Součinitel přenosu tepla

Komentáře

Transkript

Součinitel přenosu tepla
 oo gg gg
¯¯ o¯ !"! "!!#!
¯!$%!%og!!&"' ɯ" "
%' " $#!%"#!Ó"¯%o(%$
!&"%! )"¯' !Ó&*
gg
!
" #
$%& ##'() *+#%) ) * * *#!
¯+,! # -) #
&) &
+!*(() .g( #(, )#', +! !g
!!
*Ó$&#
+)&,%,#
(,%gÉ*%)o(#É
+#!-&#!)!
&É
/#)+
!0
,!¯+)¯,
+g¯%
)o+o! !#! #& * & + &
' ,
(#'
Ó' !#1 !¯ g #
Ó&( * ,
$
$+!,)$
2#
)* $*,!!
',#!
%#
$Ó%¯*+#!¯(
,1!#1*!
$&)'
¯+(#
)#'
1#
1$+!,!3)$
$+(
)
(
&($,
Ò #+4)5*!g
/,¯&&,+*
#')!
)#')!+!#%*!g)+(
g(,)#%,+É6
7 I L I Ó I V
L
V
I
%+o!+((#
1#%*¯&!,+!!g
¯
7¯
)&()!+o(*
o¯+-()
!-»#!
()$(
1
89:%g!!+!o&1+
%+0+#'1&¯*(,!!#1¯$!%)o(#!
+#1 !
" + g )o( $&( ¯+-() #
o #
1 )1#')o(#'É(,!!#1;+
1,&$()$
%,,+
)o',+!$Ó',gg(),!+$+<
%+o1&
'!#1¯
Óo0)o%
!-»o19¯()
0)o%
'+)&
!o1¯o*+,&,-.&$$&)#+
g!
¯,+% + $,( ¯( o*-( Ó' !#1 $É%
+#
%) ##) 1g%, ,3 $&( )* ,
%1 #
o , ##()
#!
o!#Ó!
£!*(+
*&$Ó)&
É
¯(o*-(!#1$>
%+o*-(Ó' !#13g(&0
o*o*#+,
+#'
!#1$Ó**,
$#
#!
!*Ó+!g
¯!!
o*-(o*
+,&,-.&
:%
+%)#%+Ó&($g-»o(,!Ó##(,
+!*+&$,)+/,01&2,Ó31&#+Ó*
,,!)%,Ó
*
,!#1)$Ó1'$Ó*+#!+'
#1!#131Ó*+1
#&
o*-( , Ó' !#1 +'
#1 +/ :¯( )#% + Ó * ¯ %g!
#&$)-()#(,
)o',,!,+!Ó3#+*)g!
Ó"$+
:o-#
(¯%,%-$g'%g1!g
!!
*!+#,?&#@@A3&
+!*((,+(,!+!1*+É
Óo*-($,1
$#&1o#'go*-(+
o1
ggÉ
ɯ¯¯¯
oo
B!g
¯!!
g(&$#
(C!
#!)4+0,.1!
4+#"
"5&")1$#&
()1DE$+
!g!*(¯¯+(#
)#'
o!¯!+o(É#+1!Ó(&#$(##*!g!*((
!
)!*É)o
1o1¯+(#
)#'
1
o
g
»
g
!"#$%
&!
¯ »
'
(
'
¯
'
) Ó
Ó
*
o
¯
»
( +Ó
¯ '
o
",--
ÉÓ
¯
Ó
¯
g
Ó
»
,$,--
Éo
+
g
Ó
¯
(
Óg
%
¯
ÉÓ
¯É
&
Ó
!
¯ o
g
)
!
"#
)&(Ó)4
5
!!
4
;&#
+( ¯(+ %#& )&(, #! #' #
1 #()
)1$#&
()
)$*)'#$!,!!#&'#&+%)o(#!*Ó
o1!%)
#%)1,
()
))&
')ɯ$!#(
!
7#!+*+,ɯ$!
o1!#1#(É$&++*+#
)
$()!¯!!
#1#go
#!,+!Ó!()
ɯ$!*!o1*
1!+(Ó#go1#%+&
( +B!(
$+&
(+!(,ɯ$!FG6,+&
(
(
1&&,++1
³ !Ó"V#$%&'$'%(³&'(
=
4+0,.#
&Ó#
)(,+o4GAK#&
(
¯+(,+C!
#'4$&(*+)*+'))!
,7+5#%$%&L$g(
"
$&
+& ++ 1#1 $ ¯ ?&# @= ! #g' ¯+1 7
Ó%#' %g1 $*++!-!* ¯ + !1 #
(( ') !
L$%,g(
%*)#!#!%,#É*
MII)$¯*)oNOAII
IIH 5
II< 5 J 5 8
8
4 A $
o
Ó
&.)
o
'
g
Ó
/'0É
'
Ó
'
o
. 11
2
g
(
¯ g
É ¯g
*
¯
¯
¯
.+&o+(+&#o$!$%)o(#É)#+
+!,' o )o' ,1 ¯ #+$!* & %)o(#É) !!+%)
!¯&+&()"1#%)¯(#
+)%o
!o1*,¯#
1!+((
! #& * g ¯ ! ! &
!3 ,+1 !+ #( '
':!(
#
1)!(%)¯(+o*&*#
o1
*#11
!! !
(,
!+1$!¯+#
+)G#
#go
#&,!
',#!7¯G#*!g
¯!!
o#!+
Ó¯+(
(
#(
!o1C!
#!)%&
)(
,+14+8*9:8
3
oÉ
4
Éo
o
¯Óo
&
o
o
'
o
)
¯
*
2o
g
5
6o
L
! !
o
o
!
o
g
!
(
o
7
ÉoÉ
*
'
Ó
(
&
"#)
¯
Ó
'
$%%%&%
o
'
&
'#)
o
¯
$%%$%%(%&)% ¯
Ó
¯
g
oÉ
) ¯ o
*Z#
+Z,+Z'+,+Z#L'-! L#,.!,/!,%!01
!É$,¯+#
&+&Ó1,
(
**Ó!!
)o'#
o
1!%3$
&-o!
1Éo*#!1,#$')
!,+!7+
g(
)!(,+4)ÉÓ%1--()-($&
Ó(!1,
(,
!!!#3¯(+#(,1,
(,
!+Ó+1#$4
¯(
!-!#
45"
&!&+(¯?&#@@A
H
:
) $#' #
1 %*( g #' o- #( +,&& )&() Ó)! !+o(3 $+
+,&$( # $o*-()! ¯!! Ó
#%,#*!*1&()$
-o()1,
(,
!Ó$)&
$;!'!oo#&
!S¯+-()$,+!*
#*#1
%&
¯$K'T!$,!
\ 4 6
%
7 NRQVWIHIH>
Z
[email protected]=>
#+6*$+&
+!!!#11$+&
+**(o1;&)
!+(Ó1,
(
1*+
'11#%,#
)'U ,)#'g(++
,+1**,+(oo+<$(#&)¯(
!-%$,¯+(,+!C!
#
!IÓ6»*Ó!#(
!o1#(
,!! ', #! o! !#1 )$¯*)o * )$(, KT!1
V)*
$*
(,
!
7¯(#
+6
'
o
'
(
*
4
(
Q
2
3 4 Q 5!
&
Ó
&$
"
8
$)
&9)
¯
o
&
,:;<
=- ,
=5-)
6 %2
017078
1
'
(
>
¯'
Ó
&o
?
)
g
¯
4
@
4
Ó
»
A
¯ "- ;
g
¯
?
BC ;&
!!
o*!*$%-()¯,¯!#$
*-(
#!1!o1D*)-(Ó#$D*&+¯!+!Ó$É($%-( +!
1,
!o1#(Ó()¯,
$("#%go#!*
B+"!##(&()4)o)#$D8D"
($&
'
#!1 )ÉÓ 1
#!+&( !+o( ,$&
( #&
( !3 !
¯(+,*+É
+#)$%-(,+17¯(
!-%##g(g
*!#(L,g(
5
!¯
$
'$¯+!#
(,$&
(!#!¯$,UL!
@>6
D
4 H 5 II 5 5 DZ
(
; P Q 5 R
@
