Kritéria k přijímacím zkouškám

Komentáře

Transkript

Kritéria k přijímacím zkouškám
Základní umělecká škola Vsetín
Podsedky 285, 755 01 Vsetín
SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY
č. j.: 03/2016
KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ ŽÁKŮ KE STUDIU NA ZUŠ
Na základě Vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém
vzdělávání jsou žáci přijímání ke studiu v souladu s ustanovením § 2
této vyhlášky v platném znění.
Kritéria hodnocení
Hudební obor
V hudebním oboru se hodnotí hlasový rozsah uchazeče, intonace, sluchová
analýza, rytmus a hudební paměť.
Hlasový rozsah:
1)
2)
3)
4)
Uchazeč zazpívá čistě v rozsahu nad oktávu
Uchazeč zazpívá čistě v rozsahu do oktávy včetně
Uchazeč zazpívá čistě v rozsahu sexta – septima
Uchazeč zazpívá do kvinty
3 body
2 body
1 bod
0 bodů
Pozn.: Pokud uchazeč splní výše uvedené předpoklady v bodě 1 – 3, ale tóny
interpretuje s intonačními potížemi, odečítá se 1 bod.
1
Intonace:
Uchazeč intonuje 5 zadaných cvičení a za každé správně provedené získá 1 bod.
Sluchová analýza:
Uchazeč sluchově analyzuje 5 zadaných cvičení a za každé správně provedené
získá 1 bod.
Rytmus:
Uchazeč opakuje 5 různě zadaných rytmických celků a za každý správně
provedený získá 1 bod.
Hudební paměť:
Uchazeč opakuje 5 jednoduchých témat a za každý správně provedený získá 1
bod.
Uchazeč může získat maximálně 23 bodů.
Podmínky přijetí:
16 – 23 bodů
10 – 15 bodů
0 – 9 bodů
přijat
přijat na doplnění
nepřijat
Přípravná hudební výchova (PHV) – pro žáky od 5. let
V PHV se hodnotí všeobecné hudební předpoklady.
Uchazeč zazpívá libovolnou píseň
1. Požadavek: zvládnutý hlasový rozsah písně
2. Požadavek: dobrý rytmus
3. Požadavek: čistá intonace, celkový výraz
Podmínky přijetí:
Výborně provedené 3 požadavky:
přijat
Průměrně provedené 3 požadavky: přijat na doplnění
Podprůměrně provedené nebo nesplněné požadavky: nepřijat
2
5 bodů
3 body
0 bodů
Výtvarný obor
Ve výtvarném oboru se hodnotí výtvarná kompozice uchazeče, práce s barvou a
kresebný projev.
Uchazeč předloží zkušební komisi 5 svých výtvarných prací.
Hodnocení se provádí komplexně za všechny předložené práce a předmětem
hodnocení je:
1) Výtvarná kompozice: ztvárnění formátu, originalita, nápad
2) Práce s barvou: barevné cítění, využití techniky
3) Kresebný projev: technika, uchopení prostoru
Uchazeč může získat maximálně 9 bodů.
Podmínky přijetí:
7 – 9 bodů
4 – 6 bodů
0 – 3 body
přijat
přijat na doplnění
nepřijat
Dramatický obor
V dramatickém oboru je veden s uchazečem pohovor, dále uchazeč přednese
libovolnou báseň a zazpívá píseň dle vlastního výběru, dále je sledována
improvizace, hra se slovy a slovní asociace.
