ProgramVelikost: 3.65 MB

Komentáře

Transkript

ProgramVelikost: 3.65 MB
ČESKÁ ENDOKRINOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP
VE SPOLUPRÁCI SE SUBKATEDROU ENDOKRINOLOGIE LF UK
A 4. INTERNÍ HEMATOLOGICKOU KLINIKOU LF UK A FN V HRADCI KRÁLOVÉ
VI. HRADECKÝ
POSTGRADUÁLNÍ KURZ
V ENDOKRINOLOGII
15.–17. května 2014
Univerzita Hradec Králové, Hradecká 1227/4
Akce se koná pod záštitou
děkana LF UK v Hradci Králové
prof. MUDr. RNDr. Miroslava Červinky, CSc.
a ředitele FN v Hradci Králové
prof. MUDr. Romana Prymuly, CSc., Ph.D.
PROGRAM
www.gsymposion.cz
www.endokrinologie.cz
Programový a organizační výbor
prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.
prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.
prof. MUDr. Václav Hána, CSc.
MUDr. Božena Kalvachová, CSc.
MUDr. Dagmar Kodedová
prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.
prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.
Lokální
doc. MUDr. Zdena Límanová, CSc.
prof. MUDr. Josef Marek, DrSc.
MUDr. Ivana Plášilová
doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc.
doc. MUDr. Jana Vrbíková, Ph.D.
prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc.
organizační výbor
prof. MUDr. Jiří Horáček, CSc.
MUDr. Ioannis Svilias
prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.
MUDr. Jitka Čepková
MUDr. Filip Gabalec, Ph.D.
Organizační
sekretariát
Hana Středová
organizace kongresu
e-mail: [email protected]
Miroslava Kubátová
organizace kongresu
e-mail: [email protected]
registrace, ubytování
e-mail: [email protected]
Všeobecné informace
místo konání:
2
11.00 – 19.00 hodin
7.30 – 19.15 hodin
8.30 – 13.00 hodin
Registrační poplatky na místě
členové výboru ČES, vyzvaní řečníci
a mladí lékaři do 35 let, kterým byl udělen grant zdarma
členové ČES
1 800 Kč
nečlenové 2 000 Kč
doprovodná osoba 600 Kč
jednodenní účast
600 Kč
Platba registračního poplatku na místě je možná pouze v hotovosti v CZK.
Uhrazené registrační poplatky se v případě neúčasti nevracejí.
GALÉN-SYMPOSION s.r.o.
Břežanská 10, 100 00 Praha 10, tel.: 222 518 535
www.gsymposion.cz
Pavel Dubitzký
Registrace
čtvrtek 15. 5. 2014
pátek 16. 5. 2014
sobota 17. 5. 2014
Univerzita Hradec Králové, Hradecká 1227/4
datum konání:
15. května 2014 (od 14 hod.) – 17. května 2014 (do 12 hod.)
registrace:
foyer před Aulou (přednáškový sál) – přízemí
jednací sály: Aula (přednáškový sál) – přízemí
Učebna A2 – kazuistiky – přízemí
výstava firem: foyer před Aulou a přilehlé chodby – přízemí
občerstvení:
chodby v přízemí a v suterénu Hradecké univerzity
Registrační poplatek zahrnuje:
účast na odborném programu kongresu
občerstvení o přestávkách a oběd
kongresové materiály
volný vstup na výstavu firem
Stravování
Káva, občerstvení a lehký oběd se budou podávat o přestávkách v prostorách chodeb v přízemí
a v suterénu, v časech uvedených v odborném programu.
Certifikáty
Potvrzení o účasti a certifikáty se budou vydávat v sobotu u registrace po ukončení kurzu. V případě
osobního nevyzvednutí nebudou certifikáty zasílány poštou.
Jmenovky
Každý účastník kurzu včetně vystavovatelů obdrží při registraci jmenovku, která ho opravňuje
ke vstupu do kongresových prostor v budově Hradecké univerzity.
VIP, přednášející, předsedající, čestní členové ČES a SES, hosté
lékaři
vystavovatelé
Parkování
Parkování je zajištěno ZDARMA na parkovišti před Hradeckou univerzitou po celou dobu konání
kurzu (od čtvrtka 15. 5. do soboty 17. 5.). Parkovací karty opravňující k vjezdu na parkoviště jsou
k dostání u registrace.
3
Informace k aktivní účasti
Schéma odborného programu
Jednací jazyk
Jednacím jazykem kurzu je čeština a slovenština.
ČTVRTEK 15. května 2014
