periodická zpráva o činnosti CTA - Centre for Theoretical Astrophysics

Komentáře

Transkript

periodická zpráva o činnosti CTA - Centre for Theoretical Astrophysics
TITULNÍ LIST PERIODICKÉ ZPRÁVY 2008 PROJEKTU LC06014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
LC06014
CENTRUM TEORETICKÉ ASTROFYZIKY
řešitel - koordinátor - Prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc.
................................................................
(podpis)
za příjemc e - koordinátor - Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. (IČ: 67985815 )
ředitel
Doc. RNDr. Petr Heinzel, DrSc.
................................................................
(podpis, razítko)
Verze zprávy: 1
1 of 133
Zprac ováno dne: 5.2.2009
2. SKUTEČNOST ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ - 2008
2.1. PROJEKTOVÝ TÝM A ŘEŠITELSKÉ TÝMY
2.1.1. PROJEKTOVÝ TÝM
IČ organizace
67985815
Obchodní jméno - název
Astronomický ústav AV ČR, v .v .i.
Zkratka názvu
ASÚ AV ČR
Role organizace
příjemc e - koordinátor
Vazba na organizac i
67985815
Druh organizace
Veřejná výzkumná instituc e (zákon č . 341/2005 Sb., o veřejnýc h výzkumnýc h institucích)
Adresa sídla, spojení na organizac i
- ulic e, č p./č .or. Frič ova 298/ 1
- PSČ, obec 25165 Ondřejov
- stát Česká republika
- telefon 323620116
- http:// www.asu.c as.c z
Bankovní spojení
-DIČ CZ67985815
- banka kód, název 0710 - Česká národní banka, Na příkopě 28, 110 03 Praha 1
- č íslo úč tu, sp.symbol 69025011/0710,
Statutární zástupc e
- titul před, jméno, příjmení, titul za Doc . RNDr. Petr Heinzel DrSc .
- funkc e ředitel
- telefon +420 323620 113
- mobil
- fax +420 323620 117
- email direc [email protected] as.c z
2 of 133
IČ organizace
47813059
Obchodní jméno - název
Slezská univ erzita v Opav ě, Filozoficko-přírodov ědecká fakulta
Zkratka názvu
SU
Role organizace
příjemc e
Vazba na organizac i
47813059
Druh organizace
Veřejná nebo státní vysoká škola (zákon č . 111/1998 Sb., o vysokýc h školác h a o změně a
doplnění dalšíc h zákonů (o vysokýc h školác h)
Adresa sídla, spojení na organizac i
- ulic e, č p./č .or. Na Rybníč ku 626/ 1
- PSČ, obec 74601 Opava
- stát Česká republika
- telefon 553 684 111
- http:// www.slu.c z
Bankovní spojení
-DIČ CZ47813059
- banka kód, název 0300 - ČSOB Ostrava
- č íslo úč tu, sp.symbol 8010-0209702433,
Statutární zástupc e
- titul před, jméno, příjmení, titul za Doc . PhDr. Rudolf Žáč ek Dr.
- funkc e rektor
- telefon 684 278 553 218 019
- mobil
- fax
- email [email protected] z
3 of 133
IČ organizace
00216208
Obchodní jméno - název
Univ erzita Karlov a v Praze
Zkratka názvu
UK
Role organizace
příjemc e
Vazba na organizac i
00216208
Druh organizace
Veřejná nebo státní vysoká škola (zákon č . 111/1998 Sb., o vysokýc h školác h a o změně a
doplnění dalšíc h zákonů (o vysokýc h školác h)
Adresa sídla, spojení na organizac i
- ulic e, č p./č .or. Ovoc ný trh / 3/5
- PSČ, obec 11636 Praha 1
- stát Česká republika
- telefon 224491111
- http:// www.c uni.c z
Bankovní spojení
-DIČ CZ00216208
- banka kód, název 0100 - Komerč ní banka
- č íslo úč tu, sp.symbol 84735-011,
Statutární zástupc e
- titul před, jméno, příjmení, titul za Prof. RNDr. Vác lav Hampl DrSc .
- funkc e rektor
- telefon 224491312
- mobil
- fax
- email [email protected] uni.c z
4 of 133
2.1.2. ŘEŠITELSKÝ TÝM
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Abramow icz Marek Prof. PhD PL
č len řešitelského týmu
553 684 286 553 684 948 [email protected] halmers.se
Slezská univerzita v Opavě, Filozofic ko-přírodovědec ká fakulta
fakulta Ústav fyziky
Filozofic ko-přírodovědecká
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
Bakala Pav el RNDr.
č len řešitelského týmu
CZ
Slezská univerzita v Opavě, Filozofic ko-přírodovědec ká fakulta
fakulta Ústav fyziky
prac ovník přijatý na dobu řešení projektu
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Bárta Mirek Mgr. PhD CZ
č len řešitelského týmu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
323620324 323620210 [email protected] as.c z
Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i.
kmenový prac ovník organizac e
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
Bičák Jiří Prof. RNDr. DrSc. CZ
č len řešitelského týmu
221912499 22191249 221912496 Jiri.Bic [email protected] uni.c z
Univerzita Karlova v Praze Ústav teoretic ké fyziky
kmenový prac ovník organizac e
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Bursa Michal Mgr. PhD CZ
č len řešitelského týmu
267103064 272769023 [email protected] as.c z
Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i.
prac ovník přijatý na dobu řešení projektu
Pracovní kapacita v %
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Čížek Martin RNDr. PhD CZ
č len řešitelského týmu
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
kmenový prac ovník organizac e
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Dov čiak Michal Mgr. PhD CZ
č len řešitelského týmu
267103045 272769023 dovc [email protected] as.c z
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i.
kmenový prac ovník organizac e
5 of 133
Univerzita Karlova v Praze
Ústav teoretic ké fyziky
Filozofic ko-přírodovědecká
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Ehlerov á Soňa RNDr. PhD CZ
č len řešitelského týmu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
267103064 272769023 [email protected] as.c z
Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i. mateřská dovolená
kmenový prac ovník organizac e
Celé jméno, RČ
Goosmann René
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
č len řešitelského týmu
[email protected] as.c z
Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i.
prac ovník přijatý na dobu řešení projektu
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Hadrav a Petr doc. RNDr. DrSc. CZ
č len řešitelského týmu
267103348 272769023 [email protected] as.c z
Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i.
kmenový prac ovník organizac e
PhD DE
Pracovní kapacita v %
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Heinzel Petr doc. RNDr. DrSc. CZ
č len řešitelského týmu
323620113 323620117 [email protected] as.c z
Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i.
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
kmenový prac ovník organizac e
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Heyrov ský Dav id Mgr. PhD CZ
č len řešitelského týmu
221912494 221912496 [email protected] uni.c z
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
Univerzita Karlova v Praze Ústav teoretic ké fyziky
kmenový prac ovník organizac e
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Hladík Jan Mgr. CZ
č len řešitelského týmu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
6 of 133
Slezská univerzita v Opavě, Filozofic ko-přírodovědec ká fakulta
fakulta
kmenový prac ovník organizac e
Hledík Stanislav RNDr. PhD CZ
č len řešitelského týmu
553 684 286 553 684 948 [email protected] z
Slezská univerzita v Opavě, Filozofic ko-přírodovědec ká fakulta
fakulta Ústav fyziky
kmenový prac ovník organizac e
Filozofic ko-přírodovědecká
Filozofic ko-přírodovědecká
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Horáček Jiří Prof. RNDr. DrSc. CZ
řešitel
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
221 912 497 221 912 496 Jiri.Horac [email protected] uni.c z
Univerzita Karlova v Praze Ústav teoretic ké fyziky
kmenový prac ovník organizac e
Celé jméno, RČ
Horák Jiří Mgr. PhD CZ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
č len řešitelského týmu
267103062 272769023 [email protected] uni.c z
Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i.
prac ovník přijatý na dobu řešení projektu
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Houfek Karel RNDr. PhD CZ
č len řešitelského týmu
221912493 221912496 [email protected] uni.c z
Univerzita Karlova v Praze
kmenový prac ovník organizac e
Pracovní kapacita v %
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Jáchym Pav el Mgr. CZ
č len řešitelského týmu
267103062 272769023 jac [email protected] as.c z
Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i.
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
prac ovník přijatý na dobu řešení projektu
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Jungw iert Bruno RNDr. PhD CZ
č len řešitelského týmu
267103069 272769023 [email protected] as.c z
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i.
kmenový prac ovník organizac e
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Karas Vladimír doc. RNDr. DrSc. CZ
č len řešitelského týmu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
267103045 272769023 [email protected] uni.c z
Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i.
kmenový prac ovník organizac e
Celé jméno, RČ
Karlický Marián RNDr. DrSc. CZ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
č len řešitelského týmu
323620356 323620210 karlic [email protected] as.c z
Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i.
kmenový prac ovník organizac e
7 of 133
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Kašparov á Jana Mgr. PhD CZ
č len řešitelského týmu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
323620150 323620210 [email protected] as.c z
Astronomic ký ústav AV ČR
kmenový prac ovník organizac e
Celé jméno, RČ
Kaw ka Adéla
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
č len řešitelského týmu
323620361 323620250 [email protected] as.c z
Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i.
kmenový prac ovník organizac e
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Kofroň Dav id Mgr. CZ
č len řešitelského týmu
22191 2493
Univerzita Karlova v Praze Ústav teoretic ké fyziky
prac ovník přijatý na dobu řešení projektu
PhD CZ
Pracovní kapacita v %
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Kolorenč Přemysl Mgr. PhD CZ
č len řešitelského týmu
221912493 221912496
Univerzita Karlova v Praze Ústav teoretic ké fyziky
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
prac ovník přijatý na dobu řešení projektu
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Kološ Martin Mgr. CZ
č len řešitelského týmu
Příslušnost k organizac i
Slezská univerzita v Opavě, Filozofic ko-přírodovědec ká fakulta
fakulta Ústav fyziky
kmenový prac ovník organizac e
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
Celé jméno, RČ
Korčákov á Danka Mgr. PhD CZ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
č len řešitelského týmu
323620143 323620250 [email protected] as.c z
Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i.
kmenový prac ovník organizac e
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Kotrlov á Andrea Ing.
č len řešitelského týmu
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
8 of 133
Filozofic ko-přírodovědecká
CZ
Slezská univerzita v Opavě, Filozofic ko-přírodovědec ká fakulta
fakulta Ústav fyziky
kmenový prac ovník organizac e
Filozofic ko-přírodovědecká
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
Kov ář Jiří RNDr. PhD CZ
č len řešitelského týmu
Slezská univerzita v Opavě, Filozofic ko-přírodovědec ká fakulta
fakulta Ústav fyziky
kmenový prac ovník organizac e
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
Krtouš Pav el Mgr. PhD CZ
č len řešitelského týmu
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Kubát Jiří RNDr. CSc. CZ
č len řešitelského týmu
323620127 323620250 [email protected] as.c z
Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i.
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
kmenový prac ovník organizac e
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Kučákov á Hana Mgr.
č len řešitelského týmu
Příslušnost k organizac i
Slezská univerzita v Opavě, Filozofic ko-přírodovědec ká fakulta
fakulta Ústav fyziky
prac ovník přijatý na dobu řešení projektu
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
Univerzita Karlova v Praze Matematic ko-fyzikální fakulta Ústav teoretic ké fyziky
kmenový prac ovník organizac e
CZ
Celé jméno, RČ
Ledv inka Tomáš Mgr. PhD CZ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
č len řešitelského týmu
221912504 221912496 [email protected] uni.c z
Univerzita Karlova v Praze Ústav teoretic ké fyziky
kmenový prac ovník organizac e
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
Malij ev ský Alexandr Mgr. PhD CZ
č len řešitelského týmu
221912493 221912496
Univerzita Karlova v Praze Ústav teoretic ké fyziky
kmenový prac ovník organizac e
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Palouš Jan Prof. RNDr. DrSc. CZ
řešitel - koordinátor
267 103 065 602-324280 272 769 023 [email protected] as.c z
Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i.
kmenový prac ovník organizac e
Pracovní kapacita v %
9 of 133
Filozofic ko-přírodovědecká
Filozofic ko-přírodovědecká
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Pecháček Tomáš Mgr.
č len řešitelského týmu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
267103069 272769023 pec hac [email protected] z
Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i.
prac ovník přijatý na dobu řešení projektu
Celé jméno, RČ
Petrásek Martin Mgr.
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
č len řešitelského týmu
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
CZ
CZ
Slezská univerzita v Opavě, Filozofic ko-přírodovědec ká fakulta
fakulta Ústav fyziky
kmenový prac ovník organizac e
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Podolský Jiří Doc. RNDr. CSc. CZ
č len řešitelského týmu
221912505 221912496 [email protected] uni.c z
Univerzita Karlova v Praze Ústav teoretic ké fyziky
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
kmenový prac ovník organizac e
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Růžička Adam Mgr. CZ
č len řešitelského týmu
267103062 272769023 [email protected] as.c z
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i.
prac ovník přijatý na dobu řešení projektu
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Schee Jan Mgr. CZ
č len řešitelského týmu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
Slezská univerzita v Opavě, Filozofic ko-přírodovědec ká fakulta
fakulta Ústav fyziky
kmenový prac ovník organizac e
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
Semerák Oldřich Doc. RNDr. Dr. CZ
č len řešitelského týmu
221912506 221912496 Oldric [email protected] uni.c z
Univerzita Karlova v Praze Ústav teoretic ké fyziky
kmenový prac ovník organizac e
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Šidlichov ský Miloš RNDr. DrSc. CZ
č len řešitelského týmu
267103078 272769023 [email protected] as.c z
Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i.
kmenový prac ovník organizac e
Pracovní kapacita v %
10 of 133
Filozofic ko-přírodovědecká
Filozofic ko-přírodovědecká
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Slaný Petr RNDr. PhD CZ
č len řešitelského týmu
Spojení
Příslušnost k organizac i
553 684 286 553 684 948 [email protected] z
Slezská univerzita v Opavě, Filozofic ko-přírodovědec ká fakulta
fakulta Ústav fyziky
kmenový prac ovník organizac e
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Šrámkov á Ev a RNDr.
č len řešitelského týmu
Filozofic ko-přírodovědecká
CZ
Slezská univerzita v Opavě, Filozofic ko-přírodovědec ká fakulta
fakulta Ústav fyziky
prac ovník přijatý na dobu řešení projektu
Filozofic ko-přírodovědecká
Pracovní kapacita v %
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Štěpán Jiří Mgr. CZ
č len řešitelského týmu
323620225 323620210 [email protected] z
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i.
kmenový prac ovník organizac e
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Stoklasov á Iv ana Mgr.
č len řešitelského týmu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
267103069 272769023 [email protected] uni.c z
Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i.
prac ovník přijatý na dobu řešení projektu
Celé jméno, RČ
Stuchlík Zdeněk Prof. RNDr. CSc. CZ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
řešitel
553 684 200 553 716 948 Zdenek.Stuc [email protected] z
Slezská univerzita v Opavě, Filozofic ko-přírodovědec ká fakulta
fakulta Ústav fyziky
kmenový prac ovník organizac e
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
CZ
Šubr Ladislav RNDr. PhD CZ
č len řešitelského týmu
221912575 221912496 [email protected] uni.c z
Univerzita Karlova v Praze Astronomic ký ústav
kmenový prac ovník organizac e
Pracovní kapacita v %
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Sv ítek Otakar RNDr. PhD CZ
č len řešitelského týmu
221912493 221912496
Univerzita Karlova v Praze Ústav teoretic ké fyziky
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
prac ovník přijatý na dobu řešení projektu
11 of 133
Filozofic ko-přírodovědecká
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Sv oboda Jiří Mgr. CZ
č len řešitelského týmu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i. oddělení Galaxie a planetární systémy
prac ovník přijatý na dobu řešení projektu
Celé jméno, RČ
Tarana Michal Mgr.
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
č len řešitelského týmu
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Török Gabriel RNDr. PhD CZ
č len řešitelského týmu
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
kmenový prac ovník organizac e
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Truparov á Kamila Mgr.
č len řešitelského týmu
Příslušnost k organizac i
Slezská univerzita v Opavě, Filozofic ko-přírodovědec ká fakulta
fakulta Ústav fyziky
prac ovník přijatý na dobu řešení projektu
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
Univerzita Karlova v Praze Matematic ko-fyzikální fakulta Ústav teoretic ké fysiky
prac ovník přijatý na dobu řešení projektu
Slezská univerzita v Opavě, Filozofic ko-přírodovědec ká fakulta
fakulta Ústav fyziky
Celé jméno, RČ
Urbanec Martin Mgr.
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
č len řešitelského týmu
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
CZ
CZ
Filozofic ko-přírodovědecká
CZ
Slezská univerzita v Opavě, Filozofic ko-přírodovědec ká fakulta
fakulta Ústav fyziky
prac ovník přijatý na dobu řešení projektu
Votruba Viktor Mgr. Ph.D. CZ
č len řešitelského týmu
323620147 323620250 [email protected] as.c z
Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i. Stelární oddělení
kmenový prac ovník organizac e
Pracovní kapacita v %
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Wunsch Richard Mgr. PhD CZ
č len řešitelského týmu
267103064 272769023 ric hard.wunsc [email protected] z
Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i.
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
kmenový prac ovník organizac e
12 of 133
Filozofic ko-přírodovědecká
Filozofic ko-přírodovědecká
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
Yaqoob Tahir PhD GB
č len řešitelského týmu
Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i.
Celé jméno, RČ
Žofka Martin Mgr. PhD CZ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
č len řešitelského týmu
221912494 221912496 [email protected] uni.c z
Univerzita Karlova v Praze Ústav teoretic ké fyziky
kmenový prac ovník organizac e
13 of 133
2.1.3. ZMĚNY V PROJEKTOVÉM A ŘEŠITELSKÝCH TÝMECH - rok 2008
Pč.
1
2
Typ
Popis
změny v projektovém týmu a řešitelských
Dr. Tomáš Pecháček byl na základě úspěšné obhajoby PhD disertace na jaře 2008 zařazen do týmu jako postdoktorální
týmech
pracovník hrazený z prostředků CTA.
změny v projektovém týmu a řešitelských
Mgr. J. Horák, PhD bude převeden na základě atestací do kmenových pracovníků ASU v.v.i.
týmech
3
změny v projektovém týmu a řešitelských
Mgr. J. Svoboda byl přijat na dobu řešení projektu.
týmech
4
změny v projektovém týmu a řešitelských
týmech
14 of 133
Mgr. A. Růžička, PhD byl od října 2008 přijat na zahraniční postdoktorandský pobyt.
2.2. ČASOVÝ POSTUP PRACÍ
Komentář k metodic e a č asovému postupu prac í a průběhu aktivit za uplynulé období
Rok 2008 byl třetím rokem trvání projektu Centra Teoretic ké Astrofyziky. Plánované aktivity se dařilo plnit v souladu s předpoklady.
Jedním z hlavních výzkumnýc h témat tohoto roku byla teoretic ká a interpretač ní prác e souvisejíc í s podílem našic h astronomů na
činnosti Evropské jižní observatoře, jejímž je Česká republika od ledna 2008 řádným č lenem. První výsl edky této aktivity popisujeme
v oddíle 4.1.2 a souvisejíc íc h partiíc h této zprávy. Tato poměrně nová náplň výzkumu však zdaleka nepředstavuje jediné téma
odborné činnosti č lenů CTA. Zpráva popisuje také naše ostatní aktivity, které se zaměřují na satelitní astronomii, a rovněž náročné
matematické práce představujíc í typic kou kategorii základního výzkumu.
CTA se významnou měrou podílelo na publikac i sborníku "RAGtime 8/9 Meeting" (Silesian Univ. Opava), který byl vydán tiskem v
začátku roku. V druhé č ásti roku se CTA podílelo na přípravě desátého roč níku tradič ního workshopu RAGtime 10 v Opavě, jehož
hlavním organizátorem je Ústav fyziky na Slezské Univerzitě. Podíleli jsme se i na organizac i dalšíc h dvou workshopů s mezinárodní
účastí a řady společ nýc h seminářů, které se konaly průběžně po c elý rok na jednotlivýc h řešitelskýc h prac ovištíc h.
Výstupy v podobě odbornýc h publikac í uvádíme v další č ásti předložené zprávy. Úlné texty prac í jsou k dispozic i také elektronicky v
databázích odbornýc h č lánků. Doplňujíc í informac e o Centru teoretic ké astrofyziky je možné nalézt na j eho internetových
stránkách.
15 of 133
2.2.0. PŘEHLED DÍLČÍCH CÍLŮ SCHVÁLENÉ- SKUTEČNOST 2008
Číslo
Dílčí cíl podrobně
Datum plnění
Dílčí cíl
Zahájení činnosti Centra. Matematicky přesné formulování modelů relevantních pro analýzu očekávaných observačních dat.
Rozpracování teoretických východisek a postupů.
Indikátory dosažení - výsledky dílčího cíle
Především očekáváme v tomto období možnost přesné interpretace nových rentgenových spekter s vysokým energetickým a
časovým rozlišením. Z pohledu prezentace bude hlavní událostí tohoto roku Valné shromáždění Mezinárodní Astronomické
Unie v Praze. Jedná se o astronomickou vědeckou a kulturní akci celosvětového významu, jež je nepochybným oceněním
výsledků dosažených našimi odborníky. Současně tato konference napomůže při navazování nových kontaktů a další integraci
naší astrofyziky do evropských i celosvětových vědeckých struktur. Proto předpokládáme potřebu maximálního soustředění
kapacit k bezproblémovému zajištění této konference.
V prvním roce řešení projektu bude realizována instalace a propojení výpočetních clusterů tří partnerských pracovišť, na
nichž budou prováděny plánované numerické experimenty a simulace.
V2006
Ve vlastním výzkumu bude důraz kladen souběžně na matematicky přesné formulování modelů relevantních pro analýzu
očekávaných observačních dat a přípravu specializovaných postupů jejich počítačového zpracování. Proběhne příprava
teoretických východisek pro počítačové modely chování akrečních disků s kosmologickou konstantou a jejich oscilací a
struktury neutronových a kvarkových hvězd. Pro některé zamýšlené projekty bude nezbytné využití metod paralelního
programování na superpočítačích. Relativistická skupina se bude v prvním roce zabývat především otázkami numerické
relativity, studiem přesných prostoročasů s nenulovou kosmologickou konstantou a rovněž přesnými řešeními Einsteinových
rovnic pro válcové, slupkové a diskové zdroje. Bude porovnán vliv Stoermerova efektu v newtonovské aproximaci s
korespondujícím modelem formulovaným v rámci Paczynskeho-Wiitova potenciálu .
Prostředky ověření - Forma zpracování a předání výsledku dílčího cíle
Budou pořádány odborné a popularizační akce, mj. v rámci Valného shromáždění Mezinárodní Astronomické Unie v Praze.
Z hlediska výstupů budou v úvodním roce připraveny publikace o dílčích teoretických výsledcích, vycházející z předchozího
výzkumu zúčastněných odborníků a navazující na něj.
Každoroční pořádání podzimních workshopů RAGtime č. 8--12 (věnovaných problematice černých děr a neutronových
hvězd) v Opavě.
Kritické poedpoklady dosažení dílčího cíle
Kritickým předpokladem je rychlé zahájení prací a získání nejlepších absolventů pro vysoce náročnou a kvalifikovanou
vědeckou práci v nově založeném Centru. Vzhledem k předchozím výsledkům lze garantovat splnění vytčených cílů, pokud
budou požadované prostředky na podporu navrhovaného Centra poskytnuty.
16 of 133
- 31.12.2006
Dílčí cíl
Získání observačních dat z velkých teleskopů v rámci ESO. Na základě teoretických modelů analýza numerických dat.
Aplikace numerické relativity a nelineární elektrodynamiky. Aplikace NRM na některé astrofyzikální molekuly.
Publikace výsledků.
Indikátory dosažení - výsledky dílčího cíle
Získání prvních observačních dat z velkých teleskopů v rámci Evropské jižní observatoře (ESO) a jejich teoretickou
interpretaci. Očekáváme další zpracování dat získaných moderními satelity plánovanými pro toto období. V tomto roce
rovněž očekáváme publikaci konferenčních sborníků a monografií založených na konfrenčních příspěvcích z předchozího
roku. Hydrodynamické simulace gravitačních nestabilit v expandujících obálkách s různými počátečními a okrajovými
podmínkami umožní sledovat možné odchylky od doposud studovaných sféricky symetrických modelů. Nově zaváděné procesy
v N-částicových simulacích povedou k fyzikálně dokonalejším modelům vývoje galaxií a jejich vzájemných interakcí i k
posouzení vlivu mezigalaktického prostředí. Rozšíření programu pro výpočet akrece v okolí kompaktních objektů umožní
sledovat veličiny, které budou měřitelné novými typy astrofyzikálních přístrojů.
V2008
Příprava a testování numerických modelů, analýza observačních údajů pro akreční disky, zaměření pozornosti na
kvaziperiodické oscilace a rezonanční efekty mezi noscilačními mody u mikrokvazarů. Příprava numerických modelů pro
vznik výtrysků z akrečních disků kolem černých děr. Příprava popisu oscilací v modelech neutronových a kvarkových hvězd
založených na realistických stavových rovnicích. Zahrnutí vlivu magnetických polí do teoretických a numerických
modelů.Numerické studium astrofyzikálních zdrojů gravitačních vln. Pole rovnoměrně urychlených zdrojů v nelineární
elektrodynamice.
Budeme dále pokračovat v systematickém studiu klasických i vícerozměrných přesných prostoročasů. Mimo jiné budeme
studovat zářivé a globální vlastnosti C-metriky i obecnějších prostoročasů třídy Plebanski-Demianski, které popisuji
urychlené, nabité a rotující černé díry s nenulovou kosmologickou konstantou. Zaměříme se i na impulzní sférické
gravitační vlny v de Sitterově a anti-de Sitterově vesmíru a další prostoročasy popisující přesné kosmologické gravitační
vlny.
Velkou pozornost hodláme věnovat vícedimenzionálním prostoročasům rotujících černých děr (např. zobecnění integrability
na úroveň operátorů či fyzikální interpretace užívaných souřadnic). Dále se budeme zabývat Kundtovými prostoročasy v
libovolné dimenzi (vakuovými, s kosmologickou konstantou i s elektromagnetickým polem) a speciálně pak problematikou
gyratonů. Předmětem našeho zájmu bude také obecná analýza relativních pohybů testovacích částic ve vícerozměrných
prostoročasech.
Prostředky ověření - Forma zpracování a předání výsledku dílčího cíle
Publikace v renomovaných a recenzovaných mezinárodních periodikách, účast na mezinárodních konferencích.
Kritické poedpoklady dosažení dílčího cíle
V dlouhodobém výhledu očekáváme obdobná kritická kriteria dosažení dílčích cílů, především potřebu udržení výkonných
expertů a pokračování v těsném kontaktu se zahraničním partnery v oboru.
17 of 133
- 31.12.2008
Dílčí cíl
Rozpracování inovativních metod spektrální analýzy. Srovnání výstupů numerických modelů a aktuálních observačních dat.
Kosmologie. Problematika gravitačních čoček. Vznik nových numerických metod řešení dynamických rovnic.
Publikace výsledků.
Indikátory dosažení - výsledky dílčího cíle
Očekáváme postupný nástup spektropolarimetrických metod, které umožní podstatně přesnější analýzu akrečních toků.
Přestože vysokorychlostní spetropolarimetrické detektory patrně v té době ještě nebudou k dispozici pro rutinní astronomická
pozorování, očekáváme jejich rychlý vývoj, a tudíž i zájem o nové metody zpracování družicových dat tohoto typu ze strany
odborných skupin v NASA a ESA. Rovněž v této souvislosti budou prováděny studie proveditelnosti pro plánované satelity
XEUS a Constellation-X, které díky zcela nové koncepci umožní velmi podstatné zlepšení rozlišovací schopnosti a tím i
V2010
podstatný pokrok při konfrontaci teoretických modelů s reálnými observačními daty.
Propracování a modifikace teoretických a numerických modelů akrečních disků i neutronových a kvarkových hvězd na základě
srovnání prvních výstupů z numerických modelů a aktuálních observačních dat. Studium kosmologických perturbací a
vyjasnění souvislosti s chováním lokálních inerciálních systémů, s tzv. Machovým principem a s otázkami zákonů zachování.
Studium pohybu fotonů v souvislosti s problematikou gravitačních čoček, zejména tzv. mikročoček. Jako realistické se jeví
očekávat dokončení studie Stoermerova efektu včetně podrobné diskuze jeho astrofyzikálních aplikací v silných gravitačních
polích.
Prostředky ověření - Forma zpracování a předání výsledku dílčího cíle
Předpokládáme publikaci řady odborných článků v renomovaných odborných publikacích. V tomto roce lze očekávat obhajoby
dalších dizertací studentů PhD, kteří započali své studium v době vytvoření Centra a působí v něm jako členové a
spolupracovníci.
Kritické poedpoklady dosažení dílčího cíle
V dlouhodobém výhledu očekáváme obdobná kritická kriteria dosažení dílčích cílů, především potřebu udržení výkonných
expertů a pokračování v těsném kontaktu se zahraničním partnery v oboru.
18 of 133
- 31.12.2010
2.2.1. AKTIVITY USKUTEČNĚNÉ v roce 2008
Číslo aktiv ity
01
Ke kterému dílčímu cíli se aktiv ita v ztahuj e
V2009 - Modelování č asově proměnnýc h akreč níc h toků. Získávání dalšíc h informac í z numer...
Název (cíl)aktiv ity
Na základě teoretic kýc h modelů analýza numeric kýc h dat v oblasti rentgenové astronomie. Aplikac e obec né relativity na
astrofyzikální systémy.
Zaháj ení aktiv ity
1.1.2008
Ukončení aktiv ity
31.12.2009
Popis aktiv ity
Příprava a testování numeric kýc h modelů, analýza observač níc h údajů pro akreč ní disky, zaměření pozornosti na kvaziperiodické
oscilace a rezonanč ní efekty mezi osc ilač ními mody u mikrokvazarů. Příprava numeric kýc h modelů pro vznik výtrysků z akrečních
disků kolem černýc h děr. Zahrnutí vlivu magnetic kýc h polí do teoretic kýc h a numeric kýc h modelů. Rozšíření spektroskopických
postupů do oblasti spektropolarimetrie rentgenového záření.
Skutečné Indikátory dosažení - v ýsledky aktiv ity
Publikace v renomovanýc h a rec enzovanýc h mezinárodníc h periodikác h, úč ast na mezinárodníc h konferenc íc h.
Skutečné prostředky ov ěření - forma zpracov ání a předání v ýsledku aktiv ity
V průběhu r. 2008 jsme se v rámc i této aktivity zabývali detailním matematic kým modelem stoc hastic ké rentgenové proměnnosti
akrečních disků. Výsledky byly uveřejněny v č lánku:
T. Pecháček, V. Karas, and B. Czerny (2008), "Hot-spot model for ac c retion disc variability as random proc ess", Astronomy &
Astrophysics 487, p. 81.
Pomocí numerického kódu KY, vyvíjeného naší skupinou, jsme modelovali variabilitu záření skvrny obíhaj íc í č ernou díru:
Dovčiak M., Karas V., Matt G., Goosmann R. W. (2008): "Variation in the primary and reproc essed radiation from an orbiting spot
around a black hole", Monthly Notic es of the Royal Astronomic al Soc iety, 384, 361-369
Numerický kód KY a jeho použití na fitování observač níc h dat z rentgenovýc h družíc byl prezentován formou přednášek,
konferenčních příspěvků a posterů na několika zahranič níc h konferenc íc h a workshopec h:
Murphy K., Yaqoob T., Karas V., Dovc iak M. (2008):
"Modeling the Next Generation of Fe K Lines", 37th COSPAR Sc ientific Assembly (held 13-20 July 2008, i n Montréal, Canada),
p.2148. Symposium E, session 15 (oral). Paper number: E15-0021-08
Dovčiak M.:"Modelling the relativistic features with the KY models in XSPEC", přednáška na konferenc i "X-ray Universe 2008" v
Granadě
Svoboda J., Goosmann R., Dovc iak M., Karas V.:
"Comparison of relativistic iron line models I.Fitting XMM-Newton data", poster na konferenc i "X-ray Universe 2008" v Granadě
Svoboda J., Goosmann R., Dovc iak M., Karas V.:"Comparison of relativistic iron line models II. Fitting simulated data for the future
satellite mission XEUS", poster na konferenc i "X-ray Universe 2008" v Granadě
Dále jsme se zabývali metodami měření polarizac e záření v rentgenvém oboru. Tyto výsledky jsou publikovány v č lánku
Dovčiak M., Muleri F., Goosmann R. W., Karas V., Matt G. (2008): "Thermal disc emission from a rotating blac k hole: X-ray
polarization signatures", Monthly Notic es of the Royal Astronomic al Soc iety 391, 32-38. Tyto výsledky jsme také prezentovali na
dvou konferencích formou posteru.
V rámci naší aktivity jsme zkoumali také nelineární osc ilac e štíhlýc h torů v blízkosti č ernýc h děr a kompaktníc h hvězd:
19 of 133
Horák J. (2008): "Weak nonlinear c oupling between epic yc lic modes in slender tori", Astronomy and Astrophysic s, 486, 1-8
R. Goosmann přednesl dvě přednášky na zahranič nýc h instituc íc h:
1. “Investigating Ac tive Galac tic Nuc lei over Broad Spec tral Ranges”, Commissariat à l Energie Atomique, Service d
Astrophysique, Sac lay, Franc ie, únor 2008
2. “Exploring the c lose environment of supermassive blac k holes in ac tive galac tic nuc lei”, Observatoi re Astronomique de
Strasbourg, Francie, březen 2008
Předpokládáme, že tato aktivita buda pokrač ovat i v průběhu následujíc íc ho roku. Zejména hodláme zkoumat možnosti rentgenové
spektroskopie a polarimetrie v rámc i nové satelitní mise Interational X-ray Observatory.
Číslo aktiv ity
02
Ke kterému dílčímu cíli se aktiv ita v ztahuj e
V2008 - Získání observač níc h dat z velkýc h teleskopů v rámc i ESO. Na základě teoretic kýc ...
Název (cíl)aktiv ity
Stelární astrofyzika
Zaháj ení aktiv ity
1.1.2008
Ukončení aktiv ity
31.12.2008
Popis aktiv ity
V roce 2008 pokrač oval v CTA výzkum v oboru stelární astrofyziky teoretic kým modelováním spekter někol ika různýc h typů hvězd a
jejich porovnáváním s existujíc ími i nově pozorovanými spektry. A. Kawka se spoluprac ovníky studovala vybrané bílé trpaslíky, pro
které porovnáním s modely hvězdnýc h atmosfér odvodila základní fyzikální parametry (efektivní teplotu, gravitač ní zrychlení atd.).
Získala pozorovací č as na NTT v ESO. Jedna serie pozorování proběhla na podzim, další bude následovat na jaře. P. Hadrava a
kol. se zabývali spektroskopií dvojhvězdného systému s č ernou dírou Cyg X-1. Byla získána další spektra pomoc í ondřejovského 2m
dalekohledu. Pomoc í jeho metody tzv. fourierovského disentanglingu odděleny spektra veleobra s hvězdným větrem od
cirkumstelární emise i ve spektrec h pořízenýc h v Čínské nár. observatoři. O této metodic e zprac ování spekter byla uspořádána v
Ondřejově první letní škola, které se úč astnilo přes 20 astrofyziků z deseti zemí. A. Korč áková se spoluprac ovníky poč ítala profily
spektrálních čar emitovanými z akreč níc h disků v kataklyzmic kýc h proměnnýc h s pomoc í svého programu na modelování axiálně
symetrických konfigurac í. Výsledky ukazují na významný vliv ryc hlostního pole. Kromě toho dále studovala teoretic ky i observačně
obálky B[e] hvězd.
Skutečné Indikátory dosažení - v ýsledky aktiv ity
Arazimová, E., Kawka, A., & Vennes, S. 2008, "Spec trosc opic Observations of High Proper Motion DA White Dwarfs", in the
proceedings of the XV National Conferenc e of Astronomers of Serbia, Publ. Astron. Obs. Belgrade, in press
Gies D. R., Bolton C. T., Blake R. M., Caballero-Niees S. M., Crenshaw D. M., Hadrava P., Herrero A., Hillwig T. C., Howell S. B.,
Huang W., Kaper L., Koubský P., Mc Swain M. V. 2008, ApJ 678, 1237-1247: ``Stellar wind variations duri ng the X-ray high and low
states of Cygnus X-1", Astrophysic al Journal, Volume 678, Issue 2, pp. 1237-1247
Hadrava P. 2008: ``Notes on disentangling of spec tra. I. Enhanc ement in prec ision", A&A, in press
Vennes, S. & Kawka, A. 2008, "On the empiric al evidenc e for the existanc e of ultra-massive white dwarfs", MNRAS, 389,
1367-1374
Yan J., Liu Q., Hadrava P. 2008, AJ 136, 631-640: ``Optic al Spec trosc opic Observations of Cyg X-1 = HDE 226868"
Upřesnění citací publikac í, které ve zprávě za rok 2007 byly v tisku:
20 of 133
Hadrava P. 2007: ``Optic al spec trosc opy of Cyg X-1", in: ``Proc eedings of RAGtime 8/9: Workshops on bl ac k holes and neutron
stars, Opava, Hradec nad Moravic ¡ 15-19/19-21 September 2006/2007", eds. S. Hled¡k & Z. Stuc hl¡k, Silesian, University in Opava,
Czech Republic, pp. 73-80
Kawka, A., Vennes, S., Dupuis, J., Chayer, P., & Lanz, T. 2008, "Orbital parameters and c hemic al c omposition of four white dwarfs
in post-common-envelope binaries", ApJ 675, 1518
Skutečné prostředky ov ěření - forma zpracov ání a předání v ýsledku aktiv ity
Publikace v mezinárodníc h rec enzovanýc h č asopisec h.
Číslo aktiv ity
03
Ke kterému dílčímu cíli se aktiv ita v ztahuj e
V2008 - Získání observač níc h dat z velkýc h teleskopů v rámc i ESO. Na základě teoretic kýc ...
Název (cíl)aktiv ity
Studium vícedimenzionálníc h prostoroč asů a gravitač níc h vln.
Zaháj ení aktiv ity
1.1.2007
Ukončení aktiv ity
31.12.2008
Popis aktiv ity
Výzkum probíhal paralelně v několika navzájem se doplňujíc íc h se větvíc h: 1) systematic kém studiu č tyř i víc erozměrných přesných
prostoročasů třídy Plebanski-Demianski, které popisuji uryc hlené, nabité a rotujíc í č erné díry s nenul ovou kosmologic kou konstantou,
a jejich konkrétnější případy, jako např. C-metrika. 2) analýza gravitač níc h vln, působení na pozorovatele případně ovlivnění
gravitačních vln při průc hodu hmotou.
Skutečné Indikátory dosažení - v ýsledky aktiv ity
P. Krtouš se zabýval zkoumáním vlastností víc edimenzionálníc h č ernýc h děr. V publikované prác i [1] se mu podařilo ukázat, že
prostorčasy obecně rotujíc íc h č ernýc h děr jsou jednoznač ně c harakterizovány existenc í plné skryté symetrie popsané hlavním
Killingovým-Yanovým tenzorem. Tento výsledek spolu s výsledky z předc hozího roku ukazuje, že plná separabilita skalárního pole a
integrabilita geodetic kého pohybu je c harakteristic ká právě a pouze pro prostoroč asy obec ně rotujíc íc h č ernýc h děr a jejich
