Osiva zeleniny - Bejo Bohemia sro

Komentáře

Transkript

Osiva zeleniny - Bejo Bohemia sro
Osiva zeleniny
Navštivte dny otev†ených dve†í Bejo
Každý rok bæhem
posledního týdne v zá†í na
našich pokusných parcelách ve
Warmenhuizen v Holandsku.
K vidæní jsou též pokusné
parcely ekologicky pæstované
zeleniny a doprovodná výstava
mechanizace pro zeliná†ství.
Jednatelem BEJO BOHEMIA s.r.o. je Ing.
OBSAH
Pavel Ryba
Brokolice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5
mobil: 602455636
Brukev (kedluben). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7
Celer bulvový. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9
Obchodní i administrativní
Celer †apíkatý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
záležitosti vy†izují.
Celer naŒový. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ing. Brigita Nováková
Cibule. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-15
a Ing. Lukáš Suchánek
Cibule na svazkování. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Cibule šalotka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Zodpovædným zástupcem pro oblast åechy je
ñekanka hlávková. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ing. Petr Hruša
ñekanka k rychlení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
mobil: 602303683
Endivie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Fenykl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Zodpovædným zástupcem pro oblast Moravy a
Kade†ávek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Slezska je Ing. Zdenæk Jára
Kapusta hlávková . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-21
mobil: 602708345
Kapusta rØžiåková. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
fax: 585387780
Koriandr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Kozliåek polníåek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Všichni naši pracovníci jsou p†ipraveni poradit åi pomoci Vám
Kvæták . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-24
ve všem, co se týká pæstování odrØd firem BEJO ZADEN a ENZA
Mrkev. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-29
ZADEN. Vaše objednávky i dotazy mØžete smærovat na kteroukoliv
z uvedených adres.
Okurky nakládaåky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Paprika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
UPOZORNøNÍ !
Petržel naŒová. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Všechny pæstitelské informace a doporuåení uvedená v tomto
Petržel koŒenová. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
katalogu vycházejí p†edevším z holandských zkušeností a proto
Pór. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33-34
je t†eba je p†izpØsobit p†edpisØm platným v ñR a konkrétním
podmínkám u každého pæstitele.
Rajåe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
¢edkviåka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Administrativní centrum,
¢epa salátová. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
sklad osiv a distribuce sídlí na adrese:
Špenát. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
BEJO BOHEMIA s.r.o.
Zelí hlávkové bílé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38-44
PodØlšany 49, 533 45 Opatovice nad Labem
Tel.: 466981140, 466981900
Fax: 466981901
Zelí hlávkové špiåaté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Zelí hlávkové åervené. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46-47
Website: www.bejo.cz
Zelí pekingské. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48-49
E-mail: [email protected]
Podmínky prodeje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
1
UŽITEñNÉ INFORMACE
NORMÁLNÍ OSIVO
insekticid proti larvám kvætilky cibulové. Jako vedlejší efekt tato
BEJO ZADEN dodává osivo svých odrØd do åeské republiky ve
úåinná látka omezuje také há¥átko Ditylenchus dipsaci.
standardní kvalitæ podle norem EU ve vlastním originálním balení.
Bejo Precision osivo mrkve s insekticidem Chlorfenvinfos (Birlane.)
BEJO PRECISION
Toto oznaåení nese osivo nejvyšší kvality. Pro takto oznaåené osivo
platí ty nejp†ísnæjší kvalitativní normy. Toto osivo má uniformní
Bejo dodává precisní osivo inkrustované insekticidem Chlorfenvinfos
proti larvám pochmurnatky mrkvové. Jde o dob†e výsevný
bezprašný produkt, který obsahuje také p†esná množství základních
velikost a vysokou klíåivost.
fungicidØ. První nálet pochmurnatky mrkvové se objevuje zpravidla
P¢EDKLÍñENÉ OSIVO
insekticidem od dubna (namísto použití granulí nebo post†iku).
P†edklíåení (priming) znamená aktivizaci procesu klíåení s cílem
zajistit rychlejší a vyrovnanæjší vzcházení po výsevu. Použití
p†edklíåeného osiva mØže zvýšit vyrovnanost porostu i výsledného
produktu a umožÿuje p†esnæjší naåasování herbicidních zásahØ.
Velice se osvædåilo použití p†edklíåeného osiva u výrobcØ sadby
póru a celeru, kde dochází ke zvýšení výtæžnosti a vyrovnanosti
sadby a k významnému zkrácení doby p†edpæstování. Prozatím je
dodáváno p†edklíåené osivo u mrkve, petržele, åekanky, celeru,
cibule a póru. Tato úprava se provádí pouze u osiv v kvalitæ BEJO
zaåátkem kvætna. Lze tedy doporuåit výsev osiva inkrustovaného
Doba úåinnosti inkrustace je srovnatelná s použitím granulovaného
insekticidu. Další aplikace insekticidu post†ikem mØže být nutná v
pozdæjší fázi vegetaåní doby.
DEFINICE
Rezistence
: Schopnost kultivaru zabránit rozvoji škØdce åi choroby bæhem celého nebo alespoÿ bæhem åásti rØstového období.
Náchylnost
: Odpovídá nulové úrovni rezistence kultivaru PRECISION (kromæ petržele).
vzhledem k udanému škØdci nebo chorobæ.
INKRUSTOVANÉ OSIVO (zelené)
50, ål. 14.
Základní inkrustace Bejo je tenká vrstva inkrustace obsahující
fungicidy. Tyto fungicidy chrání semenáåky p†ed infekcí pØdními
houbami bæhem klíåení. Základní inkrustace je prakticky bezprašná.
Toto je standardní ošet†ení všech Bejo osiv.
INKRUSTACE INSEKTICIDY (åervené)
Insekticidní inkrustace obsahuje nejen fungicidy, ale i insekticid.
Inkrustace insekticidem umožÿuje podstatnæ snížit množství
použitých ochranných látek.
Insekticidní inkrustace je možná u košŒálovin (s výjimkou
pekingského zelí), mrkve, cibule a póru. Tato inkrustace zajišŒuje
spolehlivou ochranu proti kvætilce zelné, pochmurnatce mrkvové a
kvætilce cibulové v raných stadiích porostu plodiny a zároveÿ brání
rozvoji populace škØdce.
Bejo Precision osivo košŒálovin s insekticidem Chlorpyrifos (Gigant)
Bejo dodává precisní osiva košŒálovin s insekticidní inkrustací proti
larvám kvætilky zelné. Tato inkrustace obsahuje rovnæž standardní
fungicidy. Insekticid Gigant smí být použit pro všechny druhy
košŒálovin s výjimkou pekingského zelí a kade†avé kapusty. Osivo s
touto úpravou je k dispozici pro mnoho odrØd kvætáku, brokolice,
rØžiåkové kapusty a hlávkového zelí.
Insekticidní inkrustace košŒálovin je doporuåena pro výsevy od 1.
b†ezna a zejména pro p†edpæstování sadby.
Bejo Precision osivo cibule s insekticidem Benfuracarb (Oncol).
Firmy Bejo a De Groot en Slot dodávají velký podíl osiva cibule
s inkrustací insekticidem. Jde o precisní osivo jehož inkrustace
obsahuje nejen fungicidy proti houbovým chorobám, ale také
2
Podrobnæji Všeobecné podmínky prodeje... str. POZOR!!!
Ve všech p†ípadech chemické ochrany rostlin je t†eba postupovat
dle Metodické p†íruåky ochrany rostlin, použít pouze povolené
p†ípravky a dodržet p†esnæ návod od výrobce.
UŽITEñNÉ INFORMACE
BEJO PROGRAM BIOOSIVA
POT¢EBA OSIV PRO P¢ESNÉ VÝSEVY
Již p†ed mnoha lety se Bejo stalo dØležitým dodavatelem
Jak je všeobecnæ známo, mØže vzhledem k rØzné velikosti semen
ekologických pæstitelØ. Protože ekopæstitelé požadují, aby jejich
stejné váhové množství osiva obsahovat rØzný poået semen.
výrobní proces byl kompletnæ ekologický, byl u Bejo rozbæhnut
Abychom vyšli vst†íc pot†ebám intenzivní zeliná†ské výroby, zavedli
program produkce bioosiva, který zahrnuje nejen ekologickou
jsme systém dodávky a prodeje osiv dle poåtu. Tak mØže pæstitel
produkci osiv stávajících odrØd, ale i šlechtæní odrØd nových a vývoj
nakoupit p†esnæ tolik osiva, kolik pot†ebuje. P†i výpoåtu pot†eby
nových ekologických metod ošet†ení osiva.
osiva na danou plochu mØžete vycházet z norem zpracovaných na
Šlechtæní se zamæ†uje kromæ kvalitního a vysokého výnosu na
základæ zkušeností holandských pæstitelØ.
získání vysoké p†irozené rezistence vØåi chorobám a škØdcØm,
10.000 semen p†i p†ímém výsevu dá okolo 5.000 rostlin.
na schopnost potlaåovat plevele a na silný ko†enový systém.
10.000 semen vysetých do pa†eništæ åi na záhon v nevytápæném
Jen odrØdy, které vyhoví tæmto požadavkØm, jsou za†azeny do
skleníku dá asi 6.000 rostlin.
programu produkce bioosiva.
10.000 semen vysetých na záhon ve vytápæném skleníku dá asi
V souåasné dobæ je na našich vlastních ekologicky
7.000 rostlin.
obhospoda†ovaných pozemcích ve Francii, Itálii, na Novém Zélandu
a v USA rozmnožováno více než 100 odrØd, které pokrývají celé
spektrum plodin, jimiž se Bejo zabývá.
V osivá†ské technologii Bejo pracuje na dalších inovacích úpravy
bioosiv. Nap†íklad provádí mo†ení horkou vodou nebo horkým
vzduchem na speciálním za†ízení, které samo vyvinulo. Dále se
zkoumají možnosti ošet†ení osiv užiteånými mikroorganismy a
probíhá certifikace procesu p†edkliåování osiv, aby bylo použitelné i
pro bioosiva.
Prodej bioosiv probíhá prost†ednictvím našich regionálních
zástupcØ v originálním balení s nezamænitelným designem. Všichni
naši prodejci jsou pravidelnæ školeni, aby byli schopni poskytovat
pot†ebnou poradenskou åinnost a zároveÿ zajišŒovat velmi dØležitou
komunikaci mezi pæstiteli a šlechtiteli.
Bioosivo je dodáváno s certifikátem Dutch EKO quality.
TABULKA POñTU ROSTLIN na 100 m2
cm.
10
15
20
25
30
40
50
60
70
80
90
100
10
10 000
6 666
5 000
4 000
3 333
2 500
2 000
1 666
1 428
1 250
1 111
1 000
15
6 666
4 444
3 333
2 666
2 222
1 666
1 333
1 111
952
833
740
666
20
5 000
3 333
2 500
2 000
1 666
1 250
1 000
833
714
625
555
500
25
4 000
2 666
2 000
1 600
1 333
1 000
800
666
571
500
444
400
30
3 333
2 222
1 666
1 333
1 111
833
666
555
476
416
370
333
35
2 857
1 905
1 428
1 143
952
714
571
476
408
357
317
286
40
2 500
1 666
1 250
1 000
833
625
500
416
357
312
277
250
45
2 222
1 481
1 111
889
740
556
444
370
317
278
247
222
50
2 000
1 333
1 000
800
666
500
400
333
285
250
222
200
55
1 818
1 212
909
727
606
454
363
303
259
227
202
182
60
1 666
1 111
833
666
555
416
333
277
238
208
185
166
65
1 538
1 026
769
615
513
385
308
256
220
192
171
154
70
1 428
952
714
571
476
357
285
238
204
178
158
142
75
1 333
889
667
533
444
333
267
222
190
167
148
133
80
1 250
833
625
500
416
312
250
208
178
156
138
125
90
1 111
740
555
444
370
277
222
185
158
138
123
111
100
1 000
666
500
400
333
250
200
166
142
125
111
100
3
Brokolice
Brassica oleracea L. var. cymosa Duch.
PøSTITELSKÉ INFORMACE
Pro letní a podzimní sklizeÿ na venkovním výsevním záhonæ 300-
PØda: Pro pæstování brokolice jsou vhodné všechny pØdy v dobré
400 s/m2
kondici, s dostateånæ vysokým pH (min 6)
P†i podzimním pæstování mØže být snížena hustota rostlin, aby se
zabránilo napadení houbovými a bakteriálními chorobami, na 60 x
Výživa: N - 250 kg N/ha (våetnæ pØdní zásoby) + 50 kg N 6 týdnØ
45 až 60 x 50 cm, to jest 37.000 resp. 33.000 rostlin/ha.
po výsadbæ
P - 75 kg P2O5/ha v dobrých podmínkách
Sklizeÿ: Doba skliznæ trvá asi 1 - 3 týdny. RØžice se †ežou ruånæ na
K - 250 kg K2O/ha
± 18 cm délky a ± 300 g hmotnosti. Boåní výhony, které se vyvíjejí
Mg - 100 kg MgO/ha
až po sklizni hlavní rØžice (± 50 g), mohou být též sklízeny a po
nækolika baleny do svazkØ. Tato dodateåná sklizeÿ vyžaduje však
mnoho ruåní práce. Pro uchování dobré kvality je nutno rØžice co
Osivo: HTS 3-6 g, 1 g = 150-350 semen
nejd†íve po sklizni zchladit.
P†edpæstování sadby: Pro ranou sklizeÿ ve vytápæném skleníku.
Teplota klíåení 18˚C, minimální teplota po vzejití 12˚C.
Výsev a výsadba:
Kultura
výsev
výsadba
sklizeÿ
spon
raná
1.-30.3.
1.-30.4.
15.-30.6.
50 x 50 cm
letní
1.4.-15.5.
1.5.-15.6.
5.7.-25.8.
50 x 50 cm
raná podzimní
15.5.-15.6.
15.6.-5.7.
25.8.-25.9.
50 x 50 cm
pozdní podzimní
15.6.-10.7.
5.7.-1.8.
25.9.-10.11.
50 x 50 cm
4
Brokolice
Brassica oleracea L. var. cymosa Duch.
Batavia F1 novinka
Coronado F1
Velmi raná odrØda produkující svætle zelené st†ednæ velké klenuté
Oblíbená polopozdní odrØda velmi robustního zdravého a vitálního
rØžice. Tvo†í ménæ boåních výhonØ. Uråena pro p†ímý konzum.
habitu. Vhodná pro letní až podzimní skliznæ. Coronado F1 vytvá†í
tæžké pevné, tmavæ zelené rØžice s jemnými poupaty. Doporuåena
pro p†ímý konzum a prØmyslové zpracování.
Lucky F1
Osvædåený poloraný hybrid vhodný pro ranæ letní a podzimní
skliznæ. Tento výnosný hybrid vytvá†í klenuté pevné rØžice s
jemnými poupaty. Vyznaåuje se vysokou tolerancí k houbovým
chorobám. Vhodný pro p†ímý konzum i pro prØmysl.
Belstar F1
Poloraná vzrØstná odrØda brokolice vhodná pro ranæ letní a
podzimní skliznæ. Vytvá†í pevné tæžké tmavæ zelené rØžice se
st†ednæ jemnými poupaty. Belstar F1 je zdravá odrØda odolná plísni
a prorØstání rØžic.
Beaumont F1 novinka
Perspektivní polopozdní odrØda pro podzimní skliznæ. Tato odrØda
tvo†í velké tmavæ zelené rØžice s ponækud vætšími poupaty. Velký
výnos rØžic vhodných jak pro p†ímý konzum, tak pro prØmysl.
Belsta r F 1
Nemá sklon k prorØstání rØžic listy.
Vegetaåní doba od výsadby
Užití
Období skliznæ
Batavia F1
OdrØda
65 dní
p†ímý konzum
jaro/podzim
Lucky F1
71 dní
p†ímý konzum/prØmysl
jaro/åasné léto/podzim
Belstar F1
73 dní
p†ímý konzum/prØmysl
åasné léto/léto/podzim
Beaumont F1
87 dní
p†ímý konzum/prØmysl
pozdní léto/podzim
Coronado F1
90 dní
p†ímý konzum/prØmysl
léto/podzim
Ba ta via F 1
5
Brukev (kedluben)
Brassica oleracea L. convar acephala (DC.)Alef. var. gongylodes
PøSTITELSKÉ INFORMACE
PØda: Má být hluboce propracovaná s dobrou zásobou živin, které
jsou p†ijatelné po celou vegetaåní dobu. Zejména dØležitá je zásoba
ho†åíku, která má být minimálnæ 100 kg/ha. Snáší vyšší obsah solí v
pØdæ i pæstování v pØdæ åerstvæ propa†ené.
Výživa: N - 100-125 kg N/ha (våetnæ pØdní zásoby) + 50 kg N na
p†ihnojení
P - 100 kg P2O5/ha
K - 200 kg K2O/ha
Osivo: HTS 3-5 g, 1 g = 200-300 semen
P†edpæstování: V závislosti na roåním období trvá p†edpæstování
sadby v zimæ 60-65 dní, pozdæji na ja†e se zkracuje až na 30 dní.
P†isvætlováním je možno dobu p†edpæstování zkrátit. Výsev do
sadbovaåØ (minisadba). Pro dosažení ranæjších sklizní se osvædåují
lisované balíåky vætších rozmærØ (4 x 4cm...). P†i p†edpæstování na
záhonæ sejeme cca 600 semen/m2.
P†ímý výsev: Používá se u brukve na prØmyslové zpracování.
OdrØda Kossak F1 se vysévá 1.4.-30.5. a jednotí na koneåných
50 x 35 cm, tj. 57.000 rostlin/ha, odrØdy s menší bulvou jako
Kompliment F1 se sejí vætšinou 15.6.-15.7. a jednotí na koneåných
50 x 20 cm = 100.000 rostlin/ha.
Pæstování: DØležitou podmínkou úspæchu je pravidelné a dostateåné
zásobení vodou a živinami. Brukev vyžaduje mnoho vody zejména
v období tvorby bulev od prØmæru 5 cm do doby asi týden p†ed
sklizní. V této dobæ je t†eba dodávat velké množství vody, zejména
za vyšších teplot. Jinak dochází ke stagnaci rØstu a po obnovení
zálivky k velkým ztrátám popraskáním bulev. P†i zvýšené zálivce
je též nutné zvýšit dodávku živin, hlavnæ dusíku, neboŒ jeho
nedostatek zpØsobený vyplavením má za následek p†íliš krátké listy
a horší chuŒ.
Po sklizni bulev s listy je t†eba zajistit rychlé zchlazení, neboŒ jinak
listy velice rychle vadnou.
OdrØda
Vegetaåní doba od výsadby
Výsev
Sklizeÿ
Spon v cm
Korist F1
65 dní
15.12.-15.7.
kvæten-listopad
30 x 30
Korridor F1
65 dní
15.12.-15.7.
kvæten-listopad
30 x 30
Konmar F1
66 dní
05.01.-15.07.
kvæten-listopad
30 x 30
Kordial F1
67 dní
10.3.-30.6.
åerven-listopad
35 x 30
Kompliment F1
67 dní
10.3.-30.6.
åerven-listopad
35 x 30
Kossak F1
130 dní
1.4.-30.5.
srpen-†íjen
50 x 35
70 dní
10.3.-15.6.
åerven-†íjen
35 x 30
bílá
modrá
Kolibri F1
6
Brukev (kedluben)
Brassica oleracea L. convar acephala (DC.)Alef. var. gongylodes
Korist F1
Kossak F1
Velmi raná odrØda pro polní pæstování i pro rychlení. Rovnomærnæ
Pozdní velmi produktivní odrØda bílé brukve typu Gigant uråená
dozrává. Bulva lehce zploštælá s velmi delikátní snæhobílou
pro prØmyslové zpracování, p†ímý konzum a skladování. Kulovité,
dužninou, která nemá sklon k d†evnatæní. Uråena pro p†ímý konzum
silnæ olistæné bulvy, dosahující hmotnosti až 3 kg, mohou být
i zpracování. Relativnæ dob†e snáší i horší pæstitelské zacházení.
sklízeny po dlouhou dobu. Vzhledem k velkému nárØstu hmoty
vyžaduje z dØvodu zabránæní praskání bulev pravidelné a plynulé
zásobení vodou a živinami.
Konmar F1
Raná odrØda bílého kedlubnu jež si velice rychle získala oblibu jak
u pæstitelØ tak u konzumentØ. Tmavæ zelené olistæní je vzp†ímené,
åímž odpadá problém se zalamováním †apíkØ p†i sklizni a sklizeÿ je
tak snadnæjší a rychlejší. Bulva je ploše kulovitá s k†ehkou dužninou
delikátní sladké chuti.
Ko ri st F 1
Korridor F1 novinka
Raná odrØda s tmavæ zelenými vzp†ímenými listy. Bulvy jsou ploše
kulovité s dobrou vnit†ní strukturou. Tato zdravá odrØda vydrží na
poli dlouho bez zmæny kvality.
K on ma r F1
Kolibri F1
Poloraná odrØda modré brukve pro pæstování ve volné pØdæ
i pro rychlení pod folií. Rostliny kompaktního vzrØstu mají
lehce zploštælou bulvu s dužninou vynikající chuti. Výnosnost a
Ko rri do r F 1 no v i nka
pækné vybarvení tvo†í tuto odrØdu zajímavou po celé pæstební
období. P†i p†edpæstování sadby pro nejranæjší skliznæ je vhodné
Kordial F1 novinka
Velmi perspektivní uniformní odrØda. Kordial F1 produkuje kvalitní
použít dodateåné p†isvætlování. Sníží se tím nebezpeåí výskytu
vysleplých rostlin.
bulvy ploše kulovitého tvaru. Dužnina je jemná a k†ehká. Tato
odrØda má tmavæ zelené silné vzp†ímené olistæní. Vhodná pro jarní,
letní i podzimní skliznæ na p†ímý konzum i zpracování.
