zde ke stažení - Obec Horní Řasnice

Komentáře

Transkript

zde ke stažení - Obec Horní Řasnice
1
Městský úřad Frýdlant
odbor dopravy
Nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 FRÝDLANT, tel. 00420 482 464 011, fax 00420 482 464 047
Č. j. MUF 2835/2015/OD/Bu/008
Vyřizuje: Ivana Bucharová, oprávněná úřední osoba
Ve Frýdlantu 22. ledna 2016
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Stavebník: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, IČ 70946078, se
sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, zastoupená Ing. Janem Růžičkou, ředitelem
Druh stavby: silnice, mosty, zárubní a opěrné zdi
Název stavby: „Silnice III/2918 Horní Řasnice – Srbská – st. hranice a silnice III/2915 – křižovatka
s II/291 – Dolní Řasnice“
Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, obdržel dne 3. 12. 2015 žádost stavebníka, zastoupeného na
základě plné moci ze dne 18. 2. 2015 společností AF-CITYPLAN s. r. o., IČ 47307218, se sídlem
Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, o vydání stavebního povolení pro stavbu výše uvedenou. Dnem
podání žádosti, tj. dne 2. 12. 2015, bylo zahájeno stavební řízení.
STRUČNÝ POPIS STAVBY:
Druh a účel stavby:
Návrhové parametry řešení vycházejí z předpokládaných požadavků kladených na liniové stavby. Rekonstrukce
silnic III/2915 a III/2918 má zajistit především bezpečnější provoz na stávajících komunikacích, které jsou hlavní
spojnicí od silnice II/291 směrem do Horní Řasnice a dále na hraniční přechod v obci Srbská (PL). Silnice zajišťuje
spojení turisticky významných regionů Libereckého kraje a Polské oblasti zámku Czocha a přilehlé vodní nádrže.
Cílem stavební úpravy je zajištění plynulého obousměrného provozu s bezpečným míjením vozidel se zajištěním
normových parametrů na konstantní návrhovou rychlost v celém úseku, což zkrátí cestovní dobu a komfort jízdy.
Dalším požadavkem je zajištění stavebnětechnického stavu, tj. zajištění funkčního odvodnění komunikace
a zajištění vhodné úpravy konstrukčních vrstev dle diagnostiky a ujednocení životnosti a únosnosti komunikace.
Nedílnou součástí rekonstrukce jsou opravy propustků, mostních objektů a zdí od sanací až po kompletní
rekonstrukce. Celková délka rekonstrukce je 10 419 m.
Komunikace vykazuje poruchovost (lokální trhliny a výtluky), jež jsou překážkou ve sjízdnosti a bezpečnosti
provozu. Směrové, výškové a šířkové uspořádání v grafické části dokumentace je zpracováno v podrobnosti, která
odpovídá požadavkům na dokumentaci pro stavební povolení. Bude provedeno osazení silničních betonových
obrub pro přípravu na výstavbu chodníků, která bude prováděna v koordinaci s navrhovanou stavbou. Z důvodu
plánované výstavby chodníků bude úsek prováděn s pokládkou nového konstrukčního souvrství, kdy bude řešeno
odvodnění komunikace a změna příčných sklonů vozovky. V rámci rekonstrukce bude komunikace vedena ve
stávajícím směrovém a výškovém uspořádání. V celé délce komunikace bude provedeno stržení a oprava
nezpevněných krajnic, v určených úsecích dojde k sanaci vozovky (z daného důvodu bude vyvoláno kácení
mimolesní zeleně) a opravy vozovky v předmětných úsecích budou prováděny dle vzorových řezů v souladu s
návrhem oprav dle provedeného diagnostického průzkumu. Bude provedeno komplexní řešení autobusových
zastávek. Rovněž bude v rámci technického řešení provedena obnova a konstrukce odvodňovacích prvků. Na
vhodných místech budou doplněna bezpečnostní zádržná zařízení.
Tel.: 482 464 011, 482 464 040, [email protected]
www.frydlantvc.cz IČ 262781
2
Základní technické parametry
Komunikace vychází z návrhové kategorie S 6,5/50 dle ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic a je upravována
v souladu s šířkovými parametry stávající komunikace. Vodorovné dopravní značení je navrženo, dle TP 133 –
Vodorovné dopravní značení, v rozsahu dvou vodících čar umístěných na okraji jízdních pruhů. Vodící čáry V4
budou realizovány v šířce 0,125 m; v místech křižovatek bude vodící čára V4 nahrazena přerušovanou čarou typu
V2b 1,5/1,5/0,250. Středová čára nebude provedena z důvodu šířky komunikace menší než 6 m. Veškeré VDZ
bude realizováno v reflexním provedení v úpravě z plastu.
Širší dopravní vztahy
Účelem stavby je zajištění obnovy a zvýšení bezpečnostních parametrů na hlavní spojnici mezi silnicí II/291 a
státní hranicí s Polskem směr Lesná.
Rozsah a dispoziční uspořádání
Stavba má liniový charakter. Křižovatky vyskytující se v úseku budou během realizace stavebních objektů
upravovány SDZ, VDZ či stavební úpravou. Křižovatka sil. II/291 s III/2915 bude upravena jako styková
křižovatka s levým odbočovacím pruhem na hlavní komunikaci pro zvýšení bezpečnosti odbočujících vozidel a
nakolmením vedlejší komunikace do prostoru křižovatky pro zlepšení rozhledových poměrů. Atypická styková
křižovatka na začátku obce Dolní Řasnice bude přestavěna na standartní stykovou křižovatku s přihlédnutím
k obalovým křivkám bez středového ostrůvku. Křižovatka sil. III/2915 s III/2918 bude upravena jako styková
křižovatka s levým odbočovacím pruhem na hlavní komunikaci pro zvýšení bezpečnosti odbočujících vozidel a
doplněním autobusových zastávek. Odsazené křižovatky sil. III/2918 s účelovou komunikací (vl. Eurovia) budou
upraveny jako stykové křižovatky s nakolmením vedlejších komunikací do prostoru křižovatky pro zlepšení
rozhledových poměrů a snížení kolizních bodů.
Vztah trasy a krajiny
Trasa svým vedením kopíruje přirozený tvar terénu. Charakter krajiny není nijak narušen.
SO 101 křiž. s II/291 – Dolní Řasnice (III/2915 – úsek I)
SO 101.2 km 1.280 –2.860
Směrové řešení:
Celková délka úpravy je cca 1580 m. Osa komunikace v intravilánu kopíruje stávající směrové vedení sil. III/2915.
Směrové vedení trasy je tvořeno přímkami s prostými kružnicovými oblouky bez přechodnic. Minimální poloměr
směrového oblouku je R=90 m v km 1.530.
Sklonové poměry:
Niveleta kopíruje stávající výškové řešení s výškovou úpravou zajišťující odvodnění vozovky a s ohledem na
výsledky diagnostiky vozovek. Minimální podélný sklon je -0.50%, maximální podélný sklon je -3.91%.
Šířkové uspořádání:
Základní příčné uspořádání odpovídá kategorii komunikace S6,5/50.
Základní šířka zpevnění je 5,50 m.
2 x jízdní pruh
2 x 2,75 m
vodící proužek
2 x 0,00 m (pouze vodící čára 0,125 m)
zpevněná krajnice
2 x 0,00 m
nezpevněné krajnice
2 x 0,75 m
min. 1,25 m (pro svodidlo)
Šířkové poměry jsou proměnné s ohledem na stávající šířkové uspořádání vozovky včetně jejího rozšíření ve
směrových obloucích.
Klopení:
Základní příčný sklon je střechovitý 2.50% v přímé a jednostranný 2.50% a větší ve směrovém oblouku v závislosti
na jeho poloměru. Překlápění vozovky je okolo osy komunikace.
Konstrukce vozovky:
Rekonstrukce vozovky je v úseku č. 1 (km 0,000-2,250) navržena v souladu se závěry a návrhem diagnostického
průzkumu vozovky zpracovanou firmou IMOS BRNO a.s. (10/2014).
V místech frézované vozovky bude provedeno frézování v tloušťce 30mm, proveden spojovací postřik a
provedena pokládky obrusné vrstvy z ACO11 v tl. 40mm. V tomto místě dojde k nadvýšení nivelety o 10mm.
Rekonstrukce vozovky je v úseku č. 2 (km 2,250-3,890) navržena v souladu se závěry a návrhem diagnostického
průzkumu vozovky zpracovanou firmou IMOS BRNO a.s. (10/2014).
V místech frézované vozovky bude provedeno frézování v tloušťce 30mm, proveden spojovací postřik a
provedena pokládky obrusné vrstvy z ACO11 v tl. 50mm. V tomto místě dojde k nadvýšení nivelety o 20mm.
V místech sanace krajů vozovky a v místech překopů vozovky bude provedená plná konstrukce vozovky.
Tel.: 482 464 011, 482 464 040, [email protected]
www.frydlantvc.cz IČ 262781
3
Konstrukce vozovky dle TP170, katalogový list D1 – N – 6 – IV s úpravou (ŠDa)
Asfaltový beton obrusný
ACO 11
40 mm
ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik
PS EK
0,4 kg/m2
ČSN 736129
Asfaltový beton ložný
ACP 16+
70 mm
ČSN EN 13108-1
Infiltrační postřik
PIA
0,8 kg/m2
ČSN 736129
Štěrkodrť
ŠDA
130 mm
ČSN EN 13285
Štěrkodrť
ŠDA
200 mm
ČSN EN 13285
Min. tloušťka nových vrstev celkem
440 mm
Odvodnění
Odvodnění vozovky je zajištěno podélným a příčným sklonem přes hranu komunikace do okolního terénu,
stávajících zpevněných a nezpevněných příkopů případně rigolů.
Nezpevněný příkop
vlevo
1,280-1,355; 1,360-1,457; 1,685-1,735; 1,745-1,800; 1,970-1,980
2,570-2,629; 2,670-2,705; 2,798-2,815; 2,820-2,860
vpravo
1,280-1,345; 1,350-1,462; 1,466-1,540; 1,547-1,565; 1,570-1,605, 1,615-1,635;
1,640-1,715; 1,720-1,735; 1,740-1,820; 1,825-1,860; 1,870-1,898; 2,385-2,429;
2,483-2,559
Zpevněný příkop
vlevo
1,463-1,479; 2,466-2,517; 2,523-2,545; 2,630-2,665; 2,713-2,765; 1,463-1,479
vpravo
2,383-2,385
Podobrubníkový rigol
vlevo
1,852-1,895
vpravo
2,558-2,600; 2,658-2,740; 2,798-2,860; 2,120-2,162; 2,215-2,230
Svodidla
vlevo
vpravo
2,580-2,658
Voda bude převáděna pod komunikací pomocí stávajících, nebo rekonstruovaných propustků součást SO 130
Propustky.
Km 2,429 32 Nový propustek DN 600 délky 11,60 m
Km 2,629 17 Nový propustek DN 600 délky 11,00 m
Popis So 101.4 km 3.300 – 3.890
Směrové řešení:
Celková délka úpravy je cca 590 m. Osa komunikace v intravilánu kopíruje stávající směrové vedení sil. III/2915.
Směrové vedení trasy je tvořeno přímkami s prostými kružnicovými oblouky bez přechodnic. Minimální poloměr
směrového oblouku je R=80 m v km 3.890.
Sklonové poměry:
Niveleta kopíruje stávající výškové řešení s výškovou úpravou zajišťující odvodnění vozovky a s ohledem na
výsledky diagnostiky vozovek. Minimální podélný sklon je +0.50%, maximální podélný sklon je +6.82%.
Šířkové uspořádání:
Základní příčné uspořádání odpovídá kategorii komunikace S6,5/50.
Základní šířka zpevnění je 5,50 m.
2 x jízdní pruh
2 x 2,75 m
vodící proužek
2 x 0,00 m (pouze vodící čára 0,125 m)
zpevněná krajnice
2 x 0,00 m
nezpevněné krajnice
2 x 0,75 m
min. 1,25 m (pro svodidlo)
Šířkové poměry jsou proměnné s ohledem na stávající šířkové úspořádání vozovky včetně jejího rozšíření ve
směrových obloucích.
Klopení:
Tel.: 482 464 011, 482 464 040, [email protected]
www.frydlantvc.cz IČ 262781
4
Základní příčný sklon je střechovitý 2.50% v přímé a jednostranný 2.50% a větší ve směrovém oblouku v závislosti
na jeho poloměru. Překlápění vozovky je okolo osy komunikace.
Konstrukce vozovky:
Rekonstrukce vozovky je v úseku č. 2 (km 2,250-3,890) navržena v souladu se závěry a návrhem diagnostického
průzkumu vozovky zpracovanou firmou IMOS BRNO a.s. (10/2014).
V místech frézované vozovky bude provedeno frézování v tloušťce 30mm, proveden spojovací postřik a
provedena pokládky obrusné vrstvy z ACO11 v tl. 50mm. V tomto místě dojde k nadvýšení nivelety o 20mm.
V místech sanace krajů vozovky a v místech překopů vozovky bude provedená plná konstrukce vozovky.
Konstrukce vozovky dle TP170, katalogový list D1 – N – 6 – IV s úpravou (ŠDa)
Asfaltový beton obrusný
ACO 11
40 mm
ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik
PS EK
0,4 kg/m2
ČSN 736129
Asfaltový beton ložný
ACP 16+
70 mm
ČSN EN 13108-1
Infiltrační postřik
PIA
0,8 kg/m2
ČSN 736129
Štěrkodrť
ŠDA
130 mm
ČSN EN 13285
Štěrkodrť
ŠDA
200 mm
ČSN EN 13285
Min. tloušťka nových vrstev celkem
440 mm
Odvodnění
Odvodnění vozovky je zajištěno podélným a příčným sklonem přes hranu komunikace do okolního terénu,
stávajících zpevněných a nezpevněných příkopů případně rigolů.
Nezpevněný příkop
vlevo
3,305-3,325; 3,345-3,395; 3,397-3,482; 3,486-3,555; 3,560-3,586; 3,610-3,650;
3,662-3,762; 3,770-3,810
vpravo
Zpevněný příkop
vlevo
3,325-3,345
vpravo
Podobrubníkový rigol
vlevo
vpravo
3,385-3,515; 3.580-3,615; 3,762-3,770; 3,819-3,825; 3,885-3,892
Voda bude převáděna pod komunikací pomocí stávajících, nebo rekonstruovaných propustků součást SO 130
Propustky.
Km 3,587 14 Nový propustek DN 600 délky 8,60 m
Km 3,395 93 Nový propustek DN 600 délky 8,60 m
SO 102 křiž. s III/2915 – Horní Řasnice – Srbská – st. hranice (III/2918 – úsek 2)
SO 102 se zabývá opravou asfaltových vrstev komunikace, úpravou příčných sklonů, výškového vedení
komunikace, opravou nezpevněných krajnic, opravou a řešením odvodnění komunikace. Oprava asfaltových
vrstev vychází z diagnostického průzkumu.
Ve staničení km 0,000 – km 2,160 bude provedeno frézování na hloubku 40mm a pokládka obrusné vrstvy
v tloušťce 40 mm. V místech, kde dochází k poklesům krajů vozovky, bude provedeno nové vozovkové souvrství
v šíři min. 1 m. V místech rekonstruovaných propustků, propadů vozovky nebo autobusových zastávek bude
obdobně provedeno nové vozovkové souvrství v tl. 440 mm.
Ve staničení km 2,160 – km 2,480 bude provedena částečná rekonstrukce s odstraněním stávajících hutněných
asfaltových vrstev a části podkladních vrstev do celkové hloubky 200 mm, úprava podkladu s pokládkou prolévané
vrstvy penetračního makadamu PHM v tloušťce min. 100 mm a pokládkou ložné vrstvy v tloušťce 60mm a
obrusné vrstvy v tloušťce 40 mm. V místech rekonstruovaných propustků bude obdobně provedeno nové
vozovkové souvrství v tl. 440 mm.
Ve staničení km 2,480 – km 3,560 provede se ošetření ojedinělých příčných trhlin. Na opravený povrch se položí
jednovrství asfaltový mikrokoberec.
Ve staničení km 3,560 – km 5,692 bude provedena částečná rekonstrukce s odstraněním stávajících hutněných
asfaltových vrstev a části podkladních vrstev do celkové hloubky 100 mm, úprava podkladu s pokládkou ŠD a
pokládkou ložné vrstvy v tloušťce 60mm a obrusné vrstvy v tloušťce 40 mm.
V místech, kde dochází k poklesům krajů vozovky, bude provedeno nové vozovkové souvrství v šíři min. 1m.
Tel.: 482 464 011, 482 464 040, [email protected]
www.frydlantvc.cz IČ 262781
5
V místech rekonstruovaných propustků, úpravě příčného sklonu v obloucích, kompletních rekonstrukcí zdí nebo
svahu, změny směrového vedení nebo autobusových zastávek bude obdobně provedeno nové vozovkové souvrství
v tl 440 mm.
Ve staničení km 5,692 – km 6,527 bude provedeno frézování na hloubku 40 mm a pokládka obrusné vrstvy
v tloušťce 40 mm.
V místech, kde dochází k poklesům krajů vozovky nebo rozšíření vozovky, bude provedeno nové vozovkové
souvrství v šíři min. 1 m. V místech úpravy příčného sklonu v oblouku bude obdobně provedeno nové vozovkové
souvrství. V celém staničením bude provedena oprava lokálních trhlin dle TP 115 a jiných poruch v rozsahu
určeném TDS.
SO 111 Autobusové zastávky Dolní Řasnice
Předmětem SO 111 jsou úpravy stávajících zastávek „ŠKOLA“ a „U KOVÁRNY“ v obci Dolní Řasnice na silnici
III/2915. Zastávka „ŠKOLA“ bude provedena v obou směrech v průběžném jízdním pásu (vstřícné uspořádání)
s bezbariérovým nástupištěm a krytým přístřeškem včetně označníku. Konstrukce vozovky pod zastávkou bude
z důvodů zatížení provedena v plné mocnosti. Uspořádání zastávky je vzhledem k prostorovým možnostem voleno
vstřícně s návrhem snížení rychlosti na 30 km/h. Před zastávkou bude umístěno místo pro přecházení, které je
navrženo dle délky pro zastavení. K místu pro přecházení budou po obou stranách silniční zábradlí, která budou
bránit nahodilému vstoupení dětí do vozovky mimo místo pro přecházení. Zastávka „U KOVÁRNY“ bude
provedena v obou směrech v průběžném jízdním pásu (vstřícné uspořádání) s bezbariérovým nástupištěm a krytým
přístřeškem včetně označníku. Konstrukce vozovky pod zastávkou budou z důvodů zatížení provedeny v plné
mocnosti tl. 440 mm. Všechny zastávky budou nově bezbariérově upraveny dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o
obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb (konstrukce vozovky včetně
kasselských obrubníků je součástí SO 101).
SO 112 Autobusové zastávky Horní Řasnice
Předmětem SO 112 je kompletní rekonstrukce třech stávajících zastávek v obci Horní Řasnice (Kříž, Požární
