Integrační nástroje a jejich vazba k CASE a modelování vůbec

Komentáře

Transkript

Integrační nástroje a jejich vazba k CASE a modelování vůbec
Integrační nástroje a jejich vazba k CASE a
modelování vůbec
SEMESTRÁLNÍ PRÁCE
Předmět: 4IT450
Tým: Romana Černovská, Andrea Filipová, Tomáš Peroutka, Tomáš Verner, Michal Malý
Semestr: LS 2010
Vyučující: prof. Ing. Václav Řepa, CSc.
Obsah
1 Úvod..........................................................................................................5
2 Integrační nástroje....................................................................................5
2.1 Systémová integrace..........................................................................5
2.1.1 Výhody systémové integrace........................................................6
2.1.2 Úrovně systémové integrace........................................................6
2.2 Klasické pojetí systémové integrace ..................................................6
2.3 Softwarová integrace..........................................................................8
2.4 Integrace podnikových aplikací...........................................................9
2.5 Datová integrace..............................................................................10
2.6 Integrace uživatelského rozhraní......................................................11
2.7 Mezipodniková integrace..................................................................11
3 SOA - service-oriented architecture........................................................12
3.1 Principy SOA.....................................................................................13
3.2 Společné vlastnosti současné SOA................................................... 14
3.3 Výhody a nevýhody SOA...................................................................15
3.4 Problémy při přijetí SOA....................................................................15
3.5 Životní cyklus SOA............................................................................15
3.6 Životní cyklus SOA podle společnosti IBM.........................................16
3.7 SOA v číslech....................................................................................18
3.7.1 Studie společnosti IBM................................................................18
3.7.2 Studie Forrester Research .........................................................19
3.7.3 Umístění předních firem podle SOA Governance........................20
3.7.4 Hype křivka od společnosti Gartner............................................20
3.8 Souhrn..............................................................................................21
2
4 Modelování vůbec...................................................................................21
4.1 UML...................................................................................................22
4.1.1 Funkční náhled...........................................................................22
4.1.2 Logický náhled............................................................................23
4.1.3 Dynamický náhled popisující chování.........................................25
4.1.4 Implementační náhled................................................................26
5 Oracle......................................................................................................27
5.1 Oracle Fusion Middleware 11g..........................................................27
5.2 Oracle Data Integration Suite........................................................... 29
5.3 Oracle Fusion Middleware 11g..........................................................30
5.4 Oracle Data Integration Suite........................................................... 32
6 Microsoft Biz Talk Server 2009................................................................33
6.1 Funkce Biz Talk Serveru 2009:..........................................................33
7 Sybase....................................................................................................36
7.1 Power Designer 15 ...........................................................................36
7.1.1 Enterprise architecture...............................................................37
7.1.2 Obecné vlastnosti.......................................................................37
7.1.3 Hlavní funkce a výhody:.............................................................38
7.1.4 Ukázka:.......................................................................................39
7.2 Data Integration Suite 1.2.................................................................40
8 IBM..........................................................................................................41
8.1 Integrace aplikací .............................................................................41
8.1.1 WebSphere Application Server...................................................42
8.1.2 WebSphere Extended Deployment.............................................42
8.1.3 WebSphere Adapters..................................................................42
8.2 Integrace procesů.............................................................................43
8.2.1 WebSphere Business Integration Server Express....................... 43
3
8.2.2 WebSphere Integration Developer..............................................43
8.3 Datová integrace..............................................................................43
8.4 Modelovaní........................................................................................43
8.4.1 WebSphere Business Modeler.....................................................43
9 SAP NetWeaver.......................................................................................44
9.1 Přínosy SAP NetWeaver....................................................................45
9.2 Komponenty a nástroje.....................................................................46
9.2.1 Komponenty ..............................................................................46
9.2.2 Nástroje .....................................................................................47
9.3 Aktuální verze...................................................................................48
9.4 Vybrané nové funkce SAP NetWeaver 7.0........................................48
10 Závěr.....................................................................................................50
11 Zdroje....................................................................................................51
12 Seznam obrázků....................................................................................55
4
1 Úvod
Tato práce si klade za cíl zmapovat současnou nabídku integračních nástrojů, které
mají vazbu na CASE a modelování vůbec. Východiskem pro tuto práci se staly především
práce z minulých semestrů, které jsme se snažili rozšířit a zaktualizovat.
Konečným výstupem by tak měl být přehled šesti nástrojů, kde budou nástroje krátce
představeny, dále zde bude popsána jejich funkcionalita a přínosy a u vybraných nástrojů
popis jejich posledních aktualizací.
Tomuto přehledu bude ještě předcházet část, kde se budeme zabývat systémovou a
softwarovou integrací, do hloubky probereme servisně orientovanou architekturu a nakonec
modelování a využití jazyka UML obecně. Tato část by tak měla vytvořit určitý úvod a
teoretickou základnu pro výše zmíněný přehled konkrétních integračních nástrojů.
2 Integrační nástroje
Vzhledem k růstu dynamičnosti a rozvoji nových technologií ve společnosti, je čím
dál tím víc složitější reagovat na změny. Ať už jde o sledování konkurence, uspokojování
potřeb zákazníků apod. Ke kvalitnímu plnění je nezbytná spolehlivá a kvalitní IT podpora.
2.1 Systémová integrace
Systémová integrace znamená spojení různých softwarových komponent (subsystémů)
v jeden fungující a hlavně konzistentní celek. Cílem je, aby tento celek pracoval co možná
nejefektivněji, s co nejmenšími náklady a stal se co nejvíce konkurenceschopným.
Základem systémové integrace je účelně navržená infrastruktura zaměřená na podporu
konkrétních procesů mezi subsystémy.
Subsystém může být webová prezentace, intranet portál, úložiště dokumentů, spisová
služba, účetní systém, e-shop, rezervační systém, platební brána, ERP systém (ekonomický
systém organizace), CRM systém nebo aplikace navržené na míru pro vaši společnost.
Subsystémy mají definovaná rozhraní (interface), díky kterým komunikují buď vzájemně
5
mezi sebou, nebo centrálně s integrační platformou. Systémová integrace se stará právě o
propojení jednotlivých subsystémů. [28]
2.1.1 Výhody systémové integrace
Dobře provedená systémová integrace by měla přinést minimálně jednu z
následujících hodnot, kterých kombinace je tak nevyhnutná pro management a celkových
chod organizace právě pro období ekonomické krize: [28]
• snížení provozních nákladů
• zvýšení bezpečnosti systému
• zefektivnění řízení a optimalizace firemních a obchodních procesů a komunikace
• sběr dat pro byznys inteligence a zlepšení strategických manažerských rozhodnutí
• zvýšení stability systému
• zajištění dalšího rozvoje systému
2.1.2 Úrovně systémové integrace
Na integrační nástroje lze nahlížet z hlediska middleware v několika úrovních [32]:
• klasický pohled
• softwarová integrace
• integrace podnikových aplikací
• integrace datová
• integrace uživatelského rozhraní
• integrace služeb
2.2 Klasické pojetí systémové integrace
Obecně platí, že systémová integrace vychází z nutnosti konsolidace všech nových i
stávajících aplikací používaných v organizaci a jejich vzájemného provázání
6
Klasická systémová integrace k tomu využívá následující architektury:
• datová architektura;
• softwarová architektura;
• funkční architektura;
• procesní architektura;
• technologická architektura;
• hardwarová architektura.
Výsledkem je obvykle velmi složitý komplex informačních systémů s vazbami "m:n"
(velký počet různorodých rozhraní mezi jednotlivými aplikacemi a systémy) nebo komplexní
informační systém (např. typu SAP), zastřešující téměř všechny oblasti podniku.
Obrázek 2.1 - Klasická systémová integrace [46]
V případě systémové integrace se tedy jedná o velmi náročný úkol, neboť informatika
dnes zasahuje téměř do všech oblasti organizace a snaha vtěsnat všechny typy aplikací do
"jednoho kabátu" se zdá být zcela nereálná.
Provázaný komplex informačních systémů je velmi náročný na návrh celkové
architektury, vytvoření a údržbu všech vzájemných rozhraní. Případná náhrada kterékoliv
části komplexu je vždy problematická a vyžaduje většinu práce spojené s integrací provést
7
znovu. Uživatelské rozhraní je často nejednotné z důvodů různorodosti aplikací a přístup k
informacím "ad hoc" velmi složitý.
2.3 Softwarová integrace
Nový přístup k systémové integraci lze charakterizovat ústupem od vytváření složitých
vzájemných vztahů mezi jednotlivými částmi typu m:n a také vzájemné vztahy natolik
zjednodušit, aby jejich tvorba byla jednoduchá, údržba snadná a vyměnitelnost částí systémů
bezproblémová. Nový přístup k systémové integraci rovněž nastavuje zcela odlišný způsob
integrace uživatelského rozhraní a zajištění dostupnosti informací ze všech částí informačních
systémů. [40]
Pro toto nové pojetí systémové integrace se dnes používá název - softwarová
integrace. "Srdcem" informačního systému organizace se stává integrační nástroj, který
zabezpečuje integraci mezi jednotlivými částmi systému na úrovních dat, aplikací a procesů
uživatelského rozhraní. Integrační nástroj redukuje počet všech vzájemných vazeb mezi
jednotlivými částmi systému na typ vazby 1:n (kde n vztahů přísluší pouze integračnímu
nástroji. [40]
Obrázek 2.2 - Schéma SW integrace [46]
Zcela jsou odstraněny vazby mezi jednotlivými aplikacemi a potřeba vytvoření
rozhraní se redukuje pouze na vazbu mezi integračním nástrojem a příslušnou aplikací. V
případě standardizovaného integračního nástroje se integrace dále výrazně zjednoduší. Pokud
dojde k náhradě některé části systému jinou aplikací, je nutné řešit vždy pouze rozhraní mezi
integračním nástrojem a novou aplikací. Všechny zbývající vazby zůstávají nedotčeny.
8
