Sˇkolnı akce ve sˇkolnım roce 2010–2011

Komentáře

Transkript

Sˇkolnı akce ve sˇkolnım roce 2010–2011
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MORKOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Školnı́ akce
ve školnı́m roce 2010–2011
17. listopadu 416, 768 33 Morkovice–Slı́žany
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MORKOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Školnı́ akce
ve školnı́m roce 2010–2011
Morkovice–Slı́žany, srpen 2011
Školní rok začíná
V letošnı́m školnı́m roce usedlo do lavic v prvnı́ch třı́dách 43 žáků. Slavnostnı́ho zahájenı́
v nových učebnách se zúčastnili i rodiče prváčků, pan starosta přišel nové žáčky pozdravit
a popřál jim mnoho úspěchů ve škole. Při slavnostnı́m pasovánı́ do řad školáků dostaly
maminky od svých dětı́ kytičky, aby měly hodně trpělivosti při psanı́ úkolů. Mezi prváčky
přišli i Mart’ánci, kteřı́ je budou motivovat při práci během školnı́ho roku. Nový školnı́ rok
přinášı́ pro školáky i některé změny. Na druhém stupni si žáci mohli vybrat nový volitelný
předmět Etická výchova, ve kterém budou rozvı́jet sociálnı́ dovednosti předevšı́m formou
zážitkové metody. Poznajı́ principy asertivnı́ho chovánı́ nebo si vyzkoušı́, zda jsou schopni
učinit něco dobrého pro druhého bez očekávánı́ vnějšı́ odměny nebo protislužby. Ve
školnı́ družině je prodloužena provoznı́ doba denně do 15:45. Žáci prvnı́ho stupně budou
moci letos při výuce využı́vat novou učebnu s interaktivnı́ tabulı́, počı́tačem připojeným
k internetu a dataprojektorem. Všem žákům přejeme v letošnı́m školnı́m roce mnoho
úspěchů a pěkných zážitků při školnı́ práci.
Mgr. Jitka Kyasová
Výstava Idy Saudkové v Kroměříži
V úterý 14. zářı́ 2010 jsme opět zahájili sezónu výstav v Kroměřı́ži. Tentokrát to byla
výstava aranžovaných černobı́lých fotografiı́ Idy Saudkové. Fotografka zde zobrazuje
předevšı́m člověka a jeho životnı́ situace. Mezi uměleckými snı́mky jsme poznali také
několik známých osobnostı́. Těšı́me se na dalšı́ výstavu.
učitelka výtvarné výchovy Bronislava Albrechtová a žáci 7. až 9. třı́d
5
Návštěva čtvrťáků na MěÚ v Morkovicích
Blı́žı́ se komunálnı́ volby a začal nový školnı́ rok. Žáci 4. třı́d se ve škole v rámci učiva
vlastivědy nejprve věnujı́ tématu Náš domov. Postupně docházejı́ k tomu, že jejich domovem je planeta Země, malá Česká republika v srdci Evropy, že žijı́ na Moravě a škola,
kterou navštěvujı́, se nacházı́ v malém městě Morkovice-Slı́žany.
Znajı́ své město dobře? Vı́, kdo ho řı́dı́ a kdo je již 16 let jeho starostou? A jakou pracovnı́
náplň majı́ zaměstnanci MěÚ? Co se v Morkovicı́ch v uplynulých letech podařilo postavit,
co opravit, co se naopak nepodařilo a proč? Na tyto otázky dostaly děti tu nejkvalifikovanějšı́ odpověd’ právě od pana starosty Mgr. Pavla Horáka a panı́ tajemnice Romany
Jablunkové v pátek 10. zářı́ 2010. Při hodinové návštěvě u starosty byli žáci mile uvı́táni a
dověděli se, že pan starosta neřı́dı́ obec sám, ale pomáhá mu dalšı́ch 15 zvolených zastupitelů, z nichž je vybráno 5 radnı́ch. Mimo to jsou na úřadě i zaměstnanci, kteřı́ pomáhajı́
občanům řešit problémy v různých oblastech života. Nejvı́ce si ale žáci vážili možnosti
prožı́t si malou tiskovou konferenci a klást panu starostovi připravené otázky. Na všechny,
i když někdy velmi všetečné dotazy pan starosta trpělivě a s úsměvem odpovı́dal.
Poté jsme se z kanceláře starosty přesunuli do zasedacı́ mı́stnosti. Zde nás panı́ tajemnice
velmi poutavým způsobem seznámila s pracı́ zaměstnanců městského úřadu. Oběma
hostitelům jsme jako dı́k za věnovaný čas předali malou kytičku a zběžně jsme si prohlédli
prostory radnice, která by si vážně zasloužila generálnı́ opravu.
S výkladem třı́dnı́ch učitelek jsme pak obešli památky Morkovic, např. pranýř, kostel sv.
Jana Křtitele, zámek, hrob Marie Tylové a malbu pana Rachtavy – z historie MorkovicSlı́žan v restauraci Bernard. Do školy na oběd jsme se vraceli spokojenı́ a „vo kapánek
chytřejšı́.“ Ještě jednou dı́ky za pěkný den.
žáci a učitelky 4. třı́d ZŠ Morkovice
Šachový turnaj v ZŠ Morkovice
V pátek 10. zářı́ 2010 proběhl šachový turnaj v základnı́ škole v Morkovicı́ch. Turnaj
připravil šachový oddı́l T.J. Sokol Morkovice ve spolupráci ze základnı́ školou. Celkem se
zúčastnilo 33 dětı́. Turnaj se hrál ve dvou kategoriı́ch a to prvnı́ stupeň a druhý stupeň.
V mladšı́ kategorii vyhrál Žižlavský Martin, jako druhý byl Eliáš Matěj a třetı́ skončil
Borovička Tomáš.
Ve staršı́ kategorii se nejlépe umı́stil Minks Jan, těsně jako druhý skončil Horák Jaroslav
a třetı́ byl Řeznı́ček Tomáš. Nejlepšı́ hráči obdrželi diplomy, medaile a malou drobnost za
předvedený výkon. Turnaj se povedl, žáci se snažili a předváděli celkem dobré výkony.
Těšı́me se na uspořádánı́ dalšı́ho turnaje v přı́štı́m roce.
6
ZŠ Morkovice na MS 2010 v basketbalu žen
Dne 29. zářı́ 2010 se plný autobus žáků ze 7. až 9. třı́d rozjel do sportovnı́ haly Vodova
v Brně, kde se koná MS 2010 v basketbalu žen.
Viděli jsme špičkový osmifinálový zápas Korea – Japonsko. Bylo to opravdu sportovnı́
drama, které skončilo vı́tězstvı́m Korey v poměru 65 : 64.
Snad někdy zase na shledanou u světového basketbalu!!!
Bronislava Albrechtová, učitelka výtvarné výchovy
Běh naděje 2010
Letošnı́ ročnı́k Běhu naděje v Morkovicı́ch proběhl za krásného počası́ v sobotu 18. zářı́
2010. Zúčastnilo se jej 49 dospělých a dětı́, kteřı́ přispěli na konto, ze kterého se hradı́
výzkum rakoviny, celkovou částkou 1976 Kč. Za to jim patřı́ velký dı́k. Děkuji také žákynı́m
Nikole Musilové, Lindě Judasové, Anetě Derkové a Anně Eliášové za pomoc při organizaci
této akce.
Za pořadatele Eva Hladná
7
Výstava pana Vladimíra Bleši
Ve dnech 11. a 12. řı́jna 2010 navštı́vili žáci 7. a 9. třı́d výstavu obrazů pana ing. Vladimı́ra
Bleši, která se konala v sále bývalého kláštera v Morkovicı́ch. Měli jsme možnost shlédnout
různá zátišı́, krajiny a portréty. Výstava se nám moc lı́bila.
Bronislava Albrechtová, učitelka výtvarné výchovy
Chodíme a jezdíme bezpečně?
Otázka, kterou si si můžeme klást téměř každodenně, protože běžnou součástı́ zpráv
v našich mediı́ch jsou ty smutné – oznamujı́cı́ tragické dopravnı́ události.
Proto jsme pro žáky 1. stupně ZŠ Morkovice připravili projektový den zaměřený na
dopravnı́ výchovu. Pečlivě jsme si připravili plán projektu, ke spolupráci jsme přizvali
přı́slušnı́ky Policie ČR, koordinátora Besipu a pracovnice Záchranné služby v Kroměřı́ži.
Ve čtvrtek 14. řı́jna 2010 nás provázelo po cestě do školy velmi chladné podzimnı́ počası́,
ale to nás neodradilo. Vše bylo připraveno, a tak akce mohla vypuknout. Deset třı́d, které
se projektu zúčastnily, mělo připraveno 5 stanovišt’ve škole i v okolı́ školy se zajı́mavým
programem. Ve škole si žáci se záchranářkami připomněli zásady prvnı́ pomoci, na interaktivnı́ tabuli a na počı́tačı́ch pracovali s programy zaměřenými na dopravnı́ výchovu, na
hřišti před školou si vyzkoušeli jı́zdu zručnosti na kole a projeli si křižovatky i kruhový objezd. Poslednı́m mı́stem, které všechny třı́dy prošly, byl areál dětského hřiště na bývalém
8
letnı́m kině, který zaplnili policisté s preventistkou Barborou Balášovou a koordinátorem Besipu Zdeňkem Pátı́kem. Na šesti stanovištı́ch besedovali s dětmi nad tématy: Já –
chodec, Já – cyklista, Dopravnı́ značky, Světelná signalizace, Policejnı́ pohádka či Řešenı́
dopravnı́ch situacı́ na křižovatkách. Na závěr si děti prohlédly policejnı́ auto.