Informace pro přednášející
Sdělení prezentována na PC (dataprojektor) předávejte, prosím, na těchto nosičích: CD, DVD,
USB Flash.
Hradecká univerzita – AULA
Přednášky na médiích odevzdávejte, prosím, technické režii v jednotlivých sálech (Aula
a Učebna A2) nejpozději 60 min. před zahájením programu přednáškového bloku, ve kterém
bude Vaše sdělení prezentováno.
V případě pozdějšího předání Vaší prezentace nemůžeme garantovat její bezproblémový průběh.
Akreditovaná akce systému celoživotního vzdělávání je garantována ČLK a hodnocena kreditními body. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.
Společenský
čtvrtek 15. května
pátek 16. května
program
19.45 hod.
20.00 hod.
Poznámky
11.00 – 19.00
registrace
14.00 – 14.15
Slavnostní zahájení
14.15 – 15.00
Šilinkova přednáška: Subklinické tyreopatie
15.00 – 16.00
BLOK KOST
16.00 – 16.30
přestávka na kávu
16.30 – 18.50
BLOK NADLEDVINY
PÁTEK 16. května 2014
7.30 – 19.15
registrace
Hradecká univerzita – AULA
koncert v katedrále sv. Ducha
společenský večer s rautem v Novém Adalbertinu
vstupné 150 Kč
8.00 – 10.30
BLOK HYPOFÝZA
10.30 – 11.00
přestávka na kávu
11.00 – 13.30
BLOK DIABETES A METABOLISMUS
13.30 – 14.15
přestávka na oběd
14.15 – 15.00
Symposium společnosti NOVARTIS
15.00 – 17.00
BLOK ŠTÍTNÁ ŽLÁZA
17.00 – 17.30
přestávka na kávu
17.30 – 19.00
BLOK REPRODUKCE A STEROIDY
SOBOTA 17. května 2014
8.30 – 13.00
registrace / výdej certifikátů
Hradecká univerzita – AULA
9.00 – 10.15
BLOK ŠTÍTNÁ ŽLÁZA
10.15 – 11.00
přestávka na kávu
11.00 – 12.00
BLOK ŠTÍTNÁ ŽLÁZA – NÁDORY
12.00
4
Hradecká univerzita – UČEBNA A2
BLOK HYPOFÝZA
OSTATNÍ KAZUISTIKY
ukončení kurzu
5
Odborný program
Čtvrtek 15. KVĚTNA 2014
AULA
14.00 – 14.15
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
14.15 – 15.00
Šilinkova přednáška
předsedající: J. Marek
Subklinické tyreopatie
V. Zamrazil /Praha/
15.00 – 16.00
KOST
předsedající: V. Palička
15.00 – 15.30
Novinky v léčbě osteoporózy
V. Palička /Hradec Králové/
15.30 – 16.00
Novinky v dětské osteologii
M. Bayer /Hradec Králové/
16.00 – 16.30
16.30 – 18.50
Incidentalomy nadledvin
J. Čáp /Hradec Králové/
18.30 – 18.50
Amenorhea
L. Teslík /Praha/
Pátek 16. KVĚTNA 2014
AULA
8.00 – 10.30
HYPOFÝZA
předsedající: J. Lebl, V. Hána
8.00 – 8.30
RASopatie – nový pohled na staré nemoci
J. Lebl /Praha/
8.30 – 9.00
Hyponatrémie při tumorech v selární oblasti
V. Hána /Praha/
9.00 – 9.30
Méně obvyklé příčiny hypopituitarizmu
M. Kosák /Praha/
přestávka na kávu
9.30 – 10.00
Rezistentní prolaktinomy
J. Marek /Praha/
NADLEDVINY
předsedající: M. Kršek, R. Pomahačová
10.00 – 10.30
Incidentalomy hypofýzy
M. Kršek /Praha/
10.30 – 11.00
přestávka na kávu
11.00 – 13.30
DIABETES A METABOLISMUS
předsedající: B. Kalvachová, A. Šmahelová
11.00 – 11.30
Současná ambulantní péče o nemocné s diabetem 2. typu
A. Šmahelová /Hradec Králové/
11.30 – 12.00
Monitorování glykémie
J. Olšovský /Brno/
12.00 – 12.30
Poruchy funkce štítné žlázy ve vztahu k diabetu
K. Vondra /Praha/
16.30 – 17.00Testikulární „adrenal-rest“ tumory u CAH v dětském věku
a dospělosti
M. Šnajderová, V. Hána /Praha/
6
18.10 – 18.30
17.00 – 17.20
Kongenitální adrenální hyperplazie v dětském věku
S. Koloušková /Praha/
17.20 – 17.40
Kongenitální adrenální hyperplazie v dospělosti
J. Vrbíková /Praha/
17.40 – 18.10
Cushingův syndrom v dětství a dospělosti
R. Pomahačová /Plzeň/, M. Kršek /Praha/
7
12.30 – 13.00
Vitamin D u dětí a těhotných
B. Kalvachová /Praha/
13.00 – 13.30
Vitamin D a jeho úloha v osteologii
P. Broulík /Praha/
13.30 – 14.15
přestávka na oběd
14.15 – 15.00
Symposium společnosti NOVARTIS
Cushingova choroba, akromegalie a registr RESET
15.00 – 17.00
