zadavaci 2.cast

Komentáře

Transkript

zadavaci 2.cast
dodavát. e či č|enem natutárnihÓ ÓrcánU dodavate e práVn .ká osoba' musi tento předpok ad šp ňoval
ják ialÓ práVni.ká osoba' tak jeiistatutíni oÍcán nébÓ každý čen d
0
d)
e)
fl
c]
h)
i]
'k)
osobv]podává-|inabidku čižádÓst o úča*zahrančni práVni.ká osoba pro{řednidviň 3Vé olganizainí
s ÓŽky' mBi předpok|ád podé tohoio pGmene sp|ňovat vede uvedený.h.sob Íovněž vedo!.i této
orEan začnis|ožky; tento zákadnikva|lfikačnlpředpokbd mu!idodaVate !p|ňovaijákVévtáhU k územi
celké r.pub iky,bkk,éňisvéhosid|a, miŠtá podn kániči bydIiiiě;
ktérý V pď|édii.h r ]ebch nenap|ni skut|ovou podí*U jednáni nekaé soulěže
Podpácenj
'oÍmou
vůr jéhÓž maje'k! neprÓbibá n€bo V pos|edni.h 3 etech nepÍoběh|o insovenčni iheni, v ném' by|o
výdáno rozhodnu1io Jpadku nebo insÓVenčnl návrh néby Žámnnut pÍotÓ, že májérék népÓnačuje k
majetek bY| rcela
úhÍ.děnákhdů in.o|Venčf,jhÓ iizeni, nebo nebý| konkuB .ušen protq
nepo*ačuiícínebo Žavedena nucená spráVa pod|e zV áštnkh plávni.h přédpisúj 'é
kteÍý neni v ikýidaci;
ktelý nená V evidencidani,a.hvc€nv daňové nedopl.'ky' a tojakv.eské lepub|ic€, bkvzemi5idl3,
mkta Dodniliáni či bvd iš|ědodaýate|e]
k|eÍý neňá nedÓp|aiék ná pojistném a na pená|e na veřeiné zdÍavotni pÓjišténi, á to ják V České
rcpUbLké'tákv zemi sidLa, mistapodnikániči bYd iíědodáVaié|é]
kterýnemá nedopatek na pojÉtnéňá ná pená|e na sociá nj zabezpečenia přkpěvku ná *átnipoitiku
Dměýnanoír, a to jak v Čé!kéÍépub|iÉ,takVzeňiíd a, mkta podniláničibyd iště dodavale|é;
k.elý nebyl v pos|ední.h 3 |ete.h pÍavomo.ně dis.ip|inárně p
UIoženo ká.né opatření podle :v|áštňi.h pláVnich piedpkú' ie.|i pod|e 5 5a písm. d) zákÓna pÓžadováno
pÍokážání Ódborné lp'jsÓbi|oí pode zváštnich práVní.h předpÉújpokud dodavate| !,ykonává
'ulo
činnon pronředndvim odpovédnéhoŽástupce nebo ]iné osoby odpovidajici Ž činnďt dodďďde,
vnahuje5etento předpok ad na tyto Ósobyj
ktďý nenJVédén V rejďjku Bob !ezákazem p něniVeřejný.h zaká,eka
kte|ému nebyavponednlch ] etech pravÓmocné uožená pokuta6 JmÓžněniVýkonu ne|egánipÍáce
pod é ŽV|áštniho práVního přédpišu'
zÓúýb rfukózáni ýlděni,l,klddni.h kvdlínkdčnich bř[email protected]ú
Dod.vate] pÍoka,uje .p|něnl výle uvedených Žák|adnich kva|ifikačni.h předpok|adú před|Óleňim ies|.ého
6'2
Proíe9.íkva|jÍikačnípředpokladvpodIe9 54 zákona
a
způsobJejich pÍokázáni
zádaváté|pÓžádUjepíÓká,ánisp|něniprofesních kva ifikařni.h předpok|adů pod|e
zDúýb D|ok|áEáni sDlnění prcíesníc|1 kýdliÍkděních břeclrokladú
ood]e
54
9 5a
'
Dodav.!e|proká,uie3p ňěnipÍof6nich kýa|i'ikačni.h předpok adůtim, že před|oži:
pkm
a),
b)zákona'
oísn. a) zákond