Kompliment F1
Poloraný silnæ rostoucí hybrid bílé brukve uråený pro pozdnæ jarní,
letní a podzimní polní pæstování. Ploše-kulovité bulvy s výbornou
vnit†ní strukturou. Zdravæ rostoucí odrØda vhodná pro p†ímý
konzum a prØmyslové zpracování. Poptávka po Komplimentu F1
velmi rychle narØstá hlavnæ v obdobích s vyšší teplotou a vyšší
intenzitou sluneåního svitu, kdy si zachovává p†íznivý pomær mezi
velikostí bulvy a délkou olistæní, oproti raným odrØdám, které mají v
tomto období olistæní p†íliš slabé.
K olib r i F1
7
Celer bulvový
Apium graveolens L. var. rapaceum (Mill.)Gaud.
PøSTITELSKÉ INFORMACE
Celer vyžaduje pØdy s vysokým obsahem organické hmoty a dobrou
zásobou vápníku. P†i pæstování pro raný p†ímý konzum a pro sklizeÿ
†apíkØ využít spíše lehåí pØdy, pro celer ke skladování pØdy tæžší.
Nároky na zásobení vodou jsou vysoké, neboŒ produkuje velké
množství hmoty. Zásobení vodou musí být plynulé, jinak se zvyšuje
nebezpeåí åernání srdéåek.
Výživa: N - celkem cca 200 kg N/ha, v nækolika dávkách
P - 75-100 kg P2O5/ha p†i dostateåné zásobæ
K - 150-250 kg K2O/ha (celer není citlivý na chlór)
Mg - 100 kg MgO/ha
B - doplnit zejména na lehkých pØdách s vysokým pH
Osivo: HTS 0,35-0,50 g, 1 g = 2.000-2.800 semen
Výsev a výsadba: Výsev do truhlíku pro p†epichování 2 g/m2, 1g
= 1.200 rostlin. P†edpæstování sadby p†i teplotæ 20-22˚C, v noci
min. 18˚C, aby se zabránilo vybíhání do kvætu. P†edpæstování trvá
10 týdnØ na ja†e a cca 6 týdnØ v létæ. Otužování sadby po teplém
p†edpæstování týden p†ed výsadbou snížením teploty na 15˚C.
Výsadba do sponu 50 x 30 cm pro ranou sklizeÿ s natí, 50 x 40 cm
pro pozdní sklizeÿ.
Jak u bulvového tak i u †apíkatého celeru roste obliba p†edklíåeného
obalovaného osiva. Jeho použitím se zkrátí doba pot†ebná pro
Ilon a F1
p†edpæstování sadby, což má pozitivní vliv na její kvalitu i na úsporu
energie nutné k vytápæní pæstebních prostor. Podmínkou dodávky
je våasná objednávka (nejlépe 3 mæsíce p†ed plánovaným dnem
výsevu) .
Ilona F1
Raná hybridní odrØda celeru s vysokým výnosovým potenciálem
a odolností vybíhání do kvætu. Vytvá†í vzrØstné rostliny s tmavým
vzp†ímeným olistæním. Kulovité bulvy s vynikající vnit†ní barvou a
silnou pokožkou. Ilona F1 je vhodná pro p†ímý konzum, prØmyslové
zpracování a skladování. Doporuåena pro kontinentální klima.
Vegetaåní doba ± 141 dní od výsadby.
Balena F1 novinka
Nová hybridní odrØda celeru pro hlavní sklizeÿ s vynikající odolností
k vybíhání do kvætu. Kulaté bulvy nesou kompaktnæ rostoucí kratší
naŒ. Vhodná pro skliznæ na p†ímý konzum våetnæ svazkování i na
prØmyslové zpracování. Vegetaåní doba ± 142 dní od výsadby.
Rowena F1
Další z nové †ady hybridních odrØd celeru excelentní kvality
pro hlavní sklizeÿ. Rowena F1 produkuje hladké kulovité bulvy
velmi vyrovnané co do tvaru i velikosti. Olistæní je silné, odolnost
vybíhání dobrá. Díky kvalitæ dužniny a výnosu je velmi vhodná pro
prØmyslové zpracování. Vegetaåní doba ± 143 dní od výsadby.
8
R owen a F1
Celer bulvový
Apium graveolens L. var. rapaceum (Mill.)Gaud.
Brilliant
nep†íznivým podmínkám. Nádhernæ bílá dužnina bez tendence ke
Celer †apíkatý
zmænæ barvy po uva†ení. Zvláštæ vhodná pro prØmyslové zpracování
Apium graveolens L. var. dulce
Velmi výnosná odrØda s hladkou bulvou bez dutin. Odolná
a skladování. Doporuåujeme vysazovat pozdæji, aby se zamezilo
nachladnutí rostlin, které mØže mít za následek vybíhání do kvætu.
Vegetaåní doba ± 145 dní od výsadby.
Tango
OdrØda †apíkatého celeru s dlouhými velmi hladkými †apíky
Diamant
nádhernæ svætle zelené barvy. Atraktivní jednotnæ se vyvíjející
Vynikající odrØda pro p†ímý konzum, prØmyslové zpracování a
vzp†ímenæ rostoucí rostliny bez náchylnosti k tvorbæ boåních
pro velmi dlouhé skladování. Má kulovité, velké bulvy velmi pækné
výhonØ. Odolná vybíhání do kvætu. Pro zajištæní plynulých dodávek
barvy, bez tendence k tvorbæ dutin. Velmi snadno se sklízí a åistí,
na trh je možno pæstovat Tango i ve skleníku. Sklizeÿ cca 80 dní od
neboŒ bulvy vyånívají nad povrch pØdy. Vegetaåní doba ± 150 dní
výsadby.
od výsadby.
Základní pæstitelské informace jsou témæ† shodné s celerem
bulvovým. OdrØdy pro sklizeÿ †apíkØ se liší kratší vegetaåní dobou.
Výsadbu je nutno provést do hustšího sponu, aby †apíky byly pæknæ
vzp†ímené a co nejvíce vybælené. Pro ranou sklizeÿ 30 x 30 cm, 4
Celer naŒový
Apium graveolens L. var. secalinum
†ádky na 1,50 m záhon. Pro podzimní pæstování 30 x 35 cm, neboŒ
je vætší nebezpeåí výskytu septoriózy.
Amsterdamse Donkergroene – Safir
Vynikající odrØda naŒového celeru. Vitální rostliny s velkými listy
atraktivní tmavæ zelené barvy. Doporuåena pro p†ímý konzum i
prØmysl. Velmi dob†e obrØstá po sklizni. Vegetaåní doba cca 80 dní
od výsadby.
9
Cibule
Allium cepa L.
PøSTITELSKÉ INFORMACE
Skladování: Po naskladnæní je nutné dosoušení chladným nebo
PØda: Musí být propustná a dostateånæ strukturní s dobrou zásobou
p†ih†átým vzduchem (30˚C) až do doby, dokud není cibule zcela
živin. Min pH 5,5.
suchá - jestliže mneme kråek mezi prsty, už se nesmí svinovat.
Toto trvá asi 2-3 týdny, pak se snižuje teplota o 0,5˚C za den až na
Výživa: N - 100 kg N/ha (våetnæ pØdní zásoby)
požadovanou teplotu 3˚C na konci prosince.
P - 100 kg P2O5/ha
K - 200 kg K2O/ha
Co je Bejo/dGS-Precision
Bejo/dGS precision je kalibrované osivo jednotné velikosti, jeho£
Osivo: HTS 4-5 g, 1 g = 200-250 semen
klíåivost se pohybuje nad hranicí 90 %. Osivo má vysokou vitalitu
Balení: 250.000 semen = výsevní jednotka
a vyznaåuje se vyrovnaným vzcházením. Takto kvalitní osivo je
základem pro pæstování kvalitní cibule. P†i použití tohoto osiva se
Výsev: Co nejd†íve na ja†e do dostateånæ ulehlé pØdy do záhonØ
snižuje výsevek na 750.000 – 900.000 semen na hektar.
ší†e 1,5 m bu¥ 5 jedno†ádkØ, nebo 4 dvoj†ádky cca 40 semen na
1m †ádku = 25-30 rostlin. Vyséváme 3-5 jednotek/ha podle úrovnæ
p†edseŒové p†ípravy, kvality použitého osiva, doby a p†esnosti
POZOR!!!
Veškeré nep†esnosti v technologii pæstování (pozdní výsev,
výsevu. Hloubka výsevu ± 2 cm. Lze též užít systém širších záhonØ
zaplevelení, nedostatek vzduchu v pØdæ, špatný zdravotní stav,
(225cm) s 6 dvoj†ádky.
nevhodný termín skliznæ, poškození p†i sklizni...) mohou výraznæ
snížit skladovatelnost jinak velice dob†e skladovatelných odrØd.
Kultivace: Velkou pozornost je t†eba vænovat udržení dobré
provzdušnæné struktury pØdy po celou vegetaci - kyp†ení v p†ípadæ
tvo†ení škraloupu åi po závlaze.
Sklizeÿ: Správná doba skliznæ nastává, když 50 % polehlé natæ
odum†elo a cibule mají suchou slupku. P†ed nebo v prØbæhu
vyorávání mØže být naŒ odstranæna 8-10 cm nad kråkem. Toto
opat†ení usnadÿuje prosychání. Cibule mØže být bu¥ hned
odvážena, nebo mØže být ponechána na poli k proschnutí. Poåasí
však musí být suché! Manipulace s p†íliš suchou cibulí má negativní
vliv na kvalitu slupky (praská a svléká se). V p†ípadæ vlhkého
poåasí po vyorání dochází k vyššímu riziku napadení houbovými
chorobami (Botritis...), což snižuje kvalitu a skladovatelnost cibule.
10
PARTNEŘI VE ŠLECHTĚNĺ ALLIUM
Cibule
Allium cepa L.
Hyskin F1
Hypark F1 novinka
Armstrong F1
Polopozdní Rijnsburský hybrid s tmavou zdravou vzp†ímenou
Populární pozdní hybrid typu Rijnsburské produkující vysoký výnos
natí. Tvo†í pæknæ kulaté pevné cibule. Vhodný pro dlouhodobé
pevných cibulí s nækolika silnými slupkami a tenkým kråkem. Vysoká
skladování.
uniformita ve tvaru a dozrávání. Velmi pozdæ raší a proto je vhodný
pro dlouhodobé skladování.
Hyskin F1
vyrovnané cibule slámovæ žluté barvy s tenkým kråkem a
ODR¥DY TYPU RIJNSBURGER - ODR¥DY VELMI
DLOUHÉHO DNE
vynikající skladovatelností. Uråen pro velmi dlouhé skladování.
vhodné pro pæstování v oblasti mezi 50. - 60. stupnæm severní ší†ky
Výnosný polopozdní hybrid Rijnsburgského typu produkující
Nejpæstovanæjší odrØda v Holandsku a v posledních letech roste její
Vysvætlivky k tabulce:
obliba i v ñR.
Výnos - åíslo vyjad†uje pomær mezi odrØdami
Hybelle F1
Kvalita slupky - stupnæ 1 - 10, vyšší åíslo znamená lepší kvalitu
Poloraný hybrid Rijnsburského typu. Výnosná odrØda produkující
slupky zjišŒovanou ve skladu v mæsíci kvætnu
pevné cibule s velmi pevnou slupkou. Má silnæjší ko†enový systém.
Odolnost prorØstání - stupnæ 1 - 10, vyšší åíslo znamená vyšší
Doporuåena pro velmi dlouhé skladování.
odolnost rašení cibulí zjišŒovanou ve skladu v mæsíci kvætnu
Pevnost - stupnæ 1 - 10, vyšší åíslo znamená vætší pevnost cibulí
Hyfield F1
Poznámka: Veškerá åísla uvedená v této tabulce jsou založena na
Oblíbený polopozdní vysoce výnosný Rijnsburský hybrid uråený pro
zprØmærovaných výsledcích pokusØ firmy Bejo Zaden v Holandsku.
dlouhodobé skladování. Velmi vyrovnaný ve tvaru a v dozrávání.
Dosahuje výborných výsledkØ jak na Moravæ tak v åechách.
OdrØda
Vegetaåní doba
Výnos v %
Kvalita slupky v
kvætnu
ProrØstání v kvætnu
Pevnost
Obsah sušiny
Spirit F1
103 dní
101
5
5
7
10,6 %
Hypark F1
144 dní
104
9
8
8
11,5 %
Hyskin F1
147 dní
104
6
8
8
11,8 %
Hybelle F1
150 dní
105
7
8
8
11,7 %
Hyfield F1
156 dní
104
7
8
7
11,5 %
Armstrong F1
165 dní
102
8
8
8
11,5 %
150 dní
100
5
7
6
13,3 %
150 dní
85
-
-
-
14,4 %
ñervená
Red Baron
bílá
Albion F1
11
Cibule
Allium cepa L.
ODR¥DY POLODLOUHÉHO A DLOUHÉHO DNE vhodné pro pæstování v oblasti mezi 45. - 55. stupnæm severní ší†ky
OdrØda
Musica F1
Vegetaåní doba
Výnos v %
Kvalita slupky v
b†eznu
ProrØstání v b†eznu
Pevnost
Obsah sušiny
90 dní
130
-
-
6
6,9 %
Talon F1
97 dní
116
8
9
8
11,5 %
Spirit F1
101 dní
107
8
8
8
11,2 %
Sangro F1
104 dní
106
7
9
8
10,6 %
Tamara F1
109 dní
112
8
9
8
11,3 %
Calibra F1
113 dní
126
7
7
7
11,0 %
Sedona F1
116 dní
130
6
7
8
10,1 %
Daytona F1
117 dní
125
7
8
9
10,2 %
Manas F1
119 dní
127
7
8
9
10,0 %
Legend F1
121 dní
128
8
9
8
9,6 %
Citation F1
123 dní
140
6
8
8
8,0 %
Red Wing F1
111 dní
111
7
9
8
12,2 %
Redfort F1
115 dní
102
8
8
7
11,9 %
ñervená
Vysvætlivky k tabulce:
avšak s horší kvalitou slupky. Produkuje ménæ pálivé velké kulaté
cibule nevhodné pro delší skladování. Uråena pro velmi rané ruåní
Výnos - åíslo vyjad†uje pomær mezi odrØdami
skliznæ pro p†ímý konzum „sladších“ cibulí a na loupání. Tolerantní
Kvalita slupky - stupnæ 1 - 10, vyšší åíslo znamená lepší kvalitu
k fusariu a „rØžovæní ko†enØ“.
slupky zjišŒovanou ve skladu v mæsíci b†eznu
Odolnost prorØstání - stupnæ 1 - 10, vyšší åíslo znamená vyšší
Talon F1 novinka
odolnost rašení cibulí zjišŒovanou ve skladu v mæsíci b†eznu
Velmi výnosný hybrid „amerického“ typu pro oblasti polodlouhého
a dlouhého dne. Talon F1 produkuje kulaté žlutohnædé cibule s
Pevnost - stupnæ 1 - 10, vyšší åíslo znamená vætší pevnost cibulí
dobrou slupkou. Vhodný pro dlouhé skladování.
Poznámka: Veškerá åísla uvedená v této tabulce jsou založena na
Spirit F1
zprØmærovaných výsledcích pokusØ firmy Bejo Zaden v Evropæ a
USA.
Musica F1
V ñR velmi populární raná odrØda spojující vlastnosti Americké a
Rijnsburské cibule. Dosahuje stabilnæ vysokých výnosØ, vyrovnaného
t†ídæní a výborné skladovatelnosti.
Je ploše kulovitá, hnædožlutá s tenkým kråkem a má kvalitní silnou
OdrØda typu „Lyria“ uråená pro oblasti polodlouhého dne. V našich
slupku, která dob†e drží, takže cibule je pevná a pækná i po dlouhém
oblastech velmi raná, velmi výnosná se silným ko†enovým systémem,
skladování.
12
Cibule
Allium cepa L.
Sangro F1 novinka
Nová raná velmi plastická odrØda typu Spirit F1. Cibule jsou
kulaté s pevnæ p†iléhající slupkou žlutohnædé barvy. Výborná
skladovatelnost.
Ma n a s F1
Daytona F1
Polopozdní velmi výnosný hybrid cibule odolný fusarióze a vysoce
tolerantní “rØžovæní ko†enØ”. Z tæchto dØvodØ se obzvláštæ hodí do
jižních oblastí republiky, kam ji lze plnæ doporuåit. Vysoké výnosy
dává i v oblastech severních, kde je však u této odrØdy vyšší riziko
vybíhání do kvætu. Vytvá†í veliké cibule s pevnou žlutohnædou
Sangro F1
slupkou s vynikajícími vlastnostmi pro skladování. Silný ko†enový
systém zajišŒuje vysoké výnosy i v suchých oblastech. Vyžaduje
Tamara F1
intenzivnæjší ochranu proti listovým chorobám. Oblíbená na
Produktivní raná odrØda st†ednæ dlouhého dne. Vyrovnané cibule
loupání.
kulovitého tvaru mají pevnou slupku žlutohnædé barvy. P†i t†ídæní
má vyšší podíl velkých cibulí. Jde o odrØdu se silným ko†enovým
systémem tolerantní k “rØžovæní ko†enØ” a Fusariu. V podmínkách
Legend F1
Polopozdní odrØda polodlouhého dne s velmi silným zeleným
ñR p†ichází do skliznæ v srpnu p†ed p†íchodem dešŒØ, což výraznæ
vzp†ímeným olistæním. Cibule kulovitého tvaru mají bronzovou
zjednodušuje sklizeÿ a zvyšuje skladovatelnost. Vhodná pro velmi
až hnædou barvu. Dosahuje velmi vysokých výnosØ cibulí vætšího
dlouhé skladování.
kalibru. Silný ko†enový systém a výborná skladovatelnost. Tolerantní
“rØžovæní ko†enØ”.
Citation F1 novinka
Polopozdní španælský typ cibule s velmi vysokým výnosem. Velké
kulaté cibule s bronzovou slupkou jsou vhodné ke st†ednædobému
skladování. Citation F1 vykazuje vysokou odolnost jak horkému
poåasí tak pØdním houbovým chorobám. OdrØdy se „španælskou
a italskou krví“ je pro dosažení kvalitní slupky vhodné sklízet p†ed
T am ara F 1
Sedona F1
Velmi výnosná odrØda typu Daytona se silnými ko†eny. Sedona F1
dosažením plné zralosti, neboŒ každý d隌 åi závlaha po období
sucha, kdy je již vytvo†ena slupka, zpØsobí nový silný nárØst hmoty
a tím i prasknutí slupky.
vyniká kombinací výnosu a dobré skladovatelnosti kulatých
žlutohnædých cibulí. V extrémnæ suchých letech pat†í v ñR
nejvýnosnæjším odrØdám. Tolerantní fusariu a „rØžovæní ko†enØ“.
Calibra F1 novinka
Nová raná velmi produktivní odrØda cibule pro oblasti
polodlouhého dne. Díky silnému ko†enovému systému vytvá†í
vætšinou kulaté cibule vætšího kalibru. Skladovatelná.
Manas F1
Vysoce produktivní odrØda polodlouhého dne s velmi silným
ko†enovým systémem. Jde opæt o typ Daytona tvo†ící velké cibule
s kvalitní slupkou. Vhodná pro dlouhé skladování. Velmi odolná
„rØžovæní ko†enØ“a suchu. K dispozici je i sazeåka v programu
Quality Inside s tepelným ošet†ením proti vybíhání do kvætu.
Leg en d F 1
13
Cibule
Allium cepa L.
„QUALITY
INSIDE“
ODR¥DY K PøSTOVÁNÍ ZE SAZEñKY
Již dlouho zaujímá šlechtitelský tým firem Bejo Zaden a De Groot en
Radar
Slot vedoucí pozici ve šlechtæní odrØd cibule pro výrobu sazeåky.
Tuto ozimou odrØdu lze pæstovat i ze sazeåky vysazované v zá†í
Naše nejnovæjší odrØdy jsou uvádæny na trh v podobæ sazeåky pod
(tuto sazeåku nelze skladovat), neboŒ se vyznaåuje vysokou
znaåkou „Quality inside“.
odolností k vybíhání do kvætu a je o 1-2 týdny ranæjší než ostatní
Co znamená „Quality inside“?
odrØdy z jarní výsadby. P†i tomto zpØsobu pæstování se však nehodí
• Unikátní genotyp nejnovæjších odrØd.
k dlouhodobému skladování.
• Pæstování a dodávky sazeåky v systému †ízení kvality firmy Bejo,
což znamená:
Centurion F1
• RØstové podmínky a vše chny pæstitelské zásahy jsou
Poloraná hybridní odrØda s kulatými cibulemi velmi dobré jakosti.
Úspæšné spojení ranosti a vysokého výnosu. Pro vysoký obsah
registrovány.
sušiny lze tuto odrØdu využít na sušení. Vhodná k dlouhodobému
• Zdravotní stav: produkåní pozemky jsou peålivæ vybrány
skladování.
s ohledem na škØdce a choroby a každá partie sazeåky je
kontrolována bæhem rØstu i po sklizni.
• Jsou dodrženy všechny standardy a metodiky Naktuinbouw.
Hercules F1
• Dodávky s certifikátem kvality.
Poloraná výnosná odrØda pro pæstování ze sazeåky. Tvo†í kulovité
• Pæstování i dodávky sazeåky probíhají v uzav†eném cíleném
žlutohnædé cibule. Výborný zdravotní stav, odolnost vybíhání do
systému. Dodávky jsou plnæ vysledovatelné od produkce
kvætu a vynikající kvalita pro skladování åiní tuto odrØdu atraktivní
osiva ke sklizni sazeåky a p†es skladování až na místo dodávky.
pro každého pæstitele.
• P†esná kalibrace sazeåky dle velikosti
Stur BC 20
• Informace o poåtu cibulek v jednom kilogramu.
Polopozdní sazeåková odrØda. Kulovitý tvar cibulí, odolnost kvetení
• Poradenská åinnost našich specialistØ.
a vysoký výnos.
Poznámka: Veškerá åísla uvedená v této tabulce jsou založena na
Forum F1
zprØmærovaných výsledcích pokusØ firmy Bejo Zaden v Holandsku.
