zari 2004.indd

Komentáře

Transkript

zari 2004.indd
www.tabor.cz
informační zpravodaj pro občany města Tábora
zdarma
Září je tradičním měsícem Táborských setkání
spojeným se začátkem
školního roku. Také letošní 1. září bude pro
přibližně 290 táborských
prvňáčků a jejich rodičů dnem, na který se
nezapomíná. Pro žáky
5. a 6. základní školy na Pražském sídlišti
rovněž dnem, kdy si budou moci vyzkoušet
nově zrekonstruovaný školní sportovní areál
s umělými povrchy.
Pro vedení města a pořadatele Táborských setkání pak jsou první zářijové dny
spojeny s dolaďováním posledních detailů
a zejména se snahou ukázat Tábor jeho návštěvníkům v tom nejlepším světle. Letošní
Táborská setkání budou ve znamení Národního zahájení Dnů evropského dědictví
a oslav dvacetileté partnerské smlouvy mezi
Táborem a Kostnicí. Právě z těchto důvodů
budou moci návštěvníci Starého Města vidět
dosud největší přehlídku otevřených památek v Táboře včetně nedávno dokončené I.
etapy rekonstruovaného areálu hradu Kotnov a zrekonstruovaného Velkého šance.
Věřím, že stejně jako v uplynulých letech
se i do letošních Táborských setkání zapojí
opět rekordní množství Táboráků a obyvatel z nejbližšího okolí. Vždyť „Táborky“ mají
právě proto velký zvuk nejen v Čechách, ale
i v zahraničí. Chtěl bych proto poděkovat
všem, kteří se o přípravu letošních setkání
zasloužili, především sponzorům a celému
pořadatelskému týmu. Závěrem pak chci
popřát všem mnoho příjemných zážitků,
ideální počasí a naplnění základního motta:
„Potkat se, poznat se, porozumět si.“
Ing. František Dědič
starosta města Tábora
[email protected]
Cena města Tábora
Zastupitelstvo města Tábora schválilo na svém zasedání 28. června t. r.
udělení Ceny města Tábora v roce 2004 panu Teodoru Buzu, akademickému malíři, za jeho významný
podíl na zviditelnění města Tábora
a podíl na výchově mladé generace
k výtvarnému cítění. Cena města
bude slavnostně předána během festivalu Táborská setkání 2004. (jř)
ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
se uskuteční v pondělí
13. září 2004.
Zasedání se pravidelně konají
v zasedací místnosti číslo 410,
v budově bývalé Tabačky,
Husovo náměstí č. p. 2938.
Začátek v 15 hodin.
Jednání jsou veřejná.
Foto: Roman Růžička
Po prázdninách znovu do školních lavic
Zrekonstruovaný školní sportovní areál s umělými povrchy u 5. a 6. ZŠ v Táboře.
Měsíc září přináší zahájení nového
školního roku, který je očekáván jednotlivými zúčastněnými skupinami
různě. Ty, jichž se týká nejvíce, děti,
můžeme rozdělit do dvou skupin. Významnou skupinou jsou prvňáčci, kteří vstupují do světa objevování písmen
a čísel, a většina z nich se zpravidla
do školy těší. Mají svoji první školní
aktovku, první penál, první učebnice
a také první povinnosti. Připadají si
již velcí a začínají poznávat svět. Jejich
starší spolužáci se sice do školy taktéž
těší, ale spíše proto, že se opět setkají
se svými kamarády. To, že budou získávat nové poznatky, nové vědomosti
a dovednosti, je pro ně záležitost tak
trochu druhořadá. Vnímají to jako samozřejmost.
Skupina rodičů školní měsíce rovněž vnímá rozličně. Někteří jsou plni
očekávání, jaké budou studijní výsledky jejich ratolestí, jiní mají obavy, další
jsou rádi, že jejich děti budou mít po
prázdninách zase své povinnosti.
Skupina pedagogů je po prázdninách plná elánu a předsevzetí, jak nový
školní rok zvládnout.
V Táboře bude letošní školní rok ve
znamení změn, které postihnou všechny výše jmenované skupiny. Díky
sloučení škol budeme mít čtyři velké
subjekty, kde se budou muset všichni
snažit, aby byl přechod klidný a bezproblémový. A já doufám, že se všichni
budou snažit a projeví i notnou dávku
porozumění a trpělivosti, protože toho
bude třeba.
Přeji všem zúčastněným skupinám, aby byl tento školní rok úspěšný. Úspěch není stejně měřitelný. Pro
někoho to jsou samé jedničky, pro
jiného zvládnutí práce s počítačem,
pro dalšího postup do následujícího
ročníku, pro ostatní naplnění a splnění očekávání. Přeji všem, aby se jejich
sny splnily.
Mgr. Zuzana Pečmanová
místostarostka
[email protected]
TÁBORSKÁ
SETKÁNÍ
pátek 10. září
slavnostní zahájení
pochodňový průvod městem
ohňostroj
sobota 11. září
středověké tržiště
národní zahájení EHD
staročeský jarmark
historický průvod městem
vystoupení našich a zahraničních souborů
dětský ráj
neděle 12. září
Den otevřených dveří památek
koncerty duchovní a středověké hudby
divadelní představení
Podrobný program naleznete uvnitř
vydání na vloženém listu (str. 7–8).
Promoce
Vývařovna v G-centru
Letos obdrželo volnou jízdenku
MHD dalších třicet našich spoluobčanů – čestných dárců krve, kteří
splnili předepsané podmínky pro
získání bezplatné jízdenky. Město
Tábor vyjadřuje zakoupením těchto
jízdenek poděkování občanům Tábora-dárcům krve za jejich ochotu
a skutečnou pomoc lidem, jejichž
život a zdraví mnohdy závisí právě
na darované krvi.
Novými držiteli jízdenky jsou:
F. Blažek, P. Bohuslávek, V. Bohuslávková, J. Bujňák, J. Bureš, L. Čábelka, S. Diviš, F. Filipi, M. Honzová, K. Hruška, P. Kovář, V. Kovařík,
M. Kozel, M. Marešová, I. Medová,
V. Novák, H. Pacalajová, J. Pěchota,
J. Poláček, M. Poláčková, I. Průša,
J. Růžek, Z. Samec, J. Schovanec,
J. Šedivec, R. Štiftr, K. Švecová,
R. Tvrdík, J. Vaníček a F. Vitoň.
Všem jmenovaným ještě jednou
děkujeme.
(jř)
Bourání domu č. p. 365
Během letních prázdnin byl zbourán dům č. p. 365 v Jordánské ulici.
Odstranění tohoto domu je v souladu s územním plánem a hlavním
důvodem byl požadavek na vybudování bezpečného výjezdu silničních
vozidel z Jordánské ulice na třídu
ČSA, který musí být realizován před
zprovozněním společenského domu
Střelnice. Nově vzniklý prostor rovněž poslouží jako vjezd do připravovaného parkovacího domu situovaného na levé straně Střelnických
schodů při pohledu z hráze Jordánu.
Střelnice
V září budou zahájeny přípravné
práce spojené s obnovou provozu
kulturního domu Střelnice. Pracovníci firmy pana Karla Dvořáka začnou naplňovat uzavřenou smlouvu s městem Táborem o pravidlech,
právech a povinnostech smluvních stran při provádění opravy,
rekonstrukce a modernizace nemovitostí kulturního komplexu
Střelnice. V konečné fázi to bude znamenat opětovné otevření této kulturní památky, která je pro dříve narozené občany Tábora symbolem jejich
mládí.
(fk)
Prezentace
Ve středu 22. září v 16.00 hodin
pořádá Koalice poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb v zasedací místnosti MěÚ Tábor na Husově náměstí (Tabačka) prezentaci
s následujícím programem:
1. Úvodní slovo místostarostky
Mgr. Zuzany Pečmanové
2. Prezentace společného informačního materiálu (místostarostka
Mgr. Zuzana Pečmanová)
3. Prezentace organizací
(G-centrum Tábor, sociální služby a domov důchodců; Farní charita Tábor; Fokus Tábor; Město
Tábor; Okresní nemocnice Tábor
– Domácí péče TEREZA; SOANZ
Tábor)
4. Diskuse
(pu)
Foto: Roman Růžička
Jízdenky MHD
pro dárce krve
Kateřina Čížková u nového horkovzdušného konvektomatu.
Od 12. července vaří G-centrum Tábor strávníků, chválících dobrou kvalitu
obědy pro táborské seniory ve vlastní obědů, a každým týdnem přibývají
vývařovně. Před touto změnou do- noví strávníci.
dávala G-centru Tábor, pečovatelské
Pro příští rok je naplánována II. etaslužbě, obědy 7. ZŠ. Kvůli možnému pa stavebních úprav této vývařovny,
plátcovstí DPH, které tomuto doda- kdy se počítá se zřízením stravovny
vateli hrozilo, bylo G-centrum nuce- pro seniory s kapacitou 30 míst, která
no hledat novou vývařovnu. Shodou by disponovala i bezbariérovým příokolností se ve stejné době plánovalo stupem a sociálním zařízením. Svým
uzavření vývařovny v Petrohradské technickým zázemím bude jídelna
ulici č. p. 2393, v budově mateřské sloužit nejen pro tento účel, ale také
školy. G-centrum provedlo v této bu- jako prostor pro pořádání společendově nezbytné investice v celkové vý- ských a kulturních akcí pro seniory
ši 450 000 Kč, nakoupilo horkovzdušný a zdravotně postižené spoluobčany.
konvektomat – a rozvoz obědů senio- Součástí této etapy bude vybudování
rům z nové vývařovny mohl začít. Od venkovního posezení s terasou.
rozvezení prvního oběda z vlastní výJiří Horecký, B. A.
vařovny registrujeme zvýšený ohlas
ředitel G-centra Tábor
V září minulého roku zahájila Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích výuku Univerzity třetího věku v Táboře. Do prvního
ročníku se zapsalo čtrnáct účastníků
pro kurz výpočetní techniky a třináct
pro cestovní ruch. Výuka probíhala
v zimním a letním semestru formou
přednášek a praktických cvičení. Kurz
cestovního ruchu byl zakončen zpracováním a obhájením závěrečné práce,
v předmětu výpočetní technika bylo
nutné prokázat základní znalosti a dovednosti práce s počítačem.
Slavnostní zakončení prvního ročníku proběhlo 3. června a úspěšní frekventanti obdrželi osvědčení o absolvování
univerzity. Oba kurzy zakončilo po sedmi účastnících. Osvědčení všem čtrnácti
absolventům bylo předáno proděkankou Zemědělské fakulty JU a vedoucí
Institutu celoživotního vzdělávání. Univerzita třetího věku bude otevřena na
pracovišti katedry cestovního ruchu Zemědělské fakulty JU v Táboře i pro akademický rok 2004/5. Základní nabídku
budou tvořit kurzy: základy výpočetní
techniky a práce s internetem, cestovní
ruch a základy marketingu. Termín uzávěrky přihlášek je stanoven na 15. září.
Provoz Univerzity třetího věku zajišťuje
Institut celoživotního vzdělávání, který
dále nabízí kurzy pro veřejnost (jazykové, výpočetní techniky, manažerské,
přípravné kurzy pro studium na vysoké
školy, mimořádné studium, přípravu na
jazykové certifikáty).
Bližší informace: kancelář Institutu
celoživotního vzdělávání – JU, Vančurova 2904, 390 01 Tábor, dveře č. 105, či na
tel.: 381 415 105, e-mailu: [email protected]
jcu.cz, dále na: www.kcr.zf.jcu.cz.
Marie Hesková
vedoucí katedry cestovního ruchu,
ZF JU Č. Budějovice
