Výroční zpráva 2008 - SD

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva 2008 - SD
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2008
®
SD - Kolejová doprava, a.s.
člen Skupiny ČEZ
Nárůst ukazatele EBITDA o 13,1 %
Vlastní kapitál vzrostl o 14.595 tis. Kč
Růst provozního zisku o 13,3 %
Tržby meziročně vzrostly o 10.346 tis. Kč
Úvod
Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí
střední a jihovýchodní Evropy s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání
koncernu tvoří výroba, obchod a distribuce v oblasti elektrické i tepelné energie a těžba uhlí.
Akcie mateřské společnosti ČEZ, a. s., se obchodují na pražské a varšavské burze cenných
papírů, kde jsou i významnou součástí burzovních indexů. Nejvýznamnějším akcionářem
společnosti ke dni 31. 12. 2008 zůstává Česká republika s podílem 63 %.
Rozhodující součástí poslání Skupiny ČEZ je maximalizovat návratnost vložených
prostředků a zajistit dlouhodobý růst hodnoty pro své akcionáře. Skupina ČEZ proto směřuje
své úsilí k naplnění vize stát se jedničkou na trhu s elektrickou energií ve střední a
jihovýchodní Evropě. Současně se však Skupina ČEZ hlásí k principům trvale udržitelného
rozvoje, podporuje energetickou úspornost, soustavně snižuje zatížení životního prostředí
jejím podnikáním a podporuje rozvoj vzdělávání, péči o děti a zdraví.
Dosažení vize Skupiny ČEZ je založeno na třech strategických pilířích. První z nich
představuje růst efektivity, v jehož rámci byl v březnu 2007 vyhlášen nový program
zvyšování efektivity navazující na završenou integraci. Cílem programu je zvýšit výkonnost,
zlepšit nákladovou efektivitu klíčových procesů, a zařadit tak Skupinu ČEZ do roku 2012
mezi nejefektivnější koncerny v evropské energetice.
Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území
České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve střední a jihovýchodní
Evropě, kde může uplatnit své jedinečné zkušenosti s řízením energetického koncernu
v období přechodu na liberalizovaný trh s elektrickou energií a zvyšováním efektivity.
V oblasti výroby připravuje Skupina ČEZ v Rumunsku největší evropský park větrných
elektráren v přímořských lokalitách Fântânele a Cogealac. V Turecku se Skupina ČEZ po
úspěchu v tendru spolu se svým místním partnerem připravuje na provozování distribuční
společnosti Sedaş.
K zajištění kontinuity úspěšného působení Skupiny ČEZ je směrován třetí pilíř - obnova
výrobního portfolia. Skupina významně investuje a nadále bude investovat do modernizace
starších českých hnědouhelných elektráren i výstavby nových efektivních zdrojů, a to i
obnovitelných, v České republice. Modernizace stávajících elektráren a výstavbu nových
zdrojů plánuje Skupina ČEZ také v Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku a na Slovensku.
Nutnou podmínkou pro splnění stanovených cílů je fungující organizace. Skupina ČEZ proto
stanovila a prosazuje 7 principů představujících základní hodnoty pro všechny
zaměstnance:
1. bezpečně tvoříme hodnoty
2. zodpovídáme za výsledky
3. jsme jeden tým
4. pracujeme na sobě
5. rosteme za hranice
6. hledáme nová řešení
7. jednáme fér.
Při svém podnikání se Skupina ČEZ řídí přísnými etickými standardy, zahrnujícími i
odpovědné chování ke společnosti a životnímu prostředí. Skupina ČEZ významně
podporuje řadu neziskových organizací i veřejně prospěšných projektů.
Obsah
Úvod
Obsah
Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu
Dopis předsedy představenstva
Přehled vybraných výsledků společnosti
Hlavní události roku do uzávěrky výroční zprávy
Zpráva dozorčí rady
Orgány společnosti a její management
Zpráva o podnikatelské činnosti
Zisk
Náklady
Výnosy
Řízení bezpečnosti a jakosti
Investice
Informace o hlavním předmětu činnosti společnosti
Očekávaný vývoj
Akcie, akcionáři a valná hromada
Významné smlouvy se zásadním vlivem na hospodaření společnosti
Lidské zdroje
Plnění kodexu řízení a správy
Legislativní rámec podnikání
Ochrana životního prostředí
Výzkum a vývoj
Dárcovství a sponzorský program
Soudní spory
Rozdělení zisku za rok 2008
Výrok auditora o ověření výroční zprávy
Výrok auditora k účetní závěrce
Účetní závěrka
Rozvaha v plném rozsahu
Výkaz zisku a ztrát
Příloha k účetní uzávěrce SD – Kolejová doprava, a.s. za rok 2008
Přehled o peněžních tocích – přímá metoda
Přehled o změnách vlastního kapitálu v tis. Kč
Organizační schéma společnosti
Výklad pojmů a zkratek
Seznam použitých tabulek a grafů
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2008
Identifikace společnosti
Sponzorství a propagace společnosti – část fotodokumentace:
2
1
2
3
4
5
6
7
8
10
10
10
10
12
12
12
13
13
14
14
15
15
15
15
16
16
17
18
19
20
20
24
26
34
36
37
38
39
40
53
54
Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu
ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ
výro
zprávě odpovídají skutečnosti
skute
a žádné
Čestně prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční
podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit p
přesné
esné a správné posouzení společnosti
spole
nebyly
vynechány.
Dále prohlašuji, že účetní
etní závěrky
záv
za poslední účetní období byly ověřeny
ěřeny auditorem a že
výrok
rok auditora uvedený ve výroční
výro
zprávě odpovídá skutečnosti.
V Tušimicích dne 12.. 3. 2009
Ing. František Maroušek
předseda představenstva
Ing. Aleš Schilberger
místopředseda představenstva
3
Ing. Eduard Tyrpekl
č
člen
představenstva
Dopis předsedy představenstva
Vážený akcionáři,
i, obchodní př
přátelé, dámy a pánové,
naše společnost, SD - Kolejová doprava, a.s., lo
loňským
ským rokem završila úspěšné
úspě
sedmileté
působení v rámci uskupení Severo
Severočeských dolů.
SD - Kolejová doprava, a.s. provozuje ve
veřejnou i neveřejnou
ejnou drážní dopravu na celostátních
a regionálních drahách a na drahách - vlečkách dle platných licencí, na základě
základ platných
úředních povolení je provozovatelem drah - vleček, převážně patřících
ících společnosti
spole
ČEZ a.s.,
a také provozovatelem důlních
lních drah Severočeských
Severo
dolů a.s. a drážní dopravy na nich.
Dovolte, abych v úvodu výroč
výroční zprávy za rok 2008 akciové společnosti
nosti SD - Kolejová
doprava stručně zhodnotil výsledky uplynulého roku a nastínil nejdůležitější
nejd
ější úkoly pro rok
příští.
Jsem velmi rád, že mohu konstatovat spln
splnění základních vytýčených cílů.
ů.
Po několika letech přípravných
ípravných prací jsme loni výrazným způsobem
zp sobem rozšířili oblast našeho
hlavního zaměření,
ení, kterým je dopravní činnost, o poskytování komplexních služeb v rámci
předního
edního palivového cyklu uhelných elektráren, konkrétně
konkrétn se jedná o provozování vlečky,
vle
skládky paliva a zauhlování na elektrárn
elektrárně Mělník.
V první polovině roku jsme získali ú
úřední povolení k provozování dráhy na vnější
vn
vlečce
elektrárny
lektrárny Ledvice a od listopadu jsou dopravní služby pro uvedenou elektrárnu
poskytovány v plném rozsahu. Podíleli jsme se rovněž
rovn ž na realizaci palivové zkoušky
elektrárny Hodonín, přii níž byla prováděna
provád
přeprava uhlí z Dolů Nástup Tušimice do
Přerova, a v prosinci jsme se zapojili přepravou
p
uhlí z úpravny v Ledvicích do výpomoci při
p
zásobování elektrárny Mělník.
lník.
Mezi prvořadé úkoly společnosti
čnosti patří
pat postupné zkvalitňování
ování vozového parku, v květnu byla
dokončena
ena modernizace lokomotivy řady 740 na 744.
Celkově lze konstatovat, že rok 2008 byl rokem úsp
úspěšným,
šným, novými aktivitami jsme získali
řadu
adu zkušeností pro výchozí pozici ke zvládnutí úkol
úkolů v roce 2009.
Nejdůležitějším
jším úkolem roku 2009 bude završení poskytování komplexních služeb předního
p
palivového cyklu
klu uhelných elektráren i na elektrárnách Prunéřov,
Pruné ov, Ledvice a Tušimice.
Jsme si vědomi toho, že u řady kroků
krok bude zřejmě nutné přijímat
ijímat operativní řešení vzhledem
ke specifice jednotlivých elektráren, p
případně i s ohledem na celkovou ekonomickou situaci.
situaci
Nicméně jsem přesvědčen,
en, že se s ttěmito úkoly, jako i v minulých letech, vyrovnáme se ctí,
za což patří velký dík zaměstnanc
ěstnancům společnosti
nosti a všem obchodním partnerům.
partner
Ing.
ng. František M a r o u š e k
předseda představenstva
edstavenstva
SD - Kolejová doprava, a.s.
4
Přehled vybraných výsledků společnosti
Tabulka č. 1: Vybrané ekonomické ukazatele
rok
Jednotka
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fyzický počet
zaměstnanců k 31.12.
počet
185
218
189
191
190
232
Tržby
tis. Kč
271 946 277 632
331 163
341 509
EBITDA
tis. Kč
37 011
41 270
47 761
48 454
50 494
57 131
EBIT
tis. Kč
7 976
10 996
14 828
15 043
16 437
18 617
Čistý zisk
tis. Kč
22 745
7 681
11 130
11 762
25 611
16 076
Celková aktiva
tis. Kč
420 428 426 535
439 649 433 398
466 959
498 807
Vlastní kapitál
tis. Kč
328 076 335 010
345 425 341 367
366 017
380 612
Finanční dluh
tis. Kč
0
0
0
0
0
0
%
x
x
x
x
x
x
Finanční dluh / vlastní
kapitál
239 884 251 626
Investice
tis. Kč
29 503
39 910
36 888
31 455
65 947
44 294
Provozní cash flow
tis. Kč
4 266
55 225
52 884
42 408
54 697
89 916
Tabulka č.2: Vlastní ukazatele výkonnosti
rok
Jednotka
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Přeprava uhlí
tis. tun
15 063
14 261
14 244
14 758
17 299
16 729
Přeprava vápence pro ETU
tis. tun
213
215
221
232
177
121
5
Hlavní události roku do uzávěrky výroční zprávy
leden 2008
▪ podpis přepravních smluv na rok 2008 se Severočeskými doly a.s.
