ÚP Hrotovice_Textová část

Komentáře

Transkript

ÚP Hrotovice_Textová část
Město Hrotovice
Zasedání Zastupitelstva města Hrotovice č. ……, konané dne ………2015, usnesení č. …
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Zastupitelstvo města Hrotovice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), za použití § 43
odst. 4, § 54 odst. 2, v rozsahu dle § 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění,
s odkazem na § 171 a následujících §§ zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
vydalo
Územní plán Hrotovice
„Otisk úředního razítka města Hrotovice“
„Podpis starostky města Hrotovice“
Mgr. Hana Škodová
starostka města Hrotovice
„Podpis místostarosty města Hrotovice“
Antonín Mlynář
místostarosta města Hrotovice
URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o.
Matky Boží 11, 586 01 Jihlava
ÚZEMNÍ PLÁN HROTOVICE
NÁVRH
Datum: červen 2015
projektant: Ing. arch. Jiří Hašek
-1-
Základní údaje zpracovatele:
Název zakázky:
Územní plán Hrotovice
Místo zakázky:
Město Hrotovice
Kraj:
Kraj Vysočina
Objednatel:
Město Hrotovice
Pořizovatel:
MěÚ Třebíč – Oddělení Úřad územního plánování
Oprávněná osoba pořizovatele:
Zpracovatel:
Ing.arch. Jiří Hašek ČKA 00302
Urbanistické středisko Jihlava, spol. s r.o.
Spolupráce:
Jana Kubátová – dopravní řešení
Dana Menšíková – digitalizace
Ing. Ladislav Myslivec – inženýrské sítě
Ing. Michal Kovář – ÚSES
Datum zpracování:
2012 – 2015
Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace
Územní plán Hrotovice
Název dokumentace
Vydávající orgán
Zastupitelstvo města Hrotovice
Nabytí účinnosti
Oprávněná úřední osoba pořizovatele :
Podpis
-2-
Razítko
I. ÚZEMNÍ PLÁN
IA. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU
1. Vymezení zastavěného území .............................................................................................. 6
2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot ............................. 6
3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně ......................................................................................................................10
4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování ........................... 22
5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny
v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní
opatření, ochrana před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin a
podobně .............................................................................................................................. 26
6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením
převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného
využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno
umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního
zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení
podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu
(například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí
výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) .......................... 32
7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva
k pozemkům a stavbám vyvlastnit .....................................................................................47
8. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze
uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno,
parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5
odst. 1 katastrálního zákona ............................................................................................... 47
9 Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona ........................ 47
10. Vymezení plochy a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití,
včetně podmínek pro jeho prověření ..................................................................................48
11. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro
vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti .....................................48
12. Údaje o počtu listu územního plánu a počtu výkresu k němu připojené grafické části .....48
-3-
IB. GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU
1
2
3
Výkres základního členění
Hlavní výkres
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření
a asanací
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
IIA. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10.
11.
Postup při pořízení územního plánu ...............................................................................49
Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací
vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů .49
Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky
na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu
nezastavěného území. .....................................................................................................59
Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních
předpisů ........................................................................................................................... 62
Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních právních, popřípadě s výsledkem řešené rozporů ..62
Vyhodnocení splnění zadání ........................................................................................... 62
Komplexní zdůvodnění přijatého řešení .........................................................................69
7.1. Hlavní cíle řešení územního plánu.........................................................................69
7.2. Vymezení řešeného území a zastavěného území ...................................................69
7.3. Východiska koncepce rozvoje území obce ............................................................ 70
7.4. Východiska návrhu urbanistické koncepce a systému veřejné zeleně ...................71
7.5. Východiska návrhu vybraných ploch s rozdílným způsobem využití ...................73
7.6. Odůvodnění členění území obce na plochy s rozdílným způsobem využití ..........79
7.7. Ochrana přírodních, kulturních a historických hodnot území ............................... 80
7.8. Návrh územního systému ekologické stability ......................................................83
7.9. Východiska návrhu koncepce dopravy ..................................................................87
7.10. Východiska návrhu koncepce technické infrastruktury .........................................90
7.11. Koncepce nakládání s odpady...............................................................................99
7.12. Civilní ochrana, obrana státu, požární ochrana a další specifické požadavky .... .100
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vymezení potřeby vymezení
zastavitelných ploch ..................................................................................................... .103
Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj spolu s informací, zda a
jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě
zdůvodnění, proč toto stanovisko , nebo jeho část, nebylo respektováno .................. .105
Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou obsaženy v zásadách územního
rozvoje s odůvodněním potřeby jejich vymezení ........................................................ .106
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní
fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa .......................................................... 106
-4-
IIB. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
4a
4b
5
6
7
8
9
10
11
Koordinační výkres
Koordinační výkres – výřez
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Výkres širších vztahů
Zásobování vodou
Kanalizace
Elektrická energie
Plynovod
Telekomunikace
1 : 5 000
1 : 2 880
1 : 5 000
1 : 100 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
Příloha č.1: Posouzení životního prostředí z hlediska negativních účinků hluku z dopravy
Seznam použitých zkratek:
ÚPD
PÚR
ZÚR
ÚAP
ORP
ÚP
ÚS
ETAP
RZV
RD
NP
MK
ZPF
PUPFL
k. ú.
LK
LC
RK
RC
ÚSES
Uxxx
BPEJ
KPÚ
OP
VPS
KN
p.č.
EVL
VDJ
VUSS
územně plánovací dokumentace
Politika územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č. 1
Zásady územního rozvoje kraje Vysočina v znění aktualizace č. 1
územně analytické podklady
obec s rozšířenou působností
Územní plán
územní studie
etapizace
plochy s rozdílným způsobem využití (funkční plochy)
rodinný dům
nadzemní podlaží
místní komunikace
zemědělský půdní fond
pozemky určené k plnění funkce lesa (lesní pozemek)
katastrální území
lokální biokoridor
lokální biocentrum
regionální biokoridor
regionální biocentrum
územní systém ekologické stability
označení plochy veřejně prospěšného opatření v ZÚR
bonitovaná půdně ekologická jednotka
komplexní pozemkové úpravy
ochranné pásmo
veřejně prospěšná stavba
katastr nemovitostí
parcela číslo
evropsky významná lokalita
vodojem
vojenská ubytovací a stavební správa
-5-
I. ÚZEMNÍ PLÁN
IA. Textová část územního plánu
1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
(1)
(2)
(3)
Hranice zastavěných území jsou vymezeny k datu 31. 12. 2014.
V územním plánu je vymezeno souvislé zastavěné území sídla Hrotovice, zastavěná
území samot, zastavěná území prostorově oddělených zemědělských a výrobních
areálů, zastavěné území sportovního areálu u Rouchovanky, zastavěná území ploch
rekreace, zastavěné území čistírny odpadních vod a zastavěná území dalších objektů a
ploch technické vybavenosti.
Hranice zastavěných území jsou zakresleny v grafické části územního plánu, zejména
ve výkrese základního členění a v hlavním výkrese.
2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE A ROZVOJE JEHO
HODNOT
2. 1. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ
Budou rozvíjeny jednotlivé funkce města vycházející z významu města Hrotovice jako
lokálního centra osídlení při respektování dochovaných hodnot území.
(5) Pro rozvoj funkce bydlení jsou vymezeny rozvojové plochy pro bydlení v rodinných
domech městské a příměstské a rozvojové plochy pro bydlení v bytových domech.
(6) Plochy staveb pro rodinnou rekreaci a plochy staveb pro hromadnou rekreaci v rekreační
lokalitě u Nových rybníků jsou vymezeny jako stabilizované. Pro rozvoj funkce rekreace
jsou vymezeny plochy rekreace na plochách přírodního charakteru podél vodního toku
Rochovanka.
(7) Rozvoj občanského vybavení bude realizován na rozvojových a stabilizovaných plochách
občanského vybavení - veřejné infrastruktury, plochách tělovýchovných a sportovních
zařízení a plochách pro komerční zařízená malá a střední. Je navrženo rozšíření
sportovního areálu u Rouchovanky, rozšíření vybavenosti u školy, rozšíření zázemí
hřbitovů. Přípustnost umístění občanského vybavení v ostatních plochách s rozdílným
způsobem využití je uvedena v podmínkách využití jednotlivých ploch.
(8) Pro umístění funkce bydlení společně s jinými neobytnými funkcemi jsou vymezeny
plochy smíšené obytné. V územním plánu jsou vymezeny stabilizované plochy smíšené
obytné městské a stabilizované plochy smíšené obytné komerční.
(9) Pro rozvoj výrobních funkcí jsou vymezeny stabilizované a rozvojové plochy pro výrobu
a skladování. Areál zemědělské výroby severozápadně od obce je vymezen jako
stabilizovaná plocha pro zemědělskou výrobu. V územím plánu jsou vymezeny výrobní
zóny pro lehký průmysl v lokalitách Jihlavská, Dalešická a v návaznosti na zemědělský
areál. Dále je pak vymezena zastavitelná plocha pro lehký průmysl v návaznosti na
výrobní plochy v lokalitě cihelna. V ÚP jsou vymezeny stabilizované a rozvojové plochy
pro drobnou a řemeslnou výrobu.
(10) V územním plánu jsou vymezeny stávající i navrhované plochy veřejných prostranství.
(4)
-6-
(11) V územním plánu jsou vymezeny koridory pro zkvalitnění dopravní infrastruktury města.
Jsou vymezeny dopravní koridory nadmístního významu pro homogenizaci stávajících
tras silnice II/152 a II/399 a je vymezen koridor pro přeložku silnice II/152 (severní
obchvat města). Ostatní dopravní plochy v území jsou stabilizované.
(12) V územním plánu jsou vymezeny koridory pro technickou infrastrukturu nadmístního a
místního významu. Jsou vymezeny koridory pro vedení VVN 110 kV a koridory
pro přeložky vedení VN 22 kV.
(13) Rozvoj města musí respektovat přírodní podmínky území, terénní reliéf, vodní toky a
vodní plochy. Nová zástavba musí respektovat urbanistické a krajinářské hodnoty území
(14) V územním plánu jsou v celém řešeném území navržena opatření k ochraně a obnově
kulturní krajiny, jsou navržena protierozní opatření a opatření ke zvýšení ekologické
stability území.
(15) Celé správní území města se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany, budou
respektovány omezující podmínky stanovené v ochranném pásmu radiolokačního zařízení
a v ochranném pásmu letiště Náměšť nad Oslavou.
2. 2. KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ
2. 2. 1. Urbanistické a architektonické hodnoty
(16) Významné urbanistické hodnoty vymezené v ÚP jsou:
a) Stávající urbanistická struktura města
b) Severní křídlo hospodářského areálu zámku – hodnotný urbanistický soubor
c) Horní náměstí, předprostor zámku
d) Prostor dolního náměstí v okolí rybníka a autobusového nádraží
e) Okolí kostela Sv. Vavřince
f) Prostor parčíku před sýpkou
g) Uliční prostor s ostrůvkem zeleně v ulici Bratří Lohnických
h) Historické uliční prostory navazující na areál zámku (ulice Znojemská, Jihlavská,
Zákostelní)
i) Prostor v okolí hřbitovů
(17) Významné architektonicky hodnotné stavby vymezené v ÚP jsou:
a) Sýpka v Hrotovicích
b) Objekt č.p. 65
c) Objekt č.p. 129
d) Objekt č.p. 169
(18) Významné stavební dominanty vymezené v ÚP jsou:
a) Zámek v Hrotovicích
b) Kostel sv. Vavřince
c) Sýpka
(19) Podmínky ochrany hodnot vymezených v ÚP:
a) Bude respektován historický půdorys zastavění a stávající urbanistická struktura,
budou chráněny stávající hodnoty urbanistické kompozice, nemovité kulturní
památky, památky místního významu, objekty architektonicky a historicky hodnotné
a objekty drobné architektury
b) Při přestavbách a zástavbách proluk v celém území města respektovat charakter
současné okolní zástavby. Zejména respektovat charakter okolní zástavby sevřený řadový (objekty jsou spojené v uliční čáře) a charakter zástavby otevřený – volný
(volně stojící jednotlivé domy nebo skupiny domů).
c) V území s významnými urbanistickými hodnotami je nutné:
-7-
d)
e)
f)
g)
c1. respektovat historickou komunikační osnovu a hmotovou strukturu;
c2. postupně regenerovat kulturní památky a jejich soubory, zhodnocovat všechny
prostory v území;
c3. nové objekty musí svým architektonickým tvárněním a objemovými parametry
respektovat charakter okolní zástavby;
c4. respektovat měřítko stávající zástavby, při přestavbách v území maximálně
respektovat vnější současné hmoty objektů;
c5. respektovat dominanty města zámek, kostel sv. Vavřince a sýpku.
U významných architektonických hodnotných staveb je nutné respektovat stávající a
vnější plášť budov
Nová zástavba musí navazovat na okolní zástavbu, respektovat měřítko prostoru a
urbanistickou strukturu danou historickým vývojem.
V zastavěném území a rozvojových plochách v celém území města nesmí být umístěny
stavby, které by svým architektonickým ztvárněním, objemovými parametry,
vzhledem, účinky provozu a použitými materiály znehodnotily uvedené
architektonické a urbanistické hodnoty.
Změny v území musí respektovat dálkové pohledy na město pohledy na stavební
dominanty města
2. 2. 2. Historické a kulturní hodnoty
(20) Historické a kulturní hodnoty vymezené v ÚP jsou:
a) památky místního významu
b) historicky významná stavba rodný dům malíře F. B. Zvěřiny
(21) Podmínky ochrany hodnot vymezených v ÚP :
a) Ochrana památek místního významu - v řešeném území se nacházejí drobné stavby
a objekty, které nejsou evidovány jako kulturní památky, ale mají svůj kulturní,
historický a urbanistický význam, tzv. památky místního významu (architektonicky
významné objekty, drobné sakrální stavby, kapličky, kříže, kameny). Tyto objekty je
nutno zachovat a respektovat. Z pohledu památkové péče je nevhodné s nimi
jakkoliv manipulovat, přemisťovat je nebo je jakkoliv upravovat či doplňovat.
V okolí těchto staveb nepřipustit výstavbu a záměry, které by mohli nepříznivě
ovlivnit jejich vzhled, prostředí a estetické působení místních památek.
b) Rodný dům F.B. Zvěřiny bude respektován, včetně bezprostředního okolí historicky
významné stavby.
(22) Podmínky ochrany dalších hodnot:
a) Chránit nemovité kulturní památky zapsané v ústředním seznamu nemovitých památek
ČR a respektovat ochranu prostředí památek, tj. bezprostředního okolí památky,
přístupové cesty a exponované pohledy. Respektovat podmínky ochranného pásma
nemovité kulturní památky.
b) Území s archeologickými nálezy bude hájeno.
2. 2. 3. Přírodní hodnoty území
(23) Vodní toky a vodní plochy budou respektovány.
(24) Bude respektováno vyhlášené záplavové území Rouchovanky, budou respektovány
podmínky stanovené při jeho vyhlášení.
-8-
(25) Vodní nádrže Horní Nový a Dolní Nový rybník budou využívány k rekreaci, využití
vodních ploch a navazujícího území nesmí snížit a ohrozit podmínky rekreačního
využívání vodních ploch a okolí vodních ploch.
(26) Využití 3 vodních nádrží severně od města bude respektovat jejich využití
pro vodohospodářskou a protipovodňovou funkci.
(27) Bude respektována migrační propustnost vodního toku Rouchovanka.
(28) V řešeném území jsou evidovány památné stromy. Památné stromy a další hodnotné
solitéry, aleje a skupiny stromů budou respektovány.
(29) Respektovat evidované lokality výskytu zvláště chráněných druhů.
(30) V řešeném území se nachází migračně významné území a řešeným územím prochází
migrační koridor. V migračně významném koridoru respektovat migrační propustnost
krajiny pro velké savce.
(31) Respektovat obecné významné krajinné prvky, respektovat krajinný ráz území.
(32) Realizovat územní systém ekologické stability (viz samostatná kapitola textové části
a hlavní výkres grafické části).
(33) Je nutné respektovat pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) a vzdálenost 50 m
od okraje lesa. Stavby na PUPFL a stavby do vzdálenosti 50 od okraje lesa lze umístit
pouze při respektování podmínek státní správy lesů.
(34) V řešeném území nebudou umístěny stavby, plochy a zařízení, které by mohly negativně
ovlivnit životní prostředí a krajinný ráz území.
(35) V nezastavěném území neumisťovat výškové stavby do prostor, v nichž se uplatňují na
hranách údolí a vyvýšených místech a v jejich těsném okolí
(36) Ve volné krajině nelze umístit vertikální stavby vyšší než 10 m s výjimkou staveb veřejné
technické infrastruktury.
(37) V nezastavěném území budou respektovány omezující podmínky stanovené v ochranném
pásmu radiolokačního zařízení a v ochranném pásmu letiště Náměšť nad Oslavou.
2. 2. 4. Ochrana zdravých životních podmínek a životního prostředí
(38) U ploch pro bydlení v rodinných domech vymezených u ploch dopravní infrastruktury
(silnice II/152) bude v následných řízeních posouzena vhodnost dané lokality z hlediska
hlukové zátěže ze stávající a navrhované plochy dopravy. Požadavek na posouzení
hluku z dopravy je uveden v podmínkách využití jednotlivých zastavitelných ploch.
V územním plánu jsou tyto plochy vymezeny jako plochy s podmíněně přípustným
využitím. U ploch pro bydlení u ostatních komunikací není podmíněná přípustnost
stanovena.
(39) U ploch pro drobnou a řemeslnou výrobu a ploch pro lehký průmysl u stávajících ploch
pro bydlení bude v navazující řízeních prověřena a posouzena přípustnost z hlediska
hlukové zátěže na stávající plochy pro bydlení. V územním plánu jsou tyto plochy
vymezeny jako plochy s podmíněně přípustným využitím. Požadavek je uveden
v podmínkách využití jednotlivých zastavitelných ploch.
(40) Ve stávajících plochách s převažující funkcí bydlení (bydlení v rodinných domech,
smíšené území obytné) jsou nepřípustné stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na
životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity stanovené v souvisejících
právních předpisech (vyloučení negativních účinků musí být prokázáno v rámci
územního řízení).
(41) U ploch s potenciálně rozdílným využitím s převažující funkcí výrobní, občanského
vybavení apod. lze umístit chráněné prostory definované platným právním předpisem
na úseku ochrany veřejného zdraví po doložení splnění povinností stanovených
právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví na úseku hluku příp. vibrací.
-9-
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
Chráněné prostory lze umístit pouze do lokalit, v nichž bude v rámci územního řízení
prokázáno, že celková hluková zátěž splňuje hodnoty hygienických limitů hluku
stanovených platnými právními předpisy.
U ploch pro lehký průmysl, drobnou a řemeslnou výrobu a zemědělskou výrobu a u
ploch pro technickou infrastrukturu nebude stávající a navrhované využití ploch
negativně ovlivňovat nadlimitními hodnotami hluku a pachových emisí chráněné
venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb.
U přípustných nebo podmíněně přípustných činností v ostatních plochách s rozdílným
způsobem využití, jež mohou být zdrojem hluku, nesmí negativní vlivy těchto činností
zasahovat stávající chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb.
Je nutno respektovat ochranná pásma okolo pohřebišť - v ochranných pásmech
pohřebišť nesmí být umísťovány stavby a činnosti, které by ohrožovaly provozem
pohřebiště nebo mohly ohrozit provoz veřejného pohřebiště nebo jeho důstojnost.
Je nutno respektovat vypočtenou hranici negativního vlivu od stávající plochy
pro čištění odpadních vod.
Plochy pro bydlení ohrožené nadlimitním hlukem z dopravy jsou v územním plánu
označeny jako plochy s podmíněně přípustným využitím. Podmíněná přípustnost je
uvedena v podmínkách využití jednotlivých ploch.
Při umístění koridoru II/152 nesmí dojít k významnému zatížení hlukem nebo zdraví
škodlivými emisemi z dopravy u stávajícího nebo navrhovaného chráněného
venkovního prostoru staveb a chráněného venkovního prostoru.
Při posuzování vlivů na prostředí jednotlivých ploch bude posuzování provedeno
sumárně ze všech provozů umístěných v dané ploše, popř. součtem negativních vlivů
zasahujících danou plochu.
V územním plánu jsou stanoveny regulativy funkčních ploch a základní prostorové
regulativy pro zástavbu navrhovaných ploch objekty. Ty jsou popsány v podmínkách
využití zastavitelných ploch.
3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH
PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
3. 1. NAVRHOVANÁ URBANISTICKÁ KONCEPCE
3. 1. 1. Zachování hodnotné urbanistické struktury města, vymezení veřejných
prostranství
(50) Centrální části města, dopravní prostory náměstí a ulic a městská zeleň a parky jsou
vymezeny jako veřejná prostranství.
(51) Je nutné respektovat veřejná prostranství, respektovat zeleň a objekty drobné
architektury na veřejných prostranstvích.
(52) Území s převažující funkcí dopravní funkcí je vymezeno jako plochy veřejných
prostranství, území s převažující funkcí zeleně je vymezeno jako veřejné prostranství veřejná zeleň.
(53) Při úpravách veřejných prostranství respektovat urbanistické, architektonické, historické
a kulturní hodnoty města. Podle prostorových možností umísťovat na veřejných
prostranstvích plochy zeleně.
(54) Podmínky k ochraně urbanistické struktury sídla jsou stanoveny k ochraně vlastních
veřejných prostranství k regulaci zástavby vymezující hlavní veřejná prostranství.
- 10 -
(55) Při stavební činnosti na plochách v návaznosti na veřejná prostranství v urbanisticky
hodnotných územích musí případná nová výstavba nebo rekonstrukce stávajících
objektů svou hmotovou skladbou a architektonickým řešením přizpůsobena okolní
zástavbě.
(56) Budou respektovány plochy veřejné zeleně.
(57) Územní plán navrhuje plochu pro veřejnou zeleň pod Horním rybníkem. V území bude
vytvořen městský park jako součást širšího centra města.
(58) Územní plán vymezuje plochy veřejných prostranství PV u zastavitelných ploch
pro bydlení v rodinných domech - městské Z7, Z10, Z11, Z13 a Z14.
3. 1. 2. Vymezení ploch občanské vybavenosti
(59) Občanská vybavenost města bude přednostně umísťována na stabilizovaných a
rozvojových plochách občanského vybavení.
(60) Plochy občanského vybavení jsou členěny na: občanské vybavení - veřejnou
infrastrukturu, občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední, občanské
vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení a občanské vybavení - hřbitovy.
(61) V územním plánu jsou vymezeny zastavitelné plochy pro veřejnou infrastrukturu
u hřbitovů, v centrální části pak vymezena plocha přestavby pro veřejnou infrastrukturu
pro rozšíření zázemí školy.
(62) Ve východní části města jsou vymezeny zastavitelné plochy pro tělovýchovná a
sportovní zařízení - rozšíření stávajícího areálu v údolí Rouchovanky.
(63) Zařízení občanského vybavení lze umístit v rámci přípustných a podmíněně přípustných
činností také v rámci stabilizovaných a rozvojových ploch bydlení, ploch smíšených
obytných a dalších ploch podle podmínek využití jednotlivých ploch s rozdílným
způsobem využití.
3. 1. 3. Vymezení ploch pro bydlení
(64) V územním plánu jsou vymezeny stabilizované a rozvojové plochy pro bydlení, které
jsou dále členěny na plochy bydlení v bytových domech a plochy pro bydlení
v rodinných domech - městské a příměstské.
(65) V centrální části města jsou vymezeny plochy přestavby pro bydlení v bytových
domech.
(66) Ve vybraných zastavitelných plochách pro bydlení v rodinných domech je umožněna
výstavba bytových domů. Přípustnost je uvedena v podmínkách využiti jednotlivých
zastavitelných ploch.
(67) Ve vybraných zastavitelných plochách pro bydlení v rodinných domech jsou změny
v území podmíněny uzemní studií.
(68) Zastavitelné plochy pro bydlení s možným ohrožením hlukem z dopravy jsou vymezeny
jako podmíněně přípustné. V navazujících řízeních budou posouzeny z hlediska ochrany
veřejného zdraví a budou navržena opatření. Je uvedeno v podmínkách využiti
jednotlivých zastavitelných ploch.
(69) Zastavitelné plochy pro bydlení v rodinných domech jsou vymezeny především směrem
severním a severovýchodním. Dílčí plochy jsou pak vymezeny v jižní části města.
(70) Budou respektovány podmínky využití území a prostorového uspořádání jednotlivých
zastavitelných ploch pro bydlení.
(71) Novou výstavbu objektů pro bydlení lze umístit také ve stabilizovaných plochách
zastavěného území podle podmínek využití ploch v rozdílným způsobem využití.
- 11 -
(72) Zastavitelné plochy pro bydlení budou navazovat na zastavěné území a budou směřovat
k ucelenému obvodu sídla.
3. 1. 4. Vymezení ploch pro smíšené území obytné
(73) V územním plánu jsou vymezeny plochy pro smíšené území obytné, které je dále
členěno na plochy smíšené obytné městské a plochy smíšené obytné komerční.
(74) Stabilizované plochy bydlení s obchodními prostory a prostory jsou v územním plánu
vymezeny jako plochy smíšené obytné městské.
(75) Jako smíšené území obytné komerční jsou dále vymezeny objekty bydlení se stávajícími
drobnými provozovnami.
(76) Nová výstavba nebo rekonstrukce stávajících objektů ve stabilizovaných plochách
smíšeného území musí svou hmotovou skladbou a architektonickým řešením
přizpůsobena okolní zástavbě.
(77) Nové plochy pro smíšené území nejsou vymezeny.
3. 1. 5. Stanovení koncepce rekreace
(78) V územním plánu jsou vymezeny plochy rekreace, které jsou dále členěny na členěny
na plochy staveb pro rodinnou rekreaci, plochy staveb pro hromadnou rekreaci
a rekreace na plochách přírodního charakteru.
(79) Plochy rekreace u Nových rybníků na Rouchovance jsou vymezeny jako stabilizované
plochy staveb pro rodinnou rekreaci a stabilizované plochy staveb pro hromadnou
rekreaci.
(80) V územním jsou vymezeny navrhované plochy rekreace na plochách přírodního
charakteru podél toku Rouchovanka v návaznosti na sportovní areál.
3. 1. 6. Vymezení ploch pro výrobu
(81) V územním plánu jsou vymezeny plochy výroby a skladování členěné na plochy
pro lehký průmysl, plochy drobné a řemeslné výroby a plochy zemědělské výroby.
(82) V územním plánu jsou vymezeny stabilizované plochy pro lehký průmysl a pro drobnou
a řemeslnou výrobu, plochy jsou respektovány a navrženy k ponechání.
(83) Rozvojové plochy pro lehkou výrobu budou soustředěny do výrobních zón Jihlavská,
Dalešická, zóny u zemědělského areálu a výrobní zóny v cihelně.
(84) Zemědělské areály jsou vymezeny jako stabilizované plochy pro zemědělskou výrobu.
(85) Nové plochy pro zemědělskou výrobu nejsou navrženy.
(86) Areál bývalého vepřína jižně od města je navržen v územním plánu jako plocha
přestavby pro drobnou a řemeslnou výrobu.
(87) Nová výstavba na stabilizovaných i navrhovaných plochách výroby bude realizována
podle podmínek využití jednotlivých ploch s ohledem začlenění do stávající zástavby a
začlenění do krajiny, respektování dálkových pohledů na sídlo a respektování obrazu
sídla a krajiny
(88) Provoz na všech plochách výroby včetně dopravního napojení bude při změnách
v území řešen tak, aby negativní vlivy na životní prostředí, ovzduší a veřejné zdraví
nezasahovaly do ploch bydlení, rekreace a občanského vybavení
(89) Výrobní plochy budou na svém obvodu směrem k volné krajině osázeny izolačním
pásem zeleně.
- 12 -
3. 1. 7. Stanovení základní koncepce pro řešení dopravy
(90) V územním plánu jsou vymezeny stabilizované plochy dopravní infrastruktury silniční,
všechny silnice jsou respektovány ve stávajících trasách.
(91) Jsou vymezeny dopravní koridory pro homogenizaci stávajících tras silnic II/152 a II/399
a je vymezen dopravní koridor pro severní obchvat města.
(92) Je vymezena hlavní cestní síť polních a lesních cest.
(93) Ostatní dopravní plochy v území jsou stabilizované.
(94) Další plochy dopravy mohou být umísťovány v rámci jednotlivých ploch RZV v souladu
s podmínkami jejich využití.
3. 1. 8. Stanovení základní koncepce řešení technické vybavenosti
(95) V územním plánu jsou vymezeny plochy technické infrastruktury členěné na technickou
infrastrukturu – inženýrské sítě a plochy staveb a zařízení nakládání s odpady.
(96) Jsou vymezeny koridory technické infrastruktury pro venkovní vedení VVN 110 kV,
V územním plánu je navržen koridor pro přeložku vedení VN a trafostanici.
(97) Stávající koncepce technické infrastruktury jsou respektovány.
(98) Další plochy a liniová vedení technické infrastruktury mohou být umísťovány v rámci
jednotlivých ploch RZV v souladu s podmínkami jejich využití.
3. 1. 9. Zachování a ochrana přírodních hodnot území, návrh územního systému
ekologické stability
(99) Je navrženo vymezení ÚSES a včetně doplnění liniové ochranné a izolační zeleně,
zejména podél komunikací, polních cest a výrobních areálů.
(100) Řešení ÚSES je obsaženo v samostatné kapitole textové části a v hlavních výkresech
grafické části.
3. 1. 10. Stanovení zásad pro výstavbu
(101) V územním plánu jsou stanoveny podmínky využití ploch s rozdílným způsobem
využití (funkčních ploch) a základní podmínky prostorového uspořádání pro zástavbu
ploch objekty a budovami.
3. 2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
(102) Zkratky a pojmy použité v tabulkách.
a) ÚS = ne – rozhodování o změnách v území není podmíněno zpracováním a
schválením územní studie a jejím vkladem do evidence územně plánovací činnosti
b) ÚS = ano – rozhodování o změnách v území je podmíněno zpracováním a
schválením územní studie a jejím vkladem do evidence územně plánovací činnosti
c) Etap = 0 – není stanoveno pořadí změn v území (etapizace)
d) Podkroví - podlaží, který svým stavebně technickým řešením další podlaží opticky
nevytváří.
e) Intenzita zastavění – daná poměrem zastavěné části stavebního pozemku včetně
zpevněných ploch k celkové ploše stavebního pozemku.
- 13 -
(103) Výčet jednotlivých ploch a stanovení podmínek pro jejich využití
Plocha
k. ú.
ÚS
Etap
Podmínky využití ploch
BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH - MĚSTSKÉ A PŘÍMĚSTSKÉ - BI
Z1a
Šajby I proluka
Hrotovice
ne
0
Z1b
Šajby I proluka
Hrotovice
ne
0
Z1c
Šajby I proluka
Hrotovice
ne
0
Z1d
Šajby I
Hrotovice
ne
0
Z2
Šajby II
Hrotovice
ne
0
Z3
1.máje
Hrotovice
ne
0
Z4
U Obory
Hrotovice
ne
0
Z5
Ke Kapličce
Hrotovice
ne
0
Zástavba do max. 2 nadzemního podlaží + podkroví.
Dopravní napojení z místních komunikací.
Intenzita zastavění stavebního pozemku bude
maximálně 50 %.
Zástavba do max. 2 nadzemního podlaží + podkroví.
Dopravní napojení z místních komunikací
Intenzita zastavění stavebního pozemku bude
maximálně 50 %.
Zástavba do max. 2 nadzemního podlaží + podkroví.
Dopravní napojení z místních komunikací
Intenzita zastavění stavebního pozemku bude
maximálně 50 %.
Zástavba do max. 2 nadzemního podlaží + podkroví.
Dopravní napojení z místních komunikací.
Respektovat vedení VN v ploše včetně ochranného
pásma.
Plocha leží ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa.
Intenzita zastavění stavebního pozemku bude
maximálně 50 %.
Zástavba do max. 2 nadzemním podlaží + podkroví.
Dopravní napojení z prodloužené místní
komunikace.
Respektovat vedení VN v ploše včetně ochranného
pásma.
Plocha leží ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa.
Intenzita zastavění stavebního pozemku bude
2
u stavebních pozemků do 1000 m včetně
maximálně 50%, u ostatních maximálně 40 %.
Zástavba do max. 1 nadzemním podlaží + podkroví.
Dopravní napojení ze stávající místní
komunikace místní komunikace.
Plocha leží ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa.
Intenzita zastavění stavebního pozemku bude
maximálně 30 %.
Zástavba do max. 1 nadzemním podlaží + podkroví.
Dopravní napojení z místní komunikace.
Respektovat vedení VN v ploše včetně ochranného
pásma.
Plocha leží ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa.
Intenzita zastavění stavebního pozemku bude
maximálně 30 %.
Zástavba do max. 1 nadzemního podlaží + podkroví.
Dopravní napojení ze stávající místní komunikace.
Respektovat ochranné pásmo hřbitova.
Na plochu Z5 je zpracována, schválena a vložena
do evidence územně plánovací činnosti územní
studie. Územní studie je neopominutelným
podkladem pro rozhodování v území.
Plocha leží ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa.
Intenzita zastavění stavebního pozemku bude
- 14 -
Plocha
k. ú.
ÚS
Etap
Podmínky využití ploch
2
Z6
Proluka ul.
Panská
Hrotovice
ne
0
Z7
Záhumenice
Hrotovice
ano
0
Z8
Dražka
Hrotovice
ne
0
Z9
Ul. Akademika
Práta
Hrotovice
ne
0
Z10
Za Humny I
Hrotovice
ano
0
Z11
Za Humny II
Hrotovice
ano
0
u stavebních pozemků do 1000 m včetně
maximálně 50%, u ostatních maximálně 40%.
Zástavba do max. 1 nadzemního podlaží + podkroví
– proluka uvnitř města.
Dopravní napojení ze stávající místní komunikace.
Intenzita zastavění stavebního pozemku bude
maximálně 30 %.
Zástavba do max. 1 nadzemním podlaží + podkroví.
Dopravní napojení prodloužením stávajících
místních komunikací.
Respektovat ochranné pásmo vedení VN.
Respektovat již vybudované inženýrské sítě v ploše.
Část plochy zasahuje do 100 m ochranného pásma
hřbitova.
Intenzita zastavění stavebního pozemku bude u
2
stavebních pozemků do 1000 m včetně maximálně
50%, u ostatních maximálně 40%.
Zástavba do max. 1 nadzemním podlaží + podkroví.
Dopravní napojení z místní komunikace nebo ze
silnice III. třídy.
Respektovat koridor pro přeložku vedení VN v ploše.
Intenzita zastavění stavebního pozemku bude u
2
stavebních pozemků do 1000 m včetně maximálně
50%, u ostatních maximálně 40%.
Zástavba do max. 1 nadzemním podlaží + podkroví.
Dopravní napojení ze stávající místní komunikace.
Intenzita zastavění stavebního pozemku bude
maximálně 40 %.
Zástavba do max. 1 nadzemním podlaží + podkroví.
Dopravní napojení plochy ze stávající komunikace
III. třídy.
Zohlednit veřejnou technickou infrastrukturu v ploše.
Případné přeložky technické infrastruktury budou
řešeny v územní studii.
Na plochu bude zpracována územní studie společná
s plochou Z11 pro bydlení v rodinných domech a
Z40 pro veřejné prostranství.
Zástavba bude směřovat k ucelování zastavěného
území.
Intenzita zastavění stavebního pozemku bude u
2
stavebních pozemků do 1000 m včetně maximálně
50%, u ostatních maximálně 40%.
Zástavba do max. 1 nadzemním podlaží + podkroví.
Dopravní napojení plochy ze stávající silnice III.
třídy.
Zohlednit stávající technickou infrastrukturu v ploše.
Případné přeložky technické infrastruktury budou
řešeny v územní studii.
Na plochu bude zpracována územní studie společná
s plochou Z10 pro bydlení v rodinných domech a
Z40 pro veřejné prostranství.
Zástavba bude směřovat k ucelování zastavěného
území.
Zástavba bude směřovat k ucelování zastavěného
území.
- 15 -
Plocha
k. ú.
ÚS
Etap
Z12
Za Chalupami
I
Hrotovice
ne
0
Z13
Za Chalupami
II
Hrotovice
ano
0
Z14
Zadní polodíly
Hrotovice
ano
0
Z15
U Topolu I
Hrotovice
ne
0
Z16
U Topolu II
Hrotovice
ne
0
Podmínky využití ploch
Intenzita zastavění stavebního pozemku bude u
2
stavebních pozemků do 1000 m včetně maximálně
50%, u ostatních maximálně 40%.
Zástavba do max. 1 nadzemním podlaží + podkroví.
Dopravní napojení ze stávající místní komunikace.
Respektovat stávající technickou infrastrukturu
v ploše.
Intenzita zastavění stavebního pozemku bude u
2
stavebních pozemků do 1000 m včetně maximálně
50%, u ostatních maximálně 40%.
V zástavbě rodinných domů výška zástavby
max. 2 nadzemní podlaží + podkroví.
V lokalitě je přípustná výstavba bytových domů,
rozsah bude vymezen v územní studii.
Zástavba bytových domů do max. 3 nadzemních
podlaží + podkroví.
Zástavba bytových domů bude přednostně situována
ke stávajícím bytovým domům.
Na plochu bude zpracována územní studie společná
s plochou Z41 pro veřejné prostranství.
Dopravní napojení ze stávající silnice III. třídy a
místních komunikací.
Zohlednit stávající technickou infrastrukturu v ploše.
Případné přeložky technické infrastruktury budou
řešeny v územní studii.
Zástavba bude směřovat k ucelování zastavěného
území.
V zástavbě rodinných domů bude intenzita
2
zastavění u stavebních pozemků do 1000 m včetně
maximálně 50%, u ostatních maximálně 40%.
Zástavba do max. 1 nadzemního podlaží +
podkroví.
Dopravní napojení z místní komunikace.
Respektovat stávající technickou infrastrukturu
včetně ochranných pásem.
Na plochu bude zpracována územní studie společná
s plochou Z42 pro veřejné prostranství.
Zástavba bude směřovat k ucelování zastavěného
území.
Intenzita zastavění stavebního pozemku bude u
2
stavebních pozemků do 1000 m včetně maximálně
50%, u ostatních maximálně 40%.
Zástavba do max. 1 nadzemního podlaží + podkroví.
Dopravní napojení z místní komunikace.
Využití
plochy
je
podmíněno
prokázáním
v následných řízeních podle stavebního zákona, že
pro objekty chráněné nebudou překračovány
hygienické limity hluku z dopravy. V případě jejich
překračování není možno výstavbu chráněných
objektů realizovat.
Intenzita zastavění stavebního pozemku bude
maximálně 30 %.
Zástavba do max. 1 nadzemního podlaží + podkroví.
Dopravní napojení z místní komunikace.
Respektovat stávající technickou infrastrukturu
- 16 -
Plocha
k. ú.
ÚS
Etap
Podmínky využití ploch
v ploše.
Využití
plochy
je
podmíněno
prokázáním
v následných řízeních podle stavebního zákona, že
pro objekty chráněné nebudou překračovány
hygienické limity hluku z dopravy. V případě jejich
překračování není možno výstavbu chráněných
objektů realizovat.
Plocha leží ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa.
Intenzita zastavění stavebního pozemku bude
maximálně 30 %.
Z34
Hrotovice
ne
0
Zástavba do max. 1 nadzemního podlaží + podkroví.
U hřbitova
Dopravní napojení ze stávající místní komunikace.
Respektovat stávající technickou infrastrukturu
ploše.
Budou respektována ochranná pásma hřbitovů, která
zasahují do plochy.
Intenzita zastavění stavebního pozemku bude
maximálně 40 %.
OBČANSKÉ VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA – OV1
Plocha pro zázemí hřbitova.
Zástavba do max. 1 nadzemního podlaží + podkroví
Dopravní napojení z místní komunikace.
Respektovat vedení VN v ploše včetně ochranného
pásma.
Budou respektována ochranná pásma hřbitovů, která
zasahují do plochy.
Z18
Hrotovice
ne
0
Plocha pro zázemí hřbitova.
U hřbitova
Zástavba do max. 1 nadzemního podlaží + podkroví
Dopravní napojení z místní komunikace.
Budou respektována ochranná pásma hřbitovů, která
zasahují do plochy.
OBČANSKÉ VYBAVENÍ – TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ- OS
Z17
U hřbitova
Hrotovice
ne
0
Z19
Údolí
Rouchovanky
Z20
Údolí
Rouchovanky
Hrotovice
Ne
0
Zástavba do max. 2 nadzemních podlaží + podkroví.
Plocha leží ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa.
Zástavba do max. 2 nadzemních podlaží + podkroví
Část plochy leží v záplavovém území VVT
Rouchovanka.
Při využívání části plochy v záplavovém území
budou respektovány omezující podmínky stanovené
ve výroku vyhlášení záplavového území.
Plocha leží ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa.
Respektovat lokální biokoridor vymezený podél toku.
VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – LEHKÝ PRŮMYSL - VL
Z21
Jihlavská I
Hrotovice
ne
0
Hrotovice
ne
0
Max. výška zástavby do 12 m od úrovně upraveného
terénu.
Dopravní napojení přes stávající výrobní plochy.
Respektovat stávající veřejnou infrastrukturu včetně
ochranných pásem (VN, optický kabel).
Parkování a odstavování vozidel bude řešeno
v ploše
Podél stávající obytné zástavby bude v ploše
- 17 -
Plocha
k. ú.
ÚS
Etap
Z22
Jihlavská II
Hrotovice
ne
0
Z23
Za Humny
Hrotovice
ne
0
Z24
K Dalešicím I
Hrotovice
ne
0
Z25
K Dalešicím II
Hrotovice
ne
0
Z26
K Dalešicím III
Hrotovice
ne
0
Z27
Kruhovka I
Hrotovice
ne
0
Podmínky využití ploch
vysázen pás vysoké izolační zeleně.
Směrem do volné krajiny bude po obvodu plochy
vysázena izolační zeleň.
Minimální podíl zeleně v ploše bude 20 %.
Využití plochy pro výrobu je podmíněno prokázáním
v následných řízeních podle stavebního zákona, že
pro objekty chráněné nebudou překračovány
hygienické limity hluku. V případě jejich překračování
není možno výstavbu objektů výroby realizovat.
Max. výška zástavby do 12 m od úrovně upraveného
terénu.
Dopravní napojení ze silnice II/152.
Parkování a odstavování vozidel bude řešeno
v ploše
Respektovat stávající technickou infrastruktur
v ploše včetně ochranných pásem. Případné
přeložky
inženýrských
sítí
budou
řešeny
v podrobnější dokumentaci.
Minimální podíl zeleně v ploše bude 20 %.
Směrem do volné krajiny bude po obvodu plochy
vysázena izolační zeleň.
Max. výška zástavby do 12 m od úrovně upraveného
terénu.
Dopravní napojení ze stávající komunikace nebo
přes stávající areál zemědělské výroby.
Respektovat
navrhovaný
koridor
technické
infrastruktury pro přeložku vedení VN 22 kV.
Respektovat bezpečnostní pásmo VTL plynovodu.
Minimální podíl zeleně v ploše bude 20 %.
Směrem do volné krajiny bude po obvodu plochy
vysázena izolační zeleň.
Max. výška zástavby do 10 m od úrovně upraveného
terénu.
Dopravní napojení ze silnice III. třídy.
Respektovat stávající technickou infrastrukturu
v ploše.
Max. výška staveb do 10 m od úrovně upraveného
terénu.
Dopravní napojení ze silnice III. třídy.
Respektovat stávající technickou infrastrukturu
v ploše.
Dopravní napojení ze silnice III. třídy.
Respektovat navrhovaný dopravní koridor pro
přeložku silnice II/152. Do doby realizace přeložky
v ploše nelze umístit stavby, které by znemožnili
nebo podstatně ztížily realizaci dopravní stavby.
Plocha využitelná např. pro skladování.
Respektovat stávající telekomunikační kabel v ploše.
Dopravní napojení ze stávající komunikace.
Max. výška zástavby do 12 m od úrovně upraveného
terénu.
Respektovat podmínky vyhlášeného záplavového
území.
Respektovat
stávají technickou infrastrukturu
v ploše.
- 18 -
Plocha
k. ú.
ÚS
Etap
Podmínky využití ploch
Dopravní napojení z navazujících výrobních ploch.
Max. výška zástavby do 12 m od úrovně upraveného
terénu.
Respektovat podmínky vyhlášeného záplavového
území.
Nejsou zde přípustné jakékoli činnosti, které by
mohly ohrozit kvalitu povrchových a podzemních
vod.
Využití lokality bude respektovat lokální biokoridor
ÚSES tak, aby minimální šířka biokoridoru byla
20 m.
Plocha leží ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa.
VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – DROBNÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA - VD
Z28
Kruhovka II
Hrotovice
ne
0
Z29
Hrotovice
ne
0
Z30
Hladov I
Hrotovice
ne
0
Z31
Hladov II
Hrotovice
ne
0
Max. výška staveb do 10 m od úrovně upraveného
terénu.
Dopravní napojení sjezdem ze silnice.
Podél stávající obytné zástavby bude v ploše
vysázen pás vysoké zeleně.
Využití plochy pro drobnou výrobu je podmíněno
prokázáním v následných řízeních podle stavebního
zákona, že pro objekty chráněné nebudou
překračovány hygienické limity hluku. V případě
jejich překračování není možno výstavbu objektů
výroby realizovat.
Max. výška staveb do 10 m od úrovně upraveného
terénu.
Respektovat technickou infrastrukturu v ploše včetně
ochranných a bezpečnostních pásem.
Využití plochy pro drobnou výrobu je podmíněno
prokázáním v následných řízeních podle stavebního
zákona, že pro objekty chráněné nebudou
překračovány hygienické limity hluku. V případě
jejich překračování není možno výstavbu objektů
výroby realizovat.
Respektovat navrhovaný dopravní koridor pro
přeložku silnice II/152. Do doby realizace přeložky
nelze umístit stavby, které by znemožnili nebo
podstatně ztížily realizaci dopravní stavby.
Plocha využitelná např. pro skladování.
Respektovat technickou infrastrukturu v ploše včetně
ochranných a bezpečnostních pásem.
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ - PV
Veřejné prostranství k ploše Z7 pro bydlení
v rodinných domech.
Z40
ano
Hrotovice
0
Veřejné prostranství k plochám Z10 a Z11 pro
bydlení v rodinných domech.
Z41
ano
Hrotovice
0
Veřejné prostranství k ploše Z13 pro bydlení
v rodinných domech.
Z42
ano
Hrotovice
0
Veřejné prostranství k ploše Z14 pro bydlení
v rodinných domech.
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – VEŘEJNÁ ZELEŇ - ZV
Z39
Hrotovice
ne
0
Z32
Hrotovice
ne
0
Respektovat dopravní koridor pro přeložku silnice
- 19 -
Plocha
k. ú.
ÚS
Etap
Podmínky využití ploch
II/152.
Do doby realizace přeložky nelze realizovat stavby
a úpravy, které by znemožnili nebo podstatně ztížily
realizaci dopravní stavby.
Z33
Hrotovice
ne
0
Plocha pro veřejnou zeleň, která zároveň slouží i pro
odvedení povrchových vod.
PLOCHY ZELENĚ – ZELEŇ SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ - ZS
Z35
Hrotovice
ne
0
Plocha rekreačních zahrádek s možností výstavby
zahradních domků (zastavitelná plocha).
Zástavba do max. 1 nadzemního podlaží + podkroví.
Intenzita zastavění stavebního pozemku do 10 %.
Dopravní napojení stávající.
ZELEŇ - OCHRANNÁ A IZOLAČNÍ - ZO
Z37
Hrotovice
ne
0
Z38
Hrotovice
ne
0
Plocha pro Izolační
navrhovanou plochou
přeložkou silnice II/152.
Plocha pro Izolační
navrhovanou plochou
přeložkou silnice II/152.
a ochrannou zeleň mezi
pro bydlení a navrhovanou
a ochrannou zeleň mezi
pro bydlení a navrhovanou
3. 3. VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVEB
(104) Zkratky a pojmy použité v tabulkách.
a) ÚS = ne – rozhodování o změnách v území není podmíněno zpracováním
a schválením územní studie a jejím vkladem do evidence územně plánovací činnosti.
b) ÚS = ano – rozhodování o změnách v území je podmíněno zpracováním
a schválením územní studie a jejím vkladem do evidence územně plánovací činnosti.
c) Etap = 0 – není stanoveno pořadí změn v území (etapizace).
d) Podkroví - podlaží, který svým stavebně technickým řešením další podlaží opticky
nevytváří.
e) Intenzita zastavění – daná poměrem zastavěné části stavebního pozemku včetně
zpevněných ploch k celkové ploše stavebního pozemku.
(105) Výčet jednotlivých ploch a stanovení podmínek pro jejich využití
Plocha
k. ú.
ÚS Etap
Podmínky využití ploch
PLOCHY BYDLENÍ - BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH - BH
P1
Hrotovice
ne
0
Plocha přestavby hřiště na bytový dům.
Dopravní napojení sjezdem ze silnice.
Zástavba do max. 4 nadzemních podlaží
Využití plochy je podmíněno prokázáním v následných
řízeních podle stavebního zákona, že pro objekty
chráněné nebudou překračovány hygienické limity
hluku z dopravy. V případě jejich překračování není
možno výstavbu chráněných objektů realizovat.
- 20 -
P2
Hrotovice
ne
0
P3
Hrotovice
ne
0
Plocha přestavby z občanské vybavenosti na bytový
dům.
Dopravní napojení sjezdem ze silnice.
Zástavba do max. 4 nadzemních podlaží.
Využití plochy je podmíněno prokázáním v následných
řízeních podle stavebního zákona, že pro objekty
chráněné nebudou překračovány hygienické limity
hluku z dopravy. V případě jejich překračování není
možno výstavbu chráněných objektů realizovat.
Plocha přestavby bývalé MŠ na bytový dům.
Dopravní napojení stávající.
Zástavba do max. 2 nadzemních podlaží + podkroví.
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ OBČANSKÁ VYBAVENOST - OV
P4
Hrotovice
ne
0
Plocha přestavby pro občanské vybavení.
Výstavba objektů do max. 2 nadzemních podlažích +
podkroví.
Dopravní napojení z místní komunikace.
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – DROBNÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBY - VD
P5
Hrotovice
ne
0
Přestavbová plocha z bývalého vepřína na plochu
drobné výroby.
Dopravní napojení ze stávající místní komunikace.
Výšková hladina zástavby do 10 m od upraveného
terénu.
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – VEŘEJNÁ ZELEŇ - ZV
P6
Hrotovice
ne
0
Přestavbová plocha na plochy veřejných prostranství
a zeleně u Horního rybníka.
3. 4. KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÉ (SÍDELNÍ) ZELENĚ
(106) Zeleň uvnitř zastavěného území Hrotovic
je zastoupena jednak samostatně
vymezenými plochami veřejných prostranství - veřejná zeleň, jednak plochami zeleně
(zeleň - soukromá a vyhrazená a zeleň - ochranná a izolační) a solitéry a stromořadími,
které jsou součástí jiných ploch s rozdílným způsobem využití.
(107) Bude respektována hodnotná vzrostlá zeleň v sídle.
(108) Bude maximálně respektována zeleň, která je součástí ploch občanského vybavení
a ostatních ploch s rozdílným způsobem využití.
(109) Respektovat stabilizované plochy veřejné zeleně vymezené územním plánem
(110) Plochy zeleně u Dolního rybníka budu hájeny a upravovány jako centrální park,
podstatný pro obraz města.
(111) V ÚP jsou vymezeny navrhované plochy veřejné zeleně, je navržena regenerace území
a doplnění ploch veřejné zeleně v území v okolí Horního rybníka.
(112) Zeleň bude upravována v rámci vymezených veřejných prostranství a vymezených
ploch zeleně.
(113) V rámci úprav veřejných prostranství maximálně umísťovat plochy zeleně.
(114) Respektovat veřejně přístupné břehy rybníků v zastavěném území, v rámci úprav
v území maximálně rozšířit veřejně přístupné břehy.
- 21 -
(115) Izolační a ochrannou zeleň tvoří extenzivně udržovaná vysoká zeleň. U vybraných
ploch je navržen výsadba izolační zeleně a je stanoven minimální podíl ploch zeleně
v ploše.
(116) V jižní části města jsou zastoupeny poměrně rozsáhlé plochy krajinné zeleně
přírodního charakteru, které přecházejí z okolní krajiny do zastavěného území, tuto
zeleň je nutné respektovat.
(117) Z hlediska doplnění a úprav zeleně je třeba respektovat vhodnou skladbu dřevin a
zejména používat domácí druhy dřevin.
4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ
UMÍSŤOVÁNÍ
4. 1. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
(118) Silniční doprava
a) V územním plánu je vymezen koridor dopravní infrastruktury pro přeložku silnice
II/152 – severní obchvat města.
b) V územním plánu je vymezen koridor dopravní infrastruktury pro homogenizací
stávající trasy silnice II/152.
c) V územním plánu je vymezen koridor dopravní infrastruktury pro homogenizací
stávající trasy silnice II/399.
d) Ostatní silnice v řešeném území jsou územně stabilizovány a není počítáno
se změnami.
e) Trasy nové technické infrastruktury budou v následné dokumentaci navrhovány tak,
aby bylo minimalizováno dotčení silnic a dopravních ploch a koridorů.
f) Změny využití území obsažené v územním plánu budou respektovat silniční síť
včetně ochranných pásem silnic.
(119) Navrhované koridory dopravní
v dopravních koridorech
infrastruktury a stanovení
podmínek využití
a) Územní plán vymezuje koridory dopravní infrastruktury.
Číslo
koridoru
DK1
DK2
DK3
Podmínky využití koridoru
Název koridoru
Koridor pro přeložku silnice II/152
v šířce 60 m
Koridor pro homogenizaci stávající
trasy silnice II/152 v šířce 80 m,
v zastavěném území je koridor
zpřesněn na šířku stávajcí dopravní
plochy.
Koridor pro homogenizaci stávající
trasy silnice II/399 v šířce 80 m.
- 22 -
Při umístění koridoru II/152 nesmí dojít
k významnému zatížení hlukem nebo zdraví
škodlivými emisemi z dopravy u stávajícího
nebo navrhovaného chráněného venkovního
prostoru staveb a chráněného venkovního
prostoru.
Nejsou stanoveny
Nejsou stanoveny
b) Koridory dopravní infrastruktury jsou vymezeny k ochraně území pro realizaci staveb
veřejné dopravní infrastruktury. Působnost koridorů dopravní infrastruktury končí
realizací stavby.
c) Územní plán stanovuje podmínky pro všechny části ploch s rozdílným způsobem
využití, zasahujících do vymezených koridorů dopravní infrastruktury, a to:
Přípustné je využití, které neztíží nebo neznemožní výstavbu dopravní stavby, pro níž
byl koridor vymezen.
Podmíněně přípustné je využití podle podmínek využití ploch s rozdílným způsobem
využití, které koridor dopravní infrastruktury překrývá, za podmínky, že neztíží
realizaci dopravní stavby, pro kterou byl koridor vymezen.
Nepřípustné je jakékoliv využití, které znemožní nebo ztíží realizaci dopravní stavby,
pro kterou byl koridor vymezen.
(120) Ostatní komunikace
a) Stávající místní komunikace v zastavěném území jsou v územním plánu vymezeny
jako veřejná prostranství, stávající místní komunikace jsou respektovány.
b) Jednoznačně lokalizované plochy pro dobudování a úpravu sítě komunikací nejsou
nově navrženy.
c) Místní komunikace a parkoviště pro obsluhu území mohou být realizovány je možné
umístit v zastavěném území, zastavitelných plochách a plochách přestaveb podle
podmínek využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití.
(121) Ostatní dopravní plochy
a) Autobusové nádraží je vybudováno v centru s dostatečnou kapacitou. Případné
úpravy autobusového nádraží budou realizovány v rámci vymezených veřejných
prostranství a ploch dopravy.
b) Podle prostorových možností budou na veřejných prostranstvích a dopravních
plochách zřizována parkoviště zejména u ploch občanského vybavení.
c) Parkoviště a odstavná stání pro stavby a zařízení umisťované v plochách s rozdílným
způsobem využití lze umisťovat pouze v rámci těchto ploch podle stanovených
podmínek využití v jednotlivých plochách a dále na plochách veřejného prostranství
PV.
d) Při dopravním řešení v podrobnější dokumentaci bude upřednostněn sjednocený
dopravní systém napojení na silnice.
e) Počet vjezdů na silnice bude minimalizován.
4. 2. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
(122) Zásobování pitnou vodou
a) Město Hrotovice má vybudovaný veřejný vodovod, připojený na vlastní VDJ
Hrotovice plněný odbočkou z dukovanské větve oblastního vodovodu Třebíč.
b) Stávající koncepce zásobení města pitnou vodou je vyhovující. Stávající vodovodní
řady a objekty na síti v řešeném území budou respektovány. Posílení kapacity
vodojemu je možné na stávající ploše. Bude probíhat postupná rekonstrukce
nevyhovujících vodovodních řadů, rekonstrukce bude probíhat převážně
ve stávajících trasách na veřejných prostranstvích.
- 23 -
c) Pro novou výstavbu budou dobudovány vodovodní řady. Navrhované vodovodní
řady budou umisťovány zejména na veřejných prostranstvích a na jednotlivých
zastavitelných plochách.
d) Vodovodní řady v nových zastavitelných plochách budou přednostně zaokruhovány.
e) Bude respektován vodní zdroj – studna a přívodní vodovodní řad do obce
Rouchovany.
f) Nutno respektovat vodárenská zařízení, objekty a vodovodní řady a jejich ochranná
pásma.
(123) Odkanalizování a čištění odpadních vod
a) Město Hrotovice má vybudovanou jednotnou a oddílnou kanalizaci. Odpadní vody
jsou odváděny na čistírnu odpadních vod v Hrotovicích.
b) Stávající koncepce odkanalizování města Hrotovice zůstane zachována.
c) Bude dále pokračovat rekonstrukce nevyhovujících úseků kanalizace.
Rekonstruovaná stávající kanalizační síť bude vždy řešena jako oddílná kanalizace.
d) Nově budovaná kanalizace v zastavitelných plochách bude řešena vždy jako
kanalizace oddílná.
e) Nové kanalizační řady budou umisťovány zejména na veřejných prostranstvích
a na jednotlivých zastavitelných plochách.
f) Nové rozvojové plochy budou napojeny na kanalizační systém a ČOV města.
g) V prostorově oddělených lokalitách smíšeného území obytného (samoty Nové
Dvory, Myslivna, Kruhovka) bude zajištěna individuální likvidace odpadních vod
v souladu s platnou legislativou (jímky na vyvážení, domovní ČOV).
h) V navrhovaných plochách pro výrobu v lokalitě Kruhovka bude zajištěna
individuální likvidace odpadních vod v souladu s platnou legislativou (jímky
na vyvážení, samostatná ČOV).
i) V plochách rekreace bude zajištěna individuální likvidace odpadních vod v souladu
s platnou legislativou (jímky vyvážení, domovní ČOV).
j) Odvádění dešťových vod musí být řešeno tak aby nedocházelo ke zhoršování
vodních poměrů v povodí.
k) Odvádění srážkových vod ze zastavěných nebo zpevněných ploch bude v souladu
s platnou legislativou řešeno přednostně vsakováním, není – li možné vsakování pak
zadržováním a regulovaným odtokem, není - li možné zadržování a regulovaný
odtok pak regulovaným vypouštěním do jednotné kanalizace.
l) Na pozemcích staveb pro bydlení bude u rodinných domů umožněno zasakování
dešťových vod na 40% plochy pozemku, u bytových domů na 30% plochy pozemku.
m) Stávající kanalizační řady, stávající plochy, objekty a zařízení systému
odkanalizování a čištění odpadních vod budou respektovány.
(124) Zásobování elektrickou energií
a) Územní plán vymezuje koridor pro nadzemní vedení VVN 110 kV R Slavětice – R
Moravské Budějovice – R Jemnice – R Dačice. Severní větev koridoru je vymezena
v šířce 400 m, jižní větev je vymezena v šířce 200 m.
b) Město Hrotovice je zásobeno elektrickou energií z kmenové linky 22 kV z rozvodny
Moravské Budějovice.
c) Stávající koncepce je vyhovující, přenos požadovaného výkonu bude ve výhledu
zajišťován i nadále ze stávající kmenové linky.
d) Stávající energetická zařízení budou respektována včetně jejich ochranných pásem.
- 24 -
e) V územním plánu je vymezen koridor pro přeložku a rekonstrukci vedení VN
(kmenové linky). Koridor je vymezen v šíři ochranného pásma vedení VN.
f) Nová vedení VN v zastavěném území budou přednostně kabelizována.
g) Zajištění elektrické energie pro zastavitelné plochy bude řešeno při realizaci
jednotlivých záměrů. Nová nadzemní i podzemní vedení elektrické energie, jejich
přeložky, umístění nových trafostanic a rekonstrukce stávajících na vyšší kapacitu a
jsou přípustné dle stanovených podmínek v jednotlivých plochách s rozdílným
způsobem využití.
(125) Zásobování zemním plynem
a) Město Hrotovice včetně lokality Kruhovka je komplexně plynofikováno z odbočky
vysokotlakého plynovodu a VTL regulační stanice.
b) Stávající koncepce zásobování plynem je vyhovující.
c) Nové zastavitelné plochy mohou být napojeny na stávající systém zásobování
plynem prodloužení plynovodních řadů.
d) Budou respektovány stávající plynovodní řady včetně ochranných a bezpečnostních
pásem.
(126) Spoje
a) Řešeným území prochází sdělovací kabely, řešeným územím prochází radioreléová
trasa.
b) Zařízení spojů je nutno respektovat včetně jejich ochranných pásem.
(127) Koncepce nakládání s odpady
a) Likvidace komunálních odpadů v řešeném území bude řešena v souladu
s programem odpadového hospodářství obce, tj. svozem a ukládáním na skládku
mimo řešené území obce. Pevný domovní odpad přetříděn a ukládán do nádob a
svozovou firmou svážen a ukládán na řízenou skládku mimo řešené území.
b) Pro třídění a sběr odpadů je v územním plánu je vymezena stabilizovaná plocha
staveb a zařízení pro nakládání s odpady
(128) Navrhované koridory technické inftastruktury a stanovení podmínek využití
v koridorech technické infrastruktury
a) Územní plán vymezuje koridory technické infrastruktury
Číslo
koridoru
TK1
TK2
TK3
TK4
Podmínky využití
koridorů
Název koridoru
Koridor pro nadzemní vedení VVN 110 kV
Slavětice – R Moravské Budějovice – R Jemnice –
Dačice v šířce 200 m – jižní větev.
Koridor pro nadzemní vedení VVN 110 kV
Slavětice – R Moravské Budějovice – R Jemnice –
Dačice v šířce 400 m – severní větev.
Koridor pro přeložku vedení VN 22 kV v šířce
ochranného pásma nadzemního vedení
Koridor pro přeložku vedení VN 22 kV v šířce
ochranného pásma nadzemního vedení
- 25 -
R
R
Nejsou stanoveny
R
R
Nejsou stanoveny
Nejsou stanoveny
Nejsou stanoveny
b) Koridory jsou vymezeny k ochraně území pro realizaci staveb veřejné technické
infrastruktury, působnost koridorů končí realizací stavby.
c) Územní plán stanovuje podmínky pro všechny části ploch s rozdílným způsobem
využití, zasahujících do vymezených koridorů technické infrastruktury, a to:
Přípustné je využití, které neztíží nebo neznemožní realizaci stavby technické
infrastruktury, pro níž byl koridor vymezen.
Podmíněně přípustné je využití podle podmínek využití ploch s rozdílným způsobem
využití, které koridor technické infrastruktury překrývá, za podmínky, že neztíží
realizaci stavby technické infrastruktury, pro kterou byl koridor vymezen.
Nepřípustné je jakékoliv využití, které znemožní nebo ztíží realizaci stavby technické
infrastruktury, pro kterou byl koridor vymezen.
4. 3. Občanské vybavení
(129) Jsou vymezeny stabilizované plochy občanské vybavenosti, členěné na plochy veřejné
infrastruktury, komerční zařízení malá a střední, tělovýchovná a sportovní zařízení
a hřbitovy.
(130) Současná koncepce občanského vybavení je vyhovující, jsou navrženy zastavitelné
plochy a plochy přestavby doplňující současnou koncepci občanské vybavenosti.
(131) Občanská vybavenost může být umísťována i na jiných plochách s rozdílným způsobem
využití v rámci přípustného, popř. podmíněně přípustného využití těchto ploch.
4. 4. Veřejná prostranství
(132) V územním plánu jsou vymezeny stabilizované plochy veřejných prostranství, členěné
na veřejná prostranství (s převládající dopravní funkcí) a veřejnou zeleň.
(133) Veřejná prostranství jsou vymezena v grafické části územního plánu.
(134) V územním plánu jsou navrženy nové plochy veřejné zeleně.
(135) Pro každé 2 ha zastavitelné plochy pro bydlení bude vymezena s touto plochou
související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2, do této výměry se
nezapočítávají pozemní komunikace. Požadavek je uveden v podmínkách využití
jednotlivých zastavitelných ploch.
5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH
A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ
SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY,
PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE,
DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ A PODOBNĚ
5. 1. Koncepce uspořádání krajiny
(136) Vymezení ploch v krajině
a) Územní plán vymezuje v krajině plochy s rozdílným způsobem využití:
RN - Rekreace na plochách přírodního charakteru
ZS - Zeleň soukromá a vyhrazená
W - Plochy vodní a vodohospodářské
NZ - Plochy zemědělské
NL - Plochy lesní
NP - Plochy přírodní
- 26 -
NS - Plochy smíšené nezastavěného území
b) Pro takto vymezené plochy v nezastavěném území jsou územním plánem stanoveny
podmínky pro stabilizaci nebo změny využití, které jsou prostředkem pro
usměrňování utváření krajiny.
(137) Výčet jednotlivých ploch změn v krajině:
a) ÚS = ne – rozhodování o změnách v území není podmíněno zpracováním a
schválením územní studie a jejím vkladem do evidence územně plánovací činnosti.
b) Etap = 0 – není stanoveno pořadí změn v území (etapizace).
Plocha
k.ú.
ÚS
Etap
Podmínky využití ploch
PLOCHY REKREACE – REKREACE NA PLOCHÁCH PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU - RN
Plocha vymezená pro sportovní a rekreační činnosti
v údolí toku Rouchovanka v návaznosti na sportovní
areál.
Respektovat podmínky vyhlášeného záplavového
území.
Respektovat vymezení lokálního ÚSES.
Bude zachován přírodní charakter údolní nivy řeky
Rouchovanky
Nepřípustné je využití pro motoristický sport.
.
PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – NS
K1
Hrotovice
ne
0
K2
Hrotovice
ne
0
K3
Hrotovice
ne
0
K4
Hrotovice
ne
0
K5
Hrotovice
ne
0
K6
Hrotovice
ne
0
K7
Hrotovice
ne
0
Navrhované zatravnění, případně výsadba izolační
zeleně mezi zástavbou a hřbitovem.
Plocha mezi obytnou zástavbou a hřbitovem, plochu
nelze
využít
pro
zastavitelné
plochy
ani
k intenzivnímu zemědělskému hospodaření.
Navrhované zatravnění, případně výsadba izolační
zeleně mezi zástavbou a zemědělským areálem.
Plochu
nelze využít pro zastavitelné plochy ani
k intenzivnímu
zemědělskému
hospodaření.
Respektovat dopravní koridor DK1 pro přeložku
silnice II/152 a inženýrské sítě v ploše.
Navrhovaná plocha změn v krajině pro zatravnění,
případně výsadba izolační zeleně mezi navrhovanou
zástavbou a navrhovaným dopravním koridorem DK1
pro přeložku silnice II/152. Plochu nelze využít
k zastavění, ani k intenzivnímu zemědělskému
hospodaření.
Plocha s protierozní a retenční funkcí mezi
zemědělskými pozemky a zastavěným územím.
V ploše je možné provést zvýšení retence, případně
jiná protierozní a protipovodňová opatření, včetně
zdržení a zasakování dešťových vod z ploch výroby.
Rozsah úprav bude upřesněn v podrobnější
dokumentaci.
Navrhované úpravy pro vedení lokálního biokoridoru
– zatravnění, případně výsadba vysoké zeleně.
Rozsah úprav bude upřesněn v podrobnější
dokumentaci.
Plocha vymezená pro opatření ke snížené eroze a
ochraně lokálního biokoridoru podél toku.
- 27 -
Plocha
k.ú.
ÚS
Etap
K8
Hrotovice
ne
0
K9
Hrotovice
ne
0
K10
Hrotovice
ne
0
Podmínky využití ploch
Rozsah úpravy bude upřesněn v podrobnější
dokumentaci.
Plocha vymezená pro opatření ke snížené eroze a
ochraně lokálního biokoridoru podél toku. Rozsah
úpravy bude upřesněn v podrobnější dokumentaci.
Plocha vymezená pro opatření ke snížené eroze a
ochraně lokálního biokoridoru podél toku. Rozsah
úpravy bude upřesněn v podrobnější dokumentaci.
Plocha vymezená pro opatření ke snížené eroze.
Rozsah bude upřesněn v podrobnější dokumentaci.
(138) Opatření k ochraně a tvorbě krajiny:
a) Respektovat krajinný ráz území. Řešené území je součástí oblastí krajinného rázu
CZ0610-OB020 Moravskokrumlovsko a CZ CZ0610-OB011 Moravskobudějovicko
V nezastavěném území neumisťovat výškové stavby do prostor, v nichž se uplatňují
na hranách údolí a vyvýšených místech a v jejich těsném okolí a v prostorech,
ze kterých se budou vizuálně uplatňovat v kontrastu vůči dominantám kostelních
věží a v prostorech záměrně komponované krajiny.
b) Při změnách v území respektovat dálkové pohledy na město zejména z příjezdových
komunikací od Dalešic a Bačic.
c) V celém řešeném území jsou nepřípustné zásahy, narušující přírodní průhledy
a dominanty v krajině (např. vrch se sochou sv. Floriána).
d) V urbanizovaném území sídel i ve volné krajině není žádoucí stavební činností
vytvářet nové dominanty krajiny.
e) Ochrana krajinného rázu v údolí toků je dána vymezením lokálního ÚSES, území
ve vymezených biokoridorech je nezastavitelné.
f) V maximální míře je nutné respektovat stávající krajinnou zeleň, doprovodnou zeleň
podél komunikací, aleje podél cest.
g) Je nutná ochrana stávající a návrh rozptýlené zeleně podél vodních toků a vodních
ploch v krajině, doplnění břehových porostů, bude realizována revitalizace vodních
toků (zejména v rámci vymezených prvků ÚSES podél toků).
h) Je přípustné a žádoucí zvýšit podíl lesních ploch v řešeném území, v rámci
podmíněně přípustných činností na zemědělské půdě je umožněno její zalesnění.
i) Je přípustné a žádoucí zvýšit podíl trvalých travních porostů, zejména na svažitých
plochách ohrožených erozí a podél vodotečí.
j) Je nepřípustné snižování podílu rozptýlené zeleně a zeleně rostoucí mimo les na úkor
zemědělských ploch.
k) Je přípustné zvýšení podílu vodních ploch v katastru, v rámci přípustných činností
na zemědělské půdě je umožněn návrh vodních ploch, které zadržují vodu v krajině
a zvyšují ekologickou stabilitu území.
l) V územním plánu jsou vymezeny plochy změn v krajině.
m) U nových staveb ve stabilizovaném území a u navrhovaných zastavitelných ploch a
je v podmínkách využití ploch stanovena výšková hladina zástavby a jsou stanoveny
základní požadavky na intenzitu využití ploch - tyto požadavky jsou uvedeny
v podmínkách využití ploch jednotlivých ploch.
n) Ve volné krajině nelze umístit vertikální stavby vyšší než 10 m s výjimkou staveb
veřejné technické infrastruktury.
o) Po obvodu zemědělského areálu a ploch drobné výroby bude vysázena izolační
a ochranná zeleň.
- 28 -
p) K výsadbám dřevinné zeleně ve volné krajině by měly být používány výhradně
druhy domácího původu (např. založení ovocných stromořadí).
(139) Prostupnost krajiny:
a) V územním plánu je vymezena stávající hlavní cestní síť v krajině (polní a lesní
cesty).
b) Cestní síť k zajištění prostupnosti krajiny bude respektována a rozšiřována
při respektování hodnot území, zejména požadavků ochrany přírody a krajiny.
Je nepřípustné narušení vymezené prostupnosti krajiny např. oplocováním.
c) Doplnění cestní sítě je přípustnou činností na plochách s rozdílným způsobem využití
nezastavěného území podle podmínek využití jednotlivých ploch.
5. 2. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY (ÚSES)
(140) Územní systém ekologické stability tvoří soubor následujících ploch a koridorů:
a) Regionální biocentrum RC 225 Údolí Rouchovanky
b) Regionální biokoridor RK532
c) Regionální biokoridor RK 1477
d) 4 biocentra LC1 – LC4 v lokálních parametrech, vložená do tras regionálních
biokoridorů RK 532 a RK 1477
e) 6 lokálních biocenter LC 5 – LC10;
f) 16 lokálních biokoridorů LK1 – LK16
(141) Soubory biocenter a biokoridorů vytváří na území obce 2 samostatné soustavy prvků
ÚSES.
a) Hydrofilní soustava je na území města Hrotovice vedena v jednoznačné vazbě na
vodní toky Rouchovanka a Račický potok.
b) Součástí hydrofilní soustavy jsou regionální biocentrum RC 225 Údolí
Rouchovanky, 5 lokálních biocenter (LC5, LC6, LC7, LC8, LC9) a 10 lokálních
biokoridorů (LK1 – LK10).
c) Mezofilní soustava je na území města Hrotovice vymezena v souvislých lesních
komplexech v jižní, jihovýchodní a severní části Hrotovic.
d) Součástí mezofilní soustavy jsou regionální biocentrum RC 225 Údolí
Rouchovanky, regionální biokoridor RK 532, regionální biokoridor RK 1477
s vloženými lokálními biocentry, dále pak 6 lokálních biokoridorů (LK11 – LK16)
a 2 lokální biocentra (LC7 a LC 10).
(142) Podmínky pro využití ploch ÚSES
a) Pro všechny části ploch s rozdílným způsobem využití začleněné do ploch ÚSES
(biocenter a biokoridorů) platí místo podmínek využití stanovených pro příslušné
typy ploch s rozdílným způsobem využití následující podmínky:
b) Hlavní je využití sloužící k udržení či zvýšení funkčnosti ÚSES.
c) Podmíněně přípustné je takové využití, které je uvedeno v podmínkách využití
daného typu plochy s rozdílným způsobem využití jako hlavní, přípustné či
podmíněně přípustné, pokud nenaruší přirozené podmínky stanoviště a nesníží míru
funkčnosti ÚSES.
- 29 -
d) Do vymezených ploch ÚSES nelze umisťovat budovy. Z jiných typů staveb lze
do vymezených ploch ÚSES umisťovat podmíněně:
d1. stavby pro vodní hospodářství (včetně staveb protierozní či protipovodňové
ochrany), pokud jde o stavby ve veřejném zájmu, za předpokladu minimalizace
jejich negativního vlivu na funkčnost ÚSES;
d2. stavby veřejné dopravní infrastruktury, které nelze v rámci systému dopravní
infrastruktury umístit jinde, za předpokladu minimalizace jejich plošného
a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES;
d3. stavby veřejné technické infrastruktury, které nelze v rámci systému technické
infrastruktury umístit jinde, za předpokladu minimalizace jejich plošného
a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES.
Přípustnost využití v případě možného negativního ovlivnění funkčnosti ÚSES
je třeba posuzovat vždy ve spolupráci s příslušným orgánem ochrany přírody.
e) Nepřípustné je jakékoliv využití, podstatně omezující funkčnost ÚSES.
(143) Přehled navržených biocenter
Označení
biocentra
Biogeografický význam a
funkční typ
Soustava
prvků ÚSES
Návaznost mimo řešené území
RC 225
regionální biocentrum
smíšené
bez návaznosti mimo řešené území
RK
532/LC1
biocentrum v lokálních
parametrech vložené do
trasy regionálního
biokoridoru
mezofilní
bez návaznosti mimo řešené území
RK
532/LC2
biocentrum v lokálních
parametrech vložené do
trasy regionálního
biokoridoru
mezofilní
bez návaznosti mimo řešené území
RK
1477/LC3
biocentrum v lokálních
parametrech vložené do
trasy regionálního
biokoridoru
mezofilní
bez návaznosti mimo řešené území
RK
1477/LC4
biocentrum v lokálních
parametrech vložené do
trasy regionálního
biokoridoru
mezofilní
bez návaznosti mimo řešené území
LC 5
lokální biocentrum
hydrofilní
bez návaznosti mimo řešené území
LC 6
lokální biocentrum
hydrofilní
návaznost v k. ú. Dalešice
LC 7
lokální biocentrum
smíšené
návaznost v k. ú. Valeč u Hrotovic a
k. ú. Dalešice
LC 8
lokální biocentrum
hydrofilní
návaznost v k. ú. Krhov u Hrotovic
LC 9
lokální biocentrum
hydrofilní
návaznost v k. ú. Račice u Hrotovic
LC 10
lokální biocentrum
mezofilní
návaznost v k. ú. Odunec
- 30 -
(144) Přehled navržených biokoridorů
Označení
biokoridorů
Biogeografický význam a
funkční typ
Soustava
prvků ÚSES
RK 532
dílčí úsek regionálního
biokoridoru
mezofilní
návaznost k. ú. Bačice a k. ú.
Litovany
RK 1477
dílčí úsek regionálního
biokoridoru
mezofilní
návaznost v k.ú. Slavětice
LK 1
lokální biokoridor
hydrofilní
bez návaznosti mimo řešené území
LK 2
lokální biokoridor
hydrofilní
návaznost v k. ú. Dalešice
LK 3
lokální biokoridor
hydrofilní
návaznost v k. ú. Dalešice
LK 4
lokální biokoridor
hydrofilní
návaznost v k. ú. Valeč u Hrotovic
LK 5
lokální biokoridor
hydrofilní
návaznost v k. ú. Rouchovany
LK 6
lokální biokoridor
hydrofilní
návaznost v k. ú. Krhov u Hrotovic
LK 7
lokální biokoridor
hydrofilní
návaznost v k. ú. Krhov u Hrotovic a
Račice u Hrotovic
LK 8
lokální biokoridor
hydrofilní
návaznost v k. ú. Račice u Hrotovic
LK 9
lokální biokoridor
hydrofilní
návaznost v k. ú. Krhov u Hrotovic
LK 10
