OMLUX, spol. s r.o. | Františky Stránecké 165/8 | CZ 709 00 Ostrava

Komentáře

Transkript

OMLUX, spol. s r.o. | Františky Stránecké 165/8 | CZ 709 00 Ostrava
OMLUX, spol. s r.o. | Františky Stránecké 165/8 | CZ 709 00 Ostrava | IČ 61944840 | DIČ CZ61944840
telefon +420 596 133 701 | fax +420 596 133 559| e-mail [email protected] | www.omlux.cz
obsah
• Proč změnit zdroj vytápění
• Příkladová studie pro zateplený bytový dům
• Technologie tepelných čerpadel
• Vyhodnocení provozu tepelných čerpadel
v bytových domech
• Regulační systém xCC
• Ukázky instalací
• O společnosti KUFI INT s.r.o.
OMLUX, spol. s r.o. | Františky Stránecké 165/8 | CZ 709 00 Ostrava | IČ 61944840 | DIČ CZ61944840
telefon +420 596 133 701 | fax +420 596 133 559| e-mail [email protected] | www.omlux.cz
Proč změnit zdroj vytápění
Stálé zdražování energií vede vlastníky všech nemovitostí hledat cesty, jak snížit jejich
energetickou náročnost. Vytápění a ohřev užitkové vody jsou energeticky velmi náročné a
proto lze v obou případech dosáhnout výrazných úspor. Jedním z řešení je odpojení od CZT
nebo lokální výtopny a zřízení malé výtopny s tepelnými čerpadly přímo v objektu. Řešení se
splitovými jednotkami vzduch-voda Convert AW má navíc velmi malé prostorové nároky a
spojením jednotek do kaskád je možné sestavit topný zdroj o výkonu až několik stovek
kilowattů.
MÁTE SPOTŘEBU TEPLA A JEHO CENU POD KONTROLOU?
CHCETE BÝT NEZÁVISLÍ NA DODAVATELI TEPELNÉ ENERGIE?
CHCETE PLATIT JEN ZA SPOTŘEBOVANOU ENERGII?
Výhody
•
•
•
•
•
Nezávislost na dodavatelích tepla
Snížení ztrát rozvodů
Optimalizace ekvitermního řízení
Výrazná úspora nákladů
Výdaje za tepelnou energii pod kontrolou
Nabízíme
•
•
•
•
•
•
•
•
Vytápění objektu
Ohřev užitkové vody
Rozpočet změny zdroje vytápění
Ekonomickou rozvahu návratnosti investice
Prezentaci projektu
Projekční práce
Podporu při zajištění financování
Podporu při jednání se současným dodavatelem
tepelné energie
• Podporu při jednání s dodavatelem elektrické
energie
• Instalaci na klíč
•
Garance
•
•
•
•
•
Záruka 7 let
Dálková správa
Diagnostika
Optimalizace nastavení při provozu
Monitorování provozu
• Servis/dispečink
ÚSPORY NÁKLADŮ NA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV VODY AŽ
60 %
OMLUX, spol. s r.o. | Františky Stránecké 165/8 | CZ 709 00 Ostrava | IČ 61944840 | DIČ CZ61944840
telefon +420 596 133 701 | fax +420 596 133 559| e-mail [email protected] | www.omlux.cz
Příkladová studie pro zateplený bytový dům
Pro správné dimenzování topného zdroje s tepelným čerpadlem je důležité stanovení bodu
bivalence, venkovní teploty, při které bude docházet ke spínání bivalentního/záložní zdroje. Ze
získaných dat z instalací tepelných čerpadel máme ověřené, že bod bivalence pro teploty -8 °C
až -10 °C je pro většinu aplikací optimální. Je však možné s ohledem na topnou soustavu zvolit
jiný bod bivalence a tomu přizpůsobit dimenzování tepelného čerpadla.
TOPÍ OBA ZDROJE
SOUČASNĚ
TOPÍ POUZE
TEPELNÉ ČERPADLO