Celý den proběhl podle plánu a bez problémů. Školu ted’ zdobı́ výstupy z projektu v různých podobách, např. velkoplošných plakátů, papı́rových semaforů, plánků atd.
Velmi bychom chtěli touto cestou poděkovat p. uč. B. Albrechtové za přı́pravu dopravnı́ho
hřiště, pozvaným hostům za skvěle připravené besedy a našim policistům a policistkám
za trpělivost a výdrž, protože i ve velmi sychravém počası́ byli k dětem vstřı́cnı́, přı́jemnı́
a svou práci odvedli profesionálně. Těšı́me se někdy přı́ště na dalšı́ spolupráci. Ted’ už
snad chodı́me a jezdı́me bezpečně!
Za žáky a učitele ZŠ Morkovice Lenka Foltýnová
Okrskové kolo ve florbalu
Dne 11. listopadu 2010 organizovala naše škola pod vedenı́m p. uč. Albrechtové okrskové
kolo ve florbalu. Soutěže se zúčastnilo celkem 70 žáků ze šesti škol okresu Kroměřı́ž.
Rozhodčı́mi v této náročné akci byli p. uč. Mich a p. uč. Sı́leš, kterým patřı́ dı́k za výborně
odvedenou práci. Nutno podotknout, že se našim žákům přı́liš nedařilo a skončili na
5. mı́stě. Do okresnı́ho kola postoupila ZŠ Slovan a ZŠ Oskol.
Bronislava Albrechtová, učitelka TV
9
Okresní a krajské kolo v přespolním běhu
Dne 6. řı́jna 2010 se naši žáci zúčastnili okresnı́ho kola v přespolnı́m běhu. Soutěž se konala
v Bystřici pod Hostýnem. Naše žákyně obsadily v mladšı́ kategorii krásné 1. mı́sto a tı́m si
vybojovaly postup do krajského kola. Ve staršı́ kategorii zı́skala děvčata 3. mı́sto. Chlapci
se neumı́stili. Dne 14. řı́jna 2010 se družstvo žaček ze 6. a 7. třı́d rozjelo pod vedenı́m
p. uč. Vodičky bojovat o umı́stěnı́ do krajského kola, které se konalo taktéž v Bystřici pod
Hostýnem. Družstvo vybojovalo krásné 2. mı́sto!
Sestava: Barnetová Sára 6.B, Foltýnová Simona 6.B, Ševčı́ková Adriana 6.B, Vlčová Veronika 7.B, Tománková Veronika 7.A, Jarošová Adéla 7.B. Blahopřejeme!
Bronislava Albrechtová, učitelka TV
Beseda se zdravotní sestrou
V pondělı́ 8. listopadu proběhla ve školnı́ družině beseda se zdravotnı́ sestrou panı́ Monikou Ševčı́kovou. Děti se dozvěděly, jak postupovat při krvácenı́ z nosu, při zlomeninách,
jak použı́vat trojcı́pý šátek a obvazy, či přikládat náplasti na odřeniny, jak poskytnout
v různých situacı́ch prvnı́ pomoc a zavolat záchranku. Na závěr si zahrály na ošetřovatele
a zraněné a všechno si v praxi vyzkoušeli. Beseda byla zajı́mavá a děti zaujala. To, co se
dozvěděly, se jim možná bude jednou hodit a pomohou zraněným kamarádům. Všichni
se těšı́me na dalšı́ spolupráci s panı́ Ševčı́kovou.
Jindřiška Dobešová, vychovatelka školnı́ družiny
10
Učíme se s maminkou. . . nebo s tatínkem?
Ve středu 20. řı́jna 2010 proběhly v 1. třı́dách třı́dnı́ schůzky spojené s ukázkovou hodinou
pro rodiče. Spolupráce panı́ učitelky s rodiči prváčků je velmi důležitá. Se školou nastupujı́
pro děti i rodiče povinnosti a úkoly, které vyžadujı́ trpělivost, soustředěnı́ a pravidelnou
přı́pravu. Mnozı́ rodiče by chtěli co nejlépe poradit a pomoci svému dı́těti s přı́pravou
do školy, ale nejsou si jisti, zda postupujı́ správně. Proto panı́ učitelky zorganizovaly toto
setkánı́. Ukázaly rodičům, co se děti za dva měsı́ce ve škole naučily, jak správně zadávat
dětem pokyny při domácı́ přı́pravě a co panı́ učitelka od dětı́ vyžaduje ve škole. Účast
rodičů byla téměř stoprocentnı́, prváčci byli velmi šikovnı́ a pyšnı́, že mohou předvést
rodičům svou práci ve škole. Velmi děkujeme panı́ učitelce Pospı́šilové a Tesařové za
organizaci tohoto setkánı́ a za obrovský kus práce, který za dva měsı́ce zvládly. Poděkovánı́
patřı́ i rodičům, kteřı́ trpělivě denně procvičujı́ s dětmi domácı́ úkoly.
Mgr. Jitka Kyasová
Fotobraní 2010
Dne 22. řı́jna 2010 se naše známá skupina žáků 7. – 9. třı́d rozjela na dalšı́ výstavu,
tentokrát to bylo tzv. FOTOBRANÍ 2010. Výstava se 172 fotkami byla umı́stěna ve foye
Domu kultury v Kroměřı́ži. Byl to prostě umělecký koncert, kde jsme mohli vidět všechny
krásy, zajı́mavosti i velkou dávku citu, jak v přı́rodě, tak i v životě.
Mgr. Bronislava Albrechtová a Mgr. Jana Pešáková
11
Šikula Cup opět v Morkovicích
Ve středu 24. 11. 2010 se v našı́ základnı́ škole uskutečnil dalšı́ ročnı́k celostátnı́ soutěže ve
skákánı́ přes švihadlo ŠIKULA CUP 2010. V tělocvičně školy se sešlo 145 žáků z prvnı́ho
i druhého stupně, kteřı́ si prověřili svou fyzickou kondici a v limitovaném čase skákali
co nejrychleji přes švihadlo. Skákali nejprve jednotlivě, a pak ve dvojicı́ch přes jedno
švihadlo. Všechny přeskoky soutěžı́ch dvojic se sečetly a vzešli tak vı́tězové v jednotlivých
kategoriı́ch. Nejlepšı́ výkony se posı́lajı́ do celostátnı́ho kola, v němž jsme již několikrát
dosáhli skvělých výsledků, dokonce i prvenstvı́. To však nenı́ tak důležité. My jsme rádi,
že těmto dětem nenı́ cizı́ pohyb, že dokážı́ pro své tělo a zdravı́ přece jen něco udělat.
Vždyt’v zdravém těle, zdravý duch! Toto staré heslo stále platı́ a budeme rádi, když se při
podobných soutěžı́ch setkáme s ještě vı́ce sportovnı́mi nadšenci, kteřı́ nechtějı́ rozšiřovat
stále rostoucı́ procento dětı́ s nadváhou, dětı́ sedı́cı́ch jen u počı́tače a televize. Sportu zdar!
p. uč. Lenka Foltýnová a p. uč. Eva Hladná
Výstava Tkané návěje
V pátek 17. prosince 2010 jsme opět zavı́tali na výstavu do Kroměřı́že. Tentokrát jsme se
nechali unést ilustracemi Evy Milotové „Tkané návěje.“ Bylo to pohlazenı́ na duši, které
lze vyjádřit pouze básnı́. . .
za všechny děti a p. uč. Pešákovou uč. Vv Bronislava Albrechtová
12
Vánoční putování
Nastávajı́cı́ vánočnı́ čas si žáci 2. a 3. ročnı́ku našı́ základnı́ školy zpřı́jemnili návštěvou
výstavy v Muzeu Kroměřı́žska. Výstava s názvem „Vánočnı́ putovánı́“ žáky obohatila
nejen o pěkný zážitek, ale i o poznatky, týkajı́cı́ se vánočnı́ch tradic a zvyků v dalekých
zemı́ch jako jsou Francie, Španělsko, Mexiko a dokonce i Grónsko.
Pro žáky byly v muzeu připraveny rekvizity, které znázorňovaly typické rysy Vánoc
ve zmı́něných zemı́ch. Žáci si vyzkoušeli obleček Otce Vánoc z Grónska, masku soba
a oslı́ka. Za skvěle zvládnutý skupinový úkol si každý člen skupinky mohl vychutnat
chut’ typického vánočnı́ho pokrmu či nápoje. Francouzi si vychutnali vánočnı́ poleno,
což je dezert polı́vaný čokoládou, grónská skupinka ochutnala vánočnı́ rýžový pudink,
Mexičané horký ovocný nápoj a Španělé vychutnávali chut’ nepečené mandlové placky
s cukrem. Krásnou tečkou na závěr pátečnı́ho výletu za kulturou byla návštěva lidového
jarmarku na kroměřı́žském náměstı́, kde si žáci mohli zakoupit milý dáreček pro sebe
nebo své blı́zké. Výstava se všem velmi lı́bila a již nynı́ se těšı́me na vánočnı́ program
v dalšı́m roce.