lokální biokoridor
hydrofilní
návaznost v k. ú. Bačice
LK 11
lokální biokoridor
mezofilní
návaznost v k. ú. Litovany
LK 12
lokální biokoridor
mezofilní
návaznost v k. ú. Litovany
LK 13
lokální biokoridor
mezofilní
návaznost v k . ú. Rouchovany
LK 14
lokální biokoridor
mezofilní
celý vymezen v řešeném území
LK 15
lokální biokoridor
mezofilní
návaznost v k . ú. Rouchovany
LK 16
lokální biokoridor
mezofilní
návaznost v k. ú. Račice u Hrotovic
Návaznost mimo řešené území
5. 3. PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
(145) Zemědělské obhospodařování pozemků podřídit půdně ochranným aspektům, v případě
výsadby hospodářských plodin se doporučuje upřednostňovat druhy odolné vodní erozi
(146) Podle možností doplnit zalesnění a zatravnění pozemků v místech výrazné eroze
a nepříznivých spádových poměrů.
(147) Realizace ÚSES bude řešena takovým způsobem, aby se zmenšil odtokový součinitel
území a zlepšilo se zadržení vody v krajině.
(148) V územním plánu jsou vymezeny plochy změn v krajině pro protierozní opatření
a k ochraně zastavěného území a nově vymezených zastavitelných ploch.
5. 4. OCHRANA PŘED POVODNĚMI
(149) Respektovat záplavové území významného vodního toku Rouchovanka.
(150) Využití ploch v záplavovém území je podmíněno nezhoršením odtokových poměrů
a respektováním podmínek využití území při vyhlášení záplavového území.
- 31 -
5. 5. DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ
(151) V řešeném území Hrotovic je na jihozápadní hranici katastru evidováno poddolované
území
z minulých těžeb.
(152) V řešeném území nejsou evidována sesuvná území.
(153) V řešeném území nejsou vyhodnocena výhradní ložiska nerostů nebo jejich prognózní
zdroj a nejsou zde stanovena chráněná ložisková území (CHLÚ) a ani zde není
evidováno sesuvné území. V řešeném území žádný dobývací prostor.
6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ ( HLAVNÍ
VYUŽITÍ), PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSNÉHO VYUŽITÍ, POPŘ.
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ
PODMÍMEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH
PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU.
(154) V hlavním výkrese vymezuje územní plán barevně odlišené plochy s rozdílným
způsobem využití (také funkční plochy). K nim jsou přiřazeny v textové části příslušné
podmínky využití, které vymezují hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné
využití ploch:
a) hlavní - základní charakteristika plochy;
b) stupeň přípustné - optimální využití plochy, splňující podmínky, které jsou v území
běžné, bezkolizní vztahy;
c) stupeň podmíněně přípustné - plocha je k danému účelu využitelná při splnění
podmínky zde uvedené;
d) stupeň nepřípustné - zakázaný, nedovolený způsob využívání plochy. Jde o činnosti
či děje, které nesplňují určující funkci dané plochy a jsou s ní v rozporu. U stupně
nepřípustné nejsou ve výčtu činností v regulativech ploch uvedeny činnosti stojící
v jasném a zásadním protikladu s funkcí hlavní.
(155) Plochy změn jsou označeny identifikátorem - písmennou zkratkou s číselným indexem.
Zastavitelné plochy písmenem Z (např. Z1), plochy přestavby písmenem P (např. P1)
plochy změn v krajině písmenem K (např. K1). Jednotlivé plochy jsou od sebe odděleny
hranicí, která odpovídá podrobnosti zpracování ÚP, měřítku použitého mapového podkladu a generalizaci zákresu funkčních ploch. Vymezenému členění ploch musí
odpovídat způsob jeho využívání a zejména účel umisťovaných a povolovaných staveb
včetně jejich změn a změn jejich využití. Stavby a jiná opatření, které vymezenému
členění ploch neodpovídají nelze na tomto území umístit nebo povolit.
(156) Dosavadní způsob využití území a ploch, který neodpovídá navrženému využití ploch
podle územního plánu je možný, pokud nenarušuje veřejné zájmy nad přípustnou míru.
6. 1. SEZNAM PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
(157) Plochy bydlení
a) BH - Bydlení v bytových domech
b) BI - Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
- 32 -
(158) Plochy rekreace
a) RI - Rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci
b) RH - Rekreace - plochy staveb pro hromadnou rekreaci
c) RN - Rekreace - na plochách přírodního charakteru
(159) Plochy občanského vybavení
a) OV - Občanské vybavení - veřejná infrastruktura
b) OM - Občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední
c) OS - Občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení
d) OH - Občanské vybavení - hřbitovy
(160) Plochy smíšené obytné
a) SM - Plochy smíšené obytné - městské
b) SK - Plochy smíšené obytné - komerční
(161) Plochy dopravní infrastruktury
a) DS - Dopravní infrastruktura - silniční
(162) Plochy technické infrastruktury
a) TI - Technická infrastruktura – inženýrské sítě
b) TO - Plochy staveb a zařízení pro nakládání s odpady
(163) Plochy výroby a skladování
a) VL - Výroba a skladování - lehký průmysl
b) VD - Výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba
c) VZ - Výroba a skladování - zemědělská výroba
(164) Plochy veřejných prostranství
a) PV - Veřejná prostranství
b) ZV - Veřejná prostranství - veřejná zeleň
(165) Plochy zeleně
a) ZS - Zeleň - soukromá a vyhrazená
b) ZO - Zeleň - izolační a ochranná
(166) Plochy vodní a vodohospodářské
a) W - Plochy vodní a vodohospodářské
(167) Plochy zemědělské
a) NZ - Plochy zemědělské
(168) Plochy lesní
a) NL - Plochy lesní
(169) Plochy přírodní
a) NP - Plochy přírodní
(170) Plochy smíšené nezastavěného území
a) NS - Plochy smíšené nezastavěného území
6. 2. STANOVENÍ PODMÍNEK VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ A VYUŽITÍ PLOCH HLAVNÍ, PŘÍPUSTNÉ, PODMÍNĚNĚ
PŘÍPUSTNÉ A NEPŘÍPUSTNÉ
6. 2. 1. PLOCHY BYDLENÍ
(171) BH - Bydlení v bytových domech
a) Hlavní:
Plochy, stavby a zařízení pro bydlení v bytových domech.
b) Přípustné:
Rodinné domy, ubytovny, domy s pečovatelskou službou, domovy důchodců,
objekty pro kulturu, zdravotnictví a sport sloužící pro obsluhu tohoto území. Malé
- 33 -
prostory obchodu a služeb, malé provozovny veřejného stravování a ubytování,
objekty služeb a činností s funkcí bydlení souvisejících.
Plochy, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury, parkoviště, veřejná
zeleň, veřejná prostranství, dětská hřiště.
c) Nepřípustné:
Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí přímo nebo
druhotně nad přípustnou míru.
d) Podmínky prostorového uspořádání:
U stabilizovaných ploch (BH) výšková hladina zástavby musí respektovat
převládající výšku zastavění v sídle.
U ploch změn je max. výšková hladina zástavby uvedena v podmínkách využití
ploch a ploch přestavby.
(172) BI - Bydlení v rodinných domech městské a příměstské
a) Hlavní:
Rodinné domy. Plochy pro bydlení se zázemím rekreačních a užitkových zahrad.
b) Přípustné:
Doplňkové stavby a činnosti související s funkcí bydlení na pozemcích staveb
hlavního využití, např. garáže, přístřešky, bazény, pergoly, skleníky, kůlny,
oplocení.
Dopravní a technická infrastruktura, parkoviště, veřejná zeleň, veřejná prostranství,
dětská hřiště.
V zastavitelné ploše Z13 je přípustné umístění bytových domů.
Malé prostory obchodu a služeb, malé provozovny veřejného stravování a ubytování,
zdravotnictví a sociální péče, individuální rekreace ve stávajících domech (rekreační
chalupy), služby a činnosti s funkcí bydlení související.
c) Podmíněně přípustné:
Řemesla a služby, drobná výrobní činnost a chov drobného hospodářského
zvířectva, pokud nebudou narušeny požadavky na bydlení nad přípustnou míru.
Přípustné činnosti nesmí snižovat kvalitu souvisejícího území a zvyšovat dopravní
zátěž v území.
Jako podmíněně přípustné jsou vymezeny navrhované plochy pro bydlení u ploch
dopravní infrastruktury (silnice II/152). V navazujících řízeních bude prokázáno
splnění hlukových limitů pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní
prostory staveb.
d) Nepřípustné:
Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí přímo nebo
druhotně nad přípustnou míru.
e) Podmínky prostorového uspořádání:
U ploch změn je max. výšková hladina zástavby uvedena v podmínkách využití
zastavitelných ploch a ploch přestavby.
U stabilizovaných ploch BI výšková hladina zástavby musí respektovat převládající
výšku zastavění v sídle.
U ploch změn je intenzita zastavění stavebního pozemku uveden v podmínkách
využití zastavitelných ploch a ploch přestavby.
- 34 -
6. 2. 2. PLOCHY REKREACE
(173) RI - Rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci
a) Hlavní:
Slouží pro uspokojování potřeb rekreace občanů na vlastních nemovitostech.
b) Přípustné:
Individuální stavby pro rodinnou rekreaci a stavby potřebné pro tyto činnosti a
aktivity, přípustné jsou komunikace a jednotlivá parkovací stání pro obsluhu území,
rozptylové prostory, plochy pro rekreační sport, zeleň, dopravní a technická
infrastruktura, protipovodňová opatření, umístění studní.
c) Podmíněně přípustné:
Zemědělská rostlinná činnost samozásobitelského charakteru, pokud nebude snižovat
kvalitu životního prostředí a rekreační využití lokality.
d) Nepřípustné:
Stavby pro trvalé bydlení, výrobní činnosti a sklady, stavby nesouvisející s rekreační
funkcí plochy. Nepřípustný chov drobného hospodářského zvířectva (např. drůbež,
králíci, holuby apod.) a hospodářského zvířectva (např. koně, skot, prasata apod.).
Nepřípustné jsou činnosti, děje, zařízení a stavby, které svými vlivy narušují
prostředí plochy rekreace přímo nebo druhotně nad přípustnou míru. Nepřípustné
jsou stavby oplocení. Na pozemcích staveb pro rodinnou rekreaci nelze umísťovat
garáže a dílny.
e) Podmínky prostorového uspořádání:
Výšková regulace: zástavba do 1 nadzemního podlaží + podkroví
Charakter zástavby: Respektovat charakter stávající zástavby rekreačních chat
Intenzita zastavění: Pro novostavby a přístavby na plochách RI se stanovuje intenzita
zastavění (t.j. poměr plochy zastavěné objekty rodinné rekreace a stavbami
související s funkcí rodinné rekreace k celkové ploše stavebního pozemku):
1) Na pozemcích o výměře do 500 m2 včetně - do 10 %
2) Na pozemcích o výměře nad 500 m2 se
- každému jednotlivému objektu rodinné rekreace stanovuje teoretická výpočtová
plocha pozemku 500 m2
- intenzita zastavění k teoretické výpočtové ploše se stanovuje do 10 %
- stávající vyšší intenzita zastavění je akceptována
(174) RH - Rekreace - plochy staveb pro hromadnou rekreaci – RH
a) Hlavní:
Slouží pro potřeby rekreace a turistiky.
b) Přípustné:
Slouží k umístění zařízení hromadné rekreace a cestovního ruchu a staveb
potřebných pro tyto činnosti a aktivity pro obsluhu takového území. Stravování,
ubytování, sportovně rekreační stavby.
Přípustné jsou komunikace a parkoviště pro obsluhu území, rozptylové prostory,
plochy pro rekreační sport, zeleň, dopravní a technická infrastruktura.
c) Podmíněně přípustné:
Služby bez negativního vlivu na životní prostředí vážící se k určující funkci, bydlení,
pokud neomezí hlavní funkci plochy.
d) Nepřípustné
Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí plochy
rekreace přímo nebo druhotně nad přípustnou míru.
- 35 -
e) Podmínky prostorového uspořádání:
U stabilizovaných ploch nová zástavba svým výškovým členěním nepřesáhne
výškovou hladinu stávající zástavby v navazujícím území (max. do 2 NP +
podkroví). Nové plochy RH nejsou vymezeny.
Intenzita zastavění stavebního pozemku bude max. 30%.
(175) RN - Rekreace - na plochách přírodního charakteru
a) Hlavní:
Plochu lze využít pro šetrné formy rekreačního a sportovního využití, respektující
podmínky ochrany záplavového území Rouchovanky a zájmy ochrany přírody a
krajiny.
b) Přípustné jsou:
Sportovně využívané plochy v krajině, rekreační louky, stezky pro pěší a naučné
stezky, hipostezky, cyklostezky a stavby související s provozem cyklostezky, vodní
nádrže, zeleň.
c) Podmíněně přípustné:
Objekty zařízení nebo plochy sloužící k sportovnímu a rekreačnímu využití včetně
dětských hřišť a staveb drobné architektury. Altány a přístřešky pouze jako dočasné
stavby. Související veřejná dopravní a technická infrastruktura.
území, nesmí ohrozit kvalitu povrchových a podzemních vod a nesmí zhoršit
odtokové poměry v území.
Podmíněně přípustné činnosti nesní ohrozit určující funkci plochy a narušit krajinný
ráz území, nesmí nevratně narušit přirozené podmínky lokality.
d) Nepřípustné:
Je využití, které je v rozporu s hlavní funkcí plochy, s podmínkami ochrany
záplavového území a ochrany přírody a krajiny.
Nepřípustné je umístění trvalých nadzemních staveb, provádění terénních úprav
značného rozsahu a oplocení.
e) Podmínky prostorového uspořádání
Nejsou stanoveny.
6. 2. 3. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
(176) OV, OV1 - Občanské vybavení - Veřejná infrastruktura
a) Hlavní:
Plochy, stavba a zařízení občanského vybavení, které jsou součástí veřejné
infrastruktury a slouží k uspokojování společných potřeb občanů.
b) Přípustné:
PLOCHY OV: Pozemky, stavby a zařízení pro školství a výchovu, zdravotnictví a
sociálních péči, kulturní zařízení, veřejnou správu a administrativu, stavby církevní.
Občanské vybavení komerční menšího rozsahu - např. malé prostory obchodu a
služeb, malé provozovny veřejného stravování a ubytování, ostatní služby a zařízení
především nevýrobního charakteru, drobná výrobní činnost, malé sportovní plochy,
Pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury, veřejná prostranství,
sídelní zeleň, parkoviště, garáže, oplocení.
PLOCHY OV1: Stavby vztahující se k provozování hřbitova (např. obřadní síň),
veřejná prostranství, veřejná (sídelní) zeleň, dopravní a technická infrastruktura.
c) Podmíněně přípustné:
PLOCHY OV: Byty, integrované ve stavbě občanského vybavení, pokud lokalita
splňuje požadavky ochrany veřejného zdraví podle platných hygienických předpisů.
- 36 -
PLOCHY OV1: Podmíněně přípustné využití není stanoveno.
d) Nepřípustné:
Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí plochy
občanské vybavenosti přímo nebo druhotně nad přípustnou míru.
e) Podmínky prostorového uspořádání:
U stabilizovaných ploch nová zástavba svým výškovým členěním nepřesáhne
výškovou hladinu stávající zástavby občanské vybavenosti v navazujícím území.
U ploch změn je maximální hladina zástavby uvedena v podmínkách využití
zastavitelných ploch přestavby.
(177) OM - Občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední
a) Hlavní:
Plochy, stavba a zařízení pro komerční občanské vybavení.
b) Přípustné:
Plochy, stavby a zařízení převážně komerčního charakteru, tj. např. pro komerční
administrativu, obchodní zařízení, plochy určené pro stravovací zařízení a ubytovací
zařízení, plochy určené pro zařízení nevýrobních služeb bez negativních účinků na
okolí, plochy určené pro zařízení výrobních služeb bez rušivých účinků na okolí.
Pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury, parkoviště, garáže,
veřejná prostranství, sídelní zeleň, parkoviště, garáže, oplocení.
c) Podmíněně přípustné:
Přípustné jsou plochy veřejné občanské vybavenosti a plochy pro sport, tělovýchovu
a hromadnou rekreaci, pokud daná lokalita splňuje požadavky pro danou vybavenost
podle platných hygienických předpisů.
Byly integrované ve stavbě občanského vybavení, pokud daná lokalita splňuje
požadavky na bydlení podle platných hygienických předpisů.
d) Nepřípustné:
Využití pro bydlení v RD. Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy
narušují prostředí plochy občanské vybavenosti přímo nebo druhotně nad přípustnou
míru.
e) Podmínky prostorového uspořádání:
U stabilizovaných ploch a ploch přestaveb nová zástavby svým výškovým členěním
výrazně nepřesáhne výškovou hladinu stávající zástavby občanské vybavenosti
v navazujícím území.
Nové plochy nejsou navrženy.
(178) OS - Občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení
a) Hlavní:
Slouží pro sportovní a tělovýchovná zařízení organizované i neorganizované.
b) Přípustné:
Sportovní a rekreační hřiště a jejich vybavenost, související dopravní a technická
infrastruktura, parkoviště, veřejná zeleň.
Menší ubytovací a stravovací zařízení, sloužící obsluze těchto území, služby
bez negativního vlivu na životní prostředí.
c) Podmíněně přípustné:
Byty integrované ve stavbě občanského vybavení, pokud daná lokalita splňuje
požadavky na bydlení podle platných hygienických předpisů.
d) Nepřípustné:
Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí plochy pro
sport a tělovýchovu přímo nebo druhotně nad přípustnou míru.
- 37 -
e) Podmínky prostorového uspořádání:
U stabilizovaných ploch nová zástavba svým výškovým členěním nepřesáhne
výškovou hladinu zástavby v navazujícím území.
U ploch změn je maximální počet nadzemního podlaží uveden v podmínkách využití
zastavitelných ploch.
(179) OH - Občanské vybavení - hřbitovy
a) Hlavní:
Slouží pro situování hřbitovů.
b) Přípustné:
Pozemky staveb a zařízení občanského vybavení sloužící k provozování veřejného
pohřebiště.
Pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství a
sídelní zeleň.
c) Nepřípustné:
Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí hřbitovů
přímo nebo druhotně nad přípustnou míru.
d) Podmínky prostorového uspořádání:
Nejsou stanoveny.
6. 2. 4. PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
(180) SM - Plochy smíšené obytné - městské
a) Hlavní:
V městském prostředí smíšené území bydlení a jiných neobytných činností zpravidla
stejných majitelů, nesnižující kvalitu souvisejícího území.
b) Přípustné:
Plochy smíšeného území bydlení majitelů společně s umístěním drobných
řemeslných provozů, služeb a obchodů v kapacitách odpovídajících velikosti a
objemu budov.
Malé prostory obchodu a služeb, malé provozovny veřejného stravování a ubytování,
byty, rodinné domy, zařízení zdravotnictví a sociální péče, rekreace.
Plochy, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury, zeleň, veřejná
prostranství, oplocení.
c) Podmíněně přípustné: .
Řemesla a služby, drobná výrobní činnost, stavby pro skladování s nízkými nároky
na skladovací plochy pokud nebudou narušeny požadavky na bydlení nad přípustnou
míru. Podmíněně přípustné činnosti nesmí snižovat kvalitu souvisejícího území a
zvyšovat dopravní zátěž v území.
d) Nepřípustné:
Činnosti, děje, zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí přímo nebo
druhotně nad přípustnou míru.
e) Podmínky prostorového uspořádání:
U stabilizovaných ploch SM výšková hladina zástavby musí respektovat převládající
výšku zastavění v sídle.
Plochy změn nejsou navrženy.
- 38 -
(181) SK - Plochy smíšené obytné - komerční
a) Hlavní:
Smíšené území bydlení zpravidla v rodinných domech a jiných neobytných činností
nesnižující kvalitu souvisejícího území.
b) Přípustné:
Plochy smíšeného území bydlení majitelů společně s umístěním drobných
řemeslných provozů, služeb a obchodů. Malé prostory obchodu a služeb, malé
provozovny veřejného stravování a ubytování, byty, rodinné domy, zařízení
zdravotnictví a sociální péče.
Rekreace ve stávajících objektech (rekreační chalupy), agroturistika, sportovní
plochy.
Plochy, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury, zeleň, veřejná
prostranství, oplocení.
c) Podmíněně přípustné: .
Zemědělská malovýroba s chovem hospodářských zvířat v kapacitách odpovídajících
velikosti a objemu budov. Podmíněně přípustné činnosti nesmí snižovat kvalitu
souvisejícího území a zvyšovat dopravní zátěž v území.
d) Nepřípustné:
Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí přímo nebo
druhotně nad přípustnou míru.
e) Podmínky prostorového uspořádání:
U stabilizovaných ploch SK výšková hladina zástavby musí respektovat převládající
výšku zastavění v sídle.
Plochy změn nejsou navrženy.
6. 2. 5. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
(182) DS - Dopravní infrastruktura - silniční
a) Hlavní:
Pozemní komunikace a dopravní zařízení pro dopravní obsluhu území.
b) Přípustné:
Plochy silnic a významných místních komunikací včetně souvisejících pozemků a
objektů – náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, plochy doprovodné a izolační zeleně,
cyklotrasy, chodníky, pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení –
např. autobusová nádraží, odstavná stání, pro autobusy, hromadné a řadové garáže,
odstavné a parkovací plochy, areály údržby pozemních komunikací, čerpací stanice
pohonných hmot. Plochy pro ochrannou, izolační a krajinnou zeleň, ÚSES.
c) Nepřípustné:
Činnosti, děje a zřízení, které narušují hlavní využití.
d) Podmínky prostorového uspořádání:
Nejsou stanoveny.
6. 2. 6. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
(183) TI - Technická infrastruktura – inženýrské sítě
a) Hlavní:
Plochy, stavba a zařízení technické infrastruktury.
b) Přípustné
Plochy, stavby a zařízení pro zásobování pitnou vodou, odvádění odpadních a čištění
odpadních vod, zásobování plynem, elektrickou energií a telekomunikace a spoje a
- 39 -
trubní přepravu produktů, včetně zařízení sloužící obsluze těchto území. Činnosti či
zařízení bezprostředně související s určující funkcí v odpovídajících kapacitách a
intenzitách.
Pozemky související dopravní infrastruktury a zeleň, oplocení.
c) Nepřípustné
Ostatní činnosti a děje, které nesouvisí s určující funkcí plochy.
d) Podmínky prostorového uspořádání:
Nejsou stanoveny.
(184) TO - Plochy staveb a zařízení pro nakládání s odpady
a) Hlavní:
Plochy sloužící pro odpadové hospodářství.
b) Přípustné:
Plocha je určena pro umisťování zařízení odpadového hospodářství – sběrný dvůr
odpadu.
Přípustná je související dopravní a technická infrastruktura, izolační zeleň.
c) Podmíněně přípustné:
Stavby pro drobnou a řemeslnou výrobu, výrobní řemesla a služby. Podmíněně
přípustné činnosti nesmí omezit hlavní využití plochy.
d) Nepřípustné:
Využití pro bydlení, občanskou vybavenost, sport a tělovýchovu, rekreaci, využití se
silným negativním dopadem na ŽP.
Ostatní činnosti a děje, které nesouvisí s určující funkcí plochy.
e) Podmínky prostorového uspořádání:
Nejsou stanoveny.
6. 2. 7. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
(185) VL - Výroba a skladování - lehký průmysl
a) Hlavní:
Plocha je určena pro umisťování staveb v areálech pro výrobu a skladování
b) Přípustné:
Plochy, stavby a zařízení pro výrobu a skladování, stavebnictví, opravárenství,
plochy služeb a činností náročných na přepravu zboží.
Plochy, stavby a zařízení drobné výroby, výrobních řemesel a služeb, zemědělské
výroby.
Plochy stavby a zařízení plošně a dopravně náročné komerční občanské vybavenosti.
Plochy stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury, čerpací stanice
pohonných hmot, hromadné a halové garáže, parkoviště.
Plochy zeleně, veřejná prostranství, oplocení.
Podmíněně přípustné:
Navrhované plochy VL situované v blízkosti ploch pro bydlení jsou vymezeny jako
podmíněně přípustné. V navazujících řízeních bude prokázáno, že celková hluková
zátěž na hranici plochy VL nepřekročí hodnoty stanovených limitů hluku pro
chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb.
Byty pro majitele a osoby zajišťující dohled, pokud splňují požadavky na ochranu
veřejného zdraví.
c) Nepřípustné:
Využití pro bydlení, občanskou vybavenost, sport a tělovýchovu, rekreaci, výroba se
silným negativním dopadem na prostředí.
- 40 -
d) Podmínky prostorového uspořádání:
U ploch změn je uvedeno v podmínkách vyžití zastavitelných ploch.
U stabilizovaných ploch max. výška staveb stanovena do 10 m od úrovně
upraveného terénu.
(186) VD - Výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba
a) Hlavní:
Plochy určené pro drobnou výrobu, malovýrobu a přidruženou výrobu, pro výrobní
služby a řemeslnou výrobu.
b) Přípustné:
Plochy určené pro umisťování objektů drobné výroby, slouží k umisťování
provozoven obvykle s výrobní náplní na bázi kusové či malosériové výroby, blíží se
spíše výrobě řemeslnické, navazující plochy, objekty a zařízení skladů a výrobních
služeb.
Plochy, stavby a zařízení obchodu, administrativy a správy.
Plochy, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury.
Plochy zeleně, veřejná prostranství, oplocení, hromadné a halové garáže, čerpací
stanice pohonných hmot.
c) Podmíněně přípustné:
Byty pro majitele a osoby zajišťující dohled, pokud splňují požadavky na ochranu
veřejného zdraví.
Navrhované plochy VD situované v blízkosti ploch pro bydlení jsou vymezeny jako
podmíněně přípustné. V navazujících řízeních bude prokázáno, že celková hluková
zátěž na hranici plochy VD nepřekročí hodnoty stanovených limitů hluku
pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb.
Stavby a zařízení lehkého průmyslu, pokud nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího
území a nezvyšují dopravní zátěž v území.
d) Nepřípustné:
Využití pro bydlení, sport a tělovýchovu, rekreace, zemědělská výroba. Ostatní
činnosti a děje, které nesouvisí s hlavní funkcí plochy.
e) Podmínky prostorového uspořádání:
U ploch změn je uvedeno v podmínkách vyžití zastavitelných ploch.
U stabilizovaných ploch max. výška staveb stanovena do 10 m od úrovně
upraveného terénu.
(187) VZ - Výroba a skladování - zemědělská výroba
a) Hlavní:
Plochy určené pro umístění zemědělských areálů a zemědělských objektů.
b) Přípustné:
Plochy, stavby a zařízení pro zemědělskou výrobu, jejího technického vybavení a
skladování zemědělské produkce.
Plochy, stavby a zařízení pro lesnickou výrobu, zpracování dřevní hmoty a rybářství.
Plochy, stavby a zařízení pro průmyslovou výrobu, drobnou výrobu, výrobní
řemesla, obchod, služby.
Plochy, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury, hromadné a halové
garáže, čerpací stanice pohonných hmot, parkoviště.
Plochy, stavby a zařízení občanského vybavení komerčního charakteru
Plochy zeleně, veřejná prostranství, oplocení.
- 41 -
c) Nepřípustné jsou:
Využití pro bydlení, využití pro školství, zdravotnictví, sociální služby a kulturu,
zařízení sportu a tělovýchovy, zařízení pro rekreaci, výroba ze silným negativním
dopadem na prostředí.
Negativní vlivy na okolí nesmí překročit limitní OP, které může přesahovat hranice
areálu.
Činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití plochy.
d) Podmínky prostorového uspořádání:
U stabilizovaných ploch max. výška staveb stanovena do 10 m od úrovně
upraveného terénu.
6. 2. 8. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
(188) PV - Veřejná prostranství
a) Hlavní:
Veřejně přístupný uliční prostor a prostor návsí a náměstí s převažující komunikační
funkcí.
b) Přípustné:
Dopravní infrastruktura např. místní, obslužné a účelové komunikace, chodníky, pěší
cesty, parkoviště a odstavná stání, autobusové zastávky, čekárny, cyklotrasy a
cyklostezky.
Plochy staveb občanského vybavení slučitelné s účelem veřejných prostranství (např.
veřejné WC, drobné stavby pro občerstvení, veřejně přístupné přístřešky dětská
hřiště včetně oplocení apod.).
Drobná architektura, drobné sakrální stavby, mobiliář obce.
Zeleň, drobné vodní toky a plochy.
Plochy, stavby a zařízení technické infrastruktury u veřejných prostranství
v zastavěném území a plochy, stavby a zařízení veřejné technické infrastruktury u
veřejných prostranství v nezastavěném území.
Občanské vybavení slučitelné s účelem veřejných prostranství (např. veřejné WC,
občerstvení, dětská hřiště apod.).
Drobná architektura, městský mobiliář, dětská hřiště, drobné sakrální stavby, zařízení
sloužící obsluze těchto ploch, zeleň.
c) Nepřípustné:
Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují veřejná prostranství
přímo nebo druhotně nad přípustnou míru.
d) Podmínky prostorového uspořádání:
Nejsou stanoveny.
(189) ZV - Veřejná prostranství - veřejná zeleň
a) Hlavní:
Veřejně přístupný prostor s převažujícím zastoupením sídelní zeleně, parkově
upravené plochy zeleně.
b) Přípustné:
Území pro veřejnou upravenou zeleň a parky plnící funkci estetickou, rekreační,
ekologickou, pietní i ochrannou, přípustné jsou dětská hřiště, odpočívadla
s lavičkami, otevřené amfiteátry, drobné sakrální stavby a zařízení sloužící obsluze
těchto ploch. Zřizování pěších případně cyklistických cest, zpevněná veřejné plochy
a plochy pro pěší, umísťování objektů drobné architektury, vodních prvků,
umisťování mobiliáře obce, dopravní a technická infrastruktura, dílčí úpravy
- 42 -
stávajících úseků pozemních komunikací. Revitalizační opatření, opatření ke zvýšení
ekologické stability území, protipovodňová opatření.
c) Nepřípustné:
Činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití plochy a nevratně
znehodnocující sídelní zeleň.
d) Podmínky prostorového uspořádání:
Nejsou stanoveny.
6. 2. 9. PLOCHY ZELENĚ
(190) ZS - Zeleň - soukromá a vyhrazená
a) Hlavní:
Plochy zahrad a rekreačních zahrádek v zastavěném i nezastavěném území.
b) Přípustné:
Zemědělská rostlinná činnost samozásobitelského charakteru bez negativního dopadu
na okolní prostředí. Přípustné je oplocení.
V zastavěném území a zastavitelných plochách zahradní domky a doplňkové stavby
související s hlavním využitím - např. zahradní domky, pergoly, kůlny, přístřešky,
bazény, parkovací stání pro obsluhu území).
Stavby, zařízení a jiná opatření veřejné dopravní a technické infrastruktury
v zastavěném i nezastavěném území.
Stavby, zařízení a jiná opatření dopravní a technické infrastruktury v zastavěném
území.
c) Nepřípustné:
Stavby pro bydlení, rekreaci, podnikání a jiné stavby a činnosti nesouvisející
s určující funkcí plochy.
d) Podmínky prostorového uspořádání:
U stabilizovaných ploch výška staveb do max. 1 NP + podkroví.
Intenzita zastavění pozemku bude max. 10%.
(191) ZO - Zeleň - ochranná a izolační
a) Hlavní:
Plochy ochranné a izolační zeleně v zastavěném nebo nezastavěném území
b) Přípustné:
Plochy účelové zeleně zaměření na snížení negativních vlivů provozů a ploch, zeleň
podél dopravně zatížených komunikací.
Veřejná dopravní a technická infrastruktura, revitalizační opatření, opatření ke
zvýšení ekologické stability území, protipovodňová opatření.
c) Podmíněně přípustné:
Veřejná zeleň a parky, odpočívadla s lavičkami, zřizování pěších a případně
cyklistických cest, zpevněné veřejné plochy, umísťování objektů drobné architektury
a vodních prvků. Podnětně přípustné využití nesmí snížit ochrannou a izolační
funkci plochy.
d) Nepřípustné:
Činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití plochy a nevratně
znehodnocující izolační a ochrannou funkci zeleně.
e) Podmínky prostorového uspořádání:
Nejsou stanoveny.
- 43 -
6. 2. 10. PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
(192) W - Plochy vodní a vodohospodářské
a) Hlavní:
Vodní ploch a toky.
b) Přípustné:
Pozemky vodních ploch (rybníky a ostatní vodní nádrže) toků a koryt.
Vodohospodářské stavby a zařízení (jezy, výpusti, hráze, čepy, kaskády aj.),
Stavby, zařízení a jiná opatření související s údržbou, chovem ryb, případně vodní
drůbeže.
Revitalizační opatření, protipovodňová opatření, opatření ke zvýšení ekologické
stability území, prvky ÚSES, plochy zeleně.
Stavby, zařízení a jiná opatření veřejné dopravní a technické infrastruktury
v zastavěném i nezastavěném území.
Stavby, zařízení a jiná opatření dopravní a technické infrastruktury v zastavěném
území.
Stavby a opatření, které zlepší podmínky využití nezastavěného území pro účely
rekreace a cestovního ruchu (například cyklistické stezky, hygienická zařízení,
ekologická a informační centra a stavby, které s nimi bezprostředně souvisí).
c) Nepřípustné:
Je umístění staveb a činností jiných funkcí a činností negativně ovlivňující vodní
režim v území.
6. 2. 11. PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
(193) NZ - Plochy zemědělské
a) Hlavní využití:
Zemědělská půda a plochy související s hospodařením na zemědělské půdě.
b) Přípustné využití:
Plochy zemědělské půdy - orná půda, louky, pastviny, vinice, chmelnice, zahrady a
sady.
Přípustné jsou změny kultur v rámci ZPF.
Stavby pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro
odstraňování jejich důsledků, např. protipovodňová a protierozní opatření.
Stavby a zařízení pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, prvky
územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES)
Nezbytné stavby a zařízení veřejné dopravní a technické infrastruktury.
c) Podmíněně přípustné využití:
Stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, které jsou nezbytné pro
obhospodařování zemědělské půdy v nezastavěném území, pastevectví apod. (silážní
žlaby, ohradníky, přístřešky pro dobytek), pokud nedojde k narušení zájmů ochrany
přírody a krajiny.
Stavby a zařízení pro výkon práva myslivosti, pokud nedojde k narušení organizace
zemědělského půdního fondu.
Nezbytné vodohospodářské stavby a zařízení (vodní plochy a toky), pokud zvýší
ekologickou stabilitu území a zlepší vodohospodářské poměry v povodí.
Stavby a opatření, které zlepší podmínky využití nezastavěného území pro účely
rekreace a cestovního ruchu (například cyklistické stezky, hygienická zařízení,
- 44 -
ekologická a informační centra a stavby, které s nimi bezprostředně souvisí), pokud
nedojde k narušení zájmů ochrany přírody a krajiny a narušení organizace ZPF.
Zalesnění zemědělských pozemků, pokud nedojde k narušení krajinného rázu, zájmů
ochrany přírody a krajiny a narušení organizace a hospodaření na ZPF.
d) Nepřípustné využití:
Stavby, zařízení a opatření, které přímo nesouvisí s hlavním využitím plochy
a nejsou uvedeny jako přípustné nebo podmíněně přípustné.
6. 2. 12. PLOCHY LESNÍ
(194) NL - Plochy lesní
a) Hlavní využití:
Lesní pozemky.
b) Přípustné využití:
Pozemky určené k plnění funkcí lesa. Stávající plochy zemědělské půdy navazující
na lesní pozemky, nezbytné vodohospodářské stavby a zařízení (vodní plochy
a toky). Stavby, zařízení a opatření pro ochranu přírody a krajiny, zvyšující
ekologickou a estetickou hodnotu území, opatření ke zvýšení ekologické stability
území. Stavby pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof
a pro odstraňování jejich důsledků, např. protipovodňová a protierozní opatření.
Nezbytné stavby a zařízení veřejné dopravní a technické infrastruktury.
c) Podmíněně přípustné využití:
Stavby, zařízení a opatření pro výkon práva myslivosti a dále taková technická
opatření a stavby, které zlepší podmínky využití nezastavěného území pro účely
rekreace a cestovního ruchu (například hygienická zařízení, ekologická a informační
centra), pokud nebudou omezeny funkce lesa a nedojde ke střetu se zájmy ochrany
přírody a krajiny.
Oplocení, pokud je nezbytné pro chovné a pěstební účely a pokud nedojde k narušení
krajinného rázu, zájmů ochrany přírody a krajiny a ke střetu se zájmy lesního
hospodářství.
d) Nepřípustné využití:
Stavby, zařízení a opatření, které přímo nesouvisí s hlavním využitím plochy
a nejsou uvedeny jako přípustné nebo podmíněně přípustné.
6. 2. 13. PLOCHY PŘÍRODNÍ
(195) NP - Plochy přírodní
a) Hlavní:
Zvláště chráněná území a prvky územního systému ekologické stability.
b) Přípustné jsou:
Plochy pro zajištění podmínek ochrany přírody a krajiny, plochy zvláště chráněných
území, plochy biocenter a biokoridorů. Přípustné jsou plochy zemědělské půdy,
plochy lesů a krajinné zeleně, vodní plochy.
c) Podmíněně přípustné využití:
Pozemky, stavby, zařízení a jiná opatření zařízení lesního hospodářství, pro výkon
práva myslivosti, vodní hospodářství pro ochranu přírody a krajiny, stavby a zařízení
pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková
technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití nezastavěného území
pro účely rekreace a cestovního ruchu, pokud nebudou omezeny funkce lesa, nedojde
- 45 -
k narušení krajinného rázu a nedojde ke střetu se zájmy ochrany přírody a krajiny.
Oplocení, pokud je nezbytné pro chovné a pěstební účely a pokud nedojde k narušení
krajinného rázu, zájmů ochrany přírody a krajiny a ke střetu se zájmy lesního
hospodářství.
Podmíněně přípustné činnosti nesní ohrozit určující funkci plochy a narušit krajinný
ráz území, nesmí nevratně narušit přirozené podmínky stanoviště a snížit funkčnost
ÚSES.
d) Nepřípustné:
Je využití, které je v rozporu s podmínkami ochrany přírody a krajiny dané lokality.
Nepřípustné je jakékoliv využití, podstatně omezující aktuální či potenciální
funkčnost ÚSES.
6. 2. 14. PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
(196) NS - Plochy smíšené nezastavěného území
a) Hlavní:
Plochy převážně trvalých travních porostů a rozptýlené zeleně v krajině využívané
převážně k zemědělským účelům s významným podílem na ekologické stabilitě
území a na utváření krajinného prostředí.
b) Přípustné využití:
Přirozené a přírodě blízké ekosystémy zemědělsky využívané, extenzivní trvalé
trávní porosty, orná půda, zahrady, krajinná zeleň, solitérní a liniová zeleň.
Vodohospodářské stavby a zařízení (vodní plochy a toky).
Stavby, zařízení a opatření pro ochranu přírody a krajiny, zvyšující ekologickou
a estetickou hodnotu území, opatření ke zvýšení ekologické stability území.
Stavby pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof
a pro odstraňování jejich důsledků, např. protipovodňová a protierozní opatření.
Stavby a zařízení veřejné dopravní a technické infrastruktury.
Zalesnění zemědělských pozemků.
c) Podmíněně přípustné využití:
Stavby a zařízení pro výkon práva myslivosti, pokud nedojde k narušení organizace
zemědělského půdního fondu a k narušení ochrany a přírody.
Stavby a opatření, které zlepší podmínky využití nezastavěného území pro účely
rekreace a cestovního ruchu (například cyklistické stezky, hygienická zařízení,
ekologická a informační centra a stavby, které s nimi bezprostředně souvisí), pokud
nedojde k narušení zájmů ochrany přírody a krajiny a narušení organizace ZPF.
Oplocení, pokud je nezbytné pro chovné a pěstební účely a pokud nedojde
k narušení krajinného rázu, zájmů ochrany přírody a krajiny a narušení organizace
ZPF.
d) Nepřípustné využití:
Stavby, zařízení a opatření, které přímo nesouvisí s hlavním využitím plochy
a nejsou uvedeny jako přípustné nebo podmíněně přípustné.
- 46 -
7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH
OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI
STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM
A STAVBÁM VYVLASTNIT.
(197) Územní plán vymezuje veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury
a) WD1
b) WD2
c) WD3
Homogenizace stávající trasy silnice II/152 ve vymezeném koridoru DK2
Homogenizace stávající trasy silnice II/399 ve vymezeném koridoru DK3
Plocha pro přeložku silnice II/152 včetně souvisejících křižovatek,
souvisejících objektů, zemědělských cest a vyvolaných přeložek
inženýrských sítí ve vymezeném koridoru DK1
(198) Územní plán vymezuje veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury
a) WT1
b) WT2
c) WT3
d) WT4
Nadzemní vedení VVN 110 kV R Slavětice – R Moravské Budějovice jižní větev ve vymezeném koridoru TK1
Nadzemní vedení VVN 110 kV R Slavětice – R Moravské Budějovice severní větev ve vymezeném koridoru TK2
Přeložka vedení VN 22 kV ve vymezeném koridoru TK3
Přeložka vedení VN 22 kV ve vymezeném koridoru TK4
(199) Územní plán vymezuje veřejně prospěšná opatření pro založení prvků územního
systému ekologické stability krajiny.
a) WU1
b) WU2
c) WU3
Regionální biocentrum údolí Rouchovanky
Regionální biokoridor 532 Údolí Rouchovanky – Kadečka
Regionální biokoridor 1477 Slavětice – Údolí Rouchovanky
8. VYMEZENÍ
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH
OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ
PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ,
NÁZVŮ KATASRÁLNÍHO ÚZEMÍ A POPŘÍPADĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE § 5 ODST.
1 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA.
(200) Tyto veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření nejsou v územním plánu
vymezeny.
9. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 5 ODST. 6
ZÁKONA
(201) Kompenzační opaření nejsou stanovena.
- 47 -
STAVEBNÍHO
10.
VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ
MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO
PROVĚŘENÍ
(202) Územní plán vymezuje tyto plochy a koridory územních rezerv:
a) R1 - Uzemní rezerva pro bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
b) RTK – Územní rezerva pro nadzemní vedení VVN 110 kV R Slavětice – R
Moravské Budějovice
(203) Podmínky pro využití území v plochách a koridorech územních rezerv:
a) Pro všechny části ploch s rozdílným způsobem využití v plochách a koridorech
územních rezerv platí místo podmínek využití stanovených pro tyto plochy
následující podmínky:
b) Hlavní způsob využití:
Ochrana před zásahy, které by podstatně znesnadňovaly nebo prodražovaly případné
budoucí využití ploch a koridorů územních rezerv pro účel vymezený územním
plánem.
c) Přípustné je využití, které neztíží nebo neznemožní umístění stavby pro daný účel
v ploše nebo koridoru územní rezervy.
d) Nepřípustná je realizace staveb (včetně staveb dočasných), zařízení, opatření a úprav
krajiny (např. zalesnění, výstavba vodních ploch), jejichž realizace by podstatně
ztěžovala nebo prodražovala budoucí využití územních rezerv.
11. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH
V ÚZEMÍ PODMÍNĚNÉ ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK
PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII
DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI.
(204) S touto podmínkou jsou vymezeny plochy:
a) Z7 – zastavitelná plocha pro bydlení v rodinných domech včetně související
zastavitelné plochy Z39 pro veřejné prostranství;
b) Z10 + Z11 – společně pro obě zastavitelné plochy pro bydlení v rodinných domech
včetně související zastavitelné plochy Z40 pro veřejné prostranství;
c) Z13 – zastavitelná plocha pro bydlení v rodinných domech včetně související
zastavitelné plochy Z41 pro veřejné prostranství ;
d) Z14 – zastavitelná plocha pro bydlení v rodinných domech včetně související
zastavitelné plochy Z42 pro veřejné prostranství;
(205) S ohledem na širší územní vztahy navrhnou územní studie zejména řešení veřejné
infrastruktury včetně vymezení veřejných prostranství.
(206) Studie prověří přeložení stávajících inženýrských sítí v zastavitelných plochách nebo
využití území při respektování stávajících inženýrských sítí v plochách.
(207) Jednotlivé územní studie budou pořízeny a data o jednotlivé studii budou vložena
do evidence územně plánovací činnosti do 4 let od vydání územního plánu.
12. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU
PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI
(208) Počet listů textové části: 47
(209) Počet výkresů grafické části: 3
- 48 -
II. ODŮVODNĚNÍ ŮZEMNÍHO PLÁNU
IIA. Textová část odůvodnění územního plánu
1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Postup uvede pořizovatel v opatření obecné povahy, kterým bude Územní plán Hrotovice
vydán.
2. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍ DOKUMNETACÍ VYDANOU KRAJEM, VYHODNOCENÍ KOORDINACE
VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
2. 1. Politika územního rozvoje ČR
Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008 (PÚR ČR)
schválenou usnesením vlády České republiky č. 929 ze dne 20. 7. 2009. Aktualizace
č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky byla schválena dne 15. 4. 2015.
Řešené území nenáleží podle tohoto dokumentu do žádné republikové rozvojové oblasti nebo
osy, obec se nenachází v republikové specifické oblasti, do řešeného území nezasahují
koridory a plochy dopravní infrastruktury vymezené PÚR ČR. Dle aktualizace č. 1 Politiky
územního rozvoje České republiky je řešené území dotčeno koridorem technické
infrastruktury E20 pro dvojité vedení 400 kV Dasný - Slavětice a Slavětice - Čebín.
Vzhledem ke skutečnosti, že zatím nebyla prověřena účelnost a reálnost rozvojového záměru,
není tento koridor do návrhu ÚP zapracován.
Přínos ÚP Hrotovice k naplnění republikových priorit územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území (označení priorit odpovídá značení v PÚR ČR):
(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho
historie a tradice.
Způsob: V územním plánu jsou stanoveny podmínky ochrany hodnot území (zejména
urbanistických, kulturních, historických a přírodních). U ploch s rozdílným způsobem využití
(RZV) jsou stanoveny podmínky využití, které rovněž zajišťují ochranu výše uvedených
hodnot. Vymezení ploch veřejných prostranství zachovává současnou urbanistickou strukturu
a historickou stopu zástavby. Jsou definovány prostory důležité obraz města, jsou stanoveny
podmínky jejich ochrany. Jsou respektovány kulturní památky a území s archeologickými
nálezy. Pro jednotlivé plochy RZV jsou definovány prostorové i výškové možnosti nové
zástavby.
Charakter krajiny severní části katastru je určen v především plochami zemědělskými
a smíšenými plochami nezastavěného území. V územním plánu jsou v této části navržena
opatření ke ekologické stability území i zvýšení estetické kvality území (lokální ÚSES,
doplnění liniové zeleně v krajině, návrh protierozních opatření).
Významný podíl na krajinném rázu území tvoří údolí vodních toků Rouchovanky a Račického
potoka a lesní komplex na jihu katastru. Územní plán je v této části zaměřen zejména
- 49 -
na ochranu stávajících hodnot území (regionální a lokální ÚSES, respektování limitů ochrany
přírody a krajiny)
(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru
při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny
Způsob: ÚP vymezuje pro rozvoj a ochranu primárního sektoru stabilizované plochy
zemědělské výroby a plochy smíšené. Vymezení zastavitelných ploch a koncepce uspořádání
krajiny respektuje požadavky na hospodaření na zemědělské půdě.
(16) Při stanovování způsobu využití území dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním
jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území.
Způsob: V rámci zvolené urbanistické koncepce je upřednostněno komplexní řešení,
rozvojové plochy přednostně navazují na stabilizované plochy stejných, popř. slučitelných
typů ploch RZV. Rozvojové plochy pro výrobu jsou vymezeny v návaznosti na existující
výrobní plochy a plochy s dobrou dopravní dostupností.
(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména měst
a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování
prostorových, odvětvových a časových hledisek.
Rozvoj území je koordinován s okolními obcemi zejména oblasti dopravní a technické
infrastruktury. Integrovaný princip je dále uplatněn v koncepci uspořádání krajiny
v návaznostech jednotlivých částí krajiny do okolních katastrů.
(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování následků náhlých hospodářských změn lokalizací
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí.
Způsob: V územním plánu jsou navrženy zastavitelné plochy pro lehký průmysl a zastavitelné
plochy a plocha přestavby pro drobnou výrobu. Jsou vymezeny stabilizované plochy výroby.
Tyto plochy vytvářejí podmínky pro vznik nových pracovních příležitostí ve městě.
(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství
mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.
Způsob: V územním plánu je umožněn rozvoj všech funkcí města odpovídající potřebám
města i okolních obcí (město je vymezeno jako lokální centrum pro okolní obce).
(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch, hospodárně využívat
zastavěné území, zajistit ochranu nezastavěného území a veřejné zeleně, včetně minimalizace její
fragmentace.
Způsob: Zemědělský areál je vymezen jako stabilizovaná plocha pro zemědělskou výrobu,
plocha areálu je plně a hospodárně využita. Rovněž existující plochy výroby jsou hospodárně
využity. Nevyužívaný zemědělský objekt v jižní části města (bývalý vepřín) je vymezen jako
plocha přestavby pro drobnou a řemeslnou výrobu. Podmínky využití ploch zemědělské
výroby a drobné a řemeslné výroby i lehké výroby umožňují jejich polyfunkční využívání.
V územním plánu jsou mimo návaznost na souvislé zastavěné území sídla navrženy
především plochy, které navazují a rozšiřují stabilizované plochy prostorově oddělené od
souvislého zastavěného území sídla. Jedné se zejména o rozšíření ploch výroby v lokalitě
cihelna, rozšíření sportovního areálu, plochu přestavby bývalého vepřína. Mimo tyto plochy
je volná krajina respektována bez fragmentace zastavitelnými plochami.
(20) Rozvojové záměry, které mohou ovlivnit charakter krajiny, umisťovat do co nejméně konfliktních
lokalit a následně podporovat kompenzační opatření.
Způsob: Navrhované zastavitelné plochy pro lehkou výrobu a drobnou a řemeslnou výrobu
jsou navrženy v návaznosti na stávající výrobní areály. Vlivy na krajinu jsou zmírněny
- 50 -
požadavkem na izolační zeleň a prostorovými regulativy ploch. U rozvojových ploch
pro bydlení v severní části města je využití ploch podmíněno územní studií.
(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy
a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně plánovací
činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny.
Způsob: Migračně významným územím je téměř celá jižní polovina katastru Hrotovice. Dálkový
migrační koridor v šířce 500 m prochází přes lesní komplex v jižní a jihovýchodní části řešeného
území. Koridor nezasahuje do zastavěných území. V tomto území je pak nutné zachovat
propustnost krajiny pro velké savce. V ÚP jsou stanoveny podmínky pro ochranu migrační
propustnosti krajiny.
Migrační propustnost krajiny pro další organizmy je dále zajištěna navrhovanými
a stabilizovanými prvky ÚSES.
V územním plánu je vymezena stávající hlavní cestní síť v krajině (polní a lesní cesty). Cestní
síť k zajištění prostupnosti krajiny bude respektována a rozšiřována při respektování hodnot
území, zejména požadavků ochrany přírody a krajiny.
Doplnění cestní sítě je přípustnou činností na plochách s rozdílným způsobem využití
nezastavěného území podle podmínek využití jednotlivých ploch.
(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu při
zachování a rozvoji hodnot území.
Způsob: V územním plánu jsou stanoveny podmínky k ochraně kulturních a historických
hodnot města. V rekreační lokalitě u Nových rybníků jsou vymezeny stabilizované plochy
rekreace. Nové zastavitelné plochy nejsou v této lokalitě vymezeny, zejména z důvodů
ochrany přírodních hodnot území. Je navrženo propojení sportovního areálu s rekreační
lokalitou plochou rekreace přírodního charakteru (bez možnosti výstavby budov). V rámci
přípustných činností lze pro hromadnou rekreaci a turistiku využít stabilizované i navrhované
plochy jiných ploch RZV zejména smíšeného území obytného, ploch sportu a tělovýchovy a
ostatního občanského vybavení. Je vymezena hlavní cestní síť pro zajištění prostupnosti
krajiny, jsou vymezeny cyklotrasy.
(23) Vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické
infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým
účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských
oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy
pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů
pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění
území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na
veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto
účinků).
Způsob: Je vymezena hlavní cestní síť k zajištění přístupu k zemědělským pozemkům a
k zajištění prostupnosti krajiny. Obecně je uvedena přípustnost cestní sítě v nezastavěném
území. Fragmentace krajiny technickou infrastrukturou vymezenou v územním plánem není
nově navržena (do ÚP jsou však převzaty koridory pro vedení VVN 110 kV). Z hlediska
dopravní infrastruktury je v ÚP vymezeny koridory pro homogenizaci stávajícího stavu silnic
II/152 a II/399 a dále je vymezen koridor pro severní obchvat města. Trasa obchvatu byla
s dílčími úpravami převzata z ÚPSÚ Hrotovice. Trasa je vedena těsným obchvatem,
nedochází k rozsáhlé fragmentaci zemědělské krajiny novou trasou.
- 51 -
(24) Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti
obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území
podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).
Způsob: Je navržen koridor pro krátký severní obchvat města (převzat ze ÚPSÚ Hrotovice).
V rámci doplňujících průzkumů byla zkoumána také trasa velkého severního obchvatu nad
areálem ZD s přesahem do sousedního katastru, byla však vyhodnocena jako nereálná.
Realizace i krátkého obchvatu by podstatně zlepšila bezpečnost, podmínky ochrany
veřejného zdraví a plynulost dopravy podél stávajícího průtahu městem. Nové plochy pro
bydlení ohrožené nadlimitním hlukem z dopravy jsou vymezeny jako ploch s podmíněně
přípustným využitím.
24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot
imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování
stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních
vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak,
aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů.
Způsob: Nově vymezené plochy výroby a skladování jsou v převážné míře vymezeny v dostatečném
odstupu od stávajících nebo nově navrhovaných ploch pro výrobu. U plochy Z21, Z29, Z30, které
navazují částečně na stávající obytné území je využití plochy podmíněno prokázáním v následných
řízením podle stavebního zákona, že pro objekty chráněné nebudou překračovány hygienické limity
hluku. V případě jejich překračování není možno výstavbu objektů výroby realizovat.
(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a
přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsahu
případných škod.
Způsob: V neurbanizovaném území jsou navržena opatření ke snížení eroze a zadržení vody
v krajině. Záplavové území je maximálně respektováno, ve stanoveném záplavovém území
ani v aktivní zóně záplavového území nejsou vymezeny zastavitelné plochy pro bydlení.
(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit
zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.
Způsob: V řešeném území je nově stanoveno záplavové území VVT Rouchovanky včetně
vymezení aktivní zóny. Rouchovanka protéká mimo souvislé zastavěné území sídla,
východně od města. Zastavitelné plochy jsou v naprosté většině vymezeny mimo stanovené
záplavové území. Do záplavového území zasahuje pouze malá část plochy pro rozšíření
sportovního areálu a dále plochy pro rozšíření výroby v lokalitě cihelna (tyto plochy byly
vymezeny včetně podmínek v ÚPSÚ v platném znění). Plochy byl do ÚP převzaty včetně
podmínek jejich využití. Plochy pro přemístění zástavby z vymezeného záplavového území
nejsou v územním plánu vymezeny, vymezit tyto plochy nebylo nutné. Do stanoveného
záplavového území zasahují pouze malé části zastavěných území.
(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím
podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury.
Způsob: Zásobování pitnou vodou, plynem a elektrickou energií je zajištěno koordinovaně
pro více obcí. V územním plánu je zohledněna návaznost systémů technické infrastruktury na
okolní katastry. Odkanalizování a čištění odpadních vod je samostatné.
- 52 -
(29) Věnovat pozornost návaznosti různých druhů dopravy, vytvářet podmínky pro rozvoj účinného a
dostupného dopravního systému poskytujícího obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti
v území. Vytvářet podmínky pro sítě pěších a cyklistických cest.
Způsob: V rámci řešeného území je dobrá návaznost individuální automobilové dopravy a
hromadné autobusové dopravy, dostatečné parkoviště je situováno vedle autobusového
nádraží. V ÚP jsou vymezeny cyklostezky. Podmínky využití ploch umožňují další rozvoj
cyklistické dopravy.
(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno
koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti
i v budoucnosti.
Způsob: Je respektována stávající koncepce odvádění a likvidace odpadních vod. Navrženým
řešením je umožněno napojení nově vymezených zastavitelných ploch na technickou
infrastrukturu.
2. 2. Územně plánovací dokumentace vydaná krajem
Vyhodnocení souladu se Zásadami územního rozvoje (ZÚR) Kraje Vysočina, které nabyly
účinnosti dne 22. 11. 2008. Aktualizace č.1 ZÚR Kraje Vysočina nabyla účinnosti
23.10.2012.
- ZÚR stanovují priority územního plánování v kraji Vysočina
- území města se nachází mimo území rozvojových oblastí a rozvojových os i specifických
oblastí vymezených v ZÚR
- město je v ZÚR vymezeno jako lokální centrum osídlení
- na území města jsou v ZÚR vymezeny veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury a
veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury.
- na území města jsou v ZÚR vymezeny veřejně prospěšné opatření pro regionální ÚSES
- ZÚR vymezují typy krajin a stanovují zásady pro činnost v území a rozhodování
o změnách v území v nich
- ZÚR vymezují oblasti krajinného rázu
- ZÚR vymezují koridor pro vedení VVN jako územní rezervu
Naplnění priorit územního plánování Kraje Vysočina
Popis způsobu naplnění priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území,
které se vztahují k řešenému území:
(01) Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj Kraje Vysočina
založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udržení
sociální soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a udržitelnost rozvoje území kraje sledovat jako
základní požadavek při zpracování územních studií, územních plánu obcí, regulačních plánu a při
rozhodování o změnách ve využití území.
V ÚP jsou navržena opatření k zajištění vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje území.
(03) Vytvářet podmínky pro přeměnu a rozvoj hospodářské základny v území regionu se soustředěnou
podporou státu podle Strategie regionálního rozvoje České republiky 2006, kterými jsou na území
Kraje Vysočina správní obvod obce s rozšílenou působností Třebíč a správní obvod ORP Bystrice nad
Pernštejnem. Pro tato území prověřit stanovit možnosti zajištění odpovídající dopravní a technické
infrastruktury.
Město Hrotovice náleží do ORP Třebíč. K posílení hospodářské základny jsou v územním
plánu vymezeny stabilizované plochy a rozvojové plochy pro výrobu.Jsou vymezeny koridory
pro posílení dopravní a technické infrastruktury v řešeném území a regionu.
- 53 -
(04) Vytvářet podmínky pro zachování a rozvíjení polycentrické struktury osídlení kraje založené na
městech Jihlava, Třebíč, Havlíčkův Brod, Pelhřimov a Žďár nad Sázavou, zejména:
a) posilovat význam krajského města Jihlava v sídelní struktuře České republiky;
b) posilovat význam ostatních center osídlení, zejména ORP;
c) podporovat funkční vztahy mezi městy a venkovským osídlením.
Město Hrotovice v ZÚR vymezeno jako lokální centrum. Posílení vazeb mezi městem a
okolním osídlením je naplněno zejména vytvořením předpokladů pro nové pracovní
příležitosti ve městě a vymezením ploch občanské vybavenosti, která slouží i pro okolní obce.
(05) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování a realizaci potřebných staveb a opatření
pro zlepšení dopravní dostupnosti a dopravní obslužnosti kraje, zejména zlepšit dopravní vazby:
a) krajského města Jihlava na krajská města sousedních krajů;
b) významných center osídlení ke krajskému městu Jihlava;
c) ostatních center osídlení k významným regionálním centrům Jihlava, Třebíč, Havlíčkův Brod,
Pelhřimov a Žďár nad Sázavou.
Ke zlepšení dopravní dostupnosti jsou v ÚP vymezeny dopravní koridory ve dvou hlavních
směrech v řešeném území - Moravské Budějovice – JEDU a JEDU- Třebíč.
(06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, které
vytvářejí image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území
Priority jsou naplněny. V ÚP jsou stanoveny podmínky ochrany přírodních, kulturních a
civilizačních hodnot řešeného území.
(07) Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území kraje
zvláště ve vymezené rozvojové oblasti a vymezených rozvojových osách
Priority jsou naplněny. Město neleží v rozvojové oblasti nebo ose, je však v ZÚR vymezeno
jako lokální centrum a je přirozeným centrem osídlení regionu. Jsou vymezena veřejná
prostranství a veřejná zeleň ve stabilizovaných plochách. U části zastavitelných ploch pro
bydlení je stanovena podmínka prověření územní studií, které zajistí koncepci zástavby
včetně umístění zeleně a veřejných prostranství . V nezastavěném území je vymezen ÚSES,
jsou vymezeny plochy pro protierozní opatření, je navrženo doplnění zeleně v krajině.
(08) Vytvářet podmínky pro řešení specifických problému ve specifických oblastech kraje při
zachování požadavku na ochranu a rozvoj hodnot území. Navrhovat v území specifických oblastí
takové formy rozvoje, které vyhoví potřebám hospodářského a sociálního využívání území a neohrozí
zachování jeho hodnot.
Řešené území neleží ve specifické oblasti.
(09a) Koordinovat návrh na rozšíření Jaderné elektrárny Dukovany s ostatními aktivitami v území
s ohledem na zajištění udržitelného rozvoje území a s územně plánovacími dokumentacemi obcí
sousedního Jihomoravského kraje.
Územní rezerva pro rozšíření JEDU do řešeného území nezasahuje. Možné požadavky na
rozvoj území, zejména obytného území související s rozšířením JEDU jsou promítnuty v ÚP
vymezením zastavitelných ploch zejména pro bydlení.
Lokální centra
ZÚR vymezují město Hrotovice jako lokální centrum.
ZÚR stanovují v lokálních centrech zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o
změnách v území: a) saturovat potřeby obslužných funkcí v mikroregionální, respektive lokální úrovni
s cílem stabilizovat osídlení v řídce osídleném území;b) zlepšit situaci v dopravním napojení a
- 54 -
dopravní obsluze center a jejich spádového území;c) chránit kulturní a přírodní hodnoty a využít je
pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu.
Z hlediska saturace obslužných funkcí centra řešení územního plánu vytváří předpoklady
k posílení funkce bydlení, občanské vybavenosti a rekreace. Je navržen rozvoj výrobního
území města. Zlepšení dopravního napojení je naplněno vymezením dopravních koridorů pro
homogenizaci a nové trasy komunikací. Jsou navrženy opatření v ochranu kulturních a
přírodních hodnot a rozvoj cestovního ruchu.
ZÚR stanovují pro územní plánování úkol zabezpečovat územní podmínky pro rozvoj obslužných a
ekonomických aktivit.
Jsou vytvořeny podmínky pro vznik nových pracovních příležitostí zejména vymezením
nových zastavitelných ploch pro výrobu.
Veřejně prospěšné stavby v oblasti dopravy
ZÚR vymezují tyto veřejně prospěšné stavby v oblasti dopravy:
- DK11 Silnice II/152
- DK26 Silnice II/399
V územním plánu je provedena změna označení veřejně prospěšných staveb podle metodiky
MINIS : DK11 – WD1 a DK26 – WD2.
Silnice II/152 - v ÚP je koridor pro homogenizaci stávající trasy vymezen mimo souvislé
zastavěné území a v šířce 80 m, v souvislém zastavěném území a u navazujících
zastavitelných ploch šířce stávajícího uličního prostoru. Důvodem zúžení jsou prostorová
omezení a nově provedená rekonstrukce průtahu městem. Homogenizace II/152
ve zpřesněném koridoru je převzata jako VPS do ÚP.
Silnice II/399 - V ÚP je koridor pro homogenizaci stávající trasy v šířce 80 m. Silnice
prochází nezastavěným území, koridor je vymezen v šíři podle ZÚR. Homogenizace II/399 je
převzata jako VPS do ÚP.
Veřejně prospěšné stavby v oblasti energetiky
ZÚR vymezují plochy a koridory pro umístění veřejně prospěšných staveb v oblasti
energetiky:
- E10 Nadzemní vedení VVN 110 kV R Slavětice – R Moravské Budějovice – R Jemnice –
R Dačice;
ZÚR vymezuje severní a jižní koridor. Severní koridor v ÚP je vymezen v šířce 400 m.
Důvodem je návaznost na vymezené koridory v navazující ÚPD a dostatečné prostorové
možnosti v této části katastru. Jižní koridor je vymezen v šířce 200 m. Zúžení v této
exponované části území je odůvodněné stísněným územím mezi zastavěným územím a
rekreační lokalitou, v ÚPD navazujících obcí není koridor vymezen. Zúžení bylo
konzultováno se správcem sítě VVN. Nadzemní vedení VVN ve vymezených koridorech jsou
převzata jako VPS do ÚP.
Veřejně prospěšná opatření pro územní systém ekologické stability
ZÚR vymezují tyto plochy a koridory ÚSES jako veřejně prospěšná opatření:
- U054 RBC Údolí Rouchovanky NKOD 225
- U263 RBK Údolí Rouchovanky – Kadečka NKOD 532
- 55 -
- U305 RBK Slavětice-Udolí Rouchovanky NKOD 1477
V územním plánu je provedena změna označení veřejně prospěšných opatření podle metodiky
MINIS : U054 – WU1, U263 - WU2, U305 – WU3
RBC Údolí Ruchovanky – rozsah biocentra byl převzat ze ZÚR a zpřesněn. Zpřesnění
spočívá ve vymezení regionálního biocentra v měřítku územního plánu a vyčlenění ostrůvků
zastavěných území z biocentra (ČOV, plochy rekreace). Vymezení a zpřesnění je v souladu se
ZÚR, regionální biocentrum je převzato jako VPO do ÚP.
RBK Údolí Rouchovanky – Kadečka. V ÚP byly trasa zpřesněna . Vymezení je v souladu se
ZÚR, regionální biokoridor je převzat do ÚP jako VPO. Do trasy regionálního biokoridoru
jsou vložena biocentra v lokálních parametrech.
RBK Slavětice-Udolí Rouchovanky – v ÚP byly trasa zpřesněna, vymezení je v souladu se
ZÚR kraje Vysočina. Regionální biokoridor je převzat do ÚP jako VPO. Do trasy
regionálního biokoridoru jsou vložena biocentra v lokálních parametrech.
Koridor vymezený jako územní rezerva
ZÚR stanovují požadavek na koordinaci územně plánovací činnosti při prověření budoucího
umístění staveb v koridorech vymezených jako územní rezervy.
- Nadzemní vedení vvn 110 kV R Slavětice – Moravské Budějovice
Koridor vymezený jako územní rezerva je zúžen na šířku 200 m a zasahuje do řešeného
území jen velmi malou částí. Důvodem zúžení vymezení jsou prostorové souvislosti, které
budoucí vedení směřují do území mezi stávajícími vedeními VVN a údolím Rouchovanky.
Zúžení bylo konzultováno se správcem sítě VVN.
Krajinné typy
ZÚR vymezují v řešeném území tyto typy krajin charakterizované převažujícím nebo
určujícím cílovým využitím:
- krajina lesozemědělská harmonická;
- krajina lesozemědělská ostatní;
- krajina zemědělská intenzivní;
Krajina lesozemědělská harmonická
(134) ZÚR stanovují tyto zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území: a) zachovat v nejvyšší
možné míře stávající typ využívání lesních a zemědělských pozemků; b) lesní hospodaření směrovat k
diferencovanější a přirozenější skladbě lesů a eliminovat tak rizika poškození krajiny nesprávným lesním
hospodařením; c) respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a tvarově
vhodnými stavbami; d) zachovat harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny, zejména podíl zahrad a trvalých
travních porostů; e) rozvíjet cestovní ruch ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, nepřipouštět rozšiřování
a intenzifikaci chatových lokalit, rekreační zařízení s vyšší kapacitou lužek připouštět pouze na základě
vyhodnocení únosnosti krajiny; f) chránit luční porosty.
Zásady jsou respektovány. Krajinný typ zahrnuje území v jižní části katastru v údolí
Rouchovanky a Račického potoka. Velká část území reprezentující tento typ krajiny je
vymezena jako regionální biocentrum. Rekreační plochy u Nových rybníků jsou vymezeny
jako stabilizované, nové plochy staveb pro rodinnou rekreaci nejsou vymezeny. Nově jsou
v údolí Rouchovanky vymezeny pouze plochy rekreace na plochách přírodních charakteru,
které jsou určeny k nepobytové a k území šetrné rekreaci, podmínky neumožňují umístění
trvalých staveb.
- 56 -
Krajina lesozemědělská ostatní
(137) ZÚR stanovují tyto zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území:a) zachovat v nejvyšší
možné míre stávající využívání lesních a zemědělských pozemku;b) respektovat cenné architektonické a
urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a tvarově vhodnými stavbami;c) zvyšovat pestrost krajiny
zejména obnovou a doplňováním alejí a rozptýlené zeleně,zvýšením podílu zahrad, trvalých travních porostu
apod.
Zásady jsou respektovány. Krajinný typ zahrnuje území střední části katastru a území na
severní a východní hranici katastru podél toku Rouchovanky. Je respektováno stávající
využívání a členění zemědělských a lesních pozemků v území. V území tohoto krajinného
typu vymezen regionální a zejména lokální ÚSES, je navrženo doplnění zeleně v krajině.
Krajina zemědělská intenzivní
(143) ZÚR stanovují tyto zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území: a) dbát na ochranu a
hospodárné využívání zemědělského půdního fondu; b) respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky
sídel a doplňovat je hmotově a tvarově vhodnými stavbami; c) zvyšovat pestrost krajiny zejména obnovou a
doplňováním alejí a rozptýlené zeleně,zvýšením podílu zahrad, trvalých travních porostu apod.; d) zvýšit
prostupnost krajiny obnovou cestní sítě.
Zásady jsou respektovány. Krajinný typ zahrnuje území zemědělské krajiny v severozápadní
části katastru a v návaznosti na souvislé zastavěné území města, rozvojem města tedy dochází
k záboru zemědělské půdy. Rozvojové plochy města jsou vymezeny v návaznosti na
zastavěné území sídla tak, aby vytvářely ucelený obvod sídla. V zemědělské krajině je
navrženo doplnění rozptýlené zeleně a k posílení ekologická stability zemědělské krajiny jsou
vymezeny větvě lokálního ÚSES. Je vymezena hlavní cestní síť, je stanovena obecná
přípustnost doplnění cestní sítě v krajině.
Většina sídla leží v právě v tomto typu krajiny, územním plán identifikuje urbanistické a
architektonické hodnoty a stanovuje zásady jejich ochranu.
Oblasti krajinného rázu
Většina řešeného území se nachází v oblasti krajinného rázu Moravskokrumlovsko, malá část
na severu leží v oblasti krajinného rázu Moravskobudějovicko.
(146a) ZÚR stanovují ve všech oblastech krajinného rázu pro činnost v území a rozhodování o změnách v území
zásadu chránit a rozvíjet charakteristické znaky krajiny vytvářející jedinečnost krajiny.
Řešení územního plánu tyto zásady respektuje.
(146u) ZÚR stanovují pro oblast krajinného rázu CZ0610-OB020 Moravskokrumlovsko pro činnost
v území a
rozhodování o změnách v území specifickou zásadu neumisťovat výškové stavby do prostor, v nichž se uplatňují
na hranách údolí a vyvýšených místech a v jejich těsném okolí a v prostorech, ze kterých se budou vizuálně
uplatňovat v kontrastu vůči dominantám kostelních věží a v prostorech záměrně komponované krajiny.
Zásady jsou respektovány, ÚP nevymezuje plochy pro výškové stavby. Podmínky využití
funkčních ploch omezují výšku výstavby v plochách zastavitelných a v zastavitelném území.
K ochraně celého nezastavěného území jsou pak stanoveny obecné zásady (vyšší stavby nelze
umístit do exponovaných poloh) a výška staveb je omezena na max. 10 m (vyjma staveb
veřejné technické infrastruktury).
(146l) ZÚR stanovují pro oblast krajinného rázu CZ0610-OB011 Moravskobudějovicko tyto specifické zásady
pro činnost v území a rozhodování o změnách v území: a) neumisťovat výškové stavby v prostorech, odkud
mohou vizuálně kontaminovat dochované historicky cenné prostory s typickými kulturními dominantami a
dochovanými prostory komponované krajiny a též do míst, odkud se budou vizuálně uplatňovat v území
přírodních parku Třebíčsko a Rokytná; b) zajistit ochranu zalesněných hřbetů severně od Jemnice a severně od
Moravských Budějovic.
Zásady jsou respektovány. Oblast krajinného rázu zahrnuje malou část řešeného území
v severní části katastru zahrnující zalesněné svahy nad údolím Rouchovanky. K ochraně
celého nezastavěného území jsou stanoveny obecné zásady (vyšší stavby nelze umístit do
- 57 -
exponovaných poloh) a výška staveb je omezena na max. 10 m (vyjma staveb veřejné
technické infrastruktury).
2. 3. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů
Postavení města v systému osídlení
Město Hrotovice leží 20 km jihovýchodně od Třebíče na jižním okraji kraje Vysočina.
Město Hrotovice náleží do správního území města Třebíč, obce s rozšířenou působností.
Celková výměra řešeného území (k. ú. Hrotovice) je 2 123 ha. V roce 2011 ve městě trvale
bydlelo 1 758 obyvatel.
Město má dobré dopravní napojení na vyšší sídelní strukturu po silnicích II/152 a II/399.
Město je historickým centrem regionu, zajišťuje veřejnou občanskou vybavenost pro okolní
obce. Je také správním centrem, obcí s pověřeným obecním úřadem. Ve městě jsou
zastoupeny pracovní příležitosti v občanské vybavenosti, zemědělství i ve výrobě. Význam
města je zejména obytný, většinu území města tvoří plochy pro bydlení.Území města má
dobré přírodní podmínky pro rozvoj rekreace a turistiky.
Pro město je významná blízkost energetických děl Jaderné elektrárny Dukovany a Vodního
díla Dalešice.
Širší dopravní vztahy
Hrotovice leží na silnici II/152 mezi městem Jaroměřice nad Rokytnou a obcí Dukovany.
Z důvodů umístění JEDU v regionu je důležité dopravní napojení oblasti na město Třebíč.
Trasa vede po silnici II/399 a II/351, Hrotovice jsou od Třebíče vzdálené 20 km.
Krajské město Jihlava je dostupné nejlépe po silnici II/152 do Moravských Budějovic a dále
pak po silnici I/38 do Jihlavy nebo přes město Třebíč.
Nejbližší dopravní napojení na dálnici D1 je možné ve Velké Bíteši, (nejkratší vzdálenost cca
30 km), lze využít i další dálniční křižovatky např. Velké Meziříčí a Rosice.
Železniční trať řešeným územím neprochází.
Širší vztahy technické infrastruktury
Systémy zásobování pitnou vodou, plynem a elektrickou energií jsou společné pro město i
okolní obce. Vzájemné vazby jsou zakresleny ve výkresu širších vztahů.
Odkanalizování území a čištění odpadních vod je řešeno samostatně bez návaznosti na okolní
obce.
Širší vztahy ÚSES
V řešeném území jsou vymezeny prvky regionální ÚSES, návaznosti na širší území jsou
zakresleny ve výkresu širších vztahů. Návaznosti lokálního ÚSES nelze v měřítku širších
vztahů zakreslit.
Vztah k navazující ÚPD okolních obcí
Sousedními územní obvody jsou obce a katastrální území (k. ú.):
-
obec Valeč (k. ú. Valeč u Hrotovic)
městys Dalešice (k. ú. Dalešice)
obec Slavětice (k. ú. Slavětice)
obec Rouchovany (k. ú. Rouchovany)
obec Litovany (k. ú. Litovany)
obec Bačice (k. ú. Bačice)
obec Krhov (k. ú. Krhov u Hrotovic)
- 58 -
-
obec Račice (k. ú. Račice u Hrotovic)
obec Odunec (k. ú. Odunec)
3. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA
POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHTEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT
V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ.
Cíle územního plánování
(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území,
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a
pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by
ohrožoval podmínky života generací budoucích.
V ÚP jsou vytvořeny předpoklady pro výstavbu vymezením rozvojových ploch jednotlivých
funkcí města podle stanovené urbanistické koncepce. V ÚP jsou navržena opatření k zajištění
vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje území. Město Hrotovice je zařazeno podle aktualizace
