Projektová žádost - benefity - SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín

Komentáře

Transkript

Projektová žádost - benefity - SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Finální verze (VK-IP)
31WLiPØØØ1
Unikátní kód žádosti:
I. Souhrnné informace o projektu
Číslo operačního programu:
CZ.1.07
Název operačního programu:
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy:
7.1
Název prioritní osy:
Počáteční vzdělávání
Číslo oblasti podpory:
7.1.1
Název oblasti podpory:
Zvyšování kvality ve vzdělávání
Číslo podoblasti podpory:
Název podoblasti podpory:
Číslo výzvy:
44
Název výzvy:
Žádost o finanční podporu z OPVK - IPo - oblast podpory 1.1
Typ projektu:
IP - ostatní
Typ území:
Město
Projekt
Název projektu:
Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků
středních a základních škol ve Zlínském kraji
Zkrácený název projektu:
Centra vzdělávání
Název projektu anglicky:
Center of science and technology education for modern teaching students of
secondary and primary schools in the Zlín Region
Předpokládané datum
zahájení projektu:
Předpokládané datum
ukončení projektu:
13.08.2013
Předpokládaná doba trvání projektu v měsících:
30.06.2015
22,6
Typ účetní jednotky:
Pro ÚSC, PO, SF a OSS
Účetní osnova:
410/2009 Sb./701 - 710, v platném zněn
Celkové způsobilé náklady projektu:
113 732 380,46
Celkové nezpůsobilé náklady projektu:
Rozpočet projektu celkem:
113 732 380,46
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 1 z 137
Finální verze (VK-IP)
Stručný obsah projektu:
Projekt je zaměřen na rozvoj a zkvalitnění vzdělávání v přírodovědné a technické oblasti na středních a
základních školách ve Zlínském kraji a to spoluprací(zejména) škol, metodickou podporou pedagogů i cílenými
investicemi do technického vybavení a zařízení. Cílem je také zvýšení zájmu o studium těchto oborů a zvýšení
manuální zručnosti žáků ZŠ.
V rámci spolupráce SŠ a ZŠ budou (v souladu se ŠVP partnerských SŠ a s nimi spolupracujících ZŠ) realizovány
nové volnočasové aktivity pro žáky SŠ a ZŠ; další spolupráce bude probíhat formou sdílení odborných učeben,
laboratoří, dílen a středisek praktického vyučování pro účely pravidelné povinné výuky žáků ZŠ. Současně
proběhne modernizace a technické dovybavení těchto prostor. Pedagogům zájmových oborů bude poskytnuta
metodická podpora, přínosem pro ně a potažmo žáky budou znalosti a praktické zkušenosti získané při vzájemné
spolupráci škol.
Na projektu bude spolupracovat 16 středních škol - center přírodovědného a technického vzdělávání.
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 2 z 137
Finální verze (VK-IP)
II. Žadatel projektu
Název subjektu:
Zlínský kraj
Právní forma:
Kraj
IČ:
70891320
DIČ:
CZ70891320
Plátce DPH:
Ano
Typ plátce DPH:
Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k
aktivitám
Počet zaměstnanců:
Typ žadatele:
Kraje podle zákona č. 129/2000 Sb.
Podíl na nákladech
4 470 909,36
Číslo datové schránky:
scsbwku
Zkušenosti žadatele s realizací a řízením projektů v oblasti RLZ:
Zlínský kraj od svého vzniku realizuje aktivní politiku v oblasti rozvoje lidských zdrojů a má v této oblasti značné
zkušenosti. ZK realizuje a realizoval následující projekty v oblasti rozvoje lidských zdrojů (výběr):
GLOBÁLNÍ GRANTY OP VK 1.1, 1.2, 1.3, 3.2
ZK je v těchto GG v roli zprostředkujícího subjektu. Řídícím orgánem je MŠMT. GG jsou zaměřeny na zvyšování
kvality ve vzdělávání, na rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
na další vzdělávání pedagogických pracovníků a na rozvoj nabídky dalšího profesního vzdělávání. Rozpočet
projektu je přibližně EUR 36 500 000,-.
ZAVÁDĚNÍ EVALUAČNÍCH NÁSTROJŮ PRO ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI
Projekt byl realizován v rámci OP VK, oblast podpory 1.1. Zlínský kraj projektem vytvořil regionální systém
hodnocení škol zřizovatelem. Klíčovou aktivitou bylo provedení hodnocení 57 středních škol Zlínského kraje, do
kterého se zapojilo přes 3 000 žáků. Realizace projektu 09/2009 - 08/2012, celkový rozpočet Kč 6 649 754,71.
VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ZAMĚŘENÉ NA KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ
Projekt byl realizován v rámci OP VK, oblast podpory 1.3. Cílem projektu bylo zvýšení kvality kariérového
poradenství ve Zlínském kraji na základních a středních školách. Realizace projektu 12/2009 - 11/2012, celkový
rozpočet Kč 5 211 361,58.
KUDY KAM - ORIENTACE ŽÁKŮ OLOMOUCKÉHO A ZLÍNSKÉHO KRAJE V SYSTÉMU VEŘEJNÉ SPRÁVY
Projekt je realizován v rámci OP VK, oblast podpory 1.1. Hlavním cílem projektu je zvýšení povědomí žáků o
veřejné správě a orientace v legislativě v souvislosti s řešením zejména životních situací, které žák v průběhu
základního a středního vzdělávání řeší. Realizace projektu 01/2012 -12/2014, celkový rozpočet 8 069 529,22 Kč.
Výše uvedené zkušenosti žadatele s řízením a realizací projektu představují pouze ilustrativní výběr, Zlínský kraj
za dobu své existence realizoval desítky programů a projektů.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 3 z 137
Finální verze (VK-IP)
Zlínský kraj realizuje aktivní politiku v oblasti rozvoje lidských zdrojů a má značné zkušenosti s prací s cílovou
skupinou.
Zlínský kraj je zřizovatelem 102 škol a školských zařízení působících v jeho územním obvodu. Z tohoto počtu je
48 středních škol zřizovaných Zlínským krajem. Ve Zlínském kraji je 368 základních škol. Primární cílovou skupinu
projektu
tvoří žáci středních a základních škol. Přímou vazbu na tuto skupinu má žadatel prostřednictvím veřejné
správy, kde vykonává formou správního řízení přenesenou působnost v případech určených legislativou (odvolací
řízení proti nepřijetí ke studiu, podmíněné vyloučení ze školy apod.). V těchto případech je zřejmé malé právní
vědomí cílové skupiny. Ve Zlínském kraji působí Krajský parlament dětí a mládeže, jehož koordinátorem je
pracovník odboru školství Zlínského kraje. Žadatel projektu ovlivňuje sekundární cílovou skupinu vedoucích a
pedagogických pracovníků metodickým řízením jimi zřizovaných škol a školských zařízení, formou seminářů a
DVPP určených výchovným poradcům a pedagogům škol a školských zařízení. Přímou vazbu na cílové skupiny
má žadatel prostřednictvím školského informačního a vzdělávacího portálu Zkola (www.zkola.cz). Součástí tohoto
portálu je i možnost výběru vhodné školy pro středoškolské studium www.burzaskol.cz, vhodnost vlastních
studijních předpokladů si může žák ověřit na portálu Zlínského kraje www.zkariera.cz. Informační a vzdělávací
portál Zlínského kraje Zkola byl vybrán Národní knihovnou České republiky jako kvalitní zdroj informací k archivaci
jako součást českého kulturního bohatství.
Statutární zástupci:
Příjmení:
Mišák
Jméno:
Titul před:
MVDr.
Titul za:
Stanislav
Funkce osoby: hejtman
Telefon:
Fax:
Telefon II.:
Email:
577043100
[email protected]
Společné podpisové právo:
Ne
Kontaktní osoby:
Příjmení:
Stýblová
Jméno:
Titul před:
Ing.
Titul za:
Funkce osoby: Projektová manažerka
Telefon:
Fax:
Telefon II.:
Email:
Dagmar
577043793
[email protected]
Společné podpisové právo:
Ne
Hlavní kontaktní osoba:
Stýblová Dagmar
Oficiální adresa:
Kraj:
Zlínský kraj
Okres:
Zlín
Obec:
Zlín
Část obce:
Zlín
Ulice:
třída Tomáše Bati
Městská část:
PSČ:
76001
Číslo popisné:
WWW:
www.kr-zlinsky.cz
21
Číslo orientační:
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 4 z 137
Finální verze (VK-IP)
Adresa pro doručení:
Kraj:
Zlínský kraj
Okres:
Zlín
Obec:
Zlín
Část obce:
Zlín
Ulice:
třída Tomáše Bati
Městská část:
PSČ:
76001
Číslo popisné:
WWW:
www.kr-zlinsky.cz
21
Číslo orientační:
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 5 z 137
Finální verze (VK-IP)
III. Partner projektu
Partner projektu:
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín
IČ:
46276327
DIČ:
Právní forma:
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:
Ne
Počet zaměstnanců:
66
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:
Ano
Podíl na nákladech (v Kč):
5 772 636,10
Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Nositeli vzdělávání v rámci školní docházky jsou podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), organizace zapsané ve školském rejstříku jako
škola. Pokud má být naplněn cíl projektu, musí být realizován v rámci aktivit škol.
Partnerství mezi partnery projektu (školy zřízené Zlínským krajem) a žadatelem (Zlínský kraj) je zakotveno už
zřizovacími listinami jednotlivých škol. Realizací projektu dojde k rozšíření nabídky aktivit, které na partnerském
principu zřizovatel a jím zřízené organizace dělají.
Uvedená škola v současné době nabízí a vzdělává žáky v několika oborech vzdělávání. Cílové skupiny "žáci škol
a školských zařízení ve Zlínském kraji" a "pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení" jsou přímo účastni
aktivit dané organizace, a proto je logickým vyústěním, že díky zapojení partnera do projektu dojde k zefektivnění
všech procesů vedoucích k dosažení stanovených cílů projektu.
Popis zapojení partnera:
Partner bude zapojen do projektu v rámci uvedených aktivit:
A2a - Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné
a technické vzdělávání
A2d - Volnočasové aktivity pro žáky SŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání
B1a - Sdílení učeben, dílen, laboratoří SŠ pro povinnou výuku ZŠ zaměřenou na přírodovědné a technické
vzdělávání
B1b - Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání
B1c - Programy vzájemného učení žáků SŠ a ZŠ
B1d - Spolupráce ZŠ a SŠ se zaměstnavateli v rámci komunitního rozvoje
B1f - Stáže pedagogických pracovníků SŠ na ZŠ a naopak
C1a - Podpora výuky přírodovědných a technických předmětů na SŠ metodou CLIL, včetně tvorby učebnic a
vzdělávacích materiálů pro žáky
C1b - Tvorba cizojazyčných slovníků, které budou následně využity při výuce technických a přírodovědných
předmětů na SŠ
Podrobný popis aktivit je uveden v příloze č. 10.
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 6 z 137
Finální verze (VK-IP)
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
SOŠ J. Pivečky a Gymnázium Slavičín v minulosti realizovala několik projektů v oblasti RLZ, a to i před
sloučením jako samostatné SOŠ J. Pivečky Slavičín a Gymnázium Slavičín.
1. Modernizace a inovace náplně výuky v oblasti programování CNC strojů pro obor mechanik seřizovačmechatronik - OP VK, prioritní osa 1.1
Cílem projektu bylo rozšíření, zkvalitnění výuky v oblasti programování CNC strojů
Aktivity:
I. zlepšování podmínek pro výuku technických oborů
II. zvýšení motivace pro vzdělávání ve strojírenských oborech
2. Prohloubení přípravy žáků strojírenských oborů na jejich budoucí povolání spoluprací s partnerskou školou OP Přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika, prioritní osa 1
Hlavními cíli projektu bylo prohloubení současné spolupráce v oblasti vzdělávání ? vytvořením společných
přeshraničních vzdělávacích modulů při současné výměně zkušeností z jejich aplikace a podpora zvyšování
kvalifikace pracovní síly ? přizpůsobením teoretické i praktické výuky aktuálním potřebám trhu práce a tím
zlepšení postavení absolventů na trhu práce v oblasti strojírenství.
Aktivity:
I. pořízení CNC soustruhu s příslušenstvím
II. pořízení ICT techniky včetně softwarového vybavení
III. výměnné studijní pobyty žáků a pedagogů s partnerskou školou
3. Zavedení nových metod a forem do výuky přírodovědných předmětů na Gymnáziu Jana Pivečky Slavičín - OP
VK, prioritní osa 1.1
Cílem projektu bylo obohatit výuku přírodovědných předmětů prostřednictvím nových vyučovacích metod
zaměřených na průřezová témata a využití ICT ve výuce. Cílem bylo rovněž zvýšení zájmu žáků o přírodní vědy
a studium technických oborů.
Aktivity:
I. vytvoření výukových programů z přírodovědných předmětů
II. tvorba pozorovacího deníku
III. realizace workshopů
4. Modernizace výuky biologie a chemie na Gymnáziu JanaPivečky Slavičín - OP VK, prioritní osa 1.1
Cílem projektuje inovace způsobu výuky biologie a chemie, zvýšení její kvality s využitím nových IT a nových
trendů ve výuce.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Partner projektu je škola podle školského zákona, takže má zkušensoti s prací s cílovou skupinou "žáci škol a
školských zařízení" a "pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení". Partnerovou prioritou mimo projekt jsou
žáci a pedagogičtí pracovníci středních škol, avšak s cílovou skupinou žáků a pedagogických pracovníků
základních škol má také mnoho zkušeností, např. prostřednictvím pořádaných dnů otevřených dveří probíhající
na Gymnáziu i SOŠ, realizováním Netradičně prožitých dnů pro žáky ZŠ na SOŠ, účastí na třídních schůzkách
na ZŠ.
Adresa:
Kraj:
Zlínský kraj
Okres:
Zlín
Obec:
Slavičín
Část obce:
Slavičín
Ulice:
Školní
Městská část:
PSČ:
76321
Číslo popisné:
822
Číslo orientační:
WWW:
Kontaktní osoby:
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 7 z 137
Finální verze (VK-IP)
Příjmení:
Maryáš
Jméno:
Titul před:
Mgr.
Titul za:
Telefon I.:
577342724
Telefon II.:
Email:
[email protected]
Fax:
Josef
Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:
Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí
IČ:
00851574
DIČ:
CZ00851574
Právní forma:
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:
Ano
Počet zaměstnanců:
98
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:
Ano
Podíl na nákladech (v Kč):
4 604 343,00
Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Nositeli vzdělávání v rámci školní docházky jsou podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), organizace zapsané ve školském rejstříku jako
škola. Pokud má být naplněn cíl projektu, musí být realizován v rámci aktivit škol.
Partnerství mezi partnery projektu (školy zřízené Zlínským krajem) a žadatelem (Zlínský kraj) je zakotveno už
zřizovacími listinami jednotlivých škol. Realizací projektu dojde k rozšíření nabídky aktivit, které na partnerském
principu zřizovatel a jím zřízené organizace dělají.
Uvedená škola v současné době nabízí a vzdělává žáky v několika oborech vzdělávání. Cílové skupiny "žáci škol
a školských zařízení ve Zlínském kraji" a "pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení" jsou přímo účastni
aktivit dané organizace, a proto je logickým vyústěním, že díky zapojení partnera do projektu dojde k zefektivnění
všech procesů vedoucích k dosažení stanovených cílů projektu.
Popis zapojení partnera:
Partner bude do projektu zapojen v rámci uvedených aktivit:
A1a - Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, školní hospodářství a střediska praktického vyučování
A2a - Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné
a technické vzdělávání
A2b - Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení
B1a - Sdílení učeben/dílen/ laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ zaměřenou na přírodovědné a technické
vzdělávání
B1b - Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání
B1c - Programy vzájemného učení žáků SŠ a ZŠ
B1f - Stáže pedagogických pracovníků SŠ na ZŠ a naopak
Podrobný popis aktivit je uveden v příloze č. 11.
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 8 z 137
Finální verze (VK-IP)
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Partner realizuje nebo realizoval projekty:
1. Moderní trendy ve strojírenství, OP VK, prioritní osa 3.2
Cílem projektu je účastníkům dalšího vzdělávání zlepšit rozsah jejich znalostí a dovedností přesně v oblasti,
která je v praxi vyžadována.
Aktivity:
I. Vývoj a příprava vzdělávacích modulů
II. Pilotní ověření vzdělávacích modulů
III. Evaluace
2. IQ INDUSTRY - OP VK, prioritní osa 1.1 - partner projektu
Cílem projektu je tvorba vzdělávacího programu (Vývoj a výroba lisovacích strojů, partnerem PWO UNITOOLS
CZ, a. s.), odborná praxe učitelů odborného výcviku a seminář
Aktivity:
I. Tvorba vzdělávacích programů a jejich akreditace
II. Odborné praxe učitelů odborného výcviku ? 10-ti denní
III. Odborné semináře
3. Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje, OP VK, proritní osa 3.2 partner projektu
Cílem projektu je tvorba a inovace vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách působících ve
Zlínském kraji.
Aktivity:
I. Tvorba Vzdělávacího programu Chemik ? laborant
II. Tvorba Vzdělávacího programu Řezník ? Uzenář
III. Evaluace vytvořených programů
IV. Školení tvůrců vzdělávacích programů
V. Tvorba partnerské sítě dalšího vzdělávání v rámci vytvořených programů
4. Robotika nazná hranice, OP Přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika, prioritní osa 1
Hlavním cílem je vybudovat odborné laboratoře a modernizovat střediska odborné praxe u obou partnerů a
výměnnými stážemi rozšířit odborné technické znalosti žáků.
Aktivity:
I. Vybudování nové odborné učebny u VP
II. Modernizace odborného pracoviště u HCP
III. Výměnné stáže
IV. Tvorba vzdělávacích programů
V. Tvorba učebních textů
5. Učíme anglicky ? společně a efektivně - OP VK, prioritní osa 1.1 - partner projektu
Cílem projektu je vznik 4 metodických center v kraji, pro učitele angličtiny.
Aktivity:
I. Metodická centra
II. Tvorba vzdělávacích programů
III. Virtuální kabinet
IV. Vzdělávací aktivity
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Partner projektu je škola podle školského zákona, takže má zkušensoti s prací s cílovou skupinou "žáci škol a
školských zařízení" a "pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení". Partnerovou prioritou mimo projekt jsou
žáci a pedagogičtí pracovníci středních škol, avšak s cílovou skupinou žáků a pedagogických pracovníků
základních škol má také mnoho zkušeností, např. prostřednictvím pořádaných dnů otevřených dveří probíhající
na Gymnáziu i SOŠ, realizováním Netradičně prožitých dnů pro žáky ZŠ na SOŠ, účastí na třídních schůzkách
na ZŠ.
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 9 z 137
Finální verze (VK-IP)
Adresa:
Kraj:
Zlínský kraj
Okres:
Vsetín
Obec:
Valašské Meziříčí
Část obce:
Valašské Meziříčí
Ulice:
Palackého
Městská část:
PSČ:
75701
Číslo popisné:
239
Číslo orientační: 49
WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:
Pavlůsek
Jméno:
Titul před:
Mgr.
Titul za:
Telefon I.:
571685222
Telefon II.:
Email:
[email protected]
Fax:
Petr
Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
IČ:
60371790
DIČ:
CZ60371790
Právní forma:
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:
Ano
Počet zaměstnanců:
119
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:
Ano
Podíl na nákladech (v Kč):
4 771 315,00
Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Nositeli vzdělávání v rámci školní docházky jsou podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), organizace zapsané ve školském rejstříku jako
škola. Pokud má být naplněn cíl projektu, musí být realizován v rámci aktivit škol.
Partnerství mezi partnery projektu (školy zřízené Zlínským krajem) a žadatelem (Zlínský kraj) je zakotveno už
zřizovacími listinami jednotlivých škol. Realizací projektu dojde k rozšíření nabídky aktivit, které na partnerském
principu zřizovatel a jím zřízené organizace dělají.
Uvedená škola v současné době nabízí a vzdělává žáky v několika oborech vzdělávání. Cílové skupiny "žáci škol
a školských zařízení ve Zlínském kraji" a "pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení" jsou přímo účastni
aktivit dané organizace, a proto je logickým vyústěním, že díky zapojení partnera do projektu dojde k zefektivnění
všech procesů vedoucích k dosažení stanovených cílů projektu.
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 10 z 137
Finální verze (VK-IP)
Popis zapojení partnera:
Partner bude zapojen do projektu v rámci uvedených aktivit:
A1a - Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, školní hospodářství a střediska praktického vyučování
A2a - Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné
a technické vzdělávání
A2b - Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení
A2d - Volnočasové aktivity pro žáky SŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání
A2j - Stavební úpravy škol
B1a - Sdílení učeben/dílen/ laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ zaměřenou na přírodovědné a technické
vzdělávání
B1b - Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání
B1c - Programy vzájemného učení žáků SŠ a ZŠ
Podrobný popis aktivit je uveden v příloze č. 12.
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Škola partnera se v rámci projektu UNIV (ESF)zapojila do sítě škol poskytujících vzdělávací služby dospělým
vytvořením programů dalšího vzdělávání zohledňujících jak potřeby na trhu práce, tak potřeby trhu vzdělávání. V
současné době je škola účastníkem Projektu UNIV 3 navazujícího na předchozí projekty UNIV.
Dále škola úspěšně realizovala projekt
Sbližování teorie s praxí, OP VK prioritní osa 7.1
Cílem tohoto projektu bylo zkvalitnit a modernizovat počáteční vzdělávání u technických oborů ve Zlínském kraji.
Aktivity:
I. Proškolení pedagogických pracovníků
II.Vybavení pracovišť žáků moderními technologiemi
III. Zkušební výuka
IV. Evaluace inovovaného systému výuky
V: Vytvoření e-learningového portálu
V současnosti je škola partnerem projektu:
1. ŘEMESLO ? TRADICE A BUDOUCNOST Střední odborné školy Josefa Sousedíka Vsetín, OP VK, prioritní
osa 7.1
Cílem projektu je komplexní podpora vzdělávání v technických oborech a řemeslech formou propagace a
zkvalitnění vzdělávání tak, aby odpovídalo aktuálním požadavkům zaměstnavatelů na absolventy středních
odborných škol.
2. Realizace environmentálních aktivit v krajinných typech Zlínského regionu" Gymnázia Ladislava Jaroše v
Holešově, OP VK, prioritní osa 7.1
Cílem projektu je seznámit vybrané žáky a učitele obou škol s krajinným typem odlišným od toho, ve kterém žijí a
ve kterém byly současné studijní aktivity realizovány. Kromě studia nové krajiny žáci budou poznávat historii,
kulturu, geografii a životní podmínky v lokalitě partnerské školy tak, aby mohli obě oblasti porovnat a určit
společné a odlišné znaky.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Partner projektu je škola podle školského zákona, takže má zkušensoti s prací s cílovou skupinou "žáci škol a
školských zařízení" a "pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení". Partnerovou prioritou mimo projekt jsou
žáci a pedagogičtí pracovníci středních škol, avšak s cílovou skupinou žáků a pedagogických pracovníků
základních škol má také mnoho zkušeností, např. prostřednictvím pořádaných dnů otevřených dveří probíhající
na Gymnáziu i SOŠ, realizováním Netradičně prožitých dnů pro žáky ZŠ na SOŠ, účastí na třídních schůzkách
na ZŠ.
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 11 z 137
Finální verze (VK-IP)
Adresa:
Kraj:
Zlínský kraj
Okres:
Uherské Hradiště
Obec:
Staré Město
Část obce:
Staré Město
Ulice:
Velehradská
Městská část:
PSČ:
68603
Číslo popisné:
1527
Číslo orientační:
WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:
Chromek
Jméno:
Titul před:
Mgr.
Titul za:
Telefon I.:
572420211
Telefon II.:
Email:
[email protected]
Fax:
Bedřich
Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
IČ:
13643878
DIČ:
CZ13643878
Právní forma:
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:
Ano
Počet zaměstnanců:
125
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:
Ano
Podíl na nákladech (v Kč):
9 658 247,20
Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Nositeli vzdělávání v rámci školní docházky jsou podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), organizace zapsané ve školském rejstříku jako
škola. Pokud má být naplněn cíl projektu, musí být realizován v rámci aktivit škol.
Partnerství mezi partnery projektu (školy zřízené Zlínským krajem) a žadatelem (Zlínský kraj) je zakotveno už
zřizovacími listinami jednotlivých škol. Realizací projektu dojde k rozšíření nabídky aktivit, které na partnerském
principu zřizovatel a jím zřízené organizace dělají.
Uvedená škola v současné době nabízí a vzdělává žáky v několika oborech vzdělávání. Cílové skupiny "žáci škol
a školských zařízení ve Zlínském kraji" a "pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení" jsou přímo účastni
aktivit dané organizace, a proto je logickým vyústěním, že díky zapojení partnera do projektu dojde k zefektivnění
všech procesů vedoucích k dosažení stanovených cílů projektu.