ŠTÍTNÁ ŽLÁZA
předsedající: M. Dvořáková, V. Zamrazil
Sobota 17. KVĚTNA 2014
9.00 – 10.15
9.00 – 9.15Vyšetření punktátu v diferenciální diagnostice patologických útvarů na krku – multidisciplinární přístup
P. Řehořková, A. Ryška, J. Krejsek, M. Koupilová, J. Čáp
/Hradec Králové/
15.00 – 15.30Nové poznatky v léčbě funkčních poruch
štítné žlázy
M. Dvořáková /Praha/
9.15 – 9.30
Vztah hormonů štítné žlázy k hemostáze a hemokoagulaci
I. Svilias, J. Horáček, J. Vižďa, J. Malý, P. Žák /Hradec Králové/
9.30 – 9.45
Mezioborová spolupráce v endokrinologické ambulanci
H. Munteanu, K. Starý, E. Kubátová /Brno/
9.45 – 10.00
Atypicky probíhající subakutní tyreoiditida – kazuistika
P. Pačesová /Praha/
15.30 – 16.00
Novinky v léčbě nádorů štítné žlázy
P. Vlček /Praha/
10.00 – 10.15
Agranulocytóza po tyreostatické léčbě
T. Grimmichová /Praha/
16.00 – 16.30
Tyreopatie v graviditě
Z. Límanová /Praha/
10.15 – 11.00
přestávka na kávu
16.30 – 17.00
Chirurgie štítné žlázy
J. Astl /Praha/
11.00 – 12.00
ŠTÍTNÁ ŽLÁZA – NÁDORY
předsedající: P. Vlček
17.00 – 17.30
přestávka na kávu
17.30 – 19.00
REPRODUKCE A STEROIDY
předsedající: T. Rešlová, J. Vrbíková
17.30 – 18.00
Hormonální antikoncepce
T. Rešlová /Hradec Králové/
18.00 – 18.30
Syndrom polycystických ovarií
J. Vrbíková /Praha/
18.30 – 19.00Steroidy a další hormony jako biomarkery
neuropsychiatrických onemocnění
R. Hampl /Praha/
11.00 – 11.15Je na místě léčba radiojódem u nemocných s nádorem
nejistého biologického potenciálu? Kazuistika.
M. Škácha /Praha/
11.15 – 11.30Metastáza papilárního karcinomu štítné žlázy do parotidy
a žádoucí i nežádoucí účinky její léčby radiojódem
E. Krčálová, J. Vižďa, J. Doležal, J. Horáček /Hradec Králové/
11.30 – 11.45
Hodgkinův lymfom pod obrazem strumy – kazuistika
I. Jakubíková, J. Čáp /Hradec Králové/
11.45 – 12.00Je vždy použití rekombinantního humánního TSH v léčbě
diferencovaného karcinomu štítné žlázy srovnatelné
s „klasickým“ využitím endogenní stimulace TSH v hypotyreóze? Kazuistika.
M. Macková, M. Škácha, P. Vlček /Praha/
12.00
8
ŠTÍTNÁ ŽLÁZA
předsedající: Z. Límanová, J. Jiskra
UKONČENÍ KURZU
9
Sobota 17. KVĚTNA 2014
Přehled sponzorů a vystavovatelů
UČEBNA A2
9.00 – 10.15
HYPOFÝZA
předsedající: J. Marek, J. Čáp
9.00 – 9.20
funkční adenomy vs. akromegalie – rozdílné profily exprese
A
somatostatinových, dopaminových a estrogenových
receptorů
F. Gabalec, M. Drastíková, M. Beránek, D. Netuka,
V. Masopust, T. Česák, J. Marek, J. Čáp /Hradec Králové/
ZLATÝ SPONZOR
STŘÍBRNÍ SPONZOŘI
9.20 – 9.40Lze u pacientů po operaci adenomu hypofýzy z časného
pooperačního kortizolu odhadnout pooperační hypokortikalizmus?
V. Hána jr., J. Ježková, M. Kosák, M. Kršek, J. Marek,
D. Netuka, M. Hill, V. Hána /Praha/
9.40 – 9.55
Akromegalie z pohledu osteologa
J. Lesná /Hradec Králové/
9.55 – 10.15
Hypopituitarismus s nečekaným rozuzlením
D. Langová /Zlín/
10.15 – 11.00
přestávka na kávu
11.00 – 12.00
OSTATNÍ KAZUISTIKY
předsedající: V. Weiss
11.00 – 11.15
Hypoglykemie jako manifestace MEN1
J. Čepková, J. Čáp /Hradec Králové/
11.15 – 11.30
Primární hyperparathyreóza v graviditě – kazuistika
P. Libánský, P. Broulík, M. Fialová, S. Adámek /Praha/
11.30 – 11.45
Neobvyklá příčina poruchy vědomí u 15ti leté dívky
P. Paterová, R. Pomahačová, J. Malý, K. Špidlenová /Plzeň/
11.45 – 12.00Čtyři závažné endokrinopatie u jedné pacientky během
jednoho roku
J. Krátký, V. Hána, J. Jiskra /Praha/
10
SPONZOŘI
VYSTAVOVATELÉ A OSTATNÍ
Amgen
Ferring Pharmaceuticals
Medonet
Sandoz
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
11
END13 EUT01
Zkrácená informace o přípravku Euthyrox 50, 75, 88, 100, 112, 125, 137, 150 a 200 mikrogramů, tablety: Složení: Jedna tableta obsahuje 50,
