M#sÉski úÉad Varnsdsrf

Komentáře

Transkript

M#sÉski úÉad Varnsdsrf
M#sÉskiúÉadVarnsdsrf
StavetrníilÉad
Nrim. E. Bene5e470uVarnsdorf
Sniq zn'
Vl iizu.ie:
fel.:
I-l-maii:
j-Hr
i392/200!t,'St
MUVA .1i-5(Ìr20ii9
MiioslavF!rubeó
4 1 2 3 7 22 4 1 k i .1: - : 6
miloslav.liitthres(a
i'arnsdorl.cz
Varnsdort'.<inei .1.8.20ti9
VEREJI{AVYHLÀsXA
ROZFIGÙNUTI
Vfrokovó òóst:
MéstskyuÍad Varnsdorf,,
Star,ební
úiad,jako stavebnííriadpiíslu5njpodle g ì3 odst. I písrn.Í) zékonaò.
183/2006Sb.. o územnímplónovénía stavebnírniédu {siavebnízókon).r.,eznèní pozclé.iÈích
piedpisú
(dólejen "stai'ebnízókon"').ve 'poieònémúzernníma stavebnímiízení piezkournalpodle $ 8l ai. 9l a
zài'.1::ir
àédosr6."'1'dànírozliocinutío umístèiría provederiístevtr!.,klcrou dne
$ 109 ai 114 stai,ebl:ího
29.6.2009pocai
Franti5ekDrunecky,nar. -30"3.198(i,
Kostelníó.p,330s,40717 varnsdorf l
(dóiejen "stavebník"),a na zikladè tohotopiezkoumóní:
I.
Vydóvà podle 5!19 a g2 stavebníhoz,ítkonaa $ 9 l1'hló5k1'ó"503r2tr06Str..o poilrobrrèjsíúpravè
územníhciízení.veieincpl'evní
smloulv a územníhocpatieni
,orfroArruri o
umístèní
stavhv
RD s gari,ÉívòetnéÉerasy,
zpevnénÍchploch,oplocení,domovníhoplyno\/odu,
kanalizaènía voclovodnípÍípojkv a zemníE<abelové
pÍípojky NN
(délejen "stavba")na pozemkuparc ó. 400,/6v katasirélnímúzemíJiietínnoclJedlo.;ou
Pro umisténí Stavtx,sestalqr'í trrto podmÉnkr:
1. Umist'u-iese stavbarroléhoroclinnéhodomu s gar6ií a terasoui'óetnéopiocenía zpei'nènúchploch.
Zítroveil se umist'ujezen-,aíkabelovépÍípojka NN. kanalizaònía vodovodní piípojka a domovní
pl,vnovodnípiípojka.R.eaiizací
stavbydojde ke z.iízeníjednébr,tovéjednotkr..RD bLrdemontovany
ze sendviòového
s-vsténtu
K-Kontrol. budejednopodlaZní,
nepodsklepenl'
s ner.yu2itl'mpodkrovím.
GaràLilerasa budousouòàstíRD a budou stavebnèpropo.ien3'.
Pùdor1sRD bLrdeve t\.Anrpísmene
ploclicucca 188,5m2. Clelkor'é
,,L" o lnéjÈichroztnèr'e;li14,92x l-1.I m s celkovouz:rstar,énou
vj'Skaob.iektubude5.9 rir.'itiechabucieralbové se skionem2--io"
Zpevnènéplochl,'budouwtvoienl'
ze zímkové dlaZbl'.Mat. rú5kaoploceníbude 1,7 rn. Oploi:enípoCéiM[{ bLrdezdenésdÍer,ènou
vy'piní,ostatnípletivove.Napoienína MK -iestévající.Pozemek.na kteréinse bude sravbanachézet.
je vi u2irórrjako trarrrípoi.'st.
i . . 1 t. r , t U V a ' 15 í 1 1 2 ( X ) 9
rti. i
2.
jrn ire parceléclruvedenl'cil1';1'j'rokutoìloto rozhodluii ial;" i::k je uvedenc;
Stavbabude unrístèn:r
na situaci.ktcrà -!e piílolwu tcrhrrtort:zhodnutí.Piípadnrizmèna unrís1éní
-ctavb)irrr,rsí
b1t piedem
projednórra
a musí bj,t pir:Ccrnpc2liciànc'r
o ;:rnénuúzemníhorozhoilnuií.