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 12 z 137
Finální verze (VK-IP)
Popis zapojení partnera:
Partner bude zapojen do projektu v rámci uvedených aktivit:
A1a - Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, školní hospodářství a střediska praktického vyučování
A2a - Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné
a technické vzdělávání
A2b - Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení
A2d - Volnočasové aktivity pro žáky SŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání
A2g - Zapojení odborníků z praxe do výuky technických předmětů
B1a - Sdílení učeben/dílen/ laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ zaměřenou na přírodovědné a technické
vzdělávání
B1b - Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání
B1a - Sdílení učeben/dílen/ laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ zaměřenou na přírodovědné a technické
vzdělávání
B1f - Stáže pedagogických pracovníků SŠ na ZŠ a naopak
C1a - Podpora výuky přírodovědných a technich předmětů na SŠ metodou CLIL
C1b - Tvorba cizojazyčných slovníků
C1c - Zapojení rodilého mluvčího/odboníka z praxe do výuky technických a přírodovědných předmětů SŠ
Podrobný popis aktivit je uveden v příloze č. 13.
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, OP VK, prioritní osa 1.5
Cílem projektu je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální technologie.
Podporovány jsou aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost a interakci mezi učitelem a žákem,
směřují ke zvýšení motivace žáků a studijních výsledků. Podporovány jsou aktivity, které umožňují zveřejnění
zkušeností a vzniklých materiálů.
Aktivity:
I. vytvoření digitálních učebních materiálů pro vybrané tematické oblasti
II. pilotáž, ověření a zajištění sdílení zkušeností
2. Řemeslo ? tradice a budoucnost, OP VK, prioritní osa 7.1
Cílem projektu je podpora a propagace vzdělávání v řemeslných a technických oborech ve středních školách ZK.
Aktivity:
I. popularizace řemesel a motivaci žáků ZŠ ke vzdělávání v technických oborech a řemeslech a na zvyšování
odborných a sociálních kompetencí žáků SŠ prostřednictvím spolupráce s firmami
II. tvorba nových výukových materiálů
III. jejich evaluace a pilotní ověřování.
3. Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
prostřednictvím využití ICT, OP VK, prioritní osa 7.1
Cílem projektu byla modernizace výukových materiálů využitím ICT. Projektovými aktivitami pedagogové školy
vytvářeli výukové materiály pro žáky,které nahradily zastaralé učebnice a byly předávány žákům nejmodernějšími
informačně komunikačními technologiemi. Modernizovaná výuka v SOŠ J. Sousedíka Vsetín byla prezentována v
průběhu projektu široké veřejnosti s cílem
propagace řemesel a technického vzdělávání.
Aktivity:
I. doplnění materiálního vybavení školy
II. odborné a metodické vzdělávání pedagogů, kteří tvořili, hodnotili a pilotovali nové výukové materiály pro
cílovou skupinu žáků.
4. Zlepšenípodmínek pro výuku a praktických dovedností žáků v přírodovědných a technickyzaměřených
předmětech na ZŠ a SŠ, OP VK, prioritní osa 7.4
Cílem byla podpora přírodovědného a technicky zaměřeného vzdělávání v ZŠ aSŠ
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 13 z 137
Finální verze (VK-IP)
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Partner projektu je škola podle školského zákona, takže má zkušensoti s prací s cílovou skupinou "žáci škol a
školských zařízení" a "pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení". Partnerovou prioritou mimo projekt jsou
žáci a pedagogičtí pracovníci středních škol, avšak s cílovou skupinou žáků a pedagogických pracovníků
základních škol má také mnoho zkušeností, např. prostřednictvím pořádaných dnů otevřených dveří probíhající
na Gymnáziu i SOŠ, realizováním Netradičně prožitých dnů pro žáky ZŠ na SOŠ, účastí na třídních schůzkách
na ZŠ.
Adresa:
Kraj:
Zlínský kraj
Okres:
Vsetín
Obec:
Vsetín
Část obce:
Vsetín
Ulice:
Benátky
Městská část:
PSČ:
75501
Číslo popisné:
1779
Číslo orientační:
WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:
Slovák
Jméno:
Titul před:
Mgr.
Titul za:
Telefon I.:
575755011
Telefon II.:
Email:
[email protected]
Fax:
Josef
Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:
Střední odborné učiliště Uherský Brod
IČ:
00055107
DIČ:
CZ00055107
Právní forma:
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:
Ano
Počet zaměstnanců:
77
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:
Ano
Podíl na nákladech (v Kč):
5 506 270,30
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 14 z 137
Finální verze (VK-IP)
Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Nositeli vzdělávání v rámci školní docházky jsou podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), organizace zapsané ve školském rejstříku jako
škola. Pokud má být naplněn cíl projektu, musí být realizován v rámci aktivit škol.
Partnerství mezi partnery projektu (školy zřízené Zlínským krajem) a žadatelem (Zlínský kraj) je zakotveno už
zřizovacími listinami jednotlivých škol. Realizací projektu dojde k rozšíření nabídky aktivit, které na partnerském
principu zřizovatel a jím zřízené organizace dělají.
Uvedená škola v současné době nabízí a vzdělává žáky v několika oborech vzdělávání. Cílové skupiny "žáci škol
a školských zařízení ve Zlínském kraji" a "pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení" jsou přímo účastni
aktivit dané organizace, a proto je logickým vyústěním, že díky zapojení partnera do projektu dojde k zefektivnění
všech procesů vedoucích k dosažení stanovených cílů projektu.
Popis zapojení partnera:
Partner bude do projektu zapojen v rámci uvedených aktivit:
A1a - Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, školní hospodářství a střediska praktického vyučování
A2a - Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné
a technické vzdělávání
A2b - Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení
A2d - Volnočasové aktivity pro žáky SŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání
B1a - Sdílení učeben, dílen, laboratoří SŠ pro povinnou výuku ZŠ
B1b - Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání
A2j - Stavební úpravy škol
Podrobný popis aktivit je uveden v příloze č. 14.
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
V minulosti partner realizoval projekty:
1. SOU UHERSKÝ BROD, OP VK, prioritní osa 7.1
Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na
střední škole nebo konzervatoři v České republice.
Aktivity:
I. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
II. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků SŠ.
2. Kurzy rozšiřující a zkvalitňující výuku technických oborů a řemesel, OP VK, prioritní osa 7.1
Cíle: Projekt byl zaměřen na zkvalitňování výuky technických oborů a řemesel, na zavádění inovovaných
technologií do výuky odborného výcviku, na ověřování nových studijních materiálů a zkvalitňování výukových
metod odborných předmětů v teoretickém vyučování, na spolupráci se zaměstnavateli při inovacích a
aktualizacích výuky technických oborů a řemesel.
Aktivity:
I. Školení metodiků, lektorů a pedagogů.
II. Tvorba vzdělávacího obsahu (skript a prezentací pro výuku).
3. Tvorba výukových materiálů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, s využitím ICT a nových
vzdělávacích metod, OP VK, prioritní osa 7.1
Cíle: Projekt byl zaměřen na tvorbu studijních materiálů především v elektronické podobě, která má co nejvíce
usnadnit studium odborných předmětů tak, aby žáci absolvující tyto obory byli snáze zaměstnavatelní a toto by
vedlo ke snížení nezaměstnanosti těchto absolventů. Navíc se jejich znalosti obohatí vědomostmi z ICT, které
jsou nezbytné.
Aktivity:
I. Školení metodiků a pedagogů
II. Tvorba vzdělávacího obsahu (skript, pracovních sešitů a prezentací pro výuku).
III. Ověřování vytvořených materiálů i metod výuky.
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 15 z 137
Finální verze (VK-IP)
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Partner projektu je škola podle školského zákona, takže má zkušensoti s prací s cílovou skupinou "žáci škol a
školských zařízení" a "pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení". Partnerovou prioritou mimo projekt jsou
žáci a pedagogičtí pracovníci středních škol, avšak s cílovou skupinou žáků a pedagogických pracovníků
základních škol má také mnoho zkušeností, např. prostřednictvím pořádaných dnů otevřených dveří probíhající
na Gymnáziu i SOŠ, realizováním Netradičně prožitých dnů pro žáky ZŠ na SOŠ, účastí na třídních schůzkách
na ZŠ.
Adresa:
Kraj:
Zlínský kraj
Okres:
Uherské Hradiště
Obec:
Uherský Brod
Část obce:
Uherský Brod
Ulice:
Svat. Čecha
Městská část:
PSČ:
68801
Číslo popisné:
1110
Číslo orientační:
WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:
Polanský
Jméno:
Titul před:
Ing.
Titul za:
Telefon I.:
572613120
Telefon II.:
Email:
[email protected]
Fax:
Jiří
Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:
Střední průmyslová škola Otrokovice
IČ:
61716677
DIČ:
Právní forma:
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:
Ne
Počet zaměstnanců:
20
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:
Ano
Podíl na nákladech (v Kč):
24 604 120,00
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 16 z 137
Finální verze (VK-IP)
Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Nositeli vzdělávání v rámci školní docházky jsou podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), organizace zapsané ve školském rejstříku jako
škola. Pokud má být naplněn cíl projektu, musí být realizován v rámci aktivit škol.
Partnerství mezi partnery projektu (školy zřízené Zlínským krajem) a žadatelem (Zlínský kraj) je zakotveno už
zřizovacími listinami jednotlivých škol. Realizací projektu dojde k rozšíření nabídky aktivit, které na partnerském
principu zřizovatel a jím zřízené organizace dělají.
Uvedená škola v současné době nabízí a vzdělává žáky v několika oborech vzdělávání. Cílové skupiny "žáci škol
a školských zařízení ve Zlínském kraji" a "pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení" jsou přímo účastni
aktivit dané organizace, a proto je logickým vyústěním, že díky zapojení partnera do projektu dojde k zefektivnění
všech procesů vedoucích k dosažení stanovených cílů projektu.
Škola partnera projektu bude k 1. 9. 2013 sloučena s SOŠ Otrokovice a pod novým názvem Střední průmyslová
škola Otrokovice vytvoří školu s vysokou koncentrací technického a přírodovědného vzdělávání v kraji.Celkově
se však bude jednat i o školu s nejvyšším počtem žáků středního odborného vzdělávání v kraji a o školu s
největším potenciálem k využití výstupů a přínosu projektu.
Proto je zde plánována realizace záměru Zlínského kraje vybudovat naučný Park Experimentárium Otrokovice,
který je jednou z koncepčních priorit budování sítě center technického a přírodovědného vzdělávání. Půjde o
jedinečné centrum technických a přírodních věd. Centrum bude mít hlavní poslání zvyšovat motivaci jeho
návštěvníků ke studiu přírodovědných a technických disciplín. Naučný park bude otevřen cílové skupině i mimo
pracovní dny, což zvýší jeho návštěvnost.
Popis zapojení partnera:
Partner bude do projektu zapojen v rámci uvedených aktivit:
A1a - Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, školní hospodářství a střediska praktického vyučování
A2a - Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné
a technické vzdělávání
A2b - Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení
A2d - Volnočasové aktivity pro žáky SŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání
A2f - Dlouhodobá spolupráce středních a vysokých škol vedoucí k udržení / zvýšení zájmu záků SŠ o studium
technických a přírodovědných oborů VŠ
A2j - Stavební úpravy škol
B1a - Sdílení učeben, dílen, laboratoří SŠ pro povinnou výuku ZŠ
B1b - Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání
B1d - Spolupráce ZŠ a SŠ se zaměstnavateli v rámci komunitního rozvoje
Podrobný popis aktivit je uveden v příloze č. 20.
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 17 z 137
Finální verze (VK-IP)
Partner realizoval nebo realizuje projekty:
1. Inovativní metody výuky v cizích jazycích - OP VK, prioritní osa 1.1
Cílem bylo vytvořit výukové materiály pro předměty Anglický jazyk, Německý jazyk pro cílovou skupinu žáků SPŠ
Otrokovice.
Aktivity:
I. Tvorba výukových mat.
II. Tvorba e-learningových programů
III. Pilotní ověření
2. Přeshraniční systém inovačního vzdělávání ve středním odborném školství - OP Přeshraniční spolupráce SRČR
Cílem projektu bylo vybudování 2 odborná multimediální školící střediska, odborné pracoviště plastikářské a
vytvořit metodické materiály
Aktivity:
I. Vybudování školících středisek a odborného pracoviště
II. Tvorba metodických materiálů
III. Výměnné stáže žáků a pedagogů SR a ČR
3. Modernizace a inovace přírodovědného vzdělávání s podporou IT na SPŠ Otrokovice - OP VK. prioritní osa
1.1
Cílem projektu je zvýšení kvality počátečního vzdělávání, využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných
předmětech, zatraktivnění výuky.
Aktivity:
I. Tvorba výukových prezentací pro názornou výuku biologie, aplikaci fyzikálních poznatků v moderních
technologiích a odborné chemické předměty
II. Zpracování testů pro biologii, aplikaci fyziky a odborné chemické předměty v programu DOSLI k ověření
znalostí
III. Tvorba námětů pro praktická cvičení z biologie s využitím digitálních a IT technologií, včetně vlastní obrazové
dokumentace
IV. Zpracování metodiky a pracovních listů v elektronické podobě pro nové postupy praktické výuky
4. Šablony - OP VK, prioritní osa 1.5
Cílem projektu je zkvalitnění a zefektivnění výuky, které bude dosaženo tvorbou a následným ověřením a
používáním nových forem, metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce, které využívají digitální
technologie Cílem je zvyšování dynamiky,originality, názornosti, interakce mezi pedagogem a žákem, které mají
směřovat ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků.
Aktivity:
I. Zpracování nových vzdělávacích materiálů
II. Individualizace výuky cizích jazyků
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Partner projektu je škola podle školského zákona, takže má zkušensoti s prací s cílovou skupinou "žáci škol a
školských zařízení" a "pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení". Partnerovou prioritou mimo projekt jsou
žáci a pedagogičtí pracovníci středních škol, avšak s cílovou skupinou žáků a pedagogických pracovníků
základních škol má také mnoho zkušeností, např. prostřednictvím pořádaných dnů otevřených dveří probíhající
na Gymnáziu i SOŠ, realizováním Netradičně prožitých dnů pro žáky ZŠ na SOŠ, účastí na třídních schůzkách
na ZŠ.
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 18 z 137
Finální verze (VK-IP)
Adresa:
Kraj:
Zlínský kraj
Okres:
Zlín
Obec:
Otrokovice
Část obce:
Otrokovice
Ulice:
tř. Tomáše Bati
Městská část:
PSČ:
76502
Číslo popisné:
1266
Číslo orientační:
WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:
Homolková
Jméno:
Titul před:
Mgr.
Titul za:
Telefon I.:
577924087
Telefon II.:
Email:
[email protected]
Fax:
Marie
Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:
Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín
IČ:
14450500
DIČ:
CZ14450500
Právní forma:
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:
Ano
Počet zaměstnanců:
133
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:
Ano
Podíl na nákladech (v Kč):
6 532 282,10
Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Nositeli vzdělávání v rámci školní docházky jsou podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), organizace zapsané ve školském rejstříku jako
škola. Pokud má být naplněn cíl projektu, musí být realizován v rámci aktivit škol.
Partnerství mezi partnery projektu (školy zřízené Zlínským krajem) a žadatelem (Zlínský kraj) je zakotveno už
zřizovacími listinami jednotlivých škol. Realizací projektu dojde k rozšíření nabídky aktivit, které na partnerském
principu zřizovatel a jím zřízené organizace dělají.
Uvedená škola v současné době nabízí a vzdělává žáky v několika oborech vzdělávání. Cílové skupiny "žáci škol
a školských zařízení ve Zlínském kraji" a "pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení" jsou přímo účastni
aktivit dané organizace, a proto je logickým vyústěním, že díky zapojení partnera do projektu dojde k zefektivnění
všech procesů vedoucích k dosažení stanovených cílů projektu.
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 19 z 137
Finální verze (VK-IP)
Popis zapojení partnera:
Partner bude do projektu zapojen v rámci uvedených aktivit:
A1a - Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, školní hospodářství a střediska praktického vyučování
A2a - Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné
a technické vzdělávání
A2d - Volnočasové aktivity pro žáky SŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání
B1a - Sdílení učeben/dílen/ laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ zaměřenou na přírodovědné a technické
vzdělávání
B1b - Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání
B1c - Programy vzájemného učení žáků SŠ a ZŠ
Podrobný popis aktivit je uveden v příloze č. 15.
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Partner realizoval nebo realizuje projekty:
1. Zavedení nových praxí žáků SPŠP-COP Zlín v plastikářských a gumárenských firmách - OP VK, prioritní osa
1.1
Cílem projektu je zvýšení kvality počátečního vzdělávání ve ZK a umožnění žákům školy získávat praktické
poznatky a dovednosti
Aktivity:
I. Vypracování metodiky a průběh vlastních praxí pro žáky druhého ročníku
II. Vypracování metodiky a průběh vlastních praxí pro žáky třetího a čtvrtého ročníku u partnerských organizací
III. Vyškolení lektorů z řad učitelů školy
IV. Vytvoření nových učebních materiálů
V. Vytvoření nových pracovišť
2. Moderními metodami k lepším řemeslným vědomostem - OP VK, prioritní osa 1.2
Projekt má za cíl vyřešit tvorbu moderních vzdělávacích materiálů pro podporu učení žáků se SVP prostřednictví
ICT.
Aktivity:
I. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
II. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
III. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol
IV. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol
V. Podpora stáží pedagogických pracovníků u zaměstnavatelů
VI. Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí a dovedností v oblasti finanční gramotnosti
VII. Podpora kvality výuky ve třídě prostřednictvím vzájemné podpory učitelů - mentoring
3. Další vzdělávání pro Vás - OP VK, prioritní osa 3.2
Cíle: Vytvořit 18 vzdělávacích programů pro zaměstnance (1 s komponentou ICT a 1 s komponentou životní
prostředí). Nejméně 9 vzdělávacích programů je nutno realizovat pro zaměstnance firem ve Zlínském kraji.
Aktivity:
I. Vzdělávání lektorů a tvůrců vzdělávacích programů,
II. Tvorba partnerské sítě,
III. Analytická činnost nabídky a poptávky v oblasti vzdělávání,
IV. Tvorba a evaluace vzdělávacích program.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Partner projektu je škola podle školského zákona, takže má zkušensoti s prací s cílovou skupinou "žáci škol a
školských zařízení" a "pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení". Partnerovou prioritou mimo projekt jsou
žáci a pedagogičtí pracovníci středních škol, avšak s cílovou skupinou žáků a pedagogických pracovníků
základních škol má také mnoho zkušeností, např. prostřednictvím pořádaných dnů otevřených dveří probíhající
na Gymnáziu i SOŠ, realizováním Netradičně prožitých dnů pro žáky ZŠ na SOŠ, účastí na třídních schůzkách
na ZŠ.
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 20 z 137
Finální verze (VK-IP)
Adresa:
Kraj:
Zlínský kraj
Okres:
Zlín
Obec:
Zlín
Část obce:
Zlín
Ulice:
Nad Ovčírnou II
Městská část:
PSČ:
76001
Číslo popisné:
2528
Číslo orientační:
WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:
Pagáč
Jméno:
Titul před:
Mgr.
Titul za:
Telefon I.:
577573100
Telefon II.:
Email:
[email protected]
Fax:
Petr
Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:
Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí
IČ:
00843491
DIČ:
CZ00843491
Právní forma:
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:
Ano
Počet zaměstnanců:
91
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:
Ano
Podíl na nákladech (v Kč):
5 472 773,60
Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Nositeli vzdělávání v rámci školní docházky jsou podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), organizace zapsané ve školském rejstříku jako
škola. Pokud má být naplněn cíl projektu, musí být realizován v rámci aktivit škol.
Partnerství mezi partnery projektu (školy zřízené Zlínským krajem) a žadatelem (Zlínský kraj) je zakotveno už
zřizovacími listinami jednotlivých škol. Realizací projektu dojde k rozšíření nabídky aktivit, které na partnerském
principu zřizovatel a jím zřízené organizace dělají.
Uvedená škola v současné době nabízí a vzdělává žáky v několika oborech vzdělávání. Cílové skupiny "žáci škol
a školských zařízení ve Zlínském kraji" a "pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení" jsou přímo účastni
aktivit dané organizace, a proto je logickým vyústěním, že díky zapojení partnera do projektu dojde k zefektivnění
všech procesů vedoucích k dosažení stanovených cílů projektu.
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 21 z 137
Finální verze (VK-IP)
Popis zapojení partnera:
Partner bude zapojen do projektu v rámci uvedených aktivit:
A1a - Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, školní hospodářství a střediska praktického vyučování
A2a - Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné
a technické vzdělávání
A2b - Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení
A2d - Volnočasové aktivity pro žáky SŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání
A2j - Stavební úpravy škol
B1a - Sdílení učeben, dílen, laboratoří SŠ pro povinnou výuku ZŠ
B1b - Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání
B1c - Programy vzájemného učení, kde žáci SŠ připravují a realizují pro žáky ZŠ vzdělávací aktivity/projekty
zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání.
Podorobný popis aktivit je uveden v příloze č. 21.
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
SPŠ stavební Valašské Meziříčí realizuje a realizovala následující projekty obdobného charakteru:
1. Modernizace výuky řemesel, OP VK, prioritní osa 1.1
Cílem projektu bylo vytvoření a ověření nových a inovovaných výukových programů podle školního vzdělávacího
programu v odborných a všeobecně vzdělávacích předmětech včetně praktické výuky. Projekt byl zaměřen na
zkvalitnění a zatraktivnění výuky řemesel pomocí informačních a komunikačních technologií. Podpoření
pedagogové prošli dalším vzděláváním v oblasti ICT.
Aktivity:
I. Příprava a vytvoření nových inovovaných výukových programů
II. Pilotní výuka
III. Evaluace
2. Učíme moderně pomocí ICT, OPVK, prioritní osa 1.1
Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na
střední škole. Klíčové aktivity jsou zaměřeny na rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti ICT,
matematické a jazykové gramotnosti žáků.
Aktivity:
I. Vytváření digitálních výukových materiálů
II. Školení pro pedagogy
III. Ověření digitálních výukových materiálů ve výuce
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Partner projektu je škola podle školského zákona, takže má zkušensoti s prací s cílovou skupinou "žáci škol a
školských zařízení" a "pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení". Partnerovou prioritou mimo projekt jsou
žáci a pedagogičtí pracovníci středních škol, avšak s cílovou skupinou žáků a pedagogických pracovníků
základních škol má také mnoho zkušeností, např. prostřednictvím pořádaných dnů otevřených dveří probíhající
na Gymnáziu i SOŠ, realizováním Netradičně prožitých dnů pro žáky ZŠ na SOŠ, účastí na třídních schůzkách
na ZŠ.
Adresa:
Kraj:
Zlínský kraj
Okres:
Vsetín
Obec:
Valašské Meziříčí
Část obce:
Valašské Meziříčí
Ulice:
Máchova
Městská část:
PSČ:
75701
Číslo popisné:
628
Číslo orientační: 10
WWW:
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 22 z 137
Finální verze (VK-IP)
Kontaktní osoby:
Příjmení:
Mikuláštíková
Jméno:
Titul před:
Ing.
Titul za:
Telefon I.:
571751021
Telefon II.:
Email:
[email protected]
Fax:
Jindra
Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín
IČ:
00843407
DIČ:
CZ00843407
Právní forma:
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:
Ano
Počet zaměstnanců:
51
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:
Ano
Podíl na nákladech (v Kč):
8 217 849,80
Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Nositeli vzdělávání v rámci školní docházky jsou podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), organizace zapsané ve školském rejstříku jako
škola. Pokud má být naplněn cíl projektu, musí být realizován v rámci aktivit škol.
Partnerství mezi partnery projektu (školy zřízené Zlínským krajem) a žadatelem (Zlínský kraj) je zakotveno už
zřizovacími listinami jednotlivých škol. Realizací projektu dojde k rozšíření nabídky aktivit, které na partnerském
principu zřizovatel a jím zřízené organizace dělají.
Uvedená škola v současné době nabízí a vzdělává žáky v několika oborech vzdělávání. Cílové skupiny "žáci škol
a školských zařízení ve Zlínském kraji" a "pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení" jsou přímo účastni
aktivit dané organizace, a proto je logickým vyústěním, že díky zapojení partnera do projektu dojde k zefektivnění
všech procesů vedoucích k dosažení stanovených cílů projektu.