Mgr. Lucie Dopitová, tř. učitelka
Okresní kolo Přeboru škol v šachu
Dne 7. prosince se konalo okresnı́ kolo Přeboru škol v Sokolovně v Morkovicı́ch. Akci
pořádal Šachový klub T. J. Sokol Morkovice pod vedenı́m p. Karla Studeného pro mladšı́
a staršı́ žáky ze základnı́ch škol. Soutěž měla i svou kategorii pro studenty ze střednı́ch
škol okresu Kroměřı́ž. Naše škola sestavila 5 družstev ve staršı́ kategorii po 4 hráčı́ch a 1
náhradnı́kovi. Na 4. mı́stě se umı́stili členové týmu ZŠ Morkovice ‚ Jana Hrubá, Jan Minks,
Jaroslav Horák, Veronika Hýsková a Marek Pranjič. Ostatnı́ družstva našı́ školy obsadila
10. až 13. mı́sto. Děkujeme organizátorům za perfektně zvládnutou celkovou organizaci
turnaje.
13
Vánoce s pohádkou
Ve čtvrtek 9. prosince se sešli žáci prvnı́ch až šestých třı́d v tělocvičně našı́ školy na koncert,
který připravila panı́ učitelka Michová se svým pěveckým kroužkem.
Zhlédli jsme poutavé vánočnı́ představenı́ nazvané „Vánoce s pohádkou“. Panı́ učitelka
vybrala nejkrásnějšı́ melodie z českých pohádek a nacvičila s dětmi hudebnı́ a tanečnı́
vystoupenı́. Hlavnı́ roli hrál však zpěv. Děti zpı́valy vánočnı́ koledy i modernı́ vánočnı́
pı́sničky, které doprovázely tancem nebo třeba hrou na ořı́šky. A nezapomněly ani na
kostýmy a rekvizity. Představili se nám pastuškové, kolednı́ci i čarodějnice. Tělocvična
byla vánočně vyzdobená a bezmála čtyřicet účinkujı́cı́ch žáků nám umožnilo prožı́t si
překrásnou vánočnı́ atmosféru. Odpoledne pak děti předvedly své vystoupenı́ rodičům
a prarodičům. Přišlo jich bezmála sto a mnozı́ neskrývali dojetı́. Děkujeme panı́ učitelce
i dětem z pěveckého kroužku.
Mgr. Jitka Kyasová
Koncert ZUŠ
V úterý 14. prosince připravila pro nás ZUŠ již tradičnı́ předvánočnı́ koncert. Panı́ učitelka Stýskalı́ková nás velmi poutavě provedla časem vánočnı́m, zavzpomı́nala na své
dětstvı́ a tradice, které v rodině dodržovali. Krásné vyprávěnı́ doprovázeli žáci na hudebnı́ nástroje. Všichni jsme pozorně a zaujatě poslouchali povı́dánı́ o tom, jak dřı́ve
lidé koledovali, jaké dárky nosil Ježı́šek, jak stařeček sbı́ral to, co Mikuláš ztratil nebo co
14
bývalo na štědrovečernı́m stole. A nechyběla ani vánočnı́ pohádka! Děti hrály Křemı́lka
a Vochomůrku, panı́ učitelka byla v roli vypravěče. Na závěr koncertu jsme si společně
zazpı́vali vánočnı́ pı́sničky. Moc děkujeme panı́ učitelce Stýskalı́kové a žákům, kteřı́ pro
nás skladbičky a divadlo nacvičili.
Mgr. Jitka Kyasová
Čertovské nocování
V pátek 3. 12. 2010 se v našı́ škole konalo pro žáky šestých třı́d „Čertovské nocovánı́“. Sraz
všech účastnı́ků byl v 17.00 hod před školou. Nezbytnou podmı́nkou účasti byl kostým
anděla, čerta nebo Mikuláše. Čerti měli samozřejmě převahu. Když nocovánı́, tak nesmı́
chybět občerstvenı́, zábava, hry a nakonec stezka odvahy. Po stezce odvahy následoval
film a zasloužený odpočinek. V sobotu jsme se probudili do mrazivého rána a v osm hodin
jsme se vydali na cestu domů.
Dominika Možná, 6.A
V pátek 3. 12. se konala Čertovská noc
a zábavy bylo moc.
Trsali jsme, kecali,
na filmy se dı́vali!!!
Karolı́na Messnerová, 6.B
15
Vánoční turnaj ve stolním tenisu
Letošnı́ „Vánočnı́ turnaj ve stolnı́m tenisu“ se konal ve středu 15. prosince 2010. Zúčastnilo
se jej 26 žáků ze šestých až devátých třı́d. Všichni si dobře zahráli, některé zápasy měly
dokonce vysokou hernı́ úroveň.
Mgr. Eva Hladná
Soutěž v luštění Sudoku
Ve středu 22. prosince 2010 si mohli žáci druhého stupně opět zasoutěžit v luštěnı́ hry
Sudoku Kabinet matematiky připravil již pošesté soutěž v luštěnı́ této čı́selné hry. Soutěž
opět probı́hala ve dvou kategoriı́ch: žáci 6. a 7. ročnı́ku, žáci 8. a 9. ročnı́ku. Své sı́ly změřilo
22 žáků, kteřı́ měli za úkol vyluštit dvě klasické Sudoku.
Kategorie 6. a 7. třı́d: O prvnı́ tři mı́sta se dělı́ Hana Svobodová, Lucie Charvátová a Jana
Hauschwitzová.
Kategorie 8. a 9. třı́d: 1. mı́sto Eva Kadášová, 2. mı́sto Aneta Derková, Jan Minks.
Všem vı́tězům blahopřejeme a těšı́me se na dalšı́ ročnı́k této soutěže.
Mgr. Jana Pešáková, Mgr. Radek Strnadel
16
Vánoční turnaj dívek ve florbalu
V úterý 21. prosince 2010 proběhl v hale již čtvrtý ročnı́k vánočnı́ho turnaje dı́vek ve
florbalu. Soutěže se zúčastnilo 110 žáků z 5. až 9. ročnı́ku. Páté třı́dy měly povolenou
účast smı́šených družstev.
Nejlepšı́ střelci: Sára Barnetová 6.B, Monika Handlová 9.A, Aneta Hálová 7.A a Tereza
Malá z 9.B. Za pomoc při organizaci děkuji p. uč. Michovi a p. uč. Michové, dále pak p. uč.
Hladné a p. uč. Mazánkové.
Bronislava Albrechtová, uč. Tv
Zpívání u stromečku
V poslednı́m předvánočnı́m týdnu ve škole je cı́tit ze všech koutů krásná atmosféra.
Děti vyrábějı́ přánı́čka, učı́ se zpı́vat koledy, balı́ keramické výrobky. Ve sportovnı́ hale
vrcholı́ předvánočnı́ turnaje a na chodbách nás vı́tajı́ veselı́ andı́lci. Děti na 1.stupni začı́najı́ den zpı́vánı́m u stromečku. Všech 200 dětı́ se sejde na chodbě u vánočnı́ho stromku
a pozorně poslouchajı́, co si jejich vrstevnı́ci přichystali. Staršı́ děti totiž představujı́ těm
mladšı́m vánočnı́ zvyky a tradice. A jak zodpovědně majı́ vše připraveno! Nechybı́ divadelnı́ ztvárněnı́ a praktické ukázky vánočnı́ch obyčejů. Potom si všichni s radostı́ zpı́váme
vánočnı́ pı́sničky a koledy. Náš zpěv se nese celou školou a my se při tom moc těšı́me na
vysněné Vánoce.
Mgr. Jitka Kaysová
17
Šikula Cup 2010 – celostátní výsledky
Ve středu 24. listopadu 2010 se v našı́ základnı́ škole uskutečnil dalšı́ ročnı́k celostátnı́
soutěže ve skákánı́ přes švihadlo Šikula Cup 2010. Zde jsou celostátnı́ výsledky:
Pořadı́ v ČR Jméno
Kategorie A: žáci 2. a 3. třı́d
11.
Tereza Nováková, Michaela Krejčı́
13.
Kateřina Konečná, Beáta Pavlı́ková
16.
Daniela Pospı́šilová, Jan Křůmal
Kategorie B: žáci 4. a 5. třı́d
1.
Rauvf Magomadov, Roman Konečný
17.
Hana Kaňová, Katka Navrátilová
21.
Ivana Nguyen, Adéla Polišenská
Kategorie C: žáci 6. a 7. třı́d
4.
Štěpán Novotný, Stanislav Foltýn
7.
Sára Barnetová, Adriana Ševčı́ková
12.
Aneta Hálová, Veronika Tománková
Kategorie D: žáci 8. a 9. třı́d
2.
Tereza Malá, Kristýna Přibylová
10.
Petr Staňko, Darina Rohelová
11.