Z jednání městské rady a zastupitelstva
Ani v letních měsících neustal
kolotoč schůzí rady města a jednání
zastupitelstva. V červenci a srpnu
se radní sešli na čtyřech řádných
jednáních (12. a 26. července,
9. a 23. srpna) a jednom
mimořádném (27. července).
Zastupitelé jednali 2. srpna.
Rada města se seznámila s předpokládanými možnostmi využití vojenského majetku, zejména kasáren Jana
Žižky. K tomuto tématu se orgány
města znovu vrátí, prozatím se kromě
jiného bude zjišťovat případný další
záměr na využití. Rada schválila i zadání geometrického zaměření v oblasti připravované rekreační zóny Jordán
kvůli dalšímu jednání s vlastníky soukromých pozemků v této části.
Další koncepční záležitostí byl například přehled lokalit v Táboře vhodných pro zástavbu vícepodlažními
domy, kde nejvhodnějšími se jeví již
zmiňovaná kasárna Jana Žižky, lokalita Sv. Anna nebo prostor pod OD
Kaufland. Řešen byl i záměr využití
výměníkových stanic ve Varšavské
a Světlogorské ulici.
Důkladně byla projednána stížnost
obyvatel domu č. p. 2354 v Buzulucké
ulici na pronájem střechy pro základ-
novou stanici mobilního operátora.
Na základě posudků zdravotní nezávadnosti od Státního zdravotního
ústavu a po diskusi s odborníky rada
s pronájmem vyslovila souhlas. Pro
zlepšení komfortu občanů však dále
rozhodla, že ve všech domech, kde jsou
na střechách základnové stanice umístěny, bude výtěžek z nájmu od mobilních operátorů vždy využit na opravy
a údržbu příslušných domů.
Definitivně byli jmenováni ředitelé základních škol a mateřské školy
s účinností od 1. ledna 2005.
Sledovány byly náročné investiční
akce, jako je rekonstrukce chlazení
zimního stadionu a rekonstrukce Stadionu Míru. Projednávána byla i investiční příprava rekonstrukce chodníků
podél Družstevní ulice v Čekanicích
včetně rozšíření celé akce s požadavkem komplexního řešení (počítaje v to
i odvodnění a inženýrské sítě). Řešena
bude i plynofikace celé oblasti (včetně
ulic Průběžná, Pionýrů a U Kovárny).
Rada se opětovně vracela i k rekonstrukci Střelnické ulice, kde oproti
původním předpokladům bylo nutné
zabezpečit podzemní zdivo přilehlých
domů a jiným způsobem uložit inženýrské sítě. Znamená to nejen navý-
šení původního rozpočtu na akci, ale
i prodloužení termínu dokončení do
10. září 2004.
Na dvou chůzích rady bylo řešeno
využití honebních pozemků v majetku
města v katastrálním území Dražice.
Evergreenem se stává řešení veřejných WC v prostoru kina Svět. Rada
prozatím k žádnému závěru nedošla,
pouze budou dále propracovány další
možné varianty řešení. Zastupitelstvo
projednávalo několik rutinních záležitostí, jako jsou směny, záměry prodejů
a prodeje nemovitostí či drobná změna katastrálních hranic mezi Táborem
a Sezimovým Ústím. Schváleny byly
názvy nových ulic v lokalitě Svatá
Anna-jih. Čtyři nové ulice se budou
jmenovat Slunečná, Příčná, Okružní
a Senovážná. Rovněž byly schváleny
i příspěvky – státní dotace soukromým
vlastníkům nemovitých kulturních
památek v celkové výši 3 870 000 Kč.
Hokejistům HC Tábor budou kompenzovány náklady za dopravu a pronájem ledové plochy v jiných zimních
stadionech v souvislosti s rekonstrukcí
stadionu v Táboře.
Ing. Lubomír Šrámek
tajemník
[email protected]
Národní zahájení Dnů evropského dědictví 2004
Tyto dny, které se v České republice
konají pravidelně od roku 1991, jsou
významným celoevropským společenským podnětem k zamyšlení nad
naším vztahem ke kulturnímu dědictví. Garantem této akce je v České
republice Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska, jež každoročně připravuje prezentaci EHD.
Slavnostní program věnovaný Národnímu zahájení Dnů evropského
dědictví spojený s předáním ocenění
Nositel tradice lidových řemesel se
uskuteční v sobotu 11. září od 10 hodin
na Žižkově náměstí.
Dny evropského dědictví jsou akcí,
jež každoročně zdarma otevírá co nejvíce zajímavých a výjimečných památek, budov, objektů i prostor, v nichž
bývá nabízen speciální doprovodný
program. Nejinak tomu bude i letos.
V neděli 12. září bude v Táboře
v rámci Dnů evropského dědictví
zpřístupněno patnáct památkových
objektů. Součástí jejich prohlídky
bude jako v předcházejících letech bohatý kulturní program, ve kterém se
představí zejména táborské kulturní
spolky a jejich hosté.
Kromě pravidelně zpřístupněných
objektů Bechyňské brány a historické budovy radnice budou dále veřej-
nosti otevřeny kostely sv. Filipa a Jakuba
v parku Pod Kotnovem, děkanský kostel na Žižkově náměstí, kostel Narození Panny Marie
na náměstí Mikuláše
z Husi a poutní kostel v Klokotech.
Dalšími zpřístupněnými objekty budou zajímavé domy,
jmenovitě:„Ctiborův“ (dům č. p. 6)
– na Žižkově náměstí, dům č. p. 140
– Galerie 140, dům
č. p. 54 – Galerie
A. D. 1551, dům
č. p. 275 – CafféTrombetta, historické sklepy v domě č. p. 309
v Zahradnické ulici, budova Divadla
O. Nedbala a Vodárenská věž s okruhem táborských kašen. Všichni, kdo
sledují obnovu Tábora, jistě přivítají
zpřístupnění pivovarských sklepů a budovy Střelnice, které čeká v nejbližší
době dlouho očekávaná rekonstrukce. Doufáme, že si každý z bohatého
programu letošních Dnů evropského
čtvrtek 9. září a 23. září
18.00–22.00 hodin
SENIOR KLUB
sál Jihočeské univerzity
– posezení s hudbou a tancem pro
střední a starší generaci
– hraje: Ing. J. Rozsypal
– zpívají: J. Šácha a D. Vránková
– vstupné: 50 Kč
Ve spolupráci s SPV Tábor.
čtvrtek 16. září, 19.00 hodin
228. barevný čtvrtek:
VIETNAM – INDOČÍNSKÝ TYGR
Divadlo O. Nedbala
– s Martinem Dufkem budeme
svědky oslav příchodu Nového roku
v Hanoji, navštívíme kouzelnou zátoku, buddhistické chrámy, deltu
řeky Mekong, císařské město a Hočiminovo Město
– vstupné: 20 Kč
Ve spolupráci s Divadlem O. Nedbala
a RNDr. Jiřím Bumerlem.
Foto: Roman Růžička
Město Tábor se v letošním roce
ve dnech 10. a 11. září stane
hostitelem Národního zahájení
Dnů evropského dědictví
(European heritage days – EHD).
dědictví vybere, a těšíme se na vaši návštěvu.
Ing. Lenka Horejsková
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
[email protected]
Důležité informace v souvislosti s Táborskými setkáními
Předprodej vstupenek na Táborská setkání
Permanentky na Táborská setkání si
můžete zakoupit v Infocentru města Tábora na Žižkově náměstí nebo
v přízemí OD Dvořák v prodejně Music Mix.
Třídenní vstupenka pro dospělého
stojí v předprodeji 80 Kč a v den konání 100 Kč. Děti do šesti let mají vstup
zdarma, děti do 12 let a důchodci zaplatí za vstupenku v předprodeji 40 Kč,
v den konání 50 Kč. Vstupenky jsou
slosovatelné a je možné získat zajímavé
ceny. Předprodej permanentek končí
ve čtvrtek 9. září v 19.00 hodin.
Podrobný program Táborských setkání obdrží každý návštěvník v infocentru nebo si jej může vyhledat na
internetu na: http://www.tabor.cz.
Majitelé již zakoupených permanentek mohou při cestě na Žižkovo
náměstí – především v pátek večer
před příchodem nočního průvodu –
odbočit z Palackého ulice před antikvariátem a využít pro plynulý přístup
na Žižkovo náměstí Barvířskou (průchod mezi poštou a MěÚ – č. p. 11).
Trasa bude vyznačena šipkami. Zejména rodiny s malými dětmi a starší
Půjčování kostýmů
Upozornění pro řidiče
• pátek 3. září: od 13 do 16 hodin na
Žižkově náměstí č. p. 11 vedle cukrárny) v 1. patře u Jany Stránské
• pondělí 6. září: od 13 do 17 hodin
– rovněž u Jany Stránské
• čtvrtek 9. září : od 13 do 18 hodin na
Žižkově náměstí č. p. 30 (v průjezdu za
restaurací U Červeného koně)
• pátek 10. září: od 10 do 16 hodin
– také č. p. 30
Kostýmy je nutné vrátit v sobotu
11. září ihned po odpoledním průvodu, nejdéle však do 15.30 hodin! Poplatek za zapůjčení kostýmu činí 50 Kč.
Vzhledem k tomu, že kostýmů bude omezený
počet, jsou všichni, kdo mají zájem zúčastnit
se Táborských setkání ve vlastním středověkém kostýmu, vítáni a obdrží volnou vstupenku. V případě zájmu o radu ohledně
kostýmu se můžete obracet na Janu Stránskou (odbor kultury a cest. ruchu, Žižkovo
nám. 11, Tábor, 1. patro – tel.: 381 486 304).
S festivalem Táborská setkání bude
i v letošním roce souviset řada dopravních opatření a omezení.
Žádáme řidiče, aby věnovali v těchto dnech zvýšenou pozornost dopravnímu značení zejména v ulicích
Starého Města, v ulicích Pražská,
tř. 9. května, Palackého, Budějovická,
Bílkova a také v oblasti Husova náměstí, a to především kvůli zajištění
bezpečnosti své a svého vozu. Řidiči,
kteří dopravního značení neuposlechnou, najdou své vozy na odstavném
parkovišti. Informace o odtažených
vozech poskytne Městská policie na
telefonních číslech: 381 253 008 či
381 486 256, nebo Policie ČR.
Dále upozorňujeme řidiče, že
v úterý 7. září bude částečně omezen
provoz na Žižkově náměstí pro potřeby stavby hlavního pódia a 8. září na Žižkově náměstí a v přilehlých
neděle 26. září, 15.00 hodin
děkanský kostel (Žižkovo náměstí)
CORO MONTE ZUGNA
(Roverto – Itálie)
– koncert pěveckého sboru
Pořádá Český rozhlas a Církev římskokatolická ve spolupráci s městem
Táborem.
občané se tak vyhnou nepříjemným
tlačenicím v Pražské a Střelnické ulici.
Pohodlnější přístup na Tržní náměstí
bude umožněn ulicí Betlémskou.
Bližší informace získáte na adrese:
Infocentrum – Město Tábor
Žižkovo nám. 2, Tábor
tel.: 381 486 230
e-mail: [email protected]
Otevřeno:
po–pá 8.30–19.00 hodin
so–ne 10.00–16.00 hodin
ulicích v době od 16.00 do 19.00 hodin, a to kvůli pořádání tradičního
Běhu Starým Městem.
Možnost parkování
Vzhledem k tomu, že během festivalu
nebude možné parkovat na běžných
místech Starého Města, mohou návštěvníci využít rozlehlá parkoviště
u plaveckého stadionu v Kvapilově
ulici a parkoviště před zimním stadionem v ulici V. Soumara.
Ještě k MHD…
Po skončení pátečního hlavního programu bude jako v předchozích letech
posílena městská hromadná doprava
pro odvoz návštěvníků.
Děkujeme za vstřícnost a pochopení.
Ing. Lenka Horejsková
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
[email protected]
