ix. česko-slovenské dialógy o bolesti vysoké tatry 11.

Komentáře

Transkript

ix. česko-slovenské dialógy o bolesti vysoké tatry 11.
IX. ČESKO-SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI
VYSOKÉ TATRY 11.-13. OKTÓBER 2007
Registrácia: štvrtok – piatok 8.00-16.00 hod.
11.október 2007 – štvrtok
SÁLA A
10.00 hod. Slávnostné zahájenie kongresu
Príhovory predsedov spoločností
Organizačné pokyny
SÁLA A
10.30- 11.45 hod.
VYŽIADANÉ PREDNÁŠKY
PREDSEDNÍCTVO: Kulichová M., Kozák, J.
WHAT IS NEW IN INTRATHECAL PAIN TREATMENT? 30min.
Kress H.G, Dept. of Special Anaesthesia and Pain Treatment, Medical University /AKH Vienna, Austria
INTRASPINÁLNÍ BLOKÁDY V LÉČBĚ CHRONICKÉ BOLESTI 20min
Ševčík,P., Hakl,M., Hřib,R., KARIM FN a LF MU Brno
11.45 – 13.15 hod.
ZÁKLADNÝ VÝSKUM BOLESTI
PREDSEDNÍCTVO: Rokyta,R., Yamamotová,A.
MĚNÍ SE VNÍMÁNÍ BOLESTI S ROČNÍ DOBOU?
Yamamotová,A. Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3.LF UK, Praha
VLIV CHRONICKÉ BOLESTI NA PRAHY BOLESTI U EXPERIMENTÁLNÍCH MODELŮ
Vaculín,Š., Franěk,M., Yamamotová,A., Rokyta,R. UK, 3. LF, Ústav normální, patologické a klinické
fyziologie, Praha
OVLIVŇUJE U POTKANA ZNAČENÍ KONČETIN TETOVÁŽÍ VÝSLEDKY TERMICKÝCH
NOCICEPČNÍCH TESTŮ?
Franěk M., Vaculín Š., Yamamotová A., Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Ústav normální, patologické a
klinické fyziologie, Praha
ZMĚNY VOLNÝCH RADIKÁLŮ U RŮZNÝCH DRUHŮ PREMEDIKACE U CHIRURGICKÝCH
OPERACÍ
Fricová J.1, Vejražka M.2, Stopka,P.3 , Křížová J.3, Hálová J.3, Hrabanek J.4, Rokyta R.4,
1.
Univerzita Karlova, 1.Lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, Klinika anesteziologie,
resuscitace a intenzivní medicíny, Praha,
2.
Ústav Lékařské chemie a biochemie, Praha
3.
Akademie věd ČR, Ústav anorganické chemie, Řež
4.
3.Lékařská fakulta, Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, Praha
REAKCE MAKROFÁGŮ NA KOMPRESI SPINÁLNÍCH KOŘENŮ JAKO PŘEDPOKLAD ROZVOJE
RADIKULÁRNÍ NEUROPATICKÉ BOLESTI
Jančálek,R., Dubový,P., Novák,Z. Neurochirurgická klinika FN u sv. Anny a LF MU, Brno
ÚČINOK GABAPENTÍNU NA HLADINU SUBSTANCIE P PO POŠKODENÍ PERIFÉRNEHO
NERVU U POTKANA.
Jergová, S., Mariášová,M., Neurobiologický ústav SAV, Košice
13.15- 13.30 hod.
Prestávka s občerstvením
1
13.30- 14.00 hod.
Sympózium firmy MUNDIPHARMA
PREDSEDNÍCTVO: Kulichová,M., Martuliak,I.
14.15- 15.00 hod.
SYMPÓZIUM firmy CSC
PREDSEDNÍCTVO: Hasarová,D., Lukáč,J.
15.00 - 15.30 hod.
Prestávka
15.30- 16.30 hod.
OBTIAŽNE LIEČITEĽNÁ NÁDOROVÁ BOLESŤ
PREDSEDNÍCTVO: Vondráčková,D., Nemčíková,Ľ.
CHRONICKÁ BOLEST A LÉKOVÁ ZÁVISLOST
Vondráčková,D. Klinické centrum léčby bolesti, FN Na Bulovce, Praha
PRELOMOVÁ BOLESŤ, KLASIFIKÁCIA, HODNOTENIE, LIEČBA.
Hasarová,D., Jakubíková,H., ACHB, KAIM, FNsP J.A.Reimana, Prešov