75, 88, 100, 112, 125, 137, 150 nebo 200 μg levothyroxinum natricum. Indikace: Euthyrox 50–200 mikrogramů: Léčba benigní eutyroidní strumy.
Profylaxe recidivy po strumektomii v závislosti na pooperačním hormonálním stavu. Substituční léčba hypotyreózy. Supresní léčba karcinomu štítné
žlázy. Euthyrox 50–100 mikrogramů: Konkomitantní suplementace během tyreostatické léčby hypertyreózy. Euthyrox 100/150/200 mikrogramů:
Supresní test v diagnostice štítné žlázy. Kontraindikace: Přípravek je kontraindikovaný u pacientů s hypersensitivitou na léčivou látku nebo jinou
složku přípravku. Neléčená adrenální a hypofyzární insufi cience a neléčená tyreotoxikóza. Léčba přípravkem Euthyrox nesmí být zahájena u akutního
infarktu myokardu, akutní myokarditidy a akutní pankarditidy. Kombinovaná léčba levothyroxinem a tyreostatikem pro hypertyreózu není indikována
během těhotenství. Upozornění: Před zahájením léčby hormony štítné žlázy nebo před provedením supresního testu v diagnostice štítné žlázy by
měla být vyloučena následující onemocnění nebo by měla být zahájena jejich léčba: ischemická choroba srdeční, angina pectoris, arterioskleróza,
hypertenze, hypofyzární insufi cience, adrenální insufi cience. Před zahájením léčby hormony štítné žlázy by také měla být vyloučena nebo léčena
tyroideální autonomie. Nežádoucí účinky: Při překročení individuálního limitu tolerance levothyroxinu sodného nebo po předávkování je možné, že
se vyskytnou následující klinické příznaky typické pro hypertyreózu, zvláště pokud se dávka na začátku léčby zvýší příliš rychle: srdeční arytmie
(např. fi brilace síní a extrasystoly), tachykardie, palpitace, anginózní stavy, cefalgie, svalová slabost a křeče, návaly horka, horečka, zvracení, poruchy
menstruace, pseudotumor cerebri, třes, neklid, nespavost, nadměrné pocení, úbytek tělesné hmotnosti, průjem. Interakce: Cholestyramin, kolestipol
inhibuje vstřebávání levothyroxinu. Levothyroxin může snižovat účinek antidiabetik. Účinek antikoagulační léčby může být zesílen. Inhibitory proteáz,
phenytoin, dikumarol, léky obsahující hliník, estrogeny, sertralin, sevelamer, inhibitory tyrosinkinázy, látky s obsahem sóji, glukokortikoidy, amiodaron,
beta-sympatolytika, kontrastní látky s jódem, salicyláty, klofi brát a vysoké dávky furosemidu ovlivňují účinek Euthyroxu. Dávkování: Pro dosažení
individuálních potřeb léčby každého pacienta jsou k dispozici tablety obsahující levothyroxin sodný v rozsahu od 50 do 200 mikrogramů. Pacienti
proto obvykle musí užívat pouze jednu tabletu denně. Individuální denní dávka by měla být stanovena na základě laboratorních a klinických vyšetření.
Jednorázová denní dávka se užívá ráno nalačno, půl hodiny před snídaní, zapíjí se tekutinou. Těhotenství a kojení: Léčba levothyroxinem by měla
být podávána shodně zvláště během těhotenství a kojení. Požadavky na dávkování se během těhotenství mohou dokonce zvýšit. Balení: 50 či 100
tablet dle jednotlivých sil, v blistru a papírové krabičce. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel registračního rozhodnutí: Merck KGaA,
Darmstadt, Německo. Registrační čísla: 56/804/92-A/C, 56/230/98-C, 56/460/11-C, 56/035/80-S/C, 56/461/11-C, 56/231/98-C, 56/462/11-C,
56/804/92-B/C, 56/463/11-C. Podmínky uchovávání: Uchovávat při teplotě do 25 °C. Uchovávejte vnitřní obal ve vnějším obalu, abyste svůj lék
chránili před světlem. Datum poslední revize textu: 20. 7. 2011. Výdej na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního
pojištění. Před předepsáním léku si, prosím, přečtěte úplnou informaci o přípravku. Úplnou informaci o přípravku poskytneme na adrese společnosti