ÚAP 2012 do kategorie 2a s pozitivním hodnocením environmentálního pilíře, pozitivním
hodnocením ekonomického pilíře a negativním hodnocením sociodemografického pilíře.
Řešení územního plánu vytváří předpoklady k udržení pozitivně hodnocených pilířů a
posílení sociodemografického pilíře. K posílení sociodemografického pilíře udržitelného
rozvoje území jsou vymezeny rozvojové plochy pro bydlení, rozvojové plochy občanského
vybavení, jsou doplněny plochy rekreace, jsou doplněny plochy sídlení zeleně ve městě.
(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním
řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného
souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a
hospodářský potenciál rozvoje.
Veřejné i soukromé záměry na změny v území jsou koordinovány, věcně je koordinována
výstavba a další aktivity ovlivňující rozvoj území města. Koordinace záměrů je zohledněna
zejména vymezením ploch s rozdílným způsobem využití a stanovením podmínek pro jejich
využití. Vybrané záměry jsou vymezeny jako veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná
opatření.
(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry
změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
V ÚP jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty
území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu
jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje
podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a
nezastavitelných pozemků a zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a
míru využití zastavěného území.
Ve veřejném zájmu ÚP chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území,
respektuje hodnoty území. Územní plán Hrotovice vytváří předpoklady pro zajištění souladu
přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území se zřetelem na zachování příznivého
životního prostředí. Koncepce územního plánu navrhuje opatření směřující k optimálnímu
využívání území, které umožňuje dlouhodobý vyvážený a harmonický rozvoj města.
- 59 -
V nezastavěném území jsou řešením územního plánu vytvořeny předpoklady k posílení
biodiverzity a ekologické stability území. Jako vzájemně propojený soubor je vymezen
územním plánem územní systém ekologické stability území.
V zastavěném území je kladen důraz na respektování a využití stávajícího domovního fondu a
využitelných ploch v zastavěného území. V zastavěném území jsou vymezeny plochy
přestavby, zastavitelné plochy navazují na zastavěná území a vytvářejí ucelený obvod města.
Z hlediska zastoupení způsobu využití ploch změny v území navrhují především plochy pro
bydlení a plochy pro výrobu. Se zřetelem k ochraně nezastavěného území a volné krajiny ve
vymeten také koridor pro přeložku silnice II/152, který je vymezen v těsné návaznosti na
zastavěné území.
(5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření
pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních
katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší
podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická
zařízení, ekologická a informační centra. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které
s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech,
pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje.
Podmínky využití ploch s rozdílným využitím stanovené územním plánem chrání nezastavěné
území města. Případné umístění staveb a zařízení ve volné krajině je možné uskutečnit podle
uvedeného § 18 odst. 5 stavebního zákona. Umísťování těchto staveb a zařízení nesmí narušit
zejména přírodní hodnoty území a krajinný ráz území. V územním plánu je u vybraných
ploch s rozdílným způsobem využití, které jsou zastoupeny v nezastavěném územím,
stanovena podmíněná přípustnost těchto staveb a zařízení. Dále je u uvedených ploch
stanoveno nepřípustné využití.
Úkoly územního plánování
a) Zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty.
Základním úkolem bylo zachování hodnot území vzniklých předchozím vývojem a jejich
udržení pro budoucí generace. V územním plánu jsou zohledněny hodnoty obsažené v ÚAP,
zejména urbanistické a architektonické hodnoty, historické a kulturní hodnoty a přírodní
hodnoty území. Uvedené hodnoty byly na základě průzkumů a rozborů doplněny, byly
stanoveny podmínky jejich ochrany. Aktuální stav území byl sledován také v průběhu
zpracování návrhu ÚP, změny v území byly zapracovány.
b) Stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky
území.
V ÚP je stanovena urbanistická koncepce rozvoje území a koncepce uspořádání krajiny.
Urbanistické a architektonické požadavky včetně požadavků na prostorové uspořádání jsou
v podrobnosti územního plánu obsaženy v grafické části i textové části územního plánu. Jsou
stanoveny podmínky využití jednotlivých ploch RZV. Součástí ÚP jsou také podrobnější
podmínky, za kterých je možné změny v území provádět, uvedené v podmínkách využití
zastavitelných ploch a ploch přestaveb. V ÚP je umožněn rozvoj funkcí města odpovídající
potřebám města i okolních obcí (město je vymezeno v ZÚR jako lokální centrum pro okolní
obce). Stanoveny jsou zásady koncepce uspořádání krajiny s ohledem na zachování a rozvoj
jednotlivých funkcí krajiny. Navržená urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny
respektuje hodnoty území, která byly vyhodnoceny v ÚAP a doplňujících průzkumech a
rozborech. V ÚP jsou stanoveny podmínky pro ochranu zjištěných hodnot.
- 60 -
c) Prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy,
problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území,
vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využíván.,
Při návrhu změn v území byly zohledněny požadavky na veřejné zdraví, životní prostředí a
přírodní podmínky území. Navrhované rozvojové plochy jsou vymezeny tak, aby umožnily
účelné a ekonomické napojení rozvojových ploch na veřejnou infrastrukturu.
d) Stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové
uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení stave.,
Urbanistické, architektonické a estetické požadavky na změny v území jsou stanoveny
zejména v podmínkách ochrany urbanistických, architektonických, historických a kulturních
hodnot území.
e) Stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s
ohledem na stávající charakter a hodnoty území.
Požadavky jsou uvedeny v podmínkách ochrany urbanistických a architektonických hodnot,
v podmínkách využití ploch s rozdílným způsobem využití, v podmínkách prostorového
uspořádávání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu, v podmínkách vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému veřejné zeleně.
f) Stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci).
Etapizace není stanovena.
g) Vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro
odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem.
V nezastavěném jsou navržena opatření ke snížení eroze a zadržení vody v krajině. Pro
posílení ekologické stability jsou v nezastavěném území vymezeny prvky ÚSES. Záplavové
území Rouchovanky je maximálně respektováno, ve stanoveném záplavovém území nejsou
vymezeny zastavitelné plochy pro bydlení.
h) Vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn.,
V územním plánu jsou navrženy zastavitelné plochy pro lehký průmysl a zastavitelné plochy
a plocha přestavby pro drobnou a řemeslnou výrobu. Jsou vymezeny stabilizované plochy
výroby a skladování. Tyto plochy vytvářejí podmínky pro vznik nových pracovních
příležitostí ve městě.
i) Stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení.
Současná sídlení struktura řešeného území je respektována. Rozvojové záměry jsou
vymezeny v návaznosti na sídlo Hrotovice (včetně sportovního areálu u Rouchovanky) a do
lokality Kruhovka.
j) Prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných
rozpočtů na změny v území.
Rozvojové plochy pro bydlení jsou vymezeny v návaznosti na zastavěné území a
stabilizované plochy pro bydlení, které umožní také napojení na veřejnou dopravní a
technickou infrastrukturu. Rozvojové plochy pro výrobu jsou vymezeny v návaznosti na
stabilizované plochy výroby a v návaznosti na stávající silnice.
k) Vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany.
Požadavky civilní ochrany jsou uvedeny v kap. 7.12 textové části odůvodnění územního
plánu.
- 61 -
l) Určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území.
V zastavěném území jsou vymezeny plochy přestavby pro bydlení v bytových domech,
veřejnou občanskou vybavenost, drobnou a řemeslnou výrobu a veřejnou zeleň. Nevyužívaný
zemědělský objekt v jižní části města (bývalý vepřín) je vymezen jako plocha přestavby pro
drobnou a řemeslnou výrobu.
4. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO
PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.
Při pořizování územního plánu bylo postupováno dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek
v platném znění.
Územní plán je vyhotoven v souladu s požadavky výše uvedeného stavebního zákona, v
souladu zejména s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a její přílohou č. 7 i v
souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
Základní vymezení ploch RZV vychází z vyhlášky č. 501 /2006 Sb. o obecných
požadavcích na využívání území v platném znění. Tyto plochy jsou podle specifických
podmínek a s ohledem na charakter řešeného území daného území v souladu s výše uvedenou
vyhláškou podrobněji členěny.
Nově jsou vymezeny plochy zeleně (zeleň - soukromá a vyhrazená a zeleň - ochranná a
izolační), které nejsou v základním členění výše uvedené vyhlášky obsaženy. Důvod
vymezení vychází z urbanistické koncepce a požadavku charakterizovat plochy zeleně, která
nejsou plochami veřejných prostranství. Samostatné plochy zeleně používá také metodika
MINIS, kterou se město Hrotovice zavázalo při zpracování ÚP dodržet.
5. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ –
SOULAD SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ.
Vyhodnocení uvede pořizovatel v opatření obecné povahy, kterým bude Územní plán
Hrotovice vydán.
6. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ.
Splnění požadavků podle jednotlivých bodů zadání:
1. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace
vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů
- PÚR 2008 - územní plán respektuje a konkretizuje republikové priority územního
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. Řešené území není součástí
republikové rozvojové oblasti nebo osy.
- ZÚR Kraje Vysočina v platném znění – územní plán respektuje priority územního
plánování Kraje Vysočina pro zajištění udržitelného rozvoje území. Území není podle
tohoto dokumentu zařazeno do žádné krajské rozvojové oblasti nebo osy, území není
zařazeno do žádné specifické oblasti krajského významu.
- 62 -
- Město Hrotovice je lokálním centrem osídlení, územní podmínky lokálních center jsou
respektovány.
- V řešeném území jsou v ZÚR vedeny koridory nadmístního významu pro rozvoj dopravní
infrastruktury, rozvoj technické infrastruktury, v řešeném území jsou vymezeny skladebné
prvky ÚSES regionálního významu. V ÚP plánu jsou tyto koridory zpřesněny a
zapracovány.
- V ZÚR je v řešeném území vymezena územní rezerva pro technickou infrastrukturu
nadmístního významu, koridory jsou zpřesněny a zapracovány do ÚP.
- V ZÚR jsou vymezeny podle krajinných znaků typy krajiny. krajiny. Jsou respektovány
zásady pro změny v území podle ZÚR.
- V aktualizaci č.1 ZÚR Kraje Vysočina jsou vymezeny oblasti krajinného rázu. Jsou
respektovány zásady pro činnost a rozhodování o změnách v oblastech krajinného rázu.
Koordinace s ÚPD okolních obcí
Územní plán byl koordinován s územně plánovací dokumentací sousedních obcí. Zejména
bylo koordinováno vymezení prvků ÚSES a jeho návaznost na hranicích katastrů. Dále bylo o
koordinováno vymezení koridorů technické infrastruktury.
2. Požadavky na území vyplývající z územně analytických podkladů (ÚAP)
Do územního plánu byly převzaty jevy z ÚAP (převážně limity využití území), které byly
v několika případech zpřesněny. V územním plánu jsou obsaženy aktuální ÚAP, popis je
uveden v jednotlivých kapitolách odůvodnění.
V územním plánu jsou zohledněny hodnoty obsažené v ÚAP, zejména urbanistické hodnoty,
historicky významné stavby, architektonicky cenné stavby a kulturně historické dominanty.
Hodnoty byly na základě průzkumů a rozborů doplněny, byly stanoveny podmínky jejich
ochrany.
Požadavek prověření navrhovaných ochranných pásem v ÚPSÚ v platném znění.
- v ÚPSU byla navrhována ochranná pásma zemědělského areálu, ochranné pásmo vepřína
ochranná pásma hřbitovů a další. Tato ochranná pásma, která vycházela (mimo OP
hřbitova) z obecných urbanistických zásad a pravidel nejsou do ÚP převzata. V ÚP jsou
zobrazena ochranná pásma vycházející z platné legislativy a správních rozhodnutí (mimo
vypočtenou hranici negativního vlivu od ČOV).
- Od stávající čistírny odpadních vod byla vypočtená hranice negativního vlivu v rozsahu
100 m od hranice plochy technické infrastruktury, hranice je navržena podle odvětvové a
technické normy vodního hospodářství TNV 75 6011 Ochrana prostředí kolem
kanalizačních zařízení.
Rozbor udržitelného rozvoje území (URÚ) v ÚAP Třebíč – Město Hrotovice je zařazeno
podle aktualizace ÚAP 2012 do kategorie 2a s pozitivním hodnocením environmentálního
pilíře, pozitivním hodnocením ekonomického pilíře a negativním hodnocením
sociodemografického pilíře.
Řešení územního plánu vytváří předpoklady k udržení pozitivně hodnocených pilířů a
posílení sociodemografického políže:
Enviromentální pilíř– vymezení ÚSES, doplnění zeleně v krajině a doplnění sídelní zeleně,
zlepšení vodního režimu je umožněno výstavbou vodních nádrží a realizací protierozních
opatření.
- 63 -
Ekonomického- jsou navrženy zastavitelné plochy pro výrobu, jsou vymezeny stabilizované
plochy pro zemědělskou výrobu, jsou vymezeny koridory pro zlepšení dopravní
infrastruktury.
Sociodemografického- jsou navrženy zastavitelné plochy pro bydlení, plochy občanského
vybavení, doplnění ploch rekreace.
V ÚAP jsou uvedeny požadavky a problémy k řešení podle jednotlivých obcí.
- Požadavek eliminace střetu záplavového území Rouchovanky se zastavěným územím –
záplavové území je v řešeném území vymezeno převážně v nezastavěném území.
Záplavové území včetně vymezení aktivní zóny bylo aktualizováno dle nově stanoveného
rozsahu. Aktualizované záplavové území zasahuje pouze malou částí do několika
zastavitelných ploch převzatých z ÚPSÚ v platném znění. U těchto ploch jsou stanoveny
(převzaty) podmínky jejich využití.
- Přítomnost staré ekologické zátěže – v ÚAP je uvedena ekologická zátěž Trado, s. r. o.,
Hrotovice - stará ekologický zátěž a kontaminované území. Zátěž je lokalizována do místa
autobusového nádraží. V územním plánu je plocha vymezena jako plocha veřejného
prostranství s možností prověření a sanace.
- Nízká intenzita bytové zástavby - požadavek zlepšení nabídky pro bydlení – je řešeno
vymezením zastavitelných ploch pro bydlení.
3. Požadavky na rozvoj území obce
Požadavky jsou respektovány. V územním plánu jsou vymezeny zastavitelné plochy
pro bydlení, občanské vybavení, výrobu a skladováni, veřejná prostranství Zastavitelné
plochy jsou vymezeny v návaznosti na zastavěná území.
- Umožnění výstavby bytových domů - plochy pro bydlení jsou vymezeny jako plochy pro
bydlení v rodinných domech a plochy pro bydlení v bytových domech. U vybraných ploch
pro bydlení v rodinných domech je přípustnost umístění bytových domů uvedena
v podmínkách využití plochy.
- Vzdálenost mezi obytnou zástavbou, výrobním územím a plochami dopravy – plochy pro
výrobu jsou vymezeny v dopravně dostupných lokalitách a návaznosti na stávající výrobní
plochy, mimo obytné území města. Pokud výjimečně plocha navazuje na obytné území je
stanoveno podmíněně přípustné využití plochy výroby, odstup bude stanoven v následně
vedených řízeních. Podmínka je uvedena v regulativech plochy. Rovněž u zastavitelných
ploch pro bydlení v blízkosti ploch dopravy je uvedena podmínka posouzení hluku
z dopravy.
- Využití ploch obsažených v ÚPSÚ v platném znění je uvedeno níže
- Prověření vymezení ploch pro zemědělskou výrobu – nové plochy pro zemědělskou
výrobu nejsou vymezeny. V návaznosti na zemědělský areál je vymezena plocha pro
výrobu a skladování (převzata z ÚPSÚ), podmínky využití umožňují využití také pro
případnou zemědělskou výrobu. Požadavek na vymezení zastavitelné plochy pro
zemědělskou výrobu nebyl v zadání uplatněn. Plocha bývalého vepřína je nevyužívaná, je
vymezena jako plocha přestavby pro drobnou a řemeslnou výrobu.
- Z ploch veřejného občanského vybavení jsou vymezeny zastavitelné plochy pro
tělovýchovná a sportovní zařízení a zastavitelné plochy a plochy přestaveb pro veřejnou
infrastrukturu.
- 64 -
4. Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci
uspořádání krajiny)
Urbanistická koncepce vychází z řešení ÚPSÚ Hrotovice v platném znění. Není stanovena
etapizace. V územním plánu je vymezena územní rezerva R1 - pro bydlení v rodinných
domech - městské a příměstské v severozápadní části města a dále pak koridor pro vedení
VVN 110 kV, převzatý ze ZÚR. Jiné plochy a koridory územních rezerv nejsou vymezeny.
Rozvojové plochy jsou navrženy jako zastavitelné plochy a plochy přestaveb.
Plochy pro bydlení - zastavitelné plochy pro bydlení vymezené mimo zastavěné území jsou
převzaty z ÚPSÚ v platném změní. Jiné zastavitelné plochy pro bydlení mimo zastavěné
území nejsou vymezeny. Pro bydlení jsou v ÚP nově vymezeny pouze plochy přestaveb
v zastavěném území. Z důvodů v zadání požadované úpravy trasy obchvatu II/152 je v ÚP
provedena malá úprava tvaru a redukce vymezených ploch pro bydlení v severní části města.
Plochy, které jsou vyřazeny ze zastavitelných ploch jsou zobrazeny v grafické části
odůvodnění. Během projednání ÚP byla provedena redukce ploch Z10 a Z11 z důvodů
nesouhlasu výstavby na pozemku jednoho z vlastníků. Část těchto ploch je vymezena jako
územní rezerva R1 pro bydlení v rodinných domech. Lokality výstavby RD A. Práta a Šajby
(probíhá příprava výstavby RD). Během projednání územního plánu došlo k částečném
zastavěné lokality Šajby, byla zde realizována komunikace včetně inženýrských sítí, vysázeny
plochy zeleně a postaveny dva rodinné domky. Během zpracování došlo tedy ke změně
zastavěného území a zastavitelná plocha Z1 byla rozdělena na několik zastavitelných ploch,
přičemž zastavitelné plochy Z1a, b, c jsou vymezeny jako proluky uvnitř zastavěného území,
zastavitelná plocha Z1d se pak nachází mimo zastavěné území.
Přípustnost bytových domů je uvedena v regulativech ploch.
Plochy pro rekreaci - v prostorových regulativech stabilizovaných ploch staveb pro rodinnou
rekreaci nejsou stanoveny regulativy odpovídající podrobnosti regulačního plánu a
dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby. Není tedy stanovena max. zastavěná
plocha rekreačních objektů.
Občanské vybavení – z ÚPSÚ je převzato rozšíření ploch hřišť na kopanou východně
od města a plochy zázemí hřbitova. Území podél Rouchovanky jižně od hřiště na kopanou
není vymezeno jako zastavitelná plocha pro občanskou vybavenost, ale jako plocha rekreace
na plochách přírodního charakteru. Důvodem jsou omezení v ploše, záplavové území toku,
ochranné pásmo lesa, vymezeny biokoridor podél toku, která limitují využití pro občanskou
vybavenost a neumožňují umístění budov.
Plocha pod Horním rybníkem je vymezena jako plocha pro veřejné prostranství – veřejnou
zeleň. Využití pro veřejnou zeleň, veřejná prostranství, otevřený amfiteátr apod. vyplývá ze
studie této části města, kde jasně převládá využití pro zeleň.
Nově byla vymezena plocha přestavby pro občanskou vybavenost mezi školou a nákupním
střediskem pro rozšíření zázemí základní školy.
Smíšená území – jsou vymezeny stabilizované plochy pro smíšené území obytné. S ohledem
na charakter zástavby jsou dále členěny na smíšené území obytné - městské (např. domy
s obchody v uliční zástavbě) a smíšené území obytné - komerční (např. nové provozovny s
bydlením). Zastavitelné plochy nejsou vymezeny.
Rekreace – jsou vymezeny stabilizované plochy staveb pro rodinnou rekreaci a stabilizované
ddplochy staveb pro hromadou rekreaci. Nové plochy staveb pro rodinnou rekreaci a staveb
pro hromadnou rekreaci nejsou navrženy. Nově je v ÚP vymezená plocha rekreace - na
plochách přírodního charakteru. Plocha je vymezena v údolí Rouchovanky pro šetrné
rekreační využití bez možnosti umístění trvalých staveb. V ÚPSÚ bylo toto území vymezeno
jako plocha pro občanskou vybavenost. Vymezení typu plochy rekreace na plochách
- 65 -
přírodního charakteru lépe odpovídá požadovanému využití plochy. Typ plochy je obsažen
také v metodice MINIS.
V podmínkách využití stabilizovaných ploch staveb pro rodinnou rekreaci nebylo možné
stanovit v zadání požadovanou max. zastavěnou plochu rekreačních staveb. Důvodem je
skutečnost, že v územním plánu nelze stanovit podmínky odpovídající podrobnosti
regulačního plánu a dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Plochy výroby a skladování – byly prověřeny plochy vymezené v ÚPSÚ v platném znění. Do
ÚP byly převzata plocha východně od zemědělského areálu (upravená podle změny trasy
obchvatu), plochy severně od Horního rybníka a plochy v lokalitě Kruhovka. Plocha jižně od
zemědělského areálu nebyla převzata. V tomto území není vymezena zastavitelná plocha.
Důvodem je zejména skutečnost, že územím protéká potok Milačka a území má retenční
funkci. Nově jsou vymezeny zastavitelné plochy pro výrobu na ul. Jihlavská a u silnice na
Dalešice severně od města.
Zeleň a veřejná prostranství- plochy veřejné zeleně jsou vymezeny jako součást veřejných
prostranství. Stabilizované plochy zeleně jsou vymezeny zejména v centrální části,
navrhované plochy jsou vymezeny pod Horním rybníkem. U zastavitelných ploch pro bydlení
nad 2 ha jsou vymezeny plochy veřejných prostranství.
Koncepce uspořádání krajiny – v nezastavěném území jsou vymezeny plochy vodní a
vodohospodářské, lesní, plochy přírodní a plochy smíšené nezastavěného území. Plochy
zahrad v nezastavěném území jsou vymezeny jako zeleň soukromá a vyhrazená. Dále jsou zde
vymezeny plochy rekreace na plochách přírodního charakteru.
Požadavky na koncepci uspořádání krajiny jsou respektovány - je vymezen ÚSES, jsou
stanoveny podmínky ochrany krajinného rázu, jsou navržena protierozní opatření, jsou
respektovány požadavky na koncepci uspořádání krajiny vyplývající ze ZÚR a z aktualizace
č.1 ZÚR Kraje Vysočina. Jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání nezastavěného
území, zejména podmínky vyplývající z požadavků ZÚR a požadavků obrany státu.
5. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury
Dopravní infrastruktura- požadavky na řešení dopravní infrastruktury jsou respektovány.
V odůvodnění územního plánu je popsána koncepce dopravní infrastruktury. V ÚP jsou
zpřesněny koridory silnice II/152 a II/399 vymezené v ZÚR. V ÚP je dále vymezen koridor
pro přeložku silnice II/152. Na základě požadavků města je koridor pro přeložku je vymezen
jako navrhovaná plocha (ne územní rezerva), jako navrhovaná plocha byla přeložka
vymezena již také v ÚPSÚ. Nové jednoznačně vymezené plochy pro místní komunikace a
parkoviště nejsou vymezeny, budou umístěny v zastavitelných popř. stabilizovaných
plochách.
Technická infrastruktura, zásobování pitnou vodou – je respektováno, koncepce je v souladu
s PRVK. Odkanalizování a čištění odpadních vod - je respektováno, koncepce je v souladu
s PRVK. Zásobování zemním plynem - je respektováno. Zásobování elektrickou energií –
způsob pokrytí potřeby pro uvažované rozvojové plochy je uveden v samostatné kapitole.
Vzhledem k rozsahu zastavitelných ploch byl způsob projednán se správcem sítě. Koridory a
územní rezerva převzatá ze ZÚR jsou převzaty a zpřesněny, byla dále zohledněna jejich
návaznost na hranicích řešeného území. Je popsáno v samostatné kapitole. Spoje, zařízení
spojů – je respektováno.
Občanská vybavenost - je respektováno
Plochy pro veřejná prostranství - u ploch bydlení nad 2 ha jsou vymezeny plochy veřejných
prostranství.
- 66 -
6. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
Splnění požadavků je popsáno v jednotlivých kapitolách odůvodnění územního plánu.
Hodnoty uvedené v ÚAP 2012 a v zadání ÚP jsou respektovány.
Ochrana tradičních urbanistických a architektonických hodnot – jsou stanoveny podmínky
pro ochranu těchto hodnot.
Ochrana přírodních hodnot – nové jednoznačně vymezené plochy pro rybníky nejsou
navrženy, jsou stanoveny obecné podmínky umístění nových vodních ploch.
7. Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace
V ÚP jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury, veřejně prospěšné
stavby technické infrastruktury a veřejně prospěšná opatření pro založení územního systému
ekologické stability. Předkupní právo na veřejně prospěšné stavby vymezené v ÚP není
uplatněno. Předkupní právo pro úpravu a přeložku silnice II/152 není krajem požadováno,
předkupní právo pro liniová vedení sítí nelze uplatnit.
8. Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (např. požadavky na ochranu
veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek a surovin,
geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy
Vyhodnocení záboru zemědělské půdy - vyhodnocení důsledků na půdní fond je zakresleno
v samostatném výkresu vyhodnoceno v kapitole odůvodnění ÚP. Plochy převzaté z ÚPSÚ
v platném znění jsou zde graficky znázorněny. Ve výkresu vyhodnocení důsledků na půdní
fond je také obsažen zákres pozemků, u nichž se ruší určení k zastavění. Vyhodnocení záboru
zemědělské půdy bylo konzultováno s dotčeným orgánem ochrany ZPF za přítomnosti
určeného zastupitele.
V návrhu ÚP nedojde k záboru PUPFL navrhovaným plochami rekreace. Exitující rekreační
chaty u Nových rybníků neleží na lesních pozemcích.
Plochy pro bytovou zástavbu ohrožené nadlimitním hlukem z dopravy jsou zařazeny mezi
plochy podmíněně přípustné. Ohrožení hlukem z dopravy bylo zjišťováno výpočtovou
metodou. Orientační výpočet hluku z dopravy je doložen v příloze odůvodnění ÚP.
Od stávající čistírny odpadních vod byla vypočtena hranice negativního vlivu 100 m
od hranice pozemku.
Požadavky z hlediska obrany státu jsou uvedeny v textové části a výkresové části
odůvodnění ÚP.
9. Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území
Grafický zákres pozemků, u nichž se ruší určení k zastavění je obsažen ve výkresu ochrany
ZPF. Jedná s zejména o úpravy ploch, související se změnou trasy obchvatu silnice II/152.
Vyřazení zastavitelných ploch a jejich částí bylo projednáno se zástupci města.
Trasa přeložky II/152 – je vymezen dopravní koridor o šířce 60 m (v ÚPSÚ byla vymezena
šířka 30 m), takto široký koridor pravděpodobně umožní umístění zemního tělesa
a souviseních staveb. V odůvodnění ÚP je zdůrazněna potřeba zpracování podrobnější
dopravní studie, která umožní zpřesnit dopravní koridor a zpřesnění následně zapracovat např.
při aktualizaci ÚP.
Odstup mezi dopravním koridorem a bydlením – odstup je zvětšen již vymezením širšího
dopravního koridoru, mezi koridorem a plochami pro bydlení je dále vymezen pás ochranné
a izolační zeleně.
- 67 -
Podmínky využití zastavitelných ploch převzatých z ÚPSÚ:
V zadání ÚP byl uveden požadavek při stanovení podmínek využití ploch RZV zohlednit
podmínky stanovené v ÚPSÚ. Bylo zohledněno, u ploch občanského vybavení (OV a OM)
je podmíněně přípustní využití bytů, integrovaných ve stavbě občanského vybavení a u ploch
výroby a skladování (VL,VD) je podmíněně přípustné umístnění bytů pro majitele a osoby
zajištující dohled. Podmínky v minimálním rozsahu připustit možnost bydlení vycházení
z požadavku zadání ÚP, i když podle vyhlášky č. 501/2006 Sb. není bydlení slučitelné
s funkčním využitím občanské vybavení a výroba a skladování.
10. Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu
a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo v rozvojové ose
Řešené území neleží v rozvojové oblasti nebo ose. Vymezení zastavitelných ploch je
vymezeno s ohledem na význam města, význam regionu (blízkost JEDU) a vymezení města
jako lokálního centra osídlení (ZÚR).
11. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich
využití územní studií
Tyto plochy a koridory jsou v územním plánu vymezeny. Důvodem vymezení je koordinace
využití území a vymezení dopravní a technické infrastruktury a případně dalších ploch, např.
dalších ploch veřejného prostranství, veřejné zeleně apod.
Na základě požadavku změny č. 3 ÚPSÚ Hrotovice je zpracována a evidována územní studie
lokality pro výstavbu RD Ke kapličce. V podmínkách využití této zastavitelné plochy je
uvedeno, že plocha má zpracovanou územní studii a že územní studii je nutno respektovat
jako nezbytný podklad pro rozhodování v území.
12. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování
o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem
Tyto plochy a koridory nejsou v územním plánu vymezeny.
13. Požadavky na vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán
ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na
životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu
či ptačí oblast
Tato vyhodnocení nebyla v zadání územního plánu požadována a nejsou v územním plánu
obsažena.
14. Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant
Bez požadavků.
15. Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu ÚP a na uspořádání obsahu jejich
zdůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek a počtu
vyhotovení
Požadavky jsou respektovány.
- 68 -
7. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ
7. 1. HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Základní požadavky na řešení územního plánu byly stanoveny v zadání územního plánu.
Územní plán je pořizován na základě rozhodnutí města jako materiál koordinující rozvojové
zájmy v území obce v duchu trvale udržitelného rozvoje.
Stanovenou urbanistikou koncepcí jsou sledovány hlavní cíle:
Zachování hodnotné urbanistické struktury města, vymezení veřejných prostranství
Vymezení ploch občanského vybavení
Vymezení ploch bydlení
Vymezení ploch smíšené obytné
Stanovení koncepce rekreace
Vymezení ploch výroby a skladování
Stanovení základní koncepce řešení dopravy
Stanovení základní koncepce řešení technické infrastruktury
Zachování a ochrana přírodních hodnot území, návrh územního systému ekologické
stability
Stanovení zásad pro výstavbu
7. 2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ A VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Územní plán je zpracován pro správní území města Hrotovice, tedy pro katastrální území
Hrotovice . Město Hrotovice je obcí s pověřeným obecním úřadem.
Řešené území se leží na jižním okraji kraje Vysočina cca 20 km jihovýchodně od Třebíče.
Město Hrotovice patří do správního obvodu města Třebíče, které je pro Hrotovice obcí
s rozšířenou působností (ORP).
Celková výměra řešeného území je 2 123 ha. V roce 2011 ve městě trvale bydlelo 1 758
obyvatel.
Vymezení zastavěného území
Zastavěné území bylo vymezeno podle zásad uvedených v ust. § 58 zák.č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jako
podklad pro vymezení zastavěného území byla použita účelová katastrální mapa a katastrální
mapa digitalizovaná (KMD). Upřesnění bylo provedeno prostřednictvím katastrální mapy
zveřejněné na www.cuzk.cz.
Do zastavěného území jsou zahrnuty pozemky v intravilánu (tj. v části obce vymezené k 1.
září 1966 a vyznačené v mapách evidence nemovitostí) a dále pozemky vně intravilánu, mezi
které patří : zastavěné stavební pozemky, kterými se rozumí pozemky evidované v katastru
nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným
oplocením, které tvoří se stavební parcelou a na ní stojícími budovami souvislý celek,
pozemní komunikace nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky
zastavěného území, ostatní veřejná prostranství.
Na území obce je vymezeno několik zastavěných území. Hranice zastavěných území je
vedena převážně po hranicích parcel.
- 69 -
7. 3. VÝCHODISKA KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA
Řešení územního plánu vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající
ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro
soudržnost společenství obyvatel území, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by
ohrožoval podmínky života generací budoucích.
Město Hrotovice leží v zemědělské krajině v návaznosti údolí Rouchovanky se
zachovaným přírodním charakterem. Území obce je celkově charakterizováno kvalitním
životním prostředím a kvalitní krajinou.
Širší území podél údolí toků Rouchvanky, Rokytné, Jihlavy je využíváno rekreačně, území
má potenciál turistiky a rekreace, rozvoj individuální rekreace v řešeném území však není
žádoucí z důvodu ochrany přírodních hodnot území. (regionální ÚSES) .
Město má hodnotnou urbanistickou strukturu, v obci jsou zastoupeny kulturní památky a je
zde řada místních památek. Ve městě je velmi dobrá úroveň občanské vybavenosti
Zemědělská výroba je v řešeném území zastoupena areálem ZD Hrotovice, ve městě je
několik areálů výroby a drobné výroby.
Ve městě je vybudována úplná technická vybavenost, město je dobře dostupné po silnicích
II. tříd. Dostupnost hromadnou autobusovou dopravou je dobrá.
Město má dobré podmínky pro další rozvoj. Je zde kvalitní životní prostředí, odpovídající
veřejná infrastruktura, jsou zde zastoupeny pracovní příležitosti, je možnost dojížďky za prací
(JEDU).
Návrh rozvojových ploch vymezuje tedy především plochy pro bydlení, které by měly
svou nabídkou stabilizovat sociální pilíř udržitelného rozvoje. Pro rozvoj podnikání a posílení
ekonomického pilíře jsou vymezeny zastavitelné plochy pro výrobu.
Demografické údaje
Demografické údaje byly převzaty převážně ze sčítání lidí domů a bytů v roce 1991
a v roce 2001 a 2011.
Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je obsažen v průzkumové části, vývoj počtu obyvatelstva
byl sledován v období 1869 - 2011. Celkový trend počtu obyvatel je rostoucí.
Vývoj a prognóza počtu trvale bydlících obyvatel
Sídlo
1991
2001
2011
2015
2025
Hrotovice
1 582
1 796
1 799
1 758
2000
Prognóza nárůstu počtu obyvatelstva formou migračního přírůstku je podmíněna posílením
funkce lokálního centra, zejména přípravou pozemků pro další výstavbu RD a vytvořením
nových pracovních příležitostí ve městě.
Věková struktura obyvatelstva
Podle statistických údajů bylo ve městě v roce 2011:
15,59 % obyvatel v předproduktivním věku
69,62 % obyvatel v produktivním věku
14,79 % obyvatel v poproduktivním věku
- 70 -
Průměrná věková struktura:
v ČR (2011)
14,5 % - 69,8 % - 15,7 %
Kraj Vysočina
17,6 % - 64,1 % - 18,3 %
Z údajů je patrná příznivá současná věková struktura obyvatelstva v obci, zejména menší
procento starších lidí.
Předpokládaný počet pracovních příležitostí v obci a pohyb za prací
V Hrotovicích je podle doplňujících průzkumů (2012) cca 880 pracovních příležitostí,
hlavním zdrojem pracovních příležitostí je místní výroba, ale i občanská vybavenost ve městě.
Ve městě převládá vyjížďka nad dojížďkou.
V ÚP jsou vymezením zastavitelných ploch pro výrobu vytvořeny předpoklady pro možný
nárůst pracovních příležitostí ve výrobě.
7. 4. VÝCHODISKA NÁVRHU URBANISTICKÉ KONCEPCE A SYSTÉMU
VEŘEJNÉ ZELENĚ
Odůvodnění urbanistická koncepce
Charakteristika urbanistické koncepce
V Hrotovicích nebylo tvořeno klasické uzavřené náměstí městského typu, v půdoryse města je
však patrno několik kolonizačních jader osídlení venkovského charakteru. Dále byla
pro současnou urbanistickou strukturu určující poloha zámku a navazujících ploch zázemí
zámku.
Původní jádro osídlení je reprezentováno uzavřenou zástavbou typu okrouhlice v okolí
kostela Sv. Vavřince (později byla okrouhlice prolomena komunikací ke hřbitovu) a uliční
zástavbou ve východní a severovýchodní části města (ul. Hladov a ul. Bří Lohnických).
Na zámek (tvrz) ve vyvýšené poloze navazovaly hospodářské objekty zámku, zámecký park a
zámecká zahrada. Pozůstatky zámecké zahrady a parku jsou patrné v parcelní kresbě dnešního
zahradnictví. Kompoziční osa zámek – park byla pak pozdějšími dostavbami respektována
(ul. 1. máje).
Současný centrální prostor byl vytvořen přestavbou území mezi historickými komunikacemi –
dnešními ulicemi 1. máje a F.B. Zvěřiny. Tento prostor byl po obvodu a i uvnitř zastavěn
převážně objekty občanské vybavenosti a na jihozápadním okraji pak bytovými domy (škola,
mateřská škola, DPS a další).
V nejbližším okolí Dolního rybníka byl pak vytvořen městský park jako součást centra
města..
Obytné území města bylo rozvíjeno převážně zástavbou rodinných domů symetricky
v severovýchodní i jihozápadní části města. Bytové domy jsou zastoupeny zejména v severní
částí města (ul. Mírová) a dále v centru (ul. 1. máje).
Občanská vybavenost je situována převážně v centrální části města. Mimo je umístěn zejména
areál hřišť na východním okraji města v údolí Rouchovanky a hřbitovy jižně od Hrotovic.
Výrobní území je tvořeno zejména areálem ZD Hrotovice (zemědělská výroba)
v severozápadní části města. Dále pak výrobní plochy severovýchodně od obce (bývalá
cihelna). Další plochy jsou situovány přímo ve městě a u silnice II/152 na Dukovany.
- 71 -
Navrhovaná urbanistická koncepce:
Veřejná prostranství
Stávající uliční prostory v zastavěném území s převahou dopravní funkce jsou vymezeny
jako veřejná prostranství (PV), plochy s převahou zeleně a parky jako veřejná prostranství veřejná zeleň (ZV).
V územním plánu jsou stanoveny podmínky k ochraně urbanistické struktury sídla k regulaci
zástavby vymezující hlavní veřejná prostranství a k ochraně vlastních veřejných prostranství.
V územním plánu jsou navrženy nové plochy veřejného prostranství - veřejné zeleně.
U zastavitelných ploch pro bydlení nad 2 ha jsou vymezeny zastavitelné plochy PV - veřejná ,
prostranství. Tyto plochy jsou vymezeny u zastavitelných ploch pro bydlení Z7, Z10, Z11,
Z13 a Z14. Rovněž zastavitelná plocha Z5 je větší jak 2 ha. V podmínkách využití této
zastavitelné plochy je uvedeno, že plocha má zpracovanou územní studii a že územní studii je
nutno respektovat jako nezbytný podklad pro rozhodování v území. Výstavba v této lokalitě
se již připravuje a je již stanovena parcelace ploch.
Plochy občanského vybavení
Občanská vybavenost města bude přednostně umísťována na stabilizovaných plochách
občanského vybavení. Stávající plochy pro občanské vybavení ve vlastním sídle Hrotovice
jsou dostatečné, v územním plánu jsou vymezeny pouze nové plochy pro občanské vybavení
u hřbitovů a rozšíření stávajícího sportoviště v údolí Rouchovanky. V centrální části pak
přestavbová plocha pro občanské vybavení.
Plochy pro bydlení
Rozvojové pro bydlení jsou vymezeny jako plochy bydlení v rodinných domech - městské a
příměstské a plochy pro bydlení v bytových domech. Do územního plánu byly převzaty
plochy navržené v ÚPSÚ Hrotovice v platném znění, které byly v několika případech mírně
zmenšeny. Během projednání územního plánu pak byly podstatně zmenšeny zastavitelné
plochy Z10 a Z11 na základě nesouhlasu jednoho z vlastníků. U vybraných ploch pro bydlení
je stanovena nutnost zpracovat územní studii. Jedná se zejména o velké zastavitelné plochy
s požadavkem na umístění veřejné dopravní a technické infrastruktury a plochy
u navrhovaného obchvatu, kde bude třeba v ÚS stanovit odstup zástavby. Novou výstavbu
objektů pro bydlení lze umístit také ve stabilizovaných plochách zastavěného území podle
podmínek využití ploch v rozdílným způsobem využití.
Plochy rekreace
V územním plánu jsou vymezeny stávající plochy staveb pro rodinnou i hromadnou rekreaci
u Nových rybníků na Rouchovance. Nově jsou vymezeny plochy rekreace na plochách
přírodního charakteru podél toku Rouchovanka v návaznosti na sportovní areál. Vymezení
této plochy lépe odpovídá požadavku na zachování přírodního charakteru území.
Plochy výrobní
V územním plánu jsou vymezeny stabilizované plochy pro drobnou a řemeslnou výrobu a pro
lehkou výrobu. Nové plochy pro výrobu jsou seskupovány do výrobních zón. Rozvojové
plochy v lokalitě cihelna jsou převzaty ze Změny č. 3 ÚPSÚ.
Zemědělské areály v Hrotovicích jsou vymezeny jako stabilizované plochy pro zemědělskou
výrobu. Nové plochy pro zemědělskou výrobu nejsou navrženy. Areál bývalého vepřína jižně
od obce je navržen v územním plánu jako přestavbová plocha pro drobnou a řemeslnou
výrobu.
- 72 -
7. 5. VÝCHODISKA NÁVRHU VYBRANÝCH PLOCH S ROZDÍLNÝM
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
7.5.1. Plochy bydlení
Prognóza potřeby bytů za celé území (město Hrotovice)
ROK
2001
2011
2025
Počet obyvatel
1 796
1799
2000
Počet bytů
608
632
760
Obyvatel/byt
2,95
2,84
2,6
Lokality obytné výstavby
V územním plánu jsou vymezeny zastavitelné plochy Z1-Z16 a Z34. Dále jsou vymezeny
plochy přestavby P1 - P3.
V plochách je možné umístit podle orientačních výpočtů cca 230 bytových jednotek (b.j.).
U lokalit se zpracovanými ÚS byl do součtu zahrnut počet b.j. podle ÚS. U ostatních lokalit
byl byla uvažována plocha potřebná plocha 1200 – 1500 m2/parcelu (jedná se o kvalifikovaný
odhad, např. v evidované územní studii Ke kapličce je potřebná plocha 1200 m2 zastavitelné
plochy / průměrnou parcelu o výměře 1000 m2).
Do součtu nejsou zahrnuty lokality rozestavěné lokality A. Práta, a bytový dům u zámku.
7. 5. 2. Plochy rekreace
V územním plánu jsou vymezeny stabilizované plochy staveb pro rodinnou a hromadnou
rekreaci u Nových rybníků na Rouchovance. Nově jsou vymezeny plochy rekreace
na plochách přírodního charakteru podél toku Rouchovanka v návaznosti na sportovní areál.
Hromadná rekreace
V územním plánu je vymezena stabilizovaná plocha pro hromadnou rekreaci u Dolního
Nového rybníka. V rámci přípustných činností lze pro hromadnou rekreaci a turistiku využít
stabilizované i navrhované plochy jiných funkčních ploch, zejména smíšeného území (např.
ubytování penziony, agroturistiku), ploch sportu a tělovýchovy (hřiště) a ploch občanské
vybavenosti (např. stravování, ubytování, služby pro rekreaci apod.).
Plochy rekreace na plochách přírodního charakteru.
V územním plánu jsou vymezeny plochy rekreace na plochách přírodního charakteru podél
toku Rouchovanka v návaznosti na sportovní areál. Plocha byla vymezena v ÚPSÚ se
záměrem propojení sportovního areálu s rekreačním areálem u Nových rybníků. Plocha bude
využita pro rekreační funkce v krajině umožňující šetrné formy rekreačního a sportovního
využití s omezením umístění staveb, respektující ochranu záplavového území toku
Rouchovanka a zájmy ochrany přírody a krajiny, především lokální biokoridor.
Pěší turistika a cykloturistika
V zájmovém území je zastoupena značená turistická trasa, v řešeném území se nachází
cyklistické trasy č. 401 a 5110, dále se zde nachází značené naučné stezky.
- 73 -
Individuální (rodinná) rekreace
V řešeném území jsou zastoupeny stabilizované plochy individuální rekreace u Nového
rybníka. Nové plochy pro individuální rekreaci nejsou navrženy.
V územním plánu jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání stabilizovaných ploch
individuální rekreace v lokalitě Nový rybník:
Výšková regulace zástavby: 1 nadzemní podlaží + podkroví
Charakter zástavby: Požadavek na respektování charakteru stávající zástavby rekreačních
chat.
Intenzita zastavění:
U stabilizovaných ploch se pro novostavby a přístavby stanovuje intenzita zastavění:
a) Na pozemcích o výměře do 500 m2 - do 10%
b) Na pozemcích o výměře nad 500 m2 se:
- každému jednotlivému objektu rodinné rekreace stanovuje teoretická výpočtová plocha
pozemku 500 m2
- intenzita zastavění k teoretické výpočtové ploše se stanovuje do 10 %
- stávající vyšší intenzita zastavění akceptována
Odůvodnění stanovených podmínek prostorového uspořádání
Popis lokality a stávajícího charakteru zástavby :
Rekreační lokalita se nachází v jižní části města západně od Nového rybníka a je tvořena
2 stabilizovanými plochami rodinné rekreace RI.
a) Severní plocha RI
Charakter a struktura zástavby - v severní části je zástavba rekreačních objektů situována
po obou stranách komunikace. Rekreační objekty v západní části jsou situovány v jednotné
řadě podél komunikace, rekreační objekty východně od komunikace jsou volně uspořádané.
Zástavba má charakter rekreačních nebo zahradních domků, zastřešených šikmou střechou
o vyšším sklonu a využitým podkrovím, část objektů je o nižším sklonu bez podkroví.
Výška zástavby – převládající výška zástavby je 1 nadzemní podlaží + podkroví.
Oplocení - některé pozemky západně od komunikace jsou oploceny.
Intenzita zastavění – velikost stávajících parcel je do 500 m2, stávající rekreační objekty jsou
o zastavěné ploše do 50 m2. Intenzita zastavění stávajících pozemků ploch je tedy cca do 10%
(údaje z katastru nemovitostí).
V ploše se nachází pozemek s budovou bývalé jídelny, jehož vyšší intenzita zastavění (16%)
je akceptována.
b) Jižní plocha RI
Charakter zástavby - v jižní části je zástavba rekreačních objektů situována pouze východně
od komunikace. Zástavba má charakter rekreačních chat, které jsou v ploše volně uspořádané.
Rekreační objekty jsou jednopodlažní, bez podkroví, zastřešené šikmou střechou o nízkém
sklonu.
Výška zástavby - Převládající výška zástavby je 1 nadzemní podlaží bez podkroví
Oplocení. Pozemky v ploše nejsou oploceny.
Intenzita zastavění – typické rekreační chaty v lokalitě jsou o zastavěné ploše do 50 m2 ,
pouze 1 rekreační chata má zastavěnou plochu 64 m2.
Pozemky k rekreačním chatám nejsou vymezeny, ve vymezené ploše pro rodinnou rekreaci
připadá na 1 rekreační chatu velikost pozemku 476 m2 . Intenzita zastavění je tedy do 10%
(údaje z katastru nemovitostí).
- 74 -
Rekapitulace charakteristiky stávající zástavby:
Stávající zástavba je charakterizována převládající výškou 1 nadzemní podlaží + podkroví.
Charakteristická velikost pozemků stávajících rekreačních chat resp. velikost plochy,
připadající a 1 rekreační objekt je cca do 500 m2 . Charakteristická intenzita zastavění je
do 10 %. Odchylky stávající zástavby od uvedené charakteristiky jsou akceptovány.
7. 5. 3. Plochy občanského vybavení
V současné době je v Hrotovicích umístěna občanská vybavenost:
A. VEŘEJNÁ VYBAVENOST
Školství a výchova
Mateřská škola
Jedná se o nové vyhovující zařízení situované v centru obce s dostatečným areálem.
Navštěvuje ji cca 75 dětí. Součástí mateřské školy je školní jídelna.
Základní škola
Základní škola je situována v centru města včetně pavilónu tělocvičny. Součástí školy je
školní družina. Existuje záměr na vybudování víceúčelového hřiště pro školu v návaznosti na
tělocvičnu.
Základní umělecká škola
Základní umělecká škola je umístěna v objektu bývalé základní školy u autobusového
nádraží.
Zdravotní a sociální péče
Zdravotní středisko
V objektu zdravotního střediska jsou umístěny ambulance praktických lékařů. Zubní ordinace
je v samostatném objektu.
Vedle zámku (v inkubátoru) je další ordinace a prostory vyhrazené pro rehabilitaci pacientů.
Lékárny
Lékárna je situována v Zákostelní ulici v objektu zdravotního střediska.
Dětský domov
Dětský domov je umístěn na ulici Mládeže a je ve vyhovujícím stavu. Počet umístěných dětí
je cca 20.
Dům s pečovatelskou službou
V centru města je umístěno nové vyhovující sociální zařízení s pečovatelskou službou
pro seniory s kapacitou cca 30 míst.
Kulturní zařízení
Knihovna
Městská knihovna je umístěna v základní umělecké škole.
Muzeum – v objektu vedle zámku (bývalém kině) je umístěna pamětní síň místního rodáka,
malíře a profesora kreslení Františka Zvěřiny.
Zámek – zámek se nachází v centru a je ve správě města. V zámku je umístěn městský úřad,
obřadní síň a prostory pro pořádání kulturních akcí. Dále je v zámku Česká spořitelna a
modlitebna Církve československé husitské.
Turistické a informační centrum - Informační centrum je umístěno v budově Památníku
F. B. Zvěřiny na náměstí.
- 75 -
Tělovýchova a sport
Sportovní areál
Východně od města leží nový sportovní areál na kopanou se dvěma travnatými hřišti. Součástí
areálu je zázemí pro sportovce. Je uvažováno s rozšířením ploch východně směrem
k Rouchovance.
Sokolovna
V současné době slouží pouze pro sportovní účely k základní rekreační tělovýchově.
U sokolovny se nachází sportovní areál s několika hřišti - antukový kurt na tenis a volejbal,
travnatá plocha v zimě sloužící jako kluziště a rozměrem nestandardní hřiště na kopanou.
Hřiště na tenis a volejbal
V severozápadní části města u bytových domů u Horního rybníka bylo umístěno hřiště
na volejbal a tenis, nyní je zeleň. Záměrem je zde umístit plochu pro bydlení.
Hřiště pro děti a mládež
Dětská hřiště jsou rozmístěna v několika částech města. Větší dětská hřiště jsou u mateřské
školy, v parku u autobusového nádraží, před kostelem, před sýpkou.
Tělocvičny
Tělocvična je umístěna v objektu sokolovny a u základní školy. Sportovní hala a bazén jsou
také ve Sport hotelu.
Sportovní střelnice – bývalá střelnice je v jižní části řešeného území, v současné době
nevyužívaná.
Koupaliště
U Dolního nového rybníka je upravené přírodní koupaliště s pláží, kioskem s občerstvením
a hřištěm pro míčové hry.
U koupaliště je sezónní ubytovací zařízení s kapacitou 20 lůžek.
Veřejná administrativa
Městský úřad Hrotovice - je umístěn v areálu zámku včetně stavebního úřadu.
Městský úřad integruje matrikou, stavebním úřadem a ostatními přenesenými pravomocemi
pro cca 16 okolních obcí.
Pošta - je umístěna v samostatné budově na Brněnské ulici za hotelem Florián. Doručovací
obvod - Hrotovice, Bačice, Krhov, Odunec, Račice, Slavětice, Stropěšín, Udeřice.
Policie ČR – stanice umístěna v samostatném objektu na nám. 8 května.
Hasičská zbrojnice - profesionální hasičský sbor je umístěn v severní části obce
v rekonstruovaných objektech.
Ostatní vybavenost
Kostel s farou je umístěn v Zákostelní ulici.
Hřbitovy – jsou situovány v jihozápadní části města. Hřbitov Církve československé husitské
má vyhlášené ochranné pásmo 40 m. Ochranné pásmo hřbitova církve Československé
husitské je vyhlášené Městským úřadem Hrotovice dne 16.1.2012 pod č.j.
MUHR/OVŽP/1276/11-JN. Stanovené ochranné pásmo bude respektováno. V ochranných
pásmech pohřebišť by neměly být umísťovány stavby a činnosti, které by ohrožovaly
provozem pohřebiště nebo mohly ohrozit provoz veřejného pohřebiště nebo jeho důstojnost.
Jižně od katolického hřbitova bude vymezena plocha pro případné rozšíření zázemí hřbitova
(parkoviště, zeleň).
B. PLOCHY KOMERČNÍ VYBAVENOSTI
Komerční administrativa
Bankovnictví, pojišťovnictví - umístěny v rekonstruovaných prostorech zámku.
- 76 -
Benzínová čerpací stanice (Čepro, a.s.) - umístěna na Jihlavské ulici při vjezdu do města.
Obchody
Nákupní širokosortimentní prodejna (JMB) je umístěna v centru obce. Další prodejna potravin
se nachází v centru města na nároží ul. Třebíčské a F. B. Zvěřiny.
Ostatní obchody
Jsou situovány převážně v centrální části města na ul. F.B.Zvěřiny
Stravovací zařízení a ubytovací zařízení
Sport-V-Hotel
Ubytovací a stravovací zařízení s ubytovací kapacitou 250 lůžek. Součástí hotelu je krytý
bazén s whirpoolem a soláriem, sportovní hala se 2 tenisovými kurty, squashe, bowlingu a
posilovny, lanové centrum a další zařízení. V hotelu se dále nachází dva společenské sály,
salonky, školící střediska.
Hotel Florián
Stravovací a ubytovací zařízení s kapacitou 17 lůžek. Součástí hotelu je pivnice a salonek.
Ve městě je několik dalších stravovacích zařízení.
Za zámkem se nachází závodní jídelna ZD.
Pension
Sezónní ubytovací zařízení situované u koupaliště. Kapacita ubytování cca 20 lůžek.
Ve městě jsou další ubytovací zařízení
V rekreačním areálu u Horního nového rybníka je provozována restaurace v bývalém
podnikovém rekreačním zařízení.
Služby
Zahradnictví je situováno v centrální části města. Plocha zahradnictví je z větší části
vymezena jako plocha smíšená komerční, část je vymezena jako zastavitelná plocha pro
bydlení v rodinných domech městské a příměstské.
Ostatní služby jsou rozmístěny na celém území města.
Koncepce občanského vybavení
Plochy občanské vybavenosti jsou rozděleny na plochy:
- OV - Občanské vybavení - veřejná infrastruktura
- OM - Občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední
- OS - Občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení
- OH - Občanské vybavení - hřbitovy
Občanská vybavenost města bude přednostně umísťována na stabilizovaných plochách
občanského vybavení. Stávající plochy pro občanské vybavení ve vlastním sídle Hrotovice
jsou dostatečné, v územním plánu jsou vymezeny pouze nové plochy pro občanské vybavení
u hřbitovů jako plochy pro zázemí hřbitova. Dále je v územním plánu navrženo rozšíření
stávajícího sportoviště v údolí Rouchovanky. V centrální části je pak vymezena plocha
přestavby pro občanské vybavení u školy.
Zařízení občanského vybavení lze umístit také v rámci stávajících objektů, a to jak
v plochách občanského vybavení, tak v rámci přípustných činností v plochách pro bydlení,
plochách smíšených obytných a dalších podle podmínek využití ploch s rozdílným způsobem
využití.
- 77 -
7. 5. 4. Plochy výroby a skladování
Výrobní zařízení:
MICO, spol.s r.o. - areál je situovaný severovýchodně od města v prostorově oddělené části
bývalé cihelny. Firma se zabývá kovovýrobou. V návaznosti na stávající plochu jsou
vymezeny nové zastavitelné plochy, převzaté ze změny č. 3 ÚPSÚ Hrotovice.
Stavební firma ing. Pelán - stabilizovaná plocha stavební firmy vedle čerpací stanice.
Stavební firma V – stav ing. B. Vala - plocha stavební firmy v ulici Jihlavská.
AMT Hrotovice, spol. s r.o. a BAUSTAV, spol. s r.o – sklad olejů a maziv stavební výroba.
Krajská správa a údržba silnic – areál u silnice II/152 na východním okraji města.
VIPATRANS, spol. s r.o. autoopravna – uvnitř zástavby v ul. Hladov.
Stavebniny Abrahám – v ul. Hladov
Zámečnictví Mezník – v hospodářských objektech za zámkem.
Ve městě jsou zastoupeny další menší provozovny.
Zemědělství
AGRO 2000 – areál se nachází na západním okraji sídla u silnice II/152, jedná se zemědělské
služby
Zemědělské družstvo Hrotovice, družstvo – areál je situovaný severovýchodně od města.
V areálu je zařízení umístěny objekty rostlinné i živočišné výroby a skladovací objekty a
silážní žlaby. V areálu je také umístěna bioplynová stanice.
V areálu jsou umístěny stáje – stáj pro prasnic, stáje pro dojnice, výkrm prasat, teletník,
porodna prasnic a dochov selat.
Vepřín jižně od města – není využívaný, je navržena přestavba na plochu drobné a řemeslné
výroby
Sýpka mezi Znojemskou ulicí a ulicí Dražka
Vliv zemědělské výroby na životní prostředí
Areál Zemědělského družstva Hrotovice má vyhlášené ochranné pásmo z roku 2010 ve tvaru
polygonu přesahující hranice areálu. V ochranném pásmu se nenachází stávající stavby
vyžadující hygienickou ochranu. Ochranné pásmo je zakresleno v grafické části odůvodnění
územního plánu. Do ochranného pásma nezasahují nově navrhované zastavitelné plochy
pro bydlení, rekreaci nebo občanského vybavení. Do stanoveného ochranného pásma zasahují
pouze navrhované plochy pro výrobu.
Koncepce výroby
Plochy výrobní jsou rozděleny na:
- VL - Výroba a skladování - lehký průmysl – VL
- VD - Výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba
- VZ - Výroba a skladování - zemědělská výroba
V územním plánu jsou vymezeny stabilizované plochy pro výrobu a skladování – lehký
průmysl především v severovýchodní části řešeného území v bývalé cihelně (Kruhovka), dále
pak východně od obce u silnice II/152 směr Slavětice. Dále jsou plochy pro výrobu v městě
Hrotovice reprezentovány stabilizovanými plochami drobné výroby u zámku na západním
okraji města u silnice na Jaroměřice nad Rokytnou. Nové plochy výrobu jsou navrženy
- 78 -
v severní části města podél silnice na Dalešice, v návaznosti na stávající areál zemědělské
výroby a dále pak v západní části města rovněž v návaznosti na stávající výrobní areály.
Zemědělské areály v Hrotovicích jsou vymezeny jako stabilizované plochy
pro zemědělskou výrobu. Nové plochy pro zemědělskou výrobu nejsou navrženy. Areál
bývalého vepřína jižně od obce je navržen v územním plánu jako přestavbová plocha
pro drobnou a řemeslnou výrobu.
Nová výstavba na stabilizovaných i navrhovaných plochách výroby bude realizována podle
regulativů jednotlivých ploch s ohledem začlenění do stávající zástavby a začlenění
do krajiny, respektování dálkových pohledů na sídlo a respektování obrazu sídla a krajiny.
Koncepce vymezení ploch nových ploch výroby vychází z vymezení stabilizovaných ploch
výroby, vymezení ploch výroby v ÚPSÚ, a návaznosti na dopravní systém.
7. 6. ODŮVODNĚNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ OBCE NA PLOCHY S ROZDÍLNÝM
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
Členění území obce na plochy s rozdílným způsobem využití
Základní členění vychází z vyhlášky č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích
na využívání území. Tyto plochy jsou podle specifických podmínek a s ohledem na charakter
řešeného území daného území v souladu s výše uvedenou vyhláškou podrobněji členěny.
V územním plánu jsou vymezeny plochy:
Plochy bydlení
BH - Bydlení v bytových domech
BI - Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
Plochy rekreace
RI - Rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci
RH - Rekreace - plochy staveb pro hromadnou rekreaci
RN - Rekreace - na plochách přírodního charakteru
Plochy občanského vybavení
OV - Občanské vybavení - veřejná infrastruktura
OM - Občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední
OS - Občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení
OH - Občanské vybavení - hřbitovy
Plochy smíšené obytné
SM - Plochy smíšené obytné - městské
SK - Plochy smíšené obytné - komerční
Plochy dopravní infrastruktury
DS - Dopravní infrastruktura - silniční
Plochy technické infrastruktury
TI - Technická infrastruktura – inženýrské sítě
TO - Plochy staveb a zařízení pro nakládání s odpady
Plochy výroby a skladování
VL - Výroba a skladování - lehký průmysl
VD - Výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba
VZ - Výroba a skladování - zemědělská výroba
Plochy veřejných prostranství
PV - Veřejná prostranství
- 79 -
ZV - Veřejná prostranství - veřejná zeleň
Plochy zeleně
ZS - Zeleň - soukromá a vyhrazená
ZO - Zeleň - izolační a ochranná
Plochy vodní a vodohospodářské
W - Plochy vodní a vodohospodářské
Plochy zemědělské
NZ - Plochy zemědělské
Plochy lesní
NL - Plochy lesní
Plochy přírodní
NP - Plochy přírodní
Plochy smíšené nezastavěného území
NS - Plochy smíšené nezastavěného území
Nově jsou vymezeny plochy zeleně (zeleň - soukromá a vyhrazená a zeleň - ochranná a
izolační), které nejsou v základním členění výše uvedené vyhlášky obsaženy. Důvod
vymezení vychází z urbanistické koncepce a požadavku charakterizovat plochy zeleně, která
nejsou plochami veřejných prostranství.
Vymezení ploch a členění ploch s rozdílným způsobem včetně ploch zeleně vychází také
z metodiky MINIS, využití metodiky bylo požadováno v zadání ÚP.
7. 7. OCHRANA PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A HISTORICKÝCH HODNOT
ÚZEMÍ
7. 7. 1. Přírodní podmínky
Krajinná charakteristika území
Severní polovina katastru je tvořena intenzivně obdělávanou zemědělskou půdou, patří
k nejúrodnějším oblastem okresu Třebíč. Odlišný charakter krajiny má jižní převážně
zalesněná část řešeného území v okolí údolí vodních toků. Hlavní toky řešeného území jsou
Rouchovanka a Račický potok, které vytvářejí na meandrujících tocích členitá údolí, části
toků jsou regulovány. Na vodních tocích je v řešeném území řada rybníků a nádrží.
Plochy lesů jsou zastoupeny komplexem Velikého lesa v jižní části katastru mezi Hrotovicemi
a obcí Rouchovany dále jsou lesy zastoupeny v údolích vodních toků.
Krajina širšího zájmového území je silně ovlivněna Jadernou elektrárnou Dukovany a
souvisejícími koridory inženýrských sítí. Město Hrotovice je však částečně pohledově
odděleno od JEDU komplexem lesa - vysoké chladicí věže jsou viditelné i nad horizontem
lesa.
Osídlení krajiny - osídlení je soustředěno do města Hrotovice. Samostatnou částí je bývalá
cihelna Kruhovka, samota Nové Dvory a myslivna.
Reliéf území
Území mimo údolí toků je charakterizováno mírně zvlněným terénem, nadmořská výška se
pohybuje kolem 420 m n. m. Okolní vrchy dosahují 447 m n. m. (Novákův kopec). Vlastní
zastavěná část Hrotovic leží v nadmořské výšce cca 430 m n. m. – 400 m.n.m.
- 80 -
Geomorfologické poměry
Z hlediska geomorfologického patří řešené území do oblasti Českomoravské vrchoviny, celku
Jevišovská pahorkatina a podcelku Znojemská pahorkatina. Znojemské pahorkatiny je
plošinatý a pohorkatinný povrch, do něhož jsou zaříznuta hluboká údolí řek s meandry.
Vodní toky a vodní nádrže
Nejvýznamnějšími toky v řešeném území jsou VVT Rouchovanka a DVT Račický potok.
Na Rouchovance se nachází několik vodních nádrží. Jižně od obce jsou to Dolní a Horní
Nový rybník, které složí k rekreaci. Severovýchodně a severně od obce se na Rouchovance
nachází čtyři bezejmenné vodní plochy, tyto vodní nádrže sloužili dříve k zavlažování.
Zastavěným územím protéká tok Milačka se třemi drobnějšími vodními plochami (Milačka,
Horní rybník a Dolní rybník).
Lesy
Prakticky celá jižní část řešeného území od zastavěného území Hrotovic je téměř zalesněna.
V jižní části katastru se nachází velký lesní komplex Veliký les, východně od obce pak lesní
komplex Jezera a v severní části podél Rouchovanky lesní komplex Hrotovické hájky.
V řešeném území jsou zastoupeny převážně lesy hospodářské.
Strategie ochrany krajinného rázu území ORP Třebíč
Ve strategii je vymezeno místo krajinného rázu Údolí Rouchovanky. Území je vymezeno
v údolí Rouchovanky a přesahuje řešené území směrem na Rouchovany. Rouchovanka zde
vytváří malebná zákoutí s převahou přírodních elementů. Jako negativní prvky jsou
vyhodnoceny:
- zanedbanost některých prostorů, zejména v okolí mlýnů a Nových Dvorů
- regulace vodního toku a místy patrná odvodnění toku
- dominanta Jaderné elektrárny Dukovany
V ÚP Hrotovice je většina území místa krajinného rázu Údolí Rouchovanky součástí
regionálního biocentra (jsou zde vymezeny stabilizované plochy přírodní). Podél toku
Rouchovanky je vymezen lokální biokoridor. V území v okolí Nových Dvorů jsou z důvodů
zvýšené ochrany krajiny navrženy změny v krajině směřující ke zvýšení ekologické stability
území a ochraně krajiny – změna z ploch zemědělských na plochy smíšené nezastavěného
území. Velká část území místa krajinného rázu Údolí Rouchovanky je součástí regionálního
biocentra s ochranou vyplývající z tohoto zařazení, z tohoto důvodu není místo krajinného
rázu vymezeno ve výrokové části ÚP.
7. 7. 2. Ochrana přírody a krajiny
Limity ochrany přírody a krajiny jsou zakresleny v grafické části odůvodnění ÚP.
Zvláště chráněná území - v řešeném území se v současné době nenacházejí.
NATURA 2000 - v řešeném území se nenachází.
Památné stromy
1. Duby pod hájovnou u Panského Dvora
2. Platan u Panského Dvora
3. Dub u Hrotovic
4. Duby u Rouchovanky
5. Dub u koupaliště
6. Dub u Nových Dvorů
- 81 -
7.
8.
9.
10.
11.
Dub u Mocly
Mstěnická alej
Prostor s 60 památnými duby u Hrotovic
Duby v Rouchovanky
Duby u Mlýnského potoka
Evidované lokality ochrany přírody:
HR 003 – Pastvisko u Nových Dvorů – stepní trávníky s výskytem ohrožených druhů
HR 007 – Voňavá – hadcový bor s výskytem kriticky ohroženého rostlinného druhu
HR 009 – Hrádek a Černá kopanina – smíšený les a zbytky suchých trávníků na hadcích,
ohrožená flóra.
Významné krajinné prvky - v řešeném území jsou z obecně vyjmenovaných významných
krajinných prvků zastoupeny lesy, vodní toky a údolní nivy.
Registrovaný významný krajinný prvek
V řešeném území se nenachází registrované významné krajinné prvky.
Dálkový migrační koridor
Dálkový migrační koridor v šířce 500 m prochází přes lesní komplex v jižní a jihovýchodní
části řešeného území. Koridor nezasahuje do zastavěných území.
Migračně významné území - téměř celá jižní polovina katastru Hrotovice.
V tomto území je pak nutné zachovat propustnost krajiny pro velké savce.
7. 7. 3. Nerostné suroviny
V řešeném území Hrotovic je na jihozápadní hranici katastru evidováno poddolované
území z minulých těžeb.
V řešeném území nejsou evidována sesuvná území.
V řešeném území nejsou vyhodnocena výhradní ložiska nerostů nebo jejich prognózní
zdroj a nejsou zde stanovena chráněná ložisková území (CHLÚ)
V řešeném území není stanoven žádný dobývací prostor.
7. 7. 4. Ochrana kulturních památek
Nemovité kulturní památky
45244/7-2651
39568/7-2652
38210/7-2654
37533/7-2653
24233/7-2656
37037/7-2655
18356/7-2657
32370/7-2649
35442/7-3039
kostel sv. Vavřince
socha sv. Donáta
socha sv. Floriána
socha sv. Františka z Pauly
socha sv. Jana Nepomuckého
socha sv. Jana Nepomuckého
socha sv. Vendelína
zámek
zaniklá ves Mstěnice - archeologické stopy
- 82 -
Nemovitá kulturní památka Mstěnice má vyhlášené ochranné pásmo pod č.j. 113/R 198JN/No ze dne 22. 6. 1998.
Ochrana archeologických lokalit
Území archeologického zájmu a území s archeologickými nálezy - celé správní území obce je
nutno považovat za území archeologického zájmu podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.
ve znění pozdějších předpisů.
Součástí kulturních a civilizačních hodnot území jsou i archeologické památky (archeologické
nálezy ve smyslu § 23 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění
pozdějších předpisů. Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy,
jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému
ústavu a umožnit mu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území archeologický
výzkum (§ 20 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů).
Archeologické nálezy – V zadání územního plánu bylo požadováno respektovat
archeologické lokality vymezené Národním památkovým ústavem a zakreslit je jako limit
do odůvodnění územního plánu. V grafické části odůvodnění územního plánu jsou zakresleny
archeologické lokality kategorie ÚAN I (lokality s prokázaným výskytem archeologických
nálezů) a kategorie ÚAN II (lokality s předpokládaným výskytem archeologických nálezů).
Území s archeologickými nálezy
24–33-11/1 jádro obce
24–33-11/1 zámek
22–33-12/4 cihelna
24–33-17/2 Mstěnice - hrádek, zřícenina
24–33-17/2 Mstěnice – zaniklá středověká ves, tvrz
Urbanistické, architektonický, historické a kulturní hodnoty.
Na základě vymezení v ÚAP Třebíč a doplňujících průzkumů a rozborů jsou dále v ÚP
vymezeny plochy a objekty s urbanistickými, architektonickými, historickými a kulturními
hodnotami. Důvodem vymezení je podstatný význam pro obraz města. Jsou vymezeny:
- významné urbanistické hodnoty
- významné architektonicky hodnotné stavby
- významné stavební dominanty
- památky místního významu
- historicky významná stavba
Konkrétní hodnoty a podmínky ochrany hodnot jsou obsaženy ve výrokové části ÚP.
7. 8. NÁVRH ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY
Podkladové dokumentace
Hlavními výchozími podklady pro řešení územního systému ekologické stability:
ZÚR Kraje Vysočina (2008) včetně aktualizace č.1 ZÚR (2012)
Generel územního systému ekologické stability - zpracoval ing. David Mikolášek,
Agroprojekt PSO, s. r. o. Brno, Cejl 73.
- 83 -
Aktualizace generelů ÚSES pro bývalý okres Třebíč byla zpracována rovněž
ing. D. Mikoláškem (Agroprojekt PSO) v roce 2000, tato aktualizace zohlednila Územně
technický podklad nadregionálních a regionálních ÚSES ČR (1996).
Řešení ÚSES v ÚPSÚ Hrotovice v platném znění.
Schválené a rozpracované územní plány okolních obcí
Východiska a odůvodnění koncepce řešení a vymezení nadregionální a regionální úrovně
ÚSES
Hlavním východiskem pro řešení nadregionální (NR) a regionální (R) úrovně ÚSES jsou
ZÚR kraje Vysočina, obsahující koncepční řešení NR a R úrovně ÚSES a zásady
pro zapracování NR a R ÚSES do ÚPD obcí.
Dle ZUR kraje Vysočina do řešeného území zasahují tyto skladebné prky ÚSES regionálního
významu:
RC 225 Údolí Rouchovanky
RK 532 Údolí Rouchovanky – Kadečka
RK 1477 Slavětice – Údolí Rouchovanky
Regionální biocentrum RC 225 je v řešeném území vymezeno v údolí Rouchovanky a
regionální biokoridory RK 532 a RK 1477 v lesním komplexu kolem Rouchovanky.
Východiska a odůvodnění koncepce řešení a vymezení místní úrovně ÚSES
Řešení místní úrovně ÚSES částečně vychází z podkladových dokumentací, z nichž
se v různé míře uplatnily všechny dokumentace výše jmenované. Dále byly v řešení
zohledněny následující přístupy a jevy:
uplatnění principu tvorby soustav prvků ÚSES;
aktuální stav a limity využití území;
metodickými nástroji stanovené limitující prostorové a funkční parametry pro jednotlivé
typy skladebných částí ÚSES.
Přírodovědná východiska a zvolená koncepce ÚSES
Územní systém ekologické stability tvoří biocentra, biokoridory a interakční prvky
Biocentrum je plocha, která svojí polohou v krajině a celkovou rozlohou umožňuje vznik
sukcesně vyspělých a přirozeně stabilních (odolných) ekosystémů tvořených autochtonními
druhy organizmů.
Biokoridor je pás území propojující biocentra a umožňuje mezi biocentry šíření
autochtonních druhů organizmů.
Potenciální funkčnost biocenter a biokoridorů vychází z celkové koncepce uspořádání prvků
v krajině a dodržení prostorově funkčních parametrů. Významná je také poloha prvků
vzhledem k charakteru území. Aktuální funkčnost biocenter a biokoridorů je pak dána
především stavem bioty v daném prvku a v prvcích navazujících.
Soubor biocenter a biokoridorů vymezených v příbuzných typech prostředí tvoří soustavu
prvků ÚSES. Obecně platí, že biokoridor spolu s biocentry, která propojuje, náleží obvykle
ke stejné soustavě prvků a jsou tedy vymezovány v příbuzných typech prostředí.
Na území obce Hrotovice byly vymezeny následující soustavy prvků ÚSES:
Hydrofilní soustava - prvky soustavy jsou vymezovány v nivních polohách v jednoznačné
vazbě na vybrané vodoteče. Obligátní součástí prvků těchto soustav jsou příslušné vodní toky
doplněné o nezbytné navazující biotopy niv (Minimální plocha lokálního biocentra hydrofilní
- 84 -
soustavy je 1 ha, při maximální délce lokálního biokoridoru hydrofilní soustavy 2 000 m a
jeho minimální šířce 20 m.
V plochách prvků hydrofilních soustav jsou cílovým stavem dřevinné ekosystémy
a ekosystémy proudících vod, které mohou být odůvodněných případech kombinovány
s nedřevinnými ekosystémy (louky, mokřady) a ekosystémy stojatých vod (tůně, malé vodní
nádrže). Plochy je možné extenzivně využívat s ohledem na biodiverzitu autochtonních druhů
organizmů
Mezofilní soustava - prvky soustavy jsou vymezovány v běžných mezofilních polohách
(geobiocenózy s těžištěm výskytu ve 3. hydrické řadě), tedy mimo nivní (a suché) polohy.
Minimální plocha lokálního biocentra mezofilní soustavy jsou 3 ha, při maximální délce
lokálního biokoridoru mezofilní soustavy 2 000 m a jeho minimální šířce 15 m.
V plochách prvků mezofilních soustav jsou cílovým stavem dřevinné ekosystémy, které
mohou být odůvodněných případech kombinovány s nedřevinnými ekosystémy (louky,
paseky, lada). Plochy je možné extenzivně využívat s ohledem na biodiverzitu autochtonních
druhů organizmů.
Přehled navržených biocenter a odůvodnění jejich vymezení
Označení
biocentra
Poloha
Odůvodnění
V jižní části řešeného území.
Jižně od města.
Poloha prvku vychází z vymezení prvku v ZÚR kraje
Vysočina a z pokynů pro zpřesnění prvků ÚSES v rámci
jejich zapracování do ÚP.
RK 532/LC1
Při jihozápadní hranici
katastru.
Biocentrum vymezené jako mezofilní vložené do trasy
regionálního biokoridoru.
RK 532/LC2
Při jihozápadní hranici
katastru
Biocentrum vymezené jako mezofilní vložené do trasy
regionálního biokoridoru.
Při východní hranici katastru.
Biocentrum vymezené jako mezofilní vložené do trasy
regionálního biokoridoru.
Při východní hranici katastru.
Biocentrum vymezené jako mezofilní vložené do trasy
regionálního biokoridoru.
Východně od zastavěného
území města.
Biocentrum vymezeno v rámci hydrofilní větvě podél
Rouchovanky.
Severovýchodně od Hrotovic.
Biocentrum vymezeno v rámci hydrofilní větvě podél
Rouchovanky. Návaznost v k.ú. Dalešice.
Severně od Hrotovic.
Biocentrum vymezeno v rámci hydrofilní i mezofilní
větve podél Rouchovanky a přilehlých lesních pozemcích.
Jihozápadně od města
Hrotovice na hranici katastru.
Biocentrum vymezeno v rámci hydrofilní větvě podél
Račického potoka.
LC 9
Západně od Hrotovic na
hranici katastru.
Biocentrum vymezeno v rámci hydrofilní větvě podél
Račického potoka, část biocentra je vymezena na k.ú.
Račice u Hrotovic.
LC 10
V severozápadní části
katastru
Biocentrum vymezené jako mezofilní. Důvodem
vymezení je návaznost na biocentrum vymezené v k.ú.
Odunec.
RC 225
RK 1477/LC3
RK 1477/LC4
LC 5
LC 6
LC 7
LC 8
- 85 -
Přehled navržených biokoridorů a odůvodnění jejich vymezení
Označení
biokoridorů
Poloha
Odůvodnění
RK 532
V jihozápadní části řešeného
územní.
Poloha prvku vychází z vymezení prvku v ZÚR kraje
Vysočina a z pokynů pro zpřesnění prvků ÚSES v rámci
jejich zapracování do územního plánu.
RK 1477
V jihovýchodní části
řešeného územní.
Poloha prvku vychází z vymezení prvku v ZÚR kraje
Vysočina a z pokynů pro zpřesnění prvků ÚSES v rámci
jejich zapracování do ÚP.
LK 1
Východně od města
Hrotovice.
Biokoridor je vymezen jako součást hydrofilní větve
podél Rouchovanky.
LK 2
Podél východní hranice
katastru.
Biokoridor je vymezen jako součást hydrofilní větve
podél Rouchovanky.
LK 3
Podél severovýchodní hranice
katastru.
Biokoridor je vymezen jako součást hydrofilní větve
podél Rouchovanky.
LK 4
Podél severní hranice
katastru.
Biokoridor je vymezen jako součást hydrofilní větve
podél Rouchovanky.
V jižní části řešeného území.
Biokoridor je vymezen jako součást hydrofilní větve
podél Rouchovanky.
Podél západní hranice
katastru.
Biokoridor je vymezen jako součást hydrofilní větve
podél Račického potoka.
Podél západní hranice
katastru.
Biokoridor je vymezen jako součást hydrofilní větve
podél Račického potoka.
LK 8
Podél západní hranice
katastru.
Biokoridor je vymezen jako součást hydrofilní větve
podél Račického potoka.
LK 9
V jihozápadní části řešeného
území.
Biokoridor je vymezen podél jako součást hydrofilní
větve Myslibořického potoka.
LK 10
V jihozápadní části řešeného
území.
Biokoridor je vymezen jako součást hydrofilní větve
podél Bačického potoka.
LK 11
V jihozápadní části řešeného
území.
Biokoridor je vymezen jako součást mezofilní větve
v lesních porostech.
V jižní části řešeného území
Biokoridor je vymezen jako součást mezofilní větve na
okraji lesního komplexu.
LK 13
Ve východní části řešeného
území.