Raná odrØda sazeåkové cibule. Vhodná pro p†ímý konzum. Forum
F1 vytvá†í kulaté cibule s dobrou tolerancí k vybíhání do kvætu.
Troy F1
Nová velmi raná odrØda. Produkuje ploše kulovité až kulaté cibule
se žlutou slupkou. Vhodná pro p†ímý konzum. Výborná odolnost
vybíhání do kvætu. Pokusy ukázaly, že Troy F1 lze pæstovat také jako
velmi ranou cibuli ze sazeåky v ozimém cyklu.
Hercules F1
žlutá ozimá
žlutá
žlutá
žlutá
žlutá
španælská
åervená
åervená
Troy F1
Forum F1
Hercules F1
Stur BC 20
Hytech F1
Manas F1
Reddawn F1
Hyred F1
Ranost
14,5
14
12,0
11,7
11,0
11
12,3
11,0
Výnos
110
90
100
100
110
120
103
105
Slupka
-
-
8
8
8
7
6
8
OdrØda
Skladovatelnost
-
-
9
8
8
7
-
9
Pevnost
6
6
8
8
8
7
6
7
Odolnost kvetení
++
+
++
++
osæt†ena
osæt†ena
osæt†ena
osæt†ena
Sušina
14,5
14,5
15,4
15,6
13,3
12,2
13,0
15,0
Štiplavost
4,7
4,7
5,0
5,0
4,2
3,8
3,7
4,9
Vysvætlivky k tabulce
Výnos:
åíslo vyjad†uje pomær mezi odrØdami
Kvalita slupky:
stupnæ 1 - 10, vyšší åíslo znamená lepší kvalitu slupky zjišŒ ovanou ve skladu v mæsíci kvætnu
Skladovatelnost:
stupnæ 1 - 10, vyšší åíslo znamená vyšší odolnost rašení cibulí zjišŒovanou ve skladu v mæsíci kvætnu
Pevnos:
stupnæ 1 - 10, vyšší åíslo znamená vætší pevnost cibulí
Odolnost kvetení:
pozn. prep. znamená, že sazeåka je tepelnæ ošet†ena.
14
Cibule
Allium cepa L.
OdrØda
Ranost
Výnos v %
Pevnost
Slupka
Odolnost vybíhání
Sušina v %
Sibir
15,0
88
6
4
7
8,8
Element F1
14,4
96
7
5
7
9,1
Olympic F1
14,2
100
7
5
8
9,0
Swift
12,8
104
7
6
7
9,0
Radar
12,5
106
7
7
9
10,0
Electric
11,5
108
6
7
8
10
Glacier
13,4
102
5
4
6
10,3
BAREVNÉ ODR¥DY
Vysvætlivky k tabulce:
Ranost - åíslo o 1,0 bodu vyšší znamená že odrØdu lze sklízet o 1
týden d†íve
Redwing F1
Raná hybridní odrØda pro oblasti st†ednæ dlouhého dne tolerantní k
Fusariu. Olistæní je tmavæ zelené, vzp†ímené. Redwing F1 produkuje
kulaté cibule krásnæ lesklé åervené barvy. Produktivní odrØda velmi
vhodná ke skladování.
Výnos - åíslo vyjad†uje pomær mezi odrØdami
Pevnost - stupnæ 1 - 10, vyšší åíslo znamená vætší pevnost cibulí
Slupka - stupnæ 1 - 10, vyšší åíslo znamená lepší kvalitu slupky
zjišŒovanou po sklizni
Odolnost vybíhání - stupnæ 1 - 10, vyšší åíslo znamená vyšší
odolnost vybíhání do kvætu
Redfort F1
St†ednæ raná odrØda pro oblasti polodlouhého dne. Cibule jsou
tmavæ åervené kulaté až oválné. Dobrá odolnost vybíhání do kvætu,
vysoký výnos. Vhodná pro st†ednæ dlouhé skladování.
Poznámka: Veškerá åísla uvedená v této tabulce jsou založena na
zprØmærovaných výsledcích pokusØ firmy Bejo Zaden v Itálii a
Næmecku.
Z širokého sortimentu žlutých, åervených i bílých odrØd firmy BEJO
Red Baron
ZADEN jsme pro Vás vybrali následující:
Polopozdní odrØda velmi dlouhého dne s okrouhlými lehce
zploštælými cibulemi a intenzívním tmavoåerveným vybarvením
nejen na povrchu, ale pozdæji i na vnit†ních suknicích. Uråena pro
p†ímý konzum, ale také se dob†e skladuje. MØže být pæstována i ze
sazeåky.
Sibir novinka
Tato nová nehybridní odrØda je uråena pro pæstitele kte†í
up†ednostÿují ranost. Jde o nejranæjší odrØdu sortimentu. Tvo†í
vyrovnané kulaté cibule se slabší natí.
Albion F1
ñistæ bílá odrØda cibule, která má z bílých odrØd nejlepší
skladovatelnost. Výnosná, kulatá a velmi vyrovnaná. P†i sklizni je
nejvhodnæjší technologie dosušení ve skladu, aby se zabránilo
zelenání cibulí na slunci. Pro svØj vysoký obsah sušiny (13-15 %) se
ideálnæ hodí pro sušení.
ODR¥DY P¢EZIMUJÍCÍ
Element F1 novinka
Velmi raný hybrid „japonského“ typu vhodný pro p†ezimování.
Tvo†í kulaté vyrovnané cibule. Ranost a vysoká odolnost vyzimování
jsou vlastnosti, které ocení nejeden pæstitel.
Olympic F1
Velmi raná hybridní odrØda pro p†ezimování. Kulaté pevné cibule
žluté barvy. Výnosná. Velmi dob†e p†ezimuje. Lze pæstovat i ze
Ozimá cibule se stala tržnæ velmi zajímavou plodinou, neboŒ je
sazeåky.
schopna skliznæ ještæ d†íve, než cibule ze sazeåky. Podmínkou
dobrého p†ezimování je dob†e založený porost, který dosáhne
na podzim optimální vývojové fáze. Výsev je t†eba provést podle
místních podmínek, v ñR p†ibližnæ v rozmezí 10.8.-27.8. (p†íliš åasný
výsev mØže zpØsobit vybíhání do kvætu, p†íliš pozdní vymrznutí
slabých rostlin). Je t†eba dbát na våasnou a dostateånou p†ípravu
pØdy p†ed setím a ihned po výsevu zajistit závlahu, neboŒ zpravidla
v této dobæ není dostatek srážek. Pouze våasné a stejnomærné vzejití
mØže zajistit vyrovnaný, dostateånæ hustý a správnæ vyvinutý porost,
který dá na ja†e vysoký výnos. Poslední dobou je nutné ošet†ení
porostØ proti t†ásnænce a plísni cibulové již koncem léta a na podzim.
15
Cibule
Allium cepa L.
ODR¥DY P¢EZIMUJÍCÍ
Swift
Oblíbená raná odrØda s lehce zploštælou cibulí zlatožluté barvy s
tenkou slupkou. P†i své ranosti dává dostateånæ vysoké výnosy.
Vysoká odolnost nízkým teplotám a vybíhání do kvætu. Swift má
vyrovnanæjší kulatæjší cibule a je výnosnæjší než ostatní odrØdy
stejného typu. Pat†í dlouhodobæ k nejlépe p†ezimujícím odrØdám
v podmínkách ñR. Díky rychlému vývoji silné natæ je vhodná i pro
rané svazkování.
b†eznu až dubnu. P†ezimované výsevy nelze doporuåit pro zvýšené
vybíhání do kvætu.
Parade
Stále velmi populární odrØda bez jakékoliv tvorby cibulí. Listy jsou
vzp†ímené zdravé intenzivnæ tmavæ zelené barvy. Vybælená åást je
pomærnæ dlouhá. Vegetaåní doba ± 75 dní.
Performer
Tato atraktivní nová odrØda se vØåi odrØdæ Parade liší raností,
Radar
Standardní polopozdní odrØda s kulovitou cibulí. Vysoký výnos a
pevná slupka jsou výraznou výhodou p†i mechanizované sklizni,
celkovæ nižším kompaktnæjším rØstem a vætším kontrastem mezi
zá†ivæ bílou a tmavæ zelenou åástí listØ. Vhodná pro produkci
kratších tæžkých svazkØ. Vegetaåní doba ±70 dní.
neboŒ nedochází k takovému poškození cibulí, jako u jiných odrØd
s tenkou slupkou. Pro dobré p†ezimování je vhodné volit ranæjší
výsev a dobrou péåi po výsevu (zálivka, výživa...), aby byly rostliny
dostateånæ silné p†ed p†íchodem zimy.Velmi vysoká odolnost
vybíhání do kvætu. Radar lze krátkodobæ skladovat, což u ozimých
cibulí není bæžná vlastnost.
Electric
Polopozdní åervená odrØda ozimé cibule se silnými zdravými listy a
vysokou odolností k vybíhání do kvætu. Uråena pro p†ímou spot†ebu
a svazkování.
Glacier
Cibule na svazkování – ozimá
Allium cepa L.
Bgs 209 novinka
Bílá cibule uråená pro rané svazkování po p†ezimování. Olistæní
je velmi tmavé, vzp†ímené a zdravé. Kontrast mezi malými bílými
cibulkami a tmavæ zelenou åástí listØ åiní svazky z této odrØdy velmi
atraktivními pro zákazníky.
Velmi raná odrØda ozimé cibule atraktivní bílé barvy s tmavæ
zelenými pevnými vzp†ímenými listy. Cibule jsou kulaté ménæ
náchylné k zelenání. Uråena pro p†ímou spot†ebu a zvláštæ pro
velmi rané svazkování.
Cibule šalotka – ze semene
Allium ascalonicum L.
Cibule na svazkování
PøSTITELSKÉ INFORMACE
Allium fistulosum
pæstování ze semene, což p†ináší mnohé výhody. Tuto šalotku lze
Šlechtitelé Groot en Slot a Bejo Zaden vyšlechtili odrØdy šalotky k
pæstovat na stejných pØdách a podobným zpØsobem jako normální
Tato u nás stále populárnæjší zelenina je pro svØj obsah vitamínØ,
minerálních a jiných pro zdraví ålovæka dØležitých látek vítaným
zpest†ením trhu.
Pro pæstování svazkové cibule jsou vhodné lehåí na organickou
hmotu bohaté pØdy. pH nad 5,5.
Výživa: N - 100 kg N/ha p†ed setím + 40 kg N/ha 5 týdnØ po
výsevu
P - 75 kg P2O5/ha
K - 200 kg K2O/ha
Mn - 1 x za 14 dní listová výživa
Obvykle se vysévá do záhonØ 1,5 m širokých v 6 - 8 †ádcích.
Výsevek 2,5 milionu semen/ha. Možno pæstovat celoroånæ, pouze
pro nejranæjší skliznæ se vysévá do balíåkØ ve skleníku s výsadbou v
16
setou cibuli. Vætšinou se vysévá do záhonØ 1,5 m širokých, 5 †ádkØ
na záhon, 90 semen na bæžný metr †ádku, což odpovídá výsevku asi
3 mil. semen/ha.
Výživa: N - 60 kg/ha
P - 100 kg P2O5/ha
K - 240 kg K2O/ha
Vhodné odrØdy Vám v p†ípadæ Vašeho zájmu rádi doporuåíme.
ñekanka
Cichorium intybus L.
BEJO ZADEN disponuje mnoha odrØdami ve všech pæstovaných
TYP ñERVENÝ - TREVISO
typech rodu Cichorium - åekanka hlávková åervená - typ radicchio
i treviso, hlávková zelená, åekanka k rychlení i endivie. Protože však
všechny tyto zeleniny pat†í v åeské republice k málo pæstovaným,
Fiero
OdrØda åervené åekanky typu „Treviso“ pro letní a podzimní
sklizeÿ. Produkuje dlouhé válcovité st†ednæ silné hlávky tmavæ
uvádíme pouze p†íklady.
åervené barvy s jemnou žilnatinou. Kromæ p†ímého konzumu je
velmi vhodná též pro prØmyslové zpracování do míchaných salátØ.
HLÁVKOVÁ ñEKANKA
Vegetaåní doba ± 112 dní.
PøSTITELSKÉ INFORMACE
Pro pæstování hlávkové åekanky jsou vhodné všechny typy pØd v
TYP ZELENÝ
dobré kondici. Ménæ vhodné jsou p†ehnojené pØdy. K dosažení
Virtus
tmavæ åervené barvy a dob†e utvá†ených hlávek je nutný rozdíl
Poloraná odrØda s válcovitými pæknæ vyrovnanými hlávkami jasnæ
mezi denní a noåní teplotou 8-10˚C. Noåní teploty se smí
zelené barvy s malou listovou manžetou. Výška 30-35 cm. Dob†e
pohybovat v rozmezí 8-15˚C. Optimální denní teplota je okolo
snáší letní horka. Výsadba od poåátku åervna do sponu 30 x 30 cm,
25˚C. Teploty pod 8˚C mohou zpØsobit zastavení rØstu a vývoje.
Aby se zabránilo vybíhání do kvætu, je t†eba zajistit teplotu po celou
sklizeÿ v srpnu.
dobu p†edpæstování minimálnæ 20˚C a rané kultury p†ed výsadbou
neotužovat. Dále je t†eba vylouåit i další stressové situace bæhem
vegetace, které mohou být p†íåinou vybíhání - nap†. vysoké teploty,
nedostatek vláhy.
Osivo: HTS 1,1-1,5 g, 1 g = 660-900 semen
Výživa: N - 150-200 kg N/ha (våetnæ pØdní zásoby) 50 % p†ed
výsadbou, zbytek ve dvou dávkách na list
P - 100-125 kg P2O5/ha
K - 100-150 kg K2O/ha
Ca - musí být dostateånæ p†ístupný
TYP ñERVENÝ - RADICCHIO ROSSO
Indigo
Rychle rostoucí odrØda vytvá†ející uniformní pomærnæ vyšší rostliny.
Vhodná pro ranæ letní, letní i podzimní pæstování. Indigo je
tolerantní vybíhání do kvætu a vnit†nímu hnædnutí hlávek. Hlávky
jsou kulaté atraktivní åervené barvy obklopené zelenou manžetou.
Výsev b†ezen – åerven, sklizeÿ åerven – zá†í. Vegetaåní doba ± 68
dní od výsadby.
Vir tus
Indi go
Výsev a výsadba:
Kultura
výsev
výsadba
dnØ
spon v cm
raná pod krytem
1.3.-15.4.
1.4.-10.5.
70-85
30 x 30
letní
15.4.-15.6.
10.5.-10.7.
65-70
30 x 35
podzimní
15.6.-10.7.
10.7.- 1.8.
90-110
30 x 35
P†ímý výsev: Možný od åervna, 50 x 15 cm , vyjednotit na 25 cm
17
ñekanka
Cichorium intybus L.
ñEKANKA K RYCHLENÍ
Blinker novinka
ñekankové puky, které jsou velmi hodnotnou åerstvou zeleninou
OdrØda pro rané a st†ednæ rané hydroponické rychlení. Puky jsou
zvláštæ v zimním období, si i u nás získaly dostateånou oblibu.
tæžké vyrovnané soudkovitého tvaru s pevnæ p†iléhajícími listy.
Bohužel, pæstování a rychlení åekanky u nás stagnuje. Firma BEJO
Velmi vysoký podíl pukØ nejvyšší jakosti.
ZADEN má k dispozici celou škálu hybridØ vhodných pro rychlení
od zá†í až do srpna p†íštího roku.
Monroe
V p†ípadæ zájmu o další informace, prosím kontaktujte naše
Raná odrØda produkující dlouhé pevné puky atraktivní tmavæ
zástupce.
åervené barvy s bílými cévami.
Endivie (štærbák)
Cichorium endivia var. latifolium
Endivie se pæstuje za podobných podmínek jako salát. Ve výživæ je
Z množství odrØd nabízených firmou
však citlivá na nedostatek ho†åíku, proto doporuåujeme preventivnæ
BEJO ZADEN vybíráme následující:
hnojit 100 kg MgO/ha. P†i p†edpæstování sadby je t†eba dodržet
vyšší teploty: bæhem klíåení 20-22˚C, po zbytek p†edpæstování
Eros
minimálnæ 13˚C. Bæhem zimního p†edpæstování ve skleníku je
OdrØda širokolistého typu, která se vyznaåuje velmi vitálním
vhodné i p†isvætlování. Spot†eba osiva na 1 ha: p†i p†edpæstování
vzp†ímeným vzrØstem. Rychle se tvo†ící hlávky s pæknæ vyplnæným,
pod sklem 350-450 g, ze 100 g osiva se získá cca 25.000 rostlin. Na
žlutým srdíåkem. Dob†e uzav†ená báze a její vzp†ímený rØst snižují
výsevním záhonu je t†eba 300 g semen na 250 m2. Pro p†ímý výsev
riziko podehnívání. Vegetaåní doba 69 dní od výsadby.
1-1,5 kg/ha.
Spon 30 x 30 až 35 x 40 cm.
Géante Maraîchère - Bossa
Širokolistá odrØda s mírnæ vzp†ímenými listy, báze rostliny dob†e
uzav†ená. MØže být použita pro rané letní a rané podzimní skliznæ
na p†ímý konzum i pro zpracování. Je výnosná a dob†e odolává
listovým hnilobám. Vegetaåní doba 66 dní od výsadby.
18
Fenykl
Foeniculum vulgare Miller
U nás zatím málo rozší†ená zelenina, která vyniká svou aromatickou
chutí. Pæstuje se jak pod sklem, tak venku. Osivo má HTS 4-6 g, v
1 g je 160-250 semen. Výsev 10.3.-1.7., 20 g/m2. Podmínkou je
p†edpæstování p†i teplotæ nad 20˚C, jinak vybíhá do kvætu. Na pole
se vysazuje po 15.5. do sponu 30 x 25 cm. Ze 100 m2 možno získat
150-200 kg vybælených „hlíz“.
Floro F1 novinka
Velmi vyrovnaná výnosná odrØda pro jarní, letní a podzimní
pæstování. Floro produkuje excelentní bílé bulvy tolerantní k
vybíhání do kvætu. Bulvy jsou odolné praskání a hnædnutí okrajØ.
V p†ípadæ zájmu lze dodat i další odrØdy z bohatého sortimentu
firmy BEJO ZADEN.
Flor o F1 n ovin ka
Kade†ávek (kapusta kade†avá)
Brassica oleracea L. var. acephala
Tato åasto opomíjená zelenina má nejvyšší obsah vlákniny ze všech
zelenin a svým vysokým obsahem vitamínu C se v zimních mæsících
†adí mezi nejhodnotnæjší potraviny. Pro podzimní sklizeÿ vyséváme
v kvætnu, pro sklizeÿ zimní v åervnu. P†edpæstované rostliny
vysazujeme do sponu 65 x 50 cm. Listy se sklízí odspodu postupnæ,
pro prØmyslové zpracování jednorázovæ.
Z našeho bohatého sortimentu zelených a åervených odrØd
uvádíme jednu z nejvíce zimovzdorných.
Winterbor F1
St†ednæ vysoký hybrid s tmavozeleným olistæním. Velmi dob†e
odolává mrazu. Hodí se ke sklizni od listopadu do b†ezna. V
prØbæhu zimy listy ménæ žloutnou než u jiných odrØd.
Winterbor F1
19
Kapusta hlávková
Brassica oleracea L.convar. capitata (L.)Alef. var. sabauda L.
PøSTITELSKÉ INFORMACE
Comparsa F1
PØda: Raná kapusta vyžaduje lehké pØdy, kapusta pro podzimní
Velmi raná hybridní odrØda pro nejranæjší skliznæ. Kompaktní oválnæ
a zimní sklizeÿ by se mæla pæstovat na pØdách tæžších. pH 6-7.
kulovité hlávky s krátkým košŒálem. Doporuåena pro hustší výsadby
Kapusta pro skladování musí rØst pomalu a pravidelnæ. Pro zimní
až 60.000 rostlin na hektar. Odolná Fusariu.
typy musí mít pØda dostateånou vodní kapacitu.
Samantha F1 novinka
Výživa: Obdobná jako u hlávkového zelí.
Nová raná odrØda kapusty se špiåatým tvarem hlávky. Hlávky
jsou menší s menší listovou manžetou, což umožÿuje hustší spon
Osivo: HTS 3-5 g, 1 g = 200-300 semen
výsadby. Též manipulaåní a dopravní náklady na hlávku se snižují.
Uråena pro p†ímý konzum. Atraktivní novinka pro „supermarkety“.
Výsev a výsadba: Jednoznaånæ je t†eba dát p†ednost p†edpæstování
sadby a výsadbæ p†ed p†ímým výsevem. P†edpæstování je možné jak
v kazetách - minisadba, tak v pa†eništi åi na výsevním záhonu.
Zimní kapusta se v Holandsku sklízí od prosince do b†ezna. V našich
podmínkách lze doporuåit sklizeÿ do konce ledna pokud nehrozí
mrazy pod -15˚C nebo náhlé zmæny teplot.
Famosa F1
Raná odrØda pro letní sklizeÿ. Roste rychle a vytvá†í svæže zelené,
pevné, pæknæ kulaté hlávky se zelenou manžetou. Vhodná pro hustší
výsadbu. Vyrovnaná a výnosná. Vydrží déle na poli ve zralosti.
Melissa F1
Skladování: Dlouhodobé skladování v klimatizovaných skladech
do b†ezna až dubna p†i -0,5˚C až -1,5˚C a vysoké relativní vlhkosti.
Hlávky by mæly být pevné, plnæ vyvinuté a nep†ezrálé.
Poloraná odrØda pro ranæ podzimní sklizeÿ. Pevné hlávky s
tmavozelenou manžetou a hustou vnit†ní strukturou. Lze ji pæstovat
i v hustším sponu, až 60.000 rostlin/ha. Je ménæ napadána mšicí.
Z pozdních výsadeb je dob†e skladovatelná. Odolná Fusariu. I když
jde o pomærnæ ranou odrØdu, p†esto nemá sklon k praskání hlávek.