únor 2008
▪ schválení účetní závěrky za rok 2007 auditorem
▪ zahájení provozování zauhlování na elektrárně Mělník
duben 2008
▪ zahájení prací na koleji č. 22 na vlečce ÚUL
▪ uzavření smlouvy o směnečných obchodech a úschově směnek
se Severočeskými doly a.s.
květen 2008
▪
▪
▪
▪
červenec 2008
▪ ukončení prací na koleji č. 22 na vlečce ÚUL
▪ generální oprava výhybky č. 303 v Tušimicích
srpen 2008
▪ rekonstrukce zhlaví v obvodu hradla ÚL 1 na vlečce ÚUL
▪ přeprava uhlí po celostátních drahách v úseku Březno u Chomutova
- Přerov
září 2008
▪ zahájení provozování skládkování a vlečky na elektrárně Mělník
▪ strojní čištění kolejí v Tušimicích
listopad 2008
▪ odkup dvou elektrických lokomotiv 130 od Severočeských dolů a.s.
▪ zahájení činnosti na vnitřní vlečce ČEZ a.s. – elektrárna Ledvice
▪ oprava lokomotivy 724.706-7
prosinec 2008
▪ oprava lokomotivy 770.501-5
▪ přeprava uhlí po celostátních drahách v úseku Světec – Hněvice (EMĚ)
▪ podepsání dodatku ke kolektivní smlouvě 2007-2009
leden 2009
▪
▪
▪
▪
strojní čištění a podbíjení kolejí v Tušimicích
modernizace motorové lokomotivy 744.703-0
veřejné komplexní prověrky bezpečnosti práce
získání úředního povolení k provozování dráhy na vnější vlečce
ČEZ a.s. – elektrárna Ledvice
podpis přepravních smluv na rok 2009 se Severočeskými doly a.s.
schválení podnikatelského záměru 2009
schválení účetní závěrky za rok 2008 auditorem
změna složení členů představenstva a dozorčí rady
6
Zpráva dozorčí rady
Dozorčí rada společnosti SD - Kolejová doprava, a.s., se v roce 2008 sešla na jedenácti
zasedáních, v jejichž rámci realizovala svou úlohu pravidelného dohledu nad výkonem
působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti, průběžně
kontrolovala hospodaření společnosti a dodržování obecně platných předpisů a stanov
společnosti, jakož i plnění usnesení valné hromady. Postupovala dle schváleného Programu
jednání dozorčí rady SD - Kolejová doprava, a.s. na rok 2008. Svou činnost vykonávala
v souladu s obchodním zákoníkem a se stanovami společnosti.
Ke dni 31. prosince 2008 odstoupil z funkce člena dozorčí rady ing. Miroslav Plíhal. Novým
členem dozorčí rady byl na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti
valné hromady jmenován ing. Jiří Wagner.
Dozorčí rada kontrolovala chod společnosti se zaměřením na oblast výrobnětechnickou, obchodní, personální, organizační a ekonomickou. Svou pozornost
soustřeďovala zejména na plnění Podnikatelského záměru SD – Kolejová doprava,
a.s., pro rok 2008. Průběžně se vyjadřovala k dalším záležitostem, které přísluší do
její kompetence a jsou specifikovány ve stanovách společnosti.
Dozorčí rada přezkoumala Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2008,
shledala údaje v ní uvedené věcně správnými a konstatuje, že jiné relevantní skutečnosti jí
nejsou z titulu činnosti kontrolního orgánu známy.
Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku společnosti SD – Kolejová doprava, a.s.,
za rok 2008. Dozorčí rada přezkoumala Zprávu o auditu roční účetní závěrky provedeném
auditorem společnosti a ztotožnila se s výrokem bez výhrad. Dozorčí rada konstatuje, že
účetní záznamy a evidence byly vedeny průkazným způsobem a v souladu s platnými
právními předpisy upravujícími vedení účetnictví, stejně tak i se stanovami společnosti. Na
základě přezkoumání podkladů předložených představenstvem společnosti dozorčí rada
rovněž konstatuje, že řádná účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně
zobrazuje majetek, závazky, vlastní kapitál a vývoj finanční situace společnosti. Dozorčí
rada se seznámila se zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a
k jejímu obsahu nevyjádřila žádné výhrady.
Dozorčí rada doporučuje jedinému akcionáři, společnosti Severočeské doly a.s., aby při
výkonu působnosti valné hromady společnosti SD – Kolejová doprava, a.s., schválil řádnou
účetní závěrku a předložený návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2008.
V Chomutově dne 16. 3. 2009
Z pověření dozorčí rady:
Ing. Pavel Vaňas
předseda dozorčí rady
SD – Kolejová doprava, a.s.
7
Orgány společnosti a její management
PŘEDSTAVENSTVO:
PŘEDSTAVENSTVO:
Ing. František Maroušek
(*1956)
předseda představenstva,
absolvent Kyjevského polytechnického institutu - fakulta strojní
a postraguálního studia VŠB Ostrava - fakulta hornicko-geologická
27 let praxe v hornictví - skupina Severočeských dolů
Ing. Aleš Schilberger
(*1960)
místopředseda představenstva,
- od 1.1.2009
absolvent Vysoké školy dopravy a spojů – fakulta provoz
a ekonomika dopravy a spojů
24 let praxe v hornictví – skupina Severočeských dolů
Ing. Eduard Tyrpekl
(*1966)
člen představenstva,
- od 1.1.2009
místopředseda představenstva,
- do 31.12.2008
absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze – fakulta výrobně
ekonomická
13 let praxe v hornictví - skupina Severočeských dolů
Ing. Jiří Wagner
(*1960)
člen představenstva,
- do 31.12.2008
absolvent ČVUT Praha - fakulta elektrotechnická
19 let praxe v železniční dopravě a údržbě železničních drah
DOZORČÍ RADA:
Ing. Pavel Vaňas
(*1962)
předseda dozorčí rady, člen představenstva a obchodní ředitel SD a.s.,
absolvent ČVUT Praha - fakulta strojní
21 let praxe v hornictví
Ing. Viktor Hrdina, MBA
(*1972)
místopředseda dozorčí rady, vedoucí oddělení controllingu SD a.s.,
absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze - fakulta financí
11 let praxe v hornictví
Ing. Pavel Novotný, MBA
(* 1963)
člen dozorčí rady, vedoucí oddělení prodeje SD a.s.
absolvent Vysoké školy báňské v Ostravě - fakulta hornictví a geologie
21 let praxe v hornictví
8
Jaroslav Hrabáč
(*1970)
člen dozorčí rady, předseda ZV OO SD - Kolejová doprava, a.s.,
sděl. a zabezp. obvodář společnosti VIAMONT doprava a.s.
vyučen provozní elektrikář
20 let praxe v údržbě sdělovacího a zabezpečovacího zařízení drah
Miroslav Husinecký
(*1954)
člen dozorčí rady,
strojvedoucí na Provozu Tušimice
absolvent Střední průmyslové školy strojní a dopravní v Děčíně
31 let praxe v hornictví - skupina Severočeských dolů
Ing. Jiří Wagner
(*1960)
člen dozorčí rady,
- od 1.1.2009
člen představenstva SD – Kolejová doprava, a.s. - do 31.12.2008
absolvent ČVUT Praha - fakulta elektrotechnická
19 let praxe v železniční dopravě a údržbě železničních drah
Ing. Miroslav Plíhal
(*1954)
člen dozorčí rady,
- do 31.12.2008
absolvent ČVUT Praha - fakulta stavební
30 let praxe v železniční dopravě a údržbě železničních drah
MANAGEMENT:
Ing. František Maroušek
ředitel a.s.
Ing. Aleš Schilberger
výrobně technický náměstek ředitele a.s.
- od
1.1.2009
Ing. Eduard Tyrpekl
ekonomicko personální náměstek ředitele a.s.,
Ing. Jiří Wagner
výrobně technický náměstek ředitele a.s.
- do 31.12.2008
podrobné údaje o managementu společnosti - viz představenstvo.
9
Zpráva o podnikatelské činnosti
ZISK
Dosažený zisk před zdaněním ve výši 20.581 tis. Kč je oproti podnikatelskému záměru roku
2008 vyšší o 2.850 tis. Kč. Tvorbu zisku ovlivnily pozitivně tržby za mimořádné přepravy uhlí
po celostátních dráhách (Hněvice, Přerov) ve výši 2.134 tis. Kč a nárůst přijatých úroků
z vkladů o 1.356 tis. Kč.
NÁKLADY
K zajištění všech činností společnosti byly v průběhu roku 2008 vynaloženy náklady
v celkové výši 323.399 tis. Kč (bez započtení daně z příjmů právnických osob a odložené
daně).
Tabulka č.3: Rozdělení výdajů patřících do nákladové položky Služby v tis.Kč
2008
2007
2006
Nájemné za pronajatý majetek Skupiny SD
Nájemné formou oprav na pronajatém majetku SD
22 251
1 222
22 683
21 937
21 644
18 606
Kontrolní a dohlédací činnost nad kolejištěm
Vlečné a přístavba vozů
12 702
12 612
12 167
5 764
11 784
5 009
Služby traťové mechanizace
Vykládka paliva EPR
Ostatní
26 325
6 441
10 463
10 103
6 747
30 667
12 229
6 966
8 007
Celkem
92 016
110 068
84 245
Oproti předchozím období, kdy byly provedené opravy většího rozsahu následně
přeúčtovány v plné výši SD – Kolejové dopravě, a. s., v roce 2008 hradila společnost
pronajímateli majetku (Severočeské doly, a.s.) poměrnou část provedených oprav,
rozpočítanou do jednotlivých let podle doby životnosti.