#+=+>*$+(
1#!1oo¯+(#
)#'
1
:-,1%-!+'#
%#
1
)&(,Ó)!!+o(?-9<<3!
'!+o(
,1*!*+
#)-()(¯!g
¯!!
*+'
!#1')o¯#(o-o#
(*!*)
V,$
¯W
!4+<*<-9
5
#&#!*$%-(
)
#&#%,!#&,,OI!&+(¯!
D
4 IIA= HI DZ
)
AIIOOI
IO
O>II X!+'$,1W
!!*!!Ó
'*'!' !#1:
+$%-(!g
¯!!
$!+$#
($
Ó%,N1
+o
7+
"1
o
?&#@@A#'1*+¯!*(4*#!#!g
¯(,$&$&(
(+o1!($¯C&#@[email protected]
7)oo ¯! #
)V)&
( ,1 !$ IY ,+! ) $#'
#
1
MM!&+(7o!,@=I
I D
4 Q
H> A>@ DZ
I
I ZM '¯ I> ZO ' I O O>6/< I>O OIII
IIHO DZ 8D O<I
*
7$6W&W
!4+<*<-9
1
o#'+$$&#
+o
N1
+1
$$,!!g
¯(,$&.+<*/@8#%
(!$
,
+#'!#1
+ÓÓ!#¯¯
5$%-(!g
!!
),!'$&+o116
;o-( ,! )o' ,1 ,+%) Ó&() ¯+-() o )
!,+!!g
¯!!
2! ,! ¯ !)o
%) $+o() 1#&&( (#) #,)#1
+&Ó#&()!#&()$¯U @=H")&%$)¯+-()
!!
(,!+o($¯+,$(#
@!g(4¯!!
()!+o(
!+%),)B*o&o'+&Ó#&(
(+II*-o
'!)o
&Z(#&Z+,!*!!*+&$',!+o(*0go*-(
%*!!
OIIII:
#%
)*(01,!$#!
#',
!$%-(##',
',#!*++&
(¯(*)'
&',!
>IÓIIYN,@=A
7!Ó() !#1 ¯ #%, )o-gÉ 5 B!
$ V
$#!',&#!++&o%,
Ó#["NSC#'),!! 9
o:) ¯1;<%8=1
I
*+# *# Ó * $1-!*( )o! ,! *+# *# (¯g #' 1
&*(
#!+&(!+o($1-!*(()Co#'$o,*!!+1&
+!*(()
&$#!
>
?
¯
@
AoBgC!ÓD
! K!*+&*((
!#%,)o-gɯ!1
*)oo,&
W1!
#@H3¯!#!#&*
'+'
$
o)o-()
)1
5É)o!
)&(Ó)!+o(OIII!&+(W,@=A&
+!*((
$,
4 A [email protected] 5 ,
Ó+go
#',+1L$g(
$)&A&'$%-(,+1
&(&$+!!#!$!#
AW*+É
Ó'6[o-*%,1É
)o-gÉ1#$!*$%-(+'¯B!
$B\:&'7¯!!
()
!+o(+!g!*)[email protected]=#
4 II=> Ó$)&AA&'$%-($,
+)#&$+'!
[$#¯!!
$#¯()!#1
+!,+!+)(
o1 ¯ $#!() !#1 1 !+ ! #' +o *# ¯( 1
1
&*(#!+&(!+o(7¯($%#+¯+%,
*!*&
o
-!og%,!#&,¯+go
#%,,+&,$]g(
M N
#+*É)o!#1-!É)o**(,$#¯(B
!!g
)¯!!
)$#¯($1-!*,+##',N1
+g(
$,+1AII
+-<<<< ,& * *!* + # )$ !+o( : !! '
&o!(,
(,
!*#(,!!
',#!
o!#go+
!,'-!
M#
1
)&(Ó)#!++
\C#1)@>)+!)$(1¯
Ó!#
4 <=> ==
<
$
Ó¯GII
+&&4G<$)&>>&'$%-(&(
¯()!!#!4G<AA$%-(4*V)&
oo¯^
/!%,+!-,%-!+%,*#!gÓ$%-(!g
¯!!
*$+
1#!),#&o-()$%-()
#%,$&U /@==¯+(Ó<&'$%-(1
'!)o
%)$+o(),!$É(
!!
>I&'$%-(
#'$&1.%-!+%,)o-gÉ5
)&()Ó)!,1!*!g
¯(,$&$)$(.+-ABÓ8B<,7,
@[email protected]
Ó ¯+!* < Ó = #& o-( #! $&! Ó &$+' ! .+:8, )
' )o-g B!
$ B\: _H !+&& 7,
@[email protected] +# #
.+B:<<, Ó
$)&$%-(
#'$&1')o¯+¯&+1)¯(Ó')o-gB!
$B\`)*($g%
+ .+-8<<, $ C&# @[email protected] ;# +o $%-( !g
¯!! *
¯)&
*o(Ó+*&%
7¯(#
+
7&(#1&$+'!#1!#1#%))o-g
3Ó
¯
o
Ó
&
É
+
&
g
¯
&+) Ó8
o
Éo
,
'
g
'
&#",)
o
ÉÓ
'
¯
Ó
o
og
+
&#"-,) 7
Ó
'
'
'
,
'
/80 . ./ 1
%
¯
'
g
<
D
'
¯o
¯
o
&. !)E
Dom
g
¯
g
o
7
F
G
og
+
/80 21.. 217E . .
./
./
1
1
&
/80
010..7 21.. 010/ 2(
o
¯'
o
2
g
&
)
7
o
Ó
¯
'
o
Ó
o
HoH
&o
o
Ó
ogÉ
4
;-
og
Ó
5-C
) I
o
Ó
ogÉ
(
¯
Ó
'
'
o
g
&
¯
o
'
)
o
'
Ó
'
o
o
o
g
(É
"
FFFo
F
oBg
-
/+! $ )Ó( *# $%-
É)o!,+!!g
¯!!
!go')o¯
#!$&!*
!)(+¯+!#1%)o(#!*)*+%)(g¯#%)o-g5
V"+1,&$($$#!Ó!#
1#!,+!7+
g(
1,
(
$!*),)1,
*Ó
(
3
)(g!+(Ó
$%-( #' $&1 *( * o #+Ó ( *() )ÉÓ % o $+
o+
!,'g&&$+'!#12#
))(g*)¯(+o
(
£+*')(1!¯($'+)(#1#'1
1!!+!#1
#% +
1oo+11#',+1
#&
(,/-o
-(Ó
(,
!**,!¯)(o(#
1$
()$(1+*&+
!+!&o$*&+!+!#
)o')!,!#oo!#1/+$)Ó%,
!$'%É#',!1,&$($¯+1Ó#
!$+o
(
¯!+16(!+$!*
!1!#1?1)o(')(¯()
!+)!o1CX#
o#&!+()$#!Ó(??¯+#
&+&)Ó
!
£+#
)(($>\(!$#!)ÉÓ),#$
))D)o)É#!%,$&,±³#
#')!É#!DGI+1
,#$!* ¯(+ #+1 +,&$( # $ # +#
')! )(( !+! D G
$)& $+o
( #! + +! -(, !+É :%,+! )+
! o
1)#', ! * *++!, !)Ó£!*(( 1*&+¯ ( ) 1#')!#%**))
%)$o()5¯
(,
!¯
)
®
o'
(
!/012
¯
o
!
Ó
J&K"$L)
M
'
¯ N
&,:<5)
*G!H M QI!H, JQG Q
JQGM QN GN!
N
Q
3p
!
H
Q! Q
KQ
/
!
!1111
G
%
!
*
Z
Z
'
Q
NKQ Q
N QN
/
O
¯
o'
P&KQ)
¯
K
o
¯
Q
o
4
&Q"-
¯o
)
(
3/405
2
o
Rg
4
o
o
Q F
3/405
2
'
",5 g
Éo
oo
2
¯ O