vÝp.szob.hodnlho ÍéJ*řilu, pokud j. ! ném'apsán, čivýpiszjinéobdobné*ldéí.epokud iév ď'apsán
{9
Dodav.te|před oži VýpÉ zrbchodniho rejdříku či]néeViden.e {pod e ioho, zda je zapsán v ob.hodnim Íejsrřlku
čiiinééVidén.id|ézV|ášiních p.ávnich piedpisů, v pÍos!ékop]ilné s!áŤ{í néž90 kaLéndářnich dnů kpos|ednlmÚ
dni, ke keÍému má býtpÍokáŽánosp něni kVá|ilika.e'
z.í'sob o|okózóní
',lněnl
orcf.snlch kvělífikdční.hoředookldí]ú Foí]le 5
ý
písn. b] zúkona
DodaVÍe prckázuje !p|něni p.ofesnich kva ifikaini.h piedpok|adú1im, žepřed|oži:
ook|dd o o!ÍávÚění kpodíikání $od|e rvuštííchpÍávni.h pl€dpisú vro4ahu odpovídají.íňpřédměfu
veřejné zatá'ty,
doklad p,okazují!ípřís|ušnéživnost€.9kéopÍávněnířlli.én.i(554pÉm' b)zákon.}
'éjméňa
Dodávate| prÓkáže spnění tohoto profesnIhÓ kva ilitačniho předpok|ádu přéd]ožénlmop.áVněnim kpodnikáni
vÍoč.huodpoýldajl.lňpředňětuWřéjnéákáky,Vprcíékopij'reŠnyduUý
954pism b)zákÓná
6'3
Dús|edkvn$p|něníkva|i'jlace
Xva|ifikaci nesplňuje dodavate|' ktelý nepÓsktt| dok|adY
zádavatelem nébÓ poskýl údaje ne
a in'oÍma.e o kvaifika.i
v
roěahu danoveném
Dodavate],lterý nesp|ni kva]ifika., budezadaváte eňŽe?adáVaciho řneniVy|oUčén
Rozhodnuti o V.y ouč€ni dÓdavate|e ze ?adáVaciho iizéni pÍÓ nelp|něni kva|ifka.é zadávate bezodkadně
Vy|oučenému dodav.te|i rznáni
,
Uddle o zodoýo.| doxumentdcl
zadávaci dokumentace je zprácovaná ,akÓ podk ad pÍo podáni nábidék dÓdavate]ů vrám.i ÚdáVá.ího řheni
aobsahuje Veškerézadávaci podminky pro wmezeni předmětu zadávané ,ákázky' zadáVaclddkum€ntací se
rÓzÚnisoÚbÓrdÓk!menti]
úda]ů, požádavků a technřký.h pÓdhlnek zadaV.té|e VymeUjkkh přědmét veieiné
pod.obno*ech
?akázkY V
nezb}rných pÍr zpÍ.cováni nábídky'
zadáVa.i dokumenla.i tvoil letová čá!t :adáVaci dokum€niace
Přl|ohač'
.€,tié pÍoh|ášeňí
Přl]oha
1
č.2
Při|ohač'4
Přioha
č
5
včetně příloh:
l(ÍYd |ií nabídky
výkaz výměr
PÍojéktovádokuneňtacekéí'v€bnimupovoleni
záva:ďvzoÍsm|ouvyo dilo
7.1
PGkvtováníŽadá€cídokumenta.€
7'2
ÚhŤada nák|ádú
zadaýat. posk},tuieŽadáVacidokUménb.iU.ha,ečům ve ektÍoňi.képodoběsoučasně s Výzvou Věškeré
infoha.é o ěkázce jsÓU zveřejněny na profíu Žadavate|e
souvi*ji.í.h 3poskytnutin zádávacídokuméntace
zadavale|úhÍadu nák adů souvisejicich
8
s
posk}tnutim zadáVac| dokumentr€
nepožaduje'
DodatečnéinÍormoce k zadóvocim podmÍnkim
oodavate| je opráVněn po,adavate|i po'adova| pilenně dodatečné inforňa.e kzadáVa.im podnínkám
Pkemná iádoí mUsibýt do.učena do 5idla zadavate]é, ato nejpo,děii5 pÍacovnich dnů před up|ynu|lm |húty
.
aděžádodiododalečné iníoÍmace k ÚdáVacim oodminkám odeš|e Ždavat€| dodavát€|ům dodáte.nó
inlÓÍma.ek,adáva.ím podmlnkám' připadněsouvisejícidokJmentv, a tÓ néipozdějido 3 pÍa.ovni.h po
doÍUčénípožádávkudodáVat€|é TÉ
sného
odeš|.