Popis zapojení partnera:
Partner bude do projektu zapojen v rámci uvedených aktivit:
A1a - Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, školní hospodářství a střediska praktického vyučování
A2a - Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné
a technické vzdělávání
A2c - Vzdělávání pedagogických pracovníků v metodách a formách práce vedoucích k využití výstupů projektů
OP VK
A2d - Volnočasové aktivity pro žáky SŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání
B1a - Sdílení učeben/dílen/ laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ zaměřenou na přírodovědné a technické
vzdělávání
B1b - Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání
B1c - Programy vzájemného učení žáků SŠ a ZŠ
B1e - Využití výstupů vzniklých v rámci IPo a IPn na podporu badatelsky orientovaného vzdělávání s
přírodovědným a technickým zaměřením
Podrobný popis aktivit je uveden v příloze č. 22.
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 23 z 137
Finální verze (VK-IP)
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Partner projektu realizoval nebo realizuje projekty:
1. ICT ve výuce SPŠS Vsetín - OP VK, prioritní osa 1.5
Cíle projektu: Prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na Střední
průmyslové škole strojnické Vsetín. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo tvorbou a následným
používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Lepší připravenost na trh práce bude
podpořena zintenzivněním spolupráce se zaměstnavateli, u kterých bude probíhat odborná stáž.
Aktivity:
I. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
II. Podpora stáží pedagogických pracovníků u zaměstnavatelů
2. Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje - OP VK, prioritní osa 3.2
Cíle projektu: Tvorba a inovace vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých veškolách působících ve
Zlínském kraji.
Aktivity:
I. Tvorba a inovace vzdělávacích programů ve vazbě na hodnotící a kvalifikační standardy vytvořené v rámci
NSK a na školní vzdělávací programy.
II. Evaluace vytvořených programů sociálními partnery zapojených škol.
III. Proškolení tvůrců modularizovaných vzdělávacích programů v oblasti jejich tvorby, struktury a obsahu NSK a
v oblasti platné legislativy.
IV. Rozvoj kompetencí budoucích lektorů v oblasti andragogiky
3. Kvalita odborného vzdělávání - strategický pilíř vzdělávací politiky Střední průmyslové školy strojnické Vsetín OP VK, prioritní osa 1.1
Cíle projektu: Zkvalitnění podmínek pro implementaci nově vytvořených školních vzdělávacích programů, tvorba
nových či inovovaných opor ve vzdělávání, proškolení pedagogických pracovníků školy. Projekt byl úspěšně
ukončen, bylo vytvořeno 33 nových či inovovaných opor ve vzdělávání a podpořeno 775 žáků v rámci pilotního
ověření.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Partner projektu je škola podle školského zákona, takže má zkušensoti s prací s cílovou skupinou "žáci škol a
školských zařízení" a "pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení". Partnerovou prioritou mimo projekt jsou
žáci a pedagogičtí pracovníci středních škol, avšak s cílovou skupinou žáků a pedagogických pracovníků
základních škol má také mnoho zkušeností, např. prostřednictvím pořádaných dnů otevřených dveří probíhající
na Gymnáziu i SOŠ, realizováním Netradičně prožitých dnů pro žáky ZŠ na SOŠ, účastí na třídních schůzkách
na ZŠ.
Adresa:
Kraj:
Zlínský kraj
Okres:
Vsetín
Obec:
Vsetín
Část obce:
Vsetín
Ulice:
Pod Strání
Městská část:
PSČ:
75501
Číslo popisné:
1776
Číslo orientační:
WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:
Minaříková
Jméno:
Titul před:
Ing.
Titul za:
Telefon I.:
571428910
Telefon II.:
Jarmila
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 24 z 137
Finální verze (VK-IP)
Email:
[email protected]
Fax:
Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
IČ:
63459086
DIČ:
Právní forma:
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:
Ne
Počet zaměstnanců:
46
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:
Ano
Podíl na nákladech (v Kč):
1 867 878,60
Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Nositeli vzdělávání v rámci školní docházky jsou podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), organizace zapsané ve školském rejstříku jako
škola. Pokud má být naplněn cíl projektu, musí být realizován v rámci aktivit škol.
Partnerství mezi partnery projektu (školy zřízené Zlínským krajem) a žadatelem (Zlínský kraj) je zakotveno už
zřizovacími listinami jednotlivých škol. Realizací projektu dojde k rozšíření nabídky aktivit, které na partnerském
principu zřizovatel a jím zřízené organizace dělají.
Uvedená škola v současné době nabízí a vzdělává žáky v několika oborech vzdělávání. Cílové skupiny "žáci škol
a školských zařízení ve Zlínském kraji" a "pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení" jsou přímo účastni
aktivit dané organizace, a proto je logickým vyústěním, že díky zapojení partnera do projektu dojde k zefektivnění
všech procesů vedoucích k dosažení stanovených cílů projektu.
Popis zapojení partnera:
Partner bude do projektu zapojen v rámci uvedených aktivit:
A1a - Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, školní hospodářství a střediska praktického vyučování
A2a - Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné
a technické vzdělávání
A2b - Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení
A2d - Volnočasové aktivity pro žáky SŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání
A2j - Stavební úpravy škol
B1a - Sdílení učeben/dílen/ laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ zaměřenou na přírodovědné a technické
vzdělávání
B1b - Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání
B1c - Programy vzájemného učení, kde žáci SŠ piřpravují a realizují pro žáky ZŠ vzdělávací aktivity
Podrobný popis aktivit je uveden v příloze č. 17.
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 25 z 137
Finální verze (VK-IP)
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Partner realizoval nebo realizuje projekty:
1. Zkvalitnění výuky - OP VK, prioritní osa 1.1
Cílem projektu bylo modernizace, zkvalitnění a zefektivnění výuky a zvýšení motivace žáků ke vzdělávání
prostřednictvím metodického vzdělávání a podpůrných kurzů pro pedagogické pracovníky, tvorby a následného
používání nových metodických pomůcek a učebních materiálů
Aktivity:
I. Školení pedagogických pracovníků
II. Tvorba DUM
III. Ověřování DUM ve výuce
IV. Zlepšení výuky využitím IT technologií
V. Dovybavení učeben IT technologiemi
2. Posílení jazykových kompetencí studentů Tauferovy SOŠ veterinární Kroměříž ve veterinární praxi jako
podmínka zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce - OP VK, prioritní osa 1.1
Cíl projektu je zaměřen na uplatňování výuky odborné veterinární angličtiny a němčiny.
Aktivity:
I. Vydání odborných skript pro výuku v anglickém a německém jazyce pro žáky 2, 3, 4. ročníku
II. Výuka odborných veterinárních témat, ekologie, zoologických zahrad, veterinárních ordinací a další
III. Vybavení IT technologiemi multimediální učebny
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Partner projektu je škola podle školského zákona, takže má zkušensoti s prací s cílovou skupinou "žáci škol a
školských zařízení" a "pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení". Partnerovou prioritou mimo projekt jsou
žáci a pedagogičtí pracovníci středních škol, avšak s cílovou skupinou žáků a pedagogických pracovníků
základních škol má také mnoho zkušeností, např. prostřednictvím pořádaných dnů otevřených dveří probíhající
na Gymnáziu i SOŠ, realizováním Netradičně prožitých dnů pro žáky ZŠ na SOŠ, účastí na třídních schůzkách
na ZŠ.
Adresa:
Kraj:
Zlínský kraj
Okres:
Kroměříž
Obec:
Kroměříž
Část obce:
Kroměříž
Ulice:
Koperníkova
Městská část:
PSČ:
76701
Číslo popisné:
1429
Číslo orientační: 22
WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:
Kubíčková
Jméno:
Titul před:
Mgr.
Titul za:
Telefon I.:
573338932
Telefon II.:
Email:
[email protected]
Fax:
Blažena
Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:
Střední průmyslová škola Zlín
IČ:
00559482
DIČ:
CZ00559482
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 26 z 137
Finální verze (VK-IP)
Právní forma:
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:
Ano
Počet zaměstnanců:
93
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:
Ano
Podíl na nákladech (v Kč):
8 601 459,70
Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Nositeli vzdělávání v rámci školní docházky jsou podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), organizace zapsané ve školském rejstříku jako
škola. Pokud má být naplněn cíl projektu, musí být realizován v rámci aktivit škol.
Partnerství mezi partnery projektu (školy zřízené Zlínským krajem) a žadatelem (Zlínský kraj) je zakotveno už
zřizovacími listinami jednotlivých škol. Realizací projektu dojde k rozšíření nabídky aktivit, které na partnerském
principu zřizovatel a jím zřízené organizace dělají.
Uvedená škola v současné době nabízí a vzdělává žáky v několika oborech vzdělávání. Cílové skupiny "žáci škol
a školských zařízení ve Zlínském kraji" a "pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení" jsou přímo účastni
aktivit dané organizace, a proto je logickým vyústěním, že díky zapojení partnera do projektu dojde k zefektivnění
všech procesů vedoucích k dosažení stanovených cílů projektu.
Popis zapojení partnera:
Partner bude zapojen do projektu v rámci uvedených aktivit:
A1a - Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, školní hospodářství a střediska praktického vyučování
A2a - Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné
a technické vzdělávání
A2b - Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení
A2d - Volnočasové aktivity pro žáky SŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání
B1a - Sdílení učeben/dílen/ laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ zaměřenou na přírodovědné a technické
vzdělávání
B1b - Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání
B1f - Stáže pedagogických pracovníků SŠ na ZŠ a naopak
Podrobný popis aktivit je uveden v příloze č. 16.
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 27 z 137
Finální verze (VK-IP)
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
1. Implementace programování PLC automatů dle evropské normy IEC 61 131 do výuky žáků středních škol, OP
VK, prioritní osa 1.1
Cílem celého projektu je inovovat, zvýšit kvalitu a harmonizovat výuku automatizační techniky ve SŠ ve Zlínském
kraji, čehož bude dosaženo implementací programování PLC automatů dle evropské normy IEC 61 131 do výuky
žáků.
Aktivity:
I. Analýza požadavků na kvalifikaci odborníků v cílové profesi a definování cílových kompetencí
II. Vyškolení PP na problematiku programování PLC automatů dle evropské normy IEC 61131
III. Tvorba inovovaných výukových materiálů, hodnocení výukových materiálů sociálními partnery, ověření
výukových produktů formou pilotní výuky v SPŠ Zlín,tvorba finální verze výukových materiálů
2. Tvorba a realizace vzdělávacích programů na SŠ a VOŠ Zlínského kraje v oblasti dalšího odborného
vzdělávání, OP VK, prioritní osa 3.3, partner projektu
Cílem projektu je rozvoj dalšího vzdělávání realizovaného na SŠ a VOŠ pro dospělé zájemce. Tyto disponují
materiálně technickým potenciálem, personálním potenciálem a zkušeností v oblasti práce s dospělými v letech
minulých.
Aktivity:
I. Vzdělávání pedagogických pracovníku škol zapojených do projektu
II. Realizace a evaluace programu vzdělávání
III. Zjišťování aktuálních potřeb trhu práce (trhu vzdělávání) a k rozvoji spolupráce se sociálními partnery
IV. Tvorba programu dalšího vzdělávání a konverze učebních textu doe-learningové technologie.
3. Rozvoj podnikatelských dovedností na středních školách ve ZK, OP VK, prioritní osa 7.1, partner projektu
Cílem projektu je připravit a realizovat prvky výuky podnikatelství na pilotní SŠ (partner projektu) ve ZK a
výsledky aplikovat minimálně u jedné další SŠ ve ZK.
Aktivity:
I. Analýza učebních plánů
II. Tvorba přednášek, pomůcek, cvičení
III. Proškolení učitelů
IV. Realizace výuky
V. Besedy s podnikateli
VI. Evaluace, diseminace
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Partner projektu je škola podle školského zákona, takže má zkušensoti s prací s cílovou skupinou "žáci škol a
školských zařízení" a "pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení". Partnerovou prioritou mimo projekt jsou
žáci a pedagogičtí pracovníci středních škol, avšak s cílovou skupinou žáků a pedagogických pracovníků
základních škol má také mnoho zkušeností, např. prostřednictvím pořádaných dnů otevřených dveří probíhající
na Gymnáziu i SOŠ, realizováním Netradičně prožitých dnů pro žáky ZŠ na SOŠ, účastí na třídních schůzkách
na ZŠ.
Adresa:
Kraj:
Zlínský kraj
Okres:
Zlín
Obec:
Zlín
Část obce:
Zlín
Ulice:
třída Tomáše Bati
Městská část:
PSČ:
76001
Číslo popisné:
4187
Číslo orientační:
WWW:
Kontaktní osoby:
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 28 z 137
Finální verze (VK-IP)
Příjmení:
Nedbal
Jméno:
Titul před:
Ing.
Titul za:
Telefon I.:
577005311
Telefon II.:
Email:
[email protected]
Fax:
Radomír
Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod
IČ:
15527816
DIČ:
CZ15527816
Právní forma:
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:
Ano
Počet zaměstnanců:
54
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:
Ano
Podíl na nákladech (v Kč):
3 415 081,10
Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Nositeli vzdělávání v rámci školní docházky jsou podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), organizace zapsané ve školském rejstříku jako
škola. Pokud má být naplněn cíl projektu, musí být realizován v rámci aktivit škol.
Partnerství mezi partnery projektu (školy zřízené Zlínským krajem) a žadatelem (Zlínský kraj) je zakotveno už
zřizovacími listinami jednotlivých škol. Realizací projektu dojde k rozšíření nabídky aktivit, které na partnerském
principu zřizovatel a jím zřízené organizace dělají.
Uvedená škola v současné době nabízí a vzdělává žáky v několika oborech vzdělávání. Cílové skupiny "žáci škol
a školských zařízení ve Zlínském kraji" a "pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení" jsou přímo účastni
aktivit dané organizace, a proto je logickým vyústěním, že díky zapojení partnera do projektu dojde k zefektivnění
všech procesů vedoucích k dosažení stanovených cílů projektu.
Popis zapojení partnera:
Partner bude do projektu zapojen v rámci uvedených aktivit:
A1a - Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, školní hospodářství a střediska praktického vyučování
A2a - Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné
a technické vzdělávání
A2b - Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení
A2d - Volnočasové aktivity pro žáky SŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání
B1a - Sdílení učeben/dílen/ laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ zaměřenou na přírodovědné a technické
vzdělávání
B1b - Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání
B1c - Programy vzájemného učení žáků SŠ a ZŠ
C1a - Podpora výuky přírodovědných a technických předmětů na SŠ metodou CLIL
Podrobný popis aktivit je uveden v příloze č. 24.
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 29 z 137
Finální verze (VK-IP)
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Partner realizoval nebo realizuje projekty:
1. Nová a moderní forma výuky ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech, OP VK, prioritní osa 1.1
Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání a zlepšení schopnosti žáků se pružněji přizpůsobovat přechodu mezi
teoretickým a praktickým vyučováním
Aktivity:
I. Návrh struktury a vytvoření výukových materiálů pro strojírenské, puškařské a rytecké obory
II. Vybudování multimediálních učeben
III. Ověření nově vytvářené výukové materiály v rámci běžné výuky
2. Modernizace a inovace vzdělávacího programu pro obor uměleckých řemesel - OP VK, prioritní osa 1.1
Cílem projektu byla modernizace vzdělávacího programu pro obor uměleckých řemesel
Aktivity:
I. Nákup techniky, školení pedagogů a zahájení projektu
II. Tvorba vzdělávacích materiálů
III. Pilotní ověření ve výuce a evaluace výstupů
3. SŠ-COPT UHERSKÝ BROD - ŠABLONY - OP VK, prioritní osa 1.5
Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na
střední škole.
Aktivity:
I. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
II. Praktické vyučování
III. Podpora stáží pedagogických pracovníků u zaměstnavatelů
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Partner projektu je škola podle školského zákona, takže má zkušensoti s prací s cílovou skupinou "žáci škol a
školských zařízení" a "pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení". Partnerovou prioritou mimo projekt jsou
žáci a pedagogičtí pracovníci středních škol, avšak s cílovou skupinou žáků a pedagogických pracovníků
základních škol má také mnoho zkušeností, např. prostřednictvím pořádaných dnů otevřených dveří probíhající
na Gymnáziu i SOŠ, realizováním Netradičně prožitých dnů pro žáky ZŠ na SOŠ, účastí na třídních schůzkách
na ZŠ.
Adresa:
Kraj:
Zlínský kraj
Okres:
Uherské Hradiště
Obec:
Uherský Brod
Část obce:
Uherský Brod
Ulice:
Vlčnovská
Městská část:
PSČ:
68801
Číslo popisné:
688
Číslo orientační:
WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:
Pechal
Jméno:
Titul před:
Mgr.
Titul za:
Telefon I.:
572632747
Telefon II.:
Email:
[email protected]
Fax:
Milan
Společné podpisové právo: Ne
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 30 z 137
Finální verze (VK-IP)
Partner projektu:
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod
Radhoštěm
IČ:
00843474
DIČ:
CZ00843474
Právní forma:
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:
Ano
Počet zaměstnanců:
112
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:
Ano
Podíl na nákladech (v Kč):
3 870 948,70
Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Nositeli vzdělávání v rámci školní docházky jsou podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), organizace zapsané ve školském rejstříku jako
škola. Pokud má být naplněn cíl projektu, musí být realizován v rámci aktivit škol.
Partnerství mezi partnery projektu (školy zřízené Zlínským krajem) a žadatelem (Zlínský kraj) je zakotveno už
zřizovacími listinami jednotlivých škol. Realizací projektu dojde k rozšíření nabídky aktivit, které na partnerském
principu zřizovatel a jím zřízené organizace dělají.
Uvedená škola v současné době nabízí a vzdělává žáky v několika oborech vzdělávání. Cílové skupiny "žáci škol
a školských zařízení ve Zlínském kraji" a "pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení" jsou přímo účastni
aktivit dané organizace, a proto je logickým vyústěním, že díky zapojení partnera do projektu dojde k zefektivnění
všech procesů vedoucích k dosažení stanovených cílů projektu.
Popis zapojení partnera:
Partner bude zapojen do projektu v rámci uvedených aktivit:
A1a - Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, školní hospodářství a střediska praktického vyučování
A2a - Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné
a technické vzdělávání
A2b - Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení
A2d - Volnočasové aktivity pro žáky SŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání
B1a - Sdílení učeben/dílen/ laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ zaměřenou na přírodovědné a technické
vzdělávání
B1b - Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání
B1c - Programy vzájemného učení žáků SŠ a ZŠ
B1f - Stáže pedagogických pracovníků SŠ na ZŠ a naopak
Podrobný popis aktivit je uveden v příloze č. 25.
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 31 z 137
Finální verze (VK-IP)
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Partner realizoval projekty:
1. Zavedení výuky programování hradlových polí ve VHDL, OP VK
Cíl projektu: Zavedení výuky hradlových polí FPGA do standardu výuky v rámci ŠVP
Klíčové aktivity zaměřené na RLZ:
I. Vyškolení pedagogův kompetencích FPGA a VHDL
II. Pilotní ověření výuky
III. Výuka ve všech maturitních třídách
2. Modernizace výuky odborných předmětů v oblasti ICT a elektrotechniky, OP VK
Cíl projektu: Vytvořit výukové moduly pro inovaci odborných předmětů
Klíčové aktivity zaměřené na RLZ:
I. Vyškolení pedagogů, tvorba výukovýchmateriálů a e-learningové podpory
II. Pilotní ověření výuky
3. Modernizace výuky s podporou ICT, OP VK
Cíl projektu: Modernizace výukových materiálů
Klíčová aktivita projektu: Tvorba výukových materiálů a jejich nasazení do výuky žáků
4. Zapojení technické odborné výuky do středních podniků (mezinárodní spolupráce), NAEP ? Leonardo da Vinci
Cíl projektu: Získání poznatků o odborném vzdělávání v zahraničí zaměřené na pedagogy
Klíčová aktivita zaměřená na RLZ: čtrnáctidenní praxe pedagogův německých firmách
5. Na zkušenou do Německa (mezinárodní spolupráce), NAEP? Leonardo da Vinci
Cíl projektu: Získání poznatků o odborném vzdělávání v zahraničí zaměřené na studenty
Klíčová aktivita: třítýdenní praxe žáků v německých firmách
Partner byl partnerem v projektech:
1. Tvorba a realizace vzdělávacích programů na středních školách Zlínského kraje, OP RLZ.
Příjemce dotace: Střední škola hotelová a služeb Kroměříž
Cíl projektu: Vytvoření sítě škol poskytujících v budoucnu vzdělávání dospělých
V rámci projektu vytvořeny 2 vzdělávací programy:
a) Využívání Open Source Software
b) Programování víceosých CNC strojů
2. UNIV 2 KRAJE, OP VK
Příjemce dotace: NUV Praha
Cíl projektu: proměna středních škol v centra celoživotního vzdělávání
V rámci projektu vytvořeny 3 vzdělávací programy:
a) Mikroprocesorová technika ? pilotníověření
b) Angličtina v informatice aelektronice
c) Plošné spoje ? návrh a přípravavýrobních podkladů ? pilotní ověření
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Partner projektu je škola podle školského zákona, takže má zkušensoti s prací s cílovou skupinou "žáci škol a
školských zařízení" a "pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení". Partnerovou prioritou mimo projekt jsou
žáci a pedagogičtí pracovníci středních škol, avšak s cílovou skupinou žáků a pedagogických pracovníků
základních škol má také mnoho zkušeností, např. prostřednictvím pořádaných dnů otevřených dveří probíhající
na Gymnáziu i SOŠ, realizováním Netradičně prožitých dnů pro žáky ZŠ na SOŠ, účastí na třídních schůzkách
na ZŠ.
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 32 z 137
Finální verze (VK-IP)
Adresa:
Kraj:
Zlínský kraj
Okres:
Vsetín
Obec:
Rožnov pod Radhoštěm
Část obce:
Rožnov pod Radhoštěm
Ulice:
Školní
Městská část:
PSČ:
75661
Číslo popisné:
1610
Číslo orientační:
WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:
Trefil
Jméno:
Titul před:
Mgr.
Titul za:
Telefon I.:
571752310
Telefon II.:
Email:
[email protected]
Fax:
Miroslav
Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem
IČ:
47935952
DIČ:
CZ47935952
Právní forma:
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:
Ano
Počet zaměstnanců:
75
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:
Ano
Podíl na nákladech (v Kč):
2 261 610,60
Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Nositeli vzdělávání v rámci školní docházky jsou podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), organizace zapsané ve školském rejstříku jako
škola. Pokud má být naplněn cíl projektu, musí být realizován v rámci aktivit škol.
Partnerství mezi partnery projektu (školy zřízené Zlínským krajem) a žadatelem (Zlínský kraj) je zakotveno už
zřizovacími listinami jednotlivých škol. Realizací projektu dojde k rozšíření nabídky aktivit, které na partnerském
principu zřizovatel a jím zřízené organizace dělají.
Uvedená škola v současné době nabízí a vzdělává žáky v několika oborech vzdělávání. Cílové skupiny "žáci škol
a školských zařízení ve Zlínském kraji" a "pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení" jsou přímo účastni
aktivit dané organizace, a proto je logickým vyústěním, že díky zapojení partnera do projektu dojde k zefektivnění
všech procesů vedoucích k dosažení stanovených cílů projektu.
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 33 z 137
Finální verze (VK-IP)
Popis zapojení partnera:
Partner bude do projektu zapojen v rámci uvedených aktivit:
A1a - Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, školní hospodářství a střediska praktického vyučování
A2a - Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné
a technické vzdělávání
A2b - Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení
A2d - Volnočasové aktivity pro žáky SŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání
A2j - Stavební úpravy škol
B1a - Sdílení učeben/dílen/ laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ zaměřenou na přírodovědné a technické
vzdělávání
B1b - Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání
Podrobný popis aktivit je uveden v příloze č. 18.
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Partner projektu realizoval nebo realizuje projekty:
1. IT inovace - kvalita edukace - OP VK, prioritní osa 1.5
Cílem projektu bylo zlepšení podmínek pro vzdělávání na SŠ. Zefektivnění výuky metodickým vzděláváním,
podpůrnými kurzy a mentoringem ped.pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických
pomůcek a učebních materiálů ve výuce
Aktivity:
I. Individualizace výuky prostřednictvím dělených hodin
2. Dřevo a nápad - LEONARDO DA VINCI Mobility osob v počátečním odborném vzdělávání (IVT), komunitární
program EU
Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnění odborného vzdělávání, rozvoj inovativních metod v mezinárodní
spolupráci, rychlá a pružná integrace mladých lidí, do stále se rozvíjející Evropské unie.
Aktivity:
I. motivace zručných žáků k dalšímu vzdělávání
II. společná interakce studentů
3. Fenomén les - LEONARDO DA VINCI Mobility osob v počátečním odborném vzdělávání (IVT), komunitární
program EU
Projekt reaguje na potřebu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Žáci v počátečním vzdělávání velmi potřebují
konfrontaci se zahraničním prostředím, protože od našeho partnera v Německu lze získat tolik potřebné inovace.