JAK LÉČIT BOLEST U ZÁVISLÝCH PACIENTŮ
Vondráčková,D. Klinické centrum léčby bolesti, FN Na Bulovce, Praha
PROBLÉMY PRI LIEČBE NÁDOROVEJ BOLESTI
Dančíková,T., Neupauerová,V., OAIM Ambulancia bolesti, VNsP Levoča a.s.
17.00- 18.00 hod.
SYMPÓZIUM firmy Janssen Cilag
PREDSEDNÍCTVO: Martuliak I.
18.00- 19.00 hod.
Plenárna schôdza SSŠLB
19.30- Spoločenský večer sponzorovaný firmou JANSSEN CILAG
SÁLA B
11.00- 12.30 hod.
SEKCIA ALGEZIOLOGICKÝCH SESTIER
PREDSEDNÍCTVO: Snopková,J., Kulhánková,I.
MANAŽMENT BOLESTI, ETICKÉ PRINCÍPY
Rybárová,D. KAIM, FNsP J.A.Reimana, Prešov
ŠPECIFIKÁ PRÁCE SESTRY NA ALGEZIOLOGICKEJ KLINIKE
Jandurová,A. Algeziologická klinika, FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica
AKÁ JE ÚLOHA ALGEZIOLOGICKEJ SESTRY V AKÚTNOM SERVISE POOPERAČNEJ BOLESTI?
Cígerová,D., Machlicová,V., Kulichová,M. ACHB-KAIM, MFN a JLF UK, Martin
MONITORACE BOLESTI U PACIENTŮ PO OPERACÍCH PLIC
Čočková,L., Chlumská,N. Oddělení intenzivní medicíny, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem
PCA V KRAJSKÉ NEMOCNICI LIBEREC
Máchalová,H., Hanková,Z., Hájková,M. ARO - Anestezie, Krajská nemocnice, Liberec
FAIL BACK SURGERY SYNDROME - (FBSS), NEJČASTĚJŠÍ DIAGNÓZA V AMBULANCI
CHRONICKÉ BOLESTI
Šrámová P., Máchalová H. ARO - Anestezie, Nemocnice Liberec
2
12.30 - 13.30 hod.
Prestávka s občerstvením
SÁLA B
13.30- 15.00 hod.
SEKCIA ALGEZIOLOGICKÝCH SESTIER
PREDSEDNÍCTVO: Rybárová D., Machlicová,V.
NEUROSTIMULAČNÍ METODY NA PRACOVIŠTI LÉČBY BOLESTI
Kulhánková,I., Gavendová L. Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů při Klinice rehabilitace 2. LF UK,
FN v Motole, Praha
ASISTENCIA SESTRY PRI PODÁVANÍ DO IMPLANTOVATELNEJ LIEKOVEJ PUMPY
Snopková,J., Martuliak,. Algeziologická klinika FNsP FDR Banská Bystrica
ÚLOHA SESTRY V PRIMÁRNÍ PÉČI V PREVENCI BOLESTÍ ZAD U ADOLESCENTŮ
Machová,A. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Katedra ošetřovatelství,
České Budějovice
ÚLOHA SESTRY PŘI LÉČBĚ NÁDOROVÉ BOLESTI VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH TYPU
HOSPIC
Weinerová J., Machová A., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Katedra
ošetřovatelství
NAŠE PRVÉ DNI
Jagelková Ľ., Dratva R., Makáňová M. Hospic Dom pokoja a zmieru u Bernadetky, Nitra
BOLESŤ A SÚČASNÉ OŠETROVATEĽSTVO
Kaščáková,M., Cínová,J., Šantová,T. Katedra klinickej a komunitnej praxe v ošetrovateľstve, PU Prešov
********************************
12. október 2007 - piatok
8.00- 12.00 hod.
Pešia túra na Popradské Pleso
resp. fakultatívne výlety podľa výberu účastníkov
12.00- 13.00 hod.
obed v hoteli Patria
SÁLA A
13.00-14.00 hod
SYMPÓZIUM firmy OZONE Laboratories
PREDSEDNÍCTVO: Onderčanin,M., Martuliak,I.
14.00 – 16.30 hod.
AKÚTNA BOLESŤ
PREDSEDNÍCTVO: Salamonová,E., Bystřický,Z.
PARECOXIB V LÉČBĚ AKUTNÍ BOLESTI PO OPERACÍCH PÁTEŘE