speciálních limit.
Za soubor prací prac í "Skryté symetrie v prostoroč ase víc edimenzionální č erné díry a jejic h důsledky" P. Krtouš obdržel medaili I.
stupně ministra školství.
Skutečné prostředky ov ěření - forma zpracov ání a předání v ýsledku aktiv ity
V sekci věnované studiu víc erozměrnýc h přesnýc h řešení
[1] Krtouš P., Frolov V. P., Kubizňák D.: "Hidden Symmetries of Higher Dimensional Blac k Holes and Uni queness of the
Kerr-NUT-(A)dS spac etime"
[2] Ortaggio M, Podolský J., Žofka M.: "Robinson-Trautman spac etimes with an elec tromagnetic field in higher dimensions"
[3] Podolský J.: "Photon roc kets in the (anti-)de Sitter universe"
[4] Svítek O.: "Apparent horizons in D-dimensional Robinson-Trautman spac etime"
součástí výsledků je také Newtonovská limita C-metriky a jinýc h boost-rotač ně symetric kýc h řešení
[5] Bičák J., Kofroň D.: "The Newtonian limit of spac etimes for ac c elerated partic les and blac k holes"
řešením s cylindric kou symetrií se věnuje č lánek
[6] Žofka M., Bičák J.: "Cylindric al spac etimes with Λ ≠ 0 and their sourc es"
V sekci věnované studiu gravitač níc h vln byly publikovány č lánky
[1] Bičák J., Katz J., Lynden-Bell D.: "Gravitational waves and dragging effec ts"
21 of 133
[2] Lynden-Bell D., Bič ák J., Katz J.: "Inertial frame rotation induc ed by rotating gravitational waves"
[3] Ledvinka T., Sc häfer G., Bič ák J.: "Relativistic Closed-Form Hamiltonian for Many-Body Gravitating Systems in the
Post-Minkowskian Approximation"
[4] Svítek O.: "The damping of gravitational waves in dust"
Článek [4] vyjde s anotac í "Rec ommended by Professor Roger Wappling".
Číslo aktiv ity
04
Ke kterému dílčímu cíli se aktiv ita v ztahuj e
V2008 - Získání observač níc h dat z velkýc h teleskopů v rámc i ESO. Na základě teoretic kýc ...
Název (cíl)aktiv ity
Modelování procesů ve sluneč níc h erupc íc h
Zaháj ení aktiv ity
1.1.2008
Ukončení aktiv ity
31.12.2008
Popis aktiv ity
V souladu s plánem CTA jsme se v roc e 2008 zabývali studiem formování zpětného proudu v 3-D systému pl azma-elektronový
svazek. Nejdříve byl studovám efekt formování zpětného proudu na č ele prostorově omezeného elektronového svazku, který opouští
prostor urychlování. Bylo zjištěno, že elektrony zpětného proudu se pohybují zpět do prostoru uryc hlení a tak ovlivňují samotný
proces urychlování. Dále s užitím 3-D č ástic ového kódu bylo detailně analyzováno formování zpětného proudu v systému plazmy
s prostorově homogenním svazkem. Bylo zjištěno, že pro dostateč ně silné magnetic ké pole ve směru šíření svazku, se problém stává
jednodimenzionálním, kdy zpětný proud je c harakterizován protáhlým c hvostem vysoc e energetic kýc h elektronů. Naopak, pro slabá
magnetická pole, se uplatňuje tzv. Weibelova nestabilita, která naopak velic e silně ohřívá elektrony ve směru kolmém ke směru
šíření svazku. V oblasti modelovaní slunec níc h erupc í metodami zářivé hydrodynamiky byly pomoc í stavaj íc ího 1D zářivěhydrodynamického kódu provedeny simulac e odezvy slunec ní atmosféry na ohřev elektronovými svazky pro parametry svazku (sklon
spektra, energetický tok elektronu), které odpovídají hodnotám odvozeným z pozorovaní erupc í (např. družic e RHESSI). V této práci
byly analyzovány c harakteristiky Balmerovskýc h č ar vodíku (Halfa az Hgamma), které by mohly vést k diagnostic kým nástrojům
vhodným pro určení přítomnosti svazku elektronů v oblasti formovaní těc hto č ar. Ze simulac í byla zjištěna velmi dobrá korelace
mezi rychlými časovými změnami toku uryc hlenýc h elektronů a modelované optic ké emise v Balmerovýc h č arác h. Tyto simulace
byly použity také ke studiu milimetrovýc h a submilimetrovýc h kontinuí ve sluneč níc h erupc íc h.
Skutečné Indikátory dosažení - v ýsledky aktiv ity
Použití stávajícího 1D kodu k simulc ím sluneč níc h erupc í a vývoj novýc h kódů pro numeric ké simulac e (3-D PIC, adaptivní 2.5-D
MHD) a vylepšení a rozšíření stávajíc íc h (RHD). Porovnání modelovanýc h výsledků s pozorováními.
Skutečné prostředky ov ěření - forma zpracov ání a předání v ýsledku aktiv ity
Karlický, M. 2009, Elec tron beam-plasma interac tion and the return c urrent formation,
Astrophys. J. 690, 189-197.
Číslo aktiv ity
05
Ke kterému dílčímu cíli se aktiv ita v ztahuj e
V2007 - Analýzy datovýc h výstupů. Detailní rozprac ování teoretic kýc h modelů. Poc hopení v...
Název (cíl)aktiv ity
Studium rezonanč níc h srážek elektronů s dvouatomovými molekulami. Aplikac e metod NRM v astrofysic e.
Zaháj ení aktiv ity
1.1.2007
Ukončení aktiv ity
31.12.2008
Popis aktiv ity
22 of 133
Budeme pokračovat ve studiu rezonanč níc h srážek elektronů s dvouatomovými molekulami a to jak v č asově nezávislém
formalizmu jako dosud, tak i ve formalizmu, který umožní sledovat č asový vývoj těc hto proc esů. Důraz bude kladen na vytváření
nových efektivních metod pro řešení rovnic popisujíc íc h dynamiku přenosu energie mezi elektrony a molekulami. Bude studována
možnost rozšíření teorie nelokálního rezonanč ního modelu na polyatomové molekuly. Toto je velic e obtížný problém, který nebyl
dosud řešen a jeho úspěšné (i č ásteč né) řešení by znamenalo významný průlom v této oblasti.
Skutečné Indikátory dosažení - v ýsledky aktiv ity
Výsledky těchto aktivit budou jednak nové metody řešení integrálníc h rovnic popisujíc íc h dynamiku rezonanč ního rozptylu a jednak
výpočty účinných průřezů těc hto proc esů. Tyto výsledky budou publikovány v renomovanýc h zahranič níc h č asopisech a budou
prezentovány na významnýc h konferenc íc h, například na konferenc i EMS2009 v Torontu.
Skutečné prostředky ov ěření - forma zpracov ání a předání v ýsledku aktiv ity
[1] Kolorenč P., Averbukh V., Gokhberg K.,Cederbaum L. S.: "Ab initio c alc ulation of inter-atomic dec ay rates of exc ited doubly
ionized states in clusters" The Journal of Chemic al Physic s, vol. 130 (předpoklad. vydání 7.1.09)
[2] Kolorenč P.: "ICD - ultrafast dec ay pathway of ionized c lusters (progress report)", LEEMI-EIPAM08, Rosc off, Francie,
7.-11.5.2008
[3] Kolorenč P.:"ICD - ultrafast dec ay pathway of ionized c lusters (short talk)", CAMS Workshop (Centre for Antimatter-Matter
Studies), Perth, Australia, 20.-21.11.2008
[4] Šulc M., Kolorenč P., Tarana M., Horáč ek J.: "Fast and Effic ient Solution of Sc attering Integral Equations" in "Selected papers
from ICNAAM 2007 & ICCMSE 2007", AIP Conferenc e Proc eedings 1046 (2008), p. 142-144
[5] Tarana M., Nestmann B.M., Horáč ek J.: "R-matrix c alc ulations of the ²A_g elastic elec tron sc atteri ng off the Li₂ molecule"
(2008) Phys. Rev. A, 2008
[6] Tarana M. et al,:"Polarization effec ts in elec tron c ollisions with Li ₂: applic ation of the molec ular R-matrix method with
pseudostates" (2008) J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 41 205204 (8pp)
[7] J. Horáček, On a c lass of variational princ iples for solving the Lippmann-Sc hwinger equation. AIP Conferenc e Proceedings
1048 (2008) 261-265
Číslo aktiv ity
06
Ke kterému dílčímu cíli se aktiv ita v ztahuj e
V2008 - Získání observač níc h dat z velkýc h teleskopů v rámc i ESO. Na základě teoretic kýc ...
Název (cíl)aktiv ity
Interakce Mléčné dráhy s Magellanovými oblaky v Místní skupině galaxií
Zaháj ení aktiv ity
1.1.2008
Ukončení aktiv ity
31.12.2008
Popis aktiv ity
Studium interakcí naší Galaxie (Mléč né dráhy) a jejíc h satelitníc h galaxií Velkého a Malého Magellanova oblaku. Naším záměrem
je přispět k intenzivní diskusi, která byla v minulém roc e vyvolána neoč ekávaným výsledkem měření vlastních pohybů
Magellanových oblaků Hubbleovým vesmírným dalekohledem. Nové údaje naznač ují výrazně vyšší prostorové ryc hlosti obou
galaxií vůči Mléčné dráze, než bylo oč ekáváno na základě dřívějšíc h pozorování. První teoretic ké studi e této galaktic ké interakce s
uvážením nových hodnot ukázaly, že fyzikální proc esy považované za klíč ové pro vznik dnes pozorovaného rozložení hmoty v
systému (slapová a hydrodynamic ká interakc e) nejsou pravděpodobně za této situac e dostateč ně úč inné. Nic méně s určitostí je na
tuto otázku možno odpovědět pouze po úplném prohledání prostoru parametrů interakc e, které vylouč í nebo potvrdí existenci
specifických kombinac í prostorovýc h pohybů Magellanovýc h oblaků umožňujíc íc h simulac i vývoje systému s použitím současných
modelů. K tomuto záměru lze velmi dobře uplatnit námi v předc hozím roc e vyvinutý program na automatizovanou analýzu
prostoru parametrů galaktic kýc h srážek. V rámc i projektu budeme tedy používat vlastní N-č ástic ový numeric ký model galaktické
interakce společně s efektivní optimalizač ní proc edurou pro nalezení nejvhodnější varianty modelu.
23 of 133
Skutečné Indikátory dosažení - v ýsledky aktiv ity
Výsledky našich modelů budou srovnány s pozorovaným rozložením neutrálního vodíku, který je asoc iován s Magellanovými oblaky,
což umožní určit nejpravděpodobnější kombinac e prostorovýc h ryc hlostí obou galaxií. Doplňkovým výsledkem bude také revize
předchozích údajů o odpovídajíc ím tvaru hala Mléč né dráhy tvořeného temnou hmotou. Tento krok je žádouc í, jelikož nové
hodnoty vlastních pohybů Magellanovýc h oblaků se nac házejí v dosud nestudované oblasti prostoru parametrů. Získané informace
pomohou zpřesnit souč asné znalosti o tvorbě a vývoji Místní skupiny galaxií.
Skutečné prostředky ov ěření - forma zpracov ání a předání v ýsledku aktiv ity
Ruzicka A., Theis C., Palous J. (2008), Spatial motion of the Magellanic Clouds. Tidal models ruled out?, ApJ accepted
(arXiv:0810.0968)
Číslo aktiv ity
07
Ke kterému dílčímu cíli se aktiv ita v ztahuj e
V2008 - Získání observač níc h dat z velkýc h teleskopů v rámc i ESO. Na základě teoretic kýc ...
Název (cíl)aktiv ity
Modelování struktury rotujíc íc h neutronovýc h hvězd
Zaháj ení aktiv ity
1.1.2008
Ukončení aktiv ity
31.12.2008
Popis aktiv ity
Budeme pokračovat ve vylaďování poč ítač ového modelu struktury neutronovýc h hvězd, založeného na použití Hartleovy-Thorneovy
metriky reflektující vliv rotac e a kvadrupolového momentu. Struktura bude urč ována pro širokou škálu stavovýc h rovnic používaných
pro popis hmoty neutronovýc h, případně kvarkovýc h a hybridníc h hvězd. Konfrontac e parametrů získanýc h z modelů neutronových
hvězd s omezeními na tyto parametry plynouc ími z fitování observač níc h dat u QPOs pozorovanýc h v systémec h obsahujících
neutronovou hvězdu, pak umožňuje efektivní testování různýc h typů stavovýc h rovnic a získání významnýc h omezení na
použitelnost modelů elementárníc h č ástic . Pro toto testování budou používány velic e efektivní genetic ké algoritny, jež výrazně
urychlují numerické výpoč ty. Předpokladáme vytvoření první verze kompletního numeric kého kódu založeneho na genetických
algoritmech. Při popisu vnější geometrie neutronové hvězdy se zaměříme převážně na Kerrovo a Hartle-Thornovo řešení, která jsou
astrofyzikáně relevantní pro popis prostoroč asu rotujíc íc h č ernýc h děr a neutronovýc h hvězd.
Skutečné Indikátory dosažení - v ýsledky aktiv ity
Byl vytvořen a testován numeric ký kód řešíc í rovnic e popisujíc í strukturu neutronovýc h hvězd. Byly dosaženy výsledky pro různé
stavové rovnice popisujíc í neutronovou i kvarkovou hmotu.
Skutečné prostředky ov ěření - forma zpracov ání a předání v ýsledku aktiv ity
Příprava publikací a přednášek na mezinárodníc h konferenc íc h.
Mimo jiné jsme v prostorác h Slezské univerzity v Opavě uspořádali workshop s mezinárodní úč astí "RAGti me10", který se tentokrát
konal v termínu 15.-17. září 2008 a na němž jsme prezentovali dosažené výsledky.
Číslo aktiv ity
08
Ke kterému dílčímu cíli se aktiv ita v ztahuj e
V2008 - Získání observač níc h dat z velkýc h teleskopů v rámc i ESO. Na základě teoretic kýc ...
Název (cíl)aktiv ity
Simulace optickýc h efektů v blízkosti relativistic kýc h objektů
Zaháj ení aktiv ity
1.1.2008
Ukončení aktiv ity
31.12.2008
Popis aktiv ity
Metody vyvinuté pro simulac i optic ké projekc e ve sféric ky symetric kém gravitač ním poli a za přítomnosti repulzivní kosmologické
24 of 133
konstanty budeme zobec ňovat pro axiálně symetric ké metriky. Zaměříme se převážně na Kerrovo a Kerrovo-de Sitterovo řešení, jež
jsou astrofyzikáně relevantní pro popis prostoroč asu rotujíc íc h č ernýc h děr. Budeme rovněž dále rozprac ovávat modelování
optických efektů ve sféric ky symetric kýc h prostoroč asec h s repulsivní kosmologic kou konstantou.
Skutečné Indikátory dosažení - v ýsledky aktiv ity
Vytvořili jsme rozsáhlou studii popisujíc í základní optic ké efekty v poli bránovýc h rotujíc íc h č ernýc h děr, jež jsou popsány KerrovouNewmanovou metrikou s tzv. přílivovým nábojem. Pozornost jsme zaměřili i na modelování profilovanýc h spektrálních čar a
světelných křivek zdrojů na povrc hu Keplerovskýc h akreč níc h disků rotujíc íc h v poli bránovýc h č ernýc h děr. Optic ké efekty jsme
zkoumali i v případě silnýc h gravitač níc h polí kolem neutronovýc h hvězd modelovanýc h v rámc i bránovýc h prostoroč asů.
Skutečné prostředky ov ěření - forma zpracov ání a předání v ýsledku aktiv ity
Příprava publikací a přednášek na mezinárodníc h konferenc íc h.
Mimo jiné jsme v prostorác h Slezské univerzity v Opavě uspořádali workshop s mezinárodní úč astí "RAGti me10", který se tentokrát
konal v termínu 15.-17. září 2008 a na němž jsme prezentovali dosažené výsledky.
Číslo aktiv ity
09
Ke kterému dílčímu cíli se aktiv ita v ztahuj e
V2008 - Získání observač níc h dat z velkýc h teleskopů v rámc i ESO. Na základě teoretic kýc ...
Název (cíl)aktiv ity
Vlastnosti hmotnýc h hvězdokup: modely a pozorování
Zaháj ení aktiv ity
1.1.2008
Ukončení aktiv ity
31.12.2008
Popis aktiv ity
Pomocí dvourozměrného hydrodynamic kého modelu jsme studovali c hování hvězdného větru velmi hmotnýc h ml adých
hvězdokup. Zaměřili jsme se především na hvězdokupy s vysokou hustotou hvězd, u kterýc h doc hází v důsl edku intenzivního
vyzařování plazmatu k tzv. katastrofic kému oc hlazení c entrální oblasti. Tento jev byl předpovězen jako tzv. "Bimodální režim" v
předchozích prac ec h pomoc í (semi-)analytic kýc h modelů a jednorozměrnýc h hydrodynamic kýc h simulac í. Detailní chování
centrální termálně nestabilní oblasti ale nebylo možné bez víc erozměrnýc h modelů. Hvězdokupy v bimodál ním režimu jsou
důležité, protože č ást c hladnější hmoty vzniklé termální nestabilitou se hromadí v c entrální oblasti a mohou z ní vzniknout nové
generace hvězd. Tento mec hanismus tak může vysvětlit pozorované rozštěpení hlavní posloupnosti v HR di agramu kulových
hvězdokup, které naznač uje víc e hvězdnýc h populac í lišíc íc h se věkem o řádově několik desítek milionů let. Naopak hvězdokupy s
nižší hustotou hvězd jsou zajímavé, protože všec hna hmota uvolněná do okolního prostoru hvězdami unikne z hvězdokupy ve formě
horkého větru, a podílí se na formování galaktic kýc h větrů, které byly pozorovány.
Skutečné Indikátory dosažení - v ýsledky aktiv ity
Vyvinuli jsme dvourozměrný model větru mladýc h velmi hmotnýc h hvězdokup založený na hydrodynamic kém kódu ZEUS. Pomocí
tohoto modelu jsme studovali prostor parametrů hvězdokup a potvrdili předpovědi dřívějšíc h jednorozměrnýc h modelů. Dále jsme
předpověděli další osud hmoty uvolněné do okolní prostoru hmotnými hvězdami hvězdokupy v bimodálním režimu. Tato hmota
může: (a) zůstat v c entrální oblasti hvězdokupy a podílet se na tvorbě dalšíc h generac í hvězd, (b) opustit hvězdokupu ve formě
řídkého horkého hvězdného větru, který se v urč ité vzdálenosti od hvězdokupy oc hladí, (c ) opustit hvězdokupu ve formě hustých
chladných shluků, které jsou uryc hleny horkým větrem ve vnější oblasti hvězdokupy. Urč ili jsme relativní množství hmoty u těchto
třech případů v závislosti na parametrec h hvězdokupy.
Skutečné prostředky ov ěření - forma zpracov ání a předání v ýsledku aktiv ity
R. Wünsch, G. Tenorio-Tagle, J. Palouš, S. Silic h (2008): Two-dimensional Hydrodynamic Models of Super Star Clusters with a
Positive Star Formation Feedbac k, ApJ 683, pp. 683-692
J. Palouš, R. Wünsc h (2008): Star Formation and Evolution of Galaxies, EXPLORING THE SOLAR SYSTEM AND THE UNIVERSE.
AIP Conference Proc eedings, Volume 1043, pp. 387-392
J. Palouš, R. Wünsc h, G. Tenorio-Tagle, S. Silic h (2008): Origin of Star-to-Star Abundanc e Inhomogenei ties in Star Clusters, in
Proceedings of IAUS 254, "The Galaxy disk in Cosmologic al Context", J. Andersen, J. Bland-Hawthorn, B. Nordstöm, eds., in press,
arXiv:0807.2605
25 of 133
Číslo aktiv ity
10
Ke kterému dílčímu cíli se aktiv ita v ztahuj e
V2008 - Získání observač níc h dat z velkýc h teleskopů v rámc i ESO. Na základě teoretic kýc ...
Název (cíl)aktiv ity
Slapy a vyfukování plynu v kupác h galaxií
Zaháj ení aktiv ity
1.1.2008
Ukončení aktiv ity
31.12.2008
Popis aktiv ity
Vlivem dynamického tlaku, kterým na galaxie v kupác h působí horký mezigalaktic ký plyn (ICM), doc hází k vyfukování jejich
plynného obsahu (ISM). Z pozorování jsou známy galaxie s normálním hvězdným diskem avšak s deformovaným (či zcela
chybějícím) diskem plynným. Absenc e ISM v galaxiíc h vede k pozastavení tvorby novýc h hvězd. Efekt vyfukování materiálu je
podpořen i existenc í dlouhýc h ohonů vyfouknutého materiálu pozorovanýc h za některými galaxiemi. Na základě naši předchozí
numerické studie jsme pomoc í N-č ástic ového tree/SPH kódu provedli sérii simulac í, v nic hž jsme soubor zkoumanýc h parametrů
rozšířili o úhel naklonění galaktic kého disku vůč i směru oběhu galaxie. Byly tak modelovány galaxie s různou orientac í obíhající v
kupách s různým rozložením ICM – rozlehlýc h č i kompaktníc h. Kompaktní rozložení ICM může modelovat pozůstatky po
předchozích ISM-ICM interakc íc h. Ukázalo se, že klíč ovým parametrem interakc e je množství mezigalaktic kého plynu, které galaxie
na své oběžné dráze potkají. Porovnáním výsledků simulac í s jednoduc hým analytic kým kritériem jsme zji stili, že množství
vyfouknutého materiálu je urč eno hybností, kterou galaxii předá při jejím pohybu kolem c entra kupy mezigalaktic ký plyn ICM. Na
rozdíl od dříve publikovanýc h analytic ký aproximac í založenýc h na maximální hodnotě dynamic kého tlaku ICM lze výsledky našich
numerických výpoč tů dobře modelovat pomoc í funkc e, která závisí na množství potkaného ICM a na úhlu naklonění disku galaxie.
Z provedených simulac í dále vyplývá, že galaxie s diskem orientovaným bokem vůč i směru pohybu, jsou méně ovlivněny tlakem
prostředí. Tato závislost se však ztrác í pro galaxie pohybujíc í se kupami s rozlehlým rozložením ICM. Podobné c hování jsme nalezli
i ve výsledcích jinýc h autorů.
Skutečné Indikátory dosažení - v ýsledky aktiv ity
Pomocí upraveného N-č ástic ového kódu GADGET se zabudovanou stromovou gravitac í a metodou SPH pro hydrodynamické
výpočty jsme provedli sérii simulac í, v nic hž byly zkoumány následujíc í parametry: rozložení a množství ICM v kupě a inklinace
disku galaxie.
Skutečné prostředky ov ěření - forma zpracov ání a předání v ýsledku aktiv ity
Jáchym, P., Köppen, J., Palouš, J., & Combes, F., 2008, Ram pressure stripping of tilted galaxies, submitted to Astronomy &
Astrophysics
Číslo aktiv ity
11
Ke kterému dílčímu cíli se aktiv ita v ztahuj e
V2008 - Získání observač níc h dat z velkýc h teleskopů v rámc i ESO. Na základě teoretic kýc ...
Název (cíl)aktiv ity
Observační a numeric ké studium dynamiky a aktivity galaxií
Zaháj ení aktiv ity
1.1.2008
Ukončení aktiv ity
31.12.2008
Popis aktiv ity
Ve spolupráci s kolegy ze zahranič níc h prac ovišť (především University of California-Riverside, USA Carnegie Observatories, USA
Center for Astrophysic al Researc h, Lyon, Franc ie Instituto de Astrofísic a de Andaluc ía, Španělsko) jsm e pokrač ovali v interpretaci a
modelování fotometric kýc h a spektroskopic kýc h dat aktivníc h galaxií. Dále jsme pokrač ovali ve vývoji N-č ástic ových modelů
izolovaných galaxií (se zaměřením na zlepšení simulac í c hemic kého vývoje) a slupek vznikajíc íc h při srážkác h obřích galaxií s
galaxiemi satelitními (se zaměřením na zpřesněný výpoč et dynamic kého tření a postupného rozpadu sateli tní galaxie).
Nejvýznamnějším výsledkem za rok 2008 je publikovaná (Stoklasová 2008, Stoklasová et al. 2009) c eloplošná spektroskopie souboru
11 blízkých Seyfertovýc h galaxií typu 2, pozorovanýc h spektrografem OASIS (v době pozorování umístěn na 3.6m-dalekohledu
CFHT na Havajskýc h ostrovec h). Jedná se o optic ká spektra c entrálníc h kiloparseků těc hto objektů. Výsl edky zahrnují
26 of 133
bezprecedentní mapy plošné jasnosti v několika emisníc h č arác h plynu, ryc hlostníc h polí (střední ryc hl ost podél zorného paprsku a
její rozptyl) plynu a hvězd, elektronové hustoty, barevného exc esu, jakož i grafy spektrální diagnosti ky plynu.
Skutečné Indikátory dosažení - v ýsledky aktiv ity
Stoklasová, I., Ferruit, P., Emsellem, E., Jungwiert, B., Péc ontal, E., Sánc hez S.F., OASIS Integral-field spec trosc opy of the central
kpc in 11 Seyfert 2 galaxies, 2009, A&A ac c epted
Stoklasová, I., Integral-field spec trosc opy of Seyfert galaxies: kinematic s and exc itation of gas in narrow-line regions, 2008, PhD
thesis, MFF UK
Bennert, N., Canalizo, G., Jungwiert, B., Stoc kton, A., Sc hweizer, F., Peng, C., Lac y, M., Evidenc e for merger remnants in
early-type host galaxies of low-redshift QSOs, 2008, ApJ 677, 846 (ve zprávě o CTA za rok 2007 bylo uvedeno jako “ApJ accepted“
preprint)
Bennert, N., Canalizo, G., Jungwiert, B., Stoc kton, A., Sc hweizer, F., Peng, C., Lac y, M., Fuelling QSO''''s: The relevance of
mergers“, 2008, in: Proc eedings of the workshop
The central kiloparsec : Ac tive Galac tic Nuc lei and their hosts (Iearapetra, Greec e, 4-6 June 2008), arXiv:0807.3371
Bennert, N., Canalizo, G., Jungwiert, B., Stoc kton, A.,
Schweizer, F., Peng, C., Lac y, M., Searc hing for Mergers in Early-Type QSO Host Galaxies and a Control Sample of Inactive
Ellipticals, 2008, in: Proc eedings of IAUS 245, "Formation and Evolution of Galaxy Bulges," M. Bureau, E. Athanassoula, and B.
Barbuy (eds.), Vol. 245, pp. 235-236
(ve zprávě o CTA za rok 2007 bylo uvedeno jako preprint)
Skutečné prostředky ov ěření - forma zpracov ání a předání v ýsledku aktiv ity
Publikace v mezinárodníc h č asopisec h. PhD disertač ní prác e I. Stoklasové
Číslo aktiv ity
13
Ke kterému dílčímu cíli se aktiv ita v ztahuj e
V2008 - Získání observač níc h dat z velkýc h teleskopů v rámc i ESO. Na základě teoretic kýc ...
Název (cíl)aktiv ity
Spolupráce s European Southern Observatory návrhy projektů, získání a interpretac e observač níc h dat z velkýc h teleskopů.
Zaháj ení aktiv ity
1.1.2008
Ukončení aktiv ity
31.12.2008
Popis aktiv ity
Získání prvních observač níc h dat z velkýc h teleskopů v rámc i Evropské jižní observatoře (ESO) a jejic h teoretic kou interpretaci.
Očekáváme další zprac ování dat získanýc h moderními satelity plánovanými pro toto období. V tomto roc e rovněž očekáváme
publikaci konferenč níc h sborníků a monografií založenýc h na konfrenč níc h příspěvc íc h z předc hozího roku. Hydrodynamické
simulace gravitač níc h nestabilit v expandujíc íc h obálkác h s různými poč áteč ními a okrajovými podmínkami umožní sledovat
možné odchylky od doposud studovanýc h sféric ky symetric kýc h modelů. Nově zaváděné proc esy v N-č ástic ovýc h simulacích
povedou k fyzikálně dokonalejším modelům vývoje galaxií a jejic h vzájemnýc h interakc í i k posouzení vl ivu mezigalaktického
prostředí. Rozšíření programu pro výpoč et akrec e v okolí kompaktníc h objektů umožní sledovat velič iny, které budou měřitelné
novými typy astrofyzikálníc h přístrojů.
Skutečné Indikátory dosažení - v ýsledky aktiv ity
Pořízení observačníc h dat a jejic h analýza.
Skutečné prostředky ov ěření - forma zpracov ání a předání v ýsledku aktiv ity
Publikace v renomovanýc h a rec enzovanýc h mezinárodníc h periodikác h, úč ast na mezinárodníc h konferenc íc h.
27 of 133
2.2.2. AKTIVITY NEUSKUTEČNĚNÉ v roce 2008
Číslo aktiv ity
Ke kterému dílčímu cíli se aktiv ita v ztahuj e
Název (cíl)aktiv ity
Zaháj ení aktiv ity
Ukončení aktiv ity
Popis aktiv ity
Dův ody, proč se aktiv itu nepodařilo uskutečnit
28 of 133
2.3.NÁKLADY PROJEKTU - 2008
2.3.1. NÁKLADOVÉ TABULKY ZA JEDNOTLIVÉ SUBJEKTY
Rok
2008
Typ
skuteč né
Organizace
Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i.
Role organizace
příjemc e - koordinátor
POLOŽKA UZNANÝCH NÁKLADŮ
tis. Kč
Náklady skutečně v ynaložené
tis. Kč
z toho skutečně hrazené z
účelov é podpory
tis. Kč
F1. - Osobní náklady nebo výdaje na zaměstnanc e, kteří se
podílejí na řešení projektu a jim odpovídajíc í povinné zákonné
odvody a případné příděly do FKSP
2382
2382
0
0
2
2
F4. - Další provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s
řešením projektu
49
49
F5. - Náklady nebo výdaje na služby využívané v přímé
souvislosti s řešením projektu
27
27
F6. - Náklady nebo výdaje na zveřejnění výsledků projektu
včetně nákladů nebo výdajů na zajištění práv k výsledkům
výzkumu
82
82
F7. - Cestovní náhrady vzniklé v přímé souvislosti s řešením
projektu
577
577
F8. - Doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje vzniklé v přímé
souvislosti s řešením projektu, např. administrativní náklady,
náklady na pomoc ný personál a infrastrukturu, enegii a služby
neuvedené výše
335
335
3454
3454
F2. - Náklady nebo výdaje na pořízení
nehmotného majetku (investic e, kapitálové)
hmotného
a
F3. - Náklady nebo výdaje na provoz a údržbu hmotného
majetku používaného při řešení projektu
F9. CELKEM
PŘEVOD DO fondu
tis. Kč
F0. - Zúčtování s Fondem úč elově urč enýc h prostředků
29 of 133
POUŽITÍ Z fondu
tis. Kč
160
0
Rok
2008
Typ
skuteč né
Organizace
Univerzita Karlova v Praze
Role organizace
příjemc e
POLOŽKA UZNANÝCH NÁKLADŮ
Náklady skutečně v ynaložené
tis. Kč
tis. Kč
F1. - Osobní náklady nebo výdaje na zaměstnanc e, kteří se
podílejí na řešení projektu a jim odpovídajíc í povinné zákonné
odvody a případné příděly do FKSP
z toho skutečně hrazené z
účelov é podpory
tis. Kč
1373
1373
0
0
30
30
16
16
F5. - Náklady nebo výdaje na služby využívané v přímé
souvislosti s řešením projektu
15
15
F6. - Náklady nebo výdaje na zveřejnění výsledků projektu
včetně nákladů nebo výdajů na zajištění práv k výsledkům
výzkumu
13
13
F7. - Cestovní náhrady vzniklé v přímé souvislosti s řešením
projektu
342
342
405
405
2194
2194
F2.
-
Náklady
nebo
výdaje
na
pořízení
hmotného
a
nehmotného majetku (investic e, kapitálové)
F3. - Náklady nebo výdaje na provoz a údržbu hmotného
majetku používaného při řešení projektu
F4. - Další provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s
řešením projektu
F8. - Doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje vzniklé v přímé
souvislosti s řešením projektu, např. administrativní náklady,
náklady na pomoc ný personál a infrastrukturu, enegii a služby
neuvedené výše
F9. CELKEM
PŘEVOD DO fondu
tis. Kč
F0. - Zúčtování s Fondem úč elově urč enýc h prostředků
30 of 133
POUŽITÍ Z fondu
tis. Kč
18
0
Rok
2008
Typ
skuteč né
Organizace
Slezská univerzita v Opavě, Filozofic ko-přírodovědec ká fakulta
Role organizace
příjemc e
POLOŽKA UZNANÝCH NÁKLADŮ
Náklady skutečně v ynaložené
tis. Kč
tis. Kč
F1. - Osobní náklady nebo výdaje na zaměstnanc e, kteří se
podílejí na řešení projektu a jim odpovídajíc í povinné zákonné
odvody a případné příděly do FKSP
z toho skutečně hrazené z
účelov é podpory
tis. Kč
1286
1286
0
0
20
20
10
10
F5. - Náklady nebo výdaje na služby využívané v přímé
souvislosti s řešením projektu
18
18
F6. - Náklady nebo výdaje na zveřejnění výsledků projektu
včetně nákladů nebo výdajů na zajištění práv k výsledkům
výzkumu
0
0
F7. - Cestovní náhrady vzniklé v přímé souvislosti s řešením
projektu
248
248
300
300
1882
1882
F2.
-
Náklady
nebo
výdaje
na
pořízení
hmotného
a
nehmotného majetku (investic e, kapitálové)
F3. - Náklady nebo výdaje na provoz a údržbu hmotného
majetku používaného při řešení projektu
F4. - Další provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s
řešením projektu
F8. - Doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje vzniklé v přímé
souvislosti s řešením projektu, např. administrativní náklady,
náklady na pomoc ný personál a infrastrukturu, enegii a služby
neuvedené výše
F9. CELKEM
PŘEVOD DO fondu
tis. Kč
F0. - Zúčtování s Fondem úč elově urč enýc h prostředků
31 of 133
POUŽITÍ Z fondu
tis. Kč
99
61
32 of 133
2.3.2. NÁKLADOVÁ TABULKA ZA PROJEKT
Rok
2008
Typ
skuteč né
PROJEKT
LC06014 - CELKEM
POLOŽKA UZNANÝCH NÁKLADŮ
Náklady skutečně v ynaložené
tis. Kč
tis. Kč
F1. - Osobní náklady nebo výdaje na zaměstnanc e, kteří se
podílejí na řešení projektu a jim odpovídajíc í povinné zákonné
odvody a případné příděly do FKSP
z toho skutečně hrazené z
účelov é podpory
tis. Kč
5041
5041
0
0
52
52
75
75
F5. - Náklady nebo výdaje na služby využívané v přímé
souvislosti s řešením projektu
60
60
F6. - Náklady nebo výdaje na zveřejnění výsledků projektu
včetně nákladů nebo výdajů na zajištění práv k výsledkům
výzkumu
95
95
F7. - Cestovní náhrady vzniklé v přímé souvislosti s řešením
projektu
1167
1167
1040
1040
7530
7530
F2. - Náklady nebo výdaje na pořízení
nehmotného majetku (investic e, kapitálové)
hmotného
a
F3. - Náklady nebo výdaje na provoz a údržbu hmotného
majetku používaného při řešení projektu
F4. - Další provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s
řešením projektu
F8. - Doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje vzniklé v přímé
souvislosti s řešením projektu, např. administrativní náklady,
náklady na pomoc ný personál a infrastrukturu, enegii a služby
neuvedené výše
F9. CELKEM
PŘEVOD DO fondu
tis. Kč
F0. - Zúčtování s Fondem úč elově urč enýc h prostředků
33 of 133
POUŽITÍ Z fondu
tis. Kč
277
61
2.3.3. ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN V ČERPÁNÍ
Finanční dotace byla č erpána na třec h spoluprac ujíc íc h instituc íc h v souladu se sc hváleným návrhem tohoto projektu CTA.
Mzdové prostředky byly vyč erpány v souladu s c elkovou výší a rozpisem dle původního plánu. Rovněž c estovné na konference bylo
čerpáno ve stanoveném rozsahu. Menší přesuny v jednotlivýc h položkác h věc nýc h prostředků a služeb jsme provedli na základě
aktuální potřeby v průběhu kalendářního roku.
34 of 133
2.3.4. NEVYUŽITÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY
Na pracovišti Astronomic kého ústavu AV ČR, v.v.i. byla v souč innosti s ekonomic kým oddělením instituc e převedena č ástka 160 tis.
Kč přidělených prostředků do fondu úč elově urč enýc h prostředků.
Na pracovišti Slezské univerzity v Opavě bylo převedeno 99 tis. Kč do fondu úč elově urč enýc h prostředků.
Na pracovišti Matematic ko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze bylo převedeno 18 tis. Kč do fondu úč elově určených
prostředků.
Na jednotlivých prac ovištíc h se jedná o povolenou sumu nepřesahujíc í 5% v c elkovém objemu poskytnuté roč ní dotace. Výše
uvedené finanční prostředky budou v roc e 2009 využity k úč elu, ke kterému byly původně poskytnuty.
35 of 133
2.3.5. Seznam hmotného a nehmotného maj etku pořízeného za sledov ané období
Pořadí
1
Název
Centrum teoretic ké astrofyziky působí v rámc i tří řešitelskýc h prac ovišť na
Astronomic kém ústav AV ČR, v.v.i, Matematic ko-fyzikální fakultě Univerzity
Karlovy v Praze a na Ústavu fyziky Slezské univerzity v Opavě. Veškerý
hmotný a nehmotný majetek je řádně spravován a inventarizován na
těc hto třec h instituc íc h.
Podíl užití majetku pro řešení v %
Pořizovací cena v tis. Kč
Uznaný náklad v tis. Kč
Uhrazeno z dotac e v tis. Kč
Datum dodání
Datum zprovoznění
Dodavatel
36 of 133
3. ZÁMĚR A NÁVRHY PRO NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ - rok 2009
3.1. PROJEKTOVÝ TÝM A ŘEŠITELSKÉ TÝMY
3.1.1. PROJEKTOVÝ TÝM
IČ organizace
67985815
Obchodní jméno - název
Astronomický ústav AV ČR, v .v .i.
Zkratka názvu
ASÚ AV ČR
Role organizace
příjemc e - koordinátor
Vazba na organizac i
67985815
Druh organizace
Veřejná výzkumná instituc e (zákon č . 341/2005 Sb., o veřejnýc h výzkumnýc h institucích)
Adresa sídla, spojení na organizac i
- ulic e, č p./č .or. Frič ova 298/ 1
- PSČ, obec 25165 Ondřejov
- stát Česká republika
- telefon 323620116
- http:// www.asu.c as.c z
Bankovní spojení
-DIČ CZ67985815
- banka kód, název 0710 - Česká národní banka, Na příkopě 28, 110 03 Praha 1
- č íslo úč tu, sp.symbol 69025011/0710,
Statutární zástupc e
- titul před, jméno, příjmení, titul za Doc . RNDr. Petr Heinzel DrSc .
- funkc e ředitel
- telefon +420 323620 113
- mobil
- fax +420 323620 117
- email direc [email protected] as.c z
37 of 133
IČ organizace
47813059
Obchodní jméno - název
Slezská univ erzita v Opav ě, Filozoficko-přírodov ědecká fakulta
Zkratka názvu
SU
Role organizace
příjemc e
Vazba na organizac i
47813059
Druh organizace
Veřejná nebo státní vysoká škola (zákon č . 111/1998 Sb., o vysokýc h školác h a o změně a
doplnění dalšíc h zákonů (o vysokýc h školác h)
Adresa sídla, spojení na organizac i
- ulic e, č p./č .or. Na Rybníč ku 626/ 1
- PSČ, obec 74601 Opava
- stát Česká republika
- telefon 553 684 111
- http:// www.slu.c z
Bankovní spojení
-DIČ CZ47813059
- banka kód, název 0300 - ČSOB Ostrava
- č íslo úč tu, sp.symbol 8010-0209702433,
Statutární zástupc e
- titul před, jméno, příjmení, titul za Doc . PhDr. Rudolf Žáč ek Dr.
- funkc e rektor
- telefon 684 278 553 218 019
- mobil
- fax
- email [email protected] z
38 of 133
IČ organizace
00216208
Obchodní jméno - název
Univ erzita Karlov a v Praze
Zkratka názvu
UK
Role organizace
příjemc e
Vazba na organizac i
00216208
Druh organizace
Veřejná nebo státní vysoká škola (zákon č . 111/1998 Sb., o vysokýc h školác h a o změně a
doplnění dalšíc h zákonů (o vysokýc h školác h)
Adresa sídla, spojení na organizac i
- ulic e, č p./č .or. Ovoc ný trh / 3/5
- PSČ, obec 11636 Praha 1
- stát Česká republika
- telefon 224491111
- http:// www.c uni.c z
Bankovní spojení
-DIČ CZ00216208
- banka kód, název 0100 - Komerč ní banka
- č íslo úč tu, sp.symbol 84735-011,
Statutární zástupc e
- titul před, jméno, příjmení, titul za Prof. RNDr. Vác lav Hampl DrSc .
- funkc e rektor
- telefon 224491312
- mobil
- fax
- email [email protected] uni.c z
39 of 133
3.1.2. ŘEŠITELSKÝ TÝM
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Abramow icz Marek Prof. PhD PL
č len řešitelského týmu
553 684 286 553 684 948 [email protected] halmers.se
Slezská univerzita v Opavě, Filozofic ko-přírodovědec ká fakulta
fakulta Ústav fyziky
Filozofic ko-přírodovědecká
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
Bakala Pav el RNDr.
č len řešitelského týmu
CZ
Slezská univerzita v Opavě, Filozofic ko-přírodovědec ká fakulta
fakulta Ústav fyziky
prac ovník přijatý na dobu řešení projektu
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Bárta Mirek Mgr. PhD CZ
č len řešitelského týmu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
323620324 323620210 [email protected] as.c z
Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i.
kmenový prac ovník organizac e
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
Bičák Jiří Prof. RNDr. DrSc. CZ
č len řešitelského týmu
221912499 22191249 221912496 Jiri.Bic [email protected] uni.c z
Univerzita Karlova v Praze Ústav teoretic ké fyziky
kmenový prac ovník organizac e
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Bursa Michal Mgr. PhD CZ
č len řešitelského týmu
267103064 272769023 [email protected] as.c z
Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i.
prac ovník přijatý na dobu řešení projektu
Pracovní kapacita v %
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Čížek Martin RNDr. PhD CZ
č len řešitelského týmu
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
kmenový prac ovník organizac e
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Dov čiak Michal Mgr. PhD CZ
č len řešitelského týmu
267103045 272769023 dovc [email protected] as.c z
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i.
kmenový prac ovník organizac e
40 of 133
Univerzita Karlova v Praze
Ústav teoretic ké fyziky
Filozofic ko-přírodovědecká
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Ehlerov á Soňa RNDr. PhD CZ
č len řešitelského týmu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
267103064 272769023 [email protected] as.c z
Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i. mateřská dovolená
kmenový prac ovník organizac e
Celé jméno, RČ
Goosmann René
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
č len řešitelského týmu
[email protected] as.c z
Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i.
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Hadrav a Petr doc. RNDr. DrSc. CZ
č len řešitelského týmu
267103348 272769023 [email protected] as.c z
Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i.
kmenový prac ovník organizac e
PhD DE
Pracovní kapacita v %
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Heinzel Petr doc. RNDr. DrSc. CZ
č len řešitelského týmu
323620113 323620117 [email protected] as.c z
Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i.
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
kmenový prac ovník organizac e
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Heyrov ský Dav id Mgr. PhD CZ
č len řešitelského týmu
221912494 221912496 [email protected] uni.c z
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
Univerzita Karlova v Praze Ústav teoretic ké fyziky
kmenový prac ovník organizac e
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Hladík Jan Mgr. CZ
č len řešitelského týmu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
41 of 133
Slezská univerzita v Opavě, Filozofic ko-přírodovědec ká fakulta
fakulta
kmenový prac ovník organizac e
Hledík Stanislav RNDr. PhD CZ
č len řešitelského týmu
553 684 286 553 684 948 [email protected] z
Slezská univerzita v Opavě, Filozofic ko-přírodovědec ká fakulta
fakulta Ústav fyziky
kmenový prac ovník organizac e
Filozofic ko-přírodovědecká
Filozofic ko-přírodovědecká
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Horáček Jiří Prof. RNDr. DrSc. CZ
řešitel
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
221 912 497 221 912 496 Jiri.Horac [email protected] uni.c z
Univerzita Karlova v Praze Ústav teoretic ké fyziky
kmenový prac ovník organizac e
Celé jméno, RČ
Horák Jiří Mgr. PhD CZ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
č len řešitelského týmu
267103062 272769023 [email protected] uni.c z
Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i.
kmenový prac ovník organizac e