BOD BIVALENCE
TEPELNÁ ZTRÁTA OBJEKTU
VÝKON TEPELNÉHO
ČERPADLA
-15 °C
-10 °C
0 °C
20 °C
Stanovení bodu bivalence
Vstupní údaje
Oblast
Počet bytových jednotek
Celková výměra bytů
Počet podlaží
Počet obyvatel
Spotřeba energie na vytápění
Spotřeba energie na ohřev vody
Spotřeba teplé vody
Cena tepla z CZT s DPH 15 % pro vytápění
Cena tepla z CZT s DPH 15 % pro ohřev vody
Středočeský kraj
18
1100 m2
4
60
400 GJ/rok
220 GJ/rok
880 m3/rok
680 Kč/GJ
680 Kč/GJ
OMLUX, spol. s r.o. | Františky Stránecké 165/8 | CZ 709 00 Ostrava | IČ 61944840 | DIČ CZ61944840
telefon +420 596 133 701 | fax +420 596 133 559| e-mail [email protected] | www.omlux.cz
Technické zhodnocení
Tepelná ztráta ze spotřeby energie
Spotřeba teplé vody ohřáté na max. 55 °C
52 kW
2592 litrů/den
Poznámka: použit výpočtový programu AC Heating-BD-1 zohledňující pro danou lokalitu
venkovní výpočtovou teplotu pro stanovení tepelné ztráty, průměrnou teplotu v otopném
období a délku topného období
Návrh topného zdroje pro vytápění a ohřev vody
Kaskáda tepelných čerpadel 3×Convert AW22-3P
Výkon kaskády 69,3 kW (A2/W35)
Předpokládaný bod bivalence
Předpokládaný podíl tepelných čerpadel na celkové potřebě tepla na
vytápění a ohřev vody
-8,5 °C
94 %
Návrh topného zdroje jen pro ohřev vody
Tepelné čerpadlo Convert AW22-3P
Výkon 23,1 kW (A2/W35)
Roční potřeba tepla pro ohřátí 2592 litrů vody denně
Předpokládaný podíl tepelného čerpadel na celkové potřebě tepla na
ohřev vody při započítání sanitace bojlerů elektrickou energií
Bivalentní/záložní zdroje pro vytápění
Výkon
Účinnost
64,8 MWh/rok
95 %
Elektrokotel
Plynový kotel
45 kW
95 %
45 kW
90 %
Možno použít také CZT, pokud dojde k dohodě s provozovatelem CZT.
Ekonomické hodnocení
VYTÁPĚNÍ
Elektrická energie spotřebovaná na vytápění tepelným čerpadlem
Cena vytápění pouze tepelným čerpadlem
Bivalentní/záložní zdroj pro vytápění
Tepelná energie dodaná bivalentním/záložním zdrojem
Cena vytápění bivalentním/záložním zdrojem
Minimální hodnota hlavního jističe pro topný zdroj
Poplatek za rezervovaný elektrický příkon
Celková cena vytápění tepelným čerpadlem
Cena vytápění z CZT
Úspora na vytápění
Úspora na vytápění na 1 m2 bytové plochy
33,5 MWh/rok*
80 000 Kč/rok
Elektrokotel
Plynový kotel
6,3 MWh/rok
6,3 MWh/rok
15 000 Kč/rok
10 600 Kč/rok
3×115 A
3×50 A
20 800 Kč/rok
9 200 Kč/rok
115 800 Kč/rok
99 800 Kč/rok
272 000 Kč/rok
156 200 Kč/rok
142 Kč
172 200 Kč/rok
156 Kč
OMLUX, spol. s r.o. | Františky Stránecké 165/8 | CZ 709 00 Ostrava | IČ 61944840 | DIČ CZ61944840
telefon +420 596 133 701 | fax +420 596 133 559| e-mail [email protected] | www.omlux.cz
OHŘEV VODY
Bivalentní/záložní zdroj pro ohřev vody
Elektrická energie potřebná pro ohřev vody tepelným čerpadlem
Cena ohřevu vody tepelným čerpadlem
Bivalentní/záložní zdroj pro ohřev vody
Tepelná energie dodaná bivalentním/záložním zdrojem
Cena ohřevu vody bivalentním/záložním zdrojem
Celková cena ohřevu vody tepelným čerpadlem
Cena ohřevu vody z CZT
Úspora ohřevu vody
