Čestlický občasník

Komentáře

Transkript

Čestlický občasník
Čestlický
občasník
číslo 33
Což takhle po zimě protáhnout tělo na cvičebních prvcích
před novým obecním úřadem?
březen 2015
OBSAH
Slovo na úvod ……………………………………………………. 3
Stavební záměry v roce 2015
Téma dne ………………………………………………………… 5
Co se skrývá za úpravou cen vodného a stočného
Několik slov o čestlické škole
Co by vás mohlo zajímat ………………………………….……. 8
Předvolební slib: Etický kodex zastupitele
Strategický plán obce Čestlice do roku 2025
Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce ………………………. 11
Zasedání ZO dne 19. 11. 2014
Zasedání ZO dne 10. 12. 2014
Zasedání ZO dne 21. 1. 2015
Zasedání ZO dne 11. 2. 2015
Zasedání ZO dne 11. 3. 2015
Co se v obci děje ……………………………………………….. 17
Vyrostla pěkná jedlička…
Knihovna informuje
Čestlický fotbal před začátkem jarní sezóny
Úspěšná akce sponzorských darů aneb Světelná tabule bude!
Předvánoční manévry hasičů v Čestlicích
Poznamenejte si do kalendáře ……………………………….. 26
Pozvánka na veřejné setkání občanů
Přehled jarních akcí v Čestlicích
Inzerce …………………………………………………………. 34
Informace obecního úřadu ……………………………….…... 35
2
SLOVO NA ÚVOD
Stavební záměry v roce 2015
Po zimním klidu nadchází nová stavební sezóna, a to i v Čestlicích. První akce, která již proběhla, ovšem tak docela stavební nebyla, spíše naopak: Konečně totiž došlo k plánované demolici staré hasičské zbrojnice, o jejímž katastrofálním stavu se v Občasníku psalo již několikrát.
Odteď je tedy fotbalové hřiště přístupné přímo z návsi, a třebaže se celkové řešení tohoto nového obecního prostranství s návazností na sportovní kabiny teprve chystá, zpřístupnění z návsi jistě všichni oceníme.
V dohledné době dojde na úpravu celé plochy včetně sousedního pozemku, který je již v majetku obce a kde plánujeme další malé hřiště.
V letních měsících pak také TJ Sokol Čestlice plánuje modernizaci
sportovních kabin, a to zejména šaten a sociálního zařízení.
V dubnu bude zahájena druhá etapa zasíťování pozemků v ulici
Habrové (lokalita Z20), kde již nyní probíhá pokládka kabelů firmy
ČEZ. Ve výběrovém řízení na výstavbu inženýrských sítí a komunikace
zvítězila firma PORR a. s. a stavební práce by měly dle harmonogramu
skončit posledního července.
Podali jsme žádost o dotaci na modernizaci dětského hřiště v ulici Pitkovická, která proběhne rovněž v letošním roce. Dětské hřiště musí splňovat přísné bezpečnostní požadavky, proto dojde k výměně některých
herních prvků a k instalaci dalších a zejména budou upraveny dopadové
plochy. Na zahradě mateřské školy díky finančnímu daru od čestlické
občanky v hodnotě 50.000 Kč, za nějž jménem obce i všech dětí velmi
děkujeme, bude postaven nový altán pro děti. V přípravě je úprava cesty k Remízu, která souvisí s pokládkou nového kabelu vysokého napětí
pro novou obchodní oblast za dálnicí, kde stále čekáme na stavební povolení.
3
Naším největším stavebním záměrem je však výstavba nové sportovní
haly na pozemku u silnice Průhonická, který navazuje na prostranství
před novým obecním úřadem. Byl již vybrán dodavatel projektu a upřesňuje se celkové řešení. Zatím nám vychází stavba haly o rozměrech
15 x 30 m, a pokud dopadnou úspěšně jednání o dalším rozšíření obecního pozemku, umožní nám zvětšení šířky na 17 m. Sportovní hala nabídne dvě oddělené šatny včetně sociálního zařízení, prostor na galerii pro
diváky, dvě kanceláře a malou klubovnu. Tělocvična bude primárně
k dispozici pro základní a mateřskou školu, ovšem v odpoledních a podvečerních časech bude nabízet sportovní vyžití pro občany Čestlic, čímž
jsou myšleni především občané, kteří mají v obci trvalý pobyt. Případné
komerční využití haly je pro nás v tuto chvíli na posledním místě. Více
se dozvíte na jarním setkání občanů, které proběhne dne 22. dubna od
18 hodin v zasedací síni obecního úřadu.
Další velké developerské stavby – nová obchodní zóna Jih za dálnicí
před valem u Průhonic a bytová výstavba na pozemcích za fotbalovým
hřištěm – jsou podmíněny podstatným rozšířeným čistírny odpadních
vod v Průhonicích, na niž bylo vydáno územní rozhodnutí, další výstavbou nového vodovodu, který posílí kapacitu vodovodu v Čestlicích,
a rozšířením vodního díla VH1, tedy retenční nádrže k zadržování dešťových vod u kruhového objezdu u Dendrologické zahrady. Na tyto
stavby financované ze soukromých zdrojů, které budou sloužit pro Čestlice, už bylo rovněž vydáno územní rozhodnutí. Tyto investice podmiňují jakoukoli další výstavbu komerčních objektů či rodinných domků na
katastru obce.
Z kraje máme slíbenou opravu dvou komunikací, která nás sice omezí,
nicméně bude velmi vítána – jde o velkou opravu povrchu Průhonické
ulice od kostela ke křižovatce s Obchodní ulicí a opravu povrchu v ulici
Pitkovická směrem do Pitkovic. Termín ještě není znám. Bohužel nás letos opět čeká další nepříjemné dopravní omezení – oprava jednoho
směru dálnice D1. Zažili jsme to už loni a víme, že jedním z dopadů bylo výrazné zvýšení provozu centrem obce. Povedeme důrazná jednání ke
zmírnění těchto nepříjemných dopadů, takže nám držte palce.
Petr Šachl, starosta
4
TÉMA DNE
Co se skrývá za úpravou cen
vodného a stočného
Na konci minulého roku jsme všichni dostali společně
s vyúčtováním za vodné a stočné nepříjemnou informaci
o zdražení této služby v roce 2015. Jaký je k tomuto
zdražení důvod?