Projekt je určen učňům a žákům se speciálně vzdělávacími potřebami. Chce prezentovat starobylý učební obor:
Truhlář, jako řemeslo, kde lze stále něco nového objevovat a zdokonalovat.
Hlavním mottem je ekologické cítění, ekologické přístupy ve výrobě nábytku a výměna enviromentálních
poznatků. Dřevěný výrobek bude po-té darován na dobrou věc.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Partner projektu je škola podle školského zákona, takže má zkušensoti s prací s cílovou skupinou "žáci škol a
školských zařízení" a "pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení". Partnerovou prioritou mimo projekt jsou
žáci a pedagogičtí pracovníci středních škol, avšak s cílovou skupinou žáků a pedagogických pracovníků
základních škol má také mnoho zkušeností, např. prostřednictvím pořádaných dnů otevřených dveří probíhající
na Gymnáziu i SOŠ, realizováním Netradičně prožitých dnů pro žáky ZŠ na SOŠ, účastí na třídních schůzkách
na ZŠ.
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 34 z 137
Finální verze (VK-IP)
Adresa:
Kraj:
Zlínský kraj
Okres:
Kroměříž
Obec:
Bystřice pod Hostýnem
Část obce:
Bystřice pod Hostýnem
Ulice:
Holešovská
Městská část:
PSČ:
76861
Číslo popisné:
394
Číslo orientační:
WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:
Zapletal
Jméno:
Titul před:
Ing.
Titul za:
Telefon I.:
573380394
Telefon II.:
Email:
[email protected]
Fax:
Aleš
Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště
IČ:
00559644
DIČ:
CZ00559644
Právní forma:
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:
Ano
Počet zaměstnanců:
116
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:
Ano
Podíl na nákladech (v Kč):
8 115 623,10
Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Nositeli vzdělávání v rámci školní docházky jsou podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), organizace zapsané ve školském rejstříku jako
škola. Pokud má být naplněn cíl projektu, musí být realizován v rámci aktivit škol.
Partnerství mezi partnery projektu (školy zřízené Zlínským krajem) a žadatelem (Zlínský kraj) je zakotveno už
zřizovacími listinami jednotlivých škol. Realizací projektu dojde k rozšíření nabídky aktivit, které na partnerském
principu zřizovatel a jím zřízené organizace dělají.
Uvedená škola v současné době nabízí a vzdělává žáky v několika oborech vzdělávání. Cílové skupiny "žáci škol
a školských zařízení ve Zlínském kraji" a "pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení" jsou přímo účastni
aktivit dané organizace, a proto je logickým vyústěním, že díky zapojení partnera do projektu dojde k zefektivnění
všech procesů vedoucích k dosažení stanovených cílů projektu.
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 35 z 137
Finální verze (VK-IP)
Popis zapojení partnera:
Partner bude zapojen do projektu v rámci uvedených aktivit:
A1a - Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, školní hospodářství a střediska praktického vyučování
A2a - Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné
a technické vzdělávání
A2b - Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení
A2c - Vzdělávání pedagogických pracovníků v metodách a formách práce vedoucích k využití výstupů projektů
OP VK
A2d - Volnočasové aktivity pro žáky SŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání
B1a - Sdílení učeben/dílen/ laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ zaměřenou na přírodovědné a technické
vzdělávání
B1b - Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání
B1c - Programy vzájemného učení žáků SŠ a ZŠ
B1d - Spolupráce ZŠ a SŠ se zaměstnavateli v rámci komunitního rozvoje
Podrobný popis aktivit je uveden v příloze č. 23.
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště realizuje a realizovala následující projekty:
1. Tvorba a realizace vzdělávacích programů na SŠ Zlínského kraje, OP RLZ, prioritní osa 3.3
Cílem projektu byla tvorba a realizace vzdělávacích programů v oblasti zemědělství, životního prostředí,
obchodu, služeb, strojírenství,elektrotechniky a cestovního ruchu pro rozvoj a zlepšení současné nabídky dalšího
vzdělávání.
Aktivity:
I. Vytvoření modulárních vzdělávacích programů (SŠ PHZ realizovala aktivity Obchodní minimum ? psychologie
prodeje, Gastronomie a víno).
2. Internetový portál elektrotechnika, OP VK, prioritní osa 1.3
Cílem projektu bylo vytvořit komplexní informační systém podporující výuku odborných předmětů oboru
slaboproudá elektrotechnika, který umožní zefektivnit a usnadnit přípravu učitelů. Má za úkol motivovat kreativitu
učitelů při tvorbě moderních materiálů a jejich sdílení v elektronickém informačním systému pro ostatní kolegy a
současně také podporovat i rozvoj jazykových znalostí v oblasti odborné angličtiny. SŠPHZ byla jediným
partnerem předkladatele žádosti SOŠ ? COPTKroměříž.
Aktivity:
I. Vytvoření Informačního portálu elektrotechnika
II. Aktivitou tvorba obsahové náplně Informačního portálu elektrotechnika.
3. Projektové vyučování odborných předmětů a předmětu praxe na středních odborných školách ve Zlínském
kraji, OP VK, prioritní osa 1.3
Cílem projektu bylo vytvoření nového systému vzdělávání učitelů odborných předmětů a předmětu praxe na
principu projektového vyučování a týmové práce s využitím programových cvičení, ICT technologií, moderních
technologií výroby a služeb a s podporou jazykových znalostí v oblasti odborné angličtiny. SŠ PHZ byla
realizátorem projektu.
Aktivity:
I. Školení odborných řešitelů
II. Tvorba vzdělávacích modulů
III. Pilotní ověření vzdělávacích modulů.
4. Dalšívzdělávání pro Vás, OP VK, prioritní osa 3.2
Cílem projektu byla tvorba a inovace vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých na SŠ.
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 36 z 137
Finální verze (VK-IP)
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Partner projektu je škola podle školského zákona, takže má zkušensoti s prací s cílovou skupinou "žáci škol a
školských zařízení" a "pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení". Partnerovou prioritou mimo projekt jsou
žáci a pedagogičtí pracovníci středních škol, avšak s cílovou skupinou žáků a pedagogických pracovníků
základních škol má také mnoho zkušeností, např. prostřednictvím pořádaných dnů otevřených dveří probíhající
na Gymnáziu i SOŠ, realizováním Netradičně prožitých dnů pro žáky ZŠ na SOŠ, účastí na třídních schůzkách
na ZŠ.
Adresa:
Kraj:
Zlínský kraj
Okres:
Uherské Hradiště
Obec:
Uherské Hradiště
Část obce:
Uherské Hradiště
Ulice:
Kollárova
Městská část:
PSČ:
68601
Číslo popisné:
617
Číslo orientační:
WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:
Zatloukal
Jméno:
Titul před:
Ing.
Titul za:
Telefon I.:
572551501
Telefon II.:
Email:
[email protected]
Fax:
Jaroslav
Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
IČ:
00843547
DIČ:
CZ00843547
Právní forma:
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:
Ano
Počet zaměstnanců:
36
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:
Ano
Podíl na nákladech (v Kč):
5 989 032,20
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 37 z 137
Finální verze (VK-IP)
Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Nositeli vzdělávání v rámci školní docházky jsou podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), organizace zapsané ve školském rejstříku jako
škola. Pokud má být naplněn cíl projektu, musí být realizován v rámci aktivit škol.
Partnerství mezi partnery projektu (školy zřízené Zlínským krajem) a žadatelem (Zlínský kraj) je zakotveno už
zřizovacími listinami jednotlivých škol. Realizací projektu dojde k rozšíření nabídky aktivit, které na partnerském
principu zřizovatel a jím zřízené organizace dělají.
Uvedená škola v současné době nabízí a vzdělává žáky v několika oborech vzdělávání. Cílové skupiny "žáci škol
a školských zařízení ve Zlínském kraji" a "pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení" jsou přímo účastni
aktivit dané organizace, a proto je logickým vyústěním, že díky zapojení partnera do projektu dojde k zefektivnění
všech procesů vedoucích k dosažení stanovených cílů projektu.
Popis zapojení partnera:
Partner bude do projektu zapojen v rámci uvedených aktivit:
A1a - Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, školní hospodářství a střediska praktického vyučování
A2a - Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné
a technické vzdělávání
A2b - Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení
A2d - Volnočasové aktivity pro žáky SŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání
A2e- Vytváření sítí spolupracujících škol na principu burzy středoškolských služeb s cílem vzájemné výměny
zkušeností
A2g - Zapojení odborníků z praxe do výuky technických a přírodovědných předmětů.
A2j - Stavební úpravy škol
B1a - Sdílení učeben/dílen/ laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ zaměřenou na přírodovědné a technické
vzdělávání
B1b - Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání
B1c - Programy vzájemného učení žáků SŠ a ZŠ
B1f - Stáže pedagogických pracovníků SŠ na ZŠ a naopak
Podrobný popis aktivit je uveden v příloze č. 19.
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 38 z 137
Finální verze (VK-IP)
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm realizovala nebo realizuje projekty:
1. Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás - OP VK, prioritní osa 3.2
Cílem projektu je rozšíření nabídky dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji vytvořením vzdělávácího programu
zaměřeného na péči o městskou zeleň.
Aktivity:
Výuka v modulech, realizováno bylo 6 klíčových aktivit:
I. Příprava teoretické části
II. Příprava praktické části
III. Realizace teoretické části
IV. Realizace praktické části
V. Implementace e-laerningového portálu,
VI. Tvorba vzdělávacích materiálů
2. Vzdělávání za účelem vytvoření komunity sedlák-spotřebitel - OP VK, prioritní osa 3.2
Cílem je rozšíření nabídky dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji vytvořením vzdělávácího programu v oblasti
zemědělství.
Aktivity:
Tvorba a pilotní ověřování, realizováno bylo 6 klíčových aktivit:
I. Příprava teoretické části
II. Příprava praktické části
III. Realizace teoretické části
IV. Realizace praktické části
V. Implementace e-laerningového portálu,
VI. Tvorba vzdělávacích materiálů
3. Modernizace výuky odborných předmětů - OP VK, prioritní osa 1.1
Cílem bylo vytvoření výukových materiálů pro odborné předměty
Aktivity:
I. Tvorba výukových materiálů v tištěné a digitální podobě pro 19 předmětů
II. Soubory pracovních listů
III. Soubor fotodokumentace (fotoherbář)
IV. 3 sbírky (pro předměty Geologie, Lesnictví a myslivost, Pěstování rostlin)
4. Partner se podílel na projektu UNIV 1, UNIV 2 a UNIV 3 - OP VK - IPn
Aktivity:
I. Tvorba vzdělávacích modulů
II. Pilotní ověřování (UNIV 2)
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Partner projektu je škola podle školského zákona, takže má zkušensoti s prací s cílovou skupinou "žáci škol a
školských zařízení" a "pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení". Partnerovou prioritou mimo projekt jsou
žáci a pedagogičtí pracovníci středních škol, avšak s cílovou skupinou žáků a pedagogických pracovníků
základních škol má také mnoho zkušeností, např. prostřednictvím pořádaných dnů otevřených dveří probíhající
na Gymnáziu i SOŠ, realizováním Netradičně prožitých dnů pro žáky ZŠ na SOŠ, účastí na třídních schůzkách
na ZŠ.
Adresa:
Kraj:
Zlínský kraj
Okres:
Vsetín
Obec:
Rožnov pod Radhoštěm
Část obce:
Rožnov pod Radhoštěm
Ulice:
nábřeží Dukelských hrdinů
Městská část:
PSČ:
75661
Číslo popisné:
570
Číslo orientační:
WWW:
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 39 z 137
Finální verze (VK-IP)
Kontaktní osoby:
Příjmení:
Krčmář
Jméno:
Titul před:
Ing.
Titul za:
Telefon I.:
571654392
Telefon II.:
Email:
[email protected]
Fax:
Jaroslav
Společné podpisové právo: Ne
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 40 z 137
Finální verze (VK-IP)
IV. Popis projektu
Cíle projektu:
Cílem projektu je neinvestiční a investiční podpora oblasti přírodovědného a technického vzdělávání na
vybraných středních a s nimi spolupracujících základních školách ve Zlínském kraji.
Dílčími cíli jsou:
- Podnítit zájem žáků středních a základních škol o technické a přírodovědné obory
- Vytvořit ve vybraných středních školách Zlínského kraje regionální centra přírodovědného a technického
vzdělávání s moderním vybavením
- Zajistit efektivní využívání center vzdělávání pro výuku a volnočasové aktivity žáků středních a základních škol
- Podpořit spolupráci mezi základními a středními školami a školami a zaměstnavateli ve Zlínském kraji
- Metodicky podpořit pedagogy technických a přírodovědných oborů
Zdůvodnění potřebnosti:
Na základě poznatků z praxe vznikla potřeba užší a dlouhotrvající spolupráce mezi SŠ a ZŠ v oblasti
přírodovědných a technických disciplín. Tato potřeba vychází z dlouhodobě se snižující úrovně znalostí a
dovedností absolventů ZŠ v přír. a tech. disciplínách, technickém uvažování, manuální zručnosti a vztahu k
manuální práci. Na uvedeném se zcela jistě podílí mnoho faktorů, ale jedním z nich je vypuštění předmětů
Pracovní vyučování,Dílny,Pěstitelské práce apod. z RVP a tím i z personálně-ekonomických důvodů časté
nezařazení těchto předmětů do ŠVP základních škol. Neúčastí žáků ZŠ na takovémto vzdělávání se u nich
potlačují výchovně-vzdělávací procesy dotýkající se tech. myšlení, představivosti, vztahu k manuální práci,
zručnosti a další.
Zlínský kraj se zabývá podporou a rozvojem středního odborného vzdělávání od svého vzniku, a to zejména pro
obory tech. a přír. zaměření. Během doby, po kterou kraj funguje, již vybudoval centra vzdělávání zaměřená na
tech. obory: Vzdělávací a inovační centrum Uherský Brod,Reg. centrum odborného vzděl. ve strojírenství a
automobilovém průmyslu při SOŠ J. Sousedíka Vsetín a Reg. centrum pro strojírenství při SŠ-COPT Kroměříž.
Záměr kraje však je dobudovat síť center technického a přírodovědného vzdělávání tak, aby pokryl ekonomickogeograficky důležitá území v rámci Zlínského kraje a zvýšil tak dostupnost a atraktivitu takto zaměřeného
odborného vzdělávání. V rámci předkládaného projektu navazujeme na regionální koncepci budování těchto
center s využitím všech dostupných fin. zdrojů. Proto je dlouhodobým záměrem kraje vybudovat také další a na
území kraje poslední jedinečné centrum technických a přírodních věd, které nabídne nejen žákům ZŠ a SŠ, ale
také veřejnosti zábavnou a přitažlivou formou seznámit se a někdy i bezprostředně zažít zajímavosti a zákonitosti
přírodních a technických věd. Takové centrum bude mít hlavní poslání zvyšovat motivaci jeho návštěvníků ke
studiu přír. a tech. disciplín a to i jeho víkendovým provozem.
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 41 z 137
Finální verze (VK-IP)
Popis cílové skupiny:
Projekt se zaměřuje na tři cílové skupiny:
1. žáci škol a školských zařízení ve Zlínském kraji v celkovém počtu 73 115 žáků
- žáci ZŠ
- žáci SŠ
2. Pracovníci škol a školských zařízení v celkovém počtu 5 208 pedagogických pracovníků
- pedagogičtí pracovníci ZŠ
- pedagogičtí pracovníci SŠ
3. Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení v celkovém počtu 299 vedoucích pracovníků
- vedoucí pracovníci ZŠ
- vedoucí pracovníci SŠ
Prioritní cílovou skupinu tvoří žáci škol a školských zařízení. Žáci základních škol jsou za současného stavu
často ochuzeni o výuku technických a přírodovědných předmětů jako např. Pracovní vyučování, Dílny,
Pěstitelské práce apod. a v jeho důsledku se tak nerozvíjí v oblastech technického myšlení, představivosti,
manuální práci, zručnosti atd. V konečném důsledku je pro ně následně těžší rozhodování o profesním
směřování, neboť jim chybí představa o obsahu činností spojených s konkrétními profesemi. Žáci středních škol
jsou pod vlivem nynější společnosti daleko častěji motivováni k dosažení co nejvyššího vzdělání bez ohledu na
budoucí uplatnění na trhu práce a také spíše ke studiu humanitních oborů na VŠ. Důsledkem je pak nedostatek
kvalitně vzdělaných absolventů SŠ a VŠ v přírodovědných a technických oborech na trhu práce.
Během realizace projektu bude zapojeno celkem cca 11 690 žáků ZŠ a SŠ do všech aktivit projektu, tj.
volnočasových aktivit přírodovědného a technického zaměření a povinné výuky žáků ZŠ a SŠ v učebnách a
dílnách SŠ vybavených kvalitním vybavením.
Cca 200 pedagogických pracovníků a vedoucích pracovníků ZŠ a SŠ bude vyškoleno pro práci s novou
technologií a nebo k využívání metodických výstupů z již realizovaných projektů v rámci OP VK.
Zapojení a motivace cílové skupiny:
Zlínský kraj má zkušenosti s prací s cílovými skupinami. Jako zřizovatelé škol a školských zařízení pořádá
školení, workshopy a akce pro pedagogické pracovníky a akce a soutěže pro žáky. V rámci projektu bude
primárně zapojeno 16 středních škol a 71 základních škol ve Zlínském kraji. Díky otevřenosti zejména
volnočasových aktivit pak bude potenciál cílové skupiny rozšířen na všechny základní a střední školy ve
Zlínském kraji.
Zapojení cílové skupiny žáků:
- účast žáků základních a středních škol ve volnočasových aktivitách středních škol. Do projektu bude zapojeno
16 středních škol, které vytvoří nové volnočasové aktivity přírodovědného a technického zaměření pro žáky
základních a středních škol
- účast žáků základních škol v povinné výuce, během níž se budou pravidelně využívat moderně vybavené
učebny, dílny a laboratoře majákových středních škol
- účast žáků středních škol v povinné výuce technických a přírodovědných předmětů metodou CLIL
- využití zmodernizovaných dílen, učeben a laboratoří v povinné výuce technických a přírodovědných předmětů
Motivace žáků:
- zapojení se do činností, ke kterým by neměli přístup nebo se jen těžko dostávali
- práce s atraktivním vybavením a zařízením
- osobní rozvoj
- jazykové vzdělávání
Zapojení cílové skupiny pedagogických pracovníků a vedoucích pracovníků škol a školských zařízení:
- účast pedagogických pracovníků a vedoucích pracovníků na vzdělávání zaměřené na práci a obsluhu nových
technologií a zařízení
- účast pedagogických pracovníků a vedoucích pracovníků na vzdělávání a práci s metodikami vzniklými jako
výstupy z již realizovaných projektů OP VK
- účast pedagogických pracovníků a vedoucích pracovníků na krajských metodických setkáních
Motivace pedagogických pracovníků:
- možnost vyučovat žáky moderními metodami a s moderním vybavením
- možnost spolupráce s dalšími pedagogickými pracovníky, odborníky z praxe, výměna profesních zkušeností
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 42 z 137
Finální verze (VK-IP)
Přínos pro cílovou skupinu:
Přínosem projektu bude, na základě spolupráce mezi středními školami, základními školami a zaměstnavateli,
realizace tzv. "sdílení" dílen, odborných učeben a laboratoří středních škol pro povinnou výuku žáků základních
škol, zavedení pravidelných volnočasových aktivit pro žáky základních škol a středních škol zaměřené na
přírodovědné a technické disciplíny, programy vzájemného učení a také krajská setkávání metodiků a
předmětových komisí ze základních a středních škol. Tyto všechny aktivity pozitivně ovlivní současnou situaci v
odborném přírodovědném a technickém vzdělávání, což přispěje k naplňování cílů Evropské komise v oblasti
zvyšování kvality v počátečním vzdělávání.
Rizika projektu:
1. riziko: Projekt nebude podpořen v rámci OP VK
Závažnost rizika: vysoká
Pravděpodobnost výskytu rizika: střední
2. riziko: Nedostatky ve veřejných zakázkách
Závažnost rizika: vysoká
Pravděpodobnost výstkytu rizika: střední
3. riziko: Odstoupení partnera od projektu
Závažnost rizika: vysoká
Pravděpodobnost výstkytu rizika: nízká
4. riziko: Nezájem cílové skupiny o nabízené aktivity
Závažnost rizika: vysoká
Pravděpodobnost výstkytu rizika: nízká
5. riziko: Neúčast odborníků z praxe ve výuce, nerealizace exkurze do výuky či odborné přednášky
Závažnost rizika: vysoká
Pravděpodobnost výskytu rizika: nízká
6. riziko: Personální zabezpečení - nepokrytí pozic, fluktuace zaměstnanců
Závažnost rizika: vysoká
Pravděpodobnost výstkytu rizika: nízká
Popis opatření na eliminaci (odstranění rizik):
Ad 1. Opatření: v případě, že projekt nebude podpořen, musí žadatel přehodnotit projektový záměr, omezit
rozsah plánovaných aktivit a na jejich zajištění vyhledat alternativní zdroje.
Ad 2.Opatření: riziko bude eliminováno důsledným postupem podle Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách. Realizace veřejných zakázek bude probíhat ve spolupráci se zkušenými zaměstnanci právního
odboru Zlínského kraje. V případě pochybení v jakékoli části veřejné zakázky bude sjednána náprava v souladu
se Zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.
Ad 3. Opatření: riziko bude ošetřeno smluvním vztahem mezi Zlínským krajem (žadatel) a jednotlivými partnery.
V případě, že partner odstoupí, bude partnerství nabídnuto jinému oprávněnému partnerovi dle pravidel příručky
pro příjemce a pravidel výzvy.
Ad 4. Opatření: riziko bylo eliminováno už při přípravě projektu. Při nastavení aktivit projektu byly využity bohaté
zkušenosti žadatele a partnerských škol s cílovou skupinou. Někteří partneři při nastavení svých aktivit vycházeli
také z průzkumu zájmu žáků o např. o volnočasové aktivity, které si vedou dlouhodobě.
Ad 5. Opatření: riziko bude eliminováno koordinační prací projektového týmu tak, aby vždy došlo k naplnění
klíčových aktivit realizovaných partnery i žadatelem.
Ad 6. Na stěžejní manažerské pozice jsou zařazeny konkrétní osoby. Jsou současnými zaměstnanci žadatele
nebo partnera a jsou pro práci na projektu motivováni. Pozice jsou vzájemně zastupitelné.
Všichni pracovníci projektu budou součástí projektového týmu (dle vnitřní směrnice Zlínského kraje), což je pro
ně závazné a jejich pracovně-právní vztah k žadateli bude na začátku projektu smluvně upraven, případně jim
bude upravena náplň práce.
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 43 z 137
Finální verze (VK-IP)
Popis realizace plánovaných aktivit po ukončení financování z ESF:
Po dobu udržitelnosti bude probíhat povinná výuka žáků SŠ v rozsahu obdobném výuce v projektu. Nadále bude
pokračovat spolupráce se základními školami pro naplňování jejich vzdělávacích školních programů,
prostřednictvím realizace volnočasových aktivit, sdílení odborných učeben a laboratoří, případně vzájemných
stáží pedagogů SŠ a pedagogů ZŠ a naopak. Dále bude probíhat každý školní rok realizace volnočasových
aktivit pro žáky SŠ a ZŠ a využití nových produktů vzniklých v rámci projektu s cílem podporovat mladé lidi v
zájmu o technické a přírodovědné vzdělávání. Konkrétní popis udržitelnosti je uveden u jednotlivých partnerů
projektu v příloze č. 10 až 25.
Popis přidané hodnoty projektu, v čem je inovativní:
Vytvořením center přírodovědného a technického vzdělávání otevřených nejen směrem k žákům středních škol,
ale také k žákům základních škol přinese přidanou hodnotu a inovativnost v:
- modernizaci učeben, laboratoří a dílen pro potřeby moderní výuky technických a přírodovědných předmětů;
- zlepšení kvality vzdělávání v přírodovědných a technických předmětěch díky vzdělávání pedagogických
pracovníků v oblasti obsluhy moderních strojů a zařízení, metodické podpoře;
- vytvoření nových volnočasových aktivit pro žáky základních a středních škol zaměřené na přírodovědné a
technické obory, jejichž významným výsledkem bude podnícení zájmu o studium souvisejících oborů na střední
nebo vysoké škole;
- vzniku nové oblasti spolupráce mezi základními a středními školami prostřednictvím využívání odborných
učeben, laboratoří a dílen na středních školách žáky základních škol a jehož výsledkem bude rozvoj výchovněvzdělávacích procesů žáků ZŠ dotýkajících se technického myšlení, představivosti, vztahu k manuální práci,
zručnosti a dalších a následně pak vybudování zájmu o studium přírodovědných a technických oborů;
- vytvoření příručky dobré praxe sestavenou z evaluačních zpráv SŠ.
