Modulární vzdělávání - Střední škola technická

Komentáře

Transkript

Modulární vzdělávání - Střední škola technická
Střední škola
technická
Škola řemesel
v Lausanne
Ecole Technique – Ecole des Métiers – Lausanne
Département de la formation de la jeunesse et de la culture
www.etml.ch
Modulární vzdělávání
(federální nařízení)
Praktické modulární
vzdělávání (ETML)
Ecole Technique – Ecole des Métiers – Lausanne
Département de la formation de la jeunesse et de la culture
www.etml.ch
Osnova prezentace:
Praktické modulární vzdělávání elektroniků
Proč?
 Koncept
 Hodnocení
 Flexibilní rozvrh
 Výhody a nevýhody


Modulární vzdělávání informatiků
Modulární plán
 Organizace
 Kvalifikace
 Výhody a nevýhody

Ecole Technique – Ecole des Métiers – Lausanne
Département de la formation de la jeunesse et de la culture
www.etml.ch
Obor elektroniky představuje…

100 učňů ve 4 ročnících

9 vyučujících

5 dílen / laboratoří
Ecole Technique – Ecole des Métiers – Lausanne
Elektronika
Département de la formation de la jeunesse et de la culture
www.etml.ch
...

Dříve ...
Praktické vzdělávání rozděleno do relativně
specializovaných oborů
 Praxe různých délek (2 - 5 týdenní)


Hodnocení a certifikace ...
Známka za kvalitu a výrobní činnost vystavená v
přímé závislosti na délce praxe.
 Známka z chování (B)

Ecole Technique – Ecole des Métiers – Lausanne
Département de la formation de la jeunesse et de la culture
www.etml.ch
Naše závěry ...

Potíže učňů s dokončením učebního oboru

Přizpůsobení vyučování našim „klientům"


Nesoulad mezi průmyslovými a pedagogickými
projekty
Motivační systém učňů
Ecole Technique – Ecole des Métiers – Lausanne
Département de la formation de la jeunesse et de la culture
www.etml.ch
Naše cíle ...


Vzbudit v učních smysl pro odpovědnost za
vlastní vzdělání, odvedenou práci a
vystupování a zároveň stimulovat jejich
zvídavost a obchodního ducha.
Učeň bude schopen prokázat svou vlastní
samostatnost prostřednictvím odvedených
úkolů, prací a projektů zrealizovaných jak
samostatně, tak ve skupinové spolupráci, za
jejichž kvalitu nese plnou odpovědnost.
Ecole Technique – Ecole des Métiers – Lausanne
Département de la formation de la jeunesse et de la culture
www.etml.ch
Modulární vzdělávání ...
Rozšířené studium
1 rok
18 základních vzdělávacích modulů
v délce 6 týdnů
v průběhu prvních tří let
Ecole Technique – Ecole des Métiers – Lausanne
Département de la formation de la jeunesse et de la culture
www.etml.ch
Organizace praktického
vzdělávání

Rotace 6-ti týdenních modulů

Rozčlenění tříd


Prolínání různých ročníků odborného
vzdělávání
Práce na projektech
Ecole Technique – Ecole des Métiers – Lausanne
Département de la formation de la jeunesse et de la culture
www.etml.ch
Časová stavba jednoho
vzdělávacího modulu ...
Nový vzdělávací
obsah
Hodnotí se odvedená odborná
práce a chování učňů
5 týdnů
Meziobdobí
Čas na další
nasměrování
Souhrnné
hodnocení
(certifikace
modulu)
1 týden
Ecole Technique – Ecole des Métiers – Lausanne
Département de la formation de la jeunesse et de la culture
2 - 3 týdny
www.etml.ch
Hodnocení a další postup
Ecole Technique – Ecole des Métiers – Lausanne
Département de la formation de la jeunesse et de la culture
www.etml.ch
Principy hodnocení