Integrační nástroj využívá ke svým činnostem metody zaměřené na komunikaci mezi
aplikacemi, komunikaci mezi procesy, komunikaci ve webovém prostředí, metody pro
synchronizaci dat a dokonce metody pro transformaci dat. [40]
2.4 Integrace podnikových aplikací
Integraci podnikových aplikací (EAI) můžeme charakterizovat jako propojení původně
nezávislých dílčích řešení či informačních systémů, které jsou vzájemně nekompatibilní a
jejichž správa a údržba probíhá nezávisle. EAI jako jednotná aplikační platforma pak logicky
musí obsahovat soubor nástrojů a technologií, které umožní kompaktní správu a efektivní
spolupráci doposud nezávislých aplikací.
Platforma integrace podnikových aplikací umožňuje uskutečnit propojení na principu
middlewaru. Slouží jako sdílené místo, na nějž jsou zasílána data z jednotlivých aplikací a kde
jsou také transformována a předána ke zpracování ve srozumitelném formátu. Integrace
podnikových aplikací zabezpečuje přenos dat asynchronně. Data jsou totiž umístěna „ve
frontě“ middlewaru. Příslušná transakce se pak může uskutečnit bez nároku na okamžité
propojení zdrojové a cílové aplikace. Samotná integrace prostřednictvím EAI platformy pak
může probíhat na několika úrovních – datové, uživatelského a aplikačního rozhraní a
obchodní logiky. Využití integrace na konkrétní úrovni by pak mělo být odrazem potřeb
zákaznické organizace a vlastností integrovaných aplikací. [39]
Obrázek 2.3 - Možné řešení [45]
9
Integrace aplikací na datové úrovni využívá úložišť dat a možností jejich přesunu.
Přitom v podstatě ignoruje existenci aplikací jako takových. Tento přístup nemusí být na
škodu, neboť většina aplikací funguje obdobně – ukládá data do relačních databází. Data z
jedné databáze jsou pak za pomocí ETL nástrojů automaticky čištěna, transformována a
uložena v požadované struktuře do databáze sloužící jako datové úložiště jiné aplikace. EAI
požadujeme vysokou flexibilitu a schopnost práce v reálném čase, pak integrace na datové
úrovni není příliš šťastné řešení. [39]
Zatímco „datový přístup“ ignoroval existující aplikace, propojení přes uživatelské
rozhraní jde přesně opačným směrem. Snaží se automatizovat práci uživatele a to tak, že
odpovědi systému na vznesený požadavek jsou výsledkem simulací uživatelského postupu.
Jedná se o způsob, využívaný především tehdy, kdy je potřeba integrovat velmi staré aplikace,
u nichž není k dispozici zdrojový kód, a kdy nelze využít jiného integračního postupu.
V jiných případech, by ale toto řešení bylo velmi neefektivní. Je totiž závislé na neměnnosti
aplikace, s čímž můžeme u modernějšího softwaru jen velmi těžko počítat. [39]
2.5 Datová integrace
Datová integrace je specifická oblast integrace, která přestože fakticky existuje možná
nejdéle ze všech integračních aktivit, teprve dnes doznává značného rozvoje především díky
úlohám strategického rozhodování (Business Intelligence) vyžadujícím shromažďování a
analýzu velkých objemů dat ze všech klíčových oblastí organizace. [7,34]
Datová integrace umožňuje zajistit přenosy dat mezi různými datovými zdroji,
transformaci dat (souhrnně označováno jako ETL) a další odvozené úlohy, především
zajištění uspokojivé kvality dat (Data Quality). [7,34]
Mezi nástroje, které umožňují efektivní datovou integraci patří, např. IBM WebSphere
Data Integration Suite (dříve Ascential), WebSphere Information Integrator nebo BEA
WebLogic Liquid Data. Tyto nástroje jsou zvláště v poslední době rozšiřovány o podporu
zpracování v reálném čase a podporu pro SOA (Service Oriented Architecture). [39]
10
2.6 Integrace uživatelského rozhraní
Je sjednocení principů komunikace aplikací tak, aby komunikace uživatele s různými
aplikacemi byla shodná a založená na jednotném vzhledu obrazovek, nápověd, jednotné
manipulaci s okny, shodných funkčních klávesách a jednotném pojmenování objektů
vyskytujících se ve více různých aplikacích. [38]
S růstem počtu aplikací (stačí vzít pouze období PC) vznikaly uživatelům značné
komplikace s jejich ovládáním. Snaha tvůrců SW zjednodušit uživatelské rozhraní, ale i
zdokonalování hardware, postupně vedly ke grafickému uživatelskému rozhraní, které
zahrnuje více či méně jednotný tvar menu, volbu funkcí pomocí ikon, jednotnou manipulaci s
okny na obrazovce, i když "hot-keys" pro "super uživatele" zůstávají a je jich pěkná řada.
Navíc vám ještě nabízejí možnost nadefinovat si vlastní. Odpadá však nezbytnost pamatovat
si přesné názvy funkcí a jejich syntaxi. [38]
Vzhledem k tomu, že jednoduché a příjemné ovládání aplikací je důležitým faktorem
úspěšné realizace a provozu IS, je nutno integraci uživatelského rozhraní (jeho určitou
formalizaci a sjednocení) chápat jako velmi důležitý proces tvorby IS. [38]
2.7 Mezipodniková integrace
Mezipodniková integrace (Business to Business,
B2B) se zaměřuje na spolupráci informačních systémů
mezi podniky navzájem. Technicky zůstává princip
propojení dvou firem stejný jako u propojení dvou
aplikací, do popředí ale výrazně vystupuje faktor
bezpečného a spolehlivého přenosu dat. [7]
Navíc mezipodniková integrace vyžaduje vysokou
míru
standardizace,
která
narůstá
s
požadovaným
Obrázek
2.4
integration [47]
rozsahem
-
B2B
standardizace
od
vnitropodnikového, přes oborový po globální (všechny obory). S rostoucím rozsahem
standardizace obvykle narůstá i doba potřebná pro dosažení konsensu a tím i pro vytvoření
standardu. V jednotlivých uváděných přístupech je nutno zajistit standardizaci zpráv/dokumentů a to jak syntax (struktura, formát), tak sémantika (význam), u řešení
integrací zprávami - procesů, případě pružné ale standardizované „přizpůsobení procesů
11
spolupracujících partnerů/podniků (u ebXML) - zejména popisu, vlastností a způsobu
využívání webových služeb (web services, WS). [7]
Kromě výše uvedených oblastí standardizace je nutno zajistit též standardizaci
technologické infrastruktury a její architektury, která je základnou umožňující uvažovanou
integraci.
Mezipodniková integrace definuje závazné formáty výměny dat jako EDI (Electronic
Data Interchange), OBI (Open Buying on the Internet) nebo XML (Extensible Markup
Language), věnuje se problematice elektronických tržišť atd. Protože dochází stále častěji k
propojování podnikových procesů s okolím, lze říci, že oblasti EAI a B2B integrace navzájem
konvergují. [7]
3 SOA - service-oriented architecture
SOA neboli servisně orientovaná architektura je přístup k organizování IT zdrojů
prostřednictvím jednotného a to prostřednictvím IT a managementu podniku. Servisní
architektura uspořádává IT zdroje a vytváří volně vázané business procesy určené k šířené
informací v systému. Pro dobře navrženou servisně orientovanou architekturu je nezbytná
nezávislost business procesů na platformě, protože pouze takto lze zajistit potřebné navýšení
flexibility v podniku.
IT oddělení spravují stále rozsáhlejší a složitější systémy. Problémem pro IT oddělení
není nedostatek požadované funkcionality, problém spočívá spíše v oddělení jednotlivých
systémů, které pracují samostatně. Následné sloučení těchto systémů bývá velmi často
problematické.
Servisně orientovaná architektura přináší řešení ve formě flexibilních aplikací. Tyto
aplikace dovolují získávat informace mnohem snadněji a v mnohem přístupnější podobě.
Podnik si může zvolit nejen formu výstupních dat, ale můžu tato data zpracovávat a prohlížet
na jakékoliv aplikační platformě. Výsledkem je zvýšená konkurenceschopnost podniku.
Definicí SOA (service-oriented architecture) je více, pro přiblížení, zde uvedu definice
mnou vybrané, které považuji za zajímavé nebo podstatné:
12
„Architektura orientovaná na služby je tvořena množinou komponent, které mohou být
volány a jejichž popis rozhraní může být přístupný přes jakékoliv veřejné rozhraní ostatním
aplikacím“. [20]
SOA je forma technologické architektury, která je založena na principu služeb.
Protože je realizovaná na technologické platformě webových služeb vytváří SOA potenciál,
jak podporovat a rozšiřovat tyto principy v business procesů a nejrůznějších podnikových
oblastí. [19]
Forrester Research definuje SOA jako styl infrastruktury pro distribuci, řízení aplikací
i softwarové infrastruktury, ve které jsou aplikace uspořádány do business služeb
charakterizovaných atributy QoS (Quality of Service) a dalších. [20]
3.1 Principy SOA
K dosažení servisně orientovaného řešení, je třeba aplikovat prvotní základní principy
servisní orientace:
• Volná vazba – služby udržují vztahy, které minimalizují závislosti
• Kontrakt služeb – služby zachovávají dohodnuté standardy komunikace
• Samospráva – služby mají kontrolu nad logikou, kterou zapouzdřují
• Abstrakce – služby skrývají logiku
• Znuvupoužitelnost – logika je dělena do služeb za účelem opětovného použití
• Kompozice – skládání jednotlivých služeb
• Bezstavovost – služby minimalizují množství uchovávané informace určené pro
nějakou aktivitu
• Zjistitelnost – služby jsou navrženy tak, aby byly navenek popisné, takže je lze
dohledat vyhledávacím mechanismem
• Nezávislost – jedná se o vzory nezávislé na implementaci, které lze realizovat na
jakékoliv vhodné technologické platformě [21]
13
3.2 Společné vlastnosti současné SOA
Přední tvůrci softwaru neustále vytváří nové specifikace webových služeb výsledkem
je rozšířená varianta servisně orientované architektury, vycházející z prvotního modelu SOA.
Základní společné vlastnosti současné SOA:
• zlepšuje kvalitu služby – zlepšuje bezpečnost, zabezpečuje spolehlivost
• zásadně autonomní – samospráva vlastních služeb
• založena na otevřených standardech – zpráva i výměna dat je řízena otevřenými
standardy
• podporuje rozmanitost prodejců – pomocí otevřené technologie a standardů webových
služeb
• podporuje zjistitelnost – vyhledávací mechanismus
• stará se o vnitřní spolupráci – návrh vnitřní spolupráce
• podporuje federace – zavádí jednotnost do dříve nesdružených podniků
• podporuje princip architektonické kompozice – řídící proces lze rozložit na sadu
služeb, přičemž, každá zodpovídá za spuštění části procesu
• stará se o základní znovupoužitelnost – tvorba služeb, které jsou neutrálním k řídícím
procesům
• zdůrazňuje rozšiřitelnost – podporuje a doporučuje rozšiřitelné služby
• podporuje servisně orientovaný modelový vzor řízení – doporučuje služby navrhnout
tak, aby vyjadřovaly řídící logiku. Tato oblast není všeobecně přijímána
• implementuje vrstvy abstrakce - aplikační logiku lze abstrahovat pomocí vyhrazené
vrstvy služeb
• podporuje volnou vazbu v celém podniku – díky implementaci vrstev služeb, které
abstrahují řídící logiku a aplikační logiku, je možné uplatnit vzor volné vazby v
celém podniku
14
• podporuje organizační flexibilitu – volností ve vztahu mezi řídící a aplikační vrstvou
3.3 Výhody a nevýhody SOA
• rychlost implementace IT a tím i rychlejší reakce na změny
• opětovně použitelné služby
• standardní reprezentace XML dat
• použití nejlepší alternativy
• snížení IT integračních nákladů
• nižší celkové náklady na IT
3.4 Problémy při přijetí SOA
• Celá oblast standardizace, metodiky analýzy a návrhu je ve stadiu soustavného vývoje.
• Nevytvoření plánu přechodu, neboli komplexní technologický a organizační plán pro
přechod, který zvýší úspěšnost přijetí SOA.
• Neprovedení standardizace SOA - je potřeba především u větších společností, které
pracují na více projektech současně.
• Neporozumění zabezpečení webových služeb – jednotlivé služby jsou ve valné míře
naprogramovány tak, že spoléhají pouze na šifrování Secure Societ Layer. Tato
technologie není vhodná pro SOA, lepší variantou je implementovat systém WSSecurity.
3.5 Životní cyklus SOA
Životní cyklus zavádění SOA se skládá ze sady kroků, které na sebe navzájem
navazují, žádný krok nelze přeskočit. Pro zjednodušení zde uvádím primitivní schéma fáze
životního cyklu zavádění SOA. Podrobněji popíši na příkladu společnosti IBM v následující
kapitole.
Životní cyklus zavádění SOA se skládá z:
• Servisně orientovaná analýza – mapování a modelování služeb
15
• Servisně orientovaný návrh – zavádí konvence a principy servisní orientace
• Vývoj služeb – volba platformy .NET nebo J2EE, programovacího jazyka a probíhá
samotná konstrukce
• Testování
služeb
–
samotné
komplexní
testování,
zaměřené
zejména
na
znovupoužitelnost
