Den 3. - Buď posvěceno tvé jméno

Komentáře

Transkript

Den 3. - Buď posvěceno tvé jméno
Den 3 – Buď posvěceno tvé jméno Doporučený formát modlitebního setkání “Buď posvěceno tvé jméno…” (Matouš 6:9) Chvály • Oslavujte Boha ‐ jeho jména i to, co ta jména prozrazují o jeho charakteru.! „Neboť chlapec se nám narodil, syn je nám dán; na jeho rameni spočinulo panství. Dal mu jméno Podivuhodný rádce, mocný Bůh, Věčný Otec, Kníže pokoje.” (Izaiáš 9:5). • Děkujte Ježíši za to, že nám dává spravedlnost, skrze kterou můžeme být svatí, jako on je svatý. • Kniha Žalmů je výborný způsob, jak se učit chválit Boha, využijte ji. Oslavujte Hospodina za to, kdo je a co dělá. Vyznání • Požádejte, aby vám Bůh odpustil rouhání proti jeho jménu, rouhání vašich myšlenek a skutků. Vyznejte nedostatek svatosti a přijměte jeho odpuštění. „Tvým vykupitelem je Svatý Izraele; nazývá se Bohem vší země.” (Izaiáš 54:5). • Poproste Boha, aby vám zjevil hříchy ve vašem životě, které jste ještě nevyznali. Pak se na chvíli ztište a naslouchejte jeho hlasu. Požádejte ho o odpuštění a radostně přijměte jeho milost. Prosby a přímluvy • Odvolávejte se na zaslíbení, že: „On vás bude křtít v Duchu svatém a ohni.” (Matouš 3:11). • Modlete se za sebe, za členy místního sboru a všechny adventisty sedmého dne, aby: a) nenáviděli hřích ve všech jeho formách; b) naučili se vždy zůstávat v Kristu—„Kdo říká, že v něm zůstává, musí sám také žít tak, jak žil on.” (1. Janova 2:6); a c) abyste prožili posvěcení, abyste žili svatým životem—
„Podle toho svatého, který vás povolal, se i vy staňte svatými v celém svém způsobu života. Vždyť je napsáno: ‚Buďte svatí, neboť já jsem svatý.‘“ (1. Petrova 1:15, 16). • Modlete se za to, abychom uměli v každé oblasti našeho života vyvýšit Boží jméno, abychom ho nezneuctili, nezahanbili. • Modlete se, abychom se naučili přicházet před Hospodina s úctou a respektem. • MTTC: Za všechny, kdo jsou zahrnuti do podpůrné činnosti – biblické hodiny, zdravovědné přednášky, služby komunitě, pracovníci vypomáhajících při neštěstích a pohromách, služebnosti pro děti a mladé, modlitební skupiny atd., aby je Bůh vybavil dary, které pro svou práci potřebují – a aby jejich práce nesla ovoce. • Modlete se za to, aby nám Bůh pomáhal podobat se jeho charakteru. • Modlete se za to, abychom se naučili plně přijímat Kristovu milost a spravedlnost. • Vyjměte kartu z krabice přímluv a přečtěte z nich prosby. Udělejte to samé s vaším seznamem lidí, za které se těchto deset dní upřímně přimlouváte. Pak požádejte Boha, aby vám zjevil, jakými slovy z Písma se máte za tyto jednotlivce modlit. Může to být jeden verš nebo více. Napište si odkazy na kartu a modlete se slovy Bible. • Modlete se za další přání, která vám leží na srdci. Díkůvzdání • Poděkujte Bohu za to, že nám umožňuje žít svatými životy, kterými představujeme Boha světu. • Chvalte ho ve víře za zázraky, které činí v odpovědi na vaše modlitby. Doporučené písně: „Blíž tobě, blíže, Ježíši můj“ (Zpívejme Hospodinu #226); „Přijď Duchu svatý“ (Zpívejme Hospodinu #97), „Slavte Ježíše“ (Zpívejme