VINCENT SV 234 - Test magazínu STEREOPLAY - DE

Komentáře

Transkript

VINCENT SV 234 - Test magazínu STEREOPLAY - DE
ZMĚNA
KLI
MATU
Čí
m pr
oni
kavěj
šíaagr
esi
vněj
šít
ónyzazní
vaj
íz
pol
i
t
i
ky
,t
í
m nal
éhavěj
ipot
ř
ebuj
esužovanýpoddaný
pěknýzesi
l
ovač,kt
er
ýbudevyzař
ovatpř
í
j
emnét
epl
o
ast
ej
nět
akpř
í
j
emnouhudbu.
V pr
ůběhusvéhozr
ánídoj
dehi
f
if
anoušekj
ednoukr
ozhodnut
í
:nehl
edáužj
ent
akněj
aký,nýbr
ž„
dl
ouhodobý“zesi
l
ovač.
Takový,kt
er
ýnebudemusetněkol
i
kr
átpodst
oupi
tupgr
ade,nýbr
žst
akovým zvukem,kt
er
ýanipodeset
i
l
et
í
chnepůj
dena
ner
vy
.At
akét
aksol
i
dněpost
avený,žeobšť
ast
níibudoucígener
ace.At
akový,kt
er
ýsebudel
í
bi
tženám,pr
ot
ožesedobř
e
hodídost
yl
ovězař
í
zenéhopr
ost
ř
edí
.
Těmt
opožadavkům bymohlvyhovětVi
ncentSV234.
Př
ednípanel
,sl
oženýzněkol
i
kaj
akopr
stsi
l
nýchhl
i
ní
kovýchj
emněkar
t
áčovanýchdesek,sezapušt
ěným di
spl
ej
em at
l
ačí
t
ky
ovel
i
kost
i
mi
nce,vypadánavhodnéhokandi
dát
a.St
ej
nět
aksol
i
dnískř
í
ňzocel
ovýchpl
echů,naj
ej
í
žzadníst
r
aněsel
esknou
masi
vnísvor
kypr
odvapár
yboxů.Cena1.
800eurzadvacet
i
ki
l
ovýzesi
l
ovačsej
i
žpř
edem nezdápř
í
l
i
švysoká.
12ki
l
ogr
amů,menší
,al
enapohl
edj
ešt
ěf
aj
nověj
ší
:hessenskývýr
obceHar
t
mann,kt
er
ýmásesvým model
em QSi
l
verAmp
303S veSTEREOPLAYpr
emi
ér
u,senespokoj
ísběžným t
i
skem popi
sů.Ukr
ásnéhokouskuza2.
200eurupozor
ňuj
enaúčel
l
ešt
ěnýchkovovýchovl
adačůakonekt
or
ůnazadníst
r
aněmí
st
ot
ohoušl
echt
i
l
égr
aví
r
ování
.Pr
ozr
azuj
et
éž,žef
i
r
ma,kt
er
ou
ži
vípr
ůmysl
ováj
emnámechani
kaahi
f
ipr
odukuj
ej
enzl
áskyavášně,di
sponuj
emi
moř
ádnědokonal
ýmiobr
áběcí
mist
r
oj
i
.
Př
ednost
i
zesi
l
ovačůT+A,j
ej
i
chžkonst
r
ukcepot
ěšísr
dceaudi
of
i
l
a,j
souznáméčt
enář
ům STEREOPLAYj
i
žl
ét
a.Ot
ozaj
í
mavěj
šíj
e,j
akmodel
A1230Rznípokompl
et
ní
m př
epr
acovánínazákl
aděnovýchpř
edpi
sůRoHS(
omezenípouží
vánínebezpečnýchl
át
ek)
Umodel
uPr
el
udi
oza2.
700eur
,př
i
spěl
yf
i
r
měUni
sonel
ekt
r
onkykext
r
ahř
ej
i
vémut
epl
u-bal
zámunaduši
l
i
dem ot
r
ávených
pol
i
t
i
kou.
VI
NCENTSV234
Po obdi
vu zevněj
šku si
musí
t
et
éž vši
mnoutmasi
vní
ch,či
st
ě zaobl
ených hr
an
post
r
anní
ch žeberchl
adi
čů dobr
ýdoj
em zůst
áváizpr
ohl
í
dky vni
t
ř
ku. „
Komor
ová
konst
r
ukce“
, špi
t
ne uznal
e
odbor
ní
kpř
ipohl
edudovni
t
ř
:
Tor
oi
dnít
r
ansf
or
mát
orukr
ývá
pěkný„
hr
necnavař
ení
“
,
así
dl
íspol
usmnohast
abi
l
i
zát
or
y napět
í a di
gi
t
ál
ní
mi
obvodypr
oovl
ádánívest
ř
ední
m,odst
í
něném odděl
ení
.
Vt
ét
ocenovékat
egor
i
i
neobvykl
