volby-zm-2014

Komentáře

Transkript

volby-zm-2014
Bi lá
zÁPts o vÝslEDKU volé8 Do zAstuPTtElswA oBcE l)
tbách do zastupite]stva obce (něsLysu, měsla, měsrské části, _městského
konaných ve dnech (dne) .19,19,.; .l+,t9,?91{. byly podte výs]edkú převzarých
išiěny výsLedky voleb v obci.
od okrskových volebních
počet volebních okrsků
1
1
Počet okrskových volebnich komisí, k!e!é Předály výsledek h]asování
séznam číse1Ýolebnich okrsků, je]ichž výsledky nebyly předány
počet vo]ebnich obvodů
1
jejich
ve
výPisech
voričů
a
dodáťků
258
osób
zaPsaných
cerkový PočeL
1,62
ce]kový Počet voričů,kterýn byly vydány úřední obá]ky
162
celkový Počer ódevrdaných úředních obálek
A) JEána r PříjDení zÝorených ělenů ,aatuPitol8tvat
věk Pořadí na HL Počet h]ású
Pořadí Jnéno a přijínení
l.
2,
1.
sr!ána č. 1 - BíLÁ 2oa4
vitězslav kubačák
Jiři Krňa
§trana č. 2 - BíLÁ oBčANŮM
Tomáš kubáčák
Volební sllana
1.
2.
č. 3 - Bí]á 2014-2018
Tomáš večeřa
PeE! NiesneŤ
Volební sllana č, 4 Kaíel Matula
1.
Per! Káděrka
2.
NAŠE BÍ!Á 2014
-
60
52
1.
4.
65
44
26
2.
4l
45
55
1.
4,
5,1
2018
6,1
38
46
1.
2.
69
55
B) .rnén! a Přij!€ní nán.adnlbi:
Pořadí Jméno a příjmení
volebni strana č. 1 - BÍLÁ 2014
1
.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Jiří
Nak] ádó]
Pet! Kořín€k
I9o. BaláŠ
liroslav Blažek
Mitan vác]avík
Josef Čelvenka
Jaros]av stři ž
Volební strana č. 2 - BÍ!Á oBČANÚM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Marlln
Bla že k
Jan Kavkó
zdeněk Janošec
Jan LaPčik
Roberr šlefko
Luděk Měřička
volební slrana č. 3 _ Birá 2014-2018
Jiři zajac
1.
36
63
51
49
41
63
59
3.
5.
2,
6.
31
30
26
2l
l4
-7.
8.
9.
1
10
t.
39
43
,1
.
L4
13
48
2-
41
26
25
45
46
3.
A.
5.
6.
2L
23
22
598020
- sť.r. č, t
l
'/ Jl)
,
r ď:1 Ťz,
v/a
1)
zÁPIs o vݧt'EDKu volEB Do zAsTUPíTEtsŤvA oBcE
Jiří Nytía
2.
3.
4.
5.
Božena HrtusoÝá
Jiří Nytra
35
2.
3.
4.
6.
.
3.
26
6.
26
3.
53
31
34
66
Ján šamaj
1.
-1
60
58
sLrana č- 4 _ NAšE BlLÁ
2014
-
2
018
45
68
30
Jitka Kadě!ková
Kateřina Nak]áda]ová
Antónia vrabLová
51
4.
5.
6.
42
35
8.
-11
51
25
23
3,1
11
18
ttlasú Přo jednotriÝé volební sťlany á Plo jednotrivé
c)
-' cerkový Póčér Prabých
t""a,áťy. r,rani"e po;tu hlasů pro zDěnu Pořadí kandidáta pro Přiděléní tdándátu:
vo]ební strana č. 1 - BÍLÁ 20],4
Počéth]asŮ přo s!Ťanu: 248, hranice:
Tleno é pil ine-i
Kdnoidd_ oói.
čís1o
1.
2,
3.
4,
5.
6.
,1
.
8.
9-
29,,1
víLězs}aÝ Kubačák
19óŤ Balaš
65
26
Jiři Nakláda]
Jiří Krňa
31
44
30
2!
Miroslav Blažek
Milan vác}avík
Josef Červenka
Jaroslav stří ž
14
,1
10
vóLební strana č. 2 - BíLÁ oBčANúM
',J, híanlce:
Po,él I'ásů pro sLrarU:
JŤ,no a P,l_re''
KaldjddE,
čís]o
1.
2.
3.
5.
6,
26,4
Tónáš kubačák
39
41
Jan Lapčík
22
Luděk Měřiěka
]:]
2L
23
lA
Volební stlana č. 3 , Bílá 2014-20]8
Dó, e ól".:l p-o 5| ,anJ|
_6,, n'ánrce:
Tn_no é Pil irerr
KdnoloaL, Poř.
čísló
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Poěet hlasů
41,
Tomáš večeřa
8
5,1
4l
JIŤi z ae
Jiří NylŤa
Pet! Niesne r
26
46
Božena H!ťusová
31
Ján šamaj
34
Jiř1 Nytla
volební sLlana č. 4 _
NAŠE BÍLÁ 2014
26
-
2
018
ě-
2
zÁPís o vÝslEDliu Ýor,EB
Do
ztsTvPtŤEl,sŤvA oBcE
Počet hlasů pŤo srranu:
Kandidáti
Poř.
čištó
41,
8
1)
PóčeL hlasů
Jméno
69
55
53
51
25
23
Ji!ka Kadě!ková
31
Kateřina Nakládalová
Anlónia Vrablová
11
18
Hodina. den. něsíc a lok vyhotoven1 zápisu
Počet listů př1}ohy č. 1: .l
Jnéná/ příjmení a podpisy: 1)
'
zaněsLnanec obce, jejíž úřad plní funkci leqistlačního úřactu: a-
;;;,=""*
u,,,"""
zaněstna.e_ ceskelo sLál isLického t,,l^tl. várjé NávráLi]ova
""""""/,
1)
,4tÝ!
Á;*.+.J
l zákana é- 49l/2aal
.
je záPis vyhotoven jako piedbéžne vysledky (s ll oast./
o
sb... volbách do zastupitetstev obcí a o zněně některých žákonů), neni riskový
vý§tup podepsán výše uvedenými osobami, ale určenýn vyškoleným zaměstnancen čsú:
Pokud
ÉWgnčnjčlslo plsemnos6:
rclf
tw
rrrĚsrsxÝ 6p4osŇlro
vwĚšENo
FRÝDLANT NAD osTRAVlcpn€
odbor vnitlnich věcí a
T.,./r(,../o:.,.!-u.ft.., ""obBcní ži./nósieňský úřad
_6-
,/"
,/trt./'
Romaíl9 P3seková
Jrnóno, přljmcnl, padpls
úřednírazitko
Jrrréno, plijmení, podpů
598020
, str. č. 3
z,ÁPrs o \aýstED§, votiEB Do zÁstgrrtElstvA oBcE 1)
2aslupi!elsiva obce (něstysu, města. úěstskéčásti, něst5kého obvodu)
... okres . {.ýiFF. l+9!3F
.l9,19,.;_l1,19,?9l|. byty podle výsledků Převzarých
koňisí zjišrěny výs]edky voleb v obci.
gtaró l.t|qř.y .
konaných ve dnech (Ctne)
od okrskových volebních
_
počei vo]ebních okrsků
Počer okrskových volebních komisi, kteřé Předaty výsredek hlasování
seznam číse]volebnich okrsků, jejichž výsledky nebyly Předány
Póče! volebních obvodů
voltčůa jejich
ce]kový počer osob zapsaných ve výpisech
cerkový Počet voličú, kteřým by],y vydány úředníobá}ky
cetkový počet odevzdaných úřednich obálek
1
I
1
dodatků
479
305
304
A) ý!ón. a Přljnéní zwor.ných ěl.Dů záltuPit l.tva:
Pořadí Jnéno a příjnenl
věk Pořad1 na lll, Počet hlasů
volebni střána č. 1 _ Česká slrana soclálně
1.
2.
Eva Tořová
Robeř! Lang
volební strana č. 2 _ PRo STARÉHAMRY
1.
Rudolf Franta
2.
IÝo Flanké
Volebni strana č. 3 - Jan KlepáČ
I.
Jan (lepáč
vo]ební stŤana č. 5 - sDRuŽENÍ NEzÁvIs!ÝcH
1.
.raroslav Kuba]a
2.
Jaromir Pindur
B) Jbón! á PříJmní náhřadníkrr:
Pořádí Jnéno a příjmení
náhrad.
demokřatj,cká
51
39
r.
3,7
49
1.
2-
L25
60
1.
],7
5.
126
62
37
0
§TARoHAvřANú
23
4l
3.
?0
5_
54
věk Pořadi na HL Počel hlasů
vo]ebn1 strana č. 1 - Česká slrana sociálně demokratická
1.
2.
J.
4.
5.
6.
7.
Vólebni
1.
2.
3.
4.
5.
Vlasla Remešová
Ivo Faltýnek
Renata He!áková
Andrea Vandová
Josef Liška
Jiří zaoIa]
Kare] ČéIvenka
3?
60
61
A1
3?
A2
39
20
50
80
62
48
22
55
sLrána č. 2 - PRo STARÉHAMRY
.ran Fi],ip
Marian Ny!Ťa
Jana Borská
Pavet Grequš
Bohusláv BoŤský
59
45
31
36
23
68
36
63
64
5?
vo]ebni strana č_ 3 - Jan K]€páČ
Bez náhladníků
598?47
- str. č. 1
lG\
zÁPt§ o výstEDKv volaB Do zA§tUPtlELstvA oBcE
volebnl
r.
2.
3.
4.
5.
6.
].
straná c. ) _ sDBUŽENÍ NEZAVlsLYCH
Červenka
Pelr Reneš
Roman Veselka
Radhila chovancová
Jan Kubačák
Tomáš (ubala
Jan Ktepáč
SŤARoHAMŘANÚ
Tvan
46
34
39
34
22
27
32
1)
'r--'
2.
1.
4.
48
1.
8.
9.
32
4,1
32
32
6.
18
33
c) célkový IFěét Pl.tných hlalli Přo jcdnotlivó volabní itreny . Pro jédnotlivé
k.trdidÁty, htanic. Počtu hl.sů Pro zúěnu Poředí klndidát Pto Přj,děl.ni a&dátul
Volební srrana č, 1 - Česká strana sociálně demokrátická
60,5
Počet hlású Pro stŤanu: 496, hranice:
Kandiddl_i Poř.
Jméno a Přijmeni
čisto
Eva Tořová
126
4í
Renata H€!áková
vlasta
42
Remešová
61
62
39
48
Josef Liška
Jiří záoral
Ka!e] čéřvenka
votébni strana č. 2 - PRo §TARÉ HAMRY
Počéth]asů Pro s!!anu:
455, hranice:
Kandidati Poř.
Jméno a Přijmeni
čisLó
1.
Rudolf Franta
2.
Ivo Frank€
3_
6.
,1-
Jan
počet htasů
22
55
,71,
5
125
31
Filip
59
45
68
54
Bohus]av Borský
57
Vo}ební střána č. 3 - Jan KlePáČ
PočeL hlasú Pro s!Ťanu: 1r0, hranice: nepočításe
Jméno a Pii]nenr
t(andjdáLi Poi.
čís]o
1.
Jan K]epáč
t70
volebni strana č. ,4 - DAGMAR vALÁšKovÁ
Počet hlasŮ pro srŤanu: 135, hŤanice: népočtLá se
Jmeno á při neni
KandidáLi Poř,
č
ís1o
I.
Dágmd! Válášková
Volební stlana č. 5 - SDRUžENí NEzÁvIsLÝcH
PočeL 'r lású Pro s!!anJ:
366, l ranice l
KandidáLi Poř_ Jméno a přijmení
čislo
1.
2.
135
sTARoHAMŘANtr
počet hlasů
4'1
48
598?47
- st!. ě.
2
ili7
zÁPís o vÝsr,EDKu ÝolEB oo zlsrrrprrrr.srvl ogct
3.
4.
5,
6.
?.
8.
9,
1)
Jaloslav Kubala
Roman
,1a
Veselka
32
Jaroni! Pindur
54
Radnila chovancová
Jan Kubačák
32
32
18
33
Ťomáš (uba]a
Jan KlePáč
Hodina, den, měsíc a lok vyhoťovení zápisu
Jnéna. přijnení a
žaměsLnanec obceI
loěel 1isrŮ pří]ohy
jejíž úřad plní funkci fegistřačního úřadu:
.I.qq.. .4q,lqqq .š_isqqgY4
n-',(,b*/
zanéstnanec českéhosLatlstického úřadu:
49l/2aa1
1) Pokud ]e zápis vyhotoven jako předběžnévýsredky (s 43 odst. 3 zákóĎa č.tiskový
sb., o vo}bách do zaslupitelstev obcí a o změně některých žákonů), není
výslup Podepsán výše uvédenýni osobani. ale určenýn vyško]eným zaměstnancen čstl:
EvidenčníóisIo pí§emnos§;
J+l f lu,4
vvvĚšelo
dnu
,/,|. ,tl
.1d/,
MĚsTsKÝ
sŇATo
úŘaOnu
FRYDLANT NAD osTRAVlci.._
odbor vnitřních věci a
obe.nl žl!Ťoslenský Úřad
-.__--_.J.á.!.-.-__..
úiedniřazitko
JFrál.n. :,:l|,1
a;l la.llii
Jméno, přúmení, podpÉ
598747
- s!r. č. 3
@
zÁpIs o ýíSLEDKU vot EB Do zAsŤUPIíElsrvA oBcE
1)
Ve volbách do zastupitelsLva obce
konanych Ve dnech (d.e) .+Y:,iY:.. .i+,+9,?91a, byly podle výsledků převzatých
od okrskových vo]ebních komisí zj išťěny výsledky voLeb v obci.
1
PočeL vo}ebních okrs ků
1
předa]y
výsredek
hlasóvání
kťeré
komisí,
volebních
Počet okrskových
seznám čise] voLebních okrsků, jejrchž výsledky neby]y předány
1
PočeL Ýólebních obvodů
jejich
1410
dodaLků
voličůa
celkový počéťosob zapsaných ve výpisech
,123
cerkový poěet voličů, kLerým byry Vydány úřední obá]ky
,122
celkový počet odevzdaných úředních obálek
a Příjrení zvoréných ěrenů zasťuPitelstva:
Jméno a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2,
1.
