C152911 Smlouva

Komentáře

Transkript

C152911 Smlouva
-iFf-FIlIr
I
evrot
-r!i--
Vly
--
ryK*-,*K;:*
[email protected]
s.
v
'%*:
Ati
sociAtr
I fonoveR EVBoPSKAUNTE
{}PVEdMvtuf
p.o h|$u$fica*a$osr{dt
INVEST1CE DO ROzuOJE \ZDTLAVANI
Smlouva na zaji5tEni sluZeb
zastoupenlf:
Zill<ladni5kola a MateFsls[ Skola Udolf Desn6, Skolslci
DruZstevni 125, 7 88 14 Rapotin
Mgr. Evou Bicanovou, ieditelkou Skoly
IE:
71340874
Objednatel:
se sidlem:
privniclci
osoba
a
Dodavatel:
zastoupenf:
CK Jana Husi{rovd
Mgr. Janou Husdrovou
se sidlem:
Za Berfinkem
ri l nri:
6
Bankovni spojeni:
d. ridtu:
Kontaktni osoba
e-mail:
r 1 47
5
7
59,
Klatovy, 3390
1
08/ CZ63 61 1 9083 6
FIO Banka a.s.
2800r0r626/2010
zakinky:
J5n Husrir
[email protected]
tel. / mobil:
+420 776 341 271
(d6le jen,,dodavatel")
il. r.
Uvodni ustanoveni
1.
Smluvni strany prohla5uji, Le fdaje uveden6 v zhhlavi t6to smlouvy ataktei, opr6vndni k podnik6ni
jsou v souladu s pr6vni skutednosti v dobd tzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavaz:ttji,2e zmilny
dotdenych ridajri ozn6mi bez prodleni druh6 smluvnf strand. Strany prohlaSuji, Ze osoby podepisujicf
tuto smlouvu jsou k tomuto rikonu opr6vndny.
2.
Dodavatel prohla5uje,
3.
Ze
je odbornd zprisobillf k zaji5tdnf piedm6tu smlouvy.
Smluvni strany prohla5ujf, Ze piedm6t smlouvy neni plndnim nemoZnym a Le tuto smlouvu
uzaviely po pedliv6m zvitLeni v5ech moZnfch dtsledkri.
Dodavatel byl vyb;6y nazilkladd zad{wacihoiizeninaveiejnou zakinku maldho rozsahu ,,Jazykovf
kurzy pro ZS a MS Udoli Desn6" (d6le jen ,,zadhvaci dokumentace").
1.
il. tr.
Piedmit smlouvy
Dodavatel se zavaz$e.provdzt sluZby dle svd nabidky piedloZend v rrlmci zakinky ,rJazykov6
kurry pro ZS a MS tOoti Desn6" vyhl65en6 objednateiem v projektu OPVK, registradni dislo
CZ.l.07 / I.L 00/56. I 9 I 9 (d6le j en,,zakinka" ) .
2.
Piedmdtem t6to smlouvy je kompletni zajiltEnirealizace
objednatele, bliZe specifikovand v piiloze d. 1:
3.
Soud6sti piedm6tu smlouvy
kurzi pro fdastniky ziadpedagogti
a Zakri
je takdvyditni osvdddeni rispd5nym absolventrim realizovanych kurzu
INVESTICE DO ROZ/OJE \ADTLAVANf
il. IIr.
t
(
Cena
1.
za poskytnut6 sluZby, kter6 jsou piedmdtem t6to smlouvy, se stanovuje dohodou obou
smluvnich stran, a to v celkov6 viSi:
Cena
Celkovi cena bez DPH
DPIJ 2I Oh
Celkovf cena s DPH:
198 346 Kd
4t 653KE
239
999K8
Celkov6 cena vdetnE DPH je dohodnuta jako cena nejvy5e piipustn6 aplati po celou dobu ridinnosti
t6to smlouvy.
SoudSsti sjednan6 ceny jsou vebker6 pr6ce, doddvky, sluZby, poplatky a jin6 nriklady nezbytn6
pro
i5dn6 a ,ipne sphEni piedmdtu t6to smlouvy, vdetnE veskerlfch nSkladri spojen;fch s ridasti
-clodavatele
na u$e"hiednrinich lfkajicich se plndni t6to smlouvy. Soud6sti ceny tak jsou zejm6na:
osobni n6klady lektoru ajejich dal5i souvisejici vfdaje vd. cestovn6ho, ubytov6ni a stravn6ho
o
o
lektoru,