Bláha,M1., Kukla,R.2, Bednář,M.3, Kozák,J.4, Bláhová,D.5, Bednářová,M.1,6, Tichý,M.1, Neurochirurgické
oddělení1, KARIM2, Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů4 FN Motol, ARO, CLINICUM a.s.,
Nemocnice Vysočany3, Anesteziologicko-resuscitační klinika FTNsP5, Praha, SZŠ Mladá Boleslav6
3
AUDIT PORODNICKÉ ANALGÉZIE V LKH HORN V LETECH 2002 – 2007
Bystřický,Z., Sláma,L. Landesklinikum Waldviertel Horn, Rakúsko
VÝSKYT POSTPUNKČNÍCH BOLESTÍ HLAVY A JEJICH MANAGEMENT PORODNICKÉM
ODDĚLENÍ
Popperová,N., Dasari,S., Siri,S. Department of anaesthetics, North Middlesex University Hospital, London,
UK
MIDAZOLAM ZESÍLÍ ÚČINEK EPIDURÁLNÍ ANALGEZIE BUPIVACAINEM A SUFENTANILEM PO
HRUDNÍCH OPERACÍCH – PILOTNÍ STUDIE
Procházka,J. Centrální JIP, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
THE INCIDENCE OF HEADACHE AFTER INHALATIONAL GENERAL ANESTHESIA
Khosravi,A., Karimi,Z., Rostaminezhad,A., Ashrafi, S. Rashid hospital - Trauma centre - Dubai
THE EFFECT OF SUPPOSITORY DICLOFENRAC, NA ON POST-OPERATIVE SHIVERING IN
ELECTIVE CESARIAN SECTION SURGERIES
Rostaminejad, A., Khosravi A., Karimi Z., Yasouj University of Medical Sciences
PREVENCIA FANTÓMOVEJ BOLESTI
Galová,M., Kulichová, M., ACHB, KAIM, MFN a JLF UK, Martin
DEXMEDETOMIDIN VÝZNAMNĚ POTENCUJE ÚČINKY FENTANYLU A MIDAZOLAMU
Málek,J., Hess,L., Mareček,F., Jandová.J., Votava.M. Klinika anesteziologie a resuscitace, 3. Lékařská fakulta
University Karlovy v Praze a FNKV, Praha
NEOPIODNÁ ANALGETIKA A PCA Z POHLEDU EBM V LÉČBĚ AKUTNÍ BOLESTI
Krch,J., ARO, Krajská nemocnica Liberec
VZNIK DOPORUČENÍ ČSARIM PRO LÉČBU AKUTNÍ POOPERAČNÍ BOLESTI
Pracovní skupina pro doporučení léčby pooperační bolesti při ČSARIM
Málek,J., Klinika anesteziologie a resuscitace, 3.LF UK Praha a FNKV, Praha
SÁLA B
14.00- 16.30 hod.
CHRONICKÁ NENÁDOROVÁ BOLESŤ
PREDSEDNÍCTVO: Opavský,J., Turčániová,Z.
BOLEST ORGANICKÉHO A NEORGANICKÉHO PŮVODU, UMÍME JÍ ODLIŠIT ?
Kozák,J., Petrová,N., Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů při Klinice rehabilitace 2.LF UK , FN v
Motole, Praha
LIŠÍ SE LÉČBA MIGRÉNY NA RŮZNÝCH TYPECH PRACOVIŠŤ V ČESKÉ REPUBLICE?
Opavský,J., Opavská,H., Výbor sekce pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy České neurologické společnosti,
RRR Centrum léčby bolesti a Katedra fyzioterapie FTK UP Olomouc
TOPICKÁ APLIKACE MESOCAINU „PODLE HODIN“ V LÉČBĚ CHRONICKÉ NENÁDOROVÉ
BOLESTI
Neradilek,F. Oddělení rehabilitace a léčby bolesti, Poliklinika Prosek, Praha 9
BOLESŤ, RÔZNE TYPY SEDOV A ICH OVPLYVNENIE DYNAMIZÁCIOU.
Hornáček,K., Čepíková,M., Adamcová,N., Hlavačka,F. FRO - Ružinovská poliklinika, a.s., Bratislava
SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ LÉČBY U NEMOCNÝCH S AKUTNÍM HERPES ZOSTER A ROZVINUTOU