åasto užívána i k prØmyslovému zpracování.
Kultura
výsev
výsadba
sklizeÿ
spon
rostlin/ha
Raná
15.1.-15.2.
15.3.-15.4.
1.6.-15.7.
50 x 45 cm
44.000
Letní
15.-30.3.
15.4.15.5.
1.8.-30.9.
50 x 50 cm
40.000
Podzimní
1.-30.5.
15.6.-15.7.
1.10.-30.11.
50 x 50 cm
40.000
25.4.-15.5.
15.6.-15.7.
1.12.-30.1.
50 x 60 cm
33.300
Zimní
Sa ma n th a F1 n ovin ka
20
Kapusta hlávková
Brassica oleracea L.convar. capitata (L.)Alef. var. sabauda L.
Sabro sa F 1
OdrØda
Fir en sa F1
Vegetaåní doba od výsadby
Doporuåený spon v cm
Poznámka
Comparsa F1
65 dní
40 x 40
Velmi raná, pevné hlávky
Samantha F1
70 dní
40 x 40
Špiåaté hlávky pro p†ímý konzum
Famosa F1
70 dní
50 x 50
Raná, tmavæ zelená
Melissa F1
80 dní
50 x 50
Z pozdní výsadby lze skladovat
Sabrosa F1
97 dní
50 x 50
Velmi hustá vnit†ní struktura
Ovasa F1
100 dní
60 x 50
Pro p†ímý konzum/prØmysl
Firensa F1
120 dní
60 x 50
Jemnæ bublinatá, odolná mrazu
Wirosa F1
137 dní
60 x 50
Odolná mrazu, skladovatelná
Visa F1
147 dní
60 x 50
Kompaktní, odolná mrazu,
skladovatelná
Sabrosa F1
Wirosa F1
Nový typ kapusty s hustou vnit†ní strukturou a velkou objemovou
Velmi populární pozdní odrØda pro podzimní a zimní skliznæ.
hmotností hlávek. Barva je šedozelená. Vhodná pro pozdnæ letní a
Vykazuje pozoruhodnou odolnost nep†íznivým povætrnostním
podzimní skliznæ. Též lze pæstovat v hustém sponu. podmínkám. Snáší mrazy až do -15˚C, v závislosti na stupni zralosti.
Tvo†í kulovité, šedozelené, jemnæ bublinaté hlávky, jejichž velikost
Ovasa F1
a vyrovnanost jsou ideální pro zimní trh. V chlazených skladech
Polopozdní velmi vyrovnaná a výnosná odrØda pro podzimní
mØže být skladována až 10 týdnØ. Zkušenosti z let s mírnou zimou
sklizeÿ. Ploše kulovité, šedozelené, jemnæ bublinaté hlávky na
ukazují, že zdravá a nep†ezrálá Wirosa F1 se dá sklízet p†ímo z pole
kratším košŒálu se vzp†ímenou manžetou vydrží velmi dlouho na
až do konce února. I na chudších pØdách dává uspokojivé výnosy.
poli. Velmi dobrý zdravotní stav.
Visa F1
Firensa F1
OdrØda kapusty pro pozdní skliznæ, skladování v chlazených
Pozdní podzimní hybrid s pæknou vnit†ní strukturou a krátkým
skladech a v mírných zimách i p†ezimování. Vytvá†í menší
košŒálem. Tmavæ zelené jemnæ bublinaté listy, silný kompaktní rØst
šedozelené kompaktní hlávky s hustou vnit†ní strukturou a krátkým
a dobrá odolnost mrazu.
košŒálem. Odolná praskání hlávek.
21
Kapusta rØžiåková
Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC.
PøSTITELSKÉ INFORMACE
PØda: Vhodné jsou témæ† všechny pØdy s dostateånæ vysokým pH.
Na rašelinných a humusem bohatých pØdách vykazuje kapusta p†íliš
bujný rØst.
Výživa: N - 150-200 kg N/ha (våetnæ pØdní zásoby) + 2 x 40 kg N/
ha na list
P - 125 kg P2O5/ha
K - 250 kg K2O/ha
Mg - 50 kg MgO/ha
Na velmi dob†e zásobených pØdách mØže být základní hnojení
podstatnæ sníženo.
Osivo: HTS 2,9-4,5 g, 1 g = 220-350 semen
Diablo F1
Pæstiteli i zpracovateli velmi oblíbená raná odrØda odolná Fusariu.
Sklizeÿ 155 dní od výsadby. Vytvá†í silný stonek s poåetnými dob†e
rozmístænými rØžiåkami nejvyšší kvality. Výnosná odrØda vhodná
pro mechanizované i ruåní skliznæ, neboŒ rØžiåky se velmi snadno
sklízí. Vydrží dlouho na poli bez ztráty kvality.
Koriandr
Kozlíåek polníåek
Coriandrum sativum
Valerianella locusta (L.) Laterr.
PøSTITELSKÉ INFORMACE
PøSTITELSKÉ INFORMACE
Výsev: P†i pæstování na naŒ je výsevek ± 50-70 kg osiva/ha, p†i
pæstování na semeno ± 20 kg/ha. Hloubka výsevu 1 – 2 cm.
Sklizeÿ: 4-8 týdnØ od výsevu. Pæstování od jara do podzimu na
poli, výsevy od poloviny †íjna ve skleníku åi foliovníku se sklizní v
b†eznu. NaŒ se sklízí p†i výšce porostu 12-15 cm, váže se do svazkØ
po 100-200g. Produkt nesmí obsahovat vykvetlé rostliny. Po sklizni
je vhodné svazky zchladit a co nejrychleji dodat spot†ebiteli.
Osivo: HTS 4-10 g, 1 g = 100 - 250 semen
Polníåek lze pæstovat na všech typech pØd, vyjma zasolených. ñím
Caribe
teplota klíåení je 15-17°C. P†i zásobæ N-min nad 100 kg/ha v zónæ
Rychle rostoucí odrØda s pomærnæ pomalým vybíháním do kvætu.
Širokolistý typ s tmavæ zelenými listy. Vegetaåní doba ± 60 dní od
výsevu.
0-30cm není vhodné na tæchto pØdách polníåek pæstovat. Porost
Delfino novinka
se vážou celé rostliny, u†íznuté tæsnæ pod povrchem pØdy, do svazkØ.
Rychle rostoucí raná pomalu kvetoucí odrØda s jemnæ dælenými listy
intenzivnæ zelené barvy.
Výživa: N - 60 kg/ha
lehåí pØda, tím kratší vegetaåní doba. Výsevek se †ídí typem odrØdy a
skliznæ. P†i použití krátkolistých odrØd a p†i sklizni mladých rostlin je
výsevek vyšší než p†i použití dlouholistých odrØd nebo p†i sklizni plnæ
vyvinutých rostlin. U krátkolistých 300-350 semen/m² u dlouholistých
do 300 semen/m². Výsev 1-2cm hluboko v sezónæ na pole do †ádkØ
10-15 cm vzdálených, od poloviny zá†í do konce †íjna pod sklo do
†ádkØ 8-10 cm. Polníåek vydrží slabé mrazy do - 5°C. Optimální
polníåku by mæl být suchý, proto zalévat ráno aby co nejrychleji oschl.
Sklizeÿ je velmi nároåná na ruåní práci. Sklízí se bu¥ pouze listy nebo
P - 40 kg P2O5/ha
K - 100 kg K2O/ha
Osivo: HTS 0,9-1,5 g, 1 g = 700-1100 semen
Masse
Raná odrØda s velmi tmavými hladkými polodlouhými listy. Dobrá
C ari be
22
odolnost plísni a Phomæ. Silná odrØda.
Kvæták
Brassica oleracea L. var. botrytis (L.)
PøSTITELSKÉ INFORMACE
PØda: Pro ranou produkci lehké typy pØd. Pro letní a podzimní
sklizeÿ jsou vhodné všechny pØdní typy dostateånæ humózních a
úrodných pØd.
Výživa: N - 250 kg/ha (våetnæ pØdní zásoby) + 50 kg N/ha 6 týdnØ
po výsadbæ.
P - 75 kg P2O5/ha
K - 250 kg K2O/ha v síranové formæ, neboŒ kvæták je citlivý na chlór.
Dále je t†eba zajistit dostateånou zásobu stopových prvkØ, bóru a
molybdenu.
Osivo: HTS 2,7-3,5 g, 1 g = 250-300 semen
P†edpæstování: Raný v rašelinových balíåcích nebo kazetách, použít
kalibrované osivo. Raný výsev - teplota do vzejití ± 15˚C. Pozdæji
12˚C. Letní + podzimní, v chladném skleníku åi na venkovním
výsevním záhonæ se snímatelnou pokrývkou. Hloubka setí: 1 - 1,5
cm, mezi†ádková vzdálenost 5 cm, 500-600 s/m2= 250 - 300
rostlin.
Týden p†ed výsadbou by mæly být sazenice otuženy na místæ
chránæném p†ed vætrem, kroupami, deštæm a sluneåním svitem. P†i
p†edpæstování na venkovním záhonæ otužování není nutné.
F1 HYBRIDY
Ovied o F1 n ovin ka
Oviedo F1 novinka
Nová nejranæjší odrØda firmy Bejo uråená pro nejranæjší skliznæ v
krytých prostorách i na poli. Produkuje pevné dob†e stavæné lehåí
bílé rØžice. Olistæní je slabší. Vyrovnaná sklizeÿ. Uråena pro pæstitele
pro næž je ranost základním požadavkem.
Stargate F1
Velmi raný hybrid uråený pro nejranæjší skliznæ. Vzp†ímené
svætlezelené olistæní dob†e kryje rØžici. Bílé velmi pevné rØžice.
Sevilla F1 novinka
Nová perspektivní odrØda pro rané a letní pæstování na p†ímý
konzum. Sevilla F1 tvo†í st†ednæ velké velmi dob†e kryté rØžice, jež si
udržují pevnost a bílou barvu i za horkého poåasí. Stavba rostliny je
silná se silnými vzp†ímenými tmavæ zelenými listy. Ménæ náchylná k
zahnívání košŒálØ.
Flamenco F1
Hybrid vhodný pro rané i letní skliznæ. Flamenco je bujná odrØda se
vzp†ímenými listy a dobrým krytím rØžic. Odolná mechovatæní.
Flamenco F1
23
Kvæták
Brassica oleracea L. var. botrytis (L.)
Ver on ica F1 n ovin ka
Skywalker F1
Skywalker F1
F1 HYBRIDY
Skywalker F1 je úspæšný pozdní hybrid vhodný pro podzimní produkci.
Encanto F1
Výnosná odrØda pro pozdní jarní a ranæ letní skliznæ. Tvo†í velmi
dob†e kryté bílé rØžice odolné mechovatæní. Vynikající kvalita rØžic
ústí ve vysoké procento tržního zboží. Roste dob†e i za vysokých
teplot.
Velmi vitální rostliny se zdravými vzp†ímenými listy vytvá†í atraktivní
pevné bílé velmi dob†e kryté rØžice prvot†ídní kvality. Poptávka po této
odrØdæ velmi rychle roste v mnoha zemích våetnæ ñR.
Veronica F1 novinka
Nový spolehlivý hybrid typu „romanesco“ pro pozdnæ letní
Jerez F1
Oblíbený hybrid pro jarní, letní a ranæ podzimní skliznæ. Tvo†í
zdravé vzrØstné rostliny jež zakládají rØžice i za vyšších teplot. Dob†e
kryje rØžici. Odolný mechovatæní. Vhodný pro p†ímý konzum i pro
prØmysl.
a podzimní skliznæ. Vykazuje vysokou odolnost nep†íznivým
podmínkám i houbovým chorobám. Pæknæ tvarované jasnæ zelené
væžiåky dælají z Veroniky velmi atraktivní odrØdu pro spot†ebitele.
Vysoká odolnost Fusariu.
NEHYBRIDNÍ ODR¥DY
Altamira F1 novinka
Oblíbená odrØda pro pozdnæ letní a podzimní pæstování. Tato
snadno pæstovatelná odrØda tvo†í velké tæžké rØžice dob†e kryté
velkými listy. Vhodná pro p†ímý konzum a prØmyslové zpracování.
Amazing
Populární poloraná odrØda vhodná pro letní sklizeÿ. Silné,
vzp†ímenæ rostoucí rostliny vytvá†ejí snæhobílé, dob†e chránæné
rØžice. Lépe odolává mechovatæní a žloutnutí rØžic p†i horkém
poåasí. Zvláštæ vhodný do úrodných pØd.
OdrØda
Vegetaåní doba od výsadby
Max.poået rostlin/ha
Kultura
Oviedo F1
66 dní
30 000
jen pro nejranæjší jarní skliznæ
Stargate F1
72 dní
30.000
velmi raná jarní
Megan F1
74 dní
30.000
raná jarní
Sevilla F1
75 dní
30.000
jarní/raná letní
Flamenco F1
76 dní
30.000
jarní/letní
Encanto F1
77 dní
26.000
jarní/letní/podzimní
Jerez F1
80 dní
26.000
jarní/letní/podzimní
Amazing
82 dní
26.000
raná jarní/letní/raná podzimní
Altamira F1
86 dní
26.000
pozdnæ letní/podzimní
Skywalker F1
96 dní
26.000
podzimní
Veronica F1
91 dní
26.000
pozdnæ letní/podzimní
24
Mrkev
Daucus carota L.
pØdách je vhodnæjší vysévat do hluboko zpracovaných záhonØ,
åímž se sníží nebezpeåí zaschnutí vzcházející mrkve a vylouåí se
riziko odplavení zeminy od ko†enových hlav.
Skladování: Nemytou mrkev lze skladovat 120-180 dní p†i 0-1˚C
a 95-98 % relativní vlhkosti.Je t†eba respektovat, že rané odrØdy a
p†ezrálé ko†eny se nehodí ke skladování. Je t†eba zajistit, aby ko†eny
byly zdravé, co nejménæ poškozené a nebyly sklízeny za deštæ.
Nejlépe se skladuje mrkev, která prodælala pravidelný rØst bæhem
celé vegetace (výživa, závlaha) a je plnæ vyzrálá.
POZOR!
U hybridních odrØd dodáváme pouze osivo v nejvyšší kvalitæ Bejo
Precision, obvykle inktustované fungicidem, kalibrované po
PøSTITELSKÉ INFORMACE
0,2 mm, na poået semen, nejmenší balení 25.000 semen.
PØda: Hluboké kypré pØdy s dobrou strukturou. Lehké písåité pØdy
s obsahem humusu 2-3 % pro svazkovou a ranou mrkev. Pro mrkev
pozdní a zejména skladovatelnou jsou vhodnæjší pØdy hlinité. Pozor
na škraloup u tæžkých pØd s porušenou strukturou. U rašelinných
pØd musí být vzata v úvahu mineralizace dusíku.
Výživa: N - 80 kg N/ha (våetnæ zásoby v pØdæ)
P - 150 kg P2O5/ha p†i normální zásobæ fosforu v pØdæ
K - 200 kg K2O/ha
Organické hnojení hnojem se nedoporuåuje. V Holandsku je
obvykle aplikováno 1.000-1.400 kg/ha kombinovaného hnojiva
N-P-K=6-18-28.
Osivo: HTS 0,7-1,5 g, 1 g = 700-1.400 semen
Výsev: Termín výsevu se †ídí použitím mrkve a požadovanou dobou
skliznæ. Co nejd†íve na ja†e se vysévají odrØdy rané pro nejranæjší
sklizeÿ a také odrØdy velmi pozdní - prØmyslové. OdrØdy pro
podzimní sklizeÿ a pro skladování se vysévají s ohledem na jejich
ranost tak, aby v dobæ požadované skliznæ ko†eny nebyly p†ezrálé.
Systém výsevu: P†evážnæ se používá výsev p†esnými secími
pneumatickými stroji do hrØbkØ 75 cm vzdálených. Na každém
hrØbku jsou vysety jedno – troj†ádky nebo je užit páskový výsev.
V p†ípadæ výsevu svazkové mrkve a výsevu na lehkých písåitých
F1 HYBRIDY
Mokum F1
Hybrid amsterodamského a nanteského typu se slabší natí.
Nejranæjší odrØda pro svazkování brzy na ja†e, nebo i na podzim.
Velmi dob†e se dá pæstovat i pod sklem åi folií. P†edností odrØdy
jsou hladké štíhlé dlouhé ko†eny, které se velmi brzy vybarvují na
povrchu i uvnit†, a vynikající sladká chuŒ.
Napoli F1
Velmi populární raná odrØda s mírnæ kónickým ko†enem, který je
uvnit† i na povrchu velmi dob†e vybarven. Dává vysoké výnosy.
Uråena jak pro svazkování tak pro sklizeÿ jako raná mytá mrkev.
Hodí se pro mechanickou sklizeÿ, neboŒ má silnou a zdravou naŒ.
MØže být použita pro velmi rané výsevy v lednu pod folii i pro
pozdní výsevy na skladování. Norwich F1 novinka
Raná produktivní odrØda nanteskeho typu tvo†ící kratší válcovité
hladké ko†eny se st†ednæ zelenou vzp†ímenou natí. Odolná vybíhání
Napo l i F 1
do kvætu. Ve vhodných oblastech používána též k p†ezimování.
25
Mrkev
Daucus carota L.
N oven o F1 n ovin ka
News F1
Poloraný silnæ rostoucí výnosný hybrid nanteského typu. Tato
odrØda produkuje válcovité až lehce kónické velmi hladké ko†eny
nesoucí vzp†ímenou naŒ. Doporuåena pro kontinentální klima.
Niagara F1
Poloraná velmi produktivní odrØda. Rychle narØstající ko†eny jsou
dlouhé, válcovité a hladké. Velmi zdravá naŒ. Dob†e odolává suchu.
Nayarit F1
Raná odrØda nanteského typu pro kontinentální klima. Produkuje
válcovité velmi hladké ko†eny s vynikajícím vnit†ní i vnæjším
New s F 1
vybarvením. Nayarit F1 má silnou naŒ odolnou Alternarii a
Cerkospo†e.
Nandrin F1
Velmi produktivní hybrid nanteského typu pro hlavní sklizeÿ.
Dlouhé, silné, hladké válcovité ko†eny tupæ zakonåené. Vynikající
vnit†ní i vnæjší vybarvení. Silná vzp†ímená naŒ vhodná pro
mechanickou sklizeÿ. MØže být použit jak pro p†ímý konzum,
tak pro zpracování. Snáší husté výsevky i tæžší pØdy.
Noveno F1 novinka
Polopozdní uniformní výnosný nanteský hybrid. Noveno F1 tvo†í
válcovité velmi hladké ko†eny odolné lámání. Má silnou naŒ. Velmi
vhodný na mechanizovanou sklizeÿ a dlouhodobé skladování.
Nirim F1 novinka
Nový poloraný hybrid pro hlavní sklizeÿ na mytou mrkev a
na svazky. Produkuje dlouhé velmi hladké válcovité ko†eny s
intenzivním vnit†ním vybarvením. Zdravá naŒ. Na tæžkých pØdách
vyžaduje vyrovnané zásobení vodou, jinak mØže docházet k
praskání ko†enØ.
Nelix F1 novinka
Poloraná odrØda nantéského typu pro hlavní sklizeÿ vhodná
pro pæstování v kontinentálním klimatu. Roste dob†e i za sucha.
Produkuje pevné dob†e vyplnæné ko†eny s intenzivním vnit†ním i
Nandri n F 1
26
vnæjším vybarvením. Vhodná pro p†ímý konzum i svazkování.
Mrkev
Daucus carota L.
Necoras F1 novinka
Perspektivní poloraná nantéská odrØda pro hlavní sklizeÿ. Velmi
vhodná pro pæstování v kontinentálních podmínkách. Ko†eny jsou
dlouhé s pækným vnit†ním i vnæjším vybarvením. Brzy zakulacují
špiåku. Silná naŒ není náchylná k napadení Alternarií a Cerkosporou.
Vhodná pro p†ímý konzum a svazkování.
Bangor F1
Poloraná velmi výnosná odrØda vzniklá k†ížením typØ Berlikum
a Nantes. Hladké, tlusté, válcovité ko†eny jsou ideální pro
zpracovatelský prØmysl. Je základní odrØdou pro produkci
mrkvových šŒáv. Silná naŒ je vhodná pro mechanickou sklizeÿ.
Nejlepší výsledky poskytuje na lehkých minerálních pØdách. Odolná
praskání a lámání.
N ecor a s F1 n ovin ka
Nevis F1
Další z oblíbených hybridØ typØ Nantes a Imperator. Produkuje
dlouhé hladké vyrovnané ko†eny s intenzivním vybarvením i uvnit†.
Vhodný pro pozdní svazkování, balení a dlouhodobé skladování. Je
ménæ napadán listovými chorobami.
Nectar F1
Velmi výnosná odrØda nantéského typu pro kontinentální klima.
Roste dob†e i za vysokých teplot. Tato snadno pæstovatelná odrØda
je odolná Alternarii a Cerkospo†e.
Vynikající chuŒ.
Nerac F1
N evis F1
Polopozdní velmi populární hybrid nanteského typu. Typickým
znakem jsou dlouhé, velmi hladké a dob†e vybarvené ko†eny
vynikající chuti. Vzhledem k abnormální uniformitæ ko†enØ se
podstatnæ zvyšuje procento výbærového zboží v porovnání s jinými
odrØdami. Uråen pro p†ímý konzum, balení do folie a dlouhodobé
skladování. Ko†eny rostou v pØdæ a nevyrØstají nad povrch.
Velikost ko†ene je možno regulovat hustotou výsevu. Nejlépe
roste na humózních a rašelinných pØdách. Velmi vhodný pro
mechanizovanou sklizeÿ. Cascade F1
Raný chantenay typ. Ko†eny jsou kónické, krátké s kulatou špiåkou
a širokou hlavou. Pokožka je hladká. Atraktivní vnit†ní i vnæjší
vybarvení. Velmi silná tmavæ zelená naŒ.
Ca sca d e F 1
N er a c F1
27
Mrkev
Daucus carota L.
