Heteroforie a fixační disparita

Komentáře

Transkript

Heteroforie a fixační disparita
F. Pluháček
František Pluháček
Katedra optiky PřF UP v Olomouci
1
F. Pluháček
Přehled okohybných odchylek
odchylka
obvyklá velikost
binokulární
fúze
vyšetřovací
podmínky
fixační
disparita
< 5’ (< 0,15 pD)
ano
binokulární fúze
heteroforie
< 10 pD
ano
disociace
heterotropie
až 30 pD i více
ne
monokulární
fixace
2
F. Pluháček
Symptomatický pacient
• Je přítomen problém (heteroforie) v oblasti BV?
(vyšetření odchylek, suprese, …)
• Jsou potíže opravdu působeny heteroforií?
(kompenzovaná/dekompenzovaná heteroforie)
• Jak optimálně situaci vyřešit?
3
F. Pluháček
Komplexní vyšetření zraku
předběžné informace
• jméno, adresa
• věk
• zaměstnání / volný čas
anamnéza + symptomy
• osobní
• rodinná
externí vyšetření
• štěrbinová lampa (ŠL)
oftalmoskopie
• oftalmoskop nebo
ŠL + vyšetřovací čočka
refrakce (mono/bino)
visus
další zrakové funkce
• motilita, zor. pole, barvocit
binokulární vyšetření
zraku
4
F. Pluháček
Binokulární vyšetření zraku
heteroforie
• měření odchylky
• zhodnocení kompenzace
• stereopse
zakrývací test
dálka
5/6m
heterotropie
• měření odchylky
• vyšetření senzorické
adaptace
vyšetření akomodace
• amplituda, adice, …
heteroforie
• měření odchylky
• zhodnocení kompenzace
• stereopse
zakrývací test
blízko
pracovní vzdálenost
obvykle 40 cm
heterotropie
• měření odchylky
• vyšetření senzorické
adaptace
5
F. Pluháček
• skrytá okohybná odchylka, projeví se až při zrušení fúze
• za normálních okolností je při BiVi korigována fúzní vergencí
• pokud není zrakovým dostatečně korigována, působí potíže
6
F. Pluháček
Klasifikace podle směru odchylky
Oko se při zrušení fúze odchýlí
• vně:
EXOforie
• dovnitř: ESOforie
• nahoru: HYPERforie
• dolů:
HYPOforie
Oko se při zrušení fúze stočí
• vně:
EXCYKLOforie
• dovnitř: INCYKLOforie
7
F. Pluháček
•zakrývací test
• intermitentní: forie x tropie
• alternující: směr a velikost HTF
•Maddoxův cylindr
• směr a velikost
subjektivní odchylky
•von Graefeho metoda
• směr a velikost
subjektivní odchylky
Při vyšetření horziontálních odchylek do blízka
je nezbytná dostatečná kontrola akomodace
(dostatečný akomodační podnět)
8
F. Pluháček
Kompenzovaná HTF
Dekompenzovaná HTF
• vergenční systém je schopen
• vergenční systém není schopen
sám HTF úplně překonat
• asymptomatická (bez symptomů)
• plynulý návrat po disociaci
sám HTF úplně překonat
• symptomatická (výskyt symptomů)
(vyjma stavů se supresí)
• stabilní BV
• pomalý návrat po disociaci
• odpovídající fúzní rezervy
• neodpovídající fúzní rezervy
• obvykle bez fixační disparity
• výskyt fixační disparity
• bez suprese
• může být suprese
• dobrá stereopse
• slabá stereopse
9
F. Pluháček
Potíže při dekompenzované HTF
• suprese ( obvykle bez dalších symptomů)
• symptomy ( obvykle není suprese), nejsou specifické
• vizuální
• binokulární obtíže
rozmazané vidění
obtížná stereopse
distorze
zvýšený komfort při monokulárním vidění
diplopie
obtíže při změně zaostření
• astenopie
bolesti hlavy
celkové podráždění, ztráta koncentrace
pálení a bolest očí
nevolnost až zvracení
10
F. Pluháček
Možné přístupy ke zhodnocení kompenzace
• grafická analýza
• kritéria
• normativní analýza
• analýza fixační disparity
11
F. Pluháček
• korekce refrakční vady
• VŽDY NEJDŘÍVE KORIGUJEME JAKOUKOLIV refrakční vadu,
i malá vada může působit potíže
