Zpravodaj Hovezi 6-2010

Komentáře

Transkript

Zpravodaj Hovezi 6-2010
ročník XXII., číslo 6/2010
Zdravé léto ● Školáci ve Vídni ● Výsledky literární soutěže ● Společenská kronika ● Fotbalový turnaj
NETŘEBA V ČERVNU O DÉŠŤ PROSITI - PŘIJDE, JAK ZAČNEM KOSITI
Kosení trávy a řezání
smrkové kulatiny „hrbaňú“
Více se dočtete
na druhé straně
zpravodaje.
Hovězský zpravodaj
_ soutěž _ kosení trávy a řezání hrbaňú _ soutěž _ kosení trávy a řezání hrbaňú _ soutěž _ kosení trávy _
Kosení trávy a řezání smrkové kulatiny „hrbaňú“
V sobotu 19. června 2010 v odpoledních hodinách za slunečného počasí se
v místní části Hořansku, v těsné blízkosti
hospůdky U Mrázů, uskutečnil nultý ročník soutěže o nejlepšího sekáče. Na louce
rodiny Chrásteckých se na start postavilo
celkem sedm sekáčů, kteří měli za úkol
v co nejkratším čase klasickým nářadím
pokosit sedmnáct metrů dlouhý a metr
osmdesát široký pás louky.
Soutěž se odehrávala v přátelské a veselé atmosféře, poněvadž většina přihlášených sekáčů trávy byla z Hovězí.
Nebyla nouze o vzájemné špičkování,
povzbuzování a soudsedské hecování.
Čtyřčlená porota si před soutěží stanovila tři kriteria hodnocení. V první řadě se
jednalo o vzhled startujících, nakolik zachovávají tradiční oblečení. Zde na celé
čáře zvítězil čtvrtý soutěžící pan Jindřich
Janáč, který svou valašskou košilí a vysokými holýnkami okouzlil spousty přihlížejících diváků.
V celkovém měřítku hodnocení měl
velkou váhu dosažený čas a důležitá byla
také kvalita pokosu a strniště. Hned první soutěžící pan František Janošík předvedl solidní čas a dobrou kvalitu sečení,
která mu v závěrečném součtu vynesla
celkově třetí příčku. Druhým soutěžícím
byl Jiří Chrástecký, který svým netradičním náčiním, celokovovou kosou, ohromil přítomné. Uvolněnou a velmi dobrou atmosféru svým výkonem podpořil
třetí startující pan MVDr. František
Kovář, který si dopřával i přestávky
na broušení své kosy.
V druhé polovině startovního pole se
schylovalo k nelítostnému boji o stupně
nejvyšší. Jediný přespolní účastník pan
Josef Urban z Jablůnky se svým dobrým
časem 2,39 minut a velmi kvalitním pokosem usadil na první příčce. Šestým
soutěžícím byl Josef Chrástecký, který
hned po prudkém startu ohromil všechny diváky svou rychlostí. Od jeho kosy
kromě trávy, létal i mech a tím jeho strniště bylo vyhodnoceno jako nejlepší.
Do cíle dorazil i s vítězným časem 2,25
minut. Poslední na trať se vydal domácí
závodník pan Václav Mráz st., který
v solidním čase uzavřel soutěž a ke spokojenosti majitele louky pokosil zbývající část pozemku.
Druhou soutěž sobotního odpoledne,
řezání smrkové kulatiny hrbaňú, zahájila
dvojice Jindřich Janáč a Václav Mráz st.
Za velkého povzbuzování diváků se první
soutěžní dvojici podařilo uřezat klát
za 1,12 minut. Sourozenci Jiří a Josef
Chrástečtí měli svou hrbaňu dobře na-2-
broušenou, o čemž svědčil jejich čas 0,53
minut, který jim vynesl druhé místo.
Hovězský zpravodaj
_ soutěž _ kosení trávy a řezání hrbaňú _ školka - trempíci _ soutěž _ kosení trávy a řezání hrbaňú _
Domácí bratři Miroslav a Václav Mrázovi
museli opustit výčepní pult a taktéž se
chytit hrbaně. Přítomní štamgasti jim drželi palce a s konečným časem 1,05 minut
se umístili na třetím místě.
Čtvrtá dvojice, oba Františkové,
Janošík a Chrástecký, předvedla krásný
výkon s vítězným časem 0,52 minut.