Pohovor:
 Odvážný, sebejistý a souvislý projev se schopností samostatného slovního
výkladu, schopnost okamžité reakce na otázku s rozvinutou odpovědí
Hodnoceno 3 body
 Nejistý, váhavý projev bez schopnosti samostatného slovního výkladu,
zmatené formulování vět, schopnost reagovat na dotaz jednoduchou
odpovědí
3
Hodnoceno 2 body
 Minimální spolupráce se zkoušejícím, bázlivý a plachý projev, omezená
schopnost slovní reakce, odpověď jednoslovná
Hodnoceno 1 bod
 Bez spolupráce a komunikace se zkoušejícím
Hodnoceno 0 bodů
Přednes básně:
 Samostatně zvolená a připravená báseň se srozumitelnou artikulací, citovým
zabarvením a dynamikou
Hodnoceno 3 body
 Přednes básně se znalostí textu, bez citového výrazu, dynamiky a
srozumitelné artikulace
Hodnoceno 2 body
 Bez přípravy, přednes básně či říkadla dle návrhu zkoušejícího, rozpačitý
projev s neuceleným textem a donucujícím pocitem
Hodnoceno 1 bod
 Bez spolupráce, odmítnutí přednesu
Hodnoceno 0 bodů
Zpěv písně:
 Samostatně zvolená a připravená píseň s rytmickou a dynamickou správností
a s citovým výrazem odpovídajícím textu písně
Hodnoceno 3 body
 Zpěv připravené písně, textově a rytmicky zvládnuté, postrádající dynamiku
a patřičný výraz
Hodnoceno 2 body
 Bez přípravy, zpěv písně navržené zkoušejícím, interpretace se slabým
výkonem intonačním, rytmickým i výrazovým
Hodnoceno 1 bod
 Bez spolupráce, odmítnutí zpěvu
4
Hodnoceno 0 bodů
Improvizace:
 Schopnost okamžité reakce na zadaný dramatický úkol, originální splnění
požadovaného úkolu s použitím vlastního nápadu
Hodnoceno 3 body
 Plnění zadaného úkolu s rozmýšlením, jak danou situaci řešit, úkol následně
splněn jednoduchým očekávaným způsobem
Hodnoceno 2 body
 Potíže s řešením zadaného úkolu, jeho plnění jen s pomocí zkoušejícího tou
nejjednodušší cestou, často bez dosažení požadovaného cíle
Hodnoceno 1 bod
 Bez spolupráce, odmítnutí plnit zadaný úkol
Hodnoceno 0 bodů
Hra se slovy a slovní asociace:
 Schopnost okamžité reakce na zadání slovní hry, správnost splněného úkolu
s nápaditým oživením
Hodnoceno 3 body
 Pomalejší reakce na zadání s nejistým přístupem, následně samostatné řešení
slovní hry
Hodnoceno 2 body
 Nesamostatné řešení zadané slovní hříčky, úkol splněn jen s pomocí
zkoušejícího nebo nesplněn vůbec, přesto je znát snaha
Hodnoceno 1 bod
 Bez spolupráce, odmítnutí plnit zadání
Hodnoceno 0 bodů
Uchazeč může získat maximálně 15 bodů.
Podmínky přijetí:
12 – 15 bodů
7 – 11 bodů
0 - 6 bodů
5
přijat
přijat na doplnění
nepřijat
Estetická výchova
V estetické výchově žák zazpívá libovolnou píseň dle vlastního výběru.
Zpěv písně:
 Sebejistá interpretace samostatně zvolené a připravené písně s melodickou,
textovou a rytmickou správností, se srozumitelnou artikulací a popř. citovým
zabarvením
Hodnoceno 3 body
 Interpretace připravené písně s melodickou, textovou a rytmickou správností
s projevem postrádající jistotu a výraz
Hodnoceno 2 body
 Nesamostatný výběr písně, následně nejistý hudební i slovní projev, bez
spolupráce
Hodnoceno 1 bod
Uchazeč může získat maximálně 3 body.
Podmínky přijetí:
přijat
přijat k doplnění
nepřijat
3 body
2 body
1 bod
Další podmínky:
1) Zkušební komisi tvoří tříčlenná zkušební komise, kterou stanoví ředitel školy.
2) Přednost pro přijetí žáka ke studiu mají vždy ti uchazeči, kteří získají vyšší
bodové hodnocení.
3) Získá-li žák maximální počet bodů, nemusí být přijat ke studiu z důvodu
naplnění kapacity daného oboru (předmětu).
4) Uchazeči, kteří vykonali úspěšně talentovou zkoušku a z důvodu naplnění
kapacity nebyli přijati ke studiu, budou do výuky zařazeni v tom případě,
uvolní-li se místo v daném oboru (předmětu).
6
TANEČNÍ OBOR
Přijímací zkoušky probíhají po jednotlivcích. Zkouška trvá 30 minut a je složena
z šesti částí. Do studia jsou přijímání žáci od 6 – 8 let. V ojedinělých případech
mohou být přijaty velmi pohybově nadané a talentované děti i v pozdějším věku.
Náročnost zkoušky se liší dle věku uchazeče.