Bastia F1 novinka
Komarno F1 novinka
Raný výnosný typ prØmyslové mrkve. Ko†eny jsou velké válcovité až
Tato odrØda je velmi vhodná pro prØmyslové zpracování. Komarno
lehce kónické. Výborné vnit†ní vybarvení. Zdravá naŒ odolná padlí.
dává vysoké výnosy a má vysoký obsah sušiny. Ko†eny jsou hladké
lehce kónické se silnou zdravou natí. Vynikající vybarvení si ko†en
ponechává i po zpracování våetnæ sušení.
Kamaran F1
Pozdní výnosný hybrid typu Flakkee. Ko†eny jsou pæknæ tupæ
a geneticky podmínæná schopnost nehromadit dusiånany. Velice
KLASICKÉ ODR¥DY
Nantes 5 - Samson
vhodná odrØda pro prØmyslové zpracování a skladování.
Poloraná velmi produktivní odrØda pro hlavní sklizeÿ s dlouhým,
zakonåeny. Vynikající vnit†ní i vnæjší vybarvení. Vyšší obsah sušiny
hladkým válcovitým ko†enem. Proto je uråena p†edevším na p†ímý
konzum. Vnit†ní vybarvení není dosti dobré pro zpracovatelský
prØmysl.
Berjo
Pozdní odrØda s výjimeåným vnæjším i vnit†ním vybarvením
ko†ene. Vyniká i výnosem. Velmi dob†e se skladuje v krechtech
i v chlazených skladech. Pro p†ímý konzum (z hustších výsevØ),
skladování i prØmyslové zpracování.
Vita Longa
Pozdní odrØda s velmi dlouhými a tæžkými ko†eny. Mezi pæstiteli je
velmi populární pro vysoký výnos (80-120 t/ha) a kvalitu. Ko†eny
jsou velmi pæknæ vybarvené s neznatelným p†echodem d†enæ
do srdíåka. Dob†e snáší dlouhé ponechání na poli. Dokonale se
skladuje. Základní odrØda pro prØmyslové zpracování.
Joba
Tato pozdní odrØda je speciálnæ uråena pro sušení. Ko†eny
intenzivní tmavoåervené barvy jsou hladké, kónického tvaru bez
náchylnosti k zelenání. Má vysoký obsah karotenu. Ko†en neztrácí
B asti a F 1 no v i nk a
barvu ani po usušení. Velmi dob†e se skladuje.
Ba r evn é mr kve
28
Mrkev
Daucus carota L.
POT¢EBNÉ MNOŽSTVÍ SEMEN na 1 ha
F1 HYBRIDY
OdrØda
MOKUM F1
NAPOLI F1
ranost ve dnech
typ
87
amsterordam/nantes
91
nantes
NORWICH F1
96
nantes
NEWS F1
99
nantes
NIAGARA F1
100
nantes
NAYARIT F1
101
nantes
NANDRIN F1
102
nantes
BANGOR F1
110
nantes/berlikum
nantes/imperator
použití
hmotnost ko†ene
poået semen/ha
do svazkØ
50-150 g
1,2-2,0 mil.
p†ímý konzum jako mytá mrkev
50-150 g
1,8-2,5 mil.
do svazkØ
50-150 g
0,8-1,5 mil.
p†ímý konzum a skladování
50-200 g
1,5-2,5 mil.
do svazkØ a letní mytá mrkev
50-200 g
1,2-2,0 mil.
podzimní konzum a krátké skladování
50-200 g
1,5-2,5 mil.
do svazkØ a letní mytá mrkev
50-200 g
1,2-2,0 mil.
podzimní konzum a krátké skladování
50-200 g
1,5-2,5 mil.
p†ímý konzum a balení
50-200 g
1,3-2,0 mil.
velká mrkev pro zpracování
150-350 g
1,0-1,2 mil.
do svazkØ a letní mytá mrkev
50-200 g
1,2-2,0 mil.
podzimní konzum a skladování
50-200 g
1,5-2,5 mil.
p†ímý konzum a balení
50-200 g
1,5-2,0 mil.
velká mrkev pro zpracování
150-350 g
1,0-1,2 mil.
raná, prØmyslová
200-500 g
0,8-1,5 mil.
konzum, balení a skladování
50-200 g
1,5-2,0 mil.
p†ímý konzum a dlouhé skladování
50-200 g
1,3-2,0 mil.
prØmyslové zpracování
150-300 g
1,0-1,5 mil.
NAPA F1
115
NOVENO F1
115
nantes
p†ímý konzum a dlouhé skladování
50-200 g
1,3-2,2 mil.
NIRIM F1
117
nantes/imperator
svazky, p†ímý konzum a skladování
50-200 g
1,4-2,3 mil.
NECORAS F1
115
nantes/imperator
svazky, p†ímý konzum a skladování
50-200 g
1,4-2,3 mil.
NEVIS F1
118
nantes/imperator
svazky, p†ímý konzum a dlouhé skladování
50-200 g
1,4-2,3 mil.
NECTAR
119
nantes
p†ímý konzum a dlouhé skladování
50-250 g
1,3-2,3 mil
NELIX F1
120
nantes/imperator
svazky, p†ímý konzum a skladování
50-200 g
1,4-2,3 mil.
NERAC F1
130
nantes
p†ímý konzum, velmi dlouhé skladování
50-200 g
1,5-2,5 mil.
NARBONNE F1
135
nantes/berlikum
p†ímý konzum, velmi dlouhé skladování
50-200 g
1,2-2,0 mil.
CASCADE F1
130
chantenay
velká na p†ímý konzum a prØmysl
150 – 350 g
0,8 – 1,2 mil.
BERGEN F1
140
berlikum
p†ímý konzum, velmi dlouhé skladování
100-250 g
1,2-1,8 mil.
pro prØmyslové zpracování/p†ímý konzum
250-500 g
0,6-1,2 mil.
vætší pro prØmysl
200-500 g
0,9 - 1,3 mil.
BASTIA F1
125
berlicum/flakkee
KAMARAN F1
135
flakkee
pro prØmyslové zpracování
300-500 g
0,6-1,2 mil.
KOMARNO F1
161
flakkee
pro prØmyslové zpracování
200-500 g
0,6-1,2 mil
KLASICKÉ ODR¥DY
OdrØda
ranost
tvar ko†ene
použití
hmotnost ko†ene
poået semen/ha
kg/ha
Nantes 5 SAMSON
112
válcovitý
p†ímý konzum
50-200 g
1,3-2,8 mil.
1,5-3,5
BERJO
129
válcovitý
p†ímý konzum a skladování
50-200 g
1,3-2,5 mil.
1,5-3,5
vætší pro prØmysl
150-400 g
1,0-1,2 mil.
1,0-1,6
VITA LONGA
150
kónický
konzum, prØmysl a skladování
200-500 g
0,6-1,2 mil.
0,8-1,6
JOBA
160
kónický
pro prØmysl na sušení
200-500 g
0,9-1,2 mil.
1,3-1,9
Váhový výsevek u nehybridních odrØd je t†eba up†esnit výpoåtem z požadovaného poåtu semen/ha a hmotnosti 1.000 semen.
Na velikost výsevku má také vliv zvolený systém výsevu. P†i výsevu do hrØbkØ 75 cm se výsevek pohybuje v dolní åásti uvedeného rozpætí,
p†i výsevu do záhonØ åi do plochy s †ádky 29-33 cm naopak u horní hranice.
29
Okurky nakládaåky
Cucumis sativus L.
PøSTITELSKÉ INFORMACE
zvláštæ p†i nakládání vætších plodØ.
Okurky preferují strukturní pØdy s obsahem humusu 3-4 %. Poloha by
Pomær délky k ší†ce plodu je 3,2
mæla být teplá (minimální teplota pro klíåení je 12˚C, optimální 22˚C)
: 1,0. Vegetaåní doba ± 63 dní.
chránæná p†ed mrazem a vætry.
Rezistentní Cladosporiu, tolerantní
Viru mozaiky okurek a padlí.
Výživa: N - 60-80 kg N/ha základní hnojení + 1 až 2 p†ihnojení 60 kg
N/ha
Agnes F1 novinka
P - 100 kg P2O5/ha
Tato nová hladká partenokarpicá
K - 250 kg K2O/ha - nepoužívat chloridovou formu, okurky jsou citlivé
odrØda p†edstavuje další vylepšení
na chlor!
sortimentu zvláštæ v odolnosti
Mg - na písåitých pØdách 200-400 kg Kieseritu/ha
k plísni okurkové. Rostliny jsou
vzrØstné s výbornou regeneraåní
P†i polním pæstování okurek
schopností až do konce sezóny.
záleží velmi na zvoleném
Tmavæ zelené pevné plody nejsou
systému. Vertikální pæstování na
náchylné ke žloutnutí ze spodní
drátænkách mØže zdvojnásobit
strany. Pomær délky k ší†ce plodØ je 3,2 : 1.
výnos, usnadÿuje sklizeÿ a snižuje
Vhodná též k zava†ování podélných †ezØ. Odolnost k chorobám je
napadení plísní okurkovou, avšak
vysoká. Vegetaåní doba ± 65 dní.
Adam F1
ve výsušných polohách mØže
docházet k zasychání mladých
Amour F1
plodØ z dØvodu p†íliš nízké
Partenokarpický výnosný hybrid s hrubæ ostnitými plody vhodný
vzdušné vlhkosti. Výhodné je
též k produkci pod foliovými kryty. Plody svæží tmavæ zelené barvy
též p†edpæstování sadby : 3-4
si zachovávají štíhlý tvar i p†i opoždæném sbæru. Pomær délky k ší†ce
semena /8 cm balíåek. Výsadba:
plodØ je 3,3 : 1,0 ve fázi 6-9 cm délky plodØ
na drátænky 26.700 rostlin/ha p†i
až 3,0 : 1,0 ve fázi 12-15 cm. Vhodný pro nakládání do
sponu 1,50 x 0,5 m (výsadba po 2
sladkokyselého nálevu a pro krátkodobé nakládání do slaného
rostlinách), nebo do plochy 30.000
nálevu. Vegetaåní doba ± 75 dní od výsevu do skliznæ. Rezistentní
rostlin/ha, spon 2,50 x 0,40 m (výsadba po 3 rostlinách). Mælo by být
Cladosporiu, tolerantní Viru mozaiky okurek, padlí a plísni okurkové.
dosaženo hustoty porostu 25-30 tisíc rostlin/ha.
Atlantis F1 novinka
Osivo: HTS 20-26 g, 1 g = 38-50 semen
Populární odrØda s p†evážnæ samiåími kvæty. Tmavæ zelené hrubæ
Adam F1
ostnité plody mají pomær délky a ší†ky 3,2 : 1,0. Vhodný jak pro
Velmi populární raný partenokarpický hybrid bujného vzrØstu.
nakládání do sladkokyselého nálevu tak pro kvašení. P†i hodnocení
Plody jsou jemnæ ostnité válcovité tmavæ zelené barvy velmi
chuti kvašených plodØ pat†í vždy k nejvýše hodnoceným odrØdám.
vhodné pro nakládání do sladkokyselého nálevu. Pomær délky k
Rezistentní Cladosporiu, vysoce tolerantní Virové mozaice (CMV) a
ší†ce plodØ je 3,1 : 1,0. Rostliny dob†e obrØstají i v druhé polovinæ
padlí. Vegetaåní doba od výsevu do skliznæ ± 72 dní.
vegetace. OdrØda raností a
výnosem p†evyšující standardnæ
Asterix F1
pæstované odrØdy shodného
Hybrid s p†evážnæ samiåími kvæty. Plody jsou neho†ké hrubæ ostnité
typu je vhodná pro export na
st†ednæ tmavæ zelené barvy. Pomær délky k ší†ce plodØ je 2,8 : 1,0.
západoevropský trh. Vegetaåní
Silný rØst a vysoká tolerance suchu. Rezistentní Cladosporiu, vysoce
doba ± 62 dní od výsevu do
tolerantní Virové mozaice (CMV) a padlí. Extrémnæ tolerantní plísni
skliznæ. Rezistentní Cladosporiu,
okurkové. Vhodný i pro kvašení. Vegetaåní doba od výsevu do skliznæ
tolerantní Viru mozaiky okurek a
± 81 dní.
padlí.
Allianz F1 novinka
Aztec F1
Nová perspektivní silnæ rostoucí poloraná odrØda s p†evážnæ samiåím
Další z nových odrØd †ady Adam
kvetením. Plody jsou hrubæ ostnité, tmavæ zelené, dob†e probarvené
F1 se zvýšenou odolností plísni
po celém povrchu. Pomær délky a ší†ky je 3,0 : 1. Vhodná ke kvašení i
k nakládání do sladkokyselého nálevu. Vysoká odolnost k chorobám.
okurkové. Silnæjší stæna plodu
výraznæ zlepšuje konzistenci
30
Amour F1
Vegetaåní doba od výsevu do skliznæ ± 70 dní.
Paprika roåní sladká
Capsicum anuum L.
PøSTITELSKÉ INFORMACE
foliových krytech. Dává vysoký výnos pækných vyrovnaných plodØ
Paprika pro rané skliznæ se pæstuje na lehåích záh†evných pØdách.
vhodných pro zpracovatelský prØmysl i na p†ímý konzum. Plody
Na tæžších pØdách jsou však plody kvalitnæjší a lépe vybarvené. PH
dlouhou dobu zØstávají ve sklizÿové kvalitæ a udržují si pæknou
5,5 – 6,8
svætle žlutou barvu. Teprve po nækolika týdnech ve sklizÿové zralosti
se plody vybarvují do oranžova.
Výživa: N - 100-130 kg N/ha
P – 150 - 200 kg P/ha
Snowdon F1 novinka
K – 150 - 200 kg K/ha
Tento výnosný hybrid je typovæ podobný odrØdæ Whitney F1, avšak
plody jsou o næco delší. PrØmærná velikost je 11 x 7 cm, tloušŒka
50% živin zapravit do pØdy p†ed výsadbou, zbytek v nækolika
stæny 5 mm. Zbarvení ve sklizÿové zralosti je žlutobílé, v botanické
dávkách bæhem vegetace. P†i nasazování plodØ je vhodné
åervené.
p†ihnojení na list.
P†i polním pæstování papriky doporuåujeme:
- Odstranit z rostlin boåní výhony až po první rozvætvení a následnæ provést ošet†ení fungicidy.
- Odstranit poupata i již založené plody v prvním Stanley F1 novinka
Velmi raná odrØda typu „blocky“ s åervenými plody. Plody
jsou st†ední velikosti (v prØmæru 8 – 10 cm) hladké, lehce
kónického tvaru, se silnou stænou (8 mm). Rostliny kompaktního
vzrØstu nejsou p†íliš vysoké. Nasazují plody i v ménæ p†íznivých
rozvætvení. To umožní rychlejší a silnæjší rØst rostlin a v podmínkách, jaké jsou typické pro polní pæstování. Doporuåujeme
dØsledku toho i vyšší výnos vætších a kvalitnæjších plodØ.
hustotu výsadby 30 – 40 tisíc rostlin na ha a odstranæní boåních
- Pokud chceme získat vyrovnané plody nejvyšší kvality, doporuåujeme redukovat jejich poået na 5 – 7 na rostlinu.
výhonØ až po první rozvætvení. Plody pækné åervené barvy se hodí
jak pro p†ímý konzum tak pro zpracování. Dosavadní výsledky
pokusØ provádæných v Polsku dokazují, že odrØda bezpeånæ plodí
Osivo: HTS 6 - 8 g, 1 g = 120 - 170 semen
p†i polním pæstování bez krytu jak v letech teplých, tak i chladných.
Whitney F1 novinka
BSS 518 F1 novinka
Velmi raný hybrid sladké papriky ma¥arského typu vhodný jak pro
Další z nové †ady velmi raných odrØd papriky. Typ „blocky“ zrající
kryté plochy, tak pro polní pæstování bez krytu. K nasazování plodØ
ze svætle zelené do tmavæ žluté barvy. Velikost plodØ v prØmæru
dochází i p†i nižších teplotách, než je obvyklé pro odrØdy tohoto
8 x 7 cm, tloušŒka stæny 6 mm. Vhodná pro pæstování pro p†ímý
typu. Pro velmi rané skliznæ je vhodné pæstovat Whitney F1 ve
konzum jak na poli, tak pod krytem.
31
Petržel naŒová
Petroselinum crispum (Mill.)A.W.Hill convar. vulgare (Nois.)Danert
Pro zvýšení výnosØ kvalitní petrželové natæ pro åerstvý trh
doporuåujeme p†edpæstování v balíåcích po 4-5 rostlinách. Výsev
v b†eznu až åervnu, výsadba v dubnu až åervenci do sponu 35 x
16 cm, tj. 180.000 balíåkØ/ha. Sklizeÿ je možná po ± 7-10 týdnech
a je možno ji nækolikrát opakovat. Je možný též p†ímý výsev na
pole (hlavnæ pro prØmysl) od zaåátku b†ezna do †ádkØ 20-30 cm
vzdálených od sebe.
Výživa: N - 100 kg/ha , 30-40kg N po 1. seåi
P - 80 kg P2O5/ha
K - 150 kg K2O/ha
Gewon e Sn ij 3 – R ia lto
Osivo: HTS 1,3-2,0 g, 1 g = 500-700 semen
Mooskrause 2 - Petra
Velmi bujnæ rostoucí odrØda s listy svæží tmavæ zelené barvy. Silnæ
obrØstá i po nækolikanásobné sklizni. Pæknæ tvarované tæžké listy se
silnými pevnými †apíky a jemnou strukturou jsou nádhernæ hustæ
zkade†ené.
Gewone Snij 3 – Rialto
Atraktivní odrØda naŒové petržele s hladkými listy. Tvo†í trsy velkých
vzp†ímených listØ tmavæzelené barvy. Vhodná k seåím i na sušení.
Petržel ko†enová
Petroselinum crispum (Mill.)A.W.Hill convar. radicosum (Alef.)Danert
Výživa: N - 40-50 kg/ha
P - 140-150 kg P2O5/ha
K - 200-250 kg K2O/ha
Osivo: HTS 0,9-1,3 g, 1 g = 700-1.100 semen
Fakir
Osvædåená výnosná odrØda. Ko†en je hladký, na povrchu i uvnit†
Eagl e
Hlavní zásady pæstování:
- dostateånæ hluboko p†ipravená pØda, ne p†íliš tæžká ani písåitá
- nep†ehnojovat dusíkem a nehnojit hnojem – nebezpeåí
„rezavæní“ a vætvení ko†enØ
- pravidelné zásobení vláhou p†i vzcházení a v prØbæhu tloustnutí
ko†ene
Firma Bejo Zaden dodává na trh velmi úspæšné p†edklíåené
osivo petržele. P†i jeho použití je možné snížit výsevek na 0,8-1,0
milion semen/ha p†i pæstování na hrØbcích 75 cm vzdálených od
bílý a pevný. Velmi vhodná pro skladování, sušení i pro prØmyslové
zpracování. Fakir je odolný nep†íznivým klimatickým podmínkám a
vysoce tolerantní k chorobám. Vegetaåní doba ± 150 dní od výsevu
do skliznæ.
Arat novinka
Nová velmi nadæjná odrØda petržele pro p†ímý konzum i
prØmyslové zpracování. Ko†eny jsou hladké bílé o næco delší než
u ostatních odrØd typu Berliner. První výsledky u pæstitelØ v ñR
naznaåují, že pØjde o oblíbenou odrØdu. Vegetaåní doba ± 153 dní
od výsevu do skliznæ.
sebe.
Eagle
Pozor na ošet†ení herbicidy - petržel je podstatnæ citlivæjší na
OdrØda polodlouhé petržele typu Berliner. Hladké ko†eny jsou o næco
nækteré herbicidy než mrkev! Ošet†ování bæhem vegetace, sklizeÿ
delší a ménæ kónické než u odrØdy Fakir. Svæží bílá barva ko†ene
a skladování je obdobné jako u mrkve.
p†eduråuje tuto odrØdu jak pro åerstvý trh tak pro prØmyslové
zpracování. Vegetaåní doba ± 155 dní od výsevu do skliznæ.
32
Pór
Allium porrum L.
Výsev a výsadba:
Kultura
výsev
výsadba
sklizeÿ
poået rost./ha
spon cm
15.12.-15.1.
25.3.-5.4.
10.6.-20.7.
200.000
50 x 10
Pozdní letní
15.1.-5.2.
5.4.-5.5.
1.7.-31.8.
200.000
50 x 10
Ranæ podzimní
15.2.-15.3.
15.5.-15.6.
1.8.-30.9.
200.000
50 x 10
Podzimní
15.3.-31.3.
1.-30.6.
1.9.-31.10.
167.000
50 x 12
Pozdnæ podzimní
25.3.-5.4.
10.6.-10.7.
1.10-30.11.
167.000
50 x 12
Raná letní
1.-15.4.
25.6.-10.7.
1.11.-31.12.
167.000
50 x 12
15.4.-5.5.
5.7.-5.8.
1.1.-15.5.
167.000
50 x 12
OdrØda
Vegetaåní doba od
výsadby
Délka konzumní åásti
Období skliznæ
Barva listØ
Odolnost mrazu
Lincoln
75 dní
40-50 cm
åerven-zá†í
svætle zelená
velmi malá
Merlin
80 dní
35-40 cm
åerven-†íjen
tmavæ zelená
malá
Lancia
84 dní
35-40 cm
åerven-†íjen
tmavæ zelená
malá
Columbus
85 dní
35-40 cm
åerven-†íjen
tmavæ zelená
malá
Jolant
90 dní
30-35 cm
åervenec-listopad
tmavæ zelená
st†ední
Lancelot
90 dní
30-35 cm
åervenec-listopad
modrozelená
st†ední
Striker F1
90 dní
30-35 cm
åervenec-listopad
tmavæ zelená
st†ední
Runner F1
96 dní
30-35 cm
åervenec-listopad
tmavæ zelená
st†ední
Midfield F1
104 dní
25-30 cm
srpen-prosinec
modrozelená
st†ední
Bandit
140 dní
20-25 cm
†íjen-leden
modrozelená
dobrá
Forrest
150 dní
20-25 cm
prosinec-duben
modrozelená
velmi dobrá
Ranæ zimní
Pozdní zimní
PøSTITELSKÉ INFORMACE
Franse Zomer 3 - Merlin
PØda: Nejvhodnæjší jsou pØdy lehké, dostateånæ humózní s pH
Raná odrØda pro letní a ranæ podzimní skliznæ. Vzp†ímené listy s
nejménæ 5,8. Na pØdách tæžších roste také dob†e, ale sklizeÿ se
velmi dlouhými pochvami jsou tmavæ zelené. MØže být vysazována
stává neúnosnæ obtížnou, zejména na podzim a v zimæ.
velmi brzy, neboŒ je odolná vybíhání do kvætu.