Aneta Derková, Patrik Ševčı́k
Počet bodů
453
427
395
985
735
676
944
905
829
960
847
845
Mgr. Jitka Kyasová
18
Soutěž ve šplhu
Ve středu 12. ledna 2011 proběhla na našı́ škole již tradičnı́ soutěž ve šplhu na tyči.
Soutěže se zúčastnilo celkem 68 žáků. Soutěžı́cı́ šplhali 2× na klasické tyči, která má
značku na dohmat ve výši 4,5 metru.
Mgr. Hana Doleželová
Okresní kolo soutěže ve šplhu
Dne 20. 1. 2011 se naše škola zúčastnila okresnı́ho kola ve šplhu v Kroměřı́ži.
Družstvo dı́vek ve složenı́ – Handlová Monika, Vlčová Veronika, Rachtavová Lenka,
Barnetová Sára, náhradnice Jarošová Adéla – se umı́stilo na krásném 3. mı́stě.
Družstvo chlapců ve složenı́ – Vojtuš Ondřej, Tesař Josef, Doležel Josef, Lukáš David,
náhradnı́k Ševčı́k Patrik – se umı́stilo na 7. mı́stě.
Všem účastnı́kům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Bronislava Albrechtová, učitelka TV
19
Mladí zdravotníci
V sobotu 15. ledna zahájily děti poněkud netradičně činnost zdravotnického kroužku
v tomto školnı́m roce. Již několik let si osvojujı́ a zdokonalujı́ své znalosti prvnı́ pomoci,
které mohou následně uplatnit v soutěžı́ch a předevšı́m v osobnı́m životě. Panı́ ředitelka Červeného křı́že nás oslovila, zda by děti asistovaly jako figuranti instruktorkám při
praktických ukázkách prvnı́ pomoci členům JSDH a HZS Morkovic a Koryčan. Ráda bych
děti pochválila za statečnost, kterou prokázaly při pohledu na svá zraněnı́, přestože byla
vytvořená z těsta a červené barvy. Byla to nová zkušenost, pro některé neméně náročná
jako samotné ošetřovánı́ při soutěžı́ch. Maskérské schopnosti školitelek spolu s hereckými výkony dětı́ možná zprvu zaskočily i hasiče. Přestože děti ošetřovánı́ nijak hasičům
neulehčily, záchrana všech proběhla bez většı́ch potı́žı́. Na závěr děkujeme hasičům za
občerstvenı́ a možnost prohlédnout si technické vybavenı́ morkovické hasičárny.
Monika Ševčı́ková, vedoucı́ zdravotnického kroužku
Okrskové kolo v halové kopané
Dne 9. února 2011 naše škola organizovala okrskové kolo v halové kopané. Naši žáci
si 2.mı́stem zajistili postup do okresnı́ho kola, které bude 9. března 2011 taktéž v hale
v Morkovicı́ch. Kdo nás tak úspěšně reprezentoval můžete zhlédnout na společném fotu.
p. uč. Albrechtová a p. uč. Sı́leš, organizátoři soutěže
20
Výstava v Kroměříži
Dne 10. února 2011 jsme opět navštı́vili dvě výstavy v Kroměřı́ži. Moc se nám lı́bila
přehlı́dka výtvarných oborů základnı́ch uměleckých škol okresu Kroměřı́ž, kde jsme pochytili řadu nápadů a inspiracı́. Dále jsme mohli vidět výstavu Opičı́ král a EXPO 2010,
kde jsme kromě jiného obdivovali obrázky s čı́nskou tématikou od Zdeňka Sklenáře.
Bronislava Albrechtová a Jana Pešáková
Zápis dětí do prvních tříd
Ve čtvrtek 3. února 2011 proběhl na našı́ škole zápis dětı́ do prvnı́ch třı́d.
Naše škola se tento den proměnila v kouzelné mı́sto plné mágů a čarodějů. Děti, které
k zápisu přicházely, plnily na stanovištı́ch tajemné úkoly – zavazovaly sedmimı́lové boty,
třı́dily kouzelnické knihy, vydaly se tajemnou pěšinou pro kouzelnickou hůlku.
Děti byly velmi šikovné a všechny úkoly zvládaly výborně. Samotný zápis proběhl ve
čtyřech třı́dách a celkem jsme letos zapsali 45 budoucı́ch školáků.
Děkujeme učitelům a žákům 5.A třı́dy za krásnou organizaci celé akce.
Mgr. Jitka Kyasová
21
Plavecký výcvik
Žáci 3. a 4. třı́d v rámci tělesné výchovy navštěvovali soukromou plaveckou školu Tempo
ve vyškovském akvacentru.
Plavecký výcvik probı́hal od 16. 12. 2010 do 10. 2. 2011. Tato plavecká škola působı́ už
čtvrtým rokem pod vedenı́m cvičitelky plavánı́ Lenky Vanderkové. Děti byly na začátku
kurzu rozděleny podle svých plaveckých schopnostı́ do družstev. Výuku plavánı́ prováděli instruktoři modernı́mi formami a snažili se je pro plavánı́ nadchnout. Bázlivějšı́m se
věnovali formou her a pohybových řı́kanek. Děti, které již plavat uměly, instruktoři učili
nejen modernı́m trendům plavecké techniky, ale i pravidlům sportovnı́ho chovánı́.
Výuku si mohly zpestřit i návštěvou sauny, vı́řivky a ty odvážnějšı́ i sjı́žděnı́m tobogánu.
Na konci kurzu dostalo každé dı́tě Mokré vysvědčenı́ a medaili.
Výuka plavánı́ se dětem velice lı́bila i dı́ky instruktorům, kteřı́ k nim měli pěkný přı́stup.
Mgr. Kamila Červenková
Sótěž O Morkovskó mušku
V pondělı́ 1. března 2010 se konal ve sportovnı́ hale 6. ročnı́k soutěže „O Morkovskó
mušku“. Soutěže se zúčastnilo 148 žáků 1. stupně. Soutěžilo se v pěti dovednostnı́ch
disciplı́nách: v hodu na branku – házená, v kopu na branku – fotbal, ve střele florbalovou
holı́ – flórbal, v hodu na koš z mı́sta – košı́ková, v hodu na koš s pohybem – košı́ková.
22
Celkovými vı́tězi se stali žáci David Raclavský z 1.B a René Vymazal z 5.A s 15 body.
Všem zúčastněným sportovcům děkujeme za účast a poděkovánı́ posı́láme všem žákům
čtvrtých a pátých třı́d, kteřı́ se podı́leli na organizaci. Velký dı́k patřı́ předevšı́m brankářům
za odvahu postavit se do branky. Těšı́me se na dalšı́ ročnı́k této dovednostnı́ soutěže.
S pozdravem sportu zdar!
Mgr. Lenka Foltýnová
Pythagoriáda – školní kolo
I letos uspořádal kabinet matematiky pro žáky 6. až 8. třı́d tradičnı́ matematickou soutěž
Pythagoriáda.
Své matematické znalosti, dovednosti a schopnosti si tentokrát porovnalo 28 žáků. Jejich
úkolem bylo vyřešit v časovém limitu šedesáti minut 15 úkolů. Některé z úkolů byly
jednoduššı́, jiné poměrně hodně obtı́žné. Těch obtı́žných bylo, jak to tak chodı́, samozřejmě
mnohem vı́c. Snad i proto se žádnému ze soutěžı́cı́ch nepodařilo překonat magickou
hranici pro postup do okresnı́ho kola.
I tak děkujeme za účast všem soutěžı́cı́m letošnı́ho ročnı́ku Pythagoriády, a to bez rozdı́lu
toho, zda zı́skali jeden nebo vı́ce bodů.
Mgr. Dana Derková a Mgr. Radek Strnadel
23
Lyžařský výcvikový kurz – Horní Bečva
V sobotu 26. února 2011 vyjel plný autobus morkovických žáků na LVK, který se konal již
12. rok v krásném prostředı́ Beskyd. Celý týden nás vı́talo modré nebe, slunce a zasněžený
svah. Nejvı́ce nás učitele potěšilo, že se všichni žáci naučili lyžovat, což se prokázalo na
závodech ve slalomu. Zpestřenı́m kurzu byly různé soutěže, karneval na lyžı́ch, turnaj
ve stolnı́m tenise a samozřejmě diskotéky. Musı́m pochválit všechny žáky za jejich snahu
a hezké chovánı́. Děkuji také mým kolegům Evě Hladné, Haně Doleželové a Bronislavu
Michovi za skvělou práci a přátelské ovzdušı́.
Mgr. Bronislava Albrechtová, vedoucı́ kurzu
Výstava – Čínský císařský brokát
V pátek 25. března žáci 8. třı́d navštı́vili opět kroměřı́žské muzeum, kde mohli obdivovat
výstavu nejproslulejšı́ho Yun Jin brokátu, oděvu cı́sařského dvora. Soustřed’ujı́ se zde ty
nejpodstatnějšı́ dovednosti čı́nského tkanı́ hedvábı́m. Můžeme také obdivovat elegantnı́,
krásné barvy a vzory, které jsou přirovnávány k nádheře červánků na obloze. Však také
Yun Jin brokát v čı́nštině znamená brokát oblaků.
p. uč. Bronislava Albrechtová a p. uč. Jana Pešáková
24
Matematický klokan
Mezinárodnı́ soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od
roku 1991 se rozšı́řila téměř do všech zemı́ Evropy. Dnes se již této soutěže účastnı́ na dva
a tři čtvrtě miliónu soutěžı́cı́ch z našeho kontinentu. Soutěžı́cı́ jsou rozděleni podle věku
do kategoriı́ a řešı́ logické úkoly z matematiky. Nejlepšı́ řešitelé z ČR jsou vyhodnocováni
a odměněni věcnou cenou.
