IBM Content Collector Stručná úvodní příručka IBM Content Collector

Komentáře

Transkript

IBM Content Collector Stručná úvodní příručka IBM Content Collector
IBM Content Collector
Verze 3.0
Stručná úvodní příručka
IBM Content Collector
Před instalací produktu si přečtěte tuto příručku.
1
Krok 1: Přehled produktu
Produkt IBM® Content Collector představuje řešení archivace navržené pro produkt Lotus Domino, systém Microsoft
Exchange Server, službu e-mailu prostřednictvím protokolu SMTP, produkt Microsoft SharePoint, IBM Connections a systémy
souborů operačního systému Windows. Produkt IBM Content Collector mimo jiné obsahuje následující funkce:
v Archivace elektronických dokumentů v centrálním úložišti.
v Obnovování archivovaných dokumentů.
v Vyhledávání archivovaných e-mailů.
v Podpora pro webové aplikace Lotus iNotes a Outlook.
2
Krok 2: Předpoklady pro instalaci
Před instalací produktu IBM Content Collector zkontrolujte následující předpoklady pro instalaci:
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27024229
Důležité: Pro uložení konfigurace produktu IBM Content Collector je vyžadován systém správy databází. Můžete použít
stejný systém správy databází, který používáte pro cílové úložiště. Případně můžete použít produkt IBM DB2
Workstation Edition, který je součástí instalačního balíku.
Před zahájením instalace produktu IBM Content Collector Server provete následující kroky:
1. Ujistěte se, že na serveru IBM Content Collector je nainstalován následující software:
a. V závislosti na platformě cílového úložiště:
v Pro produkt Content Manager 8: Information Integrator for Content (II4C) Content Manager 8 Connector.
v Pro produkt FileNet P8: Rozhraní API Content Engine .NET API a Content Engine Java.
b. Následující knihovny zdrojového systému:
v Pro e-mailový systém Lotus Domino: produkt Domino Server, který je součástí instalačního balíku. Spuste
proces počátečního nastavení v rámci instalace produktu Domino Server, zakažte však službu produktu
Lotus Domino.
v Pro e-mailový systém Microsoft Exchange: aplikace Microsoft Outlook.
1) Spuste program Outlook a zkontrolujte připojení k poštovnímu serveru s administrativními údaji
pověření systému Exchange, které chcete použít pro přístup k prostředí Exchange a archivaci e-mailů
pomocí e-mailového konektoru.
2) Nastavte aplikaci Outlook jako výchozího e-mailového klienta.
3) Před pokračováním v instalaci ukončete program Outlook. Program Outlook nesmí být během instalace
produktu IBM Content Collector spuštěn.
2. Konektor produktu Microsoft vyžaduje instalaci webových služeb a dalších komponent na každém serveru
SharePoint, ke kterému se chcete připojovat, nebo na jednom front-end webovém serveru v rámci farmy.
3. Pokud je vaším cílovým systémem úložiště produkt FileNet P8, nainstalujte a konfigurujte úložiště objektů FileNet
P8. Produkt FileNet P8 nabízí dvě komponenty vyhledávacích strojů obsahu, IBM Legacy Content Search Engine
a IBM Content Search Services. Pro komponentu IBM Legacy Content Search Engine najdete informace v tématu
Povolení úložiš objektů pro fulltextové indexování s komponentou IBM Legacy Content Search Engine a pro
komponentu IBM Content Search Services v tématu Povolení úložiš objektů pro fulltextové indexování
s komponentou IBM Content Search Services v dokumentaci k produktu na adrese http://pic.dhe.ibm.com/
infocenter/email/v3r0m0/.
3
Krok 3: Zahájení práce
Chcete-li nainstalovat komponenty produktu IBM Content Collector, postupujte takto:
1. V Průzkumníku systému Windows přejděte do adresáře, do kterého jste extrahovali instalační balík, nebo na
jednotku DVD.
2. Je-li to nutné, nainstalujte komponentu IBM Content Collector Text Search Support na server knihovny IBM
Content Manager poklepáním na instalační soubor v adresáři \CM8Text\<operační_systém>.
3. Poklepejte na soubor install.exe a nainstalujte server IBM Content Collector Server.
Důležité upozornění: Jako poslední krok instalace serveru IBM Content Collector Server spuste průvodce
počáteční konfigurací. Průvodce počáteční konfigurací lze spustit pouze pro jeden server. Pokud jste instalovali
produkt IBM Content Collector na více serverech, nespouštějte průvodce počáteční konfigurací na jiných
serverech.
4. Ujistěte se, že služby produktu Content Collector na serveru Content Collector neběží pomocí výchozího účtu