4
¯
&,<)
Ó
(
, ,
I , ,
".
"-
",
"5
".
, 5,-
8 B99
- :.5
8- 5B9
- ,9;
- ;.<
8- 1B5
- 5;,
8 111
85 91
. ,.-
, ,;
0
N
P
QI!H, M M QNPIP N ,
3p
1
W
$+,!¯&+&(!8)(gg#&!#$!*&
+!*((&$#>
$(#%$&#
+o¯+,$(,$,ÉCo)*$&$o#
#&$%-(¯+(,+
C!
#' ( *+', ! ¯ )&() #! ! #(
!o1/'Ó
$*
(,
!5<I
$+(
$%-(
$,! AI Ó <IY Ó ! #! * #Ó+') ¯(+o 0go*-( Ó !,' %
)#!É$%
¯\@=HgC!)@[email protected]¯g)Ó!)#&
CÓ
?*G!H
1)o ¯
ÉÉÓ
F F g
¯
A
-1
A
%$ *, g&g', !
+#!*+'$%-(4*
AIY
7 ,+1 5?/ !¯&+&(
)&)1
')ɯ$!
½
* ##1 o o1
»
!#1Ó-#
(!1
V&
o )o! ! o1
¯ ! !+%, %)o(#É
Ó # 1&¯( $%
#( +&
( ( #
1 -( + 1
o1*[
)o-g ¯($o ( +
-( "
FB)OQ
F
+É
Ó!,##!
)&(, I#0FgI#01.
#! ! ! * Ó #'(¯
(Ó(#+&
!(',#!
\)#%)+
!**)#!
* ¯ o*#%) $É) ,#1 $3
*$-(¯o*-( 11 g&g%, É *! #'
)o-g
$$)(#!*(C!)É
1 . W+ W * Ó !#&$#! , *#%)
$É)#!!*))#1+%)$#®-(
!+' * $
Ó ! )#'
1)1,&$($,Ó!¯+!)!(%
ɯ$!#1$+o
+É
#!,1*'¯-(1)
1
!g!* ;#! !
! +! ¯ &,!
)É F
(!+',¯g1¯!+',!
;,
+#¯1 ¯'¯#&( ¯(,$&1
o1
*%,+o*-(#+11#
É#
,¯(
,
+
#
+!
o#+1 1!Ó(& +#' $&( #! [1 ) ¯(+o $
-!*( $
Ó( ! $1-!*(
$!¯!!
! #!+¯&
1&( #
+' &$ ¯+,$( $(
$#!*",#'¯-(!+'=!Ó(&*#
o)Ó 1&¯( #!+&( !+o(
1
' +¯+%) ) C ,)! * $&$o
%)o(#¯)#)¯(+((
1*!(&1#
Ó#
!+(+')#)Ó#!Ó+1**+!$,
+ ¯(&( +(+& $+
+o ¯' # Fo ¯
¯ F Z1
&,!(Z*+'#
LF ¯B
É Ó ¯1 ¯BM?B
,A
BA
!Ó B
N N 1
<
:$+&
)$ 1 +'
#!
¯()' # )$ #
1 )$
#%))o-g11
)Ó'+*'
)(1 )
$ 7¯ !Ó( *+,
! +(+& % %6!% 4
$>,+5<I#Ó)&
(
+'
# *+' # 1 1
, ,8<
\)#% )+
*+, !
)(g%$,1
$$
4#+o!)(o%,É
#1$*
(,
!
1g(
!*( #!$(o !
9FB)OQ I#01.1
:%
+' $%-( 4 4+/"***/< *
)Ó'!++
H#+*&(
!+$&
I!*(($%-(¯!!
¯Zo')Z!¯&+&()o-gÉ
5C&$#!*#&)Ó',#'¯-(g&g%,É$
Ó'
É(+¯+%,
#&
()$#¯(!#1!)#')+
&(V)1
!#$!*(Ó
$!Ó(¯*3C/<< #+3+*0,
#
!¯()%,g&(
!#$Ò%@@
!!-
.ɯ
ɯ/)$#!Ó(+#1
ɯ
:%)o((,
g#&&)#))$#!Ó(#)!¯'
¯() +'
%) Ó&() ¯+-() !+o() )$ +#) #' )(*( !
)+(,+#%,%)o(#É
#)
#o
%,
:¯(+oÓ!+o(#%,#&
,*
$*!¯(
1!Ó( #
( ¯! #!,' ! 1*( $ #! #
(,
,1+!
#',É)o!o#Ó+#'(4""
+$!*)$,##%
É)o+8,E
5+11,)!Ó
!)+!()'o),#',¯!Z!#%,Z#
(
! %!' !+o( +!
1,) ,1 ),) o-(, Ó ¯ !+o(
!!
()C)'o
)&()Ó)!¯+)($(#%,¯¯-(+(
(
' !1!Ó(+&C¯#Ógo*#%)##()$É)
)(
,+4'$
,+4#g!+'
#!!#1+,+$
!$,!A1&',)o)4,9*::#A*Ó1)#&
,+4#!,!!#!;,
1!Óg1)#%,,+4#'
*!o#'1#'#!,'ɯ$1!+1!
B,,[email protected]=H7
#Ó+! )*!$+!+1¯,+1C!
#4#(
o14#(' ')o!1!#1
#(
+! ', ɯ$! 8¯(+ +¯ o +' o1 #&
!8 4 #(
%#*#)o!1#+!!#18
#%)#%+o1!#18+&
,+1 L$ # 5 !+&*(( )#! $g( +'
#! 1)$!*( !Ó
!&+o%,1)#%,,+C!6
>
"
ɯ
*
*
*
,$2
,$2
+
. 11
9 .1
9 .1
- -..
- -9.
L
R
. .9
9 --
. B1
L
R
5 9<
. ,,
, B:
f
5 :B
. 1,
. -:
- -9,
- -11
D'
o
5,
. .:
9 ,5
. -5
- -9:
- -;<
D'
o
9,
. 11
; ,-
9 .;
- -;9
- -95
S
&
'
)
< ;9
B 59
B 59
- --B
- -,5
S
&
I"
0")
9 B1
; .:
; .:
"!!
#!)ÉÓ)*-o+
$,1ɯ$1!#!,'%g,
%)
0,
)-3#'!&+([email protected]>"[email protected]<6
47 H I> 3 I<< 3
)
4T I> 3 "1#' !Ó( #
( H * ! !# ¯()
,o$+%) Ó1 ! +#Ó%, %)o(#É $
I&
,¯()
)&()!+o(
7 ,#1 *+É
Óo*-( #!,' ɯ$1
)$#!Ó( +#1 V!* 0
' ¯-( $(**((, (, É 1*&+¯' ¯+) . )$#!,', DoF ?
ɯ$! %
+# 4 *# !# L$ g(
+&
,! + #
#& * +! ! $,! #!,! !#! ( )&()Ó)!$:][4b)
@H>
4 4a 3a
[email protected] 5 I= 5 a
4aA a 3aI< a
4aA a
3aI< a I
II A 4aA<
a
3aI< a
aII
I
*
Z
#+4*1)#&,+C!
g(
#&$&()o!¯(,o*-(,
É)o!a+&
1!#*%,+)(#.)$#!Ó(*
o,+&
!&+o&#
:][$,!**¯6
TG##(,!#!¯(!#!
&$
o*-(!#1
TG#¯(+
',#!o*-(!#!
o$
%)*&+)
A"G##(
o1
*&¯(o*-(!
/'%$g',+14*!*ÓÓ1!
67aGI&$+&!#4+9*::
G#!,
(:][<AG#+
#
:][<HÓ$)&,1!
IYaG#)$oÓ%)+#)4G=><G#+
:][=>
$
0oo1"!#!
!#!#%,$#É
B )#! ¯!! ¯ '#&( #!
#&&) ¯ ¯ %g!
%,
(#!
%,$&(#ɯ$)(,
1!