3.
Pro uskuteònòní
urnisl'c.,'a*é
sfar.brse rrinezujep.i:..10C/6
r. k.ú. JiÉetí*podJediovouo r.'_vrnèie
791
m2 jako pozemekstavební.
4.
Stavba RD s garaií a te:':isoirvòetnJ c'plocení"zpevnènvchploch a véech piípo.iekbude celó
umístètta
na p.ò 4A015,,k";i.iiietíl pod JedLrvou.
{;bjekt Iìl} budeuinístèn5.0 rn od hranices p.ò.
1759v k"ú.Jiietínpoel.Jeciovcrr
po<!.ledlovou.
a ne-imenè
i.i rrrocip.ò.400/i v k.ú.Jiiertín
5.
De5t'ovévoda bude ieéenazasakorénímna pozernkustavebníkaiak. aby nedclchózelo
k podnràòení
pozemkú.
sousedních
6.
RD bude napojenna stóra-jícír,odorodníiad. ktery'-iedor,'edenai ira stavebriípozenrek.riovt-.u
vodovodnípiípojkou o déice l5 m. lósobor,énípiinou i'odou bu,le dle piedlt;2Enédokumentace
dostaòující.
7"
Objekt bude o<ikana!i.z+,,'in:1o\ou
kanalizarliíoiípo-ikcuo aelce 18 rn s napo.jenímna stér'ající
kanalizacipíivedeirouirr pczelîekstaveb:rik-a.
B . Elekiroinstaìacc
piíperji;ouNN ze stér,a.iícího
bude niiìì.!enano\ùu zenuríkabeio"'oL;
eiektroniéméhc
pilíie na hranicipozemku.Delkapiípo.lk1'òini
I i.-5rn.
9.
RD bude vytópènpl1'nor'.m kotlen-r.Z tohoto dùvodu se zíiztje dcmc.unípll,novoclna p.ò. 40Ci6
v k.ú.Jiietínpod Jedlo',,cLi
o delceI 1.6m.
r'r'lédÍení
10. Budousplnènypodnrínk",RWE DisiribLiònísluZb-v.
s.r.o.2,i.5.2A09ój.2i45lA9l1l4.
1 i. Budouspinér,ypodnrírì--..,
r ijúdi,:rriCEil Distribuceò.i. Ì02197951
7.
a.s z1 .5.2A{}9
12. Buciouspinènypodnrínk*,
Telelónica02 z le.3.2009ò.j.ij08ii/09/CtJL/\4h't0.
".';,jédiení
z 7.4.20ù9òj. Joj-03.45t2AC9.
13. Budouspinèny'podminkv
souhlasu
ObceJiierínpod Jecilor,'cu
II.
Vydóvó podle { 1i5 stavebníhozókonaa $ 5 a 6 vyhlàSky'ó. 526120A6
Sb.. kterou se proràdéjí
iédu
nékieréustairovenistai'tbníhozí*.anal'e r,ècechsta-,ebního
sta\eliní Dev*leni
na stavbu:
ploch
RD s garúúívóeenéterasya zpevnén3zeh
uzemíJiietínpod jedlor ou
(dólejen "stavba")na pozenrkuparc.Ò.400i6 r' katastrÉlním
Pro nrovedení stavbl' uve{e4i: ve viroku I{. se stanc_vitl'to pocirnínkv:
iízení.pÍíoadnezmény
or'èíetii!ve siar,'ebrín-:
1. Stavbabucleprol'edenai:odieprojektoredokumer,tace
piecichozího
povolenístavebníhoúriadLr.
nesmíb1t provedenybez
je
rrutno dodrZovatpÉedpisi.d'kající se bezpeÒnosiipréce a technickych
2. Pii provódènístavby
a ochranl'zdraví
zaÍízení-zejménazàkonaé. 309/2006Sb..o zajièténídalSíchpodmínekbezpeònosti
'oliZÈích
rninimélníclipoiadavcíchna bezpeònosta
pii próci a naiízenívlóriy ó. 591/2006Sb.. o
ochranuzdravípÍi próci na staveni5tích.
