bezpečnostní list - Vishay Precision Group

Komentáře

Transkript

bezpečnostní list - Vishay Precision Group
BEZPEČNOSTNÍ LIST
Revize: 1.1 Datum: 20.08.2015
PODLE PŘEDPISŮ ES 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (LPS)
& 2015/830
1.
1.1
1.2
1.3
ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU
Identifikátor výrobku
Název Výrobku
Chemický Název
Číslo CAS
Číslo EINECS
Registrační číslo REACH
Příslušná určená použití látky nebo směsi a
nedoporučená použití
Určená Použití
Nedoporučované Způsoby Použití
Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Identifikace Firmy
M-Coat FB
Směs.
Neoznačeno.
Neoznačeno.
Neoznačeno.
PC9b plnidla, tmely, sádry, sochařská hlína
Nejsou známé.
VISHAY MEASUREMENTS GROUP UK LTD
Stroudley Road
Basingstoke
Hampshire
Britské království
RG24 8FW
+44 (0) 1256 462131
+44 (0) 1256 471441
[email protected]
Telefon
Fax
E-Mail (oprávněná osoba)
1.4
2.
www.vpgsensors.com
Telefonní číslo pro naléhavé situace
(00-1) 703-527-3887
CHEMTREC
ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI
2.1
2.1.1
Klasifikace látky nebo směsi
Nařízení (ES) č. 1272/2008 (LPS)
Není zařazen jako nebezpečný při dodání/použití.
2.2
Prvky označení
Název Výrobku
Podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (LPS)
M-Coat FB
Výstražný Symbol / Výstražné Symboly Nebezpečnosti
Neoznačeno.
Signální Slovo/Slova
Neoznačeno.
Standardní věta o Nebezpečnosti
Neoznačeno.
Pokyn/Pokyny pro Bezpečné Zacházení
Neoznačeno.
Další nebezpečnost
Není.
2.3
3.
ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH
3.1
Látky
Klasifikace EC Nařízení (ES) č. 1272/2008 (LPS)
Chemická identita látky
Isobutylene/Isoprene/Butene/Mineral Filler Blend
3.2
Číslo CAS
-
Číslo EC
-
Registrační číslo REACH
Neoznačeno.
Směsi Nevztahuje se
DOCUMENT NO. 15278
Strana: 1 pokračování 5
REVISION J
BEZPEČNOSTNÍ LIST
Revize: 1.1 Datum: 20.08.2015
PODLE PŘEDPISŮ ES 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (LPS)
& 2015/830
4.
4.1
4.2
4.3
5.
5.1
5.2
5.3
6.
ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
Popis první pomoci
Inhalace
Potřísnění
Nepravděpodobný způsob kontaktu (Pevná látka).
Kůži umyjte vodou a mýdlem. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou
pomoc/ošetření.
Vniknutí do Očí
Držte víčka rozevřená a odstraňte částice vyplachováním oka roztokem pro oční
lázeň nebo čistou vodou. Jestliže podráždění očí přetrvává, vyhledejte lékařskou
pomoc / ošetření.
Požití
Projeví-li se účinky, vyhledejte lékařské ošetření.
Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Mechanické podráždění pokožky a očí.
Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a
Pravděpodobně nebude zapotřebí, ale pokud nutno, poskytněte symptomatické
zvláštního ošetření
ošetření.
ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU
Hasiva
Vhodná Hasiva
Hasit pokud možno suchým chemickým hasicím přípravkem, pískem, pěnou
nebo kysličníkem uhličitým.
Nevhodná hasiva
Nepoužívat proud vody. Může šířit požár.
Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Při hoření dochází k rozkladu látky za vzniku toxického dýmu. Oxidy uhlíku.
Pokyny pro hasiče
Hasiči by měli nosit celkový ochranný oděv, včetně dýchacího přístroje.
Vyvarovat se vdechnutí dýmu. Jsou-li kontejnery ohroženy požárem, ochlazovat
je stříkáním vody. Vyhněte se úniku do vodních toků a kanalizace.
ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU
6.2
6.3
Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a
nouzové postupy
Opatření na ochranu životního prostředí
Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
6.4
Odkaz na jiné oddíly
6.1
7.
Opatření pro bezpečné zacházení
7.2
Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí
včetně neslučitelných látek a směsí
Skladovací teplota
Doba skladovatelnosti
Neslučitelné materiály
Specifické konečné / specifická konečná použití
8.
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
Je-li pravděpodobnost dlouhotrvajícího kontaktu s kůží, používejte vhodné
rukavice. Po manipulaci si pečlivě umyjte ruce.
Vyhněte se úniku do vodních toků a kanalizace.
Okamžitě umyjte rozlitou kapalinu. Přemístěte do nádoby k likvidaci. Pokud je to