• Zavádění služeb – instalace a konfigurace jednotlivých komponent. Volba strategie
zavádění: strategie shora-dolů, strategie zdola-nahoru, agilní strategie
• Správa služeb – správa aplikací, detekování úzkých míst výkonu, sledování a řízení
zpráv
Obrázek 3.5 -Životní cyklus zavádění SOA [21]
3.6 Životní cyklus SOA podle společnosti IBM
Servisně orientovaná architektura je společností IBM vnímána z pohledu životního
cyklu podnikání i životního cyklu služeb, je implementována inkrementálně, po jednotlivých
fázích. Software IBM se podílí na realizaci všech fází celého životního cyklu SOA.
1) Analýza a modelování podnikových procesů a služeb
V této fázi probíhá analýza procesů v organizaci, sběr požadavků na jejich
optimalizaci a také posouzení existujících služeb. Tato úloha je realizována prostřednictvím
dvou nástrojů - pro procesní a UML modelování. Výstupem z této fáze jsou podnikové
procesy popsané ve standardizované notaci BPEL.
2) Skládání nových a existujících služeb
16
V této fázi jsou jednotlivé kroky v procesu provázány na existující aplikační funkce
zpřístupněné prostřednictvím standardů (např. webové služby) a dalšími alternativními
způsoby (např. pomocí aplikačních technologických adaptérů).
3) Implementace a provoz procesů a služeb
V této fázi probíhá implementace podnikových procesů a služeb. S implementací
procesů jsou spojeny také implementace portálových a multikanálových (PDA, mobilní
telefon) přístupů a také prostředky pro tzv. datovou integraci.
Základním stavebním kamenem provozního prostředí je koncept tzv.Enterprise
Service Bus, podnikové sběrnice služeb. Ten představuje flexibilní propojovací infrastrukturu
pro integraci aplikací a služeb. ESB zajišťuje nízkoúrovňové funkce, jako je přenos dat, jejich
transformace a událostní řízení. ESB lze realizovat různými softwarovými technologiemi.
Obrázek 3.6 - Enterprise service bus [22]
4) Monitorování procesů a služeb
V této fázi následuje monitorování procesů, které probíhá jak na technologické, tak i
na obchodní úrovni.
5) SOA Governance
Řízení IT označované jako "IT Governance“ představuje soubor pravidel a metodik,
kterými je provoz IT řízen a měřen. SOA Governance je rozšířením IT Governance se
zaměřením na řízení životního cyklu SOA. [44]
17
Obrázek 3.7 - Životní cyklus dle IBM [23]
3.7 SOA v číslech
Zde jsou uvedeny zajímavé studie od různých společností.
3.7.1 Studie společnosti IBM
Podle hlavních zjištění studie, v roce 2008, zavádí architekturu SOA 50 % zákazníků a
následující 27 % zákazníků ji testuje ve zkušebním nasazení. Dále 42 % zákazníků, kteří se
průzkumu zúčastnili, uvedlo, že architektura SOA je hlavní investiční prioritou jejich firem
pro rok 2008. Navíc ve většině případů se nejedná o malé projekty SOA, 60 % zákazníků
uvedlo, že jejich současné projekty SOA svým rozsahem zahrnují celý podnik nebo divizi.
Dále své poslední zavedené projekty SOA v roce 2007, 2008 popsalo 96 % těchto zákazníků
jako „velmi úspěšné“ nebo „středně úspěšné“. Současně 45 % zákazníků uvedlo, že v roce
2007 vynaložili na projekty SOA mezi 10 až 29 % svých IT rozpočtů.
Průzkum pro IBM provedla Link Group mezi 300 klienty na konferenci IBM
IMPACT 2008, což je největší konference zabývající se architekturou SOA, která přilákala
téměř 6 300 technických a obchodních lídrů.
Dále společnost IBM uskutečnila související studii, která zkoumala současnou
vyspělost implementací SOA u zákazníků. Přijímání architektury SOA je nyní častěji vedeno
obchodními důvody, než technologickými hledisky, množství obchodně soustředěných
implementací SOA se více než zdvojnásobilo z 30 % v roce 2006 na více než 70 % v roce
2007. [24]
18
3.7.2 Studie Forrester Research
Podle posledního průzkumu společnosti Forrester bude používat SOA do konce roku
2010 68 % podniků. Dále dle průzkumu 56 % podniků využívá SOA již nyní, v případě
Global 20001 je to 74 % podniků. Nejenže je zde široké využití SOA, ale spokojenost se SOA
je také silná: 52% současných uživatelů podnikové architektury SOA uvedla, že přinesla
významný přínos k rozšíření jeho použití, přičemž pouze 1% uživatelů SOA uvedlo, že SOA
přineslo malý nebo vůbec žádný užitek (průzkum byl prováděn v Severní Americe a v Evropě
ve 4Q 2009). [25]
1
Global 2000 zahrnuje 2000 největších světových firem.
19
3.7.3 Umístění předních firem podle SOA Governance
Obrázek 3.8 - Umístění předních firem podle SOA Governance [43]
Na magickém čtyřúhelníku lze pozorovat umístění předních světových firem v oblasti
SOA Governance2 . Je zde patrné, celkem rovnoměrné rozprostření předních světových
společností, kromě společnosti Sun Microsystem, kterou skoupila společnost Oracle 20.
dubna 2009 za 7,4 miliardy amerických dolarů. [44], [27]
3.7.4 Hype křivka od společnosti Gartner
Analytická společnost Gartner zveřejnila Hype křivku, která hodnotí vyspělost
informačních technologií a jejich připravenost na implementaci. Křivka má pět základních
fází: počáteční zájem, vrchol očekávání, deziluze, obnova zájmu a přijetí technologie. Podle
společnosti Gartner se má do pěti let se mezi mainstream zařadit servisně orientovaná
architektura.
2
Dle definice IT Governance Institute, je jeho cílem lepší provázání IT s byznysem, zvyšování přidané hodnoty,
dobré řízení rizik a odpovědné využívání zdrojů. Konkrétní rámec IT governance může být v podniku realizován
různě. [27]
20
Obrázek 3.9 - Gartner Hype křivka [37]
3.8 Souhrn
Servisně orientovanou architekturu ve valné míře již využívají velké nadnárodní
společnosti. V současné době je tendence integrovat tuto architekturu i u středně velkých
společností v následujících 2 až 5 letech. Domnívám se, že tento trend bude nadále
pokračovat i u menších společností. Problematičtější je odhadnout zda a kdy se tato integrace
servisně orientované architektury dotkne i středních firem.
4 Modelování vůbec
Modelováním můžeme využívat pro pochopení nám neznámého systému, nebo
můžeme modelování chápat jako vytváření zkušební kopie pro ověření a upřesnění faktů. V
našem případě se bude jednat o modelování informačních systémů. Namodelovat se ovšem dá
takřka cokoliv. Pokud má mít model určitou výpovědní hodnotu, měl by být co nejméně
neurčitý.
Určitosti
dosáhneme
například
dodržováním
pravidel
modelování.
Pro
konzistentnost modelu je vhodné, aby analytici dodržovali stejná pravidla a standardy a tím
tak zabránili nejednotnosti modelu. Měl by být také stanoven jasný cíl modelování, kterého se
má dosáhnout. Mělo by se tedy kontrolovat, zda při modelování nedochází k odchylování od
21
daného cíle. Analytici by měli mít dostatečné znalosti z dané oblasti 3 , aby dokázali co nejlépe
popsat všechny vazby a zákonitosti a dokázali také určit to, co souvisí a co nesouvisí s cílem
modelování. Pokud však nastanou situace, kdy daná problematika jde mimo odbornost
analytiků, měli by se do řešitelského týmu přibrat lidé znalí v tom kterém oboru, kteří
analytikům pomohou s pochopením systému.
Modelováním můžeme pomoci zobrazit stávající nebo budoucí stav systému, který se
chystáme vytvořit, či změnit. Můžeme tím také přiblížit chování a stav systému. Můžeme také
pozorovat problémy při určité změně v systému a to dřivé něž danou změnu fyzicky
provedeme, můžeme provádět simulace. Modelováním se tedy lépe vypozorovávají efekty z
jednotlivých změn a úprav v systému. Analýzou stavu, ať současného či budoucího, můžeme
nacházet silná a slabá místa, kterýma bychom se měli vážněji zabývat. Slabá místa bychom
měli zabezpečit a silná místa bychom mohli efektivně zeštíhlit.
4.1 UML
UML (Unified Modeling Language) je v softwarovém inženýrství grafický jazyk pro
vizualizaci, specifikaci, navrhování a dokumentaci programových systému. Nabízí k popisu
12 typu diagramu rozdělených do 3 skupin. První skupina diagramu popisuje statickou
strukturu aplikace. Druhá skupina popisuje různé aspekty dynamického chování. Třetí slouží
k organizaci a správě aplikačních modulu. UML nabízí standardní způsob zápisu jak návrhu
systému včetně konceptuálních prvků jako jsou business procesy a systémové funkce, tak
konkrétních prvku jako jsou příkazy programovacího jazyka, databázová schémata a
znovupoužitelné programové komponenty.
Při modelování umožňují UML diagramy postihnout u jednotlivých modelů různé
aspekty systému.
4.1.1 Funkční náhled
• Diagram případů užití
Diagram případu užití upřesňuje role jednotlivých aktérů v informačním systému,
jednoduše řečeno, definuje činnosti pro určité pracovní pozice v systému. Pracovní pozice
(aktéři) jsou v tomto diagramu naznačeny panáčkem, činnosti jsou naopak naznačeny
3
Například účetní systém by měli analyzovat lidé s hlubšími znalostmi o účetnictví, jako
jsou normy pravidla atd.
22
bublinou a šipkami se pak spojují jednotliví aktéři se svými činnostmi (viz obr. 4.1). Vstupem
pro tento diagram jsou již naplánované modely podnikových procesů. Výsledkem se pak stává
seznam požadovaných funkcí pro případný informační systém (software). Diagram můžeme
rozšířit o další relace [14]:
o Relace „USES“ se používá, pokud chceme naznačit, že daný diagram užití využívají i
jiné případy užití. Klasický případ je například autorizace, kterou se prochází při
každém důležitém firemním procesu
o Relace „EXTENDS“ se používá, pokud například diagram užití rozšiřuje jiný diagram
užití, například nová větev dané činnosti.
o Relace „ZOBECNĚNÍ/SPECIALIZACE” se používá při naznačení vztahu mezi
obecným diagramem užitím (nebo jeho části) a jeho přesnou specifikací.
Obrázek 4.10 - Use cases diagram [10]
4.1.2 Logický náhled
• Diagram tříd
Diagram tříd je zobrazení struktury systému pomocí tříd a vztahů mezi těmito třídami.
Vztahy s třídami můžou nabývat různých parametrů. Třída jako základní prvek tohoto typu
diagramu je vlastně soubor sjednocených objektů se stejnými vlastnostmi.
23
Třída běžně obsahuje název třídy, atributy a funkce. Atributy jsou jednotlivé
proměnné, které jsou charakteristické pro danou třídu (string, intiger atd.). Funkce jsou
činnosti, které se po inicializaci (inicializací vznikají jednotlivé objekty) mohou zavolat.
Voláním mohou něco vrátit, změnit, vymazat atd. K jednotlivým objektům můžeme nastavit
jejich přístupnost.
o „Private“ - dostupnost jen pro třídu, z níž byl vytvořen.
o „Protected“ - pouze pro danou třídu a její potomky.
o „Public“ - může být volána odevšad.
Vztahy mezi jednotlivými třídami mohou být různě definované. Pokud mezi dvěma
třídami existuje vztah, měli bychom ho nějak pojmenovat, což je takzvaný název asociace,
tento název a šipka směru nám pomáhá pochopit, co daný vztah znamená a jak ho máme číst.
Dále můžeme zachytit násobnost, která vyjadřuje vztah asociace k možnému počtu obměn tříd
(objektu) 1:1, 1:n, N:1, N:N a X: X kde x je přesně dané číslo. Řiditelnost je možnost, jak
naznačit, že objekt ze zdrojové třídy vidí objekt cílové třídy. Dědičnost, tento vztah
naznačuje, která třída je “rodičem” a která je případným potomkem, pomáhá tak naznačit, co
se dědí a co již není třeba v třídě potomka definovat. Pro závislost platí, že naznačuje vztah,
kdy nezávislá třída po své změně může ovlivnit třídu na ni závislou. [15] (Viz obr. 4.2)
Obrázek 4.11 - Clases diagram [11]
24
• Objektový diagram
Objektový diagram je podobný diagramu tříd, má však za úkol zachycovat jednotlivé
objekty, tedy instance tříd a znázornit vztahy, které mezi nimi panují. Je to tedy jednodušší
diagram tříd, zachycující nějaký momentální stav systému. [16]
4.1.3 Dynamický náhled popisující chování
• Stavový diagram
Je určen pro zaznamenání přechodu stavu za životního cyklu objektu dané třídy, či pro
změny stavů mezi jednotlivými objekty. Povětšinou tento diagram má nějaký vstup (začátek)
a jeden až několik výstupu (konců) dle větvení. Například vstupem může být příchozí
objednávka. V tomto diagramu pak bude zachycen průběh objednávky od přijetí, vyřízení či
nevyřízení až po odeslání objednaného produktu. Vstup se značí plnou tečkou. Výstup tečkou
s kroužkem okolo sebe. Objekt je například obdélníkem a změna stavu je naznačena šipkou.
(viz obr. 4.3) [17]
Obrázek 4.12 - Stavový diagram [11]
• Diagram aktivit
25
Diagram aktivit popisuje podnikový proces pomocí jeho stavů reprezentovaných
vykonáváním aktivit a pomocí přechodů mezi těmito stavy způsobených ukončením těchto
aktivit. Účelem diagramu aktivit je blíže popsat tok činností daný vnitřním mechanismem
