope, keď sme sa večer
pred skúškami dozvedeli, že stopy sú založené za pomoci kamzičích
ratíc a na konci bude kamzíča. Stopa bude dlhá cca 800 m s jedným
Pohľad na aktérov dohľadávok pred odchodom na práce
167
lomom. V propozíciách stálo najprv, že sa dohľadáva jeleň alebo
daniel. Potom, že to bude jeleň alebo diviak. Táto skutočnosť, ako aj
stárie stopy viac ako 18 hodín pri teplote nad 25 °C v nás vyvolávalo
určité obavy. Vodič musel suku odložiť na voľno a spolu s rozhodcom
išiel na nástrel, kde podľa znakov musel rozhodcovi referovať čo našiel a kde bola zver pravdepodobne postrelená. Potom mohol nasadiť
DITU na stopu, ktorá do stopy zaľahla a v celej dĺžke ju vypracovala
bez jediného zaváhania. No nie s jedným, ale s piatimi lomami. Je až
neskutočné s akou dôslednosťou na stope pracuje, pričom pokoj, ktorý
si zachováva hraničí s flegmatizmom. Walter STECHER iba poznamenal,
„ja som vedel, že by ste sem nemerali toľké kilometre so slabým psom“.
Hodnotenie: známka 5 × 8 = 40 b.
Bránenie úlovku: posledná disciplína – vodič odloží psa uviazaného
asi 2 metre od dohľadanej zveri. Všetci musia odísť a po pár minútach
sa rozhodca vráti pre dohľadanú zver. Pes by ho mal obrechať a zver
Dobre padne chvíľka oddychu v tieni po úspešnej dohľadávke
168
brániť. Vtedy získava 3 body. Ak je pes v pokoji a neprejavuje strach
dostáva 0. A ak sa rozhodcu bojí zrazia sa mu 2 body. Ak je ale príliš
agresívny a nepusti ku zveri ani vodiča je vylúčený zo skúšok. DITA
na túto disciplínu nebola cvičená a tak sa správala ako pri klasickom
odložení. Hodnotenie: známka 0.
Celkové hodnotenie: na ocenenie buono bolo treba získať od 33
do 40 bodov. Na Molto buono 40,1 až 50 bodov a na Excelente 50,1
až 61 bodov.
DITA Vrátna dolina pod vedením Mgr. Jána Maruščáka dosiahla
54,7 bodov čím vyhrala v skupine mladých a ako jediná z celkovo 19
psov bola hodnotená ako Excelente výkon.
Do rodokmeňa jej boli vpísane body a poznámka prínos do chovu.
V druhej skupine bol ako najlepší hodnotený 9 ročný pes zo Švajčiarska ako Molto buono.
Stretli sme tam veľa príjemných ľudí a pohostili ich korbáčikmi, 52 %
hruškovicou, ktorú po pár pohárikoch nazvali Slovenské CUNAMI. Poďakovanie patrí predsedovi klubu Eziovi Albertinimu, ktorého sme boli
po celý čas hosťami a organizátorom za pohostenie. Ďalej Mgr. Jánovi
Maruščákovi, ktorý výborne pripravil svoju suku a tak vzorne reprezentoval náš klub; Ing. Petrovi Grellethovi za tlmočenie a postaranie
sa dobrej nálady počas celých skúšok; Erikovi Gešvandtnerovi, že nás
bezpečne dopravil aj pomocou GPS na miesto skúšok a zaznamenal
nezabudnuteľné výroky P. Grellnetha. A všetkým, že sme túto cestu
absolvovali na vlastné náklady.
Záver: Mne prosím už len dútniček a kávičku…
Farbiarom zdar !
Ì
Tibor Gešvandtner
Ì
Ì
169
Naši jubilanti v roku 2012
Vážení priatelia v roku 2012 sa viacerí naši členovia dožívajú významných životných jubileí, poprajme im preto veľa zdravia, šťastia
a pohody v rodinnom kruhu a medzi priateľmi. Dúfam, že sa budeme
často stretávať v pohode na našich spoločných akciách, ktoré sa vo
veľkom počte organizujú v podstate už na celom území Slovenska.
85 rokov sa dožíva: čestný predseda klubu Ing. Branislav Baka
z Košíc. 21. 6. v kruhu svojej rodiny a priateľov oslávi toto vzácne
jubileum náš nestor, čestný člen klubu, dlhoročný predseda, poradca
chovu, autor viacerých odborných publikácií.
80 rokov: sa dožívajú títo dlhoroční čestní členovia klubu, propagátori
chovu farbiara na Slovensku, úspešní vodiči a chovatelia, rozhodcovia
z výkonu páni: 14. 1. Viliam Frívaldský z Ondrašovej, 1. 5. Ján Benč
z Nitry, 7. 6 Pavol Roth z Popradu, 28. 9. Ladislav Bazsó z Túroviec.
75 rokov: 20. 2. Ing. Anton Kajaba z Nedašoviec, 16. 6. Ján Kierznowski z Poborszow PL, predseda Klubu posokowca, 6. 7. Ing. Pavel Vavrečka z Opavy ČR.
70 rokov: 8. 1. Ľubomír Smutný zo Zádielu, 10. 4. Jozef Beňo z Bolešova, 5. 10. Vladimír Šiška z Bratislavy, 8. 10. Ondrej Kolenič z Kováčovej pri Zvolene, 31. 10, Ing. Miroslav Králik z Dubnice nad Váhom,
65 rokov: 8. 3. Helmut Riese z Pribiliny, 9. 3. Jozef Kabzan z Tŕstia
a Vojtech Tamašovič z Košíc, 10. 4. Milan Černý z Trenčanskej Turne,
11. 4. Ján Pilát zo Starej Ľubovne, 17. 5. Mgr. Emil Vaško z Banskej
Bystrice, 23. 5. Ing. Pavol Huňady z Malaciek, 15. 6. Ing. Štefan Štefík
z Bratislavy, 31. 7. Ján Urban zo Sučian, 26. 8. Jaroslav Valeš z Ivančic
ČR, 26. 9. Milan Štefánik z Hniezdneho, 4. 10. Dušan Gallo z Trstenej,
15. 11. Milan Štefanko zo Štítnika, 20. 11. Ladislav Valentín z Beňuša, 4. 12. Bernd Josat Wolfgang z Celle DE, 7. 12. Ing. Ctibor Boháč
z Bratislavy, 24. 12. Miroslav Horecký zo Stupavy.
60 rokov: 14. 2. Július Borgoň z Košíc, 30. 4. Milan Bortňák z Geraltova, 8. 5. Marian Karetka zo Sedliackej Dubovej, 14. 5. Ján Meliško
z Poník, 4. 6. Štefan Martoň zo Šuňavy, 9. 7. Ľuboslav Žembery z Tlmáč,
5. 8. Ing. Stanislav Mačor z Tatranskej Javoriny, 9. 8. Ing. Ladislav Druska
z Košíc, 1. 9. Pavol Sirotný z Ilavy-Klobušíc, 7. 9. František Hauerland
z Bystřice pod Lopeníkem ČR, 5. 10. Ing. Roman Steinemann z Levíc,
170
14. 11. Peter Šíra z Kuchyňe a Ján Vráb z Nemeckej nad Hronom,
29. 11. Ondrej Nalevanko z Margecian.
55 rokov: 1. 1. Ing. Oskár Liso z Nitry, 6. 1. Štefan Želasko z Krompach, 21. 1. Ing. Ján Hochel zo Stredných Plachtiniec, 12 .2. Ing. Michal
Slašťan z Ružomberka, 1. 3. Ján Holováč z Olšavice, 8. 3. Tibor Lacko
z Hodkoviec, 13. 3. Jozef Michňa z Jakuban, 29. 3. František Špirko
z Ľubice, 16. 4. Ing. Rudolf Predanócy z Dežeric, 24. 4. Peter Mičko
z Omšenia, 28. 4. Ján Boledovič z Naháča, 23. 5. Miroslav Kováč
z Lipníkov, 29. 5. Imrich Škovran z Drienice, 11. 6. Ing. Jozef Randus
z Korytnice, 16. 6. Jozef Lipka z Belej, 17. 6. Ing. Július Prikryl z Ústia
nad Priehradou, 25. 6. Peter Fatyka z Bratislavy, 3. 7. JUDr. Milan Jančiga
z Kysuckého Nového Mesta, 18. 7. Ing. Dušan Kenderka z Námestova,
23. 8. Josef Fuhs z Bysamberg A, 24. 8. Ing. Bystrík Kiska z Gánoviec,
26. 8. Milan Staňo z Vyšných Kamencov, 6. 9. Ing. Jaroslav Mačák
z Kežmarku, 19. 9. Dušan Chapčák z Kľučova, 20. 9. Dušan Timko zo
Sobraniec, 26. 9. Dušan Gereg z Liptovskej Porúbky, 29. 10. Vladimír
Ďuran z Čiernej Lehoty, 9. 11. Bartolomej Kandráč z Breziny, 14. 11.