GALERIE TÁBOR
– Infocentrum
4. srpna–27. září
STANISLAV HLINOVSKÝ:
VÝBOR Z DÍLA
– grafika, exlibris, kresby, malby
(80. výročí narození umělce)
Otevřeno:
po–pá 8.30–19.00 hodin
so–ne 10.00–16.00 hodin
Gotický sál
Husitského muzea
11.–30. září
Nositel tradice lidových řemesel
Otevřeno denně: 8.30–16.00 hod.
VODÁRENSKÁ VĚŽ
– galerie
1.–30. září
MIKOLÁŠ RŮŽIČKA:
ŠPINAVÁ ČISTOTA
– malba
Otevřeno:
st–ne 10.00–12.00 a 12.30–16.30 hodin
Galerie A. D. 1551
– Husitské muzeum v Táboře
8. září–15. října
Mezi Saharou a tropickými pralesy
Lidé z pohoří Mandara
– fotografie, doprovodné texty
a předměty denní potřeby přibližují
život prostých lidí v Čadské pánvi;
součástí výstavy je také autentická
hudba, film zachycující pohřební rituály v Kamerunu a kolekce přírodnin včetně trofejí africké zvěře
Vernisáž se koná 7. září v 17.00 hodin.
Otevřeno:
denně 8.00–12.00 a 12.30–16.30 hodin
Město Tábor vyhlašuje
podle § 7 odst. 1 písmeno b) bod 3
zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných
celků a o změně některých zákonů,
v platném znění
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení
pracovního místa úředníka
– krizového managera
Název územního samosprávného
celku: Město Tábor
Místo a druh výkonu práce:
Městský úřad Tábor,
krizový manager
– odbor kancelář starosty
Platová třída: 8
Základní předpoklady
dle zákona č. 312/2002 Sb.:
a) státní občan ČR (popř. cizí státní
občan s trvalým pobytem v ČR)
b) věk minimálně 18 let
c) způsobilost k právním úkonům
d) bezúhonnost
Jiné požadavky:
a) středoškolské
nebo vysokoškolské vzdělání
b) práce s PC – WORD, EXCEL,
MS Windows
c) řidičský průkaz skupiny B
Výhodou je:
a) prověrka NBÚ na stupeň
„DŮVĚRNÉ“
b) znalost práce s mapami
a základní znalosti GIS
c) praxe v oblasti krizového řízení
a ochrany obyvatel
V písemné přihlášce uchazeč
uvede tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení a titul
b) datum a místo narození
c) státní příslušnost
d) místo trvalého pobytu
e) číslo občanského průkazu nebo
číslo dokladu o povolení k pobytu,
jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis zájemce
a dále připojí tyto doklady:
a) životopis, ve kterém uvede údaje
o dosavadních zaměstnáních, o odborných znalostech a dovednostech
týkajících se správních činností
b) výpis z evidence Rejstříku trestů
ne starší než 3 měsíce, u cizích
státních příslušníků též obdobný
doklad osvědčující bezúhonnost
vydaný domovským státem, pokud
takový doklad domovský stát
nevydává, doloží se bezúhonnost
čestným prohlášením
c) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Lhůta, místo a způsob pro
podání přihlášek, adresa:
• přihláška bude podána
písemnou formou do 20. září 2004
do 12.00 hodin vedoucí odboru
kancelář starosty,
Žižkovo nám. č. 3, Tábor
• další informace podá:
JUDr. Dagmar Vacková
vedoucí kanceláře starosty
tel.: 381 486 120
e-mail: [email protected]
Žádosti o prostředky ze strukturálních fondů EU
Evropská unie vypsala pro
členské země, kde životní úroveň
nedosahuje 75 % průměrné
životní úrovně EU, řadu
operačních programů, z nichž lze
formou předkládaných projektů
získat finanční prostředky.
Jedná se o následující námi využitelné
programy:
– operační program průmysl a podnikání
– operační program rozvoje lidských
zdrojů
– operační program rozvoje venkova
a multifunkčního zemědělství
– operační program infrastruktura
– společný regionální operační program
Existují i další programy, které ovšem
nemohou využívat města a obce, jako
je fond soudržnosti (realizace rozsáhlých projektů v oblasti životního prostředí a významných dopravních sítí),
či INTERREG (pouze pro příhraniční
obce) a další.
Smyslem vytvoření fondů je přispět
k vyrovnání životní úrovně v Evropské
unii. Pro Českou republiku je na období 2004–2006 vyčleněno 1584,4 miliardy eur.
Zpracování projektů je mimořádně
administrativně náročné, každý obsahuje velké množství povinných příloh,
z nichž některé mohou zpracovat jen specializované firmy. V případě, že je projekt vybrán, dostane předkladatel dotaci
na realizaci 75 % nákladů, dalších 12,5 %
může přidat příslušné ministerstvo.
Mimo tyto projekty ještě dobíhá
program PHARE, který byl původně
předvstupním programem pro nové
členské země a k 30. červenci doběhla
poslední vlna.
Město Tábor předložilo do 30. července 2004 následující projekty:
a) do operačních programů
– regenerace historického jádra města
Tábora: 103 mil. Kč
– spodní výpusť Jordánu: 100 mil. Kč
– obnova a rozvoj dopravní infrastruktury a vozového parku: 50 mil. Kč
– revitalizace botanické zahrady:
11,3 mil. Kč
– multifunkční vzdělávací zařízení:
15 mil. Kč
b) do programu PHARE
– odpočinková zóna Jordán: 47 mil. Kč
– zpřístupnění kláštera v Klokotech:
15 mil. Kč
Celkem tedy jde o projekty v hodnotě
341,3 mil. Kč.
U projektu regenerace historického
jádra, kde se jedná o regeneraci osmi
ulic v historickém jádru, Žižkova náměstí a komplexní regeneraci tř. 9. května, rozhodlo ministerstvo pro místní
rozvoj, že pro omezené množství prostředků kraje vyberou tři nejlepší projekty, které mu předloží, a z nich pak
bude MMR dále vybírat. Náš projekt
do tohoto užšího výběru postoupil.
O úspěšnosti se lze jen dohadovat,
rozhodnuto by mělo být zhruba do
konce roku. Podle informací z příslušných ministerstev byly předloženy
stovky projektů, jejichž hodnota značně překračuje prostředky vyčleněné pro
rok 2004. V případě shodné či podobné
kvality projektu budou také rozhodovat sociální poměry v dané lokalitě.
Ing. Karel Hotový
vedoucí odboru rozvoje
[email protected]
Jak se bydlí v domě s pečovatelskou službou v Čekanicích?
Během srpna se většina seniorů nastěhovala do nově postaveného domu
s pečovatelskou službou v Čekanicích.
V tuto chvíli je všech 49 bytů plně obsazeno, rozjíždí se činnost Domovinky i pobočky Okresní knihovny Tábor.
V domě bydlí 53 nájemníků, kteří využívají péče pracovnic střediska pečovatelské služby G-centra Tábor.
A jak jsou nájemníci spokojeni
s bydlením?
Anna a František Ťoupalovi (na snímku):
Bydlíme v domě od počátku. Navštívil
nás i pan Špidla s panem starostou Dědičem. Moc se nám tu líbí a děkujeme
městu za hezký byt.
Jana Dráždilová:
Mám svůj pokojíček a jsem moc spokojená. Ráda si chodím sednout s kafíčkem na venkovní terasu.
Zdeňka a Augustin Vackovi:
S mužem jsme se nastěhovali co nejdříve po otevření domu s pečovatelskou
službou. Velice se nám tu líbí a jsme
tady šťastni. Moc děkuji za milé a vlídné přijetí na odboru sociálních věcí.
František Krejčí:
Moc se mi tu líbí a mám hezký výhled
na okolní domky.
Ing. Alice Zieglerová
vedoucí odboru sociálních věcí
[email protected]
Vyúčtování služeb spojených s bydlením
– proč druhé vyúčtování?
Úvodem si dovolím několik výňatků
z vyhlášky č. 372/2001 Sb., která řeší
právě způsob vyúčtování nákladů na
vytápění a nákladů na poskytování
teplé užitkové vody.
a) Vyúčtování nákladů se provádí
nejméně jednou ročně, a to nejpozději
do 4 měsíců po ukončení zúčtovacího
období. – Tento termín nebyl v roce 2004 dodržen z důvodu aplikace
nového softwaru, který byl pro správu
bytového fondu zakoupen až začátkem
roku 2004.
b) V termínu do 30. dubna vlastník
zajistí, aby s konkrétním vyúčtováním
byl písemně seznámen konečný spotřebitel. – V praxi to znamená doručit
proti podpisu nájemníkovi konkrétní
vyúčtování. Letos bylo v Táboře doručeno do 15. května.
c) Každý nájemník má minimálně
21denní lhůtu na podání reklamací.
– Tato byla stanovena konkrétním datem, a to do 10. června 2004. Byla tedy
dodržena.
d) Po uplynutí reklamační lhůty má
vlastník povinnost do 30 dnů, v případě uznaných reklamací, provést opravu vyúčtování, s kterou neprodleně
písemně seznámí spotřebitele v zúčtovací jednotce. – V praxi to značí,
že pokud jsou uznány reklamace, a ty
skutečně byly ve větším počtu než jiné
roky, je nutné vytvořit druhé, opravené vyúčtování, s nímž, jak vidno, počítal i tvůrce předmětné vyhlášky.
e) Teprve opravené výsledky vyúčtování jsou předepsány k platbě nájemného (SIPO), což byly nedoplatky,
nebo jsou podkladem pro tvorbu složenek, což byly přeplatky. – Nikdo se
nemusel rozhodovat, co má a co nemá
platit, protože do nedoplatků i přeplatků šly výsledky z opraveného vyúčtování, ne z prvotního.
f) Termín pro vrácení přeplatků
a placení nedoplatků je stanoven vyhláškou na konec 7. měsíce, pokud nejsou reklamace, a na konec 8. měsíce,
pokud reklamace jsou. – To znamená,
že tuto povinnost jsme – přestože reklamace byly, a to i chybou způsobenou při převodu dat u všech nájemců,
kteří odebírají teplou vodu – s rezervou
jednoho měsíce splnili.
Z uvedeného lze dovodit, že dvojí
– nebo opravné – vyúčtování nebude nyní, když je stanovena vyhláškou
reklamační doba, žádnou výjimkou.
Pouze letos proběhlo poprvé a vyvolalo řadu otazníků. Je pravda, že samotné vyúčtování bude muset být srozumitelněji uvedeno a také se pokusíme
změnit jeho grafiku do lepší podoby.
Těm nájemníkům, kterým jsme
způsobili v souvislosti s letošním vyúčtováním nějaké problémy, se omlouváme s tím, že naší snahou bylo vyřešení všech nejasností do doby závazného předpisu nedoplatků a přeplatků,
aby nebyly reklamace řešeny následně,
někdy až v dalším účetním období, jak
se v minulých letech stávalo.
Pavel Dvořák
jednatel BYTES Tábor, s. r. o.
Kino Svět Tábor – program na září
středa 1. – 17.30 a 20.00 hod.:
ZRŮDA
USA 2003, 111 min., doporučená přístupnost od 15 let, české titulky
čtvrtek 2. – 17.30 a 20.00 hod.,
pátek 3. – 17.30 hod., sobota 4.,
neděle 5., pondělí 6., úterý 7.
a středa 8. – 17.30 a 20.00 hod.:
KRÁL ARTUŠ
USA 2004, 130 min., doporučená přístupnost od 12 let, české titulky
pátek 3. – 20.00 hod.:
FILMOVÝ KLUB:
VŠECHNO, CO JSTE CHTĚLI
VĚDĚT O SEXU, ALE BÁLI JSTE
SE ZEPTAT
USA 1972, 87 min., mládeži do 15 let
nepřístupný, české titulky
sobota 4., neděle 5. – 15.00 hod.:
MEDVĚDÍ BRATŘI
USA 2003, 85 min., přístupný, český
dabing