Přijmení
s!Ťana č. 1 - sdruženínezávislých
LLrkáš Ha]ara
1.
2.
3.
5.
6.
-7.
8.
34
zbyněk D!as!ich
4-1
Mi!oslav Konečný
28
32
51
42
Leona Pavlásková
Radonír Kulhánek
Tonáš Rabas
sLrana č. 2 - ToP
zbyněk !uňáček
Marta Bírková
Jiřina Halalová
1.
8.
2.
3.
4.
4]5
4,1
8.
-7
.
210
151
českóslovenská st!ana 1idová
49
2,
Věk Póřadí na
40
I0.
Emanue1 KaItecz ka
43
66
40
36
MiIoslav Ševčik
Robert zsigmond
Tereza Dvořákóvá
MiLena Pazde!niková
.Tiří Růžička
HL
311
9.
319
353
11,
372
141
56
1.
2,
3.
35
40
5.
103
9,
10.
11.
103
3,i
09
5,1
Hana PIaussová
Ma!ceLa vysogLadová
199
15,1
strana č. 1 - sdružen1 nezávrsrých
Jindřich BiLek
sťrana č. 2 _ ToP
519
432
410
428
365
362
6.
42
stIana č. 3 - Kře§ťanská a denokraťická unie
Pořadí na Hl
31
09
B) JDéna a Pří[email protected]í náhřactníků:
Jméno a příjmeni
1.
2.
3.
věk
60
112
95
92
90
95
6-
98
512184
- str, č. 1
zÁPIs o raÝsrEDKU volEB Do zAsTuPítElsTvA oBcE 1)
Volební slrana č. 3 - Kiesťanská a demokra!ická unie - Československá straná 1idová
14-1
6.
38
Ma!kéta Macháňová
1.
I42
3.
31
B]anka ochmanová
2.
3.
4.
5,
6.
1.
8_
9.
Přemys1 Drmela
Petra Hero!ová
Marta Mlcha]cová
53
30
1.
5.
54
.
2a
66
Pave] Šigut
Pavel Šigut
54
,13
,1
119
114
110
130
102
8.
9.
10.
11.
12a
c) celkoÝý Poěet platných hlasů pŤo jednotlivé votební slrany a přo jedlotliÝá
ksndi.rá,ty. hfanicé Poětu hlaslt P.o zDěnu Pořad1 kandidáta Přo Přidělení lnandátu:
volební stlana č. 1 sdruženínezávislých
DoipL l^lásj pío slrdnJ:
4292, 'la.iceI
lneno a prl_menKdnoidali Poi.
čís1o
1.
_
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
2
429,o
Lukáš Halata
519
410
Miros]av Konečný
],eolla Pav]ásková
Radoní! Kuthánek
Ťomáš Rabas
Jakub Farný
A28
365
362
415
Jindřich Bí}ek
3,1,]
Zbyněk Drastich
David HyšPler
Radim Bí]ek
Enanuel Karteczka
volební s!řana č. 2 - ToP 09
Počet hlasŮ plo stranu| 1290, hlanice:
.-éro á pj,jnenl
ťa-didáL- Por.
432
3I9
353
3l2
12a,,1
čís]o
1.
2.
3,
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
,ran Ko]oničný
Mi.oslav Šeýčík
Rober! zsignond
TeŤeza Dvořáková
Milena Pazderníková
zbyněk Luňáček
Marceta vysogladová
volební stlána č. 3 Křesťanská á demokratická unie
l39,'1
Počet hlasŮ pro srranu: 1406. hranice:
Jméno a přijnení
Kandidáti Poř.
č ísló
1.
Josef veLička
2 _
lunír HalaLa
3.
B]ánka ochmanová
,Ji ř ina Halalová
4,
5.
.losef Kluska
6.
Markéta Macháňová
t41
172
95
92
103
90
151
21,o
95
103
98
Českosrovenská slrana ]idová
Počer hlasů
1t9
199
142
157
114
14,1
512184, str. č,2
zÁPrs o vÝsí,EDKu ÝolEB Do zAsTUPlfEt,sTvA oBcE
7.
8.
9.
10.
11.
1)
Přenys] Drmela
Pelra Heroiová
Mařla Michalcóvá
Pave} Šigut
Pavel Šigut
110
t30
Ia2
\2a
Hodiná, den, měsic a rok vyhotovení zápisu
Počet ]isťůpřilohy č. 1: .l
Jména, příjmení a podpisyi 1)
zaměslnanec obce. jejíž úřad p]ní funkci regisLračního úřadu:
I.nq._
.Be,leqe,q,.s,l!cY4
/
,,l
/
zamésLndne. ceskeno sLo.'stjckého -raou: .t'!q!.ie,,\'./..é.!l,r.qY4,....r,4e.rz,!,?("
,/
1), Pókud je zápis vyholoven jako předběžné výsledky (§ 43 odsť, 3 zákó,a ó, 491/2aal
sb., o vo]bách dó zastupilelstev obcí a o zněně někteřých zákonů), není tiskový
výsi,,lp pooepsan výše uv;denými osobami, ale určenýn vyškolenýn zanestnancem čsÚ:
Evidenčni čislo plsemnosti:
lqo
f
/u4
,\
sŇATo
vWĚŠENo
dné ,r,.,,,
MĚsTsKÝ úŘADdn"
.-.,,.,.|!.!,:,!.!,:..!.1.1Z.r.gÝDLANŤ NAD os rRAvlcí""""",_,--__----"_,
oobor vnitmich věcl 9
)
,/
/"
obelni,
y.n_o§!R!,]§t(ý,Rřad
l]řed§iŤazltko
,.//1rltÝ
j§;;;';ii;;;i, p;ápis
Jméno, příjmení, podpil
č. 3
@
zÁPr§ o výst
EDKU
voLEB Do zAsťUPIfELsTvA oBcE 1)
zastuPi !elstva obce (městysu, města, méslskéčás!iI měsrského obvodu)
ok."_ . FryiPF.-!i}..9i!. , ,,,......
(dne)
.19,19,
.;.l+:+9:?9+l.
byly poctle výsredků převzatých
konaných ve dnech
vo]eb v obci.
ž]ištěny
výsledky
volebních
od okrskových
PočeL vo]ebnich okrsků
Počer ok!skových volebních konisil kteřé PředaIy výsleclek h}ásováni
seznam člse1 ýorebnich okrskú. ]ejichž Výs]edky neby]y předány
2
2
ločet vólebních obvodú
celkový Počet osob zapsaných ve výpisech zé seznamu voličůa jejich dodatkú
celkový počer voričů.kLerým byly vydány úiechi obárky
celkový poče! odevzdaných úředních obálek
A) JEéna ! Příjúéntzvoréných členů,!.tuPit.lstva:
Pořadí Jméno a příjmení
1.
věk
st!ána č. 1 - otevřená ra.tnice
.riří
1-
sllana č. 2 - občanská denokratická slrana
Ja!ostaý zátopek
VoLební strana
č. 3 -
Dušan Šno]das
1.
slrána č. 4 - Nezávislí spo]uobČané
Jiř1 Pavlán
2.
3.
4.
Ma!tina xllí,ková
Ractim valášek
1.
stlana č.5 - Komunislická stlana Čech a
Josef Fřydřýšek
2.
3.
]_
strana č. 6 - ŤoP 09
MiŤos]av Mal iš
FránEišek Švébiš
Rudol
f sýkora
2.
3,
,1,
34
3.
I2a
56
1.
234
44
1,
2.
461
15.
2L6
2.
110
1.
2.
5.
3.
438
5.
151
46
.{0
42
MoŤavy
?0
38
68
53
33
česká stlana sociálné demokratická
B) .rúéna. Přijnéní náhladníků:
Pořadí Jméno a Přijmení
l.
53
224
205
NEzÁvIsLÍ
1.
1.
23a
47
stonavský
Pořadi ná HL Póčet hlasů
2.
1.
60
2.
3.
1
2074
962
962
slrana č. 1 - otevřená ladnice
Marce] DoŤociak
59
263
251
2a,1
251
24,1
Věk Pořádi na
38
HL
3.
188
3,1
50
55
7,1,1
5.
6.
598542
1,11,
169
- str. ó.
t
áPts o vÝslEDKU vo!!B
6.
1.
8.
9.
10.
11.
|2-
Do zAsTuPlTEI.SlvA oBcE 1)
Radim Fatdyna
Jana wink]€rová
Ladis]av Janošec
8.
38
39
10.
11,
26
Kóteřina zajicová
petř
39
3z
4,7
Žáček
44
40
volební strana č. 2 - občanská denokratická strana
1.
šárka Kšiňanová
2.
Pav€] xubačák
3.
Pave1 Michallsko
4.
václav KoPin
5.
Pavel Malina
6.
Irena Břusková
7.
Lucie Bolorová
8.
tlitan Beneš
zitá Fialová
9. '
l0.
A(tam Šanša
11.
,rana XoPinová
12.
Jakub Dlobniak
13.
!íonlka Pávelcová
14 uirosrav srýskalá
50
2a
54
27
39
25
33
23
50
21
24
33
32
38
Volební slrana č. 3 _ NEzÁvIsLÍ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Jaloslav Tonančák
Jiř1 va]ášek
René Mazoch
KateřinaRozkyda]ová
Lukáš skubík
Kařel l,ryslikovjan
Lukáš Milata
Kalel Myslikovjan
Votební slrana č. 4 - Nezávisrí spoluobČané
1.
DagmaI sko!nicová
2.
Luboftil Pavelka
3.
Ma!kéta Janoščóvá
4.
Nikota Náncová
5.
Jan. španihelová
6.
5tanislav osirDška
,1
,
8.
9.
l0.
}l.
Tomáš Janošec
.]iří Jandačka
Renáta veličková
Jalnila Polášková
věla
závodná
Volební slrana č. 5 - Komunistická stlana Čech
Michal Plcha
l.
2 _
Libušéondrúšákóvá
3.
Jarostav Nevlud
věla ve]ičková
4.
5_
Antoňin BŤůna
Ladislava Štěrbová
6.
?_
Jaroslav stři ž
A4
66
58
44
23
19
66
161
151
184
111
L2.
13-7
l30
l4.
150
15,
161
l.
8,1
8.
6.
2.
4.
5,
1,1
73
58
44
50
,1.
54
4L
40
38
10.
11.
12.
13.
14.
38
4,1
58
53
2.
7.
5.
3.
16A
14l
ll5
54
1l
46
89
6.
8,
18
40
9,
10.
47
54
3.
5.
6.
7.
8.
910.
11.
12-
31
-26
44
50
34
40
68
53
40
.l2
1L
43
64
45
36
l3.
l.
3.
1,
5.
6.
8.
42
90
2l3
150
162
188
l22
115
133
121
1ll
192
111
92
84
81
7L
63
53
5l
59a542 - ští- č. 2
/7',
, .'l44l
(ý,
zliPls o visrEDKU voLEB Do zAsťlirPlTEr.srvA oBcE
8.
9.
10.
11_
12.
13.
1.
2-
Flantišek Še!ek
59
Jiří Fluxa
v]astá Šigutová
?5
61
69
A}enka Panošová
střdna č. 6 _ ToP
Lukáš KataueŤ
Tonáš čárek
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
]
Pave.I Gola
Ive!a Holubová
1_'
231
6-
2o,1
8.
9.
10.
11.
L2-
2|4
1.
2,
3.
MiIan Foldyná
MiřoslaV Št€fek
Alena Faldýnová
28
31
31
6-
zdenka Makohuzová
václav Kopin
69
50
ll.
12.
13.
14.
c}
26
xateřina š!efková
2a
19
Anežka košťálová
Hana Černohořská
!ibor čeve]a
50
51
25
kateřina če!nohořská
24
60
zdeněk ŠtěPán
38
46
43
L2-
4.
vólébnl stŤana č. 7 - Česká strana sociá]ně demokrarická
1.
8.
9.
10.
13.
35
34
44
31
38
14
54
59
47
Miloslav sajdl
6'l
L4,
43
43
45
Raclníla Něncová
9.
10.
11.
69
09
3_
1)
68
31
22a
l83
242
165
198
l3.
l78
14.
15.
1,12
196
1.
2.
1.
3.
150
6.
8.
83
10?
88
B0
74
64
66
?5
10.
11.
12.
13.
L4.
15.
58
52
50
43
a5
c.lkor.ý Po&t Pl.tnýct! hl.sů přo J.dnotlivé Ýolebnl 3trany a Plo j.dnotltvó
krndiality, h!ani.c. Poětu h1!3Ů Plo ,Děnu Pořadí klndidát! Pro Přidělení Dlndátu:
volebni strana č. 1 _ orevřená ladnic€
Počet hlasů Pro st!énul 2623, hranice:
Jnéno a Příjneni
Kandidáti Poř.
ěi§1o
l.
2.
3 _
4.
5.
6.
7.
8.
9.
l0t1.
72.
13.
|4 -
Ťomáš Kokéš
viktor Fiala
Mar.él Dorociak
Daniel Kuboš
Pe!Ť Lechne!
Miloslav Hůrka
Jiři slonavský
Radl,n Faldyna
Jakub Pokl,rda
Jana $inklerová
Ladislav Janoš€c
Ivo Pso!á
Kateřiná zaj ícová
Petr Žáček
l91,4
Počet h]asů
224
238
188
7'1,1
l'l I
].69
2a5
].61
151
184
!11
131
130
150
598542 s,tr. č. 3
z!í!Is o
15.
\fÍsI.EDt(U
vo!!E Do zAgloPrtBlsTvA oEcE
René Mohelník
1)
161
votební strana č. 2 , obČanská ctémokŤátická s!řana
878, hranice|
63,8
Počet htású pro slranui
lméno d Přijmeni
Kandidá!í Poř.
či3lo
1.
2.
3.
5.
6,
1.
8.
9.
10.
Adám Šanša
15.