Vazby na jiné projekty:
Projekt nemá přímou vazbu na další žadatelem předkládané či realizované projekty, je tématicky odlišný.
Pojítkem je pouze zaměření na stejné cílové skupiny (žáci ZŠ a SŠ, pedagogičtí a vedoucí pracovníci ZŠ a SŠ
obou krajů), což je shoda, kterou lze při stejném operačním programu předpokládat.
Vnitřní postupy řízení a organizace a vnitřní kontrolní systém:
MANAGEMENT PROJEKTU
Vychází ze standardních zásad pro řízení projektu ESF. K realizaci projektu a jeho věcnému naplnění je dle
směrnic organizace sestaven projektový tým, který rozšiřuje přípravný projektový tým, jež řešil projekt až do
podání žádosti.
Projektový tým projednává, upravuje a potvrzuje postup realizace aktivit, koordinuje činnost na operativní úrovni
a zajišťuje výkaznictví a reporting směrem k poskytovateli podpory.
Řízení projektů je taktéž upraveno ve vnitřních směrnicích žadatele.
ŘÍZENÍ RIZIK A KVALITY V RÁMCI PROJEKTU
Každý člen realizačního týmu je povinen udržovat požadovanou kvalitu výstupu, za který zodpovídá. Hlavním
nástrojem sledování kvality jsou zápisy z jednání realizačního týmu, přičemž na připomínky v zápisech musí dle
stanovené zodpovědnosti reagovat příslušný zaměstnanec do 10 pracovních dnů.
Systém řízení rizik je součástí vnitřního kontrolního systému žadatele s funkcí včas zjišťovat, vyhodnocovat a
minimalizovat provozní, finanční, právní a jiná rizika vznikající v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů
ZK. Konkrétní postupy jsou upřesněny ve vnitřní směrnici žadatele.
ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU
Za události automaticky vyvolávající mimořádné jednání realizačního týmu jsou považovány:
- Zvýšení nákladů na realizaci
- Neplnění úkolů dodavatele
- Neplnění úkolů členů realizačního týmu
- Zpoždění v harmonogramu delší než 20 dnů
MONITOROVÁNÍ PROJEKTU
Projekt je po celou dobu realizace monitorován projektovým manažerem.
Vypracování monitorovacích zpráv vyplývající přímo ze smlouvy bude provádět projektový manažer v součinnosti
s finančním manažerem projektu a manažerem pro realizaci na straně partnera projektu.
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 44 z 137
Finální verze (VK-IP)
Podporované aktivity
Název podporované aktivity:
Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení
Název podporované aktivity:
Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce (včetně zahraničních) s možností uplatnění
inovativních forem spolupráce
Název podporované aktivity:
Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 45 z 137
Finální verze (VK-IP)
V. Území dopadu a realizace
Území dopadu:
Kód území dopadu:
Název území dopadu:
Spadá pod:
CZ072
Zlínský kraj
Střední Morava
Kód NUTS5:
Název NUTS5:
Spadá pod:
CZ0721588296
Kroměříž
Kroměříž
CZ0721588393
Bystřice pod Hostýnem
Kroměříž
CZ0722550752
Staré Město
Uherské Hradiště
CZ0722592005
Uherské Hradiště
Uherské Hradiště
CZ0722592731
Uherský Brod
Uherské Hradiště
CZ0723541630
Vsetín
Vsetín
CZ0723544841
Rožnov pod Radhoštěm
Vsetín
CZ0723545058
Valašské Meziříčí
Vsetín
CZ0724585068
Zlín
Zlín
CZ0724585599
Otrokovice
Zlín
CZ0724585751
Slavičín
Zlín
Kód NUTS3:
Název NUTS3:
Procentní podíl:
CZ072
Zlínský kraj
Místo realizace NUTS5:
Realizované investice NUTS3:
100
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 46 z 137
Finální verze (VK-IP)
VI. Klíčové aktivity
Číslo aktivity:
01
Název klíčové aktivity:
A1a - Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, dílny a školní
hospodářství
Na realizaci se podílí:
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
Střední odborné učiliště Uherský Brod
Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín
Střední průmyslová škola Zlín
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod
Radhoštěm
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
Střední průmyslová škola Otrokovice
Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí
Náklady na klíčovou aktivitu:
Celkem způsobilé výdaje:
24 740 866,05
ESF způsobilé výdaje:
4 265 120,05
ERDF způsobilé výdaje:
20 475 746,00
Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
V rámci této klíčové aktivity budou realizovány cílené investice do partnerských středních škol v oblasti
přírodovědného a technického vzdělávání podporující realizaci kurikulární reformy. Bude pořízeno vybavení pro
laboratoře, odborné učebny, školní hospodářství a střediska praktického vyučování, které bude využíváno k
naplňování cílů vzdělávání stanovených v ŠVP jednotlivých středních škol a realizaci aktivit projektu.
Hmotný investiční majetek bude v rámci projektu pořízen celkem do 15 partnerských škol, konkrétně se jedná o
následující střední školy: Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, Střední odborná škola
Josefa Sousedíka Vsetín, Střední odborné učiliště Uherský Brod, Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín, Střední průmyslová škola Zlín, Tauferova střední odborná škola veterinární
Kroměříž, Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem, Střední škola zemědělská a
přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, Střední průmyslová škola Otrokovice, Střední průmyslová škola stavební
Valašské Meziříčí, Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická
Uherské Hradiště, Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod, Střední škola informatiky,
elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm.
Podrobný popis KA je uveden v příloze č. 11 - 25, číslo aktivity A1a.
Výstup klíčové aktivity:
Zmodernizované dílny, učebny, laboratoře a jejich vytíženost. Konkrétní výstupy KA jsou blíže specifikovány v
příloze č. 11 - 25.
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 47 z 137
Finální verze (VK-IP)
Číslo aktivity:
02
Název klíčové aktivity:
A2a - Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a
spotřebním materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání
Na realizaci se podílí:
Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Střední odborné učiliště Uherský Brod
Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín
Střední průmyslová škola Zlín
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod
Radhoštěm
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
Střední průmyslová škola Otrokovice
Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín
Náklady na klíčovou aktivitu:
Celkem způsobilé výdaje:
23 160 082,00
ESF způsobilé výdaje:
22 212 982,00
ERDF způsobilé výdaje:
947 100,00
Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
V rámci této klíčové aktivity bude pořízen hmotný neinvestiční majetek a spotřební materiál pro přírodovědné a
technické vzdělávání (např. laboratorní pomůcky, spotřební materiál pro pokusy, nástroje pro dílny), který bude
využíván k naplňování cílů vzdělávání stanovených v ŠVP jednotlivých partnerských středních škol a realizaci
aktivit projektu. Hmotný neinvestiční majetek a spotřební materiál bude pořízen do všech 16ti partnerský škol Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, Střední odborná škola a Gymnázium Staré
Město, Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, Střední odborné učiliště Uherský Brod, Střední
průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín, Střední průmyslová škola Zlín, Tauferova
střední odborná škola veterinární Kroměříž, Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem, Střední
škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, Střední průmyslová škola Otrokovice, Střední
průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, Střední škola
průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, Střední škola - Centrum odborné přípravy technické
Uherský Brod, Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm.
Podrobný popis KA je uveden v příloze č. 10 - 25, číslo aktivity A2a.
Výstup klíčové aktivity:
Zmodernizované dílny, učebny, laboratoře a jejich vytíženost. Konkrétní výstupy KA jsou blíže specifikovány v
příloze č. 10 - 25.
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 48 z 137
Finální verze (VK-IP)
Číslo aktivity:
03
Název klíčové aktivity:
A2b - Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení
Na realizaci se podílí:
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
Střední odborné učiliště Uherský Brod
Střední průmyslová škola Zlín
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod
Radhoštěm
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
Střední průmyslová škola Otrokovice
Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí
Náklady na klíčovou aktivitu:
Celkem způsobilé výdaje:
3 751 137,00
ESF způsobilé výdaje:
3 751 137,00
ERDF způsobilé výdaje:
0,00
Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
V rámci této aktivity budou probíhat školení pedagogických pracovníků k obsluze nakoupených strojů a zařízení
pořízených v rámci projetku. Pedagogičtí pracovníci budou proškoleni např. k obsluze CNC strojů, 3D tiskáren, RF
modulů, gravírovacích strojů, diagnostického zařízení, práci s robotickými stavebnicemi, brzdové stolice, hoblíků,
mikroskopů apod.
Tato KA bude realizována prostřednicvím následujících partnerských SŠ: Integrovaná střední škola - Centrum
odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, Střední odborná škola a
Gymnázium Staré Město, Střední odborná škola Josefa SousedíkaVsetín, Střední odborné učiliště Uherský Brod,
Střední průmyslová škola Zlín, Tauferova střední odborná školaveterinární Kroměříž, Střední škola nábytkářská a
obchodní Bystřice pod Hostýnem, Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, Střední
průmyslová škola Otrokovice, Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, Střední škola průmyslová,
hotelová azdravotnická Uherské Hradiště, Střední škola - Centrum odborné přípravytechnické Uherský Brod,
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm.
Podrobný popis KA je uveden v příloze č. 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25 a 26, číslo aktivity A2b.
Výstup klíčové aktivity:
Proškolení pedagogové k obsluze nakoupených strojů a vybavení pořízených v rámci projektu.
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 49 z 137
Finální verze (VK-IP)
Číslo aktivity:
04
Název klíčové aktivity:
A2c - Vzdělávání pedagogických pracovníků v metodách a formách práce
využívajících výstupů OP VK
Na realizaci se podílí:
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín
Náklady na klíčovou aktivitu:
Celkem způsobilé výdaje:
0,00
ESF způsobilé výdaje:
0,00
ERDF způsobilé výdaje:
0,00
Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
V rámci této klíčové aktivity bude realizováno vzdělávání pedagogických pracovníků v metodácha formách práce
využívajících výstupy směřující k podpoře technického a přírodovědného vzdělávání z již realizovaných projektů
OP VK. Tato aktivita bude realizována těmito partnery: Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, Střední škola
průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště.
Podrobný popis KA je uveden v příloze č. 22 a 23, číslo aktivity A2c.
Výstup klíčové aktivity:
Proškolení pedagogové v metodácha formách práce využívajících výstupy směřující k podpoře technického a
přírodovědného vzdělávání z již realizovaných projektů OP VK.
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 50 z 137
Finální verze (VK-IP)
Číslo aktivity:
05
Název klíčové aktivity:
A2d - Volnočasové aktivity pro žáky SŠ zaměřené na přírodovědné a
technické vzdělávání
Na realizaci se podílí:
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
Střední odborné učiliště Uherský Brod
Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín
Střední průmyslová škola Zlín
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod
Radhoštěm
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
Střední průmyslová škola Otrokovice
Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
Náklady na klíčovou aktivitu:
Celkem způsobilé výdaje:
11 183 079,00
ESF způsobilé výdaje:
11 183 079,00
ERDF způsobilé výdaje:
0,00
Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
V rámci této klíčové aktivity budou na partnerských SŠ realizovány celoroční, pravidelně se opakující volnočasové
aktivity zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání žáků SŠ, jejichž obsahová náplň navazuje na ŠVP
příslušné SŠ.
Na realizaci KA se podílí: Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, Střední odborná škola a
Gymnázium Staré Město, Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, Střední odborné učiliště Uherský Brod,
Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín, Střední průmyslová škola Zlín,
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž, Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod
Hostýnem, Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, Střední průmyslová škola
Otrokovice, Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, Střední průmyslová škola strojnická Vsetín,
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, Střední škola - Centrum odborné přípravy
technické Uherský Brod, Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm.
Počet kroužků, obsahová náplň, kapacita a pravidelnost se u jednotlivých partnerů liší. Podrobný popis klíčové
aktivity je uveden v příloze č. 10 a v přílohách č. 12 - 25, aktivita č. A2d.
Výstup klíčové aktivity:
Obsahová náplň volnočasových aktivit.
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 51 z 137
Finální verze (VK-IP)
Číslo aktivity:
06
Název klíčové aktivity:
A2e - Vytváření sítí spolupracujících škol - burza středoškolských služeb
Na realizaci se podílí:
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
Náklady na klíčovou aktivitu:
Celkem způsobilé výdaje:
0,00
ESF způsobilé výdaje:
0,00
ERDF způsobilé výdaje:
0,00
Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
V rámci klíčové aktivity bude navázána spolupráce mezi SŠ, kdy žáci Střední školy nábytkářské a obchodní
Bystřice pod Hostýnem vyrobí v rámci své výuky (praxe) 10 laviček, které budou rozmístěny ve školní zahradě
Střední školy zemědělské a přírodovědné Rožnov pod Radhoštěm. Náklady na tuto aktivitu jsou zahrnuty v
aktivitě A2a.
Popis KA je uveden v příloze č. 19, aktvitia A2e.
Výstup klíčové aktivity:
Vyrobené lavičky.
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 52 z 137
Finální verze (VK-IP)
Číslo aktivity:
07
Název klíčové aktivity:
B1a - Sdílení učeben, dílen, laboratoří SŠ pro povinnou výuku ZŠ
Na realizaci se podílí:
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín
Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
Střední odborné učiliště Uherský Brod
Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín
Střední průmyslová škola Zlín
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod
Radhoštěm
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
Střední průmyslová škola Otrokovice
Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
Náklady na klíčovou aktivitu:
Celkem způsobilé výdaje:
17 223 185,00
ESF způsobilé výdaje:
17 223 185,00
ERDF způsobilé výdaje:
0,00
Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
V rámci této aktivity nabídnou střední školy základním školám svá odborná pracoviště a laboratoře pro realizaci
výuky. Vzniknou tzv. otevřené dílny, které umožní pracovní vyučování pro žáky ZŠ. Žáci ZŠ tak získají konkrétní
představu o technickém/přírodovědném oboru formou osobní zkušenosti.
Přímá výuka (sdílení učeben/dílen/laboratoří) bude probíhat v úzké spolupráci pedagogů ZŠ a SŠ tak, aby výuka
probíhala v souladu se ŠVP příslušné základní školy a obsahu předmětu (např. předmět fyzika, chemie, biologie,
člověk a svět práce, pracovní činnosti). V průběhu školního roku navštíví žáci ZŠ opakovaně v rámci své povinné
výuky odborná pracoviště a laboratoře příslušné střední školy, se kterou navázali spolupráci.
Povinnou výuku žáků základních škol v učebnách, dílnách a laboratořích realizují v rámci tohoto projektu všechny
partnerské střední školy.
Podrobný popis KA je uveden v příloze č. 11 - 25, aktivita B1a.
Výstup klíčové aktivity:
Obsahová náplň aktivity.
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 53 z 137
Finální verze (VK-IP)
Číslo aktivity:
08
Název klíčové aktivity:
B1b - Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ zaměřené na přírodovědné a
technické vzdělávání
Na realizaci se podílí:
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín
Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
Střední odborné učiliště Uherský Brod
Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín
Střední průmyslová škola Zlín
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod
Radhoštěm
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
Střední průmyslová škola Otrokovice
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
Náklady na klíčovou aktivitu:
Celkem způsobilé výdaje:
12 342 811,00
ESF způsobilé výdaje:
12 342 811,00
ERDF způsobilé výdaje:
0,00
Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
V rámci této klíčové aktivity budou realizovány celoroční, pravidelně se opakující volnočasové aktivity zaměřené
na přírodovědné a technické vzdělávání žáků ZŠ, jejichž obsahová náplň navazuje na ŠVP příslušné ZŠ s
možností využití modernizovaných dílen/učeben/laboratoří. Aktivity jsou realizovány pedagogy SŠ nebo ZŠ,
případně asistenty pedagogů z řad středoškolských studentů.
Kroužky se budou odehrávat převážně v odborných učebnách a laboratoří partnerských SŠ, případně na ZŠ ve
spolupráci s pedagogem SŠ a zapůjčeného vybavení.
KA je realizována všemi partnerskými SŠ.
Podrobný popis KA jednotlivých partnerů je uveden v příloze č. 11 - 25, aktivita B2b.
Výstup klíčové aktivity:
Obsahová náplň volnočasových aktivit.
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 54 z 137
Finální verze (VK-IP)
Číslo aktivity:
09
Název klíčové aktivity:
B1c - Programy vzájemného učení žáků SŠ a ZŠ
Na realizaci se podílí:
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín
Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod
Radhoštěm
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
Náklady na klíčovou aktivitu:
Celkem způsobilé výdaje:
0,00
ESF způsobilé výdaje:
0,00
ERDF způsobilé výdaje:
0,00
Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Programy vzájemného učení, kdy žáci SŠ připravují a realizují pro žáky ZŠ vzdělávací aktivity/projekty zaměřené
na přírodovědné a technické vzdělávání. Aktivita je realizována formou povinné výuky nebo volnočasových aktivit.
Na realizaci se podílí Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, Integrovaná středníškola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, Střední odborná
škola a Gymnázium Staré Město, Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, Střední průmyslová škola
polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín, Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž, Střední
škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí,
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště,
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické UherskýBrod, Střední škola informatiky, elektrotechniky a
řemesel Rožnov pod Radhoštěm.
Podrobný popis KA je uveden v příloze č. 10,11,12,13,15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, aktivita B1c. Náklady
související s touto aktivitou jsou zahrnuty v aktivitách A2d, B1a a B1b.
Výstup klíčové aktivity:
Vzájemná výměna zkušeností žáků SŠ a ZŠ v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání.
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 55 z 137
Finální verze (VK-IP)
Číslo aktivity:
10
Název klíčové aktivity:
B1d - Spolupráce ZŠ a SŠ se zaměstnavateli v rámci komunitního rozvoje
Na realizaci se podílí:
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín
Střední průmyslová škola Otrokovice
Náklady na klíčovou aktivitu:
Celkem způsobilé výdaje:
933 233,00
ESF způsobilé výdaje:
933 233,00
ERDF způsobilé výdaje:
0,00
Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
V rámci klíčové aktivity bude pro realizaci volnočasových kroužků SŠ a ZŠ a přímé výuky ZŠ zajištěn spotřební a
zbytkový materiál u firem regionu. Dále bude probíhat spolupráce SŠ se zástupci firem a zapojení odborníků z
praxe do výuky technických předmětů na SŠ, jako poradci ve volnočasových aktivitách žáků SŠ a ZŠ a výuka
žáků přímo ve firmách. Cílem je kvalitnější vzdělávání a posílení zájmu o vzdělávání přídovědných a technických
oborů a probloubení spolupráce škol se zaměstnavateli v regionu.
Na realizaci aktivity se podílí následující partneři projektu: Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická
Uherské hradiště, Střední průmyslová škola Otrokovice a Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola
Slavičín.
Konkrétní popis spolupráce je uveden v příloze č. 11, 20 a 23, aktivita B1d.
Výstup klíčové aktivity:
Materiální podpora výuky v technických oborech.
Číslo aktivity:
11
Název klíčové aktivity:
B1e - Badatelsky orientované vzdělávání s přírodovědným a technickým
zaměřením - využití výstupů z IPo a IPn
Na realizaci se podílí:
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín
Náklady na klíčovou aktivitu:
Celkem způsobilé výdaje:
656 492,00
ESF způsobilé výdaje:
656 492,00
ERDF způsobilé výdaje:
0,00
Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
V rámci klíčové aktivity bude pedagogický pracovník Střední průmyslové školy strojnické Vsetín vzdělán v
metodice vedení badatelské hodiny pro přírodovědný předmět Fyzika. Získané poznatky bude pedagog SŠ
implementovat v rámci realizace dvou vyučovacích hodin u žáků 1. ročníku SŠ.
Podrobný popis KA je uveden v příloze č 22, aktivita B1e.
Výstup klíčové aktivity:
Využití výstupů vzniklých v rámci IPo a IPn na badatelsky orientované vzdělávání v předmětu Fyzika.
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 56 z 137
Finální verze (VK-IP)
Číslo aktivity:
12
Název klíčové aktivity:
B2 - Krajská setkání metodiků
Na realizaci se podílí:
Zlínský kraj
Náklady na klíčovou aktivitu:
Celkem způsobilé výdaje:
584 657,00
ESF způsobilé výdaje:
584 657,00
ERDF způsobilé výdaje:
0,00
Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
V rámci KA se uskuteční 14 setkání metodiků, vedoucích předmětových komisí a pedagogických pracovníků ZŠ a
SŠ.
12 setkání bude na úrovni okresů, tzn. 3 setkání v každém ze 4 okresů Zlínského kraje, a 2 setkání na celokrajské
úrovni.
Účastníky setkání budou pedagogičtí pracovníci partnerských SŠ, jejich partnerských ZŠ a další vybraní zástupci
firem, nezúčastněných SŠ a ZŠ a VŠ.
Tématy setkání by mělo být zejména:
- SpolupráceSŠ a ZŠ v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání
- Zkušenosti z realizace aktivit projektu
- Příkladydobré praxe
- Prezentace metod a forem práce
- Sdílení výukových materiálů
- Propojení ZŠ a SŠ v diskuzi nad výstupy a požadavky po absolventech ZŠ
Aktivity se zúčastní minimálně 740 účastníků během za dobu trvání projektu.
Výstup klíčové aktivity:
Prezenční listiny, zápisy z jednání.
Číslo aktivity:
13
Název klíčové aktivity:
A2f - Dlouhodobá spolupráce středních škol a vysokých škol vedoucí k
udržení/zvýšení zájmů žáků SŠ o studium technických a přírodovědných
oborů
Na realizaci se podílí:
Střední průmyslová škola Otrokovice
Náklady na klíčovou aktivitu:
Celkem způsobilé výdaje:
798 610,00
ESF způsobilé výdaje:
798 610,00
ERDF způsobilé výdaje:
0,00
Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Během realizace klíčové aktivity bude probíhat spolupráce středních škol s vysokými školami. Cílem spolupráce je
udržet a zvýšit zájem o studium technických a přírodovědných předmětů v dalším studiu, tedy na vysokých
školách. Prostředkem bude zapojení odborníků z VŠ do povinné výuky a jako asistenti lektora do volnočasových
aktivit pro žáky.
Podrobný popis KA je uveden v příloze č. 20, aktivita A2f.
Výstup klíčové aktivity:
Motivace žáků ke studiu technických a přírodovědných oborů.
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 57 z 137
Finální verze (VK-IP)
Číslo aktivity:
14
Název klíčové aktivity:
A2g - Zapojení odborníků z praxe do výuky technických a přírodovědných
předmětů
Na realizaci se podílí:
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
Střední průmyslová škola Otrokovice
Náklady na klíčovou aktivitu:
Celkem způsobilé výdaje:
0,00
ESF způsobilé výdaje:
0,00
ERDF způsobilé výdaje:
0,00
Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Během projektu budou do výuky povinných předmětů a volnočasových aktivit realizovaných na partnerských
školách zapojeni odborníci z praxe ve vztahu k přírodovědnému a technickému vzdělávání. Zapojení bude
probíhat převážně formou přednášek.
Náklady související s touto aktivitou jsou zahrnuty v aktivitách A2d, B1a a B1b.
Aktivita bude realizována prostřednictvím tří partnerských SŠ. Podrobný popis KA je uveden v příloze č. 13, 19 a
20, aktivita A2g.
Výstup klíčové aktivity:
Účast studentů na odborných přednáškách.
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 58 z 137
Finální verze (VK-IP)
Číslo aktivity:
15
Název klíčové aktivity:
A2j - Stavební úpravy škol
Na realizaci se podílí:
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Střední odborné učiliště Uherský Brod
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod
Radhoštěm
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
Střední průmyslová škola Otrokovice
Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí
Náklady na klíčovou aktivitu:
Celkem způsobilé výdaje:
7 196 325,00
ESF způsobilé výdaje:
1 723 325,00
ERDF způsobilé výdaje:
5 473 000,00
Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
V rámci projektu bude pořízeno investiční a neivestiční vybavení za účelem modernizace odborných dílen, učeben
a laboratoří pro výuku přírodovědných a technický oborů. V důsledku pořízení a instalace moderních technologií,
strojů a zařízení je nezbytné provést stavební úpravy, bez kterých by se vybavení nemohlo řádně užívat.
Realizací aktivity dojde k modernizaci učeben odborných předmětů na středních školách za účelem zkvalitnění a
zatraktivnění výuky pro žáky a učitele a podpoře výuky technických a přírodovědných oborů.
Jednou z koncepčních priorit budování sítě center technického a přírodovědného vzdělávání Zlínského kraje je
vybudování naučného parku, který svým pojetím ucelí infrastrukturu přírodovědného a technického vzdělávání
budovanou v ekonomicko-geograficky důležitých částech Zlínského kraje. Zvýší se tím i dostupnost a atraktivita
takto zaměřeného odborného vzdělávání. Toto jedinečné centrum nabídne cílové skupině projektu zábavnou a
přitažlivou formou možnost seznámit se a někdy i bezprostředně zažít zajímavosti a zákonitosti přírodních a
technických věd. Centrum bude mít hlavní poslání zvyšovat motivaci jeho návštěvníků ke studiu přírodovědných a
technických disciplín.
