STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Komentáře

Transkript

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo
Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka:
Spisová zn.:
Dle rozdělovníku
SPU 393629/2014
2RP40449/2011-130765/3
Vyřizuje: Bc. Kateřina Štrougalová
Tel: 515218604
E-mail: [email protected]
ID DS: z49per3
DATUM: 19. 8. 2014
Jednoduchá pozemková úprava - upřesnění přídělu - určení hranic pozemků v k.ú. Krhovice oznámení o vystavení dokumentace k upřesnění hranic přídělu, aktualizovaný soupis nároků
vlastníků, pozvánka na závěrečné jednání, poučení o vytyčení pozemků
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo (dále jen „pozemkový úřad“)
jako příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně
některých souvisejících zákonů, a podle § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a
pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a
jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
oznamuje
podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona všem účastníkům řízení, že Dokumentace k určení a upřesnění
hranic přídělu, zpracovaná v rámci Jednoduché pozemkové úpravy – upřesnění přídělu – určení
hranic pozemků v katastrálním území Krhovice bude po dobu 30 dnů, tj.
od 8. září 2014 do 8. října 2014 (včetně)
vystavena k nahlédnutí na Obecním úřadě v Krhovicích a na pozemkovém úřadě, nám.
Armády 1213/8, II. poschodí, dveře č. 312.
Současně pozemkový úřad s d ě l u j e, že v této době mají účastníci řízení poslední možnost
uplatnit své námitky a připomínky u pozemkového úřadu. K později podaným námitkám a
připomínkám se nepřihlíží.
Do dokumentace upřesnění přídělů lze nahlédnout:
V úředních hodinách Krajského pozemkového úřadu pro JmK, Pobočky Znojmo:
Pondělí, středa:
Úterý, čtvrtek, pátek:
8:00 - 17:00
8:30 - 14:00
Popřípadě lze dohodnout telefonicky na čísle: 515 218 604
V úředních hodinách Obecního úřadu Krhovice:
Pondělí:
Středa:
7:00 - 16:00
7:00 - 17:00
Kontakt na zpracovatele pozemkových úprav:
Ondřej Vala, DiS., tel. 538 702 097, email: [email protected]
Společnost GB – geodezie, spol. s r.o., Lazaretní 11a, Brno 615 00
Případné dotazy budou zodpovídat zástupci zpracovatele pozemkových úprav a pozemkového
úřadu dne 24. září 2014 od 9:00 do 15:00 na Obecním úřadě Krhovice.
Jako přílohu Vám zasíláme soupis nových pozemků. Pozemky byly přečíslovány a rozděleny dle
druhu pozemku, nebyly směňovány. Hranice pozemků byly přesně geometricky a polohově určeny
a u parcel s druhem pozemků orná půda, vinice, zahrada, ovocný sad a trvalý travní porost je
evidován kód BPEJ (bonitovaná půdně ekologická jednotka).
V případě, že vlastník pozemku, který je předmětem pozemkových úprav, zemřel a soud o dědictví
pravomocně ještě nerozhodl, jsou účastníci řízení o pozemkové úpravě osoby podle sdělení soudu
nebo soudního komisaře (§ 5 odst. 4 zákona).
Dle § 8 odst. 1) vyhlášky č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a
náležitostech návrhu pozemkových úprav, v platném znění, se soupis nároků v průběhu zpracování
návrhu pozemkových úprav upřesňuje (například z důvodu úpravy obvodu pozemkových úprav či
změny okruhu účastníků řízení); upřesněný nárok se dotčenému vlastníkovi doručí se stanovením
lhůty k podání námitek. Dle § 8 zákona pozemkový úřad zabezpečil vypracování soupisu nároků
vlastníků. Tyto pozemkový úřad zaslal vlastníkům v měsíci březnu roku 2014. V období od
původního zpracování nárokových listů do doby zpracování dokumentace upřesnění přídělů došlo
k novým zápisům na Vašem listu vlastnictví.
Vzhledem k výše uvedenému Vám zasíláme aktualizované nárokové listy ke dni 12.8.2014.
K aktualizovanému soupisu nároků mohou vlastníci pozemků uplatnit námitky u pozemkového
úřadu v termínu do 4.9.2014.
Podkladem pro vypracování soupisu nároků byly údaje z katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Znojmo, Pražská 63a,
669 52 Znojmo, výsledky zaměření skutečného stavu řešeného území a zjišťování průběhu hranic
pozemků (stanovení obvodu pozemkových úprav). Soupis nároků obsahuje všechny pozemky
evidované katastrálním úřadem na Vašem listu vlastnictví.
Pozemkový úřad na základě ustanovení § 11 odst. 3 zákona současně
svolává
závěrečné jednání, na kterém zhodnotí výsledky Jednoduché pozemkové úpravy – upřesnění
přídělu – určení hranic pozemků v katastrálním území Krhovice a seznámí účastníky se
zpracovanou dokumentací Jednoduché pozemkové úpravy, o které bude rozhodnuto. Jednání
proběhne:
Dne 14. října 2014 v 15 hodin v kulturním domě, Krhovice 104.
SPU 393629/2014
2
Program:
1. Prezence začíná od 14:30 do 15:00 (je nutno předložit občanský průkaz, popřípadě plnou
moc k zastupování).
2. Seznámení s dokumentací pozemkové úpravy a zhodnocení výsledků pozemkové úpravy.
3. Diskuze.
V případě, že se nemůžete jednání zúčastnit osobně, můžete se nechat zastupovat na základě plné
moci Vámi zvolenou osobou (v plné moci musí být uvedeno jméno, příjmení, adresa a datum
narození vlastníka i zmocněné osoby a účel zastupování). Toto neplatí, pokud byla udělena plná
moc pro zastupování na celé řízení o pozemkové úpravě.
Zápis ze závěrečného jednání včetně seznámení se zpracováním pozemkové úpravy obdrží každý
účastník současně s rozhodnutím o určení hranic pozemků v Jednoduché pozemkové úpravě –
upřesnění přídělu – určení hranic pozemků.
Žádosti o vytyčení nových pozemků lze podávat již v průběhu vystavení dokumentace k určení a
upřesnění hranic přídělu i na závěrečném jednání, nejpozději však do 31. října 2014 na adresu Státní
pozemkový úřad, Pobočka Znojmo, nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo. Formulář žádosti o
vytyčení obdržíte na pozemkovém úřadě ve Znojmě, na Obecním úřadě Krhovice a bude rovněž
k dispozici na závěrečném jednání.
RNDr. Dagmar Benešovská
vedoucí pobočky
Otisk úředního razítka
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro JMK
Pobočka Znojmo
Přílohy:
1. Aktualizovaný soupis nároků vlastníků
2. Soupis nových pozemků
SPU 393629/2014
3

Podobné dokumenty