V našı́ škole se v pátek 18. března zapojili do řešenı́ žáci ve čtyřech kategoriı́ch – kategorie
Cvrček – žáci 2. a 3. třı́d, kategorie Klokánek – žáci 4. a 5. třı́d, kategorie Benjamı́n – žáci
6. a 7. třı́d a kategorie Kadet – žáci 9.B.
A zde je přehled nejlepšı́ch řešitelů z našı́ školy: Kategorie Cvrček: Křůmal Jan, Studená
Barbora, Skopal Radim. Kategorie Klokánek: Konečný Roman, Šreflová Sally, Jarošová
Petra. Kategorie Benjamı́n: Žemžulová Eva, Potočiar Tomáš, Potočiar Michal. Kategorie
Kadet: Kadášová Eva, Konečná Lucie, Skácel Vladimı́r.
Mgr. Jitka Kyasová
Recitační soutěž
Ve středu 23. března proběhla ve vyzdobené hudebně našı́ školy recitačnı́ soutěž. Zúčastnili se jı́ výherci třı́dnı́ch kol od 1. do 5. třı́d. Soutěžilo se ve třech kategoriı́ch. Mnozı́
přednášejı́cı́ měli trému a obavy, ale všichni byli za svůj výkon odměněni velkým potleskem. Básničky si vybı́rali většinou sami žáci s pomocı́ rodiče nebo učitele. A jejich výběr
byl opravdu letos výborný. Zazněly básně veselé i dojemné, poučné i ekologické! Nejlepšı́
recitátoři budou naši školu reprezentovat na oblastnı́m kole v Počenicı́ch.
Děkujeme panı́ učitelce Červenkové a Vymazalové za organizaci soutěže a všem soutěžı́cı́m za krásný kulturnı́ zážitek!
Mgr. Jitka Kyasová
Divadelní představení
V úterý 29. března vyjel celý prvnı́ stupeň do Základnı́ školy ve Ptenı́. Pan ředitel nás
pozval na divadelnı́ představenı́, které nacvičil s divadelnı́m kroužkem. Pohádka se jmenovala „O Honzovi a Marušce“ aneb „Jak se ta Agáta nakonec vdala do města Ptenı́“.
Všichni herci, malı́ i velcı́, hráli výborně. Nám se představenı́ moc lı́bilo a proto jsme herce
na závěr odměnili bouřlivým potleskem a malým dárečkem z Morkovic. Všichni jsme
odjı́žděli s krásnými zážitky!
Lucie Juřenová, 5.B
25
Člověče nezlob se ve školní družině
V pondělı́ 14. března se konala pro děti ve školnı́ družině soutěž Člověče nezlob se. Soutěže
se zúčastnilo 16 dětı́. Výherci si odnesli malé dárky. Prvnı́ mı́sto: Nikola Farbiaková ze
4.B, druhé mı́sto: Barbora Studená z 2.A a třetı́ mı́sto: Jakub Novotný z 1.A.
Jana Čechová, vychovatelka školnı́ družiny
ZUŠ Kroměříž v Morkovicích
Chceme touto formou poděkovat dechovému orchestru pod vedenı́m dirigenta Milana
Šóna a členům tanečnı́ho oboru ZUŠ Kroměřı́ž za krásný a poučný výchovný koncert
pro žáky ZŠ Morkovice. Koncert se uskutečnil 5. května 2011 v Sokolovně v Morkovicı́ch. V tomto mladém dechovém orchestru působı́ i několik šikovných žáků a studentů
z Morkovic, kteřı́ se měli možnost na koncertě představit.
Zazněly známé skladby z filmů, westernů a pohádek. Koncert byl velmi zajı́mavě provázen slovem pana dirigenta, který dětem představil hudebnı́ nástroje i skladby a vtáhl
posluchače do děnı́ na jevišti. Neméně krásné bylo i vystoupenı́ tanečnı́ho oboru. Velmi
děkujeme za působivý kulturnı́ zážitek.
Žáci a učitelé ZŠ Morkovice
26
Tonda Obal na cestách
Do ZŠ Morkovice zavı́tala pojı́zdná výstava o zpracovánı́ a recyklaci odpadů – Tonda Obal
na cestách. Cı́lem vzdělávacı́ho programu je podpora vědomı́ odpovědnosti za životnı́
prostředı́ a propagace třı́děného sběru odpadů. Lektoři žákům vysvětlili, jak a proč se
třı́dı́ odpady i jak se odpady recyklujı́. Zjistili jsme, že v celé České republice máme pouze
tři spalovny směsného odpadu, které nestačı́ spalovat všechen nahromaděný odpad. Proto
existujı́ velké skládky směsného odpadu, pod kterými je mrtvá půda, na nı́ž nemůžeme nic
zdravého pěstovat. Chceme-li zachovat naši půdu úrodnou, musı́me odpady maximálně
třı́dit. Z vytřı́děného odpadu lze recyklacı́ vyrobit spoustu dalšı́ch využitelných věcı́ –
toaletnı́ papı́r, sešity, noviny, sklo, tepelné izolace, plastové ploty, zatravňovacı́ dlažba,
protihlukové stěny, výplně spacáků, bund, přikrývek pro alergiky. Zajı́mavou besedu
absolvovali žáci 2. stupně, 16. května přijede Tonda i na 1. stupeň.
Mgr. Jitka Kyasová
Výstava
Dne 5. května 2011 jsme se opět rozjeli do Kroměřı́že. Shlédli jsme výstavu kolorovaných
dřevořezeb českých panovnı́ků od dob Bořivoje I. až po vládu Habsburků od Jarmily
Haldové. Výstava byla koncipovaná do dvou částı́. Základ prvnı́ části tvořı́ sto obrazů kolorovaná dřevořezba. V druhé části se žáci proměnili v modely a modelky, oblečeni do
historických kostýmů, s dobovými účesy a doplňky. Program byl doplněn také pracovnı́mi
listy. Bylo to moc hezké a poučné.
uč. Bronislava Albrechtová a Jana Pešáková
27
Okrskové kolo McDonald’s Cupu
McDonald’s Cup – fotbalový turnaj žáků 1. stupně základnı́ch škol v Morkovicı́ch. Ve
středu 20. 4. 2011 přivı́tal sluncem prozářený sportovnı́ areál v Morkovicı́ch šest družstev
malých fotbalistů (i fotbalistek), kteřı́ se zúčastnili dalšı́ho ročnı́ku tradičnı́ho fotbalového
turnaje.
V kategorii A: 1. až 3. třı́d se kromě mužstva ze ZŠ Morkovice nepřihlásila do turnaje žádná
jiná škola, proto do okresnı́ho kola v Bystřici pod Hostýnem postupujı́ žáci z Morkovic
bez boje.
V kategorii B: 4. a 5. třı́d se utkala mužstva ze ZŠ Litenčice, ZŠ Koryčany, ZŠ Počenice,
ZŠ Zborovice, ZŠ Zdounky a z pořadatelské ZŠ Morkovice. Bylo odehráno celkem 12
zápasů. V prvnı́ části - ve skupinách herně velmi zaujalo mužstvo z Koryčan, které svou
skupinu vyhrálo se skóre 16 : 0! Pak ovšem prohrálo s Morkovicemi 0 : 1 a bylo po
postupových nadějı́ch.
Na závěr děkuji p. uč. Bronislavu Michovi za bezproblémovou organizaci turnaje a p. uč.
Bronislavě Albrechtové za plněnı́ povinnostı́ zdravotnı́ka. Dále patřı́ poděkovánı́ rozhodčı́m Martinu Greplovi a Filipu Novotnému za spravedlivé posuzovánı́ zápasů.
Mgr. Lenka Foltýnová
28
Den Země
V pátek 29. dubna jsme společně na 1. stupni oslavili svátek našı́ Země. Planety, která jediná
ze všech planet slunečnı́ soustavy umožňuje existenci života ‚ lidı́, živočichů i rostlin. Dává
nám vzduch, který dýcháme, vodu, kterou pijeme, jı́dlo, bez kterého bychom nemohli být,
prostor, ve kterém žijeme, energie, které využı́váme a mnoho dalšı́ho.
Svátek jsme oslavili projektovým dnem na školnı́ zahradě. Staršı́ žáci pod vedenı́m učitelů
připravili hry, dı́lničky a úkoly, které mladšı́ žáci s nadšenı́m řešili. Umı́te změřit výšku
stromu nebo najı́t larvu? Vı́te, co jsou slunečnı́ konzervy a jaké bylinky jsou zdravé?
Rozpoznáte v přı́rodě stromy podle kůry a listı́? Upletete pavoučı́ sı́t’? To všechno si žáci
v přı́rodě vyzkoušeli a naučili. Děkujeme koordinátorovi EVVO na škole p. uč. Michovi,
žákům 5. třı́d a všem učitelům za krásný a poučný den.