¯+-()¯¯-(
')É
#'!*(+)#g#$+¯(,
$($-(!-&17)oo
!$&
(#
$,!*((-#
¯$'##!&+(4,#@=
D
4 I< II DZ
,
I=O OAHI
A>O O=6I
f
+(+&¯!
)&()$(o
0
!7-)o
, Ó ! ## )o! #$! * +o 1--( V Ó ! B+
"#%,##(I<ÓIC!
#!)
(Ó(1)#',+o
+(+*((¯!
+ (,¯+(
Ò&+&#&1)#&,+1#1!*#
(,¯!
¯
#
)')'#&(&
#')&¯+!$
&-(4,#@=+!g!*C/
!Ó($,!#%*+#%¯+,$()
$1)#',+16
D
4 I< II DZ
I=O OAII
O OI
;() ¯+,$( #
!
( ¯+-() ¯
%g, %, $& )%, !(, ¯
,#+É #+1 1,
'#*((, o! $*-»!*) $
)%, )
#%, + )& &, %)o(#É
+
#o-(%$)¯!
¯'#&(!#*#
¯'#&(+'
')#¯(g')
7¯ ¯(g') '#&( $#! #
' %)o(#1 * ¯
!ÓÓ¯!
*+
%,!#&,(*o
#%*Ó-(*o*-(,
!#&,$#!#+*!+')o1*#¯'#&(*+'!#1)o)+¯
$#!!(!!
(!+!¯!
$1-!*;o*-(,#
(!+)$,
Ò!#!#É@=#%$,##'
g1É)o!#1,
#!1
*!Ó-()Ég')ɯ$!*)V)&
(1,
6
!Ó ¯
A
FÓ o! oO
P#.QR":
!Ó
¯
!
AF ¯ F
g:1
=
Q
P Z
I= O O>II
I
I> !
4 cV N1
+ # % $&( + )&( ,+1 I< Ó + IH<
8!!
8#*o!#(($&(!¯&+&(!#$#!
)o%,$g(,!#5$,
+£!*$%-(¯!!
!()g)
¯++#*$#!4+1V!%#É"*!!+1&
+!*((
!
A
"A
L
,-8,--
,--8,---
,-85 ,-
5 ,-
8,-
"- 9
"- 1
"- B9
"- B
"- 5<
"- 5,
"- :
"- .;
&@[email protected])
"- 9
@[email protected]=5
"- -55
",
",8- .-1
4&8- 51.
*)
L
Ò ",8- ,<B
4&8- 55:
*)
",8- .<B
4&8- 5BB
*)
]
-( #
, +!,! $ '$ ¯ #, ]¯&# @@< :][
4b)
@H>[email protected]=:%,#,*!!+1$,1¯'
%g!g
¯!!
¯+'
')'#&(!#',$#!*oÓo
!!#
%
2¯¯
#-.#-"#-4
7 %g !g
¯!! $ #
' &+#1 + o1 &+1 ¯'
g())(,+
)!Ó(*(V)&
o'#
1!
P E
D P
4 $
DZ
D
#+*É)o&+1É)o)(,+
:+4#*#,##%
$)oÉ%ocV%N1
+g(
*!!
()Ó)!)(,&(
##1Ó+1%+-,9
)&()Ó)!$+
%+/,-*#¯
)&()'#&(
+#1"1#
!Ó(*(¯%g!¯!!
)$#
!,+)$
#%&4$Ó#É)o!!#1-!*4+0,.Ó*
#'*+
¯¯(+o*-(,'#&(!#17++(# !)(,+
*¯
)o%-#1,
+1#É)o!&+1F,+/É)o)(,+
,+/,9%-#!)(,+
+ +) &+1 F,+/,9 !&+( B# @== N @@> &
+!*(( ,+1
#ÉV!%
H
"<
$*
L
'
&
o
g'
)
[email protected]
1:
,-5B
5
,$.
T;-
,
,$5
;-8;--
- .;
5$.
;--8B ,-
'
'
o
g &
)
[email protected]
1:
,-5,
- <1
»
9 ,-8,-
- -.;
,-85 ,-
¯'
&'
)
[email protected]
1:
,-5;
- 9:
»
=,--
- -;,
=,--
S " !
# ! #
( A %#& )(,+
**,Ó ) 1,!*
!&+o%))&):(,¯(+,*¯!Ó(o*-(#
$,!*((
+
-(, )#%,)
VÉC¯++(g1¯
#'!')(,+
¯!)
+',!*([#
$&#
+oV)É,¯)+1&
+!*((
$,
P E
V FP 4 IH D
P A
OI
FP
dI=IA
dIIAII><
%
V
dI<<I=
:-)o,Ó!¯#
$&*)!*+!¯(+É+(
(
+o
'!Ó
+4É)o&+1É)o-!'!#17Ó
++( )+(+*(()oW:[email protected]*$
&-()¯(+)[1#
)ÉÓ) %
+#16 +$() )
$%, ,+ ,+<*<9B ,+<*G"
F,+/,9+¯+,$(,$,!<¯g()4É)o!#1+$*()Ó)(
#! +<*<9B !
# < 1,&$( $ [ $,! +<*<9 " * #! ¯*
&
+,1
# >Y +& () Ó !Ó' )(,+
1
! ¯(+, +#' ¯#!*Ó!g1¯
#'!1*¯!
oÓ-(Ó!-
#'
6
78
9g% &¯$%& %& 0 :(&g%; &¯<
=
$%¯<<%0
=&¯$%&%&<7::;7&>»7<3(
<%($:>7:=<%:;&%:;
o>0>$<1&%7
,(<$: % &¯ : 3$% < : 3$% &>%o &< < 7<7
/&<3$%:
9%/#[email protected]@22
.)
oÓ%,¯#%,)(,+
)(,+
o#)!*((),!&+1*,##!
*%Ó!)(,+
1,
oÓ%,#
!Ó('
( ¯!! o#+1 -( 7¯(#
+) *! $,1 #')(,+
#',
;
##$B#@==6
C
A
@
4 <III
IAA
'¯
D IA '
DZ
MI dI>I
P
&
+!!g
¯!!
,¯('
,
$' oo %)o(#! $ A )ÉÓ) +,+
)( $&)' g( +$' $ )+
! &(
#+!#
)$')o
#'*1
()!
##!>7¯+Ó*(&g(o*-(&
É)o! 3 )$ +o) #) o#) * +! 1
o&
#
! ¯g)Ó ,( +!1 , o*-(, &
,1!*1,
(2#+*!&g#1C!Ó!*)
0# O
A
#
1)$,¯1
#o!1¯(+!o!$¯& o Fo #!
g()1g#]&
!+)¯+#
&+Ó##1
') F *)!+!1!+(Ó
'+'
#!
g()1g#1*%*)#!
)
'
!o1o*-(,&
#(
+&
!!
#f&
#
1#!(+'
#1$S$g'&$#!&,
++##!
,1!*((o!**(Ó
*'##'$)oo
1+(+&#1
#go
#%
( +X+,#)Ó#!$g1(*
()$(
**(Ó
!-»#*+
g(H
2.Ó!*)
'o
&(
(
$&$#!++(+*((
#&
(!g
¯!!
+&%$)
'
9
C ,o #1 $,! $ S #' +(+& !
& + ##! * +1 #go
#'*,,+)o)#+!,'
#
&W
#&+##!*+&
$+&
(
#1,
(#!,1!*o*-(&
F (
4
4
4
#+ 4 * g # B¯+( ,+! !g
¯!! +(+*( ,+!
C!
#() (
WF
WF
J 2 F 2
F
4 J
4
)
4
[email protected]=I!+
V)&
o!g
¯!