'něnlpo'adavku,
dodavale|ručasněvlem dodavat€|ům, kteÍým by|a pos|iltnutazadávacidokumenta.e zadavate může
posk!'1nÓut dodav*e ům dÓdatečné infoÍňa.ek:adáva.im podm'nkám i beŽ pled.ho,lžádo*i oota,y a
Ódpovědia dodatečnéhíoÍma.e k verejné zákázce budou zveřeiněny
Na zák
9
PodánÍ nobÍdw
9.1
obecná pr.vidl. podáni nahid|ry
Dodavate| můžepodat pou,e iednu nabidku' Nabidku ňúžepodat vice dodavate ů spo|ečnéza podminek
danovených v 5 51 zákona' Dodavatg|' který poda nabidku VzadáVacim iizení, nesmí být současně
subdodavate|em,j€hožproířednidimjiíýdddáVate|Vtonté'Ž.dávacimřizéniprokazujekva|ifika.i'
Pod|e 9 69 odí' 3 zákona phti, že pokud dodaváte podá Vice ňabidek sáňostatně nebÓ spo]ečně sda|šimi
dodavate|i, nebo je subdÓdavate|em, jehÓž proíiednidvim jiný dodavate|vtomtéž zadávacim iizeniprokazuje
všechny nabidky podané bkovýfi do&Vate|ém wřadi Dodavaté e, jehol n.bldka bya
ryÍaz€na' zadavate| bezodkiadně ryouči,účanivŽadává.ih řhen|. vy|oučenl dod.Vate e, Včétnédůvodu,
Žadavate| beŽodkbdně pÉefr ně o.námí Ú.hazéč,
lé,n" /á''.y ' h.\|ém ''NEoTtvÍRÁT.
sníž.níspotňéby énělgiívMs chva|ěruby', a opalřené na pře|epu ra'|kem, přlpadně podpÉen dodaváb|e 6oby op.áněné jédnď jménén či za ucházeče' Na obá|ce musí býi uv€dená adGa' na niž F možnéŽsď
o,námení ood]e571 od*' 6 nebo7zákona'
9'2
Lhůtá pro podáňínabídkyá nísto pro podánííabíd&t
|hůta pro pddání nábldky kčlná běže! dneň ňás|edÚjícim po dni ,ahájeni
, 21'3'''.''.'' 2014 v '3:00 hod, Nábidky vza|€pené obá.e muši být
skončení|hútypropodáninabidek'
zadavate žádá lchazeče, aby před osobnim podániň nábidky ie eíonicky ověři|i přitomnost o5oby čijejich
z.městnan.ú V m'stě jejiho.ídla lte : 00 4,031,737 04'' resp aby sidohod itermin olobniho podáninabidky
lpcredniden kpodání mbidky bude vsidle zmociěné oloby ?.j]lrěna íálá př|tohňon vč&e od ]:oo hod' dr
PÓdéná nabídká bude ,adavate|em ,aevidována Vsru|adu s 9 69
vydá uchazeči pdvneníoosobnim přev,etl nabídkY
ot€víóníobá|ek se uskutéčňÍ21'03'2014 od 3Ú0 hodin
obvirání obá ěk je nevei€jné'
v
odn,6 zákrna
á V případě osobniho doručenl
sidl.'adavate|e.
Nabidky podané po|hútě pÍo podá
zádavátelvsou|adu 3 s 71odd' 5 zákoná bezodkadné vylozumiuchazeče o tom' ž. jeho rubidka by|a podána
po uplynuti Ihúty prc podáňl n.bldek.
Ěo! uchá&ii Vázáni sVÓU nabídkou na90ka endářílch dnú
z.dáya.í lhúta začiná béžetokamžkem skon..nlIhůtý pÍo podání n
Viběru n€jvhÓdnějši nabidky zadáva.' |hťjta se prod|UiJjé !.ha,ečům,snimiž můžezadaváté vsouadu
lušeniŽadá%dhořhení'
zadaváte *ánoVí|hú|U'
9.4
oÓ kteroÚ
Podmínkya poádávky ná zpla.ovánínabídkv
NabídkU podá dodáVaté| písemně v]ednom vyhoioveni
V
|
íinnéformě
Nabidka musi býtzpÍacována d|€ zadávacich podminekuvedených Vté
]édno| iVé |Ély nabidky nesmiobsahovat přepisy, škfryčjiné úpreVy, z á davate| dÓpÓíučÚ!€]
nabídku sjednotlivě očk{ovanými Listv zabezpeč€nými p.otiňanipuLaci' DrpÓručuie s€
áby Jchazéč]podá|i
převázat šňůÍkoua
přé|epit voné kon.e a opatřil razitkem připadně podpkem Uchazéřé Vmístě přeepu. Pokld ntídka búde
obsahovat příohy lfotoglafie prospekty a da šímateÍiá|Y), pak tyto pii]ohy bUdoU neoddě|ité|ně zařazenvaž na
ě čk]ovány ajednod]vé |isiy budou Óvné!