Mgr. Jitka Kyasová
Školní kolo v piškvorkách
V úterý 31. května 2011 si mohli žáci změřit své sı́ly ve školnı́m kole v piškvorkách.
V dı́včı́m souboji zvı́tězila Pavlı́na Beránková ze třı́dy 7.A, která porazila obě své soupeřky.
Druhé mı́sto obsadila Aneta Derková, na třetı́m mı́stě se umı́stila Alena Pouperová.
Ing. Radka Zdražilová
29
Poznávací zájezd do Londýna
Již podruhé se žáci 6. – 9. třı́d ZŠ Morkovice spolu s několika rodiči, vydali na poznávacı́
zájezd do vzdáleného Londýna a jižnı́ Anglie.
Touhu po poznávánı́ podpořilo nejen přı́znivé a slunné počası́, ale i skvělá nálada všech
cestovatelů. Londýn nás přivı́tal nadšenými přı́pravami královské svatby. A i my jsme se
cı́tili jako králové, když jsme procházeli všechny známé pamětihodnosti hlavnı́ho města.
Anglický venkov, azurové pobřežı́ a mı́stnı́ kultura v nás také zanechali nečekané vzpomı́nky. Kulturu střı́dala zábava, nenudili jsme se ani chviličku. Vždyt’jsme stihli navštı́vit
královský hrad Windsdor, dickensovské městečko Rochester, přı́mořské letovisko Brighton, královskou observatoř Greenwich i přı́rodovědecké muzeum. Relaxaci a osvěženı́
nám poskytlo muzeum voskových figurı́n, Londýnské oko, podmořské akvárium a „fish
& chips“ na pláži.
Anglický jazyk jsme procvičili u snı́danı́ a při večeřı́ch v našich hostitelských rodinách,
které se o nás staraly jako o vlastnı́. Sedm dnı́ uteklo jako voda a my jsme toho, dı́ky
našı́ skvělé průvodkyni, viděli opravdu hodně a moc se nám tam lı́bilo. Doufáme, že
i v budoucnu se najdou cestovatelé, kteřı́ s námi rádi vyrazı́ na poznávacı́ cestu po této
malebné zemi.
Mgr. Martina Ludı́ková, Světlana Tesařová
30
Vystoupení pěveckého kroužku
Panı́ učitelka Michová nacvičila s pěveckým kroužkem letos vystoupenı́ pod názvem
„Rebelové z 5. třı́d“. Žáci 1. stupně jej měli možnost vidět ve středu 4. května, ve čtvrtek
vystoupili žáci pro rodiče a prarodiče a v pátek pro žáky 2. stupně.
Vystoupenı́ se dětem velmi povedla a opravdu všichni tančili i zpı́vali s velkým nasazenı́m.
Publikum to náležitě ocenilo. Potlesk provázel celé vystoupenı́ a mnohdy byl ohlušujı́cı́!
Celý hodinový program byl ušitý na mı́ru právě pro pát’áky. Dominantnı́ byl tanec a zpěv,
ale na své si přišli i kluci fotbalisti. Děkujeme za krásný kulturnı́ zážitek panı́ učitelce
Michové a dětem z pěveckého kroužku. Byli jste skvělı́!
Mgr. Jitka Kyasová
Okresní kolo soutěže Mc Donald’s Cup
Ve čtvrtek 12. května se chlapci a děvčata z prvnı́ch až třetı́ch třı́d spolu s učiteli vydali
porovnat své sı́ly s dalšı́mi sportovci do Bystřice pod Hostýnem. Za krásného jarnı́ho
počası́ se zde konal fotbalový turnaj, který si všichni malı́ nadějnı́ fotbalisté užili, jak jen
to šlo. Naši žáci se projevili jako statečnı́ bojovnı́ci. Hráli jako o život s nevı́danou energiı́.
Pro všechny to byl nádherný den, a proto patřı́ velké poděkovánı́ pořadatelům tohoto
turnaje.
Naši školu reprezentovali: David Raclavský, Patrik Žourek, Tomáš Hamala, Daniel Marek, Ondřej Štelc, Josef Landor, Jan Křůmal, Martin Valenčı́k, Renáta Doleželová, Radim
Skopal, Vojtěch Valenčı́k, Kateřina Borovičková a Beáta Palı́ková.
Eliška Lažová, 8.B
31
Školní výlet
Dne 24. května bylo pět třı́d prvnı́ho stupně našı́ školy na výletě v Rožnově pod Radhoštěm
a okolı́. Naše prvnı́ zastávka byla ve výrobně svı́ček UNIPAR, kde jsme si každý mohli
obarvit svou svı́čku. Potom jsme jeli do Valašského muzea v přı́rodě. Panı́ průvodkyně
nám ukázala, jak se dřı́ve žilo, seznámila nás s mı́stnı́ kulturou a historiı́. U kostela
jsme si prohlédli hroby významných osobnostı́. Z nejznámějšı́ch osobnostı́ tu odpočı́vá
olympijský vı́těz z Helsinek z roku 195 Emil Zátopek. U stánků jsme si nakoupili suvenýry
ze dřeva. Na závěr výletu si pro nás panı́ učitelky připravily překvapenı́. Byla to návštěva
lanového centra Tarzánie. V Tarzánii jsme dostali vybavenı́ jako pro horolezce a zdolávali
jsme různé překážky. Na lanech a průlezkách jsme se vyřádili a unaveni, plni zážitků jsme
se vydali na cestu domů. Počası́ nám přálo, výlet se vydařil.
za všechny žáky J. Červenka, F. Juřena a M. Minks
Beseda s olympionikem
Dne 25. května 2011 se uskutečnila v našı́ tělocvičně beseda s olympionikem pro žáky
5. až 9. třı́d. My jsme měli to štěstı́, že nás navštı́vila panı́ Věra Růžičková a pan František
Jursa. Věra Růžičková je naše bývalá gymnastka, která se zúčastnila v roce 1948 OH
v Londýně a zvı́tězila v soutěži družstev. Dlouhá léta pak trénovala české gymnastky
a je členkou klubu českých olympioniků. František Jursa se zúčastnil v roce 1956 OH
v Melbourne, byl dlouholetým trenérem našich význačných cyklistů a je také členem
klubu českých olympioniků. V přı́jemné atmosféře oba vyprávěli o svých sportovnı́ch
úspěšı́ch a zážitcı́ch. Žákům pak také odpovı́dali na jejich otázky. Beseda byla moc hezká
a poučná. Znovu se mi potvrdila známá věc, přı́značná pro sportovce: ti nejúspěšnějšı́ jsou
nejskromnějšı́.
Mgr. Bronislava Albrechtová, učitelka TV
32
Skupinky pro předškoláky
V letošnı́m roce opět proběhly v našı́ škole „skupinky“. Jedná se o stimulačně edukativnı́
skupiny pro předškoláky. Program skupin je rozvržen do 10 lekcı́. Každá lekce má svou
strukturu, jednotlivé činnosti se střı́dajı́ a vzájemně na sebe navazujı́. Lekce má přibližně
hodinové trvánı́, frekvence lekcı́ je jednou týdně. Začı́nali jsme 23. února a poslednı́ lekce
byla 27. dubna. S dı́tětem vždy do školy docházı́ rodič, který tak zı́skává náměty pro práci
se svou ratolestı́ a praktické ukázky toho, co a jak s dı́tětem dělat, jak rozvı́jet potřebné
schopnosti. Náplň lekcı́ je motivacı́, radou, inspiracı́. Dětem bojácným a úzkostným přı́tomnost rodiče usnadňuje zvykat si na nové lidi, nové situace, zajišt’uje jim pocit bezpečı́.
Rodiči se tak umožnı́ vidět své dı́tě při spolupráci s ostatnı́mi dětmi, při záměrných činnostech, při práci s cizı́ osobou. Vidı́, jak dı́tě reaguje, jak se zapojuje. Tı́m, že se rodič
seznámı́ s metodickým návodem, může v činnostech pokračovat a pozorovat dalšı́ vývoj
dı́těte. Někteřı́ rodiče se obávajı́ vstupu svého dı́těte do 1. třı́dy. Docházka do „skupinek“
je jednou z možnostı́, jak svému dı́těti vstup do školnı́ho života usnadnit.
Mgr. Hana Doleželová, Mgr. Lucie Dopitová
Běh naděje
V sobotu 21. května 2011 uspořádal Sokol, ZŠ a MěÚ dalšı́ ročnı́k Běhu naděje, letos v jiném
termı́nu než obvykle. Možná i proto se sešlo pouze 43 účastnı́ků, kteřı́ se za krásného počası́
vydali ke Strašné a zpět. Jak už jistě za ty roky všichni vědı́, je to humanitárnı́ akce, jejı́mž
smyslem je uvědomit si, že pohyb je jednou z cest ke zdravı́, a dobrovolným přı́spěvkem
napomoci hledánı́ léku proti rakovině, které podlehl zakladatel běhu Terry Fox. Letos jsme
tedy zaslali na konto Běhu naděje 2 190 Kč. Všem, kteřı́ se zúčastnili a přispěli na dobrou
věc, děkujeme!