Skolici materiilly, pomricky, certifik6ty apod. pro kaZd6hd ridastnfka a dal5i objednatelem
poZadovan6 vystupy v ti5tEne nebo elektronick6 podobd pro kaZddho ridastnika kurzu'
4.
Nedilnou soudSsti t6to smlouvy je tak6 piiloha d. 1 - specifikace sluZeb, kter6 stanovuje ceny za
jednotliv6 ktxry a t5rto ceny budou zhvaznym podkladem pro fakturaci jednotlivych plndni
plynoucich z t6to smlouvy.
Cena obsahuje i piipadn6 zvy5en6 n6klady spojend s vyvojem cen vstupnich n6kladfi, a to aL do
doby splndni t6to smlouvy.
6.
Z1konnos sazbou DPH se rozumf sazba dand zpiidane hodnoty dle platnych pr6vnich piedpisri
ke dni zdanitelndho plndni.
il. w.
Doba a misto Pln6ni
L.
2.
Dodavatel se zavaztje kzahfijeni dinnosti vypllfvajicich zpiedmdtu smlouvy dle t6to smlouvy
bezprostiednd po nabytf ridinnosti t6to smlouvy a po obdrZeni podkladri a pokynri potiebnich
pr o realizaci sluZby, k jejii: poskytnuti se dodavatel zav 6zal'
Dodavatel se zavazuje postupovat pii plndni piedmdtu smlouvy bez zbytelnich prutahri a talq aby
byly dodrZeny ve5ker6 lhrity vztahujfcf se k piedmdtu smlouvy, a to za piedpokladu nileLitd
soudinnosti objednatele.
3.
Dodavatel se zavazvje realizovatjednotliv6 kurzy v terminech dohodnutych
nejpozdEji do
3 1.
s
objednatelem, a to
10.20 15.
Kurzy budou realizovhny v mistech specifikovan;fch v nabidce dodavatele, uvedenych v piiloze
1 tdto smlouvy.
d.
g**$*n
*a
J'
l\r
\f
OP
ltrd6**,&ilf
K-
evfopski
soci*ln{
loik{r$|c€cl|opaocl
INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI
il. v.
Platebni podminky
/t
1.
Objednatel je povinen zaplatit dodavateli dohodnutou cenu vZdy nejpozd6ji 5 dnri pied zahi4enim
kaiddho jazykovdho kurzu.
2. Platba za poskytnut6 sluZby bude realizov6na bezhotovostnim pievodem v korun6ch desk;fch
na zhkladE faktury, popi. vice faktur vystavenych dodavatelem. Faktura musf obsahovat ve5kerd
nSleZitosti i6dndho daf,ovdho dokladu ve smyslu piislu5nych pr6vnich piedpisri.
3. Faktura bude dorudena osobnd proti podpisu zmocndn6 osoby nebo
prostiednictv im drLitele po5tovni licence.
4. Objednatel
je opr6vndn provdst kontrolu
jako
doporuden6 psani
vyfakturovanych praci a dinnosti. Dodavatel
je povinen
opr6vn6n;fm zSstupcrim objednatele provedeni kontroly umoZnit.
f,. Smluvni strany se dohodly, Le platba bude provedena na dislo ri6tu uveden6 dodavatelem na dislo
irdtu uvedene v ziililavi t6to smlouvy.
6. Povinnost zaplatit je spln6na dnem piips6ni piisluin6 d6stky na ridet dodavatele.
7. V piipadd prodleni objednatele se zaplacenim po prSvu fakturovan6 d5stky je objednatel povinen
zaplatit dodavateli irok z prodleni ve vy5i 0,05 oA z fakturovand d6stky zakaildy den prodleni.
il. vr.
Prdva a povinnosti objednatele a dodavatele
1.
)
Dodavatel je povinen splnit svrij z|vazek zt6to smlouvy odbornd, vlastnim jmdnem a na svou
odpovddnost.
