Zápis - Obec Láz

Komentáře

Transkript

Zápis - Obec Láz
Obec Láz
Láz čp. 7, 262 41 Bohutín
Tel: 318 676 031, e-mail: [email protected]
Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Láz
ze dne 18. prosince 2013
Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika, David Vošmik, Josef Šourek, Ing. Jan Drozen, Ing.
Jaroslav Mrázek, Marcela Trefná
Zápis: David Vošmik
Ověřovatelé zápisu: Petr Štika, Josef Šourek
Místo: sál OÚ Láz
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno starostkou obce Mgr. Vlastou Čechovou v 18.03 hodin.
Zastupitelstvo obce bylo shledáno usnášeníschopným, vzhledem k přítomnosti nadpoloviční
většiny všech jeho členů.
Navrhovaný program:
1. Rozpočtové opatření č.5
2. Schválení rozpočtu obce na rok 2014
3. Doplnění usnesení 66/13
4. Různé
5. Diskuse
6. Závěr
Předsedající, starostka obce Láz Mgr. Vlasta Čechová předložila návrh na ověřovatele zápisu
z jednání, jímž budou Josef Šourek a Petr Štika. Zapisovatelem bude David Vošmik.
Usnesení 75/13: Zastupitelstvo obce pověřuje ověřovatelem zápisu Petra Štiku, Josefa
Šourka, zapisovatelem Davida Vošmika.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se hlasování-0
Usnesení bylo schváleno
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na zařazení za bod 3 bod 4 – prodej části pozemku
401/1 v k.ú. Láz a bod 5 – Schválení vyhlášky o rušení nočního klidu.
Usnesení 76/13: Zastupitelstvo obce schválilo zařazení bodů 4 a 5 do programu jednání.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se hlasování-0
Usnesení bylo schváleno
1. Rozpočtové opatření č. 5
Zastupitelstvu obce Láz byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 5.
Usnesení 77/13: Zastupitelstvo obce Láz schvaluje rozpočtové opatření č. 5.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se hlasování-0
Usnesení bylo schváleno
1
2. Schválení rozpočtu obce na rok 2014
Zastupitelstvu obce Láz byl předložen návrh rozpočtu obce Láz na rok 2014.
Usnesení 78/13: Zastupitelstvo obce Láz schvaluje rozpočet obce Láz na rok 2014
v předložené podobě dle řádně zveřejněného návrhu rozpočtu na úřední desce v období
od 25.11.2013 do 18.12.2013. Příjmy v celkové výši Kč 7,061.000,- , Výdaje v celkové výši
Kč 6,313.000,- .
Zastupitelstvo obce Láz schvaluje přebytkový rozpočet obce Láz ve výši Kč 748.000,-.
Závazné ukazatele schváleného rozpočtu jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se hlasování-0
Usnesení bylo schváleno
Usnesení 79/13: Zastupitelstvo obce Láz schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace na
provoz příspěvkové organizace Mateřské školy Láz v roce 2014 ve celkové výši 200.000,Kč, která bude vyplacena ve čtyřech splátkách po 50.000,- Kč na každé kalendářní čtvrtletí.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se hlasování-0
Usnesení bylo schváleno
3. Doplnění usnesení 66/13
Zastupitelstvu obce Láz byl předložen návrh na doplnění unesení z předchozího zasedání
zastupitelstva obce Láz č. 66/13.
Výsledky výběrového řízení na stavební úpravy v objektu občanské vybavenosti č.219:
Dodavatel
Navrhovaná cena
Míka Karel, Hluboš 168, 262 22
1208267,- s DPH
Torus Pb s.r.o, Příbram VI - 298
1423115,- s DPH
STAVEKO s.r.o, Zdabořská 24, Příbram V
1822330,- s DPH
Stavby JS, Klatovská 434, Příbram V
1691593,- s DPH
INVESSALES s.r.o, Podskalská 22/152, Praha 2
1543240,- s DPH
Usnesení 80/13: Zastupitelstvo obce Láz stanovuje, že pokud by se při jednání s vybraným
investorem objevily pro obec nevýhodné podmínky, bude osloven další zájemce s nejbližší
nejnižší navrženou cenou dle tabulky.
Dodavatel
Navrhovaná cena
Míka Karel, Hluboš 168, 262 22
1208267,- s DPH
Torus Pb s.r.o, Příbram VI - 298
1423115,- s DPH
STAVEKO s.r.o, Zdabořská 24, Příbram V
1822330,- s DPH
Stavby JS, Klatovská 434, Příbram V
1691593,- s DPH
INVESSALES s.r.o, Podskalská 22/152, Praha 2
1543240,- s DPH
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se hlasování-0
Usnesení bylo schváleno
4. Schválení prodeje pozemku části pozemku č. 401/1
Zastupitelstvu obce Láz byl předložen návrh na prodej části pozemku č. 401/1 v k.ú. Láz.
Usnesení 81/13: Zastupitelstvo obce Láz schvaluje prodej části pozemku 401/1 v k.ú. Láz
dle geometrického plánu 762-48/2013 o výměře 57m2 za cenu 100,- Kč za metr čtvereční.
Záměr prodeje řádně zveřejněn na úřední desce od 26.11.2013 do 13.12.2013.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se hlasování-0
Usnesení bylo schváleno
2
5. Schválení vyhlášky o rušení nočního klidu – Obecně závazná
vyhláška obce Láz č. 2
Zastupitelstvu obce Láz byl předložen ke schválení návrh obecně závazné vyhlášky o rušení
nočního klidu.
Usnesení 82/13: Zastupitelstvo obce Láz schvaluje vyhlášku o rušení nočního klidu
v předložené podobě.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se hlasování-0
Usnesení bylo schváleno
6. Různé
Zastupitelstvo obce Láz bylo vyzváno k vyjádření souhlasu se zachováním Vojenského újezdu
Brdy.