3. PÍi stavbèbudou dodrZela ustanovenívvhl. ó. 131 1998 Sb., uprarr,rjícípoZacia.ikyna provàcièní
sîavebníchkonstrukcí a ît;hnickúch zaiízení staveb a na né nar,azuiíeíuslatìovenípÍísluinúch
technickjch nore!î.
4. V piípadèzósahudo veisiny'chpioch nebo komunikací.ienuti:o Zóciaipiedenio souhlaspiísluéneho
pozemliùrrrusíb, t projeiinénpiedem s
vlastníkaa spróvce. Ror.né2piípadnj zósahcio s:oukrornvch
jejich vlastníky'.
bude
Sb. Stavebníòinr-rost
usiarrovení
5. Staveni5tè
bude odporíiat po2adarkúrn
$ l4 v1'!rl.ò.ìi7198
její
b1'ly,'ve5keré negativní
uskuteòrior,óna
tak, abv vziriederik prolczrr na sfavhèa okclní zésta','t-''è
provédèn1v dobè
bv piesahcrala5(-ìdB. r.iebudoLr
vlil_vsníZenyna rriininrri;r.Préce.jejichZ hlLròno:;t
od 2i hodindo 7 hodin.
r''etlc:ní
zai'i;:ení,
a
6. Pii provódènístavebnesilí'rrlvtnaruienynaiizenLní:lpcidzer;ìj sijèl,rvacíl,,abel,r'a
p-r:ostiedí
a
tnístni
iir'otní
rì'ìíru;*eòiit'oi'ino
potrubí.Pii provódènístaleb nes:níbjt nad piípu-tr',i',Li
@,i,,
c.i. tt4uvA 41-5(Ì/2009
st'..i
komunikace,okoìní ;ràsia,r
oy n:strrí hvti 11.4 pi-íp'-rsin,-lu
n-.;rii i.r'btúiovanahiLikenr.pracltenta
,,,odropnymi a.j in1';ni
vibracemi.Nesmí dojí1 r ;:neòiÉl'c',óni
pLirilcltlrjci- ,t ,--lt,ij.te;:rlích
"erernuS k o d l i v i n rl éi t k a m i .
7. Pied zapoòelímzemníci. prací.ie nu:nc poZéca.ispralce iii,'ii:.:;r'lc5irizenyrskyclisítí t'; piesné
Podnrínk.,'
v;'fóení lras podzemníci:-r'cdení.
stalo!'eirt-je,Jnoiiir;,rn;sprirvcimusí b1t respekiovóny'.
Pokud by"pii provédèníprací b1!zliStèn rr'sk)l ncznitrt!!:r,i-'irdzinniílro
reilení. nrusi iryt o lori
pro
prací.
neprodlenèuvèdc.men
rna.iirel
tclhotcveiení. kten'srano.,ída!s,iroijri'1r1!i1: prr-rl'écìèní
r-xri..rha
s:;\il"r odbor:iòzpùsobilcu:sobou.Ke
8. Pied zahéjenímstavbvr:usí b1t..'ytíòtna prostr:-r'r-:r'a:
;al:léi'i.:nínovè budovany,ch
kolaudaònímusouhiasur,uiiepiedl"ieli rÍkres gi:or.:rei,ricii.éit'.,
sîaveb
(píísraveb).inZenj'rsklrrlr:ítí a k-ornurikacevceini: n;ip-'o-!i'::l
ir;i lli:sti:i kornunikaci a iioklacir c
vytyóení stavby.
