obecn í ú ř adst ř elice

Komentáře

Transkript

obecn í ú ř adst ř elice
OBECNÍ ÚŘAD STŘELICE
stavební úřad
nám. Svobody 1, 664 47 Střelice
SPIS. ZN.:
Č. J.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
STAV/0319/2010/Ba
0635/2010 Ing. Baar
547 427 415
[email protected]
DATUM:
17.2.2010
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
DOLP Stavební společnost, s.r.o., IČ 49453190, Bednářova 30a, Horní Heršpice, 619 00 Brno-jih,
kterého zastupuje Eurotrace, s.r.o., IČ 27685837, Božetěchova 133, 612 00 Brno
(dále jen "žadatel") podal dne 27.1.2010 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Komunikace a inž. sítě pro obytný soubor RD Troubsko
na pozemku parc. č. 1455/33, 1456/20, 1456/82, 1456/83, 1456/110, 1456/111, 1456/281, 1456/282 v
katastrálním území Troubsko. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavební úřad Střelice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební
zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje
k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
23. března 2010 (úterý) v 10:00 hodin
se schůzkou pozvaných na místě stavby.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad Střelice, úřední dny: Po a St 7:30 - 11:00 12:30 - 17:00).
Účastníky tohoto řízení stavební úřad vymezil v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 a 2
zák. č. 500/2004 Sb. tak, že přiznal právo účastníka řízení všem přímým sousedům, kteří by
mohli být podle § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona stavbou dotčeni a všem správcům sítí. Těmito
účastníky jsou:
Alfred Lauer, Hodakova 591/45, 664 41 Troubsko
Naděžda Lauerová, Hodakova 591/45, 664 41 Troubsko
Jan Knedlik, Rudenzstrasse 12, Nürnberg, Německo
Andrea Knedliková, Hodakova 535/42, 664 41 Troubsko
Zoher Ahmad, Hodakova 603/51, 664 41 Troubsko
Ing. Dalibor Bartoš, Munkova 33, 664 41 Troubsko
Renata Bartošová, Munkova 33, 664 41 Troubsko
Jiří Pavlík, Munkova 707/30D, 664 41 Troubsko
Simona Pavlíková, Munkova 707/30D, 664 41 Troubsko
Iva Mendelová, Munkova 632/30A, 664 41 Troubsko
Petr Kocián, Vodova 2696/51, Královo Pole, 612 00 Brno 12
Mgr. Ilona Kociánová, Munkova 651/31, 664 41 Troubsko
Eva Grabingerová, Hodakova 624/38, 664 41 Troubsko
Patrick Ian Cowley, Hodakova 625/43a, 664 41 Troubsko
Č.j. 0635/2010 -
str. 2
Alena Cowley, Hodakova 625/43a, 664 41 Troubsko
Ing. Petr Chvátal, Hodakova 630/43, 664 41 Troubsko
Ivana Chvátalová, Hodakova 630/43, 664 41 Troubsko
Mgr. David Šeich, Štefánikova 652, 664 61 Rajhrad
Jakub Střecha, Hodakova 628/39a, 664 41 Troubsko
Karel Doležal, Školní 15/30, 664 41 Troubsko
JUDr. Zuzana Hortová, Hodakova 654/41a, 664 41 Troubsko
JUDr. Petr Holub, Bohuslava Martinů 11, 602 00 Brno
E.ON Česká republika s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Jihomoravská plynárenská a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Brno-venkov, Soběšická 820/156, 638 01 Brno
Zemědělská vodohospodářská správa, Příční 14, 602 00 Brno 2
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4-Michle
Obec Troubsko, Zámecká 150/8, 664 41 Troubsko
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 601 75 Brno
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního
rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě
určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku,
na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu
veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, se nepřihlíží.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Ing. Ivo Baar
vedoucí stavebního úřadu
Č.j. 0635/2010 -
str. 3
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů a zveřejněno způsobem
umožňující dálkový přístup.
Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: .........................................
Zveřejněno dne ……………………
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
1. Eurotrace, s.r.o., IDDS: 8754795
2. Obec Troubsko, IDDS: 7j6bawk
dotčené orgány
3. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Odbor prevence, IDDS: ybiaiuv
4. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, IDDS: jaaai36
5. MěÚ Šlapanice, odbor výstavby - silniční správní úřad, IDDS: 2xfbbgj
6. MěÚ Šlapanice, Odbor životního prostředí, IDDS: 2xfbbgj
7. Policie ČR, dopravní inspektorát Brno-venkov, IDDS: jydai6g

Podobné dokumenty

obecn í ú ř adst ř elice

obecn í ú ř adst ř elice OBECNÍ ÚŘAD STŘELICE stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.:

Více

Stanovení DZ

Stanovení DZ zvláštní úpravě v § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu: zákon o silničním provozu v § 77 odst. 5 odchylně od obecné úpravy stanovuje, že opatření obecné povahy se zveřejňuje na úředních deskách ...

Více