Prozirave (odpovedne) staveni

Komentáře

Transkript

Prozirave (odpovedne) staveni
Prozı́ravé (odpovědné) stavěnı́
by mělo brát ohled na budoucı́ postoje a potřeby uživatelů stavby. Dnes už začı́náme tušit, že
spalovánı́ ohromného množstvı́ fosilnı́ch paliv škodı́ už dlouho nám a zřejmě uškodı́ ještě vı́ce
dalšı́m generacı́m. Přitom se můžeme poučit, jak postavit už dnes budovu tak, aby jejı́ potřeba
(fosilnı́) energie byla velmi malá. To znamená, že bude i provozně levná. Bude v nı́ tepelná
pohoda a čistý vzduch a bude mı́t i vysokou životnost.
Snı́žit lze i spotřebu vody dopravované zdálky do budovy — prostě tı́m, že se nezahodı́ voda
dešt’ová, která na budovu napadá. Ve srovnánı́ s předchozı́m požadavkem je to vedlejšı́, ale zato
nasnadě.
Hlavnı́ spotřeba energie padá v dnešnı́ch budovách na vrub zimnı́ho vytápěnı́. Je to jako nosit
vodu v cednı́ku — topı́me v „nádobě“, odkud teplo prýštı́ všemi stranami pryč. Budovám, kde
to takové nenı́, se řı́ká „nı́zkoenergetické“. Přitom jsou jen normálnı́, ne vyšinuté vinou dostatku
nejlevnějšı́ energie v dějinách lidstva.
Jak tedy postavit budovu pro budoucnost (a ne pro tento den)? Je to jednoduché:
1. budova musı́ být těsná (to je nutné ověřit),
2. vybavená ventilačnı́m systémem, který z vypouštěného vzduchu odebı́rá zpět teplo,
3. velkoryse tepelně izolovaná (se zabráněnı́m difuze páry zevnitř do izolace) v neprůhledných částech,
4. vybavená výborně izolujı́cı́mi okny (tzv. superokny), která se dajı́ dokořán otvı́rat.
Ověřenı́ těsnosti nového domu je povinné ve Skandinávii. Tam jsou sice bohatšı́ (takže by mohli
vı́ce plýtvat), ale také odpovědnějšı́. Snad proto jsou tak bohatı́. Ověřenı́ se provádı́ pomocı́
ventilátoru upevněného mı́sto vstupnı́ch dveřı́: při daném průtoku vzduchu čerpaného ven musı́
v budově zůstávat požadovaný podtlak.
Ventilačnı́ systém většı́ budovy musı́ být automatický, aby koncentrace oxidu uhličitého (jako
indikačnı́ho plynu, nejde o koncentraci škodlivou) nepřesahovala čtvrt procenta. Předávánı́ tepla
z vypouštěného vzduchu zpět do čerstvého, nasávaného zvenčı́ je možné uskutečnit pomocı́
protiproudého výměnı́ku teplot. Nenı́ to praxe běžná, ve Skandinávii (kde topı́ levnou vodnı́
elektřinou) užı́vajı́ mı́sto toho elektrických tepelných čerpadel.
Velkorysou izolacı́ se rozumı́ alespoň dvacet centimetrů skutečného izolačnı́ho materiálu zvenčı́
na zdech (a pod zemı́) a třicet centimetrů na hornı́ ploše budovy. Izolačnı́m materiálem nejsou
duté cihly nebo tvárnice, ale materiály s měrnou tepelnou vodivostı́ jen čtyři setiny wattu na
metr na kelvin. Taková tloušt’ka izolace nezvýšı́ podstatně náklady na budovu, ale povede ke
zcela teplým zdem a stropům. Tı́m i k jejich dlouhé životnosti, stejné u vnějšı́ch zdı́ jako u zdı́
v interiéru.
V superoknech jsou tři vrstvy. Zářivý přenos mezi nimi je potlačen nanesenými (stěžı́ viditelnými) tenkými vrstvami s nı́zkou emisivitou (asi 0,1 mı́sto 0,85). Přenos vedenı́m je potlačen
užitı́m kryptonu mı́sto vzduchu. Výsledkem je snı́ženı́ prostupu tepla oknem ven z mı́stnosti
na jednu čtvrtinu oproti dnešnı́mu „standardu“. Taková okna budovu celý rok vytápějı́ (dı́ky
dennı́mu zářenı́ zvenčı́), mı́sto aby ji ochlazovala.
To jsou tedy požadavky navı́c oproti běžně stavěným nemocným budovám. V jedné věci jsou
ale dobré budovy proti nedobrým zjednodušené: mohou mı́t jen velmi skromný a levný otopný
systém. U oken mohou sedět lidé, mı́sto aby tam zavazely radiátory.
Vı́ce informacı́ viz můj delšı́ text [1], či staršı́ [2], nebo lépe [3] a [4] (jejich recenze a errata viz
[5]).
Reference
[1] Jan Hollan: Stavby pro třetı́ tisı́ciletı́ — pohodlné, levné a trvanlivé. Viz soubory stavby.*
v http://astro.sci.muni.cz/pub/hollan/e papers/stavby/. Text má rozsah 37 kB.
[2] Jan Hollan (ed.): Hospodařenı́ s energiı́. IV. zvláštnı́ čı́slo časopisu VERONICA, 1994.
Vydává Regionálnı́ sdruženı́ ČSOP Brno, Panská 9, 601 91 Brno.
[3] Wolfgang Feist a Jobst Klien: Nı́zkoenergetický dům (úspory energie v bytové výstavbě
budoucnosti). Nakladatelstvı́ HEL, Ostrava, 1994. Překlad z německého originálu vydaného v roce 1992 ing. Jiřı́ Weniger. Do konce roku 2000 vyšla v Německu dalšı́ 4 upravená
vydánı́.
[4] Ernst Ulrich von Weizsäcker, Amory B. Lovins, L. Hunter Lovinsová: Faktor čtyři (Dvojnásobný blahobyt — polovičnı́ spotřeba přı́rodnı́ch zdrojů) (Nová zpráva Řı́mskému
klubu). V roce 1996 vydalo Ministerstvo životnı́ho prostředı́ České republiky ve spolupráci
s PHARE oddělenı́m ostravské univerzity a Centrem pro otázky životnı́ho prostředı́ Univerzity Karlovy (http://www.czp.cuni.cz, U křı́že 8, 158 00 Praha 5 – tam lze knihu při
osobnı́ návštěvě zı́skat). ISBN 80-85368-85-4. Překlad z němčiny Ing. Milan Petrák a Mgr.
Šárka Crháková. Sazba a tisk Josef Kleinwächter.
[5] Jan Hollan: Faktor 4, Překročenı́ mezı́, Nı́zkoenergetický dům (Tři knižnı́ recenze: jedna
velká a dvě malé). Text má rozsah 9 kB.
Viz např. http://astro.sci.muni.cz/pub/hollan/e papers/faktor4/.
15. června 1998
(reference aktualizovány 23. února 2001)
Jan Hollan,
tel. (5) 43 23 40 96
Hvězdárna a planetárium M. Kopernı́ka
Kravı́ hora 2
616 00 Brno
http://hollan.hvezdarna.cz
41 32 12 87
http://www.hvezdarna.cz
e-mail [email protected]
Autor je i členem Společnosti pro trvale udržitelný život
a spolupracovnı́kem Ekologického institutu
http://www.veronica.cz