POSTHERPETICKOU NEURALGIÍ
Machart,S., Lejčko,J., Bejvančický,Š., Moravcová,I., Šestáková.B., Týblová,I. CLB, ARK, FN Plzeň
CHRONICKÁ BOLEST, MUSKULOSKELETÁRNÍ POSTIŽENÍ A UMĚLECKÉ PROFESE – KASUISTIKA.
Machartová,V., Klinika pracovního lékařství LFUK a FN Plzeň
4
PÔVOD CHRONICKEJ NEMALÍGNEJ BOLESTI U DETÍ A MOŽNOSTI JEJ OVPLYVNENIA
Kollerová,A., Ivanič,B., Gašparec,P. DKAIM, DFNsP, Bratislava
FBSS V AMBULANCI LÉČBY BOLESTI
Bělík,Z., ALB nemocnice, Orlová
FIBROMYALGIA - KAZUISTIKA
Kollerová,A., Ivanič,B. DKAIM, DFNsP, Bratislava
SÁLA A
16.40- 18.00 hod
PALIATÍVNA MEDICÍNA
PREDSEDNÍCTVO: Fabuš,S., Križanová,K.
PSYCHOTERAPIE A ZVLÁDÁNÍ STRACHU Z BOLESTI A SMRTI U NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ
Raudenská,J., Kozák,J., Hilliová,I. Oddělení klinické psychologie, Centrum pro léčení a výzkum bolestivých
stavů při Klinice rehabilitace 2.LF UK a FN v Motole Praha, Výukové pracoviště paliativní medicíny a léčby
bolesti IPVZ Praha
LIEČBA NEVYLIEČITEĽNÝCH NA SLOVENSKU
Fabuš,S.1, Kulichová,M. 2, Ondrová,L. 2, Hospice o.z, Martin1, ACHB, KAIM, MFN a JLF UK Martin2
PALIATÍVNA SEDATÍVNA LIEČBA
Križanová,K., Škripeková,A. Národný onkologický ústav, Bratislava
PALIATIVNÍ PÉČE - RODINNÝ POKOJ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ
Němcová,V. Hospicové hnutí Vysočina a Ambulance bolesti Nové Město na Moravě
HOSPIC HESTIA V LUČENCI -NAŠE PRVÉ SKÚSENOSTI
Slivková,E., Miadoková,J., Kubišová,J. Vš.NsP n.o.Lučenec -ACHB, Hospic Hestia Lučenec
HOSPIC MATKY TEREZY V BARDEJOVE – PRÍNOS V PALIATÍVNEJ LIEČBE ONKOLOGICKY
CHORÝCH
Chovanec, J., POKO – NsP sv.Jakuba, n.o., Bardejov
18.15- 19.00 hod.
Sympózium firmy GRUNENTHAL
PREDSEDNÍCTVO: Kulichová M., Hasarová D.
19.30 hod.
Posedenie pri ľudovej hudbe s pohostením v hoteli Patria
Sponzoruje firma Grunenthal
********************************
5
13. október 2007 - sobota
8.00- 9.00 hod. Sympózium firmy ZENTIVA
PREDSEDNÍCTVO: Hasarová D., Marková J., Skoupá J., Jakubíková H.
SÁLA A
9.00- 11.30 hod.
INVAZÍVNE POSTUPY V LIEČBE BOLESTI
PREDSEDNÍCTVO: Martuliak,I., Vrba,I.
NAŠE ZKUŠENOSTI S NEUROSTIMULAČNÍMI ANALGETICKÝMI SYSTÉMY
Vrba,I., Kozák,J., Štětkářová,I. ARO Nemocnice na Homolce, Praha
NEUROMODULACE – SEDMILETÉ ZKUŠENOSTI
Hakl,M., Hřib,R., Neudertová,H., CPLB ARK, FN u sv. Anny, Brno
POSTUP NAŠEHO PRACOVIŠTĚ PŘI EPIDURÁLNÍM PODÁNÍ KORTIKOIDU
Hřib,R., Hakl,M., Ševčík,P. CPLB ARK, FN u sv. Anny, Brno
KVALITA ŽIVOTA U PACIENTŮ S NEUROMODULAČNÍ LÉČBOU
Neudertová,H., Hakl,M., Hřib,R. Oddělení klinické psychologie, CPLB ARK, Brno
VENTRÁLNÍ SUBDURÁLNÍ MALPOZICE - VELMI VZÁCNÁ KOMPLIKACE DLOUHODOBÉ
KATETRIZACE LUMBÁLNÍHO EPIDURÁLNÍHO PROSTORU.
Cvrček P., Ambulance bolesti ARO,Nemocnice Jihlava
EFEKTIVITA RADIOFREKVENČNÍ HORNÍ HRUDNÍ SYMPATEKTOMIE V LÉČBĚ RAYNAUDOVA
