výroční zpráva 2008 - BOHEMIA WERBUNG sro

Komentáře

Transkript

výroční zpráva 2008 - BOHEMIA WERBUNG sro
R O Č N Í Z P R Á VA S M P C Z
SMP CZ ANNUAL REPORT
2008
OBSAH
TABLE OF CONTENTS
Struktura roční zprávy za rok 2008 je zcela odlišná od ročních zpráv z předchozích let. Dává si za cíl seznámit čtenáře
kromě nezbytných číselných údajů hlavně s celkovou šíří druhů činností a stavebních oborů, v nichž skupina SMP
CZ působí. Prostřednictvím důležitých vedoucích pracovníků rekapituluje úspěchy jednotlivých týmů i celé společnosti – jsou zde všechna získaná ocenění v roce 2008.
The structure of the Annual Report for 2008 is completely different from the annual reports in previous years.
Its objective is to inform its users, in addition to the required facts and figures, about the overall breadth of the types of
activity and construction specialisations where the SMP CZ Group operates. Through key managers, the Report recounts
the successes achieved by the individual teams and the entire company, mentioning all the awards won in 2008.
MOTTO / MOTTO
2
NAŠE VIZE / OUR VISION
3
PROFIL SPOLEČNOSTI / COMPANY’S PROFILE
4
SLOVO PŘEDSTAVENSTVA / BOARD OF DIRECTORS´ STATEMENT
8
PRIORITY SPOLEČNOSTI / OUR PRIORITIES
9
PEČUJEME O HISTORICKÉ PAMÁTKY / WE CARE FOR HISTORICAL MONUMENTS
12
STAVÍME A OPRAVUJEME MOSTY / WE BUILD AND REPAIR BRIDGES
16
PROVÁDÍME PODZEMNÍ STAVBY / WE DO UNDERGROUND CONSTRUCTION
18
PODÍLÍME SE NA ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY VOD V TOCÍCH / WE CONTRIBUTE TO THE IMPROVED QUALITY
OF WATER IN WATERCOURSES
20
POMÁHÁME ZABEZPEČOVAT PITNOU VODU / WE HELP TO PROVIDE DRINKING WATER
24
PODÍLÍME SE NA OBNOVĚ ELEKTRÁREN / WE PARTICIPATE IN POWER PLANT RETROFITS
26
VYRÁBÍME PREFABRIKÁTY / WE PRODUCE PREFAB PARTS
30
CHRÁNÍME OBCE PROTI POVODNÍM / WE PROTECT MUNICIPALITIES FROM FLOODS
32
PROVÁDÍME ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE / WE BUILD REINFORCED CONCRETE STRUCTURES
36
ZHOTOVUJEME OCELOVÉ KONSTRUKCE / WE CONSTRUCT STEEL STRUCTURES
38
PŘEDPÍNÁME ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE / WE PRE-STRESS REINFORCED CONCRETE STRUCTURES
42
CHRÁNÍME OBČANY PROTI HLUKU / WE PROTECT CITIZENS FROM NOISE
44
REKULTIVUJEME A OBNOVUJEME KRAJINU / WE RECLAIM AND RENEW LANDSCAPE
46
ZAMĚSTNANCI SPOLEČNOSTI / COMPANY EMPLOYEES
50
SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST / CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
52
KAM SMĚŘUJEME / OUR DIRECTION
54
EKONOMICKÁ ČÁST / FINACIAL SECTION
56
SKLADBA STAVEBNÍCH PRACÍ V ROCE 2008 / COMPOSITION OF CONSTRUCTION WORK IN 2008
57
POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU (V TCZK) / ACQUISION OF TANGIBLE
AND INTANGIBLE ASSETS (TCZK)
57
VÝVOJ STAVU AKTIV 2008 (V TCZK) / BALLANCE OF ASSETS (TCZK-NETT)
58
OBRAT SKUPINY (V MIL CZK) / GROSS TURN-OVER-GROUP SMP CZ (MIL CZK)
58
ČISTÝ ZISK SKUPINY (V MIL CZK) / AFTER TAX-PROFIT-GROUP SMP CZ (MIL CZK)
59
PRŮMĚRNÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ / AVERAGE NUMBER OF EMPLOYEES
59
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH / CASH FLOW STATEMENT
60
ROZVAHA / BALANCE SHEET
61
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY / PROFIT AND LOSS ACCOUNT
62
KONTAKTY / CONTACTS
64
1
MOTTO
MOTTO
„Být společností, která je pro partnery volbou jistoty. Jistoty odpovědnosti,
odborné erudice, technické úrovně a zdatnosti, nasazení a přímočarého
směřování k cíli, kvality a citlivého přístupu k okolí a lidem.″
″To be a company that represents a level of Certainty for its partners: The
certainty of responsibility, expertise, technological standard and capability,
involvement and straightforward pursuit of goals, quality, and a sensitive
approach to the environment and people.″
2
NAŠE VIZE
OUR VISION
Patřit v oborech dopravních, vodohospodářských a průmyslových staveb
mezi nejvýznamnější a z pohledu zákazníků nejžádanější stavební společnosti
v České republice.
Podporou růstu a rozvoje aktivit ve Slovenské republice vytvářet předpoklady
pro možnost stanovení obdobných cílů.
To be one of the premier and preferred construction companies in the
Czech Republic in the fields of traffic, water management, and industrial
construction.
To pave the way for the possibility of setting similar goals in the Slovak
Republic by way of supporting the growth and development of activities
there.
3
PROFIL SPOLEČNOSTI
COMPANY’S PROFILE
HISTORIE
SMP CZ – společnost, jejíž kořeny sahají až do roku 1953, kdy byl u n. p. Stavby silnic a železnic založen speciální
závod pro inženýrské konstrukce z předpjatého betonu. Ten se orientoval hlavně na výstavbu mostů a právě předpjatý
beton umožnil veliký pokrok při zavádění nových mostních technologií. Ve firmě je vedena kronika, kde jsou zachyceny
všechny stavby od založení společnosti až po dnešek. Je to téměř dva tisíce staveb, postavených po celém území České
a Slovenské republiky, ale také v Německu a dokonce i v Egyptě.
Po reorganizaci podniku se jako závod 2 n. p. Stavby silnic a železnic podílel na významných inženýrských stavbách
a rozvoji mostních technologií. K osamostatnění pod novým názvem Stavby mostů Praha došlo k 1. 4. 1990 a od 5. 5.
1992 je podnik akciovou společností. První rok nového tisíciletí byl i rokem změny názvu akciové společnosti Stavby
mostů Praha na SMP CONSTRUCTION, a. s. Ve druhé polovině roku 2005 proběhla přeměna společnosti SMP CONSTRUCTION, a. s., na společnost SMP CZ, a. s. Jediným současným akcionářem je mezinárodní skupina VINCI, divize
Construction, část Filiales Internationales.
SOUČASNOST
Dnes je SMP CZ multioborovou stavební společností, která má divizní oborové členění. Společnost tvoří 6 divizí,
z toho 5 výrobních. Poslední – šestou - divizí je vedení společnosti (Divize 9). K Divizi 1 - Dopravní stavby postupně
přibyly Divize 3 - Podzemní stavby a specializace, Divize 5 - Vodohospodářské stavby, Divize 7 - Ocelové konstrukce,
mechanizace a doprava. Nejmladší je Divize 8 - Průmyslové stavby, která v současné době prožívá největší rozvoj. Naše
divize se dělí na střediska, která mají buď regionální působnost (Divize 1, 5, 8), nebo jsou členěna profesně, tzn. že
každé středisko vykonává určitou specializovanou činnost (Divize 3, 7).
SMP CZ zaměstnává více než 800 zaměstnanců a její působnost je prakticky po celém území České republiky. Mezi
nejvýznamnější vlastní základny patří Beroun, kde se především vyrábí ocelové konstrukce, a je centrem řízení mechanizace a dopravy, dále Brandýs nad Labem, kde sídlí v samostatných areálech dceřiná společnost SM 7 a historická,
stále modernizovaná Prefa (zde je i výrobna výztuže). Třetí důležitou základnou jsou Nučice – areál, kde sídlí středisko
mající na starosti skružový materiál (podpěrné konstrukce mostů), bednění, lešení apod.
Naše společnost je držitelem systémových certifikátů managementu kvality podle ISO 9001, systému enviromentálního managementu podle ISO 14001 a systému managementu BOZP podle ISO 18001. Plnění způsobilosti jsme schopni
prokázat rovněž certifikátem Systému certifikovaných stavebních dodavatelů.
SKUPINA
SMP CZ má dvě dceřiné společnosti, ve kterých je 100% akcionářem – SM 7, a. s., a Stavby mostov Slovakia, a. s.
Stavební společnost SM 7, a. s., byla založena na konci roku 1995 společností Stavby mostů Praha, a. s., s cílem vybudovat specializovanou firmu zabývající se předpínáním betonových konstrukcí. V průběhu roku 1996 společnost SM 7
začala spolupracovat s mnichovskou společností Dywidag Systems International GmbH (DSI), úspěšně působící v oblasti předpínacích systémů po celém světě. Vyústěním této spolupráce bylo v roce 1997 uzavření licenční smlouvy, podle
které se SM 7 stala licenčním partnerem společnosti DSI pro český a slovenský stavební trh, a je tudíž plně zodpovědná
za zavádění předpínacích systémů Dywidag na tomto teritoriu. V rámci organizační struktury DSI je činnost společnosti
SM 7, a. s., koordinována zastoupením v Rakousku - DSI Salzburg. Možnost využívání celého sortimentu předpínacích
systémů Dywidag umožnilo SM 7 rozšířit její působení do mnoha oblastí stavebního trhu.
Hlavními činnostmi jsou závěsné systémy mostů, předpínání betonových konstrukcí, geotechnika (horninové kotvy),
injektáž kanálků a dutin, hydraulické zvedání konstrukcí a prodej materiálu.
V SM 7, a. s., pracuje 85 zaměstnanců a její působnost je po celém území České republiky a prostřednictvím
organizační jednotky i na Slovensku. Obrat společnosti v roce 2008 byl téměř 230 mil. Kč.
Akciová společnost Stavby mostov Slovakia (SMS) byla založena v roce 1997 a má jediného 100% vlastníka, a to
SMP CZ. Zpočátku se společnost orientovala především na sanace a opravy menších mostních konstrukcí. V posledních
pěti letech SMS významně posílila jak v objemu produkce, tak v oblasti personální. V současné době provádí novostavby
mostů, rekonstrukce a opravy mostních a inženýrských staveb a dodávky speciálních mostních technologií. SMS nyní
patří mezi nejvýznamnější slovenské mostařské společnosti. V současné době zaměstnává téměř 50 osob a její obrat
v roce 2008 byl 400 mil. SKK.
4
PROFIL SPOLEČNOSTI
COMPANY’S PROFILE
THE PAST
SMP CZ’s history dates back to 1953 when the state enterprise Stavby silnic a železnic, n. p. (Road and Railroad
Construction) formed a specialised branch for utility structures of pre-stressed concrete. It focused primarily on building bridges and pre-stressed concrete allowed for great progress in introducing new bridge technologies. The company keeps a corporate chronicle that captures all projects from the company’s formation to today. This means almost
two thousand projects built all over the territories of the Czech Republic and Slovak Republic as well as in Germany
and even as far as Egypt.
Following the company’s restructuring, the company operated as Závod 2 of Stavby silnic a železnic, n. p. and
participated in major utility projects and in the development of bridge technologies. The company was spun off under
the new moniker Stavby mostů Praha as of 1 April 1990, and since 5 May 1992 the firm has been a public limited company (akciová společnost). The first year of the new millennium marked a change of the company’s name from Stavby
mostů Praha to SMP CONSTRUCTION, a. s. SMP CONSTRUCTION, a. s. transformed to SMP CZ, a. s. in the latter half
of 2005. Currently, its sole shareholder is the VINCI international group through its Construction division, section Filiales Internationales.
THE PRESENT
SMP CZ today is a diversified construction company with divisions based on specialisation. The company consists of
6 divisions, 5 of which are production. The sixth division is the company’s management (Division 9). Division 1 – Transportation Construction – was gradually joined by Division 3 – Underground Construction and Special Works, Division
5 – Water Management Construction, and Division 7 – Services. Division 8 – Industrial Construction is the youngest
division and is currently experiencing the most rapid development. Our divisions are subdivided into centres, which either operate regionally (Divisions 1, 5, and 8), or are structured by profession, which means that each centre conducts
a specific activity (Divisions 3 and 7).
SMP CZ employs more than 800 people and its operations are virtually nationwide, all over the territory of the
Czech Republic. Its major facilities are in Beroun where steel structures are manufactured and where a transportation
and machinery management centre resides, and in Brandýs nad Labem where the SM 7 affiliate is located on separate
premises along with the historical, constantly upgraded Prefa plant (which includes a reinforcement manufacturing
plant). The third major base is in Nučice – the site of the centre in charge of the centring equipment (bridge supporting
structures), falsework, scaffolding etc.
Our company is the holder of the ISO 9001 systemic quality management certificate, the ISO 14001 environmental
management system, and the ISO 18001 OHSAS certificate. We can also demonstrate our competence with a certificate
issued pursuant to the Certified Construction Contractor System.
THE GROUP
SMP CZ has two wholly-owned subsidiaries – SM 7, a. s. and Stavby mostov Slovakia, a. s. SM 7, a. s. was founded
by Stavby mostů Praha, a. s. at the end of 1995 with the aim of building a firm specialised in pre-stressing concrete
structures. In the course of 1996, SM 7 started to cooperate with the Munich-based Dywidag Systems International
GmbH (DSI), a successful global pre-stressing system contractor. The cooperation resulted in the execution of a licence
agreement in 1997, under which SM 7 became DSI’s licensed partner for the Czech and Slovak construction markets
and is fully responsible for the deployment of the Dywidag pre-stressing system on the territory. Within DSI’s organisational structure, SM 7, a. s.’ business is coordinated by the Austrian office, DSI Salzburg. The possibility of using the
entire Dywidag pre-stressing system range has allowed SM 7 to expand its operation into many fields of the construction market.
The core business includes bridge suspension systems, concrete structure pre-stressing, geotechnical engineering
(rock anchors), channel and cavity injection, hydraulic structure hoisting, and sales of material.
SM 7, a. s. employs 85 people and operates throughout the Czech Republic and, via its organisational unit, in Slovakia as well. The company’s turnover in 2008 was almost CZK 230 million.
The PLC Stavby mostov Slovakia (SMS) was formed in 1997 and has a sole 100% owner, SMP CZ. The company
initially focused on redevelopment and repairs of smaller bridge structures. Over the last five years, SMS has grown
significantly in terms of the volume of production and human resources. It currently builds new bridges, retrofits and
repairs bridges and utility structures, and supplies specialised bridge technologies. SMS is now one of the most important Slovak bridge companies.
It currently employs almost 50 people and its turnover in 2008 was SKK 400 million.