Dodavatel bere na vEdomi, Ze v souladu se zad6vacf dokumentaci se zavazuje, Ze umoZni
objednateli provedenf kontroly v sidle dodavatele zakhzky a ovdieni dokladfi souvisejicich
srealizacizakinky po dobu 10-ti let od ukondeni realizace zakSzky.
3. Dodavatel se zavaztje umoZnit osob6m oprdvndn;fm k vykonu kontroly projektu, zndhoi, je
zakilzkahrazena, prov6st kontrolu dokladri souvisejicfch s plndnim zakhzky, a to po dobu danou
prSvnimi piedpisy in t jejich archivaci (zrikon ().56311991 Sb., o fdetnictvi, a zilkon d.
235/2004 Sb., o dani zpiidand hodnoty).
4. Dodavatel se zavazuje respektovat pravidla pro publicitu OPVK a realizovat zakhzku v souladu
s tdmito pravidly.
5. Objednatel a dodavatel
pro provedeni sluZby.
6.
jsou povinni poskytovat si vzdjemnE soudinnost
potiebnou
Dodavatel musf mit platnou akreditaci k prov6ddni vzdEl|vacich programri a vydhvini
osvdddeni o jejich absolvov6ni, vyd6vanou Ministerstvem Skolstvi, ml6deZe a tdloqfchovy na
kaLdy popt6vany kurz.
7.
Dodavatel
je povinen archivovat
ve5kerou dokumentaci souvisejfci s piedmdtem plndni do 31.
12.2027.
8.
Dodavatel se zavazuje objednateli poskytnout v dohodnutdm terminu sluZby a souvisejici
vystupy dle podminek uvedenlfch t6to smlouvE.
INVESTICE DO ROzuOJT \ADTLAVANT
iI. VII.
Sankini ujedn6ni
piipadE poruSeni podminek a prodleni terminfi pii plnEni piedmEtu ze. strany dodavatele
pokutu ve vlfSi 500 Kd
,3.anuny"tt u t6to smlouvd, je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvni
zakaLdy den a za kaZd6 jednotliv6 poruSeni samostatne'
1.
v
)
je objednatel povinen
V piipad6 prodleni objednatele se zaplacenim po pr6vu fakturovan6 d6stky
6/o z fakturovan6 d6stky zakaLdy den prodleni'
.Ulrok
zprodleni u. uySi 0,05
,iptitttdodavateli
iI. VItr.
Zix6reEnh ujedn6ni
1.
Zhvazkovy prhvni vztah zaloLen;f touto smlouvou
se
iidi platnlimi pr6vnimi piedpisy'
se
ustanoveni t6to smlouvy bylo neplatn6_, neridinn6 nebo nerealizovateln6 nebo
nebo
irdinnost
platnost,
neplatn_fm, neridinn;fm nebo nerealizovatelnlfm stane, nebude tim dotdena
nerealizovatelnd
realizovatelnost splouvy obecnE; smluvni strany nahradi neplatn6, neirdinnd nebo
moZno nejl6pe
pokud
bude
kter6
ustanovenim,
realizovateln;fm
ustanoveni platnjrin, ridinnym nebo
smluvni
piidemZ
ustanoveni,
dotden6
nahrazovatneplatnosti, neridinnosti nebo nerealizovatelnostf
a
smyslu.
strany budou pfinUZ"t k jeho ptivodnimu hospodaisk6mu ridelu
Z. pokud by n6kter6
3. Tato smlouvanabyv|platnosti a fdinnosti dnem jejfho uzavieni.
a musi b1't jakoZto
4. Ve5ker6 dopln6ni a zrn1ny t6to smlouvy musi b;it dindny v pisemn6 form6
jinak jsou neplatn6'
dislovan6 dodatky odsouhlaseny a podepsrlny ob6ma smluvnimi stranami,
5. Objednatel je opr6vn6n od t6to smlouvy odstoupit
v piipad6, Ze Dodavatel
by
podstatnlim
zpfisobem poruSil sv6 z|vazky sjednand touto smlouvou'
6.
7
.
E.
g.
jejiho obsahu,