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Houfek Karel RNDr. PhD CZ
č len řešitelského týmu
221912493 221912496 [email protected] uni.c z
Univerzita Karlova v Praze
kmenový prac ovník organizac e
Pracovní kapacita v %
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Jáchym Pav el Mgr. CZ
č len řešitelského týmu
267103062 272769023 jac [email protected] as.c z
Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i.
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
prac ovník přijatý na dobu řešení projektu
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Jungw iert Bruno RNDr. PhD CZ
č len řešitelského týmu
267103069 272769023 [email protected] as.c z
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i.
kmenový prac ovník organizac e
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Karas Vladimír doc. RNDr. DrSc. CZ
č len řešitelského týmu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
267103045 272769023 [email protected] uni.c z
Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i.
kmenový prac ovník organizac e
Celé jméno, RČ
Karlický Marián RNDr. DrSc. CZ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
č len řešitelského týmu
323620356 323620210 karlic [email protected] as.c z
Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i.
kmenový prac ovník organizac e
42 of 133
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Kašparov á Jana Mgr. PhD CZ
č len řešitelského týmu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
323620150 323620210 [email protected] as.c z
Astronomic ký ústav AV ČR
kmenový prac ovník organizac e
Celé jméno, RČ
Kaw ka Adéla
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
č len řešitelského týmu
323620361 323620250 [email protected] as.c z
Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i.
kmenový prac ovník organizac e
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Kofroň Dav id Mgr CZ
č len řešitelského týmu
22191 2493
Univerzita Karlova v Praze Ústav teoretic ké fyziky
prac ovník přijatý na dobu řešení projektu
PhD CZ
Pracovní kapacita v %
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Kolorenč Přemysl Mgr. CZ
č len řešitelského týmu
221912493 221912496
Univerzita Karlova v Praze Ústav teoretic ké fyziky
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
prac ovník přijatý na dobu řešení projektu
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Kološ Martin Mgr. CZ
č len řešitelského týmu
Příslušnost k organizac i
Slezská univerzita v Opavě, Filozofic ko-přírodovědec ká fakulta
fakulta Ústav fyziky
kmenový prac ovník organizac e
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
Celé jméno, RČ
Korčákov á Danka Mgr. PhD CZ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
č len řešitelského týmu
323620143 323620250 [email protected] as.c z
Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i.
kmenový prac ovník organizac e
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Kotrlov á Andrea Ing.
č len řešitelského týmu
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
43 of 133
Filozofic ko-přírodovědecká
CZ
Slezská univerzita v Opavě, Filozofic ko-přírodovědec ká fakulta
fakulta Ústav fyziky
kmenový prac ovník organizac e
Filozofic ko-přírodovědecká
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
Kov ář Jiří RNDr. PhD CZ
č len řešitelského týmu
Slezská univerzita v Opavě, Filozofic ko-přírodovědec ká fakulta
fakulta Ústav fyziky
kmenový prac ovník organizac e
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
Krtouš Pav el Mgr. PhD CZ
č len řešitelského týmu
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Kubát Jiří RNDr. CSc. CZ
č len řešitelského týmu
323620127 323620250 [email protected] as.c z
Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i.
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
kmenový prac ovník organizac e
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Kučákov á Hana Mgr.
č len řešitelského týmu
Příslušnost k organizac i
Slezská univerzita v Opavě, Filozofic ko-přírodovědec ká fakulta
fakulta Ústav fyziky
prac ovník přijatý na dobu řešení projektu
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
Univerzita Karlova v Praze Matematic ko-fyzikální fakulta Ústav teoretic ké fyziky
kmenový prac ovník organizac e
CZ
Celé jméno, RČ
Ledv inka Tomáš Mgr. PhD CZ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
č len řešitelského týmu
221912504 221912496 [email protected] uni.c z
Univerzita Karlova v Praze Ústav teoretic ké fyziky
kmenový prac ovník organizac e
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
Malij ev ský Alexandr Mgr. PhD CZ
č len řešitelského týmu
221912493 221912496
Univerzita Karlova v Praze Ústav teoretic ké fyziky
kmenový prac ovník organizac e
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Palouš Jan Prof. RNDr. DrSc. CZ
řešitel - koordinátor
267 103 065 602-324280 272 769 023 [email protected] as.c z
Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i.
kmenový prac ovník organizac e
Pracovní kapacita v %
44 of 133
Filozofic ko-přírodovědecká
Filozofic ko-přírodovědecká
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Pecháček Tomáš Mgr.
č len řešitelského týmu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
267103069 272769023 pec hac [email protected] z
Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i.
prac ovník přijatý na dobu řešení projektu
Celé jméno, RČ
Petrásek Martin Mgr.
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
č len řešitelského týmu
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
CZ
CZ
Slezská univerzita v Opavě, Filozofic ko-přírodovědec ká fakulta
fakulta Ústav fyziky
kmenový prac ovník organizac e
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Podolský Jiří Doc. RNDr. CSc. CZ
č len řešitelského týmu
221912505 221912496 [email protected] uni.c z
Univerzita Karlova v Praze Ústav teoretic ké fyziky
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
kmenový prac ovník organizac e
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Růžička Adam Mgr. CZ
č len řešitelského týmu
267103062 272769023 [email protected] as.c z
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i.
kmenový prac ovník organizac e
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Schee Jan Mgr. CZ
č len řešitelského týmu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
Slezská univerzita v Opavě, Filozofic ko-přírodovědec ká fakulta
fakulta Ústav fyziky
kmenový prac ovník organizac e
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
Semerák Oldřich Doc. RNDr. Dr. CZ
č len řešitelského týmu
221912506 221912496 Oldric [email protected] uni.c z
Univerzita Karlova v Praze Ústav teoretic ké fyziky
kmenový prac ovník organizac e
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Šidlichov ský Miloš RNDr. DrSc. CZ
č len řešitelského týmu
267103078 272769023 [email protected] as.c z
Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i.
kmenový prac ovník organizac e
Pracovní kapacita v %
45 of 133
Filozofic ko-přírodovědecká
Filozofic ko-přírodovědecká
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Slaný Petr RNDr. PhD CZ
č len řešitelského týmu
Spojení
Příslušnost k organizac i
553 684 286 553 684 948 [email protected] z
Slezská univerzita v Opavě, Filozofic ko-přírodovědec ká fakulta
fakulta Ústav fyziky
kmenový prac ovník organizac e
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Šrámkov á Ev a RNDr.
č len řešitelského týmu
Filozofic ko-přírodovědecká
CZ
Slezská univerzita v Opavě, Filozofic ko-přírodovědec ká fakulta
fakulta Ústav fyziky
prac ovník přijatý na dobu řešení projektu
Filozofic ko-přírodovědecká
Pracovní kapacita v %
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Štěpán Jiří Mgr. CZ
č len řešitelského týmu
323620225 323620210 [email protected] z
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i.
kmenový prac ovník organizac e
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Stoklasov á Iv ana Mgr.
č len řešitelského týmu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
267103069 272769023 [email protected] uni.c z
Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i.
prac ovník přijatý na dobu řešení projektu
Celé jméno, RČ
Stuchlík Zdeněk Prof. RNDr. CSc. CZ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
řešitel
553 684 200 553 716 948 Zdenek.Stuc [email protected] z
Slezská univerzita v Opavě, Filozofic ko-přírodovědec ká fakulta
fakulta Ústav fyziky
kmenový prac ovník organizac e
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
CZ
Šubr Ladislav RNDr. PhD CZ
č len řešitelského týmu
221912575 221912496 [email protected] uni.c z
Univerzita Karlova v Praze Astronomic ký ústav
kmenový prac ovník organizac e
Pracovní kapacita v %
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Sv ítek Otakar RNDr. PhD CZ
č len řešitelského týmu
221912493 221912496
Univerzita Karlova v Praze Ústav teoretic ké fyziky
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
prac ovník přijatý na dobu řešení projektu
46 of 133
Filozofic ko-přírodovědecká
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Sv oboda Jiří Mgr. CZ
č len řešitelského týmu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i. oddělení Galaxie a planetární systémy
prac ovník přijatý na dobu řešení projektu
Celé jméno, RČ
Tarana Michal Mgr.
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
č len řešitelského týmu
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Török Gabriel RNDr. PhD CZ
č len řešitelského týmu
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
kmenový prac ovník organizac e
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Truparov á Kamila Mgr.
č len řešitelského týmu
Příslušnost k organizac i
Slezská univerzita v Opavě, Filozofic ko-přírodovědec ká fakulta
fakulta Ústav fyziky
prac ovník přijatý na dobu řešení projektu
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
Univerzita Karlova v Praze Matematic ko-fyzikální fakulta Ústav teoretic ké fysiky
prac ovník přijatý na dobu řešení projektu
Slezská univerzita v Opavě, Filozofic ko-přírodovědec ká fakulta
fakulta Ústav fyziky
Celé jméno, RČ
Urbanec Martin Mgr.
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
č len řešitelského týmu
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
CZ
CZ
Filozofic ko-přírodovědecká
CZ
Slezská univerzita v Opavě, Filozofic ko-přírodovědec ká fakulta
fakulta Ústav fyziky
prac ovník přijatý na dobu řešení projektu
Votruba Viktor Mgr. Ph.D. CZ
č len řešitelského týmu
323620147 323620250 [email protected] as.c z
Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i. Stelární oddělení
kmenový prac ovník organizac e
Pracovní kapacita v %
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Wunsch Richard Mgr. PhD CZ
č len řešitelského týmu
267103064 272769023 ric hard.wunsc [email protected] z
Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i.
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
kmenový prac ovník organizac e
47 of 133
Filozofic ko-přírodovědecká
Filozofic ko-přírodovědecká
Celé jméno, RČ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
Yaqoob Tahir PhD GB
č len řešitelského týmu
Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i.
Celé jméno, RČ
Žofka Martin Mgr. PhD CZ
Role osoby při řešení projektu
Spojení
Příslušnost k organizac i
Pracovní poměr
Pracovní kapacita v %
č len řešitelského týmu
221912494 221912496 [email protected] uni.c z
Univerzita Karlova v Praze Ústav teoretic ké fyziky
kmenový prac ovník organizac e
48 of 133
3.1.3. ZMĚNY V PROJEKTOVÉM A ŘEŠITELSKÝCH TÝMECH - rok 2009
Pč.
1
Typ
návrhy změn
Popis
v projektovém
týmu
a
řešitelských týmech
Dr. René Goosmann bude v letech 2009-2012 působit na prestižní vědecké pozici v rámci probíhajícího projektu rentgenové
družice Evropské kosmické agentury "XMM-Newton" v Observatoire Strasbourg ve Francii. Nebude proto nadále placen z
prostředků CTA. Dr. Goosmann se bude podílet na vědecké činnosti centra ve spolupráci s koordinujícím pracovištěm v
Praze.
2
návrhy změn
v projektovém
řešitelských týmech
49 of 133
týmu
a
Mgr. J. Horák, PhD byl na základě atestací zařazen mezi kmenové pracovníky ASU AV ČR, v.v.i. Dr. Horák se bude i nadále
se bude účastnit řešení projektu na koordinujícím pracovišti v Praze.
3.2. ČASOVÝ POSTUP PRACÍ - rok 2009
3.2.0. PŘEHLED DÍLČÍCH CÍLŮ PLÁNOVANÉ 2009
Číslo
Dílčí cíl podrobně
Datum plnění
Dílčí cíl
Zahájení činnosti Centra. Matematicky přesné formulování modelů relevantních pro analýzu očekávaných observačních dat.
Rozpracování teoretických východisek a postupů.
Indikátory dosažení - výsledky dílčího cíle
Především očekáváme v tomto období možnost přesné interpretace nových rentgenových spekter s vysokým energetickým a
časovým rozlišením. Z pohledu prezentace bude hlavní událostí tohoto roku Valné shromáždění Mezinárodní Astronomické
Unie v Praze. Jedná se o astronomickou vědeckou a kulturní akci celosvětového významu, jež je nepochybným oceněním
výsledků dosažených našimi odborníky. Současně tato konference napomůže při navazování nových kontaktů a další integraci
naší astrofyziky do evropských i celosvětových vědeckých struktur. Proto předpokládáme potřebu maximálního soustředění
kapacit k bezproblémovému zajištění této konference.
V prvním roce řešení projektu bude realizována instalace a propojení výpočetních clusterů tří partnerských pracovišť, na
nichž budou prováděny plánované numerické experimenty a simulace.
V2006
Ve vlastním výzkumu bude důraz kladen souběžně na matematicky přesné formulování modelů relevantních pro analýzu
očekávaných observačních dat a přípravu specializovaných postupů jejich počítačového zpracování. Proběhne příprava
teoretických východisek pro počítačové modely chování akrečních disků s kosmologickou konstantou a jejich oscilací a
struktury neutronových a kvarkových hvězd. Pro některé zamýšlené projekty bude nezbytné využití metod paralelního
programování na superpočítačích. Relativistická skupina se bude v prvním roce zabývat především otázkami numerické
relativity, studiem přesných prostoročasů s nenulovou kosmologickou konstantou a rovněž přesnými řešeními Einsteinových
rovnic pro válcové, slupkové a diskové zdroje. Bude porovnán vliv Stoermerova efektu v newtonovské aproximaci s
korespondujícím modelem formulovaným v rámci Paczynskeho-Wiitova potenciálu .
Prostředky ověření - Forma zpracování a předání výsledku dílčího cíle
Budou pořádány odborné a popularizační akce, mj. v rámci Valného shromáždění Mezinárodní Astronomické Unie v Praze.
Z hlediska výstupů budou v úvodním roce připraveny publikace o dílčích teoretických výsledcích, vycházející z předchozího
výzkumu zúčastněných odborníků a navazující na něj.
Každoroční pořádání podzimních workshopů RAGtime č. 8--12 (věnovaných problematice černých děr a neutronových
hvězd) v Opavě.
Kritické poedpoklady dosažení dílčího cíle
Kritickým předpokladem je rychlé zahájení prací a získání nejlepších absolventů pro vysoce náročnou a kvalifikovanou
vědeckou práci v nově založeném Centru. Vzhledem k předchozím výsledkům lze garantovat splnění vytčených cílů, pokud
budou požadované prostředky na podporu navrhovaného Centra poskytnuty.
50 of 133
- 31.12.2006
Dílčí cíl
Získání observačních dat z velkých teleskopů v rámci ESO. Na základě teoretických modelů analýza numerických dat.
Aplikace numerické relativity a nelineární elektrodynamiky. Aplikace NRM na některé astrofyzikální molekuly.
Publikace výsledků.
Indikátory dosažení - výsledky dílčího cíle
Získání prvních observačních dat z velkých teleskopů v rámci Evropské jižní observatoře (ESO) a jejich teoretickou
interpretaci. Očekáváme další zpracování dat získaných moderními satelity plánovanými pro toto období. V tomto roce
rovněž očekáváme publikaci konferenčních sborníků a monografií založených na konfrenčních příspěvcích z předchozího
roku. Hydrodynamické simulace gravitačních nestabilit v expandujících obálkách s různými počátečními a okrajovými
podmínkami umožní sledovat možné odchylky od doposud studovaných sféricky symetrických modelů. Nově zaváděné procesy
v N-částicových simulacích povedou k fyzikálně dokonalejším modelům vývoje galaxií a jejich vzájemných interakcí i k
posouzení vlivu mezigalaktického prostředí. Rozšíření programu pro výpočet akrece v okolí kompaktních objektů umožní
sledovat veličiny, které budou měřitelné novými typy astrofyzikálních přístrojů.
V2008
Příprava a testování numerických modelů, analýza observačních údajů pro akreční disky, zaměření pozornosti na
kvaziperiodické oscilace a rezonanční efekty mezi noscilačními mody u mikrokvazarů. Příprava numerických modelů pro
vznik výtrysků z akrečních disků kolem černých děr. Příprava popisu oscilací v modelech neutronových a kvarkových hvězd
založených na realistických stavových rovnicích. Zahrnutí vlivu magnetických polí do teoretických a numerických
modelů.Numerické studium astrofyzikálních zdrojů gravitačních vln. Pole rovnoměrně urychlených zdrojů v nelineární
elektrodynamice.
Budeme dále pokračovat v systematickém studiu klasických i vícerozměrných přesných prostoročasů. Mimo jiné budeme
studovat zářivé a globální vlastnosti C-metriky i obecnějších prostoročasů třídy Plebanski-Demianski, které popisuji
urychlené, nabité a rotující černé díry s nenulovou kosmologickou konstantou. Zaměříme se i na impulzní sférické
gravitační vlny v de Sitterově a anti-de Sitterově vesmíru a další prostoročasy popisující přesné kosmologické gravitační
vlny.
Velkou pozornost hodláme věnovat vícedimenzionálním prostoročasům rotujících černých děr (např. zobecnění integrability
na úroveň operátorů či fyzikální interpretace užívaných souřadnic). Dále se budeme zabývat Kundtovými prostoročasy v
libovolné dimenzi (vakuovými, s kosmologickou konstantou i s elektromagnetickým polem) a speciálně pak problematikou
gyratonů. Předmětem našeho zájmu bude také obecná analýza relativních pohybů testovacích částic ve vícerozměrných
prostoročasech.
Prostředky ověření - Forma zpracování a předání výsledku dílčího cíle
Publikace v renomovaných a recenzovaných mezinárodních periodikách, účast na mezinárodních konferencích.
Kritické poedpoklady dosažení dílčího cíle
V dlouhodobém výhledu očekáváme obdobná kritická kriteria dosažení dílčích cílů, především potřebu udržení výkonných
expertů a pokračování v těsném kontaktu se zahraničním partnery v oboru.
51 of 133
- 31.12.2008
Dílčí cíl
Rozpracování inovativních metod spektrální analýzy. Srovnání výstupů numerických modelů a aktuálních observačních dat.
Kosmologie. Problematika gravitačních čoček. Vznik nových numerických metod řešení dynamických rovnic.
Publikace výsledků.
Indikátory dosažení - výsledky dílčího cíle
Očekáváme postupný nástup spektropolarimetrických metod, které umožní podstatně přesnější analýzu akrečních toků.
Přestože vysokorychlostní spetropolarimetrické detektory patrně v té době ještě nebudou k dispozici pro rutinní astronomická
V2010
pozorování, očekáváme jejich rychlý vývoj, a tudíž i zájem o nové metody zpracování družicových dat tohoto typu ze strany
odborných skupin v NASA a ESA. Rovněž v této souvislosti budou prováděny studie proveditelnosti pro plánované satelity
XEUS a Constellation-X, které díky zcela nové koncepci umožní velmi podstatné zlepšení rozlišovací schopnosti a tím i
podstatný pokrok při konfrontaci teoretických modelů s reálnými observačními daty.
Propracování a modifikace teoretických a numerických modelů akrečních disků i neutronových a kvarkových hvězd na základě
srovnání prvních výstupů z numerických modelů a aktuálních observačních dat. Studium kosmologických perturbací a
vyjasnění souvislosti s chováním lokálních inerciálních systémů, s tzv. Machovým principem a s otázkami zákonů zachování.
Studium pohybu fotonů v souvislosti s problematikou gravitačních čoček, zejména tzv. mikročoček. Jako realistické se jeví
očekávat dokončení studie Stoermerova efektu včetně podrobné diskuze jeho astrofyzikálních aplikací v silných gravitačních
polích.
Prostředky ověření - Forma zpracování a předání výsledku dílčího cíle
Předpokládáme publikaci řady odborných článků v renomovaných odborných publikacích. V tomto roce lze očekávat obhajoby
dalších dizertací studentů PhD, kteří započali své studium v době vytvoření Centra a působí v něm jako členové a
spolupracovníci.
Kritické poedpoklady dosažení dílčího cíle
V dlouhodobém výhledu očekáváme obdobná kritická kriteria dosažení dílčích cílů, především potřebu udržení výkonných
expertů a pokračování v těsném kontaktu se zahraničním partnery v oboru.
52 of 133
- 31.12.2010
3.2.1. AKTIVITY PLÁNOVANÉ NA DALŠÍ OBDOBÍ - rok 2009
Číslo aktiv ity
01
Ke kterému dílčímu cíli se aktiv ita v ztahuj e
V2008 - Získání observač níc h dat z velkýc h teleskopů v rámc i ESO. Na základě teoretic kýc ...
Název (cíl)aktiv ity
Na základě teoretic kýc h modelů analýza numeric kýc h dat v oblasti rentgenové astronomie. Aplikac e obec né relativity na
astrofyzikální systémy.
Zaháj ení aktiv ity
1.1.2009
Ukončení aktiv ity
31.12.2009
Popis aktiv ity
Hodláme dále rozvíjet aktivitu započ atu v předc hozím roc e řešení projektu. Obsah tohoto výzkum se týká analýzy observačních
údajů pro akreční disky se zaměřením pozornosti na kvaziperiodic ké osc ilac e a rezonanč ní efekty mezi osc ilač ními mody u
mikrokvazarů (M.Bursa, J.Horák, V.Karas). V uplynulém roc e jsme započ ali studium magnetic kýc h efektů v akreč níc h discích a tuto
oblast chceme nyní intenzivněji rozvíjet (V.Karas, O.Kopáč ek). Další rozšíření spektroskopic kýc h postupů do oblasti
spektropolarimetrie rentgenového záření (M. Bursa, M.Dovč iak, R.Goosmann, J.Horák, V.Karas). Budeme dále rozvíjet matematické
studium rychlé časové proměnnosti akreč níc h disků (T.Pec háč ek, M.Dovč iak, R. Goosmann, V.Karas a další). Dále budeme
studovat dynamiku hustýc h hvězdokup se zaměřením na projevy vysoc e energetic kýc h interakc í - pohyb v poli č erné díry a těsné
interakce tří těles. (L.Šubr)
Plánov ané indikátory dosažení - očekáv ané v ýsledky aktiv ity
Publikace odbornýc h č lánků v mezinárodníc h periodikác h. Úč ast a prezentac e na mezinárodníc h konferenc íc h.
Plánov ané prostředky ov ěření - forma zpracov ání a předání v ýsledku aktiv ity
Výsledky budou uveřejněny v renomovanýc h a rec enzovanýc h mezinárodníc h publikac íc h.
Číslo aktiv ity
02
Ke kterému dílčímu cíli se aktiv ita v ztahuj e
V2008 - Získání observač níc h dat z velkýc h teleskopů v rámc i ESO. Na základě teoretic kýc ...
Název (cíl)aktiv ity
Stelární astrofyzika
Zaháj ení aktiv ity
1.1.2009
Ukončení aktiv ity
31.12.2009
Popis aktiv ity
V oblasti stelární astrofyziky hodláme příštím roc e pokrač ovat v dříve uvedenýc h tématec h, v nic hž je několik publikac í v přípravě.
Snahou bude rovněž propojovat tato témata s dalšími aktivitami v CTA, např. se studiem kompaktníc h obj ektů i galaktic ké struktury.
Plánov ané indikátory dosažení - očekáv ané v ýsledky aktiv ity
Publikace odbornýc h č lánků v mezinárodníc h periodikác h. Úč ast a prezentac e na mezinárodníc h konferenc íc h.
Plánov ané prostředky ov ěření - forma zpracov ání a předání v ýsledku aktiv ity
Publikace v mezinárodníc h rec enzovanýc h č asopisec h.
Číslo aktiv ity
03
Ke kterému dílčímu cíli se aktiv ita v ztahuj e
V2009 - Modelování č asově proměnnýc h akreč níc h toků. Získávání dalšíc h informac í z numer...
Název (cíl)aktiv ity
Studium vícedimenzionálníc h prostoroč asů a gravitač níc h vln.
Zaháj ení aktiv ity
1.1.2009
53 of 133
Ukončení aktiv ity
31.12.2009
Popis aktiv ity
V roce 2009 budeme dále rozvíjet problémy souvisejíc í s gravitač ními
byl dosud zkoumán pro prostoroč asy s translač ní symterií. Obtížnější
asymptoticky ploc hýc h prostoroč asec h, popřípadě v kosmologic kýc h
Hamiltoniánu pro systém n gravitujíc íc h č ástic v post-Minkowskiho
nalezneme metriku prostoroč asu s n č ástic emi, budeme zkoumat jaké
vlnami. Vliv vln na c hování lokál níc h inerc iálních systémů
ale fyzikálně víc e realistic ké je prozkoumat tento efekt v
modelec h. Vzhledem k objevenému překvapivě úplnému
aproximac i budeme podrobněji zkoumat jeho vlastnosti,
hodnoty v něm mají různé fyzikální velič iny jako například
různé navrhované výrazy pro energii. Zajímavé by bylo pokusit se zobec nit Hamiltonián na případ č ástic se spinem. Původní
inspirací k nalezení tohoto Hamiltoniánu byl předpoklad tzv. helikální symterie. Budeme dále zkoumat geometric ké a fyzikální
vlastnosti systémů s touto symetrií, zvlaště c hc eme zobec nit různé existenč ní teorémy o těc hto prostoroč asec h na případy
gravitačního pole v interakc i s polem elektromagnetic kým, případně i skalárním. Podobná zobec nění c hc eme zjišťovat pro
prostoročasy s boostovou a rotač ní symetrií. Budeme zkoumat řešení pro n č ástic v rámc i linearizované teorie za předpokladu
helikální symterie. Chc eme pokrač ovat ve výzkumu přesnýc h zářivýc h prostoroč asů v rámc i Einsteinovy teorie i v jejich
zobecněních do vyššíc h dimensí. Budeme dále vyšetřovat Newtonovské limity fyzikálně zajímavýc h řešení a rozebereme možnost
takové limity za přítomnosti elektromagnetic kého pole. Budeme prac ovat na vyžádaném (pro "Living Reviews of Relativity")
rozsáhlém přehledu o přesnýc h řešeníc h Einsteinovýc h rovnic a jejic h roli v astrofyzic e a kosmologii. Budeme pokračovat v
rozvíjení teorie kosmologic kýc h perturbac í, se zřetelem i na Newtonovskou kosmologii na jedné straně a na možnost vysvětlit
akceleraci expanze vesmíru v nehomogenníc h relativistic kýc h modelec h na straně druhé. Chc eme rozvíjet i slupkové modely v
obecné relativitě, například existenc i gravitač ního kondenzátoru. Rovněž budeme systematic ky pokrač ovat v teorii přesných
modelů disků, ať již samotnýc h č i kolem č ernýc h děr. Budeme dále studovat víc edimenzionální zobec nění Kundtových
prostoročasů s alignovaným elektromagnetic kým polem a nenulovou kosmologic kou konstantou. Dále popíšeme geodetickou
strukturu a některé další vlastnosti c ylindric ky symetric kýc h řešení s kosmologic kou konstantou, jejic hž zdroje jsme zkoumali v
předchozím roce. Bude dokonč eno studium horizontů ve víc edimenzionálníc h Robinson-Trautmanovýc h prostoroč asec h, zejména
se pokusíme dořešit otázku jejic h obec né existenc e. Bude vytvořen realistič tější model interakc e gravi tač níc h vln s látkou.
Minimálně se pokusíme o lepší interpretac i parametrů stávajíc ího modelu a tak získáme možnost relevantníc h odhadů vlivu těchto
interakcí na tlumení gravitač níc h vln. Modely hvězdokup s parametrizovanou mírou hmotové segregac e budeme v další práci
používat jako počáteč ní stav modelů hvězdokup u nic hž lze předpokládat výrazné efekty tříč ástic ovýc h i nterakc í, konkrétně produkci
tzv. "hyper-velocity stars", tj. hvězd, uryc hlenýc h na ryc hlosti přesahujíc í 300km/s. Dalším projevem zmiňované interakc e mohou být
fyzické srážky hvězd, vedouc í případně až k tvorbě středně těžkýc h č ernýc h děr.
Plánov ané indikátory dosažení - očekáv ané v ýsledky aktiv ity
Odborné publikac e v profesionálíc h periodikác h a konferenč níc h sborníc íc h. Přednášky a semináře na našic h a zahraničních
akademických ústavec ha univerzitníc h prac ovištíc h.
Plánov ané prostředky ov ěření - forma zpracov ání a předání v ýsledku aktiv ity
Odborné publikace v profesionálíc h periodikác h a konferenč níc h sborníc íc h.
Číslo aktiv ity
04
Ke kterému dílčímu cíli se aktiv ita v ztahuj e
V2009 - Modelování č asově proměnnýc h akreč níc h toků. Získávání dalšíc h informac í z numer...
Název (cíl)aktiv ity
Modelování procesů ve sluneč níc h erupc íc h
Zaháj ení aktiv ity
1.1.2009
Ukončení aktiv ity
31.12.2020
Popis aktiv ity
Bude studována magnetic ká rekonexe v okolí ryc hle rotujíc íc h plazmovýc h útvarů, tj. např. ryc hle rotuj íc íc h hvězd nebo
plazmových vírů, vznikajíc h Kelvin-Helmholtz nestabilitou v nestabilníc h plazmovýc h toc íc h. Výsledky prác e budou publikovány
v mezinárodních rec enzovanýc h ěasopisec h. Budeme dale rozvijet zarive-hydrodynamic ky (RHD) kod pro numeric ke simulace
slunecnich erupci. Zamerime se na studium c harakteristiky milimetrovyc h a submilimetrovyc h kontinui ve slunec nic h erupcich.
Plánov ané indikátory dosažení - očekáv ané v ýsledky aktiv ity
Rozšíření stávajícího RHD kódu.
Plánov ané prostředky ov ěření - forma zpracov ání a předání v ýsledku aktiv ity
54 of 133
Publikace v odbornýc h č asopisec h, zejména pak prác e podrobené rec enznímu řízení v mezinárodníc h periodikác h.
Číslo aktiv ity
05
Ke kterému dílčímu cíli se aktiv ita v ztahuj e
V2007 - Analýzy datovýc h výstupů. Detailní rozprac ování teoretic kýc h modelů. Poc hopení v...
Název (cíl)aktiv ity
Studium rezonanč níc h srážek elektronů s dvouatomovými molekulami. Aplikac e metod NRM v astrofysic e.
Zaháj ení aktiv ity
1.1.2009
Ukončení aktiv ity
31.12.2009
Popis aktiv ity
V oboru atomové fyziky bude pokrač ovat výzkum srážek elektronů s molekulami a meziatomárního c oulombic kého rozpadu (ICD).
Na základě R-matic ovýc h výpoč tů úč innýc h průřezů elastic kého rozptylu elektronu na molekule Li2 bude studován nelokální
rezonanční model popisujíc í astrofyzikálně významné neelastic ké proc esy, jako je disoc iativní zác hyt elektronu nebo vibrační
excitace molekuly srážkou s elektronem. Dále budou vyvíjeny nové metody pro č asově závislý popis jaderné dynamiky ve
zmíněných procesec h, založené jednak na rozvoji vlnové funkc e do tzv. R-matic ové báze a jednak na metodě známé jako "exterior
complex scaling". Důraz bude kladen především na popis systémů s víc e než jedním vibrač ním modem nebo víc e disociativními
souřadnicemi. Budou provedeny modelové výpoč ty, pravděpodobně na příkladu molekuly ClCF3. V oblasti ICD bude dále
zdokonalována metodika výpoč tu rozpadovýc h šířek s důrazem na spolehlivější urč ení parc iálníc h šířek. Metody pro simulaci
časového vývoje jaderné dynamiky, popsané v předc hozím odstavc i, budou adaptovány také na popis dynami ky provázející
meziatomární rozpad, vč etně komplexního popisu kaskád Augerův rozpad - ICD.
Plánov ané indikátory dosažení - očekáv ané v ýsledky aktiv ity
Publikace v profesionálníc h periodikác h a konferenč níc h sborníc íc h.
Plánov ané prostředky ov ěření - forma zpracov ání a předání v ýsledku aktiv ity
Publikace v profesionálníc h periodikác h a konferenč níc h sborníc íc h.
Číslo aktiv ity
06
Ke kterému dílčímu cíli se aktiv ita v ztahuj e
V2008 - Získání observač níc h dat z velkýc h teleskopů v rámc i ESO. Na základě teoretic kýc ...
Název (cíl)aktiv ity
Tvar hala Mléčné dráhy a pohyb jejíc h satelitů
Zaháj ení aktiv ity
1.1.2009
Ukončení aktiv ity
31.12.2009
Popis aktiv ity
Budeme se zabývat interakc í naší Galaxie (Mléč né dráhy) a jejíc h satelitníc h galaxií Velkého Magellanova oblaku, Malého
Magellanova oblaku a trpaslič í galaxie Sagittarius. Naším záměrem je přispět k intenzivnímu studiu rozložení hmoty v galaxiích. V
rámci klasické teorie gravitac e lze vysvětlit dynamiku pozorovanýc h galaktic kýc h skupin pouze za předpokladu existenc e tzv. temné
hmoty, která tvoří víc e než 90% hmotnosti Vesmíru, a znalost jejího rozložení ve skupinác h a kupác h galaxií je klíčová pro
vybudování konzistentního kosmologic kého modelu. Tato hmota je dostupnými metodami nepozorovatelná a projevuje se pouze
svým gravitačním potenc iálem. Rozložení temné hmoty lze tedy do jisté míry odvodit z jejíc h gravitač níc h úč inků analýzou
kinematiky galaktic kýc h skupin. Růžič ka et al. (2007) navrhli a implementovali program na automatizovanou analýzu prostoru
parametrů galaktic kýc h systémů, který úspěšně aplikovali na interakc i Mléč né dráhy a Magellanovýc h obl aků. Výsledkem bylo
odvození parametru prostorového rozložení temné hmoty ve vnější oblasti naší Galaxie. Podobnou metodu uplatnili Fellhauer et
al. (2006) a studiem kinematiky trpaslič í galaxie Sagittarius získali informac i o tvaru c entrální č ásti Mléč né dráhy. Pokusíme se na
tyto práce navázat a zahrnout všec hny zmíněné galaxie do společ ného modelu, c ož umožní odhalit případné dosud neznámé
varianty interakce a především prozkoumat závislost rozložení temné hmoty na vzdálenosti od středu Gal axie. V rámci projektu
budeme používat vlastní N-č ástic ový numeric ký model galaktic ké interakc e společ ně s efektivní optimali zač ní procedurou pro
nalezení nejvhodnější varianty modelu.
55 of 133
Plánov ané indikátory dosažení - očekáv ané v ýsledky aktiv ity
Výsledky našich modelů budou srovnány s pozorovaným rozložením viditelné hmoty, která je asoc iována s Magellanovými oblaky a
galaxií Sagittarius. K dispozic i jsou podrobná observač ní data pro neutrální vodík (Magellanovy oblaky) a rozsáhlé hvězdné proudy
(Sagittarius). Tato metoda umožní urč it nejpravděpodobnější kombinac e parametrů interakc e. Základním výsledkem bude revize
předchozích údajů o odpovídajíc ím tvaru hala Mléč né dráhy tvořeného temnou hmotou. Získané informac e pomohou zpřesnit
současné znalosti o tvorbě a vývoji Místní skupiny galaxií.
Plánov ané prostředky ov ěření - forma zpracov ání a předání v ýsledku aktiv ity
Publikace v mezinárodníc h č asopisec h
Číslo aktiv ity
07
Ke kterému dílčímu cíli se aktiv ita v ztahuj e
V2009 - Modelování č asově proměnnýc h akreč níc h toků. Získávání dalšíc h informac í z numer...
Název (cíl)aktiv ity
Modelování struktury rotujíc íc h neutronovýc h hvězd a fitování observac í QPO v systémec h obsahujíc í neutronovou hvězdu
Zaháj ení aktiv ity
1.1.2009
Ukončení aktiv ity
31.12.2009
Popis aktiv ity
Skupina na Slezské univerzitě v Opavě vedená prof. Z. Stuc hlíkem bude pokrač ovat ve vylaďování poč ítač ového modelu struktury
neutronových hvězd, založeného na použití Hartleovy-Thorneovy metriky reflektujíc í vliv rotac e a kvadrupolového momentu.
Struktura bude urč ována pro širokou škálu stavovýc h rovnic používanýc h pro popis hmoty neutronovýc h, případně kvarkových a
hybridních hvězd. Konfrontac e parametrů získanýc h z modelů neutronovýc h hvězd s omezeními na tyto parametry plynoucími z
fitování observačníc h dat u kvasi-periodic kýc h osc ilac í (QPO) pozorovanýc h v systémec h obsahujíc íc h neutronovou hvězdu, pak
umožňuje efektivní testování různýc h typů stavovýc h rovnic a získání významnýc h omezení na použitelnost modelů elementárních
částic. V tomto roc e využijeme vytvořenýc h modelů pro získání výsledků. Budou testovány různé modely popisujíc í vznik QPO. V
návaznosti na dosavadní výzkum tedy hodláme i nadále věnovat velkou pozornost modelování rentgenovskýc h pozorovaných
oscilací v binárníc h systémec h obsahujíc íc h č ernou díru (mikrokvasary), č i neutronovou (kvarkovou) hvězdu, zaměříme se na
vypracování teoretic kýc h modelů a jejic h srovnání s observač ními údaji pro jejic hž zprac ování připravujeme nové postupy. Tato
aktivita probíhá ve spoluprác i s č leny CTA pražské skupiny působíc ími na Astronomic kém ústavu AV ČR.
Plánov ané indikátory dosažení - očekáv ané v ýsledky aktiv ity
Získané výsledky budou porovnávány s pozorovac ími daty za úč elem stanovení fyzikálníc h parametrů zkoumanýc h soustav.
Plánov ané prostředky ov ěření - forma zpracov ání a předání v ýsledku aktiv ity
Prezentace na konferenc íc h, publikování výsledků v mezinárodníc h č asopisec h.
Číslo aktiv ity
08
Ke kterému dílčímu cíli se aktiv ita v ztahuj e
V2009 - Modelování č asově proměnnýc h akreč níc h toků. Získávání dalšíc h informac í z numer...
Název (cíl)aktiv ity
Získávání dalších informac í z numeric kýc h modelů akreč níc h disků.
Zaháj ení aktiv ity
1.1.2009
Ukončení aktiv ity
31.12.2009
Popis aktiv ity
Skupina na Slezské univerzitě v Opavě vedená prof. Z. Stuc hlíkem plánuje vytvoření numeric keho modelu osc ilujíc ího akrečního
disku a jeho zobrazení z pohledu pozorovatele vybaveného tec hnikou s vysokým rozlišením. Při vizualizac i je třeba brát v úvahu
nejen silné gravitač ní pole v okolí c entrálního objektu, ale je třeba zahrnout i efekty plynouc í ze spec iální teorie relativity. Využívat
budeme především výpoč etní tec hniku CTA na našem prac ovišti.
Plánov ané indikátory dosažení - očekáv ané v ýsledky aktiv ity
Účast a prezentace na mezinárodníc h konferenc íc h. Příprava publikac í odbornýc h č lánků v mezinárodníc h periodikác h.
56 of 133
Plánov ané prostředky ov ěření - forma zpracov ání a předání v ýsledku aktiv ity
Publikace v recenzovanýc h č asopisec h a ve sbornícíc h z konferenc í.
Číslo aktiv ity
09
Ke kterému dílčímu cíli se aktiv ita v ztahuj e
V2008 - Získání observač níc h dat z velkýc h teleskopů v rámc i ESO. Na základě teoretic kýc ...
Název (cíl)aktiv ity
Vlastnosti hmotnýc h hvězdokup: modely a pozorování.
Zaháj ení aktiv ity
1.1.2009
Ukončení aktiv ity
31.12.2009
Popis aktiv ity
Dvourozměrné a jednorozměrné modely jsou v dobrém souladu při předpovídání c hování větrů hvězdokup v bimodálním režimu.
Tyto modely však obsahují některá zjednodušení a volné parametry, které by bylo vhodné odstranit a modely tak zpřesnit. Jedná se
především o osud c hladné hmoty, která se hromadí v c entrální oblasti, a u které předpokládáme že se z ní tvoří nové hvězdy. Tento
proces ale náš dvourozměrný model bez vlastní gravitac e není sc hopen popsat. Dalším problémem je neurč itost při přeměně
mechanické energie hvězdnýc h větrů v termální energii horkého plazmatu, která je zatím v našem modelu reprezentována volným
parametrem. Pro porovnání modelů s observač ními daty se zdají být nejvhodnější profily rekombinač níc h č ar vodíku získané
pomocí instrumentů ESO VLT a HST. Tyto č áry mají šířky řádově desítek až stovek km/s, podobně jako ryc hlosti rázových vln
vznikajících při kompresi c hladnýc h oblasti vzniklýc h termální nestabilitou v c entrální oblasti hvězdokupy v bimodálním režimu.
Šířky těchto čar je obtížné vysvětlit jiným způsobem.
Plánov ané indikátory dosažení - očekáv ané v ýsledky aktiv ity
Plánujeme vytvořit detailní třírozměrný model větru hvězdokupy, který by umožňoval modelovat tvorbu hvězd z c hladné hmoty
vzniklé termální nestabilitou v c entru hvězdokupy, a dále odhadnout množství tepelné energie, která vznikne termalizací
mechanické energie jednotlivýc h hvězdnýc h větrů. Tento model bude založen na paralelním hydrodynamic kém kódu Flash, který
umožňuje provozování na superpoč ítač íc h s řádově až tisíc i proc esory. Dále plánujeme získat z našic h modelů profily
rekombinačních č ar a porovnat je s pozorovanými. Hodláme také rozšířit semi-analytic ké modely o realistic ké č asové průběhy