Sebehodnocení učňů

Hodnocení pedagoga

Diskuze mezi pedagogem a učněm
 Prospěl nebo neprospěl
Ecole Technique – Ecole des Métiers – Lausanne
Département de la formation de la jeunesse et de la culture
www.etml.ch
HODNOCENÍ PRAKTICKÝCH DOVEDNOSTÍ PRO OBOR
ELEKTRONIK
6ti týdenní MODUL
Jméno a příjmení:
Kód :
Ročník – třída :
Týden:
Vyučující :
Datum:
SKVĚLE PROSPĚL
PROSPĚL
ČÁSTEČNĚ PROSPĚL
NEPROSPĚL
Rychlé a vytrvalé
Optimální organizace času
Použitelná práce vhodná k předání
Výborná kvalita
Zcela zvládnuty
Normální produktivita
Dodržuje stanovené termíny
Po provedení drobných úprav
použitelná práce vhodná k předání
Částečné zvládnuty
Ovládá běžné postupy
Pomalé a nerovnoměrné
Nedaří se dodržovat termíny
Odvedená práce je použitelná po
provedení nezbytných zlepšení
Prokazuje nedostatky v základních
znalostech
Potíže s běžnými postupy
Příliš pomalý
Nedodržuje termíny
Nepoužitelná práce
Analýza a plánování
Ekonomický přístup
Pořádek
Tvůrčí, uvědomuje si těžkosti
Přihlíží k ekonomickým aspektům
Bezchybný pořádek
Částečně chápe kritické body a
ekonomické aspekty
Pravidelně uklízí své pracovní místo
Chybí celkový pohled
Bez zájmu o ekonomické aspekty
Pracovní místo v nepořádku
Výstup, sebehodnocení
Ústní a písemné vyjadřování
Pracovní výkaz
Těží ze svých zkušeností
Ovládá různé prostředky a nástroje
Úplný a vyčerpávající záznam ve složce
/výkazu
Může těžit ze svých zkušeností
Používá různé prostředky a nástroje
Záznamy ve složce/výkazu jsou řádně
vedeny
Nedostatek kreativity, stěží si vytváří
celkový pohled
Slabá vnímavost k ekonomickým
aspektům
K pořádku musí být vyzván
Potíže využít svých zkušeností
Částečné využití různých prostředků a
nástrojů
Záznamy ve složce/výkazu jsou neúplné
Velmi se snaží, systematicky dodržuje
zásady.
Velmi vnímavý k aspektům životního
prostředí
Zná zásady bezpečnosti, ochrany zdraví
a životního prostředí
Snaží se, dodržuje pravidla
Bez zájmu
Někdy nedodržuje zásady
Bez zájmu
Nebezpečný sám sobě, ostatním a/nebo
pro životní prostředí
Samostatný, spontánně vyhledává
informace
Vykonává několik úkolů najednou
Vzorné, slušné chování
Motivovaný, vždy dochvilný student
Má dobrý vliv na kolektiv
Potřebuje odpovídající pomoc
Přizpůsobuje se změnám
Často potřebuje pomoc s novými pojmy
Špatně reaguje na změny
Nesamostatný
Nesnáší změny
Normální, společenské chování
Dobrá motivace, dochvilnost
Udržuje dobré vztahy
Bezohledný, nespolupracuje na
soudržnosti skupiny
Chybějící motivace, občasné pozdní
příchody
Nevhodné chování,
Neuctivý
Chybějící motivace
Špatný vliv na kolektiv
PROFESNÍ DOVEDNOSTI
Pracovní tempo
Rychlost, výkonnost
Profesní odpovědnost
Kvalita práce
Odborné znalosti
Vyučované techniky
Nezvládá základní znalosti
METODICKÉ DOVEDNOSTI
Stále opakující se chyby
Neovládá většinu prostředků a nástrojů
Záznamy ve složce/výkazu jsou
nedostačující
DOVEDNOSTI BEZPEČNOSTI PRÁCE
A OCHRANY ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
Bezpečnost práce
Ochrana zdraví
Ochrana životního prostředí
SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI
Schopnost učit se
Postoj ke změnám
Životní postoje
Poznámky:
Vyučující:
Datum:
Podpis:
Zákonný zástupce / učeň:
Hodnocení celého modulu: SKVĚLE PROSPĚL/ PROSPĚL /ČÁSTEČNĚ PROSPĚL/ NEPROSPĚL
Ecole Technique – Ecole des Métiers – Lausanne
Département de la formation de la jeunesse et de la culture
www.etml.ch
Jedna zvláštnost ...
... Flexibilní rozvrh!
7:15-8:30
8:30-11:30
11:30-11:45
12:30-13:30
13:30-15:00
15:00-16:30
Pevné časy
Ecole Technique – Ecole des Métiers – Lausanne
Département de la formation de la jeunesse et de la culture
www.etml.ch
Výhody