Na pátou soutěžní dvojici se těšili všichni přítomní, poněvadž byla tvořena zástupkyněmi něžného pohlaví. Marie
a Eva Chrástecké dokázaly divákům, že
i ženy mají dobré vlohy pro náročné řezání dřeva. Jejich čas nebyl rozhodující,
avšak za svůj výkon si zasloužily poděkování a samozřejmě sladkou odměnu.
Poslední dvojici tvořili opět dva
Františkové - zástupci SDH a místní pálenice, společnosti Nakape. Jednalo se
o pana Kováře a Koňaříka, kteří chtěli
zkusit zařezat si netradiční hrbaňou. I jejich výkon byl obdivuhodný, avšak nezamíchali pořadím na předních příčkách.
Po skončení obou soutěží bylo provedeno vyhodnocení a předání diplomů
a cen. Starosta obce pan Antonín
Koňařík poděkoval všem soutěžícím
za předvedené výkony, porotcům za hodnocení a divákům za povzbuzování,
s velkým přáním navázání na tento nultý
ročník i v příštích letech. Poděkování si
Trempíci z hovězské školky
V letošním školním roce jsme s předškoláky navázali úzkou spolupráci s myslivci z Mysliveckého sdružení Vsacko Hovězí.
Dlouhodobý projekt jsme zaměřili na poznávání různých míst a kopců , které
se tyčí nad Hovězím. V letošním roce to byla SKALKA a DUBČÍ ve všech čtyřech ročních obdobích.
Děti pozorovaly faunu a flóru na podzim, v zimě jsme šli po stopách Jettyho
kolem krmelce a posedu Jožky Šimčíka, jaro jsme přivítali dlouhou vycházkou
kolem rybníků v Dubčí, v červnu absolvovali stejnou trasu s poznáváním lučních
květin až k oboře s divočáky. Vše jsme vždy završili opékáním špekáčků – pokud počasí dovolilo, tak na zahradě MŠ Hovězí.
V lednu 65 dětem ve školce pan Kovář Josef a MVDr. Durmon Jiří povyprávěli o zvířatech v zimě, donesli spoustu shozů, trofejí a děti se předvedly svými
znalostmi z oboru zoologie – poznávání stop zvěře, způsobu jejich života po celý rok atd.
Děti se na tyto akce těší - je to opět něco nového, užijeme si i spoustu legrace
a máme na co vzpomínat. Vše je zdokumentováno ve fotografiích, kresbách dětí v albu i na stránkách MŠ Hovězí - www.estanky.cz. Tento dlouhodobý projekt
zajišťují Hana Dohnalová a Magda Minarčíková.
Ve školním roce 2009/2010 jsme uskutečnili 5 zdařilých akcí.
-3-
zaslouží i majitelé restaurace U Mrázů
za výborné zázemí a dále majitel louky,
na které se konala soutěž v kosení pan
Chrástecký.
Antonín Koňařík,
starosta obce
Hovězský zpravodaj
_ informace ze školy _ zdravé léto _ informace ze školy _ zdravé léto _ informace ze školy _
Zdravé léto s pětkou
Národní síť podpory zdraví, o.s., podpořeno Nadačním fondem Albert
a Nadací rozvoje občanské společnosti,
připravilo pro žáky 4. a 5. třídy naší školy zajímavé, hravé a přitom velmi potřebné a poučné dopoledne.
Celý integrovaný program vedly
MVDr. Kateřina Janovská a Mudr.
Šárka Nováková z OHS Vsetín.
V první části projektu žáci vypracovávali ve třídě test. Nešlo však o nějaké
zkoušení dětí. Otázky je vedly k zamyšlení nad tím, jak důležitý je pro ně pohyb, že ne každé jídlo je pro ně prospěšné, jak zabránit úrazu ve škole, doma
nebo v dopravě.
V testu byla i část „Umím si vybrat
dobré jídlo“ a Žízeň a hlad mě nedohoní.
Druhá část, ryze praktická, děti opravdu zaujala, pracovaly s chutí. Po rozdělení do pěti skupin a připravení pěti stanovišť si společně s MVDr. Janovskou
zacvičily, obkreslily si ruku a do každého prstu si zapsaly, kdy je nutné si umýt
ruce, některé dost přemýšlely. Velmi
dobře se zorientovaly v dopravních značkách. Oblíbeným nápojem našich dětí je
kofola. Jak se divily, kolik cukru obsahuje 1 sklenice poté, když provedly podle
návodu pokus, který jim to prozradil.
