SAP - Supervizní přednášky 25.-27.5

Komentáře

Transkript

SAP - Supervizní přednášky 25.-27.5
ČSAP - ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ANALYTICKOU PSYCHOLOGII
POŘÁDÁ VE SPOLUPRÁCI S
IAAP - INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ANALYTICAL PSYCHOLOGY
MEZINÁRODNÍ SUPERVIZNÍ KURZ, JEHOŢ PŘEDNÁŠKY JSOU PŘÍSTUPNÉ
KOLEGŮM PSYCHOTERAPEUTŮM SUPERVIZORŮM Z PSYCHODYNAMICKÝCH SMĚRŮ
A ČLENŮM, FREKVENTANTŮM ČSAP, SUPERVIDUJÍCÍM ČI V SUPERVIZI
PŘEDNÁŠKY BUDOU V ANGLIČTINĚ A TLUMOČENY DO ČEŠTINY
PŘEDNÁŠKY BUDOU AKREDITOVÁNY AKP
Přednášet budou významní zahraniční jungiánští analytici a supervizoři
K. ASPER, C. CROWTHER, M. DELLA CHIESA, V. KAST, J. WIENER
KATHRIN ASPER, DR. PHIL.
vystudovala pedagogiku a literaturu a je absolventkou Institutu C. G. Junga v Curychu. Je
tréninkovou analytičkou a supervizorkou v ISAPu a pracuje jako psychoterapeutka, analytička ve
své soukromé praxi. Dlouhodobě se věnuje supervizi, trénuje supervizory a provádí supervizní
činnost v mnoha evropských zemích, stejně tak i v zámoří. Oblastmi jejího hlavního zájmu jsou
rané poruchy, práce se sny, terapeutické přístupy, tělesná postiţení, literatura a umění. Z jejích
publikací byla do češtiny přeloţena kniha Opuštěnost a sebeodcizení (Portál, 2008)
CATHERINE CROWTHER
je tréninková analytička SAP (Society of Analytical Psychology, London) se soukromou
praxí v Londýně. Spolupodílela se na supervizích a průběhu routerovského programu IAAP
v Rusku po dobu 17ti let, během kterých se účastnila organizace a výuky tří supervizních kurzů.
Je členkou odborné komise pro supervizní výcvik SAP. Z publikací týkajících se supervize
můţeme vyzdvihnout spolupráci na titulech Wiener et al (2003) ‘Supervising and Being
Supervised’ London, Palgrave; Stein (2010) ‘Jungian Analysis’ Chicago, Open Court. Ve spolupráci
s J. Wiener redigovala sborník (2015) ‘From Tradition to Innovation: Jungian analysts working in
different cultural settings’ New Orleans, Spring Journal Books.
MARCO DELLA CHIESA, PROF. LIC. PHIL,
je sociolog a absolvent výcviku Jungova Institutu v Küsnachtu. Je tréninkovým analytikem
se soukromou praxí v Curychu a spolupředsedá ISAPu (International School of Analytical
Psychology, Curych). Je také skupinovým analytikem (Foulkes), trénuje a superviduje
techniku psychodramatu (dle Morena). Mezi jeho přínosy v těchto oborech patří technika zvaná
„ancestor-drama“. Byl profesorem Polytechnického Institutu v Bazileji, kde vyučoval architekty
sociologii a psychologii.
DR. VERENA KAST
byla dříve profesorkou psychologie na Univerzitě v Curychu, nyní je tréninkovou
analytičkou a lektorkou na Jungově Institutu v Curychu (C.G. Jung Institut), kde je prezidentkou
správního výboru. Je autorkou mnoha významných knih analytické psychologie, do češtiny byly
přeloţeny mj. Dynamika Symbolů, (Portál, 2000/2014); Otcové - dcery, matky – synové, (Portál,
2004), Imaginace jako prostor setkání s nevědomím (Portál, 1999/2010), Krize a tvořivý přístup
k ní (Portál, 2010), Sny (Portál, 2013), Truchlení (Portál, 2015); z nepřeloţených např. Freeing
Ourselves from the Complexes that Bind Us. Element, Dorset.
JAN WIENER
je vedoucím tréninkového program v SAP. Byla víceprezidentkou IAAP v letech 2010-13 a
členem vzdělávacího výboru IAAP s hlavním zaměřením na rozvoj analytických skupin ve
východní Evropě. Je autorkou textů se zaměřením na trénink, supervizi, etiku a finance v
analýze. Vydala čtyři knihy, poslední z nich ve spolupráci s C. Crowther (2015) ‘From Tradition to