Do meziročního nárůstu nákladů na vlečné se promítlo zajišťování vlečkových výkonů
na EMĚ v období 9-12/2008 externí firmou ve výši 6.596 tis. Kč. Objem služeb traťové
mechanizace za rok 2008 ovlivnilo nasazení těžké kolejové mechanizace při pracích na
koleji č. 22 v ÚUL a při čištění kolejí. V ostatních službách byly v uplynulém roce významnou
nákladovou položkou operativní pronájmy dozerů (1.760 tis. Kč) k zajištění skládkování na
EMĚ v měsících 9–12/2008.
VÝNOSY
Společnost dosáhla za rok 2008 výnosů v celkové výši 343.980 tis. Kč. Z celkového objemu
připadá 341.292 tis. Kč na tržby z prodeje služeb (rozdělení tržeb od jednotlivých odběratelů
viz graf č. 1) a 2.006 tis. Kč na úroky z vkladů. Dočasně volné finanční prostředky byly
stejně jako v roce 2007 ukládány do depozitních směnek Komerční banky s maximální
dobou úložky 10 dnů. Od dubna 2008 je část finančních prostředků převáděna do
10
korporátních směnek Severočeských dolů, a. s. s maximální dobou úložky tří týdnů.
Všechny výše uvedené vklady byly úročeny pevnou, předem stanovenou úrokovou mírou.
Jiné investiční instrumenty nebyly společností využívány.
Graf č. 1: Rozdělení tržeb z prodeje služeb (v %)
100,00
87,80
86,25
90,00
76,55
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
14,33
9,12
6,49
8,03
7,26
4,17
10,00
0,00
2006
2007
skupina SD
2008
ostatní
ČEZ
Tabulka č.4: Ukazatele hospodaření
rok
Jedn.
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Rentabilita vlastního kapitálu čistá
(ROE netto)
%
6,85
2,32
3,27
3,43
7,24
4,31
Rentabilita aktiv čistá (ROA netto)
%
5,15
1,81
2,57
2,69
5,69
3,33
EBIT marže
%
3,33
4,37
5,45
5,42
4,96
5,45
Finanční dluh / Vlastní kapitál
%
x
x
x
x
x
x
Finanční dluh / EBITDA
%
x
x
x
x
x
x
Celková likvidita
%
131,90
147,17
170,66
192,71
146,96
170,95
Poměr provozního cash flow
k závazkům
%
7,07
97,18
91,06
71,07
107,33
162,07
Obrat aktiv
1
0,54
0,59
0,63
0,64
0,74
0,71
Krytí stálých aktiv
%
102,70
103,15
106,77
108,09
105,94
111,34
Stupeň odepsanosti dlouhodob. hmot.
majetku
%
13,04
18,67
24,06
30,72
32,23
36,55
11
ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI A JAKOSTI
V průběhu roku 2008 nedošlo k žádnému těžkému či smrtelnému pracovnímu úrazu.
Pracovní podmínky zaměstnanců jsou zajišťovány dle platných zákonů a ostatních právních
předpisů. V rámci zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve společnosti jsou
prováděny pravidelné kontroly a prověrky na všech stupních řízení. Zaměstnanci absolvují
pravidelná školení a vzdělávání. Prevence rizik před pracovními úrazy je zajištěna pomocí
interních směrnic a dokumentace k zajištění bezpečnosti práce, které reagují na vzniklé
podněty.
Společnost je držitelem certifikátu systému řízení jakosti ČSN EN ISO 9001: 2001 a
certifikátu environmentální politiky ČSN EN ISO 14001:2005 s rozšířenou působností na
provozování veřejné a neveřejné drážní dopravy na celostátních drahách.
INVESTICE
V průběhu roku 2008 byl aktivován dlouhodobý hmotný majetek v celkových vstupních
cenách 36,6 mil. Kč. Z toho cca 17 mil. Kč bylo investováno do modernizace a pořízení
železničních kolejových vozidel, se souhlasem vlastníka Severočeských dolů, a.s. bylo
provedeno technické zhodnocení pronajatého majetku v ÚUL (železniční svršek a traťové
vedení) v hodnotě 13,3 mil. Kč. Další prostředky byly směrovány do vybavení opraven
lokomotiv, nákupu zemních strojů a pořízení služebních automobilů. V katastrálním území
Chudeřice u Bíliny byly pořízeny pozemky v celkové pořizovací ceně 430 tis. Kč.
INFORMACE O HLAVNÍM PŘEDMĚTU ČINNOSTI SPOLEČNOSTI
SPOLEČNOSTI
V průběhu roku 2008 převážná část tržeb plynula do společnosti z přepravy a manipulace
s energetickým uhlím pro Severočeské doly, a.s. Za celý rok bylo přepraveno a
zmanipulováno
celkově 16.729 tis. tun uhlí, přičemž přepravy v Tušimicích činily 10.276 tis. tun a
manipulace v Ledvicích dosáhly objemu 6.453 tis. tun. Přepravy v provozu Tušimice se
oproti roku 2007 snížily o 483 tis. tun (tj. o 4,5 %), k mírnému snížení došlo i u výkonů v
Ledvicích (meziroční pokles o 87 tis. tun, tj. o 1,3 % méně oproti objemům roku 2007).
Rozdělení výše uvedených výkonů podle místa určení je znázorněno v grafu č. 2.
Stejně jako v předchozích letech byla v roce 2008 zajišťována přeprava vápence po důlní
dráze do ETU a vlečkování na EPR. Od února 2008 společnost zajišťuje zauhlování na
EMĚ, počátkem září byly převzaty činnosti na skládce paliv a provozování vlečky EMĚ. Od
listopadu začala SD – Kolejová doprava, a.s. vyvíjet činnost na vnitřní vlečce ELE.
Veškeré tržby byly v roce 2008 realizovány výhradně v tuzemsku. SD - Kolejová doprava,
a.s. nemá k dnešnímu dni a ani v průběhu roku 2008 neměla žádnou provozní jednotku
v zahraničí.
12
Graf č. 2: Rozdělení manipulací a přeprav uhlí podle jednotlivých odběratelů (v tis. tun)
16729
celkem
17 299
14 758
4440
ostatní
4 197
4 496
12289
ČEZ celkem
13 102
10 262
40
TDK
38
28
1809
EMĚ 2 a 3
1 245
944
4
EPO
11
EHO
2126
ECH
2 585
1 191
5753
EPR 2
5 966
6 317
2546
EPR 1
2 133
0
1000
2000
3000
2 722
4000
5000
6000
7000
8000
2008
9000
2007
10000
11000
12000
13000
14000
15000
16000
17000
18000
2006
OČEKÁVANÝ VÝVOJ
Společnost očekává v roce 2009 nárůst objemu výkonů na 405.000 tis. Kč, přičemž zisk
před zdaněním by měl dosáhnout výše 19.117 tis. Kč a zisk po zdanění 15.151 tis. Kč.
Těchto výsledků by mělo být dosaženo se 327 zaměstnanci při produktivitě z přidané
hodnoty ve výši 51.117 Kč/zam/měs. Všechny provozní činnosti a investice budou stejně
jako v předchozích obdobích financovány výhradně z vlastních zdrojů společnosti.
Stávající činnosti společnosti budou od měsíce dubna 2009 rozšířeny o zajišťování
zauhlování a skládky paliv na EPR, v měsíci květnu bude zahájeno provozování zauhlování
a skládky paliv na ELE a počátkem posledního čtvrtletí je počítáno s převzetím zauhlování,
skládkování a vlečkování na ETU.
Společnost bude nadále usilovat o maximálně možné míře provozování energeticky
úsporných lokomotiv E 184 . Další prioritou vedení společnosti bude zlepšování
rovnoměrnosti nakládky, což by mělo minimalizovat přesčasovou práci osádek lokomotiv a
vyloučit zbytečné manipulace.
AKCIE, AKCIONÁŘI A VALNÁ
VALNÁ HROMADA
Akcie společnosti nejsou veřejně obchodovatelné. 100 % akcií vlastní Severočeské doly a.
s. ve formě hromadné akcie č. HA 1 ve jmenovité hodnotě 355.000.000 Kč, která nahrazuje
jednotlivé listinné akcie na jméno č. 1 - 400, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 887.500
Kč. V průběhu roku 2008 nebyla změněna jmenovitá hodnota stávajících akcií a ani nedošlo
k vydání nových akcií.
13
Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl dne 31.3.2008 o rozdělení zisku po
zdanění za rok 2007 ve výši 25.611 tis. Kč:
- příděl do rezervního fondu
2.568 tis. Kč
- příděl do sociálního fondu
1.327 tis. Kč
- úhrada neuhrazené ztráty minulých let
21.716 tis. Kč
VÝZNAMNÉ SMLOUVY SE ZÁSADNÍM VLIVEM NA HOSPODAŘENÍ
HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI
SPOLEČNOSTI
V průběhu roku 2008 bylo cca 93 % tržeb za služby realizováno na základě dále uvedených
významných obchodních smluv:
Severočeské doly, a.s. – Smlouva na provozování drah Severočeských dolů – Dolů
Bílina a na provozování drážní dopravy na těchto drahách
Severočeské doly, a.s. – Smlouva na provozování drah Severočeských dolů – Dolů
Nástup Tušimice a provozování drážní dopravy na těchto drahách
ČEZ, a.s. – Smlouva na provozování dráhy a drážní dopravy, zauhlování, skládky
paliv a ostatní činnosti EMĚ
ČEZ, a.s. – Smlouva na provozování vlečky, vykládka paliva, vápence a posun při
nakládce energosádrovce na elektrárnách Prunéřov 1 a 2
SPEDI-TRANS Praha, s.r.o. – Smlouva na manipulaci s železničními vozy při
nakládce uhlí na vlečce Doly Bílina – Úpravna uhlí Ledvice
LIDSKÉ ZDROJE
Podniková kultura společnosti vychází z principů chování skupiny ČEZ. Vnitropodnikové
činnosti jsou řízeny v souladu ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005.
V oblasti rovného zacházení se zaměstnanci vychází společnost z obecně platných
ustanovení Zákoníku práce.
Kolektivní vyjednávání o nárůstu tarifních mezd v roce 2009 bylo uzavřeno dne 15. prosince
2008 podepsáním dodatku ke kolektivní smlouvě platné pro období 2007-2009.