5
PROFIL SPOLEČNOSTI
COMPANY’S PROFILE
ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SKUPINY SMP CZ / ORGANISATIONAL STRUCTURE OF THE SMP CZ GROUP
Generální ředitel
CEO
Výkonný ředitel
Executive Director
Obchodní ředitel
Commercial Director
DIVIZE 1 / DIVISION 1
Dopravní stavby
Traffic Construction
Administrativně-finanční ředitel
Administrative / Financial Director
DIVIZE 3 / DIVISION 3
Podzemní stavby a specializace
Underground Construction and Special Works
Personální ředitel
Human Resources Director
DIVIZE 5 / DIVISION 5
Vodohospodářské stavby
Water Management Construction
Ředitel správy dceřiných
společností
Subsidiary Administration Director
DIVIZE 7 / DIVISION 7
Ocelové konstrukce, doprava a mechanizace
Steel structures, transportation
and mechanization
SM 7
DIVIZE 8 / DIVISION 8
Průmyslové stavby
Industrial Construction
SMS
SMP CZ / SMP CZ’S
SMP CZ, a. s.
Evropská 1692/37
160 41 Praha 6
ORGÁNY SPOLEČNOSTI / GOVERNING BODIES
Představenstvo / Board of Directors
Předseda / Chairman:
Místopředseda / Vice-chairman:
Členové / Members:
Prokura / Prokurist:
Dozorčí rada / Supervisory Board
Předseda / Chairman:
Členové / Members:
6
Jean-Louis Choulot
Martin Doksanský
Jan Jech
Dame Ndiaye
Ladislav Urban
do 30. 4. 2008 / until 30 April 2008
Vojtěch Janoušek
od 1. 5. 2008 / from 1 May 2008
Vladimír Brejcha
Dame Ndiaye
Václav Krauz
Eric Abadie
Rainer Beisel
Eric Zeller
Olivier Mathieu
Josef Richtr
PROFIL SPOLEČNOSTI
COMPANY’S PROFILE
VEDENÍ SPOLEČNOSTI / COMPANY’S MANAGEMENT
Generální ředitel / Chief Executive Officer:
Výkonný ředitel / Executive Director:
Administrativně-finanční ředitel /
Administrative / Financial Director:
Obchodní ředitel / Commercial Director:
Ředitel správy dceřiných společností /
Subsidiaries Management Director:
Personální ředitel / Human Resources Director:
Martin Doksanský
Václav Krauz
Ředitel
Ředitel
Ředitel
Ředitel
Ředitel
Antonín Brnušák
Luděk Borový
Jan Freudl
Pavel Panuška
Milan Vyhnis v. z.
Jiří Bažata
divize
divize
divize
divize
divize
1
3
5
7
8
/
/
/
/
/
Division
Division
Division
Division
Division
1
3
5
7
8
Director:
Director:
Director:
Director:
Director:
Dame Ndiaye
Jan Jech
Vladimír Brejcha
Pavel Kameník
do 30. 9. 2008 / until 30 September 2008
od 1. 10. 2008 / from 1 October 2008
DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI / SUBSIDIARIES
SM 7, a. s.
Zápy 267
250 01 Brandýs nad Labem
ORGÁNY SPOLEČNOSTI / GOVERNING BODIES
Předseda / Chairman:
Členové / Members:
Vedení společnosti / Management
Ředitel / CEO:
Ekonomický náměstek / Economic Deputy:
Technický náměstek / Technical Deputy:
Obchodní náměstek / Sales Deputy:
Výrobní náměstek / Production Deputy:
Představenstvo /
Board of Directors
Vladimír Brejcha
Jiří Daňhelka
Miloš Šimler
Dozorčí Rada /
Supervisory Board
Milan Kyndl
Milan Mikuláš
Dame Ndiaye
Jiří Daňhelka
Milan Mikuláš
Miloš Šimler
Antonín Plánička
Milan Kyndl
STAVBY MOSTOV SLOVAKIA / STAVBY MOSTOV SLOVAKIA
Stavby mostov Slovakia, a. s.
Janka Kráľa 11
974 01 Banská Bystrica
ORGÁNY SPOLEČNOSTI / GOVERNING BODIES
Předseda / Chairman:
Členové / Members:
Vedení společnosti / Management
Ředitel / CEO:
Vedoucí výr. odd. / Head of Production Dept.:
Vedoucí ekonom / Head Economist:
Představenstvo /
Board of Directors
Rastislav Kán
Milan Maťuga
Jana Kánová
Dozorčí Rada /
Supervisory Board
Dame Ndiaye
Vladimír Brejcha
Václav Krauz
Rastislav Kán
Milan Maťuga
Mária Pitlová
7
SLOVO PŘEDSTAVENSTVA
BOARD OF DIRECTORS’ STATEMENT
Vážení obchodní partneři, dámy a pánové,
právě jste otevřeli Roční zprávu SMP CZ za rok 2008. Ve zkratce bychom chtěli zrekapitulovat, jaký že ten uplynulý
rok pro naši společnost byl.
Z pohledu čísel a ekonomických výsledků byl v mnohém rokem nejlepším. Dosáhli jsme nejvyššího historického
obratu přesahujícího ve skupině 3,5 mld. Kč i nejlepšího čistého zisku po zdanění 90 mil. Kč. V oblasti obchodní objem
získané zakázky mírně převýšil objem vykázané aktivity (výkonů), čímž prakticky zůstal zachován objem zajištěné
zakázky pro rok 2009 a dále v hodnotě odpovídající počátku roku 2008.
Staveb, na kterých se v rámci celé skupiny v roce 2008 pracovalo, byl úctyhodný počet – téměř 200. Větších,
středních i menších, nicméně každá si žádá své, každé je třeba věnovat čas a energii, aby na jejím závěru naši zákazníci
byli spokojeni. A že se naše úsilí daří naplňovat, dokazuje snad i nemalý počet získaných ocenění za nejlepší stavby
roku. Jsou to výsledky činnosti každého dělníka a technika, oni jsou v konečném důsledku ti jediní, kteří dělají firmu
firmou. Za obětavou práci ve prospěch našich společností patří dík všem spolupracovníkům.
Mění se situace ve skupině VINCI CONSTRUCTION. Dochází ke zpodrobňování a zpřísňování vnitřních řídicích
pravidel, což je dílem důsledek poučení z vývoje v některých sesterských firmách ze sousedních zemí v regionu střední
a východní Evropy a dílem nepochybně i reakce na zhoršující se celoevropskou a celosvětovou ekonomickou situaci.
Při debatách o detailech řízení a aplikaci nových pravidel, došli vlastníci k podrobnému poznání systému řízení u SMP
CZ. Máme radost z toho, že toto poznání zvýšilo reputaci naší společnosti ve skupině VINCI CONSTRUCTION a přineslo
nám i příjemný a zavazující vyšší stupeň důvěry a samostatnosti.
Co nás ale zvlášť těší, je důvěra a přízeň našich zákazníků. Svou každodenní činností se snažíme dávat najevo, jak
si těchto vztahů vážíme. Děkujeme všem partnerům za spolupráci v průběhu celého minulého roku 2008 a těšíme se
na její pokračování v současnosti i budoucnosti.
Představenstvo SMP CZ
Dear business partners, ladies and gentlemen,
You have just opened SMP CZ’s Annual Report for 2008. Allow us to briefly sum up what the year was like for our
company.
In terms of figures and results, this was the best year in many respects. We achieved the highest historical amount
of turnover in excess of CZK 3.5 billion on the Group level as well as the best net profit after tax of CZK 90 million. In
sales terms, the volume of the contracts awarded slightly exceeded the volume of activity posted (performance), which
in fact resulted in the same volume of contracts secured for 2009 and in a value equal to early 2008.
The entire Group worked on an impressive total number of projects in 2008 – almost 200. The projects varied in
size, large, medium-sized, and small, but each has its own demands, they all need time and energy to ensure that our
customers are satisfied in the end. And that our efforts are successful is proven by the considerable number of awards
won for the best projects of the year. These are the results of the work of every single worker and technician – at the
end of the day, it is they and only they who make the company what it is. All collaborators deserve our thanks for the
hard work to the benefit of our companies.
The situation in the VINCI CONSTRUCTION Group is changing. The internal management policies are being specified in more detail and more strictly, in part as a result of the lessons learned by certain affiliates in the neighbouring
Central and Eastern European countries and in part in response to the deteriorating European and global economic
situation. When discussing management details and the application of the new rules, the owners gained a detailed
knowledge of the management system at SMP CZ. We are pleased that this knowledge improved our company’s reputation within the VINCI CONSTRUCTION Group and earned us an encouraging and binding higher degree of confidence
and independence.
What pleases us even more is our customers’ confidence and goodwill. We try to show how much we appreciate
those relationships in our everyday work. We thank all partners for cooperation in the past year 2008 and are looking
forward to their cooperation in the present and in the future.
Board of Directors, SMP CZ
8
PRIORITY SPOLEČNOSTI
OUR PRIORITIES
Stavíme na tradicích, technickém umu, dovednostech a myslíme na budoucnost.
Naše priority jsou:
Spokojení zákazníci.
Naplňování potřeb zákazníků a jejich maximální spokojenosti dosahovat odpovědným přístupem, přímočarým
směřováním k cíli, vysokou odbornou úrovní, nadstandardní kvalitou a citlivým přístupem k životnímu prostředí.
Motivovaní a loajální zaměstnanci.
Vytvářet pro zaměstnance podmínky dlouhodobé stability a perspektivy, možnosti profesního růstu a podpory maximálních výkonů v bezpečném prostředí. Společně rozvíjet firemní kulturu a podporovat pocit sounáležitosti a hrdosti
na firemní značku.
Naplnění očekávání akcionářů.
Trvale dobrými výsledky a stabilními výkony zabezpečit růst hodnoty společnosti. Dodržovat principy a pravidla
uplatňovaná ve skupině VINCI.
Pozitivní prostředí.
Chceme napomáhat pozitivní atmosféře v české společnosti a ve světě kolem nás. Jsme připraveni podílet se
na obecně prospěšných programech. Budeme aktivní v humanitární pomoci, podpoře umění, vědy a sportovních aktivit.
We build on traditions, technical know-how, and skills, and we keep the future in mind.
Our priorities are:
Customer satisfaction.
To fulfil the needs of customers and ensure their maximum satisfaction by employing a responsible approach, relentless pursuit of goals, high professional standards, superior quality, and a sensitive approach to the environmental.
Employee motivation and loyalty.
To create conditions of long-term stability and prospects for employees, offering the possibility of professional advancement and encouraging the staff to put in their best efforts in a safe setting. To work together to develop corporate
culture and promote solidarity and pride in the company brand.
Meeting shareholder expectations.
To secure an increase in the value of the company by means of consistently sound results and stable performance.
To adhere to principles and rules applied in the VINCI Group.
Upbeat ambience.
We are keen to help generate a positive atmosphere in Czech society and in the world around us. We stand ready
to participate in good causes. We will be active in humanitarian aid and in support for the arts, science, and sport.
9
Most přes řeku Ohři v Libochovicích
Sanační dílo roku 2007
Bridge across Ohře River in Libochovice
Rehabilitation Project of 2007 Award
Petr Jelínek
vedoucí projektu
Project Manager
Most přes řeku Ohři, délky 110 m, o třech polích s vetknutými železobetonovými oblouky o rozpětí 30 m z počátku minulého
století před rekonstrukcí nevyhovoval jak z důvodu stavebního stavu, tak i svou prostorovou úpravou. Naše práce spočívaly
v odbourání vozovkových vrstev, veškerých nadobloukových betonů a též krajních opěr včetně křídel. Betonové klenby byly
po odstranění nadobloukových částí očištěny tlakovou vodou. Následná sanace spočívala v injektáži zjištěných trhlin na spodním líci klenby. Masivní pilíře v řečišti byly přespárovány. Řešením s mezerami mezi jednotlivými podpůrnými stěnami se dosáhlo
výrazného snížení vlastní tíhy nosné konstrukce rozšířeného mostu. Příslušenství mostu splňuje přísná architektonická kritéria, která
na ně byla kladena v souvislosti s nedalekým zámkem. Po celou dobu rekonstrukce byla zajištěna přeprava pěších provizorní lávkou
podél rekonstruovaného mostu. Díky sehranému týmu pracovníků byl most uveden opět do provozu za pouhých sedm měsíců.
The bridge across Ohře River Most of 110 m length, with three spans with fixed reinforced-concrete vaults of 30 m spans, built at the
beginning of the last century, was unsatisfactory before the reconstruction both due to its structural condition and its spatial arrangement. Our work consisted of removing the road pavement layers including all concrete above the vaults and removing the terminal
supports, including the head walls. After removal of the parts above the arches the concrete the vaults were cleaned by pressurised
water. The subsequent rehabilitation consisted of grouting the cracks detected on the bottom face of the vault. The massive piers in
the river bed had the joints filled anew. Through the solution with gaps between the individual supporting walls, a marked reduction
of the widened bridge’s load-bearing structure dead weight was achieved. The bridge accessories satisfy the strict architectural criteria
which were put on them with respect to the nearby castle. For the whole period of reconstruction pedestrian traffic was ensured via
a temporary pedestrian bridge led along the reconstructed bridge. Thanks to a concerted team of operatives the bridge was recommissioned after mere seven months.
PEČUJEME O HISTORICKÉ PAMÁTKY
WE CARE FOR HISTORICAL MONUMENTS
Mít příležitost podílet se na zachování kulturního dědictví po našich předcích i pro budoucí generace je zcela jistě
čest a pro stavaře, kterým je tato příležitost dána, i ohromná možnost seberealizace. Vždyť kolik profesních odborníků
z našeho oboru se může chlubit tím, že byli v dlouhé historické řadě jedněmi z těch, kteří přispěli ke zlepšení stavu
památek dochovaných po Otci vlasti – Karlu IV.
Naše společnost měla to štěstí, že jsme mohli před několika lety takřka zcela znova vybudovat unikátní dřevěný
most v Radošově na Karlovarsku, jehož základy pocházejí právě ze 14. století.
V současnosti považujeme za naprostou prioritu v opravách historických staveb pokračování Opravy Karlova mostu
v Praze. Tato stavba zahrnující rekonstrukci mostovky a kamenného zábradlí je realizována s maximální profesionalitou
a s minimálním dopadem na návštěvníky Prahy, takřka za plného provozu.
Téměř restaurátorskou opravu barokního mostu ve Žďáru nad Sázavou na důležité silnici I/38 jsme provedli
v průběhu 7 měsíců roku 2008.
Naše společnosti je podepsána i pod opravami podstatně mladších inženýrských konstrukcí. Mezi nejkrásnější opravy, které nesou náš rukopis, patří bezesporu renovace mostu v Libochovicích postaveného na počátku 20. století.
Opravy historických mostních objektů provádí divize 1 a divize 3. Jsme schopni plnohodnotně navázat na tradiční
řemeslo a um stavitelů z minulých století.
Having an opportunity to participate in the preservation of the cultural heritage passed down to us by our ancestors
for future generations is obviously an honour, and for construction companies such an opportunity has an enormous potential for fulfilment. How many professionals in our industry can boast of being part of the long historical series of those
who contributed to the improvement of historical landmarks founded by Charles IV., the ”Father of the Homeland”?
Our company was fortunate enough to have the opportunity to rebuild, almost from the ground up, a unique wooden bridge
in Radošov near Karlovy Vary, whose foundations date back to the 14th century, a few years ago.