jejich provádění.
• Interakční diagramy
o Sekvenční diagramy
Sekvenční diagram popisuje interakce mezi objekty z hlediska jejich časového
uspořádání. Mapuje například pohyb zpráv zasílaných mezi objekty, souvislé provádění
jiných činností, tok času nebo odezvy adresátů na přijaté zprávy.
o Diagramy spolupráce
Diagram spolupráce je obdobně jako předchozí sekvenční diagram zaměřen na
interakce, ale z pohledu strukturální organizace objektů. Jinými slovy není primárním
aspektem časová posloupnost posílaných zpráv, ale topologie rozmístění objektů.
4.1.4 Implementační náhled
• Diagram komponent
Diagram
komponent
ilustruje
organizaci
a
závislosti
mezi
softwarovými
komponentami. Představuje znázornění komponent budoucího počítačového systému.
Komponenta muže být jakákoliv implementace třídy (nebo více tříd). Diagram komponent
tedy zachycuje strukturu budoucího systému.
• Diagram nasazení
Diagram nasazení zachycuje fyzickou architekturu počítačového systému. Pomocí
něho je možné zobrazit počítače a zařízení, znázornit jejich vzájemná připojení a také
software, který je na určitém zařízení nainstalován. Hlavním hardwarovým prvkem je uzel,
což muže být jakýkoliv druh výpočetního prostředku. Uzel muže být dvojího druhu, a to
procesor, nebo zařízení (např. tiskárna nebo monitor). Procesor, na rozdíl od zařízení, umí
spouštět komponentu. Mezi uzly mohou existovat různé typy vazeb, jako je spojení, agregace
a závislost.
26
5 Oracle
5.1 Oracle Fusion Middleware 11g
Řada produktů střední vrstvy Oracle Fusion Middleware zahrnuje:
•
portály
•
nástroje pro řízení procesů
•
aplikační infrastrukturu
•
vývojové nástroje
•
řešení správy podnikového obsahu
•
analytické nástroje
(Oracle SOA Suite, Oracle WebLogic Suite, Oracle WebCenter Suite a Oracle Identity
Management.)
Oracle Fusion Middleware umožňuje organizacím zvyšovat jejich kapacitu pro růst a
změny, poskytuje jim lepší vhled do obchodní činnosti, pomáhá snižovat rizika a prosazovat
uplatňování předpisů a usnadňuje spolupráci se zákazníky, partnery a pracovníky.
Oracle Fusion Middleware k provozu, zabezpečení a rozšiřování svých podniků
používá většina předních světových organizací: 90 společností žebříčku Fortune 100 a 29 z 30
společností, jejichž akcie tvoří index Dow Jones Industrial Average. Příznivý vývoj dokládají
i analytické zprávy. [41]
Komplexní řada standardizovaného middlewaru Oracle Fusion Middleware umožňuje
zákazníkům zavést a provozovat architektury orientované na služby v heterogenních
počítačových prostředích. Řešení Oracle Fusion Middleware nyní používá více než 50 000
zákazníků včetně předních organizací v odvětví finančních služeb, telekomunikací, výroby,
maloobchodu, farmacie, zdravotnictví a také ve veřejném sektoru. Oracle Fusion Middleware
podporuje 9 000 partnerů včetně předních dodavatelů softwaru, prodejců s přidanou hodnotou
a systémových integrátorů.
27
Oracle Fusion Middleware 11g je složena z následujících komponent:
Oracle SOA Suite 11g sjednocuje systémové, lidské a dokumentové procesy a
architekturu EDA (Event Driven Architecture) s celou řadou funkcí SOA od vývoje přes
zabezpečení až po podnikové řízení. Oracle SOA Suite 11g nasazená na infrastruktuře
aplikačního gridu Oracle je optimalizována pro vytváření a integraci služeb v soukromých a
veřejných sítích typu cloud.
Oracle WebLogic Suite 11g přináší novou úroveň provozního vhledu a automatizace
pro dosažení lepší provozuschopnosti aplikačních serverů s nižšími náklady na správu. Nové
funkce jako Oracle Fusion Middleware GridLink pro Oracle Real Application Clusters a
Oracle Fusion Middleware Enterprise Grid Messaging posilují spolehlivost a dostupnost.
Oracle Fusion Middleware ActiveCache rovněž umožňuje rychlé škálování do šířky, aby bylo
možné reagovat na měnící se poptávku uživatelů a vytížení systémů.
Oracle WebCenter Suite 11g nabízí širokou sadu opakovaně použitelných
komponent Oracle WebCenter Services, které lze začlenit v podstatě do jakéhokoli typu
portálu - intranetu, složené aplikace, webové komunity - na obohacení funkcí sociální sítě a
osobní produktivity. Deklarativní nástroj v prostředí prohlížeče Oracle Composer umožňuje
koncovým uživatelům i vývojářům snadno vytvářet, sdílet a personalizovat aplikace, portály a
sociální weby. Nové předem vytvořené řešení sociální sítě Oracle WebCenter Spaces
umožňuje koncovým uživatelům vytvářet a spravovat komunity na podporu vyšší
produktivity, lepší komunikace a efektivity.
Oracle Identity Management 11g přináší první komponenty plně integrované sady
správy identit, která je do hloubky integrována s ostatními řešeními Oracle Fusion
Middleware i s novými funkcemi včetně Deployment Accelerators a Universal Federation
Framework. Používá moderní jednotné uživatelské rozhraní založené na technologii Oracle
Application Development Framework (ADF) Faces.
Vývojové nástroje Oracle Oracle Fusion Middleware 11g staví na dříve ohlášených
strategických vývojových nástrojích Oracle JDeveloper, Oracle Application Development
Framework a Oracle TopLink.
Oracle Data Integration Suite
28
Oracle Data Integration Suite je komplexní integrační platforma napříč celým
podnikem. Tento balíček je složen z následujících komponent:
•
Oracle Data Integrator Enterprise Edition – zaměřen na oblast ETL a
datových skladů, nabízí funkcionalitu pro vizuální modelování datových
objektů, správu metadat, řízení datové kvality, podpora SOA architektury,
využití data miningu (Oracle Warehouse Builder)
•
Oracle Data Relationship Management - umožňují správu dat o
zákaznících, dodavatelích, produktech a financích prostřednictvím služeb
pro řízení dat a s podporou integrace a součástí BI světové úrovně
•
Oracle BPEL Process Manager – umožňuje vizuálně definovat procesy
(BPEL designer)
•
Oracle Service Bus - definuje, propojuje a aplikuje služby do ostrého
provozu, navrhuje jejich posloupnosti a registruje je do ESB (Oracle
JDeveloper)
•
Oracle WebLogic Suite - platforma pro vývoj, zavedení a začlenění
podnikových aplikací. [42]
5.2 Oracle Data Integration Suite
Oracle Data Integration Suite je komplexní integrační platforma, která propojuje
heterogenní zdroje dat a aplikace a poskytuje přesná a včasná data napříč celým podnikem.
Oracle Data Integration Suite je součástí middlewaru Oracle Fusion, rychle rostoucí
technologické základny architektury orientované na služby, která vyhovuje všem relevantním
standardům a je složena z nejlepších komponent svého druhu.
Komponenty produktu Oracle Data Integration Suite tvoří konzistentní a otevřenou
kostru pro integraci dat z různých zdrojů a aplikací včetně IBM DB2, MySQL, Microsoft
SQL Server, Teradata, Oracle Database a aplikací pro plánování podnikových prostředků
Oracle i jiných dodavatelů.
Plně integrované, prvotřídní funkce Oracle Data Integration Suite vyhovují rozdílným
potřebám v oblasti integrace dat. Oracle spojují technologie architektury orientované na
služby s konvenčními komponentami správy dat, jako jsou funkce pro extrakci, načtení a
29
transformaci dat, funkce pro zajištění kvality dat, profilování dat a master data management.
Oracle Data Integration Suite kombinuje technologie Oracle v oblasti správy podnikových
procesů a řízení změn s funkcemi produktu Oracle Hyperion pro správu hlavních dat. Dále
nabízí rozsáhlé služby přesunu a doručování dat, široké možnosti připojení ke zdrojům dat,
základní služby integrace dat a služby metadat.
Oracle Data Integration Suite může volitelně obsahovat technologii gridu pro sdílené
zpracování dat v paměti. K dispozici jsou také nové produkty Oracle Data Profiling a Oracle
Data Quality for Oracle Data Integrator, které byly vyvinuty ve spolupráci se společností
Harte-Hanks Trillium Software. Trillium Software System je zabudován v produktu Oracle
Data Integrator. [43]
5.3 Oracle Fusion Middleware 11g
Řada produktů střední vrstvy Oracle Fusion Middleware zahrnuje:
•
portály
•
nástroje pro řízení procesů
•
aplikační infrastrukturu
•
vývojové nástroje
•
řešení správy podnikového obsahu
•
analytické nástroje
(Oracle SOA Suite, Oracle WebLogic Suite, Oracle WebCenter Suite a Oracle Identity
Management.)
Oracle Fusion Middleware umožňuje organizacím zvyšovat jejich kapacitu pro růst a
změny, poskytuje jim lepší vhled do obchodní činnosti, pomáhá snižovat rizika a prosazovat
uplatňování předpisů a usnadňuje spolupráci se zákazníky, partnery a pracovníky.
Oracle Fusion Middleware k provozu, zabezpečení a rozšiřování svých podniků
používá většina předních světových organizací: 90 společností žebříčku Fortune 100 a 29 z 30
společností, jejichž akcie tvoří index Dow Jones Industrial Average. Příznivý vývoj dokládají
i analytické zprávy. [41]
30
Komplexní řada standardizovaného middlewaru Oracle Fusion Middleware umožňuje
zákazníkům zavést a provozovat architektury orientované na služby v heterogenních
počítačových prostředích. Řešení Oracle Fusion Middleware nyní používá více než 50 000
zákazníků včetně předních organizací v odvětví finančních služeb, telekomunikací, výroby,
maloobchodu, farmacie, zdravotnictví a také ve veřejném sektoru. Oracle Fusion Middleware
podporuje 9 000 partnerů včetně předních dodavatelů softwaru, prodejců s přidanou hodnotou
a systémových integrátorů.
Oracle Fusion Middleware 11g je složena z následujících komponent:
Oracle SOA Suite 11g sjednocuje systémové, lidské a dokumentové procesy a
architekturu EDA (Event Driven Architecture) s celou řadou funkcí SOA od vývoje přes
zabezpečení až po podnikové řízení. Oracle SOA Suite 11g nasazená na infrastruktuře
aplikačního gridu Oracle je optimalizována pro vytváření a integraci služeb v soukromých a
veřejných sítích typu cloud.
Oracle WebLogic Suite 11g přináší novou úroveň provozního vhledu a automatizace
pro dosažení lepší provozuschopnosti aplikačních serverů s nižšími náklady na správu. Nové
funkce jako Oracle Fusion Middleware GridLink pro Oracle Real Application Clusters a
Oracle Fusion Middleware Enterprise Grid Messaging posilují spolehlivost a dostupnost.
Oracle Fusion Middleware ActiveCache rovněž umožňuje rychlé škálování do šířky, aby bylo
možné reagovat na měnící se poptávku uživatelů a vytížení systémů.
Oracle WebCenter Suite 11g nabízí širokou sadu opakovaně použitelných
komponent Oracle WebCenter Services, které lze začlenit v podstatě do jakéhokoli typu
portálu - intranetu, složené aplikace, webové komunity - na obohacení funkcí sociální sítě a
osobní produktivity. Deklarativní nástroj v prostředí prohlížeče Oracle Composer umožňuje
koncovým uživatelům i vývojářům snadno vytvářet, sdílet a personalizovat aplikace, portály a
sociální weby. Nové předem vytvořené řešení sociální sítě Oracle WebCenter Spaces
umožňuje koncovým uživatelům vytvářet a spravovat komunity na podporu vyšší
produktivity, lepší komunikace a efektivity.
Oracle Identity Management 11g přináší první komponenty plně integrované sady
správy identit, která je do hloubky integrována s ostatními řešeními Oracle Fusion
Middleware i s novými funkcemi včetně Deployment Accelerators a Universal Federation
31
Framework. Používá moderní jednotné uživatelské rozhraní založené na technologii Oracle
Application Development Framework (ADF) Faces.
Vývojové nástroje Oracle, Oracle Fusion Middleware 11g staví na dříve
ohlášených strategických vývojových nástrojích Oracle JDeveloper, Oracle Application
Development Framework a Oracle TopLink.
Oracle Data Integration Suite
Oracle Data Integration Suite je komplexní integrační platforma napříč celým
podnikem. Tento balíček je složen z následujících komponent:
•
Oracle Data Integrator Enterprise Edition – zaměřen na oblast ETL a
datových skladů, nabízí funkcionalitu pro vizuální modelování datových
objektů, správu metadat, řízení datové kvality, podpora SOA architektury,
využití data miningu (Oracle Warehouse Builder)
•
Oracle Data Relationship Management - umožňují správu dat o
zákaznících, dodavatelích, produktech a financích prostřednictvím služeb
pro řízení dat a s podporou integrace a součástí BI světové úrovně
•
Oracle BPEL Process Manager – umožňuje vizuálně definovat procesy
(BPEL designer)
•
Oracle Service Bus - definuje, propojuje a aplikuje služby do ostrého
provozu, navrhuje jejich posloupnosti a registruje je do ESB (Oracle