Je známo, že obce Čestlice a Průhonice mají společnou vodovodní
a splaškovou kanalizační síť, kterou spravují TSP (Technické služby
Průhonice). V roce 2010 čerpala obec Průhonice dotaci na nezbytnou rekonstrukci a zkapacitnění ČOV a jen díky rozšíření kapacity na 7000 EO
byl možný další rozvoj obou obcí (a mj. došlo ke snížení znečištění vod
vypouštěných do Botiče). V souvislosti s dotací čerpanou z Operačního
programu Životní prostředí je nyní po obci Průhonice požadováno přiměřené navýšení ceny stočného, neboť na základě státní legislativy obce
musejí kumulovat dostatek finančních prostředků na případnou obnovu
a rekonstrukci těchto zařízení po jejich dožití. Tyto finanční prostředky
obce obdrží od TSP jako provozovatele vodovodů a kanalizací ve formě
nájmu. Nájemné je rozdělováno dle délky těchto sítí na katastru každé
obce. Kdyby cena stočného upravena nebyla, hrozilo by vrácení dotace.
Budiž nám útěchou, že cena vodného a stočného pro rok 2015 ve výši
63,33 Kč/m3 s DPH zůstává i nadále jednou z nejnižších cen nejen
v našem okolí (ceny pro rok 2014: Nupaky 104,42 Kč/m3, Dobřejovice
88,73 Kč/m3, Herink 87,21 Kč/m3, Říčany 83,16 Kč/m3), ale i v celé
České republice. Průměrná cena pro rok 2015 za vodné a stočné v ČR totiž činí 81,04 Kč/m3. Pokud jde o nás, jedná se však bohužel pouze
o první zdražení, neboť příští rok nám stoupne cena stočného o dalších
3,7 % na 65,69 Kč/m3 a od roku 2017 bude cena každoročně navyšována
o inflaci vyhlašovanou Českou národní bankou.
Věřte, že rozhodnutí vyhovět žádosti obce Průhonice o společném
navýšení platby za vodné a stočné, které přišlo hned na začátku našeho
volebního období, nebylo vůbec jednoduché. Ale museli jsme se postavit
5
čelem k hrozbě, že by obec Průhonice prostředky ve výši 31.643.472 Kč
z dotace EU musela vrátit. V takovém případě by totiž zdražení bylo
v konečném důsledku výrazně vyšší.
Martin Diviš, místostarosta
Několik slov o čestlické škole
Tradice školy v Čestlicích je dlouhá a je naší povinností ji dále rozvíjet. Dle písemných pramenů
se v obci začalo soustavně učit s obnovením fary
roku 1678, záznamy o vyučování a učitelích máme
z roku 1711. Současná budova školy, která pochází z roku 1900, prošla
v posledních letech několika modernizacemi a v roce 2011 byla rozšířena
půdní vestavbou a došlo na kompletní rekonstrukci sociálních zařízení.
Povinnost obce postarat se o základní vzdělání svých občanů, respektive
dětí, je však dána nejen historicky, ale i zákonem. Obec je povinna zajistit dětem povinnou školní docházku a také předškolní vzdělávání
v posledním roce před jejím zahájením. Obec jako zřizovatel školy
jmenuje jejího ředitele, není však jeho zaměstnavatelem. Obec pouze financuje investiční i neinvestiční náklady školy, avšak mzdu zaměstnancům školy a školky vyplácí stát prostřednictvím krajského úřadu. Významným orgánem, který umožňuje účast zřizovatele a rodičů na správě
školy, je školská rada. Tento orgán – v případě naší obce 3členný (zástupce školy + rodičů + zřizovatele) – schvaluje řadu významných dokumentů o činnosti školy, může se podílet na koncepčních materiálech
k rozvoji školy a na řešení problémů. Tolik na vysvětlenou k tomu, co
nám říká školský zákon a další vyhlášky. Pokud jde o zmíněnou školskou radu, zastupitelstvo obce hned po svém zvolení projednalo a vydalo
podle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., volební řád školské rady,
přičemž volby do školské rady proběhnou na jaře. Doporučujeme zástupcům rodičů, kteří mají o práci ve školské radě zájem, aby se o termín
voleb a podmínky přihlášení zajímali.
Není to tak dávno, co škola bojovala o žáky a obec vyplácela na žáka
příspěvek 5000 Kč za pět let docházky, aby vůbec školu udržela při živo-
6
tě. Během několika let významně narostl počet obyvatel nejen v naší obci, ale hlavně v sousedních obcích a došlo ke zvýšené poptávce po místech ve škole. Naše škola zajišťuje výuku do pátého ročníku a na druhý
stupeň děti přecházely do škol v Říčanech, v Průhonicích nebo na gymnázia. Bohužel, naplněnost v okolních školách dosáhla v posledních letech takového stupně, že umístění našich dětí po dokončení pátého
ročníku do sousedních obcí v současné době není možné. Město Říčany v loňském roce vypovědělo všechny smlouvy o školských obvodech
a přestalo přijímat žáky z okolních obcí. Místa ve školách nejsou v celém
regionu Prahy-východ. Jaká je skutečná poptávka se ovšem zjistí až
v září s nástupem dětí do škol, neboť rodiče mohou své děti přihlásit na
více škol a o nenastoupení dítěte většinou škole nedají žádnou zprávu.
Do čestlické ZŠ se letos dostavilo k zápisu celkem 57 dětí a zapsáno jich
bylo 52. Budou proto zřízeny dvě první třídy o 24 žácích (pakliže v září
opravdu přijdou). Jistě, mohla se vytvořit jenom jedna třída a děti ze
spádových obcí mohly být odmítnuty, ale právě spádové obce nám pomohly udržet naši školu v provozu v dobách, kdy hrozilo její zrušení pro
malý zájem. V příštím školním roce 2016/2017 však už bude možné
vzhledem ke kapacitě školy otevřít pouze jednu první třídu. Přesto výhledově počítáme s rozšířením čestlické školy o druhý stupeň, aby
zde děti mohly absolvovat celou základní docházku. Pro tento cíl je třeba
zrealizovat přístavbu školy, vybudovat novou školní jídelnu a tělocvičnu
(nová sportovní hala) a provést nábor nových učitelů. Již v roce 2013 byl
obcí zpracován investiční záměr na jednoduchou dvoutřídní přístavbu
školy do školního dvora. Jakmile bude možné zrušit nevyhovující tělocvičnu a přebudovat ji na třídu, rozšíří se kapacita školy na devět učeben
a dvě specializované učebny pro 14 dětí. Aktuálně řešíme rozšíření kapacity školní jídelny pro více žáků. Povoleny máme dvě družinové třídy
celkem pro 50 žáků, ale výhled ukazuje na potřebu 3–4 družinových tříd.