Biokoridor je vymezen jako součást mezofilní větve
v lesních porostech..
LK 14
V severní části řešeného
území.
Biokoridor je vymezen jako součást mezofilní větve na
okraji lesního komplexu.
LK 15
V jihovýchodní části
řešeného území.
Biokoridor je vymezen jako součást mezofilní větve na
okraji lesního komplexu. Důvodem vymezení je návaznost
vymezený biokoridor v k. ú. Rouchovany.
LK 16
Severovýchodní části
Biokoridor je vymezen jako součást mezofilní větve na
LK 5
LK 6
LK 7
LK 12
- 86 -
Označení
biokoridorů
Odůvodnění
Poloha
řešeného území řešeného
území.
zemědělských pozemcích. Důvodem vymezení je
návaznost na vymezený biokoridor v k.ú. Račice u
Hrotovic.
7. 9. VÝCHODISKA NÁVRHU KONCEPCE DOPRAVY
Širší dopravní vztahy
Hrotovice leží na silnici II/152 mezi městem Jaroměřice nad Rokytnou a obcí Dukovany.
Napojení na silnici I/38 je možné v Moravských Budějovicích (cca 20 km). Napojení
na silnici I/23 je možné v Náměšti nad Oslavou (cca 15 km).
Z důvodů umístění JEDU je důležité dopravní napojení oblasti na město Třebíč. Trasa vede
po silnici II/399 a II/351, Hrotovice jsou od Třebíče vzdálené 21 km.
Krajské město Jihlava je dostupné nejlépe po silnici II/152 do Moravských Budějovic a dále
pak po silnici I/38 do Jihlavy nebo přes město Třebíč.
Dopravní napojení na dálnici D1 je možné ve Velké Bíteši, popř. Velkém Meziříčí a Rosicích.
Do základní páteřní sítě Kraje Vysočina jsou zařazeny silnice II/152 a II/399.
Železniční doprava
Řešeným územím neprochází železniční trať.
Silniční doprava
Řešeným územím prochází tyto silnice:
II/152
Nová Bystřice - Moravské Budějovice - Ivančice - Brno
II/399
Velká Bíteš – Náměšť nad Oslavou – Ivančice - Znojmo
III/15245 Hrotovice - Dalešice
III/15244 Hrotovice - Bačice – Radkovice u Hrotovic
III/15243 Hrotovice - Odunec
Silnice jsou ve vlastnictví kraje Vysočina.
Silnice II/152
Je nejvýznamnější silnicí řešeného území. Silnice prochází zastavěným územím města
ve směru východ – západ. Průtah silnice městem je rekonstruován. Kategorie silnice S 9,5/70.
V ZÚR kraje Vysočina je pro homogenizaci stávající trasy silnice II/152 vymezen koridor
o šířce 80 m. Tento koridor je v územním pláni zpřesněn - mimo zastavěné území je vymezen
v šíři 80 m, v zastavěném území a u zastavitelných ploch v šíři stávajících dopravních ploch
této komunikace.
Obchvat Hrotovic - v ÚPSÚ Hrotovice v platném znění je navržen krátký severní obchvat
silnice II/152. Obchvat města je v ÚPSÚ vymezen jako navrhovaná dopravní plocha o šířce
cca 10 m se zakresleným budoucím ochranným pásmem silnice 15 m od osy na obě strany.
Na základě požadavků města a také zadání územního plánu je trasa obchvatu do nového
územního převzata. Na základě požadavků města byla provedena mírná korekce trasy
obchvatu, zejména v jeho západní části. V novém územním plánu bylo území pro potenciální
vedení trasy obchvatu rozšířeno, je vymezen dopravní koridor pro novou trasu II/152 (severní
obchvat města) v šíři cca 60 m, což odpovídá zhruba dvojnásobku budoucího ochranného
- 87 -
pásma silnice II. třídy. Trasu obchvatu je třeba prověřit dopravní studií. Optimální by bylo
využít dopravní studii při zpracování územních studií lokalit RD, požadovaných ÚP.
Silnice II/399
Silnice prochází mimo zastavěné území malou částí katastru na jeho východní hranici. Trasa
silnice je územně stabilizovaná. V ZÚR kraje Vysočina je pro homogenizaci stávající trasy
silnice II/399 vymezen koridor o šířce 80 m. Koridor prochází nezastavěným územním, je
tady v územním plánu vymezen rovněž šíři 80 m. Zpřesnění v ÚP spočívá v jeho šířkovém
vymezení v měřítku územního plánu.
Silnice III/15245
Silnice se odpojuje ze silnice II/152 v prostoru autobusového nádraží a zajišťuje dopravní
napojení směrem na Dalešice. Trasa silnice je územně stabilizovaná. Kategorie silnice
S 7,5/60 mimo zastavěné území a MO 8/50 v zástavbě.
Silnice III/15244
Silnice v současné době vychází z křižovatky u zámku a zajišťuje dopravní napojení směrem
na Bačice a Radkovice u H. Trasa silnice je územně stabilizovaná. Kategorie silnice S 7,5/60
mimo zastavěné území a MO 8/50 v zástavbě.
Silnice III/15243
Silnice je na okraji zastavěného území a dále prochází mimo zastavěné území směrem
na Odunec Trasa silnice je územně stabilizovaná. Kategorie silnice S 7,5/60 mimo zastavěné
území a MO 8/50 v zástavbě.
Na území obce bylo provedeno sčítání intenzity dopravy v roce 2010 na silnici II/152
a II/399.
Respektovat ochranná pásma silnic dle § 30 zákona č.13 /1997 Sb. v platném znění.
Postupovat v souladu s § 12 „Podmínky pro připojování sousední nemovitosti k silnicím
a místním komunikacím” a s §11 „Podmínky pro vzájemné připojování pozemních
komunikací” vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích a v souladu s ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací” a ČSN 73
6102 „Projektování křižovatek na pozemních komunikacích.
Při výstavbě inženýrských sítí bude třeba v následné projektové dokumentaci minimalizovat
dotčení silnic.
Místní a ostatní komunikace
Trasy stávajících místních komunikací jsou stabilizované. Hlavní místní komunikace jsou
v územním plánu vymezeny jako plochy dopravní. Plochy pro místní komunikace
v zastavěném území jsou v územním plánu vymezeny jako plochy veřejných prostranství.
V územním plánu nejsou vymezeny plochy pro umístění nových místních komunikací.
Úpravy a rekonstrukce místních komunikací budou realizovány na stávajících plochách
veřejných prostranství. Nové místní komunikace v rozvojových plochách budou navrženy
v podrobnější navazující dokumentaci. Komunikační napojení jednotlivých lokalit
v podrobnější dokumentaci řešit v souladu s ČSN 736110, ČSN 736102 a ČSN 736101.
Třídy místních komunikací (podle vyhl. č. 104/97 Sb.) – průtah II/152 – II. třídy, ostatní MK
III. třídy, Funkční skupiny místních komunikací (podle urbanisticko-dopravní funkce dle ČSN
736110) průtah II/152 – B, ostatní místní komunikace C.
- 88 -
Ostatní dopravní plochy a trasy
Cyklistické a turistické trasy
Cyklotrasy – územím prochází značené cyklotrasy
Trasa číslo 401 - Třebíč - Hrotovice - Dukovany - Moravský Krumlov; je součástí trasy
Jihlava-Český Těšín
Trasa číslo 5110 Moravské Budějovice- Ohrazenice – Dalešice. V řešeném územím
prochází po silnici III/15244 od Bačic přes město Hrotovice a dále pak po silnici
III/15245 do Dalešic
Řešeným územím prochází značená turistická trasa.
Zemědělská doprava
Hlavní zemědělské a lesní cesty významné z hlediska prostupnosti krajiny jsou zakresleny
v koordinačním výkresu odůvodnění územním plánu jako překryvná linie na plochách
zemědělských, lesních, přírodních a plochách smíšených nezastavěného území. Méně
významné zemědělské cesty nejsou samostatně vyčleněny. Síť zemědělských komunikací
z hlediska zajištění přístupu k zemědělským pozemkům bude třeba vyřešit v rámci
komplexních pozemkových úprav.
V územním plánu je v rámci přípustných činností na zemědělské půdě možné umístit
zemědělské cesty.
Parkoviště
Dopravní plochy pro parkování a odstavování vozidel jsou vymezeny především v rámci
ploch veřejných prostranství. Nové samostatně vymezené dopravní plochy pro parkování
nejsou v územním plánu navrženy. Umístění parkoviště je přípustné na většině funkčních
ploch a na veřejných prostranstvích.
V navazujících řízeních je třeba respektovat požadavek na umístění odstavných a parkovacích
stání na stavebním pozemku podle vyhlášky č. 501/2006 Sb.
V současné době je ve městě řada parkovišť. V centrální části jsou parkoviště před zámkem,
ve dvoře zámku, dále u podejny potravin JMB, u autobusového nádraží, u restaurace
u Floriánů, u zdravotního střediska a další. Nedostatečná kapacita parkovišť je v centrální
části u Sport V hotelu. Parkoviště budou umístěna podle prostorových možností na veřejných
prostranstvích a ostatních plochách RZV, zejména občanské vybavenosti.
Garáže
Samostatně vymezené plochy garáží jsou vymezeny v severovýchodní části města v ulici
Mírová pro řadové garáže. Řadové garáže uvnitř města u bytových domů v ulici 1. máje a
dalších nejsou samostatně vymezeny, jsou zakresleny jako součást bytových domů. Nové
monofunkční plochy garáží nejsou vymezeny.
V současné době, ale i ve výhledu bude obyvatelstvo garážovat svoje vozidla na vlastních
pozemcích.
Chodníky
V současné době jsou chodníky podél komunikací z velké části vybudovány. Alespoň
jednostranné chodníky by měly být vybudované podél průtahu silnic a k napojení nových
ploch pro bydlení. V grafické části nejsou chodníky podél silnic zakresleny, jsou součástí
dopravního koridoru silnic a místních komunikací.
Hromadná doprava
V centru města je vybudováno autobusové nádraží v dostatečně kapacitě.
- 89 -
Posouzení hluku z dopravy
Silniční doprava
Posouzení možných negativních vlivů silniční dopravy v podrobnosti odpovídající územnímu
plánu je doloženo v příloze odůvodnění územního plánu. Byly posuzovány úseky silnice
II/152 a II/399, kde bylo provedeno sčítání dopravy ŘSD v roce 2010 (dopravní intenzity jsou
uvedeny v příloze). Pro posouzení ohrožení chráněné zástavby posuzovány možnosti
s obchvatem a bez obchvatu.
Podle uvedeného výpočtu při použití prognózy intenzit automobilové dopravy (TP 225)
bylo zjištěno ohrožení hlukem z dopravy u ploch v úseku silnice II/152 a to podél severního
obchvatu silnice II/152 a v případě nerealizace obchvatu také podél průtahu městem.
Plochy pro bydlení podél silnice II/152 jsou vymezeny jako plochy s podmíněně přípustným
využitím z hlediska hluku z dopravy.
Využití ploch je podmíněno prokázáním v následných řízeních podle stavebního zákona,
že pro objekty chráněné nebudou překračovány hygienické limity hluku
a zdraví škodlivých emisí. V případě jejich překračování není možno výstavbu chráněných
objektů realizovat.
7. 10. VÝCHODISKA NÁVRHU KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
V odůvodnění územního plánu jsou zakresleny pouze hlavní stávající inženýrské sítě,
zejména mimo zastavěné území. Požadavek na zakreslení pouze hlavních tras technické
infrastruktury v koordinačním výkresu odůvodnění vyplývá např. ze seminářů k územnímu
plánování (ing. Tomáš Sklenář), nebo z modelového příkladu územního plánu po novele
stavebního zákona (ing. arch. Vlasta Poláčková 2013).
Pro nové navržené inženýrské sítě jsou v územním plánu vymezeny koridory
technické infrastruktury. Koridor technické infrastruktury je území určené k umístnění stavby
technické infrastruktury. V rámci vymezeného koridoru je možná určitá variabilita umístění
dané stavby, koridor také nebude pro danou stavbu využit celý. Působnost koridoru končí
realizací stavby technické infrastruktury.
Inženýrské sítě v zastavěném území, uliční řady, přípojky a.j. nejsou zakresleny zahrnuty
do územního plánu. Tyto inženýrské sítě (mimo přípojky) jsou však zakresleny v odůvodnění
územního plánu jako doplňující výkresy.
7. 10. 1. Vodní hospodářství
Vodohospodářská zařízení
Vodní toky
Řešeným územím protéká významným vodní tok Rouchovanka, vodní tok protéká podél
severní a severovýchodní hranice katastru, dále se stáčí směrem jižním a protéká východně
od zastavěného území města. Zastavěným územím města protéká drobný vodní tok Milačka,
v horní části zatrubněný.
Podél východní hranice řešeného území směrem k jihu teče Račický potok. Do Račického
potoka se v jihovýchodní části katastru vlévá Myslibořický a Bačický potok, v jižní části se
pak vlévá do Rouchovanky vodní tok Bříští.
- 90 -
V řešeném území se nachází ještě řada drobných bezejmenných vodních toků - přítoků
Rouchovanky a Račického potoka. Vodní toky v řešeném území jsou ve správě Povodí
Moravy, a.s. a Lesů ČR, a.s.
Řešené území se nachází v povodí řeky Rokytné (č. h. p. 4-16-03 – 001), území je
odvodňováno tokem Rouchovanka do Rokytné a dále do řek Jihlavy a Dyje.
Seznam vodních toků dle Centrální evidence toků:
Název toku
ID toku
Správce toku
Rouchovanka
10100188
Povodí Moravy, s. p.
PP Rouchovanky
10198365
Lesy ČR, s. p.
PP Rouchovanky
10205762
Povodí Moravy, s. p.
PP Rouchovanky - náhon
10207690
Povodí Moravy, s. p.
Račický potok
10185985
Lesy ČR, s. p.
LP Račického potoka
10200371
Povodí Moravy, s. p.
PP Račického potoka
10207629
Lesy ČR, s. p.
PP Račického potoka
10190451
Lesy ČR, s. p.
PP Račického potoka
10197107
Lesy ČR, s. p.
LP Račického potoka
10196638
Povodí Moravy, s. p.
LP Račického potoka
10441262
Povodí Moravy, s. p.
Bačický potok
10197477
Lesy ČR
Bříští
10200229
Lesy ČR
Milačka
10186634
Lesy ČR, s. p.
PP Milačky
10187937
Lesy ČR, s. p.
PP Milačky
10207567
Lesy ČR, s. p.
PP Milačky
10189659
Lesy ČR, s. p.
Myslibořický potok
10200260
Povodí Moravy
U všech vodních toků v řešeném území budou respektována ochranná (provozní) pásma
v souladu s vodním zákonem – zák.č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 49, odst.
(2). Podél vodních významných vodních toků (Rouchovanka) je třeba respektovat provozní
pásma v šířce 8 m od břehové čáry toku, u drobných toků (ostatní toky) pak 6 m.
Vodní nádrže a rybníky
Na toku Rouchovanka se nachází několik vodních nádrží. Jižně od obce jsou to Dolní a Horní
Nový rybník, které složí k rekreaci. Severovýchodně a severně od obce se na Rouchovance
nachází čtyři bezejmenné vodní plochy. Tyto vodní nádrže sloužili dříve k zavlažování.
Na toku Milačka, který protéká obcí se nachází tři menší vodní plochy.
Na Račickém potoce dvě vodní nádrže Račický rybník, U spáleného hájku a Stinský rybník.
Ochranná pásma vodních zdrojů
V řešeném území se nachází vodní zdroj a ochranné pásmo vodního zdroje pro obec
Rouchovany .
V koordinačním výkresu odůvodnění ÚP jsou zakreslena vyhlášená ochranná pásma vodního
zdroje I. stupně, II. stupně vnitřní i vnější.
- 91 -
Ochranná pásma byla stanovena rozhodnutím odboru VLHZ ONV v Třebíči dne 3. 12. 1985
pod č. j.: vod 1654/85-235//P.
Záplavová území vodních toků
V řešeném území bylo stanoveno „zátopové“ území významného vodního toku Rouchovanka
Okresním úřadem Třebíč, referátem životního prostředí dne 22. 11. 1995 pod č. j. 106.206348/95-231/M.
Nově stanovené záplavové území VVT Rouchovanky
S účinností od 24. 6 2015 bylo opatřením obecné povahy nově stanoveno záplavové území a
byla vymezena aktivní zóna záplavového území významného vodního toku Rouchovanka
v říčním kilometru 0,238 – 25,255 na území Kraje Vysočina. Dosavadní „zátopové“ území
z roku 1995 bylo nahrazeno nově stanoveným záplavovým územím. Podklady v elektronické
podobě ke stanovenému záplavovému území včetně vymezení aktivní zóny byly poskytnuty
pořizovatelem v červnu 2015.
Vliv nově záplavového území na řešení ÚP.
Rozsah nově vymezeného záplavového (Q100) v nezastavěném území v S a SZ části správního
území města je obecně menší. Dotčení záplavového území zastavitelnými plochami Z27 a
Z28 pro výrobu a skladování – lehký průmysl a plochou Z20 pro občanské vybavení –
tělovýchovná sportovní zařízení nově vymezeným záplavovým územím zůstává, avšak
v menším rozsahu. Plocha Z19 pro občanské vybavení – tělovýchovná sportovní zařízení,
která byla dotčena záplavovým územím z roku 1995, novým záplavovým územím dotčena
není. Rovněž v údolí Rouchovanky nad Novými rybníky, kde jsou vymezeny plochy změn
v krajině K1 - rekreace na plochách přírodního charakteru, je rozsah vymezení záplavového
území menší.
Záplavové území je nově stanoveno také u vodních ploch, což se projevuje např. u Nového
rybníka, kde část nově stanoveného záplavového území zasahuje do stabilizovaných ploch
hromadné rekreace. Novým záplavovým územím také více dotčena plocha stávající ČOV.
Rozdílné je vymezení záplavového území v nezastavěném území v jižní části správního území
města. Zde došlo ke zúžení a místy i k podstatnému rozšíření záplavového území.
Návrh záplavového území toku a aktivní zóny toku vypracovalo Povodí Moravy, s. p. na
základě nového geodetického zaměření toku z roku 2013. Mapovým podkladem územního
plánu je katastrální mapa digitalizovaná (KMD) s platností od 19. 6. 2015. Disproporce mezi
stanoveným záplavovým územím a zakreslením vodních toků a ploch v katastrální mapě jsou
dány rozdíly mezi geodetickým zaměřením a přesností katastrální mapy.
Protierozní opatření
Celé řešené území k. ú. Hrotovice je zranitelnou oblastí podle Nařízení vlády č. 262/2012 Sb.
v platném znění, o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu. Pro hospodaření ve
zranitelných oblastech je tímto nařízením také stanoven tzv. akční program, zahrnující
povinná opatření pro používání a skladování hnojiv, střídání plodin, provádění protierozních
opatření apod. Cílem je snížit znečištění vod způsobené nebo vyvolané dusičnany
ze zemědělských zdrojů a zajistit tak dostatek pitné vody.
Podíl orné půdy na celkové ploše řešeného území činí 42,69 % převážně severně a západně
od města Hrotovice, kde jsou velké plochy orné půda. Jižní část řešeného území je zalesněna.
Podíl trvalých travních porostů (TTP) v řešeném území činí pouze 3,42 %. Pro zadržení vody
v krajině je žádoucí zvýšení podílu TTP s ohledem na terén řešeného území. Je nutno dbát na
to, aby se zmenšil odtokový součinitel území a zlepšilo se zadržení vody v krajině.
- 92 -
Na změnu odtokových poměrů je nutno realizovat technická a agrotechnická opatření –
zatravnění exponovaných pozemků, doplňování výsadby dřevin – vegetační zábrany
(větrolamy), výsadba vhodných plodin odolných vodní erozi (víceleté pícniny, ozimé
obiloviny). Dále je možné navrhnou protierozní příkopy, přejezdné průlehy a pod. Podle
možností doplnit zalesnění a zatravnění pozemků v místech výrazné eroze a nepříznivých
spádových poměrů.
Všechna tato opatření jsou v územním plánu v nezastavěném území přípustná. Potřeba těchto
úprav bude řešena a realizována v podrobnějším řešení nebo v rámci komplexních
pozemkových úprav. V územním plánu je v celém řešeném území navržen lokální ÚSES,
větvě lokálního ÚSES vedené na zemědělské půdě mají také protierozní význam.
Ve vybraných lokalitách jsou ke snížení erozního ohrožení vymezeny plochy změn v krajině
pro protierozní opatření.
Zásobování pitnou vodou
Stávající stav
Město Hrotovice má vybudovaný veřejný vodovod, připojený na vlastní VDJ Hrotovice
200 m3 (466,0/460,0 m n. m), plněný odbočkou z dukovanské větve oblastního vodovodu
Třebíč.
Zdrojem vody je povrchový odběr z Vranovské přehrady, voda je upravována v úpravně vody
Štítary. Prameniště v Račicích bylo odstaveno.
Přívodní řad vodovodní řad je veden podél silnice II/152 do věžového vodojemu západně
od města. Z vodojemu je voda vedena zásobovacími řady řadem do zastavěného území města.
Vlastní zásobovací řady jsou převážně vyhovující, je počítáno s postupnou rekonstrukcí
nevyhovujících řadů. Rozvodní síť města je zaokruhována, na síti je umístěna jedna redukční
šachta.
Vlastníkem skupinového vodovodu je Svazek obcí VaK Třebíč a provozovatelem
skupinového vodovodu Vodárenská akciová společnost, a. s. divize Třebíč. Vlastníkem
vodovodních rozvodů je město Hrotovice.
Řešeným územím dále prochází ve směru východ - západ hlavní vodovodní řad DN 300
oblastního skupinového vodovodu. Trasa vodovodu obchází zastavěné území města severně.
Trasa prochází přes vymezené zastavitelné plochy pro lehký průmysl a pro bydlení
v rodinných domech. Tato skutečnost je uvedena v podmínkách využití předmětných
zastavitelných ploch. Přeložka hlavního vodovodního řadu se nepředpokládá je však možná.
Na řešeném území se dále nachází vodní zdroj – studna pro obec Rouchovany, který má
stanoveno pouze ochranné pásmo I. stupně. Přívodní vodovodní řad ze studny do Rouchovan
vede jižní části hrotovického katastru údolím Račického potoka. Je uvažováno s rekonstrukcí
vodovodního řadu ve stávající trase. Samostatný zdroj má rovněž areál zemědělského
družstva.
Ochranná pásma vodovodu
Ochranné pásmo vodovodu do průměru 500 mm včetně je 1,5 m od líce potrubí - zákon
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích … v platném znění (zákon
o vodovodech a
kanalizacích). Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace nad průměr 500 mm: 2,5 m od líce
potrubí - zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích … v platném znění (zákon
o vodovodech a kanalizacích).
Potřeba vody pro bydlení, občanskou vybavenost, výrobní a podnikatelské aktivity
Pro výpočet potřeby vody byly použity orientační údaje vycházející z odhadovaných
výhledových hodnot.
- 93 -
Obytná výstavba:
Specifickou potřebu domácností uvažujeme - 120 l/ob/den.
Celkový uvažovaný počet obyvatel:
2000 obyvatel x 120 l/ob/den
= 240 000 l/den = 240,00 m3/den.
Občanská a technická vybavenost:
Specifickou potřebu uvažujeme - 20 l/ob/den.
2000 obyvatel x 20 l/ob/den = 40 000 l/den = 40 m3/den.
Výrobní a podnikatelské aktivity:
Specifickou potřebu uvažujeme - 70 l/zam./den.
550 zaměstnanců x 70 l/zam./den = 38 500 l/den = 38,5 m3/den.
Celkem = 318 000 l/den = 3,68 l/s
Akumulace vody
Akumulace vody je zajištěna ve vodojemu Hrotovice 200 m3 (466,00/460,00 m n. m.).
Maximální denní potřeba vody činí (280,0 m3 x1,5) + 38,5 m3 = 458,5 m2.
V případě uvažovaného rozvoje města stávající věžový vodojem pokryje cca 44 % Qm. Tato
akumulace neodpovídá doporučené hodnotě ČSN (60 % -100 % Qm) a bylo by nutné
stávající věžový vodojem vyměnit za větší. Tato výměna by byla bez nároků na novou
plochu. Bude řešeno v případě potřeby.
Tlakové poměry
Vodovodní síť je v tlakovém pásmu vodojemu Hrotovice 200 m3 (466,00/460,00 m n. m.).
Naprostá většina zástavby je ve výškovém rozmezí 388 – 430 m n.m.(stávající i navrhované)
výjimečně až cca 432 m.n.m. v severní části.
Maximální hydrostatický tlak:
Max. hladina vodojemu je 466,40 m n.m.
Min kota zástavby cca 388 m.n.m.
Rozdíl 78,40 m je třeba redukční šachta (více jak doporučených 60 m).
Minimální hydrostatický tlak:
Min. hladina vodojemu 460,00 m n.m.
Max. kóta zástavby 430 m.n.m.
Rozdíl 30 m vyhovuje (více jak doporučených 25 m).
Voda pro požární účely
Stávající tlakové poměry odpovídají požadavkům na zabezpečení požární vody (min. tlak
2 bary) ve smyslu požární ČSN.
Koncepce rozvoje
Stávající stav systému zásobení obyvatel pitnou vodou je vyhovující. Bude probíhat postupná
rekonstrukce nevyhovujících vodovodních řadů, rekonstrukce bude probíhat převážně ve
stávajících trasách na veřejných prostranstvích a plochách dopravní infrastruktury. Případné
posílení kapacity vodojemu bude možné ve stávající ploše, nová plocha pro rozšíření
vodojemu není tedy vymezena.
Nově navrhované rozvojové lokality budou zásobovány pitnou vodou prodloužením
stávajících vodovodních řadů. Případné přeložky vodovodních řadů v zastavitelných plochách
jsou možné, konkrétní trasy však nejsou vymezeny. Pro novou výstavbu budou dobudovány
vodovodní řady. Vodovodní řady v nových zastavitelných plochách budou přednostně
zaokruhovány.
- 94 -
Nutno respektovat vodárenská zařízení, objekty a vodovodní řady a jejich ochranná pásma
podle zákona č. 274/2001 Sb. Koncepce zásobování pitnou vodou je v souladu s Plánem
vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
Odkanalizování a čištění odpadních vod
Stávající stav
Město Hrotovic je odkanalizováno převážně jednotnou stokovou sítí, pouze v lokalitách nové
výstavby je vybudována kanalizace oddílná. Zastavěným územím protéká potok Milačka,
které rozděluje území města na 2 samostatná povodí, povodí sběrače A na levém břehu
potoka a povodí sběrače B na pravém břehu potoka. Sběrač B podchází potok Milačka na
jižním okraji zástavby, kde je napojen do sběrače A. Sběrač A odvádí dešťové vody na ČOV,
která je situována 1,5 km jižně od města pod Novými rybníky. Vlastníkem kanalizace jsou
VODOVODY A KANALIZACE, svazek obcí se sídlem v Třebíči, provozovatel kanalizace a
ČOV je VAS a. s., divize Třebíč.
Kanalizační síť pokrývá většinu zástavby města, na kanalizaci je po rekonstrukci napojeno
96% obyvatel města. Ve starší zástavbě je jednotná kanalizace, v lokalitách nové výstavby
RD je kanalizace oddílná.
V roce 2011 byla provedena rekonstrukce kanalizace a intenzifikace ČOV. V rámci akce byla
provedena rekonstrukce 680 m stávajících stok a výstavba nových stok v délce 1 km.
Intenzifikace ČOV spočívala ve výstavbě nových objektů mechanického a biologického
čištění včetně technologického vybavení. Kapacita ČOV byla zvýšena na 2200 E.O. Rozsah
stokové sítě po provedené rekonstrukci je zakreslen v grafické části odůvodnění podle
podkladů VAS a. s., divize Třebíč.
Vodní tok Milačka je v části mezi Horním rybníkem a Dolním rybníkem zatrubněn v dimenzi
DN 1000.
Ochranná pásma kanalizace
Ochranné pásmo kanalizace
do průměru 500 mm včetně je 1,5 m od líce potrubí - zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích … v platném znění (zákon
o vodovodech a kanalizacích). Ochranné pásmo
vodovodu a kanalizace nad průměr 500 mm: 2,5 m od líce potrubí - zákon č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích … v platném znění (zákon o vodovodech a kanalizacích).
Koncepce rozvoje
Stávající koncepce odkanalizování zůstane zachována. Bude probíhat postupná rekonstrukce
nevyhovujících úseků stávající kanalizace. Rekonstruovaná stávající kanalizační síť bude
vždy řešena jako oddílná kanalizace.
Rozvojové lokality budou napojeny na kanalizační systém města a ČOV. Pro novou výstavbu
budou dobudovány nové kanalizační řady. Nově budovaná kanalizace v zastavitelných
plochách bude řešena vždy jako kanalizace oddílná.
Nové kanalizační řady budou umisťovány zejména na veřejných prostranstvích a
na jednotlivých zastavitelných plochách.
Rozvojové plochy jsou vymezeny v lokalitách, umožňující napojení na stávající systém
kanalizace. Možnost napojení lokalit je znázorněna ve výkrese kanalizace v grafické části
odůvodnění. Přesnou lokalizaci napojení a kapacitní posouzení je třeba řešit v podrobnější
dokumentaci.
- 95 -
V prostorově oddělených lokalitách smíšeného území obytného (samoty Nové Dvory,
Myslivna, Kruhovka) bude zajištěna individuální likvidace odpadních vod v souladu s platnou
legislativou (jímky na vyvážení, domovní ČOV).
V navrhovaných plochách pro výrobu v lokalitě Kruhovka bude zajištěna individuální
likvidace odpadních vod v souladu s platnou legislativou (jímky na vyvážení, samostatná
ČOV).
V plochách rekreace bude zajištěna individuální likvidace odpadních vod v souladu s platnou
legislativou (jímky vyvážení, domovní ČOV).
Nutno respektovat kanalizační řady a jejich ochranná pásma podle zákona č. 274/2001 Sb.,
budou respektovány stávající plochy a objekty systému odkanalizování a čištění odpadních
vod.
Srážkové vody
Odvádění srážkových vod ze zastavěných nebo zpevněných ploch bude v souladu s platnou
legislativou řešeno přednostně vsakováním, není – li možné vsakování pak zadržováním a
regulovaným odtokem, není - li možné zadržování a regulovaný odtok pak regulovaným
vypouštěním do jednotné kanalizace.
Na pozemcích staveb pro bydlení bude u rodinných domů umožněno zasakování dešťových
vod na 40% plochy pozemku, u bytových domů na 30% plochy pozemku.
U nových rozvojových lokalit pro bydlení je doporučeno, pokud to hydrologický průzkum
umožní, přebytky vod ze stavebních pozemků a vody z veřejných prostranství a dopravních
ploch dopravy regulovaně odvádět přes centrální retenčně vsakovací objekt do veřejné
kanalizace.
7. 10. 2. Energetika
Zásobování zemním plynem
Stávající stav
Město Hrotovice je komplexně plynofikováno z odbočky vysokotlakého plynovodu. VLT
plynovod DN 100 je vybudován do střediska ZD Hrotovice, VTL plynovod dále pokračuje
směrem na Dalešice. V areálu ZD je situována regulační stanice RS 1200. Z VTL Plynovodu
je zřízena odbočka DN 100 která je určena pro zásobování obce. Odbočka je zakončena
regulační stanicí RS 1200. Z této regulační stanice je vybudován středotlaký rozvod plynu
po obci. Zásobení obyvatel je přes domovní regulátory plynu.
Ochranná bezpečnostní pásma dle zákona č. 458/2000 Sb.
Druh plynového zařízení
Ochranné pásmo (m)
plynovody a přípojky do průměru 200 mm včetně mimo
zastavěné území
STL plynovody a přípojky v zastavěném území obce
technologické objekty
4
1
4
Druh plynového zařízení
Bezpečnostní pásmo (m)
VTL plynovody a přípojky do průměru 100 mm včetně
15
VTL plynovody a přípojky do průměru 250 mm včetně
20
Regulační stanice plynu
10
- 96 -
Koncepce rozvoje
Stávající způsob a rozsah zásobování plynem je vyhovující. Pro navrhované rozvojové plochy
bude prodloužena STL plynovodní síť. Možnost napojení rozvojových lokalit na plyn je
zakreslena ve výkrese plynovodů v grafické části odůvodnění. Napojení rozvojových ploch
bude upřesněno v podrobnější dokumentaci. Vedení plynovodních řadů je přípustné
dle stanovených podmínek v jednotlivých plochách s rozdílným způsobem využití.
Je třeba respektovat stávající vedení VTL a STL plynovodní sítě včetně ochranných a
bezpečnostních pásem.
V návrhu technické vybavenosti nepovažujeme za závazné trasy inženýrských sítí ani
případné umístění objektů. Trasa vedení musí být vždy zpřesněna podrobnější dokumentací.
Zásobování elektrickou energií
Stávající stav
Město Hrotovice je zásobeno elektrickou energií z kmenové linky č. 173. z rozvodny 110/22
kV Moravské Budějovice.
Vlastní rozvod VN 22 kV a přípojky k trafostanicím jsou provedeny převážně vrchním
vedením, pouze část rozvodů ve vnitřním městě je kabelizována a nově je provedena
kabelizace v místní části Šajby.
Kmenové venkovní vedení č. VN 173 prochází severně od zastavěného území mezi městem a
areálem ZD, kde koliduje s rozvojovými plochami města. V rámci rekonstrukce tohoto vedení
bude provedena přeložka tohoto vedení severněji. Trasa přeložky byla převzata z podrobnější
dokumentace na rekonstrukci vedení. Pro novou trasu je vymezen koridor technické
infrastruktury.
Seznam trafostanic
Číslo
trafostanice
TS 1
TS 2
TS 3
TS 4
TS 5
TS 6
TR 7
TS 8
TS 9
TS 10
TS 11
TS 12
TS 13
TS 14
TS 15
TS 16
TS 17
TS 18
Název
Město
Dražka
BOPO
Třebíčská
Mírová
Cihlářská
Lesná
U Obory
Sokolská
Jihlavská
Nefunkční – mimo provoz
Nefunkční – mimo provoz
Dětský tábor
OSS
Výkon
(kVA)
Vlastník
250
250
160
630
160
250
250
250
250
630
630
jiný vlastník
E.ON
E.ON
E.ON
E.ON
E.ON
E.ON
E.ON
E.ON
E.ON
E.ON
jiný vlastník
400
-
jiný vlastník
jiný vlastník
250
160
E.ON
jiný vlastník
- 97 -
Číslo
trafostanice
TS 19
TS 20
TS 21
TS 22
Název
Cihelna
Vila
Nefunkční – mimo provoz
Nové Dvory
Výkon
(kVA)
Vlastník
630
100
jiný vlastník
E.ON
100
E.ON
Koncepce rozvoje
Rozvody VN
Předpokládá se, že přenos požadovaného výkonu bude ve výhledu zajišťován i nadále
ze stávající kmenové linky č. 173. V současné době se uvažuje s celkovou rekonstrukcí této
kmenové linky. Při rekonstrukci bude provedena přeložka linky v severní části Hrotovic.
Pro tuto přeložku je navržen v územním plánu koridor v šíři budoucího ochranného pásma
vedení VN.
Dále je navržen koridor pro přeložku vedení VN u zastavitelné plochy Z8.
Pro zajištění výhledové dodávky elektrické energie je nutná v některých lokalitách
pro bydlení nová trafostanice. Přípojky vedení VN a nové trafostanice nejsou v územním
plánu navrženy. Umístění trafostanic včetně přípojek bude řešeno buď v územních studiích
jednotlivých lokalit nebo v dokumentaci pro územní řízení. Rovněž zajištění elektrické
energie pro zastavitelné výrobní plochy bude řešeno při realizaci jednotlivých záměrů.
Nadzemní i podzemní vedení elektrické energie je přípustné dle stanovených podmínek
v jednotlivých plochách s rozdílným způsobem využití.
Seznam zastavitelných ploch pro bydlení a způsob pokrytí
Číslo
lokality
Název lokality
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Šajby I
Šajby II
1. máje
U Obory
Ke Kapličce
Proluka ul. Panská
Záhumenice
Z8
Dražka
Z9
Ul. Akademika Práta
Z10
Za Humny I
Z11
Za Humny II
Z12
Za Chalupami I
Zásobování elektrickou energií – návrh
Bude pokryto ze stávající trafostanice.
Bude pokryto ze stávající trafostanice.
Bude pokryto ze stávající trafostanice.
Bude pokryto ze stávající trafostanice.
Nutno vybudovat novou trafostanici.
Bude pokryto ze stávající trafostanice č. 2.
Bude pokryto ze stávající trafostanice č. 2.
Bude pokryto ze stávající trafostanice č. 3,
v dalším stupni zvážit přeložení vedení k této
trafostanici nebo posunutí trafostanice.
Bude pokryto ze stávající trafostanice.
Pro lokalitu Z10 a Z11 nutno vybudovat novou
trafostanici a zvážit přeložku vedení VN
k trafostanici č. 5 v ploše.
Pro lokalitu Z10 a Z11 nutno vybudovat novou
trafostanici a zvážit přeložku vedení VN
k trafostanici č. 5 v ploše.
Bude pokryto ze stávající trafostanice č. 7.
- 98 -
Číslo
lokality
Název lokality
Z13
Za Chalupami II
Z14
Z15
Z16
Zadní polodíly
U Topolu I
U Topolu II
Zásobování elektrickou energií – návrh
Nutno vybudovat novou trafostanici a zvážit
přeložku vedení VN ke stávající trafostanici č. 6
v ploše.
Bude pokryto ze stávající trafostanice č. 7.
Bude pokryto ze stávající trafostanice č. 7.
Bude pokryto ze stávající trafostanice.
Rozvody VVN
Do řešeného území zasahuje v ZÚR vymezený koridor (severní i jižní větev) pro nadzemní
vedení VVN 110 kV R Slavětice – R Moravské Budějovice – R Jemnice – R Dačice v šířce
400 m.
- Koridor TK1 (jižní větev VVN) je zpřesněna na šířku 200 m. Koridor prochází stísněným
územím jižně od města. Šířka koridoru je limitovaná územím mezi zastavěným územím sídla
a rekreačním územím u Nových rybníků. Takto zpřesněný koridor nezasahuje do zastavěných
území a respektuje zastavitelné plochy. Šířka koridoru je dostatečná pro vedení VVN 110 kV
+ OP (cca 32 m). Zpřesnění koridoru bylo konzultováno s E.On, a. s. V navazující ÚPD
(Slavětice, Krhov) není koridor vymezen, jsou zde vymezena navrhovaná liniová vedení
VVN.
- Koridor TK2 (severní větev VVN) je vymezen v šířce 400 m podle ZÚR. Koridor prochází
volnou zemědělskou krajinou severozápadně od města. V navazující ÚPD (Račice, Oděnec) je
koridor vymezen v šířce 400 m.
- Na severovýchodní hranici zasahuje ze ZÚR Kraje Vysočina do řešeného území územní
rezerva pro technickou infrastrukturu - koridor pro nadzemní vedení VVN 110 kV R
Slavětice – R Moravské Budějovice. Toto vedení bude realizováno podél stávajících vedení
ZVN 400 kV a VVN 110 kV, která vedou mimo řešené území. Nepředpokládá se, že toto
vedení zasáhne do řešeného území. Přesto je v územním plánu navržen koridor územní
rezervy vedení VVN 110 kV v šíři 200 m, který by byl dostatečný. Tento zpřesněný koridor
do řešeného území zasahuje minimálně.
7. 10. 3. Spoje a zařízení spojů
Telekomunikační kabely a zařízení
Řešeným území prochází telekomunikační kabely. Dále řešeným území procházejí
radioreléové trasy. V řešeném území jsou dále zařízení mobilních operátorů.
Je nutné respektovat telekomunikační zařízení včetně jejich ochranných pásem. Hlavní
telekomunikační kabely a zařízení jsou zakresleny v grafické části odůvodnění územního
plánu.
7. 11. KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Likvidace pevného komunálního odpadu bude prováděna podle stávající koncepce
odpadového hospodářství obce, tj. svozem a ukládáním na skládku mimo správní území
města. Vlastní nakládání s odpadem je řešeno dle obecně závazné vyhlášky obce. Svoz
komunálního i nebezpečného odpadu zajišťuje odborně způsobilá firma. Sběrný dvůr je
situován v Hrotovicích pod Horním rybníkem. Jedná se o nové, vyhovující zařízení.
Územní plán vymezuje plochu sběrného dvora jako stabilizovanou plochu staveb a zařízení pro
nakládání s odpady. Stávající systém nakládání s odpady nebude měněn.
- 99 -
Koncepce nakládání s odpady v území je v souladu se závaznou částí Plánu odpadového
hospodářství kraje Vysočina.
7. 12. CIVILNÍ OCHRANA, OBRANA STÁTU, POŽÁRNÍ OCHRANA A DALŠÍ
SPECIFICKÉ POŽADAVKY
Podle ustanovení §19 a §20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., (ve znění pozdějších předpisů)
a podle rozpracovaných úkolů Havarijního plánu kraje Vysočina.
a) Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní
Vodní toky
V řešeném území je stanoveno záplavové území VVT Rouchovanky. Stanovené záplavové
území nezasahuje do obytného území města (záplavovým území je dotčena pouze samota
v jihovýchodní části katastru). Do záplavového území zasahuje stávající sportovní areál
východně od města, dále pak areál Krajské správy a údržby silnic a část výrobního areálu
v lokalitě Kruhovka severovýchodně od města. Ve stanoveném záplavovém území jsou
vymezeny zastavitelné plochy pro lehký průmysl (vymezeno ve změně č.3 ÚPSÚ) a plochy
pro rozšíření sportovního areálu východně od města. Při využití uvedených ploch je nutno
dodržovat podmínky využití území stanovené pro záplavové území vodního toku
Rouchovanka.
Pro významný vodní tok Rouchovanka jsou zpracovány mapy povodňového nebezpečí a
mapy povodňového rizika.
Ostatní toky v řešeném území nemají stanoveno záplavové území. Zastavěným územím
protéká drobný vodní tok Milačka, v horní části zatrubněný.
Vodní nádrže
Vodní nádrže na Roubovance a na Milačce neohrožují v případě zvláštní povodně zástavbu
města. Vzhledem k tomu, že vodní tok Milačka protéká v úseku pod Dolním rybníkem
soukromými zahradami může dojít při vyšších průtocích k dotčení k zahrad.
b) Vymezení zón havarijního plánování
Řešené území se nachází v zóně havarijního plánování a je zahrnuto do Havarijního plánu
Kraje Vysočina a Vnějšího havarijního plánu pro zóny havarijního plánování JE Dukovany
(a jejich změn).
Vnější havarijní plán pro zónu havarijního plánování JE Dukovany je základním dokumentem
složek havarijní připravenosti na řešení a realizaci opatření k ochraně obyvatelstva, životního
prostředí a majetku v případě vzniku radiační havárie na JE Dukovany.
Okolí JE Dukovany, v němž se ochranná opatření (tj. neodkladná a následná) plánují
a připravují, rozděleno do tří pásem představující kruhy o poloměrech 5, 10 a 20 km od JE
a do 16 kruhových výsečí po 22,5 stupních. Řešené území se nachází v pásmu do 10 km
od JEDU.
c) Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události
ukrytí se předpokládá v úkrytech budovaných v době ohrožení
k úkrytům budou využívány především prostory skladovací a sklepy
- 100 -
úkryty by měly být prostory zcela zapuštěné, výjimečně částečně zapuštěné (ochranný
součinitel K = min. 5)
situování úkrytů by mělo být takové, aby bylo zajištěno jejich rychlé obsazení, opuštění a
při poškození úkrytů možnost vyproštění
potřebná plocha úkrytu vychází z požadavku 1,5 m2 plochy na osobu
kryty nutno situovat v dostupní vzdálenosti od pracovišť a obydlí - 100 až 500 m
Obecné zásady situování úkrytů
u individuální zástavby doporučit budování suterénních prostor
zajistit ukrytí u veřejné občanské vybavenosti
d) Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování
Je uvedeno ve vnějším havarijním plánu.
e) Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci
Při skladování materiálů humanitární pomoci lze využít např. sportovní plochy.
f) Vymezení a uskladnění nebezpečných látek mimo zastavěné území obce
Není vymezeno. Pro případné havarijní uložení těchto látek je výběr úložiště třeba provést
tak, aby nebyla aby nebyla zasažena obytná zóna obce, objekty občanského vybavení včetně
vodních zdrojů.
g) Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých
účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události
Stanoviště vyprošťovací techniky, umývárny a chemické odmořování - zemědělský areál.
h) Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území
V řešeném území nejsou skladovány nebezpečné látky ani není s jejich skladováním
uvažováno.
i) Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
Město Hrotovice je zásoben z oblastního vodovodu Třebíč. Nouzové zásobování je možné:
a) využitím místních zdrojů užitkové vody
b) dovážkou pitné vody (podle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje – z cisteren
plněných ze zdroje Heraltice – 17,95 m3/den)
Návrh řešení zásobení elektrickou energií - náhradní zdroj v nutném rozsahu (stanoviště první
pomoci, velitelské stanoviště).
- 101 -
Požadavky požární bezpečnosti
Požadavky na zajištění požárního zásahu budou řešeny v souladu s ustanovením
§ 21 vyhlášky č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v platném
znění. Jedná se zejména o zajištění dostatečného zdroje požární vody a dále zajištění
přístupových komunikací, případně nástupních ploch pro požární techniku v souladu
s normovými hodnotami. V podrobnosti územního plánu se jedná o:
Zdroje požární vody:
Pro rozvojové plochy bydlení bude požární voda zajištěna z veřejného vodovodu. Rozvodová
síť je v dostatečných dimenzích, aby splňovala nároky na množství požární vody.
U rozvojových ploch pro výrobu bude požární voda zajištěna podle technologie výroby
rovněž z veřejného vodovodu, popř. samostatně z požární akumulace v ploše výroby.
U rozvojové výrobní lokality Kruhovka, bude požární voda zajištěna ze závlahových rybníků.
Přístupové komunikace :
Zastavitelné plochy pro bydlení a pro výrobu jsou vymezeny v lokalitách umožňující
dostatečné dopravní napojení. Nové jednoznačně vymezené plochy pro místní komunikace
v rozvojových plochách nejsou v územním plánu vymezeny. Budou respektovány minimální
šířky veřejných prostranství jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující obytnou
zástavbu podle platné legislativy. Je doporučeno preferovat zaokruhování přístupových
komunikací.
Požadavky obrany státu
Řešené území se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany ČR.
Celé řešené území se nachází v ochranné pásmo radiolokačního zařízení Náměšť
nad Oslavou, které je nutno respektovat.
V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu větrných elektráren,
výškových staveb, průmyslových hal, venkovního vedení VVN a VN, retranslačních stanic,
základnových stanic mobilních operátorů jen na základě stanoviska ČR – Ministerstva
obrany. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren a výškových
staveb nad 30 m nad terénem výškově omezena nebo zakázána.
Do správního území obce zasahuje zájmové území Ministerstva obrany, ochranné pásmo
letiště Náměšť nad Oslavou, které je nutno respektovat. V tomto vymezeném území lze vydat
územní rozhodnutí a povolit stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany.
Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné projednat rovněž výstavbu vodních
ploch, výsadbu vzrostlých dřevin, zakládaní nových porostů, zakládání nových nebo rozšíření
původních skládek,rozšíření stávajících nebo povolovaných těžebních porostů, realizaci
staveb či zařízení tvořících dominanty v terénu, vysílačů, vzdušných vedení VN a VVN,
fotovoltaických elektráren. V tomto vymezeném území může být výstavba omezena nebo
zakázána.
V souladu s § 175 zákona č. 183/2006 Sb. v celém řešeném území lze vydat územní
rozhodnutí a povolit výstavbu výškových staveb nad 30 m nad terénem, stavby tvořící
dominanty v terénu (např. rozhledny), výstavbu a rekonstrukci VVN a VN z důvodu ochrany
zájmů vojenského letectva a stavby dopravní infrastruktury z důvodu ochrany vojenské
dopravy jen na základě stanoviska Ministerstva obrany, jehož jménem jedná VUSS Brno.
- 102 -
8. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYMEZENÍ
POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH.
Vymezení účelného využití zastavěných území
Zastavěné území vymezeno postupem podle § 58 stavebního zákona. Zastavěné území bylo
vymezeno k 31.12.2014.
V dosavadním Územním plánu sídelního útvaru Hrotovice (ÚPSÚ) byla hranice zastavěného
území vymezena k datu 01. 05. 2001 a v dílčích úsecích pak byla aktualizována změnami
ÚPSÚ. Oproti ÚPSÚ se hranice zastavěného území v Územním plánu Hrotovice mění. Sídlo
se rozrůstá. Ke „zmenšení“ došlo jen při upřesněním hranice stabilizovaného výrobního
areálu Kruhovka a v lokalitě bydlení Šajby ve prospěch rozvojové plochy bydlení Z1.
Nevyužité proluky v zastavěném území jsou v Územním plánu Hrotovice vymezeny jako
zastavitelné plochy. Plochy ke změně stávající zástavby v zastavěném území jsou vymezeny
jako plochy přestavby.
Stávající chatové lokality jsou vymezeny jako zastavěná území. Chatové lokality jsou územně
stabilizovány. Protože je obklopuje regionální biocentrum, bylo nutné stanovit hranici dvou
zcela odlišných funkčních ploch – ploch přírodních a ploch rekreace. Postup byl konzultován
s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny.
Z hlediska ploch s rozdílným způsobem využití převládají plochy pro bydlení a plochy
smíšeného území obytného, dále jsou zastoupeny plochy občanského vybavení, rekreace,
plochy drobné a řemeslné výroby. Zemědělský výroba je zastoupena zejména zemědělských
areálem, průmyslová výroba je reprezentována několika areály. Souvislé zastavěné území
města lze charakterizovat jako kompaktní. Mimo souvislé zastavěné území se nachází pouze 2
samoty, sportovní areál u Rouchovanky, výrobní areál v bývalé cihelně, areál správy silnic,
dále rekreační objekty u Nových rybníků a objekty technické infrastruktury. Koncepce
vymezení rozvojových ploch navazuje na stabilizovanou kompaktní zástavbu.
Řešení územního plánu vychází ze skutečnosti, že využitelné zastavěné území je již značně
využito a část ploch v zastavěném území je nevyužitelná.
Obytné území města
- největší podíl obytného území tvoří plochy zástavby RD z 2. pol. 20. století situované
v severní i jižní části města. Tato zástavba je tvořena většinou samostatnými rodinnými
domy s nevelkými zahradami. Území je značně využito, kromě několika proluk ze nejsou
volné plochy k využití.
- historická řadová zástavby je zastoupena např. v ul. Hladov, Podloučky, bratrů
Lohnických, území s touto zástavbou je také značně využito. Volné jsou velké zahrady
pod ulicí 1. máje směrem k Milačce. Jedná se však o velmi svažité území, dopravně
nedostupné, zástavba těchto zahrad není žádoucí také z hlediska ochrany urbanistické
struktury města.
- dále jsou v zastavěném území jednotlivé proluky v městské zástavbě, tyto jsou navrženy
k využití jako plochy přestavby (zejména pro bytové domy P1 – P3).
- areál zahradnictví – byl vymezen v v ÚPSÚ jako plocha přestavby na bydlení, v novém ÚP
je vymezena pro bydlení pouze část zahradnictví, většina je ponechána jako zahradnictví
(změna záměru vlastníka).
Výrobní území města
- zemědělská areál je značně využit, je vymezen jako stabilizovaná plocha zemědělské
výroby, nevyužívaný je samostatný objekt vepřína jižně od města.
- 103 -
-
-
výrobní areály jsou situovány v lokalitě Kruhovka dále na ul. Jihlavská a ul. Brněnská,
všechny stávající areály jsou účelně využity.
výrobní a zemědělské areály jsou účelně využity, ve městě se nenacházejí nevyužívané
zanedbané areály (mimo objekt bývalého vepřína), je tedy účelné vymezení nových
zastavitelných ploch.
plocha bývalého vepřína je vymezena jako plocha přestavby pro drobnou a řemeslnou
výrobu (P6).
Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch.
Plochy pro bydlení.
Z vyhodnocení účelného využití zastavěného území vyplývá potřeba vymezení nových
zastavitelných ploch pro bydlení. Potřeby vymezení zastavitelných ploch pro bydlení
v rodinných domech jsou dány potřebou, požadavky a záměry města a potřebou posílení
funkce města jako lokálního centra (město je vymezeno v ZÚR jako lokální centrum).
Plochy jsou vymezeny v návaznosti na souvislé zastavěné území a na plochách doplňujících
ucelený obvod města.
Prakticky všechny zastavitelné plochy pro bydlení vymezené mimo zastavěné území jsou
převzaty z ÚPSÚ Hrotovice ve znění změny č.3. Nově jsou pro bydlení vymezeny pouze
plochy v zastavěném území, kde jsou vymezeny jako zastavitelné plochy v zastavěném území
nebo jako plochy přestaveb.
Vymezení potřeby zastavitelných ploch pro bydlení a rozvaha o velikosti těchto ploch vychází
z následujících předpokladů:
- předpokládá se migrační nárůst počtu trvale bydlících obyvatel, nárůstu odpovídá i
dosavadní trend růstu počtu obyvatel od r. 1991 (1991 – 1582 obyv., 2001 – 1796 obyv.
2011- 1799 obyv., prognóza 2025 – 2000 obyv.). Migrační nárůst je odůvodnitelný
i připravenými lokalitami pro výstavbu RD v lokalitách A. Práta, Šajby a Ke kapličce.
- předpokládá se snižující se trend velikosti domácností (r. 2001 – 2,95 ob/byt, r. 2011 –
2,84 ob./byt, prognóza r. 2025 – 2,6 ob./byt).
- předpokládá se úbytek části bytového fondu např. pro rekreaci, přestavbu, asanaci (odpad
byt. fondu), vyšší odpad pro rekreaci je v rekreačně atraktivních územích. Odpad trvalého
bytového fondu za období 2001 – 2011 byl 26 bytů. Počítáme tedy 26 bytů/10 let.
Prognóza potřeby počtu bytů:
Nárůst počet trvale bydlících obyvatel: 2011 –1799 ob., 2025 – 2000 ob., nárůst 201 ob.
Obyvatel/1 byt: 2,6 ob./1 byt
Potřeby bytů pro nárůst počtu obyvatel: 201 : 2,6 = 78 bytů
Potřeby bytů pro zmenšení počtu obyvatel/byt : 59 bytů
Potřeba bytů pro odpad bytového fondu : 26 x 15 let = 39 bytů
Potřeba bytů celkem: cca 176 bytů
Potřeba včetně doporučované urbanistické rezervy 20% - 211 bytů
V územním plánu jsou vymezeny zastavitelné plochy pro bydlení Z1(a,b,c,d) – Z16 a Z34 a
plochy přestavby. Celkem jsou vymezeny plochy pro cca 210 RD (bytů). Dále jsou
vymezeny plochy přestavby pro bytové domy, cca 20 bytů. Celkem jsou vymezeny plochy
pro cca 230 bytů, což představuje cca 130 % vypočtené potřeby.
- 104 -
V návrhu územního plánu jsou tedy vymezeny plochy mírně přesahující doporučovanou 20 %
toleranci vypočtené potřeby. Toto překročení lze odůvodnit zejména:
- významem města – město je vymezeno v ZÚR jako lokální centrum s požadavky
na posílení funkcí centra včetně funkce bydlení
- město je nachází v blízkosti JEDU, v nadřazené ÚPD je vymezena územní rezerva pro
rozšíření JEDU, vymezení větší tolerance ploch pro bydlení lze odůvodnit možným dalšími
požadavky na bydlení související s rozšířením JEDU.
- ÚP většinu ploch pro bydlení převzal z ÚPSÚ v platném znění, řešení umožňuje kontinuitu
koncepce ploch pro bydlení
Plochy pro sport a tělovýchovu
Potřeba vymezení zastavitelných ploch pro sport a tělovýchovu je dána přímo požadavky
zadání územního plánu a vyplývá z koncepce doplnění sportovního areálu u Rouchovanky.
Zastavitelné plochy pro rozšíření sportovního areálu byly již vymezeny v ÚPSÚ v platném
znění. Rozsah plochy vychází z požadavků na doplnění chybějících zařízení (hřiště
na kopanou, parkoviště).
Plochy pro výrobu a skladování
Potřeba vymezení zastavitelných ploch pro výrobu vyplývá z požadavků PÚR, ZÚR a také
zadání ÚP. Část ploch byla převzata z ÚPSÚ ve znění jeho změn (lokality Kruhovka,
zemědělského areálu). Nově jsou vymezeny lokality Jihlavská a Dalešická. Vymezení
zastavitelných ploch pro výrobu vychází z skutečnosti, že existující malé výrobní plochy
v zastavěném území jsou využity. Nevyužívaný objekt bývalého vepřína je vymezen jako
plocha přestavby. Tvar a velikost ploch pro výrobu je odůvodněn požadavky na výrobní zóny,
tj. zejména požadavky na dopravní napojení, svažitost a rozměry pozemků pro umístění
průmyslových objektů.
9. INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ
SPOLU S INFORMACÍ, ZDA A JAK BYLO RESPEKTOVÁNO STANOVISKO
K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, POPŘÍPADĚ ZDŮVODNĚNÍ,
PROČ TOTO STANOVISKO NEBO JEHO ČÁST NEBYLO RESPEKTOVÁNO.
V řešeném území územního plánu se nenachází evropsky významná lokalita soustavy
Natura 2000 ani ptačí oblast.
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany
přírody podle ustanovení § 77 a odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
ve znění pozdějších předpisů ve svém stanovisku k Zadání územního plánu Hrotovice
konstatoval, že návrh územního plánu Hrotovice nemůže mít významný vliv na evropsky
významné lokality uvedené v národním seznamu evropsky významných lokalit (Nařízení
vlády č. 132/2005 Sb.) ani ptačí oblasti.
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán dle § 22
písm. B) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (zákon o EIA) ve svém
stanovisku k Zadání územního plánu Hrotovice nepožadoval vyhodnoceni vlivů Územního
plánu Hrotovice na životní prostředí.
- 105 -
10. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU OBSAŽENY
V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH
VYMEZENÍ.
Koridor pro přeložku silnice II/152 v šířce 60 m. Koridor byl vymezen na základě požadavku
zadání ÚP.
Jedná se záměr města Hrotovice. Koncepčně byl záměr převzat z dosavadního Územního
plánu sídelního útvaru Hrotovice, trasa obchvatu byla dílčím způsobem v ÚP upravena.
Přeložka silnice II/152 (severní obchvat města) byla navržena i v konceptu Územního plánu
velkého územního celku Kraje Vysočina.
Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina v platném znění řadí celý tah silnice II/152
do silniční sítě nadmístního významu. Silnice je součást páteřní sítě Kraje Vysočina
zajišťující komunikační spojení významných center osídlení regionu a zabezpečuje propojení
mezi okresy a sousedními kraji. Z uvedeného vyplývá i tranzitní význam této silnice. Města,
kterými silnice II/152 prochází (Moravské Budějovice, Jaroměřice) rovněž řeší v územně
plánovací dokumentaci přeložku této silnice, což zvýší tranzitní význam této silnice.
Správní území města leží v zóně havarijního plánování Kraje Vysočina. Silnice II/152
zajišťuje významné dopravní napojení JE Dukovany. Severní obchvat města zajistí plynulost
a bezkoliznost dopravy např. v případě rozšíření JE Dukovany.
Stávající trasa silnice II/152 prochází celým sídlem ve směru západ - východ a protíná
samotné centrum města, což se negativně projevuje na kvalitě životního prostředí v okolí
silnice (hluk, znečištění ovzduší), bezpečnosti provozu.
Trasa přeložky je navržena těsným severním obchvatem, minimalizuje zábor zemědělské
půdy a fragmentaci krajiny. Dílčí úpravou trasy obchvatu oproti ÚPSÚ byl vyřešen střet
s areálem zemědělské výroby. Trasa obchvatu je celá vymezena v řešeném území,
nepřesahuje na sousední správní území města, trasa nezasahuje zvláště chráněná území,
nekoliduje vymezenými prvky ÚSES.
11. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO
ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ
FUNKCE LESA.
11. 1. Přírodní podmínky pro zemědělskou výrobu, BPEJ, třídy ochrany zemědělské
půdy
Kraj:
Vysočina
Obec:
Hrotovice, 590673
Katastrální území:
Hrotovice, 648469
Sousedními územní obvody jsou obce a katastrální území (k. ú.):
-
obec Valeč (k. ú. Valeč u Hrotovic)
městys Dalešice (k. ú. Dalešice)
obec Slavětice (k. ú. Slavětice)
obec Rouchovany (k. ú. Rouchovany)
obec Litovany (k. ú. Litovany)
obec Bačice (k. ú. Bačice)
obec Krhov (k. ú. Krhov u Hrotovic)
- 106 -
-
obec Račice (k. ú. Račice u Hrotovic)
obec Odunec (k. ú. Odunec)
Vymezení řešeného území
Územní plán je zpracován pro správní území města Hrotovice, tedy pro katastrální území
Hrotovice . Město Hrotovice je obcí s pověřeným obecním úřadem.
Řešené území leží na jižním okraji kraje Vysočina, cca 20 km jihovýchodně od Třebíče.
Město Hrotovice patří do správního obvodu města Třebíče, které je pro Hrotovice obcí
s rozšířenou působností (ORP).
Celková výměra řešeného území je 2 123 ha. V roce 2011 ve městě trvale bydlelo 1 758
obyvatel.
Bilance druhů pozemků (kultur) zastoupených v řešeném území:
celkem
HROTOVICE
ha
1 040,1372
906,1687
32,4627
28,9480
72,5578
1 082,7569
942,8640
40,0502
26,6978
73,1449
2 122,8941
zemědělská půda
z toho - orná půda
- zahrada
- ovocné sady
- travní porosty
nezemědělská půda
z toho - lesní pozemek
- vodní plochy
- zastavěné plochy a nádvoří
- ostatní plochy
CELKEM
%
49,00
42,69
1,53
1,36
3,42
51,00
44,41
1,89
1,26
3,44
100,00
Přehled BPEJ v řešeném území a jejich zařazení do tříd ochrany zemědělské půdy
BPEJ
Třída ochrany ZPF
41200
41210
42601
42611
42614
42901
43204
43715
43745
44068
45600
II
II
III
III
IV
III
IV
V
V
V
I
- 107 -
BPEJ
Třída ochrany ZPF
50810
51000
51200
51210
52601
52611
52901
52911
52941
52951
53204
53214
53715
54501
55600
55800
56811
II
I
I
II
III
III
II
II
IV
IV
IV
V
V
III
I
II
V
11. 2. Další výchozí údaje
1. Účelová digitální katastrální mapa
2. Hranice katastrálního území
3. Hranice zastavěného území Zastavěná území jsou vymezena podle § 58 zákona č. 183 /2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. Hranice zastavěných území jsou
vymezena k datu 31. 12. 2014
V územním plánu je vymezeno souvislé zastavěné území sídla Hrotovice, zastavěné území
samot, rekreačních ploch a objektů, samostatně stojících výrobních areálů, sportovního
areálu u toku Rouchovanka, objektů a areálů technické vybavenosti.
4. Hranice BPEJ – dle ÚAP Třebíč
5. Údaje o pozemcích – výměra a kultura celých zabíraných parcel – z oficiálních
internetových stránek katastrálního úřadu. Části zabíraných parcel změřeny v počítači.
6. Třídy ochrany zemědělské půdy – dle vyhlášky č. 48/2011 „O stanovení tříd ochrany“
7. Pozemky s provedenou investicí do půdy - meliorované pozemky – z územně analytických
podkladů, pozemky závlah nejsou v ÚAP obsaženy
8. Ve „Výkresu předpokládaných záborů půdního fondu jsou rovněž zakresleny tyto stávající
limity využití území:
stávající pozemky určené k plnění funkce lesa včetně vzdálenosti 50 m od lesní půdy
stávající plochy vodní a vodohospodářské - (vodní plochy a toky)
stávající plochy dopravní infrastruktury - silniční
- 108 -
11. 3. Přehled lokalit navrhovaných pro výstavbu včetně tabulkové části
ZASTAVITELNÉ PLOCHY
PLOCHY BYDLENÍ
Z1a - d – Plochy pro rodinné domky v lokalitě Šajby I
Kultura – především orná půda, BPEJ 50810 (II. tř. ochrany), 51000 (I. tř. ochrany)
a 53204 (IV. tř. ochrany). 80 % půd v ploše je tedy vysoce chráněných I. a II. třídy
ochrany. Pozemky jsou však připraveny k výstavbě, plocha převzata z platného ÚP SÚ.
Během projednání územního plánu byla zastavitelná Z1částečně zastavěna. Byla
zrealizována místní komunikace v ploše, technická infrastruktura, byly osázeny plochy
zeleně a dvě parcely jsou již zastavěny. V tomto území je provedena úprava hranice
zastavěného území. Plocha byla rozdělena na čtyři od sebe oddělené zastavitelné plochy
- Z1a - Z1d. Plochy Z1a - Z1c jsou vymezeny jako proluky v zastavěném území. Plocha
Z1d je zbývající plochou mimo zastavěné území.
Z2 – Plocha pro rodinné domky v lokalitě Šajby II
Kultura – především orná půda, BPEJ 53204 (IV. tř. ochrany) a 50810 (II. tř. ochrany).
Na chráněných půdách se nachází cca ½ plochy. Lokalita převzata ze současně
platného ÚP SÚ, plocha nevhodná k intenzivnímu zemědělskému hospodaření, volná
plocha mezi již započatou zástavbou pro rodinné domky a pozemky určené k plnění
funkce lesa.
Z3 – Plocha pro rodinné domky v lokalitě 1. máje
Kultura – trvalý travní porost, BPEJ 55600 – I. třída ochrany. Dostavba proluky mezi
stávající zástavbou a tokem Milačka. Plocha převzata ze současně platného ÚP SÚ.
Z4 – Plocha pro rodinné domky v lokalitě U Obory
Kultura – zahrady, sady, BPEJ 51000 – I. třída ochrany, proluka mezi stávající
zástavbou a lesní půdou nevhodná k zemědělskému hospodaření, plocha převzata
ze současně platného ÚP SÚ.
Z5 – Plocha pro rodinné domky v lokalitě Ke Kapličce I
Kultura – orná půda, BPEJ 51200 a 51000 – I. třída ochrany, na plochu je již
zpracována územní studie.
Z6 – Plocha pro rodinné domky – proluka ul. Panská
Kultura – orná půda, BPEJ 51200 – I. třída ochrany, proluka v zastavěném území,
převzato ze současně platného ÚP SÚ.
Z7 – Plocha pro rodinné domky v lokalitě Záhumenice
Kultura – orná půda, BPEJ 51200 – I. třída ochrany, převzato ze současně platného ÚP
SÚ, na plochu je stanovena podmínka zpracování územní studie. V průběhu projednání
územního plánu bylo v ploše Z7 vymezeno veřejné prostranství - zastavitelná plocha
Z39 pro veřejné prostranství.
Z8 – Plocha pro rodinné domky v lokalitě Dražka
Kultura – orná půda a zahrady, BPEJ 52901 (I. třída ochrany) a min. pak 53204 – IV.
třída ochrany. Plocha převzata ze současně platného ÚP SÚ. Plocha navazuje na novou
výstavbu rodinných domků. Plocha mezi stávající zástavbou a vedením VN. Plocha
byla v průběhu projednání územního plánu mírně zvětšena na základě požadavků obce a
rovněž byl navržen koridor pro přeložení vedení VN v ploše.
Z9 – Plocha pro rodinné domky – ul. Akademika Práta
Kultura – orná půda, BPEJ 53214 – V, třída ochrany, plocha převzata ze současně
platného
ÚP
SÚ,
připraveno
k výstavbě
rodinných
domků.
- 109 -
Z10 – Plocha pro rodinné domky v lokalitě Za Humny I
Kultura – především orná půda, částečně trvalý travní porost, BPEJ 51000 (I. tř.
ochrany), zbývající část 53214 – V. třída ochrany a 53204 – IV. třída ochrany. Plocha
převzata z platného ÚP SÚ. V průběhu projednání územního plánu byla plocha
zmenšena o západní část z důvodů nesouhlasu jednoho z vlastníků. V ploše bylo
rovněž vymezeno veřejné prostranství Z40. Na plochu je stanovena podmínka
zpracování územní studie společně se zastavitelnou plochou Z11 pro bydlení
v rodinných domech a zastavitelnou plochou Z40 pro veřejné prostranství.
Z11 – Plocha pro rodinné domky v lokalitě Za Humny II
Kultura – především orná půda, částečně trvalý travní porost, BPEJ 53204 – IV. třída
ochrany a 51000 – (I. třída ochrany) . Plocha převzata z platného ÚP SÚ.V průběhu
projednání územního plánu byla plocha zmenšena o západní část z důvodů nesouhlasu
jednoho z vlastníků. V ploše bylo rovněž vymezeno veřejné prostranství Z40.
Na plochu je stanovena podmínka zpracování územní studie společně se zastavitelnou
plochou Z10 pro bydlení v rodinných domech a zastavitelnou plochou Z40 pro veřejné
prostranství.
Z12 – Plocha pro rodinné domky v lokalitě Za Chalupami I
Kultura – orná půda, BPEJ 51200 – I. třída ochrany. Plocha převzata a ÚP SÚ.
Z13 – Plocha pro rodinné domky v lokalitě Za Chalupami II
Kultura – především orná půda, částečně zahrady, sady, BPEJ 51000, 52901 a 51200 –
vše I. třída ochrany. V průběhu projednání územního plánu bylo v ploše Z13
vymezeno veřejné prostranství - zastavitelná plocha Z41 pro veřejné prostranství.
Plocha převzata z ÚP SÚ, na plochu je zpracována podmínka zpracování územní
studie.
Z14 – Plocha pro rodinné domky v lokalitě Zadní polodíly
Kultura – orná půda, BPEJ 51200 a 51000 – obě I. třída ochrany. V průběhu
projednání územního plánu bylo v ploše Z14 vymezeno veřejné prostranství zastavitelná plocha Z42 pro veřejné prostranství. Plocha převzata z ÚP SÚ, na plochu
je zpracována podmínka zpracování územní studie.
Z15 – Plocha pro rodinné domky v lokalitě U Topolu I
Kultura – orná půda, BPEJ 51000 – I. třída ochrany. Plocha převzata z ÚP SÚ
Z16 – Plocha pro rodinné domky v lokalitě U Topolu II
Kultura – zahrada a orná půda, BPEJ 51000 – I. třída ochrany. Plocha převzata z ÚP
SÚ.
Z34– Plocha pro rodinné domky v lokalitě U Hřbitova
Kultura – zahrada a orná půda, BPEJ 51000 – I. třída ochrany. Plocha převzata z ÚP
SÚ.
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
Z17 – Plocha pro zázemí hřbitova
Kultura – orná půda, BPEJ 51200 – I. třída ochrany. Plocha převzata z ÚP SÚ.
Z18 – Plocha pro zázemí hřbitova
Kultura – orná půda, BPEJ 51200 – I. třída ochrany. Plocha převzata z ÚP SÚ.
Z19 – Plocha pro hřiště v údolí Rouchovanky
Kultura – trvalý travní porost, BPEJ 52911 – II. třída ochrany. Plocha převzata z ÚP
SÚ.
Z20 – Plocha pro hřiště v údolí Rouchovanky
Kultura – trvalý travní porost, BPEJ 55600 a 52911 – obě I. třída ochrany, nově
navržená plocha, volná plocha mezi stávajícím hřištěm a tokem Rouchovanka
- 110 -
nevhodná k zemědělskému využití. Část plochy leží v záplavovém území. Při realizaci
stavby nutno dodržovat podmínky využití území stanovené pro záplavové území
vodního toku.
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
Z21 – Plocha pro lehký průmysl Jihlavská I
Kultura – orná půda, BPEJ 52901 a 51200 – I. třída ochrany, nově navržená plocha,
volná plocha mezi stávající výrobní plochou za čerpací stanicí pohonných hmot a
stávající zástavbou Hrotovic. V průběhu projednání územního plánu byla plocha
zmenšena z důvodů nesouhlasu jednoho z vlastníků.
Z22 – Plocha pro lehký průmysl Jihlavská II
Kultura – především orná půda, BPEJ 54501 – III. třída ochrany a 52901, 51200 – obě
I. třída ochrany. Plocha při výjezdu z města Hrotovice vhodně zarovnávající
zastavěné území. V průběhu projednání územního plánu byla plocha zmenšena
z důvodů nesouhlasu jednoho z vlastníků.
Z23 – Plocha pro lehký průmysl Za Humny
Kultura – orná půda, BPEJ 53201 – IV. třída ochrany a 51000 – I. třída ochrany.
Plocha převzata z ÚP SÚ.
Z24 – Plocha pro lehký průmysl K Dalešicím I
Plocha mezi stávající zástavbou a budoucí přeložkou silnice II/152. Kultura – orná
půda, BPEJ 51000 – I. třída ochrany. Nově navržená plocha.
Z25 – Plocha pro lehký průmysl K Dalešicím II
Plocha navazující na přeložku silnice II/152 a navrhované výrobní plochy Z24 a Z26.
Kultura – orná půda, BPEJ 51000 – I. třída ochrany. Nově navržená plocha.
Z26 – Plocha lehký průmysl K Dalešicím III
Plocha pod budoucí přeložkou silnice II/152. Kultura – orná půda, BPEJ 51000 – I.
třída ochrany. Nově navržená plocha. Musí být respektován dopravní koridor
pro přeložku silnice II/152. Do doby realizace přeložky nelze umístit stavby, které by
znemožnili nebo podstatně ztížili realizaci dopravní plochy.
Z27 – Plocha pro lehký průmysl Kruhovka I
Kultura – trvalý travní porost, BPEJ 52951 a 53204 – obě IV. třída ochrany. Plocha
navazuje na stávající plochy výroby a je převzata ze současně platného ÚP SÚ.
Z28 – Plocha pro lehký průmysl Kruhovka II
Kultura – ostatní, bez záboru zemědělské půdy. Plocha navazuje na stávající plochy
výroby a je převzata ze současně platného ÚP SÚ.
Z29 – Plocha pro drobnou a řemeslnou výrobu
Kultura – především zahrady, sady. Proluka v zastavěném území, nově navržená
plocha.
Z30 – Plocha pro drobnou a řemeslnou výrobu Hladov I
Plocha vymezené v současně platném územním plánu jako plocha stávající. Vzhledem
k tomu, že se jedná o trvalý travní porost, je plocha vymezená jako plocha
navrhovaná. Jedná se o volnou plochu mezi zastavěným územím Hrotovic a areálem
zemědělské výroby u Horního rybníka. BPEJ 53214 – V. třída ochrany
Z31 – Plocha drobnou a řemeslnou výrobu Hladov II
Plocha vymezené v současně platném územním plánu jako plocha stávající. Vzhledem
k tomu, že se jedná o trvalý travní porost, je plocha vymezená jako plocha
navrhovaná. Jedná se o volnou plochu mezi zastavěným územím Hrotovic a areálem
zemědělské výroby u Horního rybníka. BPEJ 53214 – V. třída ochrany. Je třeba
respektovat navrhovaný dopravní koridor v ploše. Do doby realizace přeložky silnice
- 111 -
II/152 nelze umístit stavby, které by znemožnili nebo podstatně ztížili realizaci
dopravní plochy.
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Z32- Plocha pro veřejnou zeleň při výjezdu z města pod navrhovaným dopravním
koridorem. Je nutno respektovat tento koridor.
Z33 – Plocha pro veřejné prostranství - veřejnou zeleň s ochrannými protierozními aspekty
Z39 – Veřejné prostranství k zastavitelné ploše pro bydlení Z7
Z40 – Veřejné prostranství k zastavitelné ploše pro bydlení Z10 a Z11
Z41 – Veřejné prostranství k zastavitelné ploše pro bydlení Z13
Z42 – Veřejné prostranství k zastavitelné ploše pro bydlení Z14
PLOCHY ZELENĚ
Z35 – Plocha pro soukromé zahrady s možností výstavby zahradních chatek, tato plocha je
dnes již jako zahrádková kolonie využívána, část ploch jako kulturou zahrady, část
orná půda. Aby zde mohla být umožněna výstavba zahradních chatek , byla plocha
dána do návrhu jako zastavitelná plocha pro soukromé zahrady.
Z36 - V průběhu projednání zrušeno z důvodů zmenšení plochy Z10 a Z11.
Z37 – Plocha pro ochrannou a izolační zeleň mezi zastavitelnou plochou pro bydlení
a dopravním koridorem pro přeložku silnice II/152.
Z38 – Plocha pro ochrannou a izolační zeleň mezi zastavitelnou plochou pro bydlení a
dopravním koridorem pro přeložku silnice II/152.
PŘESTAVBOVÉ PLOCHY
PLOCHY BYDLENÍ
P1 – Plocha přestavby hřiště na bytový dům – bez záboru zemědělské půdy
P2 – Plocha přestavby ploch občanské vybavenosti na bytový dům
P3 – Plocha přestavby na bytový dům
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
P4 – Přestavbová plocha pro občanskou vybavenost
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
P5 – Přestavbová plocha z bývalého vepřína na plochy drobné výroby
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
P6 – Přestavbová plocha na plochy sídelní zeleně u Horního rybníka
PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ
REKREACE NA PLOCHÁCH PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU
K1 – Rekreace na plochách přírodního charakteru
Plocha bude využita pro funkci v krajině umožňující šetrné formy rekreačního a sportovního
využití, respektující ochranu záplavového území toku Rouchovanka a zájmy ochrany přírody
a krajiny, především lokálního biokoridoru.
- 112 -
Přípustné zde jsou sportovně využívané plochy v krajině bez trvalých staveb, stezky pro pěší
a naučné stezky, hipostezky, cyklostezky a stavby související s provozem cyklostezky, vodní
nádrže, zeleň, drobná hřiště a stavby drobné architektury. K případnému záboru zemědělské
dojde v minimální míře. Nelze odhadnout případný zábor, nutno specifikovat v projektové
dokumentaci.
PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
K2 - Protierozní zatravnění
Navrhované zatravnění, případně výsadba izolační zeleně mezi zástavbou a hřbitovem.
Plocha mezi obytnou zástavbou a hřbitovem, plochu nelze využít pro zastavitelné
plochy ani k intenzivnímu zemědělskému hospodaření. Zábor pouze pro případnou
izolační zeleň kolem hřbitova, případně kolem zástavby pro rodinné domky. Délka
výsadby izolační zeleně cca 190 m, šíře záboru 3 m, t. j. 0,057 ha zemědělské půdy.
K3 - Zatravnění + ochranná a izolační zeleň
Navrhované zatravnění, případně výsadba izolační zeleně mezi zástavbou a přeložkou
silnice II/152. Plochu nelze využít pro zastavitelné plochy ani k intenzivnímu
zemědělskému hospodaření. Odhadované délka výsadby izolační zeleně cca 230 m, šíře
záboru 3 m, t. j. 0,069 ha zemědělské půdy.
K4 - Zatravnění + ochranná a izolační zeleň
Navrhované zatravnění, případně výsadba izolační zeleně mezi zástavbou a přeložkou
silnice II/152. Plochu nelze využít pro zastavitelné plochy ani k intenzivnímu
zemědělskému hospodaření. Odhadované délka výsadby izolační zeleně cca 190 m, šíře
záboru 3 m, t. j. 0,057 ha zemědělské půdy.
K5 - Protierozní zatravnění
Plocha s protierozní a retenční funkcí mezi zemědělskými pozemky a zastavěným
územím. V ploše je možné provést zvýšení retence, případně jiná protierozní a
protipovodňová opatření, včetně zdržení a zasakování dešťových vod z ploch výroby.
Rozsah úprav bude upřesněn v podrobnější dokumentaci. Nelze odhadnout případný
zábor, nutno specifikovat v projektové dokumentaci.
K6 - Plocha pro vedení nefunkčního biokoridoru LK 6, zábor pro ÚSES se nevyčísluje
K7 - Plocha pro vedení nefunkčního biokoridoru LK 3, zábor pro ÚSES se nevyčísluje.
K8 - Plocha pro vedení nefunkčního biokoridoru LK 7 a LK 8, zábor pro ÚSES se
nevyčísluje.
K9 - Protierozní zatravnění – bez záboru zemědělské půdy
K10 - Protierozní zatravnění – bez záboru zemědělské půdy
KORIDORY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
DK1 – Koridor pro přeložku silnice II/152
Pro přeložku silnice II/152 byl v tabulkové části vyhodnocení záboru zemědělského půdního
odhadnut zábor pro realizaci této stavby. Na přeložku nebyla zpracovaná studie. Trasa byla
převzata z ÚPSÚ Hrotovice a mírně upravena.
- 113 -
Délka osy obchvatu činí cca 2 450 m, při průměrné šíři tělesa 20 m (dle ZÚR) včetně svahů a
křižovatek dojde k záboru cca 4, 900 ha půdy (zemědělské i nezemědělské).
DK2 – Koridor pro homogenizaci silnice II/152
Koridor převzat ze ZÚR v šířce 80 m mimo zastavěné území Hrotovic. V zastavěném území
byl upraven na šířku stávajícího dopravního tělesa. V zastavěném území nedojde tedy
k záboru zemědělské půdy. Nepředpokládá se výrazný zábor zemědělské půdy ani mimo
zastavěné území. V případě realizace dojde pouze k mírným šířkovým nebo výškovým
úpravám stávající trasy, případně úpravě oblouků, křižovatek.
V územním plánu je spočítán odborný odhad záboru, který vychází z toho, že pro silnici II.
třídy se předpokládá šíře tělesa cca 20 m. Stávající šíře tělesa západně od obce ve směru na
Jaroměřice nad Rokytnou činí cca 12 m. Délka silnice od zastavěného území k hranici
katastru je cca 1070 m. Zábor bude tedy činit 1070 m x 8 m (rozdíl mezi 20 metrovou
navrhovanou šířkou a stávající šíří tělesa), t. j. 0,856 ha zemědělské půdy. V západní části
řešeného území prochází stávající komunikace pozemky určenými k plnění funkce lesa.
V případě úprav této komunikace v tomto prostoru dojde pouze k záboru lesní půdy.
Předpokládá se zábor maximálně v šíři 2 m, délka komunikace od zastavěného území
k hranici katastru činí 1230 m, maximální zábor lesní půdy bude tedy činit 1230 m x 2, t. j.
0,246 ha. Skutečný zábor zemědělské i lesní půdy pro homogenizaci této komunikace bude
menší. Nelze odhadnout velikost úprav, a proto nelze ani přesně vyčíslit skutečný zábor.
DK3 – Koridor pro homogenizaci silnice II/399
Koridor převzat ze ZÚR v šířce 80 m. V případě realizace dojde pouze k mírným šířkovým
nebo výškovým úpravám stávající trasy, případně úpravě oblouků, křižovatek. K záboru
zemědělské půdy nedojde. Silnice prochází lesními pozemky. Může dojít tedy pouze k záboru
lesní půdy. Předpokládá se zábor maximálně v šíři 2 m, délka komunikace od zastavěného
území k hranici katastru činí 970 m, maximální zábor lesní půdy bude tedy činit 970 m x 2,
t. j. 0,194 ha.
Skutečný zábor lesní půdy pro homogenizaci této komunikace bude menší. Nelze odhadnout
velikost úprav, a proto nelze ani přesně vyčíslit skutečný zábor.
Koridory jsou vymezeny na ochranu území pro realizaci dopravní infrastruktury. Přesnější
vymezení tras dopravní infrastruktury bude stanoveno v podrobnější dokumentaci. Působnost
koridoru pro dopravní infrastrukturu končí realizací stavby.
KORIDORY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
TK1 Koridor pro vedení VVN 110 kV R Slavětice – R Moravské Budějovice – R Jemnice –
R Dačice v šířce cca 200 – jižní větev.
TK2 Koridor pro vedení VVN 110 kV R Slavětice – R Moravské Budějovice – R Jemnice –
R Dačice v šířce 400 m – severní větev.
TK3 Koridor pro přeložku vedení vysokého napětí v severní části města
TK4 Koridor pro přeložku vedení vysokého napětí v jižní části města
Koridory jsou vymezeny na ochranu území pro realizaci technické infrastruktury.
Přesnější vymezení tras technické infrastruktury bude stanoveno v podrobnější dokumentaci.
Působnost koridoru pro technickou infrastrukturu končí realizací stavby.
V ZÚR je zábor zemědělské půdy pro navrhované vedení VVN 110 kV vyčíslen na plochy
patky stožáru – jeden stožár 50 m2 , předpokládané umístění stožáru po 180 m.
- 114 -
K záboru zemědělské půdy dojde pouze pro několik patek umístěných v řešeném území.
U koridoru TK3 pro přeložku vedení VN se nepředpokládá zábor zemědělské půdy.