čtvrtek 9. a pátek 10. – 17.30 a 20.00 hod.:
ÚSVIT MRTVÝCH
USA/Japonsko/Francie, 100 min., mládeži do 18 let nepřístupný, české titulky
sobota 11. a neděle 12.
– 17.30 a 20.00 hod.:
VĚČNÝ SVIT
NEPOSKVRNĚNÉ MYSLI
USA 2003, 105 min., mládeži do 15 let
nepřístupný, české titulky
pondělí 13., úterý 14.
a středa 15. – 17.30 a 20.00 hod.:
HŘÍŠNÝ TANEC 2
USA 2003, 87 min., doporučená přístupnost od 12 let, české titulky
SHREK 2
USA 2004, 92 min., přístupný, český dabing
čtvrtek 16., pátek 17., sobota 18.
a neděle 19. – 17.00 hod.:
HARRY POTTER
A VĚZEŇ Z AZKABANU
USA 2004, 142 min., přístupný, český
dabing
čtvrtek 16., pátek 17., sobota 18.
a neděle 19. – 20.00 hod.:
VATERLAND – LOVECKÝ DENÍK
ČR 2004, 101 min., přístupný
pondělí 20. a úterý 21.
– 17.30 a 20.00 hod.:
50x A STÁLE POPRVÉ
USA 2004, 99 min., přístupný, české
titulky
středa 22., čtvrtek 23. – 17.00 a 20.00 hod.,
pátek 24. – 17.00 hod.:
TROJA
USA 2003, 160 min., doporučená přístupnost od 12 let, české titulky
pátek 24. – 20.00 hod.:
FILMOVÝ KLUB: SOLARIS
Rusko 1972, 165 min., přístupný, české titulky
sobota 25. a neděle 26. – 15.00 a 17.30 hod.,
pondělí 27. – 17.30 hod.,
úterý 28. – 15.00 a 17.30 hod.:
sobota 25. a neděle 26. – 20.00 hod.:
UMUČENÍ KRISTA
USA 2003, 127 min., doporučená přístupnost od 18 let, české titulky
pondělí 27. a úterý 28. – 20.00 hod.,
středa 29. – 17.30 a 20.00 hod.:
LUPIČI PANÍ DOMÁCÍ
USA 2004, 104 min., přístupný, české titulky
čtvrtek 30. září – 17.30 a 20.00 hod.:
HOREM PÁDEM
ČR 2004, 108 min., doporučená přístupnost od 15 let
Divadlo O. Nedbala Tábor – září
10.–12. září 2004
TÁBORSKÁ SETKÁNÍ
Ani třináctému ročníku dobových slavností nechybí dramaturgická spolupráce a aktivní zapojení táborského divadla. Po tři víkendové, středověké dny
ožije město doplňujícími kulturními
programy, do nichž budou zapojeny desítky amatérských uměleckých souborů
od nás i ze zahraničních partnerských
měst vedle několika známých českých
profesionálních souborů.
12. září
FESTIVALOVÁ NEDĚLE
V DIVADLE
– v rámci Dne otevřených dveří památek
9.00–17.00 hodin
KAVÁRNIČKA táborských ochotníků; vchod malého divadla
• 10.30 a 16.00 hodin
– VIDEOPROJEKCE uplynulého
ročníku Táborská setkání 2003 a Pouličnický záznam z Kostnice 2004
• 14.00 hodin
JÁRA NOVOTNÝ aneb 30 LET ŽIVOTA ČESKÉHO FOTOGRAFA (45 min.)
– francouzský snímek režiséra
P. Tristana, který měl premiéru u příležitosti Dnů francouzské kultury
v Táboře
• 18.00 hodin
Josef Kajetán Tyl: PALIČOVA DCERA
(Divadelní soubor Tábor, o. s.)
– táborská derniéra úspěšné inscenace
kruté hry (probírající téma viny a trestu) ze zlatého fondu české dramatické
tvorby
– režie: Josef Konrád
– hrají: T. Sochová, J. Konrád, K. Nezveda, J. Hešíková / J. Matyášová,
P. Toman, P. Vohradník, Ing. J. Nováková, J. Matějček, J. Suchý, V. Chroňáková, V. Novák, E. Žaludová / A. Brtnová, M. Plátěná, K. Vycpaná
– předpokládaný konec: 19.45 hodin
Volné vstupenky získáte v pokladně divadla od 23. srpna po předložení vstupenek na Táborská setkání, abonenti
sk. A–D po předložení platných předplatenek!
úterý 14. září, 19.00 hodin
Vladislav Vančura:
PEKAŘ JAN MARHOUL
(Klicperovo divadlo Hradec Králové)
– předplatné sk. A
Vyprodáno v předplatném!
čtvrtek 16. září, 19.00 hodin
228. barevný čtvrtek:
VIETNAM – INDOČÍNSKÝ TYGR
– mimo předplatné
– vstupné: 20 Kč
sobota 18. září, 19.00 hodin
Neil Simon: DRUHÁ KAPITOLA
s Davidem Prachařem
(AP – Prosper Praha)
– mimo předplatné
– vstupné: 220, 180, 160 Kč
Divadlo mimo předplatné!
neděle 19. září, 14.30 hodin
Přijďte s dětmi do divadla
Petra Zámečníková-Jan Jirků:
KARKULKA A ČERVENÝ
BALONEK
(Divadlo Minor)
– předplatné sk. E
– vstupné v doprodeji: 70, 60, 50 Kč
Pro děti od 4 let!
středa 22. září, 19.00 hodin
Kruh přátel hudby:
DVOŘÁK HRAJE DVOŘÁKA
– předplatné sk. H
– vstupné v doprodeji: 80, 70, 50 Kč
čtvrtek 23. září, 19.00 hodin
ONDŘEJ HAVELKA & MELODY
MAKERS: Sladce i žhavě
(přeložený koncert z 11. května 2004)
– mimo předplatné
– vstupné: 200, 180 Kč
čtvrtek 30. září, 19.00 hodin
Bedřich Smetana:
PRODANÁ NEVĚSTA
(Divadlo F. X. Šaldy v Liberci)
– předplatné sk. B
Vyprodáno v předplatném!
Pozor, nepřehlédněte!
neděle 31. října, 19.00 hodin
RICHARD MÜLLER s kapelou:
Monogamný vzťah – tour 2004
– mimo předplatné
– vstupné: 300, 280 Kč
Prodej vstupenek již od 23. srpna.
G-centrum Tábor
(tel.: 381 282 069 nebo 728 989 970)
sociální služby a domov důchodců,
středisko sociálních služeb a Město
Tábor v září pořádají
Akce pro seniory
14. září
V rámci Diskusního pořadu se opět
setkáme s klinickým psychologem
Dr. Janem Veselým, který si pro nás
připravil povídání na téma: Jak žít
život, aby mohl být šťastný. Setkání proběhne v kavárničce Fokusu
v Mostecké ulici (budova bývalých
jeslí) od 14.00 hodin.
16. září
Poznávací zájezd – zámek Lednice.
Zájezd je již obsazen náhradníky,
které prosíme, aby nám potvrdili
svoji účast na tel.: 381 282 069.
Odjezd je v 6.30 hodin.
20. září
Slavnostní zahájení nového pořadu
našeho střediska a Městské knihovny v Táboře Literárně-hudební podvečery. Setkávat se budeme v prostorách Městské knihovny v Táboře
v 16.00 hodin.
23. září
• S obyvateli G-centra Tábor a domů
s pečovatelskou službou navštívíme
Senior dům a DPS v Soběslavi. Odjíždíme ve 13.00 od DPS Kvapilova,
ve 13.10 od G-centra, ve 13.20 hodin
od DPS Lidická a ve 13.30 hodin od
DPS Čekanice.
• Od 16.30 hodin se v zasedací síni
táborské matriky uskuteční přednáška MUDr. Davida Roseckého,
předsedy Sdružení pacientů, na
téma: Pacient v ČR a cesty ke zdraví.
30. září
Proběhne zahájení 9. ročníku Akademie III. věku. Prvním přednášejícím bude pan Mgr. Alois Sassman,
který nás seznámí s historií a původem některých příjmení. Akce se
koná od 13.00 hodin v prostorách
táborské matriky.
Na měsíc říjen připravujeme:
2. října
U příležitosti Dne seniorů se uskuteční zájezd do ZOO Praha. Zájemci
se mohou hlásit od 20. září od 8 hodin na tel.: 381 282 069.
4. a 18. října
Literárně-hudební podvečery. Opět
se setkáme v 16.00 hodin v Městské
knihovně Tábor. Jedno z témat: Táborsko v literatuře – nám přednese
paní Jana Rinkeová. Druhý podvečer
bude patřit panu Lumíru Slabému.
12. října
V rámci Diskusního pořadu navštívíme stanici Zdravotnické záchranné služby.
21. října
V Akademii III. věku přivítáme
starostu Ing. Františka Dědiče.
25. října
Zájezd do Vinohradského divadla.
Klub turistů
Informace o všech výletech KČT Tábor naleznete na internetové adrese:
www.volny.cz/kct-tabor.
Táborská setkání 10.–12. září 2004
pořádá Město Tábor a Nadační fond Město Tábor – Táborská setkání • festival Táborská setkání se koná za podpory Ministerstva kultury ČR a Jihočeského kraje
středa 8. září
16.00 hodin
Žižkovo náměstí
BĚH STARÝM MĚSTEM
5. ročník netradičního běhu spojený s pozvánkou na Táborská setkání
16 hod. – prezentace účastníků • 17 hod.
– běh předškoláků a žáků 1. tříd do věku
6 let na 250 m (měření sil nejmladší kategorie Táboráků s těžkooděnci z agentury
A. R. G. O.) • 17.10–17.50 hod. – běh na
800 m žáků 2.–9. tříd ZŠ • 18 hod. – hlavní
závod na 3600 m pro muže a ženy v kategoriích 16–40 let a nad 40 let
pátek 10. září
18.00 hodin
gotický sál historické radnice
NOSITEL TRADICE
LIDOVÝCH ŘEMESEL
– vernisáž výstavy
•••••
19.00 hodin
Žižkovo náměstí (pódium)
SLAVNOSTNÍ
ZAHÁJENÍ FESTIVALU
koncert POSÁDKOVÉ HUDBY Tábor •
husitský chorál (pěvecký sbor HLAHOL)
• slavnostní fanfáry • pěvecký pozdrav
Jana VACÍKA • koncert historické hudby
KRLESS (Praha)
•••••
21.10 hodin
náměstí T. G. Masaryka, tř. 9. května,
Pražská ulice, Žižkovo náměstí
KOSTÝMOVANÝ OHŇOVÝ
PRŮVOD MĚSTEM
Zájemci o účast hlaste se na telefonních
číslech: 381 254 850 či 602 420 264.
•••••
Žižkovo náměstí
• 21.30 hodin
PŘÍCHOD POCHODŇOVÉHO
PRŮVODU
– zahajovací ceremoniál zakončený ohňostrojem
• 22.00 hodin
SPIRITUÁL KVINTET
– koncert skupiny
• 23.30 hodin
SPIELMANNSZUG (Kostnice)
– noční překvapení bubeníků hasičského
hudebního souboru
•••••
22.00 hodin
Housův mlýn – areál kultury
a historie (Holečkovy sady)
STŘEDOVĚKÉ VESELENÍ aneb
HISTORICKÁ ŽRANICE v krčmě
a pod obřím stanem
– stylová hudba, kejklíři, horká medovina,
corma, víno, pečené maso, pšeničné placky
Pořádá agentura A. R. G. O. a Sdružení
Housův mlýn.
•••••
22.00–24.00 hodin
Tržní náměstí
OTEVŘENÍ STŘEDOVĚKÉHO
TRŽIŠTĚ
•••••
24.00 hodin
Housův mlýn (Holečkovy sady)
ACOUSTIC IMPACT
– koncert táborské jazzflamencové skupiny
•••••
24.00 hodin
Café bar 7 (Žižkovo náměstí)
ANOTHER WAY
– koncert rockové kapely
sobota 11. září
Žižkovo náměstí (pódium)
• 9.00–10.00 hodin
– zahraniční soubory se představují
• 10.00–12.00 hodin
NÁRODNÍ ZAHÁJENÍ DNŮ
EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ V ČR
– slavnostní program spojený s předáním
ocenění Nositel tradice lidových řemesel
Účinkují: FLAUTI BELLI (Tábor) •
KRLESS (Praha) • členové agentury
A. R. G. O. a Housův mlýn • praporečníci
SBANDIERATORI GIOVANI MAESTRI
(Sicílie)
• 12.45 hodin
KERAMIČKA (Tábor)
vystoupení městských mažoretek při II. ZŠ
Sezimovo Ústí a mažoretek ZŠ Chýnov
•••••
9.00–11.00 hodin
Křižíkovo náměstí (Palackého ulice)
– vystoupení souborů z partnerské Kostnice: KAMELIA PARADIES KONSTANZ
• FREIE KONSTANZER BLÄTZ (Historische Stadtwache) • KONSTANZER
BLÄTZLEBUEBE ZUKUNFT • kostnický
hasičský soubor SPIELMANNSZUG
•••••
9.00–12.00 hodin
Pražská ulice (před Orientem)
9 hod. – PÍSNIČKA – soubor táborské Obce baráčníků • 10 hod.
– LONCA – taneční soubor (Slovinsko) •
11 hod. – PÍSNIČKA – soubor táborské
Obce baráčníků
•••••
9.00–17.30 hodin
náměstí Mikuláše z Husi
STAROČESKÝ JARMARK
– trh s prodejem tradičních lidových výrobků a s ukázkami lidových řemesel
Doprovodný program uváděný táborskými Pouličníky: 9 hod. – POULIČNÍCI (Tábor) • 9.30 hod. – BECHYŇSKÁ
DUHA – lidová kapela (Bechyně) • 10 hod.
– ŠŤASTNÝ FLAŠINETÁŘ (Hradec Králové) • 10.30 hod. – POULIČNÍCI (Tábor)
s holickými VELOCIPÉDISTY • 11 hod.
– BECHYŇSKÁ DUHA – lidová kapela