For now, our top priority in historical landmark repairs is the continuation of the repair of Charles Bridge in Prague.
This project, which includes the retrofit of the bridge deck and stone balustrades, is being implemented with maximum
professionalism and minimum impact on the visitors to Prague, with little impact on traffic.
We completed the repair of the baroque bridge in Žďár nad Sázavou on the arterial road I/38, which was similar to
a conservation project, within 7 months of 2008.
Our company has also repaired much younger utility structures. The most beautiful repair projects showing our
signature definitely include the renovation of the bridge in Libochove, first built in the early 20th century.
Division 1 and Division 3 repair historical bridge structures. We are fully capable of following up on the traditional
crafts and skills of builders in centuries past.
12
Rekonstruovaný most v Libochovicích
Oprava Karlova mostu
Oprava Karlova mostu
Rekonstrukce mostu přes Ohři v Libochovicích
Rekonstrukce mostu ve Žďáru nad Sázavou na silnici I/37
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
Zavěšený most přes Labe u Nymburka
Dopravní stavba roku 2007 – Čestné uznání poroty
Dopravní stavba roku 2007 – Cena odborného časopisu Silnice, železnice
Suspended bridge across Labe River near Nymburk
Traffic Project of 2007 – Honorary Award of the Jury
Traffic Project of 2007 – Roads and Railroads Award professional journal
Ing. Vladimír Brejcha
autor technického návrhu
author of the technical design
Podmínkou pro řešení bylo překročení celého koryta řeky jediným polem při zachování cyklostezek po obou březích. Vzhledem
k požadavku, aby v korytě řeky nebyly umístěny pilíře, má hlavní středové pole mostu rekordní rozpětí 132 m, v současné době
největší v ČR. Záměrem bylo navrhnout přemostění, které by esteticky vhodným způsobem umožnilo překonat splavné koryto řeky
Labe a ne-vytvořilo by výraznou dominantu celému okolí. Limitující výškou byla tedy výška přiléhajících břehových porostů. Pro
přemostění byla poprvé v ČR zvolena štíhlá zavěšená konstrukce se dvěma rovinami závěsů a nízkými pylony, typ Extrados. Unikátní
byla montáž vnitřní ocelové části hlavního pole délky 52 m, která byla přivezena pod most na soulodí a přímo odtud byla pomocí hydraulicky ovládaných lanových závěsů vyzvednuta na své definitivní místo. Provoz na řece se zdržel pouhé dva dny. Děkuji autorskému
kolektivu pracovníků za vynikající technický projekt.
The solution condition was to bridge the whole river bed with a single span, while preserving the biking paths on both river banks. With
a view to the requirement for no supports in the river bed, the main central span of the bridge has the record dimension of 132 m,
presently the longest in the Czech Republic. The intent was to design a bridge which would overpass the navigable channel of the Elbe
River in an aesthetically suitable way and which would not form the marked dominant structure of the whole surrounding area. Thus
the limiting height was the height of the adjacent riverbank vegetation. For the first time in the Czech Republic for bridging a slender,
Extrados-type suspended structure with two planes of hangers and low piers was chosen for a bridge, The assembly of the inner steel
part of the main field, 52 m long, was a unique event. The part was brought under the bridge on a set of ships and it was lifted directly
from the ships to its final position with help of hydraulically controlled rope suspensions. River traffic was stopped for a mere two days.
I thank the collective of authors for an outstanding technical design.
STAVÍME A OPRAVUJEME MOSTY
WE BUILD AND REPAIR BRIDGES
Naše společnost je dlouholetým a tradičním dodavatelem novostaveb mostů i jejich renovací. Při výstavbě používáme
různé technologie s ohledem na požadavky našich objednavatelů, ochrany životního prostředí a vhodnosti z hlediska
hospodárnosti. Často se stáváme partnerem našeho objednavatele a vhodným variantním technickým řešením optimalizujeme užitnou hodnotu i cenu díla. Mezi používané způsoby výstavby patří mj. letmá betonáž, letmá montáž, výsuv
nosné konstrukce, posuvná skruž, pevná skruž, spřažené konstrukce. Při opravách a rekonstrukcích provádíme kromě
reprofilací také zvedání mostních konstrukcí a statické zesilování.
Za dobu naší existence jsme postavili a opravili stovky mostů v celé České republice. Z těch nejvýznamnějších
z minulosti si připomeňme např. most přes Nuselské údolí v Praze ze sedmdesátých let, nebo most přes Vltavu
pod Barrandovem z osmdesátých let 20. století. Za zmínku rovněž stojí třeba zavěšený most přes rybník Jordán
u Tábora realizovaný letmou betonáží v letech devadesátých.
Výstavbou mostů se u naší společnosti zabývá zejména divize 1, opravami a rekonstrukcemi mostů zejména divize 3.
V oboru dopravních staveb bylo dokončeno v roce 2008 několik významných akcí. Na dálnici D5 jsme kompletně
dokončili výstavbu úseku D5-510 mostem ve Štěnovicích. Tento mostní objekt byl úplně posledním z velkého množství
mostů na celé trase Praha-Plzeň-Rozvadov, které jsme na této dálnici realizovali. V Karlových Varech byla finálně
dokončena stavba průtahu silnice I/6 tímto lázeňským městem, tranzitní doprava je vedena samostatně a nemá žádný
dopad na dopravní infrastrukturu města. Na výstavbě Vysočanské radiály jsme dokončili dva mostní objekty a umožnili
jsme tak pokračování návazných silničářských prací.
Z dopravních staveb realizovaných naší společností v roce 2008, jejichž výstavba pokračovala a jejichž dokončení
je plánováno na rok 2009, je nutné jmenovat Výstavbu průmyslového přivaděče v Prosmykách u Litoměřic, na které
pokračovala realizace hlavního objektu - mostu přes Labe technologií letmé betonáže se středním mostním polem
o rozpětí 151 metr. Další významnou stavbou je realizace segmentového mostu na zakázce Silnice I/6 u Tisové
na Sokolovsku. Na této silnici byly v roce 2008 zahájeny stavby dalších úseků Nové Sedlo-Jenišov a Sokolov-Tisová
s naší účastí. Na dálnici D8 Praha-Ústí nad Labem, stavbě D8-805, jsme zahájili práce na segmentovém mostě
v Prackovicích.
Ze staveb realizovaných na Moravě je nutno jmenovat výstavbu 842 metry dlouhého dálničního mostu přes Husí
potok na dálnici D47 realizovaného pomocí výsuvné skruže, jehož první polovina byla dokončena v roce 2008, a podíl na
výstavbě části estakády na trase silničního obchvatu kolem Prahy v úseku 514 – most přes řeku Berounku. V rámci oprav
mostních objektů byla dokončena rekonstrukce mostu v Bečově nad Teplou, byl opraven most v Protivíně a další.
Our company has long been a traditional contractor for new construction and the renovation of bridges. When building, we use various technologies with respect to our customers’ requirements, environmental concerns and economic
feasibility. We often become a partner to our customer and optimise the utility and price of the work with a fitting
alternative technological solution. Our construction methods include free cantilever concreting, cantilever assembly,
launching gantry, travelling centring, fixed centring, and coupled constructions. When repairing and retrofitting, we
provide re-profiling as well as hoisting bridge structures and structural reinforcement.
During our existence, we have built and repaired hundreds of bridges all over the Czech Republic. To recall the most
memorable projects of the past, we can mention the bridge over the Nuselské Valley in Prague from the 1970’s and the
bridge over the River Vltava below Barrandov from the 1980’s. The cable-stayed bridge erected by means of the free
cantilever concreting method over the Jordán pond near Tábor in the 1990’s is also worth mentioning.
Division 1 primarily builds bridges and Division 3 repairs bridges. In the field of transportation, several major projects were completed in 2008. On the D5 motorway, we finalised the construction of section D5-510 with the bridge
in Štěnovice. This bridge was the very last out of a high number of bridges on the entire Prague-Plzeň-Rozvadov
stretch that we built as part of the motorway. The project of the main through road I/6 was completed in the spa town
of Karlovy Vary, with the transiting traffic routed separately without any impact on the town’s transportation infrastructure. We completed two bridges on the Vysočanská Radial Road site, thus enabling the continuation of the subsequent
roadwork.
For transportation projects implemented by our company in 2008 whose construction continued and whose completion is planned for 2009, we should mention the industrial feeder road in Prosmyky near Litoměřice, where the
erection of the main structure – bridge over the River Labe – continued using the free cantilever concreting system, utilising a central bridge span 151 metres long. Another major project is the erection of a segment bridge
on Road I/6 near Tisová in the Sokolov area. For this road, 2008 marked the start of the construction of further
sections Nové Sedlo-Jenišov and Sokolov-Tisová with our participation. We started work on the segment bridge
in Prackovice on the D8 motorway Praha-Ústí nad Labem, Project D8-805. For projects implemented in Moravia, we should mention the 842 metre long motorway bridge over the Husí Stream on the D47 motorway built
using the travelling centring method, the first half of which was completed in 2008, and our participation on the
elevated road section on the route of the Prague bypass road, section 514 – a bridge over the River Berounka.
When it comes to bridge repairs, we completed the retrofit of a bridge in Bečov nad Teplou, the repair of a bridge
in Protivín and others.
16
Rekonstrukce mostu v Bečově nad Teplou 1.
Stavba mostu na D47 u Bělotína 2.
Oprava mostu na silnici II/602 Helenín 3.
Rekonstrukce mostu ev. č. 1415-1 Protivín 4.
Stavba mostu silničního okruhu v Radotíně přes Berounku 5.
Rekonstrukce mostu na silnici II/180 Štěnovice 6.
Rekonstrukce mostu na silnici II/180 Štěnovice 7.
Rekonstrukce mostu Třebčice 8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
PROVÁDÍME PODZEMNÍ STAVBY
WE DO UNDERGROUND CONSTRUCTION
Předchůdci SMP CZ se podíleli v 60. a 70. letech minulého století na několika podzemních stavbách, jako např.
Letenském tunelu. Dále jsme se podíleli na výstavbě 1. trasy metra v Praze na hloubené stanici I. P. Pavlova. V 90.
letech minulého století jsme navázali na tuto minulost výstavbou hloubeného tunelu německých železnic na trati
Norimberk-Ingolstadt. Na počátku tohoho století jsme se prezentovali subdodavatelskými pracemi na trase metra
IV.C1 Holešovice-Ládví. Dále jsme provedli např. celou tunelovou klenbu tunelu na obchvatu Jihlavy. Podíleli jsme se
na výstavbě tunelu Mrázovka na pražském městském okruhu a na výstavbě tunelu Panenská na dálnici D8 Praha-Ústí
nad Labem-Drážďany.
Významná byla určitě i obnova pražského metra po povodních v roce 2002. Po této přírodní katastrofě jsme renovovali stanici Vltavská a přilehlé podzemní garáže Záchranné služby.
V roce 2008 jsme se v oblasti podzemních dopravních staveb spolupodíleli na dokončení a uvedení do provozu
trasy metra IV.C2 Ládví-Letňany, kde jsme realizovali práce na části tunelů v otevřených výkopech a na stanicích
Střížkov a Letňany. V tomto oboru dále pokračujeme účastí na projektu „Tunel Blanka‫ ״‬na pražském městském okruhu,
konkrétně v úseku Letné. V rámci naší části provádíme zabezpečení vybraných stavebních objektů (budov) a opět
i budujeme část tunelů v otevřených výkopech. Po zhruba dvouleté pauze vzniklé v důsledku odvolání zelených aktivistů
proti stavebnímu povolení se opět naplno rozeběhly práce na vyústění strahovského tunelu – MÚK Malovanka.
Tyto stavby v rámci naší společnosti provádí divize 3.
SMP CZ’s predecessors participated in several underground projects such as the Letenský Tunnel in the 1960’s and
1970’s. We also participated in the construction of the 1st line of the Prague Metro, specifically on the excavated I. P.
Pavlova station. In the 1990’s we followed up on this tradition with the construction of an excavated tunnel for Deutsche
Bundesbahn on the Nuremberg-Ingolstadt line. At the beginning of this century, we worked as a subcontractor for the
IV.C1 line of the Prague Metro, Holešovice-Ládví. We furthermore built the full tunnel vault on the Jihlava bypass road.
We participated in the construction of the Mrázovka tunnel on Prague’s ring road and the Panenská Tunnel on the D8
motorway Prague-Ústí nad Labem-Dresden.
The restoration of the Prague Metro after the flood of 2002 was a major project as well. In the aftermath of the natural disaster, we renovated the Vltavská station and the adjacent underground garages of the Prague Rescue Service.
When it comes to underground transportation projects for 2008, we participated in the completion and commissioning of the IV.C2 line Ládví-Letňany of the Prague Metro, where we worked on a part of the tunnels in an open
excavation and on the Střížkov and Letňany stations. In this field, we are continuing our participation on the ‫״‬Tunel
Blanka” project of the Prague ring road, specifically in the Letná area. Our assignment includes the securing of selected
structures (buildings) and building a part of the tunnels in the open excavation. After a pause of approximately two
years due to appeal of green activists against the building permit, the work on the Malovanka outlet of the Strahovský
Tunnel are in full swing again.
Division 3 of our company manages these projects.
18
Metro, úsek IV.C2 - stanice Letňany
Tunel v Jihlavě na silničním obchvatu města
Metro, úsek IV.C2 - stanice Střížkov
Metro, úsek IV.C2 - stanice Letňany
Metro, úsek IV.C2 - stanice Střížkov
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
PODÍLÍME SE NA ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY VOD V TOCÍCH
WE CONTRIBUTE TO THE IMPROVED QUALITY OF WATER
IN WATERCOURSES
Historie výstavby čistíren odpadních vod našimi předchůdci sahá až do druhé poloviny minulého století, kdy jsme
na hlavní brněnské čistírně v Modřicích u Brna provedli ovíjené předpjaté vyhnívací nádrže. Na tuto minulost jsme
navázali na počátku nového století a tisíciletí důslednou diverzifikací do vodohospodářského segmentu staveb.
V minulých letech jsme prováděli například rozsáhlou rekonstrukci vyhnívacích nádrží na Ústřední čistírně odpadních vod v Praze-Troji. Tyto nádrže byly po povodních v r. 2002 v kritickém stavu a hrozilo jejich zborcení. Dosud byly
zrekonstruovány dvě dvojice – 7, 8 a 5, 6. rekonstrukce dvojic 1, 2 a 3, 4 bude pokračovat v letech 2009 – 2010. Dalšími
referencemi z uplynulých let je např. rekonstrukce čistírny důlních vod Březno nebo rekonstrukce čistírny a kanalizační
sítě v Kolovratech.
V roce 2008 jsme dokončili rekonstrukci čistírny v Aši na Chebsku spočívající v rekonstrukci kalového a plynového
hospodářství.