Nakonec si připravily zdravý jídelníček. Zpět do tříd odcházeli žáci i jejich
učitelé velmi spokojeni. Jsme rádi, že
nám byl projekt nabídnut a věříme, že
mnohé získané poznatky a zkušenosti
naše děti využijí i během blížících se
prázdnin. Oběma lektorkám děkujeme.
Učitelé 4. a 5. třídy
ZŠ Hovězí
-4-
Hovězský zpravodaj
_ informace ze školy _ za poznáním do Vídně _ Literární soutěž _ _ informace ze školy _
Za poznáním do Vídně
jsme se vypravili na počátku června.
Už ve škole nám sliboval pan učitel dějepisu překvapení. Z autobusu jsme vystoupili na Muzejním náměstí a rovnou
do parku, kterému vévodí monumentální sousoší Marie Terezie. Jaké bylo to
překvapení? Pan učitel nám řekl: „Tady
se všichni pokloňte Marii Terezii za to,
že můžete chodit do školy.“ No, nelze
říct, že bychom tím byli všichni zrovna
nadšeni, a který žák by také byl, ale
„fórek“ se panu učiteli vydařil. V budoucnu jeho slova možná opravdu doceníme, a proto jsme se před sochou
všichni také vyfotili.
Další zastavení bylo u parlamentu.
Po prohlídce krásné budovy klasicistního slohu, jejíž rampu zdobí mramo-
rové plastiky řeckých a římských historiků, jsme si poslechli zajímavost
o návštěvě našeho prvního prezidenta
T. G. Masaryka na půdě parlamentu
ještě v době před vznikem Československé republiky.
Prošli jsme oblastí Hofburgu a už
stojíme před svatoštěpánskou katedrálou. Tísní se tu spousta lidí. Rakušané
totiž slaví státní svátek – Boží tělo. Se
zájmem jsme sledovali průvod
Vídeňanů, zpívajících náboženské písně. V jeho čele kráčeli slavnostně oděni církevní hodnostáři. To byl důvod,
proč jsme se nedostali na prohlídku
chrámu. Většina z nás tedy vystoupala
na 137m vysokou chrámovou věž, odkud jsme měli Vídeň jako na dlani.
Císařská hrobka Habsburků se nachází pod kostelem Kapucínů. Líbila se
nám krásná dvojitá rakev Marie Terezie
a jejího manžela, císaře Františka
Štěpána I. Pravým opakem je jednoduchá rakev jejich syna, Josefa II. O tom,
že je o návštěvu hrobky zájem, svědčily
čerstvé květiny a rozsvícené svíce.
Zlákal nás také Dům moře. Zblízka
jsme se ocitli v podmořském světě.
Celý výlet jsme zakončili v zahradách Schönbrunnu. Na prohlídku
zámku už nebyl čas, ale ještě teď cítíme nádhernou vůni mnoha pestrobarevných keřů růží.
Protože obchody byly ve svátek zavřeny, koupili jsme si zde drobné dárečky pro rodiče a sourozence. A pak
už nás čekala jen delší cesta autobusem domů….
Žáci ZŠ Hovězí
Výsledky literární soutěže – květen 2010
Výsledky: I. stupeň
1. Světinská Martina, 3.B.
2. Mikeš Ondřej, 3.A.
3. Galetková Rozálie, Kotrla Jakub, 3.A.
Výsledky: II. stupeň
Trtíková Monika + Sucháčková
Kristýna, 7.A.
Kašparová Tereza + Tkadlecová
Kateřina, 7.A.
Kocourková Tereza + Metelková
Kateřina, 7.B.
Poděkování patří všem, kteří se zúčastnili této soutěže.
Vítězná povídka od Trtíkové Moniky
a Sucháčkové Kristýny:
PRINCEZNA PYNŽĎULÍNA
Byla jednou jedna malá královská
vesnička jménem Huslenky. V té vesničce žila krásná, zlatovlasá a modrooká princezna. Princezna byla zlá,
pyšná a jmenovala se Pynžďulína.
Nikoho neměla ráda, na všechny byla
zlá a její ubohý tatínek si s ní už nevěděl rady. Musela mít všechno co chtěla, jinak začala křičet až okna praskala. Desítky princů odmítla, protože
pro ni nebyli moc urození a bohatí.
Když přišel den „D“, tak přiletěl
do údolí strašný, ošklivý drak, který
požadoval jednou za rok ženu na pokrm. Každým rokem se hlasovalo a letos byla vylosována princezna. Po celých Huslenkách musely být vyvěšeny
černé prapory, záclony a vlajky.