Úspora ohřevu 1 m3 vody
Celková úspora oproti CZT
Předpokládaná velikost investice
Elektrická topná tyč
24,6 MWh/rok**
58 800 Kč/rok
Elektrická topná tyč
3,2 MWh/rok
7 700 Kč/rok
66 500 Kč/rok
149 600 Kč/rok
83 100 Kč/rok
94 Kč
239 300 Kč/rok
255 300 Kč/rok
57 %
60 %
1 700 000 Kč
1 900 000 Kč
*Průměrný roční topný faktor (COP) je uvažován pro vytápění 2,8
**Průměrný roční topný faktor (COP) je uvažován pro ohřev vody 2,5
Poznámka: Při výpočtu je uvažována úspora 10 % přechodem na nízkoteplotní systém a optimalizací ekvitermní křivky. Ceny jsou
včetně DPH 15 % a platí za uvedených předpokladů. Cena elektrické energie a plynu je použita od České energie a.s. dle ceníku
platného v I. Q roku 2013.
Návratnost investice
Poznámka: uvažována eskalace cen energií 4 %, za posledních 10 let byla eskalace cen energií vyšší
než 6 %
OMLUX, spol. s r.o. | Františky Stránecké 165/8 | CZ 709 00 Ostrava | IČ 61944840 | DIČ CZ61944840
telefon +420 596 133 701 | fax +420 596 133 559| e-mail [email protected] | www.omlux.cz
Meziroční nárůst cen energie podle lokality
(zdroj: Energostat)
Technologie tepelných čerpadel
Tepelná čerpadla Convert AW jsou splitová s plynulou regulací
výkonu. Skládají se z venkovní a vnitřní jednotky. Regulaci výkonu
umožňuje frekvenční měnič (invertor) Jednotlivé modely je možné
řadit do kaskád a tak sestavit zdroj o velikosti až několika set
kilowatů.
Pro instalace na bytových domech používáme venkovní jednotky
Toshiba v třífázovém provedení.
Venkovní jednotky je možné instalovat na zem vedle domu, nebo na střechu. Při umístění na
střechu jsou jednotky připevněny na speciální konstrukce eliminující vibrace.
Vnitřní jednotky a zásobníky vody se instalují do technické místnosti společně s ostatní
technologií topného zdroje. Obvykle se pro tento účel využívají prostory mandlovny, nebo
sušárny. Potřebná plocha je cca 15 – 20 m2.
OMLUX, spol. s r.o. | Františky Stránecké 165/8 | CZ 709 00 Ostrava | IČ 61944840 | DIČ CZ61944840
telefon +420 596 133 701 | fax +420 596 133 559| e-mail [email protected] | www.omlux.cz
Propojovací vedení mezi venkovními a vnitřními jednotkami je vedeno v chráničce a dle dispozic
je možné jej vést výkopem, po fasádě domu, nebo šachtou uvnitř domu.
Schéma zapojení topného zdroje
Venkovní jednotky
PROPOJOVACÍ VEDENÍ
CHLADIVO R-410A
Vnitřní jednotky, bivalentní/záložní zdroj,
zásobníky vody
VNITŘNÍ
JEDNOTKA
ELEKTRO
KOTEL
VNITŘNÍ
JEDNOTKA
VNITŘNÍ
JEDNOTKA
ŘÍDICÍ SYSTÉM
xCC
TEPLÁ VODA
CIRKULAČNÍ
ČERPADLO
TV
PŘÍVOD STUDENÉ VODY
Z VODOVODNÍHO ŘADU
VÝSTUP TOPNÉ VODY DO TOPNÉHO SYSTÉMU
VYROVNÁVACÍ NÁDRŽ
ZPÁTEČKA Z TOPNÉHO SYSTÉMU
ZÁSOBNÍKY PRO VÝROBU TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY
Pro ohřev vody využíváme obvykle kombinované zásobníky o objemu 800 nebo 1000 litrů.
Zásobníky jsou vždy doplněny o cirkulační čerpadlo, zajišťující plynulou dodávku teplé vody do
jednotlivých bytů. Sanitace zásobníků je prováděna pomocí integrované patrony, nebo
