ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE METYLOVICE ZA 1. ČTVRTLETÍ

Komentáře

Transkript

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE METYLOVICE ZA 1. ČTVRTLETÍ
ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE METYLOVICE
ZA 1. ČTVRTLETÍ 2015
1/ Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (údaje jsou v Kč)
Počáteční zůstatek na BÚ k 1. 1. 2015
7 940 840,74
Schválený
rozpočet
Upravený
rozpočet
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Dotace
16 530 000
1 214 200
1 085 000
3 713 400
-
4 161 190,79
439 679,73
158 352,--
Celkem příjmy
22 542 600
-
4 759 222,52
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
17 915 224
12 175 376
-
2 321 450,27
4 540 917,--
Celkem výdaje
25 737 120
-
6 862 367,27
149 000
-
Splátky úvěrů
Zůstatek na BÚ u KB k 31. 3. 2015
Zůstatek na BÚ u ČNB k 31. 3. 2015
Zůstatek na portfoliovém účtu u KB k 31.3.2015
Celkem rozpočtové prostředky
Skutečnost
31 500,--
5 486 298,97
319 787,67
109,35
5 806 195,99
1
PŘÍJMY:
Rozpočet
Skutečnost
3 200 000
350 000
380 000
3 600 000
7 400 000
836 703,08
129 612,10
108 536,08
486 155,92
22 230,-1 765 174,66
Sesk. 13 – poplatky a daně z vybraných činností.:
Poplatek za komunální odpad
Popl. ze psů
Popl. za užív. veřej. prostr.
Popl. ze vstupného
Odvod loterií a podob. her
Správní poplatky
898 000
25 000
4 000
9 000
50 000
24 000
755 606,-21 930,-200,-6 170,-16 672,20
6 850,--
Sesk. 15 – majetkové daně:
Daň z nemovitosti
590 000
5 350,75
16 530 000
4 161 190,79
Sesk. 11 – daně z příjmu:
Daň z příjmu FO ze závis. čin.
Daň z příjmu FO ze SVČ
Daň z příjmu FO z kapit. výnosů
Daň z příjmu PO
Daň z příjmu PO za obce
Daň z přidané hodnoty
Daňové příjmy
Sesk. 41 – běžně přijaté dotace:
Neinvestiční přijaté dotace ze SR
Dotace z Úřadu práce
Dotace – demolice školy
Dotace celkem
Sesk. 2x,31 – nedaňové a kapitálové příjmy:
§ 1039 – lesní hospodářství
§ 1098 – zeměd. činnost
§ 2310 – pitná voda
§ 2321 – kanalizace
§ 3113 – základní škola
§ 3313 – kino
§ 3314 - knihovna
§ 3315 – muzeum
§ 3319 – kultura
§ 3341 – místní rozhlas
§ 3349 – noviny, zpravodaj
§ 3399 – SPOZ
§ 3419 – tělovýchova
§ 3612 – bytové hospodářství
§ 3613- nebytové hospodářství
§ 3632 – pohřebnictví
§ 3633 – KTR
§ 3639 – komunální služby
305 400
208 000
3 200 000
76 350,-82 002,--
3 713 400
158 352,--
200 000
60 000
7 000
19 000
7 000
1 000
1 000
5 000
4 000
5 000
8 000
270 000
190 000
1 087 500
30 000
3 240,-51 035,-2 842,-3 143,-21 757,97
9 320,-110,-2 396,-500,-1 013,-501,-7 380,-67 424,-64 331,-2 952,-600,-3 847,--
2
§ 3722 – sběr komunál. odpadů
§ 3725 – zneškod. komunál. odpadů
§ 3726 – využívání ostat. odpadů
§ 6171 – místní správa
§ 6310 - příjmy z fin. operací
§ 6402 – fin. vypořádání minul. Let
§ 6409 - ostatní činnosti
Celkem příjmy nedaňové a kapitálové
Celkem příjmy
67 000
300 000
15 500
13 000
1 000
3 200
5 000
88 275,-76 941,-1 140,-30 275,-191,76
465,--
2 299 200
22 542 600
439 679,73
4 759 222,52
Komentář k příjmům:
Popl. za komunální odpad (pol.1340): poplatek za odvoz a likvidaci odpadu podle zákona
Popl. ze psů (pol.1341):
za psy dle zákona
Popl.za užív.veř.prostranství (pol.1343): platí stánkaři
Popl.ze vstupného (pol.1344):
pořadatelé při konání kulturních akcí se vstupným
Odvod loterií a podob. her (pol.1351): sdílená daň pro obec
Správní poplatky (pol.1361): poplatky vybírané podle zákona o správních poplatcích, např.
za ověřování podpisů a listin, za tombolu, přihlášení k trvalému
pobytu, výpisy z Czech Pointu apod.