Jakub Drobniak
Monika Pavélcová
Miřos],aÝ slýskala
votební s!řana č. 3 - NEzÁvlsrÍ
1046, hřanice:
Počet hlasů přo §tlanu|
Jnéno a Příjneni
xanclidáti Poř.
čis1o
1.
2,
3.
4,
5.
6.
1,
8.
10.
120
44
50
,l3
Irena Břusková
Pavel MichaIlsko
Lucie Botolová
pavel kubáčák
Mi]an Beneš
l1.
12.
13.
87
58
václav Kopin
JarosIav zátopek
54
,11
41
40
38
38
41
58
53
114,4
Dušan Šno],das
vi! Březina
Ka!eřina Bozkydatová
Jiř1 Valášek
Lukáš skubik
Ja!oslav Tonančák
I<áret Mystikovjan
Lukáš Milata
KaŤet MysIikovjan
volebni §Lrana č. 4 - NezávislÍ spo]uobČané
206,8
Počet hlasú pŤo stŤanu: 2821, hranice:
Jméno d přljínení
Kand_idáti Poř.
číslo
Jiři Pavrán
l.
2.
3.
4.
5.
6.
1,
8.
9.
10.
1l.
12.
13.
l4.
15.
skotnicová
MaŤ!ina KLímková
Lubomi1 Pavelka
Dagmar
l"tarkéta Janošcová
Nikola Něncová
Jana Španihelová
slanis]av ost!uška
Jiři,Jandačka
Renáťa vellčková
Jalnira Polášková
vě!ó závoctná
Radlm válášek
234
164
34
7l
ll5
46
141
89
42
90
počet hlasů
461
263
2l3
25,1
150
162
188
I22
1l5
l33
),21
1t1
I92
111
216
598542
- sťř. č. 4
áPts o
vísLBDRt vol.IlB Do zlstglltBr.srvA oBcE
1)
vo]ební strana č. 5 - (orJnistická straná Čech a Molavy
865l hřanice|
61,1
Počet htasú pťo sLranu:
Kandidáti Poř.
Jheno a příjmení
čislo
1.
2-
3.
4.
6.
,l.
8.
9.
l0,
11.
|2,
l3.
14_
MichaI Pícha
Josef ařydřýšek
Libuše ondrušáková
]..
24.
6.
18.
9.
10.
11.
12.
l3.
L4.
l5.
84
63
1l
věra 7eličková
!ádis]ava Štěrbová
53
81
51
Jaroslav Nevlud
Jaros lav stříž
Fran!išek šerek
karet Tureček
61
35
46
Mařie 3enešová
Jiří lluxa
vlasta Šigutová
43
38
31
Alenka Panošóvá
Vo].ebni strana č. 6 - ToP 09
Poče! hta§ů pro střanu: 3429, hřanj.ceI
Kandidáti Poř.
Jnéno a příJnení
čís1o
92
110
25o,8
MiIoslav tltaiiš
Franlišek švébiš
Marek sobala
Lukáš aatauer
Marti. Břé?ina
Ronan:-ojkásek
Raďni-la Němcová
Iveia:o]ubová
Miřosi=Ý saj d]
Tonáš aJnta
438
2a1
241
23I
25l
2a7
220
2l4
].83
z42
165
198
178
112
196
Vólební sirana č. ? _ Česiá st.aná sociátně denoklalická
86.9
Počet hlasŮ Pro stŤanu: _186, hřánice:
Kandidáti Poř.
Jméno ; přljmení
člsró
1,
23.
4,
5.
6.
1.
8.
9.
10.
11.
12.
Milan ao]dyna
Miros:=v Š!efek
Mar!i- Štefek
zdenka Makohuzová
Ru(tot: sýkora
Atena aaldynová
Ka!eři:a Š!efková
Anežka Košťálová
Hana aeŤnohorská
Libor aevela
Jiří Š,osarčík
150
107
80
151
83
88
64
66
75
58
52
598542
- stť. č- 5
zÁPrs o \aýslEDRU voí.EB oo zlsrupItplsrvA ogcs
13.
74 15 _
1)
KaleřinačernohoIská
váciav Bayer
50
43
45
zdeněk ŠtěPán
Hodina. den, měsíc a rok vyhotovení zápisu
Jména, příjmení a pódpisy: 1)
zaměslnanec obce, jejíž úřad plní funkci
Počel ]isťůpřílohy č. 1: .l
řegislračníhoúřadu:
.I.nq..
.igrlqla. .Š.!9r]!9Y4
J.édu : .yá.l i.e
.ryqyté.
r.'.,.",.^,,,
..
/
.P
.t-.' 4
3 zákóia č, 49a/2ool
1) Pokud je zápis vyhotoven jako Předběžnévýsledky (s 43 odst.
sb., o vo]bách do zastupilelstev obci a o zněně někLerých zákonů). není liskový
čsú:
výsiup podepsán výše uv;denými osobami, a]e uxčeným vyškoren}jm zamestnancen
Ěvidénčničislo pisemnostj:
n,lf
ua
VWÉšENo
dr,é
,
l,,^
..,.,a|
A^/y'/,
ib.,
MĚsTsKÝ
sŇaro
ÚŘAúne
NAD_osTRAvIcl",
L.!!.. í.!!!,1... .FRyDi-ANTvnitřnich
Věcia
.,6bor
ob_scj í živno}jgr,s}i,úřad
ůi.orj] h:Iiko
.ódot
598542
- stt. č. 6
ziiPls o vísrEDRu vor,EB Do zAsTuPtlELsTvA oBcE 1)
Ve volbách do zastupiLelstva obce (frěsrysu, města, městské části, něstského obvodu)
...... okres . F.ýi9!- !i..!P!
konaných vé dnech (.tne) ,19,19,.:.11,19,?9l1. uyry podre výs]edků převza!ých
od okrskových vorebních komisí zjištěny výsredky voleb v obci,
počet volebních okrsků
Počeťokrskových volebních konisí, kLeré přédaly výslectek h]asování
seznam ěísel volebních okrskŮ, ]ejichž Vý§ledky nebyly předány
počet volebnich obvodů
cerkóvý počet osob zaPsaných ve výpisech
voličůa jejich
celkový počet voličů, kterým byly vydány úředni óbárky
cerkový počet odev?daných úředních obálek
1
1
1
458
451
A) ibéna a Příjnení zvolených ělenll zastuPj.télstva:
Pořadí Jméno a pří]mení
věk
Volebni siŤana č. 1 - Kře§ťanská a demokrarická unie
Milena Ťvrdoňová
1.
2 _
Miróšlav Hérói
Počet h]asů
ceskóslóvenská straná
49
60
1.
]
i.lóvá
193
124
volební strana č. 2 - sdluženi nezávislých kandidátů dolního konce obce Pržna
1_
Ladis]av Pou]
64
1.
60
volební stfana ě.3 - sdružení nézávis]ých kandidátú horního konce obce přžna
1.
zdeňka zemanová
7a
1 .
86
Volební stianá č. 4 sTARosTovÉ A
1.
Petr Blokša
2.
Zdeněk Matysek
v]adimír Plachař
3.
4.
Jan Va]erián
5.
Michae] vácLavik
Ivo stýskala
6.
7.
Radomil Jaroš
B) ilnéna a Příjdení náhractníkú:
Pořadí .]méno a příjnení
1.
2.
3.
4.
Jiří Matý5ek
,1.
9.
48
48
51
4l
38
A1
340
248
253
229
235
2ll
6.
,1
220
.
Vék Pořadí na H!
Ludmila kovářóvá
23
32
43
54
6,1
66
54
32
Volebni strana č. 2 - sdruženínezávislých kandidátů dolního
1.
vítěz5]áv Pitřík
66
2.
1.
2.
3.
4.
strana č. 1- Křesťanská ademokŤalická unié českostovenská
sylva Glsringelová
42
5.
6.
8_
NEZÁVTSLÍ
Bohdana ledereIová
63
27
3.
4.
6.
103
,1.
8.
9,
10.
1a
73
68
54
.12
80
),),.
,11
6.
2,
60
51
32
5 0
718l - str,.
č. 1
zÁPIs o \aÝslEDro ÝolEB Do zA§ťUPIŤElstvA oBcE
4.
5.
6.
8.
9.
1.
63
vlas!imi1 Klega
oldřich Muroň
Jiři xývala
Rostislav Bednárek
Jiři pavlá§ek
64
50
,14
A6
střana č. 3 - sdIuženínezávi§rých kandidátů
2.
3.
4.
,1L
4.
1.
6.
,
50
8.
9.
1:
2.
3.
55
Jiři loder
,72
1,1
8.
9.
t0.
58
48
40
30
41
5.
60
49
56
,1
1)
34
2l
69
5,1
2.
3.
5.
6.
8.
9.
10.
55
5,1
32
54
44
38
29
s-tdnd č, 4 - s, APo'ToVt A \E7p!l5L1
Přemys] Kovář
52
4,1
zužana Horáková
DagnaŤ Krhu!ová
65
45
215
8.
9.
10.
11.
22a
21a
c) cerkový Poěet Platných hlagů Pio j6dnotliÝé volébni §třanY a PEo jednotlivé
kandidáty, hranice Počťuhlasú PŤo aěnu Pořadí kandid]É,ta Pro Přiděléní tíand.átu:
vólební siraná č. 1- Křesťanská a demokraLická unie - českoslóvenská stlana lidová
g6,a
Počet hlasŮ plo stranu:
9?3, hŤanice;
příjmeni
Kandidáti Poř.
Jméno a
Počet hlasů
čl s1o
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
Mllena Ťvldoňová
193
1,24
Jiří Matýsek
sylva cistingerová
70
,13
103
68
Daniel
skáce
54
1
Ludmila KovářoVá
65
-12
80
11
Volební stlana č, 2 - sdruženi nezávislých kandidáiů dolniho konce obce PŤžna
Počet h]asú pro stranu:
380, hranice:
41,8
Kandidáti poř.
Jnéno a přijmeni
Póčet h]asů
řis
1.
2.
3.
4.
6.
8.
9.
Bohdana Ledererová
VlasLimi1 Klega
Vílězs ]av Pi Lří k
Jiř1 xývala
Rostislav Bédnárék
60
57
32
30
41
60
l?
34
2l
zÁPIs o vÝslrDr<u volEB Do zAsTuPITELsrvA oBcE
10.
Jiři
1)
Pávlásek
2a
Volební 5trana ě. 3 sdr,ržení nezávisLých kandidálů horního konce obce
Počet hlasŮ plo sťranu: 521, hranice:
5'1,2
yat d'd;, i
Po:.
J--no. př.jmen,
čisLó
1.
Miřoslav Šá]ek
5,1
2.
3.
4.
5.
6.
/.
8.
9.
10.
Aleš Foidyna
PetI Bezouška
55
51
Ado]f Fešárek
Roman
69
Filip
32
54
Zdeněk Janeček
zoéi,a zemánovo
Pelr Javorek
86
44
Pavel Kludka
Jiří
p! žna
38
29
Locter
Volební strana č. 4 - sTARosTovÉ A NEzÁvIslÍ
Poěet h]asů Pro §lranu: 2569, hIanice:
256,3
qa-d,dál i
,meno o př|j-é'j
Poř.
čís1o
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8,
9,
10.
11.
340
zdeněk l4atyse k
vladimir prachař
2A8
253
229
Michae1 Václavík
235
2ll
Ivo slýska]a
2L5
22a
zuzana Ho!áková
DagmaŤ KIhutová
2lO
180
18:11 hod., 11,10.2014
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisll
Jména. příimení a podpisv: 1)
zaměsLnanec obce, jejíž úřad plli
Počet tislů přítohy
č. r: .l
funkci registračního úřadu:
1,1s.
Beleqe .§,.sqqcY4
7áměsiňáneč Čéskéhóstatističkéhó úřádl):
1)
Ěl,
l,
vyhotoven jako Předběžné výs]edky (s 43 odsL,/3 zákona č. 49l/2gol
do zastupite]stev obci a o změně některých zákonů), neni tiskoÝý
Výstup podepsán výše uvedenými osobami, é c -!cónV. \Vsqol-nVn z"l esrnancem ČsÚ:
J% l l/)4q
vYVĚŠENo
dne.l,
úŘnqonu
., ),,tt- MĚsTsKÝ
, N,iů c,5TRAVlcJ,.........,....................-..,.
..,....!.!..,.?,..,:a:.1,.....iŘÝD:/,;.i
c}{l|!§t vnltinÍ.h Vé:ci 3
obe'ni,'iýr] j ji jjžj]:iii,,úiad
hrZ
nhii,a", Fas/ral
JlYq:*,.,}'.ri, .
:'
50]181
úř€dí[Ýrzliko
!]:
.lr.éno, přijmeni, p6dpň
- slr, č_ 3
v/8
zÁPrs o víslEDKU voI;EB Do zA§TUPrTELslvA oBcE 1)
ve_Volbach do zasLupitelstvé obce (mě5tysu, mě5ra, měs!ské částiI městského obvodu)
cetadná
^ .^^ Frúdék-Míšték
;;;";;;. ;;
;;;; ;;;;;
i9;ló, : ++,ii aOii ;,;;',;;i; ;;.,-;k; ;.;;;;;;;;
od oklskových volebních komisí zjlštěny výsledkv voleb v obci.
p.čet vol ebn i ch okrskil
Počel okrskových volebních komisí| které Předaly výs]edek hlasováni
séznan číse1 vo]ebních okrsků. jejichž výsledky neby]y předány
Poče! volebních obvodů
celkóvý póčet osób zapsaných ve výpisech
voličůa jejich dódalků
celkový počet voličů, kterým byly vydány úředdí obálky
ceLkový počet odevzdaných úřednich obálek
A) ,rbéna a Pří[email protected]í zvolených členůzastuPi.telstÝa:
Pořadí Jméno a příjmení
věk
1.
Jana ožanová
ToP
1.
4
1
2!1,2
1160
1159
Pořadí na Hl Počet h]asů
VoL€bní st.ana č. 1 - Konunistická slrana Čech a Motavy
1.
.raD oPršrěný
61
volební sirana č. 2 - Respekt
4
1.
l9A
36
1.
95
52
54
42
47
1.
2.
68.
3.