Tibor Važan z Prievidze, 16. 11. Ing. Jaroslav Čamaj z Turčianskych
Teplíc, 6. 12. Bohuslav Čvirik z Dohňan, 7. 12. Dr. Oliver Suchý zo
Starej Ľubovne, 11. 12. Miroslav Učeň z Lysej pod Makytou.
50 rokov: 27. 7. Juraj Adam z Drienice, 30. 1. Ing. Ladislav Stei­
ner z Prakoviec, 5. 2. Ján Obert z Oravskej Lesnej, 6. 2. Bc. Michal
Chovanec z Lipian nad Torysou, 11. 2. Miloš Arpáš z Hosťoviec, 25. 2.
Jaroslav Hudač zo Šuňavy, 31. 3. Jozef Turčík z Krompach, 4. 4. Miroslav Rybár z Pezinka, 22. 4. Igor Matejka z Trenčanskej Teplej, 10. 5.
Zoltán Híveš z Neniniec, 12. 5. Milan Rajčan z Rajca, 23. 5. Ján Labuda
z Huncoviec, 24. 6. Ing. Rudolf Traj zo Zakamenného, 27. 6. František
Ľubek z Oravského Podzámku, 13. 7. Dušan Stahl zo Šiah, 30. 7. Ing.
Peter Ščerba z Vranova nad Topľou, 22. 8. Imrich Agócs z Rimavskej
Soboty, 26. 8. JUDr. Róbert Slamka z Dolného Kubína, 21. 9. Vladimír
Kučera z Krupiny, 3. 11. Mgr. Štefan Lopatovský z Nižných Ružbach,
6. 11. Ing. Peter Chrúst zo Svederníka, 11. 11. JUDr. Milan Ščigulinský
z Plavnice, 14. 11. Ing. Peter Juhás zo Žiliny, 25. 11. Ľubomír Pytel
z Radole, 5. 12. Ľubomír Klikač zo Žiaru nad Hronom, 15. 12. Ing.
Rudolf Svrček z Čiernej Lehoty.
171
S p o m í n a m e
V predchádzajúcom období nás opustili viacerí naši členovia.
Každý z nich svojim podielom prispel k propagácii chovu farbiara vo svojom okolí. Presadzovali chov a pracovné využívanie
farbiara pri poľovnom obhospodarovaní raticovej zveri. Páni:
Ing. Martin Spevar z Topolčianok, Ing. Ladislav Lévardy
z Nových Zámkov. Chovateľ, vodič farbiara, dlhoročný organizátor kynológie v okrese a rozhodca z výkonu Mgr. Jozef
Paroš z Banskej Bystrice. Špičkový vodič, chovateľ bavorských
a hanoverských farbiarov, majiteľ chovnej stanice „z Krivánskeho
žľabu“, rozhodca z výkonu pán Juraj Strnad z Pribiliny.
Vždy boli v prvých radoch dobrovoľných pracovníkov, ktorí
zabezpečovali, v rámci svojich schopností a možností, veľa kynologických akcií vo svojom okolí. Klub stráca ľudí, ktorí boli
svojim prístupom k práci s farbiarom vzorom mladším členom
a priaznivcom chovu tohto ušľachtilého pomocníka poľovníkov.
Ì
172
Česť Vašej pamiatke !
Ì
Ì
Stačí len akési napĹňanie
spoločenského dopytu ?
Záujem o držbu psov v posledných 20 rokoch rapídne stúpol. Narástol počet celoštátnych a medzinárodných výstav u nás i v zahraničí,
početnosť predvádzaných psov hlavne spoločenských plemien mimoriadne stúpla a dosahuje neskutočné množstvá až 20-tisíc jedincov.
Poplatky nie že by klesali, naopak stúpajú. Ako to, že ľudia sú schopní
uhradiť položky a obetovať vrátane cestovného, pobytu dvoch až troch
dní času a ďalších výdajov 150 – 200 Euro, čo pre dvojčlennú rodinu
reprezentuje v skromnom vyjadrení náklady na stravovanie odhadom
počas 20 dní.
Klub chovateľov farbiarov riešil a vyriešil túto pre mnohých držiteľov
psov chúlostivú otázku nákladovosti celkove zodpovedne. Zaviedol
pre priznávanie chovnosti c h o v n é z v o d y nielen k vôli prijateľným
poplatkom, ale hlavne pre zvýšenie úrovne posudzovania v jednotnej
kvalitatívnej úrovni.
Voľakedy v rokoch totality, ale ešte aj v prvých rokoch po roku
1989 som sa tešil veľmi na Medzinárodnú výstavu psov v Nitre, ktorá
bola každoročne akousi púťou kynológov a či manifestáciou psičkárov
určitých skupín plemien. Sledovanie hodnotenia v kruhoch a rozhovory
medzi divákmi vhodným spôsobom pôsobili na odborný rast prítomných. Domov sme sa vracali zväčša plní dojmov a pozitívne obohatení.
My poľovníci – psičkári máme pravdepodobne podstatne odlišnejší
názor a pohľad na držbu psa, na jeho exteriérové a pracovné kvality
v porovnaní so spoločenskými plemenami. Mám za to, že sú správnejšie napriek tomu, že je obe skupiny obtiažne postaviť na jednu
rovinu. Výstavy sa stali totiž veľkým biznisom na získavanie vysokých
finančných prostriedkov cez zadávanie rôznych aj nezmyselných titulov, šampiónov, víťazov. Je možné stanoviť kritériá pre najkrajšieho psa
výstavy z tak veľkej rozmanitosti plemien? Pre majiteľa hladkosrstého
jazvečíka je ako víťaz svojej triedy v jeho očiach rovnako krásny, ako
podobne hodnotený Barzoj v očiach svojho pána. Dá sa hodnotiť
súťaživosť týchto dvoch jedincov v kráse ? Aj v rámci skupín plemien
nie je možné stanoviť jasné kritériá a teda bez pochýb a špekulácií
možno hodnotiť krásu iba v rámci plemena. Ostatné je šou – neviazaná
a svojvoľne regulovaná zábava. Nemrzelo by ma obchodovanie hlavne
so spoločenskými plemenami, ktorých majitelia sú účastníkmi temer
173
každej MVP po celej Európe. Kto na to má, prosím ! Takto vkladané
peniaze sa im vracajú asi cez vysoké predajné ceny šteniat, ktoré negatívne ovplyvňujú cenotvorbu aj u našich chovateľov neopodstatnenými
finančnými požiadavkami.
Iba že pracovné plemená držíme preto, aby nám pomáhali svojimi
schopnosťami ľahšie plniť úlohy na úseku poľovníctva, kriminality a pod.
To si žiada na viac oproti spoločenským plemenám potrebu majiteľa
venovať sa výcviku a úspešne vykonať výkonnostnú skúšku a ďalšie
nespočetné dni tráviť v teréne pri plnení úloh poväčšine v čase pracovného voľna a z dobrovoľného záujmu. Mnohí oddaní kynológovia
strácajú povestný entuziazmus – zapálenie pre vec, lebo cítia slabú
podporu verejnosti na jednej strane, a mimoriadny nárast nákladovosti na držbu a starostlivosť o psa. To nabáda ku potrebe zaoberať sa
týmto problémom aj v organizáciách, ako sú poľovnícke spoločnosti,
chovateľské kluby, Slovenský poľovnícky zväz. Núti ma cítenie vysloviť
osobný názor, že farbiare potrebujú o čosi väčšiu pozornosť z pohľadu
vyššej náročnosti na odbornosť vodiča, na jeho ochotu slúžiť aj iným
a obetovať svoj mimopracovný čas na záchranu hodnôt spoločnosti.
Niektoré nadhodené problémy je možné riešiť len na vyššom stupni ako je klub. Vieme, že jestvuje zložka na SPZ, ktorej úlohou je
koordinovať poľovnícku kynológiu. Je ňou Kynologická rada, zložená
zo zástupcov všetkých ňou riadených chovateľských klubov. Klub
chovateľov farbiarov zastupuje v zmysle uznesenia konferencie trojica
funkcionárov – predseda, poradca chovu a výcvikár. Bolo by od veci
zadať na blížiacej sa konferencii úlohu zásadného vylepšenia výberu
rozhodcov z cudziny pre posudzovanie exteriéru najmä na MVP. Nad
niektorými výrokmi rozhodcov hlavne s aprobáciou všestranného rozhodcu farbiarska komunita iba krúti neveriacky hlavou. To odrádza
mnohých držiteľov od poctivej práce. Je nesporné, že kritika iba pre
kritiku nemá v tejto činnosti miesta, nakoľko túto prácu vykonávajú
mnohí z pozitívneho vzťahu ku psovi a z určitej obľúbenosti plemena.