JDeveloper)
•
Oracle WebLogic Suite - platforma pro vývoj, zavedení a začlenění
podnikových aplikací. [42]
5.4 Oracle Data Integration Suite
Oracle Data Integration Suite je komplexní integrační platforma, která propojuje
heterogenní zdroje dat a aplikace a poskytuje přesná a včasná data napříč celým podnikem.
Oracle Data Integration Suite je součástí middlewaru Oracle Fusion, rychle rostoucí
technologické základny architektury orientované na služby, která vyhovuje všem relevantním
standardům a je složena z nejlepších komponent svého druhu.
32
Komponenty produktu Oracle Data Integration Suite tvoří konzistentní a otevřenou
kostru pro integraci dat z různých zdrojů a aplikací včetně IBM DB2, MySQL, Microsoft
SQL Server, Teradata, Oracle Database a aplikací pro plánování podnikových prostředků
Oracle i jiných dodavatelů.
Plně integrované, prvotřídní funkce Oracle Data Integration Suite vyhovují rozdílným
potřebám v oblasti integrace dat. Oracle spojují technologie architektury orientované na
služby s konvenčními komponentami správy dat, jako jsou funkce pro extrakci, načtení a
transformaci dat, funkce pro zajištění kvality dat, profilování dat a master data management.
Oracle Data Integration Suite kombinuje technologie Oracle v oblasti správy podnikových
procesů a řízení změn s funkcemi produktu Oracle Hyperion pro správu hlavních dat. Dále
nabízí rozsáhlé služby přesunu a doručování dat, široké možnosti připojení ke zdrojům dat,
základní služby integrace dat a služby metadat.
Oracle Data Integration Suite může volitelně obsahovat technologii gridu pro sdílené
zpracování dat v paměti. K dispozici jsou také nové produkty Oracle Data Profiling a Oracle
Data Quality for Oracle Data Integrator, které byly vyvinuty ve spolupráci se společností
Harte-Hanks Trillium Software. Trillium Software System je zabudován v produktu Oracle
Data Integrator. [43]
6 Microsoft Biz Talk Server 2009
Podnikové serverové řešení zaměřené na integraci aplikací a zvýšení úrovně jejich
propojení v rámci firemních procesů. BizTalk Server, používá více než devadesát ze 100
největších globálních firem, které používají integrační systémy a automatizují své procesy.
BizTalk Server umožňuje efektivnější integraci nesourodých systémů, zvyšuje konektivitu v
rámci celého podniku a nabízí rychlejší výměnu dat napříč platformami. Výsledkem je
zvýšená efektivita a úspory provozních nákladů. (Onlio)
6.1 Funkce Biz Talk Serveru 2009:
• Jednoduchá konektivita založená na SOA
Díky novým konektorům poskytuje BizTalk Server 2009 zvýšenou interoperabilitu
zajištěnou více než 25 oborovými adaptéry, které usnadňují napojení na důležité podnikové
33
aplikace, mezi kterými nechybí SAP, PeopleSoft, JD Edwards, Siebel a Oracle E-Business
Suite.
• Větší přehled o datech a aktivitách
Vylepšený
nástroj
Business
Activity
Monitoring
(BAM)
usnadňuje
sběr
důvěryhodných dat a zjednodušuje přístup k podstatným informacím.
• Zvýšenou produktivitu vývojářů
BizTalk Server vylepšuje podporu vývoje v prostředí Visual Studio 2008 nabídkou
nových integrovaných funkcí včetně vizuálního debuggování, jednotkového testování a
přístupu k artefaktům kódu.
• Možnost využít výhody vizualizace
BizTalk Server 2009 běžící na Windows Serveru 2008 s podporou technologie HyperV nabízí firmám možnost využít ověřené výhody virtualizace, které zahrnují snížení
provozních nákladů, konsolidaci produkčních serverů a zkvalitnění dostupnosti aplikací a
nepřetržitého provozu.
• Snadná řešení založená na technologii RFID
Funkce zaměřené na technologii RFID snižují nutnost náročného zákaznického
kódování pro různé typy zařízení. Nyní mohou firmy snadno rozšířit podporu RFID v rámci
své mobilní infrastruktury a využít výhod vylepšených standardů, jako je Tag Data
Translation (TDT), EPC Information Services Standard (EPCIS) a Low Level Reader
Protocol (LLRP).
• Jednodušší řízení životního cyklu aplikací (ALM)
BizTalk Server se nyní účastní plného vývojového cyklu aplikací díky začlenění
nových funkcí projektového řízení, testování a nasazení aplikací, které rozšiřují možnosti
řízení životního cyklu aplikací nabízené řešením Microsoft Visual Studio Team System 2008.
BizTalk Server 2009 rozšiřuje podporu pro nejnovější technologické platformy
společnosti Microsoft, včetně(Wikipedia):
• Windows Serveru 2008
34
Serverový operační systém firmy Microsoft. Vychází ze stejného kódu jako Windows
Vista (jádro Windows NT 6.0 kernel), se kterou sdílí mnoho ze své funkcionality a
architektury. Automaticky tak těží z výhod nových technologií, jako je přebudovaný síťový
modul (IPv6, nativní podpora bezdrátových sítí nebo zvýšení rychlosti a bezpečnosti), lepší
podpora instalačních obrazů, spouštění a zálohování, širší možnosti diagnostiky, monitoringu
a záznamu událostí serveru, lepší bezpečností prvky (Bitlocker, ASLR, vylepšený Windows
Firewall), .NET Framework 3.0, vylepšení jádra a správy paměti a procesů.
• Microsoft Visual Studia 2008
Vývojové prostředí (IDE) od Microsoftu. Může být použito pro vývoj konzolových
aplikací a aplikací s grafickým rozhraním, webovými stránkami, webovými aplikacemi a
webovými službami jak ve strojovém kódu, tak ve spravovaném kódu.
• Microsoft SQL Serveru 2008
Díky BizTalk Serveru 2009 mohou zákazníci využít všechna vylepšení, která nabízejí
tyto nové produkty, a díky pokročilým vývojovým nástrojům mohou zintenzivnit a zefektivnit
své úsilí o vytvoření skutečně integrované podnikové infrastruktury. To vše při současném
zvýšení výkonu jednotlivých systémů a jednodušší spravovatelnosti.
Microsoft BizTalk Server 2009 Enterprise Edition nabízí další úspory spojené s
využitím virtualizační technologie Microsoft Hyper-V pro spouštění neomezeného počtu
virtualizovaných instancí na virtuálních strojích.
BizTalk Server 2009 přináší výhody zavedených standardů a adaptérů vyvinutých na
míru konkrétním oborům podnikání pro efektivnější propojení interních systémů a jejich
napojení na systémy obchodních partnerů. Adaptéry pro BizTalk Server 2009 umožňují
firmám rychle a snadno přistupovat k datům z mainframů, databází, aplikací třetích stran i
snímačů RFID čipů za využití dobře známých a snadno spravovatelných nástrojů, které
přinášejí jednodušší a přehlednější infrastrukturu a s ní spojené nižší náklady.
BizTalk Server 2009 je dnes k dispozici s předplatným Microsoft Developer Network
(MSDN), široké zákaznické veřejnosti bude dostupný v devíti jazykových verzích
(zjednodušená čínština, tradiční čínština, angličtina, francouzština, němčina, italština,
japonština, korejština a španělština) od 1. května 2009.
35
BizTalk Server 2009 je nabízen ve čtyřech verzích: Enterprise, Standard, Branch a
Developer. Microsoft nabízí nové funkce a vylepšení BizTalk Serveru 2009 bez navýšení
ceny ve srovnání s předchozími verzemi, BizTalk Server se tak řadí mezi nejdostupnější
řešení svého druhu na trhu.
7 Sybase
Společnost Sybase 20.5. 2009 navázala spolupráci se Zachman International. Cílem
spolupráce je představit produkt PowerDesigner 15, který je podnikovým nástrojem
společnosti Sybase, a cca před rokem proběhla jeho certifikace pro implementaci
Zachmanova Frameworku společností Zachman. Protože PowerDesigner 15 je vedoucím
nástrojem na trhu pro modelování podnikové architektury, logickým krokem bylo rozšíření
nástroje o podporu metodiky Zachmanova Frameworku. Sybase proto oficiálně požádal o
certifikaci pro svůj produkt PowerDesigner 15. „Jsme velmi rádi, že jsme úspěšně zahájili
proces certifikace. S tak významným partnerem a světově uznávanou autoritou v této oblasti,
jakým je skupina Zachman, se nám podařilo výrazně zrychlit náš přechod k podnikové
architektuře,” uvedl David Dichmann, senior product manager, Design Tools, Sybase, Inc.
Společnost Sybase představila poslední verzi PowerDesigneru v květnu 2009 na
Workshopu Zachman modeling ve Stockholmu a v červnu 2009 v Denveru. [2]
7.1 Power Designer 15
PowerDesigner 15 vylepšuje analýzu dopadu a tím zajistí lepší informovanost všech
účastníků procesu bez ohledu na jejich technické znalosti. PowerDesigner odstraňuje
nevýhodu oddělené analýzy a vzájemným propojením analyzovaných komponent zajistí
možnost rychle reagovat na změny. „Pro obchodní stratégy, projektanty a analytiky má nová
verze nástroje značný přínos. Pomáhá jim lépe pochopit komplexní systém IT zdrojů a jeho
podporu obchodní činnosti,“ píše Greta Jamesová, viceprezidentka Gartner nezávislé
společnosti pro výzkum a poradenství. [2]
36
7.1.1 Enterprise architecture
• Metodologie a metodiky
• Správa metadat
• Standardy
• Plánování IT, řízení projektů
• Modelování [1]
Obrázek 7.13 - PowerDesigner [1]
7.1.2 Obecné vlastnosti
• Možnost uložení uživatelského nastavení
• Import z MS Visio
o Organisation Chart
o Software/ Enterprise Application
o Network/ Basic Network Diagram/ Detailed Network Diagram
Directory
o LDAP Directory
• Knihovna ikon
• Vylepšená funkce „Auto Layout“
• Nový plug-in pro VS2008
• Import mapování tabulek z PDM do ILM [2,3]
37
Active
Obrázek 7.14 -Data architecture [1]
7.1.3 Hlavní funkce a výhody:
•
Technologie Link and Synch – PowerDesigner 15 automaticky a zachycuje
průniky mezi všemi vrstvami architektury podniku, což umožňuje uživatelům
ze všech skupin přehledně vizualizovat a účinně zavádět rychlé, spolehlivé a
předvídatelné změny.
•
Nový
model
podnikové
architektury
–
uživatelé
mohou
formálně
zaznamenávat veškerá metadata týkající se analýzy podnikové architektury.
•
Nový diagram analýzy dopadů – snadná vizualizace kaskádového dopadu
změn, řízení času i nákladů souvisejících se změnou.
•
Editor podnikové architektury – PowerDesigner 15 poskytuje jak standardní
metodickou šablonu modelů (metodika FEAF) tak možnost vytvoření vlastní
šablony.
38
•
Nový webový prohlížeč úložiště modelů – v nové verzi je možné sdílet modely
podnikové architektury mezi všechny zainteresované pracovníky bez ohledu na
jejich softwarové vybavení
•
Nový import z Visio – dává možnost využít obchodních metadat pro začlenění
do kompletní podnikové architektury. [2]
7.1.4 Ukázka:
Organization chart diagram
Obrázek 7.15 - Organization chart diagram [3]
Business Communication diagram
39
Obrázek 7.16 - Business Communication diagram [3]
7.2 Data Integration Suite 1.2
Poslední verze je z roku 2007.
Zahrnuje tyto komponenty:
1. Sybase Data Federation – poskytuje přístup k více různých datovým zdrojům,
schopnost vytvořit jednotný, ucelený pohled na podniková data
2. Sybase Replication – replikuje transakční data a synchronizuje provozní data napříč
heterogeními databázemi
3. Sybase Real-Time Events
4. Sybase Search – hledá informace ze strukturovaných i nestrukturovaných dat
5. Sybase ETL – umožňuje extrahovat, transformovat a načítat schopnosti pro data
podniku[3]
Kompatibilita:
• Windows XP Professional Service Pack 2 (32-bit and 64-bit)
• Windows Vista Enterprise Edition
o Enterprise Edition (32-bit and 64-bit)
40
o Ultimate Edition (32-bit and 64-bit)
o Business Edition (32-bit and 64-bit)
•
Windows 2003 Server:
o Enterprise Edition Service Pack 2 (32-bit and 64-bit)
o Standard Edition Service Pack 2 (32-bit and 64-bit)
o Enterprise Edition R2 (32-bit)
o Standard Edition R2 (32-bit)
o Enterprise Edition R2 Service Pack 2 (64-bit)
o Standard Edition R2 Service Pack 2 (64-bit)
o Data Center Edition Service Pack 2 (32-bit and 64-bit)
o Data Center Edition R2 Service Pack 2 (32-bit and 64-bit) [3]
8 IBM
IBM patří k jedněm z největších IT firem na světě, proto také není divu, že její oblast
zájmu a působení je opravdu široká. IBM je firma, která se zaobírá vývojem a výrobou
nových informačních technologií, dále také celých informačních systémů a softwaru.[4]
Vyvinuli také nástroje pro modelování a integraci jako jsou například nástroje a řešení z
rodiny WebSphere.
8.1 Integrace aplikací
Mezi integrační nástroje firmy IBM patří tedy rozsáhlý a různorodý software rodiny
WebSphere. Základním nástrojem je WebSphere Application Server, který je postaven na
architektuře SOA.
41
8.1.1 WebSphere Application Server
Jeho základem je poskytování služeb (aplikací). Je to standardizované rozšiřitelné
řešení, které obsahuje základní služby pro každý podnik. Díky SOA je umožněno použít
jakýkoliv standardní hardware a programovací jazyky pro tvorbu aplikací.
IBM nabízí