Merck spol. s r.o., Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, tel: 272 084 211, www.merck.cz
CALCICHEW D3 Lemon 400 IU
Když o svý přemýšlíte
ch pa
c
s GEP ientech
NET..
.
Kombinace pro silné kosti
Suplemetace vápníkem+vitaminem D3:
• Snižuje riziko vzniku fraktur 2,3,4
• Je doporučenou součástí léčby osteoporózy 5
Od léčby symptomů k protinádorové terapii pacientů s GEP-NET Prokázané 66% snížení rizika progrese nádoru oproti placebu1
Pravidelné užívání suplementace vápníku a vitaminu D
při antiresorpční léčbě snižuje téměř o polovinu relativní riziko
vzniku dalších zlomenin vs. antiresorpční léčba samotná. 1
1,25
Relativní riziko vzniku nové fraktury
při antiresorpční léčbě v kombinaci s CaD3
1
-49,5 %
0,75
0,5
0,25
0
Antiresorpční léčba
bez suplementace CaD3
Antiresorpční léčba + CaD3
(kompliance >50%)
SÍLA, POSTAVENÁ
NA DŮKAZECH
Sandostatin® LAR 20 mg, Sandostatin® LAR 30 mg - prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi
ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU CALCICHEW D3 LEMON 400 IU.
Název přípravku: Calcichew D3 Lemon 400 IU. Léková forma: žvýkací tablety. Složení: 1 žvýkací tableta obsahuje: Calcium 500 mg (jako calcii carbonas 1250 mg), Colecalciferolum (vitamin D3)
400 IU/10 μg. Pomocné látky: aspartam, isomalt, sorbitol, sacharóza Indikace: Prevence a léčba při nedostatku vitaminu D a vápníku u starších pacientů. Vitamin D a vápník slouží jako doplněk při
léčbě osteoporózy u pacientů, u nichž hrozí nedostatek vitaminu D a vápníku. Dospělí a starší pacienti: Jedna žvýkací tableta 2krát denně Dávkování při poruše funkce jater: Není třeba upravovat
dávku. Dávkování při poruše funkce ledvin: Tablety Calcichew D3 Lemon 400 IU nemají být podávány pacientům s vážnou poruchou ledvin. Tablety Calcichew D3 Lemon 400 IU nejsou určeny pro
podávání dětem. Způsob podání: Tableta může být rozžvýkána, nebo rozpuštěna na jazyku. Kontraindikace: onemocnění a/nebo stavy způsobující hyperkalcémii a/nebo hyperkalciurii, nefrolitiáza,
hypervitaminóza D, přecitlivělost na účinnou látku nebo jakoukoliv z pomocných látek. Zvláštní upozornění: Při dlouhodobé léčbě je třeba sledovat hladinu kalcia v séru a monitorovat renální
funkce měřením kreatininu v séru, zejména u starších pacientů při souběžné léčbě srdečními glykosidy nebo diuretiky a u pacientů s velkým sklonem k tvorbě kamenů. V případě hyperkalcémie
nebo příznaků poruchy funkce ledvin by měla být snížena dávka, nebo přerušena léčba. Při podání vitaminu D je třeba věnovat zvýšenou pozornost pacientům s poruchou ledvin a sledovat hladiny
kalcia a fosfátů. Nebezpečí kalcifikace měkkých tkání je třeba vzít v úvahu. U pacientů se závažnou renální nedostatečností není vitamin D v podobě cholekalciferolu metabolizován normálně, proto
by měly být podány jiné formy vitaminu D. Opatrnosti je nutné dbát u pacientů trpících sarkoidózou z důvodu nebezpečí zvýšeného metabolismu vitaminu D a jeho přeměny na aktivní formu, dále
u imobilizovaných pacientů s osteoporózou vzhledem ke zvýšenému riziku hyperkalcémie. V případě užívání dalších přípravků obsahujících vitamin D je nutné často monitorovat hladiny kalcia
v séru a vylučování kalcia v moči. Další dávky kalcia nebo vitamin D by měly být podávány pod lékařským dohledem. Současné podávání tetracyklinových nebo chinolonových přípravků není
doporučováno, nebo je třeba zvláštní pozornosti při jejich současném použití. Tablety Calcichew D3 Lemon 400 IU obsahují aspartam, a neměly by být užívány pacienty s fenylketonurií. Tablety