bivalentním/záložním zdrojem.
OMLUX, spol. s r.o. | Františky Stránecké 165/8 | CZ 709 00 Ostrava | IČ 61944840 | DIČ CZ61944840
telefon +420 596 133 701 | fax +420 596 133 559| e-mail [email protected] | www.omlux.cz
Vyhodnocení provozu tepelných čerpadel
v bytových domech
BD Jirkov, Pod Přivaděčem 1303 a 1304
- bytový dům je zateplen
- 24 bytových jednotek
- celková výměra bytů cca 1300 m2
- 2 vchody, 4 nadzemní podlaží
- počet obyvatel 60
- tepelná ztráta 63 kW
- denní spotřeba teplé vody cca 1,8 m3
- instalovaný topný zdroj – kaskáda tepelných čerpadel 5×Convert AW16, výkon 82 kW
- bivalentní/záložní zdroj – 2×EK 36 kW
- zásobník vody – 2×ACV Jumbo 1000
- instalace červenec/srpen 2011
- celková výše investice cca 1.600.000,- Kč s DPH 10 %*
*cena zahrnuje instalaci technologie včetně projekčních prací a dopojení na stávající rozvody
Měsíc
Údaj odečtený
z hlavního elektroměru Údaj odečtený z Údaj odečtený Údaj odečtený
Měsíční spotřeba
Měsíční
Měsíční spotřeba
[kWh]
elektroměru pro z elektroměru z kalorimetru Údaj odečtený
el. energie spotřeba tepla tepla
kalorimetr
tepelné čerpadlo pro eletrokotel pro vytápění z kalorimetru
hlavní elměr
kalorimetr TV
vytápění [GJ]
Datum odečtu Nízký tarif Vysoký tarif
[kWh]
[kWh]
[GJ]
pro TV [GJ]
[kWh]
[GJ]
březen
31.3.2012
47282
3071
48829
1341
282,6
94,3
duben
1.5.2012
52474
3346
54278
1341
313,3
109,2
5467
30,7
14,9
květen
2.5.2012
54611
3505
56582
1341
318,6
123,5
2296
5,3
14,3
červen
30.6.2012
56006
3650
58122
1341
319,1
134,9
1540
0,5
11,4
červenec
1.8.2012
57396
3705
59595
1341
319,1
147,2
1445
0
12,3
srpen
1.9.2012
58792
3765
61068
1341
319,1
158,9
1456
0
11,7
září
1.10.2012
60816
3869
63200
1341
324,3
171,5
2128
5,2
12,6
říjen
31.10.2012
65569
4156
68225
1341
355,3
184,6
5040
31
13,1
listopad
30.11.2012
71815
4602
74890
1344
397,1
197,2
6692
41,8
12,6
prosinec
31.12.2012
82190
5556
86167
1344
455,1
213,7
11329
58
16,5
leden
31.1.2013
92706
6487
97061
1848
514,6
231
11447
59,5
17,3
únor
28.2.2013
101978
7293
107082
1857
569,1
245,1
10078
54,5
14,1
březen
31.3.2013
111358
7964
117072
1875
623,4
261,5
10051
54,3
16,4
68,2 MWh
0,5 MWh
340,8 GJ
167,2 GJ
68,9 MWh
340,8 GJ
167,2 GJ
Celkem za top. období
64,1 MWh 4,9 MWh
OMLUX, spol. s r.o. | Františky Stránecké 165/8 | CZ 709 00 Ostrava | IČ 61944840 | DIČ CZ61944840
telefon +420 596 133 701 | fax +420 596 133 559| e-mail [email protected] | www.omlux.cz
Dodané teplo topným zdrojem celkem
Dodané teplo topným zdrojem na vytápění
Dodané teplo topným zdrojem na ohřev vody
Platby za elektrickou energii*
508,0 GJ
141,0 MWh
340,8 GJ
167,2 GJ
1.4.2012-31.12.2012
1.1.2013-31.3.2013
106 856 Kč s DPH 20 %
88 337 Kč s DPH 21 %
* Cena zahrnuje poplatek za rezervovaný příkon
Cena za elektrickou energii zahrnující vytápění a ohřev vody v období 31.3.2012-31.3.2013
195 193 Kč s DPH
Cena za vytápění a ohřev vody z CZT v období 1.1.2010-31.12.2010
303 333 Kč s DPH 10 %
Předpokládaná cena za vytápění a ohřev užitkové vody z CZT v období 31.3.2012-31.3.2013*
