Prospekt ke stažení

Komentáře

Transkript

Prospekt ke stažení
Vertikální kondenzátní nízkotlaká čerpadla CJAV
Použití
Vertikální čerpadla CJAV jsou určena pro dopravu čistých kon−
denzátů bez mechanických přimísenin a korozivních účinků.
Max. teplota čerpané kapaliny ........................................ 120 °C
Hodnota pH ................................................................... 6,5 pH
Čerpadla v provedení se sběrnou vakuovou nádrží jsou typic−
ká kondenzátní čerpadla k odčerpání kondenzátu z vakuového
prostoru kondenzátoru u parních kondenzačních turbosoustrojí
a jeho dopravování do napájecích nádrží.
Čerpadla bez sběrné vakuové nádrže jsou určena k přečerpání
sběrných a vratných kondenzátů převážně z otevřených nádrží s
atmosférickým tlakem. Umisťují se obvykle na přírubu hrdla
sběrné kondenzátní nádrže nebo na samostatný rám (upevňo−
vací rám není součástí dodávky čerpadla).
Čerpadlo s otevřenou sběrnou nádrží se používá k přečerpávání
sběrných a vratných kondensátů s teplotou do 100°C.
Konstrukce
Čerpací soustrojí sestává z těchto hlavních částí:
● hydraulické části − vlastního čerpadla,
● vodicího potrubí,
● výtlačného tělesa s ucpávkou,
● ložiskového závěsu,
● elektromotoru,
● sběrné nádrže kondenzátu.
Hydraulická část je s vodicím potrubím vsazena do uzavřené
sběrné vakuové nádrže, která se zapouští do otvoru v základové
podlaze.
Hydraulickou část představuje odstředivé čerpadlo článkové
konstrukce.
Hřídel je veden v radiálních kluzných ložiskách, mazaných čer−
panou kapalinou. Axiální síly rotoru jsou vyrovnány hydraulic−
kým odlehčením oběžných kol. Zbytek axiální síly zachycuje lo−
žisko v závěsu.
Vodicí potrubí je z ocelových přírubových trub, které umožňují
stavebnicové sestavování soustrojí. Mezi jednotlivým vodicím
potrubím je vloženo kluzné vodicí ložicko. Vodící ložisko je
mazáno čerpanou kapalinou.
Výtlačné těleso je konstruováno vcelku s odbočným kolenem
a měkkou ucpávkou.
Ucpávka pro čerpadlo určené k přečerpávání sběrných a vrat−
ných kondensátů s teplotou do 100°C z otevřené sběrné nádrže
− je ucpávka odváděná, která nevyžaduje žádnou provozní kapa−
linu. Čerpaná kapalina prosáklá ucpávkou se odvádí do odpadu.
Ucpávka pro čerpadlo určené k odčerpávání kondensátu z vaku−
ového prostoru kondensátoru do teploty 80 °C − je ucpávka uza−
vřená. K uzávěru ucpávky se přivádí čerpaná kapalina do klido−
vého čerpadla. U čerpadel provozních tento přívod není nutný,
ucpávka pracuje jako ucpávka odváděná. Do přívodu uzavírací
kapaliny doporučujeme zařadit regulační a zpětné ventily.
Ucpávka pro čerpadlo určené k čerpání kapaliny s teplotou 80°C
− je ucpávka promývaná. Promývací kapalina je čerpaná kapali−
na s teploto do 40 °C a přivádí se z důvodu chlazení, tak, aby
z ucpávky nevystupovala pára. Do přívodu promývací kapaliny
doporučujeme zařadit regulační ventil.
Sběrná vakuová nádrž je válcového tvaru. Pro každý typ čerpa−
dla je provedena v několika standardních délkách. Délka sběrné
nádrže zabezpečuje potřebný ponor vlastního čerpadla pro spo−