Calcichew D3 Lemon 400 IU obsahují sorbitol, isomalt a sacharózu a neměly by být užívány pacienty s poruchami intolerance fruktózy, malabsorpcí fruktózy, malabsorpcí glukózy-galaktózy nebo
s nedostatečným vstřebáváním sacharózy- izomaltázy. Interakce: Z důvodu zvýšeného rizika hyperkalcémie by mělo být v průběhu souběžného užívání thiazidových diuretic pravidelně sledováno
kalcium v séru. Tetracyklinové přípravky měly být podávány nejméně 2 hodiny před nebo 4 až 6 hodin po orálním podání kalcia. Je-li současně užíván bisfosfonát, měl by být podán nejméně 1 hodinu
před podáním Calcichew D3 Lemon 400 IU. Při souběžné léčbě levothyroxinem může být jeho účinek snížen souběžným užíváním kalcia, proto je třeba mezi dávkami dodržet nejméně 4 hod
prodlevu. Při souběžné léčbě chinolonovými antibiotiky je třeba je podat nejméně 2 hodiny před a 4–6 hodin po podání přípravku Calcichew D3 Lemon 400 IU, aby se předešlo riziku snížení absorpce.
železo, zinek a stroncium ranelát užívat alespoň dvě hodiny před a nebo dvě hodiny po podání přípravku Calcichew D3 Lemon 400 IU, aby se předešlo riziku snížení absorpce. Hyperkalcémie může
zvýšit toxicitu srdečních glykosidů během léčby kalciem a vitaminem D. U pacientů by se měl sledovat EKG a hladina kalcia v séru. Těhotenství a kojení: Během těhotenství by denní dávka neměla
přesáhnout 1500 mg kalcia a 600 IU vitaminu D. Calcichew D3 Lemon 400 IU může být užíván v těhotenství při nedostatku kalcia a vitaminu D a může být užíván během kojení. Nežádoucí účinky:
Méně časté: hyperkalcémie a hyperkalciurie. Vzácné: zácpa, plynatost, nausea,bolesti břicha, průjem. Doba použitelnosti: HDPE obal 3 roky, blistr 2 roky. Uchovávání: HDPE obal: Uchovávejte
v uzavřeném původním obalu při teplotě do 30°C pro zajištění ochrany před světlem a vlhkem. Blistr: blistr uchovávejte v krabičce pro zajištění ochrany před světlem, při teplotě do 25°C. Chraňte před
vlhkem. Držitel rozhodnutí o registraci: Takeda Nycomed AS, Postboks 205, N-1372 Asker, Norsko Registrační číslo: 39/549/12-C. Datum poslední revize textu: 8.5.2013.
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojistění.
Před použitím se seznamte s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku.
Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o., Škrétova 490/12, 120 00 Praha 2
Složení: Léčivá látka: octreotidum 20 mg nebo 30 mg. Indikace: Léčba pacientů s akromegalií, kteří adekvátně reagovali na léčbu Sandostatinem. Léčba pacientů s akromegalií, u kterých je chirurgická léčba nebo radioterapie nevhodná nebo neúčinná nebo v mezidobí, než nastoupí plný účinek radioterapie. Potlačení symptomů souvisejících s funkčními gastro-entero-pankreatickými endokrinními nádory: karcinoidy vyvolávajícími karcinoidní syndrom, VIPomy, glukagonomy, gastrinomy/Zollinger-Ellisonův syndrom, inzulinomy, GRFomy. Pokročilé neuroendokrinní nádory středního střeva nebo neznámé lokalizace primárního nádoru. Dávkování: 20 mg nebo 30 mg každé 4 týdny formou i.m. injekce hluboko do gluteálního svalu. *U pacientů s akromegalií může být při nedostatečné odpovědi na léčbu dávka zvýšena až na 40 mg každé 4 týdny.* Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku. Zvláštní upozornění/opatření: Ženy s akromegalií ve fertilním věku by měly během léčby oktreotidem užívat adekvátní antikoncepci. *Během léčby oktreotidem musí být sledovány funkce jater.