Všeobecná kritéria přijímacích zkoušek pro taneční obor
1/ Zdravotní a fyzické předpoklady
- volnost kloubů, vytočené kyčle, silné nárty, pevné kotníky, pružná páteř,
elastické svalové tkáně, šlachy a vazy, rozsah pohybu, koordinační schopnosti
2/ Akrobacie a taneční gymnastika
- tělesná zdatnost a obratnost, ovládání těla - rovnováha, dynamika, pohybová
koordinace, technika provedení, svalová a protahovací cvičení
3/ Choreografie
- opakování krátké pohybové vazby, práce s hudbou, taneční paměť, orientace v
prostoru
4/ Herecký projev
– pohybové a výrazové ztvárnění daného tématu, např. s pomocí rekvizity či za
hudebního doprovodu
5/ Improvizace
– tanec v prostoru dle svého cítění na různý styl hudebního doprovodu, taneční
projev
6/ Hudební část
- hudební a rytmické cítění – dlouhé a krátké tempo, rozpoznání změn,
dynamika, opakování vytleskávání rytmických cvičení, krátké rytmické etudy
v prostoru se zapojením celého těla ( paží i nohou ) a za doprovodu klavíru,
hlasový rozsah
Poznámka:
- volba obtížnosti jednotlivých prvků a momentální výkon je posuzován dle
fyzické vyspělosti jedince a odpovídá jeho věkovému zařazení
7
Kritéria pro jednotlivé ročníky
Přípravná taneční výchova – děti ve věku od 6 let
1/
- sed roznožmo skrčmo s chodidly u sebe (kyčle), leh na břiše skrčmo s chodidly
u sebe (kyčle), předklon v sedu snožmo, široký sed roznožný s rovným
předklonem – placka, hluboký předklon ve stoji spojném, dřep na celé ploše
chodidel, špička + flexe, plié, relevé, sautée
2/
- různé druhy převalů, rolování, správné držení těla v různých polohách (sed,
lehy, stoje atd.)
3/
- opakování různých poloh, pohyb na místě
4/
- dětské taneční hry, pohybové ztvárnění písně
5/
- taneční dovednosti v souladu s pocitovým vyjádřením
6/
- opakování vytleskávání krátkých jednoduchých rytmických cvičení, hlasový
rozsah
1. ročník I. stupeň – děti ve věku od 7 let
1/
- sed roznožmo skrčmo s chodidly u sebe (kyčle), leh na břiše skrčmo s chodidly
u sebe (kyčle), předklon v sedu snožmo, široký sed roznožný s rovným
předklonem – placka, hluboký předklon ve stoji spojném, dřep na celé ploše
chodidel, špička + flexe, plié, relevé, sautée
2/
- převal, kotoul vpřed, kotoul letmo, kotoul vpřed do sedu roznožného
3/
- dle svých schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou
vazbu
8
4/
- tanec na dané téma (rostliny, zvířátka, přírodní jevy, pohádkové postavy),
pohybové ztvárnění určité nálady, představy, pocitu či atmosféry
5/
- libovolný tanec za doprovodu různých hudebních žánrů, orientace v prostoru
6/
- rytmická chůze, vytleskávání, vydupávání či jednoduché krokové variace v
daném rytmu, hlasový rozsah
2. ročník I. stupeň – děti ve věku od 8 let
1/
- sed roznožmo skrčmo s chodidly u sebe (kyčle), leh na břiše skrčmo s chodidly
u sebe (kyčle), předklon v sedu snožmo, široký sed roznožný s rovným
předklonem – placka, hluboký předklon ve stoji spojném, dřep na celé ploše
chodidel, špička + flexe, plié, relevé, sautée
2/
- převal, kotoul vpřed, kotoul letmo, kotoul vpřed do sedu roznožného, kotoul
vzad, přemet stranou
3/
- krátké taneční vazby a krokové variace v prostoru
4/
- vyjádření příběhu či témata za vyváženého použití různých tanečních stylů či
s pomocí rekvizity
5/
- ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě
individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace
6/
- krátké rytmické etudy v prostoru se zapojením celého těla (paží i nohou) a za
doprovodu klavíru, hlasový rozsah
Děti ve věku od 9 let a výše
- musí splňovat požadavky odpovídajícímu ročníku dle věku a očekávaného
výstupu daného ročníku dle ŠVP
9
Podmínky přijetí
Uchazeč může komplexně získat maximálně 18 bodů.