Byla zahájená rekonstrukce čistírny odpadních vod ve Varnsdorfu v severních Čechách. Rekonstrukce obnáší kompletní výměnu technologické části ČOV, dostavbu jedné linky aktivačních nádrží, výstavbu nové vyhnívací nádrže a plynojemu, nové trubní a kabelové rozvody a v neposlední řadě nový ASŘTP. Tato stavba nacházející se na hranici se
Spolkovou republikou Německo významně zlepší podmínky vodního toku Mandavy i mimo naší republiku. Obdobná akce
- rekonstrukce čistírny odpadních vod byla ke konci roku 2008 zahájena v Lounech. Cílem projektu je splnění Směrnice
rady 91/271/EHS, která stanovuje limity pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových. V případě této velikostní
kategorie ČOV půjde také o zajištění odstranění dusíku a fosforu z odpadních vod. Tato stavba bude mít významný podíl
na zlepšení kvality vody v řece Ohři.
Mezi stavby, které přispějí k ochraně životního prostředí v oblasti nakládání s komunálními odpadními vodami, byla
také stavba Klatovy - čisté město, jejíž součástí byla mimo jiné také náročná rekonstrukce a zkapacitnění stávajících
kanalizačních řadů, ale i výstavba nových stok a připojení dalších městských částí i čtyř okolních obcí.
Stavby v tomto oboru realizuje divize 5.
The history of wastewater treatment plant construction by our predecessors dates back to the latter half of last
century, when we built wrapped pre-stressed digestion tanks at Brno’s main wastewater treatment plant in Modřice
near Brno. Our consistent diversification into the water management construction segment at the beginning of the new
century and millennium provided a link to this past.
Our projects in the previous years included, for example, the extensive retrofit of the digestion tanks in the Central
Wastewater Treatment Plant in Prague-Troja. The flood of 2002 left the tanks in a state of emergency and there was
a danger that they could potentially collapse. To date, two pairs have been retrofitted, 7, 8 and 5, 6. The retrofit of the
pairs 1, 2 and 3, 4 will continue in 2009 and 2010. Other references from the past include the retrofit of the mining
water treatment plant in Březno and the retrofit of the wastewater treatment plant and sewer system in Kolovraty.
In 2008 we completed the retrofit of the WWTP in Aš near Cheb; the project involved the retrofit of the sludge and
gas management facilities.
We started the retrofit of the WWTP in Varnsdorf in North Bohemia. This project includes a comprehensive replacement of the WWTP’s process part, completion of one line of activation tanks, construction of a new digestion tank
and gas reservoir, new piping and cabling mains, and, last but not least, a new automated process control system.
Situated on the border with the Federal Republic of Germany, this project will significantly improve the quality of the
River Mandava flowing out of the country. A similar project – retrofit of a WWTP – was launched in Louny towards
the end of 2008. The objective of the project is to meet the requirements of Council Directive 91/271/EEC, which
lays down the limits for the discharge of wastewater into surface waters. This particular WWTP project is of the size
that requires the elimination of nitrogen and phosphorus from the wastewater. This project will improve the quality
of River Ohře’s water significantly.
One of our projects that contribute to environmental conservation in the field of communal waste management
was the Klatovy – Clean Town project, which included the demanding retrofit and increase of throughput of the existing sewer system as well as the construction of new sewers and the connection of more municipal districts and four
adjacent municipalities.
Division 5 is responsible for projects in this field.
20
Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Aši
Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Aši
Ústřední čistírna odpadních vod Praha - zvedání vrchlíku
Rekonstrukce čistírny odpadních vod Varnsdorf
Rekonstrukce čistírny odpadních vod Varnsdorf
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
Úpravna vody Hradiště
Vodohospodářská stavba roku 2007 v kategorii staveb pro zásobování pitnou vodou, odvádění
a čištění odpadních vod nad 50 mil. Kč (cenu uděluje SOVAK)
Hradiště Water Treatment Plant
Water-management Project of 2007 in the category of potable water supply and waste water
removal and treatment projects in excess of CZK 50 mill. (the award is granted by SOVAK)
Ing. Mstislav Maťocha
vedoucí projektu
Project Head
Tato úpravna vody o výkonu zhruba 1 000 l/s je součástí podkrušnohorské vodárenské sítě. Rekonstruována byla polovina provozu, vodní linka a chemické hospodářství, a to bez přerušení chodu úpravny. Původní reakční nádrž a pískové filtry byly vybourány
a provedena nová vestavba železobetonových konstrukcí. Ručně bylo vybouráno zhruba 400 m3 železobetonových konstrukcí, které
byly taktéž ručně transportovány z objektů. Nový materiál se dopravoval dovnitř též ručně montážním otvorem velikým pouhých
2 x 3 m, v ochranném pásmu vysokého napětí. Při každé manipulaci se tedy musela elektřina odstavit a s ní samozřejmě i celá úpravna.
Potrubní rozvody jsou z nerezové oceli. Tato stavba byla první v republice, kdy byl použit drenážní systém Leopold, vyráběný v americké licenci. Úpravna má nainstalován automatický systém řízení technologických procesů, systém filtrace technologií declining rat. Dík
patří všem, kteří se na této nelehké akci podíleli a mnohdy zapotili.
This water treatment plant of ca 1,000 l/s output is a part of the Ore Mountains foot water distribution network. Half of the premises,
water line, and chemical management were reconstructed, without interruption of the treatment plant operation. The original reaction
tank and sand filters were knocked-off and the new reinforced-concrete structures were built in. Roughly 400 m3 of reinforced-concrete structures were demolished manually, which were transported from the structures, also manually. The new material was also
transported to inside manually, through the assembly opening of a mere 2 x 3 m size, in the protection zone of a high voltage line.
Thus for each handling session the electric power and of course also the whole treatment plant had to be disconnected. The piping
distribution systemss are made of stainless steel. This project was the first in the Czech Republic where the Leopold drainage system,
produced in the U.S. licence, was applied. The treatment plant has an automatic system for control of technological processes and
the filtration system with declining rat technology were installed. Thanks to all those who participated in this difficult project and were
often soaked with sweat.
POMÁHÁME ZABEZPEČOVAT PITNOU VODU
WE HELP TO PROVIDE DRINKING WATER
Prvním počinem naší společnosti v oblasti „pitné vody‫ ״‬byla v roce 2004 stavba Rekonstrukce úpravny vody Hradiště,
která je zmiňována v jiné části této roční zprávy. Díky této stavbě se výrazně zlepšila kvalita pitné vody pro domácnosti
v okresech Chomutov, Louny a Most. ÚV Hradiště zásobuje pitnou vodou cca 250 tisíc občanů. Z odborného hlediska je
významné to, že na této stavbě byl za našeho přispění poprvé v historii v České republice použit pro část filtrace nový,
moderní systém Leopold. Ten zásadním způsobem posunul vpřed technologickou úroveň a kvalitu čištění pitné vody.
Tato stavba mohla být realizována také díky prostředkům, které byly čerpány z fondů Evropské unie.
V roce 2008 jsme v tomto segmentu vodohospodářských staveb dokončili rekonstrukci filtrace úpravny vody v Mariánských Lázních. Úpravna má nyní kapacitu Qmax = 100 l/s při použití filtračního systém Leopold v kombinaci s dvouvrstvou filtrační náplní. Zároveň byla provedena kompletní výměna trubních rozvodů včetně armatur a elektrorozvodů.
Ve spolupráci s firmou ARKO jsme provedli stavební část úpravny pitné vody v Hrdějovicích, která zásobuje vodou oblast
Českobudějovicka. Pokračovaly práce na rekonstrukci úpravny vody Souš v Jizerských horách, hlavním zdroji pitné vody
pro celý Liberecký region, na jejímž financování se podílely i prostředky z fondů Evropské unie. Byla dokončena rekonstrukce filtrů, do provozu se uvedla nová kalová koncovka úpravny vody, která představuje použití nové technologie
flotace odpadní vody z procesu praní filtrů a opětovné použití recirkulátu v procesu úpravy vody.
Byla úplně dokončena akce Klatovy - čisté město. Ta zahrnuje kromě výstavby a rekonstrukce kanalizačních sítí,
o nichž je zmínka v části týkající se zlepšování kvality vod v tocích, také rozsáhlou obnovu a výstavbu vodovodních řadů
a dále rekonstrukce několika vodojemů.
Realizací staveb v celém vodohospodářském segmentu se zabývá divize 5.
Our company’s first foray into the area of drinking water was the project entitled the Retrofit of the Hradiště Water
Treatment Plant in 2004, which is also mentioned elsewhere in this Annual Report. This project resulted in a significant
improvement of the quality of drinking water for households in the districts of Chomutov, Louny and Most. The Hradiště
WTP supplies drinking water to some 250,000 citizens. From the technical viewpoint, this project is remarkable in that,
with our contribution, it is the first project in the Czech Republic to utilise the new, modern Leopold system for a part of
the filtration process. The system provided a major boost for the process level and quality of the drinking water treatment. This project was made possible also thanks to the finances drawn from EU funds.
As regards this segment of water management construction, in 2008 we completed the Retrofit of the Filtering
Process at the WTP in Mariánské Lázně. The WTP’s current capacity is Qmax = 100 l/s and utilises the Leopold filtering
system combined with a double-layer filter medium. The project also included a comprehensive replacement of piping
mains including valves and electrical lines.
In cooperation with ARKO, we delivered the structural part of the WTP in Hrdějovice, which supplies water to the
České Budějovice area. We continued working on the retrofit of the Souš WTP in the Jizerské Mountains, the chief
source of drinking water for the entire Liberecký Region, and the financing of the project included finances from EU
funds. A filter retrofit was completed and a new sludge thickener, which utilises the new floatation technology on the
wastewater coming from the filter washing process and reuses the recirculate in the water treatment process, was
commissioned.
The Klatovy – Clean Town project was fully completed. Aside from the construction and retrofit of sewer systems
mentioned in the section on improving the quality of water in watercourses, it includes the extensive retrofit and construction of water mainlines and the refurbishment of several water reservoirs.
Division 5 implements projects throughout the entire water management segment.
24
Rekonstrukce úpravny vody Mariánské Lázně
Rekonstrukce úpravny vody Souš
Rekonstrukce úpravny vody Souš
Klatovy - čisté město - Vodojem po rekonstrukci
Klatovy - čisté město - Vodojem Štěpánovice
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
PODÍLÍME SE NA OBNOVĚ ELEKTRÁREN
WE PARTICIPATE IN POWER PLANT RETROFITS
Rozšíření naší činnosti do segmentu průmyslových staveb považujeme za prioritní úspěch naší společnosti v posledních dvou letech. Navázali jsme tak na v minulosti provedené zakázky na tepelných elektrárnách. Realizace těchto
staveb se vyznačuje mimořádnými nároky na koordinaci velkého množství činností a dodavatelů napříč celým profesním
spektrem – na stavbách tohoto druhu se podílejí kromě stavbařů i strojní dodavatelé, kotláři, technologové odsíření,
chemici, dodavatelé náročných řídicích systémů, elektrotechnologií a jiní. Hodnota takových projektů dosahuje až několik desítek miliard korun.
Za významné v tomto oboru v roce 2008 lze považovat předání stavebních připraveností navazujícím technologickým dodavatelům v rámci I. etapy komplexní obnovy tepelné elektrárny v Tušimicích II, týkající se výrobních energetických bloků 23 a 24. Na této zakázce jsme realizovali část prací na obchodních balíčcích OB 5 - Strojovna, OB 4 - Vodní
hospodářství a OB 11 - Stavební část. Provedli jsme mimo jiné přestavbu železobetonových konstrukcí - turbotolic
- pod dvě 200 megawatové parní turbíny. Kompletně jsme vybudovali nové vodní hospodářství, což představovalo
výstavbu několika kruhových nádrží, čerpací, bagrovací a dávkovací stanice a další objekty. V rámci stavební části byly
zrekonstruovány budovy a provozy kotelny, strojovny, dozoren, velínu. Bylo vybudováno nové struskové hospodářství,
zrekonstruováno zauhlování, zhotoveny nové potrubní mosty, apod.
V roce 2008 jsem se začali též podílet na úpravě vodního hospodářství v Elektrárně Mělník, jejíž náplní je novostavba
dvou kruhových vyrovnávacích nádrží, čerpací stanice včetně inženýrských sítí a místní komunikace. Dále výstavba dvou
potrubních mostů, rekonstrukce bývalého objektu vápenného hospodářství na objekt kalového hospodářství a provedení zemních prací pro následnou montáž výtlačného potrubí výtlaku z jímky kalů.
Garantem těchto staveb je u společnosti divize 8.
We consider the extension of our business to the industrial construction segment to be a major success for our
company over the last two years. We have thus followed up on the thermal power station projects delivered in the past.
Projects of this type pose extraordinary requirements for the coordination of many activities and contractors across the
full range of professions – the participants in such projects include, aside from construction companies, machinery providers, boiler makers, desulphuring process specialists, chemists, vendors of sophisticated control systems, providers of
electrical equipment and many others. The value of such projects can be as high as tens of billions of crowns.
As for major projects in the field in 2008, we can mention the hand-over of completed structures to process
equipment vendors as part of phase 1 of the comprehensive retrofit of the Tušimice II power plant, which concerns
energy production blocks 23 and 24. For this project, we provided a part of the works falling under the sales batches
(‫״‬OB”) OB 5 – Engine Room, OB 4 – Water Management, and OB 11 – Structural Part. Among other things, we rebuilt reinforced concrete structures – turbine beds – that support two 200 - Megawatt steam turbines. We built the
new water management complex from the ground up, including several circular tanks, pumping, dredging and dosing
stations, and other facilities. The structural part included the retrofit of the buildings and areas of the boiler house,
engine room, supervision stations, and control centre. We built a new slag management facility, retrofitted the coal
supply, made new piping bridges etc.
In 2008 we also got involved in the modifications of the water management facilities at Elektrárna Mělník, which
includes a new erection of two circular equalisation tanks, a pumping station including utilities, and a local road. The
project furthermore includes the construction of two piping bridges, retrofit of the former lime management facility into
a sludge management facility, and earthworks for the subsequent installation of a sludge sump pressure pipe.
Division 8 of our company is responsible for such projects.
26
Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II (KO ETU II) - vodní hospodářství
KO ETU II - sila na strusku
KO ETU II - strojovna
KO ETU II - zauhlování
KO ETU II - chemické hospodářství
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
Most Chmelda – Projekt EIII-9, Přeložka silnice 1/7 Chomutov-Křimov
Stavba roku 2007 – Cena SFDI
Chmelda Bridge – Project EIII-9, realignment of 1/7 Chomutov-Křimov highway
Project of 2007 – Award of the Government Fund of Transportation Infrastructure (SFDI)
Ing. Josef Richtr
vedoucí projektu Most Chmelda
Head of Chmelda Bridge Project
Most Chmelda se skládá ze dvou samostatných mostů a nachází se na těsném úpatí Krušných hor v blízkosti podkrušnohorského
tektonického zlomu. Niveleta mostu zde dosahuje až 6% podélného sklonu a v půdorysném uspořádání se zde kombinuje jak přímá
přechodnice, tak i půdorysný oblouk o poloměru pouze 375 m. S ohledem na tak malý poloměr bylo nutno řešit nejenom podélný, ale
také velký příčný posun mostu, a to jak v dilataci, tak i v zábradlí a svodidle. Délka mostů je 675 m a nejvyšší pilíře dosahují výšky 24,5 m.