ÚZEMNÍ REZERVY
R1 – Územní rezerva pro bydlení v rodinných domech - městské a příměstské. V průběhu
projednání byla část zastavitelných ploch Z10 a Z11 pro bydlení v rodinných domech
přeřazena ze zastavitelných ploch do ploch územních rezerv.
RTK – územní rezerva pro nadzemní vedení VVN 110 kV R Slavětice – R Moravské
Budějovice – do řešeného území zasahuje minimálně podél severní hranice katastru.
Realizace stavby se předpokládá na sousedním katastru podél stávajícího vedení
VVN.
- 115 -
Katastrální území: HROTOVICE
Klimatický region: 5
PŘEHLED NAVRŽENÝCH LOKALIT Z HLEDISKA OCHRANY ZPF
ZASTAVITELNÉ PLOCHY
ČÍSLO
NÁVRH
LOK.
FUNKČNÍHO VYUŽITÍ
1
2
VÝMĚRA NAVRŽENÁ K ODNĚTÍ v ha
TŘÍDA
BPEJ
ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA
OCHRANA
OSTATNÍ,
CELKEM
ORNÁ
ZAHRADY
SADY
TRAVNÍ
POROSTY
LESNÍ
PŮDA
CELKEM
POZNÁMKA
11
3
4
5
6
7
8
9
10
-
-
-
0,183
II
I
0,183
0,122
0,061
0,183
50810
51000
-
-
-
0,122
II
I
0,122
0,054
0,068
0,122
50810
51000
51000
I
0,069
0,069
-
-
-
0,069
-
-
0,041
0,696
II
IV
0,655
0,400
0,229
0,655
50810
53204
-
-
0,013
1,013
II
IV
1,000
0,475
0,525
1,000
50810
53204
PLOCHY BYDLENÍ
Z1a
Z1b
RODINNÉ DOMKY
ŠAJBY I
RODINNÉ DOMKY
Z1c
RODINNÉ DOMKY
Z1d
RODINNÉ DOMKY
Z2
RODINNÉ DOMKY
ŠAJBY II
Z3
RODINNÉ DOMKY 1. MÁJE
55600
I
0,250
0,107
-
0,143
-
0,250
Z4
RODINNÉ DOMKY
U OBORY
51000
I
0,780
-
0,780
-
-
0,780
Z5
RODINNÉ DOMKY
KE KAPLIČCE I
-
-
-
2,214
I
I
2,214
0,129
2,085
2,214
51200
51000
51200
I
0,185
0,185
-
-
-
0,185
Z6
RODINNÝ DOMEK
ULICE PANSKÁ
- 116 -
Proluka v ZÚ, pozemky jsou
připraveny k výstavbě.
Plocha převzata z ÚP
v platném znění.
Proluka v ZU, pozemky jsou
připraveny k výstavbě.
Plocha převzata z ÚP v platném
znění.
Proluka v ZÚ, pozemky jsou
připraveny k výstavbě.
Plocha převzata z ÚP v platném
znění.
Pozemky jsou připraveny
k výstavba.
Plocha převzata z ÚP v platném
znění.
Plocha převzata z ÚP v platném
znění.
Plocha převzata z ÚP v platném
znění.
Plocha převzata z ÚP v platném
znění.
Zpracovaná územní studie,
plocha převzata z ÚP v platném
znění.
V zastavěném území, plocha
převzata z ÚP v platném znění.
ČÍSLO
NÁVRH
LOK.
FUNKČNÍHO VYUŽITÍ
1
Z7
Z8
2
RODINNÉ DOMKY
ZÁHUMENICE
RODINNÉ DOMKY
DRAŽKA
Z9
RODINNÉ DOMKY
UL. AKADEMIKA PRÁTA
Z10
RODINNÉ DOMKY
ZA HUMNY I
Z11
RODINNÉ DOMKY
ZA HUMNY II
Z12
RODINNÉ DOMKY
ZA CHALUPAMI I
Z13
RODINNÉ DOMKY
ZA CHALUPAMI II
Z14
RODINNÉ DOMKY
ZADNÍ POLODÍLY
Z15
RODINNÉ DOMKY
U TOPOLU I
Z16
RODINNÉ DOMKY
U TOPOLU II
Z34
RODINNÉ DOMKY
KE KAPLIČCE I
VÝMĚRA NAVRŽENÁ K ODNĚTÍ v ha
TŘÍDA
BPEJ
ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA
OCHRANA
OSTATNÍ,
CELKEM
ORNÁ
ZAHRADY
SADY
TRAVNÍ
POROSTY
LESNÍ
PŮDA
CELKEM
POZNÁMKA
11
3
4
5
6
7
8
9
10
51200
I
3,005
3,005
-
-
-
3,005
Převzata z ÚP v platném znění,
podmínka US
0,774
-
-
1,981
Převzato z ÚP v platném znění
I
IV
1,981
1,802
0,179
1,207
52901
53204
53214
V
0,700
0,700
-
-
-
0,700
0,261
-
-
2,911
I
V
IV
2,911
2,063
0,478
0,370
2,650
51000
53214
53204
Převzato z ÚP v platném znění,
podmínka urbanistická studie (US)
3,086
0,344
-
-
3,430
53204
51000
IV
I
3,430
1,417
2,013
Převzato z Úp v platném znění,
podmínka US
51200
I
0,520
0,520
-
-
-
0,520
Převzato z ÚP v platném znění
0,871
-
-
5,020
I
I
I
5,020
2,274
2,441
0,305
4,149
51000
52901
51200
Převzato z ÚP v platném znění,
podmínka US
-
-
-
3,077
I
I
3,077
1,564
1,513
3,077
51200
51000
Převzato z ÚP v platném znění,
podmínka US
51000
I
0,839
0,839
-
-
-
0,839
Převzato z ÚP v platném znění.
0,349
-
-
0,489
Převzato z ÚP v platném znění.
II
IV
I
0,489
0,285
0,141
0,063
0,140
50810
52941
51000
-
-
-
0,650
I
0,650
0,246
0,650
51200
Plocha převzata z ÚP v platném
znění.
- 117 -
Převzato z ÚP v platném znění,
rozparcelováno, připraveno k
zastavění
ČÍSLO
NÁVRH
LOK.
FUNKČNÍHO VYUŽITÍ
1
VÝMĚRA NAVRŽENÁ K ODNĚTÍ v ha
TŘÍDA
BPEJ
2
ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA
CELKEM
POZNÁMKA
9
10
11
0,143
0,054
28,134
-
-
-
0,369
Převzato z ÚP v platném znění.
0,160
-
-
-
0,160
Převzato z ÚP v platném znění.
1,155
-
-
1,155
-
1,155
Převzato z ÚP v platném znění.
0,637
0,032
0,605
-
-
0,637
0,045
0,682
Nově navrhovaná plocha, BPEJ dle
katastru, v grafice nepřesné
2,321
0,529
-
1,792
0,045
2,366
4,102
4,058
0,044
4,102
-
-
-
4,102
nová plocha, meliorace v ploše
nová plocha, meliorace v ploše
OCHRANA
OSTATNÍ,
CELKEM
ORNÁ
ZAHRADY
SADY
TRAVNÍ
POROSTY
LESNÍ
PŮDA
6
7
8
28,080
24,558
3,379
I
0,369
0,369
I
0,160
II
I
I
3
4
5
51000
I
0,404
PLOCHY BYDLENÍ CELKEM
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
Z17
OBČANSKÁ VYBAVENOST
U HŘBITOVA
51200
Z18
OBČANSKÁ VYB AVENOST
U HŘBITOVA
51200
Z19
ROZŠÍŘENÍ SPORTOVIŠTĚ
ÚDOLÍ ROUCHOVANKY
52911
Z20
ROZŠÍŘENÍ SPORTOVIŠTĚ
ÚDOLÍ ROUCHOVANKY
55600
52911
OBČANSKÉ VYBAVENÍ CELKEM
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
Z21
LEHKÝ PRŮMYSL
JIHLAVSKÁ I
Z22
LEHKÝ PRŮMYSL
JIHLAVSKÁ II
Z23
Z24
LEHKÝ PRŮMYSL
ZA HUMNY
LEHKÝ PRŮMYSL
K DALEŠICÍM I
52901
51200
I
I
-
-
-
2,925
III
I
I
2,925
1,181
0,509
1,285
2,925
54501
52901
51200
-
-
-
4,099
I
IV
4,099
1,509
2,581
4,099
51000
53201
51000
I
0,827
0,827
-
-
-
0,827
- 118 -
Plocha převzata z ÚP v platném
znění.
nová plocha
ČÍSLO
NÁVRH
LOK.
FUNKČNÍHO VYUŽITÍ
1
2
Z25
LEHKÝ PRŮMYSL
K DALEŠICÍM II
Z26
LEHKÝ PRŮMYSL
K DALEŠICÍM III
Z27
Z28
LEHKÝ PRŮMYSL
KRUHOVKA I
LEHKÝPRŮMYSL
KRUHOVKA II
VÝMĚRA NAVRŽENÁ K ODNĚTÍ v ha
TŘÍDA
BPEJ
ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA
OCHRANA
OSTATNÍ,
CELKEM
ORNÁ
ZAHRADY
SADY
TRAVNÍ
POROSTY
LESNÍ
PŮDA
CELKEM
POZNÁMKA
11
3
4
5
6
7
8
9
10
51000
I
2,817
2,817
-
-
-
2,817
nová plocha, meliorace v ploše
0,674
0,674
-
-
-
0,674
nová plocha
51000
I
-
3,632
0,267
3,899
IV
IV
3,632
3,061
0,838
-
52951
53204
Plocha převzata z ÚP v platném
znění
-
-
-
-
0,589
0,589
-
-
Z29
DROBNÁ VÝROBA
52901
I
0,422
-
0,422
-
0,033
0,455
Z30
DROBNÁ VÝROBA
53214
V
0,833
-
-
0,833
-
0,833
Z31
DROBNÁ VÝROBA
-
0,654
-
0,654
V
IV
0,654
0,197
0,457
-
53214
53204
20,985
15,444
0,422
5,119
0,955
21,874
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ CELKEM
Plocha převzata z ÚP v platném
znění, bez záboru ZPF
v zastavěném území, nová plocha
Plocha převzata z ÚP v platném
znění, v zastavěném území.
Plocha převzata z ÚP v platném
znění, v zastavěném území.
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
0,167
-
0,058
0,810
VEŘEJNÁ ZELEŇ
51000
54501
I
III
0,752
0,743
0,009
0,585
Z32
Z33
VEŘEJNÁ ZELEŇ
51000
I
0,274
-
-
0,274
-
0,274
Z39
VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ
K PLOŠE BYDLENÍ Z7
51200
I
0,154
0,154
-
-
-
0,154
Z40
VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ
K PLOŠE BYLDENÍ Z10, Z11
-
-
-
0,417
I
IV
0,417
0,302
0,115
0,417
51000
53204
- 119 -
Nová plocha, v ploše meliorace
ČÍSLO
NÁVRH
LOK.
FUNKČNÍHO VYUŽITÍ
1
Z41
Z42
2
VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ
K PLOŠE BYDLENÍ Z13
VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ
K PLOŠE BYDLENÍ Z14
BPEJ
PLOCHY SOUKROMÝCH
ZAHRAD
OSTATNÍ,
CELKEM
ORNÁ
ZAHRADY
SADY
TRAVNÍ
POROSTY
LESNÍ
PŮDA
CELKEM
POZNÁMKA
11
3
4
5
6
7
8
9
10
0,041
-
-
0,263
II
I
I
0,263
0,143
0,087
0,032
0,222
52901
51001
51200
-
-
-
0,180
I
I
0,180
0,040
0,140
0,180
51200
51000
2,040
1,558
0,208
0,274
0,058
2,098
2,239
0,985
0,167
1,087
0,922
1,317
-
0,103
2,342
I
III
I
I
0,084
0,084
-
-
-
0,084
0,847
0,505
0,342
0,847
-
-
-
0,847
I
I
3,170
1,853
1,317
-
0,103
3,273
51200
54501
51000
Z37
ZELEŇ
51200
Z38
ZELEŇ
51200
51000
PLOCHY ZELENĚ CELKEM
ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA
OCHRANA
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ CELKEM
PLOCHY ZELENĚ
Z35
VÝMĚRA NAVRŽENÁ K ODNĚTÍ v ha
TŘÍDA
- 120 -
Katastrální území: HROTOVICE
Klimatický region: 5
PŘEHLED NAVRŽENÝCH LOKALIT Z HLEDISKA OCHRANY ZPF
PŘESTAVBOVÉ PLOCHY
VÝMĚRA NAVRŽENÁ K ODNĚTÍ v ha
ČÍSLO
NÁVRH
LOK.
FUNKČNÍHO VYUŽITÍ
1
2
TŘÍDA
BPEJ
ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA
OCHRANA
OSTATNÍ,
CELKEM
ORNÁ
ZAHRADY
SADY
TRAVNÍ
POROSTY
LESNÍ
PŮDA
CELKEM
POZNÁMKA
11
3
4
5
6
7
8
9
10
P1
BYTOVÝ DŮM
-
-
-
-
-
-
0,123
0,123
V ZÚ, bez záboru ZPF.
P2
BYTOVÝ DŮM
53214
V
0,123
-
0,123
-
0,079
0,202
V zastavěném území
P3
BYTOVÝ DŮM
51000
I
0,094
-
0,094
-
0,024
0,118
V zastavěném území
P4
OBČANSKÁ VYBAVENOST
-
-
-
-
-
-
0,338
0,338
V ZÚ, bez záboru ZPF
P5
DROBNÁ VÝROBA
-
-
-
-
-
-
0,624
0,624
V ZÚ, bez záboru ZPF
I
I
V
-
0,125
0,716
0,030
0,871
SÍDELNÍ ZELEŇ
55600
52901
53214
0,841
P6
- 121 -
KORIDORY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Plocha
Návrh funkčního využití
Poznámka
Předpokládaný zábor (odhad)
KORIDORY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Koridor pro přeložku silnice II/152
– navrženo územním plánem
Koridor pro homogenizaci silnice
DK2
II/152 – převzato ze ZÚR
Koridor pro homogenizaci silnice
DK3
II/399 – převzato ze ZÚR
KORIDORY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
DK1
TK 1
Koridor pro VVN ze ZÚR
TK 2
Koridor pro VVN ze ZÚR
TK 3
TK 4
Koridor pro přeložku VN
Koridor pro přeložku VN
Délka přeložky cca 2450 m, šíře tělesa cca 20
m.
Drobné šířkové a výškové úpravy komunikace
Drobné šířkové a výškové úpravy komunikace
Koridor pro vedení VVN 110 kV v šířce 200 m –
jižní větev, zábor pro 1 patku 50 m2 po 180
metrech, cca 18 patek
Koridor pro vedení VVN 110 kV v šířce 200 m –
severní větev, zábor pro 1 patku 50 m2 po 180
metrech, cca 13 patek
Koridor pro přeložku vedení VN 22 kV
Koridor pro přeložku vedení VN 22 kV
- 122 -
4,900
0,856 ha zem. půdy + 0,246 ha lesní půdy
0,194 ha lesní půdy
0,090 ha
0,065 ha
0
0
PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ
Plocha
Návrh funkčního využití
Celková výměra
Předpokládaný zábor (odhad)
PLOCHY REKREACE NA PLOCHÁCH PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU – RH
K1
Plocha vymezená pro sportovní a
rekreační činnosti v údolí toku
Rouchovanka
v návaznosti
na
sportovní areál. Rozsah úprav bude
upřesněn v projektové dokumentaci.
7,378
Případný zábor a rozsah úprav bude upřesněn v podrobnější
dokumentaci. Nelze odhadnout rozsah úprav.
0,138
0,057 pro izolační zeleň
2,612
0,069 pro izolační zeleň
0,494
0,057 pro izolační zeleň
7,322
Případný zábor a rozsah úprav bude upřesněn v podrobnější
dokumentaci. Nelze odhadnout rozsah úprav.
PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - NS
K2
K3
K4
K5
Navrhované zatravnění, případně
výsadba izolační
zeleně mezi
zástavbou a hřbitovem. Plochu
nelze využít pro zastavitelné plochy
ani k intenzivnímu zemědělskému
hospodaření.
Navrhované zatravnění, případně
výsadba izolační zeleně mezi
zástavbou a zemědělským areálem.
Plochu nelze využít pro zastavitelné
plochy ani k intenzivnímu
zemědělskému hospodaření.
Navrhovaná plocha změn v krajině
pro zatravnění, případně výsadba
izolační zeleně mezi navrhovanou
zástavbou a navrhovaným dopravním
koridorem DK1 pro přeložku silnice
II/152.
Plocha s protierozní a retenční funkcí
mezi zemědělskými pozemky a
zastavěným územím. V ploše je
možné provést zvýšení retence,
případně jiná protierozní a
- 123 -
Plocha
K6
K7
K8
K9
K10
Návrh funkčního využití
protipovodňová opatření, včetně
zdržení a zasakování dešťových vod
z ploch výroby. Rozsah úprav bude
upřesněn v podrobnější dokumentaci.
Navrhované úpravy pro vedení
lokálního biokoridoru – zatravnění,
případně výsadba vysoké zeleně.
Plocha vymezená pro opatření ke
snížené eroze a ochraně lokálního
biokoridoru podél toku.
Plocha vymezená pro opatření ke
snížené eroze a ochraně lokálního
biokoridoru podél toku.
Plocha vymezená pro opatření ke
snížené eroze a ochraně lokálního
biokoridoru podél toku.
Navrhované úpravy pro vedení
lokálního biokoridoru – zatravnění,
případně výsadba vysoké zeleně.
Celková výměra
Předpokládaný zábor (odhad)
3,600
Případný zábor a rozsah úprav bude upřesněn v podrobnější
dokumentaci.
5,578
Případný zábor a rozsah úprav bude upřesněn v podrobnější
dokumentaci.
5,879
Případný zábor a rozsah úprav bude upřesněn v podrobnější
dokumentaci.
16,553
Případný zábor a rozsah úprav bude upřesněn v podrobnější
dokumentaci.
5,279
Případný zábor a rozsah úprav bude upřesněn v podrobnější
dokumentaci.
- 124 -
11. 4. Uživatelské a vlastnické vztahy, zemědělské organizace, soukromí zemědělci
Areály zemědělské výroby
Zemědělské družstvo Hrotovice, družstvo
Družstvo má v Hrotovicích v severozápadní části města. V areálu je zařízení umístěny objekty
rostlinné i živočišné výroby a skladovací objekty a silážní žlaby. V areálu je také umístěna
bioplynová stanice.
Ze stájí pro chov zvířat jsou areálu objekty – stáj pro prasnic, stáje pro dojnice, výkrm prasat,
teletník, porodna prasnic a dochov selat.
Areál má vyhlášené ochranné pásmo z roku 2010 ve tvaru polygonu přesahující hranice
areálu. V ochranném pásmu se nenachází stávající stavby vyžadující hygienickou ochranu.
Vepřín jižně od města – není využívaný, přestavbová plocha na plochy drobné a řemeslné
výroby
Sýpka – nachází se mezi Znojemskou ulicí a ulicí Dražka
AGRO 2000 – areál se nachází na západním okraji sídla u silnice II/152, jedná se zemědělské
služby
11. 5. Pozemkové úpravy, ÚSES, protierozní opatření
Pozemkové úpravy
Katastrální území Hrotovice nemá zpracované komplexní pozemkové úpravy.
Protierozní opatření
Celé řešené území k. ú. Hrotovice je zranitelnou oblastí podle Nařízení vlády č. 262/2012 Sb.
v platném znění, o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu. Pro hospodaření ve
zranitelných oblastech je tímto nařízením také stanoven tzv. akční program, zahrnující
povinná opatření pro používání a skladování hnojiv, střídání plodin, provádění protierozních
opatření apod. Cílem je snížit znečištění vod způsobené nebo vyvolané dusičnany ze
zemědělských zdrojů a zajistit tak dostatek pitné vody.
Podíl orné půdy na celkové ploše řešeného území činí 42, 69 % převážně severně a západně
od města Hrotovice, kde jsou velké lány orné půda. Jižní část řešeného území je zalesněna.
Podíl trvalých travních porostů v řešeném území činí 3,42 %. Pro zadržení vody v krajině je
žádoucí zvýšení podílu TTP s ohledem na terén řešeného území. Je nutno dbát na to, aby se
zmenšil odtokový součinitel území a zlepšilo se zadržení vody v krajině.
Na změnu odtokových poměrů je nutno navrhnout technická a agrotechnická opatření –
zatravnění exponovaných pozemků, doplňování výsadby dřevin – vegetační zábrany
(větrolamy), výsadba vhodných plodin odolných vodní erozi (víceleté pícniny, ozimé
obiloviny). Dále je možné navrhnou protierozní příkopy, přejezdné průlehy a. pod. Podle
možností doplnit zalesnění a zatravnění pozemků v místech výrazné eroze a nepříznivých
spádových poměrů.
Všechna tato opatření jsou v územním plánu v nezastavěném území přípustná. Potřeba těchto
úprav bude řešena a realizována v podrobnějším řešení nebo v rámci komplexních
pozemkových úprav.
- 125 -
Územní systém ekologické stability
Přehled navržených biocenter
Označení
biocentra
Biogeografický význam a funkční typ
Soustava prvků ÚSES
Výměra v ha
RC 225
lokální biocentrum
smíšené
LC1
biocentrum v lokálních parametrech
vložené do trasy regionálního
biokoridoru
mezofilní
2,460
LC2
biocentrum v lokálních parametrech
vložené do trasy regionálního
biokoridoru
mezofilní
3,051
LC3
biocentrum v lokálních parametrech
vložené do trasy regionálního
biokoridoru
mezofilní
2,593
LC4
biocentrum v lokálních parametrech
vložené do trasy regionálního
biokoridoru
mezofilní
3,300
LC 5
lokální biocentrum
hydrofilní
3,864
LC 6
lokální biocentrum
hydrofilní
2,698
LC 7
lokální biocentrum
smíšené
4,500
LC 8
lokální biocentrum
hydrofilní
4,453
LC 9
lokální biocentrum
hydrofilní
3,303
LC 10
lokální biocentrum
mezofilní
2,861
287,209
Přehled navržených biokoridorů
Označení
biokoridorů
Biogeografický význam a funkční typ
RK 532
dílčí úsek regionálního biokoridor
mezofilní
7,765
RK 1477
dílčí úsek regionálního biokoridor
mezofilní
5,446
LK 1
lokální biokoridor
hydrofilní
3,258
LK 2
lokální biokoridor
hydrofilní
2,386
LK 3
lokální biokoridor
hydrofilní
2,982
LK 4
lokální biokoridor
hydrofilní
0,782
LK 5
lokální biokoridor
hydrofilní
1,580
LK 6
lokální biokoridor
hydrofilní
3,814
LK 7
lokální biokoridor
hydrofilní
1,388
LK 8
lokální biokoridor
hydrofilní
0,275
- 126 -
Soustava prvků ÚSES
Výměra v ha
Označení
biokoridorů
Biogeografický význam a funkční typ
LK 9
lokální biokoridor
hydrofilní
0,974
LK 10
lokální biokoridor
hydrofilní
0,957
LK 11
lokální biokoridor
mezofilní
0,748
LK 12
lokální biokoridor
mezofilní
1,513
LK 13
lokální biokoridor
mezofilní
1,274
LK 14
lokální biokoridor
mezofilní
4,587
LK 15
lokální biokoridor
mezofilní
0,979
LK 16
lokální biokoridor
mezofilní
3,614
Soustava prvků ÚSES
Výměra v ha
Zábor zemědělské půdy pro ÚSES se v územním plánu nevyhodnocuje. Přesto je v textové
části pro přehlednost změřena výměra biocenter a biokoridorů (zemědělská i nezemědělská
půda).
Při realizaci prvků ÚSES nutno dbát na to, aby nebyla narušena organizace zemědělského
půdního fondu a prvky ÚSES tak neztěžovaly obhospodařování zemědělských pozemků nutno zachovat prostupnost k hospodaření okolních pozemků.
Převážná část prvků ÚSES se nachází na lesní půdě nebo ostatní nezemědělské půdě –
vodní toky, rybníky, svahy, krajinná zeleň, lesní a zemědělské cesty.
U hydrofilních biocenter a biokoridorů, které se nachází kolem vodních toků je nutno
počítat s tím, že louky kolem vodotečí budou dále ponechány jako trvalý travní porost.
Nedojde u nich k záboru zemědělské půdy.
U mezofilních biocenter a biokoridorů, které se nenachází na lesní půdě, se předpokládá
větší podíl nezemědělských pozemků.
Nemusí však dojít k úplné změně využití
na nezemědělské kultury.
11. 6. Celkové vyhodnocení a zdůvodnění záboru ZPF
Územní plán je zpracován pro správní území města Hrotovice , tedy pro katastrální území
Hrotovice.
Město patří do správního obvodu města Třebíč, které je pro Hrotovice obcí s rozšířenou
působností (ORP).
Hrotovice mají v současné době platný Územní plán sídelního útvaru Hrotovice
(zpracovatel Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o.), který byl schválen v roce 1994 a dále
pak změnu č. 1 – 3 ÚP SÚ Hrotovice.
Zastavitelné plochy v návrhu územního plánu využívají především ploch schválených
v ÚPSÚ Hrotovice a jeho změnách.
Nově jsou navrženy pouze plochy Z20 pro občanskou vybavenost, Z21, Z22, Z24, Z25,
Z26, Z29 a Z31 pro výrobu , Z33 pro zeleň a Z35 – plocha soukromých zahrad.
Navržené plochy se nachází většinou na půdách chráněných zákonem, tj. na půdách I. a II.
třída ochrany. Vzhledem, že se kolem zastavěného území nachází téměř pouze tyto vysoce
chráněné půdy, nelze se jim vyhnout.
Navržené řešení územního plánu je v souladu se schválenými Zásadami územního rozvoje
kraje Vysočina.
- 127 -
Návrh územního plánu respektuje požadavky uvedené v zadávací dokumentaci. Navržené
řešení bylo průběžně projednáváno se zástupci města a dále bylo konzultováno se správci
inženýrských sítí a s dotčeným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu.
Navržený zábor zemědělské půdy nebude narušovat organizaci ZPF, hydrologické ani
odtokové poměry v území, síť zemědělských účelových komunikací, objekty zemědělské
prvovýroby ani nebude ztěžovat obhospodařování zbylé části ZPF. Zastavitelné plochy jsou
situovány tak, aby budoucí zástavba směřovala k ucelování tvaru zastavěného území.
Rozsah vymezení navrhovaných ploch pro bydlení
Plochy bydlení jsou vymezeny především jako plochy bydlení v rodinných domech. Rozsah
navržených ploch pro bydlení odpovídá původnímu územnímu SÚ (1994) a změny č. 1 - 3,
což je patrné i v grafické části – ve „Výkresu předpokládaných záborů půdního fondu“, kde
jsou plochy schválené v předcházející ÚPD znázorněny.
U jednotlivých lokalit pro stavbu rodinných domků mimo zastavěné území obce bude
dodržován čl. III – odst. (2) c) METODICKÉHO POKYNU ODBORU OCHRANY LESA A
PŮDY MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 1. 10.
1996 a bude odnímána kromě komunikací, chodníků, nutné sídelní zeleně, u větších lokalit
pak drobných dětských hřišť apod. parcela pro stavbu jednoho rodinného domu pro fyzickou
osobu maximálně 1 200 m2.
Ostatní navrhované funkční plochy
V Územním plánu Hrotovice jsou dále navrženy především plochy pro výrobu, většina ploch
pro výrobu je rovněž převzata ze současně platné územně plánovací dokumentace. Dále jsou
v menší míře navrženy plochy pro občanskou vybavenost, plochy pro veřejné prostranství a
dopravní plocha ve vymezeném koridoru DK1.
Ve výkresu předpokládaných záborů půdního fondu jsou rovněž znázorněny plochy,
u nichž bylo zrušeno určení k zastavění.
Územní studie
U ploch Z7, Z10, Z11, Z13 a Z14 pro bydlení je stanovena povinnost zpracovat územní
studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací
činnosti.
Při zpracování územní studie nutno dbát na to, aby zástavba směřovala k ucelování tvaru
zastavěného území a byla vyloučena možnost vzniku izolovaných ploch zastavěného území,
a to i v průběhu realizace zástavby v této lokalitě.
Etapizace výstavby
Etapizace výstavby není stanovena.
Plochy na meliorované zemědělské půdě
Do pozemků s provedeným odvodněním zasahují dle územně analytických podkladů tyto
navrhované plochy a koridory:
Z21 – Plocha pro lehký průmysl
Z22 – Plocha pro lehký průmysl
Z25 – Plocha pro lehký průmysl
Z32 – Plocha pro veřejnou zeleň
DK1 a DK2 – dopravní koridory
- 128 -
Při projektování a realizaci těchto staveb nutno upřesnit plochy s provedeným
odvodněním, zjistit stáří a funkčnost stávající meliorace a případně zachovat její funkčnost.
Celkový zábor pro město Hrotovice činí:
Funkční využití
Celkem
z toho zemědělská půda
28,134
28,080
2,366
2,321
21,874
20,985
2,098
2,040
3,273
3,170
57,745
56,596
0,443
0,214
0,338
0,0
0,624
0,0
0,871
0,841
2,276
1,055
ZASTAVITELNÉ PLOCHY
PLOCHY BYDLENÍ
PLOCHY OBČANSKÉHO
VYBAVENÍ
PLOCHY VÝROBY
A SKLADOVÁNÍ
PLOCHY VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ
PLOCHY ZELENĚ
ZASTAVITELNÉ PLOCHY
CELKEM
PŘESTAVBOVÉ PLOCHY
PLOCHY BYDLENÍ
PLOCHY OBČANSKÉHO
VYBAVENÍ
PLOCHY VÝROBY A
SKLADOVÁNÍ
PLOCHY VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ
PŘESTAVBOVÉ PLOCHY
CELKEM
KORIDORY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Koridory dopravní infrastruktury
6,196
Koridory technické infrastruktury
0,740
x
x
Vyčíslení je orientační a slouží pouze pro potřeby územního plánu.
11. 7. Pozemky určené k plnění funkce lesa
Lesy
Procento zalesnění v katastrálním území Hrotovice nad průměrem České republiky.
Na řešeném území se nachází cca 942,8640 ha lesní půdy, což je 44,41 % z celkové výměry
katastru.
Průměr České republiky činí 33,7 % z celkového území státu. Kraj Vysočina má pak
průměrnou lesnatost 30,1 %.
Prakticky celá jižní část řešeného území od zastavěného území Hrotovic je zalesněna.
V jižní části katastru se nachází velký lesní komplex Veliký les, východně od obce pak lesní
komplex Jezera a v severní části podél Rouchovanky lesní komplex Hrotovické hájky.
- 129 -
Lesy jsou v řešeném území především hospodářské určené k produkci dřeva. Jsou
zastoupeny různé věkové kategorie, převažuje smrkový porost.
Zábor lesní půdy
Žádná z navrhovaných zastavitelných a přestavbových ploch nezasahuje do lesní půdy.
Do lesní půdy zasahují pouze koridory dopravní a technické infrastruktury:
DK1 – Koridor pro přeložku silnice II/152
Pro přeložku silnice II/152 byl v tabulkové části vyhodnocení záboru zemědělského půdního
odhadnut zábor pro realizaci této stavby. Na přeložku nebyla zpracovaná studie. Trasa byla
převzata z ÚPSÚ Hrotovice a mírně upravena.
K záboru lesní půdy dojde při realizaci přeložky silnice II/152 východně od města mezi
zastavěným územím Hrotovic a výrobní plochou Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
v místě napojení na stávající silnici II/152 (tedy v prostoru křižovatky). Průměrná šíře tělesa
se předpokládá 20 m. Odhad záboru lesní půdy v tomto území je 2000 m2.
Při napojení navrhovaného obchvatu na stávající silnice II/152 východně od města dojde
vždy k záboru lesní půdy, neboť stávající komunikace lesní půdou prochází. Variantní řešení
je proto bezpředmětné.
DK2 – Koridor pro homogenizaci silnice II/152
Koridor převzat ze ZÚR v šířce 80 m mimo zastavěné území Hrotovic. V zastavěném území
byl upraven na šířku stávajícího dopravního tělesa. V územním plánu je spočítán odborný
odhad záboru, který vychází z toho, že pro silnici II. třídy se předpokládá šíře tělesa cca 20 m.
Ve východní části řešeného území prochází stávající komunikace pozemky určenými
k plnění funkce lesa. Stávající šíře tělesa v tomto území činí cca 18 m. Předpokládá se zábor
maximálně v šíři 2 m, délka komunikace od zastavěného území k hranici katastru činí 1230
m, maximální zábor lesní půdy bude tedy činit 1230 m x 2, t. j. 0,246 ha.
Variantní řešení není v tomto případě možné. Z obou stran komunikace je lesní půda, takže
k případnému záboru dojde buď z jedné, či druhé strany komunikace. Toto bude pak
upřesněno v projektové dokumentaci této stavby.
DK3 – Koridor pro homogenizaci silnice II/399
Koridor převzat ze ZÚR v šířce 80 m. V případě realizace dojde pouze k mírným šířkovým
nebo výškovým úpravám stávající trasy, případně úpravě oblouků, křižovatek. Silnice
prochází lesními pozemky. Předpokládá se zábor maximálně v šíři 2 m, délka komunikace
od zastavěného území k hranici katastru činí 970 m, maximální zábor lesní půdy bude tedy
činit 970 m x 2, t. j. 0,194 ha.
Variantní řešení není v tomto případě možné. Z obou stran komunikace je lesní půda, takže
k případnému záboru dojde buď z jedné, či druhé strany komunikace. Toto bude pak
upřesněno v projektové dokumentaci této stavby.
- 130 -
Celkový zábor lesní půdy pro město Hrotovice činí:
Funkční využití
Předpokládaný zábor lesní půdy
DK1 - Koridor pro přeložku silnice II/152 –
navrženo územním plánem
DK2 - Koridor pro homogenizaci silnice II/152 –
převzato ze ZÚR
DK3 - Koridor pro homogenizaci silnice II/399 –
převzato ze ZÚR
PLOCHY DOPRAVNÍ
0,200 ha
0,246 ha
0,194 ha
0,640 ha
Rovněž případná realizace vedení VVN 110 kV ve vymezených koridorech TK1 a TK2 si
vyžádá zásah do pozemků lesní půdy. Dojde k průseku lesa v šíři ochranného pásma – t. j. 12
m od krajního vodiče na každou stranu. Pozemky pod vedením však pravděpodobně zůstanou
jako PUPFL.
Všechny tyto stavby jsou veřejně prospěšnou stavbou a téměř všechny koridory (kromě DK1
pro přeložku II/152) jsou převzaty ze ZÚR kraje Vysočina. K přesnému vyčíslení záboru lesní
půdy dojde v podrobnější dokumentaci projektových dokumentacích jednotlivých staveb.
Ochranné pásmo
Do vzdálenosti 50 m od lesní půdy zasahují tyto navrhované plochy:
Z1d – plocha pro rodinné domky
Z2 – plocha pro rodinné domky
Z3 – plocha pro rodinné domky
Z4 – plocha pro rodinné domky
Z5 – plocha pro rodinné domky
Z16 – plocha pro rodinné domky
Z19 – plocha pro hřiště v údolí Rouchovanky
Z20 – plocha pro hřiště v údolí Rouchovanky
Z28 – plocha pro výrobu
K1 – plocha změn v krajině, plocha bude využita pro rekreaci na plochách přírodních
DK1– koridor dopravní infrastruktury
Plochy, které leží v ochranném pásmu lesa jsou v podmínkách využití jednotlivých ploch
navrženy jako plochy podmíněně přípustné. Stavby do vzdálenosti 50 m od kraje lesa jsou
podmíněně přípustné pouze se souhlasem orgánu státní správy lesů.
- 131 -
PŘÍLOHA č. 1
POSOUZENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ
HLUKU Z DOPRAVY
Zdrojem hluku ve městě Hrotovice jsou:
- silnice II/152
- přeložka silnice II/152
Na hranici katastrálního území prochází část trasy silnice II/399. Provoz po této
komunikaci však nepůsobí negativně na životní prostředí v obci. Nebude proto stanovováno
ochranné hlukové pásmo.
Podklady pro stanovení předpokládaných hladin hluku a ochranných hlukových pásem:
1) Údaje ze sčítání silniční dopravy z roku 2010.
2) Prognóza intenzit automobilové dopravy (technický podklad č. 225).
3) Koeficienty růstu výhledových počtu vozidel dle TP 225 s účinností od 1. 7. 2010.
(Prognóza intenzit automobilové dopravy).
4) Hluk v životním prostředí. Novela metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy z roku
2005.
5) Nařízení vlády ze dne 24. srpna 2011 (Sbírka zákonů č. 272/2011) o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Předpokládané výhledové intenzity dopravy od úseků výše uvedených silnic jsou patrné
z přiložené tabulky č. 1.
Vlastní stanovení předpokládaných hladin hluku v roce 2030, a z nich vyplývajících
hlukových ochranných pásem je zakotveno v tabulce č. 2.
V příloze jsou rovněž přiloženo stanovení přípustných hladin hluku dle „Nařízení vlády ze
dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
- 132 -
Stanovení přípustných hladin hluku dle Nařízení vlády ze dne 24. srpna 2011 (Sbírka
zákonů č. 272/2011) o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Základní hladina hluku ve venkovním prostoru ............................................... 50 dB (A)
Hluk z dopravy na pozemních komunikacích
s výjimkou účelových komunikací a drah ................................................... + 5 dB (A)
Hluk na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk
z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem
z dopravy na ostatních pozemních komunikacích.
Použije se pro hluk z dopravy na drahách,
v ochranném pásmu dráhy........................................................................... + 10 dB (A)
Stará hluková zátěž z pozemních komunikací a z drážní dopravy .............. + 20 dB (A)
Korekce na denní dobu
- den (silnice, drážní doprava).......................... ± 0 dB (A)
- noc (silnice) ................................................... - 10 dB (A)
- noc (drážní doprava) ...................................... - 5 dB (A)
___________________________________________________________________________
Přípustná hladina hluku pro novou bytovou zástavbu
podél veřejných komunikací a denní dobu ......................................................
55 dB (A)
Přípustná hladina hluku pro novou bytovou zástavbu
podél hlavních komunikací, trati ČD a denní dobu .........................................
60 dB (A)
Přípustná hladina hluku pro bydlení podél hlavních komunikací, trati ČD,
kde působí stará zátěž z pozemní dopravy a denní dobu .................................
70 dB (A)
Přípustná hladina hluku pro novou zástavbu podél veřejných
pozemních komunikací a noční dobu ...............................................................
45 dB (A)
Přípustná hladina hluku pro novou bytovou zástavbu podél hlavních
komunikací a pro noční dobu ...........................................................................
50 dB (A)
Přípustná hladina hluku pro bydlení podél trati ČD, kde působí
stará zátěž a noční dobu ...................................................................................
65 dB (A)
Přípustná hladina hluku pro novou bytovou zástavbu
podél trati ČD a noční dobu .............................................................................
55 dB (A)
- 133 -
INTENZITY DOPRAVY
TAB. č. 1
OZNAČENÍ SILNICE
/ÚSEK SILNICE - KŘIŽOVATKY/
VOZIDEL
(KTERÉ PROJEDOU
(KTERÝ PROJEDE
POČET DOPRAVNÍCH
POČET DOPRAVNÍCH
PO KOMUNIKACI)
ZA PRŮMĚRNOU
PROSTŘEDKŮ
PROSTŘEDKŮ
ROK 2025
hod.)
1 645
CYKLY
35
TEŽKÁ
VOZ.
1 935
260
OSOB.
AUTA
MOTOCYKLY
1 831
VOZ.
2 091
NAVRHOVANÁ
PŘELOŽKA
SILNICE II/152
SILNICE III/399
ÚSEK 6 - 4765
TEŽKÁ
50
215
357
1 940
28
2 325
364
2 145
2 509
371
OSOB.
AUTA
DOPRAVY
MOTO-
ZA 24 hod.
CYKLY
500
1 650
2 519
550
1 865
2 890
DEN
NOC
od 7.00 hod. -
od 23.00 hod.-
do 23. 00 hod.
do 7.00 hod.
DENNNÍ
NOČNÍ
SOUČ.
VÝHLED
STAV
500
50
31
6
OA
AUTA
MOTO-
ZA 24 hod.
468
46
29
5
NA
255
OSOB.
ZA 24. hod.
ZA 24. hod.
DOPRAVY
PODÍL
TĚŽKÝCH
VOZIDEL
32
4
2
1
1 650
215
103
25
OA
TĚŽKÁ
ZA 24 HOD.
DOPRAVY
PROCENTNÍ
INTENZITA
1 540
196
96
23
NA
ZA 24 hod.
INTENZITA
110
19
7
2
2 519
371
157
46
OA
INTENZITA
2 348
337
147
42
NA
3
SKUTEČNÝ POČET
VOZIDEL
171
34
10
4
2 150
265
134
33
OA
2
SKUTEČNÝ POČET
DOPRAVY V ROCE 2025
PROSTŘEDKŮ
VOZ.
1
PŘEDPOKLÁDANÁ INTENZITA
DOPRAVY V ROCE 2010
POČET DOPRAVNÍCH
POPIS ÚSEKU
SILNICE II152
ÚSEK 6 - 1810
PŘEDPOKLÁDANÁ INTENZITA
Z ROKU 2005
2 008
241
125
30
NA
ČÍSLO
ÚSEKU
ÚDAJE SČÍTÁNÍ DOPRAVY
142
24
9
3
13,2
9,0
-
11,5
15,4
12,8
13,2
11,0
VARIANTA BEZ PŘELOŽKY
1a
SILNICE II/152
ÚSEK 6 - 1810
255
1 645
35
1 935
260
1 831
2 091
- 134 -
265
2 150
2 415
STANOVENÍ OCHRANNÝCH HLUKOVÝCH PÁSEM OD KOMUNIKACÍ, dle metodických pokynů pro navrhování obcí z hlediska ochrany
obyvatelstva před nadměrným hlukem z pozemní dopravy
TAB. č. 2
SILNICE II/399
6 - 4765
ROK 2025
5
0,00082086
74,1
1
0,00212130
80,2
29
0,00075450
74,1
2
0,00223600
80,2
23
0,00151870
74,1
2
0,00212180
80,2
96
0,00132300
74,1
7
0,00204980
80,2
2%
hl.
asf.
2%
hl.
asf.
4%
3
4
Hluk z pozemní dopravy na
veřejných komunikacích
Hluk v okolí hlavních pozemních
komunikací a v ochranném pásmu
dráhy
Stará hluková zátěž z pozemních
komunikacích a z drážní dopravy
K3
2
Hluk z provozoven, hluk od vozidel,
na neveřejných komunikacích,
hluk od stavebních strojů
K2
1
Stará hluková zátěž z pozemních
komunikacích a z drážní dopravy
K1
4
F3
327 624,2
1,13
1
370 215,3
45,6
45
0
1 030 6913
1,13
1
1 164 681,2
50,6
55
0
1 342 201,3
1,3
1
1 744 861,7
52,3
50
12
4 767 091,2
1,3
1
6 197 218,6
57,8
60
0
hl.
asf.
X=F1.F2.F3
3
F2
hl.
asf.
4%
F1
dB
(A)
2
luk v okolí hlavních pozemních
komunikacích a v ochranném
pásmu dráhy
LNA
KOEFICIENTY
1
Hluk z pozemní dopravy
na veřejných komunikacích
LOA
v
KORIGOVANÁ Lekv (dB)
FVNA
Druh povrchové úpravy vozovky
FVOA
Y
OCHRANNÉ HLUKOVÉ
PÁSMO v m dle
Směrnice
pro ekvivalentní hladiny
hluku
luk z provozoven, hluk od vozidel
na neveřejných komunikacích,hluk
od stavebních strojů
CHRÁNĚNÉ VENKOVNÍ PROSTORY
OSTATNÍCH STAVEB A CHRÁNĚNÉ
OSTATNÍ VENKOVNÍ PROSTORY
VÝPOČET HODNOTY „X”
Podélný sklon niveleta
Skutečný počet vozidel které projedou
profilem za hod
noc Denní doba
den
noc
NA OA NA OA NA OA NA OA NA OA NA OA Druh vozidla
3
den
2
NAVRHOVANÁ
PŘELOŽKA
SILNICE II/152
noc
1
Popis úseku
komunikace
VEŘEJNÁ
KOMUNIKACE
ROK 2025
PŘÍPUSTNÉ HLADINY
HLUKU DLE NAŘÍZENÍ
VLÁDY ZE DNE
21. LEDNA 2004
KOREKCE
den
Číslo úseku komunikace
Označení silnice
KOMUNIKACE SE NACHÁZÍ MIMO ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ, HLUKOVÉ
PÁSMO NENÍ NUTNO STANOVOVAT.
NA OA NA OA
den
1a
SILNICE II/152
ROK 2025
noc
VARIANTA BEZ PŘELOŽKY
30
0,00082086
74,1
3
0,00212130
80,2
125
0,00075450
74,1
9
0,0022360
80,2
2%
hl.
1 299 362,6
1,13
1
1 468 279,7
51,6
50
11
4 530 503,6
1,13
1
5 119 469,1
57,0
60
0
asf.
2%
hl.
asf.
Vysvětlivky:
F1 - FAKTOR VLIVU RYCHLOSTI A PODÍLU NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ A AUTOBUSŮ
F2 - FAKTOR VLIVU PODÉLNÉHO SKLONU NIVELETY
F3 - FAKTOR VLIVU POVRCHU VOZOVKY
Y = 10.logX - 10,1
- 135 -
K1 - VLIV PŘILEHLÉ SOUVISLÉ ZÁSTAVBY
K2 - VLIV SPOLUPŮSOBENÍ VĚTŠÍHO POČTU ZDROJŮ HLUKU
K3
VLIV
ZELENĚ
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ODŮVODNĚNÍ, ČÁST POŘIZOVATELE
Přezkum souladu návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací vydanou krajem
Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu Územního plánu Hrotovice s politikou územního rozvoje a
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Konstatuje, že návrh Územní plánu Hrotovice je
v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1 (dále též zkráceně
„PÚR“) i se Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění jejich Aktualizace č. 1 (dále též
zkráceně „ZÚR“).
Pro území řešené Územním plánem Hrotovice nevyplývají z Politiky územního rozvoje České
republiky 2008 schválené usnesením vlády ČR č. 929 dne 20.07.2009 žádné konkrétní požadavky a
ani Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky, schválená vládou České republiky
usnesením č. 276 dne 15.04.2015, neklade na správní území města Hrotovice žádné nové
požadavky.
Obecně formulované republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje
(články 14 až 32 PÚR) byly při řešení Územního plánu Hrotovice vzaty na zřetel. Projektant vyhodnotil
soulad návrhu Územního plánu Hrotovice s PÚR a konkrétně pak s těmi republikovými prioritami
pro zajištění udržitelného rozvoje, které se k řešenému území vztahují, v textu odůvodnění (v kap.
2.1).
Správní území města Hrotovice (dále také „řešené území“) není součástí žádné rozvojové oblasti ani
žádné rozvojové osy, na které PÚR klade zvýšené požadavky z důvodu soustředění aktivit
mezinárodního
či celostátního významu. Správní území města Hrotovice není dle PÚR součástí žádné specifické
oblasti celostátního významu, tj. oblasti se zvýšenou mírou problémů.
Řešené území je ovlivněno záměrem na rozvoj technické infrastruktury označeným E4a: Zatímco
Politika územního rozvoje České republiky 2008 požadovala zajistit pouze územní ochranu pro rozvoj
technické infrastruktury a vyvedení výkonu z Jaderné elektrárny Dukovany, Aktualizací č. 1 Politiky
územního rozvoje České republiky (článkem 142) je požadováno vymezit plochu, cit. „… pro rozšíření
včetně koridorů pro vyvedení elektrického a tepelného výkonu včetně potřebné infrastruktury
elektráren …, Dukovany (v případě její nezbytnosti) a koridorů pro propojení s nejbližší rozvodnou.“
Článek 142 ale dodává, že účelnost a reálnost rozvojového záměru elektrárny Dukovany musí nejprve
prověřit Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí,
s Ministerstvem zemědělství a Krajem Vysočina (a to do roku 2016 a 2020). Teprve po prověření má
být záměr implementován do územně plánovací dokumentace dotčených obcí. Zatím tedy nelze určit,
jakou měrou se záměr E4a (na rozvoj technické infrastruktury pro vyvedení výkonu z Jaderné
elektrárny Dukovany) dotkne správního území města Hrotovice. V Územním plánu Hrotovice bylo
prozatím možné jen zohlednit další z úkolů článku 142 PÚR, cit.: „Vytvářet územní podmínky pro
rozvoj veřejné infrastruktury, související a podmiňující změny v území vyvolané rozšířením elektrárny
Temelín, respektive Dukovany.“ V Územním plánu Hrotovice jsou proto, v rozsahu dle Zásad
územního rozvoje Kraje Vysočina v platném znění, vymezeny a hájeny koridory pro rozvoj technické
infrastruktury (podrobněji viz dále).
Správní území města Hrotovice je nově (Aktualizací č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky)
ovlivněno záměrem E20, který požaduje zajistit územní podmínky pro rozvoj přenosové soustavy
elektrické energie. Přesněji, článek 150i PÚR požaduje vymezit koridor pro umístění dvojitého vedení
400 kV Dasný - Slavětice. Dle důvodové zprávy Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České
republiky je záměr plánován ve stávající trase elektrického vedení 400 kV Slavětice - Dasný.
Předpokládá se, že bude řešen v souběhu se stávající trasou elektrického vedení (tudíž s minimálními
územními nároky). Cílem je zajistit optimální řízení, posílit bezpečnost, provozuschopnost a
spolehlivost přenosové soustavy. Článek 150i PÚR ale upřesňuje, že také záměr E20 musí nejprve
prověřit Ministerstvo průmyslu a obchodu a s ním i dotčené kraje (a to nejpozději do roku 2018).
Teprve následně má být záměr implementován do územně plánovací dokumentace dotčených obcí.
- 136 -
Dvojité vedení 400 kV Slavětice – Dasný na správní území města Hrotovice přímo nezasahuje,
prochází podél jeho severovýchodní hranice, po správním území obce Dalešice. Je možné, že koridor
pro zdvojení vedení 400 kV v souběhu se stávajícím vedením 400 kV Slavětice – Dasný se správního
území města Hrotovice v budoucnu dotkne.
Jiné plochy či koridory technické infrastruktury celostátního významu na řešené území nezasahují. Na
správní území města Hrotovice nezasahují dopravní koridory pro rozvoj dopravní infrastruktury
(základní dopravní sítě celostátního významu, nebo významné pro území více krajů).
Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina (vydané dne 16.09.2008, nabyly účinnosti dne 22.11.2008)
byly v průběhu pořízení Územního plánu Hrotovice aktualizovány. Aktualizace č. 1 Zásad územního
rozvoje Kraje Vysočina byla vydána Zastupitelstvem Kraje Vysočina dne 18.09.2012, opatření obecné
povahy bylo vydáno dne 08.10.2012 a nabylo účinnosti dne 23.11.2012. V době zpracování zadání
Územního plánu Hrotovice byl návrh Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
dostupný, proto byly do návrhu Územního plánu Hrotovice zapracovány, jak požadavky Zásad
územního rozvoje Kraje Vysočina, tak doplňky řešené Aktualizací č. 1. Územní plán Hrotovice je
v souladu se Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1.
Obecně formulované priority územního plánování Kraje Vysočina pro zajištění udržitelného rozvoje
území (články 01 až 09a ZÚR) byly při řešení Územního plánu Hrotovice zohledněny. Projektant
vyhodnotil soulad návrhu Územního plánu Hrotovice se ZÚR v textu odůvodnění (v kap. 2.2). V úvodu
kapitoly 2.2. obsáhle a podrobně vyhodnotil, jak jsou priority územního plánování Kraje Vysočina
v navržené koncepci zapracovány.
Přestože nyní neaktuální Politika územního rozvoje České republiky 2008 řadila jižní část správního
území ORP Třebíč, v blízkosti hranice Kraje Vysočina s Jihomoravským krajem, do specifické oblasti
nadmístního významu „Třebíčsko – Znojemsko“, dle ZÚR se problémy nadmístního významu přímo
na správním území města Hrotovice výrazněji neprojevují a nekumulují se v něm. Paradoxně je tak
název specifické oblasti krajského významu (tj. oblasti se zvýšenou mírou problémů) „SOBk 5
Hrotovicko“ sice odvozen od města Hrotovice, avšak správní území města Hrotovice do specifické
oblasti nenaleží.
Dle ZÚR je město Hrotovice lokálním centrem osídlení. Územní plán Hrotovice význam města
v systému osídlení respektuje a vytváří územní podmínky pro rozvoj obslužných a ekonomických
aktivit.
Jižní, zalesněnou částí, správního území města Hrotovice, je veden územní systém ekologické
stability (zkráceně „ÚSES“) nadmístního významu. V ZÚR jsou v řešeném území vymezeny regionální
součásti ÚSES:
Regionální biocentrum RBC 225 „Údolí Rouchovanky“. V ZÚR je zařazeno mezi veřejně
prospěšná opatření (nese označení U054).
Regionální biokoridor RBK 532 „Údolí Rouchovanky – Kadečka“. V ZÚR je zařazeno mezi
veřejně prospěšná opatření (označeno U263).
Regionální biokoridor RBK 1477 „Slavětice – Údolí Rouchovanky“. V ZÚR je veřejně prospěšným
opatřením (označeno U305).
Všechny regionální prvky ÚSES jsou v návrhu Územního plánu Hrotovice:
Vymezeny v souladu se ZÚR, přičemž jejich hranice jsou upřesněny.
Začleněny mezi veřejně prospěšná opatření s možností vyvlastnění. Označení veřejně
prospěšných opatření není identické se ZÚR: Regionální biocentrum RBC 225 „Údolí
Rouchovanky“ je v Územním plánu Hrotovice označeno WU1, regionální biokoridor RBK 532
„Údolí Rouchovanky – Kadečka“ je označen WU2, regionální biokoridor RBK 1477 „Slavětice –
Údolí Rouchovanky“ je veřejně prospěšným opatřením WU3.
Stanoveny jako tzv. „překryvná funkce“ (tzn. pro využití území platí, jak podmínky využití dotčené
plochy,
tak i „překryvné“ podmínky využití ÚSES).
Jednotně stanoveny podmínky využití území v ÚSES (tzn. shodně pro regionální i pro lokální
součásti ÚSES). Podmínky jsou v souladu požadavky ZÚR (články 107 až 108a), jsou stanoveny
v textové části (v kap. 5.2).
- 137 -
Přes správní území města Hrotovice jsou vedeny dopravní a technické koridory pro umístění staveb a
zařízení, které mají dle ZÚR nadmístní význam. Koridory jsou hájeny pro umístění veřejně
prospěšných staveb Kraje Vysočina.
K obnově a rozvoji dopravní infrastruktury jsou v ZÚR vymezeny dva dopravní koridory:
Koridor pro homogenizaci vybraných úseků stávajícího tahu silnice II/152 „Nová Bystřice –
Moravské Budějovice – Ivančice – Brno“. V ZÚR je hájen koridor o šířce 80 m. Veřejně
prospěšná stavba je v ZÚR označena DK11.
Koridor pro homogenizaci celého tahu silnice II/399 „Velká Bíteš – Náměšť nad Oslavou –
Znojmo“. Šířka koridoru v ZÚR je 80 m. Veřejně prospěšná stavba je v ZÚR označena DK26.
V Územním plánu Hrotovice jsou dopravní koridory:
Vymezeny v souladu se ZÚR. Na styku se zastavěným územím, se zastavitelnými plochami a
v závislosti
na územních podmínkách jsou dopravní koridory zpřesněny (zúženy). Označení dopravních
koridorů v Územním plánu Hrotovice není identické s označením v ZÚR: dopravní koridor podél
silnice II/152 je označen DK2, dopravní koridor podél silnice II/399 je označen DK3.
Určeny k úpravě stávajících tahů silnic – jejich trasování tedy nebylo možné měnit.
To je také důvod, proč nebylo možné vyhnout se křížení obou dopravních koridorů s regionálním
biokoridorem RBK 1477 „Slavětice – Údolí Rouchovanky“.
Stanoveny jako tzv. „překryvná funkce“. Při rozhodování o změnách v území dopravního koridoru
tedy platí, jak podmínky využití dotčené plochy (v kap. 6.2), tak i „zpřísňující“ podmínky
stanovené pro dopravní koridor (v kap. 4.1).
Hájeny dle zásad pro rozhodování, definovaných v článku 62) ZÚR.
Určeny pro umístění veřejně prospěšných staveb, mezi které se řadí, jak dopravní stavba, tak
i stavby a zařízení s ní související a jí vyvolané. Označení koridorů veřejně prospěšných staveb
není identické se ZÚR. V Územním plánu Hrotovice je dopravní koridor podél silnice II/152
veřejně prospěšnou stavbou WD1, dopravní koridor podél silnice II/399 veřejně prospěšnou
stavbou WD2.
Jak bylo objasněno v úvodu je správní území města Hrotovice ovlivněno záměry na rozvoj technické
infrastruktury celostátního významu. Zatímco záměry definované v Politice územního rozvoje České
republiky 2008 jsou již v ZÚR zaneseny, nové záměry definované nedávnou Aktualizací č. 1 Politiky
územního rozvoje České republiky v ZÚR ještě zapracovány nejsou, tudíž nemohly být řešeny ani
v Územním plánu Hrotovice. (Podle předběžné informace budou záměry PÚR řešeny v připravované
Aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.)
Skrze správní území města Hrotovice prochází koridory technické infrastruktury, které mají vyvést
elektrický výkon z Jaderné elektrárny Dukovany. Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina v platném
znění proto stanovují, že v řešeném území je nutné hájit:
Koridor technické infrastruktury pro umístění nadzemní vedení VVN 110 kV mezi rozvodnami
Slavětice
– Moravské Budějovice – Jemnice – Dačice. Koridor je přitom rozdělen na dvě větve: severní
větev (prochází severně od města; ve směru z trojmezí Odunec/Hrotovice/Račice do trojmezí
Valeč/Dalešice/Hrotovice) a jižní větev (prochází jižně od města; zhruba ve směru Krhov do
trojmezí Slavětice/Rouchovany/Hrotovice). Oba koridory v ZÚR mají šířku 400 m a jsou hájeny
pro umístění veřejně prospěšných staveb Kraje Vysočina (nesou označení E10).
Koridor územní rezervy k prověření umístění nadzemního vedení VVN 110 kV z rozvodny
Slavětice
do Moravských Budějovic. Koridor územní rezervy nemá v ZÚR samostatné označení, jeho šířku
lze pouze dovodit (není v textu přesně stanovena). Prochází v blízkosti správní hranice města
Hrotovice s obcí Dalešice tak, že na správní území města Hrotovice zasahuje jen okrajově a
nesouvisle.
V Územním plánu Hrotovice jsou koridory technické infrastruktury:
Vymezeny v souladu se ZÚR. Koridor územní rezervy i severní větev koridoru jsou převzaty ze
ZÚR
bez upřesnění (nejsou zúženy). Jižní větev koridoru je zúžena tak, aby koridor nezasahoval
zastavěné území – zúžení koridoru bylo řádně dohodnuto s provozovatelem přenosové soustavy
i s příslušným dotčeným orgánem. Označení koridorů v Územním plánu Hrotovice není identické
- 138 -
s označením v ZÚR: jižní větev je označena TK1, severní větev je označena TK2, územní
rezerva nese označení RTK.
Stanoveny jako tzv. „překryvná funkce“. Při rozhodování o změnách v území koridorů technické
infrastruktury tedy platí, jak podmínky využití dotčené plochy (v kap. 6.2), tak i „zpřísňující“
podmínky stanovené pro koridor technické infrastruktury (v kap. 4.2). U koridoru územní rezervy
je územní ochrana řešena obdobně – při rozhodování o změnách v území platí podmínky využití
dotčené plochy (uvedené v kap. 6.2) a současně omezení využití koridoru územní rezervy
(uvedené v kap. 10).
Hájeny. Podmínky využití severní i jižné větve koridorů technické infrastruktury respektují zásady
pro rozhodování, definované v článku 96) ZÚR. Územní ochrana koridoru územní rezervy
vychází z § 36 odst. 1 stavebního zákona.
TK1 a TK2 určeny pro umístění veřejně prospěšných staveb, tzn. stavby a zařízení technické
infrastruktury, staveb souvisejících i vyvolaných. Označení koridorů veřejně prospěšných staveb
není identické se ZÚR. V Územním plánu Hrotovice je jižní větev koridoru technické infrastruktury
veřejně prospěšnou stavbou WT1, severní větev koridor technické infrastruktury veřejně
prospěšnou stavbou WT2. (Koridor územní rezervy takto hájit nelze).
Na základě typologie krajiny člení ZÚR celé území Kraje Vysočina podle převažujícího způsobu využití
krajiny na „typy krajin“ a dle jedinečných znaků krajiny na „oblasti krajinného rázu“. Pro jednotlivé typy
krajin a pro oblasti krajinného rázu jsou v ZÚR stanoveny zásady pro rozhodování v území, které mají
přispět k ochraně krajinného rázu. Dle ZÚR spadá správní území města Hrotovice do tří typů krajiny:
krajiny zemědělské intenzivní, krajiny lesozemědělské harmonické, krajiny lesozemědělské ostatní, a
do dvou oblastí krajinného rázu: Moravskokrumlovsko, Moravskobudějovicko. Třetina území kolem
města Hrotovice a západně od něj je zařazena do krajiny zemědělské intenzivní. Rozsáhlá jižní
zalesněná část správního území a celé údolí řeky Rouchovanky jsou začleněny do krajiny
lesozemědělské
ostatní
–
jádrové
území
uvnitř
tohoto
typu
krajiny
je pak považováno za typ krajiny lesozemědělské harmonické. Převážná část správního území města
Hrotovice území náleží do oblasti krajinného rázu Moravskokrumlovsko. Pouze nejsevernější výběžek
na hranici s obcí Valeč je součástí oblasti krajinného rázu Moravskobudějovicko. Hlavní cílové využití
území i zásady pro činnosti v území a pro rozhodování o změnách v území, které pro dané typy
krajiny ZÚR stanovily v článcích 142) a 143), 136) a 137), 133) a 134) jsou v řešení Územního plánu
Hrotovice respektovány. Specifické zásady v oblastech krajinného rázu pro činnosti v území a pro
rozhodování
o
změnách
v území,
jak
jsou
uvedeny
v článcích 146u) a 146l) ZÚR, jsou v řešení Územního plánu Hrotovice respektovány. K ochraně
krajinného rázu jsou stanoveny obecné zásady pro rozhodování v území (v kap. 5.1). Soulad návrhu
Územního plánu Hrotovice s požadavky ZÚR projektant vyhodnotil v textu odůvodnění (v kap. 2.2).
Ze silnic II. a III. třídy, které správním územím města Hrotovice prochází, řadí ZÚR do silniční sítě
celorepublikového a nadmístního významu jen celý tah silnice II/152 a vybrané úseky silnice II/399.
Stávající tahy silnic II/152 a II/399 jsou v Územním plánu Hrotovice navrženy ke změně - podél nich
jsou navrženy a hájeny dopravní koridory k řešení homogenizace silnic.
Zásobování města Hrotovice vodou zajišťuje odbočka dukovanské větve oblastního vodovodu Třebíč,
zásobování plynem je řešeno odbočkou vysokotlakého plynovodu (přes regulační stanici RS 1200
u zemědělského areálu). Trasy této veřejné dopravní a technické infrastruktury jsou územně
stabilizovány.
V Územním plánu Hrotovice jsou respektovány a hájeny. V pojetí ZÚR nemá tato veřejná dopravní a
technická infrastruktura nadmístní význam.
Ostatní veřejná technická infrastruktura má v pojetí ZÚR pouze lokální význam. Město Hrotovice má
samostatný systém čištění odpadních vod. Nadzemní vedení elektrické energie kmenovou linkou č.
173 z rozvodny Moravské Budějovice prochází severně od města Hrotovice - v Územním plánu
Hrotovice je stávající trasa zachycena a respektována, avšak (z důvodu kolize s rozvojovými plochami
pro bydlení) je navržena přeložka elektrického vedení.
Projektant posoudil řešení Územního plánu Hrotovice z pohledu širších územních vztahů v textu
odůvodnění (v kap. 2.3). Pořizovatel doplňuje, že je zajištěna návaznost na platnou územně plánovací
dokumentaci sousedících obcí ve správním obvodu ORP Třebíč. Územní plán Hrotovice je v souladu
s Územním plánem Rouchovany, Územním plánem Litovany, Územním plánem Bačice, Územním
plánem Krhov, Územním plánem Slavětice. Žádná z uvedených obcí nepořizuje souběžně vlastní
- 139 -
územně plánovací dokumentaci, proto nebylo nutné koordinovat návaznost rozpracovaných
dokumentací. Územní plán Hrotovice je také v souladu s platným Územím plánem Račice. Obec
Račice v současné době připravuje nový Územní plán Račice – návrh zatím není zpracován, proto
není možné koordinovat návaznost. Územní plán Hrotovice je v souladu rozpracovaným návrhem
Územního plánu Valeč – pro jeho další řešení bude Územní plán Hrotovice směrodatný. Návaznost
na správní území obce Valeč a na správní území obce Dalešice je v Územním plánu Hrotovice řešena
pouze v „možné míře“, jelikož v dosavadním Územním plánu obce Dalešice i v dosavadním Územním
plánu obce Valeč, ve znění jeho Změn č. 1 a 2, jsou širší územní souvislosti řešeny pouze
schematicky.
Soulad Územního plánu Hrotovice s politikou územního rozvoje, soulad s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem a zajištění koordinace využívání území zejména s ohledem na širší
územní vztahy posoudil Krajský úřad Kraje Vysočina ve svém stanovisku (čj. KUJI 6943/2014, OUP
262/2012 Zap-5 ze dne 30.01.2014). Uvádíme výtah podstatných částí stanoviska, cit.:
Posouzení z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy:
Návrh řešení návrhu ÚP respektuje význam a charakter obce v systému osídlení. Z hlediska širších
vztahů není koordinace dopravní a technické infrastruktury a regionální úrovně ÚSES dotčena.
V případě lokální úrovně ÚSES není dostatečným způsobem zajištěna koordinace na území obce
Rouchovany, kdy lokální biokoridor LK13 na území obce Hrotovice nenavazuje na lokální biokoridor
LBK 01 na území obce Rouchovany.
Posouzení z hlediska souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2008 (dále jen „PÚR 2008“):
Území města Hrotovice není součástí rozvojových os a oblastí vymezených v PÚR 2008, na území
obce rovněž nejsou vymezeny žádné záměry republikového významu. Zásady stanovené v PÚR 2008
se proto na území obce promítají pouze obecně. V rámci textové části odůvodnění je soulad návrhu
ÚP se specifikovanými republikovými prioritami vyhodnocen. Návrh ÚP není s PÚR 2008 v rozporu.
Posouzení z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací kraje – Zásady územního rozvoje
Kraje Vysočina (dále jen „ZÚR KrV“), vydanými dne 16. 9. 2008 Zastupitelstvem Kraje Vysočina
(účinnost
22. 11. 2008), ve znění aktualizace č. 1 (o jejím vydání bylo rozhodnuto dne 18. 9. 2012 a účinnosti
nabyla
dne 23. 10. 2012):
Území obce není součástí vymezených rozvojových os ani oblastí krajského nebo republikového
významu. Vyhodnocení souladu návrhu ÚP s vybranými prioritami územního plánování pro
zajištění udržitelného rozvoje území je uvedeno v odůvodnění ÚP.
Území města je zařazeno mezi „krajinu lesozemědělskou ostatní“, „krajinu lesozemědelskou
harmonickou“
a „krajinu zemědělskou intenzivní“. ZÚR KrV dále zařazují území obce do oblasti krajinného rázu
CZ0610-OB011 Moravskobudějovicko a CZ0610-OB020 Moravskokrumlovsko. Zásady pro
činnost v území a rozhodování o změnách v území jsou pro krajinné typy stanoveny v článku
(137), (134) a (143), pro oblasti krajinného rázu pak v článku (146l) a (146u). Součástí
odůvodnění
je
vyhodnocení
souladu
návrhu
ÚP
se stanovenými zásadami.
ZÚR KrV vymezují na území města koridor pro veřejně prospěšnou stavbu DK11 Homogenizace
stávajícího tahu silnice II/152, DK26 Homogenizace stávajícího tahu silnice II/399 a E10
Nadzemní vedení VVN 110 kV R Slavětice – R Moravské Budějovice – R Jemnice – R Dačice.
ZÚR KrV vymezují na území obce veřejně prospěšná opatření U054 RBC 255 Údolí
Rouchovanky, U263 RBC 532 Údolí Rouchovanky – Kadečka, U305 RBK 1477 Slavětice - Údolí
Rouchovanky – Kadečka. Území města Hrotovice je dále dotčeno vymezenou územní rezervou
pro Nadzemní vedení VVN kV R Slavětice – R Moravské Budějovice. Koridory pro veřejně
prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a koridor územní rezervy jsou v rámci návrhu
ÚP Hrotovice zpřesněny a vymezeny.
… Před zahájením řízení o návrhu je nutno, v souladu s výše uvedeným, dokumentaci upravit.
Na základě tohoto stanoviska lze zahájit řízení o ÚP Hrotovice podle § 52 stavebního zákona.
- 140 -
Stanovisko krajského úřadu bylo souhlasné a umožnilo zahájit řízení o vydání Územního plánu
Hrotovice.
Jediná výtka krajského úřadu (upozornění na nepřesné navázání lokálního biokoridoru při přechodu
ze správního území města Hrotovice na správní území obce Rouchovany) byla napravena – v návrhu
pro veřejné projednání je lokální biokoridor „napojen“.
Krajský úřad vydal během řízení o Územním plánu Hrotovice další stanovisko (k částem řešení, které
byly od společného jednání změněny). Stanovisko je souhlasné a bez výhrad (KUJI 23498/2015, OUP
296/2012-7 Zap ze dne 18.05.2015). Uvádíme výtah podstatných částí stanoviska, cit.:
… Dle ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona uplatňuje Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního
plánování
a stavebního řádu (dále jen „krajský úřad“), jako nadřízený správní orgán na úseku územního
plánování, stanovisko k částem řešení návrhu územního plánu, které byly od společného jednání
měněny. Stručný výčet měněných části v návrhu ÚP, ke kterým došlo od společného jednání, je
uveden v dopisu č.j. ORÚP 19779/15 ze dne 30. 3. 2015 oznamujícím zahájení řízení o návrhu ÚP.
Zájmů krajského úřadu se nedotýká žádná z provedených úprav s výjimkou záležitostí, jež byly
předmětem posouzení návrhu ÚP č.j. KUJI 6943/2014 ze dne 30. 1. 2014. Jedná se o tyto záležitosti:
Úprava trasování lokálního biokoridoru LK 13 tak, aby byla zajištěna návaznost na lokální
biokoridor LBK 01 na území obce Rouchovany.
Doplnění odůvodnění ve věci zúžení koridoru VPS E10 pro nadzemní vedení VVN 110 kV
R Slavětice – R Moravské Budějovice – R Jemnice – R Dačice.
Předmětné záležitosti byly upraveny, resp. doplněny, a je tak možné konstatovat soulad s nadřazenou
územně plánovací dokumentací i zajištění koordinace využití území z hlediska širších vztahů.
Upozorňujeme, že dne 15. 4. 2015 usnesením vlády ČR č. 276/2015 byla schválena Aktualizace
č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky. V této souvislosti sdělujeme, že území města
Hrotovice je nově dotčeno koridorem E20 pro dvojité vedení 400 kV Dasný – Slavětice a Slavětice –
Čebín. Vzhledem ke skutečnosti, že prozatím nebyla prověřena účelnost a reálnost rozvojového
záměru, není požadováno jeho zapracování do návrhu ÚP. Do návrhu ÚP požadujeme doplnit resp.
upravit vyhodnocení souladu návrhu ÚP se schválenou Aktualizací č. 1 PÚR.
V rámci výkonu státního dozoru ve věcech územního plánování dle ust. § 171 stavebního zákona,
při kterém krajský úřad dozírá na dodržování ustanovení tohoto zákona, právních předpisů vydaných
k jeho provedení, jakož i na dodržování opatření obecné povahy a rozhodnutí vydaných na základě
tohoto zákona, krajský úřad v posouzení návrhu ÚP č.j. KUJI 6943/2014 ze dne 30. 1. 2014 upozornil
na nedostatky, které bylo nutno před řízením dle § 52 stavebního zákonu odstranit. Dle zjištění
krajského úřadu byly nedostatky uvedené v posouzení č.j. KUJI 6943/2014 ze dne 30. 1. 2014
odstraněny.
Výčet náležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje
Kapitolu „Výčet náležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR s odůvodněním potřeby
jejich vymezení“ začlenil projektant do textu odůvodnění (kap. 10). Jako jedinou „záležitost
nadmístního významu neřešenou v ZÚR“ vyčlenil navržený dopravní koridor pro severní obchvat
města Hrotovice (přeložku silnice II/152).
Stavební zákon v § 43 odst. 1 připouští, že záležitosti nadmístního významu (neobsažené v ZÚR) lze
v územním plánu řešit, pouze pokud to krajský úřad ve svém stanovisku nevyloučí. Stanovisko
krajského úřadu (čj. KUJI 6943/2014, OUP 262/2012 Zap-5 ze dne 30.01.2014), vydané dle § 50 odst.
7 stavebního zákona, se k navrženému dopravnímu koridoru pro severní obchvat města Hrotovice
nevyjádřilo. Z toho plyne: Dopravní koridor pro přeložku silnice II/152 (severní obchvat Hrotovic) lze
v Územním plánu Hrotovice navrhnout, neboť krajský úřad jako nadřízený orgán územního plánování
proti němu nemá výhrady.
- 141 -
Přezkum souladu návrhu územního plánu obce s cíli a úkoly územního plánování, zejména
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a s požadavky na
ochranu nezastavěného území
Projektant vyhodnotil obsáhle a důkladně soulad návrhu Územního plánu Hrotovice s cíli a úkoly
územního plánování v textu odůvodnění (v kap. 3). Pořizovatel soulad návrhu Územního plánu
Hrotovice s cíli a úkoly územního plánování přezkoumal. Osnovou pro přezkum mu byla ustanovení §
18 a § 19 stavebního zákona. Pořizovatel konstatuje, že návrh Územního plánu Hrotovice není
v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.
Pořizovatel s odkazem na § 19 objasňuje, jak jsou vybrané limity využití území a hodnoty území
zapracovány
v řešení Územního plánu Hrotovice:
Prostupnost území: Lesní celky na jihu a jihovýchodě území, které zabírají až polovinu správního
území města Hrotovice, spadají do migračně významného území. V tomto území s trvalým výskytem i
migrací lesních druhů živočichů mají být hájeny lesní biotopy, zajištěna jejich prostupnost a také
hájena konektivita krajiny. Upozornění na migračně významné území bylo obsaženo již v zadání
Územního plánu Hrotovice. Migračně významné území je zobrazeno v odůvodnění Územního plánu
Hrotovice (v koordinačním výkrese), při řešení bylo zohledněno. Územní plán Hrotovice nenavrhuje
změny
využití
území,
které
by
vytvářely
migrační
bariéry
v území,
ani nenavrhuje fragmentaci krajiny. Konkrétní opatření k zajištění propustnosti území, omezení změn
v území, případně přípustnost umístění staveb a zařízení (např. pastevních ohradníků v bezlesé
krajině) nelze řešit územním plánem. Každý konkrétní záměr musí být posuzován individuálně – je
nutné řešit jej až v navazujícím řízení.
„Zátopové území“ vs. nově stanovené „záplavové území“: Správním územím města Hrotovice protéká
významný vodní tok Rouchovanka, podél kterého je vymezeno záplavové území. Záplavové území je
do Územního plánu Hrotovice zaneseno jako „limit využití území“, je zobrazeno v grafické části
odůvodnění (ve výkresech č. 4a „Koordinační výkres“ a č. 4b „Koordinační výkres – výřez“). Dle § 26
odst. 1 stavebního zákona se „limitem využití území“ rozumí významné omezení v území, cit.:
„omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývající z právních předpisů nebo
stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývající z vlastností území“. V průběhu
pořízení
Územního
plánu
Hrotovice
se
tento
limit
využití
území
změnil,
byl aktualizován. V návrhu Územního plánu Hrotovice bylo zapracováno zátopové území řeky
Rouchovanky
(dále jen zkráceně „zátopové území“) vyhlášené referátem životního prostředí Okresního úřadu Třebíč
dne 22.11.1995 (čj. 106.20-6348/95-231/M). „Zátopové území“ nemělo stanovenu aktivní zónu
- 142 -
záplavového území, vymezovalo jen zónu stoleté vody Q 100. Omezení využití území v „zátopovém
území“ jsou patrná z vložené kopie veřejné vyhlášky (viz výše).
Pro významný vodní tok Rouchovanka zpracoval správce toku, tj. Povodí Moravy, s.p., návrh
záplavového území a jeho aktivní zóny na ř.k. 0,238 až ř.k. 25,255. Krajský úřad Kraje Vysočina
projednával návrh opatření obecné povahy o stanovení záplavového území toku Rouchovanka a jeho
aktivní zóny souběžně s řízením o Územním plánu Hrotovice. Opatření obecné povahy o záplavovém
území Rouchovanky (čj. KUJI 39028/2015, sp.zn. OŽPZ 393/2015 PP-6) nabylo účinnosti dne
09.06.2015. Nově stanovené „záplavové území“ dosavadní „zátopové území“ nahradilo.
Pořizovatel a také město Hrotovice na přípravě nového „záplavového území“ s Povodím Moravy, s.p.,
spolupracovali už do podzimu roku 2014. Řešení Územního plánu Hrotovice bylo s „návrhem“
záplavového území koordinováno. Koncepce rozvoje města Hrotovice byla připravovaném
„záplavovému území“ přizpůsobena už v návrhu Územního plánu Hrotovice pro řízení, pro veřejné
projednání. Nově stanovené „záplavové území“ bylo možné promítnout do odůvodnění Územního
plánu Hrotovice teprve až „záplavové území“ nabylo účinnosti – tzn. aktualizovaný limit využití území
byl zobrazen ve výkresech odůvodnění Územního plánu Hrotovice až po veřejném projednání.
„Záplavové území“ je do odůvodnění Územního plánu Hrotovice „pouze“ převzato, jeho rozsah nelze
měnit (přizpůsobovat) a proti rozsahu záplavového území se nelze bránit v rámci řízení o Územním
plánu Hrotovice. Podle informace Krajského úřadu Kraje Vysočina, tj. správního orgánu, který
záplavové území Rouchovanky vydal, se byl zájem veřejnosti (i dotčených vlastníků) o nové vymezení
záplavového území Rouchovanky mizivý. Proti rozsahu nově stanoveného „záplavového území“ a
proti nově vymezené aktivní zóně záplavové územíse během řízení o opatření obecné povahy nikdo
neohradil (nebyly vzneseny žádné připomínky, ani žádné námitky).
Jelikož nově stanovené „záplavové území“ bylo zapracováno až do návrhu Územního plánu Hrotovice
po jeho veřejném projednání, zabýval se pořizovatel i otázkou: „Vyvolá nahrazení dosavadního
zátopového území nově stanoveným záplavovým územím „podstatnou úpravu návrhu“ Územního
plánu Hrotovice?“ Termín „podstatná úprava návrhu“ není v právních předpisech definován. Pro
průběh pořízení územního plánu má ale zásadní význam. V § 53 odst. 2 stavebního zákona je zmíněn
v této souvislosti, cit.: „Dojde-li na základě veřejného projednání k podstatné úpravě návrhu územního
plánu, pořizovatel si vyžádá stanovisko příslušného úřadu a stanovisko příslušného orgánu ochrany
přírody … Upravený návrh a případné upravené nebo doplnění vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území se v rozsahu těchto úprav projedná na opakovaném veřejném projednání“ Podle výkladu
Ministerstva pro místní rozvoj, které je ústředním a metodickým orgánem územního plánování se
„podstatnou úpravou návrhu“ míní tyto případy: „1) jsou-li úpravou nově dotčeny veřejné zájmy
(dotčený orgán nemohl uplatnit své stanovisko), 2) jsou-li dotčena vlastnická práva (vlastník nemohl
uplatnit námitku), 3) je-li úpravou podstatně změněn návrh řešení (veřejnost nemohla uplatnit
připomínku).“Pokud by tedy pořizovatel vyhodnotil, že náhrada dosavadního „zátopového území“ nově
stanoveným „záplavovým územím“ vyvolá, způsobí „podstatnou úpravou návrhu“ Územního plánu
Hrotovice, bylo by nutné uspořádat opakované veřejné projednání.
Posouzení: K bodu 1) Náhradu dosavadního „zátopového území“ novým „záplavovým územím“
pořizovatel se všemi dotčenými orgány projednal. Na nově stanovené „záplavové území“
Rouchovanka upozornila připomínka Povodí Moravy, s.p., vznesená během řízení o Územním plánu
Hrotovice. Ve vyhodnocení připomínky je záměna dosavadního „zátopového území“ za nové
„záplavové území“ podrobně rozebrána. Vyhodnocení připomínky bylo projednáno dle § 53 odst. 1
stavebního zákona se všemi dotčenými orgány. Žádný z dotčených orgánů neměl k řešení výhrady.
Je
však
nutné
zdůraznit,
že
návrh
Územního
plánu
Hrotovice
se nikterak nezměnil – koncepce rozvoje byla připravovanému záplavovému území přizpůsobena už
v návrhu upraveném pro řízení (pro veřejné projednání). (Město Hrotovice i pořizovatel s Povodím
Moravy, s.p., spolupracovali na přípravě návrhu „záplavového území“ už do podzimu roku 2014.)
Zakreslit nové „záplavové území“ do v grafickém částí odůvodnění Územního plánu Hrotovice bylo
možné teprve poté, co záplavové území nabylo účinnosti.
K bodům 2) a 3) Od počátku pořízení Územního plánu Hrotovice bylo zřejmé, že „zátopové území“
(posléze i „záplavové území“) se na použitý mapový podklad (katastrální mapu k.ú. Hrotovice) promítá
nesprávně. V jižní části správního území, v zalesněné lokalitě Mstěnice, se „zátopové území“ (i nové
„záplavové území“) zcela míjí s „pozemky vodního toku“ zanesenými v katastrální mapě. Přitom nelze
- 143 -
jednoznačně určit, jestli je posun „zátopového území“ (i nového „záplavového území“) mimo „pozemky
vodního toku“ důsledkem nepřesné katastrální mapy, nebo naopak přesným vystižením skutečnosti,
kdy koryto vodního toku protéká mimo „pozemky vodního toku“. S nesprávným překryvem dvou
převzatých, neměnných vrstev se musel návrh Územního plánu Hrotovice od počátku vypořádat, aniž
by bylo možné nesprávné zobrazení jakkoli opravit (zasahovat do něj, přizpůsobit je) – jedná se totiž o
„limit využití území“.
Nepřesný průmět byl tedy zobrazen ve všech představených návrzích Územního plánu Hrotovice (v
návrhu pro společné jednání i v návrhu pro veřejné projednání) i ve finálním Územním plánu Hrotovice
v grafické části odůvodnění řešení, ve výkresech 4a „Koordinační výkres“, 4b „Koordinační výkres –
výřez“. Nejistota v rozsahu „zátopového území“ (i nového „záplavového území“) je od počátku
zohledněna v řešení Územního plánu Hrotovice. Ochrana území je řešena stanovením obecné zásady
pro rozhodování v kap. 2 textové části, cit.: „Vodní toky a vodní plochy budou respektovány. Bude
respektováno vyhlášené záplavové území Rouchovanky, budou respektovány podmínky stanovené
při jeho vyhlášení.“ Koncepce rozvoje stanovená Územním plánem Hrotovice vychází z dobré znalosti
území, proto území ohrožené záplavami využívá jen v nezbytné míře (podrobný rozbor viz dále).
Výše bylo objasněno, že pořizovatel i město Hrotovice spolupracovali s Povodím Moravy, s.p., na
přípravě „záplavového území“ už do podzimu 2014. Návrh Územního plánu Hrotovice byl s návrhem
„záplavového území“ koordinován. Díky průběžné spolupráci byl návrh Územního plánu Hrotovice
představený při řízení (při veřejném projednání) přizpůsoben „záplavovému území“ (ačkoli záplavové
území nebylo v té době platné a tudíž nemohlo být ani zobrazeno ve výkresech odůvodnění
Územního plánu Hrotovice).
Shrnutí: Z posouzení vyplývá, že záměna „záplavového území“ a „zátopového území“ (po veřejném
projednání) ve výkrese odůvodnění Územního plánu Hrotovice se nikterak neodrazila v koncepci
rozvoje Územního plánu Hrotovice – v návrhu nebyly provedeny žádné úpravy, které by byly vyvolány
„aktualizací limitu využití území“.
Nově stanovené „záplavové území“ má oproti dosavadnímu „zátopovému území“ podstatně menší
dosah.
Na celém toku je „záplavové území“ uvnitř dřívějšího „zátopového území“, výjimkou jsou pouze:
Vodní plochy na toku (závlahové nádrže v lokalitě Kruhovka, rybníky „Nový horní rybník“ a „Nový
dolní rybník“). Do dřívějšího „zátopového území“ nebyly vodní plochy včleněny. Nové „záplavové
území“ je sice zahrnuje, ale hranice záplavy je vedena po břehové hraně vodních ploch.
Problematická lokalita Mstěnice, kde se „zátopové území“ i nové „záplavové území“ míjí
s parcelami vodních toků dle katastru nemovitostí. Proti rozsahu, rozlivu nového „záplavové
území“ neměl během řízení o opatření obecné povahy k záplavovému území vodního toku
Rouchovanka nikdo výhrady. Do grafické části odůvodnění Územního plánu Hrotovice je
„záplavové území“ převzato, na mapový podklad se promítá nepřesně. Koncepce rozvoje
v Územním plánu Hrotovice bere nepřesný průmět v potaz. V problematickém (nejistém) území
nejsou navrženy žádné zastavitelné plochy.
Pořizovatel konzultoval problém „dosavadní zátopové území vs. nové záplavové území“ s oddělením
územního plánování Krajského úřadu Kraje Vysočina, které je metodickým a kontrolním orgánem
v územním plánování. Krajský úřad měl (v době řízení o Územním plánu Hrotovice) za to, že nově
stanovené „záplavové“ území je nanejvýš vhodné do odůvodnění Územního plánu Hrotovice
zapracovat, neboť dosavadní „zátopové“ území pozbude aktuálnosti. Usuzoval, že nahrazení
dosavadního „zátopového“ území nově stanoveným „záplavovým“ území lze považovat za „aktualizaci
limitu využití území“, pokud nové „záplavové“ území, nenaruší, nezasáhne koncepci rozvoje
navrženou v Územním plánu Hrotovice a pokud je současně zajištěno, že lokality zasažené
„záplavovým územím“ respektují omezení využití území. Pokud budou obě tyto podmínky splněny,
připouští, že sama „aktualizace limitu využití území“ (záměna „zátopového území“ nově stanoveným
„záplavovým územím“) není „podstatnou úpravu návrhu“ (ve smyslu § 53 odst. 2 stavebního zákona).
Současně ale upozorňuje, že v textu odůvodnění je nezbytné „aktualizaci limitu využití území“
důkladně popsat, prokázat „nepodstatné“ důsledky na navržené řešení (např. popsat vliv aktivní zóny
na navržené řešení). Pořizovatel má za úkol v textu odůvodnění objasnit procesní souvislosti (vyjádřit
- 144 -
se k úpravě návrhu po veřejném projednání, odůvodnit „nepřesné“ promítnutí záplavového území na
mapový podklad).
Po konzultaci s metodickým a kontrolním orgánem územního plánování pořizovatel vyhodnotil vliv
„aktualizace limitu využití území“ na koncepci rozvoje stanovenou v Územním plánu Hrotovice
a zkontrolovat podmínky využití území takto:
Nově stanovené „záplavové území“ vodního toku Rouchovanka má (na rozdíl od dosavadního
„zátopového území“) vymezenu i aktivní zónu. Podle § 67 odst. 1 a 2 zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách, v platném znění (dále jen „vodní zákon“), cit.: „V aktivní zóně záplavových území se nesmí
umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, … (následuje upřesňující výčet)…, a
dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic…, za
podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové
průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových
poměrů“ a dále „V aktivní zóně je dále zakázáno a) těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím
odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod,
b) skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné
překážky, d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.“ Využití území v aktivní zóně je
tedy přesně a přísně regulováno.
V Územním plánu Hrotovice zasahuje nově vymezená aktivní zóna záplavového území pobřežní části
navržené zastavitelné plochy Z20 „občanského vybavení pro tělovýchovná a sportovní zařízení OS“
(vedle fotbalového hřiště), která by (dle článku 178 textové části Územního plánu Hrotovice, na str.
36) sice mohla být využita pro sportovní a rekreační hřiště a jejich vybavení, menší ubytovací a
stravovací zařízení, služby, byty integrované ve stavbách občanského vybavení, avšak v části
zasažené aktivní zónou záplavového území je takto široké funkční využití razantně zpřísněno
regulativem (v článku 103 textové části, na str. 16), cit.: „Při využití části plochy v záplavovém území
budou respektovány omezující podmínky stanovené ve výroku vyhlášeného záplavového území.“
Jiné zastavitelné plochy a ani stabilizované plochy v zastavěném území nejsou aktivní zónou
