jazyk a jazyková komunikace anglický jazyk 4. g. gregovska

Komentáře

Transkript

jazyk a jazyková komunikace anglický jazyk 4. g. gregovska
vzdělávací oblast
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
Výstupy žáka
ZŠ Chrudim, U Stadionu
Žák:
• zná základní pozdravy
• umí si vyžádat informaci o jménu a sám tuto
informaci poskytnout
• je schopen prakticky využít abecedu při
hláskování
• umí pracovat se slovníkem
• rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a
s pečlivou výslovností
• pozná a užívá zkrácené tvary slovesy „to
be“
• je schopen si vyžádat informaci o
pojmenování předmětu či osoby
• umí pojmenovat základní školní potřeby
• reaguje správně na anglické pokyny učitele
• je schopen správně použít člen neurčitý a/an
vyučovací předmět
ročník
zodpovídá
ANGLICKÝ JAZYK
4.
G. GREGOVSKA
Učivo – obsah
Mezipředmětové
vztahy
Metody + formy práce,
projekty, pomůcky a
učební materiály ad.
Poznámky
Greetings and introductionPozdravy, představení
Sloveso „to be“
Spelling ( hláskování)
Orální kurz: zákl. slovní zásobaColours, Numbers, Family, Toys,
Clothes, Body, Food, Fruit and
vegetables, Pets, Animals, At
schoul, At home
OSV VII.,
Učebnice- New English for
you, Pupil/s book,
Workbook
Angličtina plná herŘandová, Hanšpachová
Nejznámější pohádkyJ.Zaranska
Časopis UFIN
Mapy
OSV-péče o
dobré
vztahy,
chování
podporující
dobré
vztahy
Styk s okolím
Introduction- How are you?
What is it?
Who is it?- My family
Sloveso „to be“
OSV VII.,VDO I.
Slovníky
Panely se základní
gramatikou
Počítačové programyDidaktika
Terasoft 1,2
VDOnavození
přátelství a
demokratické
atmosféry
ve třídě
In the classroom, on the desk
Člen neurčity a/an
vzdělávací oblast
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
Výstupy žáka
ZŠ Chrudim, U Stadionu
Žák:
• zvládá používat přivlastňovací zájmena his,
her
• je schopen poznat a popsat členy rodiny
• umí časovat sloveso“to be“, tvořit otázky a
zápor
• zvládá pojmenovat lidské činnosti a sporty
• umí užívat vazbu „to be good at“
• sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
• odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času
a dalších osvojovaných témat a podobné
otázky pokládá
• umí pojmenovat nejobvyklejší předměty
v domácnosti
• umí tvořit rozkazovací způsob od známých
sloves
• zná obecná pravidla pro užití členu
neurčitého a určitého
• umí pojmenovat a jednoduše popsat zvířata
v ZOO
• zná význam slovesa „can“-moci umět
Pomocí tohoto slovesa umí vyjádřit
vyučovací předmět
ročník
zodpovídá
ANGLICKÝ JAZYK
4.
G. GREGOVSKA
Učivo – obsah
My family- Moje rodina
Přivlastňovací zájmena
Games and school subject
Vazba „to be good at“
Sloveso “to be “ ve zkrácené podobě
Názvy činností- rozšiřování slovní
zásoby
My house – Můj dům
What is this
Člen určity a neurčitý
Rozkazovací způsob
Animals in ZOO- Zvířata v ZOO
Způsobové sloveso „can“
Mezipředmětové
vztahy
Př, Tv
ENV I.,
Metody + formy práce,
projekty, pomůcky a
učební materiály ad.
Projekt - My family
Metody.GRAMMAR
TRANSLATION MTD.,
DIRECT MTD.,
PRESCIPTIVE MTD.,
TOTAL PHYSICAL
RESPONSE,
COMMUNICATIVE
LANGUAGE
TEACHING,
SITUATIONAL
GRAMMAR
AUDIOLINGUAL MTD.,
WRITING,SPEAKING,
LISTENING, READING
Poznámky
ENV-vede
k odpovědnosti ve
vztahu
k ochraně
přírody
vzdělávací oblast
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
vyučovací předmět
ročník
zodpovídá
ANGLICKÝ JAZYK
4.
G. GREGOVSKA
schopnosti zvířat
Kalendářní rok, roční období
-vyhledává potřebnou informaci
v jednoduchém textu, který se vztahuje
k osvojovaným tématům
-
rozumí jednoduchým, krátký textům
z běžného života, zejména pokud má
k dispozici vizuální oporu
vzdělávací oblast
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
Výstupy žáka
ZŠ Chrudim, U Stadionu
Žák:
• orientuje se v základních pojmech a
výrazech týkajících se Vánoc
• využívá znalosti barev při popisu objektů
• je schopen popsat oblečení prostřednictvím
barev a dalších známých přídavných jmen
• zvládá správným užitím předložky
specifikovat lokalitu výskytu osoby,
předmětu
•
•
•
•
je schopen pojmenovat vybrané státy a
jejich obyvatele
umí vyjádřit odkud osoba pochází
zvládá časování slovesa „to be“
je schopen vytvořit zápornou větu pomocí
slovesa „to be“
vyučovací předmět
ročník
zodpovídá
ANGLICKÝ JAZYK
4.
G. GREGOVSKA
Učivo – obsah
Mezipředmětové
vztahy
Christmas- Vánoce
Metody + formy práce,
projekty, pomůcky a
učební materiály ad.
Poznámky
Projekt - Vánoce
Colours and clothes-Barvy a
oblečení
Procvičování sloves – být, moci
Preposition – Předložky – on, in,
under
Where is it?
MV III.,
Kniha- Nejznámější
MV-žák
pohádky anglicky- Červená chápe
karkulka
všechny
kultury jako
rovnocenné
Countries and nationalities
Where are you from?
Předložka „from“
Sloveso „to be“
Porovnávání zvyků a tradic v ČR a
v anglicky mluvících zemích
VMS II.,
Četba autentického textu
VMS-žák se
Projekt- Tajuplná knihovna seznamuje
s vývojem
civilizace v
Evropě
Dopravní prostředky
vzdělávací oblast
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
Výstupy žáka
ZŠ Chrudim, U Stadionu
Žák:
• zvládá anglicky počítat jednoduché příklady
• ovládá počítat od 0-100
• umí si vyžádat informaci o věku a
telefonních číslech
• je schopen popřát k narozeninám
• umí časovat sloveso mít – „to have“
• zná i zkrácené tvary slovesa „to have“
• umí získat informaci o množství
počitatelných podstatných jmen
• zvládá vytvořit u podstatných jmen správný
tvar množného čísla
• umí vytvořit přivlastňovací zájmeno od
osobního zájmena
• umí pojmenovat domácí zvířata a popsat
stavbu jejich těla
• je schopen časovat sloveso „to have“
• umí vytvořit otázku pomocí slovesa „to
have“
• zvládá i tvorbu záporné věty pomocí „to
have“
• zná význam způsob. slovesa „can“ a pomocí
něho umí vyjádřit schopnosti zvířat
vyučovací předmět
ročník
zodpovídá
ANGLICKÝ JAZYK
4.
G. GREGOVSKA
Učivo – obsah
Mezipředmětové
vztahy
Counting – Počítíní
Čísla- Numbers 1- 100
Věk – Age- Otázka How old are
you?
Birthday- Narozeniny
Telefonní čísla
How many? ¨- koncovka čísla
množného
Pronouns personál and possesivezájmena osobní a přivlastňovací
M,Př
My pet and his/her body
Sloveso „to have“
Tvorba otázky a záporné věty
pomocí slovesa „to have“
Sloveso „can“
ENV IV.,
Metody + formy práce,
projekty, pomůcky a
učební materiály ad.
Poznámky
Projekt – Čísla
ENV- učí
odpovědného přístupu
k prostředí
vzdělávací oblast
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
vyučovací předmět
ročník
zodpovídá
ANGLICKÝ JAZYK
4.
G. GREGOVSKA
Výstupy žáka
ZŠ Chrudim, U Stadionu
Učivo – obsah
Žák:
• je schopen pojmenovat nejobvyklejší hračky
a předměty v domácnosti
• zná přivlastňovací zájmena a pravidla pro
jejich užití
• umí utvořit přivlastňovací pád
• je schopen požádat o konkrétní zboží
v obchodě
• zvládne vytvořit rozkat v 1. osobě
množného čísla – vazby Let/s
• orientuje se v dosud probraném učivu a je
schopen využívat vhodné pomůcky –
slovník pracovní sešit, práce s časovými
mapami
• rozumí jednoduchému poslechovému textu,
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má
k dispozici vizuální oporu
Toys and toyshop
Přivlastňovací zájmena
Rozkazovací způsob v 1.osobě čísla
množného Let/s
Games
Revision – celkové shrnutí učiva
prostřednictvím her
-
mluvnice- základní
gramatické struktury a typy
vět (jsou tolerovány
elementární chyby, které
nenarušují smysl sdělení a
porozumění)
Mezipředmětové
vztahy
Metody + formy práce,
projekty, pomůcky a
učební materiály ad.
Četba autentického textu
Poznámky