uÉlczú;:' !..i;liLli-nè
cerr:r'iclipiedrnèifr nebcl k
9. Dojdc-li pii pror'édér:ísiaveb x nei:ieclví,-lanl'rn
archeologicky'm
iiólezùni.jsou investor siavby a prér':rickóc;sobairebo f'zické osoba podnikajíci
podle zvléStníchpi'edpisúprovédcjícístavbupovinni rrélezoir!ésitslar,'ebníniu
úri'adu
a orgénustàtní
pamétkovépeÒe.popiípiidéarciieok;gickérnu
Zéior,ei-jsouporinni uÒinitnezbltné opatfeuí.
irstar.'rl.
poikoze::ricbozrriòen.doirudo nèr:.r-irerr')ziìr)cii1ù
si,::','ební
úíad po dohodès orgénem
aby'nitlezneb.v-'l
péòe.
stótníparnótkove
zeleirè.
k doiÒenistil','ajiií','..!-irslle
10. V soirvislostis piedrnètnc:;stavboureclo.ice
11. Pied zahéjenírnstavby bude na viditelnernr:iíste\:;\'stirpula slaverìiitéurnístènltítek "'Star"ba
povolena". ktery obdrzí stavebník.jakmile tctc rozÌici;riltí :1,',i-r,rcl,,,
;rrlivri nioci. !títen r,rusíhit
l'liv}'. ahy úlda.ie
r:aur'rnir.ii:dcuelrsíel,ui:iteinéa poneciiónna nrístèCir
chrónènpieCpovétrnostnín-ri
k o l a u t l a csel a v h ) .
pii stavebníóinncsti-oudeneklaclàil{",'..ri}riiaC;;
se zék,:nemJ. i85i2ii0l Sb.
12. S oilpadcm.r'znika.jícím
piedpisy r ccnac:r'ér:iitiisl-,*dàisir'í.
O odpadecha cstatnílniscuvise_rícími
{Cbaly' od starebních
trueioupiedloZenl
nanrisiu!.iLe kriau.l;iii:írciiso,.:hlasu
materiélùnesiníbjt likv:icoény -.;palor'àním
ptzettrku
pr,-;rí.iÈrrr:t:lreb"
Na
stervebníli:
doklady o nezévadnéiikl'idaci odpaiú" r'zniki.c:rb:i;r.-'il
pro
nÉdohuniiTKO.
budevyòlenènornísto
do 3 1.12.2010.
13. StavbabudedokonÒena
na zékìadèr1,'bèro..,ého
poclniiiatelenr.."S'ti;'arr;iilt
14. Stavbabude provódénadodavatelskl,sta-n'ebr:íni
piedioieno
úriadupiecl
l--uiie
stavebnimri
p'r'edi,iètrré
linnosti
iízení. Nózev, sídlo a cprevnèník
zahó.jením
stavebníchprací.
.J 1i5 odst. I stavebníhozékona
úÍad Varnsdort-,Stavebníúiad l soulailii-custsnovei:íi'::
15. Mèstsk_v
stanoví, àe mu stavebník oznitmí za iiòeier:rp:'cred*irí ko:lir,:llici-l prohiídek stavb)'[to lóze
vystavbl:
a) provedenízemníchpracía zàklaciú
b) svislékonstrukce
c) zastÌe5enía krov
cl)vnitiní úprav1a dokonòovacípréci"'
Mèstsky
úí'ad
Vamsdort. Sravebníúiad v souiadu: :ìsiaii{i.,'*ní:li 1 !i cdsr-.I slavebníirozókona
16.
-';lruhi.::;u.
stanoví.Ze stavbulze tiiit'at ien na zékia,-ièkoiaurJ3Òi.r;];r,
Vzhledem k tomu, íe ví:rokv tr;hato rozltodnuf{ wdaneh{} ve spojeném íízení se vzújemnè
UI.
podmiúují, stcvební úíad ve sm,tst'urlslsnavení S 74 otlsÍ" I sprtiv'xíla* íúdu stanoví, íe virokovó èóst
'titkonatelnosli
rozhodnutí, vztahující se k povolení strtvby (r,y\rok t\" EL í$hoÍr; rtzlcodnuîí,) ntbude
nejdííve dnem, kdy se stane pr&vornotnùu vj:rakovó {'iísÍ rozhor!rcuti* amís;ténisîattb.\'"
sprÉiriínci:rsà::ucldl* $ 8-(odst. ! stavebnílro
T-ióastníci
územníhoiízení na:rèi sr,vztafiujerozhc,Cnu:í
zókona:
i
4l Vai'irscior-f
Kosielnió"p.3ir.){i.4Ù'i
Drunecky,nar.3rJ.3.1980.