lehlivý a bezkavitační provoz. Příruba nádrže je s přírubou vý−
tlačného tělesa dokonale utěsněna těsněním a hydraulickým
uzávěrem, vytvořeným přívodem kondenzátu do drážky v dose−
dací ploše výtlačného tělesa s přetlakem 0,2 MPa a teplotou
40 °C. U otevřené sběrné nádrže se hydraulický uzávěr neprová−
dí.
Ložiskový závěs nese hmotnost soustrojí včetně elektromotoru
a zachycuje zbytky axiální síly rotoru prostřednictvím kuželíko−
vého ložiska, mazaného olejem. V prostoru závěsu je hřídel
motoru spojen s hřídelem čerpadla poddajnou spojkou, která
vylučuje axiální zatížení hřídele motoru. Blokovací zařízení pod
spojkou nedovolí rozběh nesprávně nafázovaného elektromo−
toru.
Materiálové provedení
Hlavní díly čerpadla jsou z těchto konstrukčních materiálů:
Provedení “LU”
Těleso čerpadla, rozváděcí kola
− šedá litina
Těsnicí kruhy, součásti ložiskového závěsu − šedá litina
Oběžná kola
− chromová ocel
Pouzdra hřídele
− ocel
Ložiska čerpadla a vodicí ložisko
− bronz
Hřídel a hřídelové spojky
− ocel
Vodicí potrubí
− ocel
Provedení “LB”, kde oběžná kola jsou z bronzu, ostatní sou−
části jsou shodné s materiálovým provedením “LU” − je uplat−
něno pouze u typu 50−CJAV.
Jiné materiálové provedení, např. LC (bez barevných kovů) pro−
vádíme na zvláštní požadavek.
Meziodběr
Pro možnost meziodběru čerpaného kondenzátu k různým po−
mocným účelům v provozu centrály může být u tří největších
typů čerpadel provedena z 2. stupně odbočka s vyústěním v
prostoru ložiskového tělesa pro napojení odváděcího potrubí.
Úprava pro meziodběr jen na zvláštní požadavek.
Poloha hrdel
Sací hrdlo (d1) je na bočním plášti sběrné vakuové nádrže a to v
libovolné poloze (f1) podle požadavku projektu.
Výtlačné hrdlo (d), které je na výtlačném tělese a vyvedeno nad
základovou podlahu, lze vůči sacímu hrdlu natáčením uspořá−
dat půdorysně do několika poloh T−0; T−90; T−270 jak je sche−
maticky znázorněno v rozměrovém náčrtku. Umožňuje to počet
spojovacích šroubů v přírubách ložiskového závěsu a sběrné
nádrže.
Základní poloha výtlačného hrdla je T−0, v jedné ose se sacím
hrdlem, s níž se čerpadlo dodává jako standardní provedení.
Vzájemné natáčení hrdel do jiné polohy je možné provést doda−
tečně na místě použití.
Vertikální kondenzátní nízkotlaká čerpadla CJAV
Informativní řez čerpadlem
341
920.7
852
324
350
641
010.4
A
E
C
B
940.4
D
529.05
711
213
010.3
529.03
171
232
560.1
545.02
10.2
231
529.02
502.02
902
010.1
545.01
901.1
010.1
010.2
010.3
010.4
171
213
231
Těleso sací
Těleso výtlačné
Těleso článku
Těleso závěsu
Kruh difusní
Hřídel
Těleso výtlačné
232
324
341
350
502.02
529.02
529.03
Kolo rozváděcí
Ložisko
Lucerna
Vana lož. bez chl.
Kolo oběžné
Pouzdro rozpěrné
Pouzdro hřídele
529.05
545.01
545.02
560.1
641
711
852
Pouzdro hřídele
Kolo oběžné
Pouzdro článku
Kolík
Přepad oleje
Vodící trouba
Spojka
901.1
902.1
920.7
940.4
Kolo oběžné
Hřídel
Matice
Pero
Vertikální kondenzátní nízkotlaká čerpadla CJAV
Pracovní oblast čerpadel
➀ 50−CJAV−115−5
➁ 50−CJAV−130−7