332 332 Kč s DPH
* Cena tepla včetně DPH v uvedeném topném období byla 529,- Kč a 550,- Kč (zdroj ERÚ)
Celková úspora za období 2010
Předpokládaná úspora za období 2012/2013
108 140 Kč = 36 %
137 139 Kč = 41 %
Poznámka: Uvedená hodnoty spotřeb elektrické energie vychází z vyúčtování dodavatele elektrické energie a z naměřených
hodnot energií provozovatelem topného zdroje. Do ceny GJ tepla je započtena spotřeba elektrické energie hlavního oběhového
čerpadla otopné soustavy a spotřeba ostatní technologie kotelny. Pro vyčíslení úspor byly použity ceny silové elektřiny od
dodavatele Česká energie a.s.
OMLUX, spol. s r.o. | Františky Stránecké 165/8 | CZ 709 00 Ostrava | IČ 61944840 | DIČ CZ61944840
telefon +420 596 133 701 | fax +420 596 133 559| e-mail [email protected] | www.omlux.cz
BD Kostelec nad Černými lesy, Dr. Trippé 1053
- bytový dům je zateplen
- 11/2007 – zateplení střechy a stěn objektu
- 9/2010 – zateplení suterénu
- 8/2012 – instalace tepelného čerpadla
- 9-12/2012 – výměna ventilů, hlavic a částečně radiátorů,
hydraulické vyvážení
- 7 bytových jednotek
- celková výměra bytů cca 440 m2
- 1 vchody, 3 nadzemní podlaží
- počet obyvatel 17
- tepelná ztráta 22 kW
- denní spotřeba teplé vody cca 0,9 m3
- instalovaný topný zdroj – kaskáda tepelných čerpadel 2×Convert AW19-3P, výkon 40 kW
- bivalentní/záložní zdroj – 1×EK 18 kW
- zásobník vody – 1×ROLF 600
- instalace srpen 2012
- celková výše investice cca 900.000,- Kč s DPH 14 %*
*cena zahrnuje instalaci technologie včetně projekčních prací a dopojení na
stávající rozvody
Dodané teplo topným zdrojem
Dodané teplo topným zdrojem na vytápění
Dodané teplo topným zdrojem na ohřev vody
Platby za elektrickou energii*
164,5 GJ
45,7 MWh
121,0 GJ
43,5 GJ
29.8.2012-9.4.2013
55 868 Kč s DPH 21 %
*Cena zahrnuje poplatek za rezervovaný příkon
Cena za elektrickou energii zahrnující vytápění a ohřev vody v období 29.8.2012-9.4.2013
55 868 Kč s DPH
Cena za vytápění a ohřev vody z CZT v období 1.9.2011-31.3.2012
195 782 Kč s DPH 14 %*
*Uvažováno s cenou tepla v roce 2012, nezahrnuje navýšení, ke kterým došlo do současné doby
Celková úspora
139 914 Kč = 71 %
Poznámka: Uvedené hodnoty spotřeb elektrické energie vychází z vyúčtování dodavatele elektrické energie a z naměřených hodnot
energií provozovatelem topného zdroje. Do ceny GJ tepla je započtena spotřeba elektrické energie hlavního oběhového čerpadla otopné
soustavy a spotřeba ostatní technologie kotelny. Cena tepla z CZT v roce 2012 na vytápění byla 906 Kč/GJ, spotřeba v uvedeném období
byla 140 GJ. Cena tepla z CZT v roce 2012 na ohřev užitkové vody byla 775 Kč/GJ a spotřeba byla 110 GJ.
OMLUX, spol. s r.o. | Františky Stránecké 165/8 | CZ 709 00 Ostrava | IČ 61944840 | DIČ CZ61944840
telefon +420 596 133 701 | fax +420 596 133 559| e-mail [email protected] | www.omlux.cz
BD Kostelec nad Černými lesy, Dr. Trippé 1053
Celková spotřeba tepla na vytápění a ohřev vody a průměrná teplota během topné sezóny