mechanické luminosity a přítoku hmoty hvězdnýc h větrů založené na syntetic kém modelu hvězdnýc h populac í Starburst99.
Semi-analytické modely jsou velmi ryc hlé a umožní nám předpovědět c hování hvězdokupy během c elé doby života hmotných
hvězd.
Plánov ané prostředky ov ěření - forma zpracov ání a předání v ýsledku aktiv ity
Publikace v mezinárodníc h impaktovanýc h č asopisec h.
Číslo aktiv ity
10
Ke kterému dílčímu cíli se aktiv ita v ztahuj e
V2008 - Získání observač níc h dat z velkýc h teleskopů v rámc i ESO. Na základě teoretic kýc ...
Název (cíl)aktiv ity
Studium vlivů prostředí v galaktic kýc h skupinác h
Zaháj ení aktiv ity
1.1.2009
Ukončení aktiv ity
31.12.2009
Popis aktiv ity
V hustém prostředí galaktic kýc h skupin doc hází vlivem slapovýc h interakc í a působením dynamic kého tlaku okolního horkého plynu
(IGM) k tzv. předzprac ování galaxií. Podle hierarc hic kého sc énáře vývoje struktur ve vesmíru představují totiž galaktic ké skupiny a
v nich obsažené galaxie stavební kameny většíc h uskupení – kup a nadkup galaxií. Vzájemné gravitač ní i nterakc e mezi galaxiemi
jsou ve skupinách silnější než v galaktic kýc h kupác h, naopak vliv tlaku mezigalaktic kého plynu je zde slabší, neboť hustoty plynu
jsou nižší a rovněž ryc hlosti galaxií jsou ve skupinác h podstatně menší. Souč asné působení těc hto dvou efektů však může vést
k zesílení jejich vlivu a významně tak ovlivnit vývoj galaxií. Odstranění mezihvězdného plynu (ISM) z galaxií může vést
k pozastavení jejic h tvorby hvězd. Úč innost efektů prostředí galaktic kýc h skupin budeme studovat pomoc í N-č ástic ového tree/SPH
57 of 133
programu GADGET, který je ve své upravené verzi velic e vhodný pro simulování těc hto menšíc h galaktic kýc h systémů. Tím
navážeme na výsledky, kterýc h bylo v rámc i této aktivity dosaženo v předc hozím období.
Plánov ané indikátory dosažení - očekáv ané v ýsledky aktiv ity
Simulace vývoje galaxií v prostředí galaktic kýc h skupin budou provedeny pomoc í N-č ástic ového kódu GADGET, který jsme upravili
pro výpočty se dvěma plynnými fázemi (ISM a IGM). Výstupy simulac í budou porovnány s pozorováním i s výsledky jinýc h autorů.
Plánov ané prostředky ov ěření - forma zpracov ání a předání v ýsledku aktiv ity
Publikace v mezinárodníc h impaktovanýc h č asopisec h.
Číslo aktiv ity
11
Ke kterému dílčímu cíli se aktiv ita v ztahuj e
V2009 - Modelování č asově proměnnýc h akreč níc h toků. Získávání dalšíc h informac í z numer...
Název (cíl)aktiv ity
Observační a numeric ké studium dynamiky a aktivity galaxií
Zaháj ení aktiv ity
1.1.2009
Ukončení aktiv ity
31.12.2009
Popis aktiv ity
V roce 2009 se naše aktivita zaměří těmito směry: a) publikování c eloplošné spektroskopie Seyfertovýc h galaxií typu 1 (5 objektů
pozorovaných spektrografem OASIS), b) detailní modelování ryc hlostníc h polí Seyfertovýc h galaxií typu 2, c ) dokonč ení nového
srážkového modelu slupek kolem obříc h eliptic kýc h galaxií d) 3D N-č ástic ové simulac e spirálníc h galaxi í se zaměřením na zánik a
obnovu hvězdné příč ky a na zpřesnění c hemic kého vývoje disků e) c eloplošná spektroskopie souboru 4 Seyfertových a 4
normálních galaxií pozorovanýc h 3D spektrografem PMAS-PPAK (3,5m dalekohled na Observatoři Calar Alto), f) celoplošná
spektroskopie souboru c c a 30 Seyfertovýc h galaxií pozorovanýc h 3D spektrografem VIMOS na VLT. Výzkum bude probíhat v týmu
ve složení: B. Jungwiert, I. Stoklasová (post-doktorandka), I. Ebrová, M. Křížek (oba doktorské studium na MFF UK a v AsÚ AV ČR), T.
Krátká, L. Jílková (obě doktorské studium na MU Brno v rámc i spoluprác e s AsÚ AV ČR) a J. Pac ák (bakal ářské studium na MFF UK).
Plánov ané indikátory dosažení - očekáv ané v ýsledky aktiv ity
Publikace v impaktovanýc h mezinárodníc h č asopisec h
Plánov ané prostředky ov ěření - forma zpracov ání a předání v ýsledku aktiv ity
Publikace v meyinárodníc h č asopisec h
58 of 133
3.2.2. NÁVRH ZMĚN V ŘEŠENÍ PROJEKTU - rok 2009
Pč.
*
59 of 133
Typ
Popis
3.3. NÁKLADY PROJEKTU - rok 2009
3.3.1. NÁKLADOVÉ TABULKY ZA JEDNOTLIVÉ SUBJEKTY
Rok
2009
Typ
požadované
Organizace
Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i.
Role organizace
příjemc e - koordinátor
POLOŽKA UZNANÝCH NÁKLADŮ
tis. Kč
z toho požadov ané z účelov é
podpory
tis. Kč
Náklady požadov ané
tis. Kč
F1. - Osobní náklady nebo výdaje na zaměstnanc e, kteří se
podílejí na řešení projektu a jim odpovídajíc í povinné zákonné
odvody a případné příděly do FKSP
2383
2383
0
0
50
50
F4. - Další provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s
řešením projektu
50
50
F5. - Náklady nebo výdaje na služby využívané v přímé
souvislosti s řešením projektu
40
40
F6. - Náklady nebo výdaje na zveřejnění výsledků projektu
včetně nákladů nebo výdajů na zajištění práv k výsledkům
výzkumu
70
70
F7. - Cestovní náhrady vzniklé v přímé souvislosti s řešením
projektu
650
650
F8. - Doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje vzniklé v přímé
souvislosti s řešením projektu, např. administrativní náklady,
náklady na pomoc ný personál a infrastrukturu, enegii a služby
neuvedené výše
330
330
3573
3573
F2. - Náklady nebo výdaje na pořízení
nehmotného majetku (investic e, kapitálové)
hmotného
a
F3. - Náklady nebo výdaje na provoz a údržbu hmotného
majetku používaného při řešení projektu
F9. CELKEM
PŘEVOD DO fondu
tis. Kč
F0. - Zúčtování s Fondem úč elově urč enýc h prostředků
60 of 133
POUŽITÍ Z fondu
tis. Kč
0
160
Rok
2009
Typ
požadované
Organizace
Univerzita Karlova v Praze
Role organizace
příjemc e
POLOŽKA UZNANÝCH NÁKLADŮ
Náklady požadov ané
tis. Kč
tis. Kč
F1. - Osobní náklady nebo výdaje na zaměstnanc e, kteří se
podílejí na řešení projektu a jim odpovídajíc í povinné zákonné
odvody a případné příděly do FKSP
z toho požadov ané z účelov é
podpory
tis. Kč
1367
1367
0
0
25
25
20
20
F5. - Náklady nebo výdaje na služby využívané v přímé
souvislosti s řešením projektu
30
30
F6. - Náklady nebo výdaje na zveřejnění výsledků projektu
včetně nákladů nebo výdajů na zajištění práv k výsledkům
výzkumu
35
35
F7. - Cestovní náhrady vzniklé v přímé souvislosti s řešením
projektu
305
305
410
410
2192
2192
F2.
-
Náklady
nebo
výdaje
na
pořízení
hmotného
a
nehmotného majetku (investic e, kapitálové)
F3. - Náklady nebo výdaje na provoz a údržbu hmotného
majetku používaného při řešení projektu
F4. - Další provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s
řešením projektu
F8. - Doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje vzniklé v přímé
souvislosti s řešením projektu, např. administrativní náklady,
náklady na pomoc ný personál a infrastrukturu, enegii a služby
neuvedené výše
F9. CELKEM
PŘEVOD DO fondu
tis. Kč
F0. - Zúčtování s Fondem úč elově urč enýc h prostředků
61 of 133
POUŽITÍ Z fondu
tis. Kč
0
18
Rok
2009
Typ
požadované
Organizace
Slezská univerzita v Opavě, Filozofic ko-přírodovědec ká fakulta
Role organizace
příjemc e
POLOŽKA UZNANÝCH NÁKLADŮ
Náklady požadov ané
tis. Kč
tis. Kč
F1. - Osobní náklady nebo výdaje na zaměstnanc e, kteří se
podílejí na řešení projektu a jim odpovídajíc í povinné zákonné
odvody a případné příděly do FKSP
z toho požadov ané z účelov é
podpory
tis. Kč
1286
1286
0
0
20
20
10
10
F5. - Náklady nebo výdaje na služby využívané v přímé
souvislosti s řešením projektu
25
25
F6. - Náklady nebo výdaje na zveřejnění výsledků projektu
včetně nákladů nebo výdajů na zajištění práv k výsledkům
výzkumu
30
30
F7. - Cestovní náhrady vzniklé v přímé souvislosti s řešením
projektu
310
310
300
300
1981
1981
F2.
-
Náklady
nebo
výdaje
na
pořízení
hmotného
a
nehmotného majetku (investic e, kapitálové)
F3. - Náklady nebo výdaje na provoz a údržbu hmotného
majetku používaného při řešení projektu
F4. - Další provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s
řešením projektu
F8. - Doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje vzniklé v přímé
souvislosti s řešením projektu, např. administrativní náklady,
náklady na pomoc ný personál a infrastrukturu, enegii a služby
neuvedené výše
F9. CELKEM
PŘEVOD DO fondu
tis. Kč
F0. - Zúčtování s Fondem úč elově urč enýc h prostředků
62 of 133
POUŽITÍ Z fondu
tis. Kč
0
99
63 of 133
3.3.2. NÁKLADOVÁ TABULKA ZA PROJEKT
Rok
2009
Typ
požadované
PROJEKT
LC06014 - CELKEM
POLOŽKA UZNANÝCH NÁKLADŮ
Náklady požadov ané
tis. Kč
tis. Kč
F1. - Osobní náklady nebo výdaje na zaměstnanc e, kteří se
podílejí na řešení projektu a jim odpovídajíc í povinné zákonné
odvody a případné příděly do FKSP
z toho požadov ané z účelov é
podpory
tis. Kč
5036
5036
0
0
95
95
80
80
F5. - Náklady nebo výdaje na služby využívané v přímé
souvislosti s řešením projektu
95
95
F6. - Náklady nebo výdaje na zveřejnění výsledků projektu
včetně nákladů nebo výdajů na zajištění práv k výsledkům
výzkumu
135
135
F7. - Cestovní náhrady vzniklé v přímé souvislosti s řešením
projektu
1265
1265
1040
1040
7746
7746
F2. - Náklady nebo výdaje na pořízení
nehmotného majetku (investic e, kapitálové)
hmotného
a
F3. - Náklady nebo výdaje na provoz a údržbu hmotného
majetku používaného při řešení projektu
F4. - Další provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s
řešením projektu
F8. - Doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje vzniklé v přímé
souvislosti s řešením projektu, např. administrativní náklady,
náklady na pomoc ný personál a infrastrukturu, enegii a služby
neuvedené výše
F9. CELKEM
PŘEVOD DO fondu
tis. Kč
F0. - Zúčtování s Fondem úč elově urč enýc h prostředků
64 of 133
POUŽITÍ Z fondu
tis. Kč
0
277
3.3.3. NÁVRH ZMĚN V NÁKLADECH - rok 2009
Pč.
Typ
Popis
100
návrh změn v nákladech
Změny v nákladech nenavrhujeme. V r. 2009 předpokládáme řešení projektu a jeho financování v souladu se schváleným
plánem.
65 of 133
4. PŘÍLOHY
4.1. ZPRÁVA O POSTUPU ŘEŠENÍ PROJEKTU - rok 2008
4.1.1. POPIS ŘEŠENÍ PROJEKTU - seznam
Pořadí
Soubor
Aktivity Centra teoretické astrofyziky
Odborná činnost je v Centru teoretické astrofyziky vykonávána v rámci tematických aktivit, které byly v roce 2008 členěny do následujících celků:
Na základě teoretických modelů analýza numerických dat v oblasti rentgenové astronomie. Aplikace obecné relativity na astrofyzikální systémy.
Studium vlivů prostředí v galaktických skupinách
Stelární astrofyzika
Získávání dalších informací z numerických modelů akrečních disků.
Studium vícedimenzionálních prostoročasů a gravitačních vln.
Modelování struktury rotujících neutronových hvězd a fitování observací QPO v systémech obsahující neutronovou hvěz
100
Studium rezonančních srážek elektronů s dvouatomovými molekulami. Aplikace metod NRM v astrofyzice.
Spolupráce s European Southern Observatory návrhy projektů, získání a interpretace observačních dat z velkých teleskopů.
Semináře pro členy CTA a studenty doktorského programu konané na pražském pracovišti ASU AV ČR.
Studium vlastností hmotných hvězdokup: jejich modely a pozorování.
Výsledky jednotlivých aktivit za rok 2008 jsou uvedeny v bodech 2.2.1. a 4.1.2. této zprávy. Především odborné publikace v mezinárodních odborných periodikách a
v recenzovaných sbornících představují hlavní výstup vědeckého bádání v Centru teoretické astrofyziky, které představuje typické pracoviště základního výzkumu.
Kromě původního vědeckého výzkumu se členové Centra věnovali ve značné míře výuce mladé generace formou univerzitních přednášek a seminářů. Dosažené
výsledky se v populární formě objevily v různých českých zpravodajských médiích určených nejširší veřejnosti.
( kB )
66 of 133
4.1.2. DOSAŽENÉ VÝSLEDKY
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Číslo výsledku:
LC06014/1005/2008
Název výsledku
Arazimová E., Kawka A., Vennes S., "Spec trosc opic Observations of High Proper Motion DA White Dwarfs"
Abstrakt
Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle č íselníku CEP, RIV)
1.- , 2.- , 3.- , 4.- , 5.2. INOVAČNÍ ASPEKTY
Popis inovačních aspektů daného výsledku
3. PŘÍNOSY
Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele
Publikace ve sborníku mezinárodní konferenc e
4. KONTAKTNÍ ÚDAJE GARANTA VÝSLEDKU
Celé jméno
Kaw ka Adéla Dr. PhD.
Spojení
+420-323 620 361
Organizace
67985815 Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i. Frič ova 298 1 25165 Ondřejov cta.cas.cz
+420-323 620 210 [email protected] as.c z
5. DOSTUPNÁ DOKUMENTACE
67 of 133
Číslo
Název dokumentu
Typ
Jazyk
1005
Arazimová E., Kawka A., Vennes S.: "Spec trosc opic Observations
of High Proper Motion DA White Dwarfs", proc eedings of the XV
National Conferenc e of Astronomers of Serbia, Publ. Astron. Obs.
Belgrade, in press.
D - Článek ve sborníku z akc e
(publikovaná
přednáška
–
proc eeding)
ANG
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Číslo výsledku:
LC06014/1007/2008
Název výsledku
Bakala P., Hledík S., Stuc hlík Z., Truparová K., Čermák P.,: "Virtual trip to the Sc hwarzsc hild-de Sitter blac k hole"
Abstrakt
We developed realistic fully general relativistic c omputer c ode for simulation of optic al projec tion i n a strong, spherically
symmetric gravitational field. Standard theoretic al analysis of optic al projec tion for an observer in the vic inity of a Sc hwarzschild
black hole is extended to blac k hole spac etimes with a repulsive c osmologic al c onstant, i.e, Sc hwarzsc hild–de Sitter (SdS)
spacetimes. Influenc e of the c osmologic al c onstant is investigated for static observers and observers radially free-falling from static
radius. Simulation inc ludes effec ts of gravitational lensing, multiple images, Doppler and gravitational frequenc y shift, as well as
the amplification of intensity. The c ode generates images of static observers sky and a movie simulati ons for radially free-falling
observers. Techniques of parallel programming are applied to get high performanc e and fast run of the simulation c ode.
Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle č íselníku CEP, RIV)
1.- BN, 2.- , 3.- , 4.- , 5.2. INOVAČNÍ ASPEKTY
Popis inovačních aspektů daného výsledku
3. PŘÍNOSY
Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele
Publikace v konferenč ním sborníku.
4. KONTAKTNÍ ÚDAJE GARANTA VÝSLEDKU
Celé jméno
Stuchlík Zdeněk Prof. RNDr. CSc.
Spojení
+420 553 684 285
Organizace
47813059 Slezská Univerzita v Opavě, Filozofic ko-přírodovědec ká fakulta
nám. 13 74601 Opava
zdenek.stuc [email protected] z
Bezručovo
5. DOSTUPNÁ DOKUMENTACE
68 of 133
Číslo
Název dokumentu
Typ
Jazyk
1007
Bakala P., Hledík S., Stuc hlík Z., Truparová K., Čermák P.: "Virtual
trip to the Sc hwarzsc hild-de Sitter blac k hole", Proc eedings of the
eleventh Marc el Grossmann meeting on general relativity, H.
Kleinert and R.T. Jantzen editors, R. Ruffini series editor, World
Scientific , 2008, p. 1546-1548
D - Článek ve sborníku z akc e
(publikovaná
přednáška
–
proc eeding)
ANG
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Číslo výsledku:
LC06014/1010/2008
Název výsledku
Bennert N., Canalizo G., Jungwiert B., Stoc kton A., Sc hweizer F., Peng C., Lac y M., "Evidenc e for Merger Remnants in Early-Type
Host Galaxies of Low-Redshift QS
Abstrakt
We present results from a pilot HST ACS deep imaging study in broadband V of five low-redshift QSO host galaxies classified in
the literature as elliptic als. The aim of our study is to determine whether these early-type hosts formed at high redshift and have
since evolved passively, or whether they have undergone relatively rec ent mergers that may be related to the triggering of the
nuclear activity. We perform two-dimensional modeling of the light distributions to analyze the host galaxies morphology. We find
that, while each host galaxy is reasonably well fitted by a de Vauc ouleurs profile, the majority of them (4/5) reveal significant fine
structure such as shells and tidal tails. These struc tures c ontribute between ~5% and 10% to the total V-band luminosity of each
host galaxy within a region of r~ 3reff and are indic ative of merger events that oc c urred between a few hundred Myr and a Gyr
ago. These timesc ales are c omparable to starburst ages in the QSO hosts previously inferred from Kec k spec trosc opy. Our results
thus support a consistent sc enario in whic h most of the QSO host galaxies suffered mergers with ac c ompanying starbursts that likely
also triggered the QSO ac tivity in some way, but we are also left with c onsiderable unc ertainty on physic al mec hanisms that might
have delayed this triggering for several hundred Myr after the merger. Based on observations made with the NASA/ESA Hubble
Space Telescope, obtained at the Spac e Telesc ope Sc ienc e Institute, whic h is operated by the Assoc iati on of Universities for
Research in Astronomy (AURA), Inc ., under NASA c ontrac t NAS5-26555. These observations are assoc iated with program
GO-10421.
Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle č íselníku CEP, RIV)
1.- , 2.- , 3.- , 4.- , 5.2. INOVAČNÍ ASPEKTY
Popis inovačních aspektů daného výsledku
3. PŘÍNOSY
Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele
Publikce v zahranič ním odborném periodiku
4. KONTAKTNÍ ÚDAJE GARANTA VÝSLEDKU
Celé jméno
Jungw iert Bruno RNDr. PhD.
Spojení
+420 267 103 069
Organizace
67985815 Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i. Frič ova 298 1 25165 Ondřejov cta.cas.cz
+420-272 769 023 [email protected] as.c z
5. DOSTUPNÁ DOKUMENTACE
69 of 133
Číslo
Název dokumentu
Typ
1010
Bennert N., Canalizo G., Jungwiert B., Stoc kton A., Sc hweizer F.,
Peng C., Lac y M. (2008): "Evidenc e for Merger Remnants in
Early-Type Host Galaxies of Low-Redshift QSOs", The
Astrophysic al Journal 677, 846-857
J - Článek
periodiku
Jazyk
v
odborném
ANG
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Číslo výsledku:
LC06014/1013/2008
Název výsledku
Bičák J., Katz J., Lynden-Bell D.: "Gravitational waves and dragging effec ts"
Abstrakt
Linear and rotational dragging effec ts of gravitational waves on loc al inertial frames are studied in purely vac uum spacetimes.
First, the linear dragging c aused by a simple c ylindric al pulse is investigated. Surprisingly strong transverse effec ts of the pulse are
exhibited. The angular momentum in c ylindric ally symmetric spac etimes is then defined and c onfronted with some results in the
literature. In the main part, a general proc edure is developed for studying weak gravitational waves with translational but not axial
symmetry which c an c arry angular momentum. After a suitable averaging the rotation of loc al inertial frames due to such rotating
waves can be calc ulated explic itly and illustrated graphic ally. This is done in detail in the ac c ompanying paper. Finally, the
rotational dragging is given for strong c ylindric al waves interac ting with a rotating c osmic string wi th a small angular momentum.
Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle č íselníku CEP, RIV)
1.- , 2.- , 3.- , 4.- , 5.2. INOVAČNÍ ASPEKTY
Popis inovačních aspektů daného výsledku
3. PŘÍNOSY
Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele
4. KONTAKTNÍ ÚDAJE GARANTA VÝSLEDKU
Celé jméno
Bičák Jiří Prof. RNDr. DrSc.
Spojení
+420-2 2191 2499
Organizace
00216208 ÚTF MFF UK V Holešovič kác h 2
Jiri.Bic [email protected] uni.c z
18000 Praha 8 utf.mff.c uni.c z
5. DOSTUPNÁ DOKUMENTACE
70 of 133
Číslo
Název dokumentu
Typ
Jazyk
1013
Bičák J., Katz J., Lynden-Bell D.: "Gravitational waves and
J
dragging effec ts" Class. Quantum Grav. 25 (2008) 165017
periodiku
-
Článek
v
odborném
ANG
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Číslo výsledku:
LC06014/1014/2008
Název výsledku
Bičák J., Kofroň D.: "The Newtonian limit of spac etimes for ac c elerated partic les and blac k holes"
Abstrakt
Solutions of vacuum Einstein’s field equations desc ribing uniformly ac c elerated partic les or blac k hol es belong to the class of
boost-rotation symmetric spac etimes. They are the only explic it solutions known whic h represent moving finite objects. Their
Newtonian limit is analyzed using the Ehlers frame theory. Generic spac etimes with axial and boost symmetries are first studied
from the Newtonian perspec tive. The results are then illustrated by spec ific examples suc h as C-metric , Bonnor–Swaminarayan
solutions, self-accelerating “dipole partic les”, and generalized boost-rotation symmetric solutions desc ribing freely falling particles
in an external field. In c ontrast to some previous disc ussions, our results are physic ally plausible i n the sense that the Newtonian
limit corresponds to the fields of c lassic al point masses ac c elerated uniformly in c lassic al mec hanic s. This c orroborates the
physical significanc e of the boost-rotation symmetric spac etimes.
Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle č íselníku CEP, RIV)
1.- , 2.- , 3.- , 4.- , 5.2. INOVAČNÍ ASPEKTY
Popis inovačních aspektů daného výsledku
3. PŘÍNOSY
Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele
4. KONTAKTNÍ ÚDAJE GARANTA VÝSLEDKU
Celé jméno
Bičák Jiří prof. RNDr. DrSc.
Spojení
+420-2 2191 2499
Organizace
00216208 ÚTF MFF UK V Holešovič kác h 2
Jiri.Bic [email protected] uni.c z
1800 Praha 8 utf.mff.c uni.c z
5. DOSTUPNÁ DOKUMENTACE
71 of 133
Číslo
Název dokumentu
Typ
1014
Bičák J., Kofroň D.: "The Newtonian limit of spac etimes for
accelerated partic les and blac k holes" (2008) Gen. Rel. Grav.
Published online: 9 July 2008 (in print)
J - Článek
periodiku
Jazyk
v
odborném
ANG
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Číslo výsledku:
LC06014/1017/2008
Název výsledku
Bursa M., "Modulation of high-frequenc y QPOs"
Abstrakt
We study strong-gravity effec ts on modulation of radiation emerging from ac c reting c ompac t objec ts as a possible mechanism for
flux modulation in QPOs.We c onstruc t a toy model of an osc illating torus in the slender approximation assuming thermal
bremsstrahlung for the intrinsic emissivity of the medium and we c ompute observed (predic ted) radiation signal including
contribution of indirec t (higher-order) images and c austic s in the Sc hwarzsc hild spac etime. We show that the simplest oscillation
mode in an accretion flow, axisymmetric up-and-down motion at the meridional epic yc lic frequenc y, may be direc tly observable
when it occurs in the inner parts of ac c retion flow around blac k holes. Together with the sec ond osc il lation mode, an in-and-out
motion at the radial epic yc lic frequenc y, it may then be responsible for the high-frequenc y modulations of the X-ray flux observed
at two distinct frequenc ies (twin HF-QPOs) in mic ro-quasars.
Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle č íselníku CEP, RIV)
1.- , 2.- , 3.- , 4.- , 5.2. INOVAČNÍ ASPEKTY
Popis inovačních aspektů daného výsledku
3. PŘÍNOSY
Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele
Publikace v konferenč ním sborníku.
4. KONTAKTNÍ ÚDAJE GARANTA VÝSLEDKU
Celé jméno
Bursa Michal Mgr. PhD.
Spojení
267103064
Organizace
67985815 Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i. Frič ova 298 1 25165 Ondřejov cta.cas.cz
+420-272 769 023 [email protected] as.c z
5. DOSTUPNÁ DOKUMENTACE
72 of 133
Číslo
Název dokumentu
Typ
Jazyk
1017
Bursa M. (2008): "Modulation of high-frequenc y QPOs",
Proceedings of RAGtime 8/9, S.Hledík and Z. Stuc hlík, editors,
Silesian University in Opava, 2007, p. 11–20
D - Článek ve sborníku z akc e
(publikovaná
přednáška
–
proc eeding)
ANG
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Číslo výsledku:
LC06014/1018/2008
Název výsledku
Bursa M., Abramowic z M. A., Karas V., Kluźniak W., Sc hwarzenberg-Czerny A., "The timesc ale of enc irc li ng light"
Abstrakt
We show that in some astronomic al sourc es c ontaining blac k holes, the signature of the c irc ular photon orbit may be detected by
searching for the shortest timesc ale in the variability data. A positive detec tion would provide the direc t empiric al support for
Einstein’s general relativity in its super-strong field limit, relevant to blac k holes.
Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle č íselníku CEP, RIV)
1.- , 2.- , 3.- , 4.- , 5.2. INOVAČNÍ ASPEKTY
Popis inovačních aspektů daného výsledku
Práce zkoumá nové možnosti měření základníc h parametrů č ernýc h děr, zejména hmotnosti. Vzhledem k zjištěným skutečnostem,
se dá navržená metoda nejlépe použít k urč ení hmotností supermasivníc h č ernýc h děr v jádrec h aktivníc h galaxií. Tím může
pomoci objasnit některé otevřené otázky evoluc e galaxií.
3. PŘÍNOSY
Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele
Publikace v proceedingu.
4. KONTAKTNÍ ÚDAJE GARANTA VÝSLEDKU
Celé jméno
Bursa Michal Mgr. PhD.
Spojení
267103064
Organizace
67985815 Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i. Frič ova 298 1 25165 Ondřejov cta.cas.cz
+420-272 769 023 [email protected] as.c z
5. DOSTUPNÁ DOKUMENTACE
Číslo
Název dokumentu
1018
Bursa
M.,
Abramowic z
Typ
M.
A.,
Karas
V.,
Kluźniak
W.,
Schwarzenberg-Czerny A. (2008): "The timesc ale of enc irc ling
light", Proc eedings of RAGtime 8/9, S.Hledík and Z. Stuc hlík,
editors, Silesian University in Opava, 2007, p. 21-25
73 of 133
Jazyk
D - Článek ve sborníku z akc e
(publikovaná
proc eeding)
přednáška
–
ANG
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Číslo výsledku:
LC06014/1020/2008
Název výsledku
Dovčiak M., Karas V., Matt G., Goosmann R., "Variation in the primary and reproc essed radiation from an orbiting spot around a
black hole"
Abstrakt
We study light curves and spec tra [equivalent widths (EWs) of the iron line and some other spec tral c harac teristic s] which arise by
reflection on the surfac e of an ac c retion disc , following its illumination by a primary off-axis sourc e - an X-ray "flare", assumed to
be a point-like sourc e just above the ac c retion disc resulting in a spot with radius Δr/r <~ 1. We c onsider General Relativity effects
(energy shifts, light bending, time-delays) near a rotating blac k hole, and we find them all important, inc luding the light bending
and delay amplific ation due to the spot motion. For some sets of parameters, the observed reflec ted fl ux exc eeds the observed flux
from the primary c omponent. We show that the orbit-induc ed variations in the EW with respec t to its mean value c an be as high as
30 per cent for an observer inc lination of 30°, and muc h more at higher inc linations. We c alc ulate the ratio of the reflected flux to
the primary flux and the hardness ratio whic h we find to vary signific antly with the spot phase mainly for small orbital radii. This
offers the chance to estimate the lower limit of the blac k hole spin if the flare arises c lose to the blac k hole.
Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle č íselníku CEP, RIV)
1.- BN, 2.- , 3.- , 4.- , 5.2. INOVAČNÍ ASPEKTY
Popis inovačních aspektů daného výsledku
Studujeme světelné křivky a spektrální c harakteristiky záření odraženého z akreč ního disku ozářeného primárním zábleskem.
Uvažujeme všechny relativistic ké efekty v blízkosti rotujíc í č erné díry. Poč ítáme ekvivalentní šířky č áry Fe Kalfa, poměr odraženého
a primárního záření a spektrální tvrdost, které se výrazně mění poč as orbity skvrny zejména pro malé poloměry orbit.
3. PŘÍNOSY
Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele
Publikace v zahranič ním odborném periodiku.
4. KONTAKTNÍ ÚDAJE GARANTA VÝSLEDKU
Celé jméno
Karas Vladimír Doc. RNDr. DrSc.
Spojení
+420-267 103 045
Organizace
67985815 Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i. Frič ova 298 1 25165 Ondřejov cta.cas.cz
+420-272 769 023 [email protected] as.c z
5. DOSTUPNÁ DOKUMENTACE
74 of 133
Číslo
Název dokumentu
Typ
1020
Dovčiak M., Karas V., Matt G., Goosmann R. W. (2008): "Variation
in the primary and reproc essed radiation from an orbiting spot
around a blac k hole", Monthly Notic es of the Royal Astronomic al
Society 384, 361-369
J - Článek
periodiku
Jazyk
v
odborném
ANG
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Číslo výsledku:
LC06014/1021/2008
Název výsledku
Dovčiak M., Muleri F., Goosmann R., Karas V., Matt G., "Thermal disc emission from a rotating blac k hole: X-ray polarization
signatures",
Abstrakt
Thermal emission from the ac c retion disc around a blac k hole c an be polarized, due to Thomson sc atteri ng in a disc atmosphere.
In Newtonian spac e, the polarization angle must be either parallel or perpendic ular to the projec tion of the disc axis on the sky. As
first pointed out by Stark and Connors in 1977, General Relativity effec ts strongly modify the polarization properties of the thermal
radiation as observed at infinity. Among these effec ts, the rotation of the polarization angle with energy is partic ularly useful as a
diagnostic tool. In this paper, we extend the Stark and Connors c alc ulations by inc luding the spec tral hardening factor, several
values of the optic al depth of the sc attering atmosphere and rendering the results to the expec ted performanc es of planned X-ray
polarimeters. In partic ular, to assess the perspec tives for the next generation of X-ray polarimeters, we c onsider the expected
sensitivity of the detec tors on board the planned POLARIX and International X-ray Observatory missions. We assume the two cases
of a Schwarzschild and an extreme Kerr blac k hole with a standard thin disc and a sc attering atmosphere. We c ompute the
expected polarization degree and the angle as func tions of the energy as they c ould be measured for di fferent inc linations of the
observer, optical thic kness of the atmosphere and different values of the blac k hole spin. We assume the thermal emission
dominates the X-ray band. Using the flux level of the mic roquasar GRS 1915+105 in the thermal state, we c alc ulate the observed
polarization.
Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle č íselníku CEP, RIV)
1.- , 2.- , 3.- , 4.- , 5.2. INOVAČNÍ ASPEKTY
Popis inovačních aspektů daného výsledku
Záření akrečních disků může být polarizováno buď rozptylem fotonů v disku dopadajíc íc h na něj z primárního zdroje nad diskem,
nebo rozptylem termálníc h foton vznikajíc íc h v samotném disku. Vektor polarizac e pozorovaného fotonu přic házejíc ího z různých
oblastí disku je různě stoč en relativistic kými efekty působíc ími na foton v průběhu jeho c esty k pozorovateli. Zkoumáme několik
různých konfigurac í lokální polarizac e a několik geometrií systému buď polarizovaně září c elý disk nebo jenom jeho č ást, skvrna. V
současnosti se uvažuje o několika satelitníc h misíc h (různé projekty vznikajíc í v USA, EU, Itálii, Indii a Číně), které budou jako první
svého druhu obsahovat i polarimetr pro rentgenové záření. Naše teoretic ké studie tak mohou napomoc i při jejic h návrhu a
zdůvodnění.
3. PŘÍNOSY
Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele
Publikace v zahranič ním odborném periodiku.
4. KONTAKTNÍ ÚDAJE GARANTA VÝSLEDKU
Celé jméno
Karas Vladimír Doc. RNDr. DrSc.
Spojení
+420-267103045
Organizace
67985815 Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i. Frič ova 298 1 25165 Ondřejov cta.cas.cz
+420-272 769 023 [email protected] as.c z
5. DOSTUPNÁ DOKUMENTACE
Číslo
Název dokumentu
Typ
1021
Dovčiak M., Muleri F., Goosmann R. W., Karas V., Matt G. (2008):
"Thermal disc emission from a rotating blac k hole: X-ray
polarization signatures", Monthly Notic es of the Royal
J - Článek
periodiku
Astronomic al Soc iety 391, 32-38
75 of 133
Jazyk
v
odborném
ANG
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Číslo výsledku:
LC06014/1022/2008
Název výsledku
Dovčiak M., Karas V., Matt G., Goosmann R., "Variation of the primary and reproc essed radiation in the flare-spot model"
Abstrakt
We study light curves and spec tra (equivalent widths of the iron line and some other spec tral c harac teristic s) which arise by
reprocessing on the surfac e of an ac c retion disc , following its illumination by a primary off-axis sourc e – an X-ray “flare,” assumed
to be a point-like sourc e just above the ac c retion disc . We c onsider all general relativity effec ts (energy shifts, light bending, time
delays, delay amplific ation due to the spot motion) near a rotating blac k hole. For some sets of param eters the observed reflected
flux exceeds the observed flux from the primary c omponent. We show that the orbit-induc ed variations of the equivalent width with
respect to its mean value c an be as high as 30% for an observer’s inc lination of 30◦, and muc h more at higher inc linations. We
calculate the ratio of the reflec ted flux to the primary flux and the hardness ratio whic h we find to vary signific antly with the spot
phase mainly for small orbital radii. This offers the c hanc e to estimate the lower limit of the blac k hole spin if the flare arises close
to the black hole. We show the results for different values of the flare orbital radius.
Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle č íselníku CEP, RIV)
1.- , 2.- , 3.- , 4.- , 5.2. INOVAČNÍ ASPEKTY
Popis inovačních aspektů daného výsledku
3. PŘÍNOSY
Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele
Publikace v konferenč ním sborníku.
4. KONTAKTNÍ ÚDAJE GARANTA VÝSLEDKU
Celé jméno
Karas Vladimír Doc. RNDr. DrSc.
Spojení
+420-267 103 045
Organizace
67985815 Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i. Frič ova 298 1 25165 Ondřejov cta.cas.cz
+420-272 769 023 [email protected] as.c z
5. DOSTUPNÁ DOKUMENTACE
76 of 133
Číslo
Název dokumentu
Typ
Jazyk
1022
Dovčiak M., Karas V., Matt G., Goosmann R. (2007): "Variation of
the primary and reproc essed radiation in the flare-spot model",
Proceedings of RAGtime 8/9, S.Hledík and Z. Stuc hlík, editors,
Silesian University in Opava, 2007, p.45-59
D - Článek ve sborníku z akc e
(publikovaná
přednáška
–
proc eeding)
ANG
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Číslo výsledku:
LC06014/1040/2008
Název výsledku
Gaskell, C. M., Goosmann, R. W., Klimek, E. S., "Struc ture and Kinematic s of the Broad-Line Region and Torus of Ac tive Galactic
Nuclei"
Abstrakt
Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle č íselníku CEP, RIV)
1.- , 2.- , 3.- , 4.- , 5.2. INOVAČNÍ ASPEKTY
Popis inovačních aspektů daného výsledku
3. PŘÍNOSY
Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele
Publikace ve sborníku mezinárodní konferenc e
4. KONTAKTNÍ ÚDAJE GARANTA VÝSLEDKU
Celé jméno
Goosmann René Dr. PhD.
Spojení
+420- 267 103 348
Organizace
67985815 Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i. Frič ova 298 1 25165 Ondřejov cta.cas.cz
+420-272 769 023 [email protected] as.c z
5. DOSTUPNÁ DOKUMENTACE
77 of 133
Číslo
Název dokumentu
Typ
Jazyk
1040
Gaskell, C. M., Goosmann, R. W., Klimek, E. S. (2008): "Struc ture
D - Článek ve sborníku z akc e
and Kinematic s of the Broad-Line Region and Torus of Ac tive
Galactic Nuc lei", proc eedings of the international c onferenc e
"The Central Kiloparsec : Ac tive Galac tic Nuc lei and Their Hosts",
To appear in Volume 79 of the Memorie della Soc ieta
Astronomic a Italiana, arXiv:0807.2889
(publikovaná
proc eeding)
přednáška
–
ANG
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Číslo výsledku:
LC06014/1050/2008
Název výsledku
Gies D. R. et al., "Stellar Wind Variations during the X-Ray High and Low States of Cygnus X-1"
Abstrakt
We present results from Hubble Spac e Telesc ope ultraviolet spec trosc opy of the massive X-ray and blac k hole binary system, HD
226868 = Cyg X-1. The spec tra were obtained at both orbital c onjunc tion phases in 2002 and 2003, when the system was in the
X-ray high/soft state. The UV stellar wind lines suffer large reduc tions in absorption strength when the blac k hole is in the
foreground due to the X-ray ionization of the wind ions. We c onstruc ted model UV wind line profiles assuming that X-ray ionization
occurs everywhere in the wind exc ept the zone where the supergiant bloc ks the X-ray flux. The good matc h between the observed
and model profiles indic ates that the wind ionization extends to near the hemisphere of the supergiant fac ing the X-ray source. We
also present contemporaneous spec trosc opy of the Hα emission that forms in the high-density gas at the base of the supergiant
wind and the He II lambda4686 emission that originates in the dense, foc used wind gas between the stars. The Hα emission
strength is generally lower in the high/soft state than in the low/hard state, but the He II lambda4686 emission is relatively constant
between X-ray states. The results suggest that mass transfer in Cyg X-1 is dominated by the foc used wi nd flow that peaks along the
axis joining the stars, and that the stellar wind c ontribution from the remainder of the hemisphere fac ing the X-ray source is shut
down by X-ray photoionization effec ts (in both X-ray states).
Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle č íselníku CEP, RIV)
1.- , 2.- , 3.- , 4.- , 5.2. INOVAČNÍ ASPEKTY
Popis inovačních aspektů daného výsledku
3. PŘÍNOSY
Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele
Publikace v zahranič ním odborném periodiku
4. KONTAKTNÍ ÚDAJE GARANTA VÝSLEDKU
Celé jméno
Hadrav a Petr Doc. RNDr. DrSc.
Spojení
+420-267 103 348
Organizace
67985815 Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i. Frič ova 298 1 25165 Ondřejov cta.cas.cz
+420-272 769 023 [email protected] as.c z
5. DOSTUPNÁ DOKUMENTACE
78 of 133
Číslo
Název dokumentu
Typ
Jazyk
1050
Gies D. R., Bolton C. T., Blake R. M., Caballero-Nieves S. M.,
J
Crenshaw D. M., Hadrava P., Herrero A., Hillwig T. C., Howell, S.
B., Huang W., Kaper, L., Koubský, P., Mc Swain, M. V. (2008):
"Stellar Wind Variations during the X-Ray High and Low States of
Cygnus X-1", The Astrophysic al Journal, 678, 1237-1247.
periodiku
-
Článek
v
odborném
ANG
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Číslo výsledku:
LC06014/1055/2008
Název výsledku
Goosmann R. W., "Modelling the polarization dic hotomy of Ac tive Galac tic Nuc lei"
Abstrakt
I present polarization modelling of Ac tive Galac tic Nuc lei in the optic al/UV range. The modelling is c onduc ted using the
Monte-Carlo radiative transfer c ode Stokes, whic h self-c onsistently models the polarization signature of a c omplex model
arrangement for an ac tive nuc leus. In this work I inc lude three different sc attering regions around the c entral sourc e: an equatorial
electron scattering disk, an equatorial obsc uring dusty torus, and polar elec tron sc attering c ones. I investigate the resulting