Výživa: N - 80-150 kg/ha p†ed výsadbou + 50 kg 4-5 týdnØ po
Zwitserse Reuzen - Lancia
výsadbæ; vyšší dávky platí pro odrØdy s delší vegetaåní dobou.
Raná zdravá obzvláštæ produktivní odrØda typu „švýcarský ob†í“.
P - 75 kg P2O5/ha
Rychle rostoucí zdravé rostliny se silnými vzp†ímenými listy st†ednæ
K - 200-250 kg K2O/ha
zelené barvy tvo†í dlouhou silnou konzumní åást bez tvorby
Osivo: HTS 2,8-3,5 g, 1 g = 280-360 semen
P†edpæstování: Výsev do truhlíkØ 1.200 semen/m2 = 600-700
rostlin, pozdæji v pa†níku. P†edpæstování trvá 12-14 týdnØ a rostliny
by mæly být 5-6 mm silné. Výsadbu provést co nejhloubæji.
bazálních cibulí. Doporuåena pro letní a podzimní skliznæ. Zvláštæ
vhodná pro kontinentální klima.
Zwitserse Reuzen – Columbus
Velmi populární raná odrØda póru uråená p†edevším pro rané
letní pæstování. Velice rychle narØstá do vysokého výnosu. Silné
P†ímý výsev: Od poåátku kvætna do †ádkØ 50 - 75 cm a cca 5-10
vzp†ímené listy a dlouhá vybælená åást bez náchylnosti k tvorbæ
cm v †ádku, 200.000-270.000 semen/ha, použít kalibrované osivo,
bazálních cibulí tvo†í tuto odrØdu velice atraktivní.
vyjednotit.
Jolant
Bulgaarse Reuzen - Lincoln
Výnosná, velmi rychle rostoucí odrØda. Velmi dlouhé, bílé pochvy
Velmi raná odrØda bulharského typu. Rostliny jsou velmi vysokého
bez tvorby cibule na bázi. Vzp†ímené, tmavæ zelené, silné listy. Pro
vzrØstu svætle zelené barvy s velmi dlouhou vybælenou åástí. Vysoce
letní a podzimní produkci. Doporuåen i pro prØmyslové zpracování.
výnosná odrØda vhodná jak pro nejranæjší sliznæ na p†ímý konzum,
tak pro mechanizované skliznæ na mražení a sušení. Uråena i pro
p†ímé výsevy.
33
Pór
Allium porrum L.
Striker F1 novinka
Blauwgroene Herfst - Lancelot
Nový velmi perspektivní hybrid póru pro letní a podzimní skliznæ.
Podzimní výnosný pór s dlouhou konzumní åástí a silným
Striker F1 vyniká vysokým výnosem, dlouhou sklizÿovou åástí a
modrozeleným olistæním. Výborný zdravotní stav. Tolerantní k viru
vzp†ímenými listy. Je uniformní a má vysokou odolnost vybíhání
žluté pruhovitosti. Pro letní a podzimní sklizeÿ.
do kvætu, což umožÿuje våasné výsadby. Dlouho vydrží na poli ve
zralosti. Vhodný pro p†ímé výsevy i výsadby. Doporuåen pro p†ímý
Blauwgroene Winter - Bandit
konzum i prØmysl.
Modrozelený zimní typ. MØže být použit pro pozdnæ podzimní i
zimní skliznæ. Dob†e odolává nep†íznivým zimním podmínkám.
Runner F1 novinka
Tolerantní k virózám.
Hybrid vhodný pro letní a podzimní skliznæ. Pækná dlouhá konzumní
åást se snadno åistí. Listy jsou tmavæ zelené velmi vzp†ímené.
Blauwgroene Winter - Forrest
Vysoký výnos. Vhodný pro prØmysl, p†ímý konzum i svazkování.
Atraktivní zimní odrØda vysoké kvality. Velmi silné listy s nádhernæ
PrØmær sklizÿové åásti 2,5 – 3,5 cm. Nep†erØstá do tloušŒky. Odolný
tmavou modrozelenou barvou. Forrest je zdravá velmi odolná
vybíhání do kvætu.
odrØda s rychlým obrØstáním na ja†e. Uråen pro zimní a jarní
skliznæ. Pat†í k odrØdám, jež na ja†e velmi pozdæ vybíhají do kvætu.
Midfield F1 novinka
Listy jsou ménæ napadány chorobami.
Modrozelený hybrid póru se vzp†ímenými listy a ponækud kratší,
ale tæžkou pevnou konzumní åástí. Je velmi vyrovnaný a má ostrou
hranici mezi vybælenou a zelenou åástí. Snadno se åistí. Vynikající
odrØda pro p†ímý konzum, zvláštæ pro supermarkety severozápadní
Evropy.
Stri k er F 1 no v i nk a
34
Bla uwg r oen e Win ter - For r est
Rajåe
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
PøSTITELSKÉ INFORMACE
ODR¥DY PRO POLNÍ PøSTOVÁNÍ
Polní pæstování:
Firma BEJO ZADEN rozvinula široký program šlechtæní polních rajåat
Pro pæstování rajåat jsou nejvhodnæjší st†ednæ tæžké pØdy s dobrou
jak pro p†ímý konzum, tak pro prØmyslové zpracování. Jde o odrØdy
vodní kapacitou a vysokým obsahem organické hmoty. PH 5,5-8,0.
s rØzným tvarem, velikostí, barvou a úåelem užití plodØ. Informace
Výsev a výsadba: Pro prØmysl se vætšinou používá p†ímý výsev
o celém sortimentu žádejte u našich regionálních zástupcØ. Jako
determinantních (ke†íåkových) odrØd. Provádí se až když nehrozí
p†íklad uvádíme pouze následující odrØdy.
mrazy do hloubky 1,5 cm. Množství osiva 75.000-100.000 semen/
ha (250-350 g) s dojednocením aby byla dosažena správná hustota
35.000-50.000 rostlin/ha. Používá se systém 2 †ádkØ 40 cm od sebe
vzdálených na záhonech 150 cm širokých. Vzdálenost rostlin v †ádku je
30 cm. Pro p†ímý konzum se používají determinantní i indeterminantní
Tolstoi F1 (TMV, C.a.b.c., V., F.1,2.)
Poloraná indeterminantní (tyåková) odrØda pro p†ímý konzum.
Plody mají hranatæ kulovitý tvar a prØmærnou váhu 110 g. Dob†e se
vybarvují. Pouze pro polní pæstování. Ranost 70 dní od výsadby.
odrØdy, jež se bu¥ p†ímo vysévají nebo sází. Indeterminantní (tyåkové)
Topspin F1 (V., F.1,2.)
odrØdy je nutné vyvazovat k opo†e a vylamovat boåní výhony. DØležitá
Determinantní (ke†íåkový) velmi produktivní hybrid. Kulovité pevné
je pravidelná závlahajež zajistí dobré nasazení plodØ a sníží nebezpeåí
plody o hmotnosti 100-110 g jsou vhodné i pro mechanickou
jejich praskání. Vhodná je kapková závlaha, která redukuje nebezpeåí
sklizeÿ. Dozrávání je jednotné, “shelf life” asi 14 dní. Užití - polní
napadení rostlin chorobami.
pæstování. Ranost 75 dní od výsadby.
Výživa: N - 220 kg/ha
Topsport F1 (TMV, V, F.1,2.N)
P - 70 kg P2O5/ha
Raná determinantní odrØda rajåete uråená pro p†ímý konzum.
K - 350 kg K2O/ha
ñasnæ zrající kulaté až ploše kulovité jasnæ åervené plody mají
Mg - 50 kg MgO/ha
prØmærnou hmotnost 90 – 110 g. Vegetaåní doba ±70 dní.
Osivo: HTS 2,5-3,5 g, 1 g = 300-400 semen
T o pspor t F1 (TMV, V, F.1 ,2 .N )
R eb el
¢edkviåka
Raphanus sativus L. var. radicula Pers.
KULTIVACE
Rudolf
ñasnæ jarní: výsev 15.2.-31.3., 300-500 semen/m2, †ádky 5-7 cm.
Velmi raná odrØda †edkviåky vhodná pro jarní a ranæ letní skliznæ.
Pozdní jarní: výsev 1.4.-30.6., 250-400 semen/m2, †ádky 10-12 cm.
Kulaté åervené bulviåky jsou velmi vyrovnané ve tvaru i v barvæ.
Letní: výsev 1.7.-15.8., 200-350 semen/m2, †ádky 10-12 cm.
Olistæní je krátké, vzp†ímené, jasnæ zelené. Vhodná pro pæstování na
Pro zlepšení uniformity porostu a zvýšení výkonu p†i sklizni je
poli i pod foliovými kryty.
vhodné užít kalibrované osivo a snížit výsevek. V bæžném polním
pæstování v záhonech 150 cm širokých p†i použití kvalitního osiva
se výsevek pohybuje okolo 1,2-1,5 mil. semen/ha, což odpovídá
p†ibližnæ 12-15 kg.
Osivo: HTS 6-12 g, 1g = 80-170 semen
Rebel
Poloraná odrØda †edkviåky s kulatou šarlatovæ åervenou bulviåkou.
Olistæní je st†ední, vzp†ímené, svæže zelené barvy. Odolná
vyšeptávání, vhodná pro jarní i podzimní polní pæstování.
35
¢epa salátová
Beta vulgaris L. var. conditiva (Alef.)Helm
PøSTITELSKÉ INFORMACE
Pro pæstování †epy vyhovují nejlépe humózní hlinité pØdy s dobrou
strukturou.
Výživa: N - 200 kg N/ha v dælených dávkách (våetnæ pØdní zásoby)
P - 75 kg P2O5
K - 250 kg K2O (není citlivá na chlór)
Osivo: Kvalita Bejo Precision zaruåuje klíåivost min. 90 %. Semeno
(klubíåko) obsahuje v prØmæru 1,2-2,2 klíåku dle kalibrace. 1.000
klubíåek = 11-20 g, 1 g = 50-90 klubíåek. P†i p†esném výsevu není
t†eba jednotit.
Výsev:
výsev
rostlin/m˛
systém
poået
semen/ha
1.-31.3.
40-60
5 †ádkØ/
1,5 m
400.000
Kultura
raná
1.-30.4.
50-90
-”-
700.000
podzimní
30.4.-5.6.
50-90
-”-
500.000
“Baby” †epa
1.4.-30.6.
cca 120
4
dvoj†ádky/1,5m
1,0-1,2
mil.
letní
Doba skliznæ závisí mimo jiné na požadované velikosti bulev.
Z bohatého sortimentu nabízíme následující t†i odrØdy.
Pablo F1
Poloraná velmi výnosná odrØda pro p†ímý konzum i prØmyslové
zpracování. MØže být použita i pro rané výsevy, neboŒ je velmi
odolná vybíhání do kvætu. Vytvá†í bulvy st†ední velikosti, vyrovnané,
kulaté a hladké s velmi intenzívní tmavæ åervenou barvou dužniny
bez znatelných kroužkØ. Má velmi dobrou skladovatelnost.
Vegetaåní doba 115 dní.
Red Cloud F1
OdrØda je zlepšením typu Red Ace F1. Bulvy jsou kulovitého tvaru,
uvnit† s temným åerveným vybarvením. Zdravæ rostoucí silný chrást
a velmi silný ko†enový systém umožÿují dosažení vysokých výnosØ
i v sušších podmínkách. Vhodná pro åerstvý trh, skladování i pro
prØmyslové zpracování. Vegetaåní doba 118 dní.
Rocket
OdrØda salátové †epy s dlouhými štíhlými hladkými ko†eny
válcovitého tvaru. Chrást je silný vzp†ímený. Intenzivní vnit†ní i
vnæjší vybarvení ko†enØ. Odolná vybíhání do kvætu. Uråena pro
p†ímý konzum a zvláštæ pro prØmyslové zpracování na plátky.
Vegetaåní doba ± 130 dní.
36
Špenát
Spinacia oleracea L.
PøSTITELSKÉ INFORMACE
Kultura
Výsev
Sklizeÿ
Špenát je vhodné pæstovat na st†edních živinami dob†e zásobených
Raná
únor
duben
1.-20. b†ezen
duben-kvæten
21.3-zaå.dubna
konec kvætna-zaå.
åervna
pØdách s vyšším obsahem vápníku a humusu. pH vyšší než 6,0-6,5.
Raná jarní
Jarní
Výživa: N - 240 kg/ha - 1,4 N.min. p†i výsevu do 15.5.
190 kg/ha - 1,4 N.min. p†i výsevu po 15.5.
Pozdní jarní
P - 70-80 kg P2O5/ha
Raná letní
K - 200-350 kg K2O/ha špenát není citlivý na chlór
Letní
Mg - 100 kg/ha
Podzimní
Pokud klesnou teploty pod 5˚C bæhem klíåení je nebezpeåí vybíhání
do kvætu.
1.-20. duben
åerven
21.4.-zaå. kvætna
åerven
kvæten-åerven
konec åervna-srpen
konec åervence-srpen
zá†í-†íjen
Rembrandt F1 novinka
Nová odrØda špenátu s vysokou odolností plísni špenátové. Listy
jsou st†ednæ zelené, hladké podlouhlého tvaru. Velmi vhodný na
Osivo: HTS 9-11 g, 1g = 100 semen
prØmyslové zpracování a na „baby leaf“.
Výsevek: 10-12 mil. semen pro p†ímý konzum, 3 mil. pro
prØmyslové zpracování
Space F1
Oblíbený jednodomý hybrid špenátu velmi pomalu vybíhající do
Z bohatého sortimentu špenátu uvádíme pouze nækolik odrØd s
vysokou odolností k vybíhání do kvætu, které by mohly zajímat naše
pæstitele.
kvætu. Listy jsou hladké tmavæ zelené. Doporuåen pro jarní, letní i
podzimní výsevy.
Spokane F1
Springfield F1
Dvoudomá odrØda pro letní skliznæ. Velmi pomalu vybíhá do kvætu.
Poloraná jednodomá odrØda s velkými tmavæ zelenými hladkými
listy oválného tvaru. Produktivní, pomalu vybíhá do kvætu. Vhodná
pro p†ímý konzum a prØmyslové zpracování.
Okrouhlé velmi tmavæ zelené listy. Vhodný na p†ímý konzum a
prØmyslové zpracování. Zvláštæ vhodná na sušení. Vysoká výtæžnost.
Spokane F1
Rem brandt F 1 no v i nka
ranost
odolnost plísni špenátové
kvetení
období použití
SPRINGFIELD F1
OdrØda
45 dn í
rasy 1 - 5
jednodomé
jaro/léto/podzim
REMBRANDT F1
47 dní
rasy 1 - 7
jednodomé
p†ezimování/pozdní jaro/
léto/podzim
SPACE F1
48 dní
rasy 1 – 3 + 5
jednodomé
jaro/léto/podzim
SPOKANE F1
65 dní
rasy 1 – 3 + 5
dvoudomé
léto
37
Zelí hlávkové bílé
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.)Alef. var. alba DC.
PøSTITELSKÉ INFORMACE
P†ímý výsev: Je možno použít zejména u kruhárenských odrØd p†i
PØda: Rané typy vyžadují lehåí pØdy, pozdní a skladovatelné
použití p†esných pneumatických secích strojØ s výsevem po jednom
spíše pØdy tæžší, pH 6-7. Závlaha by mæla být vždy k dispozici. U
semenu na poloviåní vzdálenost s dojednocením (dvojnásobný
skladovatelného zelí je t†eba zajistit pomalý rØst s pravidelnými
poået semen než je koneåná požadovaná hustota porostu). Je
p†írØstky.
vhodné užít kvalitu osiva „Bejo precision“.
Výživa: N - 180-200 kg/ha p†ed výsadbou (våetnæ pØdní zásoby) +
Sklizeÿ: Hlávky se sklízejí ruånæ. ¢ežou se nožem a šetrnæ ukládají do
30-60 kg/ha bæhem vegetace
p†epravek åi palet. Obzvlᚌ šetrné zacházení vyžaduje skladovatelné
P - 100-125 kg P2O5/ha
zelí. Mechanizovaná sklizeÿ p†ichází v úvahu pouze u zelí na
K - 200-240 kg K2O/ha
okamžité prØmyslové zpracování.
Osivo: HTS 3-5g, 1g = 200-300 semen
Skladování: Zelí se skladuje v klimatizovaných skladech p†i teplotæ
Výsev a výsadba: P†edpæstování je nejvhodnæjší v kazetách pro
0-0,5˚C a p†i relativní vlhkosti 95 %.
minisadbu, ale je možný i výsev do pa†eništæ åi na výsevní záhon.
Na výsevním záhonu je výhodné použít výsev ruåním secím
Parel F1
strojkem do †ádkØ 10-12 cm, vzdálenost v †ádku 3 cm. To je
Nejranæjší odrØda pro polní pæstování i pro rychlení. Svætle
300-350 semen/m2= 150-200 rostlin. Doba výsevu se †ídí dle
zelené hlávky, pevné a tæžké s dokonalou vnit†ní strukturou. Má
požadované doby skliznæ a ranosti odrØdy. Na p†edpæstování je
dostateånou odolnost k nízkým teplotám (mØže být vysazována již
t†eba p†ipoåíst 4-6 týdnØ.
zaåátkem dubna) a je odolná k pukání i vybíhání do kvætu (ve zralosti
vydrží na poli až 4 týdny). Velmi výnosná a bájeånæ vyrovnaná.
38
Zelí hlávkové bílé
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.)Alef. var. alba DC.
ODR¥DY PRO P¢ÍMÝ KONZUM
OdrØda
poået dní od výsadby do skliznæ
nejvyšší poået rostlin/ha
poznámka
PAREL F1
61
70.000
Nejranæjší, výnosné
FARAO F1
65
65.000
Tmavæ zelené, výborná chuŒ
GONZALES F1
65
80.000
Pro hustý spon - malé hlávky
GAZEBO F1
73
60.000
Nový typ Alladin F1
RAMADA F1
84
60.000
Odolné Fusariu a tolerantní
Xanthomonas
ALFREDO F1
85
60.000
I pro krátké skladování
PERFECTA F1
85
70.000
I pro krátké skladování
HURICANE F1
100
60.000
Ménæ napadán t†ásnænkou,
i pro skladování
Farao F1
Gazebo F1
Raná odrØda bílého zelí uråená pro p†ímý konzum. Hlávky jsou
Raná odrØda pro p†ímý konzum jež nahrazuje populární odrØdu
kulovité pevné s tmavæ zelenými obalovými listy. Vydrží dlouhou
Alladin F1. Tmavæ zelené vzp†ímené hladké listy tvo†í kulatou
dobu bez pukání.
pevnou hlávku. Hlávka nesedí tak nízko nad zemí jako u nejranæjších
odrØd, což výraznæ snižuje riziko podehnívání a napadení spodní
åásti hlávek kvætilkou. Nádherná vnit†ní struktura, krátký košŒál.
Gonzales F1
Raný hybrid bílého zelí pro p†ímý konzum. Produkuje neobvykle
pevné malé (0,8-1,5 kg) kulaté hlávky s velmi krátkým košŒálem.
Ramada F1
Vhodný pro velmi husté výsadby.
Populární poloraný hybrid bílého zelí pro p†ímý konzum. Hlávky
jsou pevné dob†e uzav†ené ploše kulovitého až kulatého tvaru
tmavæ zelené barvy. Velmi dlouho vydrží na poli bez praskání.
Lze použít též na rané krouhání. Resistentní Fusariu a tolerantní
Xanthomonas.
Go nzal es F 1
R a ma d a F1
39
Zelí hlávkové bílé
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.)Alef. var. alba DC.
Alfredo F1
Hurricane F1
Oblíbená poloraná odrØda pro p†ímý konzum. Typ Perfecta s
Poloraná odrØda pro p†ímý konzum. Vitálnæ rostoucí hybrid
kulatæjší velmi pevnou hlávkou s hustou vnit†ní strukturou a krátkým
produkující st†ednæ velké pevné, ploše kulovité až kulaté hlávky.
košŒálem. Možno užít i pro krátkodobé skladování. Vhodný pro krátkodobé skladování. Rezistentní Fusariu, ménæ
napadána Xanthomonas.
Perfecta F1
Polorané zelí pro p†ímý konzum. VzrØst kompaktní, vitální, velmi
brzy zavinuje hlávku. Vhodné pro hustou výsadbu a jako druhá
plodina. Vydrží dlouho na poli. V p†ípadæ podzimní skliznæ z pozdní
výsadby možno krátkodobæ skladovat.