(data zaznamenaná provozovatelem topného zdroje)
OMLUX, spol. s r.o. | Františky Stránecké 165/8 | CZ 709 00 Ostrava | IČ 61944840 | DIČ CZ61944840
telefon +420 596 133 701 | fax +420 596 133 559| e-mail [email protected] | www.omlux.cz
Regulační systém xCC
Regulační systém xCascade Control byl vyvinut pro řízení kaskády tepelných čerpadel vzduchvoda. Následně došlo k její rozšíření o verzi pro rodinné domy a verzi pro jiné topné zdroje
(plynový kotel, elektrokotel). S úspěchem je také využívána pro řízení kaskád tepelných
čerpadel země-voda.
Řídí celý topný systém, který má na jedné straně zdroje tepla a na straně druhé spotřebiče
tepla.
Základem je ekvitermní řízení. Je velmi přesný, rozšiřitelný a má komfortní ovládání. Výrazně
zefektivňuje provoz celé topné soustavy, a to až v řádu desítek procent.
Nastavení ekvitermní křivky
Regulační systém xCC je velmi variabilní. Umožňuje snadné nastavení regulace jednotlivých
prvků topné soustavy. Tato flexibilita přináší výraznou úsporu při realizaci i provozu.
Ovládání je možné pěti způsoby. Na panelu řídicí jednotky, prostorovým přístrojem, barevným
dotykovým displejem a po připojení k internetu počítačem, mobilním zařízením (telefon,
tablet…). Poslední dvě možnosti jsou nejčastěji využívány u bytových domů.
Připojení k internetu přináší i další výhody, jako je dálková správa, diagnostika a dispečink.
Uživatel má tak vše vždy pod kontrolou.
Po připojení na náš dispečink periodicky sledujeme provozní parametry, které případně
optimalizujeme.
Parametry kaskády tepelných čerpadel
OMLUX, spol. s r.o. | Františky Stránecké 165/8 | CZ 709 00 Ostrava | IČ 61944840 | DIČ CZ61944840
telefon +420 596 133 701 | fax +420 596 133 559| e-mail [email protected] | www.omlux.cz
U bytových domů se obvykle řídí jeden přímý topný okruh a ohřev vody včetně sanitace
zásobníku vody. Výrazného zefektivnění provozu je možné dosáhnout vhodným využitím
útlumů a to jak na topení, tak i na ohřev vody.
Data o spotřebách
Regulační systém xCC umí řídit i zařízení, která přímo nesouvisí s topením. Příkladem je řízení
cirkulace teplé vody. Cirkulační čerpadlo je spínáno v nastavených intervalech, které zohledňují
spotřebu teplé vody v domě, odběrové špičky. Eliminují se tím ztráty vznikající stálou cirkulací
při zachování požadavku na stálou dodávku teplé vody do každého odběrného místa v domě.
Regulace xCC je vhodná i pro topné soustavy, které nevyhovují nízkoteplotnímu spádu 55/45 °C.
Při požadavku na teplotu topné vody vyšší než 55 °C topný zdroj automaticky přejde do
alternativního režimu. Dojde k řízenému odstavení tepelného čerpadla a provozu pouze
bivalentního/záložního zdroje, který topnou vodu ohřeje na požadovanou teplotu. Není proto
nutné instalovat drahá a neúčinná vysokoteplotní tepelná čerpadla.
Modul regulace xCC
OMLUX, spol. s r.o. | Františky Stránecké 165/8 | CZ 709 00 Ostrava | IČ 61944840 | DIČ CZ61944840