531
384
364
353
Če]ádná
09
2.
3.
4.
5.
Milan Baiqar
1.
2.
3.
sirana č. 4 - (řesťánská a dénokraLická unie - českoslové.§ká střana lidová
věra Go]ová
43
1.
548
Jan skoLnica
27
2.
217
Jaro§]av KozeL
52
5.
234
1.
strana č. 5 - česká strana sociálně demókratická
.rošef siuda
65
1.
2.
56
strana č. 7 - občanská demokrarická strana
61
60
Jarmila BarLonová
volebni sLrana č. 8 sdruženínezávlslých kandidátů čeLadná
l.
Iveta Maqnusková
31
2 Hana strausová
5,
B) JúénaB PříjD6ní nán.adníků:
Pořadí Jméno a přijmení
1,
2.
3.
4,
srlana č. 1 - Komunistická stlana
157
1.
2.
275
2.
1.
226
2lI
2ar
věk Pořá.lí ná
Čech
6,1
Magda charbuláková
1.
65
47
H1
2.
3.
4.
5980?1
118
101
81
5l
lt?,/a
5.
6.
,1
.
8,
9.
l0.
11.
72.
13,
14.
1.
2.
3.
A.
5.
6.
8.
9,
10.
11.
12.
13.
74.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
]0-
zi.PIs o \aÍsrrD(v vorEB
Irena Bastlová
Marta Minaříková
Danuše Adamišová
JaŤoslav Minařík
Marce]a Raniková
Danuše Hrubešová
Božena šrubařóvá
Miloslava cváčková
František T.agan
Do
zA§TUPIl!LslvA oBcE
4,1
6,1
62
?0
6,1
6l
?0
,12
82
1)
6.
-12
.
58
,1
8.
9.
10.
11,
12,
13,
14_
91
35
Eana Škraňková
Pave1 Herbáček
30
38
Kateřina Hájková
Hana Hrabicová
I(ateřina NePovimová
v]astlmi1 Huňka
sylvie schneeweiss
Pe!Ťa Vetičková
srrana č. 3
Eduard Čajánek
36
32
43
41
58
4l
39
44
43
32
61
52
4l
4I
4l
4a
49
sLrana č. 2 - ResPekt čeládná
39
-v
5.
6.
2.
3.
8.
9.
10.
11.
12.
13,
14.
15
,16
72
69
69
63
58
64
50
4a
48
44
A'1
53
-
A3
4.
5.
1.
9.
10.
323
305
24a
ToP 09
Mariina Blažková
68
3a
31
34
64
lriŤi KoWalik
stanislav Tofe]
Rostis tav pavelec
52
54
42
3,1
42
]1.
12.
13.
14,
15.
29l
34l
322
21,2
242
Volební strana ě. 4 _ Křesťanská a demoklaťická unié českoslóvenská strana 1idóvá
1.
Kare] Pajurek
52
6.
19,1
2.
Josef oršu 1í k
58
3.
1a2
pet. olívka
3.
46
4.
153
4.
zdeněk Magnusek
41
1.
I44
5,
Jiři Běčák
51
8.
1O2
6.
vít Paj ulek
40
9.
89
8.
9.
10.
11.
12.
ladislav
Jaroslav
Mrázek
chromčák
Jarostava Hrachová
Martin oršu] í k
Ilena šLefková
Vo]ebni střana č. 5
1.
2.
3.
Jiři Krupař
René Šrubař
Jan Vo]f
60
23
3,1
68
24
5,]
10.
145
12.
13.
l25
1t.
14
-
15,
94
101
92
148
česká slrana sociá]ně denokratická
59
52
33
2.
3.
746
L2a
l14
- sL!, č, 2
l)
zÁPts o vÍstEDKt votEiB Do zAstuPttEtJsTv! oBqE
.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12,
4
14.
Luděk Boháč
40
Ne]á šrubařová
26
Joséf Ka],us
,18
ladislav sobás
vlasta sobasová
zbyněk Hudéček
Bohuní! Mohyla
Daniela H,ldečková
Bořek Boháč
42
Petr vávra
56
Volébníslrana č. 7 - občanská demokřatická slrana
Pelr vyoral
1.
Mařie Lančová
2.
tlelena (a jPušová
3.
4.
Jalmila Jancová
5.
BeneoakE Krol
6,
Jiří Šigut
?.
Alžběta Kalábová
Elena ožanová
8.
Hana Maqnusková
9.
10.
Jana Fi]ipcová
11Jiří xahánek
FréntišekTryščuk
|2.
13.
Jaroslav Mácbande!
volebni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
?.
8.
9.
10.
ll.
|2,
13.
68
60
45
40
33
61
5.
7.
4,
6.
8.
10.
11.
12,
13.
14.
35
65
63
.
59
63
29
64
53
65
31
74
39
94
8?
6l
56
55
61
50
61
54
l5.
4.
3.
5.
6,
36
106
,1
40
114
150
lo2
95
la2
8.
9.
10.
130
11.
94
81
104
l3.
119
15.
l2L
,13
|2.
64
střana č. 8 - sciluženi nezávislých kandialátů čeIadná
Rudo]f vabloušek
6,1
6.
Pérř sovják
57
t3.
Jiří olivka
iláná Kahánková
Ladislav Kryške
Lukáš Mandeřla
Ladislav srýskala
lukáš Magnusek
Rotnan
Kalášek
Ladistav Martlnék
Augustin xoláček
zdeňka Pavlisková
Rudolf Magnusek
44
65
52
31
59
24
41
72
73
61
56
183
183
157
3.
4.
5.
7.
8.
1,25
96
106
99
113
86
9.
l0.
11.
12.
83
106
140
l4.
c) certový Počet Pl.t!Ých h1.!ů Plo j.dnotlivé Ýol€bní strďy . Pto j..lnotlivé
kanatidáty. hranic. Počtu hlBsů Plo ,!Ěau Pořádí kandidátá plo Přiděr.ní Mndátu:
volební s!Ťana č. 1 - Komunistická strana Čech a MoŤavy
'1912
Poče! hlasŮ pro srranu: 1089, hranice:
přijmení
Poř.
Jméno
a
Kand.idári
čís1o
1.
2.
3.
4.
5 6.
?.
8.
op!š!ěný
Rudo]f vrárný
zdeňka Dřnková
Magda cháŤbuláková
,ran
ltilada VŤárná
lrena Bastlová
Marta Minařlková
Danuše Adamišová
794
118
10l
81
51
72
58
61
598071
- sLr. č. 3
l
v/a
9.
10.
11.
12.
13.
14,
15.
zÁPIs o rIýsLEDRu volEB Do zAsTvPltEI/sTvA oBcE
Jaroslav Minařik
Radislav Gola
Marce]a Ramíková
Danuše Hrubešová
Božena Šrubařová
Miloslava cváčková
FIan!išek Tra9an
volebn1 stlana č. 2 - Respekr če]adná
Doó_L h]as', plo 5c.óJL:
8qq| trdn,,e:
ldldjddrl
Jnenó á Pil nén,
čí5lo
1.
2.
3.
Kateřina Hájková
4,
5.
1)
52
47
41
40
49
64,9
95
63
58
69
'16
,12
8.
9.
10.
11.
12.
13
_
14.
69
64
KaLeřina Nepovímová
50
4a
48
44
Pet!a veličková
53
43
Vlastimil Huňka
sylvie schneeweiss
Volební sirana č. 3 - ToP 09
ločet hlasŮ pro stranu: 4692, hřanice:
Bandid;,i Po!,
]meno a pl l_men!
čís1o
1,
Pavol lukša
2.
3.
4.
5.
6,
7,
8.
9.
10.
11.
l2.
13 _
14.
15.
343,2
Počet hlasů
531
Pave] Mikeska
Milan Bajgar
Eduard Čajánek
Renata Kopecká
xaniL otava
384
334
305
364
lrl",L-J
" BldZ^oVa
syrva Uhlířová
24a
353
tukáš lro zn i ak
Petr Pachman
Jiií (owalik
-d,omrJ B]ažel
stanislav Tofel
29],
341
322
272
242
233
Róstisláv Pavelec
HórymíŤ Marek
Volební §lrana č. 4 - I(řesťanská a demoklatická unie
Počel hLasŮ pro sťránu: 2625, hranice:
192.5
poi.
Kónoidá"
Jmenó a přljmelr
21,1
-
Českos]ovenská strana 1idová
číslo
1.
2.
3.
A.
548
Josef oršulik
21l
182
153
598071 stI.
v/a
6.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
zi(Pls o \aýsLEDKu volEB Do zA§TuPITELslvA oBcE
Jaroslav (oze1
Kare1 Paj urek
Zdeněk Ma9nusek
Jlří
.
8.
9,
10.
11,
12.
13.
14.
15.
89
Antonín tiin kler
Ladis]av Mrázek
I45
94
Jaroslav chIomčék
Jaroslava Hrachová
Máriin oršDlik
Irena ŠLefková
l25
101
92
148
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
8.
9.
10.
11.
1213.
počet hlasů
157
l2a
114
87
Luděk Boháč
106
61
94
vlasta sobasová
Jiří Krupař
56
146
55
61
Danie]a Hudečková
50
61
54
40
vo]ební sťrana č_ 6 - strana P!áv oběanů
\'9, \ranjc-l
Pocel l'dsů
Kandidáti Poř.
Jnéno a Příjmení
čís]ó
l91
l02
1.
2.
3.
-1
234
744
Běčák
volební strana č. 5 - česká sLřana sociálně demokratická
Počet hlasŮ přo stranu: 1262, hlanice|
92,A
lt eno é Pr l_mAa,
rdndidáL_ Por.
čís1o
6.
1)
4
2,9
F!anlišek Gajdoš
151
2B
Pavel čup
31
Bóhuslava Čupová
1,1
54
17
18
Miroslava Špačková
perŤa ševčíková
František Gajdoš
3,1
Markéra Rakowská
V]astimil
28
45
32
33
Němec
Volebni sLrana č. 7 - občanská demokraLická
Doée, hlasj p,o s!ranJ:
83\, 1rdricel
\éld oáL i
Poi.
Jmeno á p,r,me, l
čís1o
1.
Jan VyoŤal
2.
Jarmi 1a Bariónóvá
2a
1,34 | 2
2l5
277
598071
- str
záPts o
vorEB
\aÝsr,rDKu
3.
Marie Lančová
6.
Helena Kajpušová
Jarmi 1a Jancová
Benectikt Kró1
1.
8.
9,
10,
11.
1213.
Do
zAsTUPIrElswA oBcE
1)
t50
\,1A
l02
95
la2
t30
Jiří Šiqui
A]žběta Kalábová
Elená ožanová
94
81
Hana Magnusková
104
Jiří
13
119
Jana Filipcová
kahánek
Erantišek Ťryščuk
64
Jato51av Mačhan.lér
15.
1,21,
Vo]ební strana č. 8 - sdruženínezávis]ých kandidáLů Čelaclná
Počet h]asŮ pro si.anu: 1986. hranice:
l45t2
Kd, d,détr Po!.
Jmenó a oi ljrerr
čls1o
1.
2.
3.
4.
6.
,7,
8.
9.
10.
11.
72.
13.
74,
15,
Iveta
20l
Magnusková
226
125
Ladislav Rryške
96
Lukáš Mander]a
Rlrdolf vabroušek
106
183
Lukáš Maqnusek
99
113
radis]av stýskala
86
ladislav Martínek
a2
83
Augustin Roláček
zdeňka pavlisková
106
183
Rudolf Magnusek
Jiří o]ivka
],4 0
157
18:25 hód., 11.1o.2o] 4
měsíc a rok vyhotoven
Jména/ příjmeni a
zaměstnanec obceI jej
Počet 1ísťŮ přitohy
íž úŤad plní funkci re9i5t!ačního úřadu:
Inq. Renáta šia u Ló
zaměs!nanec českéhosratistického úřadu: Marie Ndvrá!i]ová
r) Pokud je
sb., o v
vý§tup P
E
{ť
/Ll,, l
l,/,
";4i
otr§clt(ž,1] j§Á|r:niiý Jliad
l
//líhll V
Rúana 'Pásékorá
.1
Ý}.*+a
+"
,4 ,/"
r./
vyhotoven jako předběžné výsredky (s 43 odsl- 3 zákóna é. 49l/2oo7
do zastuPile]stev obcí a o změně některých zákonů), není liskový
výše uvedenýnr osóbamiI a]e určeným vyškoleným zaměstnancem ČsÚ:
sŇATo
vWĚšÉNo
dně ,.l.,/, l,,ll, íúr_i3,T!r.Ý ÚŘAť:
/l 1L
,'ái:: ,,r,l r]r.lJ c,_; TirAJIc|.__-..
^Ll1
,jii;
.,:,:,! r,i Il
//l
va
č. 1:
úředni-€álKo
Jméno, přúmen{, podpň
59a071
- slr.
č
@
ý/8
žÁPIs o \aisI,EDl(U voLEB Do zAsŤUPITEL§rvÁ oBcE 1)
ve vo]bách do zastuPitelsLva obce (městysu. něsla/ městské čásli, městskéhó obvodu)
Yi+9l9Y+9e...
, F5yéF].. yi9!9F,..
,.......
koňaných ve dnech (dne) .19,19,_:.l1,19,?914. byly pod]e výsledků převzarých
od okrskových volebnich komisí zjištěny výsledky voleb v obci.
počet volebních okrskú
Póčet okťskových volebních kómisí, které přectaly vý5redek hlasování
seznam čísetvolebních okrsků, jejichž výsledky nebyiy Předány
počet vo]ebních obvodů
celkový počet osob zapsaných ve výPisech
Voličůa je]ich dodatků
célkový počer voričů,kteŤým byly vydány úředníobálky
celkový počet odevzdaných úředních obá]ek
A) irldéna a PříjnénízÝolenýcb členůzásťuPiteJ.stva:
Pořadí Jméno a Přijmeni
Věk
Votební strana č. 1 - Matenovice pro vŠechnyspoluobčany
1.
stanisLav Herec
56
Vólebni sirana č. 2 - MALENovIcE
1.
René HavŤ]an!
Volebni slrana č. 3 - zA
1.