• správná centrace korekční pomůcky
• prizmatická korekce
• báze proti odchylce (eso: báze temporálně; exo: báze nazálně)
• KONTRAINDIKACE: PRIZMATICKÁ ADAPTACE
• úprava (adice) sférické korekce
• užití vztahu akomodace a vergence
• eso: úprava do „+“; exo: úprava do „-“ (dočasně, děti)
• zraková terapie – zrakový trénink
12
F. Pluháček
Obecná doporučení pro řešení dekomp. HTF
• korekce refrakční vady, popř. vertikálních forií
• ESO
• jen do blízka:
úprava sféry do „+“
• jen do dálky:
prizma (báze temporálně, BO)
• do dálky i blízka: prizma (BO), popř. úprava sféry do „+“ (blízko)
• EXO
• trénink
• prizma (báze nazálně, BI)
• úprava sféry od „-“ (opatrně, dočasně, u dětí)
13
F. Pluháček
Rozšířená klasifikace podle Wicka:
• exo odchylky
• eso odchylky
• základní exoforie
• základní esoforie
• insuficience konvergence
• exces konvergence
• exces divergence
• insuficience divergence
• ostatní
• vertikální forie
• dysfunkce fúzní vergence
14
F. Pluháček
• malá odchylka fixačních os projevující se při normální binokulární fúzi,
odchylka leží v rámci Panumova prostoru – je zachováno jednoduché
binokulární vidění
• obě oči
• jedno oko
15
F. Pluháček
Příklady fixačních disparit
exo FD (pravé oko)
eso FD (obě oči)
hyper FD vpravo
Pozice očí na obrázcích odpovídá situaci za přirozených podmínek (jsou přítomny fúzní podněty).
16
F. Pluháček
•chybový model FD
• FD = drobná chyba ve vergenčním systému
•stresový model FD
• FD = příznak dekompenzované HTF, tj. příznak stresu ve vergenční systému
• dekompenzace HTF FD
FD = 0 kompenzovaná HTF
dekompenzovaná HTF FD ≠ 0
17
F. Pluháček
P
P+L
P+L
L
• vjemy obou očí odděleny polarizací
• optimální je kvalitní centrální i periferní fúzní podnět
18
F. Pluháček
Příklady vjemů testu při různých FD
exo vpravo
eso (obě oči)
P
P
L
L
hypo vpravo
hyper vpravo
P
L
L
P
19
F. Pluháček
Obecné zásady práce s testem
Představení testu bez polarizačních předsádek
Vložíme polarizační předsádky
Ověříme vjem pravého a levého oka.
Následně dotazy na:
• úplnost (kontrast)
• současnost
• pozici
• pohyb (stabilita)
20
F. Pluháček
Malletův test
test do dálky
Malletova jednotka – test do blízka
21
F. Pluháček
Projekční optotyp – test do dálky
P
• periferní fúzní podnět
• méně stabilní výsledky při kompenzaci odchylky
L
P
• centrální fúzní podnět
L
exo-FD
eso-FD
hypo vpravo
hyper vpravo
eso + hyper vpravo
22
F. Pluháček
LCD optotypy pro metodu MKH
• základní testy MKH
křížový (K)
ručičkový (Z)
periferní
fúzní podněty
centrální
fúzní podnět
hákový (H)
stereotest (St)
stereovalenční (V)
• nové verze LCD optotypů poskytují i Mallettův test (nepatří do MKH)
23
F. Pluháček
Wesson Card – test do blízka
P
L
24
F. Pluháček
• minimální prizmatická hodnota
potřebná k úplné kompenzaci FD
• prizma vkládáme bází proti odchylce
exo: nazálně (BI)
hyper: dolů (BD)
eso: temporálně (BO)
hypo: nahoru (BU)
• hodnota AF nezávisí na hodnotě FD
• abnormální hodnoty: ≥ 1 pD (pod 40 let)
(Mallettův test)
≥
2 pD (nad 40 let)
25
F. Pluháček
FD = 0 kompenzovaná HTF
(není problém)
dekompenzovaná HTF FD ≠ 0
26
F. Pluháček
Srovnání AF a HTF
podobná hodnota
AF a HTF
rozdílná hodnota
AF a HTF
(AF výrazně nižší)
dekompenzovaná
kompenzovaná
HTF
HTF
27
F. Pluháček
Praktický postup
výskyt symptomů (i s optimální korekcí refrakce) nebo
suprese
HTF (přítomnost, velikost)
do dálky / do blízka
P
P
L
L
je přítomna FD, podobná AF a HTF
do dálky / do blízka