FENOMÉNU
Gabrhelík,T., Pieran,M., Michálek, Ambulance pro léčbu bolesti, KAR FN a LF UP Olomouc
BOLEST PROVOKUJÍCÍ DIAGNOSTICKÁ DISKOGRAFIE – FUNKČNÍ TEST U BOLESTÍ BEDERNÍ
PÁTEŘE
Pádr,R., Bláha,M.2, Kozák,J.3, Bednář,M.4, Tichý,M.2, 1Klinika zobrazovacích metod, 2Neurochirurgické
oddělení, 3Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů FN Motol, 4ARO, CLINICUM a.s., Nemocnice
Vysočany, Praha
PULZNÍ RADIOFREKVENČNÍ TERAPIE RADIKULÁRNÍ BOLESTI
Pieran,M., Gabrhelík,T., Michálek,P. Ambulance pro léčbu bolesti, Klinika anesteziologie a resuscitace FN a LF
UP Olomouc
ARACHNOIDÁLNÍ CYSTA DORSÁLNÍ ČÁSTI III.KOMORY JAKO PŘÍČINA NEZVLADATELNÝCH
CEFALGIÍ – PATOFYZIOLOGICKÝ ROZBOR A OPERAČNÍ ŘEŠENÍ
Novák,Z.1, Chrastina,J.1, Feitová,V.2
1
2
Neurochirurgická klinika LF MU FN u sv.Anny v Brně
Klinika zobrazovacích metod LF MU FN u sv.Anny v Brně
MIKROVASKULÁRNÍ DEKOMPRESE MOZKOVÝCH NERVU- ÚČINEK A RIZIKA LÉČBY
Masopust, V., Häckel M. Neurochirurgická klinika 1.LF UK, IPVZ a ÚVN Praha
SÁLA B
9.00- 11.30 hod.
VARIA
PREDSEDNÍCTVO: Mičiaková,K., Broďani,D.
MESOCAIN A AKUPUNKTÚRA
Solár,G., Centrum akupunktúry, Bratislava
20min
INTERPRETACE BOLESTI A KDO MÁ PRAVDU?
6
Šestáková,B., Lejčko,J., Machart,S., Týblová,I., Bejvančický,Š. Fakultní nemocnice, Anesteziologickoresuscitační klinika – Centrum pro léčbu bolesti, Plzeň
DYSFUNKCE NOHY JAKO PŘÍČINA BOLESTI ZAD
Šnoplová,A., Toppischová,M. Ambulance léčebné rehabilitace, Pardubice
FUNKCE NOHY
Toppischová,M., Šnoplová A., Ambulance léčebné rehabilitace , Ústí nad Orlicí
ÚSKALIA LIEČBY BOLESTI V AMBULANCII PRAKTICKÉHO LEKÁRA
Bezáková,D., Ambulancia PLD, Zemianske Kostoľany
POUŽITIE KETAMÍNU V LIEČBE BOLESTI
Verbovská,J. ACHB, KAIM PU a SZU FNsP J.A. Reimana, Prešov
ANTIDEPRESÍVA V LIEČBE REUMATICKEJ BOLESTI
Ogurčáková, D., Šujanová, A., ALGMED s.r.o. , Ambulancia chronickej bolesti, Košice
VYUŽITIE MIKROSYSTEMU RUKY (SU JOK) PRI DIAGNOSTIKE A LIEČBE BOLESTI
Pukluš,J., NZZ, Spišská Nová Ves
AKUPUNKTÚRA NIE JE REFLEXNÁ LIEČBA BOLESTI
Mochnáč, T., chirurgická ambulancia Duslo a.s. Šaľa, akupunktúrna ambulancia ZS Močenok
********************************
11.10. - 13.10.2007
POSTERY
PŘÍNOS NEUROSTIMULACE U NEMOCNÉHO S LIPOMATÓZOU PÁTEŘNÍHO KANÁLU
Haklová,O., Hakl,L., Hakl,M., Hakl,R. FN Brno, odd. léčby bolesti, Brno, ČR
ÚČINOK GABAPENTÍNU NA HLADINU SUBSTANCIE P PO POŠKODENÍ PERIFÉRNEHO NERVU U
POTKANA
Jergová,S., Mariášová,M. Neurobiologický ústav SAV, Košice, SR
DĚTSKÁ ORTOPEDIE-POOPERAČNÍ ANALGEZIE, SKÓROVACÍ SCHÉMATA
Marešová,D., Blažková,J, Šimáček,P. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN v Motole,
Praha, ČR
ČTVRT STOLETÍ S REBOXEM A CO DÁLE?
Slovák,P., Jíra,J., Tomanová,M. Elektrotechnická fakulta ČVUT, Praha, ČR
12.00 hod.
Slávnostné ukončenie kongresu
7