(Bechyně) • 11.30 hod. – RUMPELSTOLZ
– hudební skupina (Bernau – SRN) •
14 hod. – ŠŤASTNÝ FLAŠINETÁŘ (Hradec Králové) • 14.30 hod. – MASTIČKÁŘ
– divadelní představení – Divadelní soubor
Tábor • 15 hod. – PÍSNIČKA – soubor
táborské Obce baráčníků • 15.30 hod.
– POULIČNICKÁ VELOCIPÉDOVÁ
ŠVEJKYJÁDA • 16.00 hod. – LONCA –
taneční soubor (Slovinsko) • 16.30 hod.
– závěrečný jarmareční kvas podpořený
táborskou skupinou KOTLÍK
•••••
10.00 hodin
Husův park
O POHÁR STAROSTY MĚSTA
– VII. ročník závodu běhu na 100 m
s překážkami
Pořádá Sbor dobrovolných hasičů Tábor.
•••••
10.00–17.00 hodin
Holečkovy sady (Žižkova bašta, č. p. 78)
DĚTSKÝ RÁJ
– soutěže, hry, pohádky a pořady pro děti
a celou rodinu
Každou celou hodinu program na pódiu:
10 hod. – Sněhurka a sedm trpaslíků – loutkové představení – Malé Divadélko (Praha)
• 11 hod. – Honza a drak – loutkové představení – Divadlo z Půdy (Klášter Hradiště nad Jizerou) • 13 hod. – O Palečkovi
– loutkové představení – Malé Divadélko
(Praha) • 14 hod. – Začarovaná princezna – loutkové představení – Divadlo
z Půdy (Klášter Hradiště nad Jizerou) •
15 hod. – Sněhurka a sedm trpaslíků
– loutkové představení – Malé Divadélko
(Praha) • 16 hod. – Honza a drak – loutkové představení – Divadlo z Půdy (Klášter
Hradiště nad Jizerou)
Historické zábavné atrakce po celý den
– historický kolotoč, střelnice z kuše, obří
houpačka, hlavotoč a siloměr.
•••••
10.00–22.00 hodin
Tržní náměstí
STŘEDOVĚKÝ ŘEMESLNÝ
TRH S PROGRAMEM
– vystoupení středověkých muzikusů,
tamborů, tanečnic, fakírů, praporečníků
a kejklířů, chybět nebudou středověké
taverny, prodej medoviny a středověkých
pochoutek, středověké hry, středověká
mučírna
Upozornění: Tržiště bude od 12.00 do 15.00
hodin kvůli účasti účinkujících ve slavnostním průvodu bez programu!
•••••
13.30 hodin
Husovo náměstí
ODCHOD
SLAVNOSTNÍHO PRŮVODU
– trasa: tř. 9. května, Palackého ulice, Pražská ulice, Žižkovo náměstí
•••••
Žižkovo náměstí (pódium)
• 14.00 hodin
PŘÍCHOD A DEFILÉ
SLAVNOSTNÍHO PRŮVODU
• 14.00–17.00 hodin
předání CENY MĚSTA • hudební skupina
RUMPELSTOLZ (Bernau – SRN) • taneční
soubor LONCA (Škofja Loka – Slovinsko)
• KOSTNICKÉ FANFÁROVÉ SOUBORY
• hasičský hudební soubor SPIELMANNSZUG (Kostnice) • BIG BAND ZUŠ Tábor
• 17.30 hodin
SLOSOVÁNÍ PERMANENTNÍCH
VSTUPENEK
• 18.00–19.00 hodin
LUBOŠ POSPÍŠIL a LPG
• 19.15 hodin
ANOTHER WAY (Tábor)
•••••
Housův mlýn – areál kultury
a historie (Holečkovy sady)
• 15.30 hodin
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ MUZEA
STŘEDOVĚKÉ TORTURY (mučírna)
– otevřeno po celý den (extra vstupné)
Pořádá Sdružení Housův mlýn.
• 16.00 hodin
STŘEDOVĚKÉ VESELENÍ aneb
HISTORICKÁ ŽRANICE
v krčmě a pod obřím stanem
– horká medovina, corma, víno, kuřátka,
vepřová pečínka, uzená kolena, staročeské pšeničné placky a další pochoutky
16 hod. – zahájení žranice Janem Žižkou,
doprovázené šermířským vystoupením
do 22 hod. (šermířská, hudební a kejklířská
představení, praporečníci a polykač ohně).
• 22.00 hodin
NOČNÍ OHŇOVÁ SHOW
– po ohňové show hudební vystoupení
• 23.00 hodin
EXTRA NOČNÍ PROGRAM
Šermují: BURDÝŘI (Praha), hraje: HRADNÍ DUO (Rakovník), vystupují: praporečníci SBANDIERATORI GIOVANI MAESTRI (Sicílie)
Pořádá A. R. G. O. a Sdružení Housův mlýn.
•••••
17.30 hodin
prostranství před kostelem sv. Jakuba
KANCIONETA (Tábor)
– skupina historického tance
•••••
18.00 hodin
kostel sv. Jakuba
ZUŠKOVÝ FESTIVÁLEK
violoncellové kvarteto, kytarové duo,
flétnový soubor FLAUTI BELLI
Žižkovo náměstí
• 20.00 hodin
ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ ŽIJE HUDBOU
MICHAL PROKOP & FRIENDS
– hosté: Jan Hrubý a Luboš Andršt
• 22.00 hodin
RAKIJA’N’ROLL SHOW
– ojedinělý multimediální projekt skupiny
GOTHART (World music)
Žižkovo náměstí (před kostelem)
• 24.00 hodin
SWINGOVÁNÍ POD KAŠTANY
SWING BAND (Tábor)
•••••
21.00–1.00 hodin
KDE SE DOBŘE JÍ A PIJE,
K DOBRÉ NÁLADĚ ZAHRAJE...
Restaurace Beseda: TERCIE (Tábor) •
Švejkova hospoda: WERAMON (Tábor)
• Restaurace U Červeného koně: BIG
PAPA (Tábor) • Restaurace Modrá růže:
EDEN (Tábor) • Restaurace U Dvou koček: TÁBORANKA (Tábor)
neděle 12. září
9.00–17.00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PAMÁTEK
Bechyňská brána – Kotnov • dům č. p. 1
– stará radnice • augustiniánský klášter
a kostel Narození P. Marie (nám. M. z Husi) • kostel sv. Filipa a Jakuba (park Pod
Kotnovem) • děkanský kostel Proměnění
Páně na hoře Tábor • kostel Klokoty • dům
č. p. 6 – Ctiborův dům (matrika) • dům
č. p. 54 (Galerie A. D. 1551) • dům č. p. 140 •
dům č. p. 275 • Pivovarské sklepy • Divadlo
O. Nedbala • Vodárenská věž a táborské kašny • dům č. p. 309 (Zahradnická
ulice) • Střelnice (č. p. 249)
10.00–12.00 hodin
Tržní náměstí
STŘEDOVĚKÝ ŘEMESLNÝ TRH
17.00 hodin
zahrádka za matrikou
BLUES TIME
s kapelou ČERNÝ MOSTY (Tábor)
– host: Máca Cihlář
18.00 hodin
Divadlo O. Nedbala
PALIČOVA DCERA
– Divadelní soubor Tábor
Volné vstupenky na představení získáte v pokladně divadla od 23. srpna po předložení
platné vstupenky na Táborská setkání 2004.
10.00 a 15.00 hodin
náměstí Mikuláše z Husi
Kouzelná kulička aneb Jak Vojta k šikovnosti přišel – Kejklířské divadlo Vojty Vrtka a Jana Brůčka
20.30 hodin
Housův mlýn – Areál kultury a historie
(Holečkovy sady)
ZÁVĚREČNÝ MUSIC SESSION
a ZÁVĚREČNÁ DISKOTÉKA
Doprovodný kulturní program
neděle 12. září
10.00 hodin
děkanský kostel Proměnění Páně na hoře
Tábor (Žižkovo náměstí)
CHRÁMOVÝ KONCERT
POSÁDKOVÉ HUDBY TÁBOR
10.30 a 16.00 hodin
Bechyňská brána – Kotnov
BIG BAND (ZUŠ Tábor)
10.30 a 16.00 hodin
Divadlo O. Nedbala
VIDEOPROJEKCE minulého ročníku
Táborských setkání 2003 a Kostnice 2004
11.00 a 14.00 hodin
klášterní kostel Narození Panny Marie
HLAHOL (Tábor) a SCHWARZENBACHER GESANGVEREIN (SRN)
– koncert pěveckých sborů
11.00, 14.00 a 16.00 hodin
dům č. p. 140 (Galerie – atrium)
VIOLONCELLOVÉ KVARTETO (ZUŠ Tábor)
11.00, 14.00 a 16.00 hodin
dům č. p. 309 (Zahradnická ulice)
STARÝ PSI A MLADÝ KOČKY (Tábor)
11.00, 14.00 a 16.00 hodin
Pivovarské sklepy (mládežnický klub)
TARAPACA JAZZ (Tábor)
11.00 a 16.00 hodin
dům č. p. 6 – Ctiborův dům (matrika)
KYTAROVÉ DUO (ZUŠ Tábor)
11.15 hodin
Žižkovo náměstí (u kašny)
POULIČNÍCI
11.30 hodin
poutní kostel Klokoty
KONCERT CHRÁMOVÉHO SBORU (Tábor)
13.00–16.00 hodin
Žižkovo náměstí (hlavní pódium)
SKYREAWERS, SAMOTÁŘI
a FERNET ŠOK– vystoupení skupin
13.30 a 15.00 hodin
Bechyňská brána – Kotnov
TÁBORŠTÍ KUPCI
14.00 hodin
Divadlo O. Nedbala
JÁRA NOVOTNÝ aneb 30 let života
českého fotografa – dokumentární film
11.00 a 15.00 hodin
Caffé Trombetta
ACOUSTIC IMPACT
14.00, 15.00 a 16.00 hodin
Střelnice
SWING BAND (Tábor)
14.30 a 16.00 hodin
poutní kostel Klokoty
KONCERT GYMNAZIJNÍHO SBORU
(Tábor)
15.00 hodin
Housův mlýn – Areál kultury a historie
BITVA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
– zúčastněte se bitevní vřavy mezi husity a křižáky
• boj bude veden bezpečnými imitacemi husitských
zbraní • občerstvení ve středověké krčmě • otevřeno muzeum středověké tortury (mučírna)
15.00 hodin
kostel sv. Filipa a Jakuba
EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA
ZA MĚSTO TÁBOR
16.00 hodin
kostel sv. Filipa a Jakuba
TRIO MATOŠKA (Praha)
Další doprovodné akce
9.–10. září (čtvrtek a pátek)
Městská knihovna Tábor
TÁBOR ZNÁMÝ NEZNÁMÝ
– soutěž pro děti u příležitosti Národního zahájení Dnů evropského dědictví
v Táboře • písemný kviz z historie i současnosti Tábora • úspěšní řešitelé obdrží
drobné dárky
10.–12. září (pátek–neděle)
tělocvična 7. ZŠ (Tábor)
IV. ROČNÍK SEMINÁŘE V KARATE
– v rámci spolupráce se sportovním
klubem Karate-Fitness Dojo Konstanz
– program na www.karate-tabor.cz
Pořádá Karate P-Klub Tábor.
Mateřské centrum Radost
(Děkanská ulice)
pátek 20.00–22.30 hodin
sobota 10.00–17.00 hodin
neděle 14.00–17.00 hodin
KOUTEK PRO NEJMENŠÍ
– v prostorách MC Radost je možnost
přebalit, nakrmit své nejmenší, k dispozici je mikrovlnná trouba, varná konvice,
přebalovací pult, posezení a hrací koutek
pro děti
pátek 10. září
9.00–17.00 hodin
náměstí T. G. Masaryka
VÝSTAVNÍ SHOW
S DOPROVODNÝM PROGRAMEM
AUTA Tábor, s. r. o.
18.00 hodin
kostel Pravoslavné církve
(Špitálské náměstí)
ZE ŽIVOTA TÁBORSKÝCH
KŘESŤANSKÝCH CÍRKVÍ
– vernisáž výstavy
24.00 hodin
Ctiborův mlýn
SUE HAJDU (Austrálie) – instalace,
MATT WARREN (Austrálie) – videoinstalace, THE THREE – koncert
Pořádá mezinárodní kulturní centrum
C. E. S. T. A., s. r. o.
sobota 11. září
10.00–12.00 hodin
náměstí T. G. Masaryka
UKÁZKY POŽÁRNÍ TECHNIKY
A VÝCVIKU PROFESIONÁLNÍCH
HASIČŮ
– k poslechu hraje hasičský hudební soubor SPIELMANNSZUG (Kostnice)
V rámci oslav 50. výročí založení pořádá
Hasičský záchranný sbor Tábor.
14.00–17.00 hodin
budovy ZŠ Bernarda Bolzana (Tržní nám. 346
a Žižkova bašta, č. p. 78 – vchod od Okresního soudu z nám. Mikuláše z Husi)
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
16.00 hodin
kostel Církve československé husitské
(Farského ulice)
HLAHOL (Tábor) a SCHWARZENBACHER GESANGVEREIN (SRN)
– koncert pěveckých sborů
21.00 hodin
MC Orion
PLASTINATION A DEMODE (Itálie)
– koncert skupin
21.30 hodin
Ctiborův mlýn
FILMOVÁ SÉRIE DELIRIA
– sureálno, abstrakce, jak u vytržení při
sledování hororů
– kurátor: Matt Warren (Austrálie)
po celý den
Kinokavárna
PAM KRAY (USA)
– videoinstalace
Pořádá mezinárodní kulturní centrum
C. E. S. T. A., s. r. o.
neděle 12. září
14.00 hodin
nám. Fr. Křižíka (u turistické mapy)
VYCHÁZKA PO PAMÁTKÁCH
A OKOLÍ TÁBORA
Pořádá Klub českých turistů Tábor.
Výstavy
GALERIE TÁBOR – Infocentrum
VÝSTAVA PARTNERSTVÍ MĚST
TÁBOR–KOSTNICE
GALERIE 140 (Koželužská 140)
PRODEJNÍ EXPOZICE
– ve všech prostorách galerie
GALERIE ZA VRÁTKY
(Barvířská 244)
PRODEJNÍ GALERIE
– originály a reprodukce obrazů, dřevořezba, umělecké sklo, malované kameny,
grafické listy
DIVADLO O. NEDBALA
• výstavní síň
Radim Kořínek: OBRAZY
• foyer malého divadla
Eva Šindlerová:
