(3.) Závěrečná práce pro 3` ročník

Komentáře

Transkript

(3.) Závěrečná práce pro 3` ročník
(3.)Závěrečná
prácepro 3' ročník
1'Telefonníěíslona hasiěeie
a) 150
b) 155
c) 158
značkulybarvi a zakroužkujpísmenou sprárrrré
odpovědi.
a) hlavní silnice
b) dej přednost ll jbdě
c)zákaz ujezdu všechvozidel
3. Jak sejmenuje našstiíta hlavníměsto?
tato mapová znaěkamamená
j
a) zdravotnické zařízení
b) lékirna
c) zřícenina hradu
5. Nakesli směrovourůŽicis hlavnímii vedleišími
světouímishanami
je strmější
6. Mraveniště
na
a)jihu
b) ýchodě
c) severu
(3)
7.VodníZdrojev přírodějsou
a) rybník b)přehrada
c) vodovodníkohoutek d) řeka e) bazenek
8. Nakresli státnívlajku Ceskérepubliky
v. LesKa repuD[Kanranlcr
a) s ItáIií
b) Reckem
c) Německem
10l Můjbratranecje
a) bratr méhootce
b) syn méhostýce
c) bratr mésestry
b) sekunda
c) hodina
11. Základníj ednotkačasuje
a) minuta
12.Rostlinyjsou
a) lidske ýroblgl
b) živépřírodniny
c) neživépřírodniny
13.Vodavře
a) při 37"C
b)při 0"C
c)při l00"C
14.Vzduch se skládá
a) z dusíku b)síty c) ltyslíku d) oxidu uhliěitého e )vodnípáry
(3)
15.Vrstvypůdyjsou(3)
a)podloží
b) spodnívrsna
d)povrchová'v,rstva
c)písek
16. Slunce poskytuježivýmorganizmůmna zemi
a) vzduch
b) léto
c) teplo a svétlo
semínek
17.Napišjak dělímeovocepodle u|ožení
a
l8. Rostlinydělímepoďe stonku na
a) listnaté
b) bylw
c) dřevtny
d) jehličnaté
19.Stonekbez listůse nazývá
a) stéblo
b) stvol
20. Popišzákladníěásti kvetoucírostliny
2 1. Napišnázrry 3 jeďých hub
c) lodyha
(3)
22. Popišěrístitěla mravence
23. Liška patřído skupiny
a) býložravců
c) vsezravcu
b) ma:tozravcu
24' Člověkje
skupinu c)je obojživelník
a)je savec b) tyořísamostatnouživočišnou
25. Žaludekzajišťuje
a) zpraeovánípotravy
b) oběh kne
26. Svéokolívnímámea pomávámes
c) ryIučování
y. Ke smyslůmpatří:z_-_,
s--_,h_--,ch_)č-_,
27. Podtrhni zeleně názvy nemoci
angína,popálenina, chřipka, neštoyice,odřenina, rozbitá hlava, spalničky'
rořezání, žloutenka,zlomenina, zarděnlcy, spála
(3)
28. Vybarvi a popišsymbolypoěasí
*--l
29. PodIehodinovýchručiček
dop|ňdigitá|níčas
i f
f
'12
12
)
L- It---l
í1
:I
30. Lidési vědoměničízdravípitíma
2
7
5
kouřenímnebouŽiYánÍm
. Smrtelnénebezpečí'
kteréjim hrozí,jsou nemocir
se umět brránit,pokud vám někdo nabízíalkohol, cigarety
a AIDS. Ie d'ť:|ežité
nebodrogy'Kdyžvidíte,ženěkdoněkomuubližujenebose chovápodivně,
nebojtese požádato pomoc!

Podobné dokumenty

Proč kňeséan nem že byt socialistou?

Proč kňeséan nem že byt socialistou? šelmy na konci časŮ,je to ilustrováno mimo jiné tím, Že nutí všechnyk drastickfm administrativnímopatŤeními,,aby měli na pravéruce nebo na čelecejch, aby nemohl kupovatani prodávat, jménemtéšelmy.....

Více