Princezna ječela, že se drakem sníst
nedá, až zase okna praskala. Nakonec
křičela tak moc, že si vyřvala hlasivky
a nezbývalo jí nic jiného, než odejít
hledat draka, aby nepodpálil celé
Huslenky. Nakonec byla z hledání tak
unavená, že usnula na okraji bažiny
na Makytě. Jak se vzbudila, uviděla
draka, jak k ní běží a chystá se ji
sníst. Jenomže drak si nevšimnul bažiny, která se nacházela kolem princezny. Jak běžel, zabořil se do bařiny,
ta ho vcucla až po špičku nosu a tak
se drak utopil. Od té doby se princezna poučila a už pyšná a lakomá nebyla. Byla už hodná, milá a konečně si
-5-
našla svého prince, kterého si vzala
za muže. Ta svatba se konala i na počest toho, že už byla vesnice Huslenky
osvobozena od strašného draka, který
tuto vesnici sužoval. Jelikož drak zahynul v bažinách, chtěli jedno údolí
pojmenovat Bažiny, protože právě zde
drak zahynul. S tím sice lidé moc nesouhlasili, a tak si trochu název bažiny nechali přejmenovat na Bařiny.
A jestli princezna a její rodina neumřeli, tak žijí dodnes!
Hovězský zpravodaj
kino _ společenská kronika _ inzerce _ kino _ společenská kronika _ inzerce _ kino _
Jubilanti v červnu
4. července 2010 v 20.00 hodin
IRON MAN 2
Akční film USA, 125 min., český dabing, mládeži přístupno od 12 let.
- Komiksový superhrdina Iron Man dočkal druhého dílu. Ten
slibuje další intenzívní zážitek.
Vstupné: 40,- Kč
11. července 2010 ve 20.00 hodin
SEX VE MĚSTĚ 2
Romantická komedie USA, české titulky, mládeži přístupno od 12 let.
- Carrie, Samantha, Charlotta a Miranda jsou zpátky.
Vstupné: 40,- Kč
18. července 2010 ve 20.00 hodin
ROBIN HOOD
Historický film USA, 148 min., české titulky, mládeži přístupno od 12 let.
- Zapomeňte na všechno, co jste kdy slyšeli o slavném zbojníkovi Robinu Hoodovi. Režisérská legenda Ridley Scott
Surá Božena
80 let
Hovízky 406
Šimčíková Ludmila
70 let
Potoky 702
Martišková Marie
75 let
Kaštýl 475
Trtík Josef
70 let
Veřečný 551
Janiš Josef
70 let
Hořansko 158
Kovaříková Ludmila
70 let
Hovízky 399
Janušová Marie
80 let
Veřečný 445
Přejeme vše nejlepší do dalších let milým jubilantům.
Narození
Martin Šerý
Dolansko 420
Stela Šrámková
Hovízky 427
Rodičům blahopřejeme k narození dítěte.
Úmrtí
Ševčík Josef
78 let
Kaštýl 476
Mejstříková Ludmila
81 let
Střed
15
Blízkým příbuzným vyslovujeme upřímnou soustrast.
vám odvypráví vlastní verzi tohoto příběhu. Ta je temná, jak
temný byl raný středověk, v němž se film odehrává.
Vstupné: 40,- Kč
BENE TRADE s.r.o.
Změna programu vyhrazena!
Tento program lze nalézt na Internetu a to na adrese:
http://obec-hovezi.cz
tel.:
571 437 480
tel/fax:571 424 293
mobil: 603 202 849, 724 364 673
e-mail: [email protected]
info:
www.benetrade.cz
Ohrada 791
- mezi prodejnou LIDL a areálem ČSAD
75501 Vsetín
Naši léta zaběhlou prodejnu jsme přestěhovali z areálu KOTRLA a.s. v Rokytnici
do PRODEJNÍHO SKLADU na Ohradě vedle supermarketu LIDL.