Součástí těchto příprav a záměrů jsou administrativní opatření, kde záleží
na splnění požadavků hygieny a na souhlasu krajského úřadu jako plátce
mezd zaměstnanců.
Úkoly, které naši obec v souvislosti s modernizací a rozšířením základní
školy čekají, nejsou zrovna malé. Musíme však reagovat na nedostatek
míst v mateřských a základních školách v celém našem regionu, který
7
dle prognózy do roku 2030 se bude spíše zhoršovat, a hledat pro naši
rozvíjející se obec rozumné řešení, dokud není pozdě.
Petr Šachl, starosta
CO BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT
Předvolební slib
Přijetí etického kodexu zastupitele slíbilo občanům před volbami do
obecního zastupitelstva sdružení Čestlice – místo pro kvalitní život
a bezprostředně po zahájené práce nového zastupitelstva tento svůj předvolební slib splnilo. Níže uvedený text, který proklamativně vyjadřuje
vůli zastupitelů nadřadit veřejné zájmy zájmům soukromým a chovat se
ve zvolené funkci mravně, byl předložen k podpisu všem členům nového
zastupitelstva.
Etický kodex podepsali zastupitelé: Martin Diviš, Roman Kabelka, Ivana
Nováková, Simona Pecková, Petr Šachl, Jan Šaššák
Etický kodex nepodepsali zastupitelé: Bedřich Brtek, Jana Zemanová,
Petr Pála
Etický kodex zastupitele
My, členové zastupitelstva obce Čestlice, jsme si vědomi důvěry občanů
a výkon svého mandátu chápeme jako veřejnou službu postavenou nejen
na základech právních, ale i morálních, což dokládáme tímto kodexem.
Čl. 1
Obecné zásady výkonu funkce zastupitele
1. Jako zastupitel budu vykonávat svůj mandát ve shodě s Ústavou, zákony a dalšími právními předpisy České republiky a s tímto etickým
kodexem.
8
2. Zavazuji se pečovat o svěřený majetek obce Čestlice podle svého nejlepšího svědomí s péčí dobrého hospodáře.
3. Při plnění své funkce budu vždy sloužit veřejnému zájmu a zdržím se
jednání, které by ohrozilo důvěryhodnost mého mandátu a obce Čestlice.
4. Při každém jednání budu mít na mysli rovnost všech účastníků, lidskou důstojnost a právo každého vyjadřovat svůj názor.
5. Neuvedu vědomě v omyl veřejnost ani ostatní zastupitele a zaměstnance úřadu.
Čl. 2
Střet zájmů
1. Zdržím se jednání, kterým bych prosazoval soukromé zájmy své a zájmy jakékoli další strany, jež by byly v rozporu s veřejným zájmem
a zájmem obce, a s touto stranou nebudu jednat na vlastní pěst, mimo
půdu zastupitelstva či bez vědomí a kontroly ostatních zastupitelů.
2. Informace získané při výkonu funkce zastupitele nevyužiji ve svůj
prospěch a pro svůj soukromý zájem a budu předcházet situacím, které mohou podezření ze střetu zájmů vyvolat.
3. Budu odmítat výhody a privilegia, které mi mohou být v souvislosti
s postavením zastupitele nabízeny.
4. V případě projednávání věci, ve které se mé soukromé zájmy mohou
krýt se zájmy veřejnými vyplývajícími z výkonu funkce zastupitele,
informuji ostatní zastupitele předem a požádám je o rozhodnutí, zda
mohu ve věci hlasovat.
Čl. 3
Závěrečná ustanovení
1. Podezření z porušení etického kodexu zastupitele prověří zastupitelstvo
jako celek. Při závažném porušení kodexu může být zastupiteli doporučena rezignace na mandát zastupitele.
2. Tento etický kodex nabývá účinnosti dnem schválení na zasedání nově
zvoleného zastupitelstva dne 10. prosince 2014.
9
Strategický plán obce Čestlice
do roku 2025
Existence strategického plánu obce je v mnoha případech podmínkou
žádostí o dotace z různých rozvojových a strukturálních fondů. Co tedy
strategický plán rozvoje obce vlastně je?
Strategický plán jako jeden ze základních dokumentů územního celku
(obce, města nebo mikroregionu) vyjadřuje předpokládaný vývoj dané
obce v dlouhodobém časovém horizontu. Je to koncepční dokument
vytvářený obecním úřadem, jenž vychází ze současného stavu veřejných
a soukromých aktivit a z demografického, ekonomického, sociálního
a kulturního charakteru území. Jeho hlavním cílem je prosperita obce jako celku a mj. poskytuje orientaci např. při stanovování dlouhodobých
podnikatelských plánů.
Co nabízí Strategický plán obce Čestlice?
1. Analytická část popisuje současný stav obce, hodnotí její silné a slabé
stránky, potenciální rizika a možnosti rozvoje.
2. Strategická část formuluje vizi, jak by obec měla vypadat přibližně za
deset let, a stanoví prioritní problémové oblasti a projektové záměry.
Ke strategické části dokumentu jsou volně připojeny projektové karty, v nichž jsou charakterizovány jednotlivé konkrétní akce, s nimiž
v horizontu zhruba dvou následujících volebních období obec počítá.
Strategický plán tedy nejen charakterizuje současný stav obce ve SWOT
analýzách pěti hlavních oblastí, ale prostřednictvím projektových karet
formuluje vizi, vycházející ze stavu a očekávání na počátku roku 2015.