možné, znovu přípravek použijte nebo jej recyklujte.
Viz. oddíl: 8, 13
ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ
7.1
7.3
www.vpgsensors.com
Je-li pravděpodobnost dlouhotrvajícího kontaktu s kůží, používejte vhodné
rukavice. Vyhněte se kontaktu s pokožkou, očima a oděvem. Vyvarovat se
vdechnutí dýmu. Po manipulaci si pečlivě umyjte ruce. Při používání tohoto
výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Chraňte
před horkem, zdroji zapalování a přímým slunečním zářením.
Okolní.
Za normálních podmínek stabilní.
Uchovávejte odděleně od: Silný Kyseliny.
PC9b plnidla, tmely, sádry, sochařská hlína.
ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
Kontrolní parametry
Expoziční limity na pracovišti
Biologická limitní hodnota
PNEC a DNEL
DOCUMENT NO. 15278
Nestanoveno.
Nestanoveno.
Nestanoveno.
Strana: 2 pokračování 5
REVISION J
BEZPEČNOSTNÍ LIST
Revize: 1.1 Datum: 20.08.2015
PODLE PŘEDPISŮ ES 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (LPS)
& 2015/830
www.vpgsensors.com
8.2
8.2.1
Omezování expozice
Vhodné technické kontroly
8.2.2
Individuální ochranná opatření, jako jsou například
osobní ochranné prostředky (OOP)
Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Kontaminovaný oděv před
opětovným použitím vyperte. Vyvarovat se vdechnutí dýmu. Vyhněte se
kontaktu s pokožkou, očima a oděvem. Po použití této látky si pečlivě umyjte
ruce.
Ochrana očí a obličeje
Používejte ochranu očí s bočním krytím (EN166).
Ochrana kůže
Noste nepropustné rukavice (EN374).
Ochrana dýchacích cest
Ochrana dýchacích cest není nutná, pokud je místnost dobře odvětraná.
Tepelné nebezpečí
Nevztahuje se.
Omezování Expozice Životního Prostředí
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
8.2.3
9.
9.1
9.2
10.
10.1
10.2
10.3
10.4
Zajistěte odpovídající ventilaci.
ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
Informace o základních fyzikálních a chemických
vlastnostech
Vzhled
Zápach
Prahová hodnota zápachu
pH
Bod tání / Bod tuhnutí
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu
Bod vzplanutí
Rychlost Odpařování
Hořlavost (pevné látky, plyny)
Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti
Tlak páry
Hustota páry
Relativní hustota
Rozpustnost
Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda
Teplota samovznícení
Teplota rozkladu
Viskozita
Výbušné vlastnosti
Oxidační vlastnosti
Další informace
Šedá/černá Zabarvená pevná látka.
Téměř bez zápachu.
Nevztahuje se.
Nestanoveno.
Nevztahuje se.
Nestanoveno.
Nevztahuje se.
Nevztahuje se.
Nehořlavá látka.
Nevztahuje se.
Nevztahuje se.
Nevztahuje se.
1.5 – 1.7 (H2O = 1)
Zanedbatelný (Voda)
Nestanoveno.
Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.
Nevztahuje se. Pevná látka.
Nevýbušný.
Neoxidující.
Není.
ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA
Reaktivita
Chemická stabilita
Možnost nebezpečných reakcí
Podmínky, kterým je třeba zabránit
DOCUMENT NO. 15278
Za normálních podmínek stabilní.
Za normálních podmínek stabilní.
Dojde k nebezpečné polymeraci.
Uchovávejte mimo dosah tepla a plamene.
Strana: 3 pokračování 5
REVISION J
BEZPEČNOSTNÍ LIST
Revize: 1.1 Datum: 20.08.2015
PODLE PŘEDPISŮ ES 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (LPS)
& 2015/830
10.5
10.6
11.
11.1
11.2
12.
Neslučitelné materiály
Nebezpečné produkty rozkladu
Informace o toxikologických účincích (Látky obsažené v přípravcích / směsi)
Akutní toxicita
Požití
Na základě dostupných údajů, klasifikační kritéria nebyla splněna.
Inhalace
Na základě dostupných údajů, klasifikační kritéria nebyla splněna.
Potřísnění
Na základě dostupných údajů, klasifikační kritéria nebyla splněna.
Vniknutí do Očí
Na základě dostupných údajů, klasifikační kritéria nebyla splněna.
Dráždivost
Na základě dostupných údajů, klasifikační kritéria nebyla splněna.
Žíravost
Na základě dostupných údajů, klasifikační kritéria nebyla splněna.
Senzibilizace
Na základě dostupných údajů, klasifikační kritéria nebyla splněna.
Toxicita opakované dávky
Na základě dostupných údajů, klasifikační kritéria nebyla splněna.
Karcinogenita
Na základě dostupných údajů, klasifikační kritéria nebyla splněna.