H [m]
➂ 80−CJAV−200−10 ➄ 125−CJAV−265−15 ➆ 150−CJAV−350−23 ➈ 350−CJAV−510−42
➃ 100−CJAV−230−12 ➅ 125−CJAV−305−19 ➇ 250−CJAV−400−30
200
180
5
12
160
8
11
6
9
10
12
7
140
11
8
9
6
10
120
4
5
7
8
6
3
4
9
7
3
5
7
100
6
8
5
6
6
7
80
5
4
60
3
4
2
➅
➈
4
➆
3
4
3
3
40
2
3
2
2
➄
2
2
2
➁
1
1
2
2
5
3
20
5
3
5
6
4
4
➀
➇
➂
1
➃
n = 2900
n = 1450
n = 980
0
1
1,5
2
3
4
5
6 7 8 9 10
15
20
30
40
50 60 70 80 100
150
200
Q [l.s −1]
Vertikální kondenzátní nízkotlaká čerpadla CJAV
Technicko−projekční údaje čerpadel se sběrnou nádrží
Typ
čerpadla
50−CJAV
115−5
Setrvační moment I
čerpadla + lož. závěsu
Hmotnost m s vodním obsahem
Setrvačný moment I 1m
vodicího potrubí b
m (hmotnost)
1 m vodícího potrubí b
+ pláště nádrže
+ vodního obsahu
nádrže
a vodicího potrubí
100−CJAV
230−12
125−CJAV
265−15
125−CJAV
305−19
150−CJAV
350−23
m
kg
l
kgm 2
m
kg
l
kgm2
m
kg
l
kgm2
m
kg
l
kgm2
m
kg
l
kgm2
m
kg
l
kgm2
1
2
3
4
0,017
0,032
0,046
0,061
157
163
168
174
0,019
0,035
0,050
0,066
168
175
185
194
−
0,047
0,060
0,074
−
298
319
340
0,062
0,076
0,090
0,103
430
460
490
520
−
0,178
0,215
0,256
−
708
751
794
−
0,262
0,343
0,424
−
790
960
1030
−
0,559
0,709
0,863
−
−
1105 0,954
1210 1,600
1315 1,949
−
1690
1808
1908
5
6
7
8
0,076
0,090
0,105
−
180
185
191
−
0,081
0,097
−
−
203
212
−
−
0,085
0,101
0,115
0,128
361
382
403
424
0,117
0,131
0,144
0,158
550
582
612
645
0,293
0,335
0,374
0,413
837
880
923
966
0,663
0,744
−
−
1100
1170
−
−
1,016
−
−
−
1420
−
−
−
2,293
2,637
2,986
3,335
2015
2215
2340
2475
9
10
11
12
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
0,139
0,151
0,167
0,183
445
466
487
508
0,172
0,185
0,199
0,213
675
705
735
765
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
3,679
−
−
−
2620
−
−
−
kgm 2
0,0004
0,00158
0,00275
0,0052
0,0075
kg
146
200
245
490
490
−1
l.s
MPa
°C
m
kg
250−CJAV
400−30
l
kgm 2
Druh přípojky
Potřebné množství
Přetlak
Teplota
80−CJAV
200−10
l
kgm 2
m
kg
0,009 do 4 st. 0,009 do 4 st.
0,016 pro 5 st. 0,016 od 5 st.
530
580
C
E
C
E
C
E
C
E
C
E
C
E
C
E
C
E
0,1
0,4
40
0,1
0,2
40
0,1
0,4
40
0,1
0,2
40
0,13
0,4
40
0,13
0,2
40
0,13
0,4
40
0,13
0,2
40
0,13
0,4
40
0,13
0,2
40
0,13
0,4
40
0,13
0,2
40
0,13
0,4
40
0,13
0,2
40
0,16
0,4
40
0,16
0,2
40
POLOHA HRDEL (Z POHLEDU “P”)
T−270
27
0°
P
T−0
s
d
0°
B
C
E
F
z sg
90
i f
°
g
G
T−90
f1
c
OTVOR PRO ZÁKLADOVÝ RÁM
t
b
d1
z
c1
y
=
h1
a
v1
RADIÁLNÍ
OSA 1. KOLA
v
=
Ln
z
POHLED “P”
e1
y
Počet stupňů
50−CJAV
130−7
d2
y
y
u
f2
~c 2
u1
Rozměr “b” představuje svislé vodicí potrubí v dodávaných standardních délkách. Při menších stavebních délkách sestává z jednoho, při větších stavebních
délkách ze dvou dílů vodicího potrubí. Pro jiné nebo větší délky se nedodává.
Provedení příruby sacího hrdla “d1”:
podle ČSN 131229 pro PN 6 s hrubou těsnicí lištou;
Provedení příruby výtlačného hrdla “d”:
typ 50−CJAV až 100−CJAV podle ČSN 131203 pro PN 16, typ 80−CJAV ještě navíc podle ČSN 131204 pro PN 25, vždy s hrubou těsnicí lištou;
typ 125−CJAV až 250−CJAV podle ČSN 131202 pro PN 10 nebo podle ČSN 131201 pro PN 16 vždy s hrubou těsnicí lištou.