Koncept Strategického plánu obce Čestlice byl veřejnosti představen
prezentací v zasedací místnosti obecního úřadu dne 4. února 2015. Připomínky a náměty z této prezentace byly do konceptu zapracovány a dokument byl zastupitelstvem obce 11. února 2015 schválen. Tento dokument je nicméně živý a je nadále otevřený námětům a připomínkám
občanů. Můžete se s ním seznámit na webových stránkách obce i na veřejném setkání zastupitelů s občany, které proběhne na obecním úřadě
dne 22. dubna 2015 v 18 hodin.
Ing. Zdeněk Kysela
10
ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce v úplném znění naleznete na
www.obec-cestlice.cz.
Ze zasedání ZO Čestlice
dne 19. listopadu 2014
Přítomni: Bedřich Brtek, Martin Diviš, Roman Kabelka, Ivana Nováková, Petr Pála, Simona Pecková, Petr Šachl, Jan Šaššák, Jana Zemanová
Ověřovatelé zápisu: Bedřich Brtek, Roman Kabelka
Bod 1. Finance a majetek
Zpráva o hospodaření za měsíc říjen – předkládá starosta, ZO
vzalo na vědomí.
ZO vyslechlo zdůvodnění návrhu na úpravu ceny vodného
a stočného požadované Státním fondem životního prostředí od
roku 2015 do roku 2018 (přednesl ředitel TSP Průhonice) a návrh po diskuzi schválilo. Cena vodného pro rok 2015 bude 21,19
Kč bez DPH, tj. 24,37 Kč s DPH. Cena stočného pro rok 2015
bude 33,88 Kč bez DPH, tj. 38,96 Kč s DPH. Cena vodného
a stočného pro rok 2015 tak bude 55,07 Kč bez DPH, tj. 63,33
Kč s DPH. V následujících letech do roku 2018 se ceny budou
navyšovat dle tabulky a každoročně se budou zvyšovat o výši inflace vyhlašovanou ČNB za předešlý rok. Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.
ZO schválilo prodej pozemku ve vlastnictví obce v k. ú. Čestlice p. č. 488 o výměře 334 m2 firmě EK Automation s. r. o. za
cenu 2000 Kč/m2, tedy celkem za 668.000 Kč. Hlasováno: pro 8,
proti 0, zdržel se 1 (p. Brtek).
11
Bod 2. Různé
Informace starosty o stavu stavby Z20, stavu investice Z20b
a o případném odkupu pozemku v této lokalitě pro potřeby obce.
Příprava rozpočtu – plán akcí na rok 2015 – informace starosty,
diskuze.
Diskuze o pozemcích, které jsou součástí komunikací a nejsou
ve vlastnictví obce – návrh na postupné vypořádání formou daru
nebo koupě dle znaleckého posudku. ZO pověřilo starostu a místostarostu jednáním.
Ze zasedání ZO Čestlice
dne 10. prosince 2014
Přítomni: Bedřich Brtek, Martin Diviš, Roman Kabelka, Ivana Nováková, Petr Pála, Simona Pecková, Petr Šachl, Jan Šaššák, Jana Zemanová
Ověřovatelé zápisu: Martin Diviš, Simona Pecková
Bod 1. Finance a majetek
ZO schválilo návrh na rozpočtové opatření č. 3/2014 a pověřilo starostu provedením rozpočtového opatření ke konci roku
2014. Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.
ZO schválilo návrh rozpočtu na rok 2015 s tím, že hospodaření
lednu 2015 se bude řídit rozpočtovým provizoriem podle výdajů
roku 2014. Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.
ZO projednalo návrh smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Čestlice a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 351/57 ve vlastnictví obce. ZO
nesouhlasí s předloženou smlouvou a navrhuje jednání o majetkovém vyrovnání. Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.
Bod 2. Různé
Obec Čestlice jako zřizovatel ZŠ a MŠ Čestlice vydává podle
§ 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., volební řád školské rady.
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.
ZO schválilo Etický kodex zastupitele obce Čestlice, předložený v rámci splnění volebního programu sdružením Čestlice –
12
místo pro kvalitní život. Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 3 (pí
Zemanová, p. Brtek, p. Pála)
Ze zasedání ZO Čestlice
dne 21. ledna 2015
Přítomni: Bedřich Brtek, Martin Diviš, Roman Kabelka, Ivana Nováková, Petr Pála, Simona Pecková, Petr Šachl, Jana Zemanová
Omluveni: Jan Šaššák
Ověřovatelé zápisu: Simona Pecková, Petr Pála
Bod 1. Finance a majetek
Zpráva o hospodaření za 1–12/2014 – obec hospodařila
s přebytkem ve výši 6 937 937,58 Kč – předkládá starosta, ZO
vzalo na vědomí.
ZO schválilo koupi pozemku v k. ú. Čestlice p. č. 163/208
o rozloze 981 m2 za cenu 2.452.500 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
ZO projednalo a schválilo návrh rozpočtu na rok 2015 se
schodkem ve výši 13.041.000 Kč, který bude kryt z přebytků
hospodaření v minulých letech. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel
se 0
ZO souhlasilo se zrušením předkupního práva k pozemku
p. č. 162/13, respektive nevyužije možnosti ho uplatnit. Předkupní právo se vztahovalo na pozemek, na němž je postaven rodinný domek, a to od roku 2007 na 10 let. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
ZO schválilo příspěvek na činnost TJ Sokol Čestlice ve výši
85.000 Kč. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
ZO schválilo jako nejvýhodnější nabídku za demolici hasičské
zbrojnice v majetku obce Čestlice dle doporučení komise uchazeče Depa s. r. o., IČ 25124391, a to za cenu 165.625 Kč bez
DPH. Hlasováno: pro 5, proti 1(pí Zemanová), zdržel se 2 (p.
Brtek, p. Kabelka)
13
ZO schválilo zahájení poptávkového řízení na zpracovatele
projektu tělocvičny včetně návrhu konstrukčního systému a cenové nabídky. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
ZO schválilo podání žádosti o dotaci na rekonstrukci dětského hřiště z dotačního titulu „Program obnovy a rozvoje venkova
v roce 2015“ z MMR, DT 2, k níž připraví dokumentaci firma
TS Antoš s. r. o., Trutnov za cenu 4000 Kč při podání žádosti,
s doplatkem 3000 Kč po obdržení dotace. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Bod 2. Různé
Info o zahájení práce na Strategickém plánu rozvoje obce
Čestlice (nezbytný dokument pro žádosti o dotace).