Nosná konstrukce je z 596 inovovaných segmentů o 2 x 14 polích s rozpětím až 60 m. SMP CZ je jediný zhotovitel v ČR disponující
touto ekologickou a k okolí velice šetrnou technologií. Délka výstavby byla velice krátká – jen 2,5 roku. Součástí mostu je i ochranná
pyramida u opěry. Můj velký dík patří celému projektovému týmu.
The Chmelda Bridge is composed of two independent bridges and is located in the foothills of the Ore Mountains close to the Ore
Mountains tectonic break. Here the bridge formation line reaches up to 6% of longitudinal slope and in the plan arrangement both the
direct transition curve and the plan curve of 375 m diameter only are combined. Considering this small diameter, it was necessary to
solve not only the longitudinal, but also the transverse shift of the bridge, namely both in the expansion joints and in the balustrade
and road barrier. Length of the bridges is 675 m and the highest piers reach 24.5 m height. The load-bearing structure is made from
596 innovative segments, with 2 x 14 fields of up to 60 m span. SMP CZ is the only contractor in the Czech Republic with ecological and very environmentally sensitive technology. The erection period was very short – just 2.5 years. The bridge also comprises
a protective pyramid at the abutment. My big thanks to the whole project team.
VYRÁBÍME PREFABRIKÁTY
WE PRODUCE PREFAB PARTS
SMP CZ je rovněž tradičním dodavatelem prefabrikovaných konstrukcí. Za téměř 40 let jsme v našem areálu
v Brandýse nad Labem postavili a postupně vylepšovali a dobudovávali moderní závod na výrobu betonových prefabrikátů
všeho druhu. Kromě toho je brandýská Prefa i firemním centrem výroby železobetonářské výztuže pro všechny stavby
ve smysluplných dojezdových vzdálenostech, základnou akreditované laboratoře a centrem betonářského vývoje u naší
společnosti. Výrobna má vlastní železniční vlečku a přístav na Labi.
Vyrábíme zde mostní segmenty, tyčové prefabrikáty (jako např. různé druhy mostních nosníků, prvky pro prefabrikované skelety pozemních objektů apod.), prefabrikáty protihlukových stěn, mostní římsové prefabrikáty a různé
druhy atypických prefabrikátů. Segmentová technologie výstavby nosných konstrukcí mostů je svým vahadlovým
způsobem provádění pomocí vlastního montážního zařízení v České republice naprosto ojedinělá a způsob výroby vlastních segmentů kontaktním způsobem je technologií přímo výjimečnou.
Výrobky z naší Prefy se vyznačují vysokou kvalitou, trvanlivostí a vysokou užitnou hodnotou. Vyrábíme nejen z klasického betonu, ale rovněž tak i z betonů samozhutnitelných, vysokopevnostních a používáme vláknobetony.
Naši odborníci pracují (často i ve spolupráci s ČVUT a Kloknerovým ústavem) na výzkumných a vývojových úkolech,
které nás posouvají technologicky a odborně kupředu. Rozpracováváme grantové úkoly, na některé technologie vlastníme užitné vzory. Celá výroba je dozorována již zmiňovanou akreditovanou laboratoří, jejíž renomé v odborných
kruzích je vysoké.
Prefabrikáty vyrábí a montuje divize 3.
SMP CZ is also a traditional supplier of prefab structures. In almost 40 years, we have built and gradually improved
and completed a state-of-the-art facility for the production of all types of concrete prefab products in our plant in
Brandýs nad Labem. Aside from that, the Brandýs-based Prefa plant is our company’s centre for the manufacturing
of steel reinforcement for all projects within a reasonable distance, the seat of our accredited laboratory, and our
company’s centre of concrete research and development. The plant has its dedicated railroad line and port on the River
Labe.
We manufacture bridge segments, rod-based prefab products (such as various types of bridge beams, items for
prefab carcasses of civil engineering projects etc.), prefab noise barrier components, prefab bridge ledges, and various
types of non-standard prefab products. The segment technology of erecting bridge load-bearing structures using an
arm and a proprietary assembly system is unique in the Czech Republic, and the segment production process utilising
the contact method is a completely exceptional production technology.
Our Prefa products exhibit high quality, durability, and utility. We produce them from standard concrete as well as
using self-compacting, high strength, and fibre concrete.
Our experts work (often in cooperation with the CTU and Klokner Institute) on research and development projects,
which keep us on the cutting edge in terms of production processes and expertise. We develop grant projects and are
the owners of our own utility designs for certain technologies.
The production as a whole is supervised by the aforementioned accredited laboratory with a high renown in the
experts’ circles.
Division 3 produces and assembles prefab products.
30
Prefa Brandýs - pole protihlukových stěn
Prefa Brandýs - obloukový nosník T93
Segmentový most na silnici R6 Tisová - Kamenný Dvůr
Prefa Brandýs - vaznice
Laboratorní zkouška pevnosti betonu
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
CHRÁNÍME OBCE PROTI POVODNÍM
WE PROTECT MUNICIPALITIES FROM FLOODS
Po dvou katastrofálních povodních na Moravě v roce 1997 a v Čechách a především v Praze v roce 2002 se zrychlil
proces přípravy a realizace protipovodňových opatření v městech a obcích a také na regulacích a revitalizacích vodních
toků. Mimo jiné je pro tento druh staveb určena také určitá část finanční podpory z dotací EU v období let 2007 až
2013, a to v rámci OPŽP 1.1.
Protipovodňovými opatřeními se u naší společnosti zabývá divize 5. Jedny z prvních staveb v této oblasti byly
protipovodňové ochrany stanic metra trasy C, kde jsme se podíleli na realizaci několika z nich v subdodavatelské roli.
Jako generální dodavatel jsme zrealizovali rovněž protipovodňovou ochranu Hlavního města Prahy v úseku Štefánikův
most - Karlín.
Za významnou zakázku dokončenou v roce 2008 v rámci tohoto druhu staveb považujeme výstavbu protipovodňových opatření na Střekovském nábřeží v Ústí nad Labem. Tato stavba zcela ochrání tuto dříve často povodněmi
sužovanou městskou část krajského města.
Dalším úsekem ochrany Hlavního města Prahy, jehož realizaci jsme započali v r. 2008 projektovou přípravou, je
městská část Praha 5-Zbraslav, oblast jih. V této městské části jsme se na protipovodňovém programu podíleli subdodavatelsky po celý rok 2008, a to na zvláštní části - Opatření na kanalizační síti.
Stavby, které nejsou přímo v programu ochrany proti povodním, ale které dozajista pomohou v kritických situacích
vyšších vodních stavů zvýšením retence, zlepšením současného technického stavu konstrukcí vodních děl nebo koryt
toků, jsou v roce 2008 námi realizované opravy přehrady Kamýk a nádrže Záskalská v povodí Vltavy nebo toku říčky
Třebovky ve východních Čechách na přítoku Labe.
The aftermath of two catastrophic floods in Moravia in 1997 and in Bohemia and mainly Prague in 2002 resulted
in the acceleration of the process of preparation and implementation of flood prevention measures in municipalities as
well as the canalisation and revitalisation of watercourses. Among other measures, a part of the financial support for
this project is from designated EU subsidies for the period from 2007 to 2013 as part of OPE 1.1.
Division 5 of our company focuses on flood prevention. The first projects in this field included the flood protection of
the Prague Metro Line C stations where we acted as a subcontractor for several of the stations. As the general contractor, we delivered the Prague Flood Control Measures in the section from Štefánikův Bridge to Karlín.
We consider the construction of flood prevention measures at Střekovské Embankment in Ústí nad Labem, completed in 2008, a major project in this area. This structure will completely protect this part of the regional centre, which
has often suffered from floods in the past.
Another section of the Prague Flood Control Measures, the implementation of which we commenced with project
preparation in 2008, is the Municipal District of Prague 5-Zbraslav, south zone. In this district, we worked as a subcontractor on the flood control programme throughout 2008, focusing on sewage system measures.
Our projects for 2008 that are not included directly in the flood protection plan but will certainly help at times of high
flow rates through improved retention and the improved technical condition of waterworks and/or river beds, include
our repairs of the Kamýk Dam and the Záskalská facility in the River Vltava basin, and the treatment of the riverbed of
the Třebovka, an affluent of the Labe in East Bohemia.
32
Hráz vodního díla Kamýk
Střekovské nábřeží v Ústí nad Labem - protipovodňová opatření
Střekovské nábřeží v Ústí nad Labem - protipovodňová opatření
Rekonstrukce říčního koryta Třebovky u Ústí nad Orlicí
Rekonstrukce říčního koryta Třebovky u Ústí nad Orlicí
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
Most přes údolí potoka Hačka na přeložce silnice I/7 Chomutov-Křimov
Stavba Ústeckého kraje 2008 – 2. místo
Bridge across Hačka Creek valley on the I/7 Chomutov-Křimov highway
realignment
Ústecký Region Project of 2008 contest – 2nd place
Ing. Petr Popsimov
vedoucí projektu Most Hačka
Hačka Bridge Project Head
Most Hačka je součástí přeložky silnice 1/7 Chomutov-Křimov. Do provozu byl uveden v červnu 2007. Most překlenuje velmi strmé údolí potoka Hačka ve výšce 60 m. Výstavba probíhala použitím technologie letmé betonáže o polích s rozpětím
60 + 2 x 106 + 60 m. Vůbec poprvé v ČR zde byla tato technologie použita pro konstrukci ve výrazném půdorysném oblouku
o poloměru 500 m. Nosná konstrukce spočívá na třech pilířích, které byly navrženy jako dvojice štíhlých vysokých stěn. Výška pilířů P2
a P3 je od 42,8 do 46,6 m a byly vybetonovány pomocí samošplhavého bednění ACS, po šestimetrových taktech. Pilíře jsou vetknuty
do nosné konstrukce. Třetí pilíř je vysoký pouze 14 m a s nosnou konstrukcí je spojen pomocí vrubového kloubu. Založení bylo provedeno plošně na navětralé hornině, kdy základová spára se nachází okolo 4 m pod terénem. Dokončený most je důkazem úspěšné
realizace náročné konstrukce v obtížných horských podmínkách při dodržení přísných kvalitativních požadavků a v krátkém termínu.
Děkuji celému realizačnímu týmu.
The Hačka Bridge is a part of the 1/7 Chomutov-Křimov highway realignment. It was commissioned in July 2007. The bridge overcomes the very steep valley of the Hačka Creek at a height of 60 m. The erection proceeded with the use of overhang concreting
technology, with spans of 60 + 2 x 106 + 60 m dimensions. For the first time in the Czech Republic this technology was used for
a structure with a markedly curved plan of 500 m diameter. The load-bearing structure sits on three piers, which were designed as
pairs of slender, high walls. The height of P2 and P3 piers is from 42.8 to 46.6 m and they were poured with the help of self-climbing
ACS formwork, at six-meter steps. The piers are fixed into the load-bearing structure. The third pier is only 14 m high and is connected with the load-bearing structure with help of a nick hinge. The foundation is of the flat type on the slightly weathered rock,
where the foundation bottom is about 4 m below ground level. The finished bridge is proof of the successful implementation of the
demanding structure in difficult mountain conditions, while observing strict quality requirements and a short term. I thank the whole
implementation team.
PROVÁDÍME ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
WE BUILD REINFORCED CONCRETE STRUCTURES
Základem moderního stavitelství jsou železobetonové konstrukce. Naše firma dosáhla za více než 50letou historii
využívání předností železobetonových konstrukcí mimořádných kvalit. Konstrukce se postupem času neustále zeštíhlují,
pohledové plochy jsou elegantnější a působivější. Toho je dosahováno využíváním stále modernějších systémů bednění,
kvalitnějších a vyšších tříd betonu a dodržováním technologické kázně.
Vedle tradičního know-how v oblasti mostního stavitelství se náš záběr v oblasti železobetonových konstrukcí v posledním desetiletí rozšířil i o konstrukce tunelů, podzemních objektů, vodohospodářských nádrží, přehrad a zdrží, ale
také průmyslových konstrukcí typu turbostolic, uskladňovacích sil apod. V uplynulých dvou letech vzniklo i středisko
specializované na konstrukce železobetonových skeletů pozemních objektů.
Další oblastí naší produkce železobetonů je výroba prefabrikátů v závodě v Brandýse nad Labem. Tento závod
s kapacitou možné roční produkce až 20 000 m3 vyrábí betonové prvky pro vlastní potřebu, ale i pro externí zákazníky.
Důležitým produktem Prefy v Brandýse je polotovar betonářské výztuže. Kapacita naší výroby je cca 10 000 t/rok.
Železobetonové konstrukce provádí u naší společnosti zejména divize 1 a 3.
Za významné realizované železobetonové konstrukce mimo druhy staveb patřící v rámci této zprávy do jiných částí
oborově začleněných staveb, považujeme výstavbu železobetonových skeletů budovy VZP v Hradci Králové a budovy
City centra v Chomutově.
Reinforced concrete structures are the cornerstone of modern construction. Our company has achieved extraordinary quality over the more than 50 years that the benefits of reinforced concrete structures have been used. Over time,
structures have constantly grown slimmer and their visible surfaces more elegant and impressive. This is achieved using
constantly improving formwork systems, better and higher-grade types of concrete, and observing process discipline.
In addition to the traditional bridge construction know-how, our expertise in reinforced concrete structures has
grown to include the structures of tunnels, underground facilities, water reservoirs, dams and retention facilities, as well
as industrial structures such as turbine beds, storage silos etc. over the last decade. A centre specialised in reinforced
concrete carcass structures for underground facilities was formed during the last two years.
Another area of our reinforced concrete structure production is the production of prefabricated components in the
Brandýs nad Labem facility. The plant with a potential annual production capacity of up to 20,000 m3 produces concrete
elements for our own purposes as well as for external customers. The concreting reinforcement semi-products form an
important part of the Prefa Brandýs production. Our output capacity is approximately 10,000 tonnes a year. Divisions 1
and 3 produce reinforced concrete structures at our company.
Major reinforced concrete structures outside of the types of structures covered under other industry-specific projects in this Report include the construction of the reinforced concrete carcass of the VZP building in Hradec Králové
and the City Centre building in Chomutov.
36
Most přes údolí potoka Hačka na silnici I/7 1.
Most přes Husí potok na D47 2.
Budova City centra v Chomutově 3.
Stavba mostu Nové Sedlo-Jenišov na R6 4.
Železobetonová kaple na D5 5.
Oprava „lanového‫ ״‬mostu v Praze 6.
Stavba mostu přes Labe u Litoměřic 7.
Budova VZP v Hradci Králové 8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ZHOTOVUJEME OCELOVÉ KONSTRUKCE
WE CONSTRUCT STEEL STRUCTURES
Naše společnost se zabývá také výrobou, montáží a povrchovou ochranou ocelových konstrukcí. Dlouhou řadu let
vlastníme v Berouně rozsáhlou výrobnu, jejíž produkční kapacita dosáhla v roce 2008 cca 2 500 t ocelových konstrukcí
za rok. Tento výrobní areál prošel v posledních letech významnou modernizací, rozšířením prostor a doplněním výrobních kapacit, čímž se znásobily možnosti jak co do objemu, tak i co do druhovosti výroby.