záplavového území zasaženy. Naopak plochy nezastavěného území, a to, jak plochy s rozdílným
způsobem využití (např. plochy K1 „rekreace – na plochách přírodního charakteru“ severně
od Horního nového rybníka), tak i stabilizované plochy v nezastavěném území, jsou aktivní zónou
záplavového území ovlivněny výrazně. Jelikož přesah aktivní zóny záplavového území do těchto
ploch nelze mít za průkazný, je využití zasažených částí ploch regulováno obecnou zásadou
pro rozhodování o změnách v území (v článku 24 textové části, na str. 7), cit.: „Bude respektováno
vyhlášené záplavové území Rouchovanky, budou respektovány podmínky stanovené při jeho
vyhlášení“.
Využití záplavového území mimo aktivní zónu (tj. území zasažené rozlivem při stoleté vodě Q 100) je
ponecháno na vodoprávním úřadu, který v navazujících řízeních posoudí každý (např. stavební)
záměr individuálně. V návrhu opatření obecné povahy záplavového území Rouchovanky se uvádí, cit.:
„V případě nově plánované výstavby v záplavovém území, které mohou ovlivnit odtokové poměry,
bude třeba i nadále lokalitu detailně proměřit a průběhy hladin v dané lokality propočítat a vyhodnotit
vhodná protipovodňová opatření a vliv na odtokové poměry. Zásadní příčné stavby v inundaci (např.
komunikace), které by ovlivnily odtokové poměry, bude nutno posuzovat i pro případ průtoku větších
vod než Q100. Vodoprávní úřad nestanovuje podle ustanovení § 67 odst. 3 vodního zákona omezující
podmínky záplavového území, neboť podmínky a souhrn povinností vyplývající z vodního zákona
snižují nepříznivé účinky povodní a zajišťují dostatečnou ochranu jakosti a zdravotní nezávadnosti
vod.“ Územní plán Hrotovice proto využití částí ploch v záplavovém území koriguje také jen obecnou
zásadou (v článku 24 textové části, na str. 7), cit.: „Bude respektováno vyhlášené záplavové území
Rouchovanky, budou respektovány podmínky stanovené při jeho vyhlášení“.
Z výše uvedeného vyhodnocení je evidentní, že nové „záplavové“ území lze do Územního plánu
Hrotovice zapracovat, aniž by bylo nutné stanovenou koncepci rozvoje měnit nebo upravovat. Je také
zřejmé, že omezení využití lokalit zasažených novým „záplavovým územím“ jsou v Územním plánu
Hrotovice respektována a není třeba je měnit.
- 145 -
Zákres „záplavového území“ v Územním plánu Hrotovice není možné považovat za průkazný.
Při následném rozhodování o změnách v území je nezbytné vycházet z podrobnějších a přesnějších
údajů o území. Nově vymezené „záplavové území“ vodního toku Rouchovanka vychází z přesného
geodetického zaměření terénu a z podrobných hydrologických modelací. Mapovým podkladem
Územního plánu Hrotovice je katastrální mapa digitalizovaná (KMD), která byla vytvořena
„přepracováním“ předchozí (málo přesné) analogové katastrální mapy, tzn. digitalizovaná katastrální
mapa nebyla vytvořena „mapováním“. Záplavové území vodního toku Rouchovanka
se na katastrální mapu Hrotovic promítá nepřesně. Například: záplavové území zasahuje jen části
„parcel vodního toku“ evidovaných v katastru nemovitostí; v jižních částech správního území města
Hrotovice „záplavové území“ „parcely vodního toku“ zcela míjí. K nejistotě v budoucím rozhodování
přispívá i fakt, že řečiště vodního toku se v čase mění a vyvíjí. Proto nelze posoudit, jestli je posun
záplavového území mimo „parcely vodního toku“ důsledkem nepřesné katastrální mapy, nebo naopak
přesným vystižením skutečnosti, kdy koryto vodního toku protéká mimo pozemky vodního toku.
Záplavové území je „limitem využití území“ – do územního plánu je tedy jen promítnut, nelze jej měnit,
„napravovat“ nepřesnosti. Problém s „nepřesným průmětem na mapový podklad“ byl ostatně znám už
od p očátku pořízení Územního plánu Hrotovice – i předchozí „zátopové území“ se na mapový
podklad Územního plánu Hrotovice promítalo nepřesně (zčásti mimo pozemky vodního toku).
Komplexní pozemkové úpravy: V katastrálním území Hrotovice nejsou zpracovány komplexní
pozemkové úpravy. V žádném ze sousedících katastrálních území nejsou komplexní pozemkové
úpravy zpracovány, ani zahájeny. V katastrálních územích Rouchovany se předpokládá zahájení
komplexních pozemkových úpravy do roku 2021, v katastrálním území Valeč na konci roku 2016.
(Informační zdroj: www.eagri.cz)
Mapový podklad, katastrální mapa analogová vs. digitalizovaná: Podkladem pro Územní plán
Hrotovice je platná katastrální mapa k.ú. Hrotovice. V souběhu s řízením o Územním plánu Hrotovice
probíhala obnova katastrálního operátu v katastrálním území Hrotovice. Po vyhlášení platnosti obnovy
katastrálního operátu byl návrh Územního plánu Hrotovice přenesen na nový mapový podklad – na
katastrální mapu digitalizovanou (KMD).
Původním podkladem pro návrh Územního plánu Hrotovice byla účelová katastrální mapa, kterou
vytvořil Krajský úřad Kraje Vysočina vektorizací (názorněji řešeno „překreslením linií“) analogové
katastrální mapy k.ú. Hrotovice a pro účely pořízení územního plánu ji poskytl Úřadu územního
plánování Třebíč (pořizovateli Územního plánu Hrotovice). Použitá analogová katastrální mapa k.ú.
Hrotovice (platná od roku 1825) byla vydána v měřítku 1: 2 880.
Obnovou katastrálního operátu se rozumí převedení grafických informací z analogové mapy (tj. mapy
vedené na nesrážlivé plastové fólii) do digitální podoby. V případě katastrálního území Hrotovice byla
provedena obnova katastrálního operátu „přepracováním“. Při tomto způsobu obnovy katastrální mapy
se veškeré hranice do mapy v digitální podobě přebírají, buď z platné katastrální mapy vektorizací
rastrového podkladu, nebo z již existující měřické dokumentace hranic pozemků; v terénu se hranice
zaměřují jen výjimečně. Kvalita digitalizovaných údajů je pak v katastrální mapě digitalizované (KMD)
stále zatížena nepřesnostmi původní analogové mapy (např. nepřesnostmi v původním sběru údajů
v terénu). Při digitalizaci katastrální mapy jsou odstraněny nesoulady a hrubé chyby způsobené např.
vedením katastrálního operátu. Přesnost hranic se digitalizací katastrální mapy nezvýší. (Informační
zdroj: www.cuzk.cz/Katastr-nemovitostí).
Z uvedeného srovnání účelové katastrální mapy (vytvořené vektorizací analogové katastrální mapy
pro účel zpracování územního plánu) a digitalizované katastrální mapy (též vytvoření vektorizací
analogové katastrální mapy katastrálním úřadem) vysvítá, že mapový podklad Územního plánu
Hrotovice byl v průběhu pořízení sice zaměněn, ale jeho kvalita a přesnost se nezvýšila. Zatímco
v účelové katastrální mapě jsou namísto parcel lesních a zemědělských pozemků zobrazeny jen
parcely zjednodušené evidence, při obnově katastrálního operátu jsou do digitalizované katastrální
mapy (KMD) parcely zemědělský a lesních pozemků doplněny (názorněji řečeno: promítnuty).
Jelikož návrh Územního plánu Hrotovice byl přenesen na digitalizovanou katastrální mapu (KMD) až
po veřejném projednání, pořizovatel pečlivě vyhodnotil, zda se „aktualizace mapového podkladu“
odrazí v koncepci rozvoje Územního plánu Hrotovice a posoudil, jestli „aktualizace mapového
- 146 -
podkladu“ vyvolá „podstatnou úpravou návrhu“. Hranice většiny vymezených ploch jsou v Územním
plánu Hrotovice „vázána“ na hranice parcel anebo na hranice lomových bodů parcel, u nich se
aktualizací mapového podkladu „kresba“ Územního plánu Hrotovice nemění. Digitální katastrální
mapa (KMD) byla sestavena „přepracováním“ předchozí analogové mapy (tzn. nebyla zpracována
novým „mapováním“). Díky nepatrnému rozdílu mezi původním a novým mapovým podkladem,
nedošlo ani posunům „kresby“ ploch a koridorů, které nejsou „fixovány“ na hranice parcel nebo
na lomové body parcel, na parcely jiných (dosud nedotčených) vlastníků. Závěrem: Aktualizace
mapového podkladu nemá vliv na koncepci Územního plánu Hrotovice. Aktualizace mapového
podkladu nevyvolala podstatnou úpravu návrhu.
Přezkum souladu návrhu územního plánu s požadavky stavebního zákona a s jeho
prováděcími právními předpisy
Projektant vyhodnotil soulad Územního plánu Hrotovice s požadavky stavebního zákona a s jeho
prováděcími právními předpisy v textu odůvodnění (v kap. 4). Pořizovatel soulad Územního plánu
Hrotovice s požadavky stavebního zákona a s jeho prováděcími právními předpisy přezkoumal a
konstatuje, že Územní plán Hrotovice s nimi není v rozporu. Pořizovatel objasňuje:
Platnost územní studie: Územní plán Hrotovice navazuje na koncepci rozvoje stanovenou
v předchozím Územním plánu sídelního útvaru Hrotovice a na jeho Změny č. 1, 2, 3. Datem nabytí
účinnosti Územního plánu Hrotovice pozbudou Územní plán sídelního útvaru Hrotovice i jeho Změny
č. 1, 2 a 3 platnosti. Naproti tomu územní studie „Hrotovice, bydlení v lokalitě Ke Kapličce“ bude i
nadále využitelným územně plánovacím podkladem.
Změny právních předpisů v průběhu pořízení územního plánu: V průběhu pořízení Územního plánu
Hrotovice vstoupily od 01.01.2013 v platnost tzv. velká novela stavebního zákona (zákon č. 183/2006
Sb., ve znění zákona č. 350/2012 Sb.) a novely jeho prováděcích vyhlášek (zejména vyhlášky č.
500/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. a dále vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění vyhlášky
č. 431/2012 Sb.), které byly poté dále měněny. Pro překlenutí rozdílných požadavků dosavadních a
novelizovaných právních předpisů byl další postup řešen s využitím:
Článku II. „Přechodná ustanovení“, zákona č. 350/2012 Sb., v platném znění, konkrétně dle bodů:
Bod 2 - cit.: „Činnosti při pořizování … územně plánovací dokumentace…, které byly ukončeny přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzují podle dosavadních právních předpisů; …“
Bod 7 – cit.: „Činnosti při pořizování … územně plánovací dokumentace, …, které byly započaty a
neukončeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí a posuzují podle dosavadních
právních předpisů; …“
Metodiky „Přechodná ustanovení – Územní plán“ Ministerstva pro místní rozvoj
Bod č. 5 - stav ke dni 31.12.2012 cit.: „Zadání je schváleno, …“ – jak navázat při pořizování po 1. 1.
2013 „Zajistit zpracování návrhu, přitom se části zadání, které jsou v rozporu s novými předpisy,
nepoužijí (včetně požadavky na zpracování konceptu, v tom případě se zpracuje návrh ve variantách).
Do zadání se již nezasahuje, je ukončenou činností.“
Aplikace uvedených právních předpisů a metodiky při pořizování Územního plánu Hrotovice:
Na přelomu roku 2012 a 2013 je Územní plán Hrotovice rozpracován, zpracovává se návrh.
(Zadání Územního plánu Hrotovice schválilo Zastupitelstvo města Hrotovice dne 12.09.2012.
Pořizovatel obdržel návrh Územního plánu Hrotovice ke kontrole před společným projednáním
dne 04.07.2013).
Od 01.01.2013 se rozšířil povinný obsah územního plánu. Části, které jsou dle přílohy č. 7
vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění platném od 01.01.2013, povinnou součástí textové části a
textové části odůvodnění, byly zapracovány už do návrhu Územního plánu Hrotovice a dotčené
orgány se k nim měly možnost vyjádřit při společném projednání návrhu dle § 50 odst. 2
stavebního zákona.
Členění ploch s rozdílným způsobem využití: Plochy s rozdílným způsobem využití jsou
kategorizovány dle požadavků vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění. Podle § 3 odst. 4 vyhlášky
č. 500/2006 Sb., lze plochy s rozdílným způsobem využití dále členit. S ohledem na specifické
podmínky v území je většina ploch podrobněji členěna a využití ploch se tím upřesňuje (zužuje).
- 147 -
Podrobnější členění ve stabilizovaném území vystihuje a dále hájí specifické využití plochy (např.
hřbitovy), typ a charakter území (např. zóny městského a příměstského bydlení) a u ploch navržených
usměrňuje rozvoj k zamýšlenému cílovému stavu (např. zachování přírodě blízkého charakteru území
„rekreace na plochách přírodního charakteru“). Rozčleněny jsou plochy:
bydlení (na bydlení v bytových domech BH, bydlení v rodinných domech – městské a příměstské
BI),
rekreace (na plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI, plochy staveb pro hromadnou rekreaci RH,
rekreace
na plochách přírodního charakteru RN),
občanského vybavení (na veřejnou infrastrukturu OV, komerční zařízení malá a střední OM,
tělovýchovná
a sportovní zařízení OS, hřbitovy OH),
smíšené obytné (na smíšené obytné – městské SM, smíšené obytné – komerční SK),
technické infrastruktury (na technickou infrastrukturu – inženýrské sítě TI, plochy staveb a
zařízení
pro nakládání s odpady TO),
výroby a skladování (na lehký průmysl VL, drobnou a řemeslnou výrobu VD, zemědělskou výrobu
VZ),
veřejných prostranství (na veřejná prostranství PV, veřejná prostranství – veřejná zeleň ZV)
zeleň (na zeleň soukromou a vyhrazenou ZV, zeleň ochrannou a izolační ZO).
Plochy s jiným způsobem využití: Podle § 3 odst. 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb. lze ve zvlášť
odůvodněných případech stanovit plochy s jiným způsobem využití. Přitom je nezbytné novou
„kategorii“ ploch obhájit v části odůvodnění územního plánu. V Územním plánu Hrotovice je stanovena
plocha nedefinovaná v §§ 4 až 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném znění, a to „plocha zeleně“,
která je podrobněji členěna na plochu zeleně soukromé a vyhrazené ZS, a na plochu zeleně izolační a
ochranné ZO. Odůvodnění a definice „ploch zeleně“ je obsažena v textu odůvodnění (v kap. 4).
Pořizovatel dodává, že „plochy zeleně“ bylo nutné vyčlenit do nové, samostatné „kategorie“ ploch též
z důvodu odlišení různých typů zeleně v území tak, aby bylo možné sestavit „systém sídelní zeleně“,
jak požaduje příloha č. 7, část I., odst. 1, písm. c) vyhlášky č. 500/2006 Sb. Plochy zeleně, a to jak
plochy zeleně soukromé a vyhrazené ZS, tak i plochy zeleně izolační a ochranné ZO, vychází
z charakteristik zavedených metodikou „MINIS Minimální standart pro digitální zpracování územních
plánů v GIS, verze 2.2“, tj. společné metodiky krajů Pardubického, Královéhradeckého,
Karlovarského, Olomouckého a Kraje Vysočina, kterou se město Hrotovice zavázalo dodržet (v
žádosti o dotaci kraje na pořízení územního plánu). Plochy zeleně se dle této metodiky vyskytují
v zastavěném území, v zastavitelných plochách a v plochách přestavby, výjimečně i v nezastavěném
území. Plochy zeleně soukromé a vyhrazené ZS jsou rámcově charakterizovány jako významné
plochy zeleně v sídlech, výjimečně i v nezastavěném území, obvykle oplocené. Zejména zahrady,
které v daném případě nemohou být součástí jiných typů ploch. Plochy zeleně ochranné
a izolační ZO jsou rámcově charakterizovány jako plochy ochranné a izolační zeleně v sídlech nebo
v nezastavěném území, které v daném případě nemohou být součástí jiných typů ploch. Mohou to být
například významné plochy izolační zeleně v ochranných pásmech těžkého průmyslu; ozelenění
komunikací se zahrnuje obvykle do plochy dopravní infrastruktury, samostatně však může být
vymezeno také.
Vymezení veřejných prostranství v rozsáhlých zastavitelných plochách: Ustanovení § 7 odst. 2
vyhlášky č. 501/2006 Sb., požaduje, aby při návrhu rozsáhlých zastavitelných ploch bylo vymezeno i
veřejné prostranství, cit.: „Pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského
vybavení, anebo smíšené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha
2
veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m ; do této výměry se nezapočítávají pozemní
komunikace.“ Výklad ustanovení vyhlášky se v průběhu pořízení Územního plánu Hrotovice ustálil,
zpřísnil. Zadání Územního plánu Hrotovice připouštělo, cit.: „Má-li být veřejné prostranství součástí
navržené plochy (tj. jeho umístění v ploše není jednoznačné), bude plocha podmíněna pořízením
územní studie, nebo bude území pro veřejné prostranství hájeno jiným opatřením.“ Umožňovalo tak,
aby u zastavitelných ploch s nejasným budoucím uspořádáním či s nevhodnou parcelací nebylo
veřejné prostranství navrženo jako samostatná plocha přímo v územním plánu, nýbrž mohlo být
v územním plánu jen hájeno jiným opatřením (např. podmínkou pořízení územní studie, podmínkou
pořízení regulačního plánu, etapizací výstavby v ploše). Krajský úřad jako metodický a kontrolní orgán
v územním plánování tento benevolentní výklad při projednání zadání akceptoval, následně (při
- 148 -
projednání návrhu) se ale přiklonil ke striktnímu a doslovnému výkladu právního předpisu. Dle jeho
názoru je nutné citované ustanovení aplikovat přímo v územním plánu, nikoli až v následné územní
studii – má za to, cit.: „„V případě vymezování ploch větších než 2 ha např. pro funkci bydlení je nutné
jednoznačně vymezit (v grafické i textové části územního plánu) související plochu … pro funkci
veřejného prostranství. Pokud je stanoveno pořízení a zaevidování územní studie řešící lokalizaci
veřejného prostranství, jako podmínka pro rozhodování např. u plochy pro bydlení větší než 2 ha,
nedochází k naplnění požadavku vyhlášky č. 501/2006 Sb. …Tuto skutečnost pak nemůže ovlivnit ani
případné stanovení další podmínky pro rozhodování v dané ploše v podobě dohody o parcelaci.“
V návrhu Územního plánu Hrotovice představeném během řízení (při veřejném projednání) jsou proto
k obsluze navržených zastavitelných ploch bydlení Z6 a Z7, Z9 a Z10 a Z11, Z12 a Z13, Z14 a Z15
navrženy plochy veřejných prostranství Z39, Z40, Z41, Z42. Krajský úřad mimo to míní, že veřejná
prostranství je nutná navrhnout také pro obsluhu sousedících zastavitelných ploch, které „v součtu“
překračují rozlohu 2 ha.
Dopravní koridory: Dopravní koridor pro severní obchvat města Hrotovice je zčásti veden skrze
navržené zastavitelné plochy Z26 a Z31. Plochy Z26 a Z31 jsou určeny pro výrobu a skladování.
Podmínky využití obou ploch jsou upraveny (zpřísněny) tak, aby budoucí umístění obchvatu nebylo
ztíženo – v textové části (v kap. 3.2) je stanovena podmínka, cit.: „Respektovat navrhovaný dopravní
koridor pro přeložku silnice II/152. Do doby realizace přeložky v ploše nelze umístit stavby, které by
znemožnili, nebo podstatně ztížily realizaci dopravní stavby.“
„Ostatní oslovení“: Během projednání zadání a při projednání návrhu Územního plánu Hrotovice
pořizovatel adresně oslovil také organizace, které v řešeném území hájí veřejný zájem a jejichž
hájené veřejné zájmy by mohly být řešením Územního plánu Hrotovice dotčeny (např. správce
vodních toků, správce povodí). Někteří z oslovených zaslali svá vyjádření. Tento okruh adresně
oslovených je v dalším textu zjednodušeně označen „ostatní oslovení“. Postavení oslovených subjektů
je rovnocenné jako všech ostatních, kteří byly s dokumentací obeznámeni prostřednictvím veřejné
vyhlášky.
Krajský úřad z pozice státního dozoru, vykonávaného dle § 171 stavebního zákona, ve svém
stanovisku (čj. KUJI 6943/2014, OUP 262/2012 Zap-5 ze dne 30.01.2014) upozornil na nepřesnosti a
nedostatky v návrhu Územního plánu Hrotovice, cit.:
S ohledem na § 171 stavebního zákona, dle něhož Krajský úřad Kraje Vysočina (dále jen „krajský
úřad“) vykonává státní dozor ve věcech územního plánování, při kterém dozírá na dodržování
ustanovení tohoto zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, jakož i na dodržování
opatření obecné povahy a rozhodnutí vydaných na základě tohoto zákona, krajský úřad zejména
upozorňuje:
Územně plánovací dokumentace by měla být jednoznačná a srozumitelná. Nelze se tak ztotožnit
s tvrzením, že v případě stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití je
„hranice možno přiměřeně zpřesňovat v rámci podrobnější dokumentace při zachování koncepce
dané územním plánem“. Tato formulace odporuje principům zpracovávání územně plánovací
dokumentace. Označování jednotlivých funkčních ploch by mělo být ve všech částech územně
plánovací dokumentace identické. Plochy veřejných prostranství jsou např. v Hlavním výkresu
označeny jako „VP“, zatímco v legendě téhož výkresu jsou označeny jako „PV“.
Návrh ÚP, v kapitole týkající se urbanistické koncepce, používá pojem „nezastavitelná veřejná
prostranství“ (str. 10 textové části). Jestliže jsou v rámci stanovení podmínek využití ploch
u funkční plochy PV – Veřejná prostranství připouštěny záměry stavební povahy a zároveň se
jedná o nezastavitelné plochy, pak nemůže být odpovídajícím způsobem naplňována urbanistická
koncepce.
Z návrhu ÚP není zřejmé, z jakého důvodu je požadováno zpracování další územní studie
pro lokalitu Z5, neboť, jak je uvedeno v textové části, pro danou lokalitu již je územní studie
zpracována a řádným způsobem evidována.
Ochranná pásma vyplývají ze zákona nebo správních rozhodnutí Navrhování ochranných pásem
v rámci územně plánovací dokumentace, např. v případě stávající čistírny odpadních vod,
tak nemá legislativní oporu.
- 149 -
Výroková část územně plánovací dokumentace by neměla obsahovat odkazy na odůvodnění
(např. str. 9 „…Výpočet hluku z dopravy je uveden v příloze odůvodnění….“) či zákony, normy
apod. (např. str. 23 „…v rozsahu požadavků příslušné technické normy…“; „…a jejich ochranná
pásma podle zákona č. 274/2001 Sb. …“)
Vzhledem ke skutečnosti, že věcně příslušný dotčený orgán uplatnil negativní stanovisko
ke zpřesnění, resp. zúžení, jižní větve koridoru E10, krajský úřad upozorňuje na nutnost úpravy
návrhu v souladu s požadavky dotčeného orgánu a zároveň požadavky ZÚR KrV.
Vytýkané nedostatky a nepřesnosti byly v návrhu Územního plánu Hrotovice opraveny a upřesněny
při přípravě návrhu pro řízení, pro veřejné projednání. Negativní stanovisko Státní energetické
koncepce k zúžení koridoru územní rezervy bylo dále řešeno a vyřešeno smírem (dotčený orgán
po předložení všech dokladů svůj negativní přístup zmírnil). Viz níže.
Během řízení o Územním plánu Hrotovice vydal krajský úřad stanovisko (KUJI 23498/2015, OUP
296/2012-7 Zap ze dne 18.05.2015) k částem řešení, které byly v návrhu Územního plánu Hrotovice
změněny od společného jednání. Stanovisko je souhlasné a bez výhrad. Uvádíme výtah podstatných
částí stanoviska, cit.:
… V rámci výkonu státního dozoru ve věcech územního plánování dle ust. § 171 stavebního zákona,
při kterém krajský úřad dozírá na dodržování ustanovení tohoto zákona, právních předpisů vydaných
k jeho provedení, jakož i na dodržování opatření obecné povahy a rozhodnutí vydaných na základě
tohoto zákona, krajský úřad v posouzení návrhu ÚP č.j. KUJI 6943/2014 ze dne 30. 1. 2014 upozornil
na nedostatky, které bylo nutno před řízením dle § 52 stavebního zákonu odstranit. Dle zjištění
krajského úřadu byly nedostatky uvedené v posouzení č.j. KUJI 6943/2014 ze dne 30. 1. 2014
odstraněny.
Územní plán Hrotovice:
Vymezuje veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům
a stavbám vyvlastnit.
Nenavrhuje plochy asanace.
Nevymezuje veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit předkupní právo.
Nevymezuje veřejné prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo.
Nestanovuje kompenzační opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona.
Vymezuje plochu územní rezervy. Vymezuje koridor územní rezervy.
Nevymezuje plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou
o parcelaci.
Vymezuje plochy, u kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní
studie.
Rozhodování o změnách v území není podmíněno vydáním regulačního plánu.
Nestanovuje pořadí změn v území (etapizaci).
Nevymezuje architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které může architektonickou
část projektové dokumentace vypracovávat jen autorizovaný architekt.
Přezkum souladu návrhu územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů a se
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem
řešení rozporu
Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu Územního plánu Hrotovice:
1) s požadavky dotčených orgánů vznesenými během projednání zadání;
2) se stanovisky dotčených orgánů uplatněnými při projednání návrhu;
3) se stanovisky dotčených orgánů k řízení;
Stručné shrnutí: Ad 1) Požadavky vznesené během projednání zadání byly zapracovány do zadání.
Podrobnost
a rozsah některých z nich bylo nutné zmírnit, poněvadž podrobnost územního plánu nesmí přesahovat
do územního rozhodnutí nebo regulačního plánu (§ 43 odst. 3 stavebního zákona). Při zpracování
návrhu Územního plánu Hrotovice pak byly požadavky řešeny. Ad 2) Stanoviska dotčených orgánů
uplatněná po společném jednání k návrhu dle § 50 odst. 2 stavebního zákona jsou respektována.
Po společném jednání byl řešen rozpor mezi zájmy města Hrotovice a zájmy dotčeného orgánu. Ad 3)
- 150 -
Stanoviska dotčených orgánů k řízení se mohla vztahovat pouze k částem návrhu, které byly
od společného jednání změněny. Všechna doručená stanoviska byla souhlasná a bez výhrad.
Poznámky k uspořádání textu:
Stanoviska orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k předpokládaným záborům zemědělské
půdy jsou uvedena v samostatné kapitole „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného
řešení na zemědělský půdní fond (ZPF) a pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)“, níže
v tomto textu.
Stanovisko orgánu příslušného k posuzování Územního plánu Hrotovice z hlediska vlivu na životní
prostředí je shrnuto a vyhodnoceno v samostatné kapitole „Zpráva o vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území…“, níže v tomto textu.
Stanoviska krajského úřadu jako nadřízeného orgánu územního plánování nejsou zařazena do této
kapitoly, jsou začleněna výše, v kapitole „Přezkum souladu návrhu územního plánu s politikou
územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem“, v úvodu tohoto textu.
Dále uvádíme výtah podstatných částí požadavků k zadání, stanovisek a vyjádření (citace odlišeny
kurzívou).
1) Požadavky dotčených orgánů vznesené během projednání zadání
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství (čj. KUJI
46306/2012, OLVHZ 1176/2012 Ji-2 ze dne 02.07.2012) jako jeden z příslušných orgánů ochrany lesa
uplatnil požadavky na obsah Územního plánu Hrotovice, cit.:
Z hlediska působnosti krajského úřadu dle § 48a, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“)
upozorňujeme, že pokud by v průběhu zpracování územně plánovací dokumentace obce vyplynula
nutnost záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa, na znění § 14 odst. 1 lesního zákona, kde je
mimo jiné uvedeno, že zpracovatelé nebo pořizovatelé územně plánovací dokumentace jsou povinni,
dbát zachování lesa a řídit se přitom ustanoveními lesního zákona. Jsou povinni navrhnout a
zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních
celospolečenských zájmů nejvhodnější; přitom jsou povinni provést vyhodnocení předpokládaných
důsledků navrhovaného řešení a navrhnout alternativní řešení. Vyhodnocení by mělo být podrobně
provedeno jak v textové, tak v grafické části. Z tohoto důvodu uvádíme kompetence jednotlivých
orgánů státní správy lesů. V případě, že by následně Územním plánem Hrotovice bylo navrženo
umístění rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa, je ve věci příslušný
krajský úřad (§ 48a odst. 2 písm. a) lesního zákona). Jinak je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností, což v tomto případě je Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí.
Vyhodnocení: Územní plán Hrotovice nenavrhuje žádné zábory pozemků určených k plnění funkcí
lesa (dále zkráceně „PUPFL“) ve prospěch ploch sportu či rekreace, které by byly v kompetenci
krajského úřadu. Předpokládá a řádné vyhodnocuje toliko zábor PUPFL pro navržené dopravní
koridory DK1 (koridor pro přeložku silnice II/152 – severní obchvat města), DK2 (koridor pro
homogenizaci silnice II/152) a DK3 (koridor pro homogenizaci silnice II/399). K posouzení navržených
záborů PUPFL je tedy kompetentní Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, jako další
příslušný orgán ochrany lesa. Ten byl osloven ve všech fázích projednání Územního plánu Hrotovice.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí jako příslušný orgán ochrany zemědělského
půdního fondu ve svém vyjádření (čj. KUJI 43072/2012, OZP 1259/2006 ze dne 20.06.2012) uplatnil
pouze formální požadavek, cit.:
S předloženým návrhem zadání územního plánu Hrotovice souhlasíme.
Žádáme o předložení vyhodnocení dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 13/1994 Sb. společně s oznámením
o projednání návrhu územního plánu Hrotovice.
Vyhodnocení: Předpokládané zábory zemědělského půdního fondu jsou řádně vyhodnoceny
a odůvodněny. Dotčený orgán předpokládané zábory zemědělského půdního fondu navržené
v Územním plánu Hrotovice odsouhlasil. Na žádost pořizovatel své souhlasné stanovisko ještě doplnil.
Výtah podstatných částí stanovisek jsou uvedeny v samostatné kapitole „Vyhodnocení
- 151 -
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (ZPF) a pozemky určené
k plnění funkcí lesa (PUPFL)“, níže v tomto textu.
Městský úřad Třebíč, odbor školství a kultury jako příslušný orgán k památkové péče, ve svém
vyjádření, (čj. OŠK 30542/12-SPIS 5934/2012/Ol ze dne 09.07.2012) uplatnil požadavky na obsah
Územního plánu Hrotovice, cit.:
Městský úřad, odbor školství a kultury (dále jen městský úřad), jako příslušný orgán státní památkové
péče… uplatňuje následující požadavky na obsah návrhu zadání Územního plánu Hrotovice:
Na území obce Hrotovice (k.ú. Hrotovice, okres Třebíč) se v současnosti nachází celkem devět
nemovitých kulturních památek, jejichž jmenovitý seznam je uveden v textu návrhu zadání ÚP
Hrotovice – část f) „požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území“. Uvedený seznam nemovitých
kulturních památek odpovídá aktuálnímu stavu evidenčních údajů Ústředního seznamu kulturních
památek ČR. V uvedeném části zadání ÚP Hrotovice je rovněž uveden odkaz na vyhlášené ochranné
pásmo nemovité kulturní památky, zaniklá ves Mstěnice, a dále výčet evidovaných území
s archeologickými nálezy. Z textu návrhu zadání ÚP Hrotovice… vyplývá, že nemovité kulturní
památky, ochranné pásmo a území s archeologickými nálezy mají být při řešení územního plánu
respektovány, v textové a grafické části bude odpovídajícím způsobem odkázáno na jejich existenci
a na případné povinnosti a omezení z toho vyplývající. Městský úřad se na základě výše uvedeného
domnívá,že zájmy státní památkové péče vymezené zákonem o památkové péči jsou v předloženém
návrhu zadání ÚP Hrotovice dostatečnými způsobem zohledněny. Městský úřad tedy nemá žádné
další požadavky na obsah projednávaného zadání Územního plánu Hrotovice.
Nad rámec výše uvedeného městský úřad pozitivně vnímá rovněž skutečnost, že aktuální
připravovaná územně plánovací dokumentace nad rámec již existující ochrany směřuje také k širší
ochrany dalších tradičních urbanistických a architektonických hodnot území.
Vyhodnocení: Orgán památkové péče pouze konstatuje, že v zadání jsou jeho zájmy zapracovány.
Městský úřad Třebíč, odbor dopravy jako orgán, příslušný k řešení místních komunikací a veřejně
přístupných účelových komunikací, ve svém vyjádření (čj. OD 30396/12-SPIS 471/2012/St ze dne
13.06.2012) uplatnil požadavky na obsah Územního plánu Hrotovice, cit.:
1.
2.
3.
4.
5.
Aktualizovat a posoudit trasy zemědělské dopravy, místních komunikací, cyklostezek a
cyklotras
a maximálně omezit jejich napojení na silniční síť a síť místních komunikací tak, aby vyhovovala
zařazení.
Vyznačit ochranná pásma silnic, místních komunikací a ploch zejména na území zastavitelném,
na nichž nemohou být umísťovány žádné objekty ve smyslu § 33 zákona o pozemních
komunikacích.
Pokud budou prováděny změny v okolí křižovatek ve městě, je třeba dostatečně vyznačit
dotčené objekty, které brání rozhledu. Vyznačit a navrhnou opatření na zlepšení rozhledových
poměrů stávajících křižovatek.
Komunikační napojení lokalit je nutno řešit v souladu s ČSN 736110, ČSN 736102, ČSN
736101
– tj. sjednocený komunikační systém pro celé lokality s jedním komunikačním napojením
na silnici.
U nově navrhovaných lokalit, staveb a v souvislosti se změnami ve využití území či změnami
v užívání stavby je nutno počítat s návrhem odstavných a parkovacích stání.
Vyhodnocení: Požadavky dotčeného orgánu na řešení místních komunikací a veřejně přístupných
účelových komunikací jsou respektovány, byť byly zapracovány jen v podrobnosti, jenž odpovídá
účelu územnímu plánu. Podle § 43 odst. 2 stavebního zákon nesmí územní plán obsahovat
podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územnímu rozhodnutí.
Dotčený orgán nemá proti „upřesnění, zobecnění“ svých požadavků výhrady – návrh Územního plánu
Hrotovice
ve svém stanovisku (čj. OD 51700/13-SPIS 558/2013/St ze dne 21.11.2013) odsouhlasil, cit.:
„Městský úřad, odbor dopravy, jako příslušný obecní úřad s rozšířenou působností, uplatňující
- 152 -
stanoviska k územním a regulačním plánům ve věci místních komunikací, ve smyslu ust. § 40 odst. 4
písm. c) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, zaujímá
toto stanovisko: souhlasíme bez připomínek.“
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí (čj. OŽP 30632/12-SPIS 5395/2012/UP ze dne
28.06.2012) zaslal souhrnné vyjádření k zadání. Konkrétní požadavky vznesl pouze úsek vodního
hospodářství (vodoprávní úřad). Uvádíme citace podstatných částí (v textu odlišeny kurzívou):
Ochrana přírody a krajiny
Bez připomínek.
Ochrana ZPF
V samostatném stanovisku se vyjádří orgán ochrany ZPF Krajského úřadu kraje Vysočina.
Ochrana PUPFL
Za předpokladu dodržení veškerých ustanovení zákona č. 289/1995 Sb. (lesní zákon) a ostatních
platných právních norem upravujících problematiku lesního hospodářství, nemáme k návrhu ÚP
Hrotovice připomínky.
Vodní hospodářství
Návrh musí respektovat schválený Plán rozvoje vodovodů a kanalizací pro Kraj Vysočina. Je nutné,
aby z nové výstavby v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) byly srážkové vody zasakovány na
jednotlivých pozemcích. Při řešení nové lokality je třeba budovat nové veřejné kanalizační řady
v maximální míře jako oddílné, do jednotné pouštět srážkové vody jen minimálně a se souhlasem
správce
vodního
toku.
Při
navrhování
nových
lokalit
pro
výstavbu
je třeba respektovat platné vyhlášené zátopové (záplavové) území vodního toku Rouchovanka. Pokud
se územně plánovací dokumentace dotkne zájmů správců jednotlivých vodní toků, musí dojít
k projednání s těmito správci a musí být respektovány jejich podmínky. Návrh změny nesmí negativně
ovlivnit stávající odtokové poměry v daném území.
Vyhodnocení: Dotčený orgán, příslušný k hájení zájmů vodního hospodářství, k ochraně pozemků
určených k plnění funkcí lesa, k hájení zájmů ochrany příroda a krajiny, a k řešení odpadového
hospodářství vznesl pouze požadavky na řešení vodního hospodářství. Ostatní odkázaly na obecně
platné právní předpisy. Orgán odpadového hospodářství se nevyjádřil. Věcně a místně příslušným
orgánem ochrany zemědělského půdního fondu (zkráceně „ZPF“) je krajský úřad.
Požadavky vodoprávního úřadu byly při zpracování návrhu Územního plánu Hrotovice respektovány a
do návrhu zapracovány:
Návrh Územního plánu Hrotovice je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje
Vysočina – v části zásobování vodou i v části likvidace odpadních vod.
Likvidace odpadních vod je řešena dle požadavků vodoprávního úřadu. Koncepce je stanovena
v textové části (v kap. 4.2). Je zobrazena ve výkrese č. 2 „Hlavní výkres“ a ve výkrese
odůvodnění č. 8 „Kanalizace - výřez“. Mimo koncepce likvidace odpadních vod v sídle Hrotovice,
je stanovena také koncepce likvidace odpadních vod v izolovaných a odlehlých lokalitách (např.
Kruhovka, Myslivna, Nové Dvory, chatová lokalita u Horního nového rybníka).
Likvidace neznečištěných vod dešťových je řešena (v souladu s platnými právními předpisy).
Zásady pro nakládání s dešťovou vodou jsou stanoveny v textové části (v kap. 4.2).
Zásobování vodou je řešeno dle požadavků vodoprávního úřadu. Koncepce je stanovena
v textové části (v kap. 4.2), zobrazena ve výkrese č. 2 „Hlavní výkres“ a výkrese odůvodnění č. 7
„Zásobování vodou“.
„Záplavové (zátopové) území vodního toku Rouchovanka“, vyhlášené referátem životního
prostředí Okresního úřadu Třebíč dne 22.11.1995 (čj. 106.20-6348/95-231/M), bylo v průběhu
pořízení Územního plánu Hrotovice nahrazeno nově stanoveným „záplavovým územím“ vodního
toku Rouchovanka, které bylo vydáno opatřením obecné povahy (čj. KUJI 39028/2015, sp.zn.
OŽPZ 393/2015 PP-6) a nabylo účinnosti dne 09.06.2015. V Územním plánu Hrotovice bylo
předchozí „zátopové území“ i nově stanovené „záplavové území“ zobrazeno ve výkresech
odůvodnění č. 4a „Koordinační výkres“ a č. 4b „Koordinační výkres – výřez“. Omezení využití,
která se na záplavové území váží, jsou v řešení Územního plánu Hrotovice respektována.
- 153 -
Se správci vodních toků (tj. Povodí Moravy, s.p.; Lesy České republiky, s.p.) bylo zadání
Územního plánu Hrotovice projednáno.
Ministerstvo obrany ČR, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno (čj. MOCR 27945/2012-1383-ÚPBR; 4552/28160/2012-1/2012-1383 ze dne 09.07.2012,) uplatnilo požadavky na zapracování limitů
Ministerstva obrany do textové a grafické části Územního plánu Hrotovice, cit:
… uplatňuje požadavky na zapracování limitů a zájmů Ministerstva obrany do textové a grafické části
Návrhu zadání Územního plánu Hrotovice.
Celé správní území obce se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany OP RLP ochranném
pásmu radiolokačního zařízení, které je nutno respektovat… V tomto území lze vydat územní
rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany,
jehož jménem jedná VUSS Brno. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných
elektráren, výškových staveb, venkovního vedení VVN a VN, základnových stanic mobilních
operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb 30 m
nad terénem a staveb tvořící dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána.
Výše uvedené zájmové území Ministerstva obrany požadujeme respektovat a zapracovat do textové
části návrhu územního plánu Hrotovice. Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu
zapracujte následující textovou poznámku: „Celé správní území obce je situováno v ochranném
pásmu radiolokačního zařízení Ministerstva obrany.“
Do správního území obce zasahuje zájmové území Ministerstva obrany, ochranné pásmo letiště
Náměšť nad Oslavou, které je nutno respektovat… V tomto vymezeném území lze vydat územní
rozhodnutí a povolit stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, jehož jménem
jedná VUSS Brno. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné projednat rovněž výstavbu
vodních ploch, výsadbu vzrostlých dřevin, zakládání nových porostů, zakládání nových nebo rozšíření
původních skládek, rozšíření stávajících nebo povolování nových těžebních prostorů, realizaci staveb
či zařízení tvořících dominanty v terénu, vysílačů, vzdušných vedení VN a VVN, fotovoltaických
elektráren… V tomto vymezeném území může být výstavba omezena nebo zakázána.
Výše uvedené zájmové území Ministerstva obrany požadujeme respektovat a zapracovat do textové
i grafické části návrhu územního plánu Hrotovice.
V souladu s § 175 zákona č. 183/2006 Sb. v celém území řešeném předloženou územně plánovací
dokumentací lze vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu všech výškových staveb nad 30 m nad
terénem, stavby tvořící dominanty v terénu (např. rozhledny), výstavbu a rekonstrukci VVN a VN
z důvodu ochrany zájmů vojenského letectva a stavby dopravní infrastruktury z důvody ochrany
vojenské dopravy jen na základě stanoviska Ministerstva obrany, jehož jménem jedná VUSS Brno.
Vyhodnocení: Podle údajů poskytnutých Ministerstvem obrany do územně analytických podkladů
správního obvodu ORP Třebíč se celé správní území města Hrotovice nachází v ochranném pásmu
radiolokačního zařízení a v ochranném pásmu Letiště Náměšť nad Oslavovu. Požadavky Ministerstva
obrany jsou v řešení respektovány. Limity využití území jsou zobrazeny v koordinačním výkrese.
Ministerstvo obrany posléze vydalo souhlasné stanovisko k návrhu (čj. 6097/32289/2012-1383-ÚPBR; MOCR 38080-2/2012-1383 ze dne 26.11.2013, cit.: „… Česká republika – Ministerstvo obrany
zastoupená VUSS Brno, … vydává k návrhu Územního plánu Hrotovice stanovisko: Souhlasíme
s předloženou ÚPD. Vzhledem k tomu, že VUSS Brno neshledala rozpor mezi návrhem funkčního
využití ploch a zájmy Ministerstva obrany na zajišťování obrany a bezpečnosti státu, nemáme
k řešené ÚPD při dodržení ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. připomínek.“ Během řízení pak
dotčený orgán telefonicky upozornil pořizovatele na nepřesnost ve výkrese odůvodnění (dvě linie
téhož jevu) a na změnu organizační struktury dotčeného orgánu. Podrobně viz dále.
Požadavky ostatních dotčených orgánů a vyjádření dodaná během projednání zadání Územního
plánu Hrotovice byly do návrhu zapracovány. Způsob zapracování nevyžaduje samostatný komentář.
Mimo výše zmíněných, dodaly požadavky a vyjádření následující dotčené orgány a „ostatní oslovení“:
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina,
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství,
- 154 -
Ministerstvo životního prostředí,
Ministerstvo průmyslu a obchodu,
Obvodní báňský úřad v Brně,
Státní energetické inspekce, územní inspektorát pro Kraj Vysočina,
Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Povodí Moravy, s.p.,
Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Třebíč.
2) Stanoviska dotčených orgánů k návrhu
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina (čj. KHSV/20421/2013/TR/HOK/Slá ze dne 17.12.2013)
vydala jako orgán ochrany veřejného zdraví stanovisko, cit.:
S návrhem Územního plánu Hrotovice souhlasí, souhlas je však vázán ve smyslu ust. § 77 zákona
č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na splnění následující podmínky:
1) Při umístění koridoru II/152 nesmí dojít k významnému zatížení hlukem nebo zdraví škodlivými
emisemi z dopravy u stávajícího nebo navrhovaného chráněného venkovního prostoru staveb a
chráněného venkovního prostoru.
Odůvodnění: … Pro rozvoj funkce bydlení jsou vymezeny rozvojové plochy pro bydlení v rodinných
domech městské a příměstské a rozvojové plochy bydlení v bytových domech. Pro plochy Z5, Z7,
Z10, Z11, Z13 a Z14 bude zpracována územní studie. Pro zlepšení dopravní infrastruktury, jsou
vymezeny dopravní koridory nadmístního významu pro homogenizaci stávajících tras silnice II/152 a
II/399 a dále je vymezen koridor pro přeložku silnice II/152 (severní obchvat města). Ostatní dopravní
plochy jsou stabilizovány. Stanovení podmínky vychází z ust. § 30 odst. 2 a § 82 odst. 2 písm. t)
zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Navrhované řešení při splnění uvedené
podmínky je v souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, a proto byl vysloven
souhlas.
Vyhodnocení: Dotčený orgán stanovil podmínku využití navrženého dopravního koridoru pro severní
obchvat města Hrotovice. (Svou podmínku objasnil při společném jednání – podmínku využití vztáhl
výhradně na dopravní koridor DK1 pro obchvat, nikoli na dopravní koridor DK2 vedený skrze stávající
zastavěné území města. Vyznění textu stanoviska je nepřesné – pořizovatel požadavek dotčeného
orgánu raději ještě ověřil. S dotčeným orgánem konzultoval.)
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírodních zdrojů (čj. KUJI
83347/2013; OZP 1259/2011 ze dne 06.12.2013 vydal jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný
dle § 77a odst. 4 písm. x zákona č. 144/1992 Sb., v ochraně přírody a krajiny, souhlasné stanovisko,
cit.:
S předloženým návrhem souhlasíme.
Odůvodnění: … prověřil předložený návrh územního plánu z hlediska zájmů chráněných zákonem
o OPK. Podkladem pro vydání stanoviska jsou skutečnosti obecně známé. Za skutečnosti obecně
známé považuje OŽP KrÚ Kraje Vysočina, mj. takové poznatky, které jsou abstrahované (zpravidla
odbornou literaturou) z většího počtu obdobných případů a je tedy možné s velmi vysokou mírou
pravděpodobnosti je předpokládat i u obdobného případu jedinečného. A dále má OŽP KrÚ Kraje
Vysočina, za skutečnosti obecně známé ty, které se sice týkají jedinečného jevu, ale byly už dříve (tj.
nezávisle na vedeném řízení) popsány a tento popis je veřejně přístupný. Podkladem pro vydání
stanoviska jsou i skutečnosti známé z úřední činnosti.
Jedná se o znalosti stavu a vývoje území a jeho hodnot, tak jak jsou zjištěny a vyhodnoceny v ÚAP
(pro území správních obvodů obcí s rozšířenou působností) …, i pro území kraje… Dále pak
informace z ústředního seznamu ochrany přírody dle § 42 odst. 1 a § 47 odst. 1 zákona o OPK …,
znalosti aktuálního stavu předmětu ochrany zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit
(inventarizační průzkumy, plány péče), odborné informace o přírodních stanovištích …, ekologie,
biologie, rozšíření ohrožení a péče o druhy …, dokumenty zpracované nebo pořízené OŽP KrÚ Kraje
- 155 -
Vysočina (viz např. Strategie ochrany krajinného rázu …), mapování druhů a stanovišť …, přírodní
parky … a další … apod.
Návrh ÚP jsme zhodnotili z hlediska dotčení zájmů chráněných zákonem o OPK, tyto zájmy jsou
uvedeny zejména v § 2 odst. 2 zákona o OPK. Věcně jsme posuzovali dotčení jednotlivých institutů
ochrany přírody a krajiny, zejména pak podle § 4 odst. 1 a § 59 územní systém ekologické stability,
§ 34 přírodní rezervace, § 36 přírodní památka, § 45c ochrana evropsky významných lokalit (EVL),
§ 45e ptačí oblasti, § 49 ochrana zvláště chráněných rostlin, § 50 ochrana zvláště chráněných
živočichů apod.
Hlavními výchozími podklady pro řešení územního systému ekologické stability byly: ZÚR Kraje
Vysočina (2008) včetně aktualizace č. 1 ZÚR (2012), Generel územního systému ekologické stabilityzpracoval ing. David Mikolášek, Agroprojekt PSO, s. r. o. Brno, Cejl 73, Aktualizace generelů ÚSES
pro bývalý okres Třebíč zpracována ing. D. Mikoláškem (Agroprojekt PSO) v roce 2000, tato
aktualizace zohlednila Územně technický podklad nadregionálních a regionálních ÚSES ČR (1996),
řešení ÚSES v ÚPSÚ Hrotovice v platném znění, Schválené a rozpracované územní plány okolních
obcí.
Dle ZUR kraje Vysočina do řešeného území zasahují tyto skladebné prvky ÚSES regionálního
významu:
RC 225 Údolí Rouchovanky, RK 532 Údolí Rouchovanky – Kadečka, RK 1477 Slavětice – Údolí
Rouchovanky.
Evidované lokality ochr. přírody: HR003 „Pastvisko u Nových Dvorů“ – stepní trávníky s výskytem
ohrožených druhů, HR007 „Voňavá“ – hadcový bor s výskytem kriticky ohroženého rostlinného druhu,
HR009 „Hrádek a Černá kopanina“ – smíšený les a zbytky suchých trávníků na hadcích.
Dálkový migrační koridor v šířce 500 m prochází přes lesní komplex v jižní a jihovýchodní části
řešeného území. Koridor nezasahuje do zastavěných území. Migračně významné území - téměř celá
jižní polovina katastru Hrotovice. V tomto území je pak nutné zachovat propustnost krajiny pro velké
savce.
Předložený návrh respektuje zájmy ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v působnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního
prostředí.
Upozorňujeme, že věcně a místně příslušným orgánem ochrany krajiny a přírody z hlediska lokálních
ÚSES, významných krajinných prvků a dalších zájmů chráněných podle zákona o ochraně přírody a
krajiny je Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí.
Vyhodnocení: Stanovisko krajského úřadu jako jednoho z příslušných orgánů ochrany přírody a krajiny
je souhlasné a bez výhrad. Konstatuje, že zájmy ochrany přírody a krajiny jsou v řešeném území
hájeny. Lokality s výskytem chráněných druhů jsou zobrazeny v koordinačním výkrese, migračně
významná území a migrační koridor taktéž. Dotčený orgán vyhodnotil, že navržené změny využití
území nevytváří bariéry v území a nevedou ke fragmentaci spojité sítě migračních koridorů.
Stanoviska téhož správního orgánu, který je současně příslušným orgánem ochrany zemědělského
půdního fondu a také orgánem příslušným k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, jsou uvedena
níže, v samotných kapitolách „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
zemědělský půdní fond (ZPF) a pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)“ a „Zpráva
o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území…“.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství (čj. KUJI 79617/2013; ODSH
63/2013 ze dne 20.11.2013) vydal stanovisko z hlediska silnic II. a III. třídy, cit.:
… Po posouzení kapitoly 4.) – Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování –
nemá Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina k Návrhu územního
plánu města Hrotovice žádné připomínky.
- 156 -
Vyhodnocení: Stanovisko dotčeného orgánu, příslušného k řešení silnic II. a III. třídy, je souhlasné a
bez výhrad. Dotčený orgán neměl během celého pořízení Územního plánu Hrotovice žádné výhrady
ani proti navržené přeložce silnice II/152 (proti severnímu obchvatu města Hrotovice), pro kterou je
navržen dopravní koridor DK1.
Měststký úřad Třebíc, odbor školství a kultury (čj. OŠK 52032/13-SPIS 9447/2013/Ol ze dne
06.12.2013) vydal jako orgán památkové péče stanovisko, ve kterém upozornil na nepřesnost, cit.:
… jako příslušný orgán státní památkové péče uplatňuje … ve věci projednání návrhu Územního
plánu Hrotovice toto stanovisko: K návrhu Územního plánu Hrotovice, …, uplatňuje městský úřad
z hlediska ochrany zájmů státní památkové péče následující připomínku: V grafické části – výkresy
„Koordinační výkres“, „Koordinační výkres – výřez“, nejsou dle příslušné legendy označeny objekty
nemovitých kulturních památek – socha sv. Jana Nepomuckého (č. rejstříku ÚSKP 37037/7-2655) a
socha sv. Vendelína (č. rejstříku ÚSKP 18356/7-2657). Požadujeme doplnění grafického značení
u předmětných nemovitých kulturních památek v rozsahu uvedených výkresů.
Odůvodnění:
Na území obce Hrotovice (k.ú. Hrotovice, okres Třebíč) se dle aktuálních údajů Ústředního seznamu
kulturních památek ČR (dále jen „ÚSKP“) v současné době nachází celkem devět nemovitých
kulturních památek. V řešeném území je dále vyhlášeno ochranné pásmo nemovité kulturní památky
– zaniklá ves Mstěnice. Na existenci a nezbytnost ochrany nemovitých kulturních památek a
respektování podmínek ochranného pásma je poukázáno v textové části (Textová část – Historické a
kulturní hodnoty; Odůvodnění – 7.7.4 Ochrana kulturních památek), tak i v grafické části (Koordinační
výkres, Koordinační výkres – výřez) posuzované územně plánovací dokumentace. Textová i grafická
část obsahují odkazy na existenci území archeologického zájmu vč. Upozornění na povinnosti
vyplývající stavebníkům a dalším povinným osobám y příslušných ustanovení části třetí zákona o
památkové péči, a to v souvislosti s prováděním archeologických výzkumů a ochranou
archeologických nálezů. Důvodem pro uplatnění výše uvedené připomínky je absence grafického
značení u dvou nemovitých kulturních památek (sochy sv. J. Nepomuckého a sv. Vendelína v lokalitě
Družka) ve výkresech „Koordinační výkres“ a „Koordinační výkres – výřez“. Zbývající nemovité kulturní
památky jsou zřetelně identifikovány za použití příslušné legendy vč. uvedeného čísla rejstříku ÚSKP.
Městský úřad tedy považuje za žádoucí, aby způsob grafického značení byl uplatněn shodně u všech
objektů nemovitých kulturních památek.
Městský úřad pozitivně vnímá skutečnost, že aktuálně projednávaná územně plánovací dokumentace
nad rámce již existující ochrany nemovitých kulturních památek a území s archeologickými nálezy
směřuje také k širší ochraně dalších tradičních urbanistických a architektonických hodnot řešeného
území. Městský úřad zastává názor, že zájmy státní památkové péče jsou v předmětné územně
plánovací dokumentaci odpovídajícím způsobem respektovány a zohledněny a nad rámec výše
uvedeného požadavku nemá tedy k projednanému Územnímu plánu Hrotovice žádné další
připomínky.
- 157 -
Vyhodnocení: Dotčený orgán, příslušný k hájení zájmů státní památkové péče, vydal souhlasné
stanovisko, v němž ovšem upozornil na chybějící údaje v koordinačních výkresech. Při konzultaci
upřesnil, že přímo v sídle Hrotovice se nachází dvě sochy sv. Jana Nepomuckého (jedna v lokalitě
Dražka na pozemku p.č. 887/3, druhá byla v roce 1996 přemístěna před dům čp. 52 na pozemek p.č.
883/1). Socha sv. Vendelína je umístěna na pozemku p.č. 889 taktéž v lokalitě Dražka. Nepřesnost
v zobrazení byla opravena.
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí (čj. OŽP 5169/13-SPIS 8399/2013/UP ze dne
16.12.2013) dodal souhrnné stanovisko z hlediska ochrany přírody a krajiny, ochrany pozemků
určených k plnění funkcí lesa, vodního hospodářství, odpadového hospodářství. Uvádíme citace
ze stanovisek jednotlivých úseků odboru životního prostředí (odlišeny kurzívou) a připojujeme k nim
vyhodnocení:
Ochrana přírody a krajiny
Bez připomínek.
Vyhodnocení: Druhý z příslušných orgánů ochrany přírody a krajiny nemá z hlediska obecné ochrany
přírody a krajiny, a z hlediska řešení územního systému ekologické stability lokální úrovně, žádné
připomínky. (Stanovisko krajského úřadu, odboru životního prostředí, který je dalším příslušným
orgánem ochrany přírody a krajiny je uvedeno výše v této kapitole.)
Odpadové hospodářství
Bez připomínek.
Vyhodnocení: Orgán příslušný k řešení odpadového hospodářství nemá k řešení Územního plánu
Hrotovice výhrady. Jeho stanovisko je souhlasné.
Ochrana PUPFL
Bez připomínek.
Vyhodnocení: Jeden z dotčených orgánů příslušných k ochraně pozemků určených k plnění funkcí
lesa nemá k Územnímu plánu Hrotovice žádné výhrady. V návrhu Územního plánu Hrotovice jsou
vyhodnoceny a obhájeny předpokládané zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa pro umístění
staveb v navržených dopravních koridorech DK1 (pro obchvat města Hrotovice), DK2
(pro homogenizaci silnice II/152), DK3 (pro homogenizaci silnice II/399). Několik navržených
zastavitelných ploch mimo to zasahuje do tzv. ochranné pásmo lesa (vzdálenosti 50 m od okraje
lesního pozemků).
Jak již bylo zmíněno výše (v bodě 1), dalším z dotčených orgánů je krajský úřad. Krajský úřad Kraje
Vysočina, jako dotčený orgán, příslušný k ochraně PUPFL v případě záborů pro rekreaci a sport,
k návrhu Územního plánu Hrotovice ve svém stanovisku (čj. KUJI 82313/2013; OLVHZ 2179/2013 Sv2ze dne 04.12.2013) pouze sdělil, cit.: „Z předloženého návrhu nevyplývá, že by na pozemky určené
k plnění funkcí lesa měly být umísťovány rekreační či sportovní stavby, také se nejedná o územní plán
obce s rozšířenou působností, z tohoto důvodu nemá krajský úřad, jako orgán státní správy lesů
k předloženému návrhu připomínek.“
Vodní hospodářství
Návrh musí respektovat schválený Plán rozvoje vodovodů a kanalizací pro Kraj Vysočina. Je nutné,
aby z nové výstavby v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) byly srážkové vody v maximální míře
zasakovány na jednotlivých pozemcích. Nová veřejná kanalizace i rekonstrukce stávající musí být
prováděna jako oddílná. Při navrhování nových lokalit pro výstavbu je třeba respektovat platné
vyhlášené zátopové (záplavové) území vodního toku Rouchovanka. Pokud se územně plánovací
dokumentace dotkne zájmů správců jednotlivých vodních toků, musí dojít k projednání s těmito
správci a musí být respektovány jejich podmínky. Návrh změny nesmí negativně ovlivňovat stávající
odtokové poměry v daném území. Upozorňujeme, že je třeba opravit – do katastrálního území
Hrotovice zasahuje vyhlášené ochranné pásmo vodního zdroje Rouchovany, a to nejen I. stupně, ale i
II.a a II.b stupně, proto je třeba respektovat podmínky stanovené v rozhodnutí o ochranném pásmu a
do územního plánu vyznačit hranice tohoto ochranného pásma.
- 158 -
Vyhodnocení: Dotčený orgán příslušný příslušný k hájení zájmů vodního hospodářství (vodoprávní
úřad) ve svém stanovisku shrnuje jím hájené zájmy, aniž by vyhodnotil, jestli jsou v návrhu Územního
plánu Hrotovice řešeny. Pořizovatel soulad návrhu Územního plánu Hrotovice s požadavky
vodoprávního úřadu vyhodnotil a po dohodě s městem Hrotovice formuloval, jak má být návrh
upraven, upřesněn a doplněn:
Návrh Územního plánu Hrotovice je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje
Vysočina.
Likvidace neznečištěných dešťových vod je řešena v souladu s platnými právními předpisy.
Dotčený orgán požaduje, aby nová veřejná kanalizace i rekonstrukce stávající kanalizace byly
řešeny výhradně jako kanalizace oddílné. V návrhu (pro společné jednání) nebyla koncepce
přesná
a jednoznačná. Zásada pro rekonstrukci kanalizační sítě byla formulována nejasně, cit.: „Bude
dále pokračovat rekonstrukce nevyhovujících úseků kanalizace“, a zásady pro budování nové
kanalizace v zastavitelných plochách umožňovaly i jiná řešení (než výhradně oddílnou
kanalizaci),
cit.: „Při odkanalizování nových zastavitelných ploch bude preferována oddílná kanalizace.“
Záměry města Hrotovice a požadavky vodoprávního úřadu se rozcházely. Město Hrotovice
požadavku dotčeného orgánu nakonec ustoupilo, tzn. nově budovaná kanalizace v zastavitelných
plochách i rekonstrukce stávající kanalizační sítě bude řešena vždy jako kanalizace oddílná.
Územní plán Hrotovice byl v tomto smyslu upraven.
„Zátopové území“ významného vodního toku Rouchovanka bylo v průběhu pořízení Územního
plánu Hrotovice nahrazeno nově stanoveným „záplavovým územím“. Limit využití je zobrazen
v koordinačním výkrese a popsán v textu odůvodnění (v kap. 7.10.1). Omezení využití
záplavového území jsou v Územním plánu Hrotovice respektována. Podrobnosti řešení jsou
rozebrány výše v kapitole „Přezkum souladu návrhu územního plánu obce s cíli a úkoly územního
plánování…“
Zadání i návrh Územního plánu Hrotovice byly projednány se správci vodních toků v území
i se správcem povodí (tj. s Povodí Moravy, s.p., Lesy České republiky, s.p.). Vyjádření Povodí
Moravy, s.p., je vypořádáno jako připomínka (viz závěr textu), požadavkům připomínky se
vyhovuje. Oblastní správa toků Lesů ČR se nevyjádřila k zadání, ani k návrhu Územního plánu
Hrotovice. Své požadavky uplatnila až během řízení - jejich připomínka je vypořádána v závěru
(viz níže).
Odtokové poměry v území lze územně plánovací dokumentací řešit jen omezeně – v míře
odpovídající účelu a podrobnosti územního plánu. Umístění staveb a zařízení na jednotlivých
pozemcích územním plánem nelze řešit.
K vymezení ochranného pásma vodního zdroje Rouchovany neměl pořizovatel podklady (nebyly
poskytnuty do Územně analytických podkladů správního obvodu OPR Třebíč). Pořizovatel si
vyžádal data od dotčeného orgánu, projektant je při úpravě návrhu Územního plánu Hrotovice
pro řízení doplnil do zobrazení a zohlednil v řešení. Ochranné pásmo vodního zdroje je
zobrazeno
ve výkresech odůvodnění č. 4a „Koordinační výkres“ a 4b „Koordinační výkres – výřez“.
Zásobování vodou: Stávají systém zásobování vodou a koncepce rozvoje jsou zobrazeny
ve výkrese odůvodnění č. 7 „Zásobování vodou“, jsou popsány v textu odůvodnění (v kap.
7.10.1), zásady rozvoje jsou stanoveny v textu (v kap. 4.2).
Likvidace odpadních vod: Stávající systém kanalizace a koncepce rozvoje jsou zobrazeny
ve výkrese odůvodnění č. 8 „Kanalizace“, jsou popsány v textu odůvodnění (v kap. 7.10.1),
zásady rozvoje jsou stanoveny v textu (v kap. 4.2).
Ministerstvo životního prostředí ve svém stanovisku (čj. 1931/560/13; 75382/ENV/13 ze dne
23.10.2013), shrnulo, cit.:
Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostů… nejsou v k.ú. Hrotovice vyhodnocena výhradní
ložiska nerostů nebo jejich prognózní zdroj a nejsou zde stanovena chráněná ložisková území
(CHLÚ). Protože nejsou v k.ú. Hrotovice dotčeny zájmy ochrany výhradních ložisek nerostů, nemá
MŽP OVSS VII z hlediska ochrany výhradních ložisek k obsahu a rozsahu podání připomínek a
s projednáním návrhu územního plánu souhlasí.
Pro úplnost uvádíme, že v k.ú. Hrotovice je evidováno poddolované území z minulých: Hrotovice
– Bačice – po těžbě rudy do 19. století. Dotčená plocha poddolovaného terénu – ojedinělá
pravděpodobnost – ev.č. 3286. Podrobnější údaje o poddolovaných územích je možno zjistit
- 159 -
u Geofondu ČR v Kutné Hoře, Dačického nám. 11. Dále uvádíme, že v tomto prostoru není evidováno
žádné sesuvné území.
Z hlediska zájmů chráněných Státní báňskou správou je nutné si vyžádat rovněž stanovisko
Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina v Liberci.
Vyhodnocení: Dotčený orgán, příslušný k ochraně a využití výhradních ložisek nerostů, nemá výhrady.
Obvodní báňský úřad a Ministerstvo průmyslu a obchodu jsou dalšími dotčenými orgány. Byly
osloveny – jejich stanoviska nevyžadují komentář, jsou bezvýhradně souhlasná.
Státní energetická inspekce (čj. 2276/13/062.103/Bě ze dne 12.12.2013) jako dotčený orgán,
příslušný k uplatňování stanovisek z hlediska hospodaření s energiemi, vydalo nesouhlasné
stanovisko, cit.:
…Státní energetická inspekce, jako dotčený správní orgán… posoudila návrh Územního plánu
Hrotovice
a vydává toto stanovisko: S návrhem Územního plánu Hrotovice, jak byl zaslán odborem rozvoje a
územního plánování Městského úřadu Třebíč k nahlédnutí, nesouhlasíme.
Odůvodnění
Stávající koncepce zásobování obce energiemi zůstává zachována, jak vyplývá z důvodové zprávy
k návrhu Územního plánu. Obec je zásobována elektrickou energií ze vzdušného vedení kmenové
linky VN 22 kV z rozvodny Moravské Budějovice. Stávající přenosová síť NN vyhovuje současným i
výhledovým přenosovým požadavkům. Případný nedostatek transformačního výkonu může být řešen
výměnou výkonnějšího transformátoru ve stávajících trafostanicích, příp. umístění nových trafostanic.
Nová vedení VN v zastavěném území budou přednostně kabelizována. Rozšíření místní přenosové
soustavy do zastavitelných ploch musí být projednáno s příslušným správcem elektrické sítě.
V Územním plánu je dále vymezen koridor pro přeložku a rekonstrukci vedení kmenové linky VN.
V Územním plánu je vymezen zpřesněný koridor dle ZÚR pro nadzemní vedení VVN 110 kV R
Slavětice – Mo Moravské Budějovice – R Jemice – R Dačice. Severní větev koridoru je vymezena
v souladu se ZÚR v šířce 400 m, jižní větev je však vymezena v šířce 200 m. Zpřesnění, resp. zúžení
na 200 m jižní větve uvedeného koridoru v Územním plánu je nutno písemně odsouhlasit s vlastníkem
příslušné přenosové soustavy (ČEPS).
Obec je kompletně plynofikována z odbočky vysokotlakého plynovodu a VTL regulační stanice. Nové
zastavitelné plochy mohou být napojeny na stávající plynovodní systém prodloužením plynovodních
řadů. Rozšíření plynovodní sítě podle aktuální potřeby musí být projednáno s příslušným správcem
této sítě.
Upozorňujeme na nutnost respektovat požadavky vyplývající ze zpracované územní energetické
koncepce v aktuálním znění v době zpracování územně plánovací dokumentace.
ČR – Státní energetická inspekce upozorňuje účastníky stavebního řízení na platnost zákona č.
458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a z něho vyplývající povinnost dodržování ochranných a
bezpečnostních pásem k zajištění spolehlivého provozu energetických zařízení a bezpečnostních
pásem k zamezení nebo ke zmírnění účinků případných havárií.
Vyhodnocení: Územně energetická koncepce obsahuje cíle a principy energetického hospodářství na
úrovni kraje. Pořizuje ji pro svůj správní obvod krajský úřad a je součástí územně plánovací
dokumentace kraje, tzn. byla podkladem pro Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina v platném
znění (zkráceně „ZÚR“). Návrh Územního plánu Hrotovice je řešen v souladu se ZÚR, rozvojové
záměry ze ZÚR do něj byly včleněny – z toho lze dovodit, že Územní plán Hrotovice je v souladu
i s územně energetickou koncepcí na úrovni kraje. Podle informace určené zastupitelky a dle Územně
analytických podkladů správního obvodu ORP Třebíč nemá město Hrotovice pro svůj správní obvod,
ani pro jeho část pořízenu (žádnou jinou) územně energetickou koncepci.
Závěrečné upozornění účastníkům stavebního řízení se vztahuje až k následným řízením a
k následnému rozhodování.
- 160 -
ROZPOR: Dotčený orgán, příslušný k uplatňování stanovisek z hlediska hospodaření s energiemi,
vydal nesouhlasné stanovisko. Nesouhlasí se zúžením koridoru TK1, který je hájen pro budoucí
umístění nadzemního vedení VVN 110 kV R Slavětice – R Moravské Budějovice – R Jemnice – R
Dačice a prochází jižně od sídla Hrotovice. Koridor je zúžen na šířku 200 m. Dotčený orgán požadoval
doložit souhlas vlastníka přenosové soustavy.
Řešení rozporu mezi městem Hrotovice a dotčeným orgánem: Podkladem pro vymezení koridoru TK1
v návrhu Územního plánu Hrotovice jsou ZÚR. V ZÚR je šířka koridoru stanovena na 400 m, přičemž
umožňují koridor zpřesnit (zúžit) z důvodu koordinace s ostatními záměry v území. Koridor v plné
šířce 400 m by zasahoval značnou část bývalého zemědělského areálu jižně od města Hrotovice
(plocha označena P5). Město Hrotovice se snaží v pořizovaném Územním plánu Hrotovice nastavit
pro nevyužívaný zemědělský areál vstřícné a nekonfliktní podmínky funkčního využití a prostorového
uspořádání, jež by přispěly k revitalizaci tohoto brownfieldu. Proto je koridor TK1 zúžen ze 400 m
na 200 m a je veden jižně od plochy P5.
Pořizovatel, po dohodě s městem Hrotovice nejprve zajistil souhlas vlastníka přenosové soustavy se
zúžením koridoru TK1 na šířku 200 m a následně požádal dotčený orgán o přehodnocení jeho
stanoviska. Dotčený orgán vydal navazující stanovisko – s návrhem souhlasí. Uvádíme výtah
podstatných částí korespondence:
Žádost pořizovatele adresovaná společnosti E.ON Česká republika, a.s. (čj. ORÚP 18470/14-SPIS
12116/2013/Hr ze dne 11.03.2014), cit.:
… žádáme Vás o vyjádření ke koridoru TK1, který je v návrhu Územního plánu Hrotovice, hájen
pro budoucí umístění nadzemního vedení VVN 110 kV R Slavětice – R Moravské Budějovice – R
Jemnice
– R Dačice … Při projednání návrhu Územního plánu Hrotovice se proti zúžení koridoru TK1 ohradil
příslušný dotčený orgán, Státní energetická inspekce (SEI). Ve svém stanovisku požaduje, aby zúžení
koridoru TK1 písemně odsouhlasil vlastník příslušné přenosové soustavy. Konkrétně se odvolává
na ČEPS, a.s. … Domníváme se, že dotčený orgán se ve svém odkazu zmýlil – záměr se nedotýká
zájmů ČEPS, a.s., ale je záměrem Vaší společnosti E.ON., a. s. (Podle nám známých informací, je
ČEPS, a. s., provozovatelem, tzv. páteřní přenosové soustavy VVN 400 kV a VVN 220 kV. V jeho
dálkově dostupném „Plánu rozvoje přenosové soustavy České republiky 2014 – 2023“ není záměr
vybudovat vedení VVN 110 kV R Slavětice – R Moravské Budějovice – R Jemnice – R Dačice vůbec
zmíněn.) Obracíme se proto také na Vás.
Vyjádření společnosti E.ON Česká republika, a.s. (čj. 21032014-hro ze dne 21.03.2014), cit.:
… V návrhu ÚPD Hrotovice s naznačeným a zakresleným zúžením koridoru TK1 (výhledové venkovní
vedení 2x110 kV Slavětice – Moravské Budějovice – Jemnice – Dačice) na 200 m souhlasíme –
zpřesnění tohoto koridoru je též v souladu s poslední aktualizací ÚAP a ZÚR Kraje Vysočina. Prověřili
jsme dále trasovou návaznost koridorů TK1 („jižní“ větev) a též TK2 („severní“ větev) na ÚPD okolních
obcí a zjistili nesoulad mezi jednotlivými ÚPD na rozhraní Hrotovice-Krhov a Račice-Krhov (koridory
zde nenavazují). Z tohoto důvodu si Vás dovolujeme požádat o zohlednění a zapracování trasové
návaznosti koridorů TK1 a TK2 v nejbližší změně územního plánu obce Krhov. Na tyto skutečnosti
(tj. koridory výhledových liniových staveb na rozhraní jednotlivých ÚPD musí navazovat) je nutné brát
na zřetel obecně.
Vyjádření společnosti ČEPS, a.s. (čj. 443/14/KOC/Sz/5 ze dne 26.03.2014), cit.:
… na základě Vaší žádosti o vyjádření k návrhu Územního plánu Hrotovice, k zúžení koridoru TK1
pro umístění nadzemního vedení VVN 110 kV Vám sdělujeme, že v trase koridoru TK1 se nenachází
žádné elektrické zařízení v majetku společnosti ČEPS, a.s. ani jeho ochranné pásmo. Koridor se
nedotýká našich rozvojových zájmů. K zúžení koridoru TK1 a k návrhu Územního plánu Hrotovice
nemáme připomínek.
Žádost pořizovatele o navazující stanovisko Státní energetické inspekce (čj. ORÚP 28927/14-SPIS
12116/2011/Hr ze dne 17.04.2014), cit.:
- 161 -
… žádáme Vás o vydání navazujícího stanoviska k návrhu Územního plánu Hrotovice. Vaše
předchozí stanovisko k návrhu Územního plánu Hrotovice (čj. 2276/13/062.103/Bě ze dne
12.12.2012), vydané podle § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, bylo nesouhlasné.
Předkládáme Vám všechny potřebné podklady ke smírnému vyřešení rozporu. Ve svém předchozím
stanovisku jste nesouhlasili se zúžením koridoru TK1, který je v návrhu Územního plánu Hrotovice…
Zajistili jsem Vámi požadované doklady. Jelikož jsme měli pochybnosti o vlastníkovi přenosové
soustavy, oslovili jsme, nejen ČEPS, a.s., ale i E.ON Česká republika, s.r.o. Předkládáme Vám
vyjádření obou oslovených.
Navazující stanovisko Státní energetické inspekce, (čj. 706/14/062.103/Bě ze dne 15.04.2014,), cit.:
… V návaznosti na Vaše sdělení v uvedené žádosti a s ohledem na přiložené odsouhlasení správce
elektrické sítě (E.ON Česká republika, s.r.o.) ze dne 21.03.2014 navrženého zúžení koridoru pro
budoucí umístění nadzemního elektrického vedení VVN 110 kV R Slavětice – R Moravské Budějovice
– R Jemnice – R Dačice (TK1) na šířku 200 m a také v návaznosti na přiložené vyjádření společnosti
ČEPS, a.s. ze den 26.03.2014, Vám oznamujeme změnu našeho stanoviska čj. 2276/13/062.103/Bě
ze dne 12.12.2013 a sdělujeme, že s návrhem Územního plánu Hrotovice dle pozvánky
ke společnému jednání ze dne 21.10.2013 souhlasíme.
Rozpor mezi městem Hrotovice a dotčeným orgánem byl tedy vyřešen smírně. Dotčený orgán
s návrhem Územního plánu Hrotovice souhlasí.
Ostatní stanoviska dotčených orgánů byla souhlasná. Zde nejsou citována a vyhodnocena, nevyžadují
komentář. Mimo výše zmíněných byla doručena stanoviska a vyjádření „ostatních oslovených“:
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina,
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí (z hlediska ochrany zemědělského
půdního fondu) – uvedeno v samostatné kapitole níže,
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství (z hlediska
ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa) – uvedeno v samostatné kapitole níže,
Městský úřad Třebíč, odbor dopravy,
Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno,
Ministerstvo průmyslu a obchodu,
Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina,
Povodí Moravy, s.p.,
Vodárenská akciová společnost, divize Třebíč.
3) Stanoviska dotčených orgánů k řízení
Během řízení měly, dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, dotčené orgány možnost vydat stanoviska
k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. Doručená stanoviska dotčených orgánů
byla souhlasná a bez výhrad, proto zde nejsou citována. Uvádíme pouze výčet dotčených orgánů,
které stanoviska vydaly:
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (z hlediska ochrany
zemědělského půdního fondu) – uvedeno v samostatné kapitole níže,
Krajský úřad Kraje Vysočina, životního prostředí a zemědělství (z hlediska ochrany pozemků
určených k plnění funkcí lesa) – uvedeno v samostatné kapitole níže,
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu – uvedeno
v samostatné kapitole výše,
Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb,
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí (z hlediska ochrany přírody a krajiny),
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí (z hlediska odpadového hospodářství),
Městský úřad Třebíč, odbor školství a kultury (z hlediska památkové péče),
Ministerstvo životního prostředí,
Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina,
Státní energetická inspekce.
Ministerstvo obrany jako dotčený orgán, příslušný k hájení zájmů obrany České republiky, nevydalo
ke změněným částem řešení návrhu Územního plánu Hrotovice stanovisko, ale dne 18.05.2015
Ing. Ustohalová pořizovatele upozornila na drobné nepřesnosti v části odůvodnění. Výtky:
- 162 -
V textu odůvodnění byly uvedeny „neaktuální“ odkazy na organizační složku dotčeného orgánu.
(Během pořízení Územního plánu Hrotovice byly kompetence k územnímu plánu v rámci
ministerstva obrany přeneseny třikrát, z Vojenské a ubytovací správy Brno na Agenturu
pro hospodaření s nemovitým majetkem a následně na Sekci ekonomickou a majetkovou.) Kvůli
„nestálosti“ byly odkazy v textu odůvodnění zobecněny (odkazují jen na „ministerstvo obrany“).
V koordinačních výkresech byly nadbytečně zobrazeny dvě linie ochranného pásma Letiště
Náměšť nad Oslavou. V průběhu pořízení Územního plánu Hrotovice bylo ochranné pásmo
letiště nově stanoveno (opatřením obecné povahy). „Stará, neaktuální“ hranice ochranného
pásma byla nahrazena novým ohraničením – neaktuální hranici bylo nutné vymazat.
Obě výtky byly opraveny. Jedná se o nepodstatné nesrovnalosti v části odůvodnění.
Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace
o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
Stanovisku krajského úřadu podle § 50 odst. 5 (stanovisko k vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj). Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných
důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly.
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí, který je příslušným orgánem ochrany přírody
dle § 77a odst. 3 zákona č. 114/1192 Sb., v platném znění ve svém stanovisku k zadání Územního
plánu Hrotovice (čj. KUJI 43072/2012, OZP 1259/2006 ze dne 20.06.2012) konstatoval:
S předloženým návrhem zadání územního plánu Hrotovice souhlasíme.
Upozorňujeme na existenci chráněných jevů v území:
Dálkový migrační koridor.
Evidované lokality: HR003 – „Pastvisko u Nových Dvorů“ – stepní trávníky s výskytem
ohrožených druhů; HR007 – „Voňavá“ – hadcový bor s výskytem kriticky ohroženého rostlinného
druhu; HR009 – „Hrádek a Černá kopanina“ – smíšený les a zbytky suchých trávníků na hadcích,
ohrožená flóra.
… zároveň konstatuje, že řešení předloženého návrhu zadání změny č. 1 nebude mít významný vliv
na příznivý stav předmětu ochrany nebo na celistvost evropsky významné lokality nebo na ptačí
oblasti (Natura 2000).
Současně jako dotčený orgán příslušný k posouzení vlivů koncepce na životní prostředí (SEA)
dle § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění sdělil:
… nepožaduje vyhodnocení vlivů návrhu zadání územního plánu Hrotovice na životní prostředí.
Předložený návrh zadání územního plánu byl posouzen na základě kritérií uvedených v příloze č. 8
zákona a nebyla shledána nutnost komplexního posouzení vlivů na životní prostředí. Zájmy ochrany
životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle zvláštních předpisů.
Protože dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání Územního plánu Hrotovice, ani během