Info o záměru a přípravě zadání projektu úprav rekonstrukce
sportovních kabin.
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku I/2015 - Požární řád
obce Čestlice ve znění předloženém Jednotkou SDH Čestlice,
zpracovanou velitelem hasičů p. Chalupeckým.
ZO vzalo na vědomí smlouvu o spolupráci se záchranným systémem Prahy-východ, o. p. s se sídlem Benešovská 202, Kamenice.
Info starosty o možnostech dotací ze setkání SMSČR, IROP,
Program rozvoje venkova, MAS.
Ze zasedání ZO Čestlice
dne 11. února 2015
Přítomni: Bedřich Brtek, Martin Diviš, Roman Kabelka, Ivana Nováková, Petr Pála, Simona Pecková, Petr Šachl, Jan Šaššák, Jana Zemanová
Ověřovatelé zápisu: Jan Šaššák, Jana Zemanová
Bod 1. Finance a majetek
ZO schválilo koupi pozemku v k. ú. Čestlice p. č. 219/5 o rozloze 941 m2 za cenu 2.540.700 Kč a pověřilo starostu podpisem
smlouvy. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
14
V 18.10 hod se dostavil Petr Pála.
15
ZO schválilo smlouvu o smlouvě budoucí práva stavby a zřízení věcného břemene-služebnosti na uložení VN kabelu pro ČEZ
Distribuce, a. s. na pozemcích ve vlastnictví obce v k. ú. Čestlice
p. č. 436, 437/2, 322/9, 268/15, 268/24, 268/27, 268/29, 268/55,
268/84, 268/51, 412/2, 351/24, 351/27, 418, 496/8, 337/81 za
cenu 150 Kč bez DPH za běžný metr, tj. za cenu 334 650 Kč bez
DPH. Dále ZO stanovuje podmínky pro provedení stavby a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasováno: pro 9, proti 0,
zdržel se 0
Info – ZO vyhlašuje veřejnou zakázku na komunikaci a zasíťování lokality Z20b. Byly splněny podmínky pro její vyhlášení.
Termín odevzdání obálek 10.3.
ZO schválilo přijetí daru pozemků v k. ú. Čestlice, a to p. č.
171/34 o výměře 220 m2, 163/38 o výměře 158 m2, 163/140
o výměře 153 m2, 171/16 o výměře 425 m2, a pověřuje starostu
podpisem darovací smlouvy. Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se
0
ZO schválilo přijetí daru pozemků v k. ú. Čestlice, a to p. č.
171/42 o výměře 272 m2 a 171/17 o výměře 435 m2, a pověřuje
starostu podpisem darovací smlouvy. Hlasováno: pro 9, proti 0,
zdržel se 0
ZO souhlasilo s cenovou nabídkou na položení kabelu veřejného osvětlení při realizaci rozvodu elektrických přípojek pro
Z20b. fy Elektrolýza Maděra a Šípek, spol. s r. o ve výši 32.600
Kč bez DPH. Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0
ZO souhlasilo s cenovou nabídkou Aleše Hemerky, Sadská, na
výstavbu elektroměrných skříní ve variantě C (přizdění elektroměrného rozvaděče + HUP) v celkové nabídkové ceně pro
jednotlivé parcely 19.760 Kč. Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel
se 0
ZO schválilo záměr směny pozemku p. č. 105/87 ve vlastnictví
obce v k. ú. Čestlice za část pozemků p. č. 74/1 a 74/3
a s odkupem části těchto pozemků z důvodu výstavby nové tělocvičny. Hlasováno: pro 8, proti 1 (pí Zemanová), zdržel se 0
ZO souhlasilo s požádáním o odkup 1/2 pozemku p. č. 219/9
v k. ú Čestlice od Pozemkového úřadu ČR a pověřuje starostu
jednáním. Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Bod 2. Různé
ZO schválilo dokument Strategický plán obce Čestlice na období 2015–2025. Hlasováno: pro 8, proti 1 (p. Brtek), zdržel se 0
Projekt rekonstrukce sportovních kabin (rozsah úprav, modernizace sociálního zázemí, varianty) – info p. Diviš. Zahájení prací se předpokládá po ukončení fotbalové sezóny (léto).
Ze zasedání ZO Čestlice
dne 11. března 2015
Přítomni: Bedřich Brtek, Martin Diviš, Roman Kabelka, Ivana Nováková, Simona Pecková, Petr Šachl, Jan Šaššák, Jana Zemanová
Omluveni: Petr Pála
Ověřovatelé zápisu: Simona Pecková, Roman Kabelka
Bod 1. Finance a majetek
ZO schválilo na základě doporučení výběrové komise přidělení
veřejné zakázky zasíťování lokality Z20b firmě PORR a. s.,
IČO 43005560 za cenu 2.980.080 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
ZO schválilo na základě doporučení výběrové komise výběr dodavatele projektu na stavbu sportovní haly fy Pils Projekt,
s. r. o., IČO 29115744, za cenu 164.000 Kč bez DPH, se kterým
bude dále pracováno na realizaci projektu tělocvičny. Hlasováno: pro 7, proti 1 (pí Zemanová), zdržel se 0
ZO schválilo pro akci zasíťování lokality Z20b jako technický
dozor s koordinátora BOZP p. Luďka Francána, IČO
03628663, a to za cenu 51.800 Kč (TDI) a 21.000 Kč (koordinátor BOZP). Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Termín dalšího řádného zasedání ZO byl stanoven na 25. března 2015
od 18.00 hodin.
16
CO SE V OBCI DĚJE
Vyrostla pěkná jedlička
Zní to docela jako začátek známé pohádky: Vyrostla pěkná jedlička…
Není to tak dávno, teprve před osmi lety, kdy byla na naší návsi vysazena ztepilá kanadská jedle. U té jedle se zrodila tradice našich punčových
vánočních sekání. Pravda, blízkost autobusové konečné zastávky
a problémy s instalací vánočního osvětlení způsobily, že jsme jedličku
po několika letech opustili a svá punčová setkání přestěhovali k nově vysazenému stříbrnému smrčku před kostelem. Hned nato vandal jedličce
na návsi uštípl špičku. Strom však byl silný, ulomenou špičku nahradil
a dál rostl do krásy. Až do těchto Vánoc.