SYSTEM. Tyto služby musí běžet pomocí uživatelského účtu, který má oprávnění k administraci pro server
Content Collector. Seznam služeb produktu Content Collector a vyžadovaných oprávnění účtu je uveden
v dokumentaci k produktu.
5. Je-li to nutné, poklepáním na soubor \OutlookExt\install.exe nainstalujte rozšíření produktu IBM Content Collector
pro aplikaci Outlook na e-mailové systémy klientů.
6. Je-li to nutné, poklepáním na soubor \NotesClient\install.exe nainstalujte rozšíření produktu IBM Content Collector
pro klienta aplikace Notes na e-mailové systémy klientů.
7. Je-li to nutné, poklepáním na soubor \OWA\install.exe nainstalujte podporu aplikace OWA produktu IBM Content
Collector na serveru produktu Outlook Web App.
8. Je-li to nutné, poklepáním na soubor \SharePoint\install.exe nainstalujte podporu produktu IBM Content Collector
pro produkt Microsoft SharePoint na každém serveru SharePoint.
9. Je-li to nutné, poklepáním na soubor \Legacy\install.exe nainstalujte podporu původních dat aplikace IBM Content
Collector.
10. Je-li to nutné, nainstalujte komponentu IBM Content Collector P8 Content Search Services Support na serveru
IBM FileNet Content Search Engine, kde jsou instalovány služby IBM Content Search Services, poklepáním na
instalační soubor v adresáři \P8_CSS_Support\<operační_systém>.
Chcete-li přejít z verze 2.2 produktu IBM Content Collector na vyšší verzi, provete následující kroky:
1. Zastavte všechny komponenty a procesy aktuální instalace produktu Content Collector.
2. Vytvořte zálohu konfigurační databáze aktuální instalace. Pokud jste upravili přístup k archivovaným datům,
vytvořte zálohu souborů custom_label_languageCode_countryCode.properties, které jste vytvořili.
3. Vytvořte zálohu souborů certifikátů úložiště klíčů key.p12 a úložiště údajů o důvěryhodnosti trust.p12 použitých
vestavěným webovým aplikačním serverem.
4. Instalujte verzi 3.0 produktu IBM Content Collector. Nespouštějte průvodce počáteční konfigurací. Podrobnosti
o podstatných záležitostech během instalace najdete v tématu Upgradování na verzi 3.0 produktu IBM Content
Collector v dokumentaci k produktu na adrese http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/email/v3r0m0/.
5. Po přechodu na vyšší verzi změňte účty služeb na účty používané před přechodem na vyšší verzi a znovu povolte
webovou službu konfigurace správcem konfigurace.
6. Spuste služby produktu IBM Content Collector, které je třeba spustit ručně.
4
Krok 4: Přístup k dokumentaci
Dokumentace k produktu je k dispozici na webu na adrese http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/email/v3r0m0/.
Informace o technické podpoře produktu IBM Content Collector najdete na adrese http://www.ibm.com/support/entry/portal.
Dokumenty podpory lze prohledat na webu na adrese http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/email/v3r0m0/topic/
com.ibm.emailtoc.doc/search.htm.
Knihovna příruček produktu IBM Content Collector je k dispozici na adrese http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27024515.
Proces instalace nainstaluje Informační centrum produktu. Chcete-li otevřít instalovanou verzi Informačního centra v systému
Microsoft Windows, vyberte volby Start → Všechny programy → IBM Content Collector → Otevřít Informační centrum.
IBM Content Collector Licencované materiály - vlastnictví IBM. © Copyright IBM Corp. 2008, 2012. Všechna práva vyhrazena. U.S. Government Users Restricted Rights - Use, duplication or disclosure restricted
by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp. IBM, logo IBM, a ibm.com jsou ochranné známky společnosti International Business Machines Corporation registrované v mnoha jurisdikcích na celém světě.
Java a všechny ochranné známky a loga založené na termínu Java jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Oracle a případně jejích příbuzných společností. Microsoft,
SharePoint, a Windows jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a případně v dalších jiných zemích. Další názvy produktů a služeb mohou být ochranné známky nebo známky služeb
IBM nebo jiných společností. Aktuální seznam ochranných známek IBM je k dispozici na webu “Copyright and trademark information” na adrese http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.
Číslo položky: CF3GTML
Vytištěno v Irsku.

Podobné dokumenty