2,
3,
VladiFír Malarž
Mirosrav sajdl
Ateš Buksá
1.
2.
3.
4.
6.
1.
1.
92
64
68
1.
2.
3.
155
155
138
55
2.
l2O
57
1.
84
MALENoVICE soBĚ
zdeněk chlopčík
Věk Pořadí na
st.ana č. 1 - Malenovice pIó všechny
Jiří Rod
59
4Q
Bohu5lava Kmošťáková
51
45
68
Daqmar chromčáková
1.
strana č. 2 MAlENoVTcE
JaIomír Pacio!ek
JaróslaÝ Lehečka
Rostis]av vel ička
VitězsLav Dvorský
HL
2.
3.
4.
6,1
52
4']
62
Renata ondračková
8.
2.
3.
4.
5.
6.
Póče]: hlášil
55
50
B) Jt!éna a příjnení náh!ádníkú:
Pořad1 Jméno a příjmení
1.
1
516
375
375
MALENovTcE KRÁSNĚJšÍ
(ani] Kurečka
vo]ební strana č, 5
1
oBčANÚM
Vol-bj l sl ,.nd a. 4 - Hés,č1Ma-eno -ce
1.
Pořadí ná HL
1
38
3,1
6.
32
15
8,
9,
,1
,7
oBčANÚM
50
3€
69
53
58
46
2.
3.
A.
5,
6.
59
58
36
41,
42
552593
zjÁrts o 1.ýst.ED(u vorEB
8.
1.
2.
3.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
6.
-7.
zAsTuPílE!sTvA oBcE
Emi1 Rucký
Daqmar
,17
Jurišlcová
VoLební strana ě. 3
1.
Kare1 slíž
2,
oskar Přikryl
3.
4.
5.
6.
Do
58
1)
8.
9.
5
6.
l1,1
l1,1
111
1
zA MALENOVICE (FÁSNĚJŠÍ
50
38
41
Tomáš sno] ík
Hana sobotíková
l,umír Herec
MaItin Ninqer
42
,1
48
8.
9.
46
111
16
.
l2
strana č. 4 - lasiči Malenovice
37
33
Antonín PlucnaŤa
Dániela zLá
Marián Šrihe 1
47
43
3,1
Lenka Roribaničová
1.
3.
4.
a2
,14
54
55
6.
62
54
41
stxana č. 5 - MÁrENoVIcE soBĚ
51
49
39
60
Eni]ie Koribaničová
40
Al
Naděžda BakoLová
58
2.
69
4.
3.
53
41
4A
6.
3,1
1.
8,
9.
40
3
11
c) célkoÝý Poě6t Plaťných hla6ů Plo jedlrotliÝé wo]ební stlany a Pro jednotriÝé
kandidráty, h.anice Poětu h1.9li plo zněnu Pořadí kandidáta Pto PĚidělenl nanatáťu:
vo]ební strana č. 1 - MaLenovice pro všechny spoluobčany
počet h]asŮ pro stranu:
35?, hranice:
42,9
faaoloá!l
Poi.
Jn.no á p] l_nénl
čiš]o
stanis lav Herec
Jiří
83
Rod
6-1
52
Bohus]ava Kmošťáková
4,1
41
32
15
Renara ondračková
,l
Dagmar chIončáková
Volební stlana č. 2 - MALENoVICE oBčANŮM
Doret - Ld,ů P.o 5.lan :
366, - .dnj .-:
<"ndid;l i
Po, ,
.-eno o p, _jmó, l
čís1o
1.
2.
3.
4,
Jaronir PacioŤek
Jaroslav tehečka
Rostis lav ve]ička
]
4A,a
92
59
58
36
4l
42
552593
- str. č. 2
ú,
zÁ9ls o
1.
8.
\aÝslEDKU
volEB Do zA§TUPtlELslvA oBcE
Vitězslav Dvorský
32
Emil Rucký
Dagmar JuIlšicová
5
]
votební sLrana č. 3 zA MALENoVICE KRÁSNĚJŠÍ
Počet hlasŮ pro siranu:
932, hranicé:
113,3
Poy.
rdnoidjti
meno o P, l.mó"
čísro
1.
Vladinír Ma]aIz
2Miřoslav sajdL
3.
4.
6.
,1
.
8.
9.
Kare] sliž
Tonáš smolík
oskar Přikry]
155
155
138
t17
111
1,11
Hana sobotíková
111
16
l2
vo]ebni strana č. 4 - Hasiči Matenovice
Počel h]d.: Plo sLra, U:
)01, h!ani.el
Kandidáli Poř.
Jnéno a příjmení
č
1)
,18
,l
ísló
1.
2,
3.
4,
5.
6.
1.
82
Antonín PLucnara
Danie]a zlá
Malián štihe]
1.
2.
3.
4.
5.
6-
zdeněk ch]opčík
54
55
62
54
4,1,3
84
69
4,1
Eni
Iie Koribaničóvá
53
44
3,1
,1.
8.
,14
Lénka koribaničová
Volební strana č. 5 - MALENovIcE soBĚ
PočeL nlasů p!o s ,lan J:
388, \!an_c.:
!(éadidéti Po:.
Jm-no á P, l_-e.,
číslo
72a
Naděžda Bakotová
40
3
1],
552593
- stI
v/8
(fu)
Yla
zíPI8 o vÝstEDxU volBB Do z,l§tlrPt,lltsí/A oBcr
1)
Hodina, den. měsíc a řok vyhotovení záPisu
Počet 1istl) přllohy
.rména, příjnent a Podplsy: 1)
zaněstnanec obce,
1)
je zápls vyhotovén jako předběžnévýsredky (§ 43 ods!. 3 zákona č. 491/2oo1
sb., o volbách do zasluPitelstev obcl a o zněně některých zákonŮ), není ttskový
výatup podep3án výše uv€denýmt osobaítl, ale uřěenýl vyškolenýn zaněstnancem ČsÚ:
Pokud
Evidénčnlčl3lo d96mno§li:
wfu+
vYvĚšeno
T..
;§\-*_
.,-
iiř.,í.,.t/Ý
sfiATo
úŘA&c
"l!ll,pí"........ ťssi*ť,igffiiTi]iúřeonl ražii<o
cla peselorá
JríÉno,pří'mcnl. podpr
552593
- stř. č. 4
zÁlts o ýý[email protected] vo!8B Do aAsťuPlrELsTvA oBcE l)
Ve volbách do zástuPitelstVa obce (něsEysu. města, něs!ské části, městského obvodu)
+9!ě+99.P9q,99qŤ9il++9T.., ,......
okles . FFj+!.-yi,s!i!. . . . . . . . . . ,
konaných ve dnech (dne) . 19 : 19 , . , . 11 , 19 : ?91Í . byly podle výsledků převzatých
od okrskových volebnich koíiisízjišLěny výsledky vo]eb v obci.
počet volebnich okrsků
PočeL okrskových ÝolebnicL komisi, kLeré předaly výsledek hlasováni
seu naň čisel vól€bnich
okrsků, jejichž výsledky nebyry Předány
počet vorébních obvodů
1
ce]kový Poče! ósob zapsanr,ch vé výpisech
vóričůá je]ich doddtků r863
ce]kóVý počet voličů, kte,ýn by]y Ýydány úřední obá]ky
941
ce]kový PočéLodevždaných úřednícb obálek
940
A) irné.ta . přij!ání zvolénÝch ěl€nů zlstr4,it€lstva:
Pořadí Jméno a přijmení
vol"lnt .trunu č. 1 1_
LuníŤ PoledĎik
věk
VELKÉ xUNČícE- naše
volebni sĚŤana č. 2 - česká sťrana sociálně
Milan Kubin
1.
volební stŤana č. 3 - Ano plo Kunčice
1.
Michal Pavlita
vír Majelek
2. '
3.
Richářd Macura
l.
2,
3.
4.
]_
sl!ánač.4-xřesťanská
Toí,ášEŤubiš
Dn
ié
2.
3.
1.
201
53
l.
161
42
1.
2,
229
225
NAšE BESKYDY
MaŤkéra MénšikoÝá
Zdéněk strnadé]
straoá č. 1 - VELKÉ KUNČICE - naše tŤactíce
427
390
358
22o
65
2.
725
38
l.
162
32
3?
33
2.
3,
l.
267
- sdlužení
stŤana č. ] - "NEZÁVIs!Í 201o"
Mlchaelá Šebelová
2l5
- československá
6L
240
3.
50
1.
60
4.
57
5_
srrana č. 5 , Komunistická sčlana Čech
B) Júénaa PříjD.ni náhradníků:
Pořadí Jméno a Přijmeni
1.
52
45
43
Eva Žurková
volebni sť!ána č. 6 1 .
David Foj tík
volebni
r.
2.
]]-
a demoklalická
Pořadí na HL póčéthlasů
233
23a
Věk Pořadí na
Kamir Šnyta
48
39
Ludmila Knapková
51
60
HŤ,
l2l
2.
1,
4,
9,1
88
.1l
3-
59a356 sr.
č_ ]
ZÁPIS O VÝSLEDI(q VOLEB
5.
6.
Tvo češek
9.
Martin střnade1
MarkéLa Macurová
Libuše šabtatDŤová
sranislav Juračák
10
_
11.
L213.
I4.
1.
2.
3.
A.
5.
6.
1.
8.
9.
10.
11.
1213.
l4.
1.
2,
3.
5.
6.
'1.
8.
910.
11.
zAstgPttEt.srvA oBcE
Jiří Halla
1.
8.
DO
Miloslava
2.
3.
45.
6.
7.
9.
10.
slrana č. 2 - česká strana sociálně
2.
3.
13.
69
),4 .
Petr Nik€l
45
1]..
.12
Mirosrav Čajánek
60
49
38
12
68
60
37
47
30
?1
4l
Lucie Pávlitová
Kristýna Majerková
Matěj Tabach
18
2,1
22
4I
31
strana č.4 - Křesťanská
Blanka Přečková
sylva Burelová
denokŤarická unie -
!íařcé]aBy!rusová
Radin Fájkus
BalboŤá xnobová
Jaroslav l<ocinec
43
45
40
49
46
39
26
31
35
2o
komunistická strana čech a
Miloslav Hrdý
Miroslav Šlet!
Pavla Maje!ková
46
8.
9.
51
44
o}ga (ř;nková
Jan zajac
zdeněk strnade1
pavel Mikutka
50
!2l
45
24
slrana č. 3 - Ano pro Kunčlce
Rostislav Šiqut
|2.
4.
235.
6.
18
24
BoŤovec
62
85
59
51
Martin Po]ášek
!íiroslav Hlbáček
stanislav zátopek
Miroslava Mičhnóvá
petr plcha
Jiří Keňo
Jindřich
63
.70
15.
4l
Michaela Michnová
David ondryáš
55
.l6
61
qI
L€oš Řezníček
vorební stlaná č. 5
l.
39
5'l
1,2.
1_
39
5.
68.
9.
10.
11.
45
44
60
45
2a
MŤkvová
1)
58
6r
59
38
114
110
49
50
,7,
64
1,1
l0.
46
12-
65
13.
14.
15.
41
64
35
,l-
205
3,
4.
6.
89.
10.
11.
L2.
195
1,12
179
183
l62
l46
].3 6
t39
l3.
135
130
136
14.
15.
6.
1.
8.
250
247
238
232
9_
10_
11.
12.
13.
14.
15_
1_
l0.
3.
598356
243
r98
182
196
184
112
86
19
73
- stř. č.2
!q,
A.
5.
Milan
8.
910.
11.
72.
13,
L4.
1.
2,
3.
6.
,1
Fi ]gas
PeLe! HiIovský
6.
.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
74.
1.
2,
3.
4.
5,
6.
8.
9.
10.
11.
1)
zÁPts o yýSLEDKU volEB Do zAsTUPITEtslvA oBcE
3l
Danuše starová
Da]ibor chamrád
Hana chatcarzová
Alois| Miču]ka
Tomáš Graf
Kami]a FiLqásová
Jaróslav Šigut
strana č. 6 - NAšE BESKYDY - sdruženi
l(areřina NikloÝá
4l
59
68
64
63
65
58
63
38
62
Rosiis]av Hurník
50
Milan Pilnajer
Martin urbánek
A6
40
53
40
Dalibor Špaček
Lubonír kocián
Monika KunzoÝá
zuzana polášková
Monika MoLyková
46
40
6.
50
.
62
,1
8,
9,
56
61
t1.
72.
13.
14.
15.
4l
4.
107
36
33
53
2.
8.
,16
6.
48
,1
38
35
34
38
31
10_
55
Marie Pokludová
Paver šigui
46
35
6,7
23
Markéta Klímková
luclmita šlechtová
29
lucie VyviaIová
2l
32
48
41
2a
32
61
6O
49
,
9.
63
95
3_
36
sLrana č. 7 - "NEzÁvTsLÍ 2010"
Renata Klimešová
Josef chovančík
MaŤ!ina Pišová Čajánková
Tonáš Maratik
50
32
35
11.
12,
13.
14.
15,
40
21
42
42
26
21,1
10.
211
6.
137
l46
131
8.
9.
11.
141
133
165
135
121
17A
!2.
13.
14,
101
c) celkoÝý Poěet PlatnÝch hlasů Plo jednotlivé Ýolební stranY a Pro jealnotliwé
kandidáťY, hlanicé Počtu hlagů Pro z!Ěnu Pořadi kandid,íta Plo Přidělení nandálu:
vó]ébní sLrana č. 1 - VEr(É KUNČICE , naŠetradice
85,8
Počet h]asů Pro stranu: 1182, hranice:
vd,dld.Tr-ro " p,|]neni
Poj.
čísló
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
2al
Ludnila Knapkóvá
Jiři Halla
Radovan kuchař
Kami1 Šnyta
l2I
,1I
88
55
,l6
9,1
63
zjÁPIs o 9ÍSLEDKU votEB Do ZÁ§ťUPIŤELSTýÁ oBcE 1)
Irena Rybářová
Martin strnade1
9.
10.
11.
12,
13.
14.
15.