V noci z 19. na 20. prosince neznámý zloděj celou horní polovinu již
bezmála 4metrové jedličky uřízl, čímž strom zcela zničil a jako výsměch
nám ponechal na návsi jeho tragické torzo… Uříznout strom uprostřed
návsi v zorném poli mnoha oken – o čem to svědčí víc? O drzosti, o bezohlednosti, o adrenalinovém sportu, o hloupé lakotnosti, jak ušetřit za
17
vánoční strom, nebo o zlovůli s cílem druhé otrávit? Na základě informací od občanů podal obecní úřad oznámení na policii České republiky.
Bohužel dodnes je pachatel neznámý.
A aby toho nebylo málo, neznámý vandal poničil i borovici u hřbitova, což se ovšem nestalo poprvé. Také před Vánocemi před dvěma lety
zloděj uřízl na stejném místě rovněž borovici, po níž zbyl jen kmínek.
Zde se sluší poznamenat, že od té doby obec jehličnany, které by si někdo mohl vytipovat jako vánoční strom, chemicky ošetřuje, takže by takového zloděje v teple domova ztrestal alespoň nesnesitelný zápach
u štědrovečerní večeře!
Považujeme poškozování zeleně v naší obci za trestuhodnou bezohlednost a zločin. Zeleně v naší obci nikdy nebude dost, přestože obec
stále usiluje o její rozšiřování a údržbu a věnuje na to nemalé prostředky.
Veřejná zeleň má přece dělat radost nám všem. Proto vás prosíme, abyste k podobnému vandalismu nebyli lhostejní a pokud budete mít konkrétní poznatky o vandalech, obraťte se ihned na obecní úřad nebo přímo
na policii. Nenechme si ničit naše stromy.
Martin Diviš, místostarosta
Knihovna informuje
Milí Čestličáci,
už je to téměř rok, co se mě ujala moje knihovnice,
a věřte, že její zásluhou jsem ani trochu nezahálela.
Mám spoustu nových knih, dokonce jsem musela
požádat o rozšíření polic pro dětskou literaturu. Na
knihovnickou evidenci mám speciální počítačový
program, moji čtenáři mají přístup na internet
a možnost wi-fi připojení. Kromě toho vedu čilý „výměnný obchod“
s knihovnou v Benešově.
A nyní se s vámi podělím o několik statistických informací, týkajících
se doby od mého nastěhování do nového obecního do konce roku 2014.
18
Už za první čtyři měsíce mě navštívilo 405 čtenářů a vypůjčila jsem 666 knih!
Nejlepší čtenáře – paní Lenku Dvořákovou s dcerkami – jsem ocenila medailí
a poděkovala jim za čtenářskou věrnost.
K dnešnímu dni také knihovna zorganizovala několik kulturních akcí, kterých
se zúčastnilo téměř 200 osob. Dokonce
mě přišli navštívit i předškoláci s paní
učitelkou. Dozvěděli se hodně zajímavého o knihách a jednu mi dokonce sami
vyrobili, abych byla ještě hezčí a veselejší. A víte, že minimálně 20 % z těchto dětí mě navštěvuje pravidelně? A moc se
jim tu líbí. Děti už si samy vybírají knížky a když se jich tu sejde víc, pořádají
závody s autíčkem! Malí čtenáři mi také
složili lidskou kostru z papíru. A moje
knihovnice je tu moc ráda vidí.
Tento rok jsem zahájila přednáškou o zdravém životním stylu a se
svou knihovnicí plánuji další akce. Moji věrní Čestličáci, těším se na
vás!
Dle mého diktátu (opět) zapsala moje knihovnice Jitka Šachlová
19
Před začátkem jarní části sezóny
První zápas jarní části sezóny se kvapem blíží, a tak je ten správný čas na
zhodnocení zimní přípravy. Ta byla zahájena prakticky ihned po skončení podzimní části sezóny. V průběhu listopadu a prosince jsme využívali
tělocvičnu ZŠ Průhonice a tréninky probíhaly převážně volnou formou,
neboli většinou si kluci zahráli fotbálek jen tak pro zábavu. Výjimkou
byla sobota 13. prosince, kdy se náš tým zúčastnil předvánočního turnaje
v malé kopané v Uhříněvsi s účastí šesti mužstev. Do turnaje jsme přihlásili hned dva naše týmy, těsně před jeho začátkem ale onemocněl náš
nejstarší aktivně hrající člen Pepa Vik. Za „béčko“ tak musel nastoupit
do brány Vojta Diviš a také díky jeho výkonu náš tým Čestlice B obsadil
krásné 3. místo. Tým Čestlice A s menším počtem hráčů na střídání se
umístil na 5. místě.
Po Vánocích jsme se opět sešli v tělocvičně a domluvili se, že ke
konci ledna přidáme i venkovní trénink. Bohužel účast hráčů při venkovních trénincích nebyla velká a tréninkový proces proto neodpovídal
potřebné intenzitě. Vystřízlivění přišlo hned při prvním únorovém přátelském utkání s TJ Sokol Škvorec, které pro nás skončilo katastrofálním
výsledkem. Po tomto zápase sami hráči uznali, že bez poctivého trénování to prostě nepůjde, a tréninková morálka se postupně začala zlepšovat. V průběhu února jsme začali trénovat na umělce v Kolovratech
a tréninky začaly mít určitou úroveň. Už první zápas v rámci zimního
turnaje v Petrovicích byl z našeho pohledu daleko povedenější, a to
i přesto, že náš tým prohrál s mužstvem Kamenice A v poměru 1:5. Při
tomto zápase nás srážely individuální chyby a neproměňování šancí před
brankou soupeře. V pořadí druhý zápas zimního turnaje v Petrovicích
jsme odehráli proti pražskému týmu z Koloděj. Tento zápas byl pro nás
již úspěšnější, a to jak po stránce herní, tak i konečným výsledkem. Prohráli jsme sice 0:1, ale byla vidět zlepšující se forma všech hráčů a naše
20
hra již snesla určité měřítko kvality. V tréninkovém rytmu jsme pokračovali i nadále a ve středu 11. března jsme se utkali v malém derby
s Průhonicemi. Zápas se odehrál v podvečerních hodinách na umělce
v Kolovratech s vysokým nasazením obou mužstev a v relativně přátelském duchu a skončil spravedlivou remízou 2:2, přičemž oba týmy mohly být s předvedeným výkonem spokojeny. Třetí a zároveň poslední zápas zimního turnaje proběhl v sobotu 14. března s pražským týmem
Hrdlořez a konečně se nám podařilo prolomit střeleckou smůlu – vyhráli
jsme 4:3! Těší nás to o to víc, že zápas se hrál ve vysokém tempu a soupeř hrál dobře. Doufejme, že jsme tím potvrdili zlepšující se formu, na
níž hodláme stále pracovat.