Zbrojnice, Pískovna) resp. trojice (kříž) a dvou párů zastávek (požární zbrojnice a pískovna), vždy pro oba každý
směr. Zastávka „kříž“ je polohově rozdělena. Pro zajištění obsluhy všech tří směrů je vždy za křižovatkou navrženo
nástupiště. Poloha zastávky ve směru na Jindřichovice bude zachována ve stávající poloze u budovy TEFCO CZ
v jízdním pruhu (km 3,880). Zastávka bude nově vybavena nástupištěm bez přístřešku (výstupní). Zastávka ve
směru na Horní Řasnici bude přesunuta na začátek komunikace III/2918 (km 0,030) do jízdního pásu, Zastávka
bude nově vybavena nástupištěm s novým přístřeškem bez bočních stěn. Stávající zastávka ve směru Frýdlant
bude zrušena a bude přesunuta za most ev. č. 2915-5 (km 2,780), aby bylo možno zastávku využívat i ve směru
od Jindřichovic. Nová poloha zastávky bude umístěna v autobusovém zálivu s novým nástupním ostrůvkem včetně
přístřešku, který bude bez bočních stěn. Zastávka v opačném směru od Horní Řasnice do Dolní Řasnice bude
polohově ponechána a upravena na autobusový záliv s úpravou tvaru stáv. křižovatky, pro zajištění rozhledových
poměrů v křižovatce. Zastávka bude využívat stáv. přístřešek, který bude přesunut do nové polohy.
Zastávka „požární zbrojnice“ je navržena jako standartní obousměrná zastávka v jízdním pásu. Nástupiště ve
směru Srbská je umístěno na úrovni vchodu do obecního úřadu. Nástupiště ve směru na Dolní Řasnici je umístěno
na místě stávající zastávky před hasičárnou. Zastávka bude využívat stáv. přístřešek, který bude přesunut do nové
polohy.
Zastávka „pískovna“ je navržena vzhledem k šířkovým možnostem jako standartní odsazená zastávka v jízdním
pásu. Zastávka bude využívat stáv. přístřešek, který bude přesunut do nové polohy. Konstrukce vozovky pod
zastávkou budou z důvodů zatížení provedeny v plné mocnosti.
Všechny zastávky budou nově bezbariérově upraveny dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
Pozn. Konstrukce vozovky včetně kasselských obrubníků je součástí SO 101 či SO 102.
SO 113 Autobusové zastávky Srbská
Předmětem SO 113 je kompletní rekonstrukce stávajících zastávek v obci Srbská (Horní Ves, Statek, státní
hranice) resp. dvou párů zastávek, vždy pro oba směry a koncové stanice s otočkou.
Zastávka „horní ves“ je polohově rozdělena. Nástupiště ve směru stát. hranice je umístěno ve stávající poloze
s navrženým novým nástupištěm, které bude umístěno nad zatrubněným příkopem. Nástupiště ve směru na Horní
Řasnici je umístěno v km 4,380. Rozmístění zastávek je navrženo na základě rozhledových poměrů na začátku
obce, zastávky jsou navrženy v jízdním pásu s odsazením. Zastávka směr Horní Řasnice je navržena s novým
přístřeškem.
Zastávka „statek“ je polohově rozdělena. Nástupiště ve směru na stát. hranici je vzhledem k prostorovým
možnostem a zajištění bezpečnosti, přesunuta z prostoru plochy u statku po směru staničení do km 5,500 sil.
III/2918. Zastávka bude umístěna v zálivu se stávajícím přístřeškem, který bude přesunut z původní zastávky.
Tel.: 482 464 011, 482 464 040, [email protected]
www.frydlantvc.cz IČ 262781
6
Zastávka v opačném směru od stát. hranice do Horní Řasnice bude polohově ponechána a upravena na autobusový
záliv, pro zajištění rozhledových poměrů za p. č. 43. Zastávka bude s novým přístřeškem bez bočních stěn.
Zastávka „státní hranice“ s jedním výstupním a zároveň nástupním nástupištěm a otočkou s přístřeškem bude
ponechána ve stávající poloze. Nástupiště bude ve stávající poloze rekonstruováno s doplněním nových
bezbariérových ramp.
Zastávka bude využívat stáv. přístřešek v otočce s informačním panelem. Konstrukce vozovky pod zastávkou
budou z důvodů zatížení provedeny v plné mocnosti.
Všechny zastávky budou nově bezbariérově upraveny dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
Pozn. Konstrukce vozovky včetně kasselských obrubníků je součástí SO 102.
SO 121 Chodníky Dolní Řasnice
Předmětem SO 121 je výstavba chodníku pro zvýšení bezpečnosti chodců převážně dětí při přestupu mezi
zastávkou „škola“ ve směru Krásný Les a Horní Řasnice resp. Frýdlant. Chodník bude proveden od vstupu do
areálu Základní a Mateřské školy Dolní Řasnice za hranu křižovatky silnic III/2915 x III/2911. Chodník bude
proveden s bezbariérovými rampami a bude navazovat na autobusové zastávky před školou.
SO 130.01 Propust km 0,055 79, sil. III/2915
SO 130.01 se zabývá výstavbou trubní propusti DN 600 ve staničení km 0,055 79 s vtokovou jímkou a kolmým
čelem na výtoku.
Rovněž bude v rámci stavebního objektu vyvolána potřeba výstavby nového konstrukčního souvrství v místě
trubní propusti.
Pozn. Konstrukční souvrství nad zemní plání jsou u všech propustků součástí SO 101 a 102.
SO 130.02 Propust km 0,500 00, sil. III/2915
SO 130.02 se zabývá kompletní rekonstrukcí trubní propusti DN 1000 ve staničení km 0,500 00 se šikmými čely.
Rovněž bude v rámci stavebního objektu vyvolána potřeba výstavby nového konstrukčního souvrství v místě
trubní propusti.
SO 130.03 Propust km 2,429 33, sil. III/2915
SO 130.03 se zabývá kompletní rekonstrukcí trubní propusti DN 600 ve staničení km 2,429 33 s kolmým čelem
na vtoku i výtoku.
Rovněž bude v rámci stavebního objektu vyvolána potřeba výstavby nového konstrukčního souvrství v místě
trubní propusti.
SO 130.04 Propust km 2,629 17, sil. III/2915
SO 130.04 se zabývá kompletní rekonstrukcí trubní propusti DN 600 ve staničení km 2,629 17 s vtokovou jímkou
a vyústěním skrz rekonstruovanou zeď SO215.
Rovněž bude v rámci stavebního objektu vyvolána potřeba výstavby nového konstrukčního souvrství v místě
trubní propusti.
SO 130.05 Propust km 3,171 95, sil. III/2915
SO 130.05 se zabývá kompletní rekonstrukcí trubní propusti DN 600 ve staničení km 3,171 95 s vtokovou jímkou
a kolmým čelem na výtoku.
Rovněž bude v rámci stavebního objektu vyvolána potřeba výstavby nového konstrukčního souvrství v místě
trubní propusti.
SO 130.06 Propust km 3,203 73, sil. III/2915
SO 130.06 se zabývá kompletní rekonstrukcí trubní propusti DN 600 ve staničení km 3,203 73 s vtokovou jímkou
a kolmým čelem na výtoku.
Rovněž bude v rámci stavebního objektu vyvolána potřeba výstavby nového konstrukčního souvrství v místě
trubní propusti.
SO 130.07 Propust km 3,587 14, sil. III/2915
SO 130.07 se zabývá kompletní rekonstrukcí trubní propusti DN 600 ve staničení km 3,587 14 s vtokovou jímkou
a kolmým čelem na výtoku. V místě pod vjezdy a vchody do RD bude obnoveno zatrubnění příkopu o DN400
v dl. 24 s jednou revizní šachtou.
Rovněž bude v rámci stavebního objektu vyvolána potřeba výstavby nového konstrukčního souvrství v místě
trubní propusti.
Tel.: 482 464 011, 482 464 040, [email protected]
www.frydlantvc.cz IČ 262781
7
SO 130.08 Propust km 3,395 93, sil. III/2915
SO 130.08 se zabývá výstavbou trubní propusti DN 600 ve staničení km 3,395 93 s vtokovou jímkou a kolmým
čelem se separačním prostorem pro čištění. Propust je dále zatrubněn pod zahradou v dl. 18 m profilem DN500
s vyústěním šikmým čelem směrem k vodoteči.
Rovněž bude v rámci stavebního objektu vyvolána potřeba výstavby nového konstrukčního souvrství v místě
trubní propusti.
SO 130.09 Propust km 0,011 67, sil. III/2918
SO 130.09 se zabývá kompletní rekonstrukcí trubní propusti DN 600 ve staničení km 0,011 67 s vtokovou jímkou
a šikmým čelem na výtoku.
Rovněž bude v rámci stavebního objektu vyvolána potřeba výstavby nového konstrukčního souvrství v místě
trubní propusti.
SO 130.10 Propust km 0,043 32, sil. III/2918
SO 130.10 se zabývá kompletní rekonstrukcí trubní propusti DN 600 ve staničení km 0,043 32 s vtokovou jímkou,
revizní šachtou a šikmým čelem na výtoku.
Rovněž bude v rámci stavebního objektu vyvolána potřeba výstavby nového konstrukčního souvrství v místě
trubní propusti.
SO 130.12 Propust km 0,196 58, sil. III/2918
SO 130.12 se zabývá kompletní rekonstrukcí trubní propusti DN 600 ve staničení km 0,196 58 s vtokovou jímkou
a šikmým čelem na výtoku.
Rovněž bude v rámci stavebního objektu vyvolána potřeba výstavby nového konstrukčního souvrství v místě
trubní propusti.
SO 130.13 Propust km 0,234 09, sil. III/2918
SO 130.13 se zabývá kompletní rekonstrukcí trubní propusti DN 600 ve staničení km 0,234 09 s vtokovou jímkou
a šikmým čelem na výtoku. Stávající zatrubnění pod vjezdy v dl. 19,5 m bude kompletně obnoveno profilem o
DN300 se zaústěním do nové vtokové jímky.
Rovněž bude v rámci stavebního objektu vyvolána potřeba výstavby nového konstrukčního souvrství v místě
trubní propusti.
SO 130.15 Propust km 0,538 77, sil. III/2918
SO 130.15 se zabývá kompletní rekonstrukcí trubní propusti DN 600 ve staničení km 0,538 77 s vtokovou jímkou
a šikmým čelem na výtoku.
Rovněž bude v rámci stavebního objektu vyvolána potřeba výstavby nového konstrukčního souvrství v místě
trubní propusti.
SO 130.16 Propust km 0,767 57, sil. III/2918
SO 130.16 se zabývá kompletní rekonstrukcí trubní propusti DN 600 ve staničení km 0,767 57 s vtokovou jímkou
a šikmým čelem na výtoku.
Rovněž bude v rámci stavebního objektu vyvolána potřeba výstavby nového konstrukčního souvrství v místě
trubní propusti.
SO 130.17 Propust km 0,855 66, sil. III/2918
SO 130.17 se zabývá kompletní rekonstrukcí trubní propusti DN 600 ve staničení km 0,855 66 s vtokovou jímkou
a šikmým čelem na výtoku. Součástí projektu je zpevnění výtoku přes zahradu v dl. 47 m až do potoka žlabovými
tvárnicemi do betonu.
Rovněž bude v rámci stavebního objektu vyvolána potřeba výstavby nového konstrukčního souvrství v místě
trubní propusti.
SO 130.18 Propust km 0,940 41, sil. III/2918
SO 130.18 se zabývá kompletní rekonstrukcí trubní propusti DN 800 ve staničení km 0,940 41 s vtokovou jímkou
a kolmým výtokovým čelem s římsou. Propust bude vyústěn do nově opevněného příkopu, který bude rovnoběžně
s pozemkem č. 149/6 až do km 0,980 a dále stáv. příkopem, který bude pročištěn až do vodoteče.
Rovněž bude v rámci stavebního objektu vyvolána potřeba výstavby nového konstrukčního souvrství v místě
trubní propusti.
SO 130.19 Propust km 1,174 86, sil. III/2918
SO 130.19 vzhledem k technickému stavu potrubí dojde ke kompletní rekonstrukci pouze vtokové jímky a
výtokového čela. Propustek bude pouze pročištěn a bude odstraněna náletová zeleň.
Tel.: 482 464 011, 482 464 040, [email protected]
www.frydlantvc.cz IČ 262781
8
SO 130.20 Propust km 1,243 81, sil. III/2918
SO 130.20 se zabývá kompletní rekonstrukcí trubní propusti DN 300 ve staničení km 1,243 81 s revizní šachtou
na vtoku, lomovou šachtou a šikmým čelem na výtoku. Součástí objektu je nahrazení stáv. horské vpusti u č.p.
256 za novou šachtu s mříží, která bude napojena profilem DN 300 v dl. 16 m do propustku.
Rovněž bude v rámci stavebního objektu vyvolána potřeba výstavby nového konstrukčního souvrství v místě
trubní propusti.
SO 130.21 Propust km 1,274 64, sil. III/2918
SO 130.21 se zabývá kompletní rekonstrukcí zatrubnění (pod zastávkou) příkopu a následné trubní propusti DN
300 ve staničení km 1,274 64 s revizní šachtou na vtoku a šikmým čelem na výtoku. Do propusti bude napojen
štěrbinový žlab v zastávce a podélná drenáž.
Rovněž bude v rámci stavebního objektu vyvolána potřeba výstavby nového konstrukčního souvrství v místě
trubní propusti.
SO 130.22 Propust km 1,346 89, sil. III/2918
SO 130.22 vzhledem k technickému stavu potrubí dojde ke kompletní rekonstrukci pouze vtokové jímky a
výtokového čela. Propustek bude pouze pročištěn a bude odstraněna náletová zeleň.
SO 130.23 Propust km 1,504 91, sil. III/2918
SO 130.23 se zabývá kompletní rekonstrukcí vtokového objektu jímky ve staničení km 1,504 91 s vtokovou
jímkou a šikmým čelem na výtoku.
Rovněž bude v rámci stavebního objektu vyvolána potřeba výstavby nového konstrukčního souvrství v místě
trubní propusti.
SO 130.24 Propust km 1,614 99, sil. III/2918
SO 130.24 se zabývá kompletní rekonstrukcí trubní propusti DN 1200 ve staničení km 1,614 99 s kolmými čely.
Rovněž bude v rámci stavebního objektu vyvolána potřeba výstavby nového konstrukčního souvrství v místě
trubní propusti.
SO 130.25 Propust km 1,847 32, sil. III/2918
SO 130.25 se zabývá kompletní rekonstrukcí trubní propusti DN 600 ve staničení km 31,847 32 s vtokovou jímkou
a šikmým čelem na výtoku.
Rovněž bude v rámci stavebního objektu vyvolána potřeba výstavby nového konstrukčního souvrství v místě
trubní propusti.
SO 130.26 Propust km 1,998 89, sil. III/2918
SO 130.26 vzhledem k technickému stavu vtokové části a plánované terénní úpravě okolního pozemku, bude
vtokové část přestavěna na kolmé čelo s římsou, aby bylo v budoucnu možno zajistit přístavbu, kterou by vznikl
objekt vtokové jímky.
Propustek bude pouze pročištěn a bude odstraněna náletová zeleň.
SO 130.27 Propust km 2,101 08, sil. III/2918
SO 130.27 vzhledem k technickému stavu potrubí dojde ke kompletní rekonstrukci pouze vtokové čela a
výtokového čela. Propustek bude pročištěn a bude odstraněna náletová zeleň.
SO 130.30 Propust křižovatka
SO 130.30 se zabývá kompletní rekonstrukcí trubní propusti DN 600 v křižovatce silnic III/2918 s neevidovanou
komunikací s vtokovou jímkou a kolmým čelem na výtoku.
Rovněž bude v rámci stavebního objektu vyvolána potřeba výstavby nového konstrukčního souvrství v místě
trubní propusti.
SO 130.31 Propust km 2,175 96, sil. III/2918
SO 130.31 se zabývá kompletní rekonstrukcí trubní propusti DN 600 ve staničení km 2,175 96 s kolmým čelem
na vtoku a šikmým čelem na výtoku.
Rovněž bude v rámci stavebního objektu vyvolána potřeba výstavby nového konstrukčního souvrství v místě
trubní propusti.
SO 130.33 Propust km 4,014 90, sil. III/2918
SO 130.33 se zabývá kompletní rekonstrukcí trubní propusti DN 600 ve staničení km 4,014 90 s vtokovou jímkou
a šikmým čelem na výtoku.
Rovněž bude v rámci stavebního objektu vyvolána potřeba výstavby nového konstrukčního souvrství v místě
trubní propusti.
Tel.: 482 464 011, 482 464 040, [email protected]
www.frydlantvc.cz IČ 262781
9
SO 130.36 Propust km 4,616 65, sil. III/2918
SO 130.36 se zabývá kompletní rekonstrukcí trubní propusti DN 600 ve staničení km 4,616 65 s vtokovou jímkou
a šikmým čelem na výtoku. Pravý příkop komunikace bude v místě vjezdu k RD zatrubněn profilem DN 600 v dl
25 m s revizní šachtou. Zatrubnění bude napojeno do nově vtokové jímky.
Rovněž bude v rámci stavebního objektu vyvolána potřeba výstavby nového konstrukčního souvrství v místě
trubní propusti.
SO 130.38 Propust km 4,737 28, sil. III/2918
SO 130.38 se zabývá kompletní rekonstrukcí trubní propusti DN 600 ve staničení km 4,737 28 s vtokovou jímkou
a šikmým čelem na výtoku.
Rovněž bude v rámci stavebního objektu vyvolána potřeba výstavby nového konstrukčního souvrství v místě
trubní propusti.
SO 130.39 Propust km 4,836 21, sil. III/2918
SO 130.39 se zabývá kompletní rekonstrukcí trubní propusti DN 600 ve staničení km 4,836 21 s vtokovou jímkou
a vyústěním skrz rekonstruovanou zeď SO205.
Rovněž bude v rámci stavebního objektu vyvolána potřeba výstavby nového konstrukčního souvrství v místě
trubní propusti.
SO 130.40 Propust km 4,960 00, sil. III/2918
SO 130.40 se zabývá kompletní rekonstrukcí trubní propusti DN 600 ve staničení km 4,960 00 s vtokovou jímkou
a šikmým čelem na výtoku.
Rovněž bude v rámci stavebního objektu vyvolána potřeba výstavby nového konstrukčního souvrství v místě
trubní propusti.
SO 130.41 Propust km 5,052 83, sil. III/2918
SO 130.41 se zabývá kompletní rekonstrukcí trubní propusti DN 600 ve staničení km 5,052 83 s vtokovou jímkou
a vyústěním skrz rekonstruovanou zeď SO206.
Rovněž bude v rámci stavebního objektu vyvolána potřeba výstavby nového konstrukčního souvrství v místě
trubní propusti.
SO 130.42 Propust km 5,216 08, sil. III/2918