%)o(#!(!
o!¯+!#
7+
%)g(
)$)$(=ÓAI:%
+#)'!+*
)+#¯+,$(#
I
4 &
J
#
4
# A>I
>II
*
2¯¯
!#
7$#1¯!!
))#
1#&'#&
'
-!
(¯
%g, ,%, ,
+gÉ !#%, +# '#*(() )) ;&#
+(
&,! g! * !! o e # ) +& *# ,)( É#
$Ó%*+#!+'
#1¯+!#1")#%+
)!*+&*,
!
+(
!-»#!9
¯
o
ÉÓ
»
(
!
¯
g
U
&g'
o)
"
K!
&Ó) (
¯g
(
&Ó
4)
V"!K$5
go
U"W$! X
g'
o
U
o
¯
& %TR
G
%U
!
T
V /00!
R
$,
(
L
g
o
o
'
&
LT9--
Ó) +
Ó
HoH
(
Ó
5
¯
>
'
Ó
Ro
Ó
¯
OSY
Z[
+
5 9 O
'
(
¯g
(
g
¯
%
¯
o
'
#
»
(
(
(
6 &
!
%U
6
(
U
%
1
$
7
g(%g1)&-)%$)¯+(
)#&,+!g
¯!!
C!
#'C!:][4b)
@H>6
R
I
4 I A Z I <A $
;
7-)o #!g Ó +
' #
)&( Ó) o 1!% ( 1,
(
$&(!g
¯!!
$+&
+&#!$*()'*
Ó#
&^!()¯+,$(+$(-#$+&
%+V*£!*
!()Ó
!-»#
)!
.
)$#%,#
1#!,+!7+
#')!(%
(
o1!%1#&,+
$)&Ó
(
$!*)
*Ó
1,
(Ó*!#!)ÉÓ)#
o
1$&
+!*(()$É)6
G
»
!
o
Ó
'
(
&
»
!
Ó
) @o
¯
¯o
4
(
¯g
(
Éo 7
¯
Ó
&
o
()
g
!
\
( f
%
o
¯
o
¯
(
%/2
( 7
o
R
&7 Q Q
&
&7
< &7 Q
&
Q U
&
Q U
1
%U
$$
7
»
!
Ó
o
*
'
6
(
U
&7
U
Q
%U
01W/
U
1
$%
:%-!+%!$
Ó%
$Éo,É-,
g#'*!,¯
+ # #
o&%)$,É)
¯%)#):)¯(+o*
+,1
#IYÓZ&&Z#
$(:][4b)
@H>6
4 I
R
;
[email protected] Z I $&
7%g!g
¯!!
)&()
)!+1)&)+o#
A>A
$,Ó!Ó*)!#&¯+(+&1--(,+!4
7!!
('#*((
)C8<<
(#go*1,
(Ó*(($,
4 IIA $'
2¯¯
ÓÓ
] )#1 ¯!! !+() Ó ##É Ó ')
!!*,#¯,
+&(+o+(&$#11!6;*#+
!,,
+(Ó&#&&
$!#&
!+()
Ó,
+%)$+!,)f/#1,
!+,¯(!-'
)
'#
!+(!-&of/#$(*¯!
$
!+(,
Ó+(,!#
#',
!+(,
(,#
f7(+o&$#1%#*(%g!!g
¯!!
)$ !+!*(() g&) !+(() )+) +( &$# ¯!! )o'
-¯!#'&
#&*¯+
!+!*((,
Ó
5+1
o#
!+g&+,&$(f7¯#g($,'))'1,
!+Ó*1,
Z,(Z#!1$Ó&
,! '
Ó]
($
1
!+,1+),#%,,+,$#!*)+*Ó$,+!*((
)*(
+o$$)o&#N1
+S,)+g(
S E
S E6E E ;
J $(
D
D
#+*#
(É)og&+
#',,!E**,,!E*,!
#!1))&1,
\$"J$!1V!**+$g%$,
C&#@[email protected]$&)
+1$!' 1
$$o,1g(
,!1,
!+/
$#go
#&$)&Ó1
¯#g$0
&1,
g&*!$
!+(,
ÓZ+!#!1Z5+1Ó1
B#É$,+#!
'
g&K+92L1
1)Ó'0
!1,
$+)(#1&,1
92L
+;M>M&2,:Ó*#
($,!+J,/@:--()!1,
(
(o#!+
$o&
)$N1
+%)S,)+%)#)J?-*/<6
H J @
$)
-)oÓJI¯,&$(AH$,+J,/@7ÓS,)+g(
$&)
$&(*)1$#&
(,
,
1!g&g#!)Ó£!*&)%$AH$*
N1
+g(
+(+*((0
'1,
S()+&&)#)!o7&o
N1
+g(
$Ó$!)!¯(!Ó(+,+¯!!
)$g&)
#!!,) ()
!+()
Ó:][4b)
@H>
4 4ODP 4WXUE
4ODP I< IIA= 4WXUE <<A $*
L
O
g
¯
¯
'
'
g
Ó
¯
ZÉ
&5-) ¯
S",
K",1--
K",---
W"- --,
"<
&)
gÓ
]"1---
&.B)
L"B- ZÉ
¯
*",5 5
¯
*",. 9
7
)# !+(, Ó * + Ó& ¯+,$( $,1 $ !Ó( * g(%g1*)+#
)#1¯!!
+
)o%,
,
¯%, + !+(, Ó Bg$( $ $ g&¯ ¯ ) g#
@HI
$
2¯¯¯¯
7+o*#1
¯$
-!*+&$',!+o()$¯!)
)&() !!
() Ó)! * ! +!&$', !+o( ¯ ! #
1 ¯
1-¯$
&-»Ó)1! '*)!
' '
+¯&($,!#
',
)!+É
Ó'$*)'¯!!#&,
:#,?&#@@A*$(&¯+-()
#')*)!#
1#+
¯
!#!g£!*+o¯$!##(,1)!
7¯)£)+
$&#
+(11%,#
(%g¯!!
¯!
#')!6
5
$
Ó' %('É*1*+¯&*#!#
+!#',##',
#!,!1
',#!$¯\#@AW
@H<$$)o'#
$,Ó*$&)o*-(*0o-o*-(,
N,@>
1,&$* $ ! #% * )&
o +% #
() !*(() !! ## !
*+&$',!+o(6
P
I/6
E
R
/ E / / D/
/
4 4 E
/
A
%,
cV%!7+
#*-,1#
1I=%*)#!+1%+<
5I$&(#))&
!
)o'
,1!(#
1¯+!
¯(+É*
&i$j#@H>*oÓo*-(#)¯$+**,
,+ o-! I+<*</9 /# ,##& 1,
1,
#
1
+(+*((+¯')!*)!
/ %
/* E/
*,!
',#!%'
E,!#
1/#,##%
$)o+C!
N1
+#*!ÓÉ)o!
$K
#6
h
E %
; E/E* 7$&)#6
/
¯
o
^
o
I
(''
¯Ó'
o
Q X G/ G* Q %
<
% X
G/G* %$
*g
R
¯
o
g G
É
/
;g&# # Ó)! !
#', ! * 1)$ +
() ,(),+)¯,¯&(
)o'
,1=+>#+*
)o'
,1*
1%,¯
#!#%
,!É(+1$1-!*
,1+#%)
#)U!
#%$g(&oÓ%,!(,*Ó¯)
%,¯,¯&(,
=ÓI5##'(,+$&(¯+-(),
+#,!$)o,
)#+! ,Ó !
#1 +( 5 )! 1 !
),
$#! )!( ( %
¯
#¯#&*((,'o(6
E
E
<
h E
E < h
E
%%
N$+(
#É!
+(+&$¯
oo1#
o!
#!
#
!*((+(+&$¯
o,+()$+(
)
=!Ó()
W
!!W
11
E
/*
E * /*
%&
Q6$7
*/ 6$7
6$7
]$()+<<$(#&),
+%$,)$É)o))#)(!¯,¯&(
=
< h 6$7
E %'
E* /* Q6$7
<
Y
o
7
¯
&
)
8
g
&
g
)
8
¯
Ó
¯
¯¯
&I- B:
I