Za pořadatele Eva Hladná
33
Vycházka na Mokroš
Podobně jako na konci loňského školnı́ho roku tak i letos jsme se vydali s třı́dou 7.A na
poznávacı́ vycházku do našeho okolı́. Tentokrát bylo našim cı́lem biocentrum Mokroš.
Je to krásné, klidné a velmi zajı́mavé mı́sto v polı́ch mezi Mořicemi a Nezamyslicemi. Je zde
louka a mokřad, přes který vede dřevěný chodnı́k s přı́střeškem. Mokroš je chápán mimo
jiné i jako naučná plocha a tak zde nechybı́ ani naučné tabule s informacemi a obrázky
rostlin a živočichů, kteřı́ zde rostou a žijı́.
My jsme se ráno dopravili autobusem do Nezamyslic k železničnı́ stanici. Odtud jsme
procházkou pokračovali až na Mokroš, kde jsme si prohlédli zajı́mavou přı́rodu. Viděli
jsme vážky, žáby, zajı́ce a možná, že kdybychom se chovali tišeji, potkali bychom mnoho
dalšı́ch zajı́mavých živočichů. Docela jsme měli i štěstı́, protože na vodnı́ hladině právě
v těchto dnech rozkvetly nádherné leknı́ny. Po chvilce odpočinku jsme se vypravili na
zpátečnı́ cestu do Nezamyslic k nádražı́ a pak opět autobusem zpět do Morkovic.
Radek Strnadel
Úspěchy našich mladých zdravotníků
Dne 10. května 2011 se konalo okresnı́ kolo Hlı́dek mladých zdravotnı́ků na dopravnı́m
hřišti v Kroměřı́ži. Naše škola se jako každoročně vyslala 3 hlı́dky členů zdravotnického
kroužku pod vedenı́m panı́ Moniky Ševčı́kové. Každá hlı́dka je složena z velitele a 4
členů. Na dopravnı́m hřišti za krásného počası́ na žáky čekaly nelehké úkoly v poskyto34
vánı́ prvnı́ pomoci. Jejich úkolem bylo ošetřit zraněné při autonehodě, resuscitace, péče
o kamaráda při šoku, ošetřenı́ rány po popálenı́ horkou vodou, vybavit si lékárničku, ošetřenı́ drobných zraněnı́ – zlomeniny hornı́ končetiny a obvázánı́ hlavy po zraněnı́.Ve velké
konkurenci si naši žáci vedli opět výtečně. Družstvo mladšı́ch žáků porazilo všechny své
soupeře a zvı́tězilo. Žáci druhého stupně se umı́stili na krásném třetı́m a devátém mı́stě.
V kategorii staršı́ch žáků naši školu reprezentovali: Stanislav Foltýn, Simona Foltýnová,
Martin Žižlavský, Veronika Vlčová, Erika Machačová, Martina Gáliková, Kateřina Holásková, Kateřina Landorová, Anna Eliášová a Machačová Eva. Vı́tězné družstvo mladšı́ch
žáků ve složenı́ Polišenská Bára, Judasová Aneta, Vysloužilová Romana, Magomadov
Rauf a Podrazilová Nikola postupuje do krajského kola, které se bude konat 8. června
2011 ve Zlı́ně. Přejeme jim mnoho úspěchů. Velký dı́k patřı́ všem nejen členům zdravotnického kroužku, kteřı́ se celý rok připravovali, ale i vedoucı́ kroužku panı́ Ševčı́kové,
která již několik let se věnuje našim mladým zdravotnı́kům.
Ing. Radka Zdražilová
Hasík
Preventivně výchovný program Hası́k vznikl v roce 1996 na tehdejšı́ stanici HZS Bruntál. Jedná se o systém požárnı́ prevence a ochrany obyvatelstva s mnohaletou ověřenou
efektivitou působenı́ na děti a stal součástı́ koncepce i Hasičského záchranného sboru
Zlı́nského kraje v roce 2009. Program je realizován přı́slušnı́ky, kteřı́ jsou odborně vyškolováni pro práci instruktorů a poté v třı́dnı́ch kolektivech na školách realizujı́ vzdělávacı́
bloky. Program je školám poskytován zdarma a je určen pro žáky 2. a 6. ročnı́ku. Programem provázı́ děti dráček Hası́k. Preventivnı́ program na školách se skládá ze dvou
hlavnı́ch částı́. Prvnı́ část sestává ze základnı́ch informacı́ a poznatků a je určena dětem
2. ročnı́ku, pro žáky šesté třı́dy je již výuka doplněna o tématiku náročnějšı́. Již druhým
rokem na našı́ škole realizujeme program pod vedenı́m členů Hasičského záchranného
sboru Zlı́nského kraje, stanice Morkovice pana Martina Procházky a Vladimı́ra Blaška.
V rámci poslednı́ho bloku projektu Hası́k navštı́vili žáci požárnı́ stanici v Morkovicı́ch.
Žáci si během tohoto dopoledne zopakovali informace, které zı́skali během předešlých
hodin školnı́ výuky v minulých měsı́cı́ch. Při návštěvě požárnı́ stanice se mohli seznámit
s činnostı́ hasičů, hasičskou výstrojı́ a výzbrojı́, podı́vat se do útrob hasičské stanice, kde
se hasiči nejenom školı́, cvičı́ a oblékajı́ k zásahu, ale také kde v noci odpočı́vajı́. Hasiči
dětem ukázali plno věcı́ – ochranný oblek, helmu, dýchacı́ přı́stroj s bombou. Hasičské
oblečenı́ si mohli vyzkoušet. Klukům i holkám se lı́bila hasičská auta a také to, že jsme
si je mohli prolézt. Všichni žáci si to skvěle užili! Za děti a jejich panı́ učitelky děkujeme
hasičům požárnı́ stanice za projekt Hası́k, z kterého si žáci odnesou informace o tom, co
dělat při požáru či dopravnı́ nehodě. Děti měly také možnost poznat, že hasiči jsou milı́
a přátelštı́ lidé, kteřı́ jsou tu pro to, aby lidem pomáhali.
35
Žákovský minitriatlon
V pátek 17. června 2011 se uskutečnil už tradičnı́ závod v minitriatlonu žáků od čtvrtých
do devátých třı́d ZŠ Morkovice. Letos se přihlásilo 23 závodnı́ků (hlavně z řad čtvrtých
a pátých třı́d) – osm děvčat a patnáct chlapců. Za téměř ideálnı́ho počası́ zvládli všichni
prvnı́ disciplı́nu – plavánı́ – na jedničku. Na mı́stnı́m koupališti jim fandili i žáci z jiných
třı́d. Druhá disciplı́na – jı́zda na kole – byla pro malé triatlonisty hračkou. Třetı́ disciplı́na –
běh – byla pro někoho asi tvrdým ořı́škem, ale všichni bojovali statečně a závod dokončili.
Proto jim patřı́ velké uznánı́! Minitriatlon je jakýmsi „předvojem“ velkých triatlonů, které
se pravidelně konajı́ u nás v Morkovicı́ch už několik let vždy v červenci a srpnu. Možná se
za pár let objevı́ na startu i naši letošnı́ minitriatlonisté! Děkuji za pomoc při organizovánı́
p. uč. Lence Foltýnové a třı́dě 6.A.
Mgr. Eva Hladná
Český den proti rakovině
Ve středu 11. května 2011 proběhla veřejná sbı́rka ve prospěch Ligy proti rakovině. Symbolem sbı́rky je žlutý kvı́tek měsı́čku lékařského s fialovou stužkou. V letošnı́m roce nabı́zeli
kytičky a informovali o prevenci před rakovinovým onemocněnı́m a zdravém životnı́m
stylu žáci 9.B ZŠ Morkovice. Děkujeme všem, kteřı́ přispěli na tuto sbı́rku. Celkem žáci za
prodej kytiček zı́skali 4 993 Kč.
Ing. Radka Zdražilová
36
Cyklovyjížďka na Hradisko
Konec školnı́ho roku, přı́jemné počası́ a pevné rozhodnutı́ pokořit nejvyššı́ vrchol Litenčické pahorkatiny – tak všechny tyto nezbytnosti byly splněny v úterý 21. června.
Právě v tento den ráno jsme se vypravili s osmi cyklisty ze třı́dy 7.A na bezmála třicetikilometrovou vyjı́žd’ku po našich lesı́ch. Našim cı́lem byl Chvalkovský kopec, neboli
Hradisko, které je se svou nadmořskou výškou 518 m n.m. opravdu nejvyššı́m vrcholem
Litenčické pahorkatiny.
Jeli jsme ze Lhoty po červené turistické značce, která nás spolehlivě dovedla právě až
na zmiňovaný „kopec“. Těch kopců bylo ale po cestě vı́c, než kdy jindy – tedy alespoň
tak se to jevilo některým účastnı́kům vyjı́žd’ky. Všechny kopce jsme společně překonali
a mohli si tak z blı́zka prohlédnout stavby – telekomunikačnı́ věže, jejichž červená světla
zářı́ noc co noc do okolı́. Cestou jsme si chtěli povědět pověst O Jelı́nkovi, která se váže
k mı́stu zvanému Oupaly, ale nějak jsme ji nedali dohromady. Kousek dál jsme projı́žděli
mı́stem zvaným U kočára. Pověst o utopeném svatebnı́m kočáru ve zdejšı́ bažině jsme
si tak barvitě vylı́čili, že někteřı́ z cyklistů dokonce hrdinně přislı́bili, že se sem v noci
za úplňku beze strachu vydajı́, aby na vlastnı́ uši slyšeli křik topı́cı́ch se svatebčanů. No,
nevı́m. . .