WebSphere Application Server v různých řadách podle potřeb a náročnosti klienta: [5]
•
WebSphere Application Server Express -
Je lepé vyladěný server pro
rychlejší a lepší komunikaci.
•
WebSphere Application Server Community Edition - Jde o jednodušší
řešení založené na Apache Geronimo.
•
WebSphere Application Server Hypervisor Edition – Přizpůsobeno
prostředí Vmware. Jde o přizpůsobení pro správu více virtuálních účtů na
jedné pracovní stanici.
•
WebSphere Application Server Network Deployment – Je optimalizované
řešení pro nepřetržitý provoz s důrazem na stabilitu nejvytíženějších služeb.
8.1.2 WebSphere Extended Deployment
Další zajímavým rozšířením je WebSphere Extended Deployment tento doplněk
rozšiřuje řešení WebSphere o takzvaný „Grid computing“, což znamená sjednocení více
počítačů za cílem využití momentálně nevyužitého potenciálu k provádění operací, které by
jeden server nabyl schopen zvládnout, nebo rychle obsloužit. Hlavně je však určen pro
dávkové úlohy. WebSphere Extended Deployment V6.0.1 a V6.0.2 nabízí nové funkce jako je
ObjectGrid zpřístupňující rychlé a snadné sdílení dat. Dále nové zabezpečení před selháním
paměti. A podpora pro další síťové protokoly. [12]
8.1.3 WebSphere Adapters
Slouží k propojení podnikového systému (ERP) s novými integrovanými službami
pomocí SOA. Těchto adaptérů, jenž umožňují komunikaci pomocí
Message Oriented
Middleware (MOM), má IBM mnoho. IBM tak podporuje propojení se systémem SAP,
Oracle a mnoho dalších.[5] V nejnovější verzi WebSphere Adapter Toolkit V6.2 jsou
zahrnuty aktualizace adaptérů a je přidám nový adaptér nezávislého výrobce ISV. Dále je také
vylepšena podpora řešení problémů u všech adaptérů. [13]
42
8.2 Integrace procesů
Pro integraci procesů IBM nabízí také několik zajímavých nástrojů a mnoho dalších
doplňků. Zajímavé je zejména WebSphere Business Integration Server Express a WebSphere
Integration Developer. [6]
8.2.1 WebSphere Business Integration Server Express
Tento nástroj pomáhá při integraci a automatizaci špatně definovaných ručních
procesů. Dále je také vhodný pro integraci B2B kde se střetávají dva nezávislé systémy a
procesy.[6] Nejnovější verze WebSphere Business Integration Server Express V4.4 nabízí
opět jednodušší vizualizaci, uživatelského průvodce, mnoho nových předpřipravených
konceptu, jednodušší správu a integraci.
8.2.2 WebSphere Integration Developer.
WebSphere Integration Developer pomáhá při integraci a zavádění architektury SOA,
tím, že aktualizuje a vytváří přehled o stavu aktiv IT. Nejnovější verze se snaží vsadit na
jednoduchost a intuitivnost ovládaní a na snadnou medializaci architektury. Je také spjat s
WebSphere Business Modeler . [6]
8.3 Datová integrace
Jedná se zejména o produkt WebSphere Data Integration Suite, který slouží pro přenos
dat mezi odlišnými databázemi. Dokáže načíst data z odlišných databází a přetransformovat je
do druhé databáze. Nejsrozumitelnější příklad takovéto transformace dat je třeba ERP a BI. V
ERP se data ukládají jen v aktuálních verzích, kdežto BI má multidimenzionální databázi,
která zaznamenává i informace z minulosti a proto data každý den přetékají z ERP do BI a
zde právě může nastoupit tento nástroj. [7] Momentální vývoj je však neznámý.
8.4 Modelovaní
8.4.1 WebSphere Business Modeler
Zajišťuje kompletní správu a modelování a následnou vizualizaci modelů a jejich
analýzu. WebSphere Business Modeler, se vyskytuje ve třech verzích a to Basic, Advenced a
Publishing Server. Publishing Server umožňuje, sdílení přes internet. Verze Basic a Adveced,
obojí ve verzi 7, obsahují například funkcionality jako je kompatibilita s rodinou produktů
43
Websphere, dále umožňují například týmové zpracování a tedy i podporu verzování a
importovaní výsledků do různých formátů a jiných programů jako je Visio, Excel, či formát
XML. Umožňuje také speciální tisk pro modely. Verze Advenced navíc obsahuje analýzu
procesu a to jak dynamickou či statickou a s tím spojené simulace s možností odpojení větví
procesů atd. [8, 9]
9 SAP NetWeaver
SAP NetWeaver je aplikační a integrační platforma
založená na otevřených standardech, která napomáhá při
redukci nákladů na vlastnictví informačního systému. Dokáže
využít existující IT infrastrukturu a transformovat ji do
platformy umožňující pružně a rychle plánovat, vytvářet, implementovat a spouštět nové
obchodní strategie a procesy. SAP NetWeaver je technologickou základnou pro balík
firemních aplikací mySAP Business Suite, pro kompozitní aplikace SAP xApps a pro jiná
obecná nebo odvětvově orientovaná řešení společnosti SAP.
SAP NetWeaver propojuje pracovníky, integruje informace a procesy v rámci celé
organizace a všech používaných technologií. Posiluje schopnost organizace rychle se
adaptovat na změny. Zajišťuje spolehlivý, bezpečný a škálovatelný provoz aplikací
podporujících kritické obchodní procesy, umožňuje společnostem maximalizovat návratnost
investic do již instalovaných aplikací a systémů.
SAP NetWeaver sjednocuje všechny integrační technologie do jediné platformy.
Technologické komponenty nejsou dodávány samy o sobě, ale se širokým
standardním obsahem, který významně zjednodušuje proces jejich uvedení do provozu.
Platforma SAP NetWeaver je postavena na bázi otevřených standardů, plně spolupracuje s
jinými běžně používanými technologickými platformami, jako jsou Java 2 Platform,
Enterprise Edition (J2EE), Microsoft .NET a IBM WebSphere. [26]
Ve zkratce, SAP NetWeaver je jednotnou technologickou platformou a základem
všech aplikací a řešení společnosti SAP. Integruje lidi, informace, procesy a aplikační
platformy (viz obr. 9.1).
44
Obrázek 9.17 - Architektura SAP NetWeaver [33]
9.1 Přínosy SAP NetWeaver
Od zavedení integrační a aplikační platformy SAP NetWeaver lze očekávat následující
přínosy pro podnik.
Efektivnější provoz firemních aplikací - SAP NetWeaver zahrnuje technologickou
infrastrukturu, která je schopná dynamicky na základě konceptu webových služeb přidělovat
firemním aplikacím hardwarové zdroje. Díky tomu fungují firemní aplikace efektivně i při
špičkových zatíženích.
Zrychlení odezvy na požadavky zákazníků - SAP NetWeaver umožňuje plné
informační propojení společnosti se svými zákazníky, obchodními partnery a dodavateli.
Společnost je schopna rychleji reagovat na potřeby zákazníků, optimalizovat skladové zásoby
a zvýšit ekonomickou efektivnost podnikatelských aktivit.
Zkvalitnění rozhodovacích procesů - SAP NetWeaver umožňuje rozhodovat na
základě celistvého pohledu na řešený problém. Společnosti mohou analyzovat a optimalizovat
podnikatelské aktivity s využitím uceleného přehledu informací týkajících se zaměstnanců,
zákazníků, dodavatelů a dalších obchodních partnerů, stejně tak jako informací týkajících se
45
produktů, obratu, nákladů a podobně. Společnosti mohou např. zapojit zaměstnance do
projektů a iniciativ, které mají největší dopad na úspěch společnosti, plánovat své obchodní
aktivity podle stanovených priorit a podobně.
Zrychlení procesu inovace - SAP NetWeaver podporuje plnou integraci systémů,
informací a pracovníků již v počátečních fázích návrhu produktu. Umožňuje společnostem
urychlit proces uvádění nových výrobků na trh. Tím, že je do zmíněného procesu inovace
integrovaná i zpětná vazba od zákazníků, dochází ke zkvalitnění produktové nabídky a k
eliminaci rizik neúspěšného uvedení nových produktů na trh.
Zlepšení realizace strategických plánů - SAP NetWeaver zpřístupňuje správné
informace správným lidem bez ohledu na to, kde se právě nacházejí, a významně tak přispívá
ke zlepšení realizace strategických plánů. [34]
9.2 Komponenty a nástroje
SAP NetWeaver zahrnuje rozsáhlý set komponent a nástrojů.
9.2.1 Komponenty
SAP NetWeaver Application Server - podporuje platformou nezávislé Webové
služby, podnikové aplikace, a na standardech založený vývoj, což umožňuje propojení
existujících technologických řešení do řešení založeného na webových službách
SAP NetWeaver Business Warehouse - umožňuje integrovat data z celého podniku a
transformovat je do prakticky využitelných informací pro rychlejší rozhodování
SAP NetWeaver Business Process Management - Poskytuje nástroje, které
pomáhájí modelovat, provádět a sledovat podnikové procesy na základě jediného
konzistentního procesního modelu
SAP NetWeaver Business Rules Management - Umožňuje vytvářet a udržovat
obchodní pravidla, která zajistí, že procesy budou v souladu s obchodní politikou.
SAP NetWeaver Process Integration - přináší na SOA založenou technologii, která
podporuje procesní integraci
SAP NetWeaver Master Data Management - zabezpečuje konzistenci kmenových
dat napříč systémem a jejich distribuci napříč podnikovými aplikacemi
46
SAP NetWeaver Mobile - Poskytuje mobilní prostředí založené na otevřené a
flexibilní technologii a výkonné vývojové prostředí pro vytváření integrovaných řešení
mobilní komunikace
SAP NetWeaver Portal - zahrnuje kompletní infrastrukturu podnikového portálu,
poskytuje informace a aplikace uživatelům dle rolí, které zastávají, obsahuje nástroje pro
podporu spolupráce
SAP Auto-ID Infrastructure - poskytuje prostředky pro integraci automaticky
snímajících zařízení (Bluetooth zařízení, čtečky čárových kódů, snímače ID karet apod.)
SAP NetWeaver Identity Management - poskytuje přístupy a možnosti typické pro
konkrétní business, vytváří nové příležitosti pro integraci business procesů, pomáhá
integrovat systém v heterogenním IT prostředí
SAP NetWeaver Informace Lifecycle Management - Umožňuje archivovat data ve
snadno přístupném formátu, v souladu s předem nadefinovanými pravidly [27]
9.2.2 Nástroje
Adaptive Computing Controller - poskytuje centrální bod řízení pro přidělování
výpočetních zdrojů a optimalizaci jejich využití
SAP NetWeaver Composition Environment - Poskytuje robustní prostředí pro
návrh, nasazení a provozování kompozitních aplikací, které vyhovují SOA
SAP NetWeaver Developer Studio - Nabízí pohodlné uživatelské rozhraní a bohaté
funkce pro vývoj J2EE aplikací
SAP NetWeaver Visual Composer - zjednodušuje vytváření obsahu portálu a
analytických aplikací a umožňuje obchodním analytikům vytvářet nebo upravovat aplikace
pomocí vizuálního uživatelského rozhraní, nikoli manuálního kódování
SAP Solution Manager - umožňuje technickou podporu pro distribuované systémy, s
funkčností, která zahrnuje všechny klíčové aspekty řešení nasazení, provozu a kontinuálního
zlepšování [27]
47
9.3 Aktuální verze
V současné době je aktuální verzí SAP NetWeaver 7.0 z října roku 2005. Tato verze je
aktualizována a rozšiřována balíčky „Support Package Stacks“, které opravují některé chyby a
případně rozšiřují funkcionalitu.
V současné době je k dispozici Support Package Stack již s pořadovým číslem 19.
Nicméně posledním balíčkem, který rozšiřoval funkcionalitu SAP NetWeaver 7.0 byl balíček
s číslem 14, všechny pozdější nabízejí jen menší updaty
9.4 Vybrané nové funkce SAP NetWeaver 7.0
Nové funkce v SAP NetWeaver 7.0 jsou rozděleny podle typů užití, které je možné v
systému aktivovat.
•
Typ AS (Application Server) ABAP
•
Change and Transport System – systém slouží k přesunu objektů (které nejsou
typu ABAP) vedle ABAP objektů.
•
Web Services ABAP New Features and Enhancements – použitím WSRM (Web
Services Reliable Messaging) je zajištěno, že výměna zpráv je dokončena bez
chyb.
•
Typ AS (Application Server) Java
•
•
System Landscape Directory – vylepšení výkonu pro čtení, zápis, cache a export.
Typ DI (Development Infrastructure)
•
CTS Integration – možnost transportu souborů typu Software Component Archives
(SCAs), vytvořených během procesu vývoje, pomocí CTS (Change and Transport
System).
•
Typ BI (Business Intelligence)
•
Data Flow Display – tato funkce umožňuje například volání kontextového menu
pro Data Warehousing Workbench přímo z vybraného objektu. Můžeme tak
změnit datový model rovnou ze zobrazení data flow.
•
Transformation – nyní je možné zobrazit metadata transformace jako tabulku (v
HTML formátu) v dalším okně (například pro účely dokumentace).
•
Typ BI (Business Intelligence) Java
48
•
Analysis Web Item – volání kontextového menu a „drag and drop“ akce už nejsou
závislé na textu v buňce, ale na celé buňce.
•
Web Item "Custom Extension" – použitím této funkce je možné vkládat vlastní
HTML kód nebo JavaScript do webových aplikací. Vytvoří se pak vlastní ABAP