dalšího pořízení neuplatnil požadavek na posouzení Územního plánu Hrotovice z hlediska vlivů
na životní prostředí a poněvadž současně vyloučil významný vliv na evropsky významné lokality či
ptačí oblasti, nebylo (dle § 47 odst. 3 stavebního zákona) vyhodnocení vlivu koncepce na životní
prostředí ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území požadováno v zadání, tyto dokumentace
nebyly zpracovány. Z téhož důvodu nebylo následně vydáno stanovisko krajského úřadu podle § 50
odst. 5 stavebního zákona a pořizovatel nezpracoval sdělení o jeho zohlednění v řešení.
Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně výběru vybrané varianty
Komplexním odůvodněním se zabývá celá textová část odůvodnění (zvláště pak kap. 7), zpracovaná
projektantem. Pro objasnění souvislostí je vhodné využít i výkresovou část odůvodnění.
- 163 -
Vyhodnocení účelného
zastavitelných ploch
využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
V textu odůvodnění (v kap. 8) projektant vyhodnotil účelné využití zastavěného území. V téže kapitole
textu odůvodnění také vyhodnotil a odůvodnil potřebu zastavitelných ploch.
Pořizovatel pouze v bodech doplňuje:
Navržená urbanistická koncepce vychází z předchozí územně plánovací dokumentace města
Hrotovice,
tj. z Územního plánu sídelního útvaru Hrotovice ve znění jeho Změn č. 1, 2, 3 (dále zkráceně
„ÚPSÚ“). Město Hrotovice se dále rozrůstá – zastavěné území se oproti ÚPSÚ vesměs zvětšilo.
Z důvodu zajištění kontinuity rozhodování v území je většina zastavitelných ploch navržených
v ÚPSÚ převzata i do Územního plánu Hrotovice.
Základem pro výpočet potřeby zastavitelných ploch je prognóza nárůstu počtu obyvatel a potřeba
počtu bytů k uspokojení poptávky.
V průběhu pořízení Územního plánu Hrotovice byl rozsah navržených zastavitelných ploch
výrazně upraven: Město Hrotovice se už v průběhu projednání návrhu zareagovalo na dvě
připomínky vlastníků pozemků, kteří se ohrazovali proti zařazení jejich pozemků
do zastavitelných ploch. Ve snaze vyhovět oponentům byla proto upravena urbanistická
koncepce – razantně se zmenšily dvě navržené plochy pro bydlení (označeny Z10, Z11) a dvě
plochy pro výrobu a skladování (označeny Z21, Z22). Namísto zrušených částí ploch Z10, Z11
byla navržena pouze plocha územní rezervy R1, která je určena k prověření budoucího možného
rozvoje bydlení. Jako kompenzaci za zrušené části zastavitelných ploch pro rozvoj bydlení je
mírně zvětšena jedna z navržených zastavitelných ploch (označena Z8).
Vyhodnocení splnění požadavků zadání
Odchylky od zadání (ve smyslu nedodržení požadavků zadání):
Některé údaje uvedené v zadání Územního plánu Hrotovice byly aktualizovány. V průběhu
pořízení Územního plánu Hrotovice se změnily některé limity využití území. Tyto nové limity
využití území zásadně neovlivnily zvolenou koncepci rozvoje.
V průběhu pořízení Územního plánu Hrotovice byly novelizovány některé právní předpisy.
Např. od 01.01.2013 nabyly účinnosti tzv. velká novela stavebního zákona (zákon č. 183/2006
Sb., ve znění zákona č. 350/2012 Sb.) a jeho novelizované prováděcí vyhlášky. Návrh Územního
plánu Hrotovice byl uveden do souladu s platnými právními předpisy. Především byla omezena
podrobnost dokumentace, neboť územní plán nesmí (dle § 43 odst. 3 stavebního zákona)
přesahovat do podrobnosti územního rozhodnutí či regulačního plánu. Požadavky zadání, které
tuto podrobnost překračují, nebyly v návrhu řešeny.
V zadání Územního plánu Hrotovice město Hrotovice požadovalo regulovat výstavbu
v plochách rekreace, cit.: „Stanovit prostorové regulativy (výšku zástavby, přípustnost oplocení,
2
max. zastavěnou plochu do 50 m …) v plochách rodinné rekreace“. Jelikož krajský úřad jako
orgán státního dozoru v územním plánování považuje „zastavěnou plochu“ pozemku
za nepřípustnou podrobnost a regulaci, kterou nelze územním plánem vymáhat, byla výstavba
v plochách rekreace vyřešena jiným (pro město Hrotovice i pro krajský úřad) přijatelným
způsobem. Podmínky využití a prostorového uspořádání ploch rodinné rekreace RI jsou
stanoveny v textové části (v kap. 6.2.2).
V zadání Územního plánu Hrotovice byl formulován požadavek, cit.: „Na každé 2 ha zastavitelné
plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení nebo smíšené obytné bude vymezena s touto
2
plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m . Má-li být veřejné
prostranství součástí navržené plochy (tj. jeho umístění v ploše není jednoznačné), bude plocha
podmíněna prověřením územní studií, nebo bude území pro veřejné prostranství hájeno jiným
opatřením.“ Ačkoli krajský úřad jako orgán státního dozoru územního plánování neměl proti této
formulaci v zadání Územního plánu Hrotovice žádné výhrady, v době zpracování návrhu již
zastával jiný výklad § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., cit.: „Pro každé dva hektary zastavitelné
plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s tou
2
zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m ; do
této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace.“ Dle jeho názoru je nutné citované
ustanovení aplikovat přímo v územním plánu, nikoli až v následné územní studii – má za to, cit.:
„„V případě vymezování ploch větších než 2 ha např. pro funkci bydlení je nutné jednoznačně
vymezit (v grafické i textové části územního plánu) související plochu … pro funkci veřejného
- 164 -
prostranství. Pokud je stanoveno pořízení a zaevidování územní studie řešící lokalizaci veřejného
prostranství, jako podmínka pro rozhodování např. u plochy pro bydlení větší než 2 ha,
nedochází k naplnění požadavku vyhlášky č. 501/2006 Sb. …Tuto skutečnost pak nemůže
ovlivnit ani případné stanovení další podmínky pro rozhodování v dané ploše v podobě dohody o
parcelaci.“ Veřejná prostranství jsou tak navržena pro obsluhu těch navržených zastavitelných
plochy pro bydlení o rozloze větší než 2 ha. Krajský úřad si mimo to vymiňuje, navrhnout veřejná
prostranství i pro zastavitelné plochy, které jsou sice menší než 2 ha, avšak vzájemně na sebe
navazují a v součtu tak jejich rozloha 2 ha přesahuje.
Projektant vyhodnotil soulad splnění požadavků zadání v textu odůvodnění (v kap. 6).
Informace k řešení variant (dle § 51 odst. 2 stavebního zákona), k přepracování návrhu (dle § 51
odst. 3 stavebního zákona), k vrácení návrhu k přepracování (§ 54 odst. 3 stavebního zákona),
k pořízení změny (při postupu dle § 55 odst. 3 stavebního zákona)
Koncept (dle § 48 stavebního zákona platného do 31.12.2012) nebyl řešen.
Návrh Územního plánu Hrotovice nebyl zpracován ve variantách. Zastupitelstvu tedy nebyl
předložen návrh na výběr nejvhodnější varianty. Postup dle § 51 odst. 2 stavebního zákona nebyl
využit.
Na základě výsledků projednání nebyl pořízen nový návrh Územního plánu Hrotovice. Postup
podle § 51 odst. 3 stavebního zákona nebyl využit.
Pokud Zastupitelstvo nebude souhlasit s předloženým návrhem nebo s výsledky projednání, vrátí
návrh pořizovateli se svými pokyny k úpravě a k novému projednání, nebo jej zamítne. Postup
dle § 54 odst. 3 nebyl zatím využit.
Postup dle § 55 odst. 3 stavebního zákona nebyl u Územního plánu Hrotovice použit. Žádná
z částí Územního plánu Hrotovice nebyla zrušena a podle všech jeho částí lze rozhodovat. (Obec
Hrotovice nemá jinou platnou územně plánovací dokumentaci.)
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond
(ZPF) a pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL).
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond zpracoval
projektant v textu odůvodnění (v kap. 11). K vyhodnocení náleží i výkres č. 5 „Výkres
předpokládaných záborů půdního fondu“.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí, vydal z hlediska ochrany zemědělského
půdního fondu stanovisko dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
v platném znění (čj. KUJI 83341/2013; OZP 1259/2011ze dne 06.12.2013), v němž s předpokládaným
záborem ZPF souhlasí, cit.:
… vydává stanovisko dle § 5 odst. 2 zákona k návrhu územního plánu:
Z hlediska zákonem chráněných zájmů se uděluje kladné stanovisko.
Odůvodnění
… Všechny zastavitelné plochy pro bydlení vymezené mimo zastavěné území jsou převzaty z ÚPSÚ
Hrotovice ve znění změny č. 3. Nově jsou pro bydlení vymezeny pouze plochy v zastavěném území,
kde jsou vymezeny jako zastavitelné plochy v zastavěném území nebo jako plochy přestaveb.
V územním plánu jsou vymezeny jako Z1 – Z16 a Z34 (celkem 32,632 ha) a plochy přestavby. Celkem
jsou vymezeny zastavitelné plochy pro cca 210 RD (bytů) a plochy přestavby pro bytové domy,
cca 20 bytů.
Potřeba vymezení zastavitelných ploch pro sport a tělovýchovu je dána přímo požadavky zadání
územního plánu a vyplývá z koncepce doplnění sportovního areálu u Rouchovanky (Z20, 0,637 ha).
Zastavitelné plochy pro rozšíření sportovního areálu (Z17, 18, 19, celkem 1,684 ha) byly již vymezeny
v ÚPSÚ v platném znění.
Potřeba vymezení zastavitelných ploch pro výrobu vyplývá z požadavků PÚR, ZÚR a také zadání ÚP.
Část ploch byla převzata z ÚPSÚ ve znění jeho změn (Z23, 27, 28, 30, 31, celkem 10,074 ha). Nově
jsou vymezeny lokality Jihlavská a Dalešická (Z21, 22, 24, 25, 26, 29, celkem 9,8653 ha). Vymezení
- 165 -
zastavitelných ploch pro výrobu vychází ze skutečnosti, že existující malé výrobní plochy
v zastavěném území jsou využity.
Plochy veřejné zeleně Z32, 33 – celkem 1,026 ha. Plochy soukromých zahrad Z35 – 2,239 ha.
Zastavitelné plochy v návrhu územního plánu využívají především ploch schválených v ÚPSÚ
Hrotovice a jeho změnách. Nově jsou navrženy pouze plochy Z20 (0,637 ha) pro občanskou
vybavenost, Z21 (4,776 ha), Z22 (3,427 ha), Z24 (0,827 ha), Z25 (2,817 ha), Z26 (0,674 ha), Z29
(0,422 ha) a Z31 (0,654 ha) pro výrobu, Z33 (0,274 ha) pro zeleň a Z35 (2,239 ha) – plocha
soukromých zahrad. Navržené plochy se nachází většinou na půdách chráněných zákonem, tj.
na půdách I. a II. třída ochrany. Vzhledem, že se kolem zastavěného území nachází téměř pouze tyto
vysoce chráněné půdy, nelze se jim vyhnout.
Návrh územního plánu respektuje požadavky uvedené v zadávací dokumentaci. Navržené řešení bylo
průběžně projednáváno se zástupci města a dále bylo konzultováno se správci inženýrských sítí
a s dotčeným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu.
Navržený zábor zemědělské půdy nebude narušovat organizaci ZPF, hydrologické ani odtokové
poměry v území, síť zemědělských účelových komunikací, objekty zemědělské prvovýroby ani nebude
ztěžovat obhospodařování zbylé části ZPF. Zastavitelné plochy jsou situovány tak, aby budoucí
zástavba směřovala k ucelování tvaru zastavěného území.
Vyhodnocení: Všechny předpokládané zábory zemědělské půdy vyhodnocení v návrhu Územního
plánu Hrotovice dotčený orgán odsouhlasil. Město Hrotovice zareagovalo na dvě připomínky vlastníků
pozemků, kteří se ohrazovali proti zařazení svých pozemků do zastavitelných ploch – části
zastavitelných ploch byly zrušeny a tím i ponechány jako součást zemědělského půdního fondu. Při
úpravě návrhu pro řízení se proto rozsah předpokládaných záborů zemědělské půdy významně
zmenšil. Kvůli celistvosti rozvojových ploch ale bylo město Hrotovice nuceno zrušit, nejen zastavitelné
plochy na pozemcích navrhovatele připomínky, ale i navazující části zastavitelných ploch. Jako
kompenzaci za zrušené části zastavitelných ploch pro bydlení požadovalo alespoň o mírně zvětšení
zastavitelné plochy Z8 (pro bydlení). Doplnění předpokládaného záboru zemědělské půdy byl vyřešen
– pro objasnění souvislostí uvádíme citace z podstatných částí žádosti o souhlas dotčeného orgánu
(čj. ORÚP 11668/15-SPIS 12116/2011/ Hr) a (níže) z podstatných částí navazujícího stanoviska
dotčeného orgánu (čj. KUJI 17918/2015, OZP 1259/2011 ze dne 10.03.2015), cit.:
… žádáme Vás o vydání doplňujícího stanoviska orgánu ochrany zemědělského půdního fondu
k návrhu Územního plánu Hrotovice (dále též zkráceně „návrh“). Vaše předešlé stanovisko (KUJI
83341/2013, OZP 1259/2011 ze dne 06.12.2013), které bylo vydáno při projednání návrhu dle § 50
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen
„stavební zákon“), bylo bezvýhradně souhlasné. Po projednání návrhu se město Hrotovice snaží
nalézt kompromis mezi zájmy vlastníky nemovitostí a zájmy samotného města Hrotovice – ve snaze
vyhovět oponentům byla v návrhu Územního plánu Hrotovice upravena urbanistická koncepce:
Razantně jsou zmenšeny dvě navržené plochy bydlení (označeny Z10, Z11) a dvě plochy výroby a
skladování (Z21, Z22). Jako kompenzaci za zrušené plochy pro rozvoj bydlení by město Hrotovice
rádo prosadilo mírné zvětšení jedné zastavitelné plochy bydlení, a to zastavitelné plochy Z8 „bydlení
v rodinných domech BI“ v lokalitě U Sýpky na jihozápadním okraji města Hrotovice.
(Vypuštění zastavitelných ploch Váš souhlas nevyžaduje – úprava je ve prospěch ochrany
zemědělské půdy). Váš souhlas s navýšením předpokládaného záboru zemědělské půdy pro rozšíření
plochy Z8 je ale nezbytný. Jak je patrné z výřezů výkresů, navržená zastavitelná plocha Z8 se téměř
neznatelně rozšířila o pruh na jižním okraji, zvětšila se tím o 0,373 ha. Žádáme Vás proto o vydání
doplňujícího stanoviska k upravenému návrhu Územního plánu Hrotovice – o souhlas k rozšíření
zastavitelné plochy Z8. Žádáme Vás o vydání a doručení doplňujícího stanoviska ve lhůtě do 30 dnů
ode dne doručení naší žádosti.
Odůvodnění:
Návrh Územního plánu Hrotovice byl s dotčenými orgány projednán na společném jednání
18.11.2013. Stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu představený návrh bez výhrad
odsouhlasilo.
Na sklonku roku 2013 byl návrh představen veřejnosti dle § 50 odst. 3 stavebního zákona a každý měl
- 166 -
možnost vznést k němu své připomínky. Jelikož město Hrotovice se snaží předejít sporům a průtahům
v dalších fázích projednání (při veřejném projednání), na vznesené připomínky zareagovala úpravou
návrhu Územního plánu Hrotovice – ustoupilo výhradám soukromě hospodařících zemědělců, kteří se
ohrazovali proti zařazení svých pozemků do zastavitelných ploch. (Své pozemky chtějí i nadále
zemědělsky obhospodařovat a obávají se, že by byli vystaveni tlaku pozemky odprodat k výstavbě).
Při úpravě návrhu tak byly zrušeny části zastavitelných ploch Z10 a Z11 pro „bydlení v rodinných
domech BI“ na severu Hrotovic a části ploch Z21 a Z22 „pro lehký průmysl VL“ na západě Hrotovic.
Rozsah zastavitelných ploch pro bydlení se tím celkově zmenšil o 3,668 ha a zastavitelných ploch
pro výrobu a skladování o 1,242 ha.
Město Hrotovice nemá v úmyslu prosazovat jiné zastavitelné plochy o stejné rozloze, jako jsou
zrušené zastavitelné plochy. Namísto velkorysé, ale nerealizovatelné koncepce rozvoje zvolilo
rozumný a umírněný přístup. Snaží se pouze o nevelké zvětšení jedné z navržených zastavitelných
ploch – plochy Z8 pro „bydlení v rodinných domech BI“ v lokalitě U Sýpky‚ kde má již některé pozemky
ve vlastnictví a o koupi dalších pozemků jedná. V této lokalitě město Hrotovice dlouhodobě
systematicky podporuje výstavbu rodinných domů (výkupem zemědělských pozemků, vybudováním
veřejné dopravní a technické infrastruktury, a odprodejem stavebních pozemků zájemcům o bydlení).
I požadované nevelké zvětšení plochy Z8 by umožnilo rozdělit jih plochy Z8 na další dvě řady
pozemků pro rodinné domy a pozemek pro veřejné prostranství s páteřní komunikací.
(Poznámka: Rozšíření zastavitelné plochy Z8 si vyžádá přeložku nadzemního vedení elektrické
energie VN 22 kV. Podél jižní hranice Z8 je nově navržen koridor TK4 určený právě pro přeložku –
bez záboru zemědělské půdy.)Navržená plocha Z8, včetně požadovaného rozšíření, je převzata
z dosud platného Územního plánu sídelního útvaru Hrotovice. V něm je lokalita U Sýpky navržena
jako zastavitelná „plocha bydlení Br“. V současné době je tedy využitelná pro výstavbu rodinných
domů. Avšak do doby vydání a nabytí účinnosti Územního plánu Hrotovice (a tím ukončení platnosti
Územního plánu sídelního útvaru Hrotovice) nebude nejspíš výstavba dokončena a zapsána
do katastru nemovitostí. V nyní rozpracovaném Územním plánu Hrotovice tak lokalitu U Sýpky nelze
považovat za „zastavěné území“. Je proto zařazena mezi rozvojové, zastavitelné plochy.
Předpokládané zábory zemědělské půdy musí být (znovu) řádně dohodnuty.
Doplňující stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu:
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán dle § 17a
písmene a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákona“), na základě žádosti, kterou jsme obdrželi dne 24. 2. 2015, vydává
doplňující stanovisko dle § 5 odst. 2 zákona k návrhu územního plánu: Z hlediska zákonem
chráněných zájmů se uděluje kladné stanovisko k upravenému návrhu ÚP.
Odůvodnění
Razantně jsou zmenšeny dvě navržené plochy bydlení (označeny Z10 – zmenšení o 1,765 ha, Z11 –
zmenšení o 1,903 ha) a dvě plochy výroby a skladování (Z21 – zmenšení o 0,674 ha, Z22 – zmenšení
o 0,568 ha). Jako kompenzace za zrušené plochy pro rozvoj bydlení je mírné zvětšení zastavitelné
plochy bydlení Z8 „bydlení v rodinných domech BI“ v lokalitě U Sýpky na jihozápadním okraji města
Hrotovice (zvětšení o 0,373 ha, na celkovou rozlohu plochy Z8 1,981 ha). Navržená plocha Z8, včetně
požadovaného rozšíření, je převzata z dosud platného Územního plánu sídelního útvaru Hrotovice.
Po veřejném projednání návrhu Územního plánu Hrotovice vydal dotčený orgán stanovisko (čj. KUJI
27980/2015, OZP 1259/2011 ze dne 21.04.2015) k částem návrhu, které byly o společného jednání
změněny. Stanovisko je souhlasné. Uvádíme citaci podstatných částí stanoviska, cit.:
Soupis částí řešení návrhu Územního plánu obce Hrotovice, které byly od společného jednání (§ 50
stavebního zákona) změněny:
Plochy bydlení:
Plocha Z1 rozdělena na Z1a, Z1b, Z1c a Z1d.
Z7 – plocha zmenšena z 3,159 ha na 3,005 ha, Z8 zvětšena z 1,608 ha na 1,981 ha,
Z10 zmenšena z 4,674 ha na 2,911 ha, Z11 zmenšena z 5,333 ha na 3,430 ha, Z13 zmenšena
z 5,283 ha na 5,020 ha, Z14 zmenšena z 3,257 ha na 3,077 ha. Celkem došlo ke snížení
vymezených ploch pro bydlení z 32,632 ha na 28,080 ha.
- 167 -
Plochy výrobní:
Z21 – plocha zmenšena z 4,776 ha na 4,102 ha, Z22 zmenšena z 3,493 ha na 2,925 ha. Celkem
došlo ke snížení vymezených ploch pro výrobu z 22,161 ha na 20,985 ha.
Plochy změn v krajině:
K4 – plocha pro zatravnění, případně výsadbu izolační zeleně, zvětšena z 2,427 ha na 2,612 ha.
Nově vymezené plochy:
Z37 – zeleň, 0,084 ha na půdách v I. třídě ochrany.
Z38 – zeleň, 0,847 na půdách v I. třídě ochrany.
Z39 – veřejné prostranství k ploše bydlení Z7, 0,154 ha na půdách v I. třídě ochrany.
Z40 – veřejné prostranství k ploše bydlení Z10, Z11, 0,417 ha na půdách v I. (0,302 ha) a IV.
třídě ochrany.
Z41 – veřejné prostranství k ploše Z13, 0,263 ha na půdách v I. a II. třídě ochrany.
Z42 – veřejné prostranství k ploše bydlení Z14, 0,180 ha na půdách v I. třídě ochrany.
TK4 – koridor pro přeložku VN 22 kV v jižní části města.
R1 – územní rezerva pro bydlení v rodinných domech - městské a příměstské.
Dále došlo k snížení rozlohy u navrhovaných biocenter v rámci ÚSES:
RC 225 z 291,592 ha na 287,209 ha, LC1 z 3,702 ha na 2,406 ha, LC2 z 4,427 ha na 3,051 ha,
LC3 z 3,065 ha na 2,593 ha, LC4 z 3,711 ha na 3,300 ha.
1. stanovisko z hlediska ochrany ZPF
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní orgán
dle § 17a písmene a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů, vydává stanovisko dle § 5 odst. 2 zákona:
Z hlediska zákonem chráněných zájmů se uděluje kladné stanovisko k měněným částem návrhu ÚP
Hrotovice.
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí
lesa zpracoval projektant v textu odůvodnění v textu odůvodnění (v kap. 11). K vyhodnocení náleží i
výkres č. 5 „Výkres předpokládaných záborů půdního fondu“.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, jako dotčený orgán
příslušný pro zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa pro rekreaci či sport ve svém stanovisku
dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění (čj. KUJI 82313/2013; OLVHZ 2179/2013 Sv2ze dne 04.12.2013) pouze sdělil, cit.: „Z předloženého návrhu nevyplývá, že by na pozemky určené
k plnění funkcí lesa měly být umísťovány rekreační či sportovní stavby, také se nejedná o územní plán
obce s rozšířenou působností, z tohoto důvodu nemá krajský úřad, jako orgán státní správy lesů
k předloženému návrhu připomínek.“
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí jako dotčený orgán příslušný k hájení pozemků
určených k plnění funkcí lesa vydal své stanovisko v rámci koordinovaného stanoviska odboru
životního prostředí (čj. OŽP 5169/13-SPIS 8399/2013/UP ze dne 16.12.2013), cit.: „Bez připomínek“.
Vyhodnocení: Předpokládané zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa spadají výhradně
do kompetence Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí. Ten veškeré navržené,
vyhodnocení a řádné odůvodněné zábory odsouhlasil.
V Územním plánu Hrotovice jsou vyhodnoceny předpokládané zábory pozemků určených k plnění
funkcí lesa pro umístění staveb v navržených dopravních koridorech DK1 (pro obchvat města
Hrotovice), DK2 (pro homogenizaci silnice II/152), DK3 (pro homogenizaci silnice II/399). Několik
navržených zastavitelných ploch mimo to zasahuje do tzv. ochranné pásmo lesa (vzdálenosti 50 m
od okraje lesního pozemků).
Během řízení mohly dotčené orgány vydat stanovisko k částem řešení, které byly od společného
jednání změněny. Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako dotčený
orgán příslušný k povolení předpokládaných záborů PUPFL pro sport a rekreaci vydal souhlasné
stanovisko (KUJI 32843/2015, OLVHZ 1176/2012 Sv-6 ze dne 13.05.2015), cit.:
- 168 -
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) obdržel
oznámení o veřejném projednání návrhu Územního plánu Hrotovice (dále jen „návrh“). Krajský úřad
se seznámil s tímto návrhem a uvádí následující:
1. Z hlediska působnosti krajského úřadu podle § 48a, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“).
Jelikož předloženým návrhem nejsou na pozemky určené k plnění funkcí lesa umisťovány rekreační
ani sportovní stavby a také se nejedná o územní plán obce s rozšířenou působností, nemá krajský
úřad, jako orgán státní správy lesů k předloženému návrhu připomínek.
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, který je druhým dotčeným orgánem příslušným
k ochraně pozemků PUPFL, se ke změněným částem řešení nevyjádřil.
Postup pořízení
Zastupitelstvo města Hrotovice na svém zasedání dne 21.02.2011 rozhodlo o pořízení Územního
plánu Hrotovice. Pro spolupráci na jeho pořízení určilo zastupitelku, starostku města Hrotovice Mgr.
Hanu Škodovou (v dalším textu též „určená zastupitelka“). O pořízení Územního plánu Hrotovice
požádalo město Hrotovice Úřad územního plánování Městského úřadu Třebíč. Za zhotovitele si město
Hrotovice vybralo Urbanistické středisko Jihlava, projektantem se stal Ing. arch. Jiří Hašek –
autorizovaný architekt s autorizací A.0.
Po zpracování návrhu zadání bylo oznámení o projednání zadání vystaveno na úředních deskách
(i elektronických úředních deskách) města Hrotovice a města Třebíč ve shodném období,
od 15.06.2012 do 19.07.2012. Návrh zadání byl k nahlédnutí na úřadu územního plánování
Městského úřadu Třebíč, na Městském úřadu Hrotovice a byl též dálkově přístupný na webové
stránce města Třebíč. Oznámení o projednání i návrh zadání zaslal pořizovatel dotčeným orgánům,
městu Hrotovice, sousedním obcím a krajskému úřadu. Vznesené požadavky a stanoviska pořizovatel
společně s určenou zastupitelkou vyhodnotili, upravili a zadání připravili k předložení zastupitelstvu
města ke schválení. Zastupitelstvo města Hrotovice schválilo zadání Územního plánu Hrotovice
na svém zasedání dne 12.09.2012.
Po dodání návrhu pořizovatel nejprve návrh zkontroloval a požádal projektanta o odstranění chyb a
doplnění nedostatků. Návrh Územního plánu Hrotovice zaslal oddělení územního plánování Krajského
úřadu Kraje Vysočina. Poté ve spolupráci s určenou zastupitelkou i projektantem naplánovali společné
jednání o návrhu.Ke společnému jednání o návrhu Územního plánu Hrotovice přizval pořizovatel
jednotlivě dotčené orgány, krajský úřad, město Hrotovice a sousední obce. Vyzval je, aby v zákonem
stanovené lhůtě uplatnily svá stanoviska a připomínky k návrhu. S návrhem Územního plánu
Hrotovice se mohli všichni seznámit při společném jednání, které se konalo dne 18.11.2013
na oddělení Úřad územního plánování Městského úřadu Třebíč. Návrh byl též dálkově přístupný
na webové stránce města Třebíč. Žádná ze sousedních obcí neuplatnila k návrhu připomínky. Jedno
ze stanovisek dotčeného orgánu bylo nesouhlasné – rozdílné zájmy města Hrotovice a dotčeného
orgánu byly vyřešeny smírně. Ostatní stanoviska dotčených orgánů byla respektována. Výtah
podstatných částí stanovisek, způsob jejich zapracování do návrhu je popsán v samostatné kapitole
tohoto textu.
Návrh Územního plánu Hrotovice byl doručen také veřejnou vyhláškou. Veřejná vyhláška byla
zveřejněna na úředních deskách města Hrotovice i města Třebíč ve shodném období od 25.10.2013
až. 13.12.2013. V určené lhůtě mohl každý uplatnit k návrhu svou písemnou připomínku. K návrhu
byly uplatněny dvě připomínky.
Pořizovatel předložil krajskému úřadu zprávu o projednání a požádal o posouzení souladu návrhu
Územního plánu Hrotovice s nadřazenou dokumentací, o zajištění koordinace v širších územních
vztazích a o souhlas se zahájením řízení dne 13.01.2014. Krajský úřad vydal k návrhu Územního
plánu Hrotovice souhlasné stanovisko a umožnil zahájit řízení dne 27.11.2012.
Pořizovatel společně s určenou zastupitelkou vyhodnotili projednání návrhu a vyřešili spory
s dotčenými orgány. Pokyny k upravení návrhu pro veřejné projednání pořizovatel odeslal
projektantovi dne 29.08.2014. Upravený návrh projektant dodal 04.02.2015. Po dodání upraveného
- 169 -
návrhu pořizovatel opět návrh zkontroloval, vyžádal si souhlas dotčeného orgánu k doplňujícímu
požadavku města Hrotovice.
Pořizovatel zahájil řízení o Územním plánu Hrotovice. K veřejnému projednání přizval jednotlivě
dotčené orgány, město Hrotovice i sousední obce. Zahájení řízení, termín a místo konání veřejného
projednání a poučení o možnosti podat námitky či připomínky oznámil pořizovatel veřejnou vyhláškou
vyvěšenou na úředních deskách (i elektronických úředních deskách) města Třebíč i města Hrotovice
od 10.04.2015 do 21.05.2015. S návrhem Územního plánu Hrotovice se po dobu řízení mohl každý
seznámit na oddělení Úřad územního plánování Městského úřadu Třebíč, na Městském úřadu
Hrotovice a na webové stránce města Třebíč. Veřejné projednání se uskutečnilo dne 13.05.2015.
Během řízení byly k návrhu Územního plánu Hrotovice uplatněny dvě připomínky (vyjádření obou
správců toků v řešeném území), proti návrhu nebyly vzneseny žádné námitky (dotčených osob).
Všechna stanoviska dotčených orgánů i krajského úřadu byla souhlasná a bez výhrad. Poté, co
pořizovatel projednal „vyhodnocení připomínek“ se všemi dotčenými orgány, připravil projektant
Územní plán Hrotovice k vydání Zastupitelstvem města Hrotovice.
Informace o námitkách a připomínkách. Vyhodnocení připomínek.
Během projednání zadání nebyla uplatněna žádná připomínka.
Při projednání návrhu podle § 50 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, v platném znění (dále zkráceně „stavební zákon“) byly k návrhu Územního plánu
Hrotovice uplatněny dvě připomínky:
připomínka pana Nováka (k bydlení),
připomínka paní Novákové (k výrobě).
Během řízení byly k návrhu Územního plánu Hrotovice vzneseny dvě připomínky (obě na žádost
pořizovatele):
připomínka Povodí Moravy, s.p.,
připomínka Lesů České republiky, s.p., oblastní správy toků.
Během řízení nebyla proti návrhu Územního plánu Hrotovice vznesena žádná námitka.
Vyhodnocení všech připomínek bylo projednáno s dotčenými orgány i krajským úřadem. Všechna
dodaná stanoviska dotčených orgánů i krajského úřadu jsou souhlasná a bez výhrad. (Pokud dotčený
orgán nedodá stanovisko k vyhodnocení připomínky ve lhůtě, má se dle § 52 odst. 3 stavebního
zákona, za to, že souhlasí.) Stanoviska k připomínkám vydaly tyto dotčené orgány:
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (z hlediska ochrany
zemědělského půdního fondu),
Krajský úřad Kraje Vysočina, životního prostředí a zemědělství (z hlediska ochrany pozemků
určených k plnění funkcí lesa),
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu,
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí (z hlediska odpadového hospodářství),
Ministerstvo životního prostředí,
Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina.
Připomínka pana Nováka (k bydlení)
(Připomínka k návrhu pro společné projednání)
datum odeslání
datum doručení
číslo jednací pořizovatele
21.11.2013
22.11.2013
ORÚP 57150/13 – SPIS 12116/2011/Hr
(uvádíme citaci podstatných částí)
Věc: námitka k územnímu plánu Hrotovic.
Jsem majitelem pozemků p.č. 572/7 a 572/8 v kat. území Hrotovic. Město Hrotovice v této lokalitě
plánuje v budoucnu zřídit zastavitelnou plochu. Nesouhlasím s tímto záměrem, aby tato plocha
zasahovala na mé pozemky. Jedná se o ornou půdu, kterou pravidelně obhospodařuji.
- 170 -
Jan Novák
…
675 55 Hrotovice
Vyhodnocení připomínky:
Připomínce se vyhovuje zčásti.
Navržené zastavitelné plochy jsou zmenšeny, takže na pozemek p.č. 572/7 nezasahují
– této části připomínky se vyhovuje.
Pozemek p.č. 572/8 je i nadále součástí zastavitelné plochy
– v této části se připomínce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Přestože je podání označeno jako „námitka“ a bez ohledu na to,
zda splňuje všechny náležitosti námitky, je vyhodnoceno jako
„připomínka“. Podání bylo uplatněno dle § 50 odst. 3 stavebního
zákona, cit: „Pořizovatel doručí návrh územního plánu …
veřejnou vyhláškou. Do 30 dnů ode dne doručení může každý
uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.“ Podání bylo
uplatněno
návrhu Územního plánu Hrotovice, který
byl dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím
představen na „společném jednání“ a veřejnost s ním byla
obeznámena veřejnou vyhláškou. Všechna podání uplatněná
v této fázi pořízení mají stejnou „váhu“ – jsou hodnocena jako „připomínka“.
Připomínka obsahuje všechny povinné náležitosti, byla uplatněna písemně, ve stanovené lhůtě byla
řádně doručena pořizovateli.
Obrázek vlevo: Pozemky navrhovatele p.č. 572/7 a p.č. 572/8 v k.ú. Hrotovice na podkladu katastrální mapy - zakresleny
modrou plochou.
Navrhovatel připomínky, tj. vlastník pozemků p.č. 572/7 a p.č. 572/8 v k.ú. Hrotovice se ohrazuje proti
zastavitelným plochám, které byly v „návrhu pro společné jednání“, určeny pro rozvoj „bydlení
v rodinných domech - městské a příměstské BI“. Své pozemky využívá k zemědělskému
obhospodařování, a proto nemá o zastavitelné plochy k bydlení zájem. Město Hrotovice navrhovateli
zčásti vyhovělo – takto:
Na pozemku p.č. 572/7 jsou obě zastavitelné plochy Z10 a Z11 pro „bydlení v rodinných domech –
městské a příměstské BI“ zrušeny. Pozemek je ponechán jako stabilizovaná plocha „zemědělská NZ“,
není zařazen do zastavitelných ploch. V této části se připomínce vyhovuje.
Naopak pozemek p.č. 572/8 je i nadále součástí zastavitelné plochy Z9 pro „bydlení v rodinných
domech – městské a příměstské BI“. V této části se navrhovateli nevyhovuje.
Na zachování celé zastavitelné plochy Z9, jejíž součástí je i pozemek navrhovatele p.č. 572/8, město
Hrotovice trvá. Zastavitelná plocha pro bydlení Z9 je „přenesena“ z dosavadního Územního plánu
sídelního útvaru Hrotovice ve znění jeho Změn č. 1, 2, 3. Ačkoli koncepce rozvoje stanovená
v dosavadní územně plánovací dokumentace města nemusí být nutně respektována a do nového
Územního plánu Hrotovice převzata, město Hrotovice už v zadání Územního plánu Hrotovice
deklarovalo, že dosavadní koncepce rozvoje nebude zásadně měněna. Uvádíme citaci ze zadání
Územního plánu Hrotovice, cit.: „Územní plán Hrotovice naváže na dosavadní Územní plán sídelního
útvaru Hrotovice v platném znění – urbanistická koncepce nebude zásadním způsobem měněna.
Město bude rozvíjeno v návaznosti na zastavěná území sídla. Návrh samot a izolované obytné
zástavby se nepředpokládá. Stávající charakter města, včetně výškové hladiny zástavby, bude
zachován.“ V zastavitelné ploše Z9 připravuje město výstavbu veřejné infrastruktury, která má sloužit
k obsluze plánovaných rodinných domů. Na pozemcích p.č. 931/1, p.č. 931/2, p.č. 572/2, p.č. 572/10
je již vydáno územní rozhodnutí k umístění stavby „Inženýrské sítě pro výstavbu RD Hrotovice –
prodloužení ulice Akademika Práta“. Územní rozhodnutí č.j. MUHR/OVŽP/123/12-JN nabylo právní
moci dne 03.05.2012. I v tomto případě je vhodné odkázat na zadání Územního plánu Hrotovice, kde
- 171 -
bylo stanoveno, cit.: „Probíhající správní řízení a vydaná správní rozhodnutí budou zohledněna.“
Z uvedených důvodů není vhodné, aby pozemek navrhovatele p.č. 572/8 KN byl ze zastavitelné
plochy Z9 vyloučen. Ucelená lokalita pro rozvoj bydlení by byla narušena.
Zrušení zastavitelných ploch Z10 a Z11 na pozemku navrhovatele p.č. 572/7 mělo zásadní dopad
na navrženou urbanistickou koncepci v návrhu Územního plánu Hrotovice. Jelikož pozemek
navrhovatele ležel zhruba uprostřed zastavitelných ploch Z10 a Z11, nebylo možné zrušit zastavitelné
plochy pouze na tomto jediném pozemku. (Rozsáhlá lokalita pro rozvoj bydlení „Za humny“ by pak
byla uprostřed přetnuta pruhem nezastavěného území. Plánovaný sjednocený dopravní systém a
navržená koncepce veřejné technické infrastruktury k obsluze obou ploch Z10 a Z11 by byly
nerealizovatelné, protože by byly roztrženy na dva izolované „okruhy“, západní a východní.)
Zastavitelné plochy Z10 a Z11 jsou proto zrušeny, nejen na pozemku navrhovatele p.č. 572/7, ale i na
všech pozemcích západně od pozemku navrhovatele. Lokalita pro bydlení „Za humny“ se tím
zmenšila o 3,666 ha. Protože město Hrotovice od počátku pořizování nového Územního plánu
Hrotovice deklarovalo, že koncepce rozvoje sídla naváže na dosavadní Územní plán sídelního útvaru
Hrotovice ve znění Změn č. 1, 2, 3, a že má v úmyslu nenarušit kontinuitu v rozhodování, myšlenku
rozvoje bydlení i v západní části lokality Za humny zcela neopouští. Namísto zrušené západní části
ploch Z10 a Z11 (a to i na pozemku navrhovatele p.č. 572/7) je proto vymezena plocha územní
rezervy R1. Plocha územní rezervy R1 je (dle článků 202 a 203 v kap. 10. textové části) určena
k prověření možného budoucího využití pro „bydlení v rodinných domech – městské a příměstské BI“.
Plocha územní rezervy R1 tedy není plochou zastavitelnou, je určena „k prověření“. Termín „územní
rezerva“ je legislativní zkratka definovaná pro zásady územního rozvoje v § 36 odst. 1 stavebního
zákona, cit.: „mohou vymezit plochu nebo koridor a stanovit jejich využití, jehož potřebu a plošné
nároky je nutno prověřit (dále jen „územní rezerva“). V územní rezervě jsou zakázány změny v území
(§ 2 odst. 1 písm. a), které by mohly stanovené využití podstatně ztížit nebo znemožnit. Změnit
územní rezervu na plochu nebo koridor umožňující stanovené využití lze jen na základě aktualizace
zásad územního rozvoje.“ Definice se využívá i pro územní plán – s jediným rozdílem „změnit územní
rezervu na plochu nebo koridor umožňující stanovené využití lze jen na základě změny územního
plánu“. Územní rezerva R1 rozhodně nebyla plochou zastavitelnou, byla vymezena v nezastavěném
území.
Zákres pozemků navrhovatele připomínky do hlavního výkresu návrhu Územního plánu Hrotovice
Obrázek vlevo: Návrh pro „společné projednání“ – proti němu se připomínka ohrazuje.
Obrázek vpravo: Návrh pro „veřejné projednání“ – reaguje na připomínku. Dále se nemění.
Pořizovatel při zahájení řízení o Územním plánu Hrotovice navrhovatele připomínky oslovil a navrhl
mu, aby se s návrhem „pro veřejné projednání“ seznámil a případně proti němu uplatnil námitku (či jen
připomínku). Navrhovatel další připomínku nebo námitku neuplatnil, proto snad lze usuzovat, že proti
řešení Územního plánu Hrotovice nemá další výhrady.
Připomínka paní Novákové (k výrobě)
(Připomínka k návrhu pro společné projednání)
datum odeslání
datum doručení
číslo jednací pořizovatele
21.11.2013
22.11.2013
ORÚP 57149/13 – SPIS 12116/2011/Hr
- 172 -
(uvádíme citaci podstatných částí)
Věc: námitka proti územnímu plánu Hrotovic
Jsem majitelkou pozemků p.č. 321/2, 352/1, 352/2, 349/3 v kat. území Hrotovic. Město Hrotovice
v této lokalitě plánuje v budoucnu zřídit plochu výroby a skladování lehkého průmyslu. Nesouhlasím
s tímto záměrem, aby tato plocha zasahovala na mé pozemky. Jedná se o ornou půdu a vzrostlý
ovocný sad.
Nováková Ludmila
…
675 55 Hrotovice
Vyhodnocení připomínky:
Připomínce se vyhovuje.
Navržené zastavitelné plochy výroby a skladování jsou zmenšeny tak, aby na zmíněné
pozemky nezasahovaly.
Odůvodnění:
Přestože je podání označeno jako „námitka“ a bez ohledu na to, zda splňuje všechny náležitosti
námitky, je vyhodnoceno jako „připomínka“. Podání bylo uplatněno dle § 50 odst. 3 stavebního
zákona, cit: „Pořizovatel doručí návrh územního plánu … veřejnou vyhláškou. Do 30 dnů ode dne
doručení může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.“ Podání bylo uplatněno k návrhu
Územního plánu Hrotovice, který byl dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím
představen na „společném jednání“, a veřejnost s ním byla obeznámena veřejnou vyhláškou. Všechna
podání uplatněná v této fázi pořízení mají stejnou „váhu“ – jsou hodnocena jako „připomínka“.
Připomínka obsahuje všechny povinné náležitosti, byla uplatněna písemně, ve stanovené lhůtě byla
řádně doručena pořizovateli.
Pozemky navrhovatelky p.č. 321/2 PK, p.č. 352/1 KN,
p.č. 352/2 KN, p.č. 349 KN v k.ú. Hrotovice na
podkladu katastrální mapy a ortofotomapy zakresleny
modrou
plochou. Jediná lokalita
– dvě odlišné katastrální mapy.
Obrázek vlevo: Pozemky katastru nemovitostí
Obrázek vpravo: Pozemek evidovaný v pozemkovém
katastru.
Navrhovatelka připomínky se ohradila proti
návrhu Územního plánu Hrotovice „pro
společné jednání“. Pozemek p.č. 321/2 PK
(je součástí pozemku p.č. 300/1 ZE), byl
v návrhu „pro společné jednání“ začleněn
do navržené zastavitelné plochy Z21
pro „výrobu a skladování – lehký průmysl
VL“. Pozemky p.č. 352/1 KN, p.č. 352/2
KN, p.č. 349/3 KN byly v návrhu „pro
společné jednání“ zařazeny do navržené zastavitelné plochy Z22 určené pro „výrobu a skladování –
lehký průmysl VL“. Navrhovatelka nesouhlasí se začleněním zmíněných pozemků do zastavitelných
ploch, které by v budoucnu mohly být využity zejména pro umístění lehkého průmyslu.
Město Hrotovice požadavku navrhovatelky vyhovělo. Zastavitelné plochy Z21 a Z22, určené
pro „výrobu a skladování – lehký průmysl VL“ jsou zmenšeny tak, aby na uvedené pozemky
navrhovatelky nezasahovaly. V Územním plánu Hrotovice jsou řešeny jako plochy stabilizované,
nejsou zařazeny do ploch určených ke změně využití. Jejich zařazení vychází z údajů katastru
nemovitostí (způsobu ochrany pozemků, druhu pozemku) a reflektuje jejich skutečné využití. Pozemek
- 173 -
p.č. 321/2 PK je součástí stabilizované plochy „zemědělské NZ“. Pozemky p.č. 352/1 KN, p.č. 352/2
KN, p.č. 439/3 KN jsou součástí stabilizované plochy „smíšené nezastavěného území NS“.
Zákres pozemků
navrhovatelky připomínky
do hlavního výkresu
návrhu Územního plánu
Hrotovice
– červené plochy.
Obrázek vlevo:
Návrh pro „společné
projednání“ – proti němu
se připomínka ohrazuje.
Obrázek vpravo:
Návrh pro „veřejné
projednání“ reaguje na
připomínku. Dále se
nemění.
Pořizovatel při zahájení řízení o Územním plánu Hrotovice navrhovatelku připomínky oslovil a navrhl
jí, aby se s návrhem „pro veřejné projednání“ seznámila a případně proti němu uplatnila námitku (či
jen připomínku). Navrhovatelka další připomínku ani námitku neuplatnila, proto snad lze usuzovat,
že proti řešení Územního plánu Hrotovice nemá další výhrady.
Povodí Moravy, s.p., útvar vodohospodářského rozvoje
(Připomínka k návrhu upravenému pro řízení)
datum odeslání
datum doručení
číslo jednací navrhovatele
číslo jednací pořizovatele
14.04.2015
16.04.2015
PM061251/2014-203/Je
ORÚP 24190/15 - SPIS12116/2011/Hr
(uvádíme citaci podstatných částí)
Dopisem ze dne 30.03.2015 jste nás požádali o uplatnění připomínek k výše uvedenému materiálu,
ke kterému po jeho prostudování na internetových stránkách www.trebic.cz vydáváme z hlediska
správce povodí a správce významného vodního toku (VVT) Rouchovanka následující stanovisko:
Návrh ÚP Hrotovice zpracovala společnost Urbanistické středisko Jihlava, spol. s r.o., Matky Boží 11,
586 01 Jihlava v období 2012 – 2015.
Pod zn. PM032673/2012-203/Je ze dne 25.06.2012 jsem poskytli stanovisko z hlediska správce
povodí, správce VVT Rouchovanka a správce bezejmenných drobných vodních toků k návrhu zadání
ÚP Hrotovice a dále pod zn. PM052095/2013-203/Je ze dne 05.11.2013 stanovisko z hlediska
správce povodí k návrhu ÚP Hrotovice. Obsah uvedených stanovisek zůstává nadále v platnosti.
Koncepce odkanalizování a čištění odpadních vod je upřesněna. Nově budovaná kanalizační síť bude
řešena vždy jako oddílná. Stejně tak je vyžadována oddílná kanalizační síť i při provádění
rekonstrukce kanalizační sítě stávající.
- 174 -
Nově zpracovaný návrh záplavového území (ZÚ) VVT Rouchovanka byl předložen 15.12.2014
Krajskému úřadu Kraje Vysočina ke stanovení – dosud nestanoveno. Vzhledem k dlouhodobé
platnosti územně plánovací dokumentace doporučujeme po stanovení nového ZÚ VVT Rouchovanka
hranici ZÚ včetně hranici aktivní zóny ZÚ do ÚP Hrotovice zapracovat do grafické i textové části
(změnou ÚP Hrotovice, …).
Vyřizuje: Ing. Jana Jelínková
Vedoucí útvaru správy povodí: Ing. Pavel Bíza
Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 11
602 00 Brno
Vyhodnocení připomínky:
Požadavkům připomínky (k návrhu upravenému pro řízení) se vyhovuje.
Požadavkům připomínky (k návrhu) se vyhovuje.
Požadavky připomínky (k zadání) jsou zohledněny.
Odůvodnění:
Připomínka obsahuje všechny povinné náležitosti. Byla uplatněna písemně, ve stanovené lhůtě byla
řádně doručena pořizovateli.
Přestože podání, je označeno jako „stanovisko“, je považováno toliko za připomínku. Správce
některých vodních toků, ani správce povodí, nemá v procesu pořízení územního plánu postavení
dotčeného orgánu a k vydání stanoviska k územnímu plánu jej nezmocňuje zvláštní právní předpis
(v tomto případě zákon č. 254/2001 Sb., v platném znění). Podání je tedy v souladu s § 52 odst. 3
stavebního zákona považováno za „připomínku“.
Pořizovatel po celou dobu pořízení Územního plánu Hrotovice se správcem povodí a současně
správcem některých vodních toků na správním území města Hrotovice, tj. s Povodím Moravy, s.p.
(v dalším textu též zkráceně „navrhovatel“), spolupracoval, rozpracovanou dokumentaci územního
plánu (zadání dle § 47 odst. 2 stavebního zákon, návrh pro společné jednání dle § 50 odst. 2
stavebního zákona, návrh upravený pro řízení dle § 52 odst. 1 stavebního zákona) mu vždy představil
a vždy jej vyzval k připomínkování dokumentace. Navrhovatel se proto ve své nynější připomínce
odkazuje na svou předchozí korespondenci s tím, že, cit.: „zůstává nadále v platnosti“. Uvádíme citace
podstatných částí všech připomínek, v pořadí „připomínka k návrhu upravenému pro řízení“ (citována
v úvodu) – „připomínka k zadání“ (v následujícím textu) – „připomínka k návrhu“ (níže v následujícím
textu). Kvůli objasnění geneze řešení připomínek, jsou všechny tři připomínky vyhodnoceny společně,
jsou řazeny ve sledu „vyhodnocení připomínky k zadání – vyhodnocení připomínky k návrhu –
vyhodnocení připomínky k návrhu upravenému pro řízení“
Připomínka k zadání:
datum odeslání
datum doručení
číslo jednací navrhovatele
číslo jednací pořizovatele
25.06.2012
27.06.2012
PM032673/2012-203/Je
ORÚP 32691/12 – SPIS 12116/2011/Hr
(uvádíme citaci podstatných částí)
… z hlediska správce povodí, správce významného vodního toku (VVT) Rouchovanka a správce níže
uvedených bezejmenných drobných vodních toků (DVT) následující stanovisko:
K.ú. Hrotovice protéká VVT Rouchovanka a dále níže uvedené DVT, které jsou v celé své délce
ve správě Povodí Moravy, s.p.:
DVT – IDVT – 10196638;
- 175 -
DVT – IDVT – 10200371 – oba rozhodnutím Ministerstva zemědělství ze dne 21.12.2010, č.j.
35935/2010
-15110;
DVT – IDVT – 10441262 –rozhodnutím Ministerstva zemědělství ze dne 10.05.2011, č.j.
86336/2010-15112
DVT – IDVT – 10207690 – dle vodního zákona v platném znění – zákona č. 254/2001 Sb., § 48,
odst. (4).
Přímým správcem VVT Rouchovanka a uvedených DVT je Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz
Náměšť nad Oslavou… U VVT Rouchovanka bude respektováno záplavové území, které bylo
stanoveno v ř. km 0,000 – 27,700 Okresním úřadem v Třebíči, RŽP, dne 22.11.1995, č.j. 106.206348-231/M. V záplavovém území nebude navrhována žádná nová zástavba.
U všech vodních toků budou respektována ochranná pásma v souladu s vodním zákonem v platném
znění - zák. č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 49 – Oprávnění při správě vodních toků.
Město Hrotovice má vybudovanou částečně jednotnou a částečně oddílnou kanalizační síť. Ve městě
je vybudována nová mechanicko – biologická ČOV pro 2200 EO. Do lokalit s nově navrženými
zastavitelnými plochami bude navrženo prodloužení kanalizační sítě. Stávající kanalizační síť bude
postupně rekonstruována.
Neznečištěné vody dešťové požadujeme likvidovat v souladu s platnou legislativou:
Vyhláška č. 501/2006 Sb., část třetí, hlava I., § 20, odst. 5, písm. c), § 21, odst. (3)
Vodní zákon v platném znění z května – zákon č. 254/2001 Sb., Hlava II., Díl 1, § 5 odst. 3
s odkazem na zákon č. 183/2006 Sb. …
Preferujeme vsak, akumulaci za účelem dalšího využití, resp. retenci s řízeným vypouštěním.
Zástavba v k.ú. Hrotovice bude max. 70 % s 30 % ponecháním volných ploch vhodných
pro zasakování dešťových vod. Odpady z celého řešeného území – k.ú. Hrotovice – budou likvidovány
v souladu s platnou legislativou. „Návrh“ ÚP Hrotovice bude zpracován v souladu se zákonem
č. 254/2001 Sb., vodní zákon ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu se schváleným Plánem
oblasti povodí.
Vyřizuje: Ing. Jana Jelínková
Vedoucí útvaru správy povodí: Ing. Pavel Bíza
Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 11
602 00 Brno
Připomínky k návrhu:
datum odeslání
datum doručení
číslo jednací navrhovatele
číslo jednací pořizovatele
05.11.2013
06.11.2013
PM052095/2013-203/Je
ORÚP 54410/13-SPIS 12116/2011/Hr
(uvádíme citaci podstatných částí)
Dopisem ze dne 21.10.2013 jste nás požádali o uplatnění připomínek k výše uvedenému materiálu,
kterému po jeho prostudování na internetových stránkách www.trebic.cz vydáváme z hlediska správce
povodí následující stanovisko:
Návrh ÚP Hrotovice zpracovala společnost Urbanistické středisko Jihlava, spol. s r.o., Matky Boží 11,
586 01 Jihlava v září 2013.
Pod zn. PO032673/2012-203/Je ze dne 25.06.2012 jsem poskytli stanovisko z hlediska správce
povodí, správce významného vodního toku (VVT) Rouchovanka a správce bezejmenných drobných
vodních toků k návrhu zadání ÚP Hrotovice. Obsah uvedeného stanoviska zůstává v platnosti i pro
„Návrh“ ÚP. Splaškové odpadní vody jsou čištěny ve stávající mechanicko-biologické ČOV pro 2 200
EO.
- 176 -
Vyřizuje: Ing. Jana Jelínková
Vedoucí útvaru správy povodí: Ing. Pavel Bíza
Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 11
602 00 Brno
Vyhodnocení připomínky k zadání:
V připomínce k zadání (ze dne 25.06.2012 čj. PM032673/2012-203/Je, ve spise pořizovatele čj.
ORÚP 32691/12 – SPIS 12116/2011/Hr ze dne 27.06.2012) vznáší správce povodí a též správce
vyjmenovaných vodních toků požadavky na řešení. V Územním plánu Hrotovice jsou naplněny takto:
Požadavek „respektovat zátopové území vyhlášené Okresním úřadem Třebíč, referátem
životního prostředí dne 22.11.1995 (čj. 106.20-6348/95-231/M)“ byl při zpracování návrhu
Územního plánu Hrotovice akceptován. Zákaz „v záplavovém území nenavrhovat žádnou novou
zástavbu“ nebyl dodržen.
- 177 -
Při projednání zadání totiž dotčený orgán, příslušný k vodnímu hospodářství, tj. Městský úřad
Třebíč, odbor životního prostřední, vodoprávní úřad, formuloval tentýž požadavek mírněji (čj.
OŽP 30632/12 – SPIS 5395/2012/UP ze dne 28.06.2012, ve spise pořizovatele čj. ORÚP
33344/2012 – SPIS 11216/2012/Hr ze dne 02.07.2012), cit.: „Při navrhování nových lokalit
pro výstavbu je třeba respektovat platné vyhlášené zátopové (záplavové) území vodního toku
Rouchovanka“. V tomto rozsahu byl požadavek zapracován do zadání a následně řešen návrhem
Územního plánu Hrotovice.Pořizovatel má možnost požadavky vznesené při projednání zadání
(dokonce i požadavky dotčených orgánů) korigovat. Rozsudek Nejvyššího správního soudu 1Ao
5/2010-169 čl. 126 stanovil, cit.: „Stavební zákon nepožaduje u návrhu zadání dosažení dohody
pořizovatele a dotčeného orgánu. Je na zodpovědnosti pořizovatele, jak obdržené požadavky do
návrhu zadání zapracuje. Pořizovatel není povinen promítnout požadavky dotčeného orgánu do
zadání územního plánu.“ Podmínky využití „zátopového“ území jsou definovány veřejnou
vyhláškou
čj.
106.20-6348/95
-231/M (její kopie je zařazena do následujícího textu). Ačkoli využití lokalit v „zátopovém“ území
je veřejnou vyhláškou výrazně omezeno, není natolik přísné, aby zakazovalo veškerou novou
zástavbu v zátopovém území. V zadání Územního plánu Hrotovice bylo proto jen obecně
požadováno, cit.: „Limity využití území vyplývající z platných právních předpisů i stanovené
rozhodnutími správních orgánů budou při řešení respektovány, v možné míře zobrazeny, v textu
odůvodnění v souvislostech objasněny. Případně v průběhu pořízení aktualizovány, doplněny.
Upozorňujeme zejména na zátopové (záplavové) území významného vodního toku Rouchovanka
vyhlášené
Okresním
úřadem
Třebíč,
referátem
životního
prostředí
dne 22.11.1995 (čj. 106.20-6348/95-231/M). Stanovuje podmínky využití území; …“ a dále, cit.:
„Podmínky využití vyhlášeného záplavového území významného vodního toku Rouchovanka
budou při řešení respektovány – při řešení budou zohledněny dohodnuté podmínky využití ploch
stanovených dosavadním Územním plánem sídelního útvaru Hrotovice. Ve výkresové části
odůvodnění bude záplavové území zobrazeno, v textu odůvodnění objasněno a navržené řešení
odůvodněno.“ Návrh Územního plánu Hrotovice je řešen dle zadání Územního plánu Hrotovice a
v souladu s vyhláškou 106.20-6348/95-231/M ze dne 22.11.1995.
- 178 -
Zadání „v průběhu pořízení limity využití aktualizovat“ se ukázalo jako prozíravé, neboť
od podzimu roku 2014 je rozpracován návrh nového záplavového území vodního toku
Rouchovanka. (K novému záplavovému území viz dále.)
Požadavek „respektovat oprávnění při správě vodních toků“ je zohledněn. Ustanovení § 49
zákona č. 245/2001 Sb. opravňuje správce vodních toků k následujícím úkonům, cit.: „Odst. 1
„Správci vodních toků jsou oprávněni: a) při výkonu svých práv a povinností vstupovat a vjíždět
v nezbytném rozsahu na cizí pozemky a stavby, pokud k tomu není třeba povolení podle
zvláštních právních předpisů; b) z důvodu péče o koryta vodního toku a po projednání s vlastníky
pozemků odstraňovat nebo nově vysazovat stromy a keře na pozemcích při něm v šířce podle
odstavce 2; c) požadovat předložení povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu týkajícího se
vodního toku a zjišťovat, zda jsou tato rozhodnutí dodržována; d) dávat pokyny pro manipulaci s
vodními díly jejich uživatelům v rámci komplexního manipulačního řádu soustavy vodních nádrží
na vodním toku, pokud to vyžaduje mimořádná situace. Výkonem uvedených oprávnění nejsou
dotčeny zvláštní právní předpisy týkající se ochrany přírody a krajiny. Odst. 2) Správci vodních
toků mohou při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné a po předchozím
projednání s vlastníky pozemků užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku, a to:
a) u vodních toků, které jsou vodními cestami dopravně významnými, nejvýše v šířce do 10 m
od břehové čáry; b) u ostatních významných vodních toků jiných než pod písmenem a) nejvýše
v šířce do 8 m od břehové čáry; c) u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové
čáry. Odst. 3) Vodoprávní úřad může pro nezbytně nutné potřeby a na nezbytně nutnou dobu
stanovit k užívání i větší šířku pozemků při vodním toku, než je uvedeno
v odstavci 2. Odst. 4) Způsobí-li správce vodního toku při výkonu oprávnění podle odstavce 1
nebo 2 škodu, je povinen ji nahradit. O náhradě škody platí obecné předpisy.“ Z uvedené citace
je patrné, že správa vodních toků nemá na koncepci rozvoje, stanovenou v územním plánu,
bezprostřední vliv. Práva a povinnosti správce vodního toku nelze do územního plánu převzít,
neboť jsou stanovena obecně platným právním předpisem (územní plán je jen podzákonnou
normou) a přesahují také účel a podrobnost územního plánu. V územním plánu lze správu
vodních toků nanejvýš zohlednit, v textu odůvodnění souvislosti objasnit. Rozsah tzv.
manipulačního pásma vodních toků (nesprávně je označováno za „ochranné pásmo vodního
toku“) je možné zobrazit nanejvýš ve výkresech odůvodnění (jako limit využití území
v koordinačním výkrese), pokud to nebude na úkor čitelnosti a srozumitelnosti zobrazení.
V zadání Územního plánu Hrotovice je proto jen obecně požadováno, cit.: „Manipulační“ pásmo
vodních toků bude zohledněno v řešení. V textu odůvodnění bude objasněno a ve výkresové
části odůvodnění (s přihlédnutím k čitelnosti) zobrazeno.“ V návrhu Územního plánu Hrotovice
jsou tzv. manipulační pásma vodních toků zohledněna v zásadě pro rozhodování o změnách
v území (v článku 23 textové části), cit.: „Vodní toky a vodní plochy budou respektovány.“
V koordinačních výkresech (v měřítku 1: 5000 a 1: 2880) nejsou zobrazena, neboť by byla těžko
čitelná a výkres méně srozumitelný.
Požadavky na „koncepci likvidace splaškových vod“ a na „nakládání s dešťovými vodami“ jsou
v zadání zohledněny a v návrhu Územního plánu Hrotovice zapracovány. Územní plán Hrotovice
stanovuje základní koncepci rozvoje veřejné technické infrastruktury v oblasti likvidace odpadních
vod v textové části v kap. 4.2 (v článku 123).
Vyhodnocení připomínky k návrhu:
V připomínce k návrhu (ze dne 05.11.2013, čj. PM052095/2013-203/Je, ve spise pořizovatele čj.
ORÚP 54410/13-SPIS 12116/2011/Hr ze dne 06.11.2013) nevznáší správce povodí a též správce
některých vodních toků žádné nové požadavky na řešení, proti navrženému řešení nemá žádné
výhrady. Odkazuje na svou předešlou připomínku a jen stručně konstatuje „odpadní vody jsou
likvidovány na ČOV Hrotovice“. Návrh Územního plánu Hrotovice je v souladu s připomínkou.
Koncepce rozvoje likvidace odpadních vod navrhuje, aby nové zastavitelné plochy byly napojeny na
kanalizační systém a ČOV, a jen v izolovaných lokalitách byla umožněna individuální likvidace
splaškových
vod.
Navržená
koncepce
je
v souladu
s Plánem
rozvoje
vodovodů
a kanalizací Kraje Vysočina, který mimo jiné navrhuje, cit.: „V obcích a místních částech, kde jsou
navrženy soukromé jímky na vyvážení, je možné alternativně využít domovních čistíren odpadních
vod, nebo jim ekvivalentních technologií čištění odpadních vod, které jsou v souladu s příslušnou
legislativou.“
- 179 -
Vyhodnocení připomínky k návrhu upravenému pro řízení:
V připomínce k návrhu upravenému pro řízení (ze 14.04.2015 čj. PM061251/2014-203/Je, ve spise
pořizovatele čj. ORÚP 24190/15 -SPIS 12116/2011/Hr ze dne 16.04.2015) navrhovatel odkazuje na
své předchozí připomínky. Proti úpravám koncepce nakládání s odpadními vodami, které byly (nově)
dohodnuty s příslušným dotčeným orgánem, nemá žádné výhrady.
Stručně sumarizuje, které části byly v návrhu od společného jednání změněny, cit.: „Koncepce
odkanalizování a čištění odpadních vod je upřesněna. Nově budovaná kanalizační síť bude řešena
vždy jako oddílná. Stejně tak je vyžadována oddílná kanalizační síť i při provádění rekonstrukce
kanalizační sítě stávající.“ Na těchto úpravách koncepce likvidace odpadních vod se (po vleklém
rozporu) dohodlo město Hrotovice s vodoprávním úřadem. Město Hrotovice ustoupilo od svých
představ a podvolilo se stanovisku dotčeného orgánu „nová kanalizace výhradně oddílná, při
rekonstrukcích stávající kanalizace budovat vždy oddílnou kanalizaci“.
Navrhovatel v závěru připomínky upozorňuje, že pro významný vodní tok Rouchovanka je
zpracováno, zatím ale opatřením obecné povahy nestanoveno, nové záplavové území. Doporučuje
nové záplavové území i jeho aktivní zónu do územně plánovací dokumentace města Hrotovice
zapracovat. Netrvá ale na zapracování do pořizovaného Územního plánu Hrotovice. Nově stanovené
záplavové území významného vodního toku Rouchovanka je do Územního plánu Hrotovice
zapracováno.
K záplavovému území významného vodního toku Rouchovanka:
Pro vodní tok Rouchovanka bylo doposud stanoveno tzv. „zátopové území“. Rozsah „zátopového“
území a omezení využití území stanovuje veřejná vyhláška čj. 106.20-6348/95-231/M ze dne
22.11.1995 (viz kopie veřejné vyhlášky vložená do textu). „Zátopové území“ je vyhlášeno pro rozliv
stoleté vody Q100, aktivní zóna nebyla stanovena. Nově je pro významný vodní tok Rouchovanka
stanoveno „záplavové území“. Krajský úřad Kraje Vysočina stanovil opatřením obecné povahy (čj.
KUJI 39028/2015, sp.zn. OŽPZ 393/2015 PP-6) záplavové území významného vodního toku
Rouchovanka a jeho aktivní zónu na ř.k. 0,238 až ř.k. 25,255. Opatření obecné povahy nabylo
účinnosti dne 09.06.2015.
Zpracovatelem návrhu „záplavového území“ je Povodí Moravy, s.p. Při přípravě návrhu „záplavového
území“ zpracovatel od podzimu 2014 spolupracoval, jak s Úřadem územního plánování Městského
úřadu Třebíč (je pořizovatelem Územního plánu Hrotovice), tak i s městem Hrotovice. Město Hrotovice
i Úřad územního plánování Třebíč rozpracovaný návrh záplavového území Rouchovanky
připomínkovaly a návrh Územního plánu Hrotovice s ním průběžně koordinovaly. Díky tomu bylo (v té
době rozpracované a zatím neplatné) „záplavové území“ zohledněno už v návrhu Územního plánu
Hrotovice představeném při řízení (při veřejném projednání). Každý se proti přizpůsobené koncepci
rozvoje v návrhu Územního plánu Hrotovice mohl během řízení ohradit – žádné připomínky ani
námitky (k tomuto tématu) ale uplatněny nebyly. Teprve poté, co nově stanovené „záplavové území“
nabylo účinnosti, tzn. po veřejném projednání, bylo „záplavové území“ zobrazeno ve výkresech
odůvodnění návrhu Územního plánu Hrotovice. Nahradilo zákres dosavadního „zátopového území“.
Pořizovatel se zabýval otázkou, zda „aktualizace limitu využití území“ vyvolá „podstatnou úpravu
návrhu územního plánu“. Po konzultaci s Krajským úřadem Kraje Vysočina, oddělením územního
plánování, které je nadřízeným a kontrolním orgánem územního plánování, pořizovatel posoudil, jestli
„záplavové území“ vyvolá změnu či úpravu navržené koncepce rozvoje, a vyhodnotil, jestli jsou
v řešení respektovány podmínky využití „záplavového území“. Po pečlivém posouzení dospěl
pořizovatel k závěru, že k žádné úpravě návrhu Územního plánu Hrotovice nedošlo, omezení využití
lokalit v „záplavovém území“ jsou v řešení respektovány. (Úsudek pořizovatele je rozebrán v kapitole
„Posouzení souladu návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování…“.)
- 180 -
Je nutné upozornit, že zákres „záplavového území“ v Územním plánu Hrotovice není možné
považovat za průkazný. Při následném rozhodování o změnách v území je nezbytné vycházet
z podrobnějších a přesnějších údajů o území. Nově vymezené „záplavové území“ vodního toku
Rouchovanka vychází z přesného geodetického zaměření terénu a z podrobných hydrologických
modelací. Mapovým podkladem Územního plánu Hrotovice je katastrální mapa digitalizovaná (KMD),
která byla vytvořena „přepracováním“ předchozí (málo přesné) analogové katastrální mapy (původně
z roku 1825, vydána v měřítku 1: 2 880), tzn. digitalizovaná katastrální mapa (KMD) nebyla vytvořena
„mapováním“.
Záplavové
území
vodního
toku
Rouchovanka
se
proto
na katastrální mapu Hrotovic promítá nepřesně. Například: záplavové území zasahuje jen části „parcel
vodního
toku“
evidovaných
v katastru
nemovitostí; v jižních částech správního území
města Hrotovice „záplavové území“ „parcely
vodního
toku“
zcela
míjí.
K nejistotě
v budoucím rozhodování přispívá i fakt, že
řečiště
vodního
toku
se v čase mění a vyvíjí. Proto nelze posoudit,
jestli je posun záplavového území mimo
„parcely vodního toku“ důsledkem nepřesné
katastrální mapy, nebo naopak přesným
vystižením skutečnosti, kdy koryto vodního
toku protéká mimo pozemky vodního toku.
Záplavové území je „limitem využití území“ –
do územního plánu je tedy jen promítnut, nelze
jej měnit, „napravovat“ nepřesnosti.
Problém s „nepřesným průmětem na mapový
podklad“ byl ostatně znám už od počátku
pořízení Územního plánu Hrotovice – i
předchozí „zátopové území“ se na mapový
podklad Územního plánu Hrotovice promítalo
nepřesně (zčásti mimo pozemky vodního toku).
Nepřesný průmět „záplavového území“ mimo
„parcely vodního toku“ je patrný z výřezů.
Obrázek nahoře: Výřez zacílený na jih správního území
města Hrotovice, zobrazuje vodní tok Rouchovanka
v lokalitě Mstěnice.
Bílá linie …
katastrální mapa
Modrá šrafa … aktivní zóna záplavového území
Zelená šrafa …záplavové území Q100
Žlutá šipka … označuje úsek, kde se pozemky vodního toku (dle katastrální mapy) míjí se záplavovým územím.
Obrázek dole: Výřez zacílený na tutéž lokalitu Mstěnice v katastrálním území Hrotovice.
Zelená linie … účelová katastrální mapa vektorizovaná z analogové katastrální mapy
Modrou linií … digitalizovaná katastrální mapa
Lesy České republiky, s.p., oblastní správy toku
(Připomínka k návrhu upravenému pro řízení)
datum odeslání
datum doručení
číslo jednací navrhovatele
číslo jednací pořizovatele
20.04.2015
23.04.2015
LČR 952/001387/2015
ORÚP 25717/15 -SPIS 12116/2011/Hr
(uvádíme citaci podstatných částí)
Věc: Vyjádření k řízení o Územním plánu Hrotovice
- 181 -
Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje (dále jen LČR, s.p.), obdržely oznámení
o zahájení projednání a výzvu k uplatnění připomínek a vyjádření ke změněným částem řešení
Územního plánu Hrotovice.
Katastrálním územím města Hrotovice protékají následující vodní toky, které jsou ve správě LČR, s.p.:
1.) PP přítoky od Hrotovic v km 0,4 (Milačka) ČHP 4-16-03-0360 IDVT 10186634
2.) PP Milačky v km 0,46 ČHP 4-16-03-0360 IDVT 10198365
3.) Bezejm. PP Milačky v km 0,8 ČHP 4-16-03-0360 IDVT 10207567
4.) Bezejm. PP Milačky v km 2,5 ČHP 4-16-03-0360 IDVT 10187937
5.) Račický potok ČHP 4-16-03-0370 IDVT 10185985
6.) Bezejm. PP Račického p. v km 0,4 ČHP 4-16-03-0390 IDVT 10207629
7.) Břistí ČHP 4-16-03-0390 IDVT10200229
8.) PP Račického p. v km 2,2 ČHP 4-16-03-0390 IDVT 10190451
Po provedeném šetření LČR, s.p. nemají námitek k výše uvedené akci za předpokladu dodržení
stávajících podmínek:
upozorňujeme, že koryto vodního toku Milačka je v ř.km 0,100 – 1,560 v délce cca 1,460 km
upraveno v rámci protipovodňových opatřeních,
podél koryta vodního toku bude zachováno ochranné pásmo ve vzdálenosti 6 m od břehové
hrany (na obě strany vodního toku),
v ochranném pásmu nebudou umisťovány žádné stavby (včetně oplocení a drobných staveb,
stožárů a jiných zařízení) vyjma staveb vodohospodářských a staveb inženýrských sítí. V případě
uložení inženýrských sítí v ochranném pásmu vodního toku, budou tyto zabezpečeny tak, aby
nedošlo k jejich poškození (např. chráničkou, obetonováním apod.) při pohybu těžké stavební
techniky v souvislosti s údržbou vodního toku,
jakýkoli zásah do vodního toku nebo jeho doprovodného porostu bude předem projednáván
se správcem toku a budou zachována práva správce vodního toku dle § 49 odst. 1) a 2) vodního
zákona č. 254/2001 Sb.
Výše uvedené připomínky k Návrhu zadání Územního plánu požaduje správce toku zapracovat
do textové i mapové části ÚP. Toto vyjádření se vydává na 2 roky.
Vyřizuje Oliva Zbyněk
Ing. Miroslav Kahánek
Vedoucí správy toků
Oblast povodí Dyje
V zastoupení Antonín Ryček
Lesy České republiky, s.p., správa toků – oblast povodí Dyje, Brno
Jezuitská 13
602 00 Brno
Vyhodnocení připomínky
Požadavkům připomínky se nevyhovuje.
Odůvodnění:
Připomínka obsahuje všechny povinné náležitosti. Byla uplatněna písemně, ve stanovené lhůtě byla
řádně doručena pořizovateli.
Vodní toky protékající správním územím města Hrotovice jsou ve správě dvou subjektů, Povodí
Moravy, s.p., a Lesů České republiky, s.p. (Pro vodní recipient s identifikačním číslem ID 10197107
není správce vodního toku stanoven.) Jelikož dotčený orgán, příslušný k vodnímu hospodářství, tj.
vodoprávní úřad na odboru životního prostředí Městského úřadu Třebíč při projednání zadání
Územního plánu Hrotovice, požadoval projednat navržené řešení se správci vodních toků v území,
pořizovatel v každé fázi projednání Územního plánu Hrotovice oba správce vodních toků oslovil,
přizval je k jednání, dokumentaci jim představil a vždy je požádal o připomínkování (zadání dle § 47
- 182 -
odst. 2 stavebního zákon, návrhu pro společné jednání dle § 50 odst. 2 stavebního zákona, návrhu
upraveného pro řízení dle § 52 odst. 1 stavebního zákona). Zatímco Povodí Moravy, s.p., se
k předložené dokumentaci vyjádřilo vždy, Lesy České republiky, s.p. (dále též „navrhovatel“
připomínky), na výzvy pořizovatele nereagovaly. Připomínku zaslaly teprve až k upravenému návrhu
při řízení. Ačkoli v pozvánce k řízení pořizovatel všechny obeslané upozornil, že se mají vyjádřit jen
k těm částem řešení Územního plánu Hrotovice, které byly od posledního projednání změněny (a
výčet měněných částí v pozvánce uvedl), Lesy České republiky se ve své připomínce sice na
„změněné části řešení“ odkazují, ale v připomínce se jimi vůbec nezaobírají. Naopak požadují
zapracovat do Územního plánu Hrotovice podmínky, které zásadním způsobem omezí využití území
podél všech vodních toků v jejich správě. Vymáhají tedy úpravu, která ovlivní rozhodování v celém
správním území města Hrotovice. Protože správce vodních toků nemá při pořízení územního plánu
postavení dotčeného orgánu, nelze jej omezit ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona, cit.:
„…dotčené orgány … uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného
jednání (§ 50) změněny“. Pořízení územního plánu je velmi časově náročné a také nákladné, proto je
na místě dbát na „koncentraci řízení“ a dovolávat se „součinnosti mezi správními orgány“. „Součinnost
mezi správními orgány“ definuje § 8 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
(dále jen zkráceně „správní řád“), cit.: „Správní orgány vzájemně spolupracují v zájmu dobré správy.“
Nezbytnost „koncentrace řízení“ srozumitelně vysvětlují dále citované rozsudky (ač oba řeší „námitku
dotčené osoby“, podstata vysvětlení „omezení časového a věcného rozsahu“ se nemění). Rozsudek
Nejvyššího správního soudu 9 As 34/2011-106 definuje, cit.: „Zavedení zásady dispozice a
koncentrace v řízení o námitkách v rámci územního či stavebního řízení dle stavebního zákona
nezpůsobuje nemožnost účastníku řízení domáhat se případné ochrany svého veřejného
subjektivního práva před správním soudem, stanoví pouze konkrétní pravidla týkající časového
a věcného rozsahu při uplatňování námitek. Jedná se o projev racionalizace průběhu řízení,
přičemž zákonodárce konkrétně vymezil věcný rozsah námitek účastníků tak, aby odpovídal jejich
postavení a jejich v daném řízení možným dotčeným právům. Uvedená právní úprava má za cíl
vyloučit, aby si účastníci osobovali práva jiných nebo se vyjadřovali k projednávanému záměru
z hledisek, která se věcně nedotýkají jejich práv“. Rozsudek Krajského soudu Praha 50 A 15/2014-50
ze dne 16.12.2014 objasňuje, cit.: „… by podle názoru soudu znamenaly rezignaci na koncentraci
řízení, kterou stavební zákon stanoví v § 52 odst. 3 stavebního zákona. Tato zásada přitom má
v řízení o územním plánu zcela oprávněné místo, neboť jde o řízení, kterému
je z důvodu jeho rozsáhlosti zcela nezbytné stanovit určité časové limity, přičemž je nutno dodat, že
přes tyto limity jde velmi často o řízení časově velmi náročné. Jsou-li i přes shora učiněné závěry
námitky v popsané situaci podány, nelze k nim podle názoru soudu přihlížet, což je koncept uplatněný
stavebním zákonem, jak pro námitky, které jsou podány opožděně (§ 52 odst. 3 stavebního zákona),
tak i pro námitky, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje (§ 52 odst. 4
stavebního zákona).“
Doplnění textové části návrhu Územního plánu Hrotovice (po veřejném projednání) by bylo nutné
považovat
za „podstatnou úpravu návrhu“. Dle § 53 odst. 3 stavebního zákona se „podstatné“ úpravy návrhu
musí projednat se všemi příslušnými dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními obcemi a musí
s nimi být obeznámena i veřejnost. Kvůli „podstatným úpravám návrhu“ je nutné uspořádat opakované
veřejné projednání. Nečinností správce vodních toků a jeho atakováním řešení, které bylo
považováno za dohodnuté, by se pořízení Územního plánu Hrotovice dosti protáhlo, úprava
dokumentace by znamenala navýšení nákladů.
Nyní k jednotlivým podmínkám, které navrhovatel požaduje zapracovat do Územního plánu Hrotovice:
„Informace o protipovodňovém opatření na vodním
toku Milačka“
Opatření na vodním toku, překračují podrobnost a
účel územního plánu, proto není v grafické části
Územního plánu Hrotovice zobrazeno. Při řešení
k němu bylo přihlédnuto – informace o tomto „jevu
v území“ je totiž evidována v Územně analytických
podkladech správního obvodu ORP Třebíč. Jak je
patrné z vložených obrázků protipovodňové
opatření je realizováno na toku v sídle Hrotovice
a v nezastavěném území jižně od sídla. Podmínky
využití všech ploch, kterými vodní tok Milačka (v
- 183 -
ř.km 0,100 až 0,1560) protéká, umožňují umístění vodohospodářských a vodních staveb, zařízení
i opatření nestavební povahy.
Obrázek vlevo: Výřez koordinačního výkresu Územního plánu Hrotovice; vodní tok Milačka … modrá linie
Obrázek vpravo: Výřez katastrální mapy se zobrazením linie protipovodňového opatření na toku Milačka ….červená linie
Podmínka „podél vodních toků zachovat ochranné pásmo vodních toků v šířce 6 m“
Navrhovatel nesprávně odkazuje na „ochranné pásmo vodních toků“. Toto označení je ovšem
nesprávné a zavádějící, dle § 49 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění (zkráceně
„vodní zákon“) se jedná o území, které mohou správci vodních toků, v nezbytné míře a po
dohodě s vlastníky, užívat, cit.: „Správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního toku,
pokud je to nezbytně nutné a po předchozím projednání s vlastníky pozemků užívat pozemků
sousedících s korytem vodního toku, a to …u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m
od břehové čáry.“ Rozsah tzv. manipulačního pásma vodních toků, ani práva správce vodního
toku nelze do územního plánu převzít, neboť jsou stanovena obecně platným právním předpisem
(územní plán je podzákonnou normou) a přesahují také účel a podrobnost územního plánu.
V územním plánu lze správu vodních toků nanejvýš zohlednit, v textu odůvodnění souvislosti
objasnit. Rozsah tzv. manipulačního pásma vodních toků je možné zobrazit nanejvýš ve
výkresech odůvodnění (jako „limit využití území“ v koordinačním výkrese), pokud to není na úkor
čitelnosti a srozumitelnosti zobrazení. V návrhu Územního plánu Hrotovice jsou tzv. manipulační
pásma vodních toků zohledněna v zásadě pro rozhodování o změnách v území (v článku 23
textové části), cit.: „Vodní toky a vodní plochy budou respektovány.“ V koordinačních výkresech,
tj. ve výkrese č. 4a „Koordinační výkres“ v měřítku 1: 5000 a ve výkrese č. 4b „Koordinační výkres
– výřez“ v měřítku 1: 2880, nejsou zobrazena, neboť by byla těžko čitelná a výkres méně
srozumitelný.
Podmínka „v ochranném pásmu nebudou umísťovány žádné stavby…“
Implementace této podmínky do Územního plánu Hrotovice, by přinesla výrazné omezení využití
území podél vodních toků. Podmínka přitom překračuje kompetence, které jsou správcům
vodních toků svěřeny vodním zákonem. Ustanovení § 49 vodního zákona opravňuje správce
vodních toků k následujícím úkonům, cit.: „Odst. 1 „Správci vodních toků jsou oprávněni: a) při
výkonu svých práv a povinností vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na cizí pozemky a
stavby, pokud k tomu není třeba povolení podle zvláštních právních předpisů; b) z důvodu péče o
koryta vodního toku a po projednání s vlastníky pozemků odstraňovat nebo nově vysazovat
stromy a keře na pozemcích při něm v šířce podle odstavce 2; c) požadovat předložení povolení
nebo souhlasu vodoprávního úřadu týkajícího se vodního toku a zjišťovat, zda jsou tato
rozhodnutí dodržována; d) dávat pokyny pro manipulaci s vodními díly jejich uživatelům v rámci
komplexního manipulačního řádu soustavy vodních nádrží na vodním toku, pokud to vyžaduje
mimořádná situace. Výkonem uvedených oprávnění nejsou dotčeny zvláštní právní předpisy
týkající se ochrany přírody a krajiny. Odst. 2) Správci vodních toků mohou při výkonu správy
vodního toku, pokud je to nezbytně nutné a po předchozím projednání s vlastníky pozemků
užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku, a to: a) u vodních toků, které jsou vodními
cestami dopravně významnými, nejvýše v šířce do 10 m od břehové čáry; b) u ostatních
významných vodních toků jiných než pod písmenem a) nejvýše v šířce do 8 m od břehové čáry;
c) u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry. Odst. 3) Vodoprávní úřad
může pro nezbytně nutné potřeby a na nezbytně nutnou dobu stanovit k užívání
i větší šířku pozemků při vodním toku, než je uvedeno v odstavci 2. Odst. 4) Způsobí-li správce
vodního toku při výkonu oprávnění podle odstavce 1 nebo 2 škodu, je povinen ji nahradit.
O náhradě škody platí obecné předpisy.“ Z uvedené citace je tedy patrné, že podmínky, které by
Lesy České republiky, s.p., do Územního plánu Hrotovice rády implementovaly, by si muselo „vzít
za své“ město Hrotovice a muselo by za ně také převzít zodpovědnost. Na okraj podotýkáme, že
správce vodních toků vykonává působnost v oblasti veřejné správy, proto je i on vázán
ustanovením § 2 odst. 2 správního řádu, cit.: „Správní orgán uplatňuje svou pravomoc pouze
k těm účelům, k nimž mu byla zákona nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu
byla svěřena.“
Podmínky „v případě uložení inženýrských sítí v ochranném pásmu vodního toku, budou tyto
zabezpečeny“ a „zásah do vodního toku nebo jeho doprovodného porostu bude předem
projednáván“
Tyto podmínky do územního plánu zapracovat nelze, jelikož překračují účel i podrobnost
řešitelnou touto dokumentací.
- 184 -