FrantiSek
ObecJiietínpod Jedlovou.Vinaiskóò.o.32. 47 36 .iiieií'.ipl-r,lJeiii'Jvrr.r
územníhoÈízení- dalSídoióenco:,cb)pcClt:I E : , i : r Ì , , i l ; i e ' ' e b n í h c z 6 l t o r t a .
UÒastníci
-it;t';,:r,iica t-zech
liT
R t p u b ì i c a . s . .( E Z
ZdenèkRada.ÌVlirkoiJeri,as-(ibcL:jii-etínpod . í c t i i i : ri r u sluzb!'.s.:.r,
a.s..RWil Di:;tribuÒní
Distribuce.
@sn
t'..1.MUVA 4 t.-siii2(x)9
Uóastnícistavebníhc
iízenipcCi*$ lC9 itaveb:rilrl,
z:ik,ri:::
FrantiSekDruneckl. ZdenèkRada".
i\4irl.-oBrÌfiÌùr.i:\hî:l.ìiig'':1i;,-r:.!
.icC:i;r*-trr"
l-eie.Íónica
0J Czech
Republica.s..L'EZ Distribucea.s. R1ùF.I):str-il;ir,;lri
slrÈi,i..,.:-.+
{Fcíu:,til;lélrí:
Dne 29.(t.2A09pcdai stavebcíkÌàciostrl.r,',Cítri'rcrhl:,triiií {ì ÌÌÌ-;ij:;a.;:irt
ii ,t)i{tr/r.;.:,ieijí
sta-,,i,-,,.
Ljvi'deprm
dnem bylo zahéjenouzentnia .favebníiize:r,. i.ti:ré ;1aicb;i: ii :,j :.::(..
ìj l*C:r. i, --lijr;li.i. 1 srarebníhc
zékonav soulaclus S 140c,jst. I spnàr,níiio
-: sirra,,,ninr,
i'aduusile,;;níl;;1:r-,C;c
ìi ,+{. i ,.-_lt1
Érrciu.
Stavebníúiad oznórnilzahé-!ení
spoleónéhoúzemníirca sta,,i:l;irri:i:
iizcr:i i;castliíkùiní'ítení"CorÒenlrrr
orgónúma veiejnosti.K projedi:óníZédosti-ccrurasrré
,iaiícii!irsi";íiicii-ri'::t,
.1"r!eniis chlecÌóní;:r
na lnís';è
na 11.8.2009,o jehoZ vl,sledkul",y,l
seoslinprotckol.
Stavebníúiaci v prc','edenérispoieònénlúzem'.íLri::sr.a',ebr::n"'
r"izel;ipi'.:;:,r:oulna-l
piedloZenouiàdost
z hledisek ul'eden1'chv Qtjír a 111 staleirníhoz:ikc,ra-jrrrilcrri jl s ,ic::rní!iy rí2,*tí a s dctòenimi
orgón1'a zjistil. ie.jejíni us'ituteÒné::ím
;:ebo u.tíralírn iì;r:s.i,ir-.f1p1.,;i1,111.
zirrnr. ehrànènéstal'eb;:ím
zàkonem.pÍedpisl vy'dan."-'rni
k.jehoprovedenía zr léiinín:i îrc,j;,i=..
Umísténí stavby je v soulaclusc schvólenouiizem:rè i;líi:ci'a,-i r.lckuineniacía vr,'hcruje obecnl,ln
poZadavkúmna vyuZívóníúzemí.Projektcvéd,rkur.irentar,-e
stavbi sp!riiriec[-recné
ieohiiicképo2adavky
na stavby.Stavebníúríadv prùbèhuií;renineshieejal
iiri'cdr. ktcre l-'1ii:-Érìi-,,
*ovclení sravirl,'.