Jsme vlastníkem Velkého průkazu způsobilosti pro výrobu, dílenskou a staveništní montáž ocelových konstrukcí,
vlastníme systémové i výrobkové certifikáty.
Základem naší činnosti je výroba technologických zařízení pro realizaci vlastních staveb. Vyrábíme ocelové konstrukce
- např. ocelové konstrukce pro mosty spřažené s betonem, ocelové lávky, mosty menších rozpětí apod. Zajišťujeme
výrobu a montáž příslušenství mostů jako zábradlí, dilatace, odvodnění a záchytné kostrukce. Jsme schopni vyrábět
i jiné typy doplňkových ocelových konstrukcí v oboru vodohospodářských staveb, průmyslových i podzemních staveb.
Za významný počin v roce 2008 považujeme provedení ocelových konstrukcí při rekonstrukci elektrárny Tušimice II,
kde jsme realizovali složité konstrukce na struskových silech, provedli jsme kompletní rekonstrukce nosných konstrukcí
obslužných plošin a lávek na turbostolicích, některé části potrubních mostů apod. Vyrobili jsme a namontovali i mnohé
ocelové konstrukce na námi realizovaných zakázkách v čistírenství – např. na ČOV Varnsdorf.
Výrobou a montáží ocelových konstrukcí se u nás zabývá divize 7.
Our company also manufactures, assembles, and finishes steel structures. For many years, we have owned a large plant
in Beroun whose production capacity reached approximately 2,500 tonnes of steel structures per year in 2008. This
production facility has undergone major upgrades, expansion, and the addition of production equipment over the last
few years, which has multiplied its capabilities in terms of both the volume and scope of production.
We are the holder of the ‫״‬Big Certificate of Qualification” for the production and shop and site assembly of steel structures,
and we own system and product certificates.
The cornerstone of our activity is the manufacture of process equipment for our own construction projects. We
make steel structures - such as steel structures for bridges coupled with concrete, steel footbridges, short span bridges
etc. We produce and assemble bridge accessories such as balustrades, expansion joints, drainage, and holder structures. We can also manufacture other types of auxiliary steel structures for water management, industrial, and underground construction projects.
What we believe was a major feat in 2008 was the erection of steel structures during the retrofit of the Tušimice II
Power Plant where we built complex structures for slag silos, comprehensively refurbished the load-bearing structures
of the operator platforms and footbridges on turbine beds, certain parts of piping bridges etc. We also manufactured
and installed many steel structures as part of our wastewater treatment plant projects such as at Varnsdorf WWTP.
Our Division 7 manufactures and assembles steel structures.
38
Nová montážní hala v Berouně
Ocelová konstrukce pro Elektrárnu Tušimice
Ocelová konstrukce v čistírně odpadních vod Varnsdorf
Montáž dilatací na mostě - Vysočanská radiála
Konstrukce protihlukové stěny na koridoru Benešov-Strančice
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
Tuhnický most přes řeku Ohři v Karlových Varech
Stavba Karlovarského kraje – 3. místo
Stavba Karlovarského kraje – cena návštěvníků
Tuhnice Bridge across the Ohře River in Carlsbad
Project of the Carlsbad Region contest – 3rd position
Project of the Carlsbad Region contest – Visitors’ Award
Martin Nožička
stavbyvedoucí
Site Manager
Stavbu tohoto mostu jsme realizovali s týmem zkušených pracovníků divize 1, střediska 11. Díky úsilí všech zúčastněných stavba
proběhla bez větších problémů. Největší obavy jsme měli z postupné výstavby nosné konstrukce, která se betonovala ve třech taktech
a až po vybetonování všech taktů (cca 3 měsíce), byla nosná konstrukce zavěšena a uvolněno provizorní podepření. Vzhledem k tomu,
že provizorní podepření bylo částečně i v řece, obávali jsme se také velké vody. Naštěstí na nás řeka byla hodná a přes několikeré
pohrození 3. stupněm povodňové aktivity nám neublížila a nechala nás toto zajímavé dílo v klidu postavit.
We implemented this bridge project with the team of experienced operatives of Division 1, Centre 11. Thanks to the efforts of the
participating persons the project was finished without any major problems. We were most concerned about the gradual erection of
the load-bearing structure, which was concreted in three stages, and only after complete pouring of all stages (ca 3 months) were the
load-bearing structure suspended and the temporary supports removed. With a view to the fact that the temporary supports were also
located partly in the river, we were also concerned about a flood. Fortunately, the river was kind to us and in spite of several warnings
of 3rd degree flood alarm, the river did not injure us and let us complete this interesting project in peace.
PŘEDPÍNÁME ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
WE PRE-STRESS REINFORCED CONCRETE STRUCTURES
Vedle prostých železobetonových konstrukcí provádí naše společnost tradičně také konstrukce předpjaté. Od počátku padesátých let minulého století jsme byli předvojem v používání předpínání ve stavebnictví v České republice,
za všechny počiny jmenujme například již dříve zmíněné předpjaté nádrže u čistírny odpadních vod v Brně-Modřicích.
V současnosti používáme jak kabely se soudržností, tak kabely externí. Jako kotevní materiál používáme materiál
Dywidag od firmy DSI. Naše společnost se může pochlubit realizací celé řady mostů a lávek zavěšených a visutých.
Tento druh konstrukcí mostů patří k vrcholům mostního stavitelství nejen u nás, ale i ve světě. Předpjatými konstrukcemi monolitickými i prefabrikovanými se zabývají divize 1 a 3 společně s dceřinou společností SM 7.
Občas se technologie předpínání uplatňuje i u různých druhů nádrží větších průměrů a výšek – jako např. u vyhnívacích nádrží v Praze-Troji nebo zásobníků ropy společnosti Čepro v Loukově, které předpíná SM 7 v subdodávce
pro společnost Metrostav. Další uplatnění předpínání je v rámci pozemního stavitelství pro stropní konstrukce velkých
rozměrů.
V rámci vývoje v naší společnosti jsme rozvinuli program předem předpjatých železobetonových konstrukcí a hybridních typů, u kterých je kombinace obou základních typů předpětí. Námi vyvinutý hybridní železobetonový předpjatý
nosník byl oceněn jako výrobek roku 2008.
Aside from simple reinforced steel structures, our company has traditionally built pre-stressed structures as well.
Since the early 1950’s, we have been pioneering pre-stressed models in construction in the Czech Republic; on behalf
of all of our enterprises, we can recall the aforementioned pre-stressed tanks at the Brno-Modřice wastewater treatment plant.
We currently use both bonded and external cables. For anchoring, we use Dywidag material by DSI. Our company can boast
having delivered a number of both stayed and suspension bridges and footbridges. This type of bridge structure belongs to the peak of bridge construction technologies in our countries and worldwide. Divisions 1 and 3 together with
the SM 7 subsidiary focus on both monolithic and prefabricated pre-stressed structures.
The pre-stressing technology occasionally finds use in various types of tanks with larger diameters and heights
– such as the digestion tanks in Prague-Troja or Čepro’s crude oil storage tans in Loukov pre-stressed by SM 7 as
a subcontract for Metrostav. Pre-stressing can also be used in civil engineering for large ceiling structures.
As part of our company’s development, we have developed a programme of pre- pre-stressed reinforced concrete
structures and hybrid models that combine both basic types of pre-stressing. Our hybrid pre-stressed reinforced concrete beam won the Product of the Year 2008 award.
42
Zavěšený most na silnici I/38 u Nymburka
Osazení lan podélného předpětí
Injektáž předpjaté konstrukce
Příprava předpětí před betonáží - Loukov
Tuhnický most v Karlových Varech
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
CHRÁNÍME OBČANY PROTI HLUKU
WE PROTECT CITIZENS FROM NOISE
V souladu se zvyšujícími se požadavky na ochranu obyvatelstva proti hluku se v posledních letech realizuje velké
množství protihlukových opatření jak u novostaveb, tak dodatečně i u již vybudovaných staveb. Jen pro upomínku jedna z prvních protihlukových stěn byla námi realizována na dálnici D1 u Hvězdonic v osmdesátých letech minulého
století.
Jedná se hlavně o pohltivé stěny, které vyrábíme ve vlastní Prefě v Brandýse nad Labem, ale i o stěny odrazivé,
které se osazují převážně na mostních objektech. Zejména betonové pohltivé stěny s absorpční vrstvou jsme schopni
vyrábět v různých barevných, ale i tvarových provedeních. Protihlukovými opatřeními se u nás zabývá divize 3.
V roce 2008 jsme se podíleli na velice avantgardním řešení protihlukového opatření v centru Hradce Králové. Ne
nevýznamný je náš podíl na těchto pracech v rámci modernizace 3. a 4. železničního koridoru v České republice.
Na nich jsou prováděny protihlukové stěny z vysoce pohltivé betonové směsi s lehčeným kamenivem Liadur. Realizovali jsme i mnohá protihluková opatření na silnicích a dálnicích, např. D11 do Hradce Králové, D5 do Plzně na úseku
Útušice-Sulkov, D3 do Českých Budějovic, na rychlostních komunikacích na Liberecku apod.
Velmi významnou referencí je i realizace protihlukových stěn na rekonstruovaném zavěšeném „lanovém‫ ״‬mostě
v Praze-Hostivaři na městském okruhu. Rekonstrukci tohoto mostu zahájila divize 3 v listopadu 2008, s plánovaným
termínem dokončení 3/2009. Náplní tohoto projektu bylo odstranění mostních říms, které byly v havarijním stavu,
a vybudování říms nových, do kterých byly vetknuty nové protihlukové stěny. Celá akce probíhala v nepřetržitém
třísměnném provozu.
In line with the increasing requirements for the protection of citizens from noise, the recent years have seen the
implementation of many noise protection measures with both new structures and completed projects. Just as a reminder – we built one of the first noise barriers on the D1 motorway near Hvězdonice in the 1980’s.
This includes primarily absorptive walls, which we manufacture in our own Prefa facility in Brandýs nad Labem, as
well as reflective walls fitted primarily to bridges. We can manufacture mainly concrete walls with an absorptive layer
in various colours and shapes. Our Division 3 focuses on noise measures.
In 2008 we participated in the rather avant-garde solution of a noise protection measure in the centre of Hradec
Králové. We have also contributed significantly to such measures as part of the upgrades of the 3rd and 4th railroad
corridors in the Czech Republic. The corridors are fitted with noise barriers made of a highly absorptive concrete formula involving the Liadur ultra-lightweight aggregate. We have also implemented many noise protection barriers on
roads and motorways, for example the D11 to Hradec Králové, D5 to Plzeň in the Útušice-Sulkov section, D3 to České
Budějovice, on motorways in the Liberec area and elsewhere.
A major reference is the installation of noise barriers on the retrofitted suspended ‫״‬cable‫ ״‬bridge in Prague-Hostivař
on the Prague ring road. Our Division 3 started the retrofit of the bridge in November 2008 with the planned completion
in March 2009. The purpose of the project was to remove the bridge cornice, which had been in a state of disrepair, and
build new cornices fitted with new noise barriers. The entire project was delivered in a non-stop, three-shift mode.
44
Nové římsy na lanovém mostě v Praze
Stavba protihlukových stěn na lanovém mostě v Praze
Protihlukové stěny na koridoru Planá-Cheb
Protihlukové stěny na D11
Protihlukové stěny na koridoru v Senohrabech
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
REKULTIVUJEME A OBNOVUJEME KRAJINU
WE RECLAIM AND RENEW LANDSCAPE
Jedním z nových oborů činnosti naší společnosti je provádění rekultivací krajiny, zvláště obnovy krajiny po bývalých
povrchových hnědouhelných dolech v severních a západních Čechách.
Prvním počinem dokončeným v roce 2007 v rámci tohoto druhu staveb bylo provedení části břehových opevnění
a úprav svahů podél břehové linie na bývalém dole Ležáky na Mostecku. Tam nyní postupně vzniká jezero o vodní ploše
300 hektarů a celkovém objemu vody 70 milionů m3 vody. Bude sloužit k rekreaci a odpočinku obyvatel celého širokého
regionu.
Podobná svým druhem a účelem je zakázka na úpravě svahů bývalého povrchového lomu Medard-Libík na Sokolovsku před jeho zatopením, kterou získala naše společnost v závěru roku 2008. Byly zahájeny intenzivní práce
na realizační projektové dokumentaci. Rekultivacemi se u naší společnosti zabývá divize 8.
Landscape reclaiming, especially renewing landscape left by the abandoned brown coal surface mines in north and
west Bohemia, is a new area of operation for our company.
The first project in this type of operations, completed in 2007, was the provision of a part of edge reinforcement and
slope modifications along the edge of the former Ležáky mine in the Most area. The area is currently being transformed
into a 300 hectare lake with a total volume of 70 million m3 of water. It will serve as an area for relaxation and leisure
for the people in the broader area.
A similar job in terms of type and purpose, the contract for the modification of the slopes of the former Medard Libík surface mine in the Sokolov area prior to its flooding was awarded to our company towards the end of 2008. We
started intensive work on implementation project documents. Our company’s Division 8 is active in the field of reclaiming.
46
Pohled na vznikající jezero v místech bývalého lomu Ležáky 1.
Pohled na vznikající jezero v místech bývalého lomu Ležáky 2.
Pohled na vznikající jezero v místech bývalého lomu Ležáky 3.
1.
2.
3.
Výrobek Mostní římsa ze syntetického vláknobetonu
Cena inovace roku 2008 – tým SMP CZ a ČVUT, soutěž byla vypsána Asociací inovačního podnikání ČR
Product: Bridge cornice made of synthetic-fibre-reinforced concrete
2008 Innovation Award – SMP CZ and ČVUT team, the contest was invited by the Association of Innovative Business of the Czech Republic
Ing. Pavel Fidranský, Ph.D.
vedoucí technolog betonových
konstrukcí / Head Concrete
Structures Technologist
Mostní římsa je prvním výrobkem, u kterého se v rámci prefavýroby v SMP CZ podařilo aplikovat beton s umělými vlákny. Mostní římsy
tvoří boční pohledový líc mostní konstrukce a jedná se o prvek, u kterého jsou kladeny mimořádné nároky na odolnost betonu. Mostní
římsy jsou totiž ve zvýšené míře vystaveny různým degradačním činitelům, zejména mrazu a chemickým rozmrazovacím látkám, které
mohou beton vážně narušit. Vláknobeton C 30/37 XF4, jehož receptura byla vyvinuta ve spolupráci SMP CZ a Stavební fakulty ČVUT,
přináší ve výrobě mostních říms několik podstatných výhod. Vedle vysoké odolnosti betonu je hlavním přínosem úspora materiálu.
Římsy z vláknobetonu mohou totiž být subtilnější než klasické římsy. Nižší hmotnost říms přináší úspory i při dopravě prefabrikátů
na stavbu a oceňována je i snazší manipulace. Dnes po více než ročních zkušenostech již můžeme konstatovat, že proces vývoje nové
technologie byl úspěšně završen a prefabrikovaná mostní římsa ze syntetického vláknobetonu se stala standardním výrobkem.