K 31.2.2008 zaměstnávala společnost 232 osob. V důsledku převzetí zauhlování a
skládkování na EMĚ vzrostl stav zaměstnanců oproti konci roku 2007 o 46 osob.
V roce 2008 vynaložila společnost do sociální oblasti celkově 5.046 tis. Kč (z toho ze
sociálního fondu 1.481 tis. Kč):
z toho:
v tis. Kč
v tis. Kč Poznámka
1 521
441
ze SF
příspěvek na závodní stravování
1 134
příspěvek na penzijní připojištění
515
ochranné prostředky
lékařské prohlídky
150
641
příspěvek na činnost odb. organizací
stravování důchodců
3
396
šekové knížky
624
školení
62
ostatní náklady (vitamíny, očkování)
14
Rozhodující okruh vzdělávání byl zaměřen na udržování a doplňování kvalifikace.
V průběhu roku 2008 bylo vyškoleno 6 nových strojvedoucích z řad vlastních zaměstnanců,
dále proběhla školení svářečů a dopravní školení. Odborní ekonomičtí pracovníci
absolvovali externí školení týkající se změn v daních a v nemocenském a důchodovém
zabezpečení.
PLNĚNÍ KODEXU ŘÍZENÍ A SPRÁVY
Při výkonu své činnosti vychází představenstvo z obecných zásad Kodexu správy a řízení
společností založeného na Principech OECD (2004). Společnost dodržuje platné zákony
včetně daňových, zákony v oblasti hospodářské soutěže, životního prostředí,
zaměstnanosti, zdraví a bezpečnosti práce. Při svém rozhodování bere představenstvo
zřetel na zájmy zaměstnanců, věřitelů, odběratelů, dodavatelů a obecních zastupitelstev
v regionu.
Mezi nejdůležitější principy podnikatelské činnosti řadí představenstvo závazek nepřijímat
ani nenabízet úplatky, nezneužívat osobní vztahy při získávání obchodních příležitostí a
závazek neposkytovat nepravdivé nebo zavádějící informace.
LEGISLATIVNÍ RÁMEC PODNIKÁNÍ
PODNIKÁNÍ
Dle zákona č. 266/1994 Sb. O drahách SD – Kolejová doprava, a.s. provozuje drážní
dopravu na celostátních a regionálních drahách a na drahách-vlečkách dle platných licencí.
Dále je společnost provozovatelem drah-vleček podle platných úředních povolení.
Společnost je současně provozovatelem důlních drah Severočeských dolů a.s. a drážní
dopravy na nich dle vyhlášky ČBÚ č.35/1998 Sb.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
PROSTŘEDÍ
Společnost svou činností nezpůsobila žádnou ekologickou havárii, ze strany státních
institucí nebyly vyměřeny žádné poplatky za znečišťování životního prostředí.
Struktura výdajů na ochranu životního prostředí vynaložených během roku 2008:
- čištění odpadních vod
54 tis. Kč
- nakládání s odpady
96 tis. Kč
Odpadní vody z opraven lokomotiv jsou čištěny v zařízení pronajímatele majetku –
Severočeských dolů, a.s. Tuhý komunální odpad a nebezpečný odpad je odvážen a
následně likvidován prostřednictvím specializovaných firem s příslušnými oprávněními.
VÝZKUM A VÝVOJ
Během roku 2008 nebyly vynaloženy prostředky na financování výzkumu a vývoje.
SD - Kolejová doprava, a.s. není vlastníkem žádného patentu a neposkytuje licence
jiným subjektům. Smluvně je využívána dodavatelská licence na používání programového
vybavení v modernizovaném zabezpečovacím zařízení kolejiště důlní dráhy v Tušimicích a
v novém zabezpečovacím zařízení kolejiště vlečky Úpravny uhlí Ledvice, dále programové
15
vybavení k ověřování
ování znalostí zam
zaměstnanců v oblasti bezpečnosti
nosti práce a požární ochrany.
Ze všech licenčních
ních smluv uzavřených
uzav
na dobu neurčitou nevyplynuly v roce 2008 žádné
poplatky.
DÁRCOVSTVÍ A SPONZORSKÝ
SPONZORSKÝ PROGRAM
V průběhu
hu roku byl poskytnut gymnáziu v Klášterci nad Ohří finanční
ní dar ve výši 10 tis. K
Kč
na pořádání sportovní
ní akce „24 hodin hry ve florbalu“, 15 tis. Kč
K bylo věnováno
ěnováno na podporu
amatérských sportovců HC Lokomotiva Bílina, 2 tis. Kč obdrželo na svou činnost
č
Sdružení
přátel Gymnázia Kadaň. Střední
řední zdravotní škole v Chomutově bylo předáno
edáno nové projekční
projek
zařízení v hodnotě 24 tis. Kč.
č. Formou umístění
umíst ní firemního loga (na 6 let) přispěla
př
společnost
částkou 66 tis. Kč na pořízení
ízení dodávkového vozidla pro Městskou
M stskou správu sociálních služeb
v Kadani.
Všechny sponzorské výdaje byly směřovány
sm
ke konkrétním subjektům,
m, působících
působíc
v regionu
Severozápadních Čech - fotodokumentace viz zadní klopna.
SOUDNÍ SPORY
Během roku 2008 a ani v současné
souč
době nejsou vůči SD - Kolejová doprava, a.s. vedeny
soudní spory, které by mohly mít významné dopady pro společnost
spole nost (vliv na hospodaření,
hospoda
vztahy se státními institucemi a podniky, ohrožení dobrého jména společnosti).
společnosti).
V Tušimicích, dne 12.března 2009
Za SD - Kolejová doprava, a.s.
Ing. František Maroušek
předseda představenstva
edstavenstva
16
Rozdělení zisku za rok 2008
Rozhodnutím jediného akcioná
akcionáře v působnosti
sobnosti valné hromady podle § 190 obchodního
zákoníku bylo dne 30.března
řezna 2009 schváleno rozdělení zisku společnosti
čnosti SD - Kolejová
doprava, a.s. za rok 2008 po zdanění
zdan
ve výši 16.076.189,84 Kč následovně:
následovn
1) příděll do rezervního fondu v souladu se zněním stanov
2) příděll do sociálního fondu
14.496.189,84 Kč
1.580.000,-- Kč
Za SD - Kolejová doprava, a.s.
Ing. František Maroušek
předseda představenstva
edstavenstva a.s.
17
Výrok auditora o ověření výroční zprávy
18
Výrok auditora k účetní závěrce
19
Účetní závěrka
ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU
20
21
22
23
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT
24
25
PŘÍLOHA K ÚČETNÍ UZÁVĚRCE SD – KOLEJOVÁ DOPRAVA, A.S.
A.S. ZA ROK 2008
26
27
28
29
30
31
32
33
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH – PŘÍMÁ METODA
34
35
PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO
VLASTNÍHO KAPITÁLU V TIS. KČ
36
Organizační schéma společnosti
dozorčí rada
akciové společnosti
představenstvo
akciové společnosti
ředitel
akciové společnosti
oddělení právní
BP, PO, ekologie
legislativa
výrobně technický náměstek
ředitele a.s.
ekonomicko personální náměstek
ředitele a.s.
oddělení péče o ZF
odd. personálněsociální
obchod, marketing
oddělení práce a mezd
odd. všeobecné účtárny
odd. finanční účtárny
odd. výrobní účtárny
vedoucí provozu
Ledvice
vedoucí provozu
Tušimice
vedoucí provozu
Mělník
ekonomika a
administrativa
provozu
ekonomika a
administrativa
provozu
ekonomika a
administrativa
provozu
dopravní provoz
dopravní provoz
vlečka EMĚ
údržba vozového parku
vlečka EPR
skládka
vlečka ELE
údržba lokomotiv
zauhlování
údržba vozů
37
Výklad pojmů a zkratek
Tabulka č.5: Metodika výpočtu ukazatelů hospodaření:
UKAZATEL
CELKOVÁ LIKVIDITA
Čistý zisk
EBIT
EBIT marže
%
tis. Kč
tis. Kč
%
EBITDA
tis. Kč
Finanční dluh
tis. Kč
Finanční dluh / EBITDA
%
Finanční dluh / Vlastní kapitál
%
Investice
Krytí stálých aktiv
POPIS
jednotka
POZNÁMKA
(oběžná aktiva + časové rozlišení aktiv dlouhodobé pohledávky - vázané
vklady)
/ (krátkodobé závazky + krátkodobé
Oběžná aktiva / krátkodobé závazky bankovní úvěry a výpomoci + časové
rozlišení pasiv)
Pozn. vázanými vklady se rozumí
bankovní účty s omezeným
disponováním
zisk po zdanění
provozní výsledek hospodaření
EBIT / (tržby za prodej zboží + tržby
za prodej vlastních výrobků a služeb)
EBIT + odpisy
(dlouhodobé úvěry včetně části
splatné do 1 roku + dluhopisy +
krátkodobé úvěry)
(dlouhodobé úvěry včetně části
splatné do 1 roku + dluhopisy +
krátkodobé úvěry)
/ EBITDA
(dlouhodobé úvěry včetně části
splatné do 1 roku + dluhopisy +
krátkodobé úvěry)
/ průměrný vlastní kapitál
(průměrný vlastní kapitál = průměr z
hodnot na začátku a na konci roku)
tis. Kč
výdaje na pořízení dlouhodobého
hmotného a nehmotného majetku
podle výkazu cash flow
%
(vlastní kapitál + dlouhodobé
závazky + rezervy + dlouhodobé
bankovní úvěry)
/ stálá aktiva
(stálými aktivy se rozumí hmotný,
nehmotný i finanční dlohodobý majetek)
výkony = tržby za prodej vlastních
výrobků a služeb + změna stavu zásob
vlastní činnosti + aktivace)
(prům. aktiva = průměr z hodnot na
začátku a na konci roku)
Obrat aktiv
1
(tržby za prodej zboží + výkony) /
průměrná aktiva
Poměr provozního cash flow
k závazkům
%
čistý peněžní tok z provozní činosti
/ (Dlouhodobé závazky + rezervy +
dlouhodobé úvěry)
tis. Kč
čistý peněžní tok z provozní činosti
Rentabilita aktiv čistá (ROA netto)
%
zisk po zdanění / průměrná aktiva
(průměrná aktiva = průměr z hodnot na
začátku a na konci roku)
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE
netto)
%
zisk po zdanění / průměrný vlastní
kapitál
(průměrný vlastní kapitál = průměr z
hodnot na začátku a na konci roku)
Stupeň odepsanosti dlouhodobého
hmotného majetku
%
Oprávky a opravné položky k
dlouhodobého hmotného majetku /
Pořizovací cena dlouhodobého
hmotného majetku v užívání, brutto
Provozní cash flow
Tržby
tis. Kč
tržby za prodej zboží + tržby za
prodej vlastních výrobků a služeb
38
POUŽITÉ ZKRATKY:
ZKRATKY:
ČD
ČNB
ČSN EN ISO
DLHM
DLM
EBIT
EBITDA
EHO
ECH
EMĚ
ELE
EPO
EPR
ETU
MSSS
OECD
OR
PC
PHM
PÚUL
ROA
ROE
SD
DB
DNT
SD-KD
PL
PT
SF
ZC
České dráhy
Česká národní banka
Česká technická norma přejímající evropskou normu a mezinárodní normu
ISO
dlouhodobý hmotný majetek
dlouhodobý majetek
zisk před zdaněním a ostatními výnosy a náklady
zisk před zdaněním, ostatními výnosy a náklady a odpisy
elektrárna Hodonín
elektrárna Chvaletice
elektrárny Mělník
elektrárna Ledvice
elektrárna Poříčí
elektrárny Prunéřov
elektrárna Tušimice
Městská správa sociálních služeb
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
obchodní rejstřík
pořizovací ceny
pohonné hmoty
Provoz úpravna uhlí Ledvice
rentabilita aktiv čistá
rentabilita vlastního kapitálu čistá
Severočeské doly a.s.