Stavebrrí út"ad zajistii rzajen:n. soi:lad piedlo;,ir. c]l t:.a'.zi;'.t:h :;:.r:oiis.:k ciolóen1'chorgónú
vyZadovanych
zvléitníraipieiioisl'azahrnuljc do ;cilr:ír::1. r,.rzi:,rt:ìr.rr
Stavebníúiad rozhodl,jak je i-ì\'edeno
re t1'rr;kLrrczl.ri::rrii. 7-21;1..i-t.,1;:,i!,.ìsi;ìlii!erí
pr-é'.i:i:hpiecpisi,ve
vyroku uvedenych.
Vypoiódónís névrhya nàrnitka;aiúóastníkii:
Úòastníciúzemníhoani star.,ebriího
i'ízeníneupiatililinévri:r ii ,..iriiiiri",,.
Vypoiódónís ryjódieními úÒastníkù
k poCkladiimrcziri;ci.ti:í:
- UÒastníciúzemníhoani star,'ebního
iízeníse K poilkla,-jiinr
:'oziurcctitine.;r'iódiili.
Stavební úÍad po próvní moci iozhcd:ruií piedé liv''ii,jilr;r:alirrir;l'ner;t:,,r:i
i,ii.; a:,ríste:rísta-vh;,,stavebníkovi.
piípadnè obecnímu úiadLl"
irzelrirtího
.rb'u'r,di:
sí:'
tir:iiílé:rí
.;i",ibr
L-íl;é..n:ní-li sóil:l stavebním
"!ehcZ
úiadem. popiípadé té2 specié!nímu sta:'ební;'n..:íiiircl. Sia;'eì'ri,íi,,:,,.::r!:ie-jr:dnc ,1,irotù\,eíií c""'èier-ré
projektové dokumentace a iiitck obsalrujrcí icieritil'ii"aii,i i:ciait: ,, i'ú\,,-ii.1testei'bè. DaiSí i,1,!iorovení
ovéiene pro-iektovédokumentacr'zaíie viastrríiioi i ifi,ri .11..1'r.rk,ir,
:ì,.tii:stii:::.'::iktl"l.
Stavebník je povinen Stítek pied zahéjenírn stavb.,,ui!'rís.it íra .,idiir:ii!én:lrríst.órr r;slupu na staveniStèa
ponechatjej tarn aZ do ciokonòenísiavbl'. piípa,Jnór'1,;r,-.,'dó::í
!ii:iai.claÒliiri-,
sollhia:-ìLr;
r,.rzsàhléstavL') se
mohou oznaòit jinlim vhodn,r.,m
zpúsooelirs uverienín: Lrd:i;ùzc :;tíil,u
Popis stavby:
Novy RD rnontot'anÍ ze s5,stérnu K-Konircì. ì.,:,ú.i.1,;i':
5uiie ri;'"-i rri, piipo!karli ze stór a-!ících
jrirrcdi:lí i:.íj ie garéÈ a terasa. l'.ia stavebním
inZen;irskúch sítí ziízenych Obcí Jiietín pti,J Jecl1o.,,ou.
pozemku budou ziízeny zpevnène ploclil' a poze;iiek bi:iìc cploetri $o ceiéiri svein obvoclu. Podrohnl'
popis stavbl'-ie uveden ve v. roku I. foholo rozhcdriutí.
6e
f0 ij
l{ r
C.1 MUVA 4i-5{i12(n9
Dispozice:
., \:s';.. :.;,-.,..rr.i
l.NI) : 'i-ctup,Vv'C.c'ltodbÍì i(-)ir.r,;ct.
i::ci-inickiirîis:r.ic:,i.l'.ci,p,.,i:'L
:.r,. i:-i--rir
aci pti:oi
s jídelnorr,kuch;'né.s[iíZ,grar:;t.sklild.