Podobné dokumenty

Návrh ÚP Nové Syrovice

Návrh ÚP Nové Syrovice (33) Respektovat podmínky ochrany památných stromů (dub v Černém lese a lípa u Kapličky) v řešeném území. (34) V migračně významném koridoru a území respektovat migrační propustnost krajiny pro vel...

Více

urq/ NN\\UUUilJUUI\$IIW

urq/ NN\\UUUilJUUI\$IIW oPATŘENíoeecrtÉpovnnY Stanovení rozsahu zápIavového uzemí a Vymezení aktivni zony záplavového uzemí v,fznamnéhovodníhotoku Brtnlce na uzemíkraje Vysočinav useku Ííční kilometr o,ooo30,940. Krajsk! ...

Více

územní plán nové syrovice

územní plán nové syrovice (33) Respektovat podmínky ochrany památných stromů (dub v Černém lese a lípa u Kapličky) v řešeném území. (34) V migračně významném koridoru a území respektovat migrační propustnost krajiny pro vel...

Více

Rozpis podzim 2014 - Olomoucký krajský svaz házené

Rozpis podzim 2014 - Olomoucký krajský svaz házené vykonávat funkci ZVD, do zápisu o utkání se uvede jen jako ZVD. Pro soutěžní ročník 2014 - 2015 dle Licenčního řádu platí, že musí být  u všech soutěží OLKSH nejméně trenér licence C,

Více

územní plán velký beranov

územní plán velký beranov 12. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části ....34

Více

Město Moravské Budějovice Změna územního plánu

Město Moravské Budějovice Změna územního plánu 5b Výkres pedpokládaných zábor pdního fondu - Lažínky, Vesce 5c Výkres pedpokládaných zábor pdního fondu - Jackov, Vranín 6 Výkres širších vztah

Více

Analýza HODNOCENÍ ALEJÍ A STROMOŘADÍ V KRAJINĚ S

Analýza HODNOCENÍ ALEJÍ A STROMOŘADÍ V KRAJINĚ S Hartmanice) přes Šumavu mohla být takto inspirována (podobně jako jej mozaika na dómu v Lucce inspirovala k výzdobě na jižním portiku katedrály Sv. Víta). Doba osvícenská počala kultivovat i ovocná...

Více