Alfredo F1
ODR¥DY KRUHÁRENSKÉ
OdrØda
poået dní od výsadby do skliznæ
nejvyšší poået rostlin/ha
poznámka
HISTONA F1
85
32.000
Pro nejranæjší krouhání i pro p†ímý
konzum
ALMANAC F1
90
35.000
Velmi výnosné, letní
MEGATON F1
102
28.000
Výnosné, odolné Fusariu
CECILE F1
105
32.000
Výborná vnit†ní struktura, velmi
husté tæžké hlávky
MENTOR F1
120
30.000
I pro p†ímý konzum, odolný Fusariu
MILESTONE F1
122
30.000
Výnosná odrØda
SCORE F1
122
30.000
Dobrá trvanlivost na poli
JAGUAR F1
127
28.000
Pro pozdní krouhání
Cabton F1
127
28.000
Velmi produktivní, odolná Fusariu
HINOVA F1
128
28.000
Osvædåená kvalita, i krátký sklad
KRAUTKAISER F1
139
28.000
Výjimeåná kvalita pro kvašení
DISCOVER F1
140
28.000
Zdravá produktivní odrØda
TRANSAM F1
147
28.000
Pozdní krouhání a krátké skladování
MANDY F1
148
28.000
Zdravé, výnosné, i krátké skladování
JUBILEE F1
149
28.000
Výborný zdravotní stav
CASSANDRA F1
150
28.000
Vynikající zdravotní stav
MASADA F1
155
28.000
Tolerantní t†ásnænkám, pro krouhání
a krátké skladování
40
Zelí hlávkové bílé
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.)Alef. var. alba DC.
ODR¥DY KRUHÁRENSKÉ
Histona F1
OdrØda pro nejranæjší krouhání s velmi tæžkými, hladkými,
kulovitými hlávkami pæknæ zelené barvy. Z p†ímých výsevØ se sklízí
v druhé polovinæ åervence. Menší hlávky se dají použít i pro p†ímý
konzum. Je ménæ napadána t†ásnænkou.
Almanac F1
Silnæ rostoucí hybrid typu Slava, raností navazující na odrØdu
Histona F1. Velmi výnosný. Hlávky kompaktní, lehce zploštælé s
tenkými listy a jemnou nervaturou. Velmi malý vnit†ní košŒál, vyšší
obsah sušiny. Dlouho vydrží na poli. Dokonalá odrØda pro kvašení.
Megaton F1
Populární polorané kruhárenské zelí odolné Fusariu. Velmi vitální typ
produkující velké hlávky s jemnou strukturou a krátkým košŒálem.
Velmi výnosné, výbornæ se hodící pro kruhárenské úåely. Cecile F1
Poloraná produktivní odrØda odolná Fusariu. St†ednæ velké kulaté,
velmi husté tæžké hlávky s perfektní vnit†ní strukturou a krátkým
košŒálem. Doporuåeno pro p†ímý konzum a zejména na krouhání.
Sklizeÿ v zá†í.
Mentor F1
Alma n a c F1
Poloraný hybrid pro prØmyslové zpracování a na p†ímý konzum.
Zdravá výnosná odrØda. Mentor F1 produkuje st†ednæ velké, mírnæ
zploštælé hlávky s výbornou vnit†ní strukturou. Odolný Fusariu.
Milestone F1
Výnosná odrØda polopozdního kruhárenského zelí. Zdravé kulaté
hlávky svæží zelené barvy vydrží dlouho na poli bez praskání.
Výborná kvalita pro prØmysl. Rezistentní Fusariu.
Score F1
Výnosná odrØda bílého zelí uråená pro krouhání. Produkuje kulovité
hlávky, jež vydrží ve zralosti dlouho na poli, aniž by pukaly. Ke
sklizni v prØmæru za 4 mæsíce od výsadby. Rezistentní Fusariu.
Jaguar F1
Pozdní, velmi vitální a výnosná odrØda. Vydrží velmi dlouho na poli.
Kulaté hlávky jsou uvnit† nádhernæ bílé. Vhodné pro pozdní skliznæ
na krouhání. Kruhárnami oblíbena pro výbornou kvalitu z této
odrØdy vyrobeného kvašeného zelí.
Meg a ton F1
41
Zelí hlávkové bílé
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.)Alef. var. alba DC.
Di sco v er F 1
Ma n d y F1
ODR¥DY KRUHÁRENSKÉ
Cabton F1 novinka
Nová velmi výnosná odrØda bílého zelí pro pozdnæ podzimní
skliznæ. Cabton F1 produkuje kulaté hlávky s p†ekrásnou ponækud
hrubší vnit†ní strukturou. Dlouho vydrží na poli ve zralosti. Velmi
vhodný pro zpracování na kvašení i na åerstvé saláty. Odolné
Fusarium oxysporum.
Krautkaiser F1
Tæžké, ploše kulovité hlávky s krátkým vnit†ním košŒálem a
nádhernou strukturou. Velmi výnosná oblíbená odrØda vitálního
vzrØstu, která dlouho vydrží na poli. Sklizeÿ v zá†í až †íjnu na
krouhání a saláty. Vykazuje vyšší výtæžnost po vykvašení.
Discover F1
Velmi produktivní odrØda kruhárenského zelí pro †íjnové skliznæ(v
nækterých oblastech sklizeÿ ještæ p†ed odrØdou Jaguar F1).
Produkuje vyrovnané pevné hlávky ploše kulovitého tvaru s krátkým
košŒálem a vynikající vnit†ní strukturou. ñasto sklízena v ranæjších
fázích vývoje na p†ímý konzum, neboŒ již v tomto období jsou
hlávky pevné a tvrdé. Výborný zdravotní stav. Rezistentní Fusariu.
Transam F1
Pozdní odrØda typu dánského podzimního zelí s velmi dobrým
výnosem. Hlávky jsou pevné, ploše kulovitého tvaru. Tuto odrØdu
lze též krátkodobæ skladovat. V porovnání s odrØdami stejného typu
je ménæ napadán t†ásnænkou. Rezistentní fusariu a padlí.
42
Mandy F1
OdrØda „Dánského typu“ pro pozdní podzimní skliznæ. Mandy F1
produkuje ploše kulovité hlávky s vynikající vnit†ní strukturou. Tato
zdravá velmi výnosná odrØda je vhodná na krouhání a krátkodobé
skladování. Rezistentní Fusariu.
Jubilee F1 novinka
Nová velmi výnosná odrØda pro p†ímý konzum a prØmysl. Kulaté
hlávky se šedozelenými obalovými listy mají pæknou vnit†ní
strukturu. Velmi dlouho vydrží na poli ve zralosti. Vhodná též ke
krátkodobému skladování.
Cassandra F1
Velmi populární pozdní vysoce produktivní odrØda kruhárenského
zelí s krátkým vnit†ním košŒálem a hustou strukturou hlávky.
Cassandra F1 je vitálního zdravého rØstu. Pro její toleranci
chorobám lze rozložit sklizeÿ na velmi dlouhé období. Dob†e se
vyrovnává s horšími pØdními i klimatickými podmínkami. Snáší i
podzimní p†ímrazky. Tolerantní padlí.
Masada F1
Pozdní hybrid odolný Fusariu, vhodný pro krouhání a krátkodobé
skladování. Roste velmi vitálnæ a dává vysoký výnos kulatých hlávek
s jemnou vnit†ní strukturou, které vydrží abnormálnæ dlouho na poli
a dají se i krátkodobæ skladovat. Tolerantní k t†ásnænkám.
Zelí hlávkové bílé
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.)Alef. var. alba DC.
ODR¥DY PRO SKLADOVÁNÍ
POZOR!!!
Candela F1 novinka
Pro dosažení dobré skladovatelnosti je nezbytné:
Poloraný bujnæ rostoucí typ bílého zelí pro p†ímý konzum a
- udržet dokonalý zdravotní stav porostu
st†ednædobé skladování. Produkuje ploše kulovité st†ednæ velké
- zajistit p†imæ†enou výživu všemi prvky
hlávky. Je ménæ napadána t†ásnænkou. Vhodná pro husté výsadby.
- zajistit pravidelný rØst bæhem celé vegetace
Odolná Fusariu.
- šetrné zacházení s hlávkami bæhem skliznæ
- optimální teplotní a vlhkostní podmínky ve skladu
Lennox F1
Populární polo pozdní velmi výnosný hybrid. Hlávky jsou kulovité,
Reaction F1 novinka
tæžké, se silnými listy a krátkým košŒálem. Listová manžeta je
Poloraná odrØda bílého zelí uråená pro p†ímý konzum a st†ednæ
šedozelená, hladká. OdrØda je vhodná pro p†ímý konzum i
dlouhé skladování. Tvo†í menší kulaté až oválné hlávky 0,8 – 2,0 kg
zpracování a dokonale se skladuje. Tolerantní padlí.
s krátkým košŒálem. Velmi vhodná pro husté výsadby. Resistentní
Fusariu.
poået dní od výsadby
do skliznæ
nejvyšší poået rostlin/ha
poznámka
REACTION F1
118
50.000
Produkce menších hlávek, zdravá
CANDELA F1
120
50.000
Produkce menších hlávek
TOPGUN F1
125
50.000
P†ímý konzum a krátké skladování
LENNOX F1
140
40.000
P†ímý konzum a skladování
PARADOX F1
141
40.000
Produktivní, odolná Fusariu
IMPALA F1
144
50.000
Zdravá, tolerantní k TMV, vhodná na saláty
COUNTER
145
40.000
Produktivní, zdravá
RIVERA F1
152
60.000
Pro husté výsadby - menší hlávky
SARATOGA F1
152
40.000
Odolná fusariu, dlouhé skladování
ZERLINA F1
156
40.000
Tolerantní t†ásnænkám, na saláty, krouhání a skladování
OdrØda
Reacti o n F 1 no v i nka
Ca n d ela F1 n ovin k a
43
Zelí hlávkové bílé
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.)Alef. var. alba DC.
ODR¥DY PRO SKLADOVÁNÍ
Zerlina F1
Velmi oblíbená pozdní výnosná odrØda typu langedijského
Paradox F1 novinka
Nová polo pozdní velmi výnosná odrØda bílého zelí. Hlávky jsou
kulaté velmi pevné se silnými listy a krátkým košŒálem. Šedozelené
obalové listy. Vhodná pro p†ímý konzum a dlouhodobé skladování.
skladovatelného zelí. Je tolerantní k t†ásnænkám a velmi dlouho
vydrží na poli i ve skladu. Spon 65 x 50 cm - velké hlávky univerzální využití na saláty, krouhání i ke skladování. Pro produkci
menších hlávek je nutná hustota porostu asi 40.000 rostlin/ha. Díky
silnému ko†enovému systému velmi dob†e snáší období sucha bez
výrazného snížení výnosu. Výborný zdravotní stav. Pro dlouhodobé
Impala F1
Pozdní zdravý skladovatelný hybrid tolerantní virové nekrotické
kroužkovitosti zelí (T.M.V.). Vydrží velmi dlouho jak na poli, tak ve
skladování je nutné zvolit pozdæjší výsadbu nebo ranæjší sklizeÿ tak,
aby hlávky nebyly p†ezrálé.
skladu. Pro získání menších hlávek je doporuåeno užít husté výsadby
až 50.000 rostlin /ha. Counter F1
Výnosná zdravá odrØda bílého zelí pro dlouhodobé skladování.
Kulaté vætší hlávky s vynikající vnit†ní strukturou. Tato odrØda
se využívá pro širší spon – do 40 000 rostlin na hektar. Odolná
vnit†nímu åernání hlávek. Je ménæ napadána t†ásnænkou. Rezistentní
Fusariu.
Rivera F1
Pozdní hybrid zelí charakteristický menšími tmavæ zelenými velmi
pevnými hlávkami a hladkými vzp†ímenými listy. Uråený pro p†ímý
konzum a dlouhodobé skladování, po kterém si hlávky udržují svæží
zelenou barvu. Vhodný pro husté výsadby. Tolerantní padlí, menší
náchylnost k napadení t†ásnænkou.
Saratoga F1
Populární vitální dlouhodobæ skladovatelná odrØda bílého zelí s
tmavozelenou kulatou hlávkou a krátkým košŒálem. I p†i dlouhodobém
skladování si hlávky zachovávají svoji zelenou barvu. Má výborný
zdravotní stav a je ménæ napadána škØdci. Odolná Fusariu.
P arado x F 1 no v i nk a
44
Imp a la F1
R iver a F1
Zelí hlávkové špiåaté
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.)Alef. var. alba DC.
PøSTITELSKÉ INFORMACE
Špiåaté zelí se pæstuje obdobnæ jako bæžné odrØdy bílého zelí s
podobnou vegetaåní dobou. Obvyklý spon výsadby je 50 x 40
- 50cm. PrØmærná hmotnost hlávek je 800 – 1200 g. Pæstební
období je od åasného jara do pozdního podzimu. Nækteré odrØdy
lze pæstovat i jako ozimé. Užití hlavnæ v åerstvém stavu na p†ípravu
salátØ.
Caramba F1
Velmi produktivní odrØda tvo†ící pæknæ vyplnæné velké tæžké tmavæ
zelené hladké hlávky. Vydrží dlouho na poli bez praskání. Uråena
pro rané letní, letní a podzimní skliznæ. Vhodná i pro skladování v
chlazeném skladæ. Sklizeÿ ± 75 dní od výsadby.
Caraflex F1 novinka
Výnosná odrØda produkující dob†e vyplnæné pevné hlávky se silnými
listy. Vhodná pro letní i podzimní skliznæ våetnæ pæstování pro
skladování. Sklizeÿ ± 76 dní od výsadby.
Murdoc F1 novinka
Velmi výnosná odrØda špiåatého zelí produkující velké hlávky
st†ednæ zelené barvy. Vhodná pro p†ímý konzum, prØmysl a
skladování. Sklizeÿ ± 85 dní od výsadby.
Technologie pæstování je stejná jako u bílého zelí, avšak je t†eba vzít
v úvahu, že åervené zelí podstatnæ h؆e reaguje na stressové situace
(horko, sucho, nedostatek živin…) než bílé zelí. Tvorba hlávek se
poté opož¥uje a vegetaåní doba se výraznæ prodlužuje. Proto je
vhodné, zvláštæ pozdní odrØdy nesázet p†íliš pozdæ a zajistit jim i
bæhem léta dostateåné zásobení vodou a živinami.
C arafl ex F 1
Mur d oc F1 n ovin ka
Ca r a mb a F1
45
Zelí hlávkové åervené
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.)Alef. var. rubra DC.
Technologie pæstování je stejná jako u bílého zelí, avšak je t†eba vzít v úvahu, že åervené zelí podstatnæ h؆e reaguje na stressové situace
(horko, sucho, nedostatek živin…) než bílé zelí. Tvorba hlávek se poté opožd'uje a vegetaåní doba se výraznæ prodlužuje. Proto je
vhodné, zvláštæ pozdní odrØdy nesázet p†íliš pozdæ a zajistit jim i bæhem léta dostateåné zásobení vodou a živinami.
OdrØda
poået dní od výsadby do skliznæ
nejvyšší poået rostlin/ha
poznámka
PRIMERO F1
75
60.000
Rané pro p†ímý konzum
MAESTRO F1
92
60.000
P†ímý konzum a krátké skladování
INTEGRO F1
94
60.000
P†ímý konzum a skladování
BUSCARO F1
105
50.000
P†ímý konzum a krátké skladování
29.000
Pro prØmyslové zpracování
50.000
Pro p†ímý konzum a krátké
skladování
29.000
Pro prØmyslové zpracování
50.000
Pro p†ímý konzum a dlouhé
skladování
29.000
Pro prØmyslové zpracování
AUTORO F1
LECTRO F1
116
122
PESARO F1
125
50.000
Pro p†ímý konzum, prØmysl a krátké
skladování
RENDERO F1
132
40.000
Pro p†ímý konzum a velmi dlouhé
skladování
SUBARO F1
134
50.000
Pro p†ímý konzum a velmi dlouhé
skladování
HUZARO F1
137
40.000
Pro p†ímý konzum a velmi dlouhé
skladování
Primero F1
Autoro F1
Oblíbený velmi raný hybrid s kulatou hlávkou a s vynikající vnit†ní
Osvædåená polopozdní odrØda s vysokým výnosem vætších tæžkých
i vnæjší kvalitou. Nejlepší vybarvení z raných odrØd. Pomærnæ
a pevných hlávek na vysokém košŒálu. Tmavæ åervená s velmi
kompaktní vzrØst umožÿuje výsadbu do hustšího sponu. MØže být
jemnou, hustou vnit†ní strukturou. Vætší listová manžeta chrání p†ed
použit jako první raná plodina. Vydrží velmi dlouho na poli. Hodí se
nep†íznivými podmínkami. Odolná pukání a vybíhání do kvætu.
i do teplejších oblastí. Je ménæ napadán mšicí.
Univerzální odrØda pro p†ímý konzum, zpracování i pro krátkodobé
skladování.
Maestro F1
Poloraná odrØda åerveného zelí pro p†ímý konzum. Uråena pro
letní skliznæ. Hlávky jsou kulovité s intenzivním vnit†ním i vnæjším
vybarvením. Vykazuje vyšší odolnost vnit†nímu hnædnutí hlávek. Z
pozdních výsadeb lze krátkodobæ skladovat.
Integro F1
Produktivní letní hybrid åerveného zelí pro p†ímý konzum. Z
pozdních výsadeb též vhodný pro skladování. Kompaktní kulaté
hlávky 1-1,5 kg tæžké, atraktivní vnit†ní i vnæjší vybarvení a krátký
košŒál, to jsou charakteristiky této odrØdy. Vhodná pro husté
výsadby.
Buscaro F1
Poloraná velmi zdravá odrØda åerveného zelí pro prØmyslové
zpracování, p†ímý konzum a krátkodobé skladování. Produkuje velké
hlávky s atraktivním vnit†ním i vnæjším vybarvením. Velmi výnosná.
Snáší i husté výsadby.
46
Ma estr o F1
Zelí hlávkové åervené
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.)Alef. var. rubra DC.
Lectro F1
Populární velmi výnosná univerzální pozdní odrØda vhodná na
p†ímý konzum dlouhodobé skladování a z †idších výsadeb na
prØmyslové zpracování. Hlávky protáhle kulovitého tvaru pæknæ
vybarvené mají hustou vnit†ní strukturu. Silný ko†enový systém
umožÿuje dosažení vysokých výnosØ i na chudších pØdách.
Rendero F1 novinka
Bujnæ rostoucí odrØda se silnými vzp†ímenými zdravými listy.
Kompaktní hlávky jsou kulaté pevné s vynikajícím vnit†ním i vnæjším
vybarvením. Vhodná též pro hustý spon. Doporuåena pro p†ímý
konzum a dlouhodobé skladování.
Subaro F1
Pozdní hybrid vyznaåující se silným rØstem, zdravými vzp†ímenými
listy a kompaktními protáhle kulovitými velmi pæknæ vybarvenými
hlávkami. Vhodný pro p†ímý konzum a dlouhodobé skladování.
Huzaro F1
Pozdní produktivní hybrid skladovatelného zelí. Oválné hlávky
pækné temné barvy jsou obklopeny vzp†ímenými listy. Uråena pro
velmi dlouhé skladování.
Lectr o F1
In teg r o F 1
47
Zelí pekingské
Brassica campestris L. var. pekinensis
PøSTITELSKÉ INFORMACE
PØda: Vyžaduje dobré humózní pØdy s dobrou vodní kapacitou, pH
6-6,5. Vylouåit pØdy kyselé.
Výživa: N - 150 kg/ha (våetnæ pØdní zásoby)
P - 70 kg P2O5/ha
K - 150-200 kg K2O/ha
Osivo: HTS 3-5 g, 1 g = 200-330 semen
Výsev a výsadba: Pekingské zelí je možno pæstovat témæ† po celý
rok, za p†edpokladu, že zvolíme správnou odrØdu a dodržíme
nækteré rozhodující podmínky pæstování. Mezi ty nejdØležitæjší pat†í
teplé p†edpæstování (dostateånæ vysoké teploty v raných stadiích
rØstu) a vylouåení jakýchkoliv stressových situací, jestliže chceme
pekingské zelí pæstovat v podmínkách dlouhého dne. Nedodržení
tæchto podmínek má za následek vybíhání do kvætu.
Spon: Rané 50 x 35 cm = 57.000 rostlin/ha, letní a podzimní 50
x 40 cm = 50.000 rostlin/ha. Na kvalitních pØdách je možno pro
dosažení menších hlávek (0,7-1,5 kg) užít spon 50 x 20 cm =
100.000 rostlin/ha. P†i tomto sponu je však nutná dØsledná ochrana
proti listovým chorobám a vyvážené zásobování vodou a živinami.
P†ímý výsev: Doporuåen pouze v pozdních jarních a letních
mæsících kdy je více svætla a nehrozí nebezpeåí nachladnutí rostlin,
50 x 10 cm, po vzejití vyjednotit.
P†edpæstování sadby: V balíåcích, teplota 20˚C v prØbæhu celého
p†edpæstování. Dosáhnout 8-10 pravých listØ. Neotužovat sadbu!
Sklizeÿ: Zelí je vhodné ke sklizni, když jsou hlávky dostateånæ
zavinuté a pevné. P†ezrálé hlávky se vyznaåují žlutým zbarvením
na vrcholu. Zelí pro skladování se sklízí nep†ezrálé s více obalovými
listy.
Kabo k o F 1
Kaboko F1
Velmi raná odrØda pekingského zelí s dobrou odolností k vybíhání
do kvætu. Hlávky jsou menší (0,75 – 1,5 kg), kompaktní, velmi
tæžké. Jsou válcovitého tvaru, dob†e uzav†ené tmavými obalovými
listy. Kaboko F1 je odolné vnit†nímu åernání a listovým nekrózám.
Manoko F1
Velmi raná odrØda pekingského zelí s velmi vysokou odolností k
vybíhání do kvætu a výborným zdravotním stavem. Manoko F1
je vhodné pro nejranæjší skliznæ i pro letní a podzimní pæstování.
Hlávky jsou kompaktní husté krátké, svætle zelené barvy a nemají
sklon k p†erØstání. Možno pæstovat jak pod sklem åi fólií, tak na poli.
P†i správném naåasování skliznæ lze skladovat. Rezistentní k Fusariu.
Mirako F1
VzrØstná zdravá odrØda pekingského zelí vhodná pro rané, letní i
podzimní skliznæ. Tvo†í soudkovité pevné dob†e uzav†ené hlávky
Mirako F1
48
st†ední velikosti. Je odolná mokré hnilobæ.