třídy.
•
Typ EPC (EP Core) a EP (Enterprise Portal)
•
Portal o Sorting Related Links – pokud uživatelé portálu vloží související odkazy,
objeví se v Related Links iView v pořadí, v jakém byly přidány. Odkazy je pak
možné třídit podle různých kritérií.
•
Knowledge Management o Web Page Composer – možnost vybrat si, které z
funkcí chceme zobrazit v horní části webové stránky. Dále je možné vytvářet
seznamy RSS odkazů.
•
Visual Composer – obsahuje funkce jako například: seznam posledních pěti
otevřených modelů v panelu Get started nebo použití standardních copy-paste
funkcí při kopírování obsahu mezi modely.
•
Typ PI (Process Integration)
•
Message Monitoring – ukazuje, která zpráva pochází z webové služby.
•
Plain J2SE Adapter Engine – v tomto nástroji je možné spravovat certifikáty a
použít je pro SSL autentizaci. [35]
49
10 Závěr
Tato práce by měla sloužit jako rozšíření prací minulých. Snažili jsme se rozšířit počet
nástrojů a popsat jejich aktuální verze. Zde jsme ovšem narazili na problém, protože většina
minulých prací již byla komplexně vyřešena a nezbylo tak mnoho prostoru pro rozšiřování.
Dalším problémem byly aktualizace, které jsme původně chtěli zdokumentovat. Nové verze
integračních nástrojů totiž vycházejí v delších časových intervalech a od poslední práce se v
podstatě nic nezměnilo.
Hlavním přínosem práce by tak měl být hlavně detailní popis tématu servisně
orientované architektury a další teoretická část, která se zabývá modelováním v jazyce UML.
Práce tedy splňuje všechny body vytyčené na začátku, a snaží se celkově popsat danou
problematiku.
O SOA tedy můžeme říct, že servisně orientovanou architekturu ve valné míře již
využívají velké nadnárodní společnosti, jak jsme zjistili z dostupných zdrojů. V současné
době očekáváme, že bude snaha integrovat tuto architekturu i u středně velkých společností.
Odhadujeme integraci servisně orientované architektury pro střední podniky pozvolnějším
tempem nárůstu.
50
11 Zdroje
[1]
Sybase [online]. 2009 [cit. 2010-03-05]. Dostupné z WWW: <www.sybase.cz>.
[2] Sybase Powerdesigner 15. LUPA [online]. 2008, 1, [cit. 2010-03-05]. Dostupný z WWW:
<http://www.lupa.cz/tiskove-zpravy/sybase-powerdesigner-15/>.
[3] POKORNÝ, Richard. Sybase [online]. 2008 [cit. 2010-03-05]. PD konference. Dostupné z WWW:
<http://209.85.135.132/search?
q=cache:n0Mj9U_ZcbsJ:www.sybase.cz/uploads/PDkonference_RichardPokorny_Sybase.ppt+sybase+pow
erdesigner+15&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz&lr=lang_cs&client=firefox-a>.
[4] IBM, O IBM, [online], rev. 2010-03-19, [cit. 2010-3-28], Dostupné na World Wide Web:
<http://www.ibm.com/ibm/cz/cs/>
[5] IBM, Application Server , [online], rev. 2010, [cit. 2010-3-28], Dostupné na World Wide Web:
<http://www-01.ibm.com/software/uk/websphere/application-servers/>
[6] IBM, Integrace procesů, [online], rev. 2010, [cit. 2010-3-28], Dostupné na World Wide
Web:<http://www142.ibm.com/software/products/cz/cs/subcategory/websphere/SW920>
[7] TRASK SOLUTION S.R.O., Data Integration, [online], [cit. 2010-3-28], Dostupné na World Wide Web:
<http://www.trask.cz/DeliverLive/ViewPage.action?siteNodeId=207&languageId=1&contentId=-1>
[8] IBM, WebSphere Business Modeler, [online], rev. 2010, [cit. 2010-3-28], Dostupné na World Wide Web:
< http://www-142.ibm.com/software/dre/hmc/compare.wss?HMC02=B008006F42493A77>
[9] IBM, WebSphere Business Modeler, [online], rev. 2010, [cit. 2010-3-28], Dostupné na World Wide Web:
http://www-142.ibm.com/software/products/cz/cs/wbi
[10] Wikipedia, Diagram užití. [online], [cit. 2010-4-30], Dostupné na Word Wide
Web:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Diagram_u%C5%BEit%C3%AD>
[11] Michalec P., a spol. Diagramy, [online], rev 2003, [cit 2010-4-30], Dostupné na Worl Wide Web: <
http://web.sks.cz/prace/RACEK/ar01s04.html >
[12] IBM, WebSphere Extended Deployment, [online], rev. 2010, [cit. 2010-3-28], Dostupné na World Wide
Web: <http://www-142.ibm.com/software/products/cz/cs/appserv-extend>
[13] IBM, WebSphere Adapters, [online], rev. 2010, [cit. 2010-3-28], Dostupné na World Wide Web:
<http://www-142.ibm.com/software/products/cz/cs/websadap>
51
[14] Pavus M., Use case diagram - diagram případů užití, [online], [cit. 2010-4-30], Dostupné na World Wide
Web: < http://mpavus.wz.cz/uml/uml-b-use-case-3-2-1.php>
[15] Kučerová H., Diagram tříd, [online], rev 2007, [cit. 2010-4-30], Dostupné na World Wide Web:
<http://web.sks.cz/users/ku/PRI/tridy.htm>
[16] Pavus M., Objektový diagram,[online], [cit. 2010-4-30], Dostupné na World Wide Web:
<http://mpavus.wz.cz/uml/uml-object-6.php>
[17] Pavus M., State machine diagram - diagram stavového stroje,[online], [cit. 2010-4-30], Dostupné na World
Wide Web: <http://mpavus.wz.cz/uml/uml-b-state-3-2-2.php>
[18] Understanding Service-Oriented Architecture. Microsoft Architect Journal [online]. 11.2.2004, 1, [cit.
2010-04-22]. Dostupný z WWW: <http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa480021.aspx>.
[19] POUR, Jan; GÁLA, Libor; TOMAN, Prokop. Podniková informatika. Praha : Grada, 2006. 482 s. ISBN
80-247-1278-4.
[20] SOA definition update. Mike Gilpin's [online]. 2008, 1, [cit. 2010-05-04]. Dostupný z WWW:
<http://blogs.forrester.com/mike_gilpin/08-09-26-federated_soa_definition_update
[21] ERL, Thomas. Servisně orientovaná architektura : Kompletní průvodce. Ondřej Baše, Lukáš Krejčík,
Martin Sodomka. Brno : Computer press, a.s., 2009. Úvod do SOA, s. 655. ISBN 978-80-251-1886-3.
[22] Web Services Project Update. The Blog of Big Boss Lee [online]. 19.2.2007, 1, [cit. 2010-04-22].
Dostupný z WWW: <http://lee.losanderson.com/2007/02/ia-web-services-project-update.html>.
[23] Životní cyklus SOA a zastoupení IBM software. Software pro BPM a SOA [online]. 2007, 1, [cit. 2010-0422]. Dostupný z WWW:
<http://bp3.blogger.com/_Ns4jFXT4KpE/R0SoSNCJ7hI/AAAAAAAAAVo/Uuw9E0FbE-Y/s1600h/software-pro-bpm-a-soa-1.png>.
[24] Architektura SOA je v roce 2008 jednou z nejdůležitějších podnikových priorit. CIO Business World
[online]. 17.7.2008, 1, [cit. 2010-04-22]. Dostupný z WWW: <http://businessworld.cz/pruzkumy-aanalyzy/architektura-soa-je-v-roce-2008-jednou-z-nejdulezitejsich-podnikovych-priorit-1813>.
[25] HEFFNER , Randy; GILPIN, Mike. SOA And Beyond For App Dev And Program Management Pros.
Forrester Research [online]. 23.12.2009, 1, [cit. 2010-04-22]. Dostupný z WWW:
<http://www.forrester.com/rb/Research/topic_overview_soa_and_beyond_for_app/q/id/55485/t/2#heading4
>
[26] KRČMÁŘ, Petr. Sun nakonec kupuje firma Oracle: co bude s MySQL?. ROOT.cz [online]. 21.4.2009, 1,
[cit. 2010-04-22]. Dostupný z WWW: <http://www.root.cz/clanky/sun-nakonec-kupuje-firma-oracle-cobude-s-mysql/>.
52
[27] KENNEY, Frank; PLUMMER, Daryl. Magic Quadrant for Integrated SOA Governance Technology Sets.
Gartner Research [online]. 31.3.2009, 1, [cit. 2010-04-22]. Dostupný z WWW:
<http://www.soa.com/index.php/news/press_detail/analyst_firm_positions_soa_software_in_leaders_quadr
ant_for_soa_governance1/>.
[28] TOFAN, Lukáš. IT Governance a SOA: Co dřív, co později?. CIO Business World [online]. 12.6.2009, 1,
[cit. 2010-04-22]. Dostupný z WWW: <http://businessworld.cz/business-rizeni-podniku/IT-Governance-aSOA-Co-driv-co-pozdeji-4696>.
[29] SAP NetWeaver. KCT Data [online]. 2008, [cit. 2010-04-22]. Dostupný z WWW:
<http://www.kctdata.cz/sluzby/sap-netweaver/>.
[30] SAP NetWeaver components & tools. SAP [online]. [cit. 2010-04-25]. Dostupný z WWW:
<http://www36.sap.com/platform/netweaver/components/index.epx/>.
[31] Systémová integrace. Onlio – Asociace.biz [online]. [cit. 2010-04-25]. Dostupný z WWW:
<http://www.onlio.com/reseni-a-sluzby/systemova-integrace.html#ixzz0jNs8VzkG>.
[32] ŘEPA. Trendy utvářející trh s integračním middleware [online]. [cit. 2010-04-25]. Dostupný z WWW: <
http://nb.vse.cz/~repa/CASE/Repa_Trendy_integracniho_middleware1.pdf >
[33] SAPAG.CO.IN : COMPLETE SAP NETWEAVER TUTORIALSSITE [online]. 2010 [cit. 2010-06-05].
SAPAG.CO.IN. Dostupné z WWW: <http://www.sapag.co.in/NetWeaverStack.jpg>.
[34] SAP NetWeaver [online]. 25.11.2008 [cit. 2010-06-05]. Synesis technologies. Dostupné z WWW:
<http://synesistech.cz/cs/products/sapnetweaverplatform>.
[35] SAP [online]. 2005 [cit. 2010-06-06]. SAP Library. Dostupné z WWW:
http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpdata/en/5b/8c3842bb58f83ae10000000a1550b0/frameset.htm
[36] Analyst Firm Positions SOA Software in Leaders Quadrant for SOA Governance. SOA software [online].
2009, 1, [cit. 2010-06-04]. Dostupný z WWW:
<http://www.soa.com/news/press_detail/analyst_firm_positions_soa_software_in_leaders_quadrant_for_so
a_governance1/>.
[37] Understanding Gartner’s hype cycle. BCC Center for Teaching and Learning [online]. 2008, 1, [cit. 201006-04]. Dostupný z WWW: <http://bccctl.files.wordpress.com/2009/06/hypecycle1.jpg>.
[38] BÍLKOVÁ, Renáta. Propojování počítačových aplikací. Univerzita Pardubice [online]. 2005, 1, [cit. 201003-28]. Dostupný z WWW: <http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/32447/1/CL573.pdf>.
[39] HABÁŇ, Jaromír. Datové integrace a integrace podnikových aplikací. Centrum pro výzkum informačních
systémů [online]. 2008, 1, [cit. 2010-03-28]. Dostupný z WWW: <http://docs.google.com/viewer?
a=v&q=cache:PNNLJ800SzYJ:formular-ekf.vsb.cz/formulare/F01/tsw/getfile.php%3Fprispevekid
53
%3D826+integrace+podnikov%C3%BDch+aplikac
%C3%AD&hl=cs&gl=cz&sig=AHIEtbSTNu1pnI6vFAPYVPCXN5bHkVMjyQ>.
[40] Trask [online]. 2005 [cit. 2010-03-28]. Trask - data ingtegration. Dostupné z WWW:
<http://www.iccc.cz/web_capricornis/index.php?p=sluzby-integrace>.
[41] Oracle Fusion Middleware – jednička na poli middlewaru. PRCOM [online]. 2009, 1, [cit. 2010-06-04].
Dostupný z WWW: <http://www.prcom.cz/oracle-fusion-middleware-%E2%80%93-jednicka-na-polimiddlewaru/>.
[42] Oracle Database. ORACLE [online]. 2009, 1, [cit. 2010-06-04]. Dostupný z WWW:
<http://www.oracle.com/us/products/database/index.html>.
[43] Oracle Data Integration Suite. ORACLE [online]. 2009, 1, [cit. 2010-06-04]. Dostupný z WWW:
<http://www.oracle.com/us/products/middleware/data-integration/059300.html>.
[44] Software pro BPM a SOA. BPM a IBM [online]. 2008, 1, [cit. 2010-06-04]. Dostupný z WWW:
<http://bpm-ibm.blogspot.com/2007/11/software-pro-bpm-soa.html>.
[45] EG-expert [online]. 2009 [cit. 2010-06-06]. Poradenství. Dostupné z WWW: <http://www.egexpert.cz/?
page=sluzby>.
[46] Softwarová integrace [online]. 2009 [cit. 2010-06-07]. Capricornis. Dostupné z WWW:
<http://www.iccc.cz/web_capricornis/>.
[47] B2B [online]. 2009 [cit. 2010-06-07]. TIBCO. Dostupné z WWW: <http://www.tibco.nl/software/b2bintegration/default.jsp>.
54
12 Seznam obrázků
Obrázek 2.1 - Klasická systémová integrace [46]........................................7
Obrázek 2.2 - Schéma SW integrace [46]....................................................8
Obrázek 2.3 - Možné řešení [45]..................................................................9
Obrázek 2.4 - B2B integration [47]............................................................11
Obrázek 3.5 -Životní cyklus zavádění SOA [21].........................................16
Obrázek 3.6 - Enterprise service bus [22]..................................................17
Obrázek 3.7 - Životní cyklus dle IBM [23]..................................................18
Obrázek 3.8 - Umístění předních firem podle SOA Governance [43].........20
Obrázek 3.9 - Gartner Hype křivka [37].....................................................21
Obrázek 4.10 - Use cases diagram [10].....................................................23
Obrázek 4.11 - Clases diagram [11]...........................................................24
Obrázek 4.12 - Stavový diagram [11]........................................................25
Obrázek 7.13 - PowerDesigner [1].............................................................37
Obrázek 7.14 -Data architecture [1]..........................................................38
Obrázek 7.15 - Organization chart diagram [3].........................................39
Obrázek 7.16 - Business Communication diagram [3]...............................40
Obrázek 9.17 - Architektura SAP NetWeaver [33]......................................45
55