* U pacientů dlouhodobě léčených oktreotidem by měla být sledována funkce štítné žlázy. Byly hlášeny méně časté případy bradykardie. Může být nutná úprava dávkování léčivých přípravků jako jsou např. beta-blokátory, blokátory kalciového kanálu nebo látky kontrolující rovnováhu tekutin a elektrolytů. Před zahájením léčby a dále pak v 6měsíčních intervalech se doporučuje provádět UZ vyšetření žlučníku na přítomnost žlučových kamenů. Oktreotid může ovlivňovat regulaci glykemie. Doporučuje se pečlivé monitorování pacientů s diabetem mellitus I. i II. typu a pacientů s inzulinomy. Oktreotid může u některých pacientů měnit absorpci tuků. U některých pacientů léčených oktreotidem byly pozorovány snížené hladiny vitaminu B12 a abnormální Schillingův test. Interakce: Zhoršené vstřebávání cyklosporinu, cimetidinu; zvýšená biologická dostupnost bromokriptinu. Oktreotid může snižovat metabolickou clearance látek metabolizovaných enzymy cytochromu P450. Těhotenství a kojení: U těhotných a kojících žen smí být oktreotid podáván jen v krajně naléhavých případech. Nežádoucí účinky: Velmi časté: průjem, bolesti břicha, nauzea, zácpa, nadýmání, bolesti hlavy, cholelitiáza, hyperglykemie, lokální bolest v místě injekce. Časté: dyspepsie, zvracení, nadmutí břicha, steatorea, únik stolice, změna barvy stolice, závratě, hypotyreóza, porucha funkce štítné žlázy (např. pokles TSH, pokles celkového T4 a pokles volného T4), cholecystitis, žlučový písek, hyperbilirubinemie, hypoglykemie, porušená glukózová tolerance, anorexie, zvýšené hladiny transamináz, svědění, vyrážka, alopecie, dyspnoe, bradykardie. Podmínky uchovávání: Při teplotě 2 až 8°C (v chladničce), v původním obalu, chráněný před světlem. V den aplikace lze přípravek uchovávat při teplotě pod 25°C v původním obalu, suspenze musí být připravena bezprostředně před podáním. Dostupné lékové formy/balení: 1x 20 mg a 1x 30 mg (1 lahvička s lyofilizátem + 1 předplněná injekční stříkačka s rozpouštědlem).
Poznámka: Dříve než lék předepíšete, přečtěte si pečlivě úplnou informaci o přípravku. Reg.č.: Sandostatin LAR 20 mg: 56/125/00-C, Sandostatin LAR 30 mg: 56/126/00-C. Datum
registrace/prodloužení registrace: 1. 3. 2000/9. 10. 2013. Datum poslední revize textu SPC: 29. 1. 2014. Držitel rozhodnutí o registraci: Novartis s.r.o., Praha, ČR.
Přípravek je pouze na lékařský předpis, hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Úhrada přípravku z prostředků veřejného zdravotního pojištění pro indikaci „Pokročilé neuroendokrinní nádory středního střeva nebo neznámou lokalizací primárního nádoru“ dosud nebyla stanovena.
* Všimněte si prosím změny (změn) v informacích o léčivém přípravku.
Novartis, s. r. o. Pharma
Gemini, budova B, Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4
Czech Republic, Phone: +420 225 775 197
CZ1404198934/04/2014
Reference: 1. Adami S et. al. Fracture Incidence and Characterization in Patients with Osteoporosis treatment: The ICARO Study
Study. J Bone Miner Res 2006;21:1565-1570
2006;21:1565-1570. 22. Boonen
Boon S et al. Need to
Additional Calcium to reduce the Risk of Hip Fracture with vitamin D supplementation: Evidence from a Comparative Metaanalysis of Randomized Controlled trials. J Clin Endocrinol Metab 2007;92(4):
1415-23. 3. Avenell et al. Vitamin D and vitamin D analogues for preventing fractures associated with involutional and postmenopausal osteoporosis. Cochrane database of Systematic Reviews
2009, Issue 2.Art.No.: CD000227.DOI:10.1002/14651858. pub.3. 4. The DIPART Group. Patient level pooled analysis of 68500 patients from 7 major vitamin D fracture trials in US and Europe. BMJ
2010;340:b5463. 5. Doporučený diagnostický a léčebný postup SVL ČLS JEP, novelizace 2011.
Mapa
2
3
4
5
1
6
9
7
8
1. Hotel Vacek „Pod Věží“
2. Hotel U královny Elišky
3. Hotel Okresní dům
4. Hotel Grand
5. Hotel U České koruny
6. Hotel Nové Adalbertinum
7. Hotel Tereziánský dvůr
8. Univerzita Hradec Králové
9. Katedrální chrám sv. Ducha