Zdravá kritika, ktorá podporuje odhaľovaniu nedostatkov a zaoberá sa
aj predkladaním konštruktívnych námetov by nemala urážať, ale podnecovať k vylepšovaniu činnosti.
Z vlastných skúseností i skúseností kolegov rozhodcov je známe
dostatok prípadov, kde určití rozhodcovia sú každoročne žiadaní
k delegovaniu na skúšky, no niektorých poriadajúce organizácie ako
nekonformných – nežiaducich vylučujú. Dávajú to najavo tým, že rušia preto poriadanie skúšok z vymyslených dôvodov, aby napr. o dva
týždne požiadali delegujúci orgán o náhradný termín s delegovaním
174
nimi navrhnutých rozhodcov. Požiadavke sa zvyčajne vyhovie bez
preverenia oprávnenosti a všetko je v poriadku, nezahrmí. Dôležité asi
je, aby všetky skúšané psy obstáli s výborným hodnotením vrátane tých
protežovaných. Že takéto počínanie môže zanechať vážne negatívne
stopy na žiadúcu pracovnú kvalitu je nesporné a pravdepodobne sa to
začína prejavovať už v súčasnej dobe. Servilnosť v spoločenskom dopyte
a rôzne falošné priateľstvá osvedčujú úpadok morálky aj na tomto poli
s očakávaným dlhodobejším nápravným obdobím.
Pri hodnoteniach exteriéru v kategóriách vrcholných typov medzinárodných výstav dochádza častejšie u všestranných rozhodcov a pri
posudzovaní viac ako 60 jedincov v jednom kruhu až ku trápnym
situáciám, pri ktorých aj priemerne znalý divák nevychádza z údivu
po zistení nedostatkov vo vedomostiach rozhodcu. Ešte horšie sa ukazuje zavádzaná prax, že posudzujúci rozhodca má už pred začiatkom
hodnotenia vybratého víťaza, aj keď sa nepredstaví ani v očiach koróny
ako naj… naj…! Dôvodom môže byť – pripúšťam – aj slabšia chvíľa
rozhodcu, veď aj on je len človekom a tlak na jeho psychiku v danom
prostredí je veľký. Ale malo by sa tak stávať skutočne ojedinele. Ani
udelená protekčná cena dobrému priateľovi nemôže byť ospravedlniteľná, ba naopak ! Práve dobrý známy a priateľ by mal pochopiť potrebu
bezúhonnosti priateľa ako rozhodcu – odborníka! Alebo že by aj tu
platilo to naše známe: „Ruka ruku myje !“ bez ostichu ?
Čítal som pred dvomi rokmi zaujímavý kritický článok istého autora
I. S., ktorý rozoberal rozhodcov a spôsob posudzovania v minulosti
a teraz. Ako kynologický svetobežník oboznamuje čitateľa so životom
a úrovňou kynológie v Anglii. Na záver hovorí:
„Aj pre nás existuje vhodná cesta, ak by sme prevzali praktiky z kolísky
kynológie – Veľkej Británie a krajín Commonwelsu. A celkom obídem
Japonsko, kde platí odjakživa samurajská česť. Prijať úplatok znamená
stratiť tvár. A to je zem, kde sa plemenné knihy vedú viac ako 500 rokov.
Na pr. také plemeno welsch corgi v Anglii. Ak sa chcem stať rozhodcom,
musím dva roky posudzovať len na všetkých oblastných výstavách. Až
potom po skúškach môžem byť pripustený na medzinárodnú výstavu.
A to celé dva roky nesmiem posudzovať žiadne iné plemeno. A to je
na oblastných výstavách viac psov ako na medzinárodných. Takto sa
rodia či vychovávajú špecialisti. Potom ak chcú, môžu posudzovať aj
iné plemená po úspešnom vykonaní skúšky. Ale to ich už až tak nebaví,
lebo sú špecialistami na jedno plemeno. A taký rozhodca keď začne
udeľovať známku „veľmi dobrý“, tak pre znalca je to česť, i keď pre nás
by to bola pohroma, lebo sme zvyknutí na „výborné“.“
175
V tejto chvíli sa nedá nič iného konštatovať iba to, že u nás víťazí
nateraz spoločenský dopyt nad svedomím, nad cťou a možno môžeme
ľutovať, že nám je samurajská česť neznáma. Nestálo by za pokus obnoviť realizovanie toho známeho starého slovenského úslovia „Chlapské
slovo !“, ktoré naši dedovia považovali za neporušiteľné ? Nebolo by
potrebné už konečne dokazovať veľmi tvrdo, že je nesprávne strácať
česť a kriviť chrbát ? Nateraz aspoň v slovenskej kynológii ! Aj napriek
tomu, že celosvetový trend je žiaľ iný. Honba za hmotnými statkami
je až neskutočne škodlivá.
Ì
Ì
Ing. B. Baka
Ì
AMINKIN pokus o IHF
A opäť Chronos, ten nenásytný fantóm času, neľútostne ukrajuje
posledné minúty starého roka, aby sa onedlho búrlivo zvítal s novým
a otvoril cestu novým dňom, radostiam, starostiam či predsavzatiam. Je to
čas, kedy v revíroch utíchajú výstrely posledných poľovačiek a nastupuje
obdobie starostlivosti o zver, bilancovania a čas kedy sa my milovníci
psov zamýšľame, čo všetko sme prežili so svojimi zverencami. Dobre
viem, že hlboko v horských zákutiach žijú výborní ľudia, horári ako
sú Grellneth, Hapčo, Surma, Urban, Gešvantner a mnohí ďalší, ktorí
celý svoj život zasvätili lesu a jeho obyvateľom farbiarom a práve im
by náležalo podeliť sa o svoje príbehy a skúsenosti, ale kedže sú to
chlapi tvrdí, skúpi na slovo, ale zato dobrosrdeční a okrem toho lepšie
vládnu flintou ako perom, zostalo to na mne poľovnícko-farbiaristickom
adjunktovi. Nakoľko máme jedno spoločné, lásku k dlhouchým, červeným psom s hlbokým, múdrym výrazom v tmavých očiach – Farbiarom.
Prihodím teda do kozubu hrčaté poleno až nemusím pretŕhať niť
myšlienok, zakloním hlavu pohľadom do zasneženého lesa a oddám sa
spomienkam. Prepáčte, skoro som zabudol, moje dve bavorské sučky sa
uvelebili vedľa mňa, aby ma trošku cenzurovali. To keby som popustil
uzdu fantázii a tej poľovníckej latiny by už bolo priveľa…
176
Už vyše mesiaca nepočuť v Javorníckych dolinách a rúbaniskách
jelenie ručanie. Zmĺkol les, pestrofarebné lesy sťaby veselá šatka dievčaťa odeli sa do smútočného novembrového tmavého šatu. Javory,
buky potichúčky vystielajú lesy mäkuškým kobercom lístia a bukvíc,
aby pripravili zver na tuhú zimu. Plán lovu holej vysokej zveri sme
ešte nemali splnený a tak v jedno skoré ráno vybral som sa aj ja s CIBOU a AMINOU, aby som priložil ruku k dielu a do vôle sa nabažil
nostalgie, ktorú plnými priehršťami ponúka jesenný les. Lokalitu som
si vybral popri horskom potoku, lebo nakoľko jeseň vrcholila, slnečné
lúče akoby chceli oklamať kalendár. Zver potrebuje po ruji doplniť
energiu a dobre sústo zapiť dúškom pramenitej vody v horskej tíšine.
Sotva som však vkročil do lesa, spoznal som márnosť mojej posliedky. Každý krok v suchom lístí oznamoval lesu, že je tu narušiteľ ich
pokoja. Čo najtichšie sa posúvam k starému rúbanisku, obľúbeného
stavanisku vysokej zveri. Ešte aj tá stará diviačica so svojim drobizgom
mi zafučaním dala znať, že o mne vie. Usalašil som sa preto v koreňoch storočnej machnatej jedle a započúval som sa do jej rozprávania.
Ráno bolo ešte skoré, na nebi sa trblietali hviezdy, kuvik sa s kvíleným
lúčil s nocou a len potôčik si monotónne žblnkal svoje večnú pieseň.
Ktovie, možno aj o tom statnom paroháčovi, čo vodieva svoje družky
rok čo rok k vernému potôčiku. Kdeže statnému, škrekne zlomyseľne
práve zobudená sojka, ktovie možno sa na neho hnevá, keď jej plný
zlosti, lásky a bujarosti parožím pozrážal všetky oriešky z lieskového
kríka, ktorý to smutne žaluje olámanými vetvičkami.