DROBNÁ GRAFIKA A KRESBY
• galerie Evárium
Jan Trůneček:
SPIRIT OF INDONÉSIA (fotografie)
BECHYŇSKÁ BRÁNA
– Husitské muzeum (Klokotská ulice)
JAN ŽIŽKA Z TROCNOVA
VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ
– výstava sbírek Husitského muzea
k 580. výročí úmrtí J. Žižky
GALERIE BASTION – antikvariát
Martin Frouz: FOTOGRAFIE
MUZEUM KODET (Kotnovská ulice)
TŘI GENERACE KODETŮ (Emanuel
Kodet, Jan Kodet a Kristian Kodet)
AURITUS – Protidrogové informační centrum (Klokotská č. p. 114, tel.: 381 255 999)
Jindřich Štreit: DOKOUŘENO (fotografie)
dům č. p. 255 (Žižkova ulice)
VÝSTAVA DESEK FRANKA ZAPPY
Otevřeno:
10. září
17.00–22.00 hodin
11. září
10.00–20.00 hodin
12. září
10.00–18.00 hodin
MUZEUM FOTOGRAFIE
ŠECHTL–VOSEČEK
(náměstí Mikuláše z Husi)
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ starého Tábora
od rodiny Šechtlů a 1000 fotografií na PC
Cesta na Housův mlýn značena z Tržního náměstí. Změna programu vyhrazena! Historické aktivity zajišťuje agentura A. R. G. O. (historie v akci • telefon:
602 420 264) a Sdružení Housův mlýn
Tábor (tel.: 381 254 850).
Další informace na straně 3.
Po celou dobu festivalu
STŘEDOVĚKÉ TAVERNY S PROGRAMEM ZVOU K OBČERSTVENÍ
Tamboři, kejklíři, fakír, muzikusové… občerstvit pivem, vínem, medovinou
a cormou se můžete v oživených tavernách na Tržním náměstí a v Housově mlýně!
A navíc: PRVNÍ TÁBORSKÁ MEDOVINOVÁ POHOTOVOST…
Nový čtyřpruh komunikace I/3 v Táboře mez
Nový čtyřpruh v Táboře ulehčí průjezdnosti
Průjezdní úsek silnice I/3 tak bude mít
v celé této části podobu neděleného čtyřpruhu. Realizaci tohoto projektu předcházela dvouletá příprava, ale především
tím konečně byla završena téměř dvacetiletá snaha dopravních orgánů zkapacitnit tento extrémně zatížený silniční úsek.
V současné době jím projíždí přibližně
30 000 vozidel denně, což má za následek
zejména vytváření dlouhých kolon vozidel, značné zpomalení a znepříjemnění
průjezdnosti městské hromadné dopravy
a v neposlední řadě i zhoršování životního prostředí způsobené výfukovými plyny stojících automobilů.
Podchod pod tratí ČD
(u Nového hřbitova)
Tento podchod bude realizován v rámci IV. železničního koridoru a o jeho
vybudování se postarají České dráhy.
V těchto dnech probíhá územní řízení
a zároveň příprava stavby.
Podchod pod I/3
Další podchod pro pěší a cyklisty je
umístěn za kruhovou křižovatkou mezi
nyní již rozestavěným obchodním centrem Tesco, plánovaným nákupním střediskem Lidl a prodejnou osobních vozů
Volkswagen. Stavbu tohoto podchodu
zajišťuje v rámci svého areálu obchodní
řetězec Tesco, stejně tak jako celý úsek
od železničního přejezdu u Nového
hřbitova včetně kruhové křižovatky až
k prodejně volkswagenů. Podchod by
měl začít sloužit do konce listopadu letošního roku.
Lidl
Nákupní středisko Lidl je zatím „pouze“ plánovanou výstavbou. V současné
době se připravuje projektová doku-
mentace k územnímu řízení. Při běžném úřednickém postupu by jeho stavba mohla být teoreticky zahájena v září
příštího roku.
Cesta pro pěší a cyklisty
Současně s vybudováním Tesca bude
zprovozněno propojení pro pěší a cyklisty
z Kopečku ke zmíněnému podchodu pod
I/3 a k vlastnímu Tescu. Při výstavbě Lidlu
se tato cesta propojí i k tomuto nákupnímu středisku. V budoucnu se počítá s propojením mezi obchodními centry Tesco a
Kaufland až na Sídliště nad Lužnicí.
Odbočovací pruh ke Kauflandu
Změnou a vlastně doplňkem budované čtyřproudové komunikace bude
nový odbočovací pruh k obchodnímu
centru Kaufland. To jistě přivítají pře-
Foto: Roman Růžička
Letos v dubnu začala výstavba
čtyřproudové komunikace v úseku
od podjezdu trati ČD u Nového
hřbitova ke kruhové křižovatce
mezi Restaurantem U Drsů
a obchodním centrem Hypernova.
Na něj navazuje další část nové
čtyřproudové silnice, která bude
zakončena kruhovou křižovatkou.
Celý nový čtyřproudový úsek by
měl motoristům mezi Prahou
a Českými Budějovicemi začít
sloužit již od konce září.
devším nakupující jedoucí osobním
vozem z Tábora, kteří tak nebudou
muset zajíždět až na kruhovou křižovatku před Sídliště nad Lužnicí u Hypernovy. Křižovatce se notně ulehčí a zvýší se
její průjezdnost na České Budějovice. Novým odbočovacím pruhem směrem od
Tábora ke Kauflandu se bude moci zajet
asi už od poloviny tohoto měsíce. Z parkoviště u Kauflandu se však bude vyjíždět
stejným způsobem jako doposud.
Odbočovací pruh na sídliště
Dalším novým prvkem na nové čtyřproudové komunikaci bude samostatný
odbočovací pruh na Sídliště nad Lužnicí, který bude veden mimo kruhovou
křižovatku před Hypernovou.
Příjezd k Hypernově
Jednou z mála věcí, jež zůstane zachována, je stávající příjezd k obchodnímu
centru Hypernova, jenž bude i nadále situován těsně za kruhovou křižovatkou.
Další kruhová křižovatka
Na krátkém úseku v brzké době přibude nová, v pořadí třetí kruhová křižovatka. Ta má propojit komunikaci I/3
s připravovaným obchodním centrem
a nákupním střediskem Baumax.
Podchod k Baumaxu
Pro pěší a cyklisty se již buduje další
podchod pod čtyřproudovou silnicí I/3,
aby se bezpečně a pohodlně mohli dostat zejména k nákupnímu středisku
Baumax a připravovanému obchodnímu centru.
odbor dopravy
zi Novým hřbitovem a Sídlištěm nad Lužnicí
Dětské centrum v místě bývalé výměníkové stanice v Hanojské ulici
Město Tábor díky rozhodnutí
svých zastupitelů nabídne
zařízení, které zvýší kvalitu
života budoucím občanům
Tábora i okolí. Svým komplexním
řešením bude určitým vzorovým
zařízením v České republice.
V místě bývalé výměníkové stanice na
Sídlišti nad Lužnicí vznikne zařízení
s názvem Dětské centrum, k němuž
první rozhodnutí padlo již před třemi
lety a jehož pracovní název byl Centrum pro plavání kojenců a batolat.
V posledních letech se kvůli propracované metodice rozšířily kurzy
plavání kojenců a batolat, které se dnes
provádí v mnoha bazénech a zařízeních s různou kvalitou. Novelizace
vyhlášky ministerstva zdravotnictví
č. 135/2004 Sb. k hygienickým požadavkům na bazény a koupaliště poprvé včlenila do svých paragrafů i technické podmínky zařízení pro děti do
3 let, a výrazně tak zpřísnila požadavky na zařízení, ve kterých je možné kurzy pořádat. Táborský bazén je
nesplňuje a 31. prosince 2004 bude
muset tyto aktivity zrušit.
Zařízení nebude plnit jenom funkci bazénu pro kojence a batolata, ale
je určeno i pro další aktivity. Je koncipováno jako rodinné, a proto se
v něm nepočítá s konáním hromadných kurzů bez rodičů, jak jsou známy
z tradiční plavecké výuky. Právě sepětí
rodiče s dítětem, individuální přístup
a možnost setkávání se s ostatními
dětmi a rodinami budou hlavní motta
provozu tohoto zařízení. Kromě uvedeného plavání kojenců a batolat zde
budou probíhat další aktivity.
Na obrázku vidíte základní rozvržení prostoru, které však plně nevypovídá o jeho technickém vybavení
splňujícím nejpřísnější měřítka a normy. Jenom pro představu – úpravna
vody bude mít trojnásobný (stávající
bazén má dvojnásobný) způsob dezinfekce vody pomocí UV-lampy, ozonizátoru i chloru, který bude díky instalovaným zařízením dávkován skutečně
minimálně. Její výkon je přibližně dvojnásobný oproti standardním bazénům.
Všechny prostory jsou klimatizovány
třemi nezávislými okruhy podle předepsaných teplot pro bazén, šatny se
sociálním zařízením, tělocvičnu a odpočinkový prostor. Tepelnou pohodu
doplní i podlahové topení. V mokré
části provozu budou všude kulaté hrany obkladů a na vlastní bazén bude užita bazénová keramika firmy Buchtal, ve
které je proveden i nově rekonstruovaný venkovní plavecký areál.
Pozornost byla věnována i takovým
detailům, jako jsou „nechrochtající“
odpadní žlábky z bazénu, průhledné
dveře nebo sprchy, kde bude teplota vody pouze od 36 do 40 °C, aby
nemohlo dojít k opaření dítěte atd.
Všechny navržené povrchové mate-
riály mají certifikáty k využití pro
prostory, kde se nachází kojenci. Samozřejmostí je i automatické řízení
provozu technologií.
Celý technický návrh byl připravován postupně po dobu takřka dvou let
a ke spolupráci byli přizváni i spolutvůrci novelizované vyhlášky, zejména
ČVUT Praha a spolupracovníci Státního zdravotního ústavu.
Celková úplnost a koncepce zařízení jsou srovnatelné s obdobnými zařízeními, jež jsou známa v původních
státech Evropské unie. Je také správné,
že se financování ujalo samo město,
které tak ukázalo, že nelze očekávat jen
od státu či soukromého sektoru. Tím
město přispěje k popularizaci mateřství a především k dalšímu rozvoji služeb ve městě.
Věříme, že i příprava provozu, na
kterém se podílí hlavně pracovníci plavecké školy a ke které zveme i další specialisty a dobrovolné aktivisty, dovrší
celý komplex činností a aktivit v tomto
zařízení tak, aby co nejlépe sloužil všem
dětem a rodičům. A pokud svým budoucím provozem přispěje ke snížení
počtu utopených dětí (v roce 2003 tato
příčina zaujímá třetí místo ve statistice
dětských úmrtí), bude to přínos, který
nelze penězi vyjádřit. Další informace
lze též nalézt na www.tzmt.cz.
Eduard Chalupa
jednatel společnosti TZMT
Plnění plánované údržby bytového fondu
Setkání sběratelů
Jihočeský klub sběratelů Tábor pořádá v sobotu 11. září od 7.30 hodin
v Domě armády v Kyjevské ulici
podzimní setkání sběratelů.
Informace na tel.: 737 614 545.
Krypta 2004
Druhá výstava amatérských výtvarníků Táborska, konaná v kryptě
augustiniánského kláštera na náměstí Mikuláše z Husi v Táboře od
1. července, je kvůli velkému zájmu
veřejnosti prodloužena do 12. září.
Otevřeno:
po–pá 9.30–11.30 a 14.30–18.00 hodin (so–ne do 17.00 hodin)
Výtěžek vstupného je určen na obnovu kostnice chrámu.
Bližší informace na tel.: 604 377 574.
25. setkání sběratelů
pivovarských suvenýrů
Na sobotu 4. září od 7.30 do 12.00 hodin připravil v Domě armády ČR
v Kyjevské ulici v Táboře Parkán
klub Tábor – klub sběratelů pivovarských suvenýrů při Domě armády ČR. Na setkání lze vyměnit, koupit, prodat pivní etikety, tácky, korunky a další sběratelský materiál.