§ 1039 – lesní hosp.:
za prodej dříví z obecního lesa
§ 1098 – zeměd. činnost:
za nájem pozemku: AREA F-M, Beskyd Agro Palkovice,
Blažek V.,BRC Čeladná, Čup J., Fitrzyk, ITECO TRADE
Palkovice, Kašprík V., Kukuczková L, Mačejovský J.,Papillio
advertising Ostrava, Pěchová, Severa, RWE GASNET a.s.,
Strnadlová P., Svoboda L., Škapa M., Volný J.,
§ 2310 – vodní hospodářství: za nájem vodovodního řádu
§ 2321 – kanalizace:
za nájem kanalizačního řádu
§ 3113 – základní škola:
příjem z vyúčtování spotřeby plynu od školy za r. 2014
§ 3313 – kino:
za nájem kinosálu
§ 3314 – knihovna:
za půjčování knih
§ 3315 – muzeum:
vstupné, prodej brožurek, pohlednic, předmětů
3
§ 3319 – kultura:
za prodej kalendářů, brožurek, pohlednic
§ 3341 – místní rozhlas:
za hlášení rozhlasem pro podnikatele
§ 3349 – zpravodaj, noviny: za inzeráty od inzerujících
§ 3419 – tělovýchova:
za nájem tělocvičny
§ 3612 – bytové hospod.:
nájmy bytových prostorů: Konvičková
Kubalová
Farný
Kopčáková
Trnečková
Orihelová
Němcová
Štefková
Šigut
zálohy na služby:
§ 3613 - nebyt. hospod.:
Farný
Kopčáková
Trnečková
Orihelová
Němcová
Štefková
Šigut
nájmy nebytových prostorů: Potraviny Pod lípami
Česká pošta
Ordinace lékaře
Telefonica O2
Bar SOKOL
RioMedia Praha
Internethome s.r.o.
Fárek M.
zálohy na teplo:
Potraviny Pod lípami
Ordinace lékaře
Česká pošta
Bar SOKOL
Fárek M.
§ 3632 – pohřebnictví:
za pronájem hrobových míst
§ 3633 – televize:
měsíční poplatky za příjem televize v bytovém domě čp. 374
§ 3639 – komunál. služby:
nahodilé příjmy
§ 3722 – svoz komunál. odpadu: příjem od lidí, kteří si objednali kontejner na odpad,
za prodej popelnic
4
§ 3725 – využívání komun. odpadu: od EKO-KOMu za sběr tříděného odpadu
§ 3726 – využ.ost.odpadů:
za sběr železného šrotu
§ 6171 – místní správa:
pronájem a prodej movitých předmětů, dary, věcná břemena
§ 6310 – finanční operace:
úroky z bankovních účtů
§ 6409 - ost. činnosti:
za vyvěšení plakátů
VÝDAJE:
Rozpočet
sesk.10 – veterinární péče
- správa lesního hospodářství
– ost. záležitosti lesního hospodářství
sesk.21 – cestovní ruch
sesk.22 – silnice
- ost. záležitosti pozem.komunikací
- veřejná silniční doprava
sesk.23 – pitná voda
– kanalizace
sesk.31 - základní škola
sesk.33 – kino
- knihovna
- muzeum
- kultura
- místní rozhlas
- zpravodaj, noviny
- klub důchodců
- SPOZ
Skutečnost
10 000
10 400
180 000
2 804,80
-
22 000
360,--
1 186 000
1 665 000
243 000
238 459,20
86 252,-3 488,--
300 000
13 000
14 285 463
12 950,-4 534 532,98
12 000
18 000
34 000
25 000
1 000
92 200
10 000
29 000
2 188,-1 975,-11 743,-18 335,-19 800,-5 821,--
sesk.34 – tělovýchova
- ost. zájmová činnost
361 000
300 000
68 852,55
-
sesk.36 – bytové hospodářství
- nebytové hospodářství
- veřejné osvětlení
- pohřebnictví
- komunální služby
126 000
37 000
313 000
5 500
5 000
37 142,31
9 580,-84 671,-250,-5
sesk.37 – nebezpečný odpad
- komunální odpad
- velkoobjemový odpad
- bioodpad
- protipovodňová ochrana
- veřejná zeleň
20 000
1 200 000
75 000
160 000
22 000
1 841 000
149 365,-1 970,70
546 963,--
Sesk.43 – domovy pro seniory
90 000
-
sesk.52 – ochrana obyvatelstva
10 000
-
sesk.55 – požární ochrana
191 400
sesk.61 – zastupitelstvo
- místní správa
sesk.63 – služby peněžních ústavů
- pojištění majetku obce
- daň PO za obec
sesk.64 – fin. vypořádání minulých let
– ostatní činnosti
- rezerva
Výdaje bez rezervy
Celkem výdaje vč. rezervy
38 787,--
1 225 000
1 870 000
292 744,-592 072,99
13 000
62 000
-
4 051,74
35 334,-22 230,--
3 300
192 500
3 831 837
3 304,-36 340,--
26 258 763
30 090 600
6 862 367,27
6 862 367,27
Komentář k výdajům:
Sesk.10- veter. péče:
ustájení psů
2 804,80
Sesk.21 – cestovní ruch:
el. energie
360,--
Sesk.22 – silnice:
rozhrnování sněhu
struska
el. energie pro semafory
zprac. žádosti o dotaci na křižovatku vrch.