„Ej veru, je statný a krásny, osemnástorák v plnej kráse a sile“, švihácky šibne chvostom starý potočiak. Vie o čom hovorí. Nejedenkrát
si majestátny kráľ karpatského lesa sklonil korunovanú hlavu k jeho
bystrine, aby schladil svoje túžbou rozpálené telo. Len raz hrabol nohou
do jarčeku, hneď voda zakalená striekala na všetky strany. Aj pstruh
sa musel hlbšie utiahnuť do svojej tône pod naklonenú jelšu. Odpustil
mu však už, starý dobrák, nech sa len nabaží, veď jelenie milovanie
je tu len raz za rok. S príjemného snenia ma vyrušil studený ňucháč
na moje tvári. To AMINKA dala najavo, že sa niečo deje. A naozaj
na lesnej cestičke si bezstarostne ohrýza zošúverený maliniak nič
netušiace jelienča. Pomaly chytám chladnú hlaveň svojej manlicherky, ale nie, nedá sa streliť, je otočené a v pohybe. Jemným syknutím
upokojujem sučky a snažím sa nenápadne presunúť na lepšiu pozíciu.
Jelienča však už istí a pozvoľne zachádza do bukovej prebierky, ktorá
mu už nejedenkrát poskytla úkryt, nevie, že ranné mrazíky spálili lístie
a teraz ho zrádzajú. V bučine nastáva pohyb, laň, mláďa a ešte jedna
177
jelenička. Tá zaostala a ja už hľadám vhodnú medzeru. Poznáte to
všetci, keď sa z poľovníka-ochrancu, stáva lovec. Ten krátky okamih
zastane svet, krv búši v spánkoch a nevníma nič len tu elektrizujúcu
čiaru, medzi lovcom a zverou. Snažím sa nájsť komoru, predsa je
to len kráľovská zver, patrí jej úcta a dobrá rana. No ukazováčik už
dostal povel a hlaveň opúšťa smrtonosná guľka a mieri na komoru ta,
kde šípi že je skrytý život. No čo to, zver nepadá v ohni, lež prudko
odbieha cez rúbanisko preč z tohto hrozného miesta. Och, čo som to
len zbabral, toľko dohľadávok po okolí a ja vyčiním toto vo vlastnom
revíri, to bude mať hospodár radosť. Sučky napnuté ako struny, šibú
chvostami, dobre vedia, čo značí výstrel. Beriem na overenie nástrelu
len CIBU a už som si na čistom, odstrelená halúzka, trochu farby
a úlomky kosti z predného behu. Najhoršie z najhoršieho. Napadlo ma,
keď som to už takto zvrzal, skúsim urobiť s AMI IHF, nakoľko práve
úspešné zložila PF. Kontaktujem sa s rozhodcom Braňom, hoci viem,
aký je zaneprázdnený. Braňo zareagoval slovami „Paľko môj zariadim
si robotu a pred obedom som u Teba“. Pri rýchlej káve vypisujem
postrelový list a už kráčame v trojici späť na nástrel. Trošku nervózne
sa zahlasujem a rozmotávam remeň. AMI na mňa múdro hľadí, akoby
vravela „neboj sa, čosi som sa snáď pri mamke naučila“ a rutinne ako
skúsený farbiar zalieha do remeňa. Prvý kilometer je to dobré, farba
sa dá kontrolovať a ja za každým vývratom vidím vysilenú laň, ktorú
AMI suverénne zaženie do potoka a ja už v duchu preberám zálomok. No realita je iná. Na druhom kilometri strácame farbu, napriek
tomu, že je november slnko praží ako v júni, stopa vedie do dubiny
s práchnivým lístím, pred nami uskakujú diviaky a AMI má problém
udržať stopu. Adekvátne k tomu sa dvíha aj môj adrenalín. Braňo je
však skúsený a trpezlivý rozhodca. Vracia ma na farbu a vraví „sučka
je pracovitá a má chuť, ale toto bude ťažká robota aj pre CIBU“. Deň
sa už prehupol do druhej polovice a treba ukončiť trápenie poranenej
jeleničky. Rozhodca mi podáva kľúče od toyoty a vraví „zbehni rýchlo do doliny po starú suku“. Letím spotený, čo mi nohy stačia a do
toho mi dvadsaťkrát drnčí telefón z roboty, kedy prídeš, treba to a to.
Šľak aby to trafil aj s technickými vymoženosťami. Našťastie už som
zo signálu. Doma beriem CIBU a hajde na stopu. Tá sa po mne len
súcitne pozrela akoby vravela „tak ste to s tou mladou nezvládli, no
uvidím, čo sa s tým dá urobiť“. A naozaj s chuťou berie stopu, akurát v tej dubine s diviakmi, dlhšie selektuje stopu poraneného kusa,
farby nieto. Braňo stojí bokom a s úľubou sa pozerá na stopercentnú
robotu starej suky. Je pyšný akoby aj nie veď CIBA je z Vrátnej doliny.
178
Konečne po troch kilometroch dvíhame zranenú jeleničku, okamžite
púšťame obidve sučky, aby ju rýchle postavili a ukončili jej trápenie.
Lenže čo to, hlásenie mizne v diaľke, utešujem sa, že budú v potoku,
tak ako iné razy. Niet ich ani tam, ani na hrebeni, ani v susedných
dedinách a revíroch. Darmo do tmy obchádzame doliny. Sme smutní,
hladní, unavení a mňa navyše zmáha strach o moje milované sučky.
Dušan vyvoláva, že šampanské na úspech je pripravené aj večera, ale ja
nemám ani pomyslenie. Mrzutí vchádzame do dediny, kde ma pristaví
kočiš Jano od štátnych lesov „reku dva farbiare držia jeleničku dobre
od tretej hodiny pod hrebeňom v Čechovom“. To nie je možné, veď
je to vyše desať kilometrov len vzdušnou čiarou. Ako som sa však presvedčil pri mnohých dohľadávkach, nič nemusí byť a môže byť všetko.
Sadáme do gázu a čo to dá letíme naspäť do hôr. Po polhodine jazdy
vystupujeme na zvažnici a naozaj moje dve farbiarky držia kus vysoko
pod hrebeňom, iste sú unavené, veď ju stavujú už vyše tri hodiny. Je
tma, ale musíme to dáko ukončiť. Pomôž svätý Hubert, aj ty, priateľ
mesiac. Braňo s guľovnicou a ja s baterkou sa opatrne blížime k stávajúcim farbiarom. Padá rana, ale chybená a hlásenie posmelených
súk sa zase pohlo, jelenica sa bráni a uniká ako zdravá. Braňo je pod
tlakom, doma ho čaká šéf a tak hovorí, označ to tu, ráno zoberieme
čerstvé psy a ukončíme to. O tom nechcem ani počuť, mám ešte tri
náboje, mesiac svieti naplno a blízko je nebezpečná cesta a hranica.
V núdzi však poznáš priateľa a Braňo klobúk dole zahlásil „nenechám
vás tu v tom samých“ a sučky hlásia. Dve stavania, dve chybenia, my
už naozaj nevládzeme, ale farbiarky napínajú sily a zas ju stavajú,
jelenička stojí vo vysokej tráve a kope prednými nohami a suky pred
ňou a hlásia až sa zachádzajú. Lepšie by to nenamaľoval ani Sovánka.
Braňo stojí s guľovnicou s posledným nábojom. Svet sa prestal točiť.
Na dvesto metrov z voľnej ruky padá posledný výstrel a s ním aj jelenička do postriebrenej rúbane. Keď sme nad ňou stali v nemom objatí
s posledným hryzom, nebolo na nás suchej nitky. Chlapské objatie,
stisnutie rúk. A mesiačik, náš verný pomocník sa na okamih ukryl za
košatý buk, aby ukryl vzácnu chvíľu priateľstva a snáď aj niečo teplé
a vlhké, čo sa nám obom tislo do očú.
Farbiarom zdar !
Pavol Žídek
179
Ďakujem Ti FLOK…
FLOK Zvernica uzrel svetlo sveta v horárni ŠL Topoľčianky, rodisku
mojich rodičov. Môj otec pracoval vo zvernici 40 rokov. Ja som na polesí
Piesky pri šéfovaní pána Šustáka spoznal prvého bavorského farbiara
BLESKA. V mojej poľovníckej kariére mal preto miesto len farbiar, ako
najušľachtilejšie plemeno psov. Doteraz som mal 4 farbiarov a chovnú
stanicu Z Opletenej, ktorá dala Hornej Nitre 24 farbiarov.
FLOK Zvernica bol výnimočný. Za takmer 14 rokov života (uhynul
19. 10. 2011) dohľadal 150 ks raticovej zveri. Dohľadal medailové daniele a jelene. Diviaky boli jeho špecialitou. Náruživo ich dohľadával
a veľa ich aj dohľadal v noci, aby sa nezaparila divina. Dvakrát bol
poranený od dospelých kancov ale už o týždeň úspešne hlásil poranený kus v húštine.
