Centrální maznice vzduchu EL 20, EL 25, EL 40, EL 50 Central air

Komentáře

Transkript

Centrální maznice vzduchu EL 20, EL 25, EL 40, EL 50 Central air
Centrální maznice vzduchu EL 20, EL 25, EL 40, EL 50
Central air lubricator Series EL 20, EL 25, EL 40, EL 50
velikost G 3/4“, G 1“, G 1 1/2“, G 2“
G 3/4“, G 1“, G 1 1/2“, G 2“ Sizes
PouÏití
Use
pfiístroj na pfiimazávání stlaãeného vzduchu olejem, zejména pro dlouhá potrubí
Device for compressed air oil adding, namely for long pipes
Smû‰ovací pomûr
Mixing ratio
pfiímo úmûrn˘ nastavenému tlakovému rozdílu
Directly proportional to the set pressure difference
Konstrukãní materiály
Construction material
slitiny Al, mosaz, polykarbonát, olejivzdorná pryÏ, skeln˘ laminát
Al alloys, brass, polycarbonate, oil-resistant rubber, glass-reinforced laminate
ZpÛsob pfiipevnûní
Method of fixation
za pfiívodní otvory, za otvory upevÀovacích úchytÛ
By inlet openings, by fixation grips openings
Pracovní poloha
Working position
svislá, nádobka dole
Vertical, tank down
Jmenovit˘ pfietlak PN
PN nominal overpressure
0,6 MPa
0,6 MPa
Pracovní rozsah
Working range
0,03 ÷ 1 MPa
0,03 ÷ 1 MPa
Rozsah tlakové diference
Pressure difference range
0,02 MPa ÷ 0,1 MPa
0,02 MPa ÷ 0,1 MPa
Teplota okolí
Surrounding environment temperature
+5°C ÷ +60°C
+5°C ÷ +60°C
Teplota média
Medium temperature
+5°C ÷ +60°C
+5°C ÷ +60°C
Pracovní médium
Working medium
filtrovan˘ stlaãen˘ vzduch tfi. 10 dle âSN ISO 8573-1
Filtered compressed air Class 10 according to âSN ISO 8573-1
Klimatické provedení
Climatic product type
N2 dle âSN 038805
N2 according to âSN 038805
Velikost ãástic olejové mlhy
Oil fog particles size
0,2 ÷ 2 µm
0,2 ÷ 2 µm
DoplÀování oleje
Oil adding
je moÏné bez pfieru‰ení pfiívodu vzduchu
Possible without air inlet interruption
PouÏívan˘ olej
doporuãené oleje s viskozitou tfiídy VG 32 ISO 3448
(32 mm2.s-1 pfii 40°C) nebo olej obj. ã. KY 8766
Recommended oils viscosity Class VG 32 ISO 3448
(32 mm2.s-1 under 40°C), or oil order No. KY 8766
Oil used
âi‰tûní nádobky
Tank cleaning
nepouÏívat kyseliny, zásady, chlorovaná rozpou‰tûdla a aromatické uhlovodíky
Do not use acids, bases, chlorinated solvents and aromatic hydrocarbons
ROZDÍL TLAKÒ V ZÁVISLOSTI NA PRÒTOKU
DIFFERENCE OF PRESSURES IN DEPENDENCE ON PASSAGE
SCHÉMA PRO INSTALACI / INSTALLATION DIAGRAM
0,01 MPa
0,03 MPa
0,05 MPa
0,1 MPa
Typ
Pfiipojovací rozmûr G
Jmenovitá svûtlost DN Jmenovit˘ prÛtok Qmin
Type Connection dimension G Nominal clearance DN Nominal passage Qmin
EL 20
G 3/4“
20 mm
100 N dm3.min-1
EL 25
G 1“
25 mm
100 N dm3.min-1
EL 40
G 1 1/2“
40 mm
200 N dm3.min-1
EL 50
G 2“
50 mm
200 N dm3.min-1
Jmenovit˘ prÛtok Qmax Kapacita nádobky
Nominal passage Qmax Tank capacity
3 300 N dm3.min-1
2,5 dm3
5 500 N dm3.min-1
2,5 dm3
3
-1
17 000 N dm .min
5,0 dm3
3
-1
17 000 N dm .min
5,0 dm3
Hmotnost
Weight
10,3 kg
10,0 kg
18,4 kg
18,0 kg
Obj. ãíslo
Order No.
23 408 246
23 101 165
PB 15449-020
PB 15549-020
2.4.010
IX. 2001
EL 20, EL 25, EL 40, EL 50
Typ/Type
EL 20, 25
EL 40, 50
A
545
608
B
180
250
C
187
225
Náhradní díly a pfiíslu‰enství / Spare parts and accessories
Nádobka s odpou‰tûním EL
189 292 9137
Tank with EL draining
Ochrann˘ kryt nádobky EL
189 292 9136
EL tank protective cover
Manometr G 1/4“
268 165 2277
G 1/4“ manometer
PruÏina regulaãní
23 405 310
Control spring
D
160
198
NádrÏ
Tank
Filtr
Filter
PruÏina
Spring
Membrána
Membrane
E
35
46
F
45
45
H
115
150
I
180
225
23 405 295
189 292 9348
189 292 9347
J
18
13
K
344
340
Trubka komplet
Complete pipe
KrouÏek 160 x 170 x 1
160 x 170 x 1 ring
Olej
Oil
L
40
72
M
6
6
N
90
115
O
115
161
23 405 297
189 223 0431
KY 8766
23 405 307
2.4.011
IX. 2001