Innovation: Jungian analysts working in different cultural settings’ New Orleans, Spring Journal Books.
K A T H R I N A S P ER : J U N G I Á N S K É
KONCEPTY A RANÉ PORUCHY V S UPERVIZI
Kdyţ mluvíme o raných poruchách v supervizi, je nutné terapeutický přístup vůči klientovi
přizpůsobit. Snová práce a jungiánské koncepty jako stín, persona, animus/anima a Self nemohou
být aplikovány běţným způsobem. Struktura Ego-Self je křehká a při doprovázení klienta v hledání
jeho pravé identity je nutné se tomuto stavu / této situaci přizpůsobit.
CATHERINE CROWTHER: ETICKÁ
D I L EM M A T A V S U P ER V I Z I
Přednáška nastíní přehled problematiky etiky a odpovědnosti supervizora. Věnovat se bude téţ
otázkám týkajícím se hranic a rámců, organizačním a sociálním tlakům, hodnocení frekventantů,
mocenským vztahům apod. K diskuzi budou předloţeny příklady, přednáška nabídne moţnost
aktivnějšího zapojení.
M A R C O D E L L A C H I ES A : P R O S P Ě C H
A P O T Í Ž E S K U P I N O V É S U P ER V I Z E
Supervize ve skupinách nabízí širokou škálu výhod, ale nese s sebou také určitá rizika
a obtíţe. Po krátkém teoretickém přehledu bude přednáška zaměřena na setting a procesy ve
skupinové supervizi. Případně mohou být předvedeny a vysvětleny prvky psychodramatických
metod.
VERENA KAST: STUD
V S U P ER V I Z I
Komplexy studu práci v supervizi výrazně komplikují. Supervidovaný se snaţí být perfektní nebo
skrýt, jak vedl proces analýzy. Řeč bude o pocitu studu jako obranném mechanismu, spojeném
s problémy jak v individuální, tak ve skupinové supervizi a o moţnostech, jak mu čelit a jak ho
zvládat.
J A N W I EN ER : D Y N A M I K A
P Ř EN O S U A P R O T I P Ř E N O S U V S U P E R V I Z I
V supervizi je vţdy přítomna přenosová dynamika. Porozumět jí a zacházet s ní bývá sloţitější,
neţ je tomu v analytickém procesu. Přednáška bude zaměřena na koncepty přenosu a protipřenosu
a na způsob, jakým se projevují v supervizním vztahu. Na prozkoumání obou výzev - jak práce
s přenosovou dynamikou, tak moţností pohledu na vlastní protipřenosové afekty a zacházení s nimi
- budou pouţity ilustrace ze supervizní praxe.
STŘEDA
15:30 - 17:00
30 MINUT
17:30 - 19:00
KATHRIN ASPER:
JUNGIÁNSKÉ KONCEPTY A RANÉ PORUCHY V SUPERVIZI
PŘESTÁVKA
VERENA KAST:
STUD V SUPERVIZI
ČTVRTEK
14:45 - 16:15
30 MINUT
16:45 - 18:15
JAN WIENER:
DYNAMIKA PŘENOSU A PROTIPŘENOSU V SUPERVIZI
PŘESTÁVKA
MARCO DELLA CHIESA:
PROSPĚCH A POTÍŽE SKUPINOVÉ SUPERVIZE
PÁTEK
17:15 - 18:45
CATHERINE CROWTHER:
ETICKÁ DILEMATA V SUPERVIZI
PŘEDNÁŠKY JSOU PŘÍSTUPNÉ
 kolegům psychoterapeutům, supervizorům z psychodynamických směrů
 členům a frekventantům ČSAP, minimálním požadavkem je započatá nebo dříve
absolvovaná supervize
CENY
A PLATBA
VŠECH PĚT PŘEDNÁŠEK
PŘI PLATBĚ DO 15.3.: 2200 KČ
POZDĚJŠÍ PLATBA ČI NA MÍSTĚ:
2600 KČ
JEDNOTLIVÁ PŘEDNÁŠKA
PŘI PLATBĚ DO 15.3.: 500 KČ
POZDĚJŠÍ PLATBA ČI NA MÍSTĚ:
550 KČ
INFORMACE K PLATBĚ
ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ANALYTICKOU PSYCHOLOGII
ČÍSLO ÚČTU: 181889370/0300
VAR. SYMBOL: 201605
ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE: [VAŠE JMÉNO]
PŘIHLAŠOVÁNÍ
PŘIHLAŠUJTE SE PROSÍM NA ADRESE [email protected]
V PŘÍPADĚ ZÁJMU O FAKTURU
PROSÍME UVĚĎTE TUTO INFORMACI PŘED PROVEDENÍM PLATBY
ZÁVAZNÁ REGISTRACE PROBÍHÁ AŢ SAMOTNOU PLATBOU NA ÚČET
V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV DOTAZŮ KONTAKTUJTE PROSÍM
[email protected]
HOTEL AMARILIS
ŠTĚPÁNSKÁ 18
PRAHA 1
Můstek (A)
METREM
Vodičkova
Muzeum
MUZEM (C, A)
MŮSTEK (A)
I. P. PAVLOVA (C)
TRAMVAJÍ
VODIČKOVA (Č. 3, 9, 14, 24)
ŠTĚPÁNSKÁ (Č. 4, 10, 16, 22)
Štěpánská
I.P. Pavlova