Kousek pod Hradiskem jsme si zaslouženě odpočinuli v krásném lesnı́m altánku (s šestiúhelnı́kovým půdorysem). Pokochali jsme se pohledy do kraje a vzájemně se ujistili, co to
vlastně vůbec všechno vidı́me. Po odpočinku následovala cesta zpět. Tu jsme vedli přes
Kozojedsko a kolem obou Opatovských rybnı́ků až nad Skavsko. Odtud nás od cı́le dělil
už jen krásný sjezd a dva poslednı́ malé kopečky.
Všichni cyklisté byli bezvadnı́. Jeli slušně, dodržovali pravidla a nikoho neohrožovali.
Byla to krásná a pro některé i velmi namáhavá vyjı́žd’ka. Právě proto si všichni zasloužı́
nejen poděkovánı́ za vzorné chovánı́, ale také obdiv a uznánı́ za výkon.
Radek Strnadel
37
Z činnosti divadelního kroužku
Divadelnı́ kroužek ZŠ Morkovice pracuje již několik let pod vedenı́m panı́ Ludmily Hanáčkové a navázal na divadelnı́ tradice našı́ školy a ochotnického divadla v Morkovicı́ch.
Soubor průběžně uvedl tyto pohádky: Zajı́ček Hrdopýšek, Kocourek Modroočko, Pasáček
vepřů, O Kubovi a princezně Magdalence, Ferda Mravenec.
Poslednı́ pohádku Modrej drahokamen anóbrž Zelená Gizela a mrkvajzlı́ci jsme hráli
v Morkovicı́ch pro děti z mateřské školy, pro žáky ZŠ Morkovice a ZŠ Zborovice, pro rodiče
a veřejnost v Morkovicı́ch, Počenicı́ch, Pačlavicı́ch, na přehlı́dce divadelnı́ch souborů
základnı́ch škol v Hulı́ně a v Kroměřı́ži. Vyprávı́ o dvou trpaslı́cı́ch, mrkvajzlı́cı́ch, kterým
komplikuje jejich pohodový život nález drahokamenu. Autorem hry je Markéta Ketnerová
a Martin Kolář. Osoby a obsazenı́: Velkej Jarda – Jan Brablı́k, Malej Jarda – Radoslav
Dostál, Zelená Gizela – Patrik Ševčı́k, vypravěčky – Aneta Derková a Patricie Vymazalová,
Žoužala – Kateřina Holásková, Ozvěna – Brigita Ševčı́ková, Budı́k – Nikola Podrazilová,
Ryba – Daniel Kroupa, klavı́rnı́ doprovod – Jan Brablı́k a Barbora Lejsalová. Jako kulisáři
pomáhali Jiřı́ Najman, Daniel Kroupa a Alena Pouperová.
Děti práce bavı́, snažı́ se, někteřı́ herci vstupujı́ na divadelnı́ prkna poprvé. Divadelnı́
soubor spolupracuje se Základnı́ uměleckou školou v Morkovicı́ch, děkujeme za pomoc
panı́ Stýskalı́kové při nácviku hudebnı́ho doprovodu. Režisérce, panı́ Hanáčkové, ochotně
pomáhá s technickým zabezpečenı́m pan Pavel Michajlovič, Radka Zdražilová a Miroslav
Hýsek, s přı́pravou kostýmů panı́ vychovatelka Jindřiška Dobešová, s přı́pravou scény
panı́ Bronislava Albrechtová a žáci ZŠ Morkovice. Všem patřı́ velký dı́k. Dosud využı́váme
a opatrujeme malované kulisy dnes již zesnulého pana Jiřı́ho Rachtavy st.
Dı́ky spolupráci s Městských úřadem v Morkovicı́ch jsme mohli zkoušet a hrát v krásném
novém sále v bývalém klášteře. Za sponzorovánı́ dopravy děkujeme fotbalistům z Počenic.
Obsazenı́ souboru se průběžně měnı́, někteřı́ bývalı́ členové pokračujı́ dále v ochotnickém
divadle v Morkovicı́ch. Přejeme jim hodně tvůrčı́ch nápadů a současnému dětskému
souboru hodně pěkných rolı́.
Ludmila Hanáčková, vedoucı́ divadelnı́ho souboru
38
Obsah
Školnı́ rok začı́ná . . . . . . . . . . . . . . .
Výstava Idy Saudkové v Kroměřı́ži . . . .
Návštěva čtvrt’áků na MěÚ v Morkovicı́ch
Šachový turnaj v ZŠ Morkovice . . . . . . .
ZŠ Morkovice na MS 2010 v basketbalu žen
Běh naděje 2010 . . . . . . . . . . . . . . . .
Výstava pana Vladimı́ra Bleši . . . . . . . .
Chodı́me a jezdı́me bezpečně? . . . . . . .
Okrskové kolo ve florbalu . . . . . . . . . .
Okresnı́ a krajské kolo v přespolnı́m běhu .
Beseda se zdravotnı́ sestrou . . . . . . . . .
Učı́me se s maminkou... nebo s tatı́nkem? .
Fotobranı́ 2010 . . . . . . . . . . . . . . . .
Šikula Cup opět v Morkovicı́ch . . . . . . .
Výstava Tkané návěje . . . . . . . . . . . .
Vánočnı́ putovánı́ . . . . . . . . . . . . . . .
Okresnı́ kolo Přeboru škol v šachu . . . . .
Vánoce s pohádkou . . . . . . . . . . . . . .
Koncert ZUŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Čertovské nocovánı́ . . . . . . . . . . . . .
Vánočnı́ turnaj ve stolnı́m tenisu . . . . . .
Soutěž v luštěnı́ Sudoku . . . . . . . . . . .
Vánočnı́ turnaj dı́vek ve florbalu . . . . . .
Zpı́vánı́ u stromečku . . . . . . . . . . . . .
Šikula Cup 2010 - celostátnı́ výsledky . . .
Soutěž ve šplhu . . . . . . . . . . . . . . . .
Okresnı́ kolo soutěže ve šplhu . . . . . . .
Mladı́ zdravotnı́ci . . . . . . . . . . . . . . .
Okrskové kolo v halové kopané . . . . . .
Výstava v Kroměřı́ži . . . . . . . . . . . . .
Zápis dětı́ do prvnı́ch třı́d . . . . . . . . . .
Plavecký výcvik . . . . . . . . . . . . . . . .
Sótěž O Morkovskó mušku . . . . . . . . .
Pythagoriáda - školnı́ kolo . . . . . . . . . .
Lyžařský výcvikový kurz – Hornı́ Bečva . .
Výstava – Čı́nský cı́sařský brokát . . . . . .
40
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5
5
6
6
7
7
8
8
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
16
16
17
17
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
24
24
Matematický klokan . . . . . . . . . . .
Recitačnı́ soutěž . . . . . . . . . . . . . .
Divadelnı́ představenı́ . . . . . . . . . .
Člověče nezlob se ve školnı́ družině . .
ZUŠ Kroměřı́ž v Morkovicı́ch . . . . . .
Tonda Obal na cestách . . . . . . . . . .
Výstava . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Okrskové kolo McDonald´s Cupu . . .
Den Země . . . . . . . . . . . . . . . . .
Školnı́ kolo v piškvorkách . . . . . . . .
Poznávacı́ zájezd do Londýna . . . . . .
Vystoupenı́ pěveckého kroužku . . . .
Okresnı́ kolo soutěže Mc Donald’s Cup
Školnı́ výlet . . . . . . . . . . . . . . . .
Beseda s olympionikem . . . . . . . . .
Skupinky pro předškoláky . . . . . . .
Běh naděje . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vycházka na Mokroš . . . . . . . . . . .
Úspěchy našich mladých zdravotnı́ků .
Hası́k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Žákovský minitriatlon . . . . . . . . . .
Český den proti rakovině . . . . . . . . .
Cyklovyjı́žd’ka na Hradisko . . . . . . .
Z činnosti divadelnı́ho kroužku . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
41
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
25
25
25
26
26
27
27
28
29
29
30
31
31
32
32
33
33
34
34
35
36
36
37
38
Základnı́ škola Morkovice, přı́spěvková organizace
www.zsmorkovice.cz
Školnı́ akce ve školnı́m roce 2010–2011
Z přı́spěvků učitelů a žáků sestavil Mgr. Radek Strnadel
Sazba systémem LATEX

Podobné dokumenty

Školní akce ve školním roce 2007-2008

Školní akce ve školním roce 2007-2008 etapa dětstvı́ a přicházejı́ každodennı́ povinnosti spojené se školnı́ docházkou. V ZŠ Morkovice připravily panı́ učitelky slavnostnı́ prvnı́ školnı́ den. Děti byly pasovány „do řádu...

Více