SO 130.42 se zabývá kompletní rekonstrukcí trubní propusti DN 600 ve staničení km 5,216 08 s vtokovou jímkou
a vyústěním skrz rekonstruovanou zeď SO208.
Rovněž bude v rámci stavebního objektu vyvolána potřeba výstavby nového konstrukčního souvrství v místě
trubní propusti.
SO 130.43 Propust km 5,312 44, sil. III/2918
SO 130.43 se zabývá výstavbou trubní propusti DN 600 ve staničení km 5,312 44 s vtokovou jímkou, revizní
šachtou, z které bude pod zahradou v dl. 15 m provedeno zatrubnění o profilu DN 600 s šikmým čelem na výtoku
do vodoteče.
Rovněž bude v rámci stavebního objektu vyvolána potřeba výstavby nového konstrukčního souvrství v místě
trubní propusti.
SO 130.44 Propust km 6,035 25, sil. III/2918
SO 130.44 se zabývá kompletní rekonstrukcí trubní propusti DN 1200 ve staničení km 6,035 25 se šikmým čelem
na vtoku a kolmým čelem na výtoku.
Rovněž bude v rámci stavebního objektu vyvolána potřeba výstavby nového konstrukčního souvrství v místě
trubní propusti.
SO 191 Dopravní značení
SO 191 se zabývá revizí stávajícího vodorovného a svislého dopravního značení s návrhem doplnění definitivního
značení na opravovaném úseku Dolní Řasnice – Srbská – státní hranice.
Dopravní značení budou provedeny dle TP65 a TP133.
SO 192 Dopravně inženýrské opatření
SO 192 se zabývá dopravně inženýrskými opatřeními během opravy silnice III/2915 a III/2918 v úseku Dolní
Řasnice – Srbská – státní hranice s Polskem. Jelikož bude oprava probíhat za úplné uzavírky silnice (etapa 1-4)
jsou navrženy objízdné trasy. V etapě č. 5 je navržen provoz po polovinách s částečným omezením provozu, neboť
není možné zajistit objízdnou trasu.
Dopravní omezení budou provedeny dle TP66.
Tel.: 482 464 011, 482 464 040, [email protected]
www.frydlantvc.cz IČ 262781
10
SO 201 Most ev. č. 2915-2
SO 201 se zabývá kompletní rekonstrukcí stávajícího mostního objektu ev. č. 2915-2. Bude nově provedena
konstrukce železobetonového polo-rámu s vytaženými čelními zdmi a zavěšenými křídly. Spodní stavba je
založena plošně dle podkladů předběžného IGP.
SO 202 Most ev. č. 2915-3
SO 202 se zabývá kompletní rekonstrukcí stávajícího mostního objektu ev. č. 2915-3. Bude nově provedena
konstrukce ze železobetonu má charakter tzv. polo-rámu s vytaženými čelními zdmi a zavěšenými křídly. Spodní
stavba je založena plošně dle podkladů předběžného IGP.
SO 203 Most ev. č. 2915-4
SO 203 se zabývá částečnou rekonstrukcí mostního objektu ev. č. 2915-4. V rámci rekonstrukce se odstraní mostní
vybavení, mostní svršek a betonová mostovka stávajícího mostu. Ocelové I nosníky se snesou a opraví se lokální
místa porušení. Po sanaci opěr a křídel se vybetonují nové úložné prahy, na které budou uloženy opravené I
nosníky. Dalším krokem je vybetonování spřahující desky, na kterou se následně položí hydroizolace; dále se
vybetonují římsy a položí se vozovkové souvrství
SO 204 Most ev. č. 2915-5
SO 204 se zabývá opravou mostního objektu ev. č. 2915-5. Bude provedený nový mostní svršek. Na obou stranách
mostu budou vybudované nové železobetonové římsy dodatečně kotvené do nosné konstrukce. Na římsy bude
osazené ocelové mostní zábradlí se svislou výplní. Na celé ploše mostního objektu bude vyhotovená nová
hydroizolace. Na hydroizolaci se provede vozovkové souvrství.
SO 205 Opěrná zeď km P 4,830-4,950 – u kostela, Srbská
SO 205 se zabývá rekonstrukcí stávající kamenné zdi. Zeď bude v úseku určeném k rekonstrukci rozebrána,
v úseku určeném k výstavbě zdi nové bude zcela zdemolována a nahrazena úhlovou zdí. V koruně zdi bude
provedena železobetonová římsa s lokálním vybráním pro osazení chrliče po 10 m dle uspořádání příčných sklonů,
tak aby docházelo k odvodnění komunikace do vodoteče. Dilatační úseky byly zvoleny v délce 10 m místně 12 m.
Po této vzdálenosti bude rozdělena hlavní konstrukce i železobetonová římsa. V římse budou zřízeny též
smršťovací spáry, tak že nejdelší úsek bude mít délku 6 m. Veškeré dilatační spáry a vybrání bude umístěno tak,
aby nekolidovalo s rozmístěním zábradlí svodidla. V místech přemostění k soukromým pozemkům bude nové
řešení zdi přerušeno a započne opět za tímto úsekem, popř. se správce komunikace dohodne s vlastníkem na jiném
řešení.
SO 206 Opěrná zeď km P 5,040-5,180 – u č.p. 150, Srbská
SO 206 se zabývá kompletní rekonstrukcí stávající kamenné zdi. Zeď bude v úseku určeném k výstavbě nové zdi
zcela zdemolována a nahrazena úhlovou zdí. V koruně zdi bude provedena železobetonová římsa s lokálním
vybráním pro osazení chrliče po 10 m dle uspořádání příčných sklonů, tak aby docházelo k odvodnění komunikace
do vodoteče. Dilatační úseky byly zvoleny v délce 10 m místně 12 m. Po této vzdálenosti bude rozdělena hlavní
konstrukce i železobetonová římsa. V římse budou zřízeny též smršťovací spáry, tak že nejdelší úsek bude mít
délku 6 m. Veškeré dilatační spáry a vybrání bude umístěno tak, aby nekolidovalo s rozmístěním sloupků zábradlí.
V místech přemostění k soukromým pozemkům bude nové řešení zdi přerušeno a započne opět za tímto úsekem,
popř. se správce komunikace dohodne s vlastníkem na jiném řešení.
SO 207a Zárubní zeď km L 5,045-5,090 – u č. p. 150, Srbská
SO 207a se zabývá kompletní rekonstrukcí stávající kamenné zdi. Zeď bude zcela zdemolována a nahrazena
gabionovou zdí. V koruně zdi se obnoví stávající drátěný plot umístěný na rozhraní pozemku.
SO 207b Zárubní zeď km L 5,120-5,140 – u č. p. 150, Srbská
SO 207b se zabývá kompletní rekonstrukcí stávající kamenné zdi. Zeď bude zcela zdemolována a nahrazena
gabionovou zdí. V koruně zdi se obnoví stávající drátěný plot
SO 208 Opěrná zeď km P 5,210-5,230 – pod autoservisem, Srbská
SO 208 se zabývá kompletní rekonstrukcí stávající kamennou zdí. Zeď bude v úseku určeném k výstavbě nové zdi
zcela zdemolována a nahrazena úhlovou zdí. V koruně zdi bude provedena železobetonová římsa s lokálním
vybráním pro osazení chrliče po 10 m dle uspořádání příčných sklonů, tak aby docházelo k odvodnění komunikace
do vodoteče. Dilatační úseky byly zvoleny v délce 10 m místně 12 m. Po této vzdálenosti bude rozdělena hlavní
konstrukce i železobetonová římsa. V římse budou zřízeny též smršťovací spáry, tak že nejdelší úsek bude mít
délku 6 m. Veškeré dilatační spáry a vybrání bude umístěno tak, aby nekolidovalo s rozmístěním sloupků zábradlí.
V místech přemostění k soukromým pozemkům bude nové řešení zdi přerušeno a započne opět za tímto úsekem,
popř. se správce komunikace dohodne s vlastníkem na jiném řešení.
Tel.: 482 464 011, 482 464 040, [email protected]
www.frydlantvc.cz IČ 262781
11
SO 210 Opěrná zeď km P 5,380-5,450 – zastávka statek, Srbská
SO 210 se zabývá kompletní rekonstrukcí stávající kamenné zdi. Zeď bude v úseku určeném k výstavbě zdi zcela
zdemolována a nahrazena novou úhlovou zdí. V koruně zdi bude provedena železobetonová římsa s lokálním
vybráním pro osazení chrliče po 10 m dle uspořádání příčných sklonů, tak aby docházelo k odvodnění komunikace
do vodoteče. Dilatační úseky byly zvoleny v délce 10 m místně 12 m. Po této vzdálenosti bude rozdělena hlavní
konstrukce i železobetonová římsa. V římse budou zřízeny též smršťovací spáry, tak že nejdelší úsek bude mít
délku 6 m. Veškeré dilatační spáry a vybrání bude umístěno tak, aby nekolidovalo s rozmístěním sloupků zábradlí.
V místech přemostění k soukromým pozemkům bude nové řešení zdi přerušeno a započne opět za tímto úsekem,
popř. se správce komunikace dohodne s vlastníkem na jiném řešení.
SO 212 Opěrná zeď km L 5,550-5,600 – u pozemků č. 21, 20/3
SO 212 se zabývá kompletní rekonstrukcí stávající kamenné zdi. Zeď bude v úseku určeném k výstavbě nové zdi
zcela zdemolována a nahrazena úhlovou zdí. V koruně zdi bude provedena železobetonová římsa, na které bude
osazeno mostní zábradlí se svislou výplní. Zábradlí přímo navazuje na rekonstrukci zábradlí na mostě a se stejným
charakterem výplně. Dilatační úseky byly zvoleny v délce 10 m místně 4 m a 6 m v návaznosti na úrovně založení
+ krátké křídlo navazujícího mostu. Po těchto vzdálenostech bude rozdělena hlavní konstrukce i železobetonová
římsa. V římse budou zřízeny též smršťovací spáry, tak že nejdelší úsek bude mít délku 6 m. Veškeré dilatační
spáry budou umístěny tak, aby nekolidovaly s rozmístěním sloupků mostního zábradlí.
SO 213 Armovaný svah L km 6,650-6,730
SO 213 se zabývá výstavbou armovaného svahu podél opravované komunikace. Pro výstavbu armovaného svahu
si zhotovitel zřídí provizorní sjezd k patě svahu. Po dokončení prací uvede dotčené pozemky do původního stavu.
Zemní práce budou prováděny v rozsahu nutném pro založení armovaného svahu včetně spodní drenážní vrstvy
ze štěrku. V případě nestabilního svahu po odtěžení nutno použít pažení. Kolizní stromy s výstavbou armovaného
svahu budou odstraněny (nebyly zaměřeny). Odvodnění svahu je řešeno plošnou drenážní vrstvou ze štěrku 32/63.
Vrstva štěrku je obalena geotextilií min 300g/m². Stávající svah bude proveden z armovaných zemin s kamenným
záhozem paty svahu. Svah nad armovanou konstrukcí se opatří humózní zeminou a zatravní.
SO 214 Opěrná zeď km P 4,830-4,950 – u kostela, Srbská
SO 214 se zabývá kompletní rekonstrukcí stávající kamenné zdi. Zeď bude v úseku určeném k výstavbě nové zdi
zcela zdemolována a nahrazena úhlovou zdí. V koruně zdi bude provedena železobetonová římsa. Dilatační úseky
byly zvoleny v délce 10 m místně 6,8 m. Po této vzdálenosti bude rozdělena hlavní konstrukce i železobetonová
římsa. V římse budou zřízeny též smršťovací spáry, tak že nejdelší úsek bude mít délku 6 m. Veškeré dilatační
spáry a vybrání bude umístěno tak, aby nekolidovalo s rozmístěním sloupků zábradelního svodidla.
SO 215 Opěrná zeď km 2,585-2,635, Dolní Řasnice
SO 215 se zabývá opravou stávající kamenné zdi. Zeď bude sanována a přespárována; na koruně zdi se zhotoví
betonová římsa. U východního konce se zdemoluje rozpadlý úsek dlouhý cca 3,0 m; tento úsek se nahradí novou
opěrnou zdí, která pokryje celou vnější stranu zákruty potoka. Stávající zeď se tímto zásahem prodlouží o 11,0 m.
Prodloužená část bude betonová s kamenným obkladem.
SO 216 Opěrná zeď km P 6,030-6,310 (státní hranice)
SO 216 se zabývá opravou stávající kamennou zdí. Zeď bude sanována a přespárována; vypadlé části obkladu se
přezdí. Na konci zdi u hraničního přechodu se odstraní náletové dřeviny. Na koruně zdi se zhotoví nová betonová
římsa se zábradelním svodidlem; na konci zdi u hraničního přechodu, kde se vozovka odklání od zdi, je navrhnuto
pouze dopravně bezpečnostní zábradlí. U paty opěrné zdi se v toku potoka obnoví nový betonový práh pro ochranu
paty zdi.
SO 221 Most ev. č. 2918-3, oprava
SO 221 se zabývá opravou mostního objektu ev. č. 2918-3. Bude provedený nový mostní svršek. Na obou stranách
mostu budou vybudované nové železobetonové římsy dodatečně kotvené do nosné konstrukce. Na římsy bude
osazené ocelové mostní zábradlí se svislou výplní. Na celé ploše mostního objektu bude vyhotovená nová
hydroizolace. Na hydroizolaci se provede vozovkové souvrství dle SO102.
SO 222 Most ev. č. 2918-4, oprava
SO 222 se zabývá opravou mostního objektu ev. č. 2918-4. Bude provedený nový mostní svršek. Na obou stranách
mostu budou vybudované nové železobetonové římsy dodatečně kotvené do nosné konstrukce. Na římsy bude
osazené ocelové mostní zábradlí se svislou výplní. Na celé ploše mostního objektu bude vyhotovená nová
hydroizolace. Na hydroizolaci se provede vozovkové souvrství dle SO102.
Součástí projektové dokumentace jsou dále související objekty SO 191 Dopravní značení a SO 192 Dopravně
inženýrské opatření.
Tel.: 482 464 011, 482 464 040, [email protected]
www.frydlantvc.cz IČ 262781
12
Podrobnosti jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci ve stupni DSP/PDPS vypracované Ing. Filipem Kučerou,
autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby – ČKAIT-0501252, AF-CITYPLAN, Ateliér Liberec, Mrštíkova
399/2a, 460 07 Liberec III – Jeřáb, v lednu 2015, č. zak. 14-9-240.
Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy,
místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, příslušný podle § 15 odst. 1 písm.
c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „stavební zákon“), a podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, po projednání žádosti ve stavebním řízení rozhodl takto:
pro stavbu: „Silnice III/2918 Horní Řasnice – Srbská – st. hranice a silnice III/2915 – křižovatka
s II/291 – Dolní Řasnice“ na pozemcích (nebo jejich částech)
p. č. 2574, 2554, 1575/3, 1660/3, 1660/1, 1643/1, 1645/2, st. 376, 1646, 1579, 2564, 1570/1, 1518, 98,
92/2, 2576, 72, 92/3, 1585/7, 1525/4, 56, 53, 2630/1, 2747, 2716/1, 55, 54, 49/2, 2629/3, 2629/1, 849/1,
916/1, 914, 915, 2737/1, 2821, 1578, st. 211/1, st. 211/2, 1575/1, 1585/6, 1585/1, 1585/8, 1575/2,
1572/1, st. 209/1, st. 208, 2570/1, st. 207, 1517/3, 96/1, 92/1, 1628/4, 2563, 1593/4, 1593/11, 1593/15,
1571/2, 1504/12, 1504/13, 1495/22, 1499, st. 204, 2745, 52, 51, 844, st. 163, 845/1, 842/8, 845/2, 858/2,
856/6, 856/12, 910, 911, 203/1, st. 200, 1330, 49/1, 50, 2629/4, st. 171, 2836, 924, 1049, 70/1, st. 47,
1593/1 a 2570/2 v k. ú. Dolní Řasnice, obec Dolní Řasnice;
1677, 1653, 719/2, 719/12, 719/13, 719/16, st. 247, 719/7, st. 228, 1596/2, 721/1, 710/3, 710/2, 2/1, 4,
st. 161, 1442, 1678, 1430, 1429, 1426/3, 1424/1, 1423/1, 1422/1, 1706/3, 180, 1609/1, 2/2, 1706/4, st.
7, 15/1, 29/1, 29/2, st. 11/2, 11/1, 1470/1, 1470/5, 1470/3, 1470/2, 50, 1707/1, 56/1, 5/2, 5/1, 16, 6/1,
15/2, 1314, 1607/1, 31/1, 1489/6, 33, 34/4, st. 240, 59, 61, 67/1, 1489/3, 1706/10, 86, 94/1, 1484, 93/1,
1489/2, 1491, 137, st. 47, 144/5, 144/1, st. 234, 144/4, 1497, 1498/2, 156/2, 1729, 1482/3, 1482/2, 87,
90/1, 90/3, 90/2, 1490, 92, 139/2, 156/2, 140/4, 140/2, 1489/1, 142/1, 143, 157/2, 156/4, 156/1, 1498/1,
1706/2, 170/1, st. 239, 170/2, 170/3, 178/2, 178/1, 178/4, st. 278, 178/3, 178/5, 177, 166/9, 1722, 1500,
221/2, 1505, 235/3, st. 82, 239/2, 249/1, 249/2, 249/3, 248, 247, 1508, 266, 274, 283, 284, 175/1, 239/1,
241, 240, 272, 294, 293/1, 293/2, 290, 1609/20, 324, 1515, 325, 326, 1519/1, 338/5, 338/1, 346/4, 344,
346/2, 360/2, 285/1, 318, 108, 1514, 321, 336, 337/1, 1520, 338/4, 1661/6, 1661/2, 1661/14, 1607/2,
1608/5, 879/1, 876/1, 855/4, 851/7, 845/5, 1622/8, 809/7, 798/7, 773/5 a 748/7 v k. ú. Horní Řasnice,
obec Horní Řasnice;
559/17, 1148/17, 549/2, 1148/16, 1148/1, 549/1, 1145/3, 548/3, 1138/1, 546/1, 539/2, 528/1, 1142/2,
528/2, 519/1, 511/3, st. 101, 511/2, 1145/5, 499, 1145/6, 497/1, 496/1, 1144/1, 484/1, 480/1, 1146/1,
478/1, 474/1, 1145/4, 475/3, 469, 472/2, 126/1, 519/3, 519/2, 479, 1148/2, 628, 630, 631, 777/1, 778,
1216, 1148/4, 468, 1199/4, 467, 1130, 1148/3, 378, 380/2, 377/1, 376, 1123, 375, 374, 304, st. 83, 1122,
300, 297, st. 70, 296, 295, st. 69, st. 175, 780/2, 781, 820, 169, 865/1, 1209, 865/3, 1199/2, 874, 1148/8,
207, 1110, 206, 205, 203, 1200, 1148/18, 1148/10, 24, 36/6, 36/4, st. 40, 36/5, 22, 21, 20/3, 20/4, 20/1,
1199/1, 12, 16, 11/1, 9, 878, 881/1, 909, 915, 1201/2, 918, 1179, 959, 1178/1, 1089, 1090, 1188, 1091/1,
1092, 1091/2, st. 19, st. 17, 1093, 1095, 1107/2, 46/1, 48, 46/2, 44/1, 1191, 50, 1098, 54, 1190, 8, st.
15, 5, 1192/1, 72/1, 1148/12, 72/2, 66/1, st. 185 a 66/2 v k. ú. Srbská, obec Horní Řasnice,
se podle § 115 stavebního zákona a podle § 18c vyhl. č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, v platném znění, vydává
STAVEBNÍ POVOLENÍ.
Tel.: 482 464 011, 482 464 040, [email protected]
www.frydlantvc.cz IČ 262781
13
Účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), v návaznosti na § 109 písm. a) stavebního zákona:
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČ 70946078, České mládeže 632/32,