Usnesení 83/13: Zastupitelstvo obce podporuje zachování Vojenského újezdu Brdy.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se hlasování-0
Usnesení bylo schváleno
Zastupitelstvo obce Láz bere na vědomí revizní zprávu firmy Valbek o stavu mostů v obci
Láz.
Osazení mostů značkami dle revizní zprávy firmy Valbek
Zastupitelstvu obce Láz byl předložen návrh na osazení revidovaných mostů v obci Láz
dopravními značkami v souladu s revizní zprávou firmy Valbek.
Usnesení 84/13: Zastupitelstvo obce pověřuje OÚ osazením všech tří revidovaných mostů
dopravními značkami dle revizní zprávy. Termín – co nejdříve.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se hlasování-2
Usnesení bylo schváleno
Zastupitelstvo obce Láz bere na vědomí záměr kulturní komise OÚ pořádat setkání seniorů
majících v daném roce jubileum a to ve dvou cyklech.
7. Diskuse
KHU – Pila Láz ničí silnice, ničí domy, obci Láz nic nepřináší – dá se s tím něco dělat?
JSO – v podstatě ne, komunikuje se s nimi, ochota z jejich strany není.
8. Závěr
Předsedající poděkovala přítomným a ukončila zasedání zastupitelstva v 18:56 hodin.
Přijatá usnesení
Usnesení 75/13: Zastupitelstvo obce pověřuje ověřovatelem zápisu Petra Štiku, Josefa
Šourka, zapisovatelem Davida Vošmika.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se hlasování-0
Usnesení bylo schváleno
Usnesení 76/13: Zastupitelstvo obce schválilo zařazení bodů 4 a 5 do programu jednání.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se hlasování-0
Usnesení bylo schváleno
Usnesení 77/13: Zastupitelstvo obce Láz schvaluje rozpočtové opatření č. 5.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se hlasování-0
3
Usnesení bylo schváleno
Usnesení 78/13: Zastupitelstvo obce Láz schvaluje rozpočet obce Láz na rok 2014
v předložené podobě dle řádně zveřejněného návrhu rozpočtu na úřední desce v období
od 25.11.2013 do 18.12.2013. Příjmy v celkové výši Kč 7,061.000,- , Výdaje v celkové výši
Kč 6,313.000,- .
Zastupitelstvo obce Láz schvaluje přebytkový rozpočet obce Láz ve výši Kč 748.000,-.
Závazné ukazatele schváleného rozpočtu jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se hlasování-0
Usnesení bylo schváleno
Usnesení 79/13: Zastupitelstvo obce Láz schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace na
provoz příspěvkové organizace Mateřské školy Láz v roce 2014 ve celkové výši 200.000,Kč, která bude vyplacena ve čtyřech splátkách po 50.000,- Kč na každé kalendářní čtvrtletí.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se hlasování-0
Usnesení bylo schváleno
Usnesení 80/13: Zastupitelstvo obce Láz stanovuje, že pokud by se při jednání s vybraným
investorem objevily pro obec nevýhodné podmínky, bude osloven další zájemce s nejbližší
nejnižší navrženou cenou dle tabulky.
Dodavatel
Navrhovaná cena
Míka Karel, Hluboš 168, 262 22
1208267,- s DPH
Torus Pb s.r.o, Příbram VI - 298
1423115,- s DPH
STAVEKO s.r.o, Zdabořská 24, Příbram V
1822330,- s DPH
Stavby JS, Klatovská 434, Příbram V
1691593,- s DPH
INVESSALES s.r.o, Podskalská 22/152, Praha 2
1543240,- s DPH
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se hlasování-0
Usnesení bylo schváleno
Usnesení 81/13: Zastupitelstvo obce Láz schvaluje prodej části pozemku 401/1 v k.ú. Láz
dle geometrického plánu 762-48/2013 o výměře 57m2 za cenu 100,- Kč za metr čtvereční.
Záměr prodeje řádně zveřejněn na úřední desce od 26.11.2013 do 13.12.2013.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se hlasování-0
Usnesení bylo schváleno
Usnesení 82/13: Zastupitelstvo obce Láz schvaluje vyhlášku o rušení nočního klidu
v předložené podobě.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se hlasování-0
Usnesení nebylo schváleno
Usnesení 83/13: Zastupitelstvo obce podporuje zachování Vojenského újezdu Brdy.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se hlasování-0
Usnesení bylo schváleno
Usnesení 84/13: Zastupitelstvo obce pověřuje OÚ osazením všech tří revidovaných mostů
dopravními značkami dle revizní zprávy. Termín – co nejdříve.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se hlasování-2
Usnesení bylo schváleno
4
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina.
2. Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích.
3. Schválený rozpočet na rok 2014
4. Rozpočtové opatření č. 5
Zápis byl vyhotoven dne: 27.12.2013
Zapisovatel – David Vošmik: …………………………………………………………………………
Ověřovatelé:
Petr Štika
………..………….….………….…. dne …………………………….
Josef Šourek
Starostka obce:
Mgr. Vlasta Čechová
……………………….……………… dne……………………………..
……..…………………………………. dne …………………………..…
vyvěšeno:
sejmuto:
5

Podobné dokumenty

PODZIM 2014 5. ročník číslo 17 Vydává obec Láz www.obeclaz.eu

PODZIM 2014 5. ročník číslo 17 Vydává obec Láz www.obeclaz.eu Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se-0 Usnesení 49/14: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4. Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se-0 Usnesení 50/14: ZO schvaluje směnu částí pozemků p. č. 440/13 ...

Více