HADASA
Již podruhé pořádá v Táboře u příležitosti tohoto svátku Občanské
sdružení HADASA koncert. Letos
vystoupí pražský rodinný soubor
Mišpacha. Koncert se uskuteční
v neděli 5. září od 16.00 hodin v malém sále Jihočeské univerzity v Táboře. Vstup zdarma. V restauraci Pegas
bude nabídka židovské kuchyně.
Informace na telefonech: 381 263 088
a 381 263 823.
Koncert pro vaše srdce
Koncert meditativní hudby Sri
Chinmoy se koná v neděli 3. října
od 18.00 hodin v T-Mobil Aréně
v Praze. Vstup zdarma, vstupenky
v síti Ticketpro nebo rezervace na
tel.: 286 840 336. Bližší informace
na: www.srichinmoy.cz. Organizuje
Spolek integrální jógy.
ÚO Svazu diabetiků
• setkání s EMP
1. skupina: 7. září v 15.30 hodin
v kanceláři DIA, budova č. 2 v ONT,
1. patro, č. dveří 105
2. skupina: 7. září v 15.30 hodin
v 8. ZŠ, Světlogorská ulice, SNL
3. skupina: 21. září v 15.30 hodin na
školním statku Měšice
skupina mladých: 2. září v 17.00 hodin v ICM, Farského 887, Tábor
• kondiční plavání
– vždy v pondělí 19.00–20.00 hodin
(pravděpodobné zahájení 20. září)
• pravidelná poradenská činnost
– každou středu 14.00–17.00 hodin
v kanceláři ÚO SD v ONT, v budově č. 2, v 1. patře, č. 105
• rekondiční pobyt
– Kratochvílův mlýn (11.–18. září)
• výlet Šumava
– 18. září (sobota)
– odjezd v 7.00 hodin od nádraží
(přihlášky u paní Plíškové)
Každý rok je v prvním čtvrtletí v NTR zveřejňován plán údržby bytového fondu, který spravuje naše společnost BYTES Tábor. V tomto vydání zveřejňujeme, jak vypadá
plnění předmětného plánu po prvním pololetí, a to podle jednotlivých oborů.
Nátěry oken
Leskovická 2666
hotovo
firma Macháček
Leskovická 2667
hotovo
firma Color
Leskovická 2662, 2663
hotovo
firma Jalovecký
Leskovická 2664, 2665
realizuje se
firma Jalovecký
Politických vězňů 1630
hotovo
firma Dvořák
Křížová 91
hotovo
firma Čechura
Brigádníků 2553, 2554
realizuje se
firma Macháček
Dlouhá 335
hotovo
firma Jalovecký
Převrátilská 324
bude výběr dodavatele
Husinecká 2172, 2173, 2174, 2175
bude výběr dodavatele
Budějovická 2246, 2247
hotovo
firma Macháček
Havanská 2811, 2812
bude výběr dodavatele
Sofijská 2830
hotovo
firmy Šimák + Šimek
Hanojská 2831, 2832
realizuje se
firma Jalovecký
Hanojská 2833
bude výběr dodavatele
GO střech
Kvapilova 1848
je vypsáno výběrové řízení
Lužnická 427
bude výběr dodavatele
Husinecká 2172, 2173
hotovo
firma Matějíček
Husinecká 2178, 2179
hotovo
firma Matějíček
Výměny rozvodů vody a kanalizace
Politických vězňů 1630
bude výběr dodavatele
ČSA 2242, 2243, 2244 (kanalizace) realizuje se
firma MonTop
Politických vězňů 1632, 1633
bude výběr dodavatele
Dukelských bojovníků 2358, 1892, 2140 hotovo
firma Tapros
Výměny oken
tř. 9. května 657
vypsáno výběrové řízení
tř. 9. května 739
bude výběr dodavatele
tř. 9. května 736
vypsáno výběrové řízení
U Obecních domů 1616
realizuje se
firma Dřevotvar
Sanační omítky, zateplení
Špitálská 287
hotovo
firma Reosan
Brigádníků 2238, 2239 (stropy)
bude výběr dodavatele
Vančurova 2197
hotovo
firma Kos
Vančurova 2203
hotovo
firma Havlan
Opravy balkonů
Havanská 2811, 2812
realizuje se
firma Stavební technik
Hanojská 2833
bude výběr dodavatele
Opravy komínů, pavlače
Kamarýtova 1597
bude výběr dodavatele
Kostnická 158
hotovo
firma Dřevotvar
Klokotská 116
realizuje se
firma Tapros
Výměna el. instalace
Kvapilova 2108, 2109, 2110
realizuje se
firma Hochtief
Kvapilova 2111, 2112, 2113
realizuje se
firma Kavas
Husinecká 2136, 2137, 2138 (zvonky) hotovo
firma Urban
Berlínská 2747, 2748, 2749
bude výběr dodavatele
Statické zajištění
Kvapilova 2100 (výtah)
bude výběr dodavatele
Hromádkova 1544
bude výběr dodavatele
Výměna bytových jader
Budějovická 2246, 2247
přeloženo na rok 2005
Výměna topných těles
Soběslavská 2223, 2224, 2225
realizuje se
firma KOK
Termostatická regulace
III. etapa, SNL
realizuje se
firma Cooptherm
MOJESENIO
Pravidelná schůzka zájemců o internetový projekt www.senio.cz se koná
ve středu 15. září v Jihočeské univerzitě, přízemí 108 B, od 15 do 17 hodin.
Informace na tel.: 381 415 512.
Plofkašou
V sobotu 4. září se od 13 do 17 hodin
koná tradiční akce pro skauty a veřejnost v prostoru skautských kluboven (na Lužnické plovárně vedle
obchodní školy u Lužnice). Během
odpoledne plného her a zábavy lze
přihlásit děti do skautských oddílů.
Bližší informace: Junák, středisko
KALICH, www.junak-tabor.com.
Setkání filatelistů
Klub filatelistů 02–3 Tábor pořádá
v sobotu 25. září od 8 do 12 hodin
v Domě armády v Táboře v Kyjevské
ulici oblastní setkání filatelistů, kde
je možné se přihlásit do klubu.
Info na e-mailu: [email protected]
Kurzy
Táborské soukromé gymnázium
připravuje následující kurzy:
• jazykový: německý jazyk, anglický
jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk,
francouzský jazyk, italský jazyk (od
začátečníků až po pokročilé) a latina
• odborný: výpočetní technika
Přihlášky podávejte do 20. září.
• příprava ke studiu na střední škole
– jazykový kurz pro žáky základních
škol (5.–9. tříd): anglický jazyk, německý jazyk, také s možností získání evropského dětského jazykového
diplomu KID
– k přijímacím zkouškám (do 1. ročníku i primy) z českého jazyka, matematiky (podmínkou není podání
přihlášky na naši školu)
Přihlášky podávejte do 1. prosince.
Kontakt: tel./fax: 381 282 830,
e-mail: [email protected]
Během roku byla vyprojektována změna topného systému v domech Kvapilova 2123,
2124, 2125 a bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele. Z uvedeného seznamu je
zřejmé, že větší část plánu byla již splněna.
Pavel Dvořák
jednatel BYTES Tábor, s. r. o.
Mistrovská utkání
FK Tábor – muži (divize A)
Blokové čištění ulic pro podzim 2004
28. srpna, 17.00 hodin, Svépomoc
FK Tábor – Rozvoj Trstěnice
14. září
16. září
21. září
23. září
ul. U Obecních domů
Bukurešťská ul.
Sofijská ul.
Chocholouškova ul.
ul. A. Kančeva
Smetanova ul.
Hanojská ul.
parkoviště pod Varšavskou ul.,
Šelemberská ul.
Minská ul.
30. září
Berlínská ul.
5. října
Žižkovo nám.
7. října
Trocnovská ul.
Sezimova ul., Havlíčkova ul.
12. října
Tržní nám.
Bílkova ul.
14. října
Jeronýmova ul.
spodní část Kollárovy ul.
19. října
Jiráskova ul.
Tomkova ul., spodní část Vančurovy ul.
21. října
Dobrovského ul.
Kamarýtova ul.
26. října
kolem Husova parku
nám. Mikuláše z Husi
2. listopadu
Sokolovská ul.
Jaselská ul.
4. listopadu
ul. Pod Nemocnicí
Příběnická ul.
9. listopadu
ul. Brigádníků
ul. Mládeže
11. listopadu Světlogorská ul.
Bělehradská ul.
Pozn.: interval čištění 2x týdně (úterý a čtvrtek)
(hraná v Táboře na podzim 2004)
11. září, 17.00 hodin, Svépomoc
FK Tábor – SK MAS Sezimovo Ústí
25. září, 16.30 hodin
FK Tábor – Chanos Chanovice
9. října, 16.00 hodin, Svépomoc
FK Tábor – SK Hořovice
23. října, 15.30 hodin, Svépomoc
FK Tábor – Viktoria Plzeň „B“
13. listopadu, 14.00 hodin
FK Tábor – Klatovy
umístění kontejnerů
říjen
1*
–
Klokoty – Ve Struhách
1
–
2
křižovatka Kpt. Sochora a Jos. Gabčíka
1*
–
3
Sokolovská – u výměníku
–
5
4
Leskovická – u potravin
–
5
5
Kvapilova u č. p. 2111
2
–
Dukelských bojovníků – střed
–
5
Bezručova – střed
2*
–
Náchod – stodola u Kabešů
–
6*
Náchod – náves
2*
–
Tržní náměstí
–
6
Pod Vodopádem
–
6
nám. Mikoláše z Husi
7
–
1
6
7
8
9
Široká u č. p. 204
7
–
křižovatka Novákova, Tismenická
–
7*
7*
–
10 křižovatka Bechyňská, Příběnická (dole u mostu)
křižovatka Bechyňská, Korandova
–
7
8*
–
Horky – ul. Na Dlouhé
–
7*
Horky – křižovatka Družstevníků, Sadová
8*
–
13 Větrovy (u požár. zbrojnice)
8*
–
14 Všechov, Zahrádka
9
–
–
12*
11 Staré Horky – náves
12
Čelkovice – nábřeží střed
Čelkovice – U Lázní u č. p. 120
9
–
–
12
Čelkovice – ul. Vilová
9*
–
Čelkovice – u lípy – náves
14*
–
–
12
–
13
15 Čelkovice – ul. Poříční u č. p. 113
16
Údolní – parkoviště u výp. stř. VS
Lužnická – u točny BUS
17 Lužnická – u křižovatky s Čelkovickou ul.
14
–
18 Pod Nemocnicí – náměstíčko
–
13
19
Nedbalova
14
–
Tyršova
–
13
Kollárova – před č. p. 2154
15
–
Bílkova – pod Venuší
15
–
křižovatka Jesenského, Skálova
15*
–
20 slepá ul. proti Šelemberské
–
14*
Šlikova x Vodňanského
21
16*
–
Čekanice – Zahradní – u školy
–
14*
Čekanice – křižovatka Pionýrů a U Jednoty
16
–
Čekanice – Družstevní – u pož. zbrojnice
16
–
Čekanice – U Kovárny
–
14*
22
–
22 Stoklasná Lhota – náves
23
Zaluží – u pohostinství
22
–
Zaluží – u zastávky MHD
–
19
22*
–
24 Štítného – u katastrálního úřadu
křižovatka Martina Koláře a Smolínova
–
19
Bydlinského – u stadionu VS
23*
–
křižovatka Husinecká, Sezimova
23
–
–
19
Angela Kančeva – střed
23
–
Měšice – Na Vojtěchu u č. p. 364
29
–
Měšice – Průhon – u přejezdu
–
20
25 křižovatka Husinecká, Trocnovská
26
Měšice – Smyslovská u č. p. 440
Měšice – Chýnovská – u přejezdu pod VO
Měšice – Zalužská – proti č. p. 418
29*
–
–
20
29*
–
–
20
Zárybničná Lhota – náves
–
21*
Zárybničná Lhota – u pohostinství
30
–
28 Smyslov
30*
–
29 Hlinice
30*
–
Měšice – Sezimovská – parkov. u byt. domů
27
* u dat označených hvězdičkou se budou též přistavovat kontejnery na odpad ze zeleně
Odtahová služba dostala botičku
Na základě upozornění jedné občanky přijeli městští strážníci ke špatně zaparkovanému vozu odtahové služby, který patřil jednomu táborskému prodejci osobních automobilů. Vzhledem k tomu, že odtahová služba stála na místě
určené pro invalidy, dostala botičku a blokovou pokutu.
Výzva pro zloděje
Během posledních čtyř týdnů táborští policisté zajišťovali 4 nezamčené osobní
vozy. Ve dvou případech dokonce byly klíče v zámku…
Spletl si taxi
U restaurace Na druhém břehu se opilý 16 mladí snažil dostat do zaparkovaného vozu Toyota ze strany spolujezdce. Přivolaným strážníkům se pak snažil
vysvětlit, že si myslel, že jde o vůz taxi.
Pro mobil? Do kašny
Během srpna městští policisté dvakrát zasahovali při nočním koupání občanů
v kašně na Žižkově náměstí. Shodou okolností vždy šlo o lovce mobilních telefonů. Jednomu do kašny spadl náhodou, druhém jej tam hodila opilá žena.