Zaujímavá a humorná dohľadávka sa uskutočnila v októbri roku
2004. Kukuričné strnisko bolo obsadené poľovníkmi a jeden kanček,
asi 90 kg, vybehol na Milanka. Starší pán pohotovo vystrelil. Na strnisku nebola žiadna farba ani presné miesto nástrelu Milanko nedokázal
určiť. To bola chvíľa pre FLOKA. Viacerí sme hľadali čo len náznak
poranenia, neúspešne. Po chvíľke, keď to mal začať riešiť FLOK Milanko
zahlásil: „To nebol zásah. Ak ho tvoj pes nájde, bozkám FLOKOVI aj
Tebe riť!“. Všetci sme sa nad návrhom zabavili a začala sa dohľadávka.
FLOK zaľahol do remeňa a nasledoval neviditeľnú stopu. Diviak prešiel
cez pole k rieke a tu stopa končila na strmom brehu rieky Handlovky.
V strede rieky bol neveľký ostrovček porastený trstinou. FLOK preplával
asi 4 metre na ostrovček. Po krátkom zašteknutí z tŕstia vyskočil do
vody poranený diviak. FLOK skočil na neho a diviak sa ponoril. Následne sa diviak vymrštil a potopil FLOKA. Táto situácia sa opakovala
dvakrát. Tibino, najmladší poľovník, strelil z brehu na diviaka. Voda sa
zavrela a nebolo ani FLOKA ani diviaka. V tom zmätku som spozoroval
pramienok krvavej vody, ktorá išla dole prúdom. Začal som sa báť,
že je po FLOKOVI ale ten sa po chvíli ukázal v rieke ako kráča hore
prúdom. Chvála Bohu, FLOK žije, ale kde je diviak ? Ušiel ? Je na dne
rieky ? Poľovníci našli dlhú tyč, ktorou začali prehľadávať dno hlbočiny.
„Tu je!“ Vykríkol Števo. Diviak ležal ponorený na dne rieky. Tibino
sa vyzliekol a ponoril do rieky, aby potvrdil čo zistili tyčou. Reťaz na
nohu a traktorom sme vytiahli diviaka na breh. A čo teraz ? Milanko
180
mal splniť to, čo sľúbil. So smiechom sme mu to odpustili. Neveril, že
farbiar vie viac ako iné plemeno, ktoré on choval.
Posledná dohľadávka FLOKA bola v novembri roku 2010. Tibino,
ako ináč, postrelil danielku na mäkko. „To nájdeme“, hneď zahlásil
sebavedome ale to nevedel čo nás čaká. FLOK bol v tom čase už „starý
pán“. Mal zodraté kĺby, po toľkých rokoch mu už neslúžili, ale s chuťou
jemu vlastnou sa pustil dohľadávať. Jeden jarok, druhý, náhorná plošina,
husté černičie… No dosť ! povedal som si. FLOKINO, aj ja som už starý
pán, vyrieš si to sám a zložil som mu obojok. Vzdialil sa nám a my
s Tibinom sme stáli a čakali na jeho hlásenie. Po 10 minútach sme
začuli vzdialené brechanie. Kde je ? Kráčali sme mu naproti. Pomaly
nám kráčal v ústrety. „Čo je FLOKINO, kde je danielka ?“ Otočil sa
a viedol nás dole hlbokým jarkom. Na konci asi 1,5 kilometra od nástrelu nám ukázal kus čreva. Po chvíli sa stratil v borovicovej mladine.
Prekonal asfaltku, lúku a bol na brehu rieky Nitra. Pred prudkým tokom
sa zastavil. Neodvážil sa, vzhľadom k svojej kondícii, skočiť do vody.
V rieke pri naplavenom kmeni skonávala danielka. Kričím na Tibina:
„Tu je ! Už pláva prudkou riavou.“ Tibino nebojácne skočil do mrazivej
vody a chytil danielku za nohu. Tibino sa v novembrovej vode poriadne
vymáchal. Keď vyšiel po pás mokrý zahlásil: „Vieš Janko, toto je možno
posledná perfektná a úspešná FLOKOVA dohľadávka.“ A mal pravdu.
Ešte raz sme sa stretli s FLOKOM pri zlatom danielovi, ktorého FLOK
na krátko dohľadal. O tri dni FLOK uhynul. Už nevládal chodiť, tak
som ho nechal na noc v jedálni. Ráno po prudkom záchvate, hľadel
prosebne svojimi hnedými očami na mňa. Sadol som si k nemu a so
slzami v očiach som hovoril: „Ďakujem ti FLOKINO za všetko čo si
pre mňa urobil. Bol si pre mňa viac ako pes. Bol si môj kamarát, spoločník, priateľ, s ktorým som prežil kus krásneho poľovníckeho života.“
Ing. Ján Krpala
Prievidza
Ì
Ì
Ì
181
Poľovanie v západných Karpatoch
Spomienky baróna August Haupt-Stummera v knihe „Jagd in den
Westkarpathen“ na dohľadávky raticovej zveri v Stummerovských lesoch na Hornej Nitre.
V príbehu môj najbolestivejší poľovnícky zážitok v septembri 1909,
opisuje udalosť, ktorá sa odohrala v doline obce Madarasalja-Kľak pod
masívom Vtáčnika. Tu prenajal otec August v roku 1907 od ministerstva
pôdohospodárstva v Budapešti (v tom čase Kráľovské lesy), poľovný revír
o výmere 2 500 ha za ročný poplatok 1 000 Rakúsko-uhorských korún,
aby sa mohli chlapci, bratia August a Leo poľovnícky realizovať. Miesto
horského jágra z Rakúskych Álp prenajal otec lesníka Lachmanna, čo
sa neskôr ukázalo ako chybný krok v boji proti pytliakom.
Príhoda sa odohrala počas jelenej ruje v septembri 1909. Vtedy som
mal 20 rokov. Jelene sa v tom roku začali ozývať až 14. septembra.
Jeden večer sme poľovali spolu s hájnikom Hudecom. Podarilo sa mi
na revnicu privábiť jeleňa, ktorý sa k nám hlasito približoval. Zbadal
som ho na okraji náprotivnej porastovej steny asi na 40 krokov. Jasne
som rozoznal jeho mohutné prsia. Bol som si istý úspechom. V mojom puškohľade som videl iba štych a chladnokrvne som obtiahol na
hruď málo vľavo. Jeleň zaznačil výrazne vyhodením predku do výšky
a veľkým oblúkom vyrazil z okraja steny. Vtedy som spozoroval jasné
kontúry mohutného, tmavého parožia s vybielenými hrotmi hodne
členitých výsad. Zlomenie jeleňa som však nepočul. Už potme, pri
zapálenej lampe sme kráčali späť do dediny. Bol som si istý úspechom
a netrpezlivo som očakával ráno. Pri prvom raňajšom svite sme boli
na nástrele. Hneď na okraji porastnej steny bolo veľa pľúcnej farby,
ako z polievacej krhly. Potom po 30 metroch opäť veľa natečenej farby
ako z konve. Zrakom som sledoval stopu ďalej v nádeji, že narazím
na zhasnutého jeleňa. Pľúcna farba sa postupne strácala a menila sa
na svalovú. Konečne po 500 krokoch sa hlboko v protiľahlom okraji
rúbaniska našla posledná kvapka farby. Žiadny pes nebol k dispozícii,
preto sme ešte hľadali v smere úniku jeleňa s drevorubačmi. Videl som
iba veľmi starú jelenicu a teľa. Každý lepší pracovný pes, cvičený na pofarbenej stope, by musel
tohto jeleňa duriť a zastaviť. Vtedy mi ešte nebolo jasné, že u môjho otca
a našich lesníkov sa zlá mienka o farbiaroch ešte neprelomila. Ja som ale
pociťoval nad tým, že mojou príčinou som poranil, tohto pre mňa skoro
182
mystického rozprávkového jeleňa, ako obrovský poľovnícky prečin tak,
že som si na pokánie uložil trest. V tejto ruji už viacej nebudem poľovať.
Na základe tejto príhody opisuje v knihe v stati o psoch tieto spomienky. Spomínam si dobre na prvého psa LUCHSI, hnedý jazvečík lesníka
Prosseka v roku 1898, ktorý nášmu priateľovi, slobodnému pánovi von
Phull, na pofarbenej stope našiel a hlásil zhasnutý kus. Bolo to v roku
zavraždenia cisárovnej Alžbety. Po Prossekovej smrti v roku 1900
(v poznámke F. K. náš starý otec) nebol u nás dlho žiadny pes, ktorý
by mohol poranenú zver na stope sledovať. Táto skutočnosť bola pre
nás dorastajúce deti veľmi bolestivá. Jeden náš mladý príbuzný počas
jednej jelenej ruje postrieľal nie menej ako 9 jeleňov, ktoré sa nenašli
(poznámka F. K.- strašné). Aké krásne časy nastali, keď sme mohli pofarbenú stopu sledovať so psom na remeni a snáď aj dáku dostrelnú
ranu dať. Tak som uprednostňoval úspešné pochôdzky. Mali sme jednu
hnedú sučku jazvečíka, ktorá rástla však na strane kastelána a hoci sme
ju mali radi, dala sa používať iba na chytanie myší a naháňanie mačiek.