Podobné dokumenty

Válce RD s blokovacím zařízením

Válce RD s blokovacím zařízením 0,25 MPa at cylinder working range of 0 ÷ 0,7 MPa 0,3 MPa pfii pracovním rozsahu válce 0,7 MPa ÷ 1 MPa 0,3 MPa at cylinder working range of 0,7 MPa ÷ 1 MPa

Více

Maznice vzduchu DL, CL

Maznice vzduchu DL, CL svislá, nádobka dole / vertical, cup down

Více

Válce PS s blokovacím zařízením

Válce PS s blokovacím zařízením Teplota okolí Surrounding environment temperature

Více

LOC-LINE - ATM hydros

LOC-LINE - ATM hydros Nitril (Buna N) – uzávûr • otoãením ventilu o 90° dojde k jeho uzavfiení

Více

zde - Solární plachta na bazén

zde - Solární plachta na bazén 12 V s pfiipojovacím kabelem 1,5 m, v˘vodkou na kabel + záslepkou namísto v˘vodky a nastavovací tyãinkou koncov˘ch poloh 1 x pfiíslu‰nou teleskopickou tyã 4,4 m, 5,4 m nebo 7,1 m 1 x sáãek s kotvícím...

Více

rady VS 17 - 21

rady VS 17 - 21 nasávaného vzduchu pro su‰iãku: +35 °C, okolní teplota: +25 °C. Pro 13 bar model, maximální cílov˘ pfietlak je 12.8 bar s limitem 13 bar v odlehãení. ** V˘konnost a v˘kon mûfieny v souladu s ISO 1217...

Více

V 317.50

V 317.50 é·‡ÚÌ˚ Í·ԇÌ˚ ËÒÔÓθÁÛ˛ÚÒfl ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â Ó·‡ÚÌ˚ı ÔÂÂÍ˚‚‡-˛˘Ëı ÂÎÂÏÂÌÚÓ‚ ‰Îfl ÊˉÍËı ÚÓÔÎË‚ (ÌÂÙÚË, ·ÂÌÁË̇, ÍÂÓÒË̇) ‚ „ÓËÁÓÌڇθÌÓÈ ˜‡ÒÚË ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰‡.

Více

Rada VS 25-40 Sroubové kompresory

Rada VS 25-40 Sroubové kompresory • Pfiesné pfiizpÛsobení poÏadavkÛm na vzduch a tlak • Není zapotfiebí pfietlakování • Rychlá reakce na zmûny tlaku • ·irok˘ regulaãní rozsah • Zabezpeãení síÈového tlaku bûhem vypnutí kompresoru

Více

1/4 - noma.cz

1/4 - noma.cz A size of the device is selected principally so that the air amount flows through the compressed air treatment devices with possible minimum loss of energy. However, this requirement makes sense on...

Více