AtomTM : Rock´n´roll na elektrickém křesle - atom

Komentáře

Transkript

AtomTM : Rock´n´roll na elektrickém křesle - atom
23. dubna 2013 v 14:00
rubrika: Music check
AtomTM : Rock´n´roll na elektrickém k!esle
Po"ítejme spolu: kolik pís#ov$ch alb vy%lo
na labelu pro laboratorn& akurátní
elektroniku Raster Noton? Dosud to bylo
jedno jediné: albov$ duet Alvy Nota a Blixy
Bargelda Mimikry. Poetika p!esn&
krájen$ch %um', pípanc' a sinusoid se
ov%em práv& te( potkala s písn&mi
podruhé: na novince nazvané HD mu)e,
kter$ si !íká AtomTM. Jak zpívá rock´n´roll,
kdy) ho p!ikurtujete na elektrické k!eslo?
AtomTM!ili Uwe Schmidt se p"idal k Raster
Noton u# jako zku$en% elektronik. „V
AtomTM
devadesát!ch letech jsem m"l denn" nápad
Foto: Dieter Wuschanski, Raster-Noton
na album,“ "íká obdivovatel technoscény,
kterého otrávila stagnace tane!ní scény a
sna#il se duchem z&stat v její první fázi, kdy se ustavovaly nové prost"edky. Desky vydával sám
pod pseudonymy a názvy fiktivních kapel, t"eba Atom Heart (tak ho dodnes najdete na
facebooku), Bi-Face, CMYK, Dr. Atmo, Lisa Carbon & Friends, Ongaku, Slot nebo Real
Intelligence.
V posledních letech AtomTMtestoval propojení glitchové elektroniky s odkazy na n'meck%
romantismus: na albech Liedgut a Winterreise bylo v#dy jen pár skute!n' siln%ch track&, ale v
podob' #ivé show s projekcemi je AtomTM snad v#dycky sugestivní: propracované a dynamické
vizuály se s p"esn' vyfiltrovanou hudbou pojí proklat' efektn'. P"itom je Schmidt evidentn' jin%
ne# jaho hlavní kolegové z Raster Noton (Alva Noto, Frank Bretschneider, Ryoji Ikeda) a navíc je
v projekcích schopen humoru: pokud jste tedy schopní bavit se kombinací strojového kódu a
záhadn%ch záb'r& ulízaného Schmidta v romanick%ch zahradách.
Nové album vznikalo od roku 2005, p&vodn' pod názvem Hard Disc Rock. Postupn' se leccos
prom'nilo, ale název jako klí! lze pou#ít po"ád: tohle jsou ultradigitální vzpomínky na v'k rocku a
popu. Klasické My Generation od The Who tu zní v absurdním v%myku: o jaké generaci mluví
robotick% hlas protagonisty? Kdy# se vymezuje v&!i star$ím („Things they do look awful c-c-cold, I
hope I die before I get old“), jako by nará#el na to, #e The Who v roli národních seniorsk%ch
legend uzavírali touhle písní lo(skou olympiádu.
Mén' konfronta!ní (a mén' v%razná) je I Love U (Like I Love My Drum Machine) s hostujícím
Jamiem Lidellem: ten se stal tak trochu ob'tí svého stylu „v dosp'losti jsem zjistil, #e umím zpívat
soul a funk“, a pozitivita a energie z n'j ud'laly ml%nek na jedin% v%raz. O to manifesta!n'ji
vyznívá Stop (Imperialist Pop), kde AtomTM skute!n' vyjmenovává Sony a Warnery, a pak hned
Gaga, Gomez a Timberlaka, jako zlo unifikované a vnucované monokultury. U robotického témbru
nelze ode!ítat míru odstupu, tak#e track vyznívá pon'kud zvlá$tn': ale n'meck% autor by ho mohl
myslet vá#n', to jen my )e$i po"ád pot"ebujeme n'co znejis*ovat ironií...
Zvuk alba HD je detailní, radikální, patrn' dost pracn' získan%, v !emsi luxusní. Jsou tu siln'j$í
tracky, oscilující mezi kovov%m leskem a noisov%m zahlcením (The Sound of Decay) i v'ci spí$ do
po!tu (Ich bin meine Maschine s hostujícím Alvou Noto jako programátorem). Podstatné je, #e
strojovna milého Atoma jede po"ád dost na hran', "ekl bych, #e je tak o 30 % drsn'j$í, ne# kolik
snese #ánrové publikum. HD vyznívá, jako by o si pop music vypráv'ly stroje a systémy, v nich#
pop vzniká: a nijak ho ve sv%ch komentá"ích ne$et"ily.
Ukázky z alba AtomTM – HD m')ete poslouchat v po!adu Scanner v úter$ 23. 4. od 21
hodin.
1 of 2
29.04.13 12:37
PLAYER: raster-noton.net/main.php?action
www.raster-noton.net
Autor: Pavel Klusák
Nové "lánky v rubrice
29. dubna 2013 v 10:40
rubrika: Music check
Audio
!!! jsou v&rní tancova"kám
Pow Pow Pow. Bam bam bam. )ik !ik !ik. Název kapely !!! m&#ete pr%
vyslovit jakkoli, kdy# p"itom t"ikrát rytmicky deklamujete...
29. dubna 2013 v 09:20
rubrika: Music check
Audio
Dobrovolné otroctví Slaves of Stadium Rock
Nové jméno, známé tvá"e, staré triky – to je kapela Slaves of Stadium Rock
v kostce. Pod názvem lákajícím na p"íslib „guilty...
26. dubna 2013 v 08:40
rubrika: Music check
Video
Audio
Nekonzistentní návrat Iron & Wine
Sama Beama, kter% nahrává a vystupuje pod jménem Iron & Wine, je mo#né
pomalu za"adit do kategorie veterán& indie folku...
Rss kanál
info
2 of 2
Podcasty
Mobily
Aplikace
Program
e-mailem
Do oblíben%ch
Domovská stránka
Mapa Webu
29.04.13 12:37

Podobné dokumenty

"Estetika chyby" (CZ)

však (podle mého názoru) téměř vůbec nepokračovala v rozvoji idejí objevených futuristy a Cagem. Vznikající žánr, který vědomě staví na jejich myšlenkách, je postdigitální hudba. Jak jsem již zmíni...

Více

V˘roăní zpráva 2005 - Nemocnice Na Homolce

V˘roăní zpráva 2005 - Nemocnice Na Homolce naplnit spoleãn˘ cíl a ktefií také chápou, Ïe vynaloÏené úsilí není pouze jednorázov˘m aktem, stejnû jako samotná akreditace, ale kontinuálním procesem zvy‰ování standardÛ zdravotnické péãe. Rok 200...

Více

hudebni skupina

hudebni skupina jmenuje Karen, otec Geoff a má dvě starší sestry, Nicole a Ruth. Byl studentem hudební technologie na škole Wolverhampton College, jednou zpíval na fotbalovém zápase ve Wolverhamptonu před 26 000 l...

Více

AQUAPHOR® - Filtry

AQUAPHOR® - Filtry • V případě, že zdroj vody požadavky na SanPin 2.1.4.1074-2001 nesplňuje, dojde k výraznému snížení životnosti modulů předběžné filtrace a membránové jednotky. • V případě, že zdroj vody není v sou...

Více