Podobná situácia bola aj v lesoch môjho starého otca. Pamätám si na
zle pripraveného hanoveráka, ktorý v lete 1905 odoprel sledovať stopu
mnou poraneného srnca. (poznámka F. K. – hanoverák na srnca ?) Až
tesne pred prvou svetovou vojnou som počul o jednom vynikajúcom
psovi menom FOXL, lesnika Dovičina zo starej chaty na Kulháni,
ktorý diviaka z húštiny vytlačil na strelca tak, že ten bol úspešný.
V neskorú jeseň v roku 1918 som bol na posliedke s mojou mamou
a postrieľal som jelenicu. Ostrý Foxl ju duril a zastavil. Od toho času
bol v každom kúte panstva pes, ktorý bol k dispozícii na dohľadávku. V tom čase mi poslal môj priateľ, barón Herbert Doblhoff, starého ale
dobre pripraveného hanoveráka. V roku 1921 sme mali na Kulháni
bielo-čierneho bastarda BANDIHO, ktorého na vysokých nohách si
pozorným okom vybral medzi dedinskými bundášmi hájnik Dovičin
a dobre ho pripravil. V roku 1921 a 1923 BANDI duril a zastavil mnou
na mäkko postrielané jelene. Aj na lesnom úrade na Duchonke, kde
bol výborný vodič starý hájnik Kravárik, vyrastal čierny pes, vzrastom
jazvečík, MAXI. Maxi počas života našiel, alebo duril veľa postrieľanej
zveri. Mal jednu zvláštnosť, že hlásil iba staré, alebo silné zhasnuté
jelene. Ihličiaky a jelenice iba oznamoval a doviedol svojho pána
k zhasnutému kusu. Kravárik podľa správania sa MAXIHO, ktorý nikdy
nepracoval na remeni, už na nástrele vedel, či poraneného kusa dostane alebo je to iba štrajch. V tom čase už používali lesníci u oboch
mojich švagrov v Tökés-Ujfalu (Klátová Nová Ves) a Horňanoch – lesník Friedrich Günther a lesník Fritz (Fridrich) Konrad výborných psov
183
na remeni. Žiadny pofarbený kus už nebol stratený. Tieto udalosti už
opisuje Fridrich Konrad vo svojej knihe 50 rokov v Tribečskej horárni.
Tiež hájnik v Neviggyén (Nevidzany) bol držiteľom dedinského bundáša,
ktorý môjmu bratovi Leovi veľa diviakov z húštin v strminách Magury
vytlačil tak, že ich mohol na krátku vzdialenosť uloviť.
Syn Kravárika bol podobne hájnik a úspešný vodič psov na Duchonke.
Keď americký hosť grófa Henricha Apponyiho postrieľal muflóna, poslal
gróf svoje auto pre ostrého FOXIHO a mladého Kravárika. FOXI držal
stopu poraneného muflóna i napriek tomu, že sa trikrát spojil s rúdlom
muflonej zveri. Po veľmi dlhom durení poranený kus zastavil a dostrelil
ho. Apponyi aj hosť z Ameriky s obdivom pochválili výkon FOXIHO. Krátko na jeseň pred mojim presídlením zo zámku z Továrnik do
Chalmovej, mi daroval náš poľovný hosť, vynikajúca poľovníčka Margaretha von Janotta mladého horského farbiara (BGS) zo Štayerského
chovu menom HARRAS. Dal som ho mladému Kravárikovi na výchovu
a výcvik. Po dvoch rokoch mi na príležitostnom pohone na vysokú zver
v Chalmovej, kde HARAS hneď duril a zastavil postrieľanú muflónku,
hoci nikdy predtým mufloniu zver nemal v nose. Počas málo rokov,
ktoré som HARASA mal, mi dohľadal 11 poranených kusov zveri.
Nebol hlásič zhasnutej zveri, ale spoľahlivo doviedol k zhasnutému
kusu. Pri natláčkach bol vždy na mojom stanovisku a pri pochôdzke
ho vždy viedla na remeni moja manželka, keď ma doprevádzala. Keď
raz počas ruje, dcéra prednostu stanice Havlíčka postrieľala v susednom
revíri obecných lesov v Kamenci p. Vtáčnikom jeleňa na beh, zaduril
a zastavil ho až v mojom revíri, kde ho dostrelil hájnik Pažický. Otec
aj dcéra boli spokojní, keď im na môj príkaz dostreleného jeleňa doručili. HARAS mal svoje posledné durenie a stavanie začiatkom roka
1943 v Tökés-Ujfalu (Klátova Nová Ves), kde som ráno pri mojom
švagrovi Thuronyi ulovil môjho posledného muflóna. Duril dobrého
postreleného jeleňa so štraichom na zadný beh. Jeleňa dostrelil lesník
Günther. Po tomto mimoriadne dlhom durení, prvý krát som ho videl
s vyplazeným jazykom dychčať. Haras bol urastený s hlbokým hrudníkom, ako BGS vážil 26 kg. Potom prišiel deň, kedy sme sa museli
rozlúčiť so všetkým a od každého. Harasa si zobrala pani správcova
z Chalmovej do Továrnik. Harasovi, po mesiacoch odlúčenia od
našej rodiny, puklo srdce.
Začiatkom 30-tych rokov začal vyrastať nad horárňou Duchonka zámoček, ktorý staval môj svokor Dr. Stefan Haupt-Buchenrode. Budoval
si tu svoj nový domov po tom, ako svoje dedičné majetky na Morave
predal Tomášovi Baťovi. Stavba mala slúžiť majiteľom a ich pokoleniam
184
ako nádherné útočisko, ako ideálne vidiecke sídlo. Z vrchných poschodí bol nádherný výhľad na sever a východ. Táto panoráma reťaze hôr
v jemnej modrej farbe diaľky. Údolie Nitry a ústie Bebravy. Vľavo od
vrcholu Stašova k Magure a ďalej Vtáčnik, Kostrín a Rokoš.
Jeho vnuk baron Herbert Haupt-Buchenrode, ktorého sme spolu so
synom (Grellneth st. a Grellneth ml.) okolo roku 2006 počas dvoch
jeleních rují doprevádzali na lov jeleňa v Ľubochnianskej doline, mi
rozprával jednu z mnohých príhod, ktorá sa odohrala na Duchonke keď
mal 13 rokov. Stará mama mi vravela „Herbert choď do hory a strel
niečo malé, čierne do kuchyne.“ Spolu s hájnikom Pastierikom sme šli
do lesa. Pastierik mi ukázal niečo čierne na lúke, tak som asi na 60
krokov vystrelil. Po rane sa však „diviak“ postavil na zadné a začal
kráčať smerom ku mne. Vedel som, že je zle, a preto som vystrieľal
všetky náboje, až medveď padol. Celý roztrasený som volal „Pastierik,
kde séš ?“ „Tu som“, odpovedal mi hájnik z najbližšieho stromu. Takto
v roku 1936 asi padol posledný medveď na Duchonke. Herbert mi
pri debate vravel, že v tom čase na lesnom úrade v Duchonke tiež
chovali bavorské farbiare, také ako má Ferko Vrlík. Vtedy tam už boli
úspešní vodiči a cvičitelia Kravárikovci. Kravárik mladší cvičil šteňa
BGS HARASA a tiež šteňa BGS pre lesnícku školu v Banskej Štiavnici,
ktorú počas štúdií viedol Cuľo Michelčík. Žiaľ, na budúci rok sme sa
už nestretli. Na jeseň, po ruji, zomrel v Rakúsku.
Podľa knihy voľne spracoval
Ì
Ing. Peter Grellneth st.
Ì
Ì
185
Výcvikový kurz vodičov farbiarov
TURANY 2011
Už pri výbere priestorov na zabezpečenie priebehu IX. ročníka Fatranského pohára sa uprednostnil kataster obce Turany, kde v takmer
rovinatom teréne striedajú lúky a enklávy lesa chatovú oblasť s dominantným rekreačným zariadením s kynologicky infikovanými majiteľmi,
ponúkajúc svoje služby s tzv. ľudovými cenami. Je samozrejmé, že
objekt je v časti poľovného revíru PZ Kriváň Turany a jeho manažment
na čele s JUDr. Híčikom je naklonený podobným aktivitám. A tak v sobotu 14. 5. po zaevidovaní takmer 60 účastnikov o 14,00 hod. otvoril
predseda KCHF Ing. Chvála výcvikový kurz.