dependencies of the V-band polarization for different optic al depths of the sc attering c ones, different dust c ompositions inside the
torus, and various half-opening angles of the torus/polar c ones. The observed polarization dic hotomy c an be successfully
reproduced by the model.
Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle č íselníku CEP, RIV)
1.- , 2.- , 3.- , 4.- , 5.2. INOVAČNÍ ASPEKTY
Popis inovačních aspektů daného výsledku
3. PŘÍNOSY
Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele
Publikace v konferenč ním sborníku.
4. KONTAKTNÍ ÚDAJE GARANTA VÝSLEDKU
Celé jméno
Goosmann René
Spojení
+420- 267 103 348
PhD.
Organizace
67985815 Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i. Frič ova 298 1 25165 Ondřejov cta.cas.cz
+420-272 769 023 [email protected] as.c z
5. DOSTUPNÁ DOKUMENTACE
79 of 133
Číslo
Název dokumentu
Typ
Jazyk
1055
Goosmann R. W. (2007): "Modelling the polarization dic hotomy
of Active Galac tic Nuc lei", Proc eedings of RAGtime 8/9, S.Hledík
and Z. Stuc hlík, editors, Silesian University in Opava, 2007, p.
61-69
D - Článek ve sborníku z akc e
(publikovaná
přednáška
–
proc eeding)
ANG
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Číslo výsledku:
LC06014/1057/2008
Název výsledku
Hadrava P., "Notes on disentangling of spec tra. I. Enhanc ement in prec ision"
Abstrakt
Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle č íselníku CEP, RIV)
1.- , 2.- , 3.- , 4.- , 5.2. INOVAČNÍ ASPEKTY
Popis inovačních aspektů daného výsledku
3. PŘÍNOSY
Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele
Publikace v zahranič ním odborném periodiku
4. KONTAKTNÍ ÚDAJE GARANTA VÝSLEDKU
Celé jméno
Hadrav a Petr Doc. RNDr. DrSc.
Spojení
+420- 267 103 348
Organizace
67985815
+420-272 769 023 [email protected] as.c z
Publikac e v zahranič ním odborném periodiku
Frič ova
298
1
Ondřejov c ta.c as.c z
5. DOSTUPNÁ DOKUMENTACE
80 of 133
Číslo
Název dokumentu
Typ
Jazyk
1057
Hadrava P., "Notes on disentangling of spec tra. I. Enhanc ement in
J
precision", A&A, in press
periodiku
-
Článek
v
odborném
ANG
25165
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Číslo výsledku:
LC06014/1058/2008
Název výsledku
Hadrava P., "Optic al spec trosc opy of Cyg X-1"
Abstrakt
The star HDE 226868 known as an optic al c ounterpart of the blac k hole c andidate Cyg X-1 has been observed in Ha region using
spectrograph at Ondřejov 2-m telesc ope. The orbital parameters are determined from He I-line by means of the author’s method of
Fourier disentangling. Preliminary results are also presented of disentangling the Ha-line into a P-Cyg profile of the (optical)
primary and an emission profile of the c irc umstellar matter (and a telluric c omponent).
Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle č íselníku CEP, RIV)
1.- , 2.- , 3.- , 4.- , 5.2. INOVAČNÍ ASPEKTY
Popis inovačních aspektů daného výsledku
3. PŘÍNOSY
Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele
Publikace v konferenč ním sborníku.
4. KONTAKTNÍ ÚDAJE GARANTA VÝSLEDKU
Celé jméno
Hadrav a Petr Doc. RNDr. DrSc.
Spojení
+420- 267 103 348
Organizace
67985815 Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i. Frič ova 298 1 25165 Ondřejov cta.cas.cz
+420-272 769 023 [email protected] as.c z
5. DOSTUPNÁ DOKUMENTACE
81 of 133
Číslo
Název dokumentu
Typ
Jazyk
1058
Hadrava P. (2007): "Optic al spec trosc opy of Cyg X-1", Proc eedings
of RAGtime 8/9, S.Hledík and Z. Stuc hlík, editors, Silesian
University in Opava, 2007, p. 71-78
D - Článek ve sborníku z akc e
(publikovaná
přednáška
–
proc eeding)
ANG
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Číslo výsledku:
LC06014/1059/2008
Název výsledku
Horáček J.: "On a c lass of variational princ iples for solving the Lippmann-Sc hwinger equation"
Abstrakt
It is shown that the method of c ontinued frac tions proposed by Horáč ek and Sasakawa generates a sequenc e of Sc hwinger-like
variational principles for the sc attering T-matrix. Together with the variational princ iples, restric tions on the trial func tion may also
be defined. Preliminary c alc ulations show fast c onvergenc e of the method.
Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle č íselníku CEP, RIV)
1.- , 2.- , 3.- , 4.- , 5.2. INOVAČNÍ ASPEKTY
Popis inovačních aspektů daného výsledku
3. PŘÍNOSY
Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele
4. KONTAKTNÍ ÚDAJE GARANTA VÝSLEDKU
Celé jméno
Horáček Jiří prof. RNDr. DrSc.
Spojení
+420-2 2191 2497
Organizace
00216208 ÚTF MFF UK V Holešovič kác h 2
Jiri.Horac [email protected] uni.c z
18000 Praha 8 utf.mff.c uni.c z
5. DOSTUPNÁ DOKUMENTACE
82 of 133
Číslo
Název dokumentu
Typ
1059
Horáček J.: "On a c lass of variational princ iples for solving the
Lippmann-Sc hwinger equation" AIP Conferenc e Proc eedings
1048(2008)261-265
J - Článek
periodiku
Jazyk
v
odborném
ANG
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Číslo výsledku:
LC06014/1060/2008
Název výsledku
Horák J., "Weak nonlinear c oupling between epic yc lic modes in slender tori"
Abstrakt
We examine nonlinear osc illations of slender tori in the vic inity of blac k holes and c ompac t stars. These tori represent useful
probes of the complic ated, nonlinear dynamic s of real ac c retion disks and provide at least qualitative understanding of their
oscillations. We demonstrate that epic yc lic modes of suc h tori are weakly c oupled due to the pressure and gravitational forces. We
explore all possible resonanc es between two epic yc lic modes up to the fourth order. We show that the strongest resonance
between axisymmetric modes is 3:2. In addition, any resonanc e between an axisymmetric and a non-axisymmetric mode is
excluded due to axial and equatorial-plane symmetries of the equilibrium torus. We examine a parametri c exc itation of vertical
axisymmetric oscillations by radial osc illations in the 3:2 resonanc e. We show that the resonanc e may be signific ant only for
high-amplitude radial osc illations.
Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle č íselníku CEP, RIV)
1.- , 2.- , 3.- , 4.- , 5.2. INOVAČNÍ ASPEKTY
Popis inovačních aspektů daného výsledku
Zkoumáme nelineární osc ilac e akreč ního torusu v prostředí č erné díry. Epic yklic ké mody jsou jen slabě vázány prostřednictvím
tlakových a gravitač níc h sil. V č lánku jsou studovány všec hny rezonanc e mezi dvěma epic yklic kými mody až do č tvrtého řádu
poruchové teorie. Mezi dvěma axiálně symetric kými mody je nejsilnější resonanc e 3:2. Szmetrie stac ionárního torusu také
vylučuje možnost rezonanc e mezi axiálně symetric kými a nesymetric kými mody.
3. PŘÍNOSY
Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele
Publikace v zahranič ním odborném periodiku
4. KONTAKTNÍ ÚDAJE GARANTA VÝSLEDKU
Celé jméno
Horák Jiří RNDr. PhD.
Spojení
+420-267 103 062
Organizace
67985815 Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i. Frič ova 298 1 25165 Ondřejov cta.cas.cz
+420-272 769 023 [email protected] uni.c z
5. DOSTUPNÁ DOKUMENTACE
83 of 133
Číslo
Název dokumentu
Typ
Jazyk
1060
Horák J. (2008): "Weak nonlinear c oupling between epic yc lic
J
modes in slender tori", Astronomy and Astrophysic s 486, 1-8
periodiku
-
Článek
v
odborném
ANG
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Číslo výsledku:
LC06014/1061/2008
Název výsledku
Horák J., "Disc instability as an energy sourc e for quasi-periodic osc illations"
Abstrakt
We discuss a scenario, in whic h the energy for quasi-periodic osc illations c omes from instabilities of the ac c retion disc.We
demonstrate this mec hanism on the interac tion among stable and unstable modes of osc illations in slender ac c retion tori. In our
model, the unstable non-axisymmetric c orotation modes are nonlinearly c oupled to stable ac oustic modes of torus oscillations.
The increasing energy of c orotation modes is advec ted to the ac oustic modes by themeans of parametric i nstability. The stable
modes may reach substantial amplitudes even if they are damped ac c ording to the linear theory.
Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle č íselníku CEP, RIV)
1.- , 2.- , 3.- , 4.- , 5.2. INOVAČNÍ ASPEKTY
Popis inovačních aspektů daného výsledku
3. PŘÍNOSY
Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele
Publikace v konferenč ním sborníku.
4. KONTAKTNÍ ÚDAJE GARANTA VÝSLEDKU
Celé jméno
Horák Jiří RNDr. PhD.
Spojení
+420-267 103 062
Organizace
67985815 Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i. Frič ova 298 1 25165 Ondřejov cta.cas.cz
+420-272 769 023 [email protected] as.c z
5. DOSTUPNÁ DOKUMENTACE
84 of 133
Číslo
Název dokumentu
Typ
Jazyk
1061
Horák J. (2007): "Disc instability as an energy sourc e for quasiperiodic osc illations", Proc eedings of RAGtime 8/9, S.Hledík and
D - Článek ve sborníku z akc e
(publikovaná
přednáška
–
ANG
Z. Stuc hlík, editors, Silesian University in Opava, 2007, p. 79-87
proc eeding)
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Číslo výsledku:
LC06014/1090/2008
Název výsledku
Karas V., Dovčiak M., Ec kart A., Meyer L., "Flares from spiral waves by lensing and time-delay amplifi c ation?"
Abstrakt
Episodically accreting blac k holes are thought to produc e flares when a c hunk of partic les is ac c elerated to high veloc ity near the
black hole horizon. This also seems to be the c ase of Sagittarius A∗ in the Galac tic Center, where the broad-band radiation is
produced, likely via the sync hrotron self-Compton mec hanism. It has been proposed that strong-field gravitational lensing
magnifies the flares. The effec t of lensing is generally weak and requires a fine-tuned geometric al arrangement, whic h occurs with
only a low probability. However, there are several aspec ts that make Sagittarius A∗ a promising target to reveal strong gravity
effects. Unlike type II (obsc ured) ac tive galaxies, c hanc es are that a flare is detec ted at high inc li nation, whic h would be
favourable for lensing. Time delays c an then signific antly influenc e the observed flare duration and the form of light-curve
profiles. Here we disc uss an idea that the impac t of lensing amplific ation should be c onsiderably enhanc ed when the shape of the
flaring clump is appropriately elongated in the form of a spiral wave or a narrow filament, rather than a simple (c irc ular) spot which
we employed previously within the phenomenologic al “orbiting spot model.” By parameterizing the emissi on region in terms of the
spiral shape and c ontrast, we are able to extend the spot model to more c omplic ated sourc es. In the c ase of spirals, we notice a
possibility that more photons reac h a distant observer at the same moment bec ause of interplay between lensing and light-travel
time. The effect is not symmetric al with respec t to leading versus trailing spirals, so in princ iple the sourc e geometry can be
constrained. In spite of this, the spot model seems to provide entirely adequate framework to study the c urrently available data.
Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle č íselníku CEP, RIV)
1.- , 2.- , 3.- , 4.- , 5.2. INOVAČNÍ ASPEKTY
Popis inovačních aspektů daného výsledku
3. PŘÍNOSY
Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele
Publikace v konferenč ním sborníku.
4. KONTAKTNÍ ÚDAJE GARANTA VÝSLEDKU
Celé jméno
Karas Vladimír Doc. RNDr. DrSc.
Spojení
+420-267 103 045
Organizace
67985815 Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i. Frič ova 298 1 25165 Ondřejov cta.cas.cz
+420-272 769 023 [email protected] as.c z
5. DOSTUPNÁ DOKUMENTACE
85 of 133
Číslo
Název dokumentu
Typ
Jazyk
1090
Karas V., Dovč iak M., Ec kart A., Meyer L. (2007): "Flares from spiral
waves by lensing and time-delay amplific ation?", Proc eedings of
RAGtime 8/9, S.Hledík and Z. Stuc hlík, editors, Silesian University
in Opava, 2007, p. 99-108
D - Článek ve sborníku z akc e
(publikovaná
přednáška
–
proc eeding)
ANG
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Číslo výsledku:
LC06014/1100/2008
Název výsledku
Karlický M., "Separation of Ac c elerated Elec trons and Positrons in the Relativistic Rec onnec tion"
Abstrakt
We study the acceleration of elec trons and positrons in a relativistic magnetic field rec onnec tion usi ng a 2.5 dimensional particlein-cell electromagnetic relativistic c ode. We c onsider a model with two c urrent sheets and periodic boundary c onditions. The
electrons and positrons are very effec tively ac c elerated during the tearing and c oalesc enc e proc esses of the rec onnection. We
found that near the X-points of the rec onnec tion the positions of elec trons and positrons differ. This separation process is in
agreement with those studied in previous papers analytic ally or by test partic le simulations. We expec t that in dependence on the
magnetic field connec tivity this loc al separation c an lead to global spatial separation of the ac c elerated elec trons and positrons.
A similar simulation in an elec tron-proton plasma with the proton-elec tron mass ratio mi/me=16 is made.
Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle č íselníku CEP, RIV)
1.- , 2.- , 3.- , 4.- , 5.2. INOVAČNÍ ASPEKTY
Popis inovačních aspektů daného výsledku
3. PŘÍNOSY
Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele
Publikace v zahranič ním odborném periodiku
4. KONTAKTNÍ ÚDAJE GARANTA VÝSLEDKU
Celé jméno
Karlický Marián RNDr. DrSc.
Spojení
+420-323 620 356
Organizace
67985815 Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i. Frič ova 298 1 25165 Ondřejov cta.cas.cz
+420-323 620 210 karlic [email protected] as.c z
5. DOSTUPNÁ DOKUMENTACE
86 of 133
Číslo
Název dokumentu
Typ
1100
Karlický, M. (2008): "Separation of Ac c elerated Elec trons and
Positrons in the Relativistic Rec onnec tion", The Astrophysic al
Journal, 674, 1211-1216
J - Článek
periodiku
Jazyk
v
odborném
ANG
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Číslo výsledku:
LC06014/1110/2008
Název výsledku
Karlický M., Nickeler D. H., Bárta M., "Partic le-in-c ell simulations of return c urrent in solar flares"
Abstrakt
Aims. We numeric ally study a formation of the return c urrent generated in solar flares. Methods: For simulations of the return
current in the beam-plasma system, a 3D partic le-in-c ell elec tromagnetic c ode is used. Results: In c onditions of solar flares with
the electron beam fluxes of EF = 9.1 × 109-4.55 × 1010 erg s-1 c m-2, the beam-plasma interac tion with the return current is
studied. We found that the elec tron beam relaxes to the plateau distribution func tion as known from el ec trostatic simulations.
Simultaneously, due to elec tromagnetic effec ts and the Buneman instability of the presc ribed Maxwell-shifted return current, the
electron distribution func tion evolves to a new stationary state with a new form of the return c urrent. In this final state the return
current is formed not only by elec trons in the bulk of the elec tron distribution func tion, but also by elec trons in the extended tail.
We use the results of simulations to estimate the c ritic al beam fluxes for the proc esses under study i n the low c orona, the transition
region and the upper c hromosphere.
Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle č íselníku CEP, RIV)
1.- , 2.- , 3.- , 4.- , 5.2. INOVAČNÍ ASPEKTY
Popis inovačních aspektů daného výsledku
3. PŘÍNOSY
Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele
Publikace v zahranič ním odborném č asopise
4. KONTAKTNÍ ÚDAJE GARANTA VÝSLEDKU
Celé jméno
Karlický Marián RNDr. DrSc.
Spojení
+420-323 620 356
Organizace
+420-323 620 210 karlic [email protected] as.c z
Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i. Frič ova 298 1 25165 Ondřejov c ta.c as.c z
5. DOSTUPNÁ DOKUMENTACE
87 of 133
Číslo
Název dokumentu
Typ
1110
Karlický M., Nic keler D. H., Bárta M. (2008): "Partic le-in-c ell
simulations of return c urrent in solar flares", Astronomy and
Astrophysic s, 486, pp.325-329
J - Článek
periodiku
Jazyk
v
odborném
ANG
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Číslo výsledku:
LC06014/1130/2008
Název výsledku
Kawka A., Vennes S., Dupuis J., Chayer P., Lanz T.: "Orbital Parameters and Chemic al Composition of Four White Dwarfs in
Post-Common-Envelope Binaries"
Abstrakt
We present FUSE observations of the hot white dwarfs in the post-c ommon-envelope binaries Feige 24, EUVE J0720-317, BPM
6502, and EUVE J2013+400. The spec tra show numerous photospheric absorption lines, whic h trac e the whi te dwarf orbital
motion. We report the detec tion of C III, O VI, P V, and Si IV in the spec tra of Feige 24, EUVE J0720-317, and EUVE J2013+400
and the detection of C III, N II, Si III, Si IV, and Fe III in the spec tra of BPM 6502. Abundanc e measurements support the
possibility that white dwarfs in post-c ommon-envelope binaries ac c rete material from the sec ondary star wind. The FUSE
observations of BPM 6502 and EUVE J2013+400 c over a c omplete binary orbit. We used the FUSE spec tra to measure the radial
velocities traced by the white dwarf in the four binaries, where the zero-point veloc ities were fixed using the ISM velocities in the
line of sight of the stellar systems. For BPM 6502 we determined a white dwarf veloc ity semiamplitude of KWD=18.6+/-0.5 km s-1,
and with the veloc ity semiamplitude of the red dwarf c ompanion (KRD=75.2+/-3.1 km s-1), we estimate the mass ratio to be
q=0.25+/-0.01. Adopting a spec trosc opic mass determination for the white dwarf, we infer a low sec ondary mass of
MRD=0.14+/-0.01 Msolar. For EUVE J2013+400 we determine a white dwarf veloc ity semiamplitude of KWD=36.7+/-0.7 km s-1.
The FUSE observations of EUVE J0720-317 c over approximately 30% of the binary period and, c ombined with the HST GHRS
measurements, we update the binary properties. FUSE observations of Feige 24 c over approximately 60% of the orbit, and we
combine this data set with HST STIS data to update the binary properties.
Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle č íselníku CEP, RIV)
1.- , 2.- , 3.- , 4.- , 5.2. INOVAČNÍ ASPEKTY
Popis inovačních aspektů daného výsledku
3. PŘÍNOSY
Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele
Publikace v zahranič ním odborném periodiku
4. KONTAKTNÍ ÚDAJE GARANTA VÝSLEDKU
Celé jméno
Kaw ka Adéla Dr. PhD.
Spojení
+420-323 620 361
Organizace
67985815 Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i. Frič ova 298 1 25165 Ondřejov cta.cas.cz
+420-323 620 210 [email protected] as.c z
5. DOSTUPNÁ DOKUMENTACE
88 of 133
Číslo
Název dokumentu
Typ
1130
Kawka A., Vennes S., Dupuis J., Chayer P., Lanz T. (2008): "Orbital
Parameters and Chemic al Composition of Four White Dwarfs in
Post-Common-Envelope Binaries", The Astrophysic al Journal,
Volume 675, 1518-1530
J - Článek
periodiku
Jazyk
v
odborném
ANG
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Číslo výsledku:
LC06014/1140/2008
Název výsledku
Kolorenč P., Averbukh V., Gokhberg K.,Cederbaum L. S.: "Ab initio c alc ulation of inter-atomic dec ay rates of exc ited doubly
ionized states in c lusters"
Abstrakt
Recently, a computational tec hnique for ab initio c alc ulation of the inter-atomic and inter-molec ular non-radiative decay
processes has been developed [J. Chem. Phys. 123, 204107 (2005)]. It c ombines the Fano formalism with the Green''s function
method known as the algebraic diagrammatic c onstruc tion. The problem of normalization of c ontinuum wave func tions stemming
from the use of the Gaussian basis sets is solved by using the Stieltjes imaging tec hnique. In the present paper, the methodology is
extended in order to desc ribe the inter-atomic dec ay of exc ited doubly ionized states of c lusters. The new c omputational scheme
is applied to compute the inter-atomic dec ay rates of doubly ionized states formed by Auger relaxation of c ore vac ancies in NeAr
and MgNe van der Waals c lusters.
Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle č íselníku CEP, RIV)
1.- , 2.- , 3.- , 4.- , 5.2. INOVAČNÍ ASPEKTY
Popis inovačních aspektů daného výsledku
3. PŘÍNOSY
Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele
4. KONTAKTNÍ ÚDAJE GARANTA VÝSLEDKU
Celé jméno
Kolorenč Přemysl RNDr. PhD.
Spojení
+420 2 2191 2526
Organizace
00216208 ÚTF MFF UK V Holešovič kác h 2
+420 2 8307 2496 kolorenc @mbox.troja.mff.c uni.c z
18000 Praha 8 utf.mff.c uni.c z
5. DOSTUPNÁ DOKUMENTACE
89 of 133
Číslo
Název dokumentu
Typ
1140
Kolorenč P., Averbukh V., Gokhberg K.,Cederbaum L. S.: "Ab initio
calculation of inter-atomic dec ay rates of exc ited doubly ionized
states in c lusters" The Journal of Chemic al Physic s (2008) 129,
244102
J - Článek
periodiku
Jazyk
v
odborném
ANG
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Číslo výsledku:
LC06014/1141/2008
Název výsledku
Kolorenč P.: "ICD - ultrafast dec ay pathway of ionized c lusters (progress report)"
Abstrakt
Core ionization of atoms and molec ules produc es ions in their highly exc ited states, lying well above the sec ond ionization
threshold. These states c an dec ay by elec tron emission. This fundamental proc ess is known as Auger effec t. Contrary to the core
ionization, the ionization of the elec trons from the inner-valenc e subshell produc es muc h less exc ited spec ies making the slow
photon emission the only possible dec ay mode as long as the ion is isolated. The situation differs radic ally in c lusters. Due to the
possibility to partition the positive c harge between two or more c luster subunits the double ionization thresholds of clusters lie
much lower than those of the isolated atoms or molec ules. This brings about an inter-atomic (or inter-molec ular) dec ay process in
which the excess energy of the ion with a hole in the inner-valenc e subshell is utilized to ionize a neutral neighbour. The two
positive charges distributed over the c luster usually lead to the explosion (break-up) of the c luster into two singly-c harged ions. The
decay process oc c urs via the Coulomb interac tion between the elec trons of the two c luster subunits and is thus c alled an interatomic Coulombic dec ay (ICD). ICD has been predic ted by L. S. Cederbaum and c ollaborators in a series of works [1-4]. It has
been shown that this dec ay proc ess is a general one, taking plac e both in hydrogen-bonded c lusters (e.g., (H₂O)n or (HF)n) and van
der Waals clusters (suc h as Nen or NeAr). Similar dec ay mec hanism oc c urs also as a final dec ay stage of a c asc ade process
initiated by the c ore ionization [5] of a c luster. ICD has been predic ted to be extremely effic ient c omparing to the competing
photon emission proc ess. Typic al ICD lifetimes vary in the interval from 1 to 100 fs, while the photon emission lifetimes belong to
the nanosecond range. By the present time the theoretic al findings of the Heidelberg group have been c onfirmed in a series of
ICD experiments by means of elec tron spec trosc opy and multi-partic le c oinc idenc e momentum spec trosc opy tec hniques [6-9].
One of the most important c harac teristic s of ICD is that it leads to the produc tion of low energy elec trons (LEE). Interac tions of LEE
with matter has been in foc us of an intensive researc h in many areas of sc ienc e, but partic ularly in c onnec tion to the effect of
ionizing radiation on living c ells.
Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle č íselníku CEP, RIV)
1.- , 2.- , 3.- , 4.- , 5.2. INOVAČNÍ ASPEKTY
Popis inovačních aspektů daného výsledku
3. PŘÍNOSY
Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele
4. KONTAKTNÍ ÚDAJE GARANTA VÝSLEDKU
Celé jméno
Kolorenč Přemysl RNDr. PhD.
Spojení
+420 2 2191 2526
Organizace
00216208 ÚTF MFF UK V Holešovič kác h 2
+420 2 8307 2496 kolorenc @mbox.troja.mff.c uni.c z
18000 Praha 8 utf.mff.c uni.c z
5. DOSTUPNÁ DOKUMENTACE
90 of 133
Číslo
Název dokumentu
Typ
1141
Kolorenč P.: "ICD - ultrafast dec ay pathway of ionized c lusters
D - Článek ve sborníku z akc e
(progress
report)",
7.-11.5.2008
(publikovaná
proc eeding)
LEEMI-EIPAM''08,
Rosc off,
Franc ie,
Jazyk
přednáška
–
ANG
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Číslo výsledku:
LC06014/1142/2008
Název výsledku
Kolorenč P.: "ICD - ultrafast dec ay pathway of ionized c lusters (short talk)"
Abstrakt
Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle č íselníku CEP, RIV)
1.- , 2.- , 3.- , 4.- , 5.2. INOVAČNÍ ASPEKTY
Popis inovačních aspektů daného výsledku
3. PŘÍNOSY
Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele
4. KONTAKTNÍ ÚDAJE GARANTA VÝSLEDKU
Celé jméno
Kolorenč Přemysl RNDr. PhD.
Spojení
+420 2 2191 2526
Organizace
00216208 ÚTF MFF UK V Holešovič kác h 2
+420 221 912 496 kolorenc @mbox.troja.mff.c uni.c z
18000 Praha 8 utf.mff.c uni.c z
5. DOSTUPNÁ DOKUMENTACE
91 of 133
Číslo
Název dokumentu
Typ
Jazyk
1142
Kolorenč P.:"ICD - ultrafast dec ay pathway of ionized c lusters (short
talk)", CAMS Workshop (Centre for Antimatter-Matter Studies),
Perth, Australia, 20.-21.11.2008
O - Ostatní výsledky, které nelze
zařadit do žádného z výše
uvedenýc h druhů výsledku
ANG
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Číslo výsledku:
LC06014/1145/2008
Název výsledku
Kovář J., Stuchlík Z., Karas V., "On existenc e of halo orbits in Kerr–Newman spac etimes"
Abstrakt
Being inspired by existenc e of non-equatorial c irc ular (halo) stable orbits of c harged partic les in c omposite of gravitational, dipole
magnetic and co-rotational elec tric fields near some planets, we find possible existenc e of these orbi ts in strong gravitational fields
described by the Kerr–Newman geometry. By using the general relativistic inertial forc es formalism c ombined with the effective
potential approac h, we show that the stable halo orbits do exist there. But it seems that they are out of the astrophysical
importance, being hidden under the inner blac k-hole horizon, or appearing in the naked singularity spac etimes.
Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle č íselníku CEP, RIV)
1.- , 2.- , 3.- , 4.- , 5.2. INOVAČNÍ ASPEKTY
Popis inovačních aspektů daného výsledku
3. PŘÍNOSY
Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele
Publikace v konferenč ním sborníku.
4. KONTAKTNÍ ÚDAJE GARANTA VÝSLEDKU
Celé jméno
Karas Vladimír Doc. RNDr. DrSc.
Spojení
+420-267 103 045
Organizace
67985815 Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i. Frič ova 298 1 25165 Ondřejov cta.cas.cz
+420-272 769 023 [email protected] as.c z
5. DOSTUPNÁ DOKUMENTACE
92 of 133
Číslo
Název dokumentu
Typ
Jazyk
1145
Kovář J., Stuc hlík Z., Karas V. (2007): "On existenc e of halo orbits
in Kerr–Newman spac etimes", Proc eedings of RAGtime 8/9,
D - Článek ve sborníku z akc e
(publikovaná
přednáška
–
ANG
S.Hledík and Z. Stuc hlík, editors, Silesian University in Opava,
2007, p. 125-138
proc eeding)
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Číslo výsledku:
LC06014/1150/2008
Název výsledku
Krtouš P., Frolov V. P., Kubizňák D.: "Hidden Symmetries of Higher Dimensional Blac k Holes and Uniqueness of the Kerr-NUT-(A)dS
spacetime"
Abstrakt
We prove that the most general solution of the Einstein equations with the c osmologic al c onstant whic h admits a principal
conformal Killing-Yano tensor is the Kerr-NUT-(A)dS metric . Even when the Einstein equations are not i mposed, any spacetime
admitting such hidden symmetry c an be written in a c anonic al form whic h guarantees the following properties: it is of the Petrov
type D, it allows the separation of variables for the Hamilton-Jac obi, Klein-Gordon, and Dirac equations, the geodesic motion in
such a spacetime is c ompletely integrable. These results naturally generalize the results obtained earlier in four dimensions.
Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle č íselníku CEP, RIV)
1.- , 2.- , 3.- , 4.- , 5.2. INOVAČNÍ ASPEKTY
Popis inovačních aspektů daného výsledku
3. PŘÍNOSY
Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele
4. KONTAKTNÍ ÚDAJE GARANTA VÝSLEDKU
Celé jméno
Krtouš Pav el doc. RNDr. PhD.
Spojení
+420-2 2191 2504
Organizace
00216208 ÚTF MFF UK V Holešovič kc ác h 2
[email protected] uni.c z
18000 Praha utf.mff.c uni.c z
5. DOSTUPNÁ DOKUMENTACE
Číslo
Název dokumentu
Typ
1150
Krtouš P., Frolov V. P., Kubizňák D.: "Hidden Symmetries of Higher
Dimensional Blac k Holes and Uniqueness of the Kerr-NUT-(A)dS
J - Článek
periodiku
spacetime" (2008) Phys. Rev. D 78, 064022
93 of 133
Jazyk
v
odborném
ANG
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Číslo výsledku:
LC06014/1250/2008
Název výsledku
Ledvinka T., Sc häfer G., Bič ák J.: "Relativistic Closed-Form Hamiltonian for Many-Body Gravitating Systems in the
Post-Minkowskian Approximation"
Abstrakt
The Hamiltonian for a system of relativistic bodies interac ting by their gravitational field is found in the post-Minkowskian
approximation, inc luding all terms linear in the gravitational c onstant. It is given in a surprisingly simple c losed form as a function
of canonical variables desc ribing the bodies only. The field is eliminated by solving inhomogeneous wave equations, applying
transverse-traceless projec tions, and using the Routh func tional. By inc luding all spec ial relativisti c effec ts our Hamiltonian
extends the results desc ribed in c lassic al textbooks of theoretic al physic s. As an applic ation, the sc attering of relativistic objects is
considered.
Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle č íselníku CEP, RIV)
1.- , 2.- , 3.- , 4.- , 5.2. INOVAČNÍ ASPEKTY
Popis inovačních aspektů daného výsledku
Poprvé v historii byl nalezen Hamiltonián systému gravitač ně interagujíc íc h relativistic kýc h těles v post Minkovského aproximaci
zahrnující všechny č leny lineární v gravitač ní konstantě.
3. PŘÍNOSY
Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele
Publikace v zahranič ním odborném periodiku.
4. KONTAKTNÍ ÚDAJE GARANTA VÝSLEDKU
Celé jméno
Tomáš Ledv inka Mgr. PhD.
Spojení
+420-2 2191 2502
Organizace
00216208 ÚTF MFF UK V Holešovič kác h 2
[email protected] uni.c z
18000 Praha utf.mff.c uni.c z
5. DOSTUPNÁ DOKUMENTACE
94 of 133
Číslo
Název dokumentu
Typ
1250
Ledvinka T., Sc häfer G., Bič ák J. (2008): "Relativistic Closed-Form
Hamiltonian for Many-Body Gravitating Systems in the
Post-Minkowskian Approximation", Phys. Rev. Lett. 100, 251101
J - Článek
periodiku
Jazyk
v
odborném
ANG
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Číslo výsledku:
LC06014/1280/2008
Název výsledku
Lynden-Bell D., Bič ák J., Katz J.: "Inertial frame rotation induc ed by rotating gravitational waves"
Abstrakt
We calculate the rotation of the inertial frame within an almost flat c ylindric al region surrounded by a pulse of non-axiallysymmetric gravitational waves that rotate about the axis of our c ylindric al polar c oordinates. Our spac etime has only one Killing
vector. It is along the z-axis and hypersurfac e orthogonal. We solve the Einstein equations to first order in the wave amplitude and
superpose such linearized solutions to form a wave pulse. We then solve the relevant Einstein equation to sec ond order in the
amplitude to find the rotation of inertial frames produc ed by the pulse. The rotation is without time delay. The influence of
gravitational wave angular momentum on the inertial frame demonstrates that Mac h''s princ iple c annot be expressed in terms of
the influence of the stress–energy–momentum tensor alone but must also involve influenc es of gravitati onal wave energy and
angular momentum.
Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle č íselníku CEP, RIV)
1.- , 2.- , 3.- , 4.- , 5.2. INOVAČNÍ ASPEKTY
Popis inovačních aspektů daného výsledku
3. PŘÍNOSY
Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele
4. KONTAKTNÍ ÚDAJE GARANTA VÝSLEDKU
Celé jméno
Bičák Jiří Prof. RNDr. DrSc.
Spojení
+420-2 2191 2499
Organizace
00216208 ÚTF MFF UK V Holešovič kác h 2
Jiri.Bic [email protected] uni.c z
18000 Praha 8 utf.mff.c uni.c z
5. DOSTUPNÁ DOKUMENTACE
95 of 133
Číslo
Název dokumentu
Typ
1280
Lynden-Bell D., Bič ák J., Katz J.: "Inertial frame rotation induc ed
by rotating gravitational waves" Class. Quantum Grav. 25 (2008)
165018
J - Článek
periodiku
Jazyk
v
odborném
ANG
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Číslo výsledku:
LC06014/1550/2008
Název výsledku
Ortaggio M, Podolský J., Žofka M.: "Robinson-Trautman spac etimes with an elec tromagnetic field in higher dimensions"
Abstrakt
We investigate higher dimensional Robinson-Trautman spac etimes with an elec tromagnetic field aligned with the hypersurface
orthogonal, non-shearing, expanding geodesic null c ongruenc e. After integrating the system of Einstein-Maxwell equations with
an arbitrary cosmologic al c onstant, we present the c omplete family of solutions. In odd spac etime dimensions they represent
(generalized) Reissner-Nordstrom-de Sitter blac k holes. The event horizon (more generic ally, the transverse spac e) may be any
Einstein space, and the full metric is spec ified by three independent parameters related to mass, elec tric charge and
cosmological constant. These solutions also exhaust the c lass of Robinson-Trautman spac etimes with an aligned Maxwell-ChernSimons field (the CS term must vanish bec ause of the alignment assumption and of the Einstein equations). In even dimensions an
additional magnetic "monopole-like" parameter is also allowed provided now the transverse spac e is an (almost-)Kahler Einstein
manifold. The Weyl tensor of all suc h solutions is of algebraic type D. We also c onsider the possible inc lusion of aligned pure
radiation.
Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle č íselníku CEP, RIV)
1.- , 2.- , 3.- , 4.- , 5.2. INOVAČNÍ ASPEKTY
Popis inovačních aspektů daného výsledku
3. PŘÍNOSY
Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele
4. KONTAKTNÍ ÚDAJE GARANTA VÝSLEDKU
Celé jméno
Žofka Martin Mgr. PhD.
Spojení
+420-2 2191 2494
Organizace
00216208 ÚTF MFF UK V Holešovič kác h 2
[email protected] uni.c z
18000 Praha utf.mff.c uni.c z
5. DOSTUPNÁ DOKUMENTACE
96 of 133
Číslo
Název dokumentu
Typ
1550
Ortaggio M., Podolský J., Žofka M.: "Robinson-Trautman
spacetimes with an elec tromagnetic field in higher dimensions"
(2008) Class. Quantum Grav. 25 025006
J - Článek
periodiku
Jazyk
v
odborném
ANG
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Číslo výsledku:
LC06014/1600/2008
Název výsledku
Pecháček T., Karas V., Czerny B., "Hot-spot model for ac c retion disc variability as random proc ess"
Abstrakt
Aims. Theory of random proc esses provides an attrac tive mathematic al tool to desc ribe the fluc tuating signal from accreting
sources, such as ac tive galac tic nuc lei and Galac tic blac k holes observed in X-rays. These objec ts exhibit featureless variability
on different timesc ales, probably originating from an ac c retion disc . Methods: We study the basic features of the power spectra in
terms of a general framework, whic h permits semi-analytic al determination of the power spec tral density (PSD) of the resulting light
curve. We consider the expec ted signal generated by an ensemble of spots randomly c reated on the ac c retion disc surface. Spot
generation is governed by Poisson or by Hawkes proc esses. The latter one represents an avalanc he mec hanism and seems to be
suggested by the observed form of the power spec trum. We inc lude general relativity effec ts shaping the signal on its propagation
to a distant observer. Results: We analyse the PSD of a spotted disc light c urve and show the ac c urac y of our semi-analytical
approach by comparing the obtained PSD with the results of Monte Carlo simulations. The asymptotic slopes of PSD are 0 at low
frequencies and they to -2 at high frequenc ies, usually with a single frequenc y break. More c omplex two-peak solutions also occur.
The amplitude of the peaks and their frequenc y differenc e depend on the inherent timesc ales of the model, i.e., the intrinsic
lifetime of the spots and the typic al duration of avalanc hes. Conc lusions: At intermediate frequenc ies, the intrinsic PSD is
influenced by the individual light c urve profile as well as by the type of the underlying proc ess. However, even in c ases when two
Lorentzians seem to dominate the PSD, it does not nec essarily imply that two single osc illation mec hanisms operate
simultaneously. Instead, it may well be the manifestation of the avalanc he mec hanism. The main advantage of our approach is
an insight in the model func tioning and the fast evaluation of the PSD.
Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle č íselníku CEP, RIV)
1.- , 2.- , 3.- , 4.- , 5.2. INOVAČNÍ ASPEKTY
Popis inovačních aspektů daného výsledku
Záření akreujících č ernýc h děr je proměnlivé na různýc h č asovýc h škálác h. Světelné křivky, pozorované v rentgenovém oboru,
mají složitou strukturu a široké výkonové spektrum. Za jeden z možnýc h zdrojů této proměnnosti jsou považovány horké skvrny na
akrečním disku. V minulosti byla navržena řada modelů předpokládajíc íc h urč itou statistic kou závislost mezi jednotlivými skvrnami,
avšak podstata proměnnosti dosud nebyla plně objasněna. V této prác i jsme se zabývali statistic kými vl astnostmi světelných křivek
složených z příspěvků mnoha skvrn obíhajíc íc h na akreč ním disku. Pomoc í teorie bodovýc h proc esů jsme odvodili vzorce pro
výkonové spektrální hustoty modelovýc h signálů zahrnujíc í vliv relativistic kýc h efektů a vzájemné korelac e mezi jednotlivými
skvrnami. Hlavním výsledkem je velmi obec ný matematic ký nástroj pro studium c elé třídy skvrnovýc h modelů.
3. PŘÍNOSY
Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele
Publikace v zahranič ním odborném č asopise
4. KONTAKTNÍ ÚDAJE GARANTA VÝSLEDKU
Celé jméno
Pecháček Tomáš Mgr. PhD.
Spojení
+420 267 103 069
Organizace
67985815 Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i. Frič ova 298 1 25165 Ondřejov cta.cas.cz
+420-272 769 023 pec hac [email protected] z
5. DOSTUPNÁ DOKUMENTACE
97 of 133
Číslo
Název dokumentu
Typ
Jazyk
1600
Pecháč ek T., Karas V., Czerny B. (2008): "Hot-spot model for
J
accretion disc variability as random proc ess", Astronomy and
Astrophysic s 487, 815-830
periodiku
-
Článek
v
odborném
ANG
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Číslo výsledku:
LC06014/1640/2008
Název výsledku
Podolský J., Přikryl O.: "On c onformally flat and type N pure radiation metric s"
Abstrakt