Během zimní přestávky se vedle tréninku řešil také rozvoj fotbalového areálu v Čestlicích. Především došlo ke zpřístupnění fotbalového hřiště přímo z návsi, neboť obec provedla demolici staré hasičské zbrojnice.
Vznikl zde průchod a prostranství, které chce obec i s přilehlým pozemkem za kabinami proměnit v klidovou a sportovní zónu. Na léto pak
chystá TJ Sokol Čestlice částečnou rekonstrukci fotbalových kabin, která
zmodernizuje sociální zázemí a šatny domácích hráčů. Pevně věříme, že
všechny zmíněné akce budou ku prospěchu čestlického fotbalu. Nejvíce
by nás však potěšilo, kdybychom v průběhu dubna v rámci našich náborových dnů získali do fotbalové přípravky dost dětí, abychom do soutěže
nové sezóny mohli přihlásit alespoň jeden mládežnický tým.
Na závěr zveme naše fanoušky v neděli 12. dubna na první zápas jarní sezóny proti celku Mukařov B a věříme, že s jejich podporou předvedeme dobrý výkon.
Mirek Doksanský ml. (za kolektiv TJ Sokol Čestlice)
Úspěšná akce sponzorských darů
aneb Světelná tabule bude!
Akce sponzorských darů na nákup světelné tabule, kterou jsme vyhlásili
po skončení podzimní části sezóny i prostřednictvím Čestlického občasníku, nás víc než mile překvapila. K dnešnímu dni se podařilo vybrat
celkem 27.300 Kč! Velmi velkorysou částkou přispěla paní Eva Novotná, které touto cestou ještě jednou velice děkujeme. Našli se i další při-
21
spěvatelé z řad fanoušků a hráčů, kteří přispěli na dobrou věc každý podle svých možností – byli to Michal Meszároš, Miroslav Kabeláč, Pepa
Vik, Martin Doksanský, Miroslav Doksanský st., Mirek Doksanský ml.,
Honza Zahradník, Aleš Dvořák a Josef Zmeškal. Všem přispěvatelům za
jejich významnou pomoc a podporu děkujeme!
Díky tomu, že jsme získali víc peněz, než byla předpokládaná cena
světelné tabule, mohli jsme dokoupit i další vybavení pro fotbalové zápasy našeho týmu. Vedle objednání světelné tabule jsme tak zakoupili
sadu stulpen k našim červeným dresům, nové plastové rohové praporky
s kloubem a nové praporky pro pomezní rozhodčí, vše celkem za
26.500 Kč. Zbytek vybraných peněz jsme využili na nákup materiálu
k výrobě 16 plastových branek, resp. překážek, které si vyrobíme vlastními silami. Pokud by i v budoucnu chtěl kdokoli třeba jen malou částkou náš klub zasponzorovat, budeme velmi rádi a dveře jsou mu u nás
vždy otevřeny!
Všechny přispěvatele a všechny naše fanoušky rádi přivítáme na prvním jarním zápase, kdy bude nově pořízené vybavení slavnostně pokřtěno – nejlépe vítězstvím našeho týmu.
Josef Zmeškal (za kolektiv TJ Sokol Čestlice)
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
22
TERMÍNY ZÁPASŮ – JARO 2015
termín den
domácí
hosté
začátek
05. 04.
volno
12. 04.
ne
ČESTLICE
MUKAŘOV B 16:30
18. 04.
so DOBŘEJOVICE B
ČESTLICE
17:00
25. 04.
so VEL. POPOVICE B
ČESTLICE
17:00
03. 05.
ne
ČESTLICE
VŠESTARY
17:00
10. 05.
ne
ONDŘEJOV B
ČESTLICE
17:00
17. 05.
ne
ČESTLICE
KAMENICE B 17:00
24. 05.
ne
HRUSICE B
ČESTLICE
17:00
31. 05.
ne
ČESTLICE
SENOHRABY B 17:00
07. 06.
ne
STRANČICE B
ČESTLICE
17:00
14. 06.
ne
ČESTLICE
LOJOVICE
17:00
23
Předvánoční manévry hasičů
v Čestlicích
„Požár bytovky v Čestlicích“ – tak se jmenovalo cvičení všech hasičů ze
Středočeského kraje, které proběhlo 16. prosince v ulici Pitkovická
v Čestlicích. Zdá se, že středočeští hasiči jsou na požáry dobře připraveni, přesto budeme doufat, že v naší obci nikdy nebude příležitost ověřit si
to v praxi…
Abychom též viděli, jak připraveni jsou hasiči z Kuří, kteří s naší obcí
spojili své síly, chystáme pro vás v průběhu jara ukázku naší hasičské
techniky!
24
25
POZNAMENEJTE SI
DO KALENDÁŘE
Pozvánka na veřejné setkání občanů
Dovolujeme si všechny občany Čestlic pozvat na veřejné setkání, které
se koná ve středu 22. dubna od 18:00 hod. na OÚ. Hlavním tématem
bude seznámení se studií stavby sportovní haly a dalšími stavebními záměry či se Strategickým plánem obce Čestlice. Témat bude samozřejmě
víc, takže pokud vás zajímá dění v obci, její rozvoj a názory vašich sousedů, přijďte se zapojit do diskuze.
Přehled jarních akcí v Čestlicích
21.3. Dětský bazárek – příjem bazarového zboží proběhne
v budově základní školy v pátek 20. března 16−19 hod.,
prodej 21. března 9−12 hod. a výdej neprodaných věcí
12−13 hod. Nevyzvednuté zboží jde na charitu!