zprac. dokumentace – křižovatka
oprava komunikace na Hrodku
- ost.zálež.poz.komun.:PD chodník OÚ-škola
techn. pomoc – cyklostezka
93 594,-19 709,20
2 160,-29 040,-83 490,-4 200,--
17 100,-69 152,--
6
- veř.siln.doprava:
příspěvek na MHD
- kanalizace:
zaměření kanalizace u OÚ
3 282,-12 950,--
sesk.31 – základní škola:
příspěvek obce na provoz
stavba školy
202 716,-4 200 135,--
- mateřská škola:
příspěvek obce na provoz
118 776,--
- 3.odd.MŠ:
příspěvek na provoz
16 248,--
odměna za úklid
1 891,--
- knihovna:
odměna knihovnice
1 975,--
- muzeum:
otop
odměna za úklid +zdrav. a soc.poj.
odměna za průvodcovství
8 947,-1 264,-1 493,--
- kultura:
vánoční vločky+ohniště
ozvučení vánočního jarmarku
16 819,-1 500,--
- zpravodaj:
redaktorka
noviny Mikroregionu
9 000,-10 800,--
- klub seniorů:
zájezd
9 728,30
- SPOZ:
dárkové balíčky jubilantům
vítání občánků
1 000,-4 759,--
sesk.33- kino:
sesk.34 – tělovýchova:
odměna uklízečky
zdrav., sociál. pojištění
el. energie
voda
čistící prostředky, drobný mat.
plyn
22 159,-7 532,-18 890,-2 448,-3 548,-13 778,55
sesk.36 – bytové hosp.:
el. energie
plyn
voda
úroky z hypotéky
vratka kauce (Smil.)
revize elektroměru byt č. 6
1 730,-16 667,56
2 371,-948,75
10 000,-1 500,--
- nebyt. hosp.:
plyn
el. energie
- veřejné osvětlení: el. energie
opravy
zaměření veř. osvětlení u OÚ
7 560,-2 020,-59 240,-12 481,-12 950,--
7
- pohřebnictví:
sesk.37 – odpad:
el. energie
sběr separovaného odpadu
odvoz odpadu
nákup popelnic k prodeji občanům
oprava kontejneru a popelnice
250,-55 921,-71 098,-11 025,-9 680,--
- veřejná zeleň:
odměny
169 431,-zdravotní a sociální pojištění
57 724,-pohonné hmoty
44 584,-pojištění st. multikáry
5 084,-pojištění nové multikáry
22 470,-nákup materiálu
19 532,-otop – peletky
17 845,-el. energie
4 290,-odměna za admin. Pořízení strojů na sníž….16 940,-servis nové multikáry
15 455,-oprava traktorku
15 364,-oprava staré multikáry
4 698,-oprava kotle v dílně
1 876,-koupě garáže
116 102,-koupě pozemku
25 898,--
- povodně:
serverové služby
hlásná služba
1 415,70
555,--
sesk.55 – požární ochrana:
el. energie
telefon + hlásky
odměny za práce na dohody
pojištění MANu
refundace mezd
žaluzie a vybavení lékárničky
6 160,-125,-1 000,-25 857,-2 761,-2 079,--
sesk.61 – zastupitelstvo:
odměny zastupitelům
sociál., zdrav. pojištění
odměna zapisovatelce
stravné
telefon
235 509,-52 716,-1 950,-1 967,-255,--
mzdy
odměna za úklid
odměna za zprac. dotací
odměna za výrobu regálů
sociál., zdrav. poj.
el. energie
telefon , internet
pohonné hmoty
plyn
kancelářské potřeby, mat.
183 501,-2 717,-15 000,-8 500,-62 389,-4 750,-1 764,-3 010,-10 000,-32 354,55
- místní správa:
8
poštovné
pojištění odp. za škodu
pojištění auta
služby GORDIC
předplatné novin, knihy
služby TOPSPINu
právnické služby
přestupkové řízení
školení
regály
malování OÚ
elektrorevize
sesk.63 – poplatky bance:
- ost. fin.operace:
poplatky za vedení účtů, úvěru
daň z příjmu právnických osob za obec
- pojištění nespecif.: pojištění nem. a mov. majetku obce
sesk.64 – finanč.vypoř.:
– ostatní činnosti:
vrácení části dotace na volby do EP
přísp. Mikroregionu
4 144,-1 551,-1 795,-25 184,94
8 603,-1 791,-18 150,-44 000,-7 479,50
16 174,-4 830,-6 100,-4 051,74
22 230,-35 334,-3 304,-34 340,--
FINANCOVÁNÍ:
Splátka hypotéky:
na rekonstrukci objektu čp. 374 na byty
Zůstatek dlouh.závazků
:
hypotéka
půjčka od AVE CZ
31 500,--
105 500,-46 000,--
Zpracovala: Ing. Čupová
15.4.2015
9