Podobné dokumenty

Flexcon® M

Flexcon® M je tr¬eba dbát na to, aby bylo provedeno pr¬ímé spojení ke zdroji tepla. U pr¬ipojení k soustave¬ je tr¬eba dbát na následující : - Expanzní nádoby musí by´t oproti otopné soustave¬ uzavíratelné. T...

Více

Kopie von 7747009135.fm

Kopie von 7747009135.fm Doporučujeme Vám provozovat otopné zařízení vždy s obslužnou jednotkou (bez obslužné jednotky je možný jen nouzový provoz). V případě použití dálkových ovládání RC20, která byla vyrobena do roku 20...

Více

F1 - Natura

F1 - Natura heterotrofnı́ organismy. Vznik býložravců uvolnil část potravnı́ch zdrojů a umožnil vznik nových druhů. Ve svrchnı́m prekambriu tak došlo ke značnému zrychlenı́ evolučnı́ho vývoje, kt...

Více

Studenti, plačte! (Aneb o čem se nesmí mluvit.)

Studenti, plačte! (Aneb o čem se nesmí mluvit.) Věta 4. Celková výše transformačnı́ch nákladů (sanace bank a podniků v důsledku ekonomické transformace na tržnı́ podmı́nky) v letech 1991-1998 včetně jest 371, 5 mld. a v letech 1999-...

Více

Stavby pro treti tisicileti

Stavby pro treti tisicileti zdrojem přidané vlhkosti přítomní lidé a venku je mráz, neměla by vlhkost vzduchu v místnosti překročit padesát procent. U starých, dodatečně utěsněných budov je ještě jedna možnost, jak větrat. S...

Více

Islám.

Islám. Co se této oblasti týče, mým názorem je, že pokud má žena možnost zvolit si, zde šátek bude nosit či ne, pak je vše v pořádku, pokud tu možnost nemá a šátek musí (anebo nesmí) nosit, je to tyranie,...

Více

Vaz_os (3)

Vaz_os (3) V přı́rodě můžeme nalézt mnoho systémů, které vykazujı́ kmitavé pohyby nebo vlnivé děje (např. kruhy na vodě, šı́řenı́ zvuku). Lidé se těmito úkazy zabývali již od pradávna a s...

Více

Studenský TEP 2/2004

Studenský TEP 2/2004 z 5.B, Kristina Matoušková a Veronika Nìmcová z 9.B. Petra Bartoòová postoupila do celostátního kola, které se konalo 15.5. v Brnì. Všem blahopøejeme. Na nedìli 30. 5. jsme pøipravili oslavu Dne dì...

Více