telefon +420 596 133 701 | fax +420 596 133 559| e-mail [email protected] | www.omlux.cz
Ukázky instalací
Bytový dům Na Vyhaslém, Kladno
Kaskáda 2×Convert AW28-3P
-
Tepelná ztráta 69 kW
6 nadzemních podlaží
17 bytových jednotek
40 obyvatel
Celková vytápěná plocha cca 1000 m2
Denní spotřeba užitkové vody cca 0,9 m3
Bytový dům Pod Přivaděčem, Jirkov
Kaskáda 5×Convert AW16
-
Tepelná ztráta 63 kW
4 nadzemní podlaží
24 bytových jednotek
60 obyvatel
Celková vytápěná plocha 1300 m2
Denní spotřeba užitkové vody cca 1,8 m3
OMLUX, spol. s r.o. | Františky Stránecké 165/8 | CZ 709 00 Ostrava | IČ 61944840 | DIČ CZ61944840
telefon +420 596 133 701 | fax +420 596 133 559| e-mail [email protected] | www.omlux.cz
Ubytovna v Janovicích nad Úhlavou
Kaskáda 4×Convert AW28-3P
-
Tepelná ztráta 138 kW
5 nadzemní podlaží
28 bytových jednotek
50 obyvatel
Celková vytápěná plocha 1100 m2
Denní spotřeba užitkové vody cca 3,5 m3
Bytový dům Plzenecká, Plzeň
Kaskáda 2×Convert AW22-3P
-
Tepelná ztráta 28 kW
3 nadzemní podlaží
9 bytových jednotek
2 obyvatel
Celková vytápěná plocha 300 m2
Denní spotřeba užitkové vody cca 0,8 m3
OMLUX, spol. s r.o. | Františky Stránecké 165/8 | CZ 709 00 Ostrava | IČ 61944840 | DIČ CZ61944840
telefon +420 596 133 701 | fax +420 596 133 559| e-mail [email protected] | www.omlux.cz
Společnost KUFI INT s.r.o. dodavatel tepelných
čerpadel AC Heating
Společnost KUFI INT s.r.o. byla založena v roce 2006.
Sídlo společnosti je v Plzni, Nepomucká 246/114.
Odchodní zastoupení a technické oddělení je v Plzni, Slovanská alej 28.
V současné době probíhá výstavba sídla společnosti v Letkově, u Plzně.
V Irsku prodáváme úspěšně tepelná čerpadla s našim partnerem Heat Angels & Co Ltd, 3
Westgate Business park, Dungarvan, Co. Waterford.
Společnost se zabývá výrobou a instalacemi tepelných čerpadel, vývojem regulačních systémů a
regulací zdrojů tepelné energie.
V Plzni pracuje kolektiv 20 pracovníků, v Irsku kolektiv 8 pracovníků.
Společnost spolupracuje s významnými výrobci a dodavateli komponentů v oblasti tepelné a
regulační techniky (Toshiba, SWEP, Wilo, Grundfos, TECO) a také s projektanty
vytápění a regulace.
V České republice patří společnost dle studie BSRIA - Heat pumps Czech Republic
World renewables 2012 - mezi největší 3 dodavatele tepelných čerpadel vzduchvoda.
OMLUX, spol. s r.o. | Františky Stránecké 165/8 | CZ 709 00 Ostrava | IČ 61944840 | DIČ CZ61944840
telefon +420 596 133 701 | fax +420 596 133 559| e-mail [email protected] | www.omlux.cz
ZÁRUKA 7 LET
Františky Stránecké 165/8
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
telefon: 596 133 701
fax: 596 133 559
infolinka: 800 11 66 55
email: [email protected]
© OMLUX, spol. s r.o.
Práva na změny vyhrazena.
Podklady nenahrazují technickou dokumentaci zařízení.
V 4.2012
www.omlux.cz
OMLUX, spol. s r.o. | Františky Stránecké 165/8 | CZ 709 00 Ostrava | IČ 61944840 | DIČ CZ61944840
telefon +420 596 133 701 | fax +420 596 133 559| e-mail [email protected] | www.omlux.cz