We study pure radiation spac etimes of algebraic types O and N with a possible c osmologic al c onstant. In partic ular, we present
explicit transformations whic h put these metric s, that were rec ently re-derived by Edgar, Vic kers and Mac hado Ramos, into a
general Ozsvath-Robinson-Rozga form. By putting all suc h metric s into the unified c oordinate system we c onfirm that their
derivation based on the GIF formalism is c orrec t. We identify only few trivial differenc es.
Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle č íselníku CEP, RIV)
1.- , 2.- , 3.- , 4.- , 5.2. INOVAČNÍ ASPEKTY
Popis inovačních aspektů daného výsledku
3. PŘÍNOSY
Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele
4. KONTAKTNÍ ÚDAJE GARANTA VÝSLEDKU
Celé jméno
Podlský Jiří doc. RNDr. CSc., DSc.
Spojení
+420-2 2191 2505
Organizace
0021620 ÚTF MFF UK V Holešovič kác h 2
[email protected] uni.c z
18000 Praha 8 utf.mff.c uni.c z
5. DOSTUPNÁ DOKUMENTACE
98 of 133
Číslo
Název dokumentu
Typ
1640
Podolský J., Přikryl 0.: "On c onformally flat and type N pure
radiation metric s", Gen. Rel. Grav. (2008) in print
J - Článek
periodiku
Jazyk
v
odborném
ANG
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Číslo výsledku:
LC06014/1650/2008
Název výsledku
Podolský J.: "Photon roc kets in the (anti-)de Sitter universe"
Abstrakt
A class of exact solutions of Einstein''s equations is presented whic h desc ribes ac c elerating photon roc kets in de Sitter and anti-de
Sitter universe. These are partic ular members of the Robinson-Trautman family of axially symmetric spac etimes with pure
radiation. In partic ular, generalizations of (type D) Kinnersley''s roc kets and (type II) Bonnor''s roc kets to the c ase of a non-vanishing
cosmological constant are given. Some of the main physic al properties of these solutions are investigated, and their relation to the
C-metric solution whic h desc ribes uniformly ac c elerated blac k holes is also given.
Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle č íselníku CEP, RIV)
1.- , 2.- , 3.- , 4.- , 5.2. INOVAČNÍ ASPEKTY
Popis inovačních aspektů daného výsledku
3. PŘÍNOSY
Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele
4. KONTAKTNÍ ÚDAJE GARANTA VÝSLEDKU
Celé jméno
Podolský Jiří doc. RNDr. CSc., DSc.
Spojení
+420-2 2191 2505
Organizace
00216208 ÚTF MFF UK V Holešovič kc ác h 2
[email protected] uni.c z
18000 Praha utf.mff.c uni.c z
5. DOSTUPNÁ DOKUMENTACE
99 of 133
Číslo
Název dokumentu
Typ
1650
Podolský J.: "Photon roc kets in the (anti-)de Sitter universe" (2008)
Phys. Rev. D 78 044029
J - Článek
periodiku
Jazyk
v
odborném
ANG
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Číslo výsledku:
LC06014/1800/2008
Název výsledku
Stuchlík Z., Urbanec M., Török G., Hledík S., Hladík J.: "Trapping of neutrinos in extremely c ompac t stars"
Abstrakt
Trapping of neutrinos in extremely c ompac t stars c ontaining trapped null geodesic s is studied. We c alc ulated the ratio of
produced to trapped neutrinos in the simplest model of uniform density stars. This gives the upper limit on trapping c oefficients in
real objects.
Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle č íselníku CEP, RIV)
1.- BN, 2.- , 3.- , 4.- , 5.2. INOVAČNÍ ASPEKTY
Popis inovačních aspektů daného výsledku
3. PŘÍNOSY
Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele
Publikace v konferenč ním sborníku
4. KONTAKTNÍ ÚDAJE GARANTA VÝSLEDKU
Celé jméno
Stuchlík Zdeněk Prof. RNDr. CSc.
Spojení
+420 553 684 285
Organizace
47813059 Slezská Univerzita v Opavě, Filozofic ko-přírodovědec ká fakulta
nám. 13 74601 Opava
zdenek.stuc [email protected] z
Bezručovo
5. DOSTUPNÁ DOKUMENTACE
Číslo
Název dokumentu
Typ
Jazyk
1800
Stuchlík Z., Urbanec M., Török G., Hledík S., Hladík J.: "Trapping
of neutrinos in extremely c ompac t stars", Proc eedings of the
eleventh Marc el Grossmann meeting on general relativity, H.
D - Článek ve sborníku z akc e
(publikovaná
přednáška
–
proc eeding)
ANG
Kleinert and R.T. Jantzen editors, R. Ruffini series editor, World
Scientific , 2008, p. 1192-1194
100 of 133
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Číslo výsledku:
LC06014/2020/2008
Název výsledku
Svítek O.: "Apparent horizons in D-dimensional Robinson–Trautman spac etime"
Abstrakt
We derive the higher dimensional generalization of Penrose–Tod equation desc ribing apparent horizons i n Robinson–Trautman
spacetimes. New results c onc erning the existenc e and uniqueness of its solutions in four dimensions are proven. Namely, previous
results of Tod are generalized to nonvanishing c osmologic al c onstant.
Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle č íselníku CEP, RIV)
1.- , 2.- , 3.- , 4.- , 5.2. INOVAČNÍ ASPEKTY
Popis inovačních aspektů daného výsledku
3. PŘÍNOSY
Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele
4. KONTAKTNÍ ÚDAJE GARANTA VÝSLEDKU
Celé jméno
Sv ítek Otakar RNDr. PhD.
Spojení
+420 - 2 2191 2503
Organizace
00216208 ÚTF MFF UK V Holešovič kác h 2
[email protected] z
18000 Praha 8 utf.mff.c uni.c z
5. DOSTUPNÁ DOKUMENTACE
Číslo
Název dokumentu
Typ
Jazyk
2020
Svítek O.: "Apparent horizons in D-dimensional RobinsonTrautman spac etime, in "Proc eedings of ERE 08 c onferenc e" AIP
Conferenc e Proc eedings (2008)
D - Článek ve sborníku z akc e
(publikovaná
přednáška
–
proc eeding)
ANG
101 of 133
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Číslo výsledku:
LC06014/2021/2008
Název výsledku
Svítek O.: "The damping of gravitational waves in dust"
Abstrakt
We examine a simple model of interac tion of gravitational waves with matter (primarily represented by dust). The aim is to
investigate a possible damping effec t on the intensity of gravitational wave when passing through medi a. This might be important
for gravitational wave astronomy when the sourc es are obsc ured by dust or molec ular c louds
Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle č íselníku CEP, RIV)
1.- , 2.- , 3.- , 4.- , 5.2. INOVAČNÍ ASPEKTY
Popis inovačních aspektů daného výsledku
3. PŘÍNOSY
Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele
4. KONTAKTNÍ ÚDAJE GARANTA VÝSLEDKU
Celé jméno
Sv ítek Otakar RNDr. PhD.
Spojení
+420 - 2 2191 2503
Organizace
00216208 ÚTF MFF UK V Holešovič kác h 2
[email protected] z
18000 Praha 8 utf.mff.c uni.c z
5. DOSTUPNÁ DOKUMENTACE
Číslo
Název dokumentu
Typ
2021
Svítek O.: "The damping of gravitational waves in dust"
to appear in Phys. Sc r.
J - Článek
periodiku
102 of 133
Jazyk
v
odborném
ANG
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Číslo výsledku:
LC06014/2040/2008
Název výsledku
Šubr L.: "SMBH Feeding and Star Formation in Massive Ac c retion Disc s"
Abstrakt
Galactic nuclei are unique laboratories for the study of proc esses c onnec ted with the ac c retion of gas onto supermassive black
holes. At the same time, they represent c hallenging environments from the point of view of stellar dynamic s due to their extreme
densities and masses involved. There is a growing evidenc e about the importanc e of the mutual interac tion of stars with gas in
galactic nuclei. Gas ric h environment may lead to stellar formation whic h, on the other hand, may regulate ac c retion onto the
central mass. Gas in the form of massive torus or ac c retion disc further influenc es stellar dynamic s i n the c entral parsec either via
gravitational or hydrodynamic al interac tion. Ec c entric ity osc illations on one hand and energy dissipation on the other hand lead
to increased rate of infall of stars into the supermassive blac k hole. Last, but not least, proc esses related to the stellar dynamics
may be detectable with forthc oming gravitational waves detec tors.
Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle č íselníku CEP, RIV)
1.- , 2.- , 3.- , 4.- , 5.2. INOVAČNÍ ASPEKTY
Popis inovačních aspektů daného výsledku
3. PŘÍNOSY
Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele
4. KONTAKTNÍ ÚDAJE GARANTA VÝSLEDKU
Celé jméno
Šubr Ladislav RNDr. PhD.
Spojení
+420 221 912 575
Organizace
00216208 AÚ UK V Holešovič kác h 2
+420 221 912 496 [email protected] uni.c z
1800 Praha 8 astro.mff.c uni.c z
5. DOSTUPNÁ DOKUMENTACE
Číslo
Název dokumentu
Typ
Jazyk
2040
Šubr L., 2008, "SMBH Feeding and Star Formation in Massive
Accretion Disc s", Memorie della Soc ieta Astronomic a Italiana,
vol. 79 in press
D - Článek ve sborníku z akc e
(publikovaná
přednáška
–
proc eeding)
ANG
103 of 133
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Číslo výsledku:
LC06014/2050/2008
Název výsledku
Šubr L., Kroupa P., Baumgardt H.: "A new method to c reate initially mass segregated star c lusters in virial equilibrium"
Abstrakt
Mass segregation stands as one of the most robust features of the dynamic al evolution of self-gravitating star c lusters. In this paper
we formulate parametrized models of mass segregated star c lusters in virial equilibrium. To this purpose we introduce mean
interparticle potentials for statistic ally desc ribed unsegregated systems and suggest a single-parameter generalization of its form
which gives a mass segregated state. We desc ribe an algorithm for c onstruc tion of appropriate star c luster models. Their stability
over several crossing-times is verified by following the evolution by means of direc t N-body integrati on.
Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle č íselníku CEP, RIV)
1.- , 2.- , 3.- , 4.- , 5.2. INOVAČNÍ ASPEKTY
Popis inovačních aspektů daného výsledku
3. PŘÍNOSY
Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele
Publikace v zahranič ním odborném periodiku
4. KONTAKTNÍ ÚDAJE GARANTA VÝSLEDKU
Celé jméno
Šubr Ladislav RNDr. PhD.
Spojení
+420 221 912 575
Organizace
00216208 AÚ UK V Holešovič kác h 2
+420 221 912 496 [email protected] uni.c z
18000 Praha 8 astro.mff.c uni.c z
5. DOSTUPNÁ DOKUMENTACE
Číslo
Název dokumentu
Typ
2050
Šubr L., Kroupa P., Baumgardt H. (2008): "A new method to c reate
initially mass segregated star c lusters in virial equilibrium", Monthly
J - Článek
periodiku
Notices of the Royal Astronomic al Soc iety 385, 1673-1680
104 of 133
Jazyk
v
odborném
ANG
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Číslo výsledku:
LC06014/2060/2008
Název výsledku
Šubr L., Schovanc ová J.: "Warping the young stellar disc in the Galac tic c entre"
Abstrakt
We examine influenc e of the c irc um-nuc lear disc (CND) upon the orbital evolution of young stars in the Galac tic Centre. We show
that gravity of the CND c auses prec ession of the orbits whic h is highly sensitive upon the semi-major axis and inc lination. We
consider such a differential prec ession within the c ontext of an ongoing disc ussion about the origin of the young stars and suggest
a possibility that all of them have originated in a thin disc whic h was partially destroyed due to the influenc e of the CND during the
period of ~6 Myr.
Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle č íselníku CEP, RIV)
1.- , 2.- , 3.- , 4.- , 5.2. INOVAČNÍ ASPEKTY
Popis inovačních aspektů daného výsledku
3. PŘÍNOSY
Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele
Publikace v zahranič ním odborném periodiku.
4. KONTAKTNÍ ÚDAJE GARANTA VÝSLEDKU
Celé jméno
Šubr Ladislav
Spojení
+420 221 912 575
RNDr. PhD.
Organizace
00216208 AÚ UK V Holešovič kác h 2
+420 221 912 496 [email protected] uni.c z
1800 Praha 8 astro.mff.c uni.c z
5. DOSTUPNÁ DOKUMENTACE
Číslo
Název dokumentu
Typ
Jazyk
2060
Šubr L., Sc hovanc ová J.: "Warping the young stellar disc in the
Galactic c entre", Journal of Physic s: Conferenc e Series 131
D - Článek ve sborníku z akc e
(publikovaná
přednáška
–
ANG
proc eeding)
105 of 133
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Číslo výsledku:
LC06014/2070/2008
Název výsledku
Šulc M., Kolorenč P., Tarana M., Horáč ek J.: "Fast and Effic ient Solution of Sc attering Integral Equations"
Abstrakt
In this work we propose a method for numeric al treatment of integral equations desc ribing sc attering of low-energy electrons with
atoms and molecules. The method is based on a c ombination of R-matrix approac h with the Sc hwinger-Lanc zos method proposed
by the authors. It is shown on the example of sc attering of elec trons by hydrogen atoms in the static exc hange approximation that
the method is very fast, ec onomic and very ac c urate. By using only 64 meshpoints the ac c uranc y of 9 si gnific ant figures can be
easily obtained
Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle č íselníku CEP, RIV)
1.- , 2.- , 3.- , 4.- , 5.2. INOVAČNÍ ASPEKTY
Popis inovačních aspektů daného výsledku
3. PŘÍNOSY
Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele
4. KONTAKTNÍ ÚDAJE GARANTA VÝSLEDKU
Celé jméno
Horáček Jiří Prof. RNDr. DrSc.
Spojení
+420-2 2191 2497
Organizace
00216208 ÚTF MFF UK V Holešovič kác h 2
horac [email protected] uni.c z
18000 Praha 8 utf.mff.c uni.c z
5. DOSTUPNÁ DOKUMENTACE
Číslo
Název dokumentu
Typ
Jazyk
2070
Šulc M., Kolorenč P., Tarana M., Horáč ek J.: "Fast and Effic ient
Solution of Sc attering Integral Equations" in "Selec ted papers
from ICNAAM 2007 & ICCMSE 2007", AIP Conferenc e
D - Článek ve sborníku z akc e
(publikovaná
přednáška
–
proc eeding)
ANG
Proceedings 1046 (2008), p. 142-144
106 of 133
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Číslo výsledku:
LC06014/2140/2008
Název výsledku
Tarana M., Nestmann B.M., Horáč ek J.: "R-matrix c alc ulations of the ²A_g elastic elec tron sc attering off the Li₂ molec ule"
Abstrakt
Elastic electron sc attering off the lithium dimer in the ²A_g symmetry is studied. R-matrix c alc ulations in the fixed-nuclei
approximation are presented for a set of internuc lear separations as well as energies of the stable negative ion. The aim of this
work is to study effec ts of the polarization taken into ac c ount in the outer region on the elastic sc attering c ross sec tions. This work is
the first part of a larger projec t dealing with Li₂ leading to c alc ulations of non-elastic proc esses like vibrational exc itation and
dissociative electron attac hment.
Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle č íselníku CEP, RIV)
1.- , 2.- , 3.- , 4.- , 5.2. INOVAČNÍ ASPEKTY
Popis inovačních aspektů daného výsledku
3. PŘÍNOSY
Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele
4. KONTAKTNÍ ÚDAJE GARANTA VÝSLEDKU
Celé jméno
Spojení
Tarana Michal Mgr.
[email protected] uni.c z
Organizace
00216208 ÚTF MFF UK V Holešovič kác h 2
1800 Praha 8 utf.mff.c uni.c z
5. DOSTUPNÁ DOKUMENTACE
Číslo
Název dokumentu
Typ
2140
Tarana M., Nestmann B.M., Horáč ek J.: "R-matrix c alc ulations of
the ²A_g elastic elec tron sc attering off the Li₂ molec ule" (2008)
Phys. Rev. A, 2008
J - Článek
periodiku
107 of 133
Jazyk
v
odborném
ANG
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Číslo výsledku:
LC06014/2150/2008
Název výsledku
Tarana M., Tennyson J.: "Polarization effec ts in elec tron c ollisions with Li ₂: applic ation of molec ular R-matrix with pseudostates"
Abstrakt
Li₂ has a huge polarizability and a huge elastic c ross sec tion for c ollisions with low-energy elec trons. The rec ently developed
molecular R-matrix with pseudostates (MRMPS) method is applied to elec tron c ollisions with Li ₂ at energies below 5 eV. The
calculations, whic h are shown to be stable with respec t to the c hoic e of pseudostate basis, demonstrate the power of the MRMPS
method for representing target polarizabilities and polarization effec ts in general. A previously identified low-lying 2Πu shape
resonance is found at about 0.05 eV and several other low-lying resonanc es and resonanc e-like features are identified. Cross
sections for elastic and elec tronic ally inelastic elec tron c ollisions are c alc ulated and c ompared with previous studies.
Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle č íselníku CEP, RIV)
1.- , 2.- , 3.- , 4.- , 5.2. INOVAČNÍ ASPEKTY
Popis inovačních aspektů daného výsledku
3. PŘÍNOSY
Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele
4. KONTAKTNÍ ÚDAJE GARANTA VÝSLEDKU
Celé jméno
Spojení
Tarana Michal Mgr.
[email protected] uni.c z
Organizace
00216208 ÚTF MFF UK V Holešovič kác h 2
1800 Praha 8 utf.mff.c uni.c z
5. DOSTUPNÁ DOKUMENTACE
Číslo
Název dokumentu
Typ
2150
Tarana M. et al,:"Polarization effec ts in elec tron c ollisions with Li ₂:
application of the molec ular R-matrix method with pseudostates"
J - Článek
periodiku
(2008) J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 41 205204 (8pp)
108 of 133
Jazyk
v
odborném
ANG
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Číslo výsledku:
LC06014/2219/2008
Název výsledku
Török G., Bursa M., Horák J., Stuc hlík Z., Bakala P., "On mutual relation of kHz QPOs"
Abstrakt
We further investigate the issue of c lustering of kHz QPO frequenc y ratios in neutron star low mass X-ray binaries. In this note we
report on the recent analysis of oc c urrenc es and properties of kHz QPOs in the sourc e 4U1636
. Assuming that kHz QPOs occur
in pairs whose frequenc ies are linearly c orrelated, we find a prominent frequenc y (or a narrow frequenc y region) that separates
upper and lower QPO observations. The two QPO modes are then simultaneously detec ted mainly in the vic inity of this transition
points. We show that this c an be understood in terms of c orrelations of QPO properties with frequenc y, suc h as quality factor and
rms amplitude. We find that rms amplitudes and quality fac tors of both QPOs nearly equal at the transi tion point. In addition, the
QPO frequencies are nearly c ommensurable there. We investigate also five other atoll sourc es obtaining similar results.
Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle č íselníku CEP, RIV)
1.- , 2.- , 3.- , 4.- , 5.2. INOVAČNÍ ASPEKTY
Popis inovačních aspektů daného výsledku
3. PŘÍNOSY
Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele
Publikace v konferenč ním sborníku.
4. KONTAKTNÍ ÚDAJE GARANTA VÝSLEDKU
Celé jméno
Horák Jiří RNDr. PhD.
Spojení
+420-267 103 062
Organizace
67985815 Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i. Frič ova 298 1 25165 Ondřejov cta.cas.cz
+420-272 769 023 [email protected] as.c z
5. DOSTUPNÁ DOKUMENTACE
Číslo
Název dokumentu
Typ
Jazyk
2219
Török G., Bursa M., Horák J., Stuc hlík Z., Bakala P. (2007): "On
mutual relation of kHz QPOs", Proc eedings of RAGtime 8/9,
S.Hledík and Z. Stuc hlík, editors, Silesian University in Opava,
2007, p. 501-510
D - Článek ve sborníku z akc e
(publikovaná
přednáška
–
proc eeding)
ANG
109 of 133
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Číslo výsledku:
LC06014/2220/2008
Název výsledku
Török G. et al.: "Distribution of kilohertz QPO frequenc ies and their ratios in the Atoll Sourc e 4U 1636-53"
Abstrakt
A recently published study on long term evolution of the frequenc ies of the kilohertz quasi-periodic osc illations (QPOs) in the atoll
source 4U 1636-53 c onc luded that there is no preferred frequenc y ratio in a distribution of twin QPOs that was inferred from the
distribution of a single frequenc y alone. However, we find that the distribution of the ratio of ac tually observed pairs of kHz QPO
frequencies is peaked c lose to the 3/2 value, and possibly also c lose to the 5/4 ratio. To resolve the apparent c ontradiction
between the two studies, we examine in detail the frequenc y distributions of the lower kHz QPO and the upper kHz QPO detected
in our data set. We demonstrate that for eac h of the two kHz QPOs (the lower or the upper), the frequenc y distribution in all
detections of a QPO differs from the distribution of frequenc y of the same QPO in the subset of observations where both the kHz
QPOs are detected. We c onc lude that detec tions of individual QPOs alone should not be used for c alc ulation of the distribution of
the frequency ratios.
Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle č íselníku CEP, RIV)
1.- , 2.- , 3.- , 4.- , 5.2. INOVAČNÍ ASPEKTY
Popis inovačních aspektů daného výsledku
3. PŘÍNOSY
Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele
Publikace v zahranič ním odborném periodiku.
4. KONTAKTNÍ ÚDAJE GARANTA VÝSLEDKU
Celé jméno
Stuchlík Zdeněk Prof. RNDr. CSc.
Spojení
+420 553 684 285
Organizace
47813059 Slezská Univerzita v Opavě, Filozofic ko-přírodovědec ká fakulta
nám. 13 74601 Opava
zdenek.stuc [email protected] z
Bezručovo
5. DOSTUPNÁ DOKUMENTACE
Číslo
Název dokumentu
Typ
2220
Torok G., Abramowic z M.A., Bakala P., Bursa M., Horák J.,
Kluzniak W., Rebusc o P., Stuc hlík Z., "Distribution of kilohertz QPO
frequenc ies and their ratios", Ac ta Astronomic a, 58, 2008, 15-21
J - Článek
periodiku
110 of 133
Jazyk
v
odborném
ANG
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Číslo výsledku:
LC06014/2230/2008
Název výsledku
Török G., Abramowic z M.A., Bakala P., Bursa M., Horák J., Rebusc o P., Stuc hlík Z.:"On the origin of c l ustering of frequency ratios
in the atoll source 4U1636-53
Abstrakt
A long discussion has been devoted to the issue of c lustering of the kHz QPO frequenc y ratios in the neutron star sources. While
the distribution of ratios inferred from an oc c urrence of a single QPO seems to be c onsistent with a random walk, the distribution
based on simultaneous detec tions of both peaks indic ates a preferenc e of ratios of small integers. Based on the public RXTE data
we further investigate this issue for the sourc e 4U 1636-53. Quality fac tors and rms amplitudes of both the QPOs nearly equal to the
points where the frequenc ies are c ommensurable, and where the twin QPO detec tions c luster. We disc uss a c onnection of the
clustering with the varying properties of the two QPO modes. Assuming approximative relations for the observed c orrelations of the
QPO properties, we attempt to reproduc e the frequenc y and ratio distributions using a simple model of a random-walk evolution
along the observed frequenc y-frequenc y c orrelation. We obtain results whic h are in qualitative agreement with the observed
distributions.
Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle č íselníku CEP, RIV)
1.- , 2.- , 3.- , 4.- , 5.2. INOVAČNÍ ASPEKTY
Popis inovačních aspektů daného výsledku
3. PŘÍNOSY
Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele
Publikace v zahranič ním odborném periodiku.
4. KONTAKTNÍ ÚDAJE GARANTA VÝSLEDKU
Celé jméno
Stuchlík Zdeněk Prof. RNDr. CSc.
Spojení
+420 553 684 285
Organizace
47813059 Slezská univerzita v Opavě, Filozofic ko-přírodovědec ká fakulta
nám. 13 74601 Opava
zdenek.stuc [email protected] z
Bezručovo
5. DOSTUPNÁ DOKUMENTACE
Číslo
Název dokumentu
Typ
2230
Török G., Abramowic z M.A., Bakala P., Bursa M., Horák J.,
Rebusc o P., Stuc hlík Z.:"On the origin of c lustering of frequenc y
J - Článek
periodiku
ratios in the atoll sourc e 4U1636-53", Ac ta Astronomic a, 58, 2008,
113-119
111 of 133
Jazyk
v
odborném
ANG
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Číslo výsledku:
LC06014/2240/2008
Název výsledku
Török G., Bakala P., Stuc hlík Z., Čec h P.: "Modelling the twin peak QPO distribution in the atoll sourc e 4U 1636-53"
Abstrakt
Relation between the lower and upper frequenc y mode of the twin peak quasiperiodic osc illations observed in the neutron star
X-ray binaries is qualitatively well fitted by the frequenc y relation following from the relativistic prec ession model. Assuming this
model with no preferred radius and the probability of an observable twin QPO exc itation being uniform ac ross the inner edge of an
accretion disc we c ompare the expec ted and observed twin peak QPO distribution in the c ase of atoll sourc e 4U 1636–53. We find
these two distributions highly inc ompatible. We argue that the observed distribution roughly c orresponds to the expec ted one if an
additional consideration of preferred resonant orbits is inc luded. We notic e that our findings are rel evant for some disc -oscillation
QPO models as well.
Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle č íselníku CEP, RIV)
1.- , 2.- , 3.- , 4.- , 5.2. INOVAČNÍ ASPEKTY
Popis inovačních aspektů daného výsledku
3. PŘÍNOSY
Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele
Publikace v zahranič ním odborném periodiku.
4. KONTAKTNÍ ÚDAJE GARANTA VÝSLEDKU
Celé jméno
Stuchlík Zdeněk Prof. RNDr. CSc.
Spojení
+420 553 684 285
Organizace
47813059 Slezská Univerzita v Opavě, Filozofic ko-přírodovědec ká fakulta
nám. 13 74601 Opava
zdenek.stuc [email protected] z
Bezručovo
5. DOSTUPNÁ DOKUMENTACE
Číslo
Název dokumentu
Typ
2240
Török G., Bakala P., Stuc hlík Z., Čec h P.: "Modelling the twin peak
QPO distribution in the atoll sourc e 4U 1636-53", Ac ta
Astronomic a, 58, 2008, 1-14
J - Článek
periodiku
112 of 133
Jazyk
v
odborném
ANG
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Číslo výsledku:
LC06014/2450/2008
Název výsledku
Vennes S., Kawka A., "On the empiric al evidenc e for the existenc e of ultramassive white dwarfs"
Abstrakt
We re-examine the evidenc e for the existenc e of ultramassive (M > 1.1Msolar) white dwarfs based on gravitational redshift of white
dwarfs in common proper motion binaries or in c lusters, on parallax measurements, on orbital solutions and, finally, on the analysis
of hydrogen-line profiles. We c onc lude that the best evidenc e is largely based on the analysis of Balmer-line profiles although the
companion to the A8V star HR8210 is a c ompelling c ase made initially using the large binary mass func tion and c onfirmed by an
analysis of the Lyman-line spec trum. The c onfirmation and identific ation of high-mass white dwarfs, more particularly
non-hydrogen-rich (non-DA) white dwarfs, using parallax measurements may prove c ritic al in establishing the population fraction of
these objects and in c onstraining the high end of empiric al initial-mass to final-mass relations. The existenc e of a substantial
population of ultramassive white dwarfs supports the c onc ept of a steeper initial-mass to final-mass relations linking 6Msolar
progenitors with >~1.1Msolar white dwarfs.
Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle č íselníku CEP, RIV)
1.- , 2.- , 3.- , 4.- , 5.2. INOVAČNÍ ASPEKTY
Popis inovačních aspektů daného výsledku
3. PŘÍNOSY
Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele
Publikace v zahranič ním odborném periodiku
4. KONTAKTNÍ ÚDAJE GARANTA VÝSLEDKU
Celé jméno
Kaw ka Adéla Dr. PhD.
Spojení
+420-323 620 361
Organizace
67985815 Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i. Frič ova 298 1 25165 Ondřejov cta.cas.cz
+420-323 620 210 [email protected] as.c z
5. DOSTUPNÁ DOKUMENTACE
Číslo
Název dokumentu
Typ
2450
Vennes S., Kawka A. (2008): "On the empiric al evidenc e for the
existenc e of ultramassive white dwarfs", Monthly Notic es of the
Royal Astronomic al Soc iety 389, 1367-1374
J - Článek
periodiku
113 of 133
Jazyk
v
odborném
ANG
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Číslo výsledku:
LC06014/2500/2008
Název výsledku
Wünsch R., Tenorio-Tagle G., Palouš J., Silic h, S., "Two-dimensional Hydrodynamic Models of Super Star Clusters with a Positive
Star Formation Feedbac k"
Abstrakt
Using the hydrodynamic c ode ZEUS, we perform 2D simulations to determine the fate of the gas ejec ted by massive stars within
super star clusters. It turns out that the outc ome depends mainly on the mass and radius of the c luster. In the c ase of less massive
clusters, a hot high-veloc ity (~1000 km s-1) stationary wind develops and the metals injec ted by supernovae are dispersed to large
distances from the c luster. On the other hand, the density of the thermalized ejec ta within massive and c ompac t clusters is
sufficiently large as to immediately provoke the onset of thermal instabilities. These deplete, partic ularly in the c entral densest
regions, the pressure and the pressure gradient required to establish a stationary wind, and instead the thermally unstable parcels
of gas are rapidly c ompressed, by a plethora of repressurizing shoc ks, into c ompac t high-density c ondensations. Most of these are
unable to leave the c luster volume and thus ac c umulate to eventually feed further generations of star formation. The simulations
cover an important frac tion of the parameter spac e, whic h allows us to estimate the frac tion of the reed gas that accumulates
within the cluster and the frac tion that leaves the c luster as a func tion of the c luster mec hanic al luminosity, the c luster size, and
heating efficiency.
Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle č íselníku CEP, RIV)
1.- , 2.- , 3.- , 4.- , 5.2. INOVAČNÍ ASPEKTY
Popis inovačních aspektů daného výsledku
Publikace v zahranič ním odborném č asopisu
3. PŘÍNOSY
Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele
4. KONTAKTNÍ ÚDAJE GARANTA VÝSLEDKU
Celé jméno
Palouš Jan Prof. RNDr DrSc.
Spojení
+420-267 103 065
Organizace
67985815 Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i. Frič ova 298 1 25165 Ondřejov cta.cas.cz
+420-272 769 023 [email protected] as.c z
5. DOSTUPNÁ DOKUMENTACE
Číslo
Název dokumentu
Typ
2500
Wünsch R., Tenorio-Tagle G., Palouš J., Silic h, S. (2008):
J
"Two-dimensional Hydrodynamic Models of Super Star Clusters
with a Positive Star Formation Feedbac k", The Astrophysic al
Journal, Volume 683, 683-692
periodiku
114 of 133
Jazyk
-
Článek
v
odborném
ANG
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Číslo výsledku:
LC06014/2550/2008
Název výsledku
Yan J., Liu Q., Hadrava P.: "Optic al Spec trosc opic Observations of Cyg X-1 = HDE 226868"
Abstrakt
We present the results of the spec trosc opic observations of HDE 226868, the optic al c ounterpart to the blac k hole X-ray binary Cyg
X-1, from 2001 to 2006. We analyze the variabilities of the two c omponents in the c omplex Hα line: one P-Cygni shaped
component which follows the motion of the supergiant and another emission c omponent moving with an antiphase orbital motion
relative to the supergiant, whic h is attributed to a foc used stellar wind. The results of KOREL disentangling of our spec tra indicate
that the focused stellar wind is responsible for the major part of the variability of the Hα emission line. The emission of the
supergiant component had a small differenc e between the low/hard and high/soft states, while the foc used-wind component
became strong in the low/hard state and weak in the high/soft state. The wind is nearly undisturbed by the X-ray photoionization
during the low/hard state. However, during the high/soft state, the X-rays from the c ompac t objec t c ould dec elerate the line-driven
wind and result in a high-mass ac c retion rate, due to the effec t of the X-ray photoionization. The X-ray illuminating could also
change the temperature profile of the stellar wind and inc rease its temperature, and thus dec rease the Hα emissivity of the wind,
which could explain the Hα variabilities of Cyg X-1 during different X-ray states.
Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle č íselníku CEP, RIV)
1.- , 2.- , 3.- , 4.- , 5.2. INOVAČNÍ ASPEKTY
Popis inovačních aspektů daného výsledku
3. PŘÍNOSY
Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele
Publikace v zahranič ním odborném č asopise
4. KONTAKTNÍ ÚDAJE GARANTA VÝSLEDKU
Celé jméno
Hadrav a Petr Doc. RNDr. DrSc.
Spojení
+420-267 103 348
Organizace
67985815 Astronomic ký ústav AV ČR, v.v.i. Frič ova 298 1 25165 Ondřejov cta.cas.cz
+420-272 769 023 [email protected] as.c z
5. DOSTUPNÁ DOKUMENTACE
Číslo
Název dokumentu
Typ
2550
Yan J., Liu Q., Hadrava P. (2008): "Optic al Spec trosc opic
Observations of Cyg X-1 = HDE 226868", The Astronomic al Journal
J - Článek
periodiku
136, 631-640
115 of 133
Jazyk
v
odborném
ANG
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Číslo výsledku:
LC06014/2650/2008
Název výsledku
Žofka M., Bičák J.: "Cylindric al spac etimes with Λ ≠ 0 and their sourc es"
Abstrakt
We review and investigate some basic properties of static , c ylindric ally symmetric spac etimes with nonzero c osmologic al constant,
find non-singular sheet sourc es of these spac etimes and disc uss their c harac teristic s and c larify thei r relation to the 4D black-string
solutions.
Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle č íselníku CEP, RIV)
1.- , 2.- , 3.- , 4.- , 5.2. INOVAČNÍ ASPEKTY
Popis inovačních aspektů daného výsledku
3. PŘÍNOSY
Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele
4. KONTAKTNÍ ÚDAJE GARANTA VÝSLEDKU
Celé jméno
Žofka Martin Mgr. PhD.
Spojení
+420-2 2191 2494
Organizace
00216208 ÚTF MFF UK V Holešovič kác h 2
[email protected] uni.c z
18000 Praha utf.mff.c uni.c z
5. DOSTUPNÁ DOKUMENTACE
Číslo
Název dokumentu
Typ
2650
Žofka M. and Bič ák J. "Cylindric al spac etimes with Λ ≠ 0 and their
sources", (2008) Class. Quantum Grav. 25 015011
J - Článek
periodiku
116 of 133
Jazyk
v
odborném
ANG
4.1.3. PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ
4.1.3.1. ZPRÁVA O DOSAŽENÍ DÍLČÍHO CÍLE
Číslo dílčího cíle
V2008
Název dílčího cíle
Získání observač níc h dat z velkýc h teleskopů v rámc i ESO. Na základě teoretických
modelů analýza numeric kýc h dat. Aplikac e numeric ké relativity a nelineární
elektrodynamiky. Aplikac e NRM na některé astrofyzikální molekuly. Publikace
výsledků.
Plánované datum dosažení dílč ího c íle
31.12.2008
INDIKÁTORY DOSAŽENÍ VÝSTUPU - SKUTEČNĚ DOSAŽENÉ
Tým astronomů Centra teoretic ké astrofyziky se podílí na mezinárodníc h projektec h především interpretac í novýc h pozorování, která
jsou prováděna pozemskými teleskopy a družic ovými detektory. Výsledky jsou publikovány v odbornýc h č asopisec h a některé z nich
se stávají tématem vědec ko-populárníc h přednášek a č lánků urč enýc h širší veřejnosti.
V oblasti stelární astronomie (Dr. A. Kawka, Dr. P. Hadrava, Dr. D. Korč áková a spoluprac ovníc i) jsme studovali vybrané bílé
trpaslíky. Získal jsme pozorovac í č as na NTT v ESO. Jedna serie pozorování proběhla na podzim, další bude následovat na jaře. P.
Hadrava a kol. se zabývali spektroskopií dvojhvězdného systému s č ernou dírou Cyg X-1. Byla získána další spektra pomocí
ondřejovského 2m dalekohledu a metodou fourierovského disentanglingu byla získaná spektra analyzována. O metodic e zpracování
spekter byla uspořádána v Ondřejově první letní škola, které se úč astnilo přes 20 astrofyziků z deseti zemí. Studovali jsme profily
spektrálních čar emitovanými z akreč níc h disků v kataklyzmic kýc h proměnnýc h. Výsledky ukazují na významný vliv rychlostního
pole.
Rovněž v oblasti stelární astrofyziky jsme analyzovali jsme efekt tzv. klastrování frekvenc e-frekvenc e kvaziperiodic kýc h oscilací v
observačních datec h pro zdroj 4U 1636-53, který jsme vybrali jako typic kého reprezentanta třídy atolovýc h zdrojů v kategorii
rentgenových dvojhvězd s nízkou hmotností (LMXRB, low-mass X-ray binaries). Výsledky byly publikovány v mezinárodních
časopisech.
V oblasti astrofyziky hvězdnýc h soustav jsme vyvinuli jsme dvourozměrný model větru mladýc h velmi hmotnýc h hvězdokup
založený na hydrodynamic kém kódu ZEUS (Wunsc h, Palous et al.). Pomoc í tohoto modelu jsme studovali prostor parametrů
hvězdokup a potvrdili předpovědi dřívějšíc h jednorozměrnýc h modelů. Dále jsme předpověděli další osud hmoty uvolněné do
okolní prostoru hmotnými hvězdami hvězdokupy v bimodálním režimu.
V oblasti astrofyziky naší Galaxie jsme se zabývali interakc í Galaxie a jejíc h satelitníc h galaxií Vel kého a Malého Magellanova
oblaku (Ruzicka, Palous et al.). Pokusili jsme se přispět k intenzivní diskusi, která byla vyvolána neoč ekávaným výsledkem měření
vlastních pohybů Magellanovýc h oblaků. Nové údaje z Hubblova kosmic kého teleskopu naznač ují výrazně vyšší prostorové rychlosti
obou galaxií vůči Mléč né dráze, než bylo oč ekáváno na základě dřívějšíc h pozorování. Výsledky svého modelu jsme srovnávali s
pozorovaným rozložením neutrálního vodíku, který je asoc iován s Magellanovými oblaky, c ož umožnilo urč it nejpravděpodobnější
kombinace prostorovýc h ryc hlostí obou galaxií. Podařilo se nám přesvědč ivě ukázat, že poslední údaje o prostorovýc h rychlostech
Magellanových oblaků vyluč ují slapovou interakc i jako proc es formujíc í známé rozložení neutrálního vodíku, protože tento proces
je dostatečně efektivní pouze na delšíc h č asovýc h škálác h, které ovšem vyžadují nižší prostorové ryc hl osti obou galaxií.
Studovali jsme vliv dynamic kého tlaku, kterým na galaxie v kupác h působí horký mezigalaktic ký plyn (Jac hym, Palous et al.). Z
pozorování jsou známy galaxie s normálním hvězdným diskem avšak s deformovaným č i zc ela c hybějíc ím plynným diskem. Efekt
vyfukování materiálu je podpořen i existenc í dlouhýc h ohonů vyfouknutého materiálu pozorovanýc h za některými galaxiemi. Na
základě naši předc hozí numeric ké studie jsme pomoc í N-č ástic ového kódu provedli sérii simulac í, v nic hž jsme soubor zkoumaných
parametrů rozšířili o úhel naklonění galaktic kého disku vůč i směru oběhu galaxie.
Do oblasti galaktic ké astrofyziky náleží také pozorování ze dne 3. č ervna 2008, kdy jsme se v rámc i mezinárodní spolupráce podíleli
na zaznamenání dosud nejintenzívnějšího záblesku z jádra Galaxie (Dovc iak, Karas et al.). Záblesk byl pozorován v blízké
infračervené vlnové délc e (2,2-3,8 µm). Byl přitom použit jeden z velkýc h dalekohledů Evropské jižní observatoře, VLT-Yepun,
vybavený adaptivní optikou. Jako referenč ní zdroj byla použita poměrně jasná infrač ervená hvězda - nadobr nac házející se asi 5,6
117 of 133
obloukové vteřiny severně od c entra Galaxie.
Vzhledem k výjimeč nosti tohoto úkazu jej na tomto místě popisujeme poněkud obšírněji. Sagittarius A* j e astronomic ké označení
středu naší Galaxie. Jedná se o jednu z nejzajímavějšíc h oblastí na hvězdné obloze, mimo jiné proto, že se zde podle všeho
nachází velmi hmotná č erná díra. Jak název napovídá, střed Galaxie se nac hází v souhvězdí Střelc e, a j e tudíž viditelný na jižní
obloze. Černou díru obklopuje skupina hvězd, jejic hž oběžný pohyb v silném gravitač ním poli je tak ryc hlý, že ho lze současnými
astronomickými metodami velmi přesně změřit a urč it tak hmotnost č erné díry. Vlastní původ těc hto hvězd se však dosud nepodařilo
uspokojivě vysvětlit, protože se jejic h c haraketeristiky vymykají obvyklým uč ebnic ovým příkladům známým z klidnějších konců
Galaxie.
Černá díra v jádru Galaxie má velmi velkou hmotnost, kolem 4 x 10^6 sluneč níc h hmotností. Zároveň se nac hází v poměrně malé