460 06 Liberec 6, zastoupená společností AF-CITYPAN s. r. o., IČ 47307218, Magistrů 1275/13,
140 00 Praha 4
Stavba obsahuje:
• SO 101 křiž. s II/291 – Dolní Řasnice (III/2915 – úsek I) - SO 101.1 – km 1,280 – 2,860
- SO 101.4 – km 3,300 – 3,892
• SO 102 křiž. s III/2915 – Horní Řasnice – Srbská – st. hranice (III/2918 – úsek 2)
• SO 111 Autobusové zastávky Dolní Řasnice
• SO 112 Autobusové zastávky Horní Řasnice
• SO 113 Autobusové zastávky Srbská
• SO 121 Chodníky Dolní Řasnice
• SO 130.01 Propust km 0,055 79, sil. III/2915
• SO 130.02 Propust km 0,500 00, sil. III/2915
• SO 130.03 Propust km 2,429 33, sil. III/2915
• SO 130.04 Propust km 2,629 17, sil. III/2915
• SO 130.05 Propust km 3,171 95, sil. III/2915
• SO 130.06 Propust km 3,203 73, sil. III/2915
• SO 130.07 Propust km 3,587 14, sil. III/2915
• SO 130.08 Propust km 3,395 93, sil. III/2915
• SO 130.09 Propust km 0,011 67, sil. III/2918
• SO 130.10 Propust km 0,043 32, sil. III/2918
• SO 130.12 Propust km 0,196 58, sil. III/2918
• SO 130.13 Propust km 0,234 09, sil. III/2918
• SO 130.15 Propust km 0,538 77, sil. III/2918
• SO 130.16 Propust km 0,767 57, sil. III/2918
• SO 130.17 Propust km 0,855 66, sil. III/2918
• SO 130.18 Propust km 0,940 41, sil. III/2918
• SO 130.19 Propust km 1,174 86, sil. III/2918
• SO 130.20 Propust km 1,243 81, sil. III/2918
• SO 130.21 Propust km 1,274 64, sil. III/2918
• SO 130.22 Propust km 1,346 89, sil. III/2918
• SO 130.23 Propust km 1,504 91, sil. III/2918
• SO 130.24 Propust km 1,614 99, sil. III/2918
• SO 130.25 Propust km 1,847 32, sil. III/2918
• SO 130.26 Propust km 1,998 89, sil. III/2918
• SO 130.27 Propust km 2,101 08, sil. III/2918
• SO 130.30 Propust křižovatka
• SO 130.31 Propust km 2,175 96, sil. III/2918
• SO 130.33 Propust km 4,014 90, sil. III/2918
• SO 130.36 Propust km 4,616 65, sil. III/2918
• SO 130.38 Propust km 4,737 28, sil. III/2918
• SO 130.39 Propust km 4,836 21, sil. III/2918
• SO 130.40 Propust km 4,960 00, sil. III/2918
• SO 130.41 Propust km 5,052 83, sil. III/2918
• SO 130.42 Propust km 5,216 08, sil. III/2918
• SO 130.43 Propust km 5,312 44, sil. III/2918
• SO 130.44 Propust km 6,035 25, sil. III/2918
• SO 201 Most ev. č. 2915-2
• SO 202 Most ev. č. 2915-3
• SO 203 Most ev. č. 2915-4
• SO 204 Most ev. č. 2915-5
• SO 205 Opěrná zeď km P 4,830-4,950 – u kostela, Srbská
• SO 206 Opěrná zeď km P 5,040-5,180 – u č. p. 150, Srbská
Tel.: 482 464 011, 482 464 040, [email protected]
www.frydlantvc.cz IČ 262781
14
• SO 207a Zárubní zeď km L 5,045-5,090 – u č. p. 150, Srbská
• SO 207b Zárubní zeď km L 5,120-5,140 – u č. p. 150, Srbská
• SO 208 Opěrná zeď km P 5,210-5,230 – pod autoservisem, Srbská
• SO 210 Opěrná zeď km P 5,380-5,450 – zastávka statek, Srbská
• SO 212 Opěrná zeď km L 5,550-5,600 – u pozemků č. 21, 20/3
• SO 213 Armovaný svah L km 6,650-6,730
• SO 214 Opěrná zeď km P 4,830-4,950 – u kostela, Srbská
• SO 215 Opěrná zeď km 2,585-2,635, Dolní Řasnice
• SO 216 Opěrná zeď km P 6,030-6,310 (státní hranice)
• SO 221 Most ev. č. 2918-3, oprava
• SO 222 Most ev. č. 2918-4, oprava
Pro provedení stavby se stanovují tyto závazné podmínky:
1) Stavba bude dokončena nejpozději do 31. 3. 2018. V případě nedodržení tohoto termínu požádá
stavebník zdejší speciální stavební úřad o prodloužení lhůty k dokončení stavby.
2) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení; případné změny
nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
3) Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické právo nebo
právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu
k pozemku nebo stavbě.
4) Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení celé prostorové plochy (včetně případného
dočasného záboru pozemků) odborně způsobilou osobou. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně
oprávněnými zeměměřičskými inženýry.
5) Stavba nesmí být zahájena před termínem, ke kterému toto stavební povolení nenabude právní moci,
tj. nejméně 15 dnů po obdržení tohoto rozhodnutí, nedojde-li k odvolání proti tomuto rozhodnutí ze
strany účastníků řízení (na odvolání se vztahuje HLAVA VII správního řád, § 81 – 93).
6) Pro umístění zařízení staveniště se určují pouze pozemky ve vlastnictví investora.
7) Stavba bude prováděna dodavatelsky stavební firmou. Zhotovitel zabezpečí odborné vedení realizace
stavby oprávněnou osobou, která získala oprávnění k výkonu této činnosti podle zvláštních předpisů
(autorizaci).
8) Zodpovědná osoba za odborné vedení realizace stavby je v rozsahu předmětu své činnosti (podnikání)
odpovědná za řádné provedení prací v souladu s dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, za dodržení
podmínek stavebního povolení, povinností k ochraně života a zdraví osob a bezpečnosti práce
vyplývajících z ostatních právních předpisů. Nemá-li osoba, která vede realizaci stavby, pro jednotlivé
druhy prací odbornou způsobilost v příslušném oboru, je povinna přizvat jinou odborně způsobilou
osobu. Při provádění stavby je osoba zodpovědná za odborné vedení realizace stavby povinna dodržovat
ustanovení § 153 stavebního zákona.
9) Před zahájením stavby bude na zdejší speciální stavební úřad písemně oznámena osoba odpovědná
za realizaci stavby = stavbyvedoucí včetně osvědčení o jeho autorizaci.
10) Stavebník – investor zajistí, že zhotovitel stavebních prací včetně stavbyvedoucího budou
prokazatelně seznámeni s podmínkami tohoto rozhodnutí a ověřeným projektem.
11) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát na ochranu zdraví všech osob na staveništi.
12) Stavebník zajistí věcnou a časovou koordinaci investic souvisejících s předmětnými objekty stavby.
13) Stavebník před zahájením stavby zajistí (po dohodě s jejich správci) úpravu pozemních komunikací,
které budou užity pro staveništní dopravu, do vyhovujícího stavebně technického stavu. Jakákoliv
Tel.: 482 464 011, 482 464 040, [email protected]
www.frydlantvc.cz IČ 262781
15
poškození pozemních komunikací vlivem stavby nebo staveništní dopravy, které by ohrožovalo
bezpečnost provozu, musí být neprodleně odstraněno.
14) Po dokončení stavby stavebník zajistí uvedení pozemních komunikací poškozených vlivem
staveništní dopravy, do odpovídajícího stavebně technického stavu, a to v dohodě s jednotlivými
majetkovými správci dotčených pozemních komunikací.
15) Stavebník zamezí pohybu vozidel stavby a stavebních strojů mimo stanovené trasy či určené
odstavné plochy.
16) Při stavebních pracích bude stavebník dbát na obecnou ochranu rostlin a živočichů. Stavebník zajistí,
aby při provádění stavebních prací nedošlo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu
živočichů, event. k ničení míst jejich biotopů.
17) Stavebník zajistí taková opatření, aby v průběhu stavebních prací nedošlo ke kontaminaci půdy či
ke znečištění povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami.
18) Používané mechanizační prostředky musí být v odpovídajícím technickém stavu a musí být
dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům technologických kapalin ze
stavebních strojů a automobilů. Pohonné hmoty a maziva musí být skladovány pouze na místech
zabezpečených z hlediska ochrany půdy a podzemních vod.
19) Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěna tabule (obdoba
štítku dle ust. § 18d vyhl. č. 503/2006 Sb.), na které bude uvedeno označení stavby, označení stavebníka,
označení zhotovitele, označení stavebního úřadu, který stavbu povolil, číslo jednací stavebního povolení
a datum nabytí právní moci, termín dokončení stavby s údaji: označení stavby a jejího stavebníka,
způsob provádění stavby (dodavatelsky), zhotovitel, který orgán a kdy stavbu povolil a termín
dokončení stavby, popř. další údaje o stavbě.
20) Stavební odpad získaný při výstavbě (zemina, stavební suť, apod.) musí být uložen v souladu se zák.
č. 185/2001 Sb., o odpadech, a o změně některých dalších zákonů. O vzniku a způsobu nakládání
s odpady je podnikatelský subjekt provádějící stavbu povinen vést evidenci odpadů, jejíž náležitosti
stanoví vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Doklady o předání veškerých
odpadů oprávněné osobě z realizace záměrů je třeba archivovat pro případnou kontrolu a je nutno je
předložit na MěÚ Frýdlant, OSUZP, před vydáním kolaudačního souhlasu.
21) Před zahájením výkopových prací musí stavebník zajistit vytyčení všech podzemních zařízení
v místech uvažované stavby prostřednictvím jejich správců.
22) Vyskytnou-li se při provádění stavby inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí být
další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců těchto
inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození.
23) O stavbě musí být veden řádný stavební deník se všemi náležitostmi, který spolu s ověřeným
projektem stavby bude na stavbě k dispozici při kontrolní prohlídce stavby - § 157 stavebního zákona,
v souladu s § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona,
v platném znění.
24) Před zahájením stavebních prací musí stavebník – investor provést příslušná zajištění stavby tak,
aby byl na staveniště zamezen přístup třetím osobám.
25) Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny v souladu s předloženým plánem kontrolních
prohlídek, a to v těchto fázích stavby:
→ při převzetí staveniště
→ při vytýčení inženýrských sítí předepsaných jejich správci
→ před záhozem přeložek a vedení
→ při kontrole pláně při provádění sanačních prací
→ při kontrole opravy zárubní zdi
→ kontrola základové spáry mostů a propustků
Tel.: 482 464 011, 482 464 040, [email protected]
www.frydlantvc.cz IČ 262781
16
→ kontrola objektů před záhozem
→ o dokončení stavebních objektů
→ při dokončení stavby, závěrečná kontrolní prohlídka stavby
Ukončení každé etapy oznámí stavebník stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu. Bez provedení
kontrolní prohlídky nelze ve stavbě dále pokračovat.
26) Zhotovitel stavby musí neprodleně stavebnímu úřadu hlásit závažné okolnosti na stavbě, které
mohou mít vliv na kvalitu stavby nebo vykazující odchylky od schváleného projektu stavby.
27) Prováděním stavebních prací nesmí být ve svých právech poškozeni vlastníci a uživatelé sousedních
nemovitostí. Zhotovitel stavby si musí počínat tak, aby dopad stavební činnosti na okolí byl
minimalizován.
28) Stavba bude prováděna v souladu s příslušnými závaznými a doporučenými českými technickými
normami, které jsou uvedeny v příloze č. 1 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích.
29) Zhotovitel stavby zajistí pravidelné čištění a kropení komunikací používaných pro účely stavby,
zejména v prostoru výjezdů ze stavby. U výjezdu na ostatní komunikace stavebník rovněž zajistí účinná
opatření k čištění vozidel, aby komunikace nebyly nadměrně znečišťovány (ve smyslu ust. § 19 a § 28
zákona).
30) Stavebník musí pro stavbu použít jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po předpokládanou
existenci stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární
bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životní prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana
proti hluku a úspora energie. Certifikáty na použitý stavební materiál si vyžádá stavebník od dodavatele.
31) Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření společnosti O2 Czech Republic a. s.
(Česká telekomunikační infrastruktura a. s.) ze dne 4. 9. 2014, č. j. 622263/14, a ze dne 2. 7. 2015,
č. j. POS 699/15.
32) Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření ČEZ Distribuce, a. s., ze dne
26. 11. 2015, zn. 0100497407, ze dne 27. 11. 2015, zn. 0100497765, a ze dne 1. 12. 2015, zn.
LB/739/15/OP.
33) Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření Frýdlantské vodárenské společnosti
a. s. ze dne 12. 10. 2015, zn. FVS/1909/2015/Ol.
34) Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření ČD-Telematika a. s. ze dne 15. 9. 2014,
zn. 16942/2014-Ho.
37) Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku MěÚ Frýdlant, OSUZP,
orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, ze dne 19. 1. 2016, č. j. MUF
2839/2015/OSUZP/4/Po-046 ZPF.
38) Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku MěÚ Frýdlant, OSUZP,
orgánu státní správy lesů, ze dne 23. 11. 2015, č. j. MUF 24833/2015/OSUZP/2/Ku.
39) Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v koordinovaném stanovisku MěÚ Frýdlant,
OSUZP, ze dne 25. 9. 2015, zn. MUF 1877/2015/OSUZP/3/Bu.
40) Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v souhrnném stanovisku Správy železniční
dopravní cesty, státní organizace, ze dne 24. 9. 2015, č. j. 16768/2015-SŽDC-OŘ HKR-ÚT.
41) Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku Ministerstva obrany ČR,
sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité
infrastruktury, ze dne 18. 8. 2015, sp. zn. 44277/2015-8201-OÚZ-PCE.
42) Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření Ministerstva vnitra ČR, odboru
všeobecné správy, oddělení státních hranic, ze dne 5. 11. 2015, č. j. MV-119069-5/VS-2015.
Tel.: 482 464 011, 482 464 040, [email protected]
www.frydlantvc.cz IČ 262781
17
43) Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku Drážního úřadu, Stavební
sekce – územní odbor Praha, ze dne 12. 10. 2015, zn. MP-SOP 1854/15-Pl DUCR-59611/15/Pl.
44) Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve stanovisku Povodí Labe, s. p., ze dne 25. 8. 2015,
č. j. PVZ/15/14776/Js/0.
45) Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření T-Mobile Czech Republic a. s. ze dne
26. 11. 2015, zn. E26350/15.
46) Před započetím stavebních prací na pozemní komunikaci požádá zhotovitel příslušný silniční
správní úřad v dostatečném předstihu o povolení uzavírky provozu na dotčené pozemní komunikaci
v souladu s ust. § 24 zákona.
47) V dostatečném předstihu před umístěním dopravních značek požádá stavebník Městský úřad
Frýdlant, odbor dopravy, o stanovení místní úpravy provozu dle § 77 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích, ve znění pozd. předpisů.
48) Stavba může být užívána jen na základě kolaudačního souhlasu. Souhlas vydává na žádost
stavebníka příslušný speciální stavební úřad. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník
podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 12 vyhl. č. 503/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, v platném znění.
K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 12 k této vyhlášce, a to zejména:
- geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem (pokud je stavba předmětem evidence katastru
nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku; doklad se nepřipojí, pokud nedochází ke
změně vnějšího půdorysného ohraničení stavby) včetně vyznačení údajů určujících polohu definičního
bodu stavby a adresního místa
- dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby u staveb technické nebo dopravní
infrastruktury
- doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy
- doklady o výsledcích zkušebního provozu, pokud byl prováděn
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního
zákona)
- popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení
- plná moc v případě zastupování stavebníka, není-li udělena plná moc pro více řízení
- zápis o odevzdání a převzetí stavby, pokud byl pořízen
- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, pokud jsou zvláštním právním předpisem pro
užívání stavby vyžadována
- doklady o vytyčení stavby
- doklady o evidenci odpadů
- dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k nepodstatným odchylkám proti stavebnímu
povolení nebo ověřené projektové dokumentaci)
- zápis o provedení hlavní mostní prohlídky
- prohlášení osoby zodpovědné za vedení realizace stavby (stavbyvedoucího) k dokončené stavbě o