Podobné dokumenty

modelování busimess procesů a dalších aspektů business systému

modelování busimess procesů a dalších aspektů business systému kompromisem, mezi současným a ideálním stavem. Proces vytvoření modelu podnikové architektury ilustruje následující obrázek.

Více

Výroční zpráva - Operační program Doprava

Výroční zpráva - Operační program Doprava silnic mimo síť TEN-T a ostatních silnic I. třídy. Prioritní osa je zaměřena na zlepšení kvality silnic I. třídy, které nejsou zařazeny do sítě TEN-T a to jmenovitě na jejich přestavbu na rychlostn...

Více

2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk

2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk Jazyk UML sám v sobě obsahuje připravené mechanismy umožňující rozšířit jazkyk tak, aby vyhovoval momentálním potřebám. Máme k dispozici tři mechanismy rozšiřitelnosti:

Více

CO LZE OČEKÁVAT OD BUSINESS INTELLIGENCE ? 1. Cesty k

CO LZE OČEKÁVAT OD BUSINESS INTELLIGENCE ? 1. Cesty k systémů) náležitě verifikovat, většinou na referenčních instalacích, s výslednou kvalitou BI aplikací souvisí i další moment úvah. Ve prospěch BI aplikací se uvádí (viz i předchozí poznámky), že je...

Více

WinCC 1. část - snímky Soubor

WinCC 1. část - snímky Soubor WinCC [email protected] Vzdálené sledování (jen čtení dat). Prostředky pro Vzdálené analýzu sledování a historických dat. ovládání Až 50 WebClientů

Více

oracle fusion middleware forum

oracle fusion middleware forum Dovolujeme si Vás pozvat na pravidelnou odbornou konferenci Oracle Fusion Middleware Forum, která bude zaměřena na návrh IT řešení, založených na konceptu Servisně Orientované Architektury (SOA), i...

Více

Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě

Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě rozhraní ve strojově čitelném formátu (tedy WSDL). Ostatní systémy spolupracují s Webovou službou způsobem předepsaným pomocí SOAP zpráv typicky doručovaných pomocí http s XML formátem ve spojení s...

Více