The bridge cornice is the first product where concrete with plastic fibres was successfully applied within the framework of production of prefabricates by the SMP CZ company. The bridge cornices form the visible side faces of the bridge structure. An element is
imvolved on which extraordinary demand is placed on concrete resistance. That is to say that the bridge cornices are increasingly
exposed to various degradation factors, particularly frost and chemical de-icing agents, which may seriously erode the concrete.
C 30/37 XF4 fibre-reinforced concrete, the recipe of which was developed in cooperation between the SMP CZ company and the Faculty of Civil Engineering of the Czech Technical University (ČVUT), brings several substantial advantages in the production of bridge
cornices. Besides the high resistance of concrete, the main benefit is the economy of material. That is to say that cornices made of
fibre-reinforced concrete can be more delicate than classic cornices. The lower mass of the cornices also cuts the cost of transporting
the prefabricates to the construction site, and the easier handling is also appreciated. Today, after more than one year of experience,
we can state that the new technology development process has been successfully completed and prefabricated bridge cornices made
of synthetic-fibre-reinforced concrete has become a standard product.
ZAMĚSTNANCI SPOLEČNOSTI
COMPANY EMPLOYEES
Numerologové tvrdí, že kombinace dvojky a osmičky nevěští nic dobrého. Rok 2008 je definitivně za námi a můžeme
s klidným svědomím prohlásit, že nás nic špatného z pohledu zaměstnanců a zaměstnanosti nepotkalo. Naopak, rok
2008 znamenal pro SMP CZ příchod řady skvělých kolegů, kteří zcela jistě posunou naši společnost zase o kousek dál.
Rok 2008 jsme zahájili založením tradice vyhlašování nejlepších zaměstnanců a restrukturalizací našeho mzdového
systému. Velkou část ročních odměn jsme přesunuli do měsíční mzdy našich techniků, takže se ze složky mzdy „pohyblivá‫ ״‬stala složka mzdy „pevná‫״‬. Dále jsme rozšířili škálu benefitů poskytovaných všem zaměstnancům. V tomto
roce pracovalo v naší společnosti 363 techniků a administrativních pracovníků a 418 dělníků. V porovnání s rokem
předchozím se jedná o 3% nárůst.
V předchozích letech jsme si stěžovali na naprostý nedostatek volných techniků a dělníků na trhu práce. V současnosti,
která přinesla nepoznané celosvětové problémy, se však tato situace částečně změnila. Jako součást koncernu VINCI
pomáháme řešit i složitou situaci u našich sesterských společností patřících do rodiny VINCI, zabývajících se pozemním
stavitelstvím. Přednostně zaměstnáváme volné pracovníky právě těchto firem.
Naše společnost získala v loňském roce příspěvek z evropských fondů pro vzdělávání zaměstnanců a zvýšení jejich
konkurenceschopnosti. Veškeré tyto prostředky využijeme pro to, aby naši zaměstnanci rozšířili své kompetence a svůj
potenciál a byli ještě větším přínosem pro SMP CZ. Nadále budeme pokračovat v tradičních vzdělávacích programech.
V závěru roku jsme po dlouhé diskusi změnili penzijní fond, u kterého byli naši zaměstnanci důchodově připojištěni.
Důvodem bylo získat efektivnější, výhodnější a kvalitnější pojištění.
Ale protože nejen prací živ je člověk, motivujeme naše zaměstnance i ke sportovním aktivitám. Dvakrát ročně
organizujeme sportovní hry, kde v zimě probíhá soutěžení v lyžařských disciplínách a v létě se soutěží ve volejbalu,
nohejbalu, tenisu a fotbalu. Naše hokejové mužstvo se stalo již pravidelným účastníkem různých firemních turnajů,
na kterých sbírá jeden úspěch za druhým.
Personální práce však není zaměřena pouze na aktivní zaměstnance společnosti. I nadále udržujeme kontakt
s bývalými kolegy, kteří již odešli na zasloužený odpočinek, po celý rok pořádáme řadu akcí od návštěv staveb až
po společenská setkání. Je to součást poděkování za část jejich života stráveného v dresu SMP.
Naší politikou je odvádět profesionální práci a dávat lidem jistotu. Rok 2008 byl z tohoto pohledu úspěšný.
The numerologists claim that the combination of the numbers two and eight does not bode well. 2008 is finally
over and we can declare with a clear conscience that nothing bad happened to us in terms of employees and employment; on the contrary, since for SMP CZ the year 2008 meant the arrival of a number of excellent colleagues who will
undoubtedly do their utmost to further advance the company.
We launched 2008 by establishing the tradition of announcing the best employees and restructuring our remuneration system. We transferred a large part of the annual bonuses into our technician´s monthly salaries so that the wage
item ”uncertain” became ”certain”. Furthermore, we extended the scale of benefits granted to every employees. In this
year, our company employed 363 technicians and administrative personnel and 418 blue-collar staff. Compared to the
previous year, this represents 3% growth.
In previous years we complained of a sheer lack of technicians and manual workers available on the labour market.
However, amid the current unprecedented global economic problems the situation has changed to a certain degree. As
part of the VINCI concern, we are also helping to tackle the complicated situation in our affiliated companies, members
of the VINCI family dealing with building construction, by preferring to employ available workers from these firms.
Last year our company obtained a contribution from the European Union funds for employee education and increasing their competitiveness. We will make use of all these means for our employees to extend their skills and
potential so that they are an even greater asset to SMP CZ. Furthermore we will continue in conventional educational
programmes.
Following long discussions, at the end of the year we changed the pension fund managing our employees’ personal
pension schemes. The reason was to obtain more effective as well as more advantageous and higher quality pension
schemes.
But since life is not just about work, we have also motivated our employees to pursue sports activities. We organise
sports events twice a year: a competition in skiing disciplines in winter, and tournaments in volleyball, football tennis,
tennis and football in summer. Our ice hockey team has become a regular participant in various corporate tournaments,
celebrating one success after another.
Yet personnel work does not only focus on the company’s present employees. We have also continued to keep in
touch with our former colleagues who are now enjoying a well-earned retirement by organising numerous events during the year, from construction site visits to social gatherings. It is one of our ways of expressing our thanks for the
years they spent at SMP.
Our policy is to carry out professional work and provide people with certainty. In this regard, 2008 can be considered a success.
50
Letní sportovní hry - Čelákovice 1.
Odhalení plakety na mostě Hačka proběhlo za účasti Ing. Richtra 2.
Z jednání IMS 3.
Plaketa zaměstnanec roku 2008 4.
Přípravy před betonáží na mostě přes Berounku na silničním okruhu v Praze 5.
Přípravy před betonáží na mostě přes Berounku na silničním okruhu v Praze 6.
Zimní sportovní hry - Stoh 2009 7.
Ocenění zaměstnanci roku 2008 8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Tak jako každý subjekt, který si uvědomuje, že nežije ve vzduchoprázdnu, ale jemnými nitkami sociální sítě je spojen s mnoha jinými subjekty, i naše společnost se nevyhýbá svému dílu odpovědnosti na poli firemní filantropie.
Snažíme se být užiteční v různých oblastech – první z nich je oblast charitativní pomoci různým občanským
sdružením, nadacím a oblasti zdravotnictví. Nezaměřujeme svou pozornost pouze na subjekty pomáhající dětem,
snažíme se rovnoměrně pokrývat celé spektrum potřebných v této oblasti.
Další z oblastí je oblast sponzoringu sportu. Podporujeme sport na různých úrovních a v různých regionech,
především tam, kde je naše společnost úspěšná a kde dlouhodobě realizuje své zakázky. Více let již spolupracujeme
např. i s dívčím beach volejbalovým oddílem Blue Sport Praha. Děvčata z tohoto klubu pravidelně vládnou české scéně
v beachi. A neztrácejí se ani v evropských a světových soutěžích. Pokračuje naše spolupráce s Nikolou Sudovou,
úspěšnou reprezentantkou ČR v jízdě v boulích. Ta přivezla z mistrovství světa bronzovou medaili a v právě skončeném
ročníku světového poháru obsadila celkové 4. místo.
Podporujeme i různé kulturní projekty, za všechny jmenujme naše již tradiční partnerství s Divadlem Na Fidlovačce,
v němž také jednou za rok probíhá divadelní představení věnované našim partnerům v podnikání.
Směřujeme své prostředky i do oblasti školství - snažíme se podpořit skomírající učňovské školství, ale pomáháme
i základním a vysokým školám, ať již finančními dary nebo účastí našich odborníků při různých přednáškách a konferencích, kdy mohou své znalosti a um předat další generaci.
Za jednu z nejdůležitějších oblastí odpovědnosti společnosti považujeme bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
Cílevědomou a mravenčí prací se nám daří trvale snižovat počty pracovních úrazů a nemocí z povolání. Neméně
důležitou oblastí je ochrana životního prostředí, v této činnosti jsme na naprosté výši a lze si jen přát, aby tento jev
byl trvalý. Naprostou samozřejmostí je třídění odpadů, zvládnutá práce s nebezpečným odpadem a boj s emisemi.
Za příklad uveďme obnovu vozového parku nákladní dopravy u společnosti.
Just as any entity that realises it is not living in a vacuum but is connected to many other entities by the thin threads
of the social network, our company also accepts its part of the responsibility in the field of corporate philanthropy.
We try to be useful in various areas – the first is charity and helping various civic associations, foundations, and the
health sector. We do not just focus on entities helping children – we try to evenly cover the full spectrum of the needy
in this area.
Another area of focus is sport sponsorship. We encourage sport on various levels and in various regions, primarily
those where our company has been successful and where it has long performed its contracts. For several years, we
have been cooperating with the Blue Sport Praha girls’ beach volleyball team. The Blue Sport Praha girls regularly lead
the Czech beach scene. And they are not unsuccessful in European and global competitions either. We continue our
cooperation with Nikola Sudová, the successful Czech representative in ski moguls. She brought back a bronze medal
from the World Championship and was placed 4th overall in the World Cup that has just ended.
We also support various cultural projects – for example, our partnership with the Na Fidlovačce Theatre has become
a tradition, and once a year the theatre puts on a performance for our business partners.
We also direct our funds to the education sector, trying to encourage the vanishing vocational education as well as
helping primary schools and universities with financial donations and the participation of our experts in various lectures
and conferences where they can pass their knowledge and skills on to the next generation.
We consider occupational health and safety one of the most important area of corporate social responsibility. It has
been through systematic and diligent work that we have been constantly reducing the number of work-related injuries
and occupational diseases. Environmental protection is equally important; we are paramount in this respect and it is
commendable to stay this way. Waste recycling, well-mastered hazardous waste handling, and combating emissions
are a matter of course. As an example, we can cite the renewal of the company’s truck fleet.
52
Divadelní představení v Divadle Na Fidlovačce 1.
Ředitel Divadla Na Fidlovačce Tomáš Töpfer 2.
Spolupracujeme s fotbalovými kluby 3.
Podporujeme hokejová mužstva 4.
Nové pétanquové hřiště pro seniory v Kadani 5.
Ze setkání klubu seniorů SMP CZ 6.
Tvář SMP CZ - Nikola Sudová 7.
Z odhalení pomníku Pocta Janu Palachovi v Mělníku 8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
KAM SMĚŘUJEME
OUR DIRECTION
Naší snahou je udržet vedoucí postavení v mostním stavitelství, kde patříme mezi největší a nejvýznamnější dodavatele. Přitom však nesmíme zapomínat podporovat a rozvíjet obory podzemních, vodohospodářských a průmyslových
staveb. V souvislosti s tím se budeme snažit rozšířit svou územní působnost jak v rámci ČR, tak i na území Slovenské
republiky. Tak jako v minulých letech budeme i v budoucnu dávat oporu a zázemí našim dvěma dceřiným společnostem
při jejich dalším úspěšném rozvoji.
V rozumné míře budeme investovat – především do zásadních výrobních technologií a hlavně do nových, mladých
spolupracovníků, kteří do naší společnosti nastoupí. Budeme podporovat všestranné vzdělávání a osobní růst našich
zaměstnanců. Prezentací našich spičkových odborníků na odborných fórech budeme budovat dobrou image naší společnosti.
V oblasti obchodní budeme i nadále dbát na upevňování vztahů a vazeb s klienty a partnery, aby v nás i nadále
viděli svou jistotu. I přes složitou situaci ve světě se budeme snažit o rozšiřování společnosti, a to i například prostřednictvím akvizic.
Our objective is to maintain our leadership in bridge construction where we are one of the largest and most important contractors. That said, we should not forget to support and develop underground, water management, and industrial construction. In relation to this, we will try to expand our presence within the Czech Republic and on the territory
of the Slovak Republic as well. As in previous years, we will provide support and background to our two subsidiaries in
their further successful development in the future.
We will invest reasonably - primarily in our core production equipment and in new, young collaborators who join
our company. We will support all-round training and personal growth of our employees. By presenting our top experts
at technical forums we will build a good image for our company.
In the sales area, we will keep strengthening our relations and ties with our clients and partners to ensure that they
perceive us as a certainty. Despite the difficult global situation, we will strive to expand our company, for example, by
way of acquisitions.