nezávadnosti provedených prací.
Odůvodnění
Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, obdržel dne 2. 12. 2015 od stavebníka, zastoupeného na základě
plné moci ze dne 27. 1. 2015 společností AF-CITYPLAN s. r. o., IČ 47307218, se sídlem Magistrů
1275/13, 140 00 Praha 4, žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu s názvem „Silnice III/2918
Horní Řasnice – Srbská – st. hranice a silnice III/2915 – křižovatka s II/291 – Dolní Řasnice. Dnem
podání žádosti, tj. dne 2. 12. 2015, bylo zahájeno stavební řízení.
Speciální stavební úřad opatřením ze dne 8. 12. 2015 pod č. j. MUF 2835/OD/Bu/zah. st. oznámil podle
ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona a podle ustanovení § 47 správního řádu zahájení stavebního
řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Jelikož stavebnímu úřadu jsou dobře
Tel.: 482 464 011, 482 464 040, [email protected]
www.frydlantvc.cz IČ 262781
18
známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení spolu s přílohami poskytovala dostatečný
podklad pro posouzení stavby, upustil stavební úřad podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního
jednání a ohledání na místě. Zároveň stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení oznámení mohou
účastníci řízení uplatnit své námitky, popř. důkazy, a dotčené orgány závazná stanoviska. Upozornil,
že k později uplatněným námitkám, popř. důkazům, a závazným stanoviskům, nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení měli právo před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle
§ 36 odst. 3 správního řádu.
Stavební úřad měl při posuzování žádosti k dispozici tyto doklady:
a) projektovou dokumentaci stavby ve stupni PDPS vypracovanou Ing. Filipem Kučerou, AF-CITYPLAN s. r. o., Ateliér
Liberec, Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec III, zodpovědný projektant Ing. Jan Lahoda, autorizovaný inženýr pro dopravní
stavby – ČKAIT-0013016, v lednu 2015, č. zakázky 14-9-240
b) písemnou plnou moc ze dne 18. 2. 2015, na základě které je společnost AF-CITY PLAN s. r. o. oprávněna za stavebníka ve
věci jednat
c) plán kontrolních prohlídek stavby
d) kopii zřizovací listiny ze dne 28. 4. 2015, na základě které je Krajská správa silnic Libereckého kraje oprávněna žádat o
vydání stavebního povolení za Liberecký kraj
e) souhlas Obec Krásný Les ze dne 20. 7. 2015 se stavbou
f) souhlas MěÚ Frýdlant, OSUZP, stavebního úřadu, dle § 15 odst. 2 stavebního zákona ze dne 9. 9. 2015, sp. zn.
2078/2015/OSUZP/Pr
g) koordinované stanovisko MěÚ Frýdlant, OSUZP, ze dne 25. 9. 2015, zn. MUF 1877/2015/OSUZP/3/Bu
h) rozhodnutí MěÚ Frýdlant, OSUZP, ze dne 19. 10. 2015, č. j. MUF 2413/2015/OSUZP/3/Hd-231.2
i) závazné stanovisko MěÚ Frýdlant, OSUZP, ze dne 23. 11. 2015, č. j. MUF 24833/2015/OSUZP/2/Ku
j) závazné stanovisko MěÚ Frýdlant, OSUZP, ze dne 19. 1. 2016, č. j. MUF 2839/2015/OSUZP/4/Po-046 ZPF
k) vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne 17. 9. 2015, zn. KULK
63216/2015
l) souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, s. o., ze dne 24. 9. 2015, č. j. 16768/2015-SŽDC-OŘ HKR-ÚT
m) závazné stanovisko Drážního úřadu, Stavební sekce – územní odbor Praha, ze dne 12. 10. 2015, zn. MP-SOP1854/15-2/Pl
DUCR-59611/15/Pl
n) stanovisko Povodí Labe, s. p., ze dne 25. 8. 2015, č. j. PVZ/15/14776/Js/0
o) závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje ze dne 2. 9. 2015, č. j. HZSLI-2202-2/KŘ-P-PRE2015
p) závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje ze dne 7. 9. 2015, č. j. KHSLB 19034/2015
q) souhlas Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, dopravního inspektorátu, ze dne 21. 9. 2015, č. j. KRPL-898661/ČJ-2015-180506-003
r) vyjádření Ministerstva vnitra ČR, odbor všeobecné správy, oddělení státních hranic, ze dne 5. 11. 2015, č. j. MV-1190695/VS-2015
s) závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, sekce ekonomická a majetková, ze dne 18. 8. 2015, sp. zn. 44277/2015-8201OÚZ-PCE
t) vyjádření Státního pozemkového úřadu, odbor řízení privatizace a převodu majetku, ze dne 19. 6. 2015, zn. SPU
317 411/2015
u) vyjádření Státního pozemkového úřadu ze dne 19. 6. 2015, zn. SPU 317 411/2015, a ze dne 22. 10. 2015, zn. S-257-11
v) vyjádření ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 26. 11. 2015, zn. 0100497407, a ze dne 27. 11. 2015, zn. 0100497765
ww) vyjádření ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 9. 6. 2015, zn. 81200502213
xx) souhlas ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 1. 12. 2015, zn. LB/739/15/OP
yy) vyjádření ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 9. 6. 2015, zn. 8120050213 (vyjádření k SO 402 – není předmětem tohoto
rozhodnutí)
zz) vyjádření ČEZ ICT Services, a. s., ze dne 26. 11. 2015, zn. 0200385521, 0200385524, 0200385527, 0200385530,
0200385531, 0200385533, 0200385536, 0200385541, 0200385542, 0200385546, 0200385553, 0200385830, 0200385832
aaa) vyjádření O2 Czech Republic a. s. ze dne 4. 9. 2014, č. j. 672263/14
bbb) vyjádření České telekomunikační infrastruktury a. s. ze dne 2. 7. 2015, č. j. POS 699/15
ccc) vyjádření Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., ze dne 12. 10. 2015, zn. FVS/1909/2015/Ol
ddd) vyjádření Obce Krásný Les ze dne 17. 9. 2014 (sítě)
eee) vyjádření Obce Dolní Řasnice ze dne 6. 10. 2014 (sítě)
fff) vyjádření OÚ Horní Řasnice č. j. 352/14-276 (sítě)
ggg) vyjádření RWE Distribuční služby, s. r. o., ze dne 4. 12. 2015, zn. 5001218430
hhh) ČD-Telematika a. s. ze dne 15. 9. 2014, zn. 16942/2014-Ho
iii) vyjádření T-Mobile Czech Republic a. s. ze dne 26. 11. 2015, zn. E26350/15
Tel.: 482 464 011, 482 464 040, [email protected]
www.frydlantvc.cz IČ 262781
19
jjj) smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích dotčených stavbou, které nejsou v majetku Libereckého kraje, uzavřené mezi
stavebníkem a vlastníky všech dotčených pozemků
kkk) doklad o zaplacení správního poplatku.
Speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení
z hledisek uvedených § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány,
stanovil podmínky pro provedení stavby, schválil plán kontrolních prohlídek a posoudil shromážděná
stanoviska a připomínky. Zjistil, že projektová dokumentace stavby byla zpracována osobou
s příslušnou autorizací. Stavebník doložil doklady o majetkovém vypořádání pozemků pro stavbu
v potřebném rozsahu. Byl rovněž doložen souhlas dotčeného obecného stavebního úřadu podle § 15
odst. 2 stavebního zákona. Jednotlivá stanoviska dotčených orgánů uplatněných ve stavebním řízení
byla zvážena a využita při stanovení podmínek tohoto rozhodnutí.
Speciální stavební úřad stanovil i další podmínky, kterými zabezpečil ochranu veřejných zájmů
především z hledisek ochrany života a zdraví osob, ochrany životního prostředí, z hledisek minimalizace
negativních vlivů stavební činnosti na okolí, z hledisek bezpečnosti práce a technických zařízení.
Podmínky rovněž v nezbytné míře stanoví požadavky na provádění stavby z hlediska organizace
výstavby ve vztahu k ochraně přírody a krajiny.
Podle § 109 odst. 1 stavebního zákona je účastníkem stavebního řízení:
a) stavebník,
b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem,
c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho
vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno,
d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku
nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo
dotčena;
e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním
stavby přímo dotčeno,
f) ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo
prováděním stavby přímo dotčeno,
g) osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny
veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto
v územním řízení.
Při posuzování vlastnického právo nebo jiného práva speciální stavební úřad vycházel z dostupných
údajů katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant, a
věcí mu známých z jeho úřední činnosti – např. stavebníci a správci sítí technického vybavení. Při
posuzování dotčení existujícího práva vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně
možného způsobu jejího provádění, dopad a zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími
předpisy. Musí však být splněna podmínka, že práva nebo povinnosti mohu být rozhodnutím přímo
dotčeny, tedy bezprostředně, nepostačuje dotčení práv nepřímo, prostřednictvím jiné osoby nebo
prostřednictvím jiné právní skutečnosti, do které se obsah rozhodnutí ve správním řízení promítá a
kterážto právní skutečnost se teprve postavení dotčené osoby přímo dotýká. Samotná realizace stavby
nemá ani nemůže mít dopad na vlastnická práva dalších majitelů pozemků nebo staveb na nich. Tato
stavba nemůže sousední pozemek ani zastínit, nemůže způsobit estetické závady ani jinak se dotýkat
vlastnických práv.
Spolek Na pomezí z. s., IČ 27055345, se sídlem Horní Řasnice č. p. 19, 464 01 Horní Řasnice, podal
dne 2. 10. 2015 na Městský úřad Frýdlant žádost o informování všech zamýšlených zásazích a
zahajovaných řízeních podle ustanovení § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozd. předpisů, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Součástí této žádosti
jsou stanovy, podle kterých má spolek jako své hlavní poslání ochranu přírody a krajiny.
Správní úřad posoudil okruh účastníků stavebního řízení podle § 109 stavebního zákona a současně
podle § 27 správního řádu tak, že účastníky tohoto řízení ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu je
stavebník, t. j. Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČ 70946078, České
mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, dále vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li
Tel.: 482 464 011, 482 464 040, [email protected]
www.frydlantvc.cz IČ 262781
20
stavebníkem, dále vlastníci pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, můželi být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, a vlastník stavby na pozemku,
na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající
věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena. Za tyto účastníky jsou
správním orgánem považováni: Petra Luftová, Dolní Řasnice 289, 464 01 Dolní Řasnice, Ing. Roman
Malivánek, Ke Hrádku 1645/34, 148 00 Praha 4 – Kunratice, Radek Kovář, Na Jezírku 623/18, 460 06
Liberec, Ing. Jaromír Farský, Dolní Řasnice 281, 464 01 Dolní Řasnice, Jana Farská, Dolní Řasnice
281, 464 01 Dolní Řasnice, Obec Dolní Řasnice, Dolní Řasnice 335, 464 01 Dolní Řasnice, Jaromír
Ťoupal, Dlouhá 3108, 464 01 Frýdlant, Petra Ťoupalová, Dlouhá 3108, 464 01 Frýdlant, Ing. Petr
Folke, Dolní Řasnice ev. č. 1, 464 01 Dolní Řasnice, Jana Folková, Dolní Řasnice ev. č. 1, 464 01 Dolní
Řasnice, Jaroslav Klinger, Jiráskova 1454, 464 01 Frýdlant, Ing. Mgr. Ilona Urbanová, Štursova
402/14, 460 01 Liberec, Pavel Belatka, Dolní Řasnice 192, 464 01 Dolní Řasnice, Lukáš Nožička,
Dolní Řasnice 103, 464 01 Dolní Řasnice, Jaroslava Nožičková, Bulovka 101, 464 01 Bulovka,
Jaroslav Oupic, Seifertova 904/4, 460 06 Liberec, Jana Lizancová, Dolní Řasnice 102, 464 01 Dolní
Řasnice, Petr Lizanec, Na Cvičišti 542/49, 460 01 Liberec, Josef Burghardt, Příčná 1181, 464 01
Frýdlant, Jarmila Konvičková, Příčná 1181, 464 01 Frýdlant, Alexander Bukovac, Dolní Řasnice 341,
464 01 Dolní Řasnice, Irena Vyplelová, Holoubkov 299, 338 01 Holoubkov, Miluše Kudrnovská, Dolní
Řasnice 62, 464 01 Dolní Řasnice, Oldřich Kudrnovský, Dolní Řasnice 62, 464 01 Dolní Řasnice, FKP
Frýdlant, s. r. o., Černousy 50, 464 01 Černousy, Růžena Galajdová, Dolní Řasnice 211, 464 01 Dolní
Řasnice, Jaroslava Brezováková, Dolní Řasnice 234, 464 01 Dolní Řasnice, Tomáš Kahan, Dolní
Řasnice 44, 464 01 Dolní Řasnice, Zuzana Kahanová, Dolní Řasnice 44, 464 01 Dolní Řasnice,
Miroslav Pavlík, Dolní Řasnice 47, 464 01 Dolní Řasnice, Jaroslav Roško, Dolní Řasnice 201, 464 01
Dolní Řasnice, Renáta Plechatá, Zadní 92/6, 460 01 Liberec, Jan Kubín, Dolní Řasnice 197, 464 01
Dolní Řasnice, Dana Kubíková, Dolní Řasnice 197, 464 01 Dolní Řasnice, Zdeněk Turek, Dolní
Řasnice 66, 464 01 Dolní Řasnice, Miroslava Turková, Dolní Řasnice 66, 464 01 Dolní Řasnice, Radim
Rázek, Dolní Řasnice 99, 464 01 Dolní Řasnice, Jana Rázková, Dolní Řasnice 99, 464 01 Dolní Řasnice,
Josef Neumaier, Dolní Řasnice 96, 464 01 Dolní Řasnice, Darina Neumaierová, Dolní Řasnice 96,
464 01 Dolní Řasnice, Jaroslav Roško, Liliová 1249, 464 01 Frýdlant, Josef Brezovák, Dolní
Řasnice 51, 464 01 Dolní Řasnice, Jiřina Turková, Dolní Řasnice 280, 464 01 Dolní Řasnice, Tomáš
Turek, Dolní Řasnice 66, 464 01 Dolní Řasnice, Ing. Josef Skřivánek, Souběžná 3246, 464 01 Frýdlant,
ČR, Povodí Labe, s. p. Víta Nejedlého 851/8, 500 03 Hradec Králové, Jaroslav Zimmermann, Horní
Řasnice 20, 464 01 Horní Řasnice, Monika Brezováková, Dolní Řasnice 248, 464 01 Dolní Řasnice,
Emilie Pokorná, Horní Řasnice 222, 464 01 Horní Řasnice, Martin Pokorný, Horní Řasnice 222,
464 01 Horní Řasnice, TEFCO CZ, a. s., Výškovická 2762/120, 700 30 Ostrava, Obec Horní Řasnice,
Horní Řasnice 230, 464 01 Horní Řasnice, David Manca, Horní Řasnice 181, 464 01 Horní Řasnice,
Lucie Havlová, Lesní 1287, 464 01 Frýdlant, Martin Vrkoslav, Budovatelská 3218, 464 01 Frýdlant,
Dagmar Maděrová, Horní Řasnice 228, 464 01 Horní Řasnice, Miroslav Fiala, Horní Řasnice 183,
464 01 Horní Řasnice, Eva Fialová, Horní Řasnice 183, 464 01 Horní Řasnice, Mgr. Magdalena
Bernardová, Mlýnská 238, 542 42 Pilníkov, Olga Kolocová, Na Pískovně 665/40, 460 14 Liberec, Hana
Mačáková, Na Pískovně 669/48, 460 14 Liberec, Antonína Pešková, Horní Řasnice 207, 464 01 Horní
Řasnice, Adolf Sláma, Horní Řasnice 220, 464 01 Horní Řasnice, Miroslav Kokta, Hrnčířské
nám. 383, 464 01 Frýdlant, Eva Koktová, Hrnčířské nám. 383, 464 01 Frýdlant, Jaroslava Hegrová,
Komenského 329, 471 54 Cvikov, Bogumila Zahon, Kolejowa 38/36B, 59-800 Lubaň (Polsko),
Jaroslav Peške, Horní Řasnice 99, 464 01 Horní Řasnice, Jaroslava Bogorová, Horní Řasnice 172,
464 01 Horní Řasnice, Roman Dubina, Vltavská 251/17, 460 10 Liberec, Kateřina Dubinová,
Vltavská 251/17, 460 10 Liberec, Milana Plchová, Benkova 1698/9, 149 00 Praha 4, Ing. Vladimír
Plch, Benkova 1698/9, 149 00 Praha 4, Roman Vaňousek, Horní Řasnice ev. č. 8, 464 01 Horní
Řasnice, ČR, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Ing. Lukáš Plechatý,
Jeřábkova 1459/8, 149 00 Praha 4, Alena Ježková, U Sila 1202, 463 11 Liberec 30 – Vratislavice,
Gabriela Simonová, Ježkova 909/13, 460 06 Liberec, Stanislav Šmídek, Sázavská 618/6, 460 07
Liberec, Gražyna Šmídková, Sázavská 618/6, 460 07 Liberec, Kamila Fialová, Horní Řasnice 235,
464 01 Horní Řasnice, Jiří Halík, Lužická 1178, 464 01 Frýdlant, Petr Halík, Lesní 1289, 464 01
Tel.: 482 464 011, 482 464 040, [email protected]
www.frydlantvc.cz IČ 262781
21
Frýdlant, Michal Russin, Kpt. Stránského 984/25, 198 00 Praha 9, Olga Russinová, Kpt.
Stránského 984/25, 198 00 Praha 9, Rudolf Kopecký, Bajgarova 1216, 198 00 Praha 9, Václav Honys,
Horní Řasnice 77, 464 01 Horní Řasnice, Jaroslav Svoboda, Horní Řasnice 222, 464 01 Horní Řasnice,
Josef Honys, Bělíkova 1113, 464 01 Frýdlant, Věra Honysová, Horní Řasnice 75, 464 01 Horní Řasnice,
Karel Hájek, Smetanova 646, 276 01 Mělník, Věra Hájková, Smetanova 646, 276 01 Mělník, Jan
Žatečka, Vrchlického 112, 464 01 Frýdlant, Jindřich Fiala, Horní Řasnice 113, 464 01 Horní Řasnice,
Milan Šmerda, Písecká 480, 460 08 Liberec, Jitka Šmerdová, Písecká 480, 460 08 Liberec, František
Svoboda, Mánesova 249/5, 460 10 Liberec, Judita Svobodová, Mánesova 249/5, 460 10 Liberec, Jiří
Macek, Horní Řasnice 115, 464 01 Horní Řasnice, Eva Hofmanová, Horní Řasnice 112, 464 01 Horní