Bodové hodnocení:
 Výborné fyzické předpoklady, celková tělesná obratnost, správné rytmické
cítění, osobitý výraz a individuální taneční projev, samostatný a sebejistý
výkon
 Hodnoceno 3 body
 Dostatečné fyzické předpoklady, celková tělesná obratnost, správné rytmické
cítění, nevýrazný taneční projev, výkon postrádající jistotu s pomocí
nápovědy
Hodnoceno 2 body
 Nedostatečné fyzické předpoklady, zhoršená obratnost a koordinace pohybu,
nesprávné rytmické cítění, nesamostatný výkon
Hodnoceno 1 bod
Hodnocená kritéria se posuzují a hodnotí v rozpětí 1 – 3 bodů, přičemž
v každém dílčím hodnocení může uchazeč získat maximálně 3 body.
Podmínky přijetí:
18 -15 bodů
14 - 12 bodů
11 a méně bodů
přijat
přijat k doplnění
nepřijat
Doplňující informace k přijímacím zkouškám z tanečního oboru:
1) Porotce tvoří až pětičlenná zkušební komise (vedení školy, jeho zástupce,
vedoucí oddělení, pedagog hlavního oboru a korepetitor)
Neurčí-li ředitel školy jinak.
2) Přednost pro přijetí žáka ke studiu mají vždy ti uchazeči, kteří získají při
talentových zkouškách nejvyšší počet bodů.
3) Uchazeči, kteří vykonali úspěšně talentovou zkoušku a z důvodu naplnění
kapacity nebyli přijati ke studiu, budou zařazeni do pořadníku. V případě
uvolnění místa v daném oboru budou následně přijati na školu.
10
KLASICKÝ TANEC NA ŠPIČKÁCH
Technika sur les pointes (technika na špičkách)
Nepovinně volitelný předmět Klasický tanec na špičkách je určen pouze pro
mimořádně nadané žáky s dostatečným fyzickým (tělesným) vybavením a
psychickou vyspělostí. První rok může být student přijat pouze na zkoušku. Na
konci roku musí absolvovat postupovou zkoušku pro možnost dalšího studia.
Zdravotní a fyzické předpoklady:
- volnost kloubů, vytočené kyčle, silné nárty, pevné kotníky, vyvinuté klouby,
pružná páteř, elastické svalové tkáně, šlachy a vazy, rozsah pohybu, pohybová
koordinace
Další podmínky pro přijetí:
- správné držení těla, dostatečná síla v nohách a chodidlech – pevné kotníky
Postupové zkoušky se skládají ze dvou částí:
1) exercice à la barre - cvičení u tyče
- čelem a bokem k tyči
2) exercice au milieu – cvičení na volnosti
- sólové variace na volnosti
U postupové zkoušky jsou studenti rozděleni individuálně dle věku a délky
studia. Jednotlivé prvky a předem nastudované vazby a choreografie odpovídají
náročností daného ročníku či samotnému jednotlivci. Tato zkouška trvá 45
minut. Je důležitý individuální přístup s přihlédnutím na fyzické (tělesné)
předpoklady pro zabránění případným pozdějším zdravotním potížím
způsobeným nadměrným zatížením.
11
Podmínky přijetí
Uchazeč může komplexně získat maximálně 6 bodů.
Bodové hodnocení:
 Vynikající fyzické předpoklady, psychická vyspělost, výborná pohybová
koordinace, sebejistý taneční projev, samostatný sólový výstup
 Hodnoceno 3 body
 Dostatečné fyzické předpoklady, psychická vyspělost, dobrá pohybová
koordinace, taneční projev postrádající jistotu a výraz, pouze skupinový
výstup
Hodnoceno 2 body
 Nedostatečné fyzické předpoklady, psychická nezralost, zhoršená pohybová
koordinace, nezpůsobilý samostatného ani skupinového výstupu
 Hodnoceno 1 bod
Hodnocená kritéria se posuzují a hodnotí v rozpětí 1 – 3 bodů, přičemž
v každém dílčím hodnocení může uchazeč získat maximálně 3 body.
Podmínky přijetí:
6 bodů
5 bodů
4 body a méně
přijat
přijat dočasně na zkoušku
nepřijat
Doplňující informace k přijímací a postupové zkoušce z klasického tance na
špičkách:
1) Porotce tvoří až pětičlenná zkušební komise (vedení školy, jeho zástupce,
vedoucí oddělení, pedagog hlavního oboru a korepetitor)
Neurčí-li ředitel školy jinak.
2) Přednost pro přijetí žáka ke studiu mají vždy ti uchazeči, kteří získají při
talentových a postupových zkouškách, plný počet bodů.
3) Další studenti mohou být přijati pouze dočasně na zkoušku.
Ve Vsetíně, dne 01. 02. 2016
12

Podobné dokumenty