vzdálenosti asi 26 tisíc světelnýc h roků od Země. V důsledku této příznivé konstelac e se nám horizont č erné díry jeví na obloze s
největší úhlovou velikostí ze všec h známýc h kosmic kýc h č ernýc h děr. Černá díra vytváří c harakteristic ký temný stín, jehož
předpokládaný úhlový rozměr dosahuje téměř 50 miliontin obloukové vteřiny (rozměr vlastního horizontu č eré díry je asi šestkrát
menší).
Domníváme se, že záření středu Galaxie vzniká v plynu padajíc ím do č erné díry, přič emž primárním mec hanismem je přeměna
gravitační potenc iální energie na jiné formy a nakonec její vyzáření v podobě elektromagnetic kýc h vln. Většina dostupných
informací o struktuře této oblasti je založena na sledování pohybu hvězd a na interpretac i spektroskopic kýc h měření konaných v
různých vlnových délkác h. Ani přes relativně velký rozměr této č erné díry a navzdory neustálému zlepšování pozorovací metod
není dosud možné získat snímky s dostateč ným rozlišením, které by poskytlo přímý obraz situac e v jejím bezprostředním okolí.
Již dřívější velmi přesná astrometric ká měření pohybu hvězd ukázala, že se v galaktic kém jádru nac hází neobyč ejně kompaktní
těleso s několika miliony sluneč níc h hmotností. Jako vysvětlení neobvyklé kompaktnosti tohoto objektu byly postupně vyloučeny
standardní typy vesmírnýc h těles například velmi hustá hvězdokupa o tak malém rozměru by nebyla dlouhodobě stabilní.
Pravděpodobně se jedná o masívní č ernou díru, která nutí hvězdy obíhat ryc hlostí tisíc ů kilometrů za sekundu. V souč asnosti jsou již
známy orbitální parametry víc e než stovky hvězd. S výjimkou záření těc hto hvězd zůstává oblast dynamic kého středu Galaxie
neobyčejně temná, takže jakékoli přímé pozorování je obtížné a možné pouze s pomoc í největšíc h teleskopů.
Slabé difuzní světlo má původ v mírně zahřátém mezihvězdném prac hu a plynu, které zahalují oblast č erné díry, jsou jí gravitačně
přitahovány a postupně mizí v jejím nitru. Téměř všec hno emitovaného záření je znovu pohlc eno v mezihvězdném prostředí dříve,
než může být zaznamenáno pozemskými přístroji. Většinu č asu setrvává střed Galaxie ve svém klidovém stavu, kdy je jeho záření
neobyčejně slabé a praktic ky nepozorovatelné. Pomoc í c itlivýc h detektorů se nám přesto podařilo zaznamenat obč asná zjasnění
záblesky, které se tu a tam náhle objeví, trvají přibližně jednu hodinu, nač ež opět pohasnou. Záblesky se opakují náhodně. Přesněji
řečeno, souvislost mezi následujíc ími úkazy se dosud nepodařilo prokázat. Výrazné záblesky nastávají s frekvenc í přibližně jeden
denně. Slabší záblesky, na hranic i souč asnýc h pozorovac íc h možností, jsou asi pětkrát č astější. Ovšem žádná spolehlivá statistika
dosud neexistuje.
Optický obor není pro tato pozorování vhodný, protože viditelné světlo je velkou měrou potlač eno zmíněným mezihvězdným
prostředím. V některýc h jinýc h spektrálníc h oborec h se však rušivá extinkc e tolik neuplatňuje. Napříkl ad infrač ervené paprsky jsou
pohlcovány méně. Evropská jižní observatoř v Chile je pro nároč ná pozorování c entra Galaxie ideálním místem vzhledem k poloze
sledovaného objektu, jenž v těc hto zeměpisnýc h šířkác h kulminuje blízko zenitu. Důležitou předností je také vybavení této
mezinárodní observatoře nejdokonalejší tec hnikou umístěnou dostateč ně vysoko nad rušivými vliv zemské atmosféry. To je zásadní
podmínkou pro citlivá měření limitovaná difrakč ními vlastnostmi teleskopu.
Na nových výsledc íc h je zajímavé především to, že se podařilo sladit infrač ervená pozorování se souč asnou detekc í záblesků v
submilimetrové oblasti. Nikdy předtím se tak výjimeč ně jasný záblesk nepodařilo zaznamenat zároveň v i nfrač erveném a radiovém
pásmu. K tomu úč elu byl poprvé vyzkoušen nový teleskop APEX (Atac ama Pathfinder Experiment), který je instalován jako zkušební
prototyp postupně budované observatoře ALMA (Atac ama Large Millimeter Array).
Záření zaznamenané APEXem se soustřeďuje na pole sestávajíc í z 295 bolometric kýc h detektorů c hlazenýc h na teplotu pouhých
0,3 K. Celá tato soustava je vyladěna na frekvenc i 345 GHz, c ož je pásmo jednoho z významnýc h atmosférických oken
umožňujících průc hod paprsků. Podobně jako infrač ervená data také radiové pozorování musí být doplněno o kalibrační měření
dobře známého zdroje, po němž následuje standardní proc edura redukc e rušivýc h vlivů a poruc h. Infrač ervená data ukazují
sekvenci čtyř záblesků následujíc íc h bezprostředně po sobě v ryc hlém sledu během asi pěti hodin. Astronomové se domnívají, že
118 of 133
primárním zdrojem emise je sync hrotronový mec hanismus, tedy produkc e záření v oblaku plazmatu obsahujíc ím urychlené
elektrony, které krouží v silném magnetic kém poli. Zatímc o sync hrotronový proc es primárně generuje radiové a infrač ervené záření,
rentgenová emise vzniká druhotně v důsledku srážek původně nízkoenergetic kýc h fotonů s extrémně ryc hlými elektrony. To
znamená, že záření na různýc h vlnovýc h délkác h je generováno stejnou populac í elektronů, avšak mec hani smy produkující tuto
emisi jsou různé. Vzájemný č asový odstup mezi maximem infrač erveného a submilimetrového signálu č iní 12 hodiny, což
připisujeme postupné expanzi a c hladnutí plazmatu. Ryc hlost rozpínání oblaku dosahuje až 1500 km/s, tedy 0,5% ryc hlosti světla,
a jeho rozměr oblaku je přibližně srovnatelný s velikostí samotné č erné díry, kolem níž obíhá a jež ho nakonec svými silnými
slapovými silami roztrhá.
Spektroskopie poskytuje většinu souč asnýc h poznatků o Centru galaxie i o praktic ky všec h ostatníc h astronomic kýc h objektech.
Elektromagnetické záření však obsahuje víc e informac e, než c o spektroskopic ká měření dokáží zužitkovat. Polarimetrie umožňuje
doplnit ztracenou informac i. Z tec hnic kého hlediska je ovšem polarimetrie poměrně nároč ná metoda vyžadujíc í velké množství
fotonů. Tudíž si žádá přístroje o mnohem větším rozměru a lepší c itlivosti.
Naše nedávná měření ukazují, že infrač ervené světlo c entra Galaxie je vskutku významnou měrou polarizováno. Stupeň polarizace
je obzvlášť významný v okamžiku záblesků a svědč í o tom, že primární záření je produkováno sync htrotronovým mec hanismem již
zmíněným krouživým pohybem elektric ky nabitýc h č ástic v magnetic kém poli o intenzitě až několika desítek Gauss. Částice
elektrony jsou uryc hleny přinejmenším na hodnotu Lorentzova faktoru gama=1000, c ož znamená, že jejic h hmotnost je o tři řády
větší než klidová hmotnost. V některýc h případec h jsme v signálu zaznamenali urč ité náznaky periodic ity, jejíž původ je však dosud
neznámý a poměrně záhadný. Možným vysvětlením je modulac e signálu velmi ryc hlým oběžným pohybem plazmových oblaků
kolem černé díry.
Kromě záhadných záblesků nám klade jádro Galaxie i řadu dalšíc h nezodpovězenýc h otázek. Mezi nejzásadnější z nich náleží
problém vzniku a existenc e hvězd v malé vzdálenosti od č erné díry. Podle uč ebnic ové teorie formování novýc h hvězd by v
důsledku slapovýc h sil č erné díry v této oblasti hvězdy vůbec vznikat neměly. Přesto je zde pozorujeme. Zc ela otevřená zůstává
také otázka, zda jádro naší Galaxie produkuje uryc hlené č ástic e ve formě úzkého a velmi přesně soustředěného výtrysku, jako to
známe u jiných galaxií. Je nepoc hybné, že mohutný výtrysk hmoty, typic ký pro vzdálené aktivní galaxie a kvasary, z centra naší
Galaxie nevychází. Nic méně možnost menšího a proměnlivého výtrysku není vylouč ena a astronomové po něm pátrají. Domnívají
se, že část hmoty přitahované č ernou dírou v ní nakonec neskonč í. Právě naopak, mine ji a těsně před před pohlc ením je urychle a
odvržena zpět do kosmic kého prostoru. Pro existenc i takovýc h výtrysků hovoří i velmi nepatrná míra akrec e. Pokud se můžeme
spolehnout na interpretac i spektrálníc h měření, č erná díra v c entru Galaxie setrvává na velmi přísné dietě a je sc hopna pohltit
méně než jednu stomiliontinu sluneč ní hmotnosti roč ně. To je velmi malá hodnota ve srovnání s tím, c o vidíme u některých cizích
galaxií.
Při studiu černých děr se poc hopitelně soustřeďujeme na c o nejlepší rozlišovac í sc hopnost, abyc hom dokázali rozeznat pohyby
zářícího plynu v těsném okolí horizontu. Z tohoto pohledu se zdá být překvapivé, že se nedávný projekt kombinovaných
rentgenových měření zaměřil na plynný oblak označ ovaný Sagittarius B2, který má rozměr asi 10 světelnýc h roků a od černé díry je
vzdálený asi 300 světelnýc h roků. Tým astronomů využil snad všec hny dostupné prostředky souč asné rentgenové astronomie
vhodné pro sledovaný c íl: americ kou družic í Chandra, evropskou XMM-Newton a japonskou Suzaku. Zužitkována byla i archivní
pozorování předchozíc h družic . Přestože objekt Sagittarius B2 je daleko od středu Galaxie, výzkum přinesl zajímavé poznatky i o
centrální černé díře. Sagittarius B2 se totiž v průběhu let 19942005 překvapivě zjasnil. Poté jeho emi se opět postupně poklesla (ve
srovnání s dříve zmíněnými záblesky se tedy jednalo o mnohem delší č asovou škálu). Co mohlo vyvolat takové zjasnění plynu
poměrně daleko od c entra aktivity? Astronomové se domnívají, že zjasnění bylo odpovědí atomů tvoříc íc h oblak na jejich
intenzivní ozáření rentgenovými fotony, které před 15 lety do této č ásti Galaxie dorazily z jejíc h c entra. Pokud se hypotéza potvrdí,
znamená to, že před 300 roky dopadalo na c entrální č ernou díru mnohem větší množství hmoty, a proto tehdy jádro Galaxie
nebylo tak temné, jako je dnes. Naopak zářilo velmi intenzivně, jak to známe v případě jader aktivníc h galaxií. Přestože v současné
době se jádro naší Galaxie nac hází ve fázi relativního klidu, je možné, že v poměrně nedávné minulosti byla jeho aktivita
podstatně větší. Světelné ec ho, které vědc i zaznamenali, je svědkem dávno vyhaslé č innosti.
K získání nových poznatků o jádru Galaxie navrhuje nyní tým astronomů projekt koordinovanýc h pozorování i v dalšíc h spektrálních
oborech rádiovém, submilimitrovém, blízkém infrač erveném a rentgenovém a s pomoc í řady přístrojů rozmístěnýc h na různých
místech Země, včetně družic ovýc h měření. Zlepšeným spektrálním rozlišením novýc h měření společ ně s pol arimetric kými údaji se
zpřesní parametry č erné díry, především ryc hlost její rotac e a orientac e vůč i směru k Zemi. Zároveň bude možné ze vzájemných
časových zpoždění záblesků v různýc h vlnovýc h délkác h zjistit, jaké je energetic ké rozdělení č ástic v oblaku plazmatu. Především
je však dobrá naděje dozvědět se víc e o kvaziperiodic kýc hosc ilac í, o jejic hž podstatě a vzniku se téměř nic dosud neví. Velkou
119 of 133
neznámou je například to, zda se jedná proc es podobý tomu, který působí osc ilac e v kompaktníc h dvojvězdác h, nebo zda jde v
případě superhmotné č erné díry o něc o zc ela jiného.
Rozsáhlý projekt bude vyžadovat dokonalou souč innost mezi sítí radioteleskopů, dalekohledů VLT Evropské jižní observatoře a
družicí Chandra na oběžné dráze. Předpokládáme, že měření by měla být provedena na jaře 2009. Ani tato pozorování však
nebudou mít ani zdaleka dostateč nou rozlišovac í sc hopnost pro přímé zobrazení stínu č erné díry. K tomu bude potřeba
interferometr dosahujíc í rozlišovac í sc hopností v řádu 10 miliontin obloukové vteřiny. Příští generac e infrač ervené interferometrie
má za tím účelem vybavit dnešní soustavu č tyř teleskopů VLT novým interferometric kým modulem.
Konečně posledním tématem letošního výzkumu v CTA, který zde popisujeme, se stal matematic ký model stoc hastic ké proměnnosti
akrečních disků. Odborný č asopis profesionálníc h astronomů Astronomy and Astrophysic s, otiskl ve svém srpnovém vydání práci
připravenou mladým prac ovníkem Astronomic kého ústavu Akademie věd Tomášem Pec háč kem, PhD. ve spoluprác i s Doc.
Vladimírem Karasem z téhož prac oviště a prof. Boženou Czerny z Koperníkova astronomic kého institutu ve Varšavě.
Nová práce pojednává o zajímavýc h vlastnostec h akreč níc h disků a ukazuje, že jejic h proměnnost má z matematic kého hlediska
podobné charakteristiky, jakými se řídí i různé jiné lavinovité proc esy vč etně pozemskýc h zemětřesení nebo sněhovýc h lavin, které
daly tomuto typu proc esů jméno.
Matematická teorie akreč níc h disků má pro astronomic ký výzkum význam proto, že umožňuje poc hopit formování spektra záření
vznikajícího v těsné blízkosti č ernýc h děr, tedy v místec h s enormně silnou gravitac í. Odborní editoři č asopisu vybrali tento
teoretický článek mezi "Volume Highlights", tedy nejvýznamější č lánky zářijového vydání.
Bližší podrobnosti lze nalézt na stránkác h evropskýc h odbornýc h astronomic kýc h č asopisů The Messenger a Astronomy and
Astrophysics. V populární formě pro laic kou veřejnost popsali č lenové CTA výsledky výzkumu v č eskýc h č asopisec h Vesmír a
Astropis.
V části obecné teorie relativity, numeric ké relativity a jejic h aplikac í bylo dosaženo několika pozoruhodnýc h výsledků. Byla
zakončena rozsáhlá prác e o Mac hově princ ipu v teorii kosmologic kyc h perturbac i, zvláště vhodné volbě tzv. "Machovských
kalibrací", které umožňují urč it jednoznač ně vlastnosti lokálníc h inerc iálníc h systémů pomoc í rozložení hmoty a energie v
realistických kosmologic kýc h modelec h.
Byl dokázán poprvé explic ite efekt, který mají gravitač ní vlny na c hování inerc iálníc h systémů realizovanýc h například setrvačníky.
Je pozoruhodné, že i když v oblasti, kde se gyroskop nac hází, je intenzita gravitač níc h vln praktic ky nulová, silné gravitační vlny
rotující kolem této oblasti vyvolají rotac i gyroskopu (tento efekt byl názorně ilustrován pomoc í poč ítač ové grafiky).
V souvislosti s gravitač ními vlnami bylo zkoumáno i několik dalšíc h problémů: byla nalezena velmi plausibilní klasická
(Newtonovská) limita jedinýc h přesnýc h řešení Einsteinovýc h rovnic , které obsahují gravitač ní vlny vyzařované rovnoměrně
urychlenými částic emi nebo č ernými děrami. Byly rovněž studovány tzv. Robinsonovy-Trautmanovy prostoroč asy, které obsahují
gravitační vlny, zvláště jejic h globální vlastnosti a byl nalezen obec ný tvar metriky s kosmologic kou konstantou a alignovaným
elektromagnetickým polem. Bylo dokázáno, že ve fyzikálníc h (č tyřec h) dimenzíc h jsou tato řešení mnohem bohatší než v
prostoročasech vyššíc h dimenzí. Byla též odvozena rovnic e popisujíc í zdánlivý horizont ve víc edimenzionálníc h RobinsonTrautmanových prostoroč asec h a výsledky týkajíc í se jednoznač nosti a existenc e jejího řešení ve č tyřec h dimenzíc h byly rozšířeny
na libovolnou hodnotu kosmologic ké konstanty. Pro rotujíc í č erné díry ve vyššíc h dimenzíc h a za přítomnosti nenulové
kosmologické konstanty byla nalezena řada základníc h výsledků týkajíc íc h se separability (a řešitelnosti) pohybovýc h rovnic pro
částice i pole v těc hto prostoroč asec h - tím byly zobec něny výsledky ze č tyř dimenzí, kde mají zc ela zásadní význam pro řešení
problémů relativistic ké astrofyziky. Za přítomnosti kosmologic ké konstanty byly také konstruovány modely válc ů složených z
materiálu různého typu.
Patrně nejpřekvapivějšího výsledku bylo dosaženo v nalezení Hamiltonovy funkc e pro mnohač ástic ový systém gravitujících těles,
popř. černých děr, v tzv. post-Minkowskiho aproximac i. Hamiltonián byl již aplikován na problém rozptylu relativisticky se
pohybujících častic . (Hamiltonián je lineární v gravitač ní konstantě, avšak nijak neomezuje ryc hlosti těles, takže je použitelný i pro
částice pohybující se ryc hlostí světla). Prác e, v níž byl publikován, vyšla v č ervenc i 2008 ve Physic al Review Letters a synopse z ní
byla vybrána do nově založeného elektronic kého č asopisu „Physic s—spotlighting exc eptional researc h" vydávaného Americkou
fyzikální společností, v němž editoři vybírají pozoruhodné prác e, které vyšly v americ kýc h fyzikálníc h č asopisec h a píší o nich krátké
souhrny. Od červenc e 2008 dodnes (zač átek 2009) tato naše prác e zůstává jako jediná vybraná v oblasti „gravitac e".
Byl také vypracován jednoduc hý "mikroskopic ký" popis pohlc ování gravitač níc h vln v látc e, využívajíc í rovnic e relativní deviace.
Studium problematiky bylo inspirováno Petrem Hadravou.
120 of 133
Studovali jsme vývoj self-gravitujíc íc h N-č ástic ovýc h systémů v energetic kém prostoru. Na základě této analýzy jsme zavedli novou
třídu modelů hvězdokup s parametrizovanou mírou hmotové segregac e (Ref.: Šubr, Kroupa, Baumgardt, 2008, MNRAS).
V práci Šubr & Karas 2007 jsme se věnovali významu 1.PN korekc í na dynamiku hvězd v jádrec h galaxií, v okolí supermasivních
černých děr. Ukázali jsme, že relativistic ké stáč ení peric entra významě ovlivňuje dynamiku v Kozaiově rezonanc i. Dochází k
útlumu oscilací exc entric ity, č ímž zabraňuje slapovému trhání hvězd. Relativistic ké korekc e zasahují významnou oblast
hvězdokupy vázané k č erné díře především pro hmotnosti přesahujíc í milión hmotností Slunc e. Rezonanč ní dynamika tedy může
vést k růstu černýc h děr z malýc h do středníc h hmotností, avšak nemůže být proc esem významným pro jejíc h další růst do katagorie
děr supermasivních.
Jednou z nejúspěšnějšíc h metod pro výpoč et elastic kého rozptylu nízkoenergetic kýc h elektronů na atomec h a molekulách je teorie
R-matice. Popis dalekodosahovýc h interakc í v rámc i této teorie je nic méně znač ně problematic ké. Proto byla vypracována
metodika jejich zahrnutí do výpoč tu prostřednic tvím tzv. R-matic ového propagátoru. Metoda byla implementována do existujícího
programového balíku vyvinutého Prof. B. Nestmannem na Univerzitě v Bonnu. Následně byl proveden výpoč et elastic kého rozptylu
elektronu na molekule Li2 s plným zahrnutím polarizač níc h efektů. Pro porovnání byl problém studován také s použitím metody
"molecular R-matrix with pseudostates". Získané výsledky budou použity k sestavení nelokálního rezonanč ního modelu, popisujícího
jadernou dynamiku a neelastic ké proc esy ve srážkác h elektronů s molekulou Li2. Dále byla rozprac ována lokální teorie
disociativního zác hytu elektronu na CF3Cl se zahrnutím vibrač níc h stavů fragmentu CF3.
Kromě elektron-molekulovýc h srážek byly dále studovány nezářivé meziatomární rozpadové proc esy, především meziatomární
coulombický rozpad (ICD). Byla vyprac ována metodika výpoč tu rozpadovýc h šířek exc itovanýc h dvakrát ionizovanýc h atomárních a
molekulárních klastrů (finálníc h stavů Augerova rozpadu), založená na Fanově teorii rezonanc í a mnohač ásticové teorii
Greenových funkcí. Metoda byla implementována s použitím ADC aproximac e druhého řádu pro dvouč ástic ovou Greenovu funkci
a aplikována na výpoč et rozpadovýc h šířek v klastrec h vzác nýc h plynů.
V oblasti akrečníc h disků pokrač oval výzkum urč ováním rovnovážnýc h konfigurac í testovac í dokonalé kapaliny v prostoročasech s
nenulovou kosmologic kou konstantou urč ujíc íc h strukturu tlustýc h disků, dokonč eny jsou rozbory pro Rei ssnerovy - Nordströmovy anti - de Sitterovy prostoroč asy (H. Kuč áková). Velic e zajímavé výsledky přinesly výzkumy epic yklic kýc h osc ilac í toroidálních struktur
v okolí Kerrovy černé díry (E. Šrámková). Pro různé osc ilač ní módy bylo spoč ítáno pole vektorů ryc hlostí v závislostech na
parametrech centrální č erné díry.
V oblasti modelování struktury rotujíc íc h neutronovýc h hvězd (M. Urbanec ) byl vytvořen numeric ký kód umožňujíc í tvorbu modelů
rotujících kompaktníc h objektů (neutronovýc h a kvarkovýc h podivnýc h hvězd) popisovanýc h Hartleovou - T horneovou perturbační
metrikou. Kód prac uje v aproximac i nízkýc h rotač níc h frekvenc í, které jsou většinou dostač ujíc í v případě objektů, které se snažíme
modelovat. Kód umožňuje testování stavovýc h rovnic , které do něj vstupují jako tabulka odpovídajíc íc h si hodnot tlaku, hustoty
energie a hustoty č ástic . Pro danou stavovou rovnic i, c entrální parametry (tlak, resp. hustotu energie) a frekvenc i rotace určí kód
vlastnosti objektu (hmotnost, moment hybnosti a kvadrupólový moment). Tyto vlastnosti objektu jsou zároveň parametry Hartleovy Thorneovy metriky popisujíc í okolí takového objektu. Ty je možné testovat astrofyzikálními proc esy probíhajíc ími v jeho okolí jako
jaou oscilace rentgenovského záření přic házejíc ího z nejvnitřnějšíc h oblastí akreč ního disku. Toto byl o doposud testováno
odděleně, proto byl vytvořen objektově orientovaný program, který umožní přímé spojení modelů rotujíc íc h neutronových hvězd s
observačními daty získanými především z pozorování tzv. kvaziperiodic kýc h osc ilac í ve spektrec h LMXRB (P. Bakala). Zaměřili jsme
se především na objekt 4U 1636-53, který poskytuje dostatek observač níc h dat, která jsme analyzovali.
PROSTŘEDKY OVĚŘENÍ VÝSTUPU - SKUTEČNĚ DOSAŽENÉ
Title: Probing Sagittarius A* and its Environment at the Galac tic Centre: VLT and APEX Working in Synergy
Authors: Eckart Andreas, Sc hödel Rainer, Garc ía-Marín Mac arena, Witzel Gunther, Weiss Azel, Baganoff Frederic k, Morris Mark R.,
Bertram Thomas, Dovc iak Mic hal, Downes Dennis, Dusc hl Wolfgang, Karas Vladimír, König Sabine, Kric hbaum Thomas, Krips
Melanie, Kunneriath Devaky Lu, Ru-Sen, Markoff Sera, Mauerhan Jon, Meyer Leo, Moultaka Jihane, Mužic Koraljka, Najarro
Francisco, Pott Jörg-Uwe, Sc huster Karl, Sjouwerman Loránt, Straubmeier Christian, Thum Clemens, Vogel Stuart, Wiesemeyer
Helmut, Zamaninasab Mohammad, Zensus Anton
The Messenger, vol. 133, p. 26-30
On 3 June 2008 an international team of researc hers observed one of the brightest near-infrared flares c lose to SgrA*, the black
121 of 133
hole at the centre of the Milky Way. For the very first time the flare emission was detec ted in infrared light, with one of the VLT
telescopes, and time delayed in sub-millimetre radiation with the APEX telesc ope. Rec ent simultaneous X-ray and infrared flares
from SgrA* have been detec ted and c an be explained by spots on relativistic orbits around the c entral, ac c reting supermassive
black hole. The observations of flares now also show some evidenc e for time evolution of the spot properties. The investigation of
dusty stars and filaments in the c entral stellar c luster also indic ates the presenc e of a wind from the c entral region – possibly with a
contribution from SgrA* itself.
========================================================
Title: Hot-spot model for ac c retion disc variability as random proc ess
Authors: T. Pecháč ek (Astronomic al Institute ASCR, Czec h Republic ), V. Karas (Astronomic al Institute ASCR, Czec h Republic), and
B. Czerny (N. Copernic us Astronomic al Centre, Poland)
Astronomy & Astrophysic s 487, p. 81
In a relativistic framework, appropriate for ac c reting neutron stars and blac k holes, the authors show how the observed power
spectrum for fluctuations c an be reproduc ed using a stationary random proc ess. They assume a disk hot spot that fluctuates
according to different stoc hastic proc esses (for instanc e, an avalanc he or triggering pic ture in whic h an event provokes another
with some probability distribution) c an produc e the slope and morphology of the observations. This new approac h is very general
and is the first step toward identifying the underlying physic al mec hanism for the fluc tuations.
========================================================
Title: Stellar wind variations during the X-ray high and low states of Cygnus X-1",
Authors: Gies D. R., Bolton C. T., Blake R. M., Caballero-Niees S. M., Crenshaw D. M., Hadrava P., Herrero A., Hillwig T. C., Howell
S. B., Huang W., Kaper L., Koubský P., Mc Swain M. V. 2008, ApJ 678, 1237-1247
The Astrophysical Journal, 678, p. 1237
We present results from Hubble Spac e Telesc ope ultraviolet spec trosc opy of the massive X-ray and blac k hole binary system, HD
226868 = Cyg X-1. The spec tra were obtained at both orbital c onjunc tion phases in 2002 and 2003, when the system was in the
X-ray high/soft state. The UV stellar wind lines suffer large reduc tions in absorption strength when the blac k hole is in the foreground
due to the X-ray ionization of the wind ions. We c onstruc ted model UV wind line profiles assuming that X-ray ionization occurs
everywhere in the wind exc ept the zone where the supergiant bloc ks the X-ray flux. The good matc h between the observed and
model profiles indic ates that the wind ionization extends to near the hemisphere of the supergiant fac ing the X-ray source. We also
present contemporaneous spec trosc opy of the Hα emission that forms in the high-density gas at the base of the supergiant wind and
the He II L4686 emission that originates in the dense, foc used wind gas between the stars. The Hα emission strength is generally
lower in the high/soft state than in the low/hard state, but the He II L4686 emission is relatively c onstant between X-ray states. The
results suggest that mass transfer in Cyg X-1 is dominated by the foc used wind flow that peaks along the axis joining the stars, and
that the stellar wind c ontribution from the remainder of the hemisphere fac ing the X-ray sourc e is shut down by X-ray
photoionization effec ts (in both X-ray states).
========================================================
Title: On the empiric al evidenc e for the existenc e of ultramassive white dwarfs
Authors: Vennes S., Kawka A.
Monthly Notices of the Royal Astronomic al Soc iety, 389, p. 1367
We re-examine the evidenc e for the existenc e of ultramassive (M > 1.1Msolar) white dwarfs based on gravitational redshift of white
dwarfs in common proper motion binaries or in c lusters, on parallax measurements, on orbital solutions and, finally, on the analysis
122 of 133
of hydrogen-line profiles. We c onc lude that the best evidenc e is largely based on the analysis of Balmer-line profiles although the
companion to the A8V star HR8210 is a c ompelling c ase made initially using the large binary mass func tion and c onfirmed by an
analysis of the Lyman-line spec trum. The c onfirmation and identific ation of high-mass white dwarfs, more particularly
non-hydrogen-rich (non-DA) white dwarfs, using parallax measurements may prove c ritic al in establishing the population fraction of
these objects and in c onstraining the high end of empiric al initial-mass to final-mass relations. The existenc e of a substantial
population of ultramassive white dwarfs supports the c onc ept of a steeper initial-mass to final-mass relations linking 6Msolar
progenitors with >~1.1Msolar white dwarfs.
========================================================
Title: Spatial motion of the Magellanic Clouds. Tidal models ruled out?
Authors: Ruzicka Adam, Theis Christian, Palous Jan
ApJ accepted (17 pages, 4 figures), sc heduled for Volume 691, Issue 1
Recently, Kallivayalil et al. derived new values of the proper motion for the Large and Small Magellanic Clouds (LMC and SMC,
respectively). The spatial veloc ities of both Clouds are unexpec tedly higher than their previous values resulting from agreement
between the available theoretic al models of the Magellanic System and the observations of neutral hydrogen (HI) associated with
the LMC and the SMC. Suc h proper motion estimates are likely to be at odds with the sc enarios for c reation of the large-scale
structures in the Magellanic System suggested so far. We investigated this hypothesis for the pure tidal models, as they were the first
ones devised to explain the evolution of the Magellanic System, and the tidal stripping is intrinsic al ly involved in every model
assuming the gravitational interac tion. The parameter spac e for the Milky Way (MW)-LMC-SMC interac tion was analyzed by a
robust search algorithm (genetic algorithm) c ombined with a fast restric ted N-body model of the interac tion. Our method extended
the known variety of evolutionary sc enarios satisfying the observed kinematic s and morphology of the Magellanic large-scale
structures. Nevertheless, assuming the tidal interac tion, no satisfac tory reproduc tion of the HI data available for the Magellanic
Clouds was achieved with the new proper motions. We c onc lude that for the proper motion data by Kallivayalil et al., within their
1-sigma errors, the dynamic al evolution of the Magellanic System with the c urrently ac c epted total mass of the MW cannot be
explained in the framework of pure tidal models. The optimal value for the western c omponent of the LM C proper motion was
found to be pm_w(LMC) > -1.3 mas/yr in c ase of tidal models. It c orresponds to the reduc tion of the Kallivayalil et al. value for
pm_w(LMC) by approx. 40% in its magnitude.
========================================================
Title: Two-dimensional Hydrodynamic Models of Super Star Clusters with a Positive Star Formation Feedbac k
Authors: Wünsch R., Tenorio-Tagle G., Palouš J., Silic h, S.
The Astrophysical Journal, Volume 683, Issue 2, pp. 683-692
Using the hydrodynamic c ode ZEUS, we perform 2D simulations to determine the fate of the gas ejec ted by massive stars within
super star clusters. It turns out that the outc ome depends mainly on the mass and radius of the c luster. In the c ase of less massive
clusters, a hot high-veloc ity (~1000 km s-1) stationary wind develops and the metals injec ted by supernovae are dispersed to large
distances from the c luster. On the other hand, the density of the thermalized ejec ta within massive and c ompac t clusters is
sufficiently large as to immediately provoke the onset of thermal instabilities. These deplete, partic ularly in the c entral densest
regions, the pressure and the pressure gradient required to establish a stationary wind, and instead the thermally unstable parcels of
gas are rapidly compressed, by a plethora of repressurizing shoc ks, into c ompac t high-density c ondensations. Most of these are
unable to leave the c luster volume and thus ac c umulate to eventually feed further generations of star formation. The simulations
cover an important frac tion of the parameter spac e, whic h allows us to estimate the frac tion of the reed gas that accumulates
within the cluster and the frac tion that leaves the c luster as a func tion of the c luster mec hanic al luminosity, the c luster size, and
heating efficiency.
========================================================
Další citace viz sekc e 4.1.2
123 of 133
124 of 133
4.1.4. REDAKČNĚ UPRAVENÁ ZPRÁVA
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýc hovy podporuje od roku programy Center základního výzkumu. Cíl em těc hto programů je
vytvořit podmínky pro špič kovou vědec kou prác i a podpořit spoluprác i nejlepšíc h vědec kýc h prac ovišť v České republice tak, aby
byla zvýšena jejich konkurenc esc hopnost v Evropském výzkumném prostoru, a přispět k výc hově mladýc h odborníků.
Jedním z center základního výzkumu se v roc e 2006 stalo i Centrum teoretic ké astrofyziky (CTA), které vzniklo sdružením skupiny
předních teoretiků působíc íc h v Astronomic kém ústavu AV ČR s prac ovníky význač nýc h teoretic ko-fyzikálníc h prac ovišť na dvou
dalších českých univerzitác h, Matematic ko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Filozofic ko-přírodovědec ké fakulty Slezské
univerzity v Opavě.
Předmětem činnosti Centra je teoretic ký výzkum v oblasti astrofyziky a kosmic ké fyziky. Prac oviště se soustřeďuje především na
podporu mladých odborníků na postdoktorální úrovni a je teoretic kým a interpretač ním zázemím pro stávajíc í a budouc í observační
aktivity prováděné jak vlastními přístroji zúč astněnýc h instituc í, tak i v mezinárodní spoluprác i – např. v rámc i ESO (Evropská jižní
observatoř), jejímž č lenem se Česká republika stala v r. 2007, nebo ESA (Evropská kosmic ká agentura), ke které byla dosud ČR
smluvně přidružena a jejímž plnoprávným č lenem se stala v listopadu r. 2008.
Mezi hlavní výsledky dosažené v průběhu r. 2008 řadíme teoretic ké a interpretač ní odborné prác e publikované v mezinárodních
časopisech a prezentované formou přednášek na konferenc íc h. Seznam publikovanýc h prac í je uveden v oddíle 4.1.2.
Při dosavadním průběhu řešení projektu CTA byla podpořena řada mladýc h vědc ů působíc íc h na třec h spoluprac ujíc íc h institucích
v ČR. Výsledkem jsou zejména odborné prác e především teoretic kého c harakteru uveřejněné v renomovanýc h mezinárodních
periodikách. CTA se rovněž podílí na organizac i odbornýc h seminářů. prac ovníc h setkání a vědec kýc h konferenc í.
125 of 133
4.1.5. PLNĚNÍ PODMÍNEK PROGRAMU
Všechna tři pracoviště CTA uskuteč ňují doktorský program a školí doktorandy v oboru Fyzika se zaměřením na astronomii, astrofyziku
a teoretickou fyziku. Pro studenty doktorského programu probíhá trvale na Astronomic kém ústavu spec iál ní seminář, kde přednášejí
pracovníci CTA a zvaní zahranič ní odborníc i (předmět je registrován na MFF UK pod označ ením AST034). Pro studenty
magisterského studia konají někteří prac ovníc i CTA pravidelné přednášky buďto jako kmenoví zaměstnanc i MFF UK v Praze, FPF
SU v Opavě, nebo jako externisté (ASU AV ČR). Vedení CTA vyvíjí maximální snahu, aby se absolventi upl atnili v oboru, který
vystudovali.
V uplynulém období byla prac ovníky Centra teoretic ké astrofyziky publikována řada především teorietic kýc h prac í. Tyto studie byly v
převážné míře uveřejněny v renomovanýc h zahranič níc h odbornýc h č asopisec h a byly rovněž prezentovány na konferencích u nás
i v zahraničí.
Projekt CTA se zaměřuje na podporu mladýc h vědc ů. Tak jako v předc hozím období, řešitelský tým se i v roc e 2008 skládal z
mladých vědců a renomovanýc h odborníků v oboru astronomie a astrofyziky. Mzdové prostředky jsou soustředěny výlučně na
podporu mladých vědc ů zaměstnanýc h na řešitelskýc h prac ovištíc h na postdoktorální, případně též též predoktorální úrovni.
Věková skladba doktorandů a postdoktorálníc h prac ovníků CTA v roc e 2008 byla následujíc í:
Bakala Pavel Mgr. 1968
Bursa Michal PhD 1977
Goosmann René PhD 1974
Horák Jiří PhD 1978
Jáchym Pavel PhD 1978
Kofroň David Mgr. 1982
Kolorenč Přemysl PhD 1978
Kučáková Hana Mgr. 1981
Pecháček Tomáš PhD 1981
Růžička Adam PhD 1978
Šrámková Eva RNDr. 1982
Stoklasová Ivana Mgr. 1978
Svítek Otakar RNDr. PhD 1977
Tarana Michal Mgr. 1983
Truparová Kamila Mgr. 1979
Urbanec Martin Mgr. 1979
126 of 133
4.1.6. PLNĚNÍ SMLOUVY O SPOLUPRÁCI
Příloha 4.1.5. Plnění smlouvy o spoluprác i - se pro tento program nezprac ovává.
127 of 133
4.2. DALŠÍ PŘÍLOHY - rok 2008
4.2.1. Odborné a v ěcné přílohy zpráv y - seznam
Pořadí
Soubor
Internetové stránky CTA
Aktuální informace a podorbnosti o dosažených výsledcích CTA lze nalézt na internetovém serveru, který spravuje koordinující řešitelské pracoviště
Astronomického ústavu AV ČR.
Adresa serveru je: http://cta.cas.cz.
======================================
About CTA
The Centre for Theoretical Astrophysics (CTA) performs the basic research in astrophysics. Funding has been secured from the Czech Ministry of Education,
currently for the period 01 April 2006 — 31 December 2010 (the project reference code is LC06014). CTA Member Institutions
The Centre has been established thanks to the joint effort of scientists from three institutions:
1
Astronomical Institute Academy of Sciences in Prague Academy of Sciences is the leading non-university basic research institution in the Czech Republic.
Astronomical Institute of the Academy of Sciences has its roots as a descendant of the medieval astronomical observatory in Prague Clementinum, former Jesuit
College that later became a part of Prague German university, and a private observatory in Ondrejov, which nowadays is the main observatory site in the country.
Institute of Theoretical Physics Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague Charles University is the oldest university in Central Europe.
It was founded by a charter of Charles IV, King of the Romans and of Bohemia, on 7th of April 1348. Scientific activity of the Institute of Theoretical Physics is
focused at relativistic physics, astrophysics and cosmology, quantum theory and atomary physics, mathematical statistical physics, and computer physics.
Institute of Physics Faculty of Arts and Sciences, Silesian University in Opava Silesian University was founded in 1991 as a completely new institution offering
undergraduate and graduate programmes in liberal arts and sciences, including theoretical physics and astrophysics.
All three institutions offer PhD programmes in astrophysics and further training on a postdoctoral level. See also the links page.
Copyright © 2006, 2007, 2008 CTA
cta.html (6 kB )
128 of 133
4.2.2. Ostatní (např. možné v yužití v ýsledků) - seznam
Pořadí
Soubor
V elektronické podobě soubor nebyl řešitelským týmem poskytnut.
129 of 133
4.2.3. Zápisy z proj ednání (oponentní řízení, atd.) - seznam
Pořadí
Soubor
Schválení oponentní rady
1
Schválení oponentní rady pro jednání konané v konferenčním centru AV ČR, Liblice, 2.-3. února 2009. Složení oponentní rady včetně úpravy způsobené
onemocněním bylo projednáno s MŠMT.
schvaleni_oponentni_rady.pdf (1027 kB )
Program jednání
2
Odborný program dvoudenního jednání Oponentní rady a Rady Centra v konferenčním centru AV ČR, Liblice, 2.-3. února 2009.
jednani_rady-program-liblice02ii09.pdf (77 kB )
Zápis z jednání
3
Zápis ze společného jednání Rady CTA a Oponentní rady dne 3.2.2009.
jednani_rady-zapis-liblice03ii09.pdf (111 kB )
Prezenční listina
4
Prezenční listina jednání Oponentní rady
jednani_oponentni_rady-presencni_listina-liblice03ii09.pdf (56 kB )
Oponentní posudek č. 1
5
Oponentní posudek, autor prof. J. Chýla
posudek-chyla.pdf (128 kB )
Oponentní posudek č. 2
6
Oponentní posudek, autor Mgr. L. Richterek, PhD
posudek-richterek.pdf (225 kB )
Oponentní posudek č. 3
7
Oponentní posudek, autor prof. J. Novotný
posudek-novotny.pdf (42 kB )
130 of 133
4.2.4. Zápisy a dokumenty z j ednání s administrátory programu poskytov atele - seznam
Pořadí
Soubor
V elektronické podobě soubor nebyl řešitelským týmem poskytnut.
131 of 133
4.2.5. Zápisy z j ednání Rady proj ektu (Centra) - seznam
Pořadí
Soubor
Zápis z jednání
1
Zápis ze společného jednání Rady CTA a Oponentní rady dne 3.2.2009.
jednani_rady-zapis-liblice03ii09.pdf (111 kB )
Prezenční listina
2
Prezenční listina jednání Rady Centra teoretické astrofyziky
jednani_rady_cta-presencni_listina-liblice03ii09.pdf (140 kB )
132 of 133
4.2.6. Náv rh dodatku ke smlouv ě na řešení proj ektu se zdův odněním - seznam
Příloha 4.2.6. Návrh dodatku ke smlouvě na řešení projektu se zdůvodnění - se pro tento program nezprac ovává.
133 of 133