Řasnice, Lenka Hofmanová, Horní Řasnice 112, 464 01 Horní Řasnice, Irena Černicová,
U Střelnice 1034, 463 65 Nové Město pod Smrkem, EUROVIA Kamenolomy, a. s., Londýnská
637/79a, 460 01 Liberec, Jaroslav Třešňák, Srbská 62, 464 01 Horní Řasnice, Joachim Czekala, CurieSklodowskiej 37/3, 59-920 Bogatynia (Polsko), Wioletta Czekala, Curie-Sklodowskiej 37/3, 59-920
Bogatynia (Polsko), Dana Valterová, Mlýnská 602/31, 460 01 Liberec, Jan Pavlů, Krásný Les 53,
464 01 Krásný Les, Bc. Marie Čapuchová, Novoměstská 1090, 464 01 Frýdlant, Henryk Marcin
Moskal, Zámecká 4004, 464 01 Frýdlant, Mgr. Jacek Wszoła, Srbská č. ev. 8, 464 01 Horní Řasnice,
Ing. Václav Bahník, Včelařská 261/7, 460 01 Liberec, Ing. Štefania Bahníková, Včelařská 261/7,
460 01 Liberec, Petr Prášek, Na Kopečku 4741, 468 04 Proseč nad Nisou,
Alena Prášková, Na Kopečku 4741, 468 04 Proseč nad Nisou, Petr Vlk, Sázavská 648/4, 460 07 Liberec
Kateřina Zajíčková, Srbská č. ev. 9, 464 01 Horní Řasnice, Alena Pecinová, Dlouhá 3049, 464 01
Frýdlant, Jan Vlček, Dlouhá 3049, 464 01 Frýdlant, Jan Vobora, Srbská 56, 464 01 Horní Řasnice,
Ing. Antonín Hušák, Kaplického 368, 463 12 Liberec, Jana Hušáková, Kaplického 368, 463 12 Liberec,
Ing. Pavel Piroška, Haškova 937/10, 460 06 Liberec, Drahomíra Pirošková, Haškova 937/10, 460 06
Liberec, Ladislav Pala, Horní Řasnice 230, 464 01 Horní Řasnice, Lukáš Pala, Horní Řasnice 230,
464 01 Horní Řasnice, Martin Pala, Horní Řasnice 230, 464 01 Horní Řasnice, Michael Pala,
Jindřichovice pod Smrkem 11, 463 65 Jindřichovice pod Smrkem, ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IČ 04084063,
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., IČ 25496565, Zahradní 768,
464 01 Frýdlant, ČD-Telematika a. s., IČ 61459445, Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, a T-Mobile
Czech Republic a. s., IČ 64949681, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4.
Za účastníky řízení ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu, v návaznosti na § 109 písm. e), f) a g)
stavebního zákona, kterými jsou další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve
svých právech a povinnostech, považuje správní úřad vlastníky sousedních pozemků nebo staveb na
nich, může-li být jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, dále ty, kdo mají
k sousedním pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním
stavby přímo dotčeno, a osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být
stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních předpisů a o těchto věcech
nebylo rozhodnuto v územním rozhodnutí. Dále je takovým účastníkem osoba, o které tak stanoví
zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle
zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním řízení. Ve smyslu
ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona jsou účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního
zákona identifikováni dále uvedenými pozemky přímo dotčenými vlivem záměru, evidovanými
v katastru nemovitostí:
katastrální území Dolní Řasnice, obec Dolní Řasnice:
1704/9, 1704/14, 1658/1, 2554, 1704/1, 1660/3, 1704/16, 1660/1, 1639/2, 2558, 1704/15, 2559/1,
1638/1, 1643/1, 1645/2, 376, 1638/4, 1646, 1579, 2564, 1585/5, 1578, 1580, 1581, 211/1, 211/2, 1585/6,
306, 1585/2, 1585/1, 1575/1, 1585/7, 1575/3, 1628/4, 1575/2, 1572/1, 1585/8, 2563, 1593/4, 1571/2,
1564/9, 448, 1564/8, 2566/22, 1593/15, 580, 1570/1, 209/1, 1519, 1520, 208, 2570/1, 1525/4, 1593/11,
207, 1517/3, 2570/2, 1593/1, 1518, 309, 2571/2, 98, 1507/1, 1504/19, 1504/17, 96/1, 550, 2635, 95,
1504/12, 92/1, 1504/13, 1495/22, 92/3, 92/2, 2576, 1501/1, 205, 2577, 72, 1499, 204, 2752/13, 71/1,
1382, 203/2, 203/1, 202, 1379/3, 201, 2633, 70/1, 47, 1378/2, 64, 1376, 2584, 1375, 200, 1330, 1328/1,
56, 55, 54, 2745, 49/2, 49/1, 50, 53, 52, 51, 34, 2629/4, 2629/3, 2630/1, 2747, 2629/1, 2629/2, 844, 163,
Tel.: 482 464 011, 482 464 040, [email protected]
www.frydlantvc.cz IČ 262781
22
845/1, 491, 38/2, 2746/1, 846, 171, 369, 845/2, 2716/1, 856/6, 165, 856/12, 2836, 172, 849/2, 2790/3,
849/1, 850/3, 850/2, 170, 910, 911, 916/1, 914, 913, 915, 924, 1015/20, 1015/19, 1015/13, 1033/2, 2738,
1050/2, 2821, 1050/1, 2737/1
katastrální území Horní Řasnice, obec Horní Řasnice:
1443/2, 161, 1442, 246, 1678, 719/2, 719/12, 1430, 719/1, 1429, 1736, 719/13, 719/16, 1426/4, 1426/3,
1424/1, 165, 247, 719/7, 228, 719/5, 1423/1, 1422/2, 1596/2, 721/1, 1422/1, 204, 710/3, 1721/2, 1421,
710/7, 710/2, 1421, 2/1, 1706/3, 1706/1, 169/1, 4, 5/2, 5/1, 16, 3, 6/1, 7, 17, 15/1, 29/1, 15/2, 1607/1,
29/2, 31/1, 1489/6, 33, 34/4, 240, 11/2, 34/1, 11/1, 1470/1, 1470/5, 1470/2, 51, 50, 13, 1474, 53, 1707/1,
62, 65, 1729, 67/1, 1489/3, 1482/3, 1482/2, 87, 1706/10, 86, 90/1, 94/1, 90/3, 90/2, 1484, 1490, 92,
93/1, 139/2, 93/2, 40, 1489/2, 139/1, 140/3, 140/4, 1491, 137, 47, 140/2, 1489/1, 142/2, 144/5, 142/1,
144/1, 143, 234, 144/4, 1497, 1498/3, 1498/2, 158, 149/7, 149/6, 50/1, 149/1, 149/3, 155, 156/2, 157/2,
157/1, 166/2, 166/9, 166/6, 156/4, 156/1, 1498/1, 166/7, 256, 1722, 1500, 169/1, 255, 170/1, 239, 170/2,
170/3, 178/2, 174/2, 249, 172, 174/5, 178/1, 174/1, 178/4, 178/3, 176, 175/1, 178/5, 177, 221/1, 221/4,
221/2, 1505, 235/3, 239/1, 82, 239/2, 249/1, 249/2, 249/3, 248, 241, 240, 244/3, 244/1, 270/1, 247, 1508,
266, 274, 283, 284, 272, 285/2, 285/1, 1511, 294, 293/1, 293/2, 288/1, 289, 290, 318, 108, 1609/20, 324,
1515, 325, 326, 1514, 321, 336, 337/1, 1519/1, 334, 1520, 338/4, 920, 918/2, 918/1, 338/1, 975/10, 341,
347, 907/1, 121, 346/4, 341, 346/2, 360/2, 122/2, 1607/2, 122/1, 362, 1608/2, 1527/1, 364, 1608/5,
1661/2, 879/2, 879/1, 876/1, 876/2, 855/5, 877, 1628/1, 854, 855/3, 851/3, 851/5, 851/4, 845/3, 845/4,
845/2, 1622/4, 809/5, 1622/7, 809/6, 798/10, 798/6, 773/6, 773/7, 773/4, 1611/1, 774/3, 770/3, 773/2,
774/1, 1611/5, 754/4, 754/2, 748/2, 749/1
katastrální území Srbská, obec Horní Řasnice:
539/2, 528/1, 519/4, 1142/2, 528/2, 519/1, 511/3, 101, 511/2, 1145/5, 499, 1145/6, 497/1, 496/1, 1144/1,
493/1, 519/3, 494/1, 484/1, 170, 480/1, 519/2, 1146/1, 1146/2, 478/1, 474/1, 1145/4, 479, 1148/2, 628,
475/3, 630, 469, 631, 778, 777/1, 1216, 472/2, 126/1, 1148/4, 175, 780/2, 781, 1161, 1199/4, 782/3,
791/3, 791/2, 791/1, 1148/5, 467, 1199/2, 793, 794/2, 122, 1148/3, 379, 115, 378, 794/1, 380/2, 116,
377/1, 1148/6, 794/3, 376, 1123, 1199/2, 375, 157, 815, 374, 819, 304, 820, 83, 1122, 301, 169, 865/1,
80, 1209, 300, 297, 70, 868/3, 176, 75, 873, 296, 295, 69, 874, 1148/8, 878, 205, 881/1, 1109/6, 56, 909,
196, 203, 1200, 202, 1148/10, 1107/1, 43, 914/2, 915, 24, 1215, 36/4, 1199/2, 40, 36/5, 22, 1199/1, 21,
917, 1201/2, 918, 1179, 959, 20/3, 1178/1, 20/1, 1199/1, 20/4, 12, 27/2, 27/1, 963, 1184/2, 1076/2,
1076/1, 1077/1, 1189, 1089, 1090, 1188, 1091/1, 1092, 1091/2, 19, 17, 1093, 11/1, 1095, 1190, 9,
1107/2, 8, 15, 46/1, 48, 46/2, 5, 1192/1, 44/1, 1191, 50, 1098, 54, 72/1, 181, 180, 183, 66/1, 185
Písemností ze dne 8. 12. 2015015 pod č. j. MUF 2835/2015/OD/Bu/zah. st. oznámil speciální stavební
úřad veřejnou vyhláškou zahájení stavebního řízení pro výše uvedenou stavbu. Oznámení bylo na
úřední desce Městského úřadu Frýdlant vyvěšeno od 10. 12. 2015 do 28. 12. 2015, na úřední desce
Obecního úřadu Dolní Řasnice od 8. 12. 2015 do 24. 12. 2015 a Obecního úřadu Horní Řasnice od
9. 12. 2015 do 28. 12. 2015. Oznámení bylo rovněž zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup,
na internetových stránkách Městského úřadu Frýdlant, Obecního úřadu Dolní Řasnice a Obecního úřadu
Horní Řasnice.
Dle ustanovení § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozd. předpisů,
je spolek Na pomezí z. s., IČ 27055345, Horní Řasnice č. p. 19, 464 01 Horní Řasnice, oprávněn za
podmínek a v případech podle ustanovení § 70 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, účastnit se
správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným
správním orgánem zahájení řízení oznámeno. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den
jejího písemného vyhotovení. Pokud Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, obdrží v termínu oznámení
o účasti v řízení, má spolek Na pomezí z. s. postavení účastníka stavebního řízení pro stavbu s názvem
„Silnice III/2918 Horní Řasnice – Srbská – st. hranice a silnice III/2915 – křižovatka s II/291 – Dolní
Řasnice“.
Dne 21. 12. 2015 oznámilo Občanské sdružení LUNARIA, IČ 64040534, se sídlem Jindřichovice pod
Smrkem č. p. 12, 463 66, účast ve stavebním řízení pro stavbu výše uvedenou. Podle stanov má toto
sdružení jako své hlavní poslání ochranu přírody a krajiny.
Tel.: 482 464 011, 482 464 040, [email protected]
www.frydlantvc.cz IČ 262781
23
Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal žádost o stavební povolení a
připojené podklady a zjistil, že:
• Projektová dokumentace je úplná, přehledná, a jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky
na výstavbu.
• Projektová dokumentace byla zpracována oprávněnou osobou.
• Předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněnými dotčenými orgány.
Soulad projektové dokumentace s požadavky zvláštních předpisů:
Projektová dokumentace je v souladu s požadavky zvláštních předpisů, podle nichž posuzují návrh
dotčené orgány. Výše uvedená předložená stanoviska dotčených orgánů byla souhlasná. Stanoviska
dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí.
• Podmínky uvedené v závazném stanovisku MěÚ Frýdlant, OSUZP, ze dne 19. 1. 2016, č. j. MUF
2839/2016/OSUZP/4/Po-046 ZPF.
• Podmínky uvedené v závazném stanovisku MěÚ Frýdlant, OSUZP, ze dne 23. 11. 2015, č. j. MUF
24833/2015/OSUZP/2/Ku, jsou zahrnuty do podmínky č. 38 tohoto rozhodnutí.
• Podmínky uvedené v koordinovaném stanovisku MěÚ Frýdlant, OSUZP, ze dne 25. 9. 2015, zn. MUF
1877/2015/OSUZP/3/Bu, jsou zahrnuty do podmínky č. 39 tohoto rozhodnutí.
• Podmínky uvedené v souhrnném stanovisku správy železniční dopravní cesty, státní organizace, ze
dne 24. 9. 2015, č. j. 16768/2015-SŽDC-OŘ HKR-ÚT, jsou zahrnuty do podmínky č. 40 tohoto
rozhodnutí.
• Podmínky uvedené v závazném stanovisku Ministerstva obrany ČR, sekce ekonomická a majetková,
odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, ze dne 18. 8. 2015, sp. zn.
44277/2015-8201-OÚZ-PCE, jsou zahrnuty do podmínky č. 41 tohoto rozhodnutí.
• Podmínky uvedené v závazném stanovisku Drážního úřadu, Stavební sekce – územní odbor Praha, ze
dne 12. 10. 2015, zn. MP-SOP 1854/15-Pl DUCR-59611/15/Pl, jsou zahrnuty do podmínky č. 43 tohoto
rozhodnutí.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení: V průběhu stavebního řízení nebyly vzneseny
námitky ani připomínky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: V průběhu stavebního řízení se účastníci
řízení k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Závěr:
Speciální stavební úřad zajistil úplnost podkladů pro rozhodnutí, umožnil účastníkům se s nimi seznámit
a uplatnit k navržené stavbě námitky. Speciální stavební úřad ve výroku tohoto rozhodnutí stanovil
podmínky pro provedení stavby, kterými zabezpečil ochranu veřejných zájmů při výstavbě (i pro
budoucí užívání stavby) a respektování požadavků dotčených orgánů, které hájí veřejné zájmy podle
zvláštních předpisů a schválil plán kontrolních prohlídek. Stavebník doložil doklady o majetkovém
vypořádání pozemků pro stavbu v potřebném rozsahu. Byl rovněž doložen souhlas dotčeného obecného
stavebního úřadu podle § 15 stavebního zákona.
Speciální stavební úřad došel po provedeném stavebním řízení k závěru, že uskutečněním stavby
„Silnice III/2918 Horní Řasnice – Srbská – st. hranice a silnice III/2915 – křižovatka s II/291 – Dolní
Řasnice““ ve výše specifikovaném rozsahu stavebních objektů nebudou ohroženy veřejné zájmy ani
nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků.
Projektová dokumentace stavby je v souladu s požadavky zvláštních předpisů, podle nichž posuzují
návrh dotčené orgány. Výše uvedená stanoviska dotčených orgánů byla souhlasná.
Vzhledem k tomu, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem,
předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy, rozhodl speciální stavební úřad tak, jak je
uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Rozhodnutí je vydáváno v termínu nejpozději do 60 dnů ode dne zahájeného řízení podle § 71 odst. 3
písm. a) správního řádu, neboť se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení (§ 144 správního
řádu a § 113 odst. 3 stavebního zákona), kterým se doručuje veřejnou vyhláškou.
Tel.: 482 464 011, 482 464 040, [email protected]
www.frydlantvc.cz IČ 262781
24
Upozornění pro stavebníka:
→ Stavba nesmí být zahájena, pokud stavební povolení nenabude právní moci.
→ Stavební povolení dle § 115 odst. 4 stavebního zákona pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude
zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.
→ Stavební povolení dle § 115 odst. 4 pozbývá platnosti též dnem, kdy speciální stavební úřad obdrží
oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla
zahájena.
→ Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost
stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního
povolení.
→ Stavební povolení je podle § 73 odst. 2 správního řádu závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.
→ Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb.,
o ochraně zdraví před nepřínivými účinky hluku a vibrací.
→ Upozorňujeme na povinnost nakládat s odpady, které budou v průběhu stavebních prací vznikat,
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů v platném znění a
předpisů souvisejících. Odpady budou důsledně tříděny podle druhu a kategorií a budou předávány
pouze právnické nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití,
odstranění nebo ke sběru a výkupu určeného druhu odpadu. Původce odpadu má povinnost zjistit, zda
osoba, které jsou předávány odpady, je k jejich převzetí oprávněna. O vzniku a způsobu nakládání
s odpady bude vedena průběžná evidence odpadů s náležitostmi dle vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady.
→ Předmětná stavba (stavební činnost) se bude provádět na území s možností výskytu archeologických
nálezů, proto upozorňujeme na ust. § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, kdy jsou
stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu Akademie
věd ČR (Letenská 4, 118 01 Praha 1) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném
území záchranný archeologický výzkum (oprávněná organizace – Severočeské muzeum v Liberci,
Masarykova 11, 460 01 Liberec).
→ Stavební zákon (HLAVA IV) soustřeďuje ustanovení, ve kterých jsou souhrnně stanoveny povinnosti
a odpovědnosti právnických a fyzických osob , které jsou standartně hlavními aktéry procesu přípravy,
provádění a užívání staveb a zařízení (§ 152 – 155). Připojena jsou zde ustanovení o požadavcích na
stavby a o stavebním deníku (§ 156, 157).
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu
odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, podáním učiněným u odboru
dopravy Městského úřadu Frýdlant. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden
stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník
potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Frýdlant. Podané odvolání má
v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu, odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
otisk úředního razítka
Ing. Veronika Bubeníčková
Tajemnice MěÚ Frýdlant
Tel.: 482 464 011, 482 464 040, [email protected]
www.frydlantvc.cz IČ 262781
25
Správní poplatek:
Za vydání tohoto rozhodnutí byl vybrán správní poplatek ve výši 10 000,-- Kč podle položky č. 18 odst.