Po krátkom úvode odovzdal slovo prvému lektorovi MVDr. Źeltvayovi. Obsah jeho prednášky sa týkal vývoja chovu plemien farbiarov na
Slovensku a ustálení genealogických, či chovných línií po odskúšaných
pracovne a exterierove vhodných predkoch. Názornou ukážkou na posteri
predstavil ideálny typ BF s výkladom o utváraní a pomere jednotlivých
telesných partií. Vyzdvihol svetovú úroveň chovu farbiara na Slovensku
a dodal, že potrebujeme upevniť ostrosť, vytrvalosť a hlasitosť. V ďaľšom
sa zmienil o chovateľskom a zápisnom poriadku zväzu.
K následnej téme Ing. Grellneth objasnil históriu farbiarstva počnúc
Rakúsko-Uhorskom cez Československo až po súčasnosť. Vyzdvihol
osobnosti jeho chovu a výcviku, ktorí sa zaslúžili o chov a rozvoj
farbiara na Slovensku. Zrekapituloval pracovné skúšky a štatúty vyšších
skúšok a súťaží farbiarov.
Po večeri MVDr. Soroka na audiovizuálnom zázname premietol šot
o zásahu a znakovaní jelenej zveri. S náležitým výkladom to bolo,
zvlášť pre mladých lovcov-stopárov, veľmi poučné, pretože od týchto
poznatkov sa správne odvíja dohľadávka farbiarom. Následne nám
bola obrazom zdokumentovaná činnosť trenažéra Gešvantnerovcov.
Nedeľná časť kurzu bola zameraná na praktické ukážky v teréne. Náš
výcvikár Braňo Porubčanský zodpovedne pripravil založenie stopových
dráh a pripravil diviaka v polohe behu, do ktorého niekoľko výstrelov
malo dokumentovať deformáciu projektilu. Názorne predviedol výstroj
farbiaristu a potrebných pomôcok pri zakladaní stôp, ich značení a prípadnom použití farby. V inej svahovitej časti zas tým Gešvantnerovcov
pripravoval trenažér.
186
Aj keď počasie znevľúdnelo s chladom a dažďom, pribúdali ďaľší
záujemcovia, celkom do osemdesiat farbiaristov a takmer šesťdesiat psov.
Treba vyzdvihnúť obrovskú trpezlivosť a obetavosť obsluhy trenažéra,
že dokázali každému psovi venovať toľko času, aby pochopil, že jeho
psia povinnosť je stopovať zver – atrapu hlasito sledovať a stavať, až po
finálny výstrel. A to sa chlapcom Gešvandtnerovcom podarilo. Vďaka
Vám, chlapci. O tom, že trenažér je výcviková pomôcka, ktorá dokáže
úplne simulovať praktický lov a vytvorí relevantné podmienky pre skúšky
a súťaže budeme určite ešte na fórach diskutovať. Ja som osobne za.
Jano Urban
aktivista MT
Ì
Ì
Ì
187
KALENDÁR KYNOLOGICKÝCH PODUJATÍ
na rok 2012
Medzinárodné, celoštátne a oblastné výstavy
Medzinárodná výstava psov, CACIB
28.1.2012
29.1.2012 Trenčín
Medzinárodná výstava psov, CACIB
24.3.2012
Nitra
Medzinárodná výstava psov, CACIB
25.3.2012
Nitra
Celoštátna výstava psov, CAC
6.5.2012
Banská Bystrica
Medzinárodná výstava psov, CACIB
12.5.2012
Bratislava
Medzinárodná výstava psov, CACIB
13.5.2012
Bratislava
Národná výstava psov, CAC
20.7.2012
Veľká Ida
Medzinárodná výstava psov, CACIB
Oblastná výstava psov poľovných
plemien
21.7.2012
22.7.2012 Veľká Ida
25.5.2012
Báč
Celoštátna výstava psov, CAC
8.6.2012
Senec
Medzinárodná výstava psov, CACIB
9.6.2012
Nitra
Medzinárodná výstava psov, CACIB
10.6.2012
Nitra
Oblastná výstava psov všetkých
plemien
7.7.2012
Oblastná výstava psov všetkých
plemien
12.8.2012
Dolný Kubín
Medzinárodná výstava psov, CACIB
18.8.2012
Bratislava
Medzinárodná výstava psov, CACIB
19.8.2012
Bratislava
Celoštátna výstava psov,CAC
1.9.2012
Dvorianky
Prešov
Medzinárodná výstava psov, CACIB
17.11.2012
Nitra
Medzinárodná výstava psov, CACIB
18.11.2012
Nitra
188
Klubové výstavy
Klubová výstava farbiarov, CAC
1.7.2012
Sielnica
Špeciálna výstava farbiarov, CAC
1.9.2012
Prešov
Klubové podujatia
XIV. ročník Memoriálu
Fridricha Konráda,
CACIT
18.10.2012
21.10.2012
Poprad – Vysoké Tatry
– Tatranské Zruby –
Vojenská zotavovňa
X. r. Fatranský pohár –
skúšky farbiarov, CACT
9.11.2012
11.11.2012
Rajecká Lesná,
okr. Žilina
12.10.2012
14.10.2012
Medzev – Šugovská
dolina – hotel Ranč, okr.
Košice-vidiek
II. r. Pohár Slanskych
vrchov
Predbežné skúšky farbiarov
25.8.2012
Bánovce nad Bebravou
8.9.2012
Bardejov
9.9.2012
Senica
15.9.2012
Stará Ľubovňa
22.9.2012
Veľký Krtíš
29.9.2012
Krupina
6.10.2012
Zvolen, Rimavská Sobota, Topoľčany
7.10.2012
Čadca, Považská Bystrica, Prešov, Vranov nad Topľou
13.10.2012
Prievidza
189
14.10.2012
Gelnica, Humenné, Liptovský Mikuláš, Poprad,
Ružomberok, Tvrdošín, Levoča, Košice-okolie
20.10.2012
Ilava, Pezinok, Rožňava, Martin, Žiar nad Hronom
21.10.2012
Kežmarok, Košice-mesto, Trenčín, Spišská Nová Ves,
Námestovo
27.10.2012
Malacky, Partizánske, Banská Bystrica, Stropkov,
Sobrance
28.10.2012
Dolný Kubín
10.11.2012
Brezno
15.12.2012
Zlaté Moravce
Chovné zvody
I. Bonitácia
19.5.2012
II. Bonitácia
20.10.2012
Fačkovské sedlo pri lyžiarskom vleku
(štátna cesta č. 64 v smere od Prievidze
na Žilinu, od obce Kľačno cca 7 km)
Vysoké Tatry – Tatranské zruby –
Vojenská zotavovňa
Propozície a prihlášku na Klubovú výstavu farbiarov konanú
dňa 1. 7. 2012 v Sielnici, s udeľovaním titulov Klubový víťaz, CAC
a ceny Dr. Duchaja pre najkrajšieho jedinca z plemien farbiarov
si záujemcovia budú môcť stiahnuť na web-stránke klubu:
www.klubchovatelovfarbiarov.sk
190
Klub chovateľov farbiarov
spádová oblasť Košice
Vás srdečne pozýva
na
II. ročník skúšok farbiarov
o pohár Slánskych vrchov
Podujatie sa uskutoční od
12. X. – 14. X. 2012
v Medzeve – Šugovská dolina
hotel Ranč, okr. Košice-okolie
Ì
Ì
Ì
Prihlášky môžu záujemcovia o účasť na skúškach zaslať
najneskôr do 31.8.2012 na adresu:
Ing. Gabriel Pöhm
Štóska 227, 044 25 Medzev
mobil: 0904 972 128
mail: [email protected]
za organizačný výbor
Ing. Gabriel Pöhm
191
Organizačný výbor skúšok farbiarov o Fatranský pohár
v spolupráci s členmi klubu chovateľov farbiarov zo spádovej oblasti Žilina
Vás srdečne pozývajú na
jubilejný
X. ročník skúšok farbiarov
o Fatranský pohár
s udeľovaním titulov
víťaz Fatranského pohára 2012 a CACT
podujatie sa uskutoční
9. – 11. novembra 2012
v rekreačnom zariadení
Chata Žiar v Rajeckej Lesnej
Ì
Ì
Ì
Prihlášky môžu záujemcovia o účasť na skúškach
zaslať najneskôr do 30.8.2012 na adresu:
Ing. Peter Grellneth
038 48 Turček 21
mobil: 0903 572 889
tel: 043/ 495 64 15
email: [email protected]
192
Za organizačný výbor
Branislav Porubčanský
DÔLEŽITÉ OZNAMY
• Vždy aktuálny – zoznam Členskej základne
– doporučený zoznam Rozhodcov pre posudzovanie na IHF
a skúškach farbiarov
• Organizácia chovných zvodov v roku 2012
• Podmienky chovnosti pre plemená Bavorského
a Hanoverského farbiara
• Organizačné zabezpečenie zisťovania dysplázie
bedrových kĺbov (DBK)
• Zoznam pracovísk pre RTG DBK
• Propozície Klubovej výstavy vo Zvolene (možnosť stiahnutia)
• Kalendár kynologických podujatí na rok 2012
DÔLEŽITÉ ZMENY
Tlačivá:
• Prihláška za člena klubu
• Posudkový list na RTG DBK
• Prihláška na PF a IHF
• Postrelový list
• Potvrdenie veterinára o kontrole totožnosti psa
• Žiados o chránenie názvu chovateľskej stanice
• Žiados o vystavenie exportného preukazu o pôvode psa
• Prihláška na zápis šteniat
• Evidencia dohľadávok
Oznamy:
• Poplatky za služby poskytované plemennou knihou SPZ
• Klubové poplatky
• Úhrady členských poplatkov
• Informácia pre záujemcov o členstve v klube
Ponuka na odpredaj
• Klubových a farbiarskych odznakov
• Kompletov (obojkov so zvrtlíkmi a vodiacich remeňov)
193
•
•
•
Krátky kožený remeň cez plece
Knihy:
- Horské plemená psov v službách poľovníctva
- 50 rokov Klubu chovateľov farbiarov
- Půlstoletí s barváři
Samolepky s hlavou farbiara
Uvedené si môžete objednať u ekonóma klubu a nájdete ich aj na
web-stránke klubu – www.klubchovatelovfarbiarov.sk
VÝKAZ ČLENOV KCHF
Zoznam členskej základni, je vždy aktuálny a je uverejňovaný už
iba na web stránke klubu – www.klubchovatelovfarbiarov.sk
Stav členskej základne k 31. 01. 2012 je 945 členov. Členovia, ktorí
napriek dvojnásobnej výzve k úhrade členského na rok 2012 si ne­
za­platili členské (99 členov) nie sú v tomto zozname uverejnení. Sú
uve­rej­není vo výkaze vyškrtnutých členov.