Z
&,::-))
5Ó)!!
#',!o#+1$%%#$!1$g!*#1#!
$!+¯&(Ó
)o&
,#1*()'o!
!!!
#'¯(
!'!)$o!#!!5'$)ooÓ)!+*+¯¯#g(
##',!1
',#!#&!+&&,()$!Ó
¯+,$(,#
(
!
#%¯#
<I6
NULW /* ; h E* E/ E* %(
: É+() +$( ##' ,!1 ', #! ;! @>@ 1,&$( ,+
#!+<*/9/+
+$(#'!&+(4,
[email protected]=*+<*/BV)&
()
+1!,
(*
'+<*/@N,@=A;$,!<=1
%&Ó#$!
$++&
¯$%-()
#!+1,!1E$1,
()#')&#%)oÓ¯
g!*
#
! ! # )o' - ¯(#
+) * 1!Ó( +¯+%, g(,
+#&,
O
&9<)
Ó
g
K
Ó
K
&
(
HoÓ'H
HH
o
Ó
¯
Óo
É
'
o) Ó
4
£
'
o
&¯ ¯
'
g
$
'
$)
£
¯
Ó
Éo
'
g
&("-)
o
o
É
¯ '
%Q 1
I
É
o
o
o
(
&Ó
Ó
'
o
'
)
go
g
&
¯
oÓ
É) Og8
o
&Ó
'
)
/
J P
+
P
/
G !
+
X
!
P
É
HH
o
:)A
/
G*G/ / %Q
%QX %Q
Y YJ Y P
P
%
G*G/ /
Q X
1
3
¯É
B
gÓ
Óo
'
É
Ó
&
¯'
Ó
'
o
)
>
%Q
X
1
G/ G* O
Ó
'
5\
/
g
o
Ó
o'
Ó
&¯
'
'
) O
o'
g'
'
'
'
.
o
D
o
'
&9<)
o
&
'
¯
o
'
o
o
'
'
)
G
'
Ó
Ó
Ó'
o
_'
¯ Z
&,:B<)
7¯%g!(, &É+#¯Ó!*Ó)!'!#&,
U!+)$%+o)$&#
+()¯(+1)Z#&#%,Z
%,
!#&,#%)&()'o,#*)',!)Z+
!,%,Z!#&,#%
$&+o
-(*+#
')
)!:%g*¯&+o$+
!)#1
)
%,#(,+'
!#1)o!!+o(:#Ó+')##!#Ó+')ɯ$!)!(
$*-»¯+(
)o&#
#&!g!*+É
Ó!
g!$!
!&6
' '/6$7
6 &
/*
#+'*)o&
)o'*)o&
#
1,¯&'+!¯+')
#!!;&',+16,#$!*(+,
$!#
!6+<$g&#!
6+/ #+1 1 *Ó -, #
),
% +¯ c
' g(& (
',#!+0=+!!+!#1Ó#
')!ɯ$!Ó1Ó+!*$
Éo,!!g
¯!!
+'
!#13!g!*$#
(**,Ó1)o(
$g&#! !#1 *+ ¯! ¯ *+&$') !+o( $ () &
+!* 0#
!
#',!o)!&
o
)!8!+
!,%,!#85)o#
(
%g*+1+É
Ó'!)o+)(#1$,Ó+,&$(#$)ooÓ)É!
»
: #&#%, !#&, * 1#% ¯ +#1 ¯$! #!
( #!
* 1
& (Ó() ,!1
#
')o+'#
!6:g&g()0#!!#1
#+ * * #
S ¯! !g!* $ $,É *+&$'!+o(¯$]!U
1!!
(
#
4 IIA &$
: 0#! U #+ ¯
&+& !
#% +!g!* +¯(
!+& N, #
<I #) I #% ##1 -( + ,+ !&+o%, *)% $
,$&
(
)o'
,1$)o¯#!
g(+#1
[email protected]>A
F
"#Ó *+%) ')) $É&& $* *#' $+&
+ !! + !#1 * ¯
Z¯!ZN,!#
*$*#+$g(&!
#%X+om!
&$#!¯+!*<!g!*((¯'¯,¯&(#
1=S1,)*-#
),
!Ó( )!
1,) $& ,##% É)o )#+! Ó 1#
$&) " $)o ¯(+o ##(, ! !g!* o#!+ #!
()
0,)][email protected]**,Ó
#*&
+!*((6
7+)(#$#!!
1<*&&,+1#+1Ó
#
1(#(
)o)+o1!#1#
&6
< h 6$7
6$7 &%
E* /* E
7+)(#!><*-)¯
#,
##oo¯
'
'#'!
#1
#+*
*)-(:))(o*$+&
+o1!#1,-*¯+'
,!o
',#!o!!#1
#
1
Z / E &&
7¯$&)'É)o!
#1
!o1
!,
#!!
1+1)&)
*+o"¯((*]S+,1'$#&(Ó +1
1g('$$,É><>>)!(%,
#!!
#1*'*Ó)!(
< h 6$7
/ &'
E
E* /* E
; g, ,1'$ 1f N >< ¯+!* ,1
#! $&
1$+&
+o1É)o!!
#1$()$,>>
*(¯()#17Ég(#1,1
1¯()#1),!%+*+Ó&+%
$&
Ó()*#&*
o17+)(#>+Ó+!*1¯()#
>>1
g!,1
1><#+1***+Ég(#+1**+¯-(
"#&
o1*!go(%)Ó&
$!g!*((
o( +)(# $#! É! !
1 c
)( É)o! 1 $
¯+,$(,¯(#+Ó()#%Ó%$,¯!)(!¯,¯&(
$&
,!o
',#!
Q6$7 H h6$7 /* E* /
&(
¼
.!+
!,%,!#&,&
+!*$$g!!
#',!*-o
#',
)! !+(( #
1 #& * ##É *+É
Óo*-( Ó &o ) +,!*
*1--(,,+!g
¯!!
[email protected]
S
£ #
( ¯+! ) )') Ó)! $ 1¯ $&#
+o
&
+!*((,0,6
")#%+*!g¯+-()g#!-
,*((,
)!#
1
!-»9
/
&)
9
7
') +1 +!#!* ( !-»#1 )! 9 )( É# #
1 ')ɯ$!!#1*!g
#%)É#)&¯#),)()É#)
=
+¯'&1#%$1-!*!($+&
($6
N / N N *
N *
)*
&*
7#!+ -#& #
g g
)!Ó
(+g&#
1
,1!* Z&$%)Z *&+) !#1 )o##*
!-»#
)!+&¯+(
1,
( *, ,1! ,)()
É#)#
'&$6
N /
9 ',
E/ J/
B¯+( 1,
-
,&( )! !g!*
&, #' g#! É( NFN
1LÉo6 A
¯+-() )1#', o( $,( 1
#
& k )1#', o( oo !#1 k g(, .Ó!*)
**++!--()Ó%¯(+
)&(,
)',#!
)#'g
#+*¯
Óo#()1#'o(k !*)
!+1,
(
¯(g
))!¯+(1,
#
1
k 9
J/ '
D/
B)1#'o(k)$&$')$,(*1
&!+o()&1*&+¯!#1"
!+o(*!!
()1#'o(g(&)')o¯*o*##+11&!+
#!,'!É)o!>-H* !*)#!gÓ
o+,&$(#Z#
!$!Z
oo6
k I E* J*
'
H
7!g
¯(,$&,!*4
@=I$o(U
$,!
J* E*
< N *
IA
9
I AI
*
J*
D*
9 E*
*
'$
#+##g(g
9:<H,1,!*Z+Z,!#
',
)!
B!**Ó0
&+&)oo+¯-!! (
>@)o!:%
+#)!+*)-¯!*)#%g!!g
¯!!
#(1,
(
)!+1$*-o($
Ó(++
(#
'&$
* H&" 0&" "&" N / ¯(
- #&' 1 ),
% + #!g *