Pii vydónítohotorozhodnutír,'vcirézei
sia.,e'Diti
r';rai; re:iric :;.;di::,jLr
"
Zédostz 29.6.2009
"
'
zaplacer.rí
sprér'níhopoplarf.uz 29.5.Zi){i'';
"
né.iemiiísnrlouva,
z 3fi.9.líl{ix
"
'
souliiasObceiiietín piid .[eilovcu/" 7.4.?.{iA{)
koordinovanéz6t'aznéstancrrisl:.c
Ìvtéii \,'lriisrL)1t- /,.!.4!'.-.
,:.-.,.líi{}r-i
r
1'yjédieníTclclónicaA2 z i9.3.2{i{}!r
'
v1'jódiení
ÓEZ D:stri'or-rce.
a.s.z 7.5.1(}ti9
'
ryjódiení RWE iiistribui:rí .;lriib,,.s.r.(:.7 7.-l"li-li.t'-l
"
'
plón kontrolníchprohlídek-
"
e
vypisz KN z 30.ó.2009
o
plnàmoc pro tr4! ;r i.8.2ir(19
.
protokolz MS z ì 1.1i.2(Xl9
'
ceikovósituace
o
clokumentace
k UR a SP 3x
"
prùkazenergeiickénéroÒnc-'sfi
SLrcicr
z 3.4.Zii(jq
"
.
poZàr",rè
bezpeÒnostrí
ieàerrízij3t2tii9
o autcl'izaci
osvèCeeni
kopie KM
sianoviskoHZS iJsteckéilcr
krajez --1.,i.20Cq
mèÈeníraeionuz{)612{}09
Rozpoòtovénéklady2 60t1000.-Kò"
Fouéen{ úè*sÉ:ríkri:
úiadu Lrst*ckého
!,,,:K:"aiskeri-lir
Proti tornutorozhodnutíse |ze,,,Cvolat
do i5 dnù ode rinejelro cz:r5ir:c:rí
krajev Ustí nad Labempoclénímu zde-i5ího
spr'évního
crgér-:ir.
;;:.jiioiriszirsta!sprér'nímuorgónua
trfi. aby,-!:=iieri
Odvolóníse podévés potfebnirn poòtemste.jnopisfr
poóei stejiiopisfr.r'1'htitovíje
aby ka2dy úÒastníkdostaì.!edenste;nopis NepoCé-iririaitr:íli oL;:,i'r-hr:r
spróvníorqànna nóklady'úròastrríka.
',-.i"rk::eL'l jeìro vcc!eiÉíi:stattovení.
i:!st r.lzhocjltt:tí.
Odvolénírnlze napadnoutv"i;'lkov,-rr:
-ii:drrr:iiiri
Odvolóní j en proti oc!ùr,odnòn
í roziroinutíj e repiípusi;re.
;'.;zntci*utí
o umístèní
Rozhodnutímó podle $ 93 cdst.1 stavcbníh*zékcna!ri,iln{;sil:i-,t",.1},.:i1n:rrki
nesmí
kor:z*rnaci.Star,Ì,.a
stavbl,platípc dobu trvóní starbr,èi ze,iíze':ínedoélo-ii;: p:r'air: .'rc: i.:.je.iich
prél'ni nioci. Siai'ci:;ii polt.rie:ríp*;:b;,vàplatrtcsti,.jestliZe
bjt zahéjena,dokud rozhoCuutínenaLrude
do 2 íet c-decine,kCr';rabvl':pi',lr'ilír:rcc;.
stavbanebylaz.ahífiena
@1,u'
C.l MUVA 4l5i)1201ì9
::
ir,
Vzhledcmktomu.Zeser;.J';.i.l*;'tolit.iii,l"'llri-:i>,.j:iiltíi.l:,.it-.illltÉ.ct-.ij:l-i:lili'ii.:i;;:lij.'tlìal:ipl.llti
rozhodnutíodkladnr.úòincì..pii-liisl.::r;:i.,lìítì,.l;1..:1.i;;;.1l::.'it:,tiià;|1-l.]1.,i-:iji
rozh<..dnutí.nabj,r',é-sta.\,ebnípC)l'(}ii-ríol.:i\,j,ít'iltil..ij:::.;i.i.l.:ii.,.lll::llil
protiíìZeIÎnímurozilocjnuií.iy';riípat!r:.l't.i,l.li:j':ic,.]l.i;:i.ìii,ii..i:..';r-::.ii1:,::l:'l.,'l-l.:;'i!i:i;
odv'oiacíÌioiízení.pakjettltc'tu'lékt:i::tili:,',,ll'i..:ii']JI.i.i.rl.liii:lìz-'liír...r
na Zadost úòastníka iizení nei,.:,..i !-tiric:úi.i.i., .