Tato smlouva obsahuje irpln;f konsensus smluvnich stran ohlednd
takd nahraruje vsecnnl-y piedchozi ujednrini, sliby anebo prohl6Seni.
a
v tomto smyslu
jednu.
Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopise ch, z nichL objednatel i dodavatel obdrZi
ana dttkaz
Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu i6dnd piedetly, jejimu obsahu porozurndly
shody o jeji formE i obsahu piipojuji niLe sve podpisy'
Nedilnou soud6sti t6to smlouvy je piiloha d.
1
-
specifikace sluzeb.
Za dodavatele:
Zaobjednatele:
V Klatovech dne 17.8.2015
V Rapotind dne: 21.9.2015
/1
tl
/.'1'./ats-
Telr 583 550 130
106:?13a087a
DIC: CZ?1340874
.1.
lr t /./, ts- p1gqr
irn.
4
?,.y,'6$t1!l.Ftr,}'
zt 340874 DIL: cer
//
//
//
-7,/t/
sYrsp*ki
soc{6lnf
tordveR
K
EVROP$KA UIIIH
INVESTICE DO
a
wrydexsx
*.d &
T*:
/\t
srv* Sx*i*rvi,
M r;".,Jrsr$ft
$.,11;Ail{i*ii
e vri-*vYe**vr.
b
oFlld&&r#
pfo lsodffrrc|ia*ol{o[t
RM/OJE \ADTLAVAN'
Specifikace sluZeb
/
1
Pffloha i.l Smlouvy o zajiStEni sluZeb na Zahraniini jarykov6 vzd6lfvaci pobyt pro Zrlky
- anglicky iaryk
1. Termin realizace (od-do): 17'23.10.2015
!
2. Lokalita pobytu (m!sto/zem6): Eastbourne' Londyn/Velkf
Britfnie
3. Doprava (typ dopravy)z zfijezdoqi autobus, ktery zajisti cestu do Anglie azpdt (WC, ABS,
individu6lnf ovl6drini klimatizace,bezp. p6sy, polohovaci sedadla, DVD, obderstveni,
mikrofon)
4.
Ubytovini (fyp, poiet osob): 4x ubytovani v provdienych rodin6ch v Eastbourne s plnou
penzi (snidand, obddovy balidek, tepl6 vedeie) b6hem pobytu ve VB. V ka1de rodinE
minim6ln6 2 L6ci,max.4 26ci.
5. Strava (snidani/polopenze/plnf penze): pln6 peru:e (snidan6, obddovy balidek, tepl6
vedeie)
6. Jazykovy kurz (1azyk, rozsah, certifik6t): t hodin rniuky an$lidtiny v certifikovan6
spolednosti TWIN Group v Brightonu vdetnd v5ech studijnich materi6hi a certifikdtu o
Skole
absolvov6ni kurzu.
iinnosti): zku5eny prfivodce, kteqi bude k dispozici po celou dobu
z1jezduazajistiodbomf vfklad b6hem doplf,ujiciho kulturniho programu a celou dal5i
7. Prrivodce (rozsah
organizaci zdjezdtt.
8. Doprovodny
1
program (popis, harmonogram, lokalita):
DEN - Odjezd od Skoly, transfer pies SRN, Belgii do francouzsk6ho piistavu Calais.
2.DEN - Dojezd k nejstar5imu parku Greenwich, jen?protin6 nulty polednik. Proch6zka
parkem a n6v5tEva mdstedka, moisrhprohlfdka kr6lovsk6 observatoie a nejvdt5iho muzea
tt6mofoi"t ri ve Velk6 Brit6nii - National Maritime Museum. Pot6 projiZd'ka lodi (alternativnE
busem) po TemZi k Tower of London - prohlidka hradu vdetn6 kr6lovsk6 klenotnice, pot6 pies
doky sv Kateiiny, nejznrimdj5f londynskf most Tower Bridge k v6ledn6mu KiZniku HMS
Belfast - prohlidka. Pot6 piesun pies londlfnskou City ke katedr6le sv. Pavla, osobni volno,
dojezd do rodin.
3.DEN - Dopoledne vyuka (3 hod.), odpoledne n6v5tEva Brightonu, nejvdtSiho anglickdho