Příruba čisticího otvoru “d2” je podle ČSN 131201 pro PN 6 s hrubou těsnicí lištou včetně zaslepovací protipříruby.
Vertikální kondenzátní nízkotlaká čerpadla CJAV
Rozměry čerpadel se sběrnou nádrží
50−CJAV
115−5
50−CJAV
130−7
80−CJAV
200−10
100−CJAV
230−12
125−CJAV
265−15
125−CJAV
305−19
150−CJAV
350−23
250−CJAV
400−30
1
2
3
4
5
6
154
192
230
268
306
344
180
234
288
342
396
450
−
255
320
385
450
515
213
288
363
438
513
588
−
324
409
494
597
664
−
382
482
582
682
782
−
443
558
673
788
−
−
514
654
794
934
1074
7
8
9
10
11
12
382
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
580
645
710
775
840
905
663
783
813
888
963
1038
749
834
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
1214
1354
1494
−
−
−
840
1090
1340
1590
1840
2090
900
1150
1400
1650
1900
2105
900
1150
1400
315
400
340
DN 80
DN 125
DN 100
426
120
385
450
370
DN 100
DN 150
DN 100
480
130
32
225
105
32
335
32
262
120
35
365
100
740
500
590
350
120
295
110
940
640
750
450
150
375
150
1050
730
820
500
160
410
B odvzdušnění do kondenzátoru
G 3/4”
G1”
C zahlcení ucpávky
E hydraulický uzávěr příruby nádrže
2 x G 1/4”
2 x G 3/8”
2 x G 3/8”
2 x G 3/8”
2 x G 1/2”
2 x G 1/2”
G 3/8”
G 1/2”
G 1/2”
Počet stupňů
Typ
čerpadla
a
Rozměry v mm
b
240
300
300
DN 50
DN 80
DN 80
325
100
c
c1
c2
d
d1
d2
∅e1
f
f1
1650
1900
2150
2400
2650
950
1200
1450
420
575
450
DN 125
DN 200
DN 100
630
150
1700
1950
2200
2450
2700
520
700
490
DN 150
DN 250
DN 100
720
165
610
750
540
DN 250
DN 300
DN 100
820
235
24
330
205
35
480
24
476
236
40
500
200
1520
1180
1090
750
170
545
220
1730
1340
1290
900
195
645
podle situace
30
200
70
21
230
f2
g
h1
i
s
t
u
u1
v
v1
y
z
F odpad z ucpávky
30
200
85
21
230
G meziodběr
−
50−CJAV−130−7
80−CJAV−200−10
100−CJAV−230−12
125−CJAV−265−15
125−CJAV−305−19
150−CJAV−350−23
250−CJAV−400−30
1200
1000 − 1120
1200
1020 − 1130
1220
1090 − 1155
2230
2090 − 2175
1255
1113−
2280
2113 − 2213
1340
1130 − 1225
2405
2180 − 2280
1340
1130 − 1225
2405
2180 − 2280
1545
1278 − 1393
1600
1325 − 1465
24
295
170
35
440
170
1290
950
980
640
170
490
G 1 1/2”
G 1 1/2”
−
G 3/4”
délka nádrže na kondenzát L n (mm)
pro rozsah délky (a + b) (mm)
Typ
čerpadla
50−CJAV−115−5
24
295
140
35
440
1400
1140 − 1320
1400
1180 − 1330
1350
1220 − 1285
2360
2220 − 2305
1330
1188 − 1263
2405
2238 − 2338
1500
1280 − 1395
2520
2310 − 2400
1500
1280 − 1395
2520
2310 − 2400
1790
1508 − 1643
1850
1575 − 1715
1600
1350 − 1530
1600
1370 − 1520
1480
1340 − 1415
2480
2340 − 2425
1505
1338 − 1438
2530
2363 − 2463
1655
1430 − 1530
2655
2430 − 2530
1655
1430 − 1530
2655
2430 − 2530
2040
1738 − 1893
2020
1755 − 1885
1800
1570 − 1730
1800
1570− 1740
1610
1470 − 1540
2610
2470 − 2555
1655
1488 − 1588
2655
2488 − 2588
1770
1560 − 1650
2770
2560 − 2650
1770
1560 − 1650
2770
2560 − 2650
2290
1988 −− 2143
2255
1965 − 2135
2000
1740 − 1930
2000
1790 − 1940
1730
1590 − 1675
2740
2600 − 2675
1780
1613 − 1713
2780
2613 − 2713
1905
1680 − 1780
2905
2680 − 2780
1905
1680 − 1780
2905
2680 − 2780
2540
2238 − 2393
2450
2165 − 2325
