usnesení č. 4 ZO-2013 ze dne 27.6.2013 - Krnsko

Komentáře

Transkript

usnesení č. 4 ZO-2013 ze dne 27.6.2013 - Krnsko
USNESENí č. 4
za I 2013
ve smyslu § 87 zákona č. 128/2000 Sb.
zjednání zastupitelstva obce dne 27. 06. 2013
Zastupitelstvo obce Krnsko
a) schvaluje
- program jednání zastupitelstva, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
- závěrečný účet Svazku obcí Jizerní Vtelno, Písková Lhota a Krnsko za rok
2012 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí za rok 2012,
a to s výhradami, na základě nichž přijme Svazek opatření k nápravě
zjištěných chyb a nedostatků do konce roku 2013.
- obsazení funkce člena správní rady OPS zdravotní středisko JUDr. Ivanem
Grasevem a funkce člena dozorčí rady OPS zdravotní středisko Františkem
Honcem.
- rozpočtové opatření č. ·3/2013.
- peněžitý dar ve výši 50.000,-Kč poskytnutý na povodňovou pomoc obci
Lounky u Roudnice nad Labem.
- nabídku na čerpací zkoušku nového vrtu pro Krnsko ve výši 98.445,-Kč,
kterou zpracovala a zkoušku provede firma: AQUABEST, Švermova 275, 273
03 Stochov.
- záměr obce Krnsko prodat parcelu č. 45/48 o výměře 18 m2 nově oddělenou
na základě GP č. 264-60/2013 z pozemku č. 45/9 ve vlastnictví obce Krnsko.
Záměr bude vyvěšen na úřední desce po dobu 15-ti dnů.
b) bere na vědomí
- zprávu o činnosti.
c) ukládá
- starostovi zajistit další (min. dvě) nabídky na odvodnění
komunikace u autobusové zastávky Vystrkov.
Místostarosta:
Gabriela Dvořáková
Ao-.d
a opravu místní
~tarosta:
Upr. Ivan Grasev

Podobné dokumenty

Zahájení územního řízení

Zahájení územního řízení pFistupndm mistd u stavbv ii pozemku na nichi se md stavba uskuteinit, a to do aob7 veFejn6h o istn ih o jedn 6n i. Dotden6orgdny,fdastniciiizenia veiejnostmohouz6vaznS stanoviska, n5mitkya piipomi...

Více

Dohoda o provedení produkce hudební skupinou IMPULS

Dohoda o provedení produkce hudební skupinou IMPULS poškození vybavení orchestru účastníky produkce nebo živelnou pohromou; c) na oddělené umístění souboru od diváků, přípojku 220 V, vhodné osvětlení souboru ; d) na stůl uprostřed sálu pro zvukaře e...

Více

214602290_0_64471 - Obec Velký Rybník

214602290_0_64471 - Obec Velký Rybník Městský úřad v Pelhřimově, odbor výstavby Vám, jako účastníkovi tohoto řízení, v příloze zasílá stejnopis podaného odvolání a současně podle § 39 odst. 1 a § 86 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., sprá...

Více

UR pro opatrovníka a Petra Vondráka

UR pro opatrovníka a Petra Vondráka Městský úřad v Pelhřimově, odbor výstavby, jako stavební úřad věcně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdě...

Více

108 Rokycany-Strašice-Hořovice (so - ne)

108 Rokycany-Strašice-Hořovice (so - ne) Osek,Vystrkov;x Osek;x Komárov,,Buzuluk;x Komárov Jivina Olešná Cheznovice,,ObÚ Těně,,rozc.2.0 Těně Těně,,rozc.2.0 Těně,,Smolárna Strašice,,Dvůr Strašice,,U Libuše Strašice,,ObÚ Strašice,,Huť Straš...

Více

108 Rokycany-Hořovice (so+ne)

108 Rokycany-Hořovice (so+ne) Strašice,,Dvůr Strašice,,U Libuše Strašice,,ObÚ Strašice,,Huť Strašice,,Mikulíkův mlýn Strašice,,Melmatěj Dobřív,,chaty Dobřív,,Na Fořtovně Dobřív Hůrky,,rozc.3.0 Dobřív,Pavlovsko Hrádek,,nad záv. ...

Více

Propozice - Klub krátkosrstý ohař

Propozice - Klub krátkosrstý ohař 4) Důvodem pro podmínku uvedenou v bodě 3, v souladu se statutem MJN –CO je

Více