áSymet
r
i
cká
konst
r
ukce
Napr
avoanal
evoj
er
ozmí
st
i
l
onadél
cedobr
ých40cm ne
méně,než 16,ext
r
a výkonných t
r
anzi
st
or
ů Toshi
ba.
Zapoj
enyj
soudl
emůst
kovéhopr
i
nci
pudočt
yřkvar
t
et
ůa
zesi
l
uj
ípozi
t
i
vnía negat
i
vní
pol
ovi
nu si
gnál
u zvl
ášťpř
ed
samot
nýmir
epr
ot
er
mi
nál
y
,z
čehožvypl
ývá t
aké enor
mní
výkon.
Vi
ncentosadi
lt
éžsymet
r
i
cké
vst
upnízesi
l
ovače spár
ovanýmiFETy(
dodávaj
í
cír
epr
odukcit
r
oškuel
ekt
r
onkovýpř
í
dech)
,kt
er
éži
víčet
nénapáj
ecíobvody
Symet
r
i
cký si
gnálpř
i
vedený
na
XLR
konekt
or
y
,
(
nesymet
r
i
ckýsi
gnálci
nchj
e
bezpr
ost
ř
edně za vst
upní
mi
r
el
é př
eměněn r
ovněž na
symet
r
i
cký)čekásamost
at
ná
cest
a zpr
acování kl
adné a
zápor
néčást
i
.
To sni
žuj
e nebezpečípř
i
mí
cháníci
zí
ch,r
uši
výchsi
gnál
ů,
neboťt
ysenapl
usamí
nus
výst
upu vzáj
emně vyr
ušía
r
epr
odukt
or
y se o ni
ch ni
c
nedozví
.
Čí
ňanénadr
uhou:
Dí
kypl
něsymet
r
i
ckékonst
r
ukciobsahuj
e
SV234nedva,nýbr
žhnedčt
yř
izesi
l
ovače
Př
i
posl
echovém t
est
uVi
ncent
dokázal
,že umíhr
átnej
en
nahl
asači
st
ěal
enýbr
žt
aké
vel
mipl
ynul
eaži
vě.
Dr
obným det
ai
l
ům,např
í
kl
adpr
oudění vzduchu f
l
ét
nou
nebodozní
váníakor
důpi
ana
ni
cnechyběl
o-advakr
átni
c,
pokudšl
oosymet
r
i
ckýsi
gnál
.
Př
i vší důkl
adnost
i a sí
l
e
post
r
ádalSV 234 nanej
výš
t
r
ošku vni
t
ř
níspol
uúčast
ia
oddanost
ipr
onej
vyššívýšky
.
Tosevšakdár
ovněžvykl
ádatj
akopř
ednost
:
Vi
ncent ser
ví
r
uj
e hudbu a
nevměšuj
ese.
Pl
usy
vel
mineut
r
ál
nízvuk
př
it
éměřj
akékol
i
vhl
asi
t
ost
i
XLRvst
upyakompl
et
ní
symet
r
i
ckákonst
r
ukce
Mí
nusy
nepř
í
l
i
špr
akt
i
ckéovl
ádání
hl
asi
t
ost
it
l
ačí
t
ky+/
-
Fr
ekvenčnípr
ůběhvel
mivyvážený,
uní
zkoi
mpedančnízát
ěžeal
eméně
ši
r
okopásmový
Anal
ýzazkr
esl
ení
:
Ní
zké,svel
mir
ovnoměr
ným pr
ůběhem
abezvadným chování
m př
ináhl
ých
výkonovýchzměnách
Vel
mivysokýhudebnívýkon,až384W
na2Ohmech,poj
i
st
kal
i
mi
t
uj
evýkon
pouzeusi
l
někompl
exnízát
ěže
HODNOCENÍ
:masi
vní
,mi
st
r
ovskyzpr
acovanýzesi
l
ovač,nabí
zej
í
cíkesvým schopnost
em naví
c symet
r
i
cký vst
up. Obl
ý,
vyvážený,st
ej
ně j
ako ži
vel
ně si
l
ný zvuk
svědčíoVi
ncent
ovi
,j
akoopr
akt
i
ckém
uni
ver
zál
ní
m pr
acant
ovi
,kt
er
ýozvučíi
př
í
l
eži
t
ost
noupár
t
y
Vi
ncentsnef
al
šovaným XLRvst
upem vedesi
gnálpř
esdvoust
upňové
symet
r
i
ckéobvodykdvoj
i
t
ým r
epr
ot
er
mi
nál
ům (
A+B)
.
Vst
upMai
nI
numožnípouží
tSV234t
éžj
akokoncovýzesi
l
ovač
Vi
nc
entnabí
z
í
max
i
mum z
es
i
l
ov
ač
ez
amál
o
peněz-nej
v
ý
hodněj
š
ípoměr
k
v
al
i
t
a/
c
ena.