oóklovánvvnávaznoí načGelnoÚřaduva*ninabidkv
Nabidka mulibýt7pracována d|e zadáva.ích podminek uvedených vtéto za d ávaci doku meniaci [email protected]
býi Uvédeny identifikačniúdájé u.ha,éčé'Nabidka musi obsahovát náVíh smoUVy o di|o pÓdépŠáný oŠobou
oprávněnouFdnď]ménem
č Ž kheeče'
70 způsob zprdcovóni ndbídkové ceny, pldtební d obchodní podmínky
l0'1
zpracovánínábídkové ceny
Dodavatel zp.acuje nabidkovou .€nU za předmá Veřeiné zaká,ky Vs
podmínkamiiétozadáVacidokume
ký.h koluná.h vYčÉlenlmdovýk.zJ VýňěÍ
cé ková nábíd|ová cena bude Íovněž uvedena
č|eněnav(čbez DpH, DPN á V |G včetně DPH'
V
K.ycin |ktu nabjdky a závazném uoru sm|ouw o dl|o á bude
NabÍd[oVá.ene ňUsj býi zpÍacována iakocena platná po.éLoU dobu.ea|Dáce předmětu Veř€jné zakázky až do
protoko|áÍnihopředánla přéVzétídodáVkY bez Vad a nedodě kú, nenl|idá|e uVedeno]inak
Nabidková @na musi obsahovái iveškeré nákady nezbytné křádnému, úp|nému a kva|iinímu provedeíi
piedmětu Veřeiné,akázký. Nabidková.ena obsahuje přédpok ádáný výVoj .€n v daném oboru až dokonc.jej|
p|atnolti, ÍoVňě' Óbsahlje i př€dpÓk|ádaný
VýVoj kuzů českékoruny k zahraničním měnám až do konce její
Nabidková.ena musi býtýanovena jakÓ nejvýše přípu*ná' kierou ne
Výdovně neu'€Vu.e t.to zadáva.j dokunenta.e'
uch3zeč mini nabidnou| zadaváté|i s|evu z
jednotkový.h.enjednot|ivých po|Óžek Vjim před|ožených po|o'kový.h Íozpoťte.h']ináforn. dé!,y z nábidkové
cenV {např. paušá|n'čá{koJ zce kové.enyzá íavebnipÍá.é)neni př|pustná
1o'2 ob]ekt|Ýní podmínkv, a kterých je možné překÍočlt výšl nabÍdkové cenv
Nabidkovou @nu ie možnézměni oouze ná uák adě zákÓna a pkemnéhododatku ke sm|ouvěo dilo,aio:
dÓ]de |i před nebo vprůběhu realiŽá.é di|a ke změnám DPH, m.jicich v1iv na cenu, Vbkovóm připadĚ
bUde nabidková cena upravéná d e sazeb daně, přidané hodnoty p atných vdobě vzniliu zdánite|néhÓ
.
.
Fá.e neplovedené a nev}'íaktÚÍované,
vpřípadě, ž€ se wskvtnou objéklivní, Věcně spÍáWé' nepředvidané p.ácé nad rám{ siedMneho
předměru dia idodalečnédodávlY.5u!by' změna techn ckého řešeni nebo změna máteriá|U), kteÍé
bud€ zadavate| piseňně po&dovát/ a tyto isou nutné prÓ Íea úa.i dí|a, budé zadavale| poíupov.t
VsÓuIadu se?ákonem č' 137/2006sb, r Veřejných zakázkách
p|něni za
1o'3 ob.hodÍíDodmínkv
Ťyto obchodní podmin|q zadavat
záVaznýv,oÍ 5m ouvY o di|o (při|ohá ř'5)' zádavate|požáduje, aby U.ha,e.iob.hodnipodminky obigatoÍíě v
p ném Ío^ahu akceptová|ia pÓdop něni idénlifikáčnlch Ú&jú a kitérii hodnÓc.nije použiijako ňávrh sm|ouvy
o di|o, kteÍý pled|ožijako louěst sVé n.bidkY Podépsáný náVrh Šm|oUW o diÓ U.haŽeče nésmíÓbsáhovai d3|ii
ustanov€ni od išná Ód ob.hÓdní.h podnínek
U.haŽečjepovinenpodatjedinýnáVÍhsnIoU!'ypokíVajicicéýpředmétp|něniveřejnézakázky'
závazný vzor sm|oJw o di|o musi být datovaný, oÍaítkovaný (pokud uchaŽeč pou'|vá ÍaŽitko) a podepsaný
Ó.Óbou opÍávněnou ]ednat jménem či :á Ú.há,éče lV takovém přípádě jé nutné připojit zárov€ň originá| pné
závazný vlor sm ouw o dío musibýlze *Eíy uchazeče pÓdepgán *atutárnim orgánem u.hazeče nebo jinou
osobou klÓmu oprávněn.J, př iénžbtoÓp.áněnimmi!-ýp ýVď z Mbídky PÓkUd závaŽnýVzÓísnlpuvyrdilo
nebÚde řádné podépsán' budenabidka považována za neúPnou Nabidka, která bude obsahovat nepodepsaný
záVa,ný Vror sm|ouw o d]|o nebo bude vrozporu 9e radáva.ími a ob.hodnlmi podňln|ami, bude Ždá|šiho
posuzovánlwřazená a uchaŽeč búde ědáVaté|em WoU.€n ze zadává.iho řnenipro nesp|něni zadává.i.h
podfrlnek' Po podán' nabidky FoJ zményv náVrhu sm|ouvy o di|o opÍotiŽadává.im a rb.hodnim podmínkám
1o.4 v.riantY n.bid|ry, opřníprávo, Édáníčást|veř€iné zakázkv
vaÍianiy nabidky neFoU připuíné.
