Pravidla soutěže

Komentáře

Transkript

Pravidla soutěže
Pravidla soutěže
Pro zapojení se do soutěže:
a) Nakupte v termínu od 07. 12. 2012 00:00:00 hod. do 15. 12. 2012 23:59:59 hod. výrobky
značek Pantene, Old Spice, Venus nebo Gillette v libovolné kombinaci v minimální hodnotě
200,- Kč v jakékoli z prodejen TETA Drogerie a pečlivě si uschovejte účtenku prokazující
provedení tohoto nákupu, a následně
b) Zašlete do 16. 12. 2012 23:59:59 hod. e-mail na e-mailovou adresu [email protected],
kde uvedete své jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo, a preferenci výhry.
Např. Jana Nováková, V Polích 12, 111 00 Praha 1, 777 568 221, toaster
Do soutěže je vloženo celkem 16 výher a to:
o 1x Toaster Metal HT600 v ceně Kč 2.999,o 2x Ponorný mixer MR530 Sauce v ceně Kč 2.199,-/1 ks
o 3x Žehlička TexStyle 710 v ceně Kč 2.099,-/1 ks
o 5x Vysoušeč vlasů Satin Care 7 Ionic HD 730 v ceně Kč 1.599,-/1 ks
o 5x Žehlička na vlasy Satin Hair 3 ES1 v ceně Kč 1.149,-/1 ks
Soutěž pořádá společnost: 4 P & P, spol. s r.o. ve spolupráci se společností Procter&Gamble
ČR s.r.o.
sídle pořadatele.
První vylosovaní v pořadí obdrží výhry dle své preference do vyčerpání výher. Následně se
bude postupovat sestupně od nejhodnotnějšího dárku k nejméně finančně hodnotnému dárku.
-
-mailovou adresu [email protected]
která dokumentuje nový nákup výrobků značek Pantene, Old Spice, Venus nebo Gillette
v minimální hodnotě alespoň 200 Kč. Jeden soutěžící však může vyhrát pouze jednu z výher
vložených do soutěže; na později vylosované soutěžní e-maily soutěžícího, který již na základě
losování vyhrál některou z výher, nebude při určování výherců brán zřetel.
Jména výherců budou zveřejněna na www.tetadrogerie.cz/souteze.html
výher budou vyjma toho kontaktováni telefonicky v den slosování, tj. 17. 12. 2012, na
telefonním čísle, které uvedli do soutěžního e-mailu.
V tomto telefonickém rozhovoru bude výherce informován o druhu své výhry a bude vyzván,
aby nejpozději do 27. 12. 2012 prokázal svůj nárok na výhru a to buď:
o
nebo
o
zasláním naskenované výherní účtenky na e-mail pořadatele – [email protected]
zasláním originálu výherní účtenky poštou na adresu pořadatele 4P&P, spol. s r.o., Za
Kovárnou 422/23, 109 00 Praha 10
V případě pochybností o dodržení stanovené lhůty je rozhodující datum doručení e-mailu nebo
datum na poštovním razítku.
Výherce dále do e-mailu nebo obálky s výherní účtenkou přiloží informaci o tom, na jakou
doručovací adresu na území České republiky si přeje výhru zaslat.
Výherci, kteří svůj nárok na výhru uvedeným způsobem řádně a včas neprokáží, budou ze
soutěže vyřazeni a pořadatel si vyhrazuje právo jejich výhry udělit náhradním výhercům. Toto
se přiměřeně použije též pro ty výherce, které se pořadateli nepodaří výše popsaným
způsobem kontaktovat (a to ani v přiměřené lhůtě následující po dni slosování) popř. získat od
nich adresu pro doručení výhry.
po doručení účtenky prokazující nárok na výhru (posláním na mail: [email protected] nebo
zasláním poštou na adresu pořadatele). Pořadatel není odpovědný za nedoručení, zpoždění či
ztrátu zásilky s výhrou; výhry, které budou pořadateli vráceny jako nedoručené, propadají ve
prospěch pořadatele.
Soutěž probíhá od 07. 12. 2012 00:00:00 hod. do 1
pobytem v ČR.
Provozovatel neodpovídá za chybné vyplnění soutěžního e-mailu či za jakékoli technické
problémy spojené se zasláním soutěžního e-mailu.
předána. Pořadatel nebude
akceptovat účtenky, které nebudou prokazovat provedení jednorázového soutěžního nákupu
se stanovenými parametry.
Pořadatelem soutěže je společnost 4 P & P, spol. s r.o., IČ: 25618768, se sídlem Za Kovárnou
422/23, 109 00, Praha 10. Zapsána v Obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka
55284.
případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech
soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na www.tetadrogerie.cz/souteze.html.
Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s §
12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení
a město výherců v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech
v souvislosti s touto soutěží a službami uvedené společnosti s tím, že mohou být bezplatně
pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové, obrazové a audiovizuální
záznamy výherců soutěže, a to po dobu 10 let od ukončení soutěže.
Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých
v rámci soutěže (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele soutěže výhradně za účelem
vyhodnocení soutěže a realizace výher. Údaje soutěžících nebudou nad rámec soutěže
zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
se na ní
jejich sourozenci a manželé.
Zasláním soutěžního e-mailu se zasílající stává účastníkem soutěže a vyjadřuje svůj souhlas s
jejími pravidly. Neplatné soutěžní e-maily z jakéhok
vymyšlené číslo účtenky atd.) nebudou jakkoli brány v potaz a nebude k nim vůbec přihlíženo.
Údaje účastníků získané v rámci dané soutěže budou využity pouze k její realizaci a následně
ny.
Soutěžící nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto
pravidlech. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech
záležitostech týkajících se této soutěže. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti
odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a
odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou
poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Pořadatel
soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí
v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj
souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
Nárok na výhru zaniká v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na
spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby,
která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Výhry nejsou vymahatelné soudní
cestou.
Informační mail: [email protected]
V Praze dne 15. 11. 2012

Podobné dokumenty