Podobné dokumenty

AC HEATING

AC HEATING Tepelná čerpadla Convert AW zpravidla nepotřebují taktovací/akumulační nádobu. Jejich výkon se automaticky přizpůsobí aktuální potřebě energie, nutné pro pokrytí energetických nároků objektu. V pří...

Více

Elinex Electric s.r.o.

Elinex Electric s.r.o. Bočnice pro rozv.2000x400/2ks Bočnice pro podst.100x400 Podstavec pro rozv.600x100 p/z Rozvád.600x2000x400 s MP IP 55 Příčka pro dvojkrabici

Více

Tepelná čerpadla AC Heating Convert AW - TZB-info

Tepelná čerpadla AC Heating Convert AW - TZB-info systémy – kaskády tepelných čerpadel vzduch-voda. Tyto systémy jsou vždy navrhovány dle požadavků investora a technických parametrů budovy. Jako zdrojové jednotky používáme tepelná čerpadla AC Heat...

Více

www.heinz-elektro.cz

www.heinz-elektro.cz Firma HEINZ-ELEKTRO s.r.o. byla založena v roce 1991. Od té doby pracovníci firmy provedli nespočet zakázek v elektrotechnickém oboru. Firma je schopna realizovat veškeré zakázky v těchto oblastech:

Více

ventilační stěny

ventilační stěny DucoWall Solid W 30Z DucoWall Solid W 30Z série je ventilační žaluzie, která je namontována na nosné konstrukci. Stohovatelné lamely poskytují bezkonkurenční tuhost a zaručují rychlou a snadnou in...

Více

Porovnání nákladů na vytápění a ohřev TUV

Porovnání nákladů na vytápění a ohřev TUV Celková roční potřeba energie na vytápění [kWh/rok] * Výkon tepelného čerpadla A7/W35 [kW] Výkon tepelného čerpadla A2/W50 [kW] ** Výkon tepelného čerpadla A–15/W50 [kW] ** COP A7/W35 (při 50 % výk...

Více

Metodika pro využití bioplynu pro energetickou bezpečnost a rozvoj

Metodika pro využití bioplynu pro energetickou bezpečnost a rozvoj Efektivita silně závisí na množství dodávaného tepla a na vzdálenosti na kterou je teplo vedeno. Z ověřených zkušeností můžeme mluvit o efektivním přenosu tepla do vzdálenosti cca 1 000 m minimálně...

Více