54
EKONOMICKÁ ČÁST
FINANCIAL SECTION
56
SKLADBA STAVEBNÍCH PRACÍ V ROCE 2008
COMPOSITION OF CONSTRUCTION WORK IN 2008
100%
100%
80%
60%
46%
40%
22%
20%
20%
7%
5%
0%
Dopravní stavby Podzemní stavby Vodohospodářské Průmyslové stavby
Traffic Construction Underground a inženýrské stavby
Energetic
Construction Water Management
Construction
Construction
Servisy
Services
Celkem
Total
POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU (V TCZK)
ACQUISION OF TANGIBLE AND INTANGIBLE ASSETS (TCZK)
60 238
42 796
46 187
52 164
2003
10 390
15 806
26 495
25 628
33 066
29 411
20 097
2004
2005
2006
2007
3 817
2002
495
433
2001
462
433
3 009
2000
893
164
0
10 000
2 059
5 433
20 000
0
25 872
15 849
30 000
24 233
24 528
40 000
33 878
37 724
48 638
45 196
48 629
50 000
48 465
60 000
Celkem /
Total
Leasing /
Leasing
63 370
55 160
62 685
70 000
Dlouhodobý nehmotný
majetek / Intangible Assets
46 031
Dlouhodobý hmotný majetek /
Tangible Assets
2008
57
VÝVOJ STAVU AKTIV 2008 (V TCZK)
BALLANCE OF ASSETS (TCZK-NETT)
1 444 491
1 477 631
908 688
208 254
2005
2006
2007
9 895
187 118
175 778
190 286
2004
9 391
2003
7 277
2002
15 808
2001
36 552
183 957
9 884
188 786
10 182
2000
1 922
2 349
200 000
0
918 094
806 343
607 673
696 570
215 775
299 835
387 893
325 010
384 488
400 000
470 613
800 000
689 650
711 847
1 000 000
600 000
1 124 188
1 137 221
916 712
1 200 000
1 281 122
1 600 000
1 400 000
Celkem /
Total
Časové rozlišení /
Temporary Accounts
1 226 342
Oběžná aktiva /
Short-term Assets
1 091 743
Dlouhodobý majetek /
Long-term Assets
2008
SM 7 / SM 7
3 675,5
SMP CZ / SMP CZ
Celkem / Celkem
SMS / SMS
58
104,0
26,6
146,5
15,5
116,5
2002
2003
2004
2005
3 097,6
2 872,0
275,0
347,7
79,6
42,7
2001
227,7
350,2
64,9
26,7
2000
205,6
265,6
70,2
32,7
500,0
265,6
266,4
266,3
1 000,0
0,0
2 009,2
1 569,9
1 439,3
1 123,0
1 000,7
1 202,0
1 110,4
1 209,4
1 106,5
1 500,0
1 847,2
2 500,0
2 174,9
2 289,1
3 000,0
2 400,8
2 671,9
3 500,0
2 706,9
3 223,8
4 000,0
2 000,0
3 846,5
OBRAT SKUPINY (V MIL CZK)
GROSS TURN-OVER-GROUP SMP CZ (MIL CZK)
2006
2007
2008
Plán 2009
ČISTÝ ZISK SKUPINY (V MIL CZK)
AFTER TAX-PROFIT-GROUP SMP CZ (MIL CZK)
SMP CZ / SMP CZ
SM 7 / SM 7
Celkem / Celkem
SMS / SMS
160,0
110,1
140,0
54,5
68,5
90,4
8,0
2002
2003
2006
2007
2008
- 7,3
3,2
8,8
4,7
6,5
2005
7,1
11,4
24,6
2004
-5,7
1,6
2001
10,4
29,1
2000
2,4
2,1
1,6
-20,0
Kurz CZK/SKK k 31/12/2008:
Kurz CZK/EUR k 20/03/2009:
10,3
14,4
10,5
7,5
1,5
1,5
-0,7
5,1
5,5
0,3
12,0
0,4
0,0
0,0
11,6
40,0
20,0
46,3
60,0
51,0
59,3
80,0
65,7
89,7
100,0
98,1
120,0
Plán 2009
0,89335
26,785
PRŮMĚRNÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ
AVERAGE NUMBER OF EMPLOYEES
SMP CZ / SMP CZ
SM 7 / SM 7
Celkem / Celkem
SMS / SMS
683
700
736
909
781
756
771
800
730
807
900
885
891
1000
600
500
400
300
2005
2006
81
85
47
34
2004
44
16
86
4
0
49
100
61
200
2007
2008
59
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
CASH FLOW STATEMENT
Označení
Code
P.
Ukazatel
Indicator
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období
Cash and cash equivalents at the beginning of the accounting period
2007
2008
55 837
132 880
116 660
73 427
25 387
10 292
142 047
83 719
79 201
-29 260
221 248
54 459
-360
-1
1 582
2 112
-29 644
-19 065
2 709
118
195 535
37 623
-54 848
-37 805
4 574
1 609
-50 274
-36 196
56 312
3 477
-60 847
-81 947
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti
Net cash flow pertaining to financial activit
-4 535
-78 470
F.
Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků
Net increase or decrease of cash
140 726
-77 043
R.
Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období
Cash and cash equivalents at the end of the accounting period
196 563
55 837
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)
Cash flow from the principal business (operation)
Z.
Účetní zisk nabo ztráta z běžné činnosti před zdaněním
Net book profit or loss from principal business before tax
A.
1
Úpravy o nepeněžní operace
Adjustment for non-cash operations
A.
*
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu
a mimořádnými položkami
Net cash flow from operation before tax, changes in working capital and one-offs
A.
2
Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu
Change in non-cash constituents of the working capital
A.
**
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami
Net cash flow from operations before tax and one-offs
A.
3
Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných
Interest paid except for capitalised
A.
4
Přijaté úroky
Interest received
A.
5
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období
Paid income tax for principal business and additional tax assessments for previous periods
A.
6
Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů
Income and cost associated with extraordinary profit/loss including income tax
A.
***
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
Net cash flow from operations
Peněžní toky z investiční činnosti
Cash flow from investments
B.
1
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
Expenses associated with acquiring fixed assets
B.
2
Příjmy z prodeje stálých aktiv
Income from the sale of fixed assets
B.
3
Půjčky a úvěry spřízněným osobám
Loans and credits to related parties
B.
***
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti
Net cash flow pertaining to investment activity
Peněžní toky z finančních činností
Cash flow from financial activity
C.
1
Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků
Impact of changes in long - or short-term liabilities
C.
2
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty
Impact of changes in equity on cash and cash equivalents
C.
***
Ke dni 31. 12. 2008 / As at 31 December 2008
60
(v tis. CZK / CZK thousand)
IČ / Reg. No.: 27195147
ROZVAHA
BALANCE SHEET
označ
Code
a
AKTIVA
ASSETS
b
Řád
Row
c
Běžné účetní období
Current accounting period
Brutto
Gross
1
Korekce
Adjusted
2
Min. úč.
období
acc.
period
Netto
Net
3
Netto
Net
4
AKTIVA CELKEM / TOTAL ASSETS
001
1 892 351
A.
Pohledávky za upsaný základní kapitál
Receivables for subscribed equity
002
0
-447 860 1 444 491 1 477 631
0
0
0
B.
Dlouhodobý majetek
Fixed assets
003
650 186
-441 932
208 254
187 118
B.
I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
Fixed intangible assets
004
17 076
-13 740
3 336
1 720
B.
II.
Dlouhodobý hmotný majetek
Fixed tangible assets
013
607 996
-428 192
179 804
160 384
B.
III.
Dlouhodobý finanční majetek
Long-term financial assets
023
25 114
0
25 114
25 014
Oběžná aktiva
Current assets
031
1 232 270
C.
-5 928 1 226 342 1 281 122
C.
I.
Zásoby
Inventories
032
87 239
-733
86 506
254 975
C.
II.
Dlouhodobé pohledávky
Long-term receivables
039
110 387
0
110 387
54 149
C.
III.
Krátkodobé pohledávky
Short-term receivables
048
838 081
-5 195
832 886
916 161
C.
IV.
Krátkodobý finanční majetek
Short-term financial assets
058
196 563
0
196 563
55 837
D.
I.
Časové rozlišení
Accruals
063
9 895
0
9 895
9 391
PASIVA CELKEM / EQUITY AND LIABILITIES
067
Vlastní kapitál
Equity
068
452 764
428 582
A.
1 444 491 1 477 631
A.
I.
Základní kapitál
Registered capital
069
200 000
200 000
A.
II.
Kapitálové fondy
Capital funds
073
154 852
163 131
A.
III.
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
Reserve fund, indivisible fund and other profit funds
078
9 132
5 955
A.
IV.
Výsledek hospodáření minulých let
Profit/loss for previous periods
081
-944
5 016
A.
V.
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
Profit/loss for the current accounting period (+/-)
084
89 724
54 480
Cizí zdroje
Liabilities
085
B.
991 629 1 049 049
B.
I.
Rezervy
Provisions
086
37 037
35 002
B.
II.
Dlouhodobé závazky
Long-term liabilities
091
128 843
72 531
B.
III.
Krátkodobé závazky
Short-term liabilities
102
825 749
941 516
B.
IV.
Bankovní úvěry a výpomoci
Bank loans and aids
114
0
0
C.
I.
Časové rozlišení
Accruals
118
98
0
Ke dni 31. 12. 2008 / As at 31 December 2008
(v tis. CZK / CZK thousand)
IČ / Reg. No.: 27195147
61
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
PROFIT AND LOSS ACCOUNT
TEXT
TEXT
Označení
Code
b
a
Číslo
řádku
Row
no.
c
I.
Skutečnost v účetním
období / Accounting
period
sledovaném
Reviewed
1
minulém
Previous
2
Tržby za prodej zboží
Revenue for goods sold
01
0
0
Náklady vynaložené na prodané zboží
Costs of goods sold
02
0
0
+
Obchodní marže
Sales margin
03
0
0
II.
Výkony
Income
04
3 097 586
2 400 767
Výkonová spotřeba
Income cost
08
2 386 368
1 802 541
Přidaná hodnota
Value added
11
711 218
598 226
C.
Osobní náklady
Personnel cost
12
464 316
413 075
D.
Daně a poplatky
Tax and fees
17
4 622
5 162
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Depreciation of fixed tangible and intangible assets
18
29 041
26 465
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
Revenue from the sale of fixed assets and material
19
8 065
6 067
F.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
Net book value of the sold fixed assets and material
22
1 057
2 958
G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů
příštích období
Change in operating reserves and provisions and comprehensive costs of future periods
25
2 143
-24 185
Ostatní provozní výnosy
Other operating revenue
26
2 588
1 474
Ostatní provozní náklady
Other operating costs
27
125 605
103 065
Převod provozních výnosů
Transfer of operating revenue
28
13 319
10 262
Převod provozních nákladů
Transfer of operating costs
29
14 962
10 135
Provozní výsledek hospodaření
Operating profit/loss
30
93 444
79 354
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
Revenue from the sale of securities and interests
31
0
0
Prodané cenné papíry a podíly
Securities and interests sold
32
0
0
VII.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř. 34 + 35 + 36)
Revenue from long-term financial assets ( r. 34 + 35 + 36)
33
0
0
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Revenue from short-term financial assets
37
0
0
Náklady z finančního majetku
Costs of financial assets
38
0
0
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
Revenue from security and derivative revaluation
39
0
0
A.
B.
+
III.
IV.
H.
V.
I.
*
VI.
J.
K.
IX.
62
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
PROFIT AND LOSS ACCOUNT
TEXT
TEXT
Označení
Code
Číslo
řádku
Row
no.
b
a
c
Skutečnost v účetním
období / Accounting
period
sledovaném
Reviewed
1
minulém
Previous
2
L.
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
Costs of security and derivative revaluation
40
0
0
M.
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
Change in financial reserves and provisions
41
0
0
Výnosové úroky
Interest revenue
42
1 582
2 112
Nákladové úroky
Interest cost
43
360
1
Ostatní finanční výnosy
Other financial revenue
44
36 045
3 489
Ostatní finanční náklady
Other financial cost
45
14 052
11 526
Převod finančních výnosů
Transfer of financial revenue
46
0
0
Převod finančních nákladů
Transfer of financial cost
47
0
0
Finanční výsledek hospodaření
Financial profit/loss
48
23 215
-5 926
Daň z příjmů za běžnou činnost
Income tax for core business
49
29 644
19 065
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
Profit/loss for core business
52
87 015
54 363
Mimořádné výnosy
One-off revenue
53
2 709
308
R.
Mimořádné náklady
One-off cost
54
S.
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
Income tax for one-off activities
55
Mimořádný výsledek hospodaření
Extraordinary profit/loss
58
2 709
117
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
Transfer of profit/loss portion to members (+/-)
59
0
0
***
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
Profit/loss for accounting period (+/-)
60
89 724
54 480
****
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)
Profit/loss before tax (+/-)
61
119 368
73 545
X.
N.
XI.
O.
XII.
P.
*
Q.
**
XIII.
*
T.
Ke dni 31. 12. 2008 / As at 31 December 2008
(v tis. CZK / CZK thousand)
191
IČ / Reg. No.: 27195147
63
KONTAKTY
CONTACTS
Skupina SMP CZ
SMP CZ Group
Ředitelství SMP CZ
Evropská 1692/37, 160 41 Praha 6
Tel.: +420 222 185 111
Fax: +420 222 325 292
E-mail: [email protected]
Web. stránky: www.smp.cz
Jean-Louis Choulot
předseda představenstva
Tel.: +420 246 086 201
Fax: +420 246 086 200
E-mail: [email protected]
Martin Doksanský
generální ředitel a místopředseda představenstva
Tel.: +420 222 185 230
Fax: +420 222 185 292
E-mail: [email protected]
Divize 1 – Dopravní stavby
Antonín Brnušák
ředitel divize
Tel.: +420 222 185 220
Fax: +420 222 328 507
E-mail: [email protected]
Divize 3 – Podzemní stavby a specializace
Luděk Borový
ředitel divize
Tel.: +420 222 185 224
Fax: +420 222 185 311
E-mail: [email protected]
Divize 5 – Vodohospodářské stavby
Jan Freudl ml.
ředitel divize
Tel.: +420 222 185 288
Fax: +420 222 185 303
E-mail: [email protected]
Václav Krauz
výkonný ředitel
Tel.: +420 222 185 239
Fax: +420 222 319 766
E-mail: [email protected]
Divize 7 – Ocelové konstrukce, doprava a mechanizace
Pavel Panuška
ředitel divize
Tel.: +420 311 747 425
Fax: +420 311 747 444
E-mail: [email protected]
Dame Ndiaye
administrativně-finanční ředitel
Tel.: +420 222 185 256
Fax: +420 222 185 201
E-mail: [email protected]
Divize 8 – Průmyslové stavby
Jiří Bažata
ředitel divize
Tel.: + 420 222 185 330
E-mail: [email protected]
Jan Jech
obchodní ředitel
Tel.: +420 222 185 257
Fax: +420 222 326 260
E-mail: [email protected]
Pavel Kameník
personální ředitel
Tel.: +420 222 185 242
Fax: +420 222 328 122
E-mail: [email protected]
Vladimír Brejcha
ředitel správy dceřiných společností
Tel.: +420 221 779 332
E-mail: [email protected]
Dceřiné společnosti:
SM 7, a. s.
Jiří Daňhelka
ředitel společnosti
Tel.: +420 326 377 907
Fax: +420 326 377 901
E-mail: [email protected]
SMS, a. s.
Rastislav Kán
ředitel společnosti
Tel.: +421 484 142 622
Fax: +421 484 148 359
E-mail: [email protected]
Dovolujeme si upozornit čtenáře, že tato roční zpráva slouží výhradně k propagačním účelům a není výroční zprávou
sestavovanou podle § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Jedná se o výňatek z výroční zprávy
společnosti za rok 2008, která je v kompletní podobě k dispozici v sídle společnosti.
Please notice that this annual report serves exclusively to publicity and it is not the annual report made up according
to § 21 of the law No. 563/1991 of the Accounting code. This is the extract from the annual report of the Company for
the year 2008 which is available in complete version in the firm domicile.
64
Vydal: SMP CZ, a. s.
Grafika a tisk: BOHEMIA WERBUNG, s. r. o. 2009

Podobné dokumenty

výroční zpráva 2009 - BOHEMIA WERBUNG sro

výroční zpráva 2009 - BOHEMIA WERBUNG sro speciální závod pro inženýrské konstrukce z předpjatého betonu. Ten se orientoval hlavně na výstavbu mostů a právě předpjatý beton umožnil veliký pokrok při zavádění nových mostních technologií. Ve...

Více

elektronická verze

elektronická verze ještě v původním Dole Paskov a vypracovával se – jak se říká – od píky. Z dělníka přes směnového předáka na předáka hlavního. Toho dělal téměř patnáct let, kolektiv pod ním razil hlavně ve Staříčí ...

Více

duben - červen

duben - červen Dále se podílíme aktivně v obou grantových projektech CESTI a SMART REGIONS. Poslední zasedání řídícího výboru, jehož jsme členy, proběhlo v budově SMP na Pobřežní. Při této příležitosti byla předn...

Více