7Q
62
MarkéLa MacuroVá
tibuše Šablaturová
stanis]av JuIačák
85
59
Miloslava Mrkvová
]I]
46
volební s!Ťana č. 2 - Česká stlana sociáLně demokratická
počet h]asŮ pro stranu: 1121, hranice:
81,4
ťa, o.oal l
číslo
1,
2.
3.
4,
5.
6.
1.
8,
9.
10.
11.
L2,
13.
14.
|Ť-,ó o Pl !;,e-
i
16t
Mi]an Kubín
1L4
110
l27
česimi! kubéčka
Michae}a Michnová
49
50
Martin Polá Šek
MiŤoslaÝ Hrbáček
64
46
stanislav zátopek
,1,1
Miroslava MichnoÝá
46
Jiři
65
47
,12
Keňo
Miloslav Čajánek
64
Jindřj.ch Bořovec
]5.
Ano pro KúnČice
Volební sLrana č. 3
DočeL "d"ů pro sLlon_:
258,, 1,"1-,?|
Doi.
.ŤÁro. Pil-néni
Kdnd,oá ,čís1o
35
l89,2
1.
2,
3.
229
225
5.
6.
2l5
,l
.
8.
9.
10.
11,
12.
13,
14.
15.
195
1,12
RosLi9Lav Šigut
zdeněk slrnadel
!ucie PavliLová
Krisiýna Majerková
119
?05
183
162
746
t36
139
t35
130
136
Volebni sLrana č_ 4 - Křesťanská a demokralická unie - Československá sLřana 1idová
2'16|1
Počet hlasŮ pŤo sLŤanu: 3775, hranice:
Jméno a příjmení
Kandidáti Poř.
číslo
358
t.
Pave] Řéžníček
421
2.
Tomáš Hrubiš
390
Jan chovančik
3.
220
Eva Žuřková
4.
5s8356 - sť!. č. 4
zÁPIs o vÝstEDxU votEB Do zasTvPtEEtstvA oBcE
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
L213.
74.
15_
Btanka přečková
sylva Bu!elová
václav cochta!
1)
244
250
241
23a
Tomáš svobodá
232
Radim Faj kus
Barbora knobová
Jaloslav Kocinec
MaŤlin Hrubiš
198
Marcela Byrlusová
243
La2
196
184
l12
votebni strana č. 5 - Konunistická sllana Čech a Mořavy
Počet hiasŮ Pro stranu|
889, hranicé:
64,9
KandidáLi Poř.
Jméno a příjmeni
čt§1o
1.
2.
3.
4.
5.
6.
?.
89.
10.
]1.
L2.
13.
74.
15.
Milos]av Hrdý
Antonín Žák
Pavla Majelková
Marek Keřbér
Milan Filgas
PéLer Hi]ovský
Jan Křeoek
Danuše slařová
Dalibor chanřád
Mtróslav šřerr
Hana chatcalzová
Alois lličulxa
Gřáf
Kamila Filgasová
Jaros]av šigut
Tomáš
86
L25
13
50
40
50
62
56
61
,19
44
41
36
33
53
volebnl stŤana č. 6 - NAŠE BEsKYDY - sdruženl nezávisrýcb kandidátů
Počet hlasŮ plo stranu:
908, hr3nrce:
b6,0
(andidáti Poř.
Jméno á přijnení
Počet hlasú
člsro
1.
David Fojtík
1,62
,16
2.
Dávid slrnadel
3.
Rostlsrav Hurnik
95
4.
t(aťeřina Niklová
107
5.
Pét! Knapék
60
6.
Miran Pilnaje!
48
7.
Martin Urbánek
49
8.
Taťánd syr ková
6,1
9_ A]eš Toneěka
32
10.
DatiboŤ ŠPaček
35
11.
Lubomíř Kocián
40
12.
Mon i ka Kunzová
21
13.
zuzana Polášková
42
14.
Moni ka Molyková
42
15.
Jiří Pápiórek
26
volebni stŤana č. ? - "NEZÁVISLÍ 2010"
Počet hlasŮ plo slranu: 2488, h!ánlce
KéndidáLi Poř.
Jméno a Přijneni
čís1o
Póčet h]asů
598356
- §rr. č. 5
zÁrls o
volrB Do zAsTuPíTElsrýA óBcE
\aisLEDKU
1.
2.
3.
4.
5.
6,
?.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Michaela Šebelová
]5.
Ťónáš lrjáŤá] i k
1)
26,1
Markéťa Menšiková
zdeněk sLInadel
Renala Kllmešová
PetŤ Vrlik
Marie Pókludová
Pave1 Šigul
Markéta Klímková
233
23D
2l1
l46
137
131
141
ludnila Šlechtová
133
.]osef chovdnčík
Marlin Majer
leoš Daníček
Lucie Vyvialová
21-1
165
135
1,21,
Uá] án kova
114
101
Hodina, den, měsíc a lok vyhotovení zápisu
,Jména,
přijmeni
Počet lisLů přílohy
a
zaněstnanec obce, jejíž úřad p]ní funkci reqistračníhoúřadu:
.l.ng.. .Bqlsqe
.qisrllqY4
1) Pokud je zápis vyhoLoven jako předběžné výsledky (s 43 odst. 3 zákana a. 49l/2aal
sb,, o volbách do zastupiielsLev obcí a o zněně něklerých zákonťl), neni liskový
výstup podepsán výše uvedénýni osobami, a]e určenýn vyškoleným zaměslnancem ČsÚ:
Evidenčnl čislo písémnosti|
/y{f
uq
.
,..i!t
i
sŇATo
VYvÉŠENo
;,";; |( z,zq #ř.il],l,í,Í"ť+,iB,dne
_..,_..r....._.........;./...:.;..
ák
l.:._,.r
l,,.l;]icl, liY,i,1
jiv| lo! iena|iý liřad
bgc:,i i
L;eťnl.azlilo
Jnéno, přllmení, podpí§
5qÉ356 ,
str. č_ 6
zÁPIs o výsL5DKu volEB Do zAsTuPlŤErsTvA oBcE
1)
(městysu/ města, méstskéčásti, méstského obvodu)
okles . FrYšF!. !'i9!9!
konaných ve dnech (dne) .19,19,.;,11,19,?914. byly podle výsredků převzarých
od okrskových volebnich komisi z]ištěny výsledky voleb V obci.
zastupi]]e]sLva
cb.e
počet volebních okťsků
1
ločet okrskových volebničh nomisi, kteIé předaLy výsledek hla§ování
1
seznam čise] volebnich oklsků, jejichž výsredky nebyly Pře.iány
počet vo]ebnich obvodů
1
celkový Počel osob zaPsaných Ve VýPrsech ze seznamu voričŮ d jeiich dodar,kú 154
ce]kový počet voličů, ktérým byly Vydány úřední obálky
407
celkový počer odevzdaných úřed.ích obáLek
40,1
A) Jnéna a PříjDeni zvorených ělenů zastuPiťelstvá:
Pořadi Jméno a přijme.í
věk
Póřadi na
HL
Volební stŤana č. 1 * Komunistická stIana čech a MoIavy a nezávislých kanctidát ů
1_
VlasLa Peěenková
61
2,
I20
2.
Jaromír Běčák
5-1
6.
101
vo]ebni srřana č, 2 - Hasiči Psiruží
1.
2.
3_
1.
2,
3.
4.
6.
1.
8.
Vír
Běčák
Kaňa
R!do] f Š.llhá ř
-
?- o.. . ,:
].
4.
5.
6.
,1.
8.
9.
56
6.
57
51
44
vítězs]ava Marcaníkóvá
55
Jiří Bražina
Marie BiaLková
Jindřich
295
239
233
222
\ldsnej,
48
6?
,1.
8,1
HL
Komu.islická štrana čech á
Fa]dyna
Lukáš chýlek
JaróslaVa Uhlářová
Tomanová
169
112
čéskósloVenská s L rana
l.
Věk Pořadi na
65
38
22
33
Vlasta
191
1a,1
B) Jnéna a Příjtnení náhradDíků:
Póřadí Jméno a přij meni
2.
4l
1,
4.
9,
3.
2.
59
Mi]an Vaněk
I]ona ševčíková
slrana č. 1
164
143
115
61
křesťanská á dčmokratická unie
volební slrana č. 4
1.
Kamila ŠlěIbová
2,
PaVe] Bužek
l.
1.
2.
6.
3A
Rudolf
11
39
.12
61
3.
1.
-l
100
9l
53
55
54
.
]5
8.
9.
49
l0.
36
12
1t.
),1
5525'71
- stI
zÁPIs o vÝsr,EDKU ÝolEB Do zAsTUPITEr.§lvA
11.
7'2
-
13.
1.
2.
3.
4.
6.
,1
.
8.
10.
11.
72.
1,
2,
3.
4.
5.
6.
1.
2-
3,
6.
8.
9.
10,
1].
72,
71
]3.
86
15.
,12
Ladislav Kubala
Ladislav Pajurek
strana č. 2 - Hasiči Pstruži
Moniká kanioková
2,1
40
4l
vtadana Šamajová
Andrea Běčáková
l9
I(ateřina zbránková
29
29
Ťomáš Běčák
29
Libor Běčák
25
vác]av krkoška
Marce] Pavliska
Jana KrJrečková
28
24
2o
sLrana č. 3 - Za PstruŽÍ
Dagnar KučeŤová
Ivan
42
Haška
Květos]av Rlásek
petra Fédičová
32
L4.
33
38
5.
3.
A.
10,
1a-l
a2
8.
9.
11.
33
28
44
33
50
34
1'1
11
51
1,2 ,
13.
1A.
15.
25
8.
1,4,1
199
42
50
65
10
4A
13_
40
43
slranač.4-Křesťanská
oBcE 1)
-
11.
L2.
131
155
163
14.
15.
138
131
a denokralická unie - čéskóslovenská s!Ťana ]idová
42
51
55
Jiřina
Hrudová
Romana pešatová
52
38
23
Tere2ie Štěrbová
Ladis]av Menšík
Ester MikeskoÝá
ondřej Bužek
62
24
29
69
Anežka Hajdysová
zdenka Malková
,17
Justina Bužková
59
veťónika Glembek
6.
3.
5.
24.
8.
9.
10.
11.
L2.
13.
14.
6,1
62
59
56
54
33
50
44
34
32
29
36
39
2'1
c) cerkoÝý Poěét PlatnÝch hlasů Přo jednotlivé wolební sť!ány a Pro jédnotliÝé
kándidáty, h.anice Poětu hlasŮ Pro zněnu Pořadí kandidáta Pro Přidělení nandátu:
Vo]ební sLrana č. 1 - KomunisLická stlana Čech a Moravy a nezávísrých kandidárů
63, s
8?ó, -,a,i ,e:
Poc.- h]d_", pro sL!d,L;
KdaolodL,
oo'.
či šló
1.
2.
3.
4,
5.
6.
?.
8.
J',ro
o př i m'n
Pavel
KubaLa
Vlasla Pečenková
Pétr Macula
Jindřich Faldyna
],ukáš Macura
Jaromir Běčák
Jan opravi1
],ukáš chýl e k
póčétht asů
91
12a
100
53
55
101
54
35
55257]
- srr. č.2
zÁPIs o 9isr.EDKU volEB
9.
10.
11.
12.
t3,
14,
]5_
Do zr\sllirPIŤELs|!vÁ
Martin Běčák
Jarosláva Uhlářová
Mi]an Pečenka
vlasťa Ťomanová
1,2 ,
13.
14.
15.
vít
6.
8.
10,
11.
12.
13,
14.
42
3,1
32
33
]1|0
Běčák
1,64
143
Monika kanioková
B2
11
107
115
51
33
28
11
Rudolf Šřubář
Andlea Běčáková
kaleřina zbránková
v]adana Šanajová
riboř
Běčák
Tonáš Běčák
václav KřkoĚka
44
33
50
Marcel Pav]iska
34
Jana kurečková
vo]ební slrana č. 3 - za Pstxuži kŤásnější
Po-él |]ásŮ plo , !,dru|
2tA , 1..n_cel
Tmeno a Pi,jTel]
Kdndid;| j
Poř.
čis]ó
1.
Milan vaněk
2.
3.
4,
49
36
A]ena Bial kóvá
Ladislav Kubala
tadis]av Pajurek
vo]ební strana č. 2 - Hasiči PsLruží
PoiA, hlds.] Plo 5,,é-,:
,0b]| n!an_i,el
d.ndid;Li
Poi,
JŤe-o . ói ljl -, l
čis]ó
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
oBcE 1)
vítězslava Marcaniková
Itona Ševčíková
Jiří Bražina
25
2aa,2
295
191
222
239
169
I,12
Daqnar KuČeŤová
Martin Závodný
157
].4-1
233
799
131
Kvělos]av K]ásek
155
163
138
] 31
volební strana č. 4 křesťanská a denokralická unie - čéskos]ovenská
Počet hlasŮ Pro stranu:
757. hranice:
55.0
Kandictáti Poř.
Jménó a příjmeni
Počet
čísló
1.
2.
kamiia Štěrbová
4.
Romana pešatóvá
8,
56
62
54
5525'1'1
- štr-
áPIs o
5.
6.
'.8.
9.
10.
11,
12.
13.
14.
t5.
vÝ[email protected] vor,EB Do zAsTuPíTELstvA oBcE 1)
Jan Hruda
Petra Fedičová
Pave] Bužek
Terezie ŠtěIbová
Ladis]av Menšík
EsLer Mikesková
ondřej Bužek
Anežka Hajdysová
59
6,1
?5
33
50
44
34
32
zdenka Malková
Justina Bužková
29
36
Véroniká Glembék
Hodina, den. měsíc a xok vyhotovení zápisu
Jnéna, přijmení
a
zaměstnanec obce,
Počet 1istů pří]ohy
jejíž úřad plní funkci leqisLračníhoúřadu:
1) Pokud je zápis vyhotoven jako předběžné výs]edky (s 43 odst. 3 zákaí\a č. 491/2aa1
sb.. o vo}bách do zastupiťe]stev obcí a o zněně někte!ých zákonů) , není tiskový
výstup podepsán výše uvedenýmr osobani, ale určeným vyškoleným zamě§LnanceŤí ČsÚ|
Evidenčníčíslopisemnosti:
ň(f
lu+
§Ňlro
vYVĚŠENo
l'll] 9,f,Í #§i,Ú"
| /!,, l: .|:,h-..,.. .., '-.i,tli:ť"l:l;,-V!í;- -*- -".r"r
_^:|
.. -
úie,Jníraziil(o
JrrÉio. přiimeii, podplB
552577
, str. č. 4
zÁPIs o \aÝstEDKU votEB Do zAsTUPíťELsTvA oBcE
1)
Ve volbách do 2astuPitelstva obce (městysu/ městaI měslské čá5ri, městského obvodu)
.. ókré. - FIÝge!. !q-9!9!