piimoisk6ho letoviska. Prochiizka po pobieZni promenddd a molu Brighton Pier, centrum mEsta
- The Lanes. MoZn6 n6v5t6va exotick6ho palfuce Royal Pavilon a prohlidka nejstar5iho akvfuia
na svEtd Sea Life Centre. N6vrat do rodin.
4.DEN - Dopoledne vyuka (3 hod.), odpoledne zastdvkau letoviska Eastbourne, prochdzka po
slavnlich kiidovych ritesech Beachy Head, vfhled na pas ritest Seven sisters a fotografoviinf u
The Long Man of Wilmington - tajemnd 70m postavy dlovEka.
INVESTICE DO ROA/OJE \ZDTLAVANT
/
5.DEN - Dopoledne vyuka (3 hod.), odpoledne mdsta Hastings, prohlidka centra, Hasting
Castle, Smugglers Caves, drlle mdstedko Battle, kde se nachfz,i zajimave muzeum Yesterday's
World.
6.DEN - Piejezd do Lond;fna. N6v5tdva mur;eaMadame Taussauds. D5le pd5i prochinka
misty, kter6 se nejvice zapsalado historie Londyna - Big Ben, Houses of Parliament,
Westminster Abbey, Downing Street, Buckingham Palace, Trafalgar Square s pomnfkem
admirhlaNelsona - zde je molndprohlidka galerie The National Gallery s nejvyznamndj5imi
sbfrkami sv6tov6ho mafifstvi. Voie iizdana London Eye. V podveder odjezd zpEt do eR.
7.DEN
-
N6vrat v odpolednich hodin6ch.
g.Soui6sti poskytovan;ich sluZeb, kter6 jsou zapoiftfny do nabidkov6 ceny, je rovn6Z:
g
doprava, prfivodce, 4x ubytov6ni v rodinilch s plnou penzi, hodin vyuky, komplexni cestovni
poji5t6nf
/
ln //
J-N,
v Urlrl\
l
!/
6
EQ.Ss h'7z-4
>d=56-s''o'o
g;,H-i
R-AA;',
F
o
5
!,
/
F.' 6[.Eg
st'oE
5:-o FC E
POA
+
=
o
o
o
ct
ll
qh
r=
W
a
l5
IN
3No
N!:n
dHE
Rg'd
4T-0.b
r.Xb:
*;a
*il
R tiHFd:<tr
l\l
o IE
o\ lF
Its
R
cl
N
RgF fd=;- =
P^1S. il'P8
:Jos-<E59)
x
tso'9.RF
E.NJJ
9Hg
3iT
tN)
l! =*Tuxo'Ni
R,
o
l5 6dd
lc
lvt
loJ
E H
t-
lo-
t<
ls
lo
IN
d
:F
!{
6
? ?'€
o.ll,5
6cr(,,
rE9.o)
E=g
ul*
6
6-c.N
g;
r-r d
d'gc.
U,
3d.8
(D=
'"b'u
dE
*d.
co
g$8
SIR
$,'ff
ei;
fll
s:*
'i
it
o.
E
d.
f.
o
-
0''
o
o
q
(t,
0)
f$ffi#
(,
r<
8x
EO'
r..
o-'
^<
€a
d.9
Elo
-o'
6
f."
(}J
8p"
gNJ
(tl
N
0).
;5'
o-
.$:,
.6a
it'
,F,
r
ltgt,,
lr ri.,..
gg
::ur:::
!t'
*
@x
-o.
o.
l
..9,i,
.iEl:
,,t?(
tilE:::
.,.,llrir
,,:i{:,:
c0,
ct
16,
{A
{
':{ltr::
5
o'
.0.
:rf,
'o
OJ
h
It
o)
N..
q
N
:o,
:'l::,
[email protected]
rr(*,
O!
Ol
:N
.o
g
CL
N
N
(t
O)
N
o
N
s--l
so
:
-(a
C)
.:
$
N
l....l.ll'
rE
0.
tr
!t
N
N
o
:Na
,lt?tii
:,!li
:(tt:j:
J9:,,
r
r(t'
,o,,,
'-'-
t\
st-
f:asrsec€:*EgFrs
ssgEEs:g€Es3€Hfr$
:i;igfsIgss*FEF'E
iEEtaf,a;rE$iiEaE
HiBgFsi$+=Eiai€F
*q!?iEP
Y *E,q,*i sgEf*l
5-aH;
i
*=S'''
r-\
i
+
ge=u;
-t
(\
\
i\
.J\
,la!<,i
,ri:r,'i
*.f,g
,o
::!t
aOr.
i])-
It
='^.
!,
irl':
or.
-=\
.o
:'l
:ral"i
:a
o
q
---
o
-r-P d
LNd
.6 (^T
v
N
5
c-\
.il'Ii
o.
e
t\'-
:x+vJ
a::
a3
Fo
!ao
==
?'
:
\
:'(tl
!t
g
-
(D
\
E
s
$
I
e:H FryE
E=;=
fr
i i*€'
I geB
N
EEilq$*gEiliggl
$;EFHgEilE*Ee
i"g * tin:E
N
=.= i5'
:
$cgt ;*aEae
i -+EH€Ei
FEiA;E ;EfrF;.
ts
E.
53H
iiEE s $ E*i
g3cg $ a r
g
E5 F E
i
e
E,F s
i
$' q
d
aI[iElgig
EE
[' fli$iE
P.= -=d*9
A
=
Ig
E
Hg q
lc