Aktivitu bude realizovat celkem 7 partnerských SŠ.
Podrobný popis KA je uveden v příloze č.12, 14, 17, 18, 19 a 20 , aktivita A2j.
Výstup klíčové aktivity:
Zmodernizované učebny, dílny, laboratoře.
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 59 z 137
Finální verze (VK-IP)
Číslo aktivity:
16
Název klíčové aktivity:
B1f - Stáže pedagogických pracovníků SŠ a ZŠ a naopak
Na realizaci se podílí:
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín
Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
Střední průmyslová škola Zlín
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
Náklady na klíčovou aktivitu:
Celkem způsobilé výdaje:
1 212 355,00
ESF způsobilé výdaje:
1 212 355,00
ERDF způsobilé výdaje:
0,00
Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
V rámci realizace KA proběhnou stáže pedagogických pracovníků ZŠ ve středních školách a naopak. Smyslem
stáží je předávání zkušeností pedagogů jednoho typu školy druhému a sdílení zkušeností.
Na realizaci aktivity se podílí celkem 6 partnerských středních škol.
Podrobný popis KA je uveden v příloze č. 10, 11, 13, 16, 19 a 25, aktivita B1f.
Výstup klíčové aktivity:
Vzájemná výměna zkušeností.
Číslo aktivity:
17
Název klíčové aktivity:
C1a - Podpora výuky přírodovědých a technických předmětů na SŠ
metodou CLIL, včetně tvorby učebnic a vzdělávacích materiálů pro žáky
Na realizaci se podílí:
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod
Náklady na klíčovou aktivitu:
Celkem způsobilé výdaje:
868 525,00
ESF způsobilé výdaje:
868 525,00
ERDF způsobilé výdaje:
0,00
Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
V rámci realizace klíčové aktivity proběhne výuka odborných předmětů SŠ v cizím jazyce metodou CLIL a tím
zvýšení podílu technických a přírodovědných předmětů na SŠ vyučovaných metodu CLIL a tím i podpoře zvýšení
jazykové vybavenosti žáků SŠ v technických a přírodovědných předmětech.
Výuka bude probíhat v povinné výuce přírodovědných předmětů (např. chemi, biologie, fyzika) a technických
disciplín (např. předmět Technologie, Elektrotechnika). Současně bude v rámci aktivity vytvořena elektronická
cizojazyčná učebnice, případně jiné vzdělávací materiály pro žáky.
Na realizace klíčové aktivity se budou podílet celkem 3 partnerské střední školy.
Podrobný popis KA je uveden v příloze č. 10, 13 a 24, aktivita C1a.
Výstup klíčové aktivity:
Zvýšení podílu technických a přírodovědných předmětů na SŠ vyučovaných metodou CLIL. Elektronická
cizojazyčná učebnice.
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 60 z 137
Finální verze (VK-IP)
Číslo aktivity:
18
Název klíčové aktivity:
C1b - Tvorba cizojazyčných slovníků, které budou následně využity při
výuce technických a přírodovědných předmětů na SŠ
Na realizaci se podílí:
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
Náklady na klíčovou aktivitu:
Celkem způsobilé výdaje:
674 758,00
ESF způsobilé výdaje:
674 758,00
ERDF způsobilé výdaje:
0,00
Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
V rámci klíčové aktivity vzniknou cizojazyčné slovníky technických a přírodovědných pojmů, které dále budou
využívat žáci SŠ během povinné výuky technických a přírodovědných předmětů v cizím jazyce metodou CLIL.
Na realizaci aktivity se podílí celkem dvě partnerské střední školy.
Podrobný popis KA je uveden v příloze č. 10 a 13, aktivita C1b.
Výstup klíčové aktivity:
Elektronické cizojazyčné slovníky technických a přírodovědných pojmů.
Číslo aktivity:
19
Název klíčové aktivity:
C1c - Zapojení rodilého mluvčího/odborníka z praxe do výuky technických
a přírodovědných předmětů jako druhého pedagoga ve výuce
Na realizaci se podílí:
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
Náklady na klíčovou aktivitu:
Celkem způsobilé výdaje:
512 035,00
ESF způsobilé výdaje:
512 035,00
ERDF způsobilé výdaje:
0,00
Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Během realizace KA bude zapojen rodilý mluvčí - odborník z praxe do povinné výuky technického předmětu v
cizím jazyce metodou CLIL. Rodilý mluvčí bude zastávat pozici druhého pedagoga ve výuce. Účast rodilého
mluvčího ve výuce bude mít velký přínos pro žáky hlavně v možnosti porovnání látky podané rodilým mluvčím a
pedagogem cizího jazyka, což může znamenat zlepšení výsledku užité metody.
Aktivita bude realizována Střední odbornou školou Josefa Sousedíka Vsetín.
Popis KA je uveden v příloze č. 4, aktivita C1c.
Výstup klíčové aktivity:
Zvýšení podílu technických a přírodovědných předmětů na SŠ vyučovaných rodilým mluvčím v rámci výuky
metodou CLIL.
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 61 z 137
Finální verze (VK-IP)
VII. Harmonogram klíčových aktivit
2013
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
A1a - Vybavení pro laboratoře,
odborné učebny, dílny a školní
hospodářství
X
X
X
X
X
A2a - Vybavení prostor pro výuku
hmotným neinvestičním majetkem a
spotřebním materiálem pro
přírodovědné a technické vzdělávání
X
X
X
X
X
A2b - Vzdělávání pedagogických
pracovníků k obsluze strojů a
zařízení
X
X
X
X
X
A2c - Vzdělávání pedagogických
pracovníků v metodách a formách
práce využívajících výstupů OP VK
X
X
X
A2d - Volnočasové aktivity pro žáky
SŠ zaměřené na přírodovědné a
technické vzdělávání
X
X
X
X
X
X
A2e - Vytváření sítí spolupracujících
škol - burza středoškolských služeb
B1a - Sdílení učeben, dílen,
laboratoří SŠ pro povinnou výuku ZŠ
X
X
X
X
B1b - Volnočasové aktivity pro žáky
ZŠ zaměřené na přírodovědné a
technické vzdělávání
X
X
X
X
B1c - Programy vzájemného učení
žáků SŠ a ZŠ
X
X
X
X
B1d - Spolupráce ZŠ a SŠ se
zaměstnavateli v rámci komunitního
rozvoje
X
X
X
X
X
X
B2 - Krajská setkání metodiků
A2f - Dlouhodobá spolupráce
středních škol a vysokých škol
vedoucí k udržení/zvýšení zájmů
žáků SŠ o studium technických a
přírodovědných oborů
X
X
X
X
A2g - Zapojení odborníků z praxe do
výuky technických a přírodovědných
předmětů
X
X
X
X
X
X
X
X
B1f - Stáže pedagogických
pracovníků SŠ a ZŠ a naopak
X
X
X
X
C1a - Podpora výuky přírodovědých
a technických předmětů na SŠ
metodou CLIL, včetně tvorby učebnic
a vzdělávacích materiálů pro žáky
X
X
X
X
A2j - Stavební úpravy škol
X
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 62 z 137
Finální verze (VK-IP)
2013
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
C1b - Tvorba cizojazyčných slovníků,
které budou následně využity při
výuce technických a přírodovědných
předmětů na SŠ
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
C1c - Zapojení rodilého
mluvčího/odborníka z praxe do výuky
technických a přírodovědných
předmětů jako druhého pedagoga ve
výuce
2014
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
A1a - Vybavení pro laboratoře,
odborné učebny, dílny a školní
hospodářství
X
X
X
X
A2a - Vybavení prostor pro výuku
hmotným neinvestičním majetkem a
spotřebním materiálem pro
přírodovědné a technické vzdělávání
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
A2b - Vzdělávání pedagogických
pracovníků k obsluze strojů a
zařízení
X
X
X
X
X
X
X
A2c - Vzdělávání pedagogických
pracovníků v metodách a formách
práce využívajících výstupů OP VK
X
X
X
X
X
X
A2e - Vytváření sítí spolupracujících
škol - burza středoškolských služeb
X
X
X
X
B1a - Sdílení učeben, dílen,
laboratoří SŠ pro povinnou výuku ZŠ
X
X
X
X
X
X
B1b - Volnočasové aktivity pro žáky
ZŠ zaměřené na přírodovědné a
technické vzdělávání
X
X
X
X
X
X
B1c - Programy vzájemného učení
žáků SŠ a ZŠ
X
X
X
X
X
X
B1d - Spolupráce ZŠ a SŠ se
zaměstnavateli v rámci komunitního
rozvoje
X
X
X
X
X
X
X
B2 - Krajská setkání metodiků
X
X
X
A2d - Volnočasové aktivity pro žáky
SŠ zaměřené na přírodovědné a
technické vzdělávání
B1e - Badatelsky orientované
vzdělávání s přírodovědným a
technickým zaměřením - využití
výstupů z IPo a IPn
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 63 z 137
Finální verze (VK-IP)
2014
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
A2f - Dlouhodobá spolupráce
středních škol a vysokých škol
vedoucí k udržení/zvýšení zájmů
žáků SŠ o studium technických a
přírodovědných oborů
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
A2g - Zapojení odborníků z praxe do
výuky technických a přírodovědných
předmětů
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
A2j - Stavební úpravy škol
X
X
B1f - Stáže pedagogických
pracovníků SŠ a ZŠ a naopak
X
X
X
X
X
X
X
C1a - Podpora výuky přírodovědých
a technických předmětů na SŠ
metodou CLIL, včetně tvorby učebnic
a vzdělávacích materiálů pro žáky
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
C1b - Tvorba cizojazyčných slovníků,
které budou následně využity při
výuce technických a přírodovědných
předmětů na SŠ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
C1c - Zapojení rodilého
mluvčího/odborníka z praxe do výuky
technických a přírodovědných
předmětů jako druhého pedagoga ve
výuce
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
IX.
X.
XI.
XII.
X
X
X
X
X
X
2015
A2a - Vybavení prostor pro výuku
hmotným neinvestičním majetkem a
spotřebním materiálem pro
přírodovědné a technické vzdělávání
A2b - Vzdělávání pedagogických
pracovníků k obsluze strojů a
zařízení
X
A2c - Vzdělávání pedagogických
pracovníků v metodách a formách
práce využívajících výstupů OP VK
X
VII.
VIII.
X
X
A2d - Volnočasové aktivity pro žáky
SŠ zaměřené na přírodovědné a
technické vzdělávání
X
X
X
X
X
X
B1a - Sdílení učeben, dílen,
laboratoří SŠ pro povinnou výuku ZŠ
X
X
X
X
X
X
B1b - Volnočasové aktivity pro žáky
ZŠ zaměřené na přírodovědné a
technické vzdělávání
X
X
X
X
X
X
B1c - Programy vzájemného učení
žáků SŠ a ZŠ
X
X
X
X
X
X
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 64 z 137
Finální verze (VK-IP)
2015
B1d - Spolupráce ZŠ a SŠ se
zaměstnavateli v rámci komunitního
rozvoje
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
X
X
X
X
X
X
X
B1e - Badatelsky orientované
vzdělávání s přírodovědným a
technickým zaměřením - využití
výstupů z IPo a IPn
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
X
X
B2 - Krajská setkání metodiků
A2f - Dlouhodobá spolupráce
středních škol a vysokých škol
vedoucí k udržení/zvýšení zájmů
žáků SŠ o studium technických a
přírodovědných oborů
X
X
X
X
X
X
A2g - Zapojení odborníků z praxe do
výuky technických a přírodovědných
předmětů
X
X
X
X
X
X
B1f - Stáže pedagogických
pracovníků SŠ a ZŠ a naopak
X
X
X
C1a - Podpora výuky přírodovědých
a technických předmětů na SŠ
metodou CLIL, včetně tvorby učebnic
a vzdělávacích materiálů pro žáky
X
X
X
X
X
X
C1b - Tvorba cizojazyčných slovníků,
které budou následně využity při
výuce technických a přírodovědných
předmětů na SŠ
X
X
X
X
X
X
C1c - Zapojení rodilého
mluvčího/odborníka z praxe do výuky
technických a přírodovědných
předmětů jako druhého pedagoga ve
výuce
X
X
X
X
X
X
X
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 65 z 137
Finální verze (VK-IP)
VIII. Realizační tým
Počet osob v realizačním týmu
Složení realizačního týmu:
číslo
Název pozice
Úvazek
Forma
001
Projektový manažer-příjemce
120,00 %
Pracovní smlouva
002
Finanční manažer-příjemce
120,00 %
Pracovní smlouva
003
Odborný koordinátor-příjemce
100,00 %
Pracovní smlouva
004
Právník
20,00 %
Pracovní smlouva
005
Odborný garant
140,00 %
Pracovní smlouva
006
Projektový manažer - partner
354,00 %
Pracovní smlouva
007
Koordinátor aktivit-partner
5 321,00 hodin
DPP
008
Vedoucí centra volnočasových aktivit 100,00 %
Pracovní smlouva
009
Pedagog volnočasových aktivit
16 870,00 hodin
DPČ
010
Pedagog sdílení dílen
17 440,00 hodin
DPČ
011
Metodik projektu
1 040,00 hodin
DPČ
012
Asistent vedoucího centra
volnočasových aktivit
880,00 hodin
DPČ
013
Řidič
600,00 hodin
DPČ
014
Manažer spolupráce s VŠ a firmami
900,00 hodin
DPČ
015
Pedagog vzájemné stáže
100,00 hodin
DPČ
016
Manažer Experimentária
1 500,00 hodin
DPČ
017
Lektor odborných školení
100,00 hodin
DPČ
018
Lektor - metoda CLIL
740,00 hodin
DPČ
019
Odborný konzultant - metoda CLIL
160,00 hodin
DPČ
020
Odborný garant
2 639,00 hodin
DPČ
021
Správce Experimentária
1 200,00 hodin
DPČ
022
Údržbář Experimentária
800,00 hodin
DPČ
023
Odborný garant
5 920,00 hodin
DPP
024
Pedagog volnočasových aktivit
24 014,00 hodin
DPP
025
Koordinátor aktivit-partner
50,00 %
Pracovní smlouva
026
Koordinátor aktivit-partner
15 483,00 hodin
DPČ
027
Pedagog sdílení dílen
10 101,00 hodin
DPP
028
Pedagog vzájemné stáže
270,00 hodin
DPP
029
Asistent pedagoga
9 222,00 hodin
DPP
030
Lektor - metoda CLIL
320,00 hodin
DPP
031
Metodik projektu
1 172,00 hodin
DPP
032
Odborník do výuky
212,00 hodin
DPP
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 66 z 137
Finální verze (VK-IP)
033
Odborný doprovod
168,00 hodin
DPP
034
Laborantka
80,00 hodin
DPP
035
Technik 3D studia
322,00 hodin
DPP
036
Technický poradce
2 400,00 hodin
DPP
037
Lektor - badatelé
10,00 hodin
DPP
038
Tvůrce modelů technického kreslení
400,00 hodin
DPP
039
Odborníci - metodická setkání
192,00 hodin
DPP
040
Projektový manažer - partner
12 879,00 hodin
DPČ
041
Projektový manažer - partner
260,00 hodin
DPP
042
Finanční manažer-partner
10 392,00 hodin
DPČ
043
Garant projektu - příjemce
0,00 %
Pracovní smlouva
044
Vedoucí projektu
20,00 %
Pracovní smlouva
Manažerské a administrativní pozice:
Název pozice
Projektový manažer-příjemce
Název subjektu
Zlínský kraj
Forma
Pracovní smlouva
Úvazek
120,00 %
Sazba
30 000,00 za měsíc
Přepočet dle úvazku
36000
Popis úvazku
Úvazek bude rozdělen mezi 2 zaměstnance KÚZK z důvodu zastupitelnosti a rozdělení
rozsáhlé agendy. Monitoring a řízení projektu je zodpovědností pouze jednoho z
manažerů.
Pracovní náplň
Řídí realizaci projektu k dosažení jeho cíle a splnění podmínek realizace. Vede projektový tým, přebírá práci
pracovníků,obstarává personální agendu, zpracovává podklady pro jednání projektového týmu. Spolupracuje s
partnery projektu, poskytuje metodickou pomoc partnerům projektu, dohlíží na plnění partnerských
smluv,kontroluje a monitoruje partnery, zajišťuje kontroly na místě. Zajišťuje monitoring projektu, vede výkaz
plnění monitorovacích indikátorů. Kontroluje průběh aktivit, podklady k realizaci aktivit, výstupy aktivit. Zajišťuje
archivaci projektové dokumentace a vede projekt v systému pro řízení projektů Krajského úřadu Zlínského kraje
(věcná stránka projektu). Koordinuje přípravu veškerých zadávacích řízení,podílí se na přípravě potřebné
dokumentace, uzavírá smlouvy, komunikuje s dodavateli. Zajišťuje publicitu projektu. Komunikuje s řídícím
orgánem, zajišťuje podklady pro orgány a management příjemce. Připravuje podklady pro rozhodování RZK a
ZZK.
Název pozice
Finanční manažer-příjemce
Název subjektu
Zlínský kraj
Forma
Pracovní smlouva
Úvazek
120,00 %
Sazba
30 000,00 za měsíc
Přepočet dle úvazku
36000
Popis úvazku
Úvazek bude rozdělen mezi 2 zaměstnance KÚZK z důvodu zastupitelnosti a
částečného rozdělení agendy. Manažer s nižším úvazkem vypomáhá, pouze jeden
manažer řídí a zodpovídá za projekt.
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 67 z 137
Finální verze (VK-IP)
Pracovní náplň
Řídí finanční stránku projektu a čerpání rozpočtu. Monitoruje a kontroluje finanční plnění partnerských smluv,
posuzuje výdaje partnerů projektu, účastní se kontrol namístě. Zajišťuje agendu spojenou s finančními toky uvnitř
organizace příjemce a k partnerům projektu. Podílí se na přípravě podkladů pro orgány kraje a vyšší
management organizace příjemce. Vede projekt v systému pro řízení projektů KÚZK po finanční stránce projektu.
Kontroluje doklady související s výdaji projektu, vč. nastavení VZ. Poskytuje metodickou pomoc partnerům
projektu.
Název pozice
Projektový manažer - partner
Název subjektu
Zlínský kraj
Forma
Pracovní smlouva
Úvazek
354,00 %
Sazba
40 900,00 za měsíc
Přepočet dle úvazku
144786
Popis úvazku
Jedná se o projektové manažery Partnera 2, 3, 4, 7 a 11. Mzdová sazba je stanovena
jako průměrná.
Pracovní náplň
Zajišťuje realizaci partnerské smlouvy na své škole. Řídí, organizuje a monitoruje realizaci aktivit. Předává
podklady k realizaci aktivit manažerovi a finančnímu manažerovi projektu. Konzultuje průběh aktivit, nastavení
projektu, způsob realizace, podklady k aktivitám apod. s užším vedením projektu. Kontroluje a přebírá práci
dalších pracovníků školy zapojených do projektu. Zajišťuje soulad aktivit s žádostí a pravidly OPVK. Zajišťuje
realizaci veřejných zakázky, komunikuje s dodavateli. Náplň práce bude upřesněna ve smlouvě či náplni práce
konkrétního zaměstnance.
Název pozice
Projektový manažer - partner
Název subjektu
Zlínský kraj
Forma
DPČ
Úvazek
12 879,00 hodin
Sazba
248,12 za hodinu
Přepočet dle úvazku
3195537,50
Popis úvazku
Úvazek vyjadřuje počet hodin za projekt. Sazba za hodinu je stanovena jako průměrná.
Daná pozice zahrnuje zaměstnance Partnera 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 16.
Pracovní náplň
Zajišťuje realizaci partnerské smlouvy na své škole. Řídí, organizuje a monitoruje realizaci aktivit. Předává
podklady k realizaci aktivit manažerovi a finančnímu manažerovi projektu. Konzultuje průběh aktivit, nastavení
projektu, způsob realizace, podklady k aktivitám apod. s užším vedením projektu. Kontroluje a přebírá práci
dalších pracovníků školy zapojených do projektu. Zajišťuje soulad aktivit s žádostí a pravidly OPVK. Zajišťuje
realizaci veřejných zakázky, komunikuje s dodavateli. Náplň práce bude upřesněna ve smlouvě či náplni práce
konkrétního zaměstnance.
Název pozice
Projektový manažer - partner
Název subjektu
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín
Forma
DPP
Úvazek
260,00 hodin
Sazba
290,00 za hodinu
Přepočet dle úvazku
75400
Popis úvazku
Úvazek vyjadřuje počet hodin za projekt.
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 68 z 137
Finální verze (VK-IP)
Pracovní náplň
Zajišťuje realizaci partnerské smlouvy na své škole. Řídí, organizuje a monitoruje realizaci aktivit. Předává
podklady k realizaci aktivit manažerovi a finančnímu manažerovi projektu. Konzultuje průběh aktivit, nastavení
projektu, způsob realizace, podklady k aktivitám apod. s užším vedením projektu. Kontroluje a přebírá práci
dalších pracovníků školy zapojených do projektu. Zajišťuje soulad aktivit s žádostí a pravidly OPVK. Zajišťuje
realizaci veřejných zakázky, komunikuje s dodavateli. Náplň práce bude upřesněna ve smlouvě či náplni práce
konkrétního zaměstnance.
Název pozice
Finanční manažer-partner
Název subjektu
Zlínský kraj
Forma
DPČ
Úvazek
10 392,00 hodin
Sazba
232,22 za hodinu
Přepočet dle úvazku
2413230,20
Popis úvazku
Úvazek vyjadřuje počet hodin za projekt. Sazba za hodinu je stanovena jako průměrná.
Daná pozice zahrnuje zaměstnance Partnera 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 a
16.
Pracovní náplň
Řídí finanční stránku projektu na úrovni partnera, včetně čerpání rozpočtu v souladu s partnerskou smluvou.
Podílí se na přípravě podkladů pro příjemce dotace. Dohlíží na správné účtování a čerpání v souladu se
schváleným rozpočtem. V případě změn v rozpočtu, kontaktuje příjemce dotace. Účastní se pracovních setkání
projektového týmu. Plní úkoly zadané finančním manažerem na úrovni příjemce dotace. Náplň práce bude
upřesněna ve smlouvě či náplni práce konkrétního zaměstnance.
Název pozice
Vedoucí projektu
Název subjektu
Zlínský kraj
Forma
Pracovní smlouva
Úvazek
20,00 %
Sazba
45 000,00 za měsíc
Přepočet dle úvazku
9000
Popis úvazku
Pracovní náplň
Tuto pozici bude zabezpečovat vedoucí oddělení přípravy a realizace projektů Krajského úřadu Zlínského kraje.
Vedoucí projektu nese z titulu své pozice vedoucího oddělení, kde je projekt řízen, zodpovědnost za realizaci
projektu, komunikuje projektové záležitosti napříč Krajským úřadem Zlínského kraje, předává zprávy o realizaci
projektu vedení a radním Zlínského kraje. Řeší problémy, eliminuje a vyhodnocuje rizika projektu, dohlíží na práci
projektového týmu. Sleduje ukazatele výsledků projektu a činí nápravná opatření pro naplnění cílů projektu.
Odborné pozice:
Název pozice
Odborný koordinátor-příjemce
Název subjektu
Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín
Forma
Pracovní smlouva
Úvazek
100,00 %
Sazba
35 000,00 za měsíc
Přepočet dle úvazku
35000
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 69 z 137
Finální verze (VK-IP)
Popis úvazku
Administrativní pracovník bude hrazen z přímých nákladů projektu.
Pracovní náplň
Odborný koordinátor aktivit projektu je zodpovědný za věcnou/odbornou správnost realizace aktivit projektu,
jejich soulad s údaji v projektové žádosti a soulad s předpisy vázanými na oblast školství a standardy vzdělávání.
Úzce spolupracuje s odborným garantem-příjemce a manažerem projektu - příjemce. Posuzuje správnost,
efektivnost realizace aktivit, jejich přispění k plnění účelu projektu; konzultuje s partnery projektu způsob
provádění aktivit; monitoruje a kontroluje (vč. šetření na místě) realizaci aktivit u partnerů projektu a zapojených
ZŠ / využívání majetku pořízeného z projektu k měkkým aktivitám a vykazování MI; kontroluje a vyhodnocuje
výstupy aktivit (podklady k aktivitám) nebo se na nich přímo podílí; shromažďuje podklady a následně
zpracovává příručku dobré praxe projektu; organizuje krajská metodická setkání. Úzce spolupracuje s partnery
projektu a komunikuje s cílovými skupinami.