Zelí pekingské
Brassica campestris L. var. pekinensis
OdrØda
Vegetaåní doba od výsadby
Tvar hlávky
Období pæstování
Kaboko F1
49 dní
soudkovitý
jaro/léto/podzim
Manoko F1
50 dní
soudkovitý
jaro/léto/podzim
Mirako F1
52 dní
soudkovitý
jaro/léto/podzim
Optiko F1
60 dní
soudkovitý
jaro/léto/podzim
Emiko F1
63 dní
soudkovitý
léto/podzim
Bilko F1
67 dní
soudkovitý
léto/podzim
Taranko F1
71 dní
válcovitý
léto/podzim
Optiko F1
Bilko F1
Raná odrØda kompaktního široce soudkovitého tvaru vhodná i pro
Díky vysoké odolnosti nádorovitosti košŒálovin a výborné
sklizeÿ poåátkem léta. Odolná Fusariu a tolerantní padlí. Odolná
skladovatelnosti i p†i pomærnæ krátké vegetaåní dobæ se stala tato
vybíhání do kvætu. Z pozdních výsevØ kolem 1.8. se velmi dob†e
polopozdní odrØda pekingského zelí velmi populární. Je odolná
skladuje.
hnilobám a rezistentní k Fusariu. Má vzp†ímené tmavæ zelené
zkade†ené listy, jež velmi dob†e kryjí i vrchol hlávky. Vykazuje vyšší
Emiko F1 novinka
podíl zelenæ zbarvených åepelí i uvnit† hlávky. Bilko F1 produkuje
Nová polopozdní odrØda pekingského zelí pro letní a podzimní
štíhlé krátké až st†ednæ dlouhé pevné hlávky soudkovitého tvaru.
skliznæ. Emiko F1 produkuje pevné husté hlávky se vzp†ímenými
Doporuåena pro p†ímý prodej i pro skladování. Sklizÿová hmotnost
tmavými obalovými listy. Hmotnost hlávek 1,0 – 1,6 kg. Odolnost
hlávek: 1,0-1,6 kg.
proti nádorovitosti je na stejné úrovni jako u odrØdy Bilko F1, hlávky
jsou ve srovnání s touto odrØdou nižší.
Taranko F1
Polopozdní odrØda pro letní a podzimní sklizeÿ s vynikající
skladovatelností. Tæžké hlávky válcovitého tvaru se silnými
vzp†ímenými listy. Odolná Fusariu a padlí.
Bilko F1
49
Všeobecné podmínky prodeje a dodávek pro ochbod s osivy a sadbou
1. ÚVOD
Všeobecné podmínky prodeje a dodávek byly vydány, aby co nejjasnæji definovaly
vzájemná práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího (Bejo Bohemia, s.r.o.).
Všeobecné podmínky prodeje a dodávek obsahují standardní pravidla aplikovaná na
prodej a dodávky našich produktØ.
2. POPIS
Všeobecné podmínky prodeje a dodávek firmy Bejo Bohemia, s.r.o. se sídlem v
PodØlšanech å. 49, 533 45 Opatovice nad Labem, ñeská republika. Tyto Všeobecné
podmínky prodeje a dodávek jsou zve†ejnæny na webových stránkách (www.bejo.cz) a v
katalogu spoleånosti Bejo Bohemia.
ñlánek 1. Použití tæchto Všeobecných podmínek
1. Tyto Všeobecné podmínky platí pro všechny nabídky a všechny smlouvy uskuteånæné
mezi Bejo Bohemia, s.r.o., dále jen Prodávající a Kupujícím, pokud nebylo výslovnæ
písemnæ stanoveno jinak.
2. Použití jakýchkoliv podmínek kupujícího se výslovnæ odmítá.
ñlánek 2. Definice
1. Produkt: osivo a/nebo sadbový materiál a/nebo zvlᚌ dohodnuté služby.
2. Úprava: Ošet†ení produktu ke zlepšení výsevnosti a vzcházivosti a/nebo k ochranæ vØåi
škØdcØm a chorobám.
ñlánek 3. Nabídky a ceny
1. Všechny nabídky uåinæné Prodávajícím jsou nezávazné a mohou být kdykoliv
odvolány. Ceny uvedené v nabídce jsou bez DPH.
2. Nabídky mohou být p†ijímány pouze v písemné podobæ; Prodávající si nicménæ
vyhrazuje právo považovat verbální p†ijetí za rovnocenné.
3. Jestliže Kupující p†ijme nabídku, Prodávající si nicménæ vyhrazuje právo zrušit
tuto nabídku bæhem 3 následujících pracovních dnØ od p†ijetí (aŒ už ústního åi
písemného), a v tomto p†ípadæ není mezi obæma stranami uzav†ena žádná dohoda.
4. Ústní nabídky automaticky pozbývají platnosti, jestliže je Kupující nep†ijme písemnæ
bæhem 7 dnØ.
5. Písemné nabídky automaticky pozbývají platnosti, jestliže je Kupující nep†ijme
písemnæ bæhem 30 dnØ.
6. Prodávající si vyhrazuje právo na zmænu cen. Každý nový ceník ruší platnost ceníku
p†edchozího s ohledem na všechny objednávky podané po vydání nového ceníku.
ñlánek 4. Výhrada co do druhu a ošet†ení
1. Všechny dodávky podléhají obvyklé výhradæ co do druhu a ošet†ení. Jestliže
Prodávající uplatní výhradu co do druhu a ošet†ení, neznamená to, že je povinen
dodat, ale dodá, jestliže je to možné, pomærným dílem k objednanému množství
nebo nejbližší alternativu.
2. Kupující není oprávnæn k náhradæ škody jestliže Prodávající uplatní tuto výhradu.
ñlánek 5. Objednání a dodání
1. Jestliže je objednané množství odlišné od standardního balení používaného
Prodávajícím nebo od jeho násobku, je Prodávající oprávnæn dodat nejblíže vyšší
množství.
2. Prodávající bude vždy jednat podle svých nejlepších schopností ke splnæní svých
povinností dodavky.
3. Náležité splnæní povinnosti Prodávajícího dodat p†ipouští dodávku s menší odchylkou
ve velikosti, balení, poåtu åi váze.
4. Prodávající mØže prodávaný produkt dodat po åástech. Jestliže jsou produkty
dodávány v åásteåných dodávkách, Prodávající je oprávnæn fakturovat každou zásilku
zvlᚌ.
5. Doprava se uskuteåÿuje Ex Works (EXW) od Prodávajícího podle Incoterms 2000.
6. Prodávající uskuteåní dodávku v p†imæ†ené lhØtæ podle obchodní smlouvy.
7. Dohodnuté období dodávky nebude závazné. V p†ípadæ pozdní dodávky Kupující
musí doruåit Prodávajícímu písemné oznámení o neplnæní závazku a poskytnout
p†imæ†enou lhØtu, bæhem níž mØže Prodávající splnit dohodu.
8. Kupující musí písemnæ specifikovat již p†i zadání objednávky a na první požádání
Prodávajícího, jaké údaje, up†esnæní a dokumenty jsou požadovány na základæ
p†edpisØ té zemæ, v níž má být dodávka uskuteånæna, jako nap†. faktury, fytosanitární
osvædåení, interní certifikáty a jiné dovozní doklady.
9. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávky o hodnotæ nižší než 2000,- Kå,
nebo úåtovat p†irážku 300,- Kå.
50
ñlánek 6 Odklad
(Suspension)
1. Jestliže Kupující neplní jednu åi více ze svých povinností nebo tak neåiní správnæ a/
nebo våas:
. Povinnosti Prodávajícího budou automaticky a neprodlenæ pozastaveny
(suspendovány), až dokud Kupující neuhradí celou splatnou åástku (våetnæ jakýchkoli
mimosoudních nákladØ);
. Prodávající mØže požadovat plnou platbu a/nebo dostateånou záruku od Kupujícího,
nap†. ve formæ bankovní garance vydané renomovanou bankovní institucí, s ohledem
k plnæní (performance) u Kupujícího.
2. Prodávající je oprávnæn požadovat plnou platbu a/nebo dostateånou záruku platby u
Kupujícího ještæ p†ed uskuteånæním dodávky, jestliže existuje dØvod k domnænce, že
Kupující nesplní nebo nebude moci splnit své závazky správnæ a/nebo våas.
ñlánek 7. Výhrada vlastnictví
1. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k dodaným produktØm, dokud Kupující
neuhradí zcela kupní cenu. Tato výhrada vlastnictví platí také pro všechny nároky,
které Prodávající mØže vznést vØåi Kupujícímu kvØli neschopnosti Kupujícího plnit
nækterý ze závazkØ vØåi Prodávajícímu.
2. Produkty dodané Prodávajícím, na næž je aplikována výhrada vlastnictví, smæjí být
dále prodány nebo použity pouze v normálním obchodním styku. Jestliže jsou dále
prodány, Kupující je povinen požadovat výhradu vlastnictví od svého kupujícího.
3. Kupujícímu není dovoleno zastavovat åi jinak zatížit tyto produkty.
ñlánek 8. Platba
1. Prodávající musí obdržet platbu do 14 dní od data fakturace, pokud není písemnæ
uråeno jinak. Po uplynutí této lhØty bude Kupující v prodlení; v tomto p†ípadæ je
kupující povinen platit úrok z prodlení ve výši 6% roånæ z nesplacené åástky za dobu
prodlení.
2. Jestliže je Kupující v likvidaci, vyhlásí úpadek åi platební neschopnost, jeho závazky
jsou splatné neprodlenæ a Prodávající bude oprávnæn odmítnout plnit smlouvu nebo ji
zrušit, to vše bez vlivu na právo Prodávajícího požadovat náhradu škody.
3. Jestliže bylo dohodnuto placení ve splátkách, celá zbývající åástka se stává splatnou
neprodlenæ bez oznámení o prodlení v p†ípadæ opoždæní splátky. V tomto p†ípadæ se
p†imæ†enæ použijí ustanovení z poslední væty odstavce 1.
ñlánek 9. Náklady na vymáhání
Jestliže Kupující není schopen splnit jeden åi více závazkØ, všechny náklady na vymáhání
(soudní výlohy) budou na jeho úået.
ñlánek 10. Vyšší moc
1. Vyšší moc znamená okolnosti, které åiní splnæní povinností nemožným nebo
nesmyslnæ komplikovaným a nemohou být kladeny za vinu Prodávajícímu. Takové
okolnosti mohou zahrnovat stávku, požár, extrémní klimatické podmínky, vládní
zásahy, škØdce a choroby spolu s vadami materiálu, který byl dodán Prodávajícímu.
2. Prodávající bude informovat Kupujícího co nejd†íve, jestliže není možno uskuteånit
dodávku våas v dØsledku Vyšší moci.
3. Jestliže Vyšší moc trvá déle než 60 dní, obæ strany jsou oprávnæny zrušit smlouvu. V
tomto p†ípadæ Prodávající nebude nucen platit žádnou škodu.
ñlánek 11. Odpovædnost
1. Prodávající nep†ijímá žádnou zodpovædnost za škody vzniklé v p†ípadæ, že dodávaný
produkt není k dispozici v dostateåném množství, vyjma p†ípadØ, kdy jde o úmysl a/
nebo hrubou nedbalost na stranæ Prodávajícího a/nebo jeho zamæstnancØ.
2. Na Prodávajícím nebude požadováno hradit jakékoliv škody v p†ípadæ Vyšší moci, jak
je popsáno v ñlánku 10.
3. Prodávající nep†ijímá žádnou odpovædnost za škody z nedodání nebo pozdního
dodání ani za chyby plynoucí z nesprávné specifikace požadavkØ jak je uvedeno v
ñlánku 5, odstavec 7, jestliže z toho dØvodu nemohla být dodávka uskuteånæna(våas).
4. Kupující je povinen, jak jen to je možné, omezit škody plynoucí z dodaných produktØ,
které jsou reklamovány u Prodávajícího.
5. Prodávající nep†ijímá žádnou odpovædnost za škody zpØsobené osivem åi sadbou,
které nebyly množeny a/nebo reprodukovány Prodávajícím åi jeho jménem.
6. Jestliže nese Prodávající odpovædnost vyplývající z jedné åi více podmínek, tato
odpovædnost bude omezena do výše fakturované åástky vztahující se k dotåeným
produktØm; Prodávající neponese v žádném p†ípadæ žádnou formu odpovædnosti za
následné škody.
Všeobecné podmínky prodeje a dodávek pro ochbod s osivy a sadbou
ñlánek 12. Použití a záruka
1. Prodávající zaruåuje, že podle jeho nejlepších vædomostí a schopností bude dodaný
produkt odpovídat výrobní specifikaci. Nicménæ výrobní specifikaci nelze považovat
za záruku. Jestliže dodaný produkt neodpovídá výrobní specifikaci, Kupující bude
informován. Prodávající dále nezaruåuje, že produkt bude vyhovovat úåelu, ke
kterému bude Kupujícím použit.
2. Všechny záruky na stranæ Prodávajícího zanikají, jestliže Kupující produkty dále
upravuje, nebo upravil, p†ebaluje nebo p†ebalil, nebo je používá nesprávným
zpØsobem.
ñlánek 13. Vady; podmínky reklamace
1. Kupující musí zkontrolovat nakupované produkty bæhem dodání nebo co nejd†íve po
dodání. P†itom musí zkontrolovat, zda dodané produkty souhlasí s dohodou, zejména
zda:
. byly dodány správné produkty;
. množství odpovídá dohodæ;
. dodané produkty odpovídají dohodnutým požadavkØm na kvalitu nebo – jestliže
žádné nebyly dohodnuty – zda umožÿují normální použití a/nebo vyhovují
obchodním úåelØm.
2. Jestliže jsou zjištæny viditelné vady åi nedostatky, Kupující musí Prodávajícího písemnæ
pat†iånou formou informovat bæhem 3 pracovních dní po dodávce, p†iåemž uvede
åíslo partie a další údaje podle dodacího listu a /nebo faktury.
3. Kupující musí hlásit všechny skryté vady Prodávajícímu písemnæ bæhem 3 pracovních
dnØ po jejich odhalení s uvedením åísla partie a údajØ dodacího listu a/nebo faktury.
4. Reklamace musí být popsána takovým zpØsobem, aby si ji mohl Prodávající nebo
t†etí strana ovæ†it. Pro tento úåel Kupující musí také uchovávat záznamy mající vztah
k použití produktu, nebo, v p†ípadæ dalšího prodeje produktu, k osobám kupujícím.
Nepodá-li Kupující reklamaci ve výše uvedené lhØtæ, reklamace nebude vy†izována a
jeho práva zanikají.
5. V p†ípadæ pokraåujícího sporu mezi stranami ohlednæ klíåivosti, pravosti typu,
odrØdové åistoty, technické åistoty a zdravotního stavu, každá ze stran mØže požádat
o odbær kontrolního vzorku ze skladu prodávajícího a jeho rozbor ÚKZÚZ, odbor osiv
a sadby, Za opravnou 4, 150 06 Praha 5 – Motol. V p†ípadæ, že daná partie nebude
již na skladæ v ñR, lze požádat o rozbor kontrolního vzorku uloženého u Naktuinbouw
(Nizozemský kontrolní ú†ad pro zahradnictví), se sídlem v Roelofarendsveen,
Nizozemí. Náklady takové kontroly pØjdou k tíži té strany, která dle výsledku více
pochybila. Tento požadavek musí být podán do 6 mæsícØ od prvního nahlášení
problému Kupujícím. Výsledek kontroly bude závazný pro obæ strany, bez újmy k
právu stran p†edložit spor o následcích tohoto nálezu institucím uvedeným v ñlánku
18.
ñlánek 14. Ustanovení o informacích
1. Informace poskytované Prodávajícím jakoukoli formou jsou vždy zcela nezávazné.
Popisy, doporuåení a obrázky v brožurách a letácích jsou založeny, co nejp†esnæji je
to možné, na zkušenostech z pokusØ a praxe. Prodávající v žádném p†ípadæ nep†ijímá
žádnou odpovædnost za odlišné výsledky získané na základæ tæchto informací p†i
pæstování jeho produktØ. Kupující musí sám uznat, zda jsou produkty vhodné pro
zamýšlenou zeliná†skou produkci a/nebo mohou být použity v daných místních
podmínkách.
2. V informacích poskytovaných Prodávajícím jsou níže uvedené termíny používány v
následujícím významu:
• „Imunita“: není subjektem napadení nebo infekce specifickým škØdcem åi
chorobou;
• „Rezistence“: schopnost odrØdy rostlin omezit rØst a vývoj specifického škØdce
åi patogena a/nebo škody jím pØsobené ve srovnání s náchylnou odrØdou za
stejných podmínek prost†edí a stejného tlaku škodlivého åinitele. Rezistentní
odrØda mØže vykazovat nækteré symptomy åi poškození za vysokého tlaku
škodlivého åinitele. Jsou definovány dvæ úrovnæ rezistence:
I. Vysoká rezistence (HR): odrØdy rostlin silnæ omezují rØst a vývoj specifického
škØdce åi patogena za normálního tlaku škodlivého åinitele ve srovnání s
náchylnými odrØdami. Tyto odrØdy rostlin však mohou vykazovat nækteré
symptomy nebo poškození za vysokého tlaku škodlivého åinitele.
II. St†ední rezistence (IR): odrØdy rostlin omezují rØst a vývoj specifického škØdce åi
patogena, ale mohou vykazovat vætší rozsah symptomØ åi poškození ve srovnání
s vysoce rezistentními odrØdami. St†ednæ rezistentní odrØdy rostlin budou vždy
vykazovat ménæ vážné p†íznaky åi poškození než náchylné odrØdy rostlin, jestliže
budou pæstovány za podobných podmínek prost†edí a tlaku škodlivého åinitele.
• „Náchylnost“: neschopnost odrØdy rostlin omezit rØst a vývoj specifického škØdce
åi patogena.
ñlánek 15. Výhrada reprodukce a/nebo množení
1. Kupující není oprávnæn použít dodané produkty a/nebo odvozené komponenty a/
nebo odvozený rostlinný materiál pro další vegetativní množení a/nebo generativní
reprodukci rozmnožovacího materiálu. Kupující není rovnæž oprávnæn s ohledem na
dodané produkty a/nebo odvozené komponenty a/nebo odvozený rostlinný materiál
i) použít je pro množení, ii) nabízet je k prodeji, iii) prodávat je, iv)dovážet åi vyvážet
je a/nebo v) skladovat je pro jakýkoliv takový úåel. Tento zákaz zahrnuje všechny
odrØdy odvozené z odrØdy dodané Prodávajícím.
2. V p†ípadæ dalšího prodeje dodaných produktØ, Kupující je povinen p†enést výše
zmínænou klauzuli na svého kupujícího, pod hrozbou pokuty za každé nedodržení.
ñástka pokuty nebude nižší než prospæch získaný kupujícím.
3. Kupující musí poskytnout držiteli šlechtitelských práv, nebo stranæ jednající jeho
jménem, p†ímý p†ístup do jeho provozu a zejména do skleníkØ, aby Prodávajícímu
umožnil provést inspekci v p†ípadæ podez†ení, že množitelský materiál je
rozmnožován a/nebo reprodukován. Provoz v tomto smyslu zahrnuje také všechny
aktivity provádæné t†etími stranami jménem Kupujícího. Kupující musí na žádost
Prodávajícího umožnit bezprost†ednæ p†ístup ke všem administrativním záznamØm
vztahujícím se k dotåenému rozmnožovacímu materiálu.
ñlánek 16. Použití obchodních znaåek a známek
Kupující nesmí užívat obchodní znaåky a známky užívané Prodávajícím k odlišení jeho
produktØ od produktØ jiných právnických osob/spoleåností, nebo užívat obchodní
znaåky a známky, které nejsou jasnæ odlišitelné od znaåek a známek Prodávajícího.
Výjimkou je obchod s produkty v originálním balení Prodávajícího s obchodními
znaåkami a známkami, které tam byly umístæny Prodávajícím.
ñlánek 17. Úprava (Možné zmæny)
1. Jestliže se kterékoli ustanovení tæchto Všeobecných podmínek stane neplatným,
bude automaticky (právní cestou) nahrazeno platným ustanovením, které odpovídá
co nejværnæji zámæru neplatného ustanovení. Strany musí, je li to nutné, vstoupit v
smysluplné konzultace nad textem tohoto nového ustanovení.
2. V tomto p†ípadæ ostatní ustanovení Všeobecných podmínek zØstávají pokud možno
plnæ platná.
ñlánek 18. ¢ešení sporØ
1. Jestliže strany nesouhlasí se smíråím †ízením, všechny spory budou †ešeny civilním
soudem p†íslušným v první instanci dle sídla prodávajícího, pokud není p†íslušným
jiný soud podle závazných zákonných p†edpisØ, které je možno uplatnit podle ñlánku
19.
2. V p†ípadæ sporu se však obæ strany nejprve pokusí dosáhnout p†átelského †ešení
dohodou nebo za použití prost†edníka, nežli postoupí spor arbitrážnímu †ízení nebo
civilnímu soudu.
ñlánek 19. Použitelný zákon a ostatní použitelné
podmínky
1. Všechny dohody mezi Prodávajícím a kupujícím podléhají zákonØm státu, v næmž je
registrované sídlo Prodávajícího.
2. „Pravidla a zvyklosti mezinárodní federace obchodu se semeny (FIS) pro obchod
se semeny rostlin“ budou použita na všechny dohody a/nebo prodejní nabídky
adresované kupujícím sídlícím mimo stát Prodávajícího, pokud není stanoveno jinak v
tæchto Všeobecných podmínkách.
3. Jestliže Prodávající a Kupující nesídlí v tomtéž státæ, bude použita „Úmluva spojených
národØ o mezinárodním obchodu“ (Vídeÿská obchodní dohoda), pokud ovšem
neodporuje tæmto Všeobecným podmínkám a pokud neodporuje závazným zákonØm
zemæ, kde má Prodávající sídlo.
51
Poznámky
52
Poznámky
53
P.O. Box 50 • 1749 ZH Warmenhuizen • The Netherlands • Tel. (+31)226-396162
Fax (+31)226-393504 • e-mail: [email protected] • www.bejo.com

Podobné dokumenty