Doly Bílina
Doly Nástup Tušimice
SD - Kolejová doprava, a.s.
provoz Ledvice
provoz Tušimice
sociální fond
zůstatkové ceny
Seznam použitých tabulek a grafů
Tabulka č.1: Vybrané ekonomické ukazatele
Tabulka č.2: Vlastní ukazatele výkonnosti
Tabulka č.3: Rozdělení výdajů patřících do nákladové položky Služby v tis.Kč
Tabulka č.4: Ukazatele hospodaření
Tabulka č.5: Metodika výpočtu ukazatelů hospodaření:
Tabulka č.6: Konsolidační celek SKUPINA ČEZ k 31.12.2008
Graf č. 1: Rozdělení tržeb z prodeje služeb (v %)
Graf č. 2: Rozdělení manipulací a přeprav uhlí podle jednotlivých odběratelů (v tis. tun)
39
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2008
v podnikatelském seskupení Severočeských dolů dle §66a, odst. 9 Obchodního
zákoníku
VYMEZENÍ SUBJEKTŮ:
Přímo ovládající osoba: Severočeské doly a.s.
Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov
KS Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 495
IČ: 49 90 19 82
Nepřímo ovládající osoba: ČEZ, a. s.
Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4
Rejstříkový soud v Praze, oddíl B, vložka 1581
IČ: 45 27 46 49
Ovládaná osoba:
SD - Kolejová doprava, a.s.
Tušimice 7, 432 01 Kadaň
KS Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1389
IČ: 25 43 81 07
Ostatní propojené osoby přes přímo ovládající osobu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
PRODECO, a.s.
SD - 1.strojírenská, a.s.
SD - Autodoprava, a.s.
SD - Humatex, a.s.
SD - Vrtné a trhací práce, a.s.
Skládka Tušimice, a.s.
SD – Rekultivace, a.s.
IČ: 25 02 07 90
IČ: 25 43 71 27
IČ: 25 02 81 97
IČ: 25 45 84 42
IČ: 25 02 27 68
IČ: 25 00 55 53
IČ: 27 32 90 11
ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ:
Společnost Severočeské doly a.s. disponuje 100 % podílem na hlasovacích právech ve
společnosti SD – Kolejová doprava, a.s. a je tak jejím jediným akcionářem.
Společnost ČEZ, a.s. disponuje 100 % podílem na hlasovacích právech ve společnosti
Severočeské doly a.s. a je tak jejím jediným akcionářem.
Vztah mezi společnostmi ČEZ, a.s., Severočeské doly a.s. a společností SD – Kolejová
doprava, a.s. je založen na principu tzv. faktického koncernu, z čehož vyplývá, že mezi
těmito společnostmi nebyla uzavřena ovládací smlouva. Dozorčí rada současně provádí
kontrolu nad výkonem působnosti představenstva a nad uskutečňováním podnikatelské
činnosti společnosti SD – Kolejová doprava, a.s.
40
Tabulka č.6: Konsolidační celek SKUPINA ČEZ k 31.12.2008
Obchodní firma
IČ
Sídlo
Podíl
ovládající
osoby
na ZK
%
Podíl
ovl. osoby
na hl. právech
%
Podíl ČEZ
na ZK
-
-
-
Mateřská společnost:
ČEZ, a. s.
45274649 Praha 4, Duhová 2/1444
Dceřiné podniky:
ALLEWIA leasing s.r.o.
CEZ Bosna i Hercegovina d.o.o.
CEZ Bulgaria EAD
CEZ Ciepło Polska sp. z o.o.
CEZ Deutschland GmbH
CEZ Distributie S.A.
CEZ FINANCE B.V.
CEZ Hungary Ltd.
CEZ Chorzow B.V.
CEZ MH B.V.
CEZ Poland Distribution B.V.
CEZ Polska Sp. z o.o.
CEZ Romania S.R.L.
CEZ Servicii S.A.
CEZ Silesia B.V.
CEZ Trade Bulgaria EAD
CEZ Trade Polska Sp. z o.o.
CEZ Trade Romania S.R.L.
CEZ Vanzare S.A.
ČEZ Distribuce, a. s.
ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
CEZ Elektro Bulgaria AD
CEZ Elektroproizvodstvo Bulgaria AD
ČEZ Energetické produkty, s.r.o.
ČEZ Energetické služby, s.r.o.
ČEZ ICT Services, a. s.
CEZ Laboratories Bulgaria EOOD
ČEZ Logistika, s.r.o.
ČEZ Měření, s.r.o.
ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.
ČEZ Prodej, s.r.o.
CEZ Razpredelenie Bulgaria AD
61942634 Bohumín, Šunychelská 1159
Bosna a Hercegovina
Bulharsko, Sofie, 2A Sarbona St.
Polsko, Warszawa, ul. Nowy Świat 64
Německo, Mnichov, Karl-Theodor-Str. 69
Rumunsko, Craiova, Str. Brestei Nr. 2
Nizozemí, Amsterdam, Herengracht 548
Maďarsko, Budapešť, Szabadság tér 7-9.
Nizozemí, Rotterdam, 3013 AL, Weena 327
Nizozemí, Rotterdam, 3013 AL, Weena 327
Nizozemí, Rotterdam, 3013 AL, Weena 327
Polsko, Warszawa, ul. Rondo ONZ, , lokal VII Pietro
Rumunsko, Bukurešť, Str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 2A
Rumunsko, Pitesti, 148 Republicii Boulevard
Nizozemí, Rotterdam, 3013 AL, Weena 327
Bulharsko, Pernik, 65 Světa Petka St.
Polsko, Warszawa, ul. Rondo ONZ, , lokal VII Pietro
Rumunsko, Bukurešť, Str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 2B
Rumunsko, Craiova, Str. Brestei Nr. 2
27232425 Děčín 4, Teplická 874/8
26871823 Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3123/152
Bulharsko, Sofia, 2a Saborna Str.
Bulharsko, Village of Ezerovo, Varna District, PC 9168
28255933 Hostivice, Komenského 534
27804721 Ostrava, Vítkovice, Výstavní 1144/103
26470411 Praha 2, Fügnerovo nám. 1866/5
Bulharsko, Sofia, 1 Dobrinova Skala str.
26840065 Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 568/147
25938878 Hradec Králové, Riegrovo náměstí 1493
25938924 Hradec Králové, Křižíkova 788
27232433 Praha 4, Duhová 1/425
Bulharsko, Sofia, Tzar Simeon 330
41
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
51,01%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
51,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
51,01%
100,00%
100,00%
67,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
67,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
51,01%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
51,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
51,01%
100,00%
100,00%
67,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
67,00%
%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
51,01%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
51,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
51,01%
100,00%
100,00%
67,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
67,00%
Obchodní firma
CEZ RUS OOO
CEZ Slovensko, s.r.o.
ČEZ Správa majetku, s.r.o.
CEZ Srbija d.o.o.
ČEZ Teplárenská, a.s.
CEZ Ukraine CJSC
ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.
Elektrociepłownia Chorzów "ELCHO" Sp. z o.o.
Elektrownia Skawina S.A.
M.W. Team Invest S.r.L.
New Kosovo Energy L.L.C.
NERS d.o.o.
Ovidiu Development S.r.l.
PPC Úžín, a.s.
PRODECO, a.s.
SD - 1.strojírenská, a.s.
SD - Autodoprava, a.s.
SD - KOMES, a.s.
SD - Kolejová doprava, a.s.
SD - Rekultivace, a.s.
Severočeské doly a.s.
STE - obchodní služby spol. s r.o. v likvidaci
ŠKODA PRAHA a.s.
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
TEC Varna EAD
Tomis Team S.r.l.
Transenergo International N.V.
Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.
ZAO TransEnergo
Přidružené podniky:
Akcez Enerji A.S.
CM European Power International B.V.
CM European Power International s.r.o.
Coal Energy, a.s.
LOMY MOŘINA spol. s r.o.