V naši prodejně naleznete jak zcela nové zboží:
LOŽISKA, GUFERA, MANŽETY - včetně atypů
KLÍNOVÉ ŘEMENY, O-KROUŽKY - Rubena, Optibelt
MAZACÍ TECHNIKA - lisy, olejničky, maznice
NÁŘADÍ - Knipex, Ajax, Fortum, Stahlwille
LEPIDLA, TMELY - Loctite, Cyberbond
PALETOVÉ VOZÍKY, RUDLY - prodej, servis
GUMY, PRYŽE, HADICE - všech průměrů a provedení
ELEKTROMOTORY - KEM, Siemens
SVAŘOVACÍ TECHNIKA - výrobce Kuhtreiber - Třebíč
PŘÍSLUŠENSTVÍ - pojistné kroužky seger, zajišťovací
matice KM, podložky MB
tak zboží výkupové - za bezkonkurenční ceny:
NÁŘADÍ, NÁSTROJE - vrtáky, nože, plátky
ELEKTROMATERIÁL - jističe, stykače, svítidla, relé
SPOJOVACÍ MATERIÁL - prodej na kila
ARMATURY - ventily, šoupátka, klapky
MOTORY, PŘEVODOVKY
ELEKTRODY
a nově také BAZAROVÝ prodej - dovoz z Anglie:
PŘÍMOTOPY
VENTILÁTORY
LAMPY
VYSAVAČE
MIXÉRY
MIKROVLNKY
KONVICE
ŽEHLIČKY a mnoho dalšího
Přijďte se sami přesvědčit ve všední den a mnoho dalšího
od 7.00 hod do 15.30 hod.
Případně i jinak po telefonické domluvě.
PS: Vykoupíme od vás starší nepoužité zboží z vše uvedného sortimentu.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU
-6-
Hovězský zpravodaj
_ inzerce _ sport - fotbalový turnaj _ inzerce _ sport - fotbalový turnaj _ inzerce _ fotbalový turnaj _
PLOTY – PLETIVO – MONTÁŽE
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00
Otevírací doba: Po – Pá 8.00 -15.00 nebo po telefonické domluvě na tel.: 722 550 000
DOPRAVA ZDARMA PŘI NÁKUPU NAD 7000,-Kč. (Jinak 300,-Kč.)
POPLASTOVANÉ PLETIVO KOMPAKT (ZELENÉ)
4 - hranné bez zapleteného napínacího drátu, drát průměru
1,65 mm, s poplastováním 2,65 mm, oko 50 mm
Výška pletiva
Cena za bm
Balení
125 cm
56 Kč
25 m
100 cm
150 cm
160 cm
180 cm
200 cm
45 Kč
59 Kč
67 Kč
81 Kč
84 Kč
Celkem
25 m
1.125 Kč
25 m
1.475 Kč
25 m
25 m
25 m
1.400 Kč
1.675 Kč
2.025 Kč
2.100 Kč
PLOTY - PLETIVO
– zabýváme se výstavbou a prodejem
oplocení, jako jsou poplastovaná nebo
pozinkovaná pletiva, apod. Kompletní nabídku zboží a služeb naleznete na www.
ploty-pletivo.cz.
GARÁŽOVÁ VRATA OD 9.999 Kč
Výklopná, rolovací i sekční a to jak ruční
tak s pohonem na dálkové ovládání, včetně montáže. Více informací naleznete na
www.vrata-ostrava.cz.
DĚTSKÉ DOMEČKY - www.detske-domky.cz - Tel.: 722 557 777
TÚJE NA ŽIVÝ PLOT OD 10 KČ, SEKÁNÍ TRÁVY
Kompletní nabídka je na www.thuja.cz nebo na tel.: 722 557 777
Fotbalový turnaj „O Pohár starosty obce Hovězí“
Stalo se již milou a pěknou tradicí
v naší obci, že každoročně v měsíci
květnu se na místním fotbalovém hřišti
scházejí bývalí fotbalisté a nadšenci,
kteří mají fotbal neustále rádi, aby změřili své síly na hovězském pažitu.
Tradičního fotbalového turnaje se účastní čtyři týmy z údolí Hovízky, Dolanska,
Dědiny a Hořanska. V letošním roce
z důvodu nepříznivého počasí se první
termín konání fotbalového turnaje v polovině měsíce května musel zrušit.
Druhý termín stanovený na sobotu
29. května 2010 již vyšel a za krásného
slunečného počasí se na místním hřišti
sešli zástupci všech čtyř mužstev.
Krátce po poledni vedoucí mužstev pod
dozorem starosty obce rozlosovali sled
utkání tohoto turnaje. Do prvního soutěžního utkání nastoupila družstva
Dědiny a Hovízek. Průběh utkání byl
vyrovnaný, avšak do vedení šli fotbalisté Dědiny gólem Radka Šímy. V druhém poločase vyrovnal po pěkné akci
Hovízek Libor Bláha. V závěru dramatického utkání strhli vítězství na svou
stranu hráči Dědiny, za které skóroval
Jirka Durmon.