+! ,! *&6 7¯+-() $ V ## #' $#*( $(*()
,%,
#
',
)!*!,&&1+
(,*&+#++¯!*(
B!go-#(,&+!,%#+1,#1) !*((##1&Ó*(,
+!
)!
H
+o,Ó*!+&Ó1()
%*(]
-(%$)!+,1
#!%&!!
(
,#
)!Ó)&$&
+#+'$%-(!g
¯!!
G89*#
&+N1,
(
!!
()
)!*)!
+(+*((
'+N1
+
$+
g(*(*o*#
!$&
(
1!+<??B"+>9*<B1BB??9<"+B*B1-*B
9<?)!*f7&(V)&
()+1-#$g!*S!
,
@HÓ1Z!$&
(Z
1*!$
1,!*((#!g&$!!
)!)o¯',+1!g
¯!!
*!o#!+Ó-(V')(,¯(+,
Ó+#&\Ó%)1o
(),!
+!*É(,',o(#'
!)(
!!
(
!#!
N$,+)
!Ó(!)+!%g!)!()!)o!g*#'$+&
+
!!+!#1
)#
11¯($g&#$g1
)',!)(#+$)$(Ó
*( +)#%) #
) !g
¯!! 8o#+1 ,¯( #$ !
+!,',+!,[email protected];g&#
)',!**++!-*$*(#Ó
#Ó+') ɯ$! !#1 g(*( !g
' ¯!! *+! +
#
( !
#%N,+!,'+
)'"!g
#%1*+o-(
!*#!&
(Ó)!
7¯+,$()+*
(
$()*-o+go&C($
)(*( # Ó ¯,+ )$ ( !
#', ! ¯
Óo #( ,+!
!g
¯!! ( )! %$o !() ( % 7 %g
¯!!
¯,+'
(-)!#%!
#
W,@A6:%
+%
!g
¯!!
*$+,&&*#!g+!¯(o#É+!
#',!
##(,!#
')
)!
E F
'%
E )= F K '% B!g
'¯!!
l;$)&l;!]U$)&]!U
*! g(&1 $ ()'o ++(, #
( ,) ( !
#% #
,) (#
1
')ɯ$!!#151K¯+!*(&,1o,g
É
$go -
,*((, )! #
1 * ')o¯ !
# ¯+ ! $g! #+
¯
&+&!
#%*
))
%#K
7¯(o# !
#', ! 1,&$( $ #
,) ( !
#% #!,
l;!
Q6$7 Q6$7 S/ E/ /
)= III '&
/* E*
h D/
=+> * $+(
#É 1' &1 ¯ o o1 ¯ o * +1
#!g%
#!Ó')ɯ$!!#1=* o!(!#(
1
!+(Ó¯,¯&(=!g
¯!!
*#0)o%¯
Óo+!,')o
¯,¯&(#
1=)oI<*#1),
(,
+$+&:-,1
g1'$)o'#
*¯+$$&#
+(,*+#&,B[%
+%
!g
¯!!
1*+4)5
7¯(o#!'##g(&$]!1U
1#
¯!
¯!+o(#
1!,)(É##
1g(')ɯ$!*+&
#
!&166
@
'% /
IIA /
/ ''
< N 6 / D/
#+ N *
#%,)(É##
1&1:-)oÓ#+1Ó1$,)o
)+
¯!
#
')
)!g(&#)#!&
(,)Ó(#
1
%ɯ$!!
# !*#K
W,É #
+ g(& ¯+-() ( &,%, #É K 5#
¯(o#! !' ## -
,*(() )! K 1*+¯!* W, $&
)o!
#%, $& ¯ *+&$') !+o( )' #
1 )' &1 " )o
¯o*+!,&+))o!
#%,$&$%&\
,)O
1!'!!
(!+o(#+1Ó*!g
¯(,$&¯()0)o%&'+)o
*.
,
$g($&
+!*((,$,!
O 8/
8*
6 E* D/ E/
D*
6
'(
;&
KO&!&+o!É+(&*# $$,!\
,)!O+
II+IV) (!#(
K O I > O LÉoA?
')
l# &,! !
#', !
1*+¯!* W, *# !# )+#',
N1
+#'+!&$%#
73 K /
'*
$&
&*)Ó'$,!IÓ
IV)&
(!#(
I> ==I 73
73 (,
I =I 73
LÉo?73
7¯(#
+1
#(%-!+%,)+%g!!g
¯!!
¯!
!!#&Ó)#
*+&*((+#&,
AI
%
0
gg3
l!
#'g()+&
go*1¯!*!
,&()$)
')o¯ -, )o%, &É /+ ') $&-( )o%, , ()
$)-(%#&Éo,)$!7¯(g1$&-(
$#
#$,!#
+
'#
##
%+o*)+
6
51
$
&#$!-o%,$#!
.$&(g&$!+((,!$(
)o'
-!
!
:$#0+1+!#É,)#%,#((,*((,
)o'))+!$¯
7,
@@A
5$(0+1%&)¯(+o¯&+oI)54
2+1É+!
#',
(o
"!,!(#
1
1'#)1+,
$'
)o'
-¯&)$
,!%(#!,
+g#1
")#%+o,0+$&(*g
+)(#&,#'$#0+
£!*(*#*1,
!+o(
)o',)+#
,!
;É
%$1
'¯gV)&
(,+)ÉÓ)!#&$)()
)+
! É! g#1 0+ !-»#1 9 oo !#1 )o! #! !+(
#&#
#()É#)P$&)!#$!D6
9
k
(
:))+
!#%)&+)#')1""¯+!*)81,
$o-&(
10+¯+)())7!g!*
)1#',o(k7
+
&(0+*$)-&(
!-»#19
É
o
U
g
F8
& ¯
»
R
)
/ R
Z !
(
Q &
&<,)
¯
o'
&(
o'
»
R
!"!$L
o'
g
"$L)
&
/R
!
1
($
& Q ¯Ó
'
&
!TT,)
g
Éo
»
'
¯'
¯
W [
[
DUFWJ
[[ [
[
A
= & & = W !
&
!
2
(%
Ó
o
¯
'
4
(
+
@
&,:;:) Y
Ó
É
&)
ÉÓ
¯
o
'o
oo
R
¯
Ro
(
C
&
HgH
4
#DC)
Ó
Ó
¯
Ro
'
É
gg
'
o
U +
'
o
¯'
Ro
g
(
o
I
&,:<5)
o
K)(
!-»#!$91
%*(($¯
Ó',¯-((¯&&!,+!
$
$*¯()$=6H+/>Q
S»#g#¯#!*+'!*'+o
1¯(+1)#'&,1)$!0+$!**,+
&(
7#!+ -# #( É# P
$+o
!* + o#
# (, o( Ó *
! 1#& !#' %)o(#1
¯+(+&!+%)+
1!$Ó
*Ó & +,1
# ,1+!
#', +!
*+
%,o($É()o'$&-(
#g')+É
+#!0
'!&(o#%,
!#;A*$*'ÓÓ+!g'+1
+o o $*' *' !#1 ,*(
##1*o
#*()
&g&g(
!, $o() Éo,É ))# 1 fF Éo B» )Ó& ¯#
!#( *+ !# g&go
1g(+!,&#0
o$
Éo
'
5.
g
G
78(
*8g
g
É
'
SI
",
G
,
5
o
»
g
"
,",`a&,8$&
&,8,)aa.
a
&,`&&,85)$&,8,))aa9))
)
5"5`a&,8$&
&,85)aa.
a
&,`&&,8,)$&,85))aa9))
)
:%$) g(&&( g%, Éo,É 1 !$ #( ) Ó !)Ó£!*
)
$+'
#!(+1%)o(#!$(Ó&
+!*g-o(
)o'
,1¯(#
+1!&+(L @>@:][4b)
%R
¯!$'$g'$'$'S&$%oÉ'%!%!'
' " g$' ¯* %o!' TNJ T!% N#