Hospodinu #85), „Již pojďme vzdát chválu“ (Zpívejme Hospodinu #47) Ellen Whiteová o modlitbě Páně „Buď posvěceno tvé jméno…“ (Matouš 6:9). Posvětit Boží jméno vyžaduje, abychom slova, kterými mluvíme o Nejvyšší bytosti, pronášeli s úctou. „Svaté a bázeň budící je jeho jméno“ (Žalm 111,9). Nikdy nesmíme brát Boží jméno lehkomyslně do úst. Když se modlíme, vstupujeme do audienční síně Nejvyššího, a proto bychom před něho měli předstupovat s posvátnou bázní. I andělé si zastírají tváře v jeho přítomnosti. Svatí cherubíni a serafíni přistupují k jeho trůnu s největší úctou. Oč uctivěji bychom měli předstupovat před Pána a svého Stvořitele my, smrtelní a hříšní lidé. Posvětit Boží jméno znamená ještě mnohem více. I když navenek prokazujeme Bohu velkou úctu, jak to činili Židé v době Kristově, můžeme přitom jeho jméno neustále znesvěcovat. Toto svaté jméno vyjadřuje, že Bůh je plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný… který odpouští vinu, přestoupení a hřích“ (2. Mojžíšova 34, 6‐7). O Kristově církvi je prorocky předpověděno, že se bude nazývat: „Hospodin – spravedlnost naše“ (Jeremiáš 33, 16). Toto jméno nese každý následovník Kristův. Ono je dědictvím Božích dětí. Rodina se přece jmenuje po otci! Prorok Jeremiáš se v době velkého soužení Izraele modlil: „Nazývají nás tvým jménem, nezříkej se nás“ (Jer 14, 9). Boží jméno posvěcují nebeští andělé a obyvatelé bezhříšných světů. Když se modlíme: „Buď posvěceno tvé jméno“, prosíme, aby bylo posvěceno na tomto světě i v nás. Bůh se k nám přiznává před lidmi a anděly jako ke svým dětem. Modleme se, abychom nezneuctili „vznešené jméno, podle kterého jsme byli nazváni“ (Jakub 2, 7). Bůh nás posílá do světa jako své zástupce. V každém činu, který ve svém životě vykonáme, máme vyvýšit Boží jméno. Tato část modlitby Páně nás vyzývá, abychom projevovali rysy jeho povahy. Nemůžeme posvětit Boží jméno, nemůžeme být představitel Boha na světě, pokud svým životem a povahou nepředstavujeme život a povahu Boží. To se nám podaří jen tehdy, přijmeme‐li Kristovu milost a jeho ospravedlnění. ~ Myšlenky z hory blahoslavenství, str. 80(106, 107). 

Podobné dokumenty

Модел №: TV STAR Smart Stick III

Модел №: TV STAR Smart Stick III •  Если встроенный USB-интерфейс не удовлетворяет вашим потребностям, вы можете подключить к компьютеру USB-концентратор.

Více

Den 10 – Prosba o Ducha svatého

Den 10 – Prosba o Ducha svatého • Žádejte o Ducha svatého, jak byl zaslíben v ev. Lukáše 11:9‐13.   • Proste o obnovení křtu Duchem svatým. „…ale plni Ducha…” (Efezským 5:19).   • Proste o ještě bližší spojení s Bohem; proste o o...

Více

Evoluce člověka v teologickém kontextu

Evoluce člověka v teologickém kontextu tyto pozorované skutečnosti zároveň Božími „maskami“. Právě tak, jako je Bůh skrytý našemu přímému pozorování, co se týká jeho díla spásy, je skrytý i v jeho průběžné činnosti ve stvoření: „Věru, t...

Více

28/2010 - Koruna Česká

28/2010 - Koruna Česká Orientace, články            18­22  Klausova kleptokracie  Karlismus a frankismus  Kdo straší islámem. 

Více