Foto: archiv městské policie
září
Staroklokotská střed
Městská policie Tábor • Žižkovo náměstí 11
tel.: 15 • tel.: 381 486 256, 381 253 008
Objekty AČR
Město Tábor zveřejňuje záměr výhledového pronájmu či prodeje objektů v bývalých kasárnách Jana Žižky v Táboře na tř. Kpt. Jaroše a dále objektu technického zabezpečení na tř. Čsl. armády. Předmětné objekty budou převedeny do
majetku města v roce 2005. Regulativy připravované změny územního plánu
určí možnosti využití lokalit na smíšenou funkci občanské vybavenosti spolu
s bydlením.
Bližší informace poskytnou a prohlídku areálu zprostředkují:
Ing. Karel Hotový, vedoucí odboru rozvoje (tel.: 381 486 170)
a Michael Vrba (tel.: 381 486 205).
S ohledem na předpoklad zpracování studií využitelnosti obou areálů požadujeme po zájemcích o pronájem či prodej stanovit:
1. podnikatelský záměr – specifikovat druhy činností
2. požadavky na objekty a plochy
3. jiné specifické požadavky
Své záměry předkládejte do 31. prosince 2004.
Dotčené objekty ve výřezu ortofotomapy města Tábora.
Město Tábor – odbor správy majetku města
zveřejňuje záměry
PRODAT
PRONAJMOUT
1. část pozemku parc. č. 89/1 o výměře asi 90 m2, k. ú. Zárybničná Lhota,
za cenu minimálně 150 Kč/m2. Jedná se o pozemek připlocený k sousednímu
soukromému pozemku.
1. 5 garážových stání v domě č. p. 309 v Zahradnické ulici v Táboře
za minimální nájemné 1000 Kč měsíčně na dobu určitou 5 let.
Nabídky obsahující údaje o žadateli, nabídku měsíčního základního nájemného
(ev. souhlas s navrženou výší nájemného), návrh splatnosti nájemného
a odůvodnění žádosti o pronájem lze podat na odbor správy majetku
města v zalepené obálce označené heslem „GARÁŽOVÉ STÁNÍ č. p. 309“
a „NEOTEVÍRAT“ nejpozději do 6. 9. 2004 do 17.00 hodin. Výběr zájemců
provede výběrová komise. Při výběru bude přihlédnuto ke skutečnosti,
zda žadatel je nájemcem bytu v domě č. p. 309.
Bližší informace: Ing. Zdenka Lošonská – tel.: 381 486 214,
e-mail: [email protected]
2. pozemek parc. č. 77/1 o výměře 344 m2, k. ú. Horky u Tábora, za cenu
minimálně 150 Kč/m2. Jde o pozemek na Horkách u trati Tábor – Bechyně
vklíněný mezi pozemky soukromého vlastníka.
3. dům č. p. 96 v Klokotské ulici v Táboře se st. parc. č. 260, k. ú. Tábor,
o výměře 239 m2 za cenu minimálně 1 900 000 Kč. Jedná se o jednopatrový dům
se dvěma podzemními podlažími. V domě jsou 4 byty 4. kategorie, všechny volné.
Dům není kulturní památkou, vyžaduje celkovou rekonstrukci.
4. část pozemku parc. č. 1275, k. ú. Planá nad Lužnicí, o výměře asi 1000 m2,
druh zahrada, za cenu minimálně 500 Kč/m2. Jde o nevyužívanou část zahrady
u hájenky v Ústrašické ulici v Plané nad Lužnicí.
2. obchod na Píseckém rozcestí (608 m2) – dosud prodejna podlahových krytin –
v přízemí domu č. p. 2243–44 na tř. ČSA v Táboře.
Nájem bude sjednán od 1. 10. 2004 na 10 let za nájemné min. 33 000 Kč/měsíčně.
5. byt č. 2176/7 o velikosti 2+1 v domě č. p. 2172–9 v Husinecké ulici v Táboře
s příslušnou ideální částí společných prostor domu a s příslušnou ideální částí
st. parc. č. 3746–3753, k. ú. Tábor, za cenu minimálně 370 000 Kč. Jde o byt 1. kategorie
o podlahové ploše asi 65 m2 nacházející se ve 2. patře části domu označené č. p. 2176.
Ing. Sylva Chaloupková – tel.: 381 486 220,
e-mail: [email protected]
3. nebytové prostory v Táboře-Klokotech (118 m2) – část provozní haly
č. p. 2418 v areálu Bytes Tábor, s. r. o. – dosud truhlářská dílna.
Nájem bude sjednán od 1. 10. 2004 na 10 let za nájemné min. 2500 Kč/měsíčně.
6. pozemek v k. ú. Tábor p. č. 1588 o výměře 84 m2, druh ostatní plocha,
jiná plocha, za cenu minimálně 800 Kč/m2. Jedná se o pozemek bývalé pěší cesty,
zarostlý, neužívaný, lemující soukromý pozemek, ke kterému bude
možno prodávaný pozemek připojit.
5. obchod na Kopečku (27,5 m2) – dosud prodejna podlahových krytin –
v přízemí panelového domu č. p. 2223, Soběslavská ul. v Táboře.
Nájem bude sjednán od 1. 10. 2004 na 10 let za nájemné min. 14 000 Kč/ročně.
7. pozemky v k. ú. Tábor podél Hlinické ulice v areálu bývalého Svazarmu,
nacházející se pod stávajícími stavbami. Jedná se o majetkoprávní vypořádání
pozemků města pod stavbami jiného vlastníka. Prodej pozemků se týká parc.
č. 4283/1, 3, 5, 6, 4340/42 a 4295 o výměře celkem 230 m2 za cenu min. 400 Kč/m2.
Ing. Eva Holická – tel.: 381 486 219,
e-mail: [email protected]
4. obchod na SNL (24 m2) – dosud prodejna chovatelských krmiv a potřeb pro
domácí zvířata – v panelovém domě č. p. 2830 v Sofijské ulici v Táboře
za min. nájemné 2200 Kč/měsíčně od 1. 10. 2004 na dobu 10 let.
6. garáž v Táboře (14 m2) – přízemí domu č. p. 1544, Hromádkova ul. v Táboře.
Nájem bude sjednán na dobu určitou – 10 let – za min. nájemné 9000 Kč/ročně.
Písemné žádosti o pronájem je nutné zaslat do 15. 9. 2004.
Bližší informace: Petr Musil – tel.: 381 486 217, e-mail: [email protected]
SMĚNIT
8. část pozemku parc. č. 5631/14, k. ú. Tábor, o výměře asi 540 m za cenu nejméně
1000 Kč/m2. Jde o pozemek u Čápova dvora sousedící s bývalým areálem plynáren.
Bc. Lenka Antoláková – tel.: 381 486 218,
e-mail: [email protected]
1. část pozemku parc. č. 352 v soukromém vlastnictví za část pozemku
parc. č. 561/2 ve vlastnictví města Tábora, oba o výměře asi 600 m2, oba pozemky
původního pozemkového katastru k. ú. Čelkovice. Jedná se o směnu pozemků
u usedlosti Burianka za účelem vybudování objízdné komunikace.
Odbor správy majetku města zveřejňuje v souladu se zákonem o obcích
a předpisů souvisejících a vyhláškou města Tábora
o Fondu rozvoje bydlení města Tábora
2. část pozemku parc. č. 590 o výměře asi 31 m2 v soukromém vlastnictví
za část pozemku parc. č. 585 o výměře asi 25 m2 ve vlastnictví města Tábora,
vše k. ú. Tábor. Jedná se o směnu pozemků kvůli výstavbě
garážovacího domu pod Střelnicí.
Ing. Sylva Chaloupková – tel.: 381 486 220,
e-mail: [email protected]
2
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na poskytnutí úvěrů
právnickým a fyzickým osobám z Fondu rozvoje bydlení města Tábora
na rekonstrukce, modernizace či nástavby obytných a rodinných domů
na území města Tábora.
Pro tento účel je v roce 2004 určena částka 1 000 000 Kč.
Úvěry jsou úročeny 4–6 % p. a. a splatné 3–8 let podle účelu využití.
Maximální výše úvěru je 400 000 Kč na jednu bytovou jednotku.
Žádost o poskytnutí úvěru (formulář získáte na odboru správy majetku
města) se všemi náležitostmi dle čl. VI vyhlášky o Fondu rozvoje bydlení
města Tábora lze podat na odbor správy majetku města do 30. 9. 2004.
Zájemci se mohou podrobněji informovat
na odboru správy majetku města,
Ing. Zdenka Lošonská –tel.: 381 486 214,
e-mail: [email protected]
3. pozemek parc. č. 1653/9 k. ú. Měšice u Tábora v soukromém vlastnictví za část
pozemku parc. č. 575/259 k. ú. Klokoty ve vlastnictví města Tábora, oba o výměře
asi 938 m2, s případným doplatkem ve výši 500 Kč/m2.
4. pozemky parc. č. 1653/14 o výměře 13 276 m2, parc. č. 1653/25 o výměře 1077 m2,
parc. č. 1653/10 o výměře 4778 m2, parc. č. 1653/11 o výměře 17 m2,
parc. č. 1653/18 o výměře 150 m2 a parc. č. 1653/20 o výměře 3 m2,
tj. celkem 19 301 m2, vše k. ú. Měšice u Tábora, v soukromém spoluvlastnictví
za část pozemku parc. č. 575/259 o výměře asi 3000 m2, k. ú. Klokoty,
ve vlastnictví města Tábora s doplatkem 240 Kč/m2 rozdílu
ve směňovaných výměrách.
JUDr. Dana Švecová – tel.: 381 486 210, e-mail: [email protected]
DAROVAT
části pozemků parc. č. 170/1, 169 a 164/2, vše původní pozemkový katastr,
vše k. ú. Tábor, o celkové výměře asi 5400 m2 České republice – Ředitelství silnic
a dálnic, IČ: 6599 3390. Jedná se o pozemky v budoucnu zastavěné kruhovou
křižovatkou OK6 na silnici E55 u nového obchodního centra na SNL.
JUDr. Dana Švecová – tel.: 381 486 210, e-mail: [email protected]
Veškeré připomínky, žádosti a nabídky adresujte na:
Město Tábor – odbor správy majetku města, Žižkovo nám. 3, 390 15 Tábor
INZERCI PŘIJÍMÁ
A GRAFICKY ZPRACOVÁVÁ:
RUDI® grafické studio, tiskárna
Komenského 1839 390 02 Tábor, Jitka Nejmanová
tel./fax: 381 259 680, 381 256 621
e-mail: [email protected]
Noviny táborské radnice vycházejí v nákladu 14 300 kusů
a jsou distribuovány do každé poštovní schránky zdarma.
Příští číslo vyjde 1. října, příjem inzerce do 17. září.
Noviny táborské radnice • vydává Město Tábor • měsíčník slouží k informování občanů Tábora • není periodikem žádného politického subjektu • odpovědný redaktor: J. Řeřicha,
předseda redakční rady: F. Dědič • adresa redakce: Městský úřad Tábor, Žižkovo nám. 3, 390 01 Tábor, tel.: 381 486 132 • sazba, tisk: RUDI, Komenského 1839, 390 02 Tábor,
tel./fax: 381 259 680, 381 256 621 • příjem inzerce: RUDI, Komenského 1839, 390 02 Tábor, tel./fax: 381 259 680, 381 256 621, e-mail: [email protected]
distribuce: Česká pošta, s. p., reklamace – tel.: 381 478 111, 116 • registrace MK ČR E 13207• redakce neodpovídá za změny termínů uvedených akcí

Podobné dokumenty

NTR duben 2011

NTR duben 2011 Dovolujeme si připomenout všem rodičům, kteří se chystají s  dětmi mladšími 10 let do zahraničí a nemají je zapsané v  cestovním dokladu, aby tak učinili nejpozději do  30. června 2011. Zároveň upo...

Více

Datové schránky – elektronická komunikace Otevření dvou nových

Datové schránky – elektronická komunikace Otevření dvou nových adresách: http://www.datoveschranky.info/ a  http://www.mvcr.cz/datove-schranky.aspx. Vladimír Helma

Více

prosinec 2005.indd

prosinec 2005.indd vánočních svátků, mnoho sil, krásné dárky pod stromečkem a veselý vstup do nového roku 2006. Ing. František Dědič starosta města Tábora [email protected]

Více

Ze zářijových jednání městské rady

Ze zářijových jednání městské rady že jsme zdraví, že máme doma hodného muže nebo ženu, a dokonce někdy i hodné děti. Přestáváme si vážit toho, že konečně po dlouhých letech diktatury máme opět demokracii. Je to škoda, neboť opětovn...

Více