'
7
, '
j,:
ì,
. it t:t ,
lv:(l
t,
t
L
.,
i
I .
'ìi.;r
, t /( / / c/ f t q
(
!_i
e
\ r - !
-
ì
ri.',ili;. ,ii, .; .
Toto oznómenímusi byt ry r'èéen$p$ dobu Í5 dnú.
Vyvè5end
o n e :. . . . . . . . . . .
ObdrÈí:
Uòastníci
úzerlníhoÍízeirívciejno!-r_d.1$L$_a.
.
F r a n t i S e kD r u n e c k ú .K c i s t e l n :i . r . i i t { ) . } C ' / , J l V i i r : : : ; , _ ' l oÌ i i l ;
O b e c J i Í e t í n p o d J e d l o i o u . V i n a i s k ; Ò . p . 3 ì . + { , i 7l j { , . !i i e : u r p r r i . i ; 1 f s ; , . - . 1 1
@l*t
@r
I
FrantiSekDrunecky,Kosteini ó.r:.I lí-ìi-}:.i}-/+r !'a: I.rst-L;t-i.i7
iilT
\':ìn:rtic;':'i
ZdenèkRada,l-egiíò.p. 195'r.
h4irkoBernas,PlzeiiskéÒ.1;Ì5{'2o. iiìi 5l -ii+íi..:-,
ìi, ,ir:,,,--ii:
\''uliiisl'ii r :,: l1-:lii: ii;'t.ti;11'.,;
ObccJiÍetínpod.lcd!oi',:u"
l : .; s .i.J i i a : : i i " i: t! . : i .i ; , - i " l - i i i I i ; ' r r i . ; ir
Telelonica0C
2 z e c hR e n . . r i r a
a -. s . .I e p ì i ' ; l ' :, ,) . ) i ' ' l 1 , .l , ; ' ì : i ; a " ; r CEZDislribuce
iln:of
R W E D i s t r i b u ò n í s l u i b r . s . i r : . . P l 3 r l i t ' c r , i , Lt-l ;t ó) '.lî-'i j r n , : - : ' t . - i : '
"'^'it:'.i-:e.{:i1200
Dotòenéorgón)':
-:í;
-1I -'Ll::!'Ì-,' i
lr4èiiVarnsdorf- OZP-Ném. i." iletri:i'-:,i:' -1 -1';-:
r:.p
+i'?
pod.Ieditr''r.;riVit':::sié
1l
ií .i,i'-':i;:-:;i:i;ifi:',f i1
ObecníúÌadJiietín
[IZSLJsteckéhckraje.odbcil1liliiirr.í!]iî\'.t.1ij.],':rr:liI,i:i.ij;;:.',1.i}.;;òlr'i.':t.,""i.;:::i!lf;.:tl.|-(}.i'
Dèòin2
Ostatní:
vlasiní 2x
Piíloha:
situace
a s1íte!.p'onab'.ií prér'níino':,
pro stavebníkaovéÍenódokLrmentacc
ib.. l;p,'*:'iitci: pùírili.íc:i ir,rk-'/k''Ì7 odst. I oísm.a} r'e
Spróvnípopiatekpocllezékcnai tli+i.l{')0,,+
2ir"(r.2$Ù9.
r,úÈìi00 KÒ bvl zaplacenCnc
(uDr
i.':Z
ì ,' ,/
- , tK/,*ú
.-y'i t'l'
/ " I
400/1
',. (l
.!
"
.4r'l
; //rl:
".''i
/