IČ
26206803
27309941
26376547
27198367
25020790
25437127
25028197
28666674
25438107
27329011
49901982
49826182
00128201
27257517
46356088
Sídlo
Rusko
Slovensko, Bratislava, Gorkého 3
Děčín IV, Teplická 874/8
Srbsko, Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6
Chomutov, Školní 1051/30
Ukrajina, Kyjev, Velyka Vasylkyvska 5
Plzeň, Guldenerova 2577/19
Polsko, Chorzów, ul. M.Skłodowskiej-Curie 30
Polsko, Skawina, Piłsudskiego 10
Rumunsko, Constanta County, Galbiori, Morii St 2
Kosovo, Prishtina, Andrej Gropa Nr. 1
Bosna a Hercegovina, Gacko, Industrijska zona bb
Rumunsko, Constanta County, Galbiori, Morii St 2
Praha 3, Seifertova 570/55
Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78
Bílina, Důlní čp. 437
Bílina, Důlní čp. 429
Most, Moskevská 14/1, PSČ 43401
Kadaň, Tušimice 7
Kadaň, Tušimice 7
Chomutov, Boženy Němcové 5359
Praha 2, Vinohradská 8
Praha 4, Duhová 2/1444
Praha 4, Duhová 2/1444
Bulharsko, Village of Ezerovo
Rumunsko, Constanta County, Galbiori, Morii St 2
Nizozemí, Rotterdam, 3013 AL, Weena 327
Husinec-Řež, čp.130
Rusko, Moskva, Dvornikova 7
Turecko, Istanbul, 34437, Gümüşsuyu Beyoğlu, Miralay
Nizozemí, Rotterdam, 3013 AL, Weena 327
Slovensko, Bratislava 824 12, Vlčie hrdlo 1/A
26485079 Praha 1, Václavské náměstí 846/1
61465569 Mořina, okres Beroun
42
Podíl
ovládající
Podíl
osoby
ovl. osoby
na ZK
na hl. právech
%
%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
75,20%
75,20%
99,91%
99,91%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
51,00%
51,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
92,65%
92,65%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
67,00%
67,00%
52,46%
52,46%
100,00%
100,00%
50,00%
50,00%
100,00%
40,00%
51,05%
50,00%
50,00%
100,00%
40,00%
50,00%
Podíl ČEZ
na ZK
%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
75,20%
99,91%
100,00%
100,00%
51,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
92,65%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
67,00%
52,46%
67,00%
50,00%
50,00%
50,00%
40,00%
51,05%
OBDOBÍ:
Tato zpráva postihuje účetní období 2008 a to od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008.
PŘEDKLÁDÁ:
Tuto zprávu předkládá představenstvo společnosti SD - Kolejová doprava, a.s.
k projednání v dozorčí radě společnosti (§ 66a, odst.10 Obch. zák.), aby pak spolu s účetní
závěrkou a výroční zprávou mohla být předána k přezkoumání auditorovi (§ 66a, odst. 11
Obch. zák.) a jako součást výroční zprávy společnosti a spolu s jeho výrokem byla uložena
do sbírky listin společnosti vedeném u příslušného rejstříkového soudu.
V souladu s § 66a, odst.9 Obch. zák. bude tato zpráva připojena k výroční zprávě
společnosti.
SEZNAM UZAVŘENÝCH OBCHODNÍCH
OBCHODNÍCH SMLUV S PŘÍMO OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU:
V následujícím přehledu předkládáme podrobný seznam obchodních smluv uzavřených a
platných v průběhu roku 2008 případně uzavřených v letech předchozích, které se
jakýmkoliv způsobem týkaly účetního období roku 2008. Všechny částky uvedené v této
zprávě jsou včetně DPH.
OBCHODNÍ SMLOUVY – OSOBA OVLÁDANÁ JAKO KUPUJÍCÍ (OBJEDNAVATEL,
(OBJEDNAVATEL, NÁJEMCE):
NÁJEMCE):
SEVEROČESKÉ DOLY A.S.
A.S.
Licenční smlouva k ochranné známce - právo užívání OZ č. 196543 SD a.s.
Číslo smlouvy: SD-KD č. 7/2002 ze dne 4. 12. 2001
Cena:
jednorázový licenční poplatek = 26.250,- Kč uhrazen v roce 2002
Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou
Smlouva o poskytování služeb v oblasti informačních technologií ve znění
dodatků č. 1 až č. 2
Číslo smlouvy: 4/2007/OIT (SD-KD č. 031/2007)
Cena:
= 2 115 219,27 Kč
Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou
Smlouva o podmínkách dodávek zboží – MTZ ve znění dodatku č. 1/2005
Číslo smlouvy: OZ/P/0006/2005 (SD-KD č. 39/2005) ze dne 30. 12. 2004
Cena:
= 9 715 462,34 Kč
Doba trvání smlouvy: na dobu určitou do 31. 12. 2009
Kupní smlouva – na prodej teplých a mražených jídel na závodní stravování
Tušimice a Ledvice
Číslo smlouvy: SD-KD č. 049/2007 ze dne 28. 6. 2007
Cena:
= 2 479 494,86 Kč
Doba trvání smlouvy: od 1. 7. 2007 na dobu neurčitou.
Smlouva o platebním styku
Číslo smlouvy: SD-KD č.: 059/2007
Cena: 0 Kč
Doba trvání smlouvy: neurčito
43
Smlouva o směnečných obchodech a o úschově směnek
Číslo smlouvy: 364/OF/08 (SD-KD č.:032/2008)
Cena: 535,50 Kč
Doba trvání smlouvy: neurčito
Kupní smlouva – na prodej movité věci (elektrické lokomotivy 130.048 a 130.052)
Číslo smlouvy: K/121/KO/08 (SD-KD č.:104/2008)
Cena: 5 325 964,00 Kč
Doba trvání smlouvy: 19.11.2008
Kupní smlouva – na prodej movité věci (mobilní telefon, Pocket PC HP. Disk
externí a pouzdro na mobilní telefon)
Číslo smlouvy: K/123/KO/08 (SD-KD č.:114/2008)
Cena: 10 713,07 Kč
Doba trvání smlouvy: 18.12.2008
Smlouva o nájmu telekomunikačních zařízení a o poskytování služeb
spojených s užíváním těchto zařízení ve znění dodatků č.1 až 14.
Číslo smlouvy: ZU-33/01 (SD-KD č.:006/2002)
Cena: 217 523,64 Kč
Doba trvání smlouvy: 31.12.2011
Smlouva č. OZ/E/0016/2006 o zřízení a provozování konsignačního skladu ND
na kolejová vozidla
Číslo smlouvy: SD-KD č.:032/2006
Cena: 460 593,65 Kč
Doba trvání smlouvy: neurčito
Kupní smlouva - na dodávku pitné a užitkové vody - Tušimice včetně dodatků –
cenových ujednání č. 1 až č. 17
Číslo smlouvy: RŽP 17/2001 (SD-KD č. 017/2002) ze dne 17. 12. 2001
Cena:
= 33 501,45 Kč
Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou
Smlouva o dílo - čištění odpadních splaškových vod - Tušimice vč. dodatku č. 2
Číslo smlouvy: OE 9/2004 (SD-KD č. 004/2005) ze dne 4. 1. 2005
Cena:
= 22 265,57 Kč
Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou
Smlouva o dílo - čištění odpadních zaolejovaných vod – Tušimice vč. dodatků č. 1
až 5
Číslo smlouvy: OE 10/2004 (SD-KD č. 005/2005) ze dne 4. 1. 2005
Cena:
= 36 638,06 Kč
Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou
Smlouva o nájmu nebytových prostor – budova „A“ včetně dodatku č.5
Číslo smlouvy: SD-KD č. 008/2005
Cena:
= 317 338,38 Kč
Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou
Smlouva o nájmu movitého a nemovitého majetku - Tušimice (vč. příloh) ve
znění dodatků č. 1 až č. 5
Číslo smlouvy: DNT 028/2005 (SD-KD č. 015/2005) ze dne 14. 1. 2005
Cena:
= 22 703 495,92– cena včetně nájemného formou oprav
Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou
44
Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi
– Tušimice vč. dodatku č. 1 až č. 5
Číslo smlouvy: DNT 012/2005 (SD-KD č. 018/2005) ze dne 24. 1. 2005
Cena:
= 2 245 006,90 Kč
Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou
Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi
– VN odběr – Tušimice vč. dodatku č. 1 až č. 4
Číslo smlouvy: DNT 013/2005 (SD-KD č. 019/2005) ze dne 24. 1. 2005
Cena:
= 26 626 309,51 Kč
Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou
Kupní smlouva na dodávky a odběr tepelné energie vč. dodatku č. 1 až č. 3
Číslo smlouvy: DNT 092/2005 (SD-KD č. 046/2005) ze dne 29. 7. 2005
Cena:
= 1 121 030,98 Kč
Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou
Smlouva o užívání šatnovacích skříněk v objektu centrálních šaten v Tušimicích
vč. dodatku č. 1 až č. 2
Číslo smlouvy: SD-KD č. 025/2006 ze dne 31. 3. 2006
Cena:
= 738 138,57 Kč
Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou
Kupní smlouva na dodávku a odběr tepla a TUV vč. přílohy A) a přílohy B) Ledvice
Číslo smlouvy: TE - 02/02 (VTN/129-03) (SD-KD č. 015/2002) ze dne 17. 12. 2001
vč. platných cenových ujednání Přílohy A) - č. II. a č. III.