Podobné dokumenty

č. 6/2013 - Praktický lékař

č. 6/2013 - Praktický lékař Doporučený postup péče o pacienty s diabetes mellitus pro praktické lékaře MUDr. Igor Karen koordinátor a autor Doporučeného postupu, praktický lékař pro dospělé, Benátky nad Jizerou 1 Karen, I. –...

Více

zde - KLT.cz

zde - KLT.cz - kvadruple test (hCG, AFP, uE3, inhibin A) - vyšetřování UZ „hard“ a „soft“ markerů • I + II trim. - sérum integrovaný (PAPP-A, f β-HCG, hCG, AFP, uE3) - plně integrovaný – vyhodnocení až po 2.tri...

Více

Glukóza v séru a v plazmě

Glukóza v séru a v plazmě známkami ze strany autonomního nervového systému (slabost, třes, studený pot, nauzea, pocit hladu, epigastrický diskomfort), doprovázený hypoglykemií (2,5 až 2,77 mmol/l) běžně v průběhu dne 4) hyp...

Více

Očkování proti rotativirovým nákazám pro kojence - JK

Očkování proti rotativirovým nákazám pro kojence - JK s exkrety. V klinických studiích byl přípravek RotaTeq podáván přibližně 1 000 dětem, které se narodily od 25. týdne do 36. týdne těhotenství. První očkovací dávka byla podána od 6. týdne po naroze...

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Hipoterapie probíhá na jízdárně U Cihelny ve spolupráci s jezdeckým klubem Mikulov zastoupeným Ing. Tomášem Hlavenkou. K dispozici jsou tři koně, kteří jsou k tomuto účelu vybráni. Na jízdárnu, kte...

Více

Březen 2012

Březen 2012 3. 5. 1998 byla provedena operace podle Whippleho (operaci provedl doc. MUDr. Ryska). Byly provedeny duodenohemipankreatektomie, cholecystektomie, anastomoza end to end pankreatikojejunální, end to...

Více