1. 4. Balkonové a záhonové květiny – přednáška spojená s poradnou se koná v zasedací místnosti OÚ ve středu 1. dubna od
17.30 hod. Přednáší Ing. Věra Nachlingerová a Ing. Eva Dušková –
ukázky rostlin, s nimiž potřebujete poradit, si můžete přinést s sebou!
11. 4. Čisté Čestlice – úklidem své obce se opět zapojíme do tradiční
akce Ladova kraje. Sejdeme se v sobotu 11. dubna v 9.00 hod. před
obecním úřadem, rukavice a pytle budou k dispozici. Vítán je každý,
kdo chce být užitečný, a pro děti to bude letos tak trochu bojovka!
26
18. 4. Čestlický rozběh – první čestlický běžecký závod pro děti
(i pro úplné mrňousy) se koná v sobotu 18. dubna od 10:30 hod. na
cyklostezce u hřbitova. Děti – počínaje ročníkem narození 2007 až po
ty úplně nejmenší – si zazávodí o čokoládové medaile. Kontakt na
p. Špiláčka (pro tatínky, kteří se chtějí podílet na organizaci závodu)
je 777 554 656.
22. 4. Veřejné setkání občanů – noví zastupitelé na novém obecním
úřadě ve středu 22. dubna od 18:00 hod. představí stavební záměry
a těší se na vaše podněty!
Do konce dubna potrvá na OÚ výstava Island ve fotografiích. Vernisáž s povídáním autora pana Františka Jiráka měla skvělou účast!
30. 4. Slet čestlických čarodějnic se očekává 30. dubna
od 19 hodin na louce za hřbitovem vedle in-line dráhy. Přineste si pruty na opékání špekáčků (obecních), na pivko zde
budou opět v prodeji půllitry s logem Čestlic!
16. 5. Jarní zájezd – navštívíme zámek Žleby, Čáslav a některou
z expozic zámku Kačina. Neváhejte s přihláškami (tel. 602 657 983),
objednán je opět mikrobus s 20 místy. Cena zájezdu je 250 Kč, pro
děti do 15 let a seniory nad 65 let 150 Kč.
Termín jarní procházky Dendrologickou zahradou s piknikem
v přírodě s našimi průhonickými sousedy se včas dozvíte prostřednictvím SMS EVA.
Akce v Dendrologické zahradě
28. 4.–17. 5. Výstava tulipánů a ostatních cibulovin
(otevřeno od úterý do neděle 9–18 hod.)
11. 4. Vítání ptačího zpěvu (procházka probouzející se zahradou –
komentovaná exkurze od 7.30 hod.) – nutná registrace
23.–24. 5. Zelení rekordmani (Den fascinace rostlinami) – víkendová akce pro rodiny s šesti interaktivními zastaveními
27
28
29
30
31
32
33
INZERCE
Pro občany Čestlic je inzerce zdarma, pro ostatní je inzerát na ½ strany
za 200 Kč a na celou stranu za 400 Kč bez DPH. Inzerci lze zasílat na email redakce [email protected], platba se provádí na OÚ. Předpokládaný termín dalšího vydání Čestlického občasníku je červen 2015.
Obsazují se poslední volná místa!
34
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Známky na popelnice si vyzvedněte na OÚ – nádoby, které nebudou
opatřeny nálepkou na rok 2015, nebude svozová společnost AVE vyvážet! Do konce dubna je rovněž třeba uhradit poplatky za psa na rok
2015!
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny v sobotu
30. května odpoledne na návsi vedle hřiště (2 ks) a v ulici Okružní
na konci Slepé uličky (2 ks). Odvoz bude v pondělí ráno 1. června.
Opět prosíme o pečlivé ukládání odpadu tak, aby byly kontejnery
maximálně využity. Důrazně žádáme, abyste nevhazovali jiný odpad
než velkoobjemový!
Mobilní svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 18. dubna –
jako obvykle na stanovišti na návsi v 11:00–11:30 a u hřbitova
v 11:30–12:00 hod.
BIO odpad – svozovým dnem pro letošní rok je opět každá lichá středa – pravidelný svoz bude zahájen ve středu 8. dubna, proběhne
však i mimořádný svoz 1. dubna (před velikonočními svátky).
Od 1. dubna dochází ke změně otvírací doby hřbitova v letním režimu od 8 do 20 hod.
Tipy na zlevněná divadelní představení, kulturní pořady, zájezdy
a další zajímavé nabídky, které chodí na obec, naleznete na webových
stránkách v sekci „Život a kultura v obci/Divadla, zájezdy apod. –
nabídky“.
Všechna čísla Čestlického občasníku naleznete v pdf formátu na webových stránkách obce www.cestlice-obec.cz.
35
Adresa obecního úřadu
Pitkovická 290
251 01 Čestlice
administrativa – Hana Kabátová
účetní – Jana Nováková
Tel.: 272 680 707
Fax: 272 680 909
datová schránka: rmtbzat
e-mail: [email protected]–obec.cz
www.cestlice–obec.cz
Úřední hodiny:
pondělí 8– 12 a.13–17
středa 8 –12 a 13–18
zastupitelé 17–19
(ostatní dny po dohodě)
Knihovna – otvírací hodiny:
středa 15–18
Hřbitov (letní období 1. 4.– 3. 11.)
otevřeno denně 8–20
_________________________________________________________
Vydavatel: obec Čestlice, Pitkovická 290, 251 01 Čestlice, IČ: 00240125
Redakční zpracování a příprava k tisku: Mgr. Ivana Nováková
Příspěvky a inzerce: [email protected], tel. 602 657 983
Tisk: A. R. Garamond s. r. o., Belnická 758, 252 42 Jesenice
Čestlický občasník je zapsán do evidence periodického tisku pod číslem MK ČE
19867.
36

Podobné dokumenty

Čestlický občasník

Čestlický občasník s nimi hospodařit neumí. Přejděme raději k tomu, co se nám v obci daří. Je to například oživení činnosti dobrovolných hasičů, kde díky spolupráci s hasiči z Kuří již máme vytvořeny dvě jednotky. Do...

Více