Mutagenita
Na základě dostupných údajů, klasifikační kritéria nebyla splněna.
Toxicita pro reprodukci
Na základě dostupných údajů, klasifikační kritéria nebyla splněna.
Další informace
Není.
ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE
Toxicita
12.2
12.3
12.4
Perzistence a rozložitelnost
Bioakumulační potenciál
Mobilita v půdě
12.5
12.6
Výsledky posouzení PBT a vPvB
Jiné nepříznivé účinky
13.1
13.2
14.
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
15.
15.1
15.1.1
Uchovávejte odděleně od: Silný Kyseliny.
Při hoření dochází k rozkladu látky za vzniku toxického dýmu. Oxidy uhlíku.
ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
12.1
13.
www.vpgsensors.com
Na základě dostupných údajů, klasifikační kritéria nebyla splněna.
odhadovaný Směs. LC50 >100 mg/l (Ryby)
Nejsou údaje.
Nejsou údaje.
U látky se očekává nízká mobilita v půdě. Látka se může adsorbovat v půdě a
sedimetech.
Není klasifikováno jako látka PBT nebo vPvB.
Nejsou známé.
ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ
Metody nakládání s odpady
Další informace
Obsah likvidujte v souladu s místní, státní a národní legislativou.
Není.
ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU
Látka není klasifikována podle vyhlášky OSN ‘Doporučený postup pro přepravu nebezpečného zboží’.
ADR/RID / IMDG / IATA
Číslo OSN
Neoznačeno.
Přesný přepravní název produktu
Neoznačeno.
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
Neoznačeno.
Obalová skupina
Neoznačeno.
Nebezpečnost pro životní prostředí
Není zařazen mezi látky znečisťující moře./Látka ohrožující životní prostředí.
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
Viz. oddíl: 2
Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a Nevztahuje se.
předpisu IBC
Další informace
Není.
ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH
Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního
prostředí / specifické právní předpisy týkající se
látky nebo směsi
Předpisy EU
Látka (látky) vzbuzující mimořádné obavy (SVHCs)
DOCUMENT NO. 15278
Není.
Strana: 4 pokračování 5
REVISION J
BEZPEČNOSTNÍ LIST
Revize: 1.1 Datum: 20.08.2015
PODLE PŘEDPISŮ ES 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (LPS)
& 2015/830
15.1.2
15.2
16.
Povolení a / nebo Omezení Použití
Národní předpisy
Wassergefährdungsklasse (Německo)
Posouzení chemické bezpečnosti
www.vpgsensors.com
Není.
Bezpečné přísady
Nejsou k dispozici.
ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE
Následující sekce obsahuje revize nebo nová prohlášení: 1-16.
Odkaz: Stávající list s bezpečnostními údaji (SDS).
LEGENDA
LTEL
STEL
DNEL
PNEC
PBT
vPvB
Limit Dlouhodobé Expozice
Limit krátkodobé expozice
Vypočtená úroveň (koncentrace), která nemá žádný efekt.
Koncentrace, při níž se předpokládá nulový efekt
PBT: Trvalý, bioakumulativní a toxický
vPvT: velmi trvalý a vysoce toxický
Tip: Na základě pracovních postupů a možného vystavení záření rozhodněte, zda je nutné použít vyšší úroveň ochrany.
Vyloučení odpovědnosti
Informace, uvedené v této publikaci, či jinak dodané uživatelům, jsou dle přesvědčení autorů přesné a jsou poskytovány s dobrým úmyslem; je však
povinností uživatele se ujistit o vhodnosti produktu pro ten který účel. Vishay Precision Group neposkytuje žádnou záruku o vhodnosti produktu pro
jakýkoli specifický účel a jakékoli vstažené záruky nebo podmínky (zákonné nebo jiné) jsou vyloučeny, kromě tech, kde výluka je zabráněna
zákonem. Vishay Precision Group neodpovídá za ztráty nebo poškození (jiné než ty vyvolané úmrtím nebo poraněním člověka, způsobené
prokazatelně vadným produktem), vzniklé spolehnutím se na tyto informace. Volné nakládání s patenty, copyrightem a designem není přijatelné.
Příloha k rozšířeným Údajům o Bezpečnosti (ESDS)
Nejsou k dispozici žádné informace.
DOCUMENT NO. 15278
Strana: 5 pokračování 5
REVISION J

Podobné dokumenty

bezpečnostní list - Vishay Precision Group

bezpečnostní list - Vishay Precision Group Informace, uvedené v této publikaci, či jinak dodané uživatelům, jsou dle přesvědčení autorů přesné a jsou poskytovány s dobrým úmyslem; je však povinností uživatele se ujistit o vhodnosti produktu...

Více