F.ý++i!!.99q.999T?Yi9i. , . , , .
konaných ve dnech (dne) .19,19,.:.11,19,?9ll. byry pódle výsledků převzatých
od okrskových volebnich komisí z]išLěny výsledky voleb v obci.
počet vo]ebnich okrsků
PočeL okrskových volebních konisí, kleré předaly výsledek hLasováni
seznam čí5e]vo]ebních okrsků. jejichž výstedky neby]y předány
počeťvo]ebnich obvodů
vo]ičůa je]rch dodarků
celkový počet osob zaPsaných ve výPrsech
počet
voličŮ, kte!ým byly vydány úřédníóbá]ky
celkový
celkový počei odeVzdaných úředních óbálek
10
10
1
8112
3808
A) irnéna a Pří[email protected]í zworeDých člénŮzastuPit6lBtva:
věk
Pořadi Jnéno a příjmení
volební strana č. 1 - kře§ťanská a demokratická unie Českosloven§ká s!rana 1idová
1,
Radím Petr
Al
1.
526
2.
tenka Go]uchová
52
9.
4,13
Volební strana č. 2 Česká strana sociálně demokratická
Micha] Mi]ata
35
1.
2 _
Miroslav Milata
61
1.
6,
540
505
Volebni střana č. 4
1 .
Ivo Vantuch
3.
32O
ANo 2011
46
volební strana č. 5 - NEzÁvIsLí
1.
Marie firachová
vo]ební strana č. 7 komunistická srrana čech
t.
DagmaŤ Kozáková
2
Járómír D!ábina
1.
2.
3.
4.
6.
,1
.
8.
9.
10.
11.
12-
stŤana č, 8 , PRo
Helena pešatová
435
50
62
63
1.
3.
442
1,
3.
2,
2268
5.
15'1,1
3?0
FRÝDLANŤ
55
46
36
48
26
Blanka.luchelkoÝá
63
52
42
25
52
33
167 0
16 61
1597
6.
1622
1588
1510
8,
9,
1c.
150 2
1468
1l.
!48"l
t483
5a
volební slŤana č- 10 ,sdruŽení nezávrsrých kandidátů Frýd]antu. Nové
5,]
lA.
vlasr:ibor Kónečný
1,
B) alínéna a Příjúenínáhfadníht:
Pořadí Jnéno a příjmeni
329
vék pořadi na Hl
598143 slr, č. 1
ZAPIS O \,YSIEDKU volEB Do zAsŤt PIŤELSTVA oBcE 1)
1.
2.
3.
4.
strana č. 1 - Křesťanská a demoklatická unie
Leoš Brantá1
35
l1.
18.
19.
1.
2.
3.
4.
6-
1.
8.
9.
10,
11.
12.
13,
1,A.
15.
16.
1,1 ,
18.
19.
1.
2,
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
12.
2.
3.
462
46I
408
405
393
38
46
44
57
6.
1.
8.
9.
10.
11.
12,
13.
14.
15.
16.
českosrovenská
4a
3,1
26
MaŤian Bařtoněk
Jindřiška Binarová
o]ivie
337
64
Lech
cupaL
62
68
31
3.
2.
10.
1,
9.
11.
12.
68
somrová
33
Drahos]ava Kubenková
Ťomáš Žáčik
61
32
18
41
Jiřina cvlková
Michaela Bányácská
60
25a
265
249
2a8
481
A,1o
441
438
476
4D,1
356
388
345
295
296
].3.
14.
15.
324
2a3
296
263
262
239
222
16.
I,1 -
18,
19.
2a.
21-
66
49
10.
1,
58
13.
4].
51
26
33
4a
26
5,1
Markéta Dřizgoýá
2a3
190
2Q11
lumír Kaňok
stanis]ava večeřová
!udnila Kokšová
VlasLimi] Matějka
,Josef Liška
Radim zajíc
6,1
39
39
70
Břetis]av KoUa]ik
sLrana č. 4 _ ANo
Jiří Pěgřin
2a2
324
2a2
16.
1?.
18.
19.
2a.
8.
34
,]iří
29,7
].5 .
4l
33
Jaromir Pajť1
Marťin (udělka
Gabřiera
13.
14.
21,.
stlana č. 2 - Česká stlana sociálně
Jaroslav Hovjacký
sianistav
341,
1,2.
57
66
šiefánia pavlasková
359
335
,7-
11_
,14
Kudě]ková
]85
6.
35
45
63
65
Jan KŤopáČ
Jaros]av Butoxa
-
4A
51
34
He]ena Liberdová
8_
10
25
35
314
310
2.
6.
309
213
264
239
236
8.
9.
22,7
4.
23a
245
]1.
225
12-
14.
598]4]]
L9,1
-
2L3
št. _ č
ziiPIs o
\aÍsr.EDKU voLEB Do ZASTUPITELSTVA oBcE 1)
14.
37
15.
16.
30
xanila kudelová
36
Radka kubačáková
7,1 .
18,
31
29
Miros]av JDche]ka
19_
60
52
stŤana č.5 - NEZÁVISLÍ
1,
2.
3,
4.
5.
6.
1.
8.
9.
10.
11.
12.
13 -
14.
15.
16.
1,1 .
18.
19.
20.
1.
23_
4,1
44
4-1
Radoslava konečná
Renata Pavlíková
Antonie Matějová
A]éxandra Štv!Lňová
Petra
,
Po],áchoÝá
He]ena Fizia Keddanová
zdeněk zaj íc
],ucie Hoffnanová
Pelr Rybář
51
41
50
45
4a
42
40
51
34
44
33
42
A2
Ivo Tyleček
42
46
Pav]ina Húblová
43
strana č. 7 - Konunistická sLrana Čech a Moravy
svatopluk Masopust
68
42
Jana Klinundová
46
A2
6.
,1.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14,
15.
16.
KareL U]čák
1rma Pa!chanská
Kvěioslava Michá]ková
Emília MasopusLová
lraroslav velička
Ivana schváIcová
1,1 .
oldřich Moris
staníslav Mačurá
1,9.
Ja!os]av Koždoň
18.
1.
2.
3.
4,
5.
69
48
33
BIonislav Režňák
Danuše Pavllsková
BronrslaV seov
Jaro51av Hanskut
|J2
6?
48
4-1
58
14
,1,1
Bohuslav Molek
stiana ě. 8 - PRo
6,1
44
lr3
.1I
FRÝDLANT
51
63
38
43
54
15
Ia2
_
16.
175
168
I718.
164
182
1,9.
2a.
21.
179
196
1,
9.
393
311
2.
2a.
3.
5.
6.
245
23A
183
152
181
151
,1.
2l2
8.
10.
11.
12.
13.
116
161
L62
173
138
1,4 -
15
135
150
153
-
16.
17.
18.
19.
71,1
136
141
2\.
10.
42-
347
32l
313
281
6.
26,1
25A
249
244
8.
9.
11.
12.
13
249
24,1
253
-
14.
2,15
15.
16.
17.
18.
19.
262
23l
239
2o3
242
186
2a.
27.
13.
14,
15.
16.
17 598143
14,12
14,13
1435
1423
13,12
- 5tr.
č
zÁPIs o \aýsLEDKu voLEB Do zA§TgPITEr§TvA oBcE
6-
8.
40
66
v]adimír Šlefek
57
53
1)
18.
19.
1316
2I.
l21a
l32a
l243
2a.
Volebni stlana č. 10 - sdružení nezávislých kandidátů Frýdlantu/ Nové Vsi
1,
2.
3.
Bohumi1 Dolanský
1,7 ,
18,
l9.
2a-
3,1
.
4I
Rostis]av Velička
55
5.
6.
1.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
4l
2.
1.
6.
5.
53
40
51
31
36
pavel václavinek
Milan Fajkus
cti!ad Váčlavínek
42
24
49
,7A
Vladiinír skotnlca
vít Tofel
Marian sa!inský
stanis]av
Pave] Ráňa
38
23
26
47
Poppek
4I
29
,14
,1
3a2
2,1a
258
250
229
2al
3_
4.
8.
9.
10.
11.
12,
13.
15.
16.
175
150
136
l6,7
160
136
7,1l
160
l26
l7.
139
106
109
18.
19.
2a.
l32
2\.
1,22
c) celko\.ý PočétPlatných hlasů Plo jédnotliÝá wolební stlany a PŤo jednodiwé
kedid.á,ty, hřanice Poětu hlaBů Pío z&ěnu Pořadí kanatialáta Plo Přialěléni Dandáťu:
volební strana č. 1 křesťanská a denokratická unie - českos]ovenská strana 1idová
Počet hlasú pro stranu: ?333, hranice:
3a3,9
Xanctldáti Poř.
Jméno a příjnení
Počet hlasú
čísro
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
74.
15.
16.
1,1 .
526
Leoš BIan!á
462
L
408
4,13
393
341
33?
297
Marian Bartoněk
Jindřiška BinaroÝá
2a2
324
Helena Liberdová
1,9.
2l.
štefánia pavtasková
2a.
385
359
335
405
Lénka Go]uchová
Jaroslav Butora
o1ivie Kudělková
18.
461,
volebni slřana č. 2 - česká sLrana sociál!ě
2a2
2a3
258
265
249
208
denóklarická
5
9814
3 - stI. č. 4
ZÁPIS O \/ýSLEDKU VOLEB
Pocet 'rl.s] p.o s ,dnuI l46t, )ldni'.I
qa-d,dá,i
Poý.
heno . Př,jn-n_
čís1o
Mlchat Mi la ta
1,
DO
zAsTuPítElstvA oBcE
390,5
1)
počet hta sli
540
2.
3.
4.
stanislav
cupa1
Jarosrav Hóv]acký
416
438
481
6.
Miros]av MiLaťa
Micha] Janeček
505
356
a.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
44,1
4,1o
388
Martin Kudělka
Gabriela sonrová
Jiří
4a7
345
295
296
324
Lech
Dřahoslava (ubenková
2a3
296
15 -
16.
1,1 ,
18.
19.
2Q.
Břetislav Kowá]ik
263
262
239
222
Jiřina cviková
Michaela Bányácská
190
Ýolební strana č. 3 , oBČANÉsPoLU - NEzÁvIsl,Ť
164, hranice:
45,1
Počet,h]asŮ pró střanu:
Jmé1o d P:l_me1]
randioáLj Poř.
čísLó
Vladimír Filippi
1.
3.
4.
Maliin
Bosák
59
33
36
Ivana Dvorská
36
volební srrana č. 4 - ANo 2011
Po,-L a,'j p'ó s l"nU| 48'6, nl.nlce:
líÁnó é P,,Jíé|
xardidá_číslo
254,7
,
1,
2.
3.
stanislava večeřová
Vlastimil
Mdtěj ka
6.
8.
9.
10.
1t.
12.
13.
14.
15.
t6.
1,1 .
Josef Liška
Jiří
Pěgřím
Ludmilá Rokšová
Marké!a Dří29ová
t(anila (udelová
Radká K!báčáková
310
309
320
264
239
236
238
245
22,1
314
225
\91
2,13
213
La2
175
168
164
598143,
slr. č- 5
ziiPís o ÝÝSIEDKú voLEB Do zAsTIrPIlELstvA oBcE
!e!r Rozehnal
19.
2a.
Miroslav.ruchelka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
L4.
15.
16.
11
.
19
-
18.
2a.
2I.
1)
1a2
1,19
196
21, .
volebni slrana č. 5 _ NEZÁVlslÍ
PočeL hlasů pro stranu: 4199, hranice:
Jméno " Př,jm-ni
KdnojoéL Doř.
čís1o
@
2l8,9
Tvo Hudeček
Tomáš Goldmann
Renata pavlíková
Antonie MarějoÝá
Alexandra Štvrlňová
perra po]áchová
Helend Fizia Keddanová
zdeněk zaj íc
Lucie Hoffnanová
Pe!r Rybář
Tvo Ty]eček
Pavtina Húblová
Radoslava Konečná
Dana pelriková
393
245
183
435
l52
181
151
272
311
116
161
162
173
138
135
150
153
1,11
136
234
L4I
vo]ebni stlana č, 6 Nezávislý směr s PodPorou PlrátŮ
15?,3
Počet h}asů Pro stranu: 301rl hlanice:
Jmeno d Pj l,mFn.
Kdnd-d.r1
číslo
1-
2.
3.
4,
5.
6.
1.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
299
134
Miroslav Pavelka
l44
156
Lúdmila Krautóvá
129
125
kateřina kubenková
153
l32
Jiří Milata
lubonír Halamíček
Filip
133
153
152
l24
Bačák
vácLava křkošková
742
148
130
109
165
1,6.
1].
18.
19_
olqa Vlkojanová
104
139
116
2a.
21.
130
59814
3 - 5tť.
@
zÁPIs o ÝÝSLED!ú voI;EB Do zAstuPltE',sltI. oBcE
Vo]ebni strana č. ] - Konunisťická stlana Čech a Moravy
Póče! hlasŮ Pro stlanu: 5710. hranice:
29a,7
-'el o a P, l_ménl
1anoro;!'
čís1o
1.
2.
3.
4.
6.
,1
.
8.
9.
10.
11.
1,2 ,
13.
14.
15.
16.
1"1 ,
Dagmar Ko2áková
287
26]
Bronislav Režňák
254
249
244
Kare] U]čák
svaLopluk Masopus!