Název pozice
Právník
Název subjektu
Zlínský kraj
Forma
Pracovní smlouva
Úvazek
20,00 %
Sazba
30 000,00 za měsíc
Přepočet dle úvazku
6000
Popis úvazku
Pracovní náplň
Zajišťuje činnosti dle vnitřních směrnic organizace (vč. kontroly veřejných zakázek, návrhů smlouvy) a spjaté se
smluvními vztahy uzavřenými v projektu (zejména partnerskými smlouvami).
Název pozice
Odborný garant
Název subjektu
Zlínský kraj
Forma
Pracovní smlouva
Úvazek
140,00 %
Sazba
34 500,00 za měsíc
Přepočet dle úvazku
48300
Popis úvazku
Vedoucí projektu na úrovni Partnera 2 a 4. Mzdová sazba je stanovena jako průměrná.
Pracovní náplň
Odpovídá za plnění věcné stránky projektu. Podílí se na sestavování projektového týmu, vede tým pedagogů
zapojených do projektu. Podílí se na tvorbě plánu realizace klíčových aktivit projektu. Připravuje podklady pro
výběrová řízení, zjišťuje požadavky na materiální vybavení ze strany pedagogů. Organizuje, řídí a kontroluje
činnost pedagogů v jednotlivých klíčových aktivitách. Připravuje podklady pro porady vedení projektu a účastní se
těchto porad. Zpracovává analýzy a hodnocení realizace projektových aktivit. Připravuje podklady a podílí se na
zpracování podkladů pro monitoring projektu. Organizačně zajišťuje, koordinuje a přímo řídí projektové aktivity
zaměřené na volnočasové aktivity žáků ZŠ a SŠ a povinnou výuku žáků ZŠ. Náplň práce bude přesně stanovena
ve smlouvě či náplni práce konkrétního zaměstnance.
Název pozice
Koordinátor aktivit-partner
Název subjektu
Zlínský kraj
Forma
DPP
Úvazek
5 321,00 hodin
Sazba
226,47 za hodinu
Přepočet dle úvazku
1205046,90
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 70 z 137
Finální verze (VK-IP)
Popis úvazku
Úvazek vyjadřuje počet hodin za projekt. Sazba za hodinu je stanovena jako průměrná.
Daná pozice zahrnuje zaměstnance Partnera 2, 3, 6, 9 a 16.
Pracovní náplň
Daný pracovník koordinuje průběh projektu, je zodpovědný za řádný chod projektu v souladu s harmonogramem.
Připravuje porady, garantů, všech pedagogů a případně lektora. Zodpovídá za konečný obsah kroužků,
dokumentuje jednotlivé aktivity a připravuje podklady pro tvorbu evaluačních zpráv. Průběžně analyzuje rozpočet
a spolupodílí se na řízení projektu. Spolupodílí se na pořizování investičních a neinvestičních nákupů, školení
pedagogů, sdílení dílen a ostatních aktivit projektu. Účastní se na kontrolách projektu, účastní se všech
zásadních schůzek projektového týmu. Náplň práce bude upřesněna ve smlouvě či náplni prácekonkrétního
zaměstnance.
Název pozice
Vedoucí centra volnočasových aktivit
Název subjektu
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště
Forma
Pracovní smlouva
Úvazek
100,00 %
Sazba
21 000,00 za měsíc
Přepočet dle úvazku
21000
Popis úvazku
Pracovní náplň
Koordinuje činnost vedoucích kroužků při realizaci jednotlivých volnočasových aktivitách, spolupracuje s
metodikem, vědeckými a odbornými pracovníky projektu. Koordinuje náplň jednotlivých volnočasových aktivit,
spolupracuje s odborníky z praxe a vysokých škol a zajišťuje jejich provázanost do volnočasovch aktivit.
Název pozice
Pedagog volnočasových aktivit
Název subjektu
Zlínský kraj
Forma
DPČ
Úvazek
16 870,00 hodin
Sazba
200,10 za hodinu
Přepočet dle úvazku
3375687
Popis úvazku
Jedná se o počet hodin za projekt. Jedná se o pedagogy Partnera 1, 4, 5, 7, 12, 13 a 15.
Pracovní náplň
Připravuje obsah kroužků a následně zabezpečuje jejich realizaci. Vytváří výkazy, evaluační dotazníky a
podklady k doložení aktivit. Účastní se porad pracovního týmu, spolupracuje s pomocným pedagogem
volnočasových aktivit a s vedením projektového týmu (koordinátory projektu, mentorem projektu a příslušným
garantem realizace). Náplň práce bude upřesněna ve smlouvě či náplni práce konkrétního zaměstnance.
Název pozice
Pedagog sdílení dílen
Název subjektu
Zlínský kraj
Forma
DPČ
Úvazek
17 440,00 hodin
Sazba
185,88 za hodinu
Přepočet dle úvazku
3241747,20
Popis úvazku
Jedná se o počat hodin za projekt. Jsou zde zahrnuti pedagogové Partnera 1, 4, 5, 11,
13 a 15.
Pracovní náplň
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 71 z 137
Finální verze (VK-IP)
Pedagog připravuje a realizuje výuku v rámci sdílení dílen povinné výuky žáků základních škol. Pedagogové
střední školy vytváří výkazy, evaluační dotazníky a podklady k doložení aktivit. Účastní se porad pracovního
týmu, spolupracuje s vedením projektového týmu a pedagogy ZŠ. Náplň práce bude upřesněna ve smlouvě či
náplni práce konkrétního zaměstnance.
Název pozice
Metodik projektu
Název subjektu
Zlínský kraj
Forma
DPČ
Úvazek
1 040,00 hodin
Sazba
232,31 za hodinu
Přepočet dle úvazku
241602,40
Popis úvazku
Úvazek vyjadřuje počet hodin za projekt. Sazba za hodinu je stanovena jako průměrná.
Daná pozice zahrnuje zaměstnance Partnera 1 a 2.
Pracovní náplň
Účastní se na poradách projektu, vybírá členy týmu, organizuje setkání týmu, rozděluje úkoly a kontroluje jejich
plnění, poskytuje konzultace členům týmu k projektovým aktivitám a spoluprácuje se zaměstnavateli, pořizuje
potřebnou fotodokumentaci projektových aktivit. Schvaluje náplň jednotlivých aktivit projektu. Náplň práce bude
upřesněna ve smlouvě či náplni práce konkrétního zaměstnance.
Název pozice
Asistent vedoucího centra volnočasových aktivit
Název subjektu
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště
Forma
DPČ
Úvazek
880,00 hodin
Sazba
140,00 za hodinu
Přepočet dle úvazku
123200
Popis úvazku
Úvazek vyjadřuje počet hodin za projekt
Pracovní náplň
Ve spolupráci s vedoucím centra volnočasových aktivit koordinuje činnost vedoucích kroužků při realizaci
jednotlivých volnočasových aktivitách, spolupracuje s metodikem, vědeckými a odbornými pracovníky projektu.
Koordinuje náplň jednotlivých volnočasových aktivit, spolupracuje s odborníky z praxe a vysokých škol a zajišťuje
jejich provázanost do volnočasovch aktivit.
Název pozice
Řidič
Název subjektu
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín
Forma
DPČ
Úvazek
600,00 hodin
Sazba
110,00 za hodinu
Přepočet dle úvazku
66000
Popis úvazku
Úvazek vyjadřuje počet hodin za projekt.
Pracovní náplň
Spolupracuje s koordinátorem aktivit, zajišťuje dovoz a odvoz žáků základních škol na praktické vyučování žáků
základních škol na střední školu a dovoz a odvoz žáků na praktické vyučování. Dovoz bude zajišťovat služebním
autem.
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 72 z 137
Finální verze (VK-IP)
Název pozice
Manažer spolupráce s VŠ a firmami
Název subjektu
Zlínský kraj
Forma
DPČ
Úvazek
900,00 hodin
Sazba
243,34 za hodinu
Přepočet dle úvazku
219006
Popis úvazku
Úvazek vyjadřuje počet hodin za projekt. Sazba za hodinu je stanovena jako průměrná.
Daná pozice zahrnuje zaměstnance Partnera 1 a 11.
Pracovní náplň
Organizuje a řídi spolupráci se zástupci různých fakult VŠ a firem, přenos informací o nejnovějších trendech a
technologiích z vysokých škol a firem do počátečního vzdělávání a do aktivit volnočasových jak žáků základních
škol, tak i volnočasových aktivit středních škol. Organizuje zapojení odborníků z praxe do výuky technických
předmětů. Náplň práce bude upřesněna ve smlouvě či náplni práce konkrétního zaměstnance.
Název pozice
Pedagog vzájemné stáže
Název subjektu
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín
Forma
DPČ
Úvazek
100,00 hodin
Sazba
190,00 za hodinu
Přepočet dle úvazku
19000
Popis úvazku
Úvazek vyjadřuje počet hodin za projekt.
Pracovní náplň
Daný pracovník připravuje a zajišťuje stáže pedagogů základních škol na střední škole na pořízené vybavení z
projektu, metodicky napomáhá při nasměrování výuky žáků základních škol a zabezpečuje, aby bylo efektivně
aplikováno do výuky a volnočasových aktivit žáků.
Název pozice
Manažer Experimentária
Název subjektu
Střední průmyslová škola Otrokovice
Forma
DPČ
Úvazek
1 500,00 hodin
Sazba
250,00 za hodinu
Přepočet dle úvazku
375000
Popis úvazku
Úvazek vyjadřuje počet hodin za projekt.
Pracovní náplň
Zajišťuje jednání se zástupci firem, uzavírání smluv, řídí manažery pro základní školy, manažera pro spolupráci s
vysokými školami a firmami, zodpovídá za celkový stav naučného parku Experimentárium, za další koncepci a
rozvoj po stránce materiální, personální, za jeho využití a udržitelnost.
Název pozice
Lektor odborných školení
Název subjektu
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
Forma
DPČ
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 73 z 137
Finální verze (VK-IP)
Úvazek
100,00 hodin
Sazba
300,00 za hodinu
Přepočet dle úvazku
30000
Popis úvazku
Úvazek vyjadřuje počet hodin za projekt.
Pracovní náplň
Daný pracovník zajišťuje vzdělávání pedagogů na pořízené vybavení z projektu, v souvislosti s novými
technologiemi metodicky napomáhá při nasměrování výuky žáků a zabezpečuje, následnou efektivní aplikaci do
výuky a volnočasových aktivit žáků. Náplň práce bude upřesněna ve smlouvě či náplni práce konkrétního
zaměstnance.
Název pozice
Lektor - metoda CLIL
Název subjektu
Zlínský kraj
Forma
DPČ
Úvazek
740,00 hodin
Sazba
300,00 za hodinu
Přepočet dle úvazku
222000
Popis úvazku
Úvazek vyjadřuje počet hodin za projekt. Daná pozice zahrnuje zaměstnance Partnera 4
a 15.
Pracovní náplň
Daný lektor připravuje a realizuje výuku odborného předmětu v cizím jazyce metodou CLIL jako rodilý mluvčí,
případně ve spolupráci s odborným konzultantem v dané oblasti. Náplň práce bude upřesněna ve smlouvě či
náplni práce konkrétního zaměstnance.
Název pozice
Odborný konzultant - metoda CLIL
Název subjektu
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod
Forma
DPČ
Úvazek
160,00 hodin
Sazba
220,00 za hodinu
Přepočet dle úvazku
35200
Popis úvazku
Úvazek vyjadřuje počet hodin za projekt.
Pracovní náplň
Odborný konzultant metody CLIL zajišťuje odborné konzultace k probírané látce pro lektora, který výuku bude
realizovat a připravuje odborné materiály v českém jazyce.
Název pozice
Odborný garant
Název subjektu
Zlínský kraj
Forma
DPČ
Úvazek
2 639,00 hodin
Sazba
273,27 za hodinu
Přepočet dle úvazku
721159,50
Popis úvazku
Úvazek vyjadřuje počet hodin za projekt. Sazba za hodinu je stanovena jako průměrná.
Daná pozice zahrnuje zaměstnance Partnera 5, 7, 8 a 13.
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 74 z 137
Finální verze (VK-IP)
Pracovní náplň
Odborný garant odpovídá za celkové řízení a plynulý chod projektu, komunikuje s příjemcem podpory, provádí
řízení rizik projektu, průběžně analyzuje a hodnotí realizaci projektu, působí jako vnitřní kontrolní orgán projektu,
dohlíží na přípravu monitorovacích zpráv, výběrových řízení, smluv a dohod. Komunikuje se zapojenými
základními školami, účastní se všech zásadních schůzek projektového týmu, schvaluje všechny zásadní
dokumenty projetu. Náplň práce bude upřesněna ve smlouvě či náplni práce konkrétního zaměstnance.
Název pozice
Správce Experimentária
Název subjektu
Střední průmyslová škola Otrokovice
Forma
DPČ
Úvazek
1 200,00 hodin
Sazba
140,00 za hodinu
Přepočet dle úvazku
168000
Popis úvazku
Úvazek vyjadřuje počet hodin za projekt.
Pracovní náplň
Daný pracovník zajišťuje údržbu exponátů pořízených z projektu, výrobu některých exponátů, funkčnost
pořízených exponátů, bezpečnost a zajišťování provozu výpočetní techniky pořízené z projektu.
Název pozice
Údržbář Experimentária
Název subjektu
Střední průmyslová škola Otrokovice
Forma
DPČ
Úvazek
800,00 hodin
Sazba
100,00 za hodinu
Přepočet dle úvazku
80000
Popis úvazku
Úvazek vyjadřuje počet hodin za projekt.
Pracovní náplň
Zajišťuje chod IQ parku po stránce materiální, provozní a funkční. Vše v souvislosti s aktivitami realizovanými v
rámci projektu.
Název pozice
Odborný garant
Název subjektu
Zlínský kraj
Forma
DPP
Úvazek
5 920,00 hodin
Sazba
212,87 za hodinu
Přepočet dle úvazku
1260190,40
Popis úvazku
Úvazek vyjadřuje počet hodin za projekt. Sazba za hodinu je stanovena jako průměrná.
Daná pozice zahrnuje zaměstnance Partnera 1, 6, 9, 12 a 14.
Pracovní náplň
Odborný garant odpovídá za celkové řízení a plynulý chod projektu, komunikuje s příjemcem podpory, provádí
řízení rizik projektu, průběžně analyzuje a hodnotí realizaci projektu, působí jako vnitřní kontrolní orgán projektu,
dohlíží na přípravu monitorovacích zpráv, výběrových řízení, smluv a dohod. Komunikuje se zapojenými
základními školami, účastní se všech zásadních schůzek projektového týmu, schvaluje všechny zásadní
dokumenty projetu. Náplň práce bude upřesněna ve smlouvě či náplni prácekonkrétního zaměstnance.
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 75 z 137
Finální verze (VK-IP)
Název pozice
Pedagog volnočasových aktivit
Název subjektu
Zlínský kraj
Forma
DPP
Úvazek
24 014,00 hodin
Sazba
190,40 za hodinu
Přepočet dle úvazku
4572265,60
Popis úvazku
Jedná se o počet hodin za projekt. Jedná se o pedagogy Partnera 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 14 a 16.
Pracovní náplň
Připravuje obsah kroužků a následně zabezpečuje jejich realizaci. Vytváří výkazy, evaluační dotazníky a
podklady k doložení aktivit. Účastní se porad pracovního týmu, spolupracuje s pomocným pedagogem
volnočasových aktivit a s vedením projektového týmu (koordinátory projektu, mentorem projektu a příslušným
garantem realizace). Náplň práce bude upřesněna ve smlouvě či náplni práce konkrétního zaměstnance.
Název pozice
Koordinátor aktivit-partner
Název subjektu
Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí
Forma
Pracovní smlouva
Úvazek
50,00 %
Sazba
35 000,00 za měsíc
Přepočet dle úvazku
17500
Popis úvazku
Pracovní náplň
Tato pozice bude rozdělena mezi dva zaměstnance. Daný pracovník koordinuje průběh projektu, je zodpovědný
za řádný chod projektu v souladu s harmonogramem. Připravuje porady, garantů, všech pedagogů a případně
lektora. Zodpovídá za konečný obsah kroužků, dokumentuje jednotlivé aktivity a připravuje podklady pro tvorbu
evaluačních zpráv. Průběžně analyzuje rozpočet a spolupodílí se na řízení projektu. Spolupodílí se na pořizování
investičních a neinvestičních nákupů, školení pedagogů, sdílení dílen a ostatních aktivit projektu. Účastní se na
kontrolách projektu, účastní se všech zásadních schůzek projektového týmu.
Název pozice
Koordinátor aktivit-partner
Název subjektu
Zlínský kraj
Forma
DPČ
Úvazek
15 483,00 hodin
Sazba
256,26 za hodinu
Přepočet dle úvazku
3967673,60
Popis úvazku
Úvazek vyjadřuje počet hodin za projekt. Sazba za hodinu je stanovena jako průměrná.
Daná pozice zahrnuje zaměstnance Partnera 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 13 a 15.
Pracovní náplň
Daný pracovník koordinuje průběh projektu, je zodpovědný za řádný chod projektu v souladu s harmonogramem.
Připravuje porady, garantů, všech pedagogů a případně lektora. Zodpovídá za konečný obsah kroužků,
dokumentuje jednotlivé aktivity a připravuje podklady pro tvorbu evaluačních zpráv. Průběžně analyzuje rozpočet
a spolupodílí se na řízení projektu. Spolupodílí se na pořizování investičních a neinvestičních nákupů, školení
pedagogů, sdílení dílen a ostatních aktivit projektu. Účastní se na kontrolách projektu, účastní se všech
zásadních schůzek projektového týmu. Náplň práce bude upřesněna ve smlouvě či náplni prácekonkrétního
zaměstnance.
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 76 z 137
Finální verze (VK-IP)
Název pozice
Pedagog sdílení dílen
Název subjektu
Zlínský kraj
Forma
DPP
Úvazek
10 101,00 hodin
Sazba
179,93 za hodinu
Přepočet dle úvazku
1817472,90
Popis úvazku
Jedná se o počat hodin za projekt. Sazba za hodinu je stanovena jako průměrná. Jsou
zde zahrnuti pedagogové Partnera 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 a 16.
Pracovní náplň
Pedagog připravuje a realizuje výuku v rámci sdílení dílen povinné výuky žáků základních škol. Pedagogové
střední školy vytváří výkazy, evaluační dotazníky a podklady k doložení aktivit. Účastní se porad pracovního
týmu, spolupracuje s vedením projektového týmu a pedagogy ZŠ. Náplň práce bude upřesněna ve smlouvě či
náplni práce konkrétního zaměstnance.
Název pozice
Pedagog vzájemné stáže
Název subjektu
Zlínský kraj
Forma
DPP
Úvazek
270,00 hodin
Sazba
300,00 za hodinu
Přepočet dle úvazku
81000
Popis úvazku
Úvazek vyjadřuje počet hodin za projekt. Sazba za hodinu je stanovena jako průměrná.
Daná pozice zahrnuje zaměstnance Partnera 2, 7, 10 a 16.
Pracovní náplň
Daný pracovník připravuje a zajišťuje stáže pedagogů základních škol na střední škole na pořízené vybavení z
projektu, metodicky napomáhá při nasměrování výuky žáků základních škol a zabezpečuje, aby bylo efektivně
aplikováno do výuky a volnočasových aktivit žáků. Náplň práce bude upřesněna ve smlouvě či náplni práce
konkrétního zaměstnance.
Název pozice
Asistent pedagoga
Název subjektu
Zlínský kraj
Forma
DPP
Úvazek
9 222,00 hodin
Sazba
114,00 za hodinu
Přepočet dle úvazku
1051308
Popis úvazku
Úvazek vyjadřuje počet hodin za projekt. Sazba za hodinu je stanovena jako průměrná.
Daná pozice zahrnuje zaměstnance Partnera 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 a 15.
Pracovní náplň
Asistent pedagoga poskytuje pomoc s přípravou materiálně technického zabezpečení pro realizaci povinné výuky
pro žáky ZŠ; poskytuje pomoc při příprave a realizaci volnočasových aktivit pro žáky ZŠ ve spolupráci s učitelem
SŠ. Náplň práce bude upřesněna ve smlouvě či náplni práce konkrétního zaměstnance.
Název pozice
Lektor - metoda CLIL
Název subjektu
Zlínský kraj
Forma
DPP
Úvazek
320,00 hodin
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 77 z 137
Finální verze (VK-IP)
Sazba
300,00 za hodinu
Přepočet dle úvazku
96000
Popis úvazku
Úvazek vyjadřuje počet hodin za projekt. Daná pozice zahrnuje zaměstnance Partnera 1
a 4.
Pracovní náplň
Daný lektor připravuje a realizuje výuku odborného předmětu v cizím jazyce metodou CLIL jako rodilý mluvčí,
případně ve spolupráci s odborným konzultantem v dané oblasti. Náplň práce bude upřesněna ve smlouvě či
náplni práce konkrétního zaměstnance.
Název pozice
Metodik projektu
Název subjektu
Zlínský kraj
Forma
DPP
Úvazek
1 172,00 hodin
Sazba
250,00 za hodinu
Přepočet dle úvazku
293000
Popis úvazku
Úvazek vyjadřuje počet hodin za projekt. Daná pozice zahrnuje zaměstnance Partnera
4, 6 a 14.
Pracovní náplň
Účastní se na poradách projektu, vybírá členy týmu, organizuje setkání týmu, rozděluje úkoly a kontroluje jejich
plnění, poskytuje konzultace členům týmu k projektovým aktivitám a spoluprácuje se zaměstnavateli, pořizuje
potřebnou fotodokumentaci projektových aktivit. Schvaluje náplň jednotlivých aktivit projektu. Náplň práce bude
upřesněna ve smlouvě či náplni práce konkrétního zaměstnance.
Název pozice
Odborník do výuky
Název subjektu
Zlínský kraj
Forma
DPP
Úvazek
212,00 hodin
Sazba
300,00 za hodinu
Přepočet dle úvazku
63600
Popis úvazku
Úvazek vyjadřuje počet hodin za projekt. Daná pozice zahrnuje zaměstnance Partnera
10 a 14.
Pracovní náplň
Odborník z praxe, popřípadě odborník z vysoké školy, se podílí na přímé výuce žáků základních škol v rámci
sdílení dílen na střední škole a podílí se rovněž i na volnočasových aktivitách žáků středních i základních škol.
Vnáší do těchto aktivit potřebnou odbornost a provázanost s praxí. Náplň práce bude upřesněna ve smlouvě či
náplni práce konkrétního zaměstnance.
Název pozice
Odborný doprovod
Název subjektu
Střední odborné učiliště Uherský Brod
Forma
DPP
Úvazek
168,00 hodin
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 78 z 137
Finální verze (VK-IP)
Sazba
250,00 za hodinu
Přepočet dle úvazku
42000
Popis úvazku
Úvazek vyjadřuje počet hodin za projekt.
Pracovní náplň
Připravuje se a účastní se odpolední i celodenní výukové exkurze. Náplň práce bude upřesněna ve smlouvě či
náplni práce konkrétního zaměstnance.
Název pozice
Laborantka
Název subjektu
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
Forma
DPP
Úvazek
80,00 hodin
Sazba
150,00 za hodinu
Přepočet dle úvazku
12000
Popis úvazku
Úvazek vyjadřuje počet hodin za projekt.
Pracovní náplň
Laborantka zajišťuje nákup a přípravu materiálního vybavení z projektu pro všechny realizované aktivity.
Spolupracuje s finančním manažerem partnera projektu při nákupu materiálu a dbá na dodržování
bezpečnostních předpisů při práci s chemickými látkami. Před jednotlivými aktivitami je zodpovědná za přípravu
materiálu, včetně chemických látek.
Název pozice
Technik 3D studia
Název subjektu
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem
Forma
DPP
Úvazek
322,00 hodin
Sazba
235,00 za hodinu
Přepočet dle úvazku
75670
Popis úvazku
Úvazek vyjadřuje počet hodin za projekt.
Pracovní náplň
Podílí se na montáži, instalaci, přebírání a ověřování zkušebního chodu technického vybavení, 3D skenerů, 3D
tiskáren a firmware. Po převedení do rutinního provozu zajišťuje funkčnost a koordinaci potřebné údržby
hardware i instalovaného software. Průběžně provádí provozní testování, změnu konfigurace a parametrů v
návaznosti na požadavky uživatelů, kterým zajišťuje i podporu v oblasti ovládání a používání 3D skenerů a
tiskáren. Zajišťuje zpracování plánů provozu a údržby, zálohování dat a optimalizace využívání technických a
programových prostředků. Zaručuje funkčnost vybudovaného 3D studia pro jednotlivé aktivity projektu.
Název pozice
Technický poradce
Název subjektu
Střední průmyslová škola Otrokovice
Forma
DPP
Úvazek
2 400,00 hodin
Sazba
180,00 za hodinu
Přepočet dle úvazku
432000
Popis úvazku
Úvazek vyjadřuje počet hodin za projekt.