1 písm. f) Sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Poplatek byl zaplacen převodem a na účet Města Frýdlant
byl připsán dne 8. 12. 2015.
Rozdělovník:
Účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, v návaznosti na § 109 písm. a) stavebního
zákona - stavebník (tomuto účastníkovi řízení se toto rozhodnutí doručí ve smyslu § 144 odst. 6
správního řádu a § 115 odst. 5 stavebního zákona jednotlivě):
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČ 70946078, České mládeže 632/32,
460 06 Liberec 6, zastoupená společností AF-CITYPLAN s. r. o., IČ 47307218, Magistrů 1275/13,
140 00 Praha 4, ID DS: wxnvyhk
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, v návaznosti na § 109 písm. c) a d) stavebního
zákona /tito účastníci řízení se uvědomují veřejnou vyhláškou (§ 25 odst. 1 a 2 správního řádu a §
115 odst. 5 stavebního zákona)/
- Petra Luftová, Dolní Řasnice 289, 464 01 Dolní Řasnice
- Ing. Roman Malivánek, Ke Hrádku 1645/34, 148 00 Praha 4 – Kunratice
- Radek Kovář, Na Jezírku 623/18, 460 06 Liberec
- Ing. Jaromír Farský, Dolní Řasnice 281, 464 01 Dolní Řasnice
- Jana Farská, Dolní Řasnice 281, 464 01 Dolní Řasnice
- Obec Dolní Řasnice, Dolní Řasnice 335, 464 01 Dolní Řasnice
- Jaromír Ťoupal, Dlouhá 3108, 464 01 Frýdlant
- Petra Ťoupalová, Dlouhá 3108, 464 01 Frýdlant
- Ing. Petr Folke, Dolní Řasnice ev. č. 1, 464 01 Dolní Řasnice
- Jana Folková, Dolní Řasnice ev. č. 1, 464 01 Dolní Řasnice
- Jaroslav Klinger, Jiráskova 1454, 464 01 Frýdlant
- Ing. Mgr. Ilona Urbanová, Štursova 402/14, 460 01 Liberec
- Pavel Belatka, Dolní Řasnice 192, 464 01 Dolní Řasnice
- Lukáš Nožička, Dolní Řasnice 103, 464 01 Dolní Řasnice
- Jaroslava Nožičková, Bulovka 101, 464 01 Bulovka
- Jaroslav Oupic, Seifertova 904/4, 460 06 Liberec
- Jana Lizancová, Dolní Řasnice 102, 464 01 Dolní Řasnice
- Petr Lizanec, Na Cvičišti 542/49, 460 01 Liberec
- Josef Burghardt, Příčná 1181, 464 01 Frýdlant
- Jarmila Konvičková, Příčná 1181, 464 01 Frýdlant
- Alexander Bukovac, Dolní Řasnice 341, 464 01 Dolní Řasnice
- Irena Vyplelová, Holoubkov 299, 338 01 Holoubkov
- Miluše Kudrnovská, Dolní Řasnice 62, 464 01 Dolní Řasnice
- Oldřich Kudrnovský, Dolní Řasnice 62, 464 01 Dolní Řasnice
- FKP Frýdlant, s. r. o., Černousy 50, 464 01 Černousy
- Růžena Galajdová, Dolní Řasnice 211, 464 01 Dolní Řasnice
- Jaroslava Brezováková, Dolní Řasnice 234, 464 01 Dolní Řasnice
- Tomáš Kahan, Dolní Řasnice 44, 464 01 Dolní Řasnice
- Zuzana Kahanová, Dolní Řasnice 44, 464 01 Dolní Řasnice
- Miroslav Pavlík, Dolní Řasnice 47, 464 01 Dolní Řasnice
- Jaroslav Roško, Dolní Řasnice 201, 464 01 Dolní Řasnice
- Renáta Plechatá, Zadní 92/6, 460 01 Liberec
- Jan Kubín, Dolní Řasnice 197, 464 01 Dolní Řasnice
- Dana Kubíková, Dolní Řasnice 197, 464 01 Dolní Řasnice
- Zdeněk Turek, Dolní Řasnice 66, 464 01 Dolní Řasnice
Tel.: 482 464 011, 482 464 040, [email protected]
www.frydlantvc.cz IČ 262781
26
- Miroslava Turková, Dolní Řasnice 66, 464 01 Dolní Řasnice
- Radim Rázek, Dolní Řasnice 99, 464 01 Dolní Řasnice
- Jana Rázková, Dolní Řasnice 99, 464 01 Dolní Řasnice
- Josef Neumaier, Dolní Řasnice 96, 464 01 Dolní Řasnice
- Darina Neumaierová, Dolní Řasnice 96, 464 01 Dolní Řasnice
- Jaroslav Roško, Liliová 1249, 464 01 Frýdlant
- Josef Brezovák, Dolní Řasnice 51, 464 01 Dolní Řasnice
- Jiřina Turková, Dolní Řasnice 280, 464 01 Dolní Řasnice
- Tomáš Turek, Dolní Řasnice 66, 464 01 Dolní Řasnice
- Ing. Josef Skřivánek, Souběžná 3246, 464 01 Frýdlant
- ČR, Povodí Labe, s. p. Víta Nejedlého 851/8, 500 03 Hradec Králové
- Jaroslav Zimmermann, Horní Řasnice 20, 464 01 Horní Řasnice
- Monika Brezováková, Dolní Řasnice 248, 464 01 Dolní Řasnice
- Emilie Pokorná, Horní Řasnice 222, 464 01 Horní Řasnice
- Martin Pokorný, Horní Řasnice 222, 464 01 Horní Řasnice
- TEFCO CZ, a. s., Výškovická 2762/120, 700 30 Ostrava
- Obec Horní Řasnice, Horní Řasnice 230, 464 01 Horní Řasnice
- David Manca, Horní Řasnice 181, 464 01 Horní Řasnice
- Lucie Havlová, Lesní 1287, 464 01 Frýdlant
- Martin Vrkoslav, Budovatelská 3218, 464 01 Frýdlant
- Dagmar Maděrová, Horní Řasnice 228, 464 01 Horní Řasnice
- Miroslav Fiala, Horní Řasnice 183, 464 01 Horní Řasnice
- Eva Fialová, Horní Řasnice 183, 464 01 Horní Řasnice
- Mgr. Magdalena Bernardová, Mlýnská 238, 542 42 Pilníkov
- Olga Kolocová, Na Pískovně 665/40, 460 14 Liberec
- Hana Mačáková, Na Pískovně 669/48, 460 14 Liberec
- Antonína Pešková, Horní Řasnice 207, 464 01 Horní Řasnice
- Adolf Sláma, Horní Řasnice 220, 464 01 Horní Řasnice
- Miroslav Kokta, Hrnčířské nám. 383, 464 01 Frýdlant
- Eva Koktová, Hrnčířské nám. 383, 464 01 Frýdlant
- Jaroslava Hegrová, Komenského 329, 471 54 Cvikov
- Bogumila Zahon, Kolejowa 38/36B, 59-800 Lubaň (Polsko)
- Jaroslav Peške, Horní Řasnice 99, 464 01 Horní Řasnice
- Jaroslava Bogorová, Horní Řasnice 172, 464 01 Horní Řasnice
- Roman Dubina, Vltavská 251/17, 460 10 Liberec
- Kateřina Dubinová, Vltavská 251/17, 460 10 Liberec
- Milana Plchová, Benkova 1698/9, 149 00 Praha 4
- Ing. Vladimír Plch, Benkova 1698/9, 149 00 Praha 4
- Roman Vaňousek, Horní Řasnice ev. č. 8, 464 01 Horní Řasnice
- ČR, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
- Ing. Lukáš Plechatý, Jeřábkova 1459/8, 149 00 Praha 4
- Alena Ježková, U Sila 1202, 463 11 Liberec 30 – Vratislavice
- Gabriela Simonová, Ježkova 909/13, 460 06 Liberec
- Stanislav Šmídek, Sázavská 618/6, 460 07 Liberec
- Gražyna Šmídková, Sázavská 618/6, 460 07 Liberec
- Kamila Fialová, Horní Řasnice 235, 464 01 Horní Řasnice
- Jiří Halík, Lužická 1178, 464 01 Frýdlant
- Petr Halík, Lesní 1289, 464 01 Frýdlant
- Michal Russin, Kpt. Stránského 984/25, 198 00 Praha 9
- Olga Russinová, Kpt. Stránského 984/25, 198 00 Praha 9
- Rudolf Kopecký, Bajgarova 1216, 198 00 Praha 9
- Václav Honys, Horní Řasnice 77, 464 01 Horní Řasnice
- Jaroslav Svoboda, Horní Řasnice 222, 464 01 Horní Řasnice
Tel.: 482 464 011, 482 464 040, [email protected]
www.frydlantvc.cz IČ 262781
27
- Josef Honys, Bělíkova 1113, 464 01 Frýdlant
- Věra Honysová, Horní Řasnice 75, 464 01 Horní Řasnice
- Karel Hájek, Smetanova 646, 276 01 Mělník
- Věra Hájková, Smetanova 646, 276 01 Mělník
- Jan Žatečka, Vrchlického 112, 464 01 Frýdlant
- Jindřich Fiala, Horní Řasnice 113, 464 01 Horní Řasnice
- Milan Šmerda, Písecká 480, 460 08 Liberec
- Jitka Šmerdová, Písecká 480, 460 08 Liberec
- František Svoboda, Mánesova 249/5, 460 10 Liberec
- Judita Svobodová, Mánesova 249/5, 460 10 Liberec
- Jiří Macek, Horní Řasnice 115, 464 01 Horní Řasnice
- Eva Hofmanová, Horní Řasnice 112, 464 01 Horní Řasnice
- Lenka Hofmanová, Horní Řasnice 112, 464 01 Horní Řasnice
- Irena Černicová, U Střelnice 1034, 463 65 Nové Město pod Smrkem
- EUROVIA Kamenolomy, a. s., Londýnská 637/79a, 460 01 Liberec
- Jaroslav Třešňák, Srbská 62, 464 01 Horní Řasnice
- Joachim Czekala, Curie-Sklodowskiej 37/3, 59-920 Bogatynia (Polsko)
- Wioletta Czekala, Curie-Sklodowskiej 37/3, 59-920 Bogatynia (Polsko)
- Dana Valterová, Mlýnská 602/31, 460 01 Liberec
- Jan Pavlů, Krásný Les 53, 464 01 Krásný Les
- Bc. Marie Čapuchová, Novoměstská 1090, 464 01 Frýdlant
- Henryk Marcin Moskal, Zámecká 4004, 464 01 Frýdlant
- Mgr. Jacek Wszoła, Srbská č. ev. 8, 464 01 Horní Řasnice
- Ing. Václav Bahník, Včelařská 261/7, 460 01 Liberec
- Ing. Štefania Bahníková, Včelařská 261/7, 460 01 Liberec
- Petr Prášek, Na Kopečku 4741, 468 04 Proseč nad Nisou
- Alena Prášková, Na Kopečku 4741, 468 04 Proseč nad Nisou
- Petr Vlk, Sázavská 648/4, 460 07 Liberec
- Kateřina Zajíčková, Srbská č. ev. 9, 464 01 Horní Řasnice
- Alena Pecinová, Dlouhá 3049, 464 01 Frýdlant
- Jan Vlček, Dlouhá 3049, 464 01 Frýdlant
- Jan Vobora, Srbská 56, 464 01 Horní Řasnice
- Ing. Antonín Hušák, Kaplického 368, 463 12 Liberec
- Jana Hušáková, Kaplického 368, 463 12 Liberec
- Ing. Pavel Piroška, Haškova 937/10, 460 06 Liberec
- Drahomíra Pirošková, Haškova 937/10, 460 06 Liberec
- Ladislav Pala, Horní Řasnice 230, 464 01 Horní Řasnice
- Lukáš Pala, Horní Řasnice 230, 464 01 Horní Řasnice
- Martin Pala, Horní Řasnice 230, 464 01 Horní Řasnice
- Michael Pala, Jindřichovice pod Smrkem 11, 463 65 Jindřichovice pod Smrkem
- ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IČ 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
- Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., IČ 25496565, Zahradní 768, 464 01 Frýdlant
- ČD-TELEMATIKA a. s., IČ 61459445, Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
- T-Mobile Czech Republic a. s., IČ 64949681, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
(zveřejněním na úřední desce a internetových stránkách Městského úřadu Frýdlant, Obecního úřadu Dolní Řasnice a Obecního
úřadu Horní Řasnice po dobu 15 dnů s žádostí o podání písemné zprávy stavebnímu úřadu o vyvěšení a sejmutí; dnem vyvěšení
je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje - § 25 odst. 3 správního řádu)
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu, v návaznosti na § 109 písm. e) a f) stavebního
zákona /tito účastníci řízení se uvědomují veřejnou vyhláškou (§ 25 odst. 1 a 2 správního řádu a
a § 115 odst. 5 stavebního zákona)/ - tito účastníci jsou identifikováni pozemky přímo dotčenými
vlivem záměru
Tel.: 482 464 011, 482 464 040, [email protected]
www.frydlantvc.cz IČ 262781
28
Katastrální území Dolní Řasnice, obec Dolní Řasnice:
1704/9, 1704/14, 1658/1, 2554, 1704/1, 1660/3, 1704/16, 1660/1, 1639/2, 2558, 1704/15, 2559/1,
1638/1, 1643/1, 1645/2, 376, 1638/4, 1646, 1579, 2564, 1585/5, 1578, 1580, 1581, 211/1, 211/2, 1585/6,
306, 1585/2, 1585/1, 1575/1, 1585/7, 1575/3, 1628/4, 1575/2, 1572/1, 1585/8, 2563, 1593/4, 1571/2,
1564/9, 448, 1564/8, 2566/22, 1593/15, 580, 1570/1, 209/1, 1519, 1520, 208, 2570/1, 1525/4, 1593/11,
207, 1517/3, 2570/2, 1593/1, 1518, 309, 2571/2, 98, 1507/1, 1504/19, 1504/17, 96/1, 550, 2635, 95,
1504/12, 92/1, 1504/13, 1495/22, 92/3, 92/2, 2576, 1501/1, 205, 2577, 72, 1499, 204, 2752/13, 71/1,
1382, 203/2, 203/1, 202, 1379/3, 201, 2633, 70/1, 47, 1378/2, 64, 1376, 2584, 1375, 200, 1330, 1328/1,
56, 55, 54, 2745, 49/2, 49/1, 50, 53, 52, 51, 34, 2629/4, 2629/3, 2630/1, 2747, 2629/1, 2629/2, 844, 163,
845/1, 491, 38/2, 2746/1, 846, 171, 369, 845/2, 2716/1, 856/6, 165, 856/12, 2836, 172, 849/2, 2790/3,
849/1, 850/3, 850/2, 170, 910, 911, 916/1, 914, 913, 915, 924, 1015/20, 1015/19, 1015/13, 1033/2, 2738,
1050/2, 2821, 1050/1, 2737/1
Katastrální území Horní Řasnice, obec Horní Řasnice:
1443/2, 161, 1442, 246, 1678, 719/2, 719/12, 1430, 719/1, 1429, 1736, 719/13, 719/16, 1426/4, 1426/3,
1424/1, 165, 247, 719/7, 228, 719/5, 1423/1, 1422/2, 1596/2, 721/1, 1422/1, 204, 710/3, 1721/2, 1421,
710/7, 710/2, 1421, 2/1, 1706/3, 1706/1, 169/1, 4, 5/2, 5/1, 16, 3, 6/1, 7, 17, 15/1, 29/1, 15/2, 1607/1,
29/2, 31/1, 1489/6, 33, 34/4, 240, 11/2, 34/1, 11/1, 1470/1, 1470/5, 1470/2, 51, 50, 13, 1474, 53, 1707/1,
62, 65, 1729, 67/1, 1489/3, 1482/3, 1482/2, 87, 1706/10, 86, 90/1, 94/1, 90/3, 90/2, 1484, 1490, 92,
93/1, 139/2, 93/2, 40, 1489/2, 139/1, 140/3, 140/4, 1491, 137, 47, 140/2, 1489/1, 142/2, 144/5, 142/1,
144/1, 143, 234, 144/4, 1497, 1498/3, 1498/2, 158, 149/7, 149/6, 50/1, 149/1, 149/3, 155, 156/2, 157/2,
157/1, 166/2, 166/9, 166/6, 156/4, 156/1, 1498/1, 166/7, 256, 1722, 1500, 169/1, 255, 170/1, 239, 170/2,
170/3, 178/2, 174/2, 249, 172, 174/5, 178/1, 174/1, 178/4, 178/3, 176, 175/1, 178/5, 177, 221/1, 221/4,
221/2, 1505, 235/3, 239/1, 82, 239/2, 249/1, 249/2, 249/3, 248, 241, 240, 244/3, 244/1, 270/1, 247, 1508,
266, 274, 283, 284, 272, 285/2, 285/1, 1511, 294, 293/1, 293/2, 288/1, 289, 290, 318, 108, 1609/20, 324,
1515, 325, 326, 1514, 321, 336, 337/1, 1519/1, 334, 1520, 338/4, 920, 918/2, 918/1, 338/1, 975/10, 341,
347, 907/1, 121, 346/4, 341, 346/2, 360/2, 122/2, 1607/2, 122/1, 362, 1608/2, 1527/1, 364, 1608/5,
1661/2, 879/2, 879/1, 876/1, 876/2, 855/5, 877, 1628/1, 854, 855/3, 851/3, 851/5, 851/4, 845/3, 845/4,
845/2, 1622/4, 809/5, 1622/7, 809/6, 798/10, 798/6, 773/6, 773/7, 773/4, 1611/1, 774/3, 770/3, 773/2,
774/1, 1611/5, 754/4, 754/2, 748/2, 749/1
Katastrální území Srbská, obec Horní Řasnice:
539/2, 528/1, 519/4, 1142/2, 528/2, 519/1, 511/3, 101, 511/2, 1145/5, 499, 1145/6, 497/1, 496/1, 1144/1,
493/1, 519/3, 494/1, 484/1, 170, 480/1, 519/2, 1146/1, 1146/2, 478/1, 474/1, 1145/4, 479, 1148/2, 628,
475/3, 630, 469, 631, 778, 777/1, 1216, 472/2, 126/1, 1148/4, 175, 780/2, 781, 1161, 1199/4, 782/3,
791/3, 791/2, 791/1, 1148/5, 467, 1199/2, 793, 794/2, 122, 1148/3, 379, 115, 378, 794/1, 380/2, 116,
377/1, 1148/6, 794/3, 376, 1123, 1199/2, 375, 157, 815, 374, 819, 304, 820, 83, 1122, 301, 169, 865/1,
80, 1209, 300, 297, 70, 868/3, 176, 75, 873, 296, 295, 69, 874, 1148/8, 878, 205, 881/1, 1109/6, 56, 909,
196, 203, 1200, 202, 1148/10, 1107/1, 43, 914/2, 915, 24, 1215, 36/4, 1199/2, 40, 36/5, 22, 1199/1, 21,
917, 1201/2, 918, 1179, 959, 20/3, 1178/1, 20/1, 1199/1, 20/4, 12, 27/2, 27/1, 963, 1184/2, 1076/2,
1076/1, 1077/1, 1189, 1089, 1090, 1188, 1091/1, 1092, 1091/2, 19, 17, 1093, 11/1, 1095, 1190, 9,
1107/2, 8, 15, 46/1, 48, 46/2, 5, 1192/1, 44/1, 1191, 50, 1098, 54, 72/1, 181, 180, 183, 66/1, 185
(zveřejněním na úřední desce a internetových stránkách Městského úřadu Frýdlant, Obecního úřadu Dolní Řasnice a Obecního
úřadu Horní Řasnice po dobu 15 dnů s žádostí o podání písemné zprávy stavebnímu úřadu o vyvěšení a sejmutí; dnem vyvěšení
je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje - § 25 odst. 3 správního řádu)
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu, v návaznosti na § 109 písm. g) stavebního zákona
/tito účastníci řízení se uvědomují veřejnou vyhláškou (§ 25 odst. 1 a 2 správního řádu a § 115
odst. 5 stavebního zákona)/
- Občanské sdružení LUNARIA, IČ 640040534, Jindřichovice pod Smrkem č. p. 12, 463 66
Jindřichovice pod Smrkem
(zveřejněním na úřední desce a internetových stránkách Městského úřadu Frýdlant, Obecního úřadu Dolní Řasnice a Obecního
úřadu Horní Řasnice po dobu 15 dnů s žádostí o podání písemné zprávy stavebnímu úřadu o vyvěšení a sejmutí; dnem vyvěšení
je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje - § 25 odst. 3 správního řádu)
Tel.: 482 464 011, 482 464 040, [email protected]
www.frydlantvc.cz IČ 262781
29
Dotčené orgány dle § 136 správního řádu (obdrží do datové schránky):
- Městský úřad Frýdlant, OSUZP, zde
- Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 461 80
Liberec 2, ID DS: c5kbvkw
- Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Liberec dopravní inspektorát,
Pastýřská 3, 460 74 Liberec, ID DS: vsmhpv9
- Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, krajské ředitelství, Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III,
ID DS: hv4aivj
- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova tř. 64, P. O. BOX 141,
460 31 Liberec, ID DS: nfeai4j
- Drážní úřad, Stavební sekce – územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha, ID DS: 5mjaatd
- Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení
programů nemovité infrastruktury, Teplého 1899, Pardubice, ID DS: hjyaavk
- Ministerstvo vnitra ČR, odbor všeobecné správy, oddělení státních hranic, náměstí Hrdinů 1634/3,
140 21 Praha 4, ID DS: 6bnaawp
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce Městského úřadu
Frýdlant, Obecního úřadu Dolní Řasnice a Obecního úřadu Horní Řasnice, a poté vráceno zpět
odboru dopravy Městského úřadu Frýdlant, a také zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
Na úřední desce v y v ě š e n o dne: .....................................
Z úřední desky s e j m u t o dne:
……………………….
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.
Tel.: 482 464 011, 482 464 040, [email protected]
www.frydlantvc.cz IČ 262781