G 1”
2200
1970 − 2110
2200
1980 − 2130
1860
1720 − 1805
2870
2730 − 2805
1905
1738 − 1838
2905
2738 − 2813
2020
1810 − 1900
3020
2810 − 2900
2020
1810 − 1900
3020
2810 − 2900
2770
2488 − 2623
2640
2355 − 2525
2400
2140 − 2320
2400
2180− 2330
1980
1840 − 1920
2990
2860 − 2925
2030
1863 − 1963
2600
2350 − 2480
2600
2370 − 2540
2110
1970 − 2055
3120
2990 − 3055
2155
1988 − 2088
2155
1930 − 2030
2270
2060 − 2155
2155
1930 − 2030
2270
2606 − 2150
3040
2738 − 2893
2835
2555 − 2715
3000
2745 − 2885
Vertikální kondenzátní nízkotlaká čerpadla CJAV
Technicko−projekční údaje čerpadel bez sběrné nádrže
Typ
čerpadla
50−CJAV
115−5
Setrvační moment I
čerpadla + lož. závěsu
Hmotnost m
Počet stupňů
Setrvační moment I 1m
vodicího potrubí b
m (hmotnost)
1 m vodícího otrubí b
80−CJAV
200−10
100−CJAV
230−12
l
kgm2
m
kg
l
kgm 2
m
kg
l
kgm2
m
kg
l
kgm2
1
2
3
4
0,017
0,032
0,046
0,061
131
136
142
148
0,019
0,035
0,050
0,066
141
149
159
168
−
0,047
0,060
0,074
−
212
133
254
5
6
7
8
0,076
0,090
0,105
−
153
159
165
−
0,081
0,097
−
−
177
186
−
−
0,085 275
0,101 296
0,115 317
0,128 338
9
10
11
12
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
m
kg
125−CJAV
265−15
125−CJAV
305−19
150−CJAV
350−23
l
kgm2
m
kg
l
kgm 2
m
kg
l
kgm2
0,062 300
0,076 330
0,090 360
0,103 390
−
0,178
0,215
0,256
−
588
631
674
−
0,262
0,343
0,424
−
660
732
800
0,117 420
0,131 452
0,144 482
0,158 515
0,293 717
0,335 760
0,374 830
0,413 846
0,663
0,744
−
−
872
940
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
0,139 359 00,172 545
0,151 380 0,185 575
0,167 401 0,199 605
0,183 422 0,213 635
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
0,559 915 0,954 1290
0,709 1020 1,600 1408
0,863 1125 1,949 1508
3,9
5,4
−
3362
3440
−
1,016 1230 2,293 1615
−
−
2,637 1815
−
−
2,986 1940
−
−
3,335 2075
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
0,00158
0,00275
0,0052
0,0075
0,009 do 4st
0,016 pro 5 st.
kg
13
24
28
53
53
60
l
kgm 2
m
kg
350−CJAV
510−42
m
kg
0,0004
l.s−1
MPa
°C
250−CJAV
400−30
l
kgm2
−
−
−
−
m
kg
kgm 2
Druh přípojky
Potřebné množství
Přetlak
Teplota
50−CJAV
130−7
3,679 2220
−
−
−
−
−
−
0,009 do 4 st.
0,016 od 5 st.
167
C
E
C
E
C
E
C
E
C
E
C
E
C
E
C
E
C
E
0,1
0,4
40
0,1
0,2
40
0,1
0,4
40
0,1
0,2
40
0,13
0,4
40
0,13
0,2
40
0,13
0,4
40
0,13
0,2
40
0,13
0,4
40
0,13
0,2
40
0,13
0,4
40
0,13
0,2
40
0,13
0,4
40
0,13
0,2
40
0,16
0,4
40
0,16
0,2
40
0,16
0,4
40
0,16
0,2
40
Vertikální kondenzátní nízkotlaká čerpadla CJAV
Rozměry čerpadel bez sběrné nádrže
50−CJAV
115−5
50−CJAV
130−7
80−CJAV
200−10
100−CJAV
230−12
125−CJAV
265−15
125−CJAV
305−19
150−CJAV
350−23
250−CJAV
400−30
350−CJAV
510−42
1
2
3
4
5
6
154
192
230
268
306
344
180
234
288
342
396
450
−
255
320
385
450
515
213
288
363
438
513
588
−
324
409
494
597
664
−
382
482
582
682
782
−
443
558
673
788
−
−
514
654
794
934
1074
−
810
1040
−
−
−
7
8
9
10
11
12
382
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
580
645
710
775
840
905
663
783
813
888
963
1038
749
834
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
1214
1354