J!!&"((!'Ó%(("U!V!/[email protected]&R
">
I
b + Z
I
b + Zc
S
- ----BB
D'
- ---,B
O
¯g
&T,
$)
- ---;.
I'
- ---BB
O
¯g
&=,
$)
- ---.;
O
- ---.;
A
&
#!¯¯#-
!!/
C+#
% ## $,( +! )&
É ¯+!* +
-( )#% + )54*,Ó
#$&(¯+-()+,É!(+(+
##() #! !() ¯(
#) + #
& /, É)o! %,
+(##%,)&
É
/,.#go
&#&1
£!*)$
)*,-(*¯$o#!!)cV!*¯+#%,)+
ɯ,
+!&+(
¯K)$1#@H=**,Ó+#g(,-#(¯(
-
&3,1¯,+',
+! 1g', * $ 0+*É + ,! ##() #! ' +
)&
É)ÉÓ%ÓIIYXg(,+1¯,+',+!*!!+1!
¦$j#@H>3-)oÓ##(+1*!o-!1--(Ó
)(+10+
>
"
S
bWc
I
bc
b + Zc
*
-.
- -1
< ;
- --.
- ---,
,5
- -<
< ;
- --;
- ---;
]
-.
- -<
< ;
- ---<- ----.
7¯(#
+)
#(*!Ó'!#1$
!
Ó#!3!*#)
#&
()Ó
#$,()o(
!!
($+(
'
1 " !g
'
Ó!
Ó#1[o*-(!#1[[.Ó!*)
+o#o'!#1**,Ó
1#!*¯)&Ó(
o
#
g!*((¯($,!*((o*-(!#!
$
$&
##(,
#!
o)oo+g(#É$&#-#0!+#!
++$,6
, , ,, ,,
, T,
,, T,,
('
#+ " *!
!-»#1oT "T )+!
1!Ó " ¯+(
1¯(o*-(
!#1
)o##(,&
7!Ó()$,!=#)¯()o+o'!#1
T!"G>L7G=I5o*-(,
(#'!#1TG=IL7 GAHI5
)o +<*</ % !-»#1 o +/ %% ¯ $*() Ó )o' ,¯&( II W
$É(#
##(,
#!A\7+1%$)'!!(¯,+',+!$
!
#
'
0
ÓÓ"
4
5ggÓÓ"016Ó-787
7(
#',!g
!!
!¯(go+'
oÓ%,
!#+&
!!#¯())#!+*!+o*'o!!#1
!$#)#(,+#Ó%,%)o(#É
*¯$&)#!0gÓ
B()g!!Ó(*',Ó%g#!g',
#',
',
#!!Ó¯+',+o!g
¯!!
*,,!¯)£)
Ó0gÓ*)o#!g',
',#!!Ó#
')!#!!+#
+',Ó8#go
#%)87¯¯-(1,&$($¯+#
+!Ó
)o(
AA
* %- Ó $+&*( $)o1 1 !-» * !+(Ó !#( * *+'
)o'$+&
+17*oÓo*-(+&
(#!,'Ó#(
!-»#!
o1
)o)(#!Ó
)o)#Ó1,!*
(
&
l!&(,+(
$&1
+#')!¯+')1')!
I H H
((
;+*%g
'!*¯
$#
(,¯+(
o##
+(+&)!Ó#¯!
+,&$($!ÓN
(,
!
$
!!Ó()$$)o'+&
(!¯+E6
m
E m I
E E E
()
E W! W! mH
#+W!*Ug(
+#!
!-»-)¯(+o
!-»o1Ó®-()
=H*
&(#))+#%,U
%,!#((,+!,',+!,!
+V)!
3#1'
&(#)1
1!$#*%,+)(#6o
ÓEGE*
m#EGE*!
% +
1
mE m
XE YE YE XE
XE YE YE XE
(*
7¯(0gÓ1*+)$+6G#!go¯%%#!Ó
8%#¯%,)Ó#(
!6
U5
W! m
E m
),
m
m
E
E
E E H
:)$,!*)$+
¯!
,
#)Ó
(+1*0$#'Ó
7¯ &
+!*(() %g! + (, ! [email protected] * ¯ 1!Ó( o, $&#
+(,
()+#%,U
%,!#(6YZ6&+Y6&"X$Z6&+>X6&
E
EE mE
m
E
E
XE YE YE XE
EE
XE YE YE XE
)
7#!+)&#+$#
#!
g#!U
%)!#)*)Ó'0gÓ+g(
$!
#%,+ )É*#!#EEE8Ei$#@H>*+,+!$
$,!
A<
E
EE
,EE
)
#%1
%&$1)#',$*U
%,!#(
#',+1E*!+(Ó
!Ó
%*)
'0gÓ
¯
É
6
(
&
¯
É)
+
&<B)
'
g
'
&`)
¯
g'
6
(
>&K)
d&K)
(
&
Éo) ('
6
(
Y&K)
+&K)
(
&4)
&4)
o
e
&)
Éo 6
(
&
('
6
()
'
o
'Ó
(
¯
¯
R
¯
'
& ')
(
¯
oÓ
'É
''
¯'
' Ó
¯o
¯
, <
[ ? \! >!
A A?1
I , <
L
®
L
®
*
G * 0
G G G
>&K)
d&K)
*
G * 0
G G G
+&K)
Y&K)
*
* 0
G
K
K
*
* 0
G
K
K
5#'o+1¯(+o',Ó+'
(#'Ó'+!+!
¯-()
(,
É#'$#'
1)+#%,U
%,!#(*!#
,1
#'0gÓ!+1*&+¯!#( ,1
#%6
,F
F
F W!
F
)$
#+F*%-#
!-»#Ó$)1
+!
($,ÉHAH$*#%,
#
(*!##1*'f
7$&)#6 :$, HA *go* !
( !
+#Ó%, %)o(#É ¯%, !!
(,Ó1++o
%,#&
#É$H]
$,!%g0g*¯)¯(+o
+$ g( %-#! Ó * 7+W! F, Ó
1
%& $ , Ó !
% % # * $,
+) #
1)&o!¯+Ó
$ÓFFo
A>
]
-(¯(#
+1%g!0gÓ¯Ó)o!
!-»#!o1
¯(+#+1
$$++(
,
#)Ó
$
'$
$'
!¯ ¯ 5 @= / +' )( )o Ó %g 0g Ó +,1!***+!g&#!Ó&(3*-oo-(
)ÉÓ)($)o!g
¯!!
&( ,
+#! !#! +#! ¯ ¯ #+$ )ÉÓ +*( #
+')!(Ó($
())$Ó',!!#+$&É!Ó(*(
($#&
&Ó84
!]¯&#@@<83+
-(¯(g!$,-(¯!!
)ÉÓ
%+#
%##Ó+
Ó#!$g(,$($*)'!
'#%,Ó
A

Podobné dokumenty

detaily zde

detaily zde ݸ¿´±«°µ¿ -» ²¿½¸?¦3 ²¿ ¬®¿-» ³»¦· Ю¿¸±« øÓ´¿¼±« Þ±´»-´¿ª3÷ ¿ Ì«®²±ª»³ô °±¼ -µ¿´²3³ ³4-¬»³ Ü®?¾-µ7 -ª4¬²·8µ§ô ª ³¿´7 ±¾½· ر†µ±ª·½»ò ݸ¿´±«°µ¿ ¶» ·¼»?´²3³ ³3-¬»³ °®± µ«¬·´§ ø³±‚²± ª§¬ª±(·¬ °(»-¬¿ª...

Více

březnové číslo

březnové číslo R ( EOX ' + W *

Více

2007

2007 * H- S A > , * / ? ! *H N

Více

file

file 'REDY\SODFKRY£Q¯QDVWDYHQ¯]Y¿URE\  'REDY\SODFKRY£Q¯QRY«SURJUDPRY£Q¯ ...

Více

www.eurolines.cz 50

www.eurolines.cz 50 OSLO – STOCKHOLM

Více