Ve druhém zápase na sebe narazily
týmy Dolanska a Hořanska. Mužstvo
Ho-řanska bylo v pozici obhájců loňského vítězství. Popravdě musíme říci,
že celek Dolanska do letošního turnaje
Hořansko
Dědina
-7-
Hovězský zpravodaj
_ sport _ fotbalový turnaj _ sport _ fotbalový turnaj _ sport _ fotbalový turnaj _ sport _ fotbalový turnaj
nastoupil bez svých opor bratrů
Štrbíkových. Na hře toto oslabení bylo
poznat a hráči Hořanska, díky gólu
Jaroslava Jakubkoviče a dvou gólů
Lubomíra Kovaříka, zaslouženě tento
zápas dovedli do vítězného konce.
Třetí zápas obstaraly mančafty
Dědiny a Dolanska, které po vyrovnaném průběhu nakonec pouze remizovaly 0 : 0. Ve čtvrtém zápase mužstvo
Hořanska deklasovalo mužstvo Hovízek
rozdílem třídy a utkání skončilo 5 : 1.
Za Hořansko se do sítě soupeře trefil
dvakrát Lubomír Kovařík a po jednom
gólu dali Radim Hudcovský, Karel
Hajda a Pavel Tkadlec. Za poražené
čestný gól vsítil Radim Kašpar.
V poslední sérii dvojzápasů na sebe
narazila mužstva Dědiny a Hořanska.
Při pohledu na tabulku fotbalového turnaje bylo zřejmé, že mezi těmito týmy se
rozhodne o vítězi turnaje. V prvním poločase nebyla nouze o krásné fotbalové
náznaky a šance byly na obou stranách.
Ve druhém poločase, po školácké chybě
gólmana Hynka Hromady, se ujal vedení
celek Hořanska po gólu Lubomíra
Kovaříka. Ten samý hráč ke konci utkání přidal ještě jeden pojišťovací gól a bylo rozhodnuto o vítězi utkání a turnaje.
Poslední zápas měl s konečnou platností
naopak rozhodnout o posledním místu
turnaje. Tým Dolanska si po bojovném
výkonu poradil se spoustou zraněných
hráčů Hovízek a zaslouženě vyhrál po
vstřelených brankách dvou Miroslavů
Novosada a Trlice 2 : 0.
Po skončení posledního zápasu starosta obce Antonín Koňařík vyhlásil nejlepšího brankáře turnaje, kterým se stal obdržením pouze jednoho gólu Robin
Slováček. Nejlepším střelcem se šesti
střelenými góly byl vyhlášen Lubomír
Kovařík. Tým Hořanska dosáhl i na poslední individuální cenu nejstaršího hráče, kterým byl vyhlášen Zdenek Hnátek.
Vyhlášení pokračovalo celkovým
pořadím turnaje, kde čtvrtou příčku ob-
1) Dědina
1) Dědina
Dolansko
Hovízky
sadilo mužstvo Hovízek. Na druhém
a třetím místě se umístila dvě mužstva
celek Dědiny a Dolanska se shodným
počtem bodů, stejným vzájemným zápasem a s celkovým skórem. Poprvé
v historii fotbalového turnaje „O Pohár
starosty obce Hovězí“ se losovalo o druhou a třetí cenu. Los vyhrál celek
Dědiny a tím mužstvo Dolanska si od-
neslo cenu za třetí místo. Tak jako vloni
i v letošním roce první příčku obsadilo
mužstvo Hořanska, které převzalo vítězný pohár. Závěrem starosta obce poděkoval všem hráčům a divákům
za účast na letošním ročníku a začaly
bujaré oslavy vítězného celku.
Antonín Koňařík,
starosta obce
2) Hovízky
3) Dolansko
4) Hořansko
Body
Pořadí
2:1
0:0
0:2
4
2-3
0:2
1:5
0
4
0:3
4
2–3
9
1
2) Hovízky
1:2
3) Dolansko
0:0
2:0
4) Hořansko
2:0
5:1
3:0
Hovězský zpravodaj vydává Obecní úřad Hovězí, registrace: MKČRE 15664, sazba: Mikeš Josef, tisk: Grafia Nova - Rožnov p. R.
Cena 5 Kč. Neprošlo jazykovou úpravou. Telefon: 571 445 088, fax: 571 445 011, e-mail: [email protected], www.obec-hovezi.cz.

Podobné dokumenty