34,7
Trma parchanská
249
xvě!oslava Michálková
Emília MasopusLová
Jaroslav velička
Petř Menšík
Ivana schvarcová
2l,
Jaróšlav
2 4,1
253
2,15
262
231,
235
239
2o3
Bohuslav Molek
242
Koždóň
PRo FRÝDLANT
volební sLřana č. 8
)l /.?, h-áni.é:
DočeL 1-1asů p_o s!-d.U:
vá,d,oárj
]-é,o d Dir,'meni
čísló
1.
Helena Pešalová
2.
Jan Nečas
3.
Radin Něnec
14.
15.
16.
1? 18,
19.
20.
27.
32),
A]eš PešaL
otdřich Moris
stanislav Macuřa
4.
5.
6.
?.
8.
9.
l0,
11.
12.
442
313
370
Jana KlimundoÝá
Jaromír Drabina
zdeněk kira
18.
19.
20.
1)
1663,2
2268
16 61
1670
1597
oLga Adánková
Iom;š M"gr Usek
Marie
15'1,1
l622
Čupová
B,. - \d |Ucle]kova
René závacta
Tofráš Kubala
1588
1510
l5a2
v1 ós d, Ž:del
David Pavliska
Jindra Hik]ová
D-,Uše Pa /-_s^oVd
PaV]a Burá
14 68
l4B,1
1483
7412
l413
Radek cimaLa
Bronislav Šedy
Jarostav Hanskut
1435
1423
1312
Petr vróbel
t
Pave] svoboda
V]adiníI Šlefek
Tomáš Blahuta
Volební strana č. 9 občanská demoklatická
Poael n1.5 pro sLra,U: , J00. nldnic.:
Kandidati Poi.
Jm-J o d přljn-nl
číslo
316
r320
\243
119,9
598143 str. č. ?
1.
2.
3.
4,
5.
6.
1.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1,1 .
18.
19.
20.
2L.
zÁPIs o vÝs',EDr(U ÝotEB Do zAstt Plt8Í.srvA oBcE
vavřinec pečinka
Ectuard Vizna!
Jaros]av.reřábek
Miros]av Goluch
Petr orlík
Jo§ef Tonánek
JaŤos]av Rozkyda]
Jana Blahutová
Jířt Mořkovský
Blažena Břaunsteinová
s!anislav
JrrŤok
otga Kubalová
Jaroslav Břažina
zdeněk ub]íř
věra PřokoPová
vojtěch Pečinka
Doninik Kudělásek
Petr Prokop
1)
226
101
103
104
185
92
96
l02
16
21,1
l26
103
91
75
105
73
107
94
81
66
,1,1
volébní§lrana ě. 10 - sdluženínezávisrých kandídáEů Fřýdlantu, Nové vsi a
Počel hlasŮ Pro slranu: 3836, hlanicé:
2oo,2
.rnéno a příjrnent
Kandidáti Poř.
Počet hla§ťl
Lubna
čís1o
1.
2.
3.
4.
5.
6.
vladan Wiej
Bohuni1 Dolanský
Róstislav velička
250
258
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Pave1 václavinek
uilan Pajkus
150
,1.
1,7 .
18.
19.
20,
21a
302
201
175
crirad václavínék
Rare1 Bogar
vlastibor xonečný
vladlniř skoLnica
vil Tofe]
Ma!ian saťinský
RichaŤd cah]ík
stanis]av PópPek
229
136
76,1
160
136
171
329
160
1,26
139
106
r09
l32
!22
598]43
- str. č- 8
aiPrs o
\aísr.EDKu voIiE]B Do zA§TuPIrElsTvA oBcE 1)
20:40 hod., 11.10.2o14
měsíc a lok vyhotovení zápisu
.rména, přijftení a
zaměstnanec obce,
Poče! ]is!ů přílohv
podPisy:1)
jejíž úřad plní funkci regislračníhoúřadu:
zaměstnanec českéhostatistlckého úiadu: .4a.r.i.e .rya.y{á.qil9ye
.
.
ke'/-a
,/
/-
1) Pokud je žápis vyhotoÝen jako předběžné výsledky (§ 43 odst. 3 zákona č. 491/2oo1
sb.. o volbách do zastupite]sťev obcí a o zněně někteťých zákonŮ). neni liskový
výstup podepsán ýýšéuvedenými o§obani. ale uťčenýnvyško]€nýn zaměsťnancen čsů|
Évldenčníčísloplsemnos§;
/s7l /0/!
598143
- sL!,. č. 9
J4*'
Ý/8
zÁPIs o
\aíSLEDKU
zas!upitelslva
votEB Do zAsTupíŤEr,stve ogcE
1)
části, městského obvodu)
Frý4e!. !+.s!FF.., ........
konaných Ve dnech (dne) 10-10- - 11.10.2014 -,,.,,r __,._,.
l, _,\ /ys edii pl,\ /- \ ,'
od okIskových voLebních kómisí 2jištěny výs]edky Voleb v óbci.
obce (měsLysu, města. měsiské
, ...e_
.
?oče! vo]ebních okrsků
ročet oktskových vo]ebnich komisí, které předaly Výsledek hlasování
sežnam číservolébních ókrskŮ, jejlchž výsLedky nebyly předány
počet vorebních obvodů
voličůa jejich dodátkú
cerkový počet osob žapsaných ve výPisech
ce]kový počet voličů. kte!ým by]y vydány úředni obálky
ce]kový počet odevzdaných úředních obálek
A) ;rDéna a Pří[email protected]í zÝorených čl6nŮ zastuPitelstva:
věk
Pořadí ,héno a příjmení
Vo}ební srrana č. 1 - občanská demoklatická stlana
t.
Marék ŠPok
2.
Kare1 Kavka
volební slrana č. 2 - Komunistická sLrana
1.
Mi]an Beneš
Alois vxána
2.
3 František Ďu!čík
Čech
vo]ební stlana é. 3 - "za naŠiobec"
vradimír Kut}vaš!
1.
svatoP]uk Běrský
2.
3.
David Fiedoř
Vólební střana č. 4 - sTARosTovÉ A NEzÁVIslí
Ladislav Gu!ecký
t.
2,
3.
Vlastini]
Nohe1
Tvétá kóčiánová
2
2
1
1528
83,1
837
pořadí ná Ht póčet htasů
43
62
1.
2.
2a4
.17
1.
2,
6.
195
1.
2.
3.
222
8.
3.
2.
263
267
60
6,1
55
35
37
59
49
49
1,29
1,19
175
2o6
!92
258
251
42
Vólebni slrana č. 5
}.
?.
3.
"ZA oŽTVENÍ JANovIc - sd.Užen1 nezavislych kandrc]atů"
10.
232
5l
Taťána Němcová
223
45
Hana Kinlová
l21l
35
Gablie]a Mi]otová
B) Júénaa Příjn6ní náhladníků:
Pořactí Jméno a příjmení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
8,
strana č. 1 - občanská demokra!ická slrana
Vendula Matoušková
Marie Janáková
Marek El iáš
Na!aša Dedková
soňa Lážová
MichaL stepáňuk
Věk Pořadí na
51
30
36
48
48
23
50
23
HT,
I29
3,
108
98
I1z
6,
1.
8.
92
98
9.
99
78
t0.
5Q,1423
zÁlls o
\aislEDKU votEB Do zAsTUPTTE],slltvA oBcE 1)
9.
10.
11.
55
43
43
52
),2.
13,
1.
3.
.1Q
srrana č. 2 - Konunistická
39
66
Anna kubačáková
57
65
6.
7.
8.
36
41
40
],ukáš Míček
2,1
9_
10.
11.
12..
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2,
3.
4.
5.
6.
,1
6A
65
1,ukáš P]ánička
Miřoslav Hovjacký
RosLislav Rarenovský
Dagnra! Magdoňová
Božena sko!nicová
1-
2.
3.
4.
5.
6,
a.
9.
zdeněk Pospíši1
Daqmar ŽitnikoÝá
Ludmila kaňoková
165
3.
4.
8.
9.
11.
12.
13.
ll2
45
5.
6,
35
60
56
48
43
40
36
43
8.
9.
10.
72.
13.
14.
15.
69
6]
60
55
42
A9
A4
43
.73
oŽ,
110.
l6A
t56
139
101
107
100
1,26
a1
84
1a5
36
- "zl
94
11.
33
sLrdnd č.
81
_
15.
53
sTARosTovÉ A NEzÁVtsLÍ
Kani] sku]ina
14
80
lA6
60
Ivana Dvořáková
.
8.
9.
10.
11.
119
15.
21
Helena Mo]itorová
šárka Godovčíková
Ilóna Magdoňová
13.
50
srrana č. 3
v]adimír kostura
la2
12.
1,4,
vtadimíra Juříčková
stranač.4 -
lt.
184
1,12
158
168
180
l32
1"12
125
105
1,62
140
1.
4.
242
223
218
189
6.
9.
10.
11,
12.
13.
14.
15.
12L
146
726
175
140
118
100
vFNj jANoJr. - sdruženínezávlsrých kandidátŮ||
39
43
35
39
34
3,1
45
3,1
6_
2.
3.
5.
8.
9.
11.
186
L64
140
139
156
l22
150
744
]]]
5a1423 - sLI. č.
zÁPís o ýísiEDKU voLEB Do zAsTUPITELstvA oBcE
10.
11.
Markéra !rokopová
36
39
!2.
41
1)
lI2
l25
13.
14.
15.
I29
c) célkoýý Poěeť PtatnÝch hlasů Plo jednouivé volébnístřany a Přo jednotliýé
kandidáty. hranice Počtu hla§ů Pio zúěnu Pořadi kaídidáta Pro Přidělení nandátu:
volební sťrana č. 1 - obČanská demokrátická srrdna
l24|3
Poče! hLasŮ pro slranu: 1?03, hranice:
Kdncl:dé,
ooř.
čislo
1.
2.
3.
4.
5.
6,
].
8.
910.
11.
12.
13.
14.
15.
rrpno o p"I np|
i
Marek Špok
284
vendula Matoušková
108
129
129
98
Marek E] iáš
I12
92
98
sóňa Lážová
Micha1 stepaňuk
99
]8
l02
80
119
8].
94
Vo]ební sLřana č, 2 - Konunistická st.ana Čech a Molavy
148,5
Počet h]asů Pro stIanu: 2036, hranice:
Doi.
|méno
pl
a
l,nen.L
fdndidaE,
č ís1o
1.
Mi]an Beneš
2.
3,
4.
5.
b.
7.
8 9,
10 .
11.
12.
13.
14.
15.
Alois
VŤána
Pavta Adamcová
'(a,d.o"L
čís]o
1
2
3
4
139
156
175
165
101
107
fron sei DJrcik
MarLin Zdralek
Eva Jašurková
Pet! Gola
an Pavelek
lukáš Miček
Kazimír Marek
I64
Mi]
100
726
Anna Benešová
8,1
Jaromír Ko ž uch
vladimira Juřičková
vladimí! Kutlvašr
svatóp]uk BěIský
Lukáš Pláni čka
Mi
roslav Hóvjacký
7,19
ll2
Jana zdralková
Anna KDbačáková
Volebnl slrana č. 3 - "za naŠi obec"
2 0), hldn,,-:
Pocel h]ds', p]o,!-d,U:
meno d plr ne-|
195
84
I46
),a2,6
222
2a6
1,92
184
L12
5a1423
- .Lf. č. ]
zi{Pls o výstEDxu votJEB Do zAsTUPITEtstvA oBcE
6.
8.
9,
10.
11.
12,
13.
14.
15
_
Ros!isfav Ra]enovský
Dagnar Magdoňová
Božena skotnicová
He]ena Mo]itorová
Radovan Garba
česrnírRečka
Jalomí! GéŤyk
Ivana Dvořáková
Marie Muroňová
Monika Krupová
1)
158
168
180
l32
1,12
185
725
105
162
140
Volební stIáná č. 4 - sTARosTo\rÉ A NEzÁVTsrÍ
2a6|a
Počei h]asr] pŤo slranu: 2831. hřanice:
Jméno a příjnení
Kandldári Poř.
čísló
1.
2.
3.
4.
vlastinil Nohe1
vladinír kostura
6.
lubonír sukač
,1
.
8.
9.
10.
].1 .
12.
13.
14.
15.
2A2
Tveta kociánová
Ladislav Gulecký
šářka Godovčíková
I]ona Magdoňová
Lukáš Borovský
Dušan Bigas
(amiI skulina
258
26I
223
25!
189
2Ia
263
l2l
l46
l26
1?5
140
11a
100
votební slrana č. 5 - "zA oŽIvENÍ JANovIc - sdruženínezávislých kandidáiů"
1,71,, 6
PočeL nldsů Pro sLlanu: 2344. n!anj ce:
Jméno a Přijmeni
KandidáLi Poř.
č ísló
211
1.
Gabriela Milotová
2.
3.
4.
5.
6.
,7.
9.
10,
11.
12,
13.
14.
15.
zdeoěk Po5Píši1
Milos]av Greš]
Hana Kinlová
Dagfrar Žitníková
Ludni]a Kaňoková
Taťána Němcová
Jana Gř2ynková
Daniel vařecha
Markéta Prókopová
Radin Masný
l64
140
139
156
186
223
122
150
232
1,44
111
112
L25
!29
50,1423
- slr. č. 4
@9
zÁrts o vÝstEDro voLEB Do zAsŤuPItElsŤvA oBcE
1)
Hodina, den. něsíc a Ťok vyhotovení zápisu
Jména, příjmení a Podpisy:1)
zaměs!nanec obce, jejíž úřád
Počeť]istů Přílohy
Plní funkci registračního úřadu:
4-,/L,z
1) Pokud je záPis vyhotoven jako Předběžné výsledky (s 43 odst. 3 zákona č. 491/2001
sb., o volbách do zasiuPilelslev obcí a o zněně něklerých zákonů). není liskový
výstup PodePsán výše uvedenýni osobani, ale uŤčeným vyškoleným zaměstnancem čsÚ:
Eviděnčn| čl5lo pisemnos§:
ruf
a,lt
vÝvĚšENo
onu y'y'
/o- !o,/?
sŇATo
M̧TsKÝ úŘAd§
FRYrJLANT lÝAD
osŤRAw6l.-----------
odbor vnitřnich véci a
dňad
JďÉno, pllimenl, podpB
507423
- šLř. č. 5

Podobné dokumenty