vč. platných cenových ujednání Přílohy B) - č. 8
Cena:
= 223 528,28 Kč
Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou
Smlouva o poskytování služeb šaten a koupelen
Číslo smlouvy: VTN 13-05 (SD-KD č. 007/2005) ze dne 3. 1. 2005
Cena:
= 153 183,21 Kč
Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou
Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi Ledvice vč.přílohy A a B ve znění dodatku (cenové přílohy č. 05)
Číslo smlouvy: EL – 02/05 (VTN 32-05) (SD-KD č. 023/2005) ze dne 3. 2. 2005
Cena:
= 1 739 981,19 Kč
Doba trvání smlouvy: do na dobu neurčitou
Smlouva o nájmu telekomunikačních zařízení a o poskytování služeb
realizovaných prostřednictvím těchto zařízení - Ledvice, vč. příloh č. 1 až č. 4
Číslo smlouvy: TEL - 02/05 (SD-KD č. 025/2005) ze dne 6. 1. 2005
Cena:
= 141 989,37 Kč
Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou
Kupní smlouva č. VTN 063-2007 na dodávku a odkanalizování pitné a užitkové
vody vč. dodatku 1 a 2
Číslo smlouvy: SD-KD č. 038/2007
Cena:
= 11 025,95 Kč
Doba trvání smlouvy: ukončena 31.12.2008 smlouvou č. 078/2008
45
Kupní smlouva na dodávku a odkanalizování pitné a užitkové vody – Ledvice
vč. dodatku č. 1
Číslo smlouvy: VTN 056/2008 (SD-KD č. 078/2008)
Cena:
= 4 974,54 Kč
Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou
Nájemní smlouva na věci movité i nemovité - Ledvice (vč. příloh) ve znění dodatku
smlouvy č. 1 a č. 2
Číslo smlouvy: VTN 30-06 (SD-KD č. 018/2006) ze dne 28. 2. 2006
Cena:
= 3 684 739,80 Kč - cena včetně nájemného formou oprav
Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou
Nájemní smlouva na pronájem nebytových prostor vč. dodatků 1 až 3
Číslo smlouvy: VTN 29-06 (SD-KD č. 017/2006)
Cena:
= 24 025,52 Kč
Doba trvání smlouvy: ukončení 29.2.2008
Smlouva o spoluužívání majetku Severočeských dolů a. s., - Ledvice vč. dodatku
č. 1
číslo smlouvy: VTN 31-06 (SD-KD č. 19/2006) ze dne 28. 2. 2006
cena:
= 37 606,38 Kč
doba trvání smlouvy: ukončena dohodou k 29.2.2008
Další případné drobné služby byly poskytovány vždy na základě vystavené jednorázové
časově omezené objednávky na konkrétní službu (školení BOZP, výkony reprografie,
povolení vjezdu, kreditní karty) v celkové výši = 664 167,70 Kč nebo přeúčtováno na
základě platné kolektivní smlouvy SD-KD (vitamíny a vakcíny) v celkové výši =63 004,18 Kč.
obrat celkem:
80 930 057,79 = Kč/rok 2008 vč. DPH
OBCHODNÍ SMLOUVY - OSOBA OVLÁDANÁ JAKO ZHOTOVITEL (SKLADOVATEL,
(SKLADOVATEL,
PRONAJÍMATEL, DOPRAVCE)
DOPRAVCE)
Smlouva o provádění činnosti bezpečnostního poradce pro přepravu
nebezpečných věcí na drahách
Číslo smlouvy: SD-KD č. 018/2004 ze dne 26. 4. 2004
Cena: smluvní
Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou
Smlouva o dílo – na provozování drah Severočeských dolů-DNT a provozování
drážní dopravy na těchto drahách
Číslo smlouvy: SD-KD č.:001/2008
Cena: smluvní
Doba trvání smlouvy: do 31.12.2008
Smlouva o dílo – na provozování drah Severočeských dolů DB a provozování
drážní dopravy na těchto drahách
Číslo smlouvy: SD-KD č.:002/2008
Cena: smluvní
Doba trvání smlouvy: do 31.12.2008
46
Smlouva o dílo na provozování drah a provozování dráhy – vlečky „Lom
Libouš“
Číslo smlouvy: DNT 071/2005 (SD-KD č. 022/2005) ze dne 28. 6. 2005
Cena: smluvní
Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou
Smlouva o zřízení a provozování konsignačního skladu ND na kolejová vozidla
č. 2201 - Tušimice
Číslo smlouvy: OZ/E/0016/2006 (SD-KD č. 032/2006) ze dne 28. 4. 2006
Cena: smluvní
Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou
Smlouva o nájmu nebytových prostor - Tušimice
Číslo smlouvy: OZ/M/0017/2006 (SD-KD č. 033/2006) ze dne 28. 4. 2006
Cena: smluvní
Doba trvání smlouvy: od 1. 5. 2006 na dobu neurčitou
Z důvodu zachování obchodního tajemství nejsou u výše uvedených smluv uvedeny
jednotlivé fakturace.
Další případné drobné služby byly poskytovány vždy na základě vystavené jednorázové
časově omezené objednávky na konkrétní službu (vlečkové výkony, reklamní předměty,
refundace mzdy, refakturace).
obrat celkem:
= 311 042 180,40 Kč/rok 2008 vč. DPH
SEZNAM UZAVŘENÝCH OBCHODNÍCH
OBCHODNÍCH SMLUV S OSTATNÍMI PROPOJENÝMI
PROPOJENÝMI OSOBAMI PŘES
PŘÍMO OVLÁDAJÍCÍ OSOBU:
OSOBU:
PRODECO, a.s.
IČ:
IČ: 25 02 07 90
Nebyly realizovány žádné obchodní případy.
SD - 1. strojírenská, a.s.
Smlouva o dílo – celoroční rámcová smlouva na práce dle předmětu podnikání
zhotovitele
Číslo smlouvy: 2008/010/Tu-Bí (SD-KD č. 017/2008)
Cena:
= 60 211,62 Kč
Doba trvání smlouvy: na dobu určitou do 31. 12. 2008
SD - Autodoprava,
Autodoprava, a.s.
IČ:
IČ: 25 43 71 2727- jako zhotovitel
IČ:
IČ: 25 02 81 97 - jako zhotovitel
Smlouva o operativním leasingu vozidel ve znění dodatku č. 1 a Ceníku
Číslo smlouvy: SD-KD č. 005/2008
Cena:
= 1 170 184,75 Kč
Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou
47
Smlouva o provozu dopravních prostředků vč. dodatku č.1 až č. 3
Číslo smlouvy: SD-KD č. 011/2006 ze dne 2. 1. 2006
Cena:
= 56 014,49 Kč
Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou
SD - Humatex, a.s.
IČ:
IČ: 25 45 84 42
Nebyly realizovány žádné obchodní případy.
SD - Vrtné a trhací práce, a.s.
IČ:
IČ: 25 02 27 68 - jako objednavatel
Nebyly realizovány žádné obchodní případy.
Obchodně přepravní smlouva - přeprava a manipulace s vozovými zásilkami ve
znění dodatku č.1
Číslo smlouvy: SD-KD č. 028/2006 ze dne 28. 4. 2006
Cena:
nebyla prováděna činnost
Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou
Skládka Tušimice, a.s.
IČ:
IČ: 25 00 55 53
524,50 Kč
SD - Rekultivace, a.s.
IČ:
IČ: 27 32 90 11
Nebyly realizovány žádné obchodní případy.
SEZNAM UZAVŘENÝCH OBCHODNÍCH
OBCHODNÍCH SMLUV S NEPŘÍMO OVLÁDANOU OSOBOU
OSOBOU
OSOBA OVLÁDANÁ JAKO KUPUJÍCÍ (OBJEDNAVATEL,
(OBJEDNAVATEL, NÁJEMCE)
ČEZ
Nájemní smlouva nebytových prostor a služeb souvisejících s nájmem ve znění
dodatků č. 1 až 4
Číslo smlouvy: PR/002651113 SD-KD č. 021/2004
Cena:
= 61 024,89 Kč
Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou
Smlouva o dodávce tepelné energie
Číslo smlouvy: PR/00229319 SD-KD č. 009/2005
Cena:
= 1 815,00 Kč
Doba trvání smlouvy: ukončena k 30.6.2008
Kupní smlouva o dodávce a odběru elektrické energie z rozvodu ČEZ – ETU
Číslo smlouvy: TU/00233248 SD-KD č. 017/2005
Cena:
= 1 759,32 Kč
Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou
Smlouva o dodávce tepelné energie včetně dodatku č. 1
Číslo smlouvy: 69934700_1 SD-KD č. 094/2008
Cena:
= 85 618,00 Kč
Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou
48
Smlouva o nájmu nebytových prostor a službách souvisejících s nájmem
Číslo smlouvy: 001484_2008 SD-KD č. 102/2008
Cena:
= nájemné a služby: 5 271,78 Kč
elektrická energie: 2 429,58 Kč
Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou
Smlouva o nájmu zdvihacího zařízení Č. ME/000060_2009
Číslo smlouvy: SD-KD č. 116/2008
Cena:
= 14 080,08 Kč
Doba trvání smlouvy: od 1.9.2008 na dobu neurčitou
Smlouva o nájmu nebytových prostor a službách souvisejících s nájmem
Číslo smlouvy: SD-KD č. 117/2008
Cena:
= 355 894,56 Kč
Doba trvání smlouvy: od 1.9.2008 na dobu neurčitou
Dohoda agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení zaměstnance
Číslo smlouvy: SD-KD č. 010/2008
Cena:
= 217 279,13 Kč
Doba trvání smlouvy: od 1.2.2008 do 30.6.2008
Smlouva o dodávce tepelné energie č. 69936101_1
Číslo smlouvy: SD-KD č. 106/2008
Cena:
= 1 996,00 Kč
Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou
Další případné drobné služby byly poskytovány vždy na základě vystavené jednorázové
časově omezené objednávky na konkrétní službu (vlečkové výkony, reklamní předměty,
refundace mzdy, refakturace) v celkové výši = 132 624,13 Kč.
obrat celkem:
879 792,47 = Kč/rok 2008 vč. DPH
OBCHODNÍ SMLOUVY – OSOBA OVLÁDANÁ JAKO ZHOTOVITEL (SKLADOVATEL,
(SKLADOVATEL,
PRONAJÍMATEL, DOPRAVCE)
DOPRAVCE)
Smlouva na provozování vlečky, vykládky paliva, vápence a posunu při
nakládce energosádrovce na elektrárnách Prunéřov 1 a 2, včetně dodatku č. 1 a
2
Číslo smlouvy: PR/00231232 SD-KD č. 065/2003
Cena: smluvní
Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou
Smlouva na obsluhu technologie zauhlování EMĚ II, EMĚ III, mazutové stanice
a rozmrazovacích tunelů
Číslo smlouvy: ME/30031201 SD-KD č. 003/2008
Cena: smluvní
Doba trvání smlouvy: na dobu určitou do 31.8.2008
Smlouva na „Provozování dráhy a drážní dopravy, zauhlování, skládky paliv a
ostatní činnosti-EMĚ“, včetně dodatku č. 1 a 2
Číslo smlouvy: ME/279908 SD-KD č. 044/2007
Cena: smluvní
Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou
49
Smlouva o dílo - přeprava lokomotivy z elektrárny Tisová do elektrárny
Počerady
Číslo smlouvy: PC/4400003559 SD-KD č. 082/2008
Cena: smluvní
Doba trvání smlouvy: na dobu určitou do 10.10.2008
Smlouva o dílo - přeprava lokomotivy z elektrárny Počerady do elektrárny
Tisová
Číslo smlouvy: PC/4400002755 SD-KD č. 060/2008
Cena: smluvní
Doba trvání smlouvy: na dobu určitou do 30.7.2008
Smlouva o dílo - přeprava lokomotivy z ELE do Chebu
Číslo smlouvy: PR/4400004213 SD-KD č. 060/2008
Cena: smluvní
Doba trvání smlouvy: na dobu určitou do 17.12.2008
Přeprava hnědého uhlí z žst. Světec do žst. Hněvice na základě objednávky č.