dekompenzovaná HTF
do dálky / do blízka
nebo
+
FD, AF
do dálky / do blízka
ANO
další testy na
kompenzaci
NE
• jiný problém?
• další vyšetření (fúzní rezervy,
konvergence, akomodace…)
prizma
adice
trénink
P L
◄►
P L
►◄
exo
eso
P L
▲▼
P L
▼▲
hyper
hypo
v pravo v pravo
28
F. Pluháček
Stanovení prizmatické korekce pomocí FD
• vkládáme prizmata bází proti odchylce, dokud nevykompenzujeme FD
(dokud se testové znaky nezarovnají)
• výsledek neudává velikost FD ani HTF (pro stejné FD nebo HTF různé AF)
• horizontální krok ~ 1 pD
• vertikální krok ~ 0,5 pD
horizontální odchylky
FD
eso
exo
prizma
P
L
vertikální odchylky
FD
prizma
P
L
► ◄
hyper vpravo
(hypo vlevo)
▲ ▼
◄ ►
hypo vpravo
(hyper vlevo)
▼ ▲
29
F. Pluháček
Stanovení adice pro korekci esoforie pomocí FD
• vkládáme (kladnou) adici, dokud nevykompenzujeme FD
(dokud se testové znaky nezarovnají)
• adice uvolní akomodaci uvolníme konvergenci sníží se esoforie
• krok: +0,25 D
• Poznámka: úprava sféry u exoforie
• tzv. antikorekce
• postupujeme obdobně, ale sféru upravujeme do „-“
• obezřetně, jako dočasné řešení, u mladších pacientů
30
F. Pluháček
Potíže: občasné rozdvojené vidění (obrazy vedle sebe) do dálky; vidění ostré
Vyšetření:
• refrakce: dosavadní korekce v pořádku, řádně nošena, vyš. s korekcí
• zakrývací test:
D: exo, 6 pD nazálně B: exo, 6 pD nazálně
• Maddox:
D: exo, 8 pD nazálně B: exo, 9 pD nazálně
• korekce FD (AF):
D: 6 pD nazálně
B: 0,5 pD nazálně
Vyhodnocení:
• dekompenzovaná HTF do dálky (exo)
• kompenzovaná HTF do blízka
Řešení (návrh):
• prizmata OD 3 pD nazálně, OS 3 pD nazálně
(zhodnotit adaptaci; zjistit, zda vyhovují na trvalé nošení korekce, tj. i do blízka)
31
F. Pluháček
Žena, 21 let
Potíže: občasné stíny/zdvojení písmen při čtení, únava při dlouhodobějším
čtení či práci na blízko
Vyšetření:
• refrakce: bez refrakční vady
• zakrývací test:
D: ortoforie
• von Graefe:
D: ortoforie
• korekce FD (AF):
D: není FD
B: eso
B: eso, asi 10 pD temp.
B: > 5 pD temp., add +0,75 D
Vyhodnocení:
• do dálky není problém
• dekompenzovaná HTF (eso) do blízka
Řešení (návrh):
• add +0,75 D do blízka
32
F. Pluháček
Žena, 21 let
Potíže: bolesti hlavy při intenzivní práci do blízka (čtení)
Vyšetření:
• refrakce: bez refrakční vady
• zakrývací test:
D: eso
B: eso
• von Graefe:
D: eso, 3 pD temp.
B: eso, 12 pD
• korekce FD (AF):
D: ? pD temp.
B: 5 pD temp., add +1,25 D
• POZN.: při vyšetření prizmata špatně snášena
Vyhodnocení:
• do dálky bez symptomů - neřešíme
• dekompenzovaná HTF (eso) do blízka
Řešení (návrh):
• add +1,25 D do blízka
33
F. Pluháček
P
BO
BI
L
Parametry křivky FD
• typ křivky
• sklon křivky v průsečíku s osou y, ∆y/∆x
• průsečík s osou y: fixační disparita
• průsečík s osou x: asociační forie
(prizma potřebné ke kompenzaci FD)
• střed symetrie
34
F. Pluháček
Typy křivek
typ I
typ II
normální
obvykle eso
60 %
25 %
typ III
typ IV
obvykle exo
nestabilní
10 %
5%
Všechny křivky můžou být posunuty dolů, respektive nahoru.
35
F. Pluháček
• typ křivky
• vliv tréninku na křivku
• typ I: obvykle bez symptomů
• zmenšení sklonu křivky
• typ II – IV: obvykle symptomy
• někdy změna typu (III, IVI)
• sklon křivky
• malý sklon
• obvykle bez symptomů
• v plochém úseku dobrá adaptace
• velký sklon (> 1’/pD):
• obvykle symptomy
• slabá prizmatická adaptace (akceptace prizmat)
36
F. Pluháček
http://optics.upol.cz/optometrie/materialy.html
37