Pedagogické








Cíle orientované na „dovednosti"
Uvědomění si významu sociálních dovedností
Potlačení efektu „průměru"
Odpovědnost učňů za vlastní vzdělání
Celostní hodnocení
Dostupnější vzdělání „na míru" (speciální vzdělávací programy)
Zesílená spolupráce pedagogů
Logistické


Snažší organizace rozvrhu (vzdělávací plán)
Výrazné snížení absencí učňů (problémy s dopravní dostupností,
soukromé záležitosti, …)
Ecole Technique – Ecole des Métiers – Lausanne
Département de la formation de la jeunesse et de la culture
www.etml.ch
Nevýhody

Pedagogické
Kontrola docházky učňů
 Víceúrovňovost a vícemodulovost vzdělávání


Logistické
Vyšší nároky na personální pokrytí, nutné sdílení laboratoří
 Rozdíly v rozvrzích pedagogů (0730-1500 nebo 0830-1630)
 Specializace laboratoří

Ecole Technique – Ecole des Métiers – Lausanne
Département de la formation de la jeunesse et de la culture
www.etml.ch
Obor informatiky představuje ...

140 učňů ve 4 ročnících

14 pedagogů

11 laboratoří
Ecole Technique – Ecole des Métiers – Lausanne
Electronique
Département de la formation de la jeunesse et de la culture
www.etml.ch
Něco z historie
r. 2000: otevření oboru informatiky v ETML
 Vzdělávací systém obdobný oboru
elektronika (praktické modulární
vzdělávání)
 r. 2005: nové federální nařízení, vzdělávání
je plně modulární, zřizovatelem je kanton

Ecole Technique – Ecole des Métiers – Lausanne
Département de la formation de la jeunesse et de la culture
www.etml.ch
Základní modulární vzdělávání
18 modulů ve 3 semestrech
Moduly školy
Moduly CIE
303 (1)
Programovat v
předepsaném
rámci
(předmět)
302 (1)
Užití
specializovan
ých funkcí
nástrojů řady
Office
104 (1)
Implementov
at informačníí
model
301 (1)
Užití nástrojů
řady Office
100 (1)
Rozlišit,
připravit a
využit
informace
Procedurální
inženýrství
Správa
informací
103 (1)
Programovat v
předepsaném
(strukturovaném
) rámci
101 (1)
Vytvořit a
zveřejnit
webové
stránky
Webové
inženýrství
214 (2)
Seznámení
uživatele s
informatikou
122 (2)
Automatizov
ání postupů
pomocí
scriptů a
macra
112 (1)
Zajistit
asistenci v 1.
stupni
Užité
inženýrství
Správa
poskytování
služeb
304 (1)
Nainstalovat
a
konfigurovat
PC - mono
Správa
materiálního
vybavení
Ecole Technique – Ecole des Métiers – Lausanne
Département de la formation de la jeunesse et de la culture
123 (2)
Aktivovat
služby serveru
129 (2)
Zprovoznit
komponenty
sítě
305 (1)
Nainstalovat,
konfigurovat
a spravovat
systém pro
více uživatelů
117 (1)
Zprovoznit IT
infrastrukturu
malého
podniku
Řízení
systémů
Řízení sítí
213 (2)
Schopnost
pracovat v
týmu
212 (1)
Schopnost
učit se a
pracovat
Řízení
projektů
132 (2)
Zadání
zakázky
Podniková
ekonomie
www.etml.ch
Modulární oborové vzdělávání
Moduly CIE
Moduly školy
239 (3)
Zprovoznění
webového
serveru
151 (3)
Zanesení
složek
databáze do
webové
aplikace
105 (3)
Ovládání
databáze
pomocí SQL
Správa dat
133 (3)
Rozšíření
webové
aplikace
Webové
inženýrství
138 (3)
Zřízení PC
pracovních
míst
137 (3)
Zajištění
asistence ve
2. a 3. stupni
Řízení
poskytová
ní služeb
143 (3)
Ukládání a
obnova dat
124 (2)
Vybrat,
pořídit,
sjednotit
součástky a
software pro
PC
127 (2)
Zajištění
plného využití
serverů
Správa
materiální
ho
vybavení
Správa
systémů
146 (3)
Připojení
podniku k
internetu
182 (4)
Zabezpečení
systému
Ecole Technique – Ecole des Métiers – Lausanne
Département de la formation de la jeunesse et de la culture
Správa sítí
Správa
bezpečnos
ti systému
www.etml.ch
Skladba, postup, kvalifikace
Sem. 1
Sem. 2
Sem. 3
Sem. 4
Sem. 5
Sem. 6
Sem. 7
Sem. 8
ECG
CPG
MPT
Základní
moduly
100
304
101
117
301
305
103
212
104
214
302
112
129
122
132
123
213
303
Volitelné
moduly
105
133
137
182
124
146
138
239
127
151
143
PROJ
CFC – Federální certifikát - roční postup
≥ 4.0 teorie ET ≥4.0 obor
MPT – Odborná maturita - semestrální postup
≥ 4.0 za MPT + max. 2 známky < 4.0 + max. 2 záporné body
Ecole Technique – Ecole des Métiers – Lausanne
Département de la formation de la jeunesse et de la culture
www.etml.ch
Výhody