Podobné dokumenty

Zipis z jednini \4an6 hromady OPRY o.s., konan6 dne 28. 2. 2007 v

Zipis z jednini \4an6 hromady OPRY o.s., konan6 dne 28. 2. 2007 v neziskovlfchorgaaizaci".Partnerstvimv tomto projektu zisk6 OPRV dobr6vichozi postaveni podnikatelsk6ho sektoruna UzemiHan6. v rlmci propagacejak sv€MAS, tak i propagace \4I vyslovilapodporuzapojeni...

Více

JUDr. JAN F ndrych , soudniexekutor . DRAZEBNi VYHIASXN

JUDr. JAN F ndrych , soudniexekutor . DRAZEBNi VYHIASXN E x ek u t r s k f f i a d P r a h a 2 J U D r . J A N F n d r y c h ,s o u d n i e x e k u t o r H . vw.se.cz, D S :j r c g 8 d hw

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 Charakteristika ziiStdn6 chvbv a nedostatku: Skute1nd stavy maje{.ru a zdvazkl Izemnlho celku nebyly zjiStdny. Popis zii5tdn6 chvbv a nedostatku: Porovndnfm vypisu z katastru nemovitostfprokazujicl...

Více

Organizační řád 2015

Organizační řád 2015 PoslSrrim sluZby:" Domov se zvlditn{m reZimem poslEtuje pobytovd socidln[ sluZby lidem s ponrchami pamdti a orientace, jejichi nepliznivd socidlnf situace vyiaduje l?omoc a pdii jind .fyzickd osoby...

Více