zadaVatel li opčni pÍáVo nevYhl.Žuje
i€iné zakázkv nJ
čáíi'
77 zbúlsob hodnocení ndbídek
Nabidky budou hodnoceny na zjk|adě né,.ižšínabídkové c€.y
beŽ DPH VKč' Nej\'hodnějši cenÓ! jé cena
Hodnoti.i komise nepíÓVédé hod
u€
1 mbídku' pdom bude VŘ ÚUšeno
a
72 Ddlši podmínky zaddvdtele pro plnění veřeiné zokózl<t|
Uchaueč má ýý|učnou odpovědnost
:.
to, žési pro*UdUjé zadává.i dokument.ci'
U.hazečposk}tneVšechnydokum
bez výjimky, budou Vsou|adu 5 podminkamiá u.tanoveň{ňiÓbs.ženýmiv adávacido|iumentac.
Mbidky, lteÍé nryhryi pož.davkúm uadjvád.h pddň|iek, b!do! Wř.Ženy.
/.dc,Jle|n"|-'Jd 1"l Jdt'
d
ň\'dod./áté|.. ládá'y;ř'''"ni
zadaváte frá práVo od.toupit od uŽavřené sň|ouvYv připadě' že dÓdďďe|uved v nabidre i;formace nebo
dok ady, kteléneodpovídáliskJt€čnstiakíoveň)mělynebomoh Y mitvlVna Výsedek zadáva.ihoiheni
zadavarel !iVyhřalujé pláVo zménit' Upřelnit nebo polkýnour dodatečnó iníormace k zadávaciň podmínkám
jednak na zák]adě požadavk! dodatečných iníoffia.íod u.haŽečú' ae ibe, předchÓŽl'ádodiÚ.há7éčú tj' z
zadavate| si VyhÍa,uje právo
být] nepos|iýnuti
,adáVa.i ři?éni bé, Udáni důVodU' DůVodem Íušenizadáva.iho ři:eni ňúžé
'ušit
PodpoÍyv Ém.i oPžP
N.bidkyseuchazeřúmnéVlácej|á,ůnávájizadav*eliFko5oučástdokumenta.eo,ádáníV€ř€jnézaká7ky'
zhÓtoviié|je d eŽákÓná č' r2ol2001sb,,
ofnančnikonto e
osÓbou pÓviňňou spo upú.obitpř finančni
zhotovite|má povinno*athivovatve{keré dÓkUnénýsouVi!€jícíse Žká,koJ nájédnom miltě a UchováWt'e
během r€a i7á.ezakázkya dá|e po dobu nejméně 10 |et od teÍfrlňu ukÓ^če^l,ávěrečnéhÓ Vyhodno.eníakce
73 Přílohy
Píojéktová dokunenta.é k€ sravebnimu poÚ|ení
závazný vŽo.sm|ouvy o dí|o
,l
FÍanhšek Deí, ýaro*aob.e Lh

Podobné dokumenty

pisemna vyzva k podani nabidky prirodni hriste MS Chvateruby

pisemna vyzva k podani nabidky prirodni hriste MS Chvateruby který neby| V podedni.h 3 |etech pÍavomo.ňě discip|inářně poteíán, či mu ngby|o pbvÓňrlně uloženo káríéopatřenj podle zv|áštnich p'áVn'ch předpcú, je'|i podé 5 54 pkm' d) zákona poladováno pÍÓkázáí...

Více