Podobné dokumenty

periodická zpráva o činnosti CTA - Centre for Theoretical Astrophysics

periodická zpráva o činnosti CTA - Centre for Theoretical Astrophysics - ulice, čp./č.or. Fričova 298/ 1 - PSČ, obec 25165 Ondřejov - stát Česká republika - telefon 323620116 - http:// www.asu.cas.c z Bankovní spojení -DIČ CZ67985815 - banka kód, název 0710 - Česká ná...

Více

etrilill - medvidek.org

etrilill - medvidek.org Dle po:'entní qravocla.jslté slttžbl'(bylo):.e l70 strojů nu letišti :'ttičetto 90 100! Brat,o !! Prc účittnostletu (to přetlstuvuje pontěr) l:95." Jeho Gesclrrvader v akci pr'okazatelně zÍratila l...

Více

2 - Česká zemědělská univerzita v Praze

2 - Česká zemědělská univerzita v Praze Theodor Lokvenc, Lokvenc, CSc., Dr. Liliana Meneses, Meneses, Ing. Lenka Pavlů Pavlů, Prof. Vilé Vilém Podrá Podrázký, zký, Dr. Otto Rauch, Rauch, Dr. Jiř Jiří Remeš Remeš, Ing. Vě Věra Semelová Se...

Více

periodická zpráva o činnosti CTA - Centre for Theoretical Astrophysics

periodická zpráva o činnosti CTA - Centre for Theoretical Astrophysics -DIČ CZ67985815 - banka kód, název 0710 - Česká národní banka, Na příkopě 28, 110 03 Praha 1 - číslo účtu, sp.symbol 69025011/0710, Statutární zástupce - titul před, jméno, příjmení, titul Doc. RND...

Více

Pracovní dokument odborného kolegia pro tvorbu věcného záměru

Pracovní dokument odborného kolegia pro tvorbu věcného záměru a vzdělávání sociálních pracovníků stanovené orgánem pověřeným k jeho akreditaci, a nad rámec tohoto vzdělání splňuje některou z následujících kvalifikačních podmínek: a) (metodik a koordinátor) zí...

Více