Podobné dokumenty

From: Vladimír Růžička jr. [mailto:[email protected]] Sent

From: Vladimír Růžička jr. [mailto:mira.ruzicka@savea.cz] Sent byl jsem se podívat na množství vody v rybnících a musím uznat, že v nich se vodou hospodaří dobře, jsou oba plné, určitě nemusíme mít obavu, že by v zimě nebylo na čem bruslit. Vážení opravdu se u...

Více

Výroční zpráva 2011 - Katedra částí a mechanismů strojů

Výroční zpráva 2011  - Katedra částí a mechanismů strojů Prof. Ing. Lubomír Pešík, CSc. Doc. Ing. František Borůvka, CSc. Doc. Ing. František Borůvka, CSc. Prof. Ing. Lubomír Pešík, CSc. Ing. Aleš Lufinka, Ph.D. Doc. Dr. Ing. Ivan Mašín Prof. Ing. Ladisl...

Více

Angličtina pro nižší stupeň ZŠ - Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce

Angličtina pro nižší stupeň ZŠ - Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce Na interaktivní tabuli využíváme jednoduchou „barvičkovou“ hodinu, vytvořenou pro tento účel v programu Aktivstudio. Děti si zvykají na psanou podobu slov, opisují, doplňují, vyhledávají v osmisměr...

Více

5. ročník

5. ročník Doplnění pro jazykově zaměřené třídy podle učebnice Discover 1 Učebnice Discover 1 shrnuje a rozšiřuje učivo podle ŠVP pro 1.stupeň a připravuje žáky pro plynulé navázání na druhém stupni. Pracovní...

Více