Podobné dokumenty

Návrh územního plánu Petkovy

Návrh územního plánu Petkovy Styl nové výstavby je vyjádřen v Regulativech funkčního využití a prostorového uspořádání. Mezi Čížovkami a Petkovy není zpevněná komunikace. V rámci ochrany přírody je vhodné zachovat propustné pí...

Více

drenážní koberec pa 8 - Výrobek

drenážní koberec pa 8 - Výrobek vykazuje snížení hlukové zátěže o 2,2 dB(A) oproti standardní doposud nejméně hlučné vrstvě SMA 11 bez podrcení povrchu.. Toto snížení hluku odpovídá účinku snížení intenzity dopravy o 40 % nebo om...

Více

zde ke stažení - Obec Nová Ves

zde ke stažení - Obec Nová Ves PS-E 0,3 kg/m2, obalované kamenivo střednězrnné ACP 16 + tl. 70 mm, spojovací postřik emulzní PS-E 0,3 kg/m2, kamenivo zpevněné cementem SC C8/10 tl. 130 mm, štěrkodrť ŠDA tl. 200 mm, v místech, kd...

Více

Stáhnout publikaci

Stáhnout publikaci ECON publishing, s.r.o., Pod Nemocnicí 13, 625 00 Brno www.econ.cz

Více

2016 Ceník lomu Jistec - Kámen a písek, spol. s ro

2016 Ceník lomu Jistec - Kámen a písek, spol. s ro PDK - přírodní kamenivo, drcené MN - mimo normu

Více