Podobné dokumenty

Renální - Exopetvet

Renální - Exopetvet Zoological Garden, 1901-2002. J Zoo Wildl Med 2006;37(1):527530. 7. Hnízdo, J., Pantchev, N. Medical Care of Turtles and Tortoises – Diagnosis, Therapy, Husbandry, Prevention. Chimaira Verl (Frankf...

Více

Formát PDF - Doc. MUDr. Marek Ľubušký Ph.D.

Formát PDF - Doc. MUDr. Marek Ľubušký Ph.D. a retrospective analysis of 8 cases of CVT in young women who were hospitalised between April 2004 and October 2005. Thrombophilic markers were examined in all patients. The most common symptoms in...

Více

Návod k použití Rebox

Návod k použití Rebox Relativně častou reakcí na aplikaci Reboxu je dočasné zčervenání kůže v místě bodu dotyku léčebné elektrody. Pacient taktéž může cítit mírnou bolest v momentě, kdy je hrot léčebné elektrody v konta...

Více

Sborník - SKVIMP

Sborník - SKVIMP Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové

Více

REFLEXNÍ METODIKY VE WELLNESS_FINAL

REFLEXNÍ METODIKY VE WELLNESS_FINAL informace ke stimulaci samoregulačního mechanizmu poškozeného orgánu. Sytém „ruka-noha“ je účinný, protože je vytvořen přírodou pro stálou stimulaci při běžném životě člověka (chůzi, práci). Seznám...

Více

Podrobný program

Podrobný program 9.30 Ekonomické aspekty léčby chronických ran v LDN Vykouřil L. Hořice 10.00 Chirurgické riešenie kritickej ischémie dolnej končatiny a komplikácie Crohnovej choroby Danaj M. Trnava 10.30 Diagnosti...

Více

zde - Náš AGEL

zde - Náš AGEL fyzioterapeutky, a Mgr. Romanu Baďurovou, která je rovněž fyzioterapeutkou. „Kolegyně o nominaci nevěděly, nezajímaly se o žádnou publicitu nebo soutěže, prostě chtěly pomáhat a daly tomu všechno. ...

Více

ceny katalog ceník

ceny katalog ceník Vážení klienti, máme radost, že Vám můžeme představit novou verzi katalogu Profilpas na rok 2016. I tento rok jsme investovali nemalé prostředky s cílem rozšíření našeho výrobního programu. Změny s...

Více

České, slovenské a československé dějiny 20. století XI.

České, slovenské a československé dějiny 20. století XI. 16:00 Petr Jan VINŠ (HTF UK), Minoritní německojazyčné církevní struktury a jejich eliminace po roce

Více