Podobné dokumenty

Přihláška Pivní slavnosti 2016 - Městská Kulturní Zařízení Litoměřice

Přihláška Pivní slavnosti 2016 - Městská Kulturní Zařízení Litoměřice přihlášky ) pořadatel akce. Toto místo bude přesně vymezeno přímo na stanovišti. Po příjezdu na místo konání akce je prodejce povinen se zaregistrovat Nájemce se zavazuje:  dodržovat v průběhu akc...

Více

Pastor Steven J. Cole Flagstaff

Pastor Steven J. Cole Flagstaff manželství zakazují (1. Timoteovi 4:3). Raná církev si ale navzdory Pavlovu varování před těmi, kdo manželství zakazují, utvořila představu, že žít v celibátu je duchovnější. Raný církevní otec Óri...

Více

rijen_2013

rijen_2013 psychoterapeutům) a taky neustálému posměchu a neúctě svých poddaných. Zkrátka, ne všechno jde podle plánu...

Více

Iva Jaklová

Iva Jaklová práce, ale také se ke mně začala dostávat literatura, začala jsem se trošku orientovat. Vzpomínám si na jeden zážitek: Cestovali jsme s bratrem, tím železničářem, po Itálii a ocitli se u krásného r...

Více

zde klikni pro čtení

zde klikni pro čtení Libuši, na Národním divadle v Praze Prodanou nevěstu, další dva amatéři jeho duo pro housle a klavír. To všechno, co vyšlo ze Smetanova ducha vrací se v analogii k tomuto jádru a vytváří personifik...

Více

Prezentace_Modernizace ODok

Prezentace_Modernizace ODok dokumentů v rámci jejich tvorby a schvalovacího procesu na jednání vlády monitoruje celý životní cyklus dokumentů i včetně událostí, které nastaly mimo vládu – např. v Parlamentu eKLEP není veřejno...

Více

zde - Flexicurity CZ

zde - Flexicurity CZ 20. Applied Psychology – An International Review, IAAP, 2012, Volume 61, Issue 1, ISSN 0269994X 21. Journal of Addictions & Offender Counseling, International Assoiation Of Addictions and Offender ...

Více

Velvyslanectví USA v Praze/ US Embassy Prague

Velvyslanectví USA v Praze/ US Embassy Prague služeb pro kohokoliv, jehož život je ovlivněn touto chorobou. Nabízí dočasnou péči během rekonvalescence, dlouhodobé a dočasné ubytování pro infikované osoby a pro mimopražské pacienty, kteří přijí...

Více