4100028329
Číslo smlouvy: SD-KD č. 107/2008
Cena: smluvní
Doba trvání smlouvy: na dobu určitou do 31.12.2008
Mandátní smlouva č. 4400000386 – na činnosti vlečky ELE
Číslo smlouvy: SD-KD č. 021/2008
Cena: smluvní
Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou
Smlouva o dílo č. TU/00275862 – vlečkové výkony a služby na ETU
Číslo smlouvy: SD-KD č. 007/2007
Cena: smluvní
Doba trvání smlouvy: od1.1.2007 do 31.3.2008
Smlouva o dílo č. 4400001537 – vlečkové výkony a služby na ETU
Číslo smlouvy: SD-KD č. 038/2008
Cena: smluvní
Doba trvání smlouvy: od1.4.2008 do 31.12.2008
Smlouva o vlečkově dopravě – ve znění dodatků (1-10)
Číslo smlouvy: SD-KD č. 089/2002
Cena: smluvní
Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou
Z důvodu zachování obchodního tajemství nejsou u výše uvedených smluv uvedeny
jednotlivé fakturace.
obrat celkem:
58 405 136,52 = Kč/rok 2008 vč. DPH
OBCHODNÍ SMLOUVY S OSTATNÍMI SPOLEČNOSTMI
SPOLEČNOSTMI SKUPINY ČEZ:
ČEZ ICT
Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb
Číslo smlouvy: V04//2009 SD-KD č. 017/2004
Cena:
41 131,00 Kč
Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou
50
SEZNAM PRÁVNÍCH ÚKONŮ
ÚKONŮ PROVEDENÝCH V ZÁJMU PROPOJENÝCH OSOB:
OSOB:
V dalším uvádíme soupis právních úkonů nemající povahu obchodních smluv, které
realizovaly propojené osoby vůči sobě navzájem v roce 2008 a které se bezprostředně
dotýkaly společnosti v roce 2008:
▪ Smlouva o převodu činností uzavřená podle § 269, odst. 2 Obchodního zákoníku
Tato smlouva SD-KD č. 9/2002 byla uzavřena mezi ovládanou a ovládající osobou
v souvislosti s převodem obslužných činností kolejové dopravy včetně přechodu práv a
povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů u zaměstnanců.
K převodu činností došlo na základě této smlouvy k datu 1. 1.2002.
V průběhu roku 2003 došlo k ukončení splátek půjček z FKSP SD a.s. u posledního
zaměstnance a smlouva zůstává v platnosti již pouze z důvodu neukončení soudního
sporu s jedním zaměstnancem v souvislosti s porušením pravidel pro poskytování
stabilizačního příspěvku na řešení bytové otázky. V říjnu 2007 proběhl soud s uznáním
dlužné částky (=22.570,- Kč plus příslušenství do doby splacení) ze strany p. Dlaska
s tím, že od ledna 2008 bude splácet po tisícikoruně.
▪ Převzetí smluvního závazku
Dohoda o platbě vodného, stočného a srážkové vody (z titulu nájemce pro externí
pracoviště - Tušimice - Wap Prunéřov)
číslo dohody:
RŽP 21/2003 ze dne 5. 8.2003 (SD-KD č.53/2003)
doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou od 1. 8.2003
VÝČET OPATŘENÍ PŘIJATÝCH
PŘIJATÝCH V ZÁJMU NEBO NA POPUD PROPOJENÝCH OSOB:
▪ Společnost při svém založení přijala za svůj a do konce roku 2006 využívala ekonomický
a informační software S1 s tím, že dle svých potřeb využila možných změn v oblasti
rozdělení na střediskové hospodaření a v oblasti úpravy účtového rozvrhu do podmínek
společnosti. Po přizpůsobení softwaru do podmínek ovládané osoby byl tento vyhovující
a to i vzhledem k tomu, že zaměstnanci jeho obsluhu bez větších obtíží zvládali. V zájmu
sjednocení a vzhledem ke konsolidaci přešla naše společnost od 1.1.2007 na
společnou platformu SAP, kterou používá ovládající osoba.
▪ Společnost v zájmu řádného fungování ovládané osoby akceptovala některé z platných
směrnic a opatření platných u osoby ovládající s tím, že byly postupně upraveny v
souladu s potřebami osoby ovládané při dodržení platných právních předpisů a
s ohledem na potřeby ovládané osoby v oblasti účetnictví, daní, statistiky a výkaznictví.
JINÁ PLNĚNÍ POSKYTNUTÁ
POSKYTNUTÁ OVLÁDANOU OSOBOU:
V souvislosti s řádným fungováním společnosti byly ze strany ovládané osoby učiněny
nezbytná rozhodnutí a kroky k zabezpečení stanovených úkolů a cílů, které jsou v souladu
s rozhodnutím jediného akcionáře. Došlo tedy k následujícím úkonům nebo bezesmluvním
plněním:
51
▪ Pojištění odpovědnosti
dnosti za škody p
představenstva a DR společnosti
nosti
Z uzavřených
ených smluv o úpravě
úprav vztahů mezi společností a členem
lenem jeho představenstva
př
a
ze smluv o úpravě vztahů
ů mezi společností
spole
a členem její dozorčíí rady vyplývá smluvní
závazek společnosti
nosti na své náklady zabezpe
zabezpečit pojištění odpovědnosti
dnosti členů
č
orgánů za
způsobené škody. Společnost
čnost využila
vyu
nabídky vyplývající z členství
lenství ve skupin
skupině a
z důvodů minimalizace náklad
nákladů na toto pojištění byli členové orgánů
ů společnosti
spole
zahrnuti
do pojistné smlouvy ČEZ
EZ a. s. a příslušné
p
náklady byly přeúčtovány
továny (smlouva AIG Czech
Republic pojišťovna a.s. č. 7000044207
7000
(SD-KD č. 21/2007), v roce 200
2008 se jedná o
částku =6.100,- Kč/rok).
▪ Pojištění
ní managementu společnosti
spole
Z uzavřených
ených manažerských smluv vyplývá smluvní závazek společnosti
společnosti na své náklady
zabezpečit
it úrazové pojištění managementu. Společnost
Spole
využila nabídky
bídky mate
mateřské
společnosti a z důvodů minimalizace náklad
nákladů na skupinové úrazové pojištění
pojišt
je
management společnosti
nosti zahrnut do skupinové pojistné smlouvy SD a. s. a dochází
k přeúčtování příslušných
íslušných nákladů
náklad (smlouva Generali Pojišťovna
ovna a. s. č.0205775430 (SD(
KD č.66/2003) - 6.500,- Kč/rok
č/rok).
MAJETKOVÉ ÚJMY VZNIKLÉ
VZNIKLÉ Z UVEDENÝCH VZTAHŮ, ÚKONŮ
ÚKONŮ A OPATŘENÍ:
OPATŘENÍ:
Uvedenými uzavřenými
enými smlouvami, úkony a opatřeními
opat eními nebyla ze strany ovládající osoby
ani ze strany ostatních propojených osob způsobena
zp
ovládané osobě majetk
majetková újma.
VÝROK PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI:
Představenstvo společnosti
nosti SD - Kolejová doprava, a.s. konstatuje, že vynaložilo péči
pé
řádného hospodáře ke zjištění
ění
ní okruhu propojených osob a od ovládající osoby obdrželo
seznam propojených osob za rok 200
2008 a dle tohoto seznamu identifikovalo vztahy mezi
relevantními propojenými osobami a tyto vztahy popsalo v této zprávě. Představenstvo
ředstavenstvo
společnosti SD - Kolejová doprava, a.s. se domnívá, že peněžitá
pen
plnění,
ní, resp. protipln
protiplnění,
která byla poskytnuta na základě
základ výše popsaných vztahů mezi propojenými osobami, byla
v obvyklé výši, nebyly poskytnuty žádné výhody ani nevýhody a společnosti
společnosti nevznikla žádná
újma.
V Tušimicích, dne 12.března
ezna 2009
Za SD - Kolejová doprava, a.s.:
Ing. František Maroušek
předseda představenstva
Ing. Aleš Schilberger
místopředseda představenstva
52
Ing. Eduard Tyrpekl
člen představenstva
p
Identifikace společnosti
Obchodní firma:
SD - Kolejová doprava, a.s.
Sídlo:
Tušimice 7, 432 01 Kadaň
IČ:
25 43 81 07
DIČ:
CZ25 43 81 07
Bankovní spojení:
Komerční banka, a. s. Praha, pobočka Chomutov
číslo účtu
27 - 7667140257 / 0100
Základní kapitál:
355 000 000,- Kč
Telefon:
474 90 2161
Fax:
474 90 2916
Internet:
http://www.sd-kd.cz/
E-mail:
[email protected]
Obchodní firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad
Labem, oddíl B, vložka 1389, dne 7.listopadu 2001.
PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ:
PODNIKÁNÍ:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
provozování drážní dopravy dle zákona č.266/1994 Sb., v rozsahu vydaných licencí
provozování dráhy dle zákona č.266/1994 Sb., v rozsahu vydaných úředních povolení
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
zámečnictví
opravy ostatních dopravních prostředků
pronájem a půjčování věcí movitých
montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení
skladování zboží a manipulace s nákladem
činnost technických poradců v oblasti železniční přepravy nebezpečných věcí
53
Sponzorství a propagace
společnosti – část
fotodokumentace:
Vozidlo Městské správy sociálních služeb Kadaň Domov pro seniory
Gymnázium v Klášterci nad Ohří - zahájení
sportovní akce „24 hodin hry ve florbalu“
Brankář amatérských sportovců HC Lokomotiva
Bílina
Audiovizuální učebna pro výuku českého jazyka,
občanské nauky a dějepisu na SZŠ Chomutov
54

Podobné dokumenty