1494
−
−
−
−
−
−
−
−
−
b
840
1090
1340
1590
1840
2090
900
1150
1400
1650
1900
2105
900
1150
1400
c
d
d3
∅e
f
g
240
DN 50
DN 65
205
100
200
240
DN 50
DN 65
255
100
200
315
DN 80
DN 100
375
120
225
385
DN 100
DN 125
428
130
265
420
DN 125
DN 150
490
150
295
420
DN 125
DN 150
560
150
295
520
DN 150
DN 200
635
165
330
h1
70
85
105
120
140
170
205
236
300
550
510
20
4 x ∅ 18
335
640
570
25
4 x ∅ 23
365
900
840
30
4 x ∅ 30
480
1060
990
40
4 x ∅ 27
500
∅ 1470
∅ 1385
45
16 x ∅ 27
500
j
k
m
t
s
400
360
22
4 x ∅ 18
230
C zahlcení ucpávky
770
710
28
4 x ∅ 23
440
950
1200
1450
1700 2450
1950 2700
2200
610
DN 250
DN 250
715
235
476
1050
1300
1550
1800
2050
2300
2550
2800
3050
3300
800
DN 350
DN 350
980
320
600
−
G 1 1/2”
G 1 1/2”
2 x G 1/4”
2 x G 3/8”
2 x G 3/8”
2 x G 3/8”
−
−
2 x G 1/2”
2 x G 1/2”
G 3/8”
G 1/2”
G 1/2”
G 3/4”
−
−
E hydraulický uzávěr příruby nádrže
F odpad z ucpávky
1650 2400
1900 2650
2150
−
B odvzdušnění do kondenzátoru
G meziodběr
−
G1”
G 1 1/2”
UPEVŇOVACÍ PŘÍRUBA ZÁVĚSU
POHLED P
j
P
s
k
d
G
g
k
j
B
C
f
F
E
E
r
b
c
z sg
d3
h1
a
e
L = (a+b)
Rozměry v mm
a
Počet stupňů
Typ
čerpadla
Rozměr “b” představuje svislé vodicí potrubí v dodávaných standardních dél−
kách. Při menších stavebních délkách sestává z jednoho, při větších staveb−
ních délkách ze dvou dílů vodicího potrubí. Pro větší délky se dodává jen na
zvláštní požadavek.
Provedení příruby výtlačného hrdla “d”: typ 50−CJAV až 100−CJAV podle
ČSN 131203 pro PN 16, typ 80−CJAV ještě navíc podle ČSN 131204 pro PN
25, vždy s hrubou těsnicí lištou;
typ 125−CJAV až 250−CJAV podle ČSN 131202 pro PN 10 nebo podle ČSN
131203 pro PN 16 vždy s hrubou těsnicí lištou. Typ 350−CJAV má přírubu
výtlačného hrdla pouze pro PN 16.
Vertikální kondenzátní nízkotlaká čerpadla CJAV
ATYP CJAV
Nejkratší provedení čerpadel bez spojovacího potrubí
U tohoto provedení soustrojí je spodní hydraulická část (vlastní čerpadlo) připevněno přímo na ložiskový závěs s vyloučením
spojovacího potrubí.
Krátká konstrukce čerpadla umožňuje použití zejména při čerpání z malých a “mělkých” nádrží.
Výkonové údaje Q; H jsou pro provedení ATYP−CJAV shodné se standardním provedení − viz oblastní diagram.
Hmotnost a setrvačný moment čerpadla a ložiskového závěsu
Počet stupňů
Hmotnost m
ATYP−50−CJAV−115
kg
Setrvačný moment
Hmotnost m
I kgm2
kg
ATYP−50−CJAV−130
Setrvačný moment
I kgm2
1
2
3
4
5
6
7
131
136
142
148
153
159
165
0,017
0,032
0,046
0,061
0,076
0,090
0,105
141
149
159
168
177
186
0,019
0,035
0,05
0,066
0,081
0,097
ATYP−50−CJAV−130
124
162
200
238
276
314
352
150
204
258
312
366
420
−
DN 50
205
70
230
DN 50
255
85
230
240
C
2 x G 1/4”
F
odpad z ucpávky
G 3/8”
210
22
e
a
zahlcení ucpávky
h1
C
F
z sg
d
e
h1
s
120
d
a
1
2
3
4
5
6
7
ATYP−50−CJAV−115
360
400
POHLED P
4 x ∅ 18
Údaje (množství, tlak, teplota) pro přípojku “C” jsou uvedeny
v tabulce technicko−projekčních údajů.
Příruba výtlačného hrdla “d” provedena podle ČSN 131203
pro PN 16 s hrubou těsnicí lištou.
100
200
Počet stupňů
Rozměry v mm
Typ
čerpadla
s
Rozměry
360
400