V prípade pokračujúceho záujmu o členstvo sú povinní zasla novú
prihlášku a uhradi zápisné a členské.
Klub sa snaží vnášať do členskej základne a evidencie poriadok.
Tento predkladaný zoznam môže mať nejednu chybu, a preto sa obraciame na všetkých, aby si skontrolovali svoje údaje a nezrovnalosti
nahlásili ekonómovi klubu v záujme ich odstránenia.
Členský zoznam uvádza postupne členské číslo, meno, adresu a posledný rok úhrady členského.
Ì
Ì
Ì
Do pozornosti všetkým, ktorým končí členstvo
v tomto roku, t. j. k 31. 12. 2012 !
Spolu s týmto Spravodajom ste obdržali poštovú poukážku k úhrade
členského poplatku. Členský poplatok na kalendárny rok je pre členov
SPZ, PZ, OLZ 7 €, pre nečlenov SPZ 9 €.
194
V prípade Vášho záujmu o zotrvanie v Klube, Vás prosíme, aby ste
člensky poplatok uhradili na adresu ekonóma Klubu priloženou poštovou poukážkou, porípade Internet Bankingom na číslo účtu klubu:
2776722851/0200.
Členský poplatok si môžete predplatiť aj na viac rokov dopredu:
Napr.: Pri platbe
Člen SPZ, PZ, OLZ
7 €
14 €
21 €
Nečlen
SPZ
Členské
predplatené do
9 €
18 €
27 €
31.12.2013
31.12.2014
31.12.2015
V prípade neuhradenia členského poplatku do konca kalendárneho
roka t.j. do 31.12.2012 máme za to, že o ďalšie zotrvanie v Klube nemáte záujem a v ďalšom období s Vami t.j. od 1.1.2013 nepočítame
a prestávate byť členom KCHF.
Záujemcov o členstvo v klube informujeme:
Členskú prihlášku si môžete vyžiadať na príslušnom OkO SPZ, poprípade u ekonóma Klubu, alebo stiahnúť z web stranky klubu: www.
klubchovatelovfarbiarov.sk. Túto po vyplnení a potvrdení členstva na
príslušnom OkO SPZ zašlite matrikárke alebo ekonómovi Klubu, ktorí
Vás vyzvú k úhrade zápisného a členského poplatku.
Zápisné je 2 € je to jednorázový poplatok a členské na kalendárny
rok predstavuje obnos 7 € pre členov SPZ, PZ, OLZ a Urbariáty, 9 €
pre nečlenov SPZ.
Členský poplatok si môžete predplatiť aj na viac rokov dopredu.
Ì
Ì
Ì
195
Výbor klubu upozorňuje chovateľov t.j. majiteľov chovných súk
a chovnych psov a tých členov, ktorí boli ekonomom klubu vyzvaní
k úhrade poplatkov (RTG, vývozný poplatok a pod.) aby tieto odvádzali v termíne, ktorý určil výbor a ktorý im bol pri ich výzve k úhrade
stanovený.
V prípade opätovnej výzvy ekonómom klubu sa tento poplatok zvýši
o 2 € za náklady spojené s týmto úkonom.
Ì
Ì
Ì
Ponuka DVD
Vážení kynológovia, priatelia farbiarov,
Klub chovateľov farbiarov dáva do pozornosti, že na DVD sú spracované tieto podujatia:
• VII. ročník Fatranského pohára 2008 Ružomberok
• VIII. ročník Fatranského pohára 2009 Novoť
• XII. ročník Memoriálu Fridricha
Konráda 2008 Terchová-Vrátna
dolina
• XIII. ročník Memoriálu Fridricha
Konráda 2010 Novoť-Mútne
Cena DVD je:
FP 2008 FP 2009 MFK 2008
MFK 2010 =
=
=
=
5 € 7 €
10 € 10 €
Záujemcovia si ich môžu objednať:
Mgr. Ján Maruščák
Mobil: 0903 767 429
E-mail: [email protected]
Ì
196
Ì
Ì
Ponuka drevákov
pre výcvik psov
Môžete si ich objednať u:
Mgr. Ján Maruščák
mob: 0903 767 429 alebo
mail: [email protected]
Ì
Ì
Ì
197
Celoštátna schôdza chovateľov farbiarov
a konferencia Klubu chovateľov farbiarov
pri SPZ v Bratislave
Pozývame Vás na Celoštátnu schôdzu Klubu chovateľov
farbiarov a Konferenciu Klubu chovateľov farbiarov pri Slovenskom poľovníckom zväze v Bratislave, ktorá sa uskutoční dňa
31. marca (sobota) 2012 v posluchárni Lesníckej fakulty PL 1,
Technickej univerzity vo Zvolene, T.G. Masaryka 24, 960 01
Zvolen.
Program:
1.
2.
3. 4.
5.
6.
7.
Otvorenie
Správa o činnosti za funkčné obdobie
Správa dozornej rady
Diskusia
Návrh a voľba delegátov na Konferenciu KCHF
Návrh a schválenie uznesenia
Ukončenie
Otvorenie............................... 9,10 hod.
Obedňajšia prestávka.............12,30 hod. do 13,30 hod.
Ukončenie predpoklad...........16,00 hod.
Zaslaním Návratky potvrdí člen klubu, ktorý sa chce zúčastniť
Celoštátnej schôdze farbiarov a Konferencie klubu chovateľov
farbiarov pri SPZ v Bratislave, svoju účasť. Návratka je vložená
na konci tohto čísla Spravodaja na str. 199.
Cestovné (pohonné hmoty – priemerná spotreba na 1 km)
bude uhradené, pokiaľ vo vozidle prídu spolu aspoň traja účastníci a vodič predloží fotokópiu veľkého Technického preukazu.
198
Klub chovateľov farbiarov
pri Slovenskom poľovníckom zväze v Bratislave
NÁVRATKA
Meno člena:....................................................................................
Adresa: ............................................................................................
............................................................................................
Osobné číslo:...............................................
Zaslaním tejto návratky potvrdzujem svoju účasť na Celoštánej
schôdzi Klubu chovateľov farbiarov a Konferencii Klubu chovateľov
farbiarov pri SPZ v Bratislave dňa 31. marca (sobota) 2012, konanej
v posluchárni Lesníckej fakulty PL 1, Technickej univerzity vo
Zvolene, T. G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen.
Prezentácia delegátov 8,00 – 9,00 hod.
Termín zaslania do 23. marca 2012.
......................................
podpis
Návratku zašlite poštou na adresu predsedu KCHF
Ing. Karol Chvála
Pôbišovo 501
976 64 Beňuš
199

Podobné dokumenty