Podobné dokumenty

Zásady aplikace prizmat

Zásady aplikace prizmat • vergenční systém není schopen

Více

Forie - Optometrie

Forie - Optometrie Foveální suprese • sleduje útlum v oblasti fovey • výhodné zejména při abnormálních hodnotách jiných

Více

Měření AC/A poměru gradientní metodou

Měření AC/A poměru gradientní metodou • při silném AC/A lze heteroforii kompenzovat úpravou sférické části korekce • esoforie do blízka: úprava korekce směrem do „+“ • exoforie: úprava korekce směrem do „-“ • stanovení velikosti změny ...

Více

Měření AC/A poměru gradientní metodou

Měření AC/A poměru gradientní metodou • esoforie do blízka: úprava korekce směrem do „+“ • exoforie: úprava korekce směrem do „-“ • stanovení velikosti změny sféry • př.: AC/A = 10, HTF dálka/blízko = orto/10 pD eso; adice: + 1 D  orto

Více

Uskali diagnostiky

Uskali diagnostiky Proč vyšetřit tyto skupiny pacientů? • Nelze u nich vyšetřit zrakové funkce metodami vyžadujícími spolupráci pacienta • Potřeba včasného vyšetření pro zajištění rozvoje zraku (maximální využití kr...

Více

Číslo 1/2015

Číslo 1/2015 děti z 23 s juvenilním glaukomem. Exkavace na papile zrakového nervu se může po operačním antiglaukomovém výkonu snížit až na fyziologickou hodnotu. Jak už bylo zmíněno, cílem výzkumu bylo zhodnotit

Více

PDF ke stažení

PDF ke stažení Optická zónaslzný film pro udržení zvlhčených očí Stabilní po celý den Stabilizační zóny Zrychlený náběh Slzný film Ztenčená zóna pod víčkem Zvlhčující látka UV ochrana

Více

Řešení skrytého šilhání - Optika Vahala Frenštát pod Radhoštěm

Řešení skrytého šilhání - Optika Vahala Frenštát pod Radhoštěm ovlivňovat výsledky. Z tohoto důvodu je dobré měřit heteroforie až po stanovení plné monokulární korekce. Při vyšetřování „na blízko“ je však kontrola akomodace nezbytně nutná, neboť právě akomodac...

Více