Podobné dokumenty

Příběh kávy

Příběh kávy Přelom v přípravě kávy přišel v roce 1901, kdy pan Luigi Bezzera vynalezl espresso. Zjistil, že na přípravu potřebuje vysoký tlak a určitou teplotu, aby z umleté kávy získal silnou emulzi z různých...

Více

magnetická metoda prášková přehledový katalog

magnetická metoda prášková přehledový katalog UV lampy fokusované i širokozářící; síťové 230 V s vestavěnou elektronikou nebo akumulátorové napájení

Více

Výrobní program

Výrobní program k připojení zdrojů MAGMAN 1500 A až MAGMAN 4000 H možnost doplnění o oběhový systém suspenze SPRINKMAN 15 nebo SPRINKMAN 40.

Více

Základní ceny staveb inženýrských a speciálních pozemních 1. Věže

Základní ceny staveb inženýrských a speciálních pozemních 1. Věže Konstrukční charakteristika (umístění vedení) 1 v zemní rýze na upravený podklad 2 v zemní rýze do tvárnicové tratě

Více

899 Kč - myartego.cz

899 Kč - myartego.cz ka na rmová žehlič a nepřetrž je automa stičce jsou ovolné fo e á v o n lib ťu ci ýs de u prá lní tita lení í zajiš nové žňuje l, kter Digitá čuje r ychlo nost použit adlové tita ňů C umo očný kabe...

Více

Kuželíková ložiska

Kuželíková ložiska kde Frm = minimální radiální zatížení, kN C = dynamická únosnost, kN († tabulková část) Při rozběhu za nízkých teplot nebo při použití maziva s vysokou viskozitou může být zapotřebí ještě vyšš...

Více