Pedagogické
Pružnost výukových plánů (přizpůsobení potřebám)
 Odborná teorie v úplné shodě s rozvojem schopností
 Přizpůsobení osobnostem školených osob (tempo)
 Zvýšený dohled nad dosaženými schopnostmi
 Snažší uznání dosažených schopností

Ecole Technique – Ecole des Métiers – Lausanne
Département de la formation de la jeunesse et de la culture
www.etml.ch
Nevýhody

Pedagogické




Postupové kvalifikační práce (včetně Federálního certifikátu schopností
CFC) každých 8 týdnů a to po celou dobu trvání odborného vzdělávání
(pro učně náročné)
Naši učni mají sklon postupně zapomínat znalosti nabité v průběhu
získávání jednotlivých modulů (na konci vzdělávacího cyklu není
zastoupené opakování)
Paralelní vzdělávání ve 4 modulech
Logistické



Organizace zkoušek každých 8 týdnů (příprava zkoušek, jejich potvrzení,
opravy ve dvou, předání výsledků, …)
Organizace rozvrhů je velmi složitá
Náročné začlenění opakujících osob (opakování modulu)
Ecole Technique – Ecole des Métiers – Lausanne
Département de la formation de la jeunesse et de la culture
www.etml.ch
Děkuji za
pozornost
Ecole Technique – Ecole des Métiers – Lausanne
Département de la formation de la jeunesse et de la culture
www.etml.ch

Podobné dokumenty

ohřívač tekutiny termický lak

ohřívač tekutiny termický lak Zdravotn ě technické armatury dě líme na: w kohout y w ventil y w šoupátka Kohouty mají provrtanou otáčivou část kuželového nebo kulového tvaru. Potrubíuzavírajíotočením o 90°, což způ sobuje tlako...

Více

Prezentace Tango!2D

Prezentace Tango!2D USB klí enka pro provoz m icího SW, licence, možnost update 12 m sí ní update zdarma. Registrace na www.tdmis.eu

Více

Nasazení Wonderware System Platform při výrobě jogurtů

Nasazení Wonderware System Platform při výrobě jogurtů Danone vyrábí široký sortiment čerstvých mléčných výrobků – jogurty, tvarohy, jogurtové nápoje a fermentované výrobky. Společnost Danone si v těchto výrobcích postupně získala největší okruh zákazn...

Více