Pracovní náplň
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 79 z 137
Finální verze (VK-IP)
Je podřízen manažerovi pro spolupráci s VŠ a firmami, zprostředkovává přenos informací nejmodernějších
technologií z praxe a výzkumu do výuky technických předmětů, do činnosti volnočasových aktivit žáků SŠ,
inspiruje, dává příklad a motivaci ke studiu na VŠ technických oborů.
Název pozice
Lektor - badatelé
Název subjektu
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín
Forma
DPP
Úvazek
10,00 hodin
Sazba
300,00 za hodinu
Přepočet dle úvazku
3000
Popis úvazku
Úvazek vyjadřuje počet hodin za projekt.
Pracovní náplň
Lektor proškolí pedagoga střední školy v metodice vedení badatelské hodiny pro přírodovědný předmět Fyzika.
Náplň práce bude upřesněna ve smlouvě či náplni práce konkrétního zaměstnance.
Název pozice
Tvůrce modelů technického kreslení
Název subjektu
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod
Forma
DPP
Úvazek
400,00 hodin
Sazba
200,00 za hodinu
Přepočet dle úvazku
80000
Popis úvazku
Úvazek vyjadřuje počet hodin za projekt.
Pracovní náplň
Spolupracuje s lektorem kroužku základy technického kreslení, připravuje výkresovou dokumentaci a zajišťuje
výrobu modelů k realizaci sdílení dílen v rámci povinné výuky žáků základních škol a k realizaci volnočasových
aktivit.
Název pozice
Odborníci - metodická setkání
Název subjektu
Zlínský kraj
Forma
DPP
Úvazek
192,00 hodin
Sazba
300,00 za hodinu
Přepočet dle úvazku
57600
Popis úvazku
Úvazek vyjadřuje počet hodin za projekt.
Pracovní náplň
V rámci krajských setkání metodiků prezentují odborníci z praxe, popřípadě z vysokých škol, v krátkém (cca 20
minutovém) příspěvku účastníkům zkušenosti z praxe týkající se úrovně připravenosti absolventů SŠ a ZŠ pro
zapojení se do pracovního procesu nebo do studia na VŠ a doporučení z pohledu zaměstnavatele nebo vysoké
školy.
Součástí pracovní činnosti je provedení analýzy zkušeností s absolventy SŠ a ZŠ s požadavky firmy či VŠ, ve
které odborník působí, což bude základem pro tvorbu vlastní prezentace na krajském setkání metodiků. Náplň
práce bude upřesněna ve smlouvě či náplni práce konkrétního zaměstnance.
Název pozice
Garant projektu - příjemce
Název subjektu
Zlínský kraj
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 80 z 137
Finální verze (VK-IP)
Forma
Pracovní smlouva
Úvazek
0,00 %
Sazba
0,00 za měsíc
Přepočet dle úvazku
0
Popis úvazku
Bez refundace.
Pracovní náplň
Garantuje věcnou správnost projektu a jeho soulad s krajskými koncepcemi z titulu vedoucího pracovníka
Odboru školství, mládeže a sportu KÚZK. Podílí se na vyhodnocování plnění cílů a výstupů projektu. Účastní se
aktivit projektu, komunikuje s cílovými skupinami. Dohlíží na činnost odborného koordinátora-příjemce.
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 81 z 137
Finální verze (VK-IP)
IX. Rozpočet projektu
Kód Název nákladu
Jednotka
Počet
kusů
Cena kusu Náklad celkem
%
01
OSOBNÍ NÁKLADY
46 900 110,88
41,24
01.01
Platy, odměny z dohod a
pojistné
37 824 397,89
33,26
26 866 329,79
23,62
2 838 900,28
2,50
01.01.0 Výdaje na odborné
1
zaměstnance, v tom
01.01.0 Platy
1.01
os. * měs.
(hod.)
01.01.0 Odborný koordinátor-příjemce
1.01.01
Kč/měsíc
23,00
35 000,00
805 000,00
0,71
01.01.0 Garant projektu
1.01.02
Kč/měsíc
32,20
33 428,58
1 076 400,28
0,95
01.01.0 Koordinátor aktivit
1.01.03
Kč/měsíc
11,50
35 000,00
402 500,00
0,35
01.01.0 Vedoucí centra volnočasových
1.01.04 aktivit (partner 14)
Kč/měsíc
23,00
21 000,00
483 000,00
0,42
01.01.0 Právník
1.01.05
Kč/měsíc
2,40
30 000,00
72 000,00
0,06
12 885 275,71
11,33
01.01.0 Odměny z dohod (DPČ)
1.02
os. * měs.
(hod.)
01.01.0 Pedagog volnočasových
1.02.01 aktivit
Kč/hodinu
16 870,00
200,10
3 375 687,00
2,97
01.01.0 Pedagog sdílení dílen
1.02.02
Kč/hodinu
17 440,00
185,88
3 241 747,20
2,85
01.01.0 Asistent ved.centra voln.akt.
1.02.03 (partner 14)
Kč/hodinu
880,00
140,00
123 200,00
0,11
01.01.0 Metodik projektu
1.02.04
Kč/hodinu
1 040,00
232,31
241 602,40
0,21
01.01.0 Řidič
1.02.05
Kč/hodinu
600,00
110,00
66 000,00
0,06
01.01.0 Manažer spolupráce s VŠ a
1.02.06 firmami
Kč/hodinu
900,00
243,34
219 006,00
0,19
01.01.0 Koordinátor aktivit
1.02.07
Kč/hodinu
15 483,00
256,26
3 967 673,58
3,49
01.01.0 Lektor odborných školení
1.02.08
Kč/hodinu
100,00
300,00
30 000,00
0,03
01.01.0 Lektor-CLIL
1.02.09
Kč/hodinu
740,00
300,00
222 000,00
0,20
01.01.0 Odborný konzultant CLIL
1.02.10
Kč/hodinu
160,00
220,00
35 200,00
0,03
01.01.0 Odborný garant
1.02.11
Kč/hodinu
2 639,00
273,27
721 159,53
0,63
01.01.0 Manažer Experimentária
1.02.12
Kč/hodinu
1 500,00
250,00
375 000,00
0,33
01.01.0 Správce Experimentária
1.02.13
Kč/hodinu
1 200,00
140,00
168 000,00
0,15
01.01.0 Údržbář Experimentária
1.02.14
Kč/hodinu
800,00
100,00
80 000,00
0,07
01.01.0 Pedagog vzájemné stáže
1.02.15
Kč/hodinu
100,00
190,00
19 000,00
0,02
01.01.0 Odměny z dohod (DPP)
1.03
os. * měs.
(hod.)
11 142 153,80
9,80
01.01.0 Odborný garant
1.03.01
Kč/hodinu
1 260 190,40
1,11
5 920,00
212,87
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 82 z 137
Finální verze (VK-IP)
01.01.0 Koordinátor aktivit
1.03.02
Kč/hodinu
5 321,00
226,47
1 205 046,87
1,06
01.01.0 Pedagog volnočasových
1.03.03 aktivit
Kč/hodinu
24 014,00
190,40
4 572 265,60
4,02
01.01.0 Pedagog sdílení dílen
1.03.04
Kč/hodinu
10 101,00
179,93
1 817 472,93
1,60
01.01.0 Pedagog vzájemné stáže
1.03.05
Kč/hodinu
270,00
300,00
81 000,00
0,07
01.01.0 Asistent pedagoga
1.03.06
Kč/hodinu
9 222,00
114,00
1 051 308,00
0,92
01.01.0 Lektor - metoda CLIL
1.03.07
Kč/hodinu
320,00
300,00
96 000,00
0,08
01.01.0 Metodik
1.03.08
Kč/hodinu
1 172,00
250,00
293 000,00
0,26
01.01.0 Odborný doprovod (partner 5)
1.03.09
Kč/hodinu
168,00
250,00
42 000,00
0,04
01.01.0 Laborantka (partner 8)
1.03.10
Kč/hodinu
80,00
150,00
12 000,00
0,01
01.01.0 Technik 3D studia (partner 9)
1.03.11
Kč/hodinu
322,00
235,00
75 670,00
0,07
01.01.0 Technický poradce
1.03.12
Kč/hodinu
2 400,00
180,00
432 000,00
0,38
01.01.0 Lektor - badatelé (partner 13)
1.03.13
Kč/hodinu
10,00
300,00
3 000,00
0,00
01.01.0 Tvůrce modelů technického
1.03.14 kreslení (partner 15)
Kč/hodinu
400,00
200,00
80 000,00
0,07
01.01.0 Odborníci - metodická setkání
1.03.15
Kč/hodinu
192,00
300,00
57 600,00
0,05
01.01.0 Odborník do výuky
1.03.16
Kč/hodinu
212,00
300,00
63 600,00
0,06
0,00
0,00
0,00
0,00
10 958 068,10
9,63
5 273 900,38
4,64
01.01.0 Autorské honoráře
1.04
01.01.0 Výdaje na administrativní
2
zaměstnance, v tom
01.01.0 Platy
2.01
os. * měs.
(hod.)
01.01.0 Projektový manažer-příjemce
2.01.01
Kč/měsíc
27,60
30 000,00
828 000,00
0,73
01.01.0 Finanční manažer-příjemce
2.01.02
Kč/měsíc
27,60
30 000,00
828 000,00
0,73
01.01.0 Projektový manažer-partner
2.01.03
Kč/měsíc
81,42
41 892,66
3 410 900,38
3,00
01.01.0 Vedoucí projektu-příjemce
2.01.04
Kč/měsíc
4,60
45 000,00
207 000,00
0,18
5 608 767,72
4,93
01.01.0 Odměny z dohod (DPČ)
2.02
os. * měs.
(hod.)
01.01.0 Projektový manažer-partner
2.02.01
Kč/hodinu
12 879,00
248,12
3 195 537,48
2,81
01.01.0 Finanční manažer-partner
2.02.02
Kč/hodinu
10 392,00
232,22
2 413 230,24
2,12
01.01.0 Odměny z dohod (DPP)
2.03
os. * měs.
(hod.)
75 400,00
0,07
01.01.0 Projektový manažer-partner
2.03.01
Kč/hodinu
01.01.0 Autorské honoráře
2.04
01.02
260,00
290,00
75 400,00
0,07
0,00
0,00
0,00
0,00
6 651 711,02
5,85
6 651 711,02
5,85
Sociální pojištění
01.02.0 Sociální pojištění z pracovních
1
smluv a DPČ
1,00
6 651 711,02
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 83 z 137
Finální verze (VK-IP)
01.02.0 Sociální pojištění z DPP
2
01.03
0,00
0,00
Zdravotní pojištění
0,00
0,00
2 394 615,97
2,11
01.03.0 Zdravotní pojištění z
1
pracovních smluv a DPČ
1,00
2 394 615,97
2 394 615,97
2,11
01.03.0 Zdravotní pojištění z DPP
2
0,00
0,00
0,00
0,00
01.04
FKSP
0,00
0,00
0,00
0,00
01.05
Jiné povinné výdaje (Zákonné
pojištění zaměstnanců)
1,00
29 386,00
29 386,00
0,03
02
SLUŽEBNÍ CESTY
ZAHRANIČNÍ
0,00
0,00
02.01
Cestovné (vč. provozu
služebního auta)
02.02
cesta
0,00
0,00
0,00
0,00
Ubytování
osoba*den
0,00
0,00
0,00
0,00
02.03
Stravné
osoba*den
0,00
0,00
0,00
0,00
02.04
Ostatní
0,00
0,00
0,00
0,00
03
ZAŘÍZENÍ
41 230 925,11
36,25
03.01
Nehmotný majetek do 60 tis.
Kč
699 340,00
0,61
699 340,00
0,61
03.01.0 Software
1
kus
03.01.0 Software MAPLE (partner 1)
1.01
1,00
39 500,00
39 500,00
0,03
03.01.0 Software SolidWorks (partner
1.02
3)
kus
1,00
56 000,00
56 000,00
0,05
03.01.0 Fluid SIM 4.0 P - SW (partner
1.03
7)
kus
1,00
55 000,00
55 000,00
0,05
03.01.0 SPARKvue (partner 7)
1.04
kus
1,00
10 740,00
10 740,00
0,01
03.01.0 3D software (partner 9)
1.05
kus
1,00
50 000,00
50 000,00
0,04
03.01.0 TurboCAD Professional v19
1.06
CZ (partner 12)
kus
23,00
12 100,00
278 300,00
0,24
03.01.0 Room Arranger (partner 12)
1.07
kus
23,00
600,00
13 800,00
0,01
03.01.0 TurboFLOORPLAN (partner
1.08
12)
kus
23,00
2 000,00
46 000,00
0,04
03.01.0 Lab VIEW (partner 16)
1.09
kus
3,00
50 000,00
150 000,00
0,13
0,00
0,00
0,00
0,00
452 100,00
0,40
452 100,00
0,40
03.01.0 Ostatní
2
03.02
Dlouhodobý nehmotný
majetek
03.02.0 Software
1
kus
03.02.0 SW WINCAM (partner 6)
1.01
kus
1,00
95 000,00
95 000,00
0,08
03.02.0 Multilicence SW Multisim
1.02
(partner 6)
kus
1,00
133 100,00
133 100,00
0,12
03.02.0 Robotino SIM Professional
1.03
(partner 7)
kus
1,00
98 000,00
98 000,00
0,09
03.02.0 MasterCAM (partner 7)
1.04
kus
1,00
66 000,00
66 000,00
0,06
03.02.0 Software pro výuku robotiky
1.05
(partner 15)
kus
1,00
60 000,00
60 000,00
0,05
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 84 z 137
Finální verze (VK-IP)
03.02.0 Ostatní
2
03.03
Drobný hmotný majetek
0,00
0,00
kus
0,00
0,00
18 656 639,11
16,40
03.03.0 Nářadí
1
kus
5 832,00
731,72
4 267 391,04
3,75
03.03.0 Nástroje a zařízení
2
kus
34,00
14 250,00
484 500,00
0,43
03.03.0 Elektronástroje a zařízení
3
kus
506,00
2 870,02
1 452 230,12
1,28
03.03.0 Stroje
4
kus
8,00
21 250,00
170 000,00
0,15
03.03.0 Spotřební materiál
5
kus
850,00
3 498,59
2 973 801,50
2,61
03.03.0 Stavebnice
6
kus
269,00
6 860,60
1 845 501,40
1,62
03.03.0 Stavebnice LEGO
7
kus
264,00
11 452,28
3 023 401,92
2,66
03.03.0 Laboratorní vybavení
8
kus
314,00
1 975,64
620 350,96
0,55
03.03.0 Laboratorní sklo
9
kus
430,00
135,26
58 161,80
0,05
03.03.1 GPS
0
kus
25,00
5 200,00
130 000,00
0,11
03.03.1 Vybavení pro včelařský
1
kroužek
kus
17,00
5 123,53
87 100,01
0,08
03.03.1 Vybavení pro kroužek
2
didaktické hračky
kus
1,00
35 000,00
35 000,00
0,03
03.03.1 Vybavení pro 3D modelování
3
kus
2,00
35 000,00
70 000,00
0,06
03.03.1 Demo kufr elektroinstalace
4
kus
5,00
20 000,00
100 000,00
0,09
03.03.1 Model vozidla a jiné funkční
5
modely
kus
138,00
10 463,77
1 444 000,26
1,27
03.03.1 Notebook
6
kus
22,00
12 490,91
274 800,02
0,24
03.03.1 Tablet
7
kus
15,00
11 133,00
166 995,00
0,15
03.03.1 3D scanner
8
kus
1,00
5 000,00
5 000,00
0,00
03.03.1 ICT ostatní
9
kus
30,00
9 093,34
272 800,20
0,24
03.03.2 Vybavení polygrafického
0
kroužku
kus
15,00
11 100,00
166 500,00
0,15
03.03.2 Vybavení pro kroužek robotiky
1
kus
7,00
13 945,72
97 620,04
0,09
03.03.2 Zařízení a vybavení pro
2
zvířata
kus
9 534,00
50,14
478 034,76
0,42
03.03.2 Zvířata
3
kus
74,00
518,92
38 400,08
0,03
03.03.2 Zoologické modely
4
kus
1,00
36 000,00
36 000,00
0,03
03.03.2 Odborné příručky a literatura
5
kus
4,00
13 262,50
53 050,00
0,05
03.03.2 Pracovní stoly Variolab
6
kus
6,00
39 000,00
234 000,00
0,21
03.03.2 Laboratorní stůl s elektrickou
7
výstrojí
kus
6,00
12 000,00
72 000,00
0,06
03.04
kus
0,00
0,00
0,00
0,00
Použitý drobný hmotný
majetek
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 85 z 137
Finální verze (VK-IP)
03.05
Nájem zařízení, leasing
03.06
Odpisy
03.07
Výdaje na opravy a údržbu
03.08
Křížové financování
0,00
0,00
0,00
0,00
měsíc
0,00
0,00
0,00
0,00
měsíc
0,00
0,00
0,00
0,00
21 422 846,00
18,84
20 475 746,00
18,00
03.08.0 Investiční část
1
03.08.0 Obrazovka s dotykovým
1.01
senzorem (partner 2)
kus
2,00
57 000,00
114 000,00
0,10
03.08.0 Gravírovací laserový stroj
1.02
(partner 3)
kus
1,00
350 000,00
350 000,00
0,31
03.08.0 CNC dřevoobráběcí stroj
1.03
(partner 3)
kus
1,00
255 000,00
255 000,00
0,22
03.08.0 Malotraktor (partner 3)
1.04
kus
1,00
287 000,00
287 000,00
0,25
03.08.0 3D tiskárna
1.05
kus
8,00
240 000,00
1 920 000,00
1,69
03.08.0 3D scanner
1.06
kus
4,00
637 500,00
2 550 000,00
2,24
03.08.0 Rotační kypřič (partner 3)
1.07
kus
1,00
41 000,00
41 000,00
0,04
03.08.0 Rotační žací stroj (partner 3)
1.08
kus
1,00
42 000,00
42 000,00
0,04
03.08.0 Mulčovací stroj (partner 3)
1.09
kus
1,00
52 000,00
52 000,00
0,05
03.08.0 Mobilní měřič emisí (partner 4)
1.10
kus
1,00
160 000,00
160 000,00
0,14
03.08.0 Olepovačka (partner 4)
1.11
kus
1,00
110 000,00
110 000,00
0,10
03.08.0 Brzdová stolice HPA (partner
1.12
5)
kus
1,00
850 000,00
850 000,00
0,75
03.08.0 hrotový soustruh SN (partner
1.13
5)
kus
1,00
1 100 000,00
1 100 000,00
0,97
03.08.0 ruční hoblík MAKITA (partner
1.14
5)
kus
1,00
71 000,00
71 000,00
0,06
03.08.0 sestava obnovitelné energie
1.15
(partner 6)
kus
1,00
50 000,00
50 000,00
0,04
03.08.0 souprava Mind (partner 6)
1.16
kus
1,00
246 000,00
246 000,00
0,22
03.08.0 MICROBOARDS (partner 6)
1.17
kus
1,00
68 100,00
68 100,00
0,06
03.08.0 Osvětlovací sestava Visatec
1.18
(partner 6)
kus
1,00
56 800,00
56 800,00
0,05
03.08.0 CNC obráběcí centrum
1.19
(partner 7)
kus
1,00
1 250 000,00
1 250 000,00
1,10
03.08.0 Základní elektropneumatika
1.20
(partner 7)
kus
2,00
84 666,00
169 332,00
0,15
03.08.0 Robotino - kompletní sada
1.21
(partner 7)
kus
1,00
186 340,00
186 340,00
0,16
03.08.0 Robotino - Logistická sada
1.22
(partner 7)
kus
1,00
53 000,00
53 000,00
0,05
03.08.0 Laboratorní stoly (partner 8)
1.23
kus
1,00
398 300,00
398 300,00
0,35
03.08.0 Autoklav (partner 10)
1.24
kus
1,00
45 000,00
45 000,00
0,04
03.08.0 Venkovní učebna (partner 10)
1.25
kus
1,00
150 000,00
150 000,00
0,13
03.08.0 Terárium pro leguány (partner
kus
1,00
60 000,00
60 000,00
0,05
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 86 z 137
Finální verze (VK-IP)
03.08.0 Elektronický mikroskop
1.27
(partner 11)
kus
1,00
1 800 000,00
1 800 000,00
1,58
03.08.0 Přístroj ionosep (partner 11)
1.28
kus
1,00
250 000,00
250 000,00
0,22
03.08.0 3D kino (partner 11)
1.29
kus
1,00
900 000,00
900 000,00
0,79
03.08.0 Sada ESL (partner 11)
1.30
kus
1,00
1 200 000,00
1 200 000,00
1,06
03.08.0 Termokamera (partner 11)
1.31
kus
1,00
50 000,00
50 000,00
0,04
03.08.0 Stavebnice pro sest.
1.32
automobilu (partner 11)
kus
1,00
250 000,00
250 000,00
0,22
03.08.0 CNC stroj (partner 12)
1.33
kus
1,00
900 000,00
900 000,00
0,79
03.08.0 Řezací plotr (partner 12)
1.34
kus
1,00
96 800,00
96 800,00
0,09
03.08.0 Lineární výškoměr Linear
1.35
Height (partner 13)
kus
1,00
182 625,00
182 625,00
0,16
03.08.0 Výškoměr a orýsovací přístroj
1.36
(partner 13)
kus
1,00
43 081,00
43 081,00
0,04
03.08.0 Měřící mikroskop TM 510
1.37
(partner 13)
kus
1,00
405 834,00
405 834,00
0,36
03.08.0 Drsnoměr Surftest SJ-410
1.38
(partner 13)
kus
1,00
312 180,00
312 180,00
0,27
03.08.0 Přesný sinusový svěrák
1.39
(partner 13)
kus
1,00
80 542,00
80 542,00
0,07
03.08.0 Sada záv. mezních kalib. trnů
1.40
(partner 13)
kus
1,00
49 637,00
49 637,00
0,04
03.08.0 3D měřící zařízení (partner 13)
1.41
kus
1,00
668 000,00
668 000,00
0,59
03.08.0 Tvrdoměr Vickers HV-114
1.42
(partner 13)
kus
1,00
468 270,00
468 270,00
0,41
03.08.0 Trhací lis - Zkušební trhací
1.43
stroj (partner 13)
kus
1,00
786 500,00
786 500,00
0,69
03.08.0 Koncová měrka KOBA
1.44
ocelová (partner 13)
kus
1,00
123 467,00
123 467,00
0,11
03.08.0 Přenosný tvrdoměr materiálu
1.45
(partner 13)
kus
1,00
215 938,00
215 938,00
0,19
03.08.0 Kruhoměr (partner 14)
1.46
kus
1,00
250 000,00
250 000,00
0,22
03.08.0 Jedn.zprac.dat pro
1.47
profiloprojektor (partner 14)
kus
1,00
90 000,00
90 000,00
0,08
03.08.0 Soup. měř. desek pro
1.48
profiloproj. (partner 14)
kus
1,00
90 000,00
90 000,00
0,08
03.08.0 Gravírovací stroj (partner 14)
1.49
kus
1,00
90 000,00
90 000,00
0,08
03.08.0 Měřící stroj (partner 15)
1.50
kus
1,00
330 000,00
330 000,00
0,29
03.08.0 Osciloskop digitální (partner
1.51
16)
kus
1,00
45 000,00
45 000,00
0,04
03.08.0 Přetavovací pec RK 320
1.52
(partner 16)
kus
1,00
111 000,00
111 000,00
0,10
03.08.0 Pájecí univerzální stanice
1.53
(partner 16)
kus
1,00
52 000,00
52 000,00
0,05
947 100,00
0,83
03.08.0 Neinvestiční část
2
03.08.0 Uzamykatelná skříň
2.01
kus
5,00
14 000,00
70 000,00
0,06
03.08.0 Skříně
kus
7,00
9 300,00
65 100,00
0,06
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 87 z 137
Finální verze (VK-IP)
03.08.0 Stůl s osvětlením (partner 6)
2.03
kus
1,00
5 000,00
5 000,00
0,00
03.08.0 Nerezový stůl (partner 10)
2.04
kus
2,00
22 500,00
45 000,00
0,04
03.08.0 Stůl (partner 15)
2.05
kus
2,00
5 000,00
10 000,00
0,01
03.08.0 Nábytek pro učebnu biologie
2.06
(partner 10)
kus
1,00
240 000,00
240 000,00
0,21
03.08.0 Nábytek - vybavení 3D kina
2.07
(partner 11)
kus
1,00
500 000,00
500 000,00
0,44
03.08.0 Židle k pracovním stolům
2.08
(partner 16)
kus
12,00
1 000,00
12 000,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
9 340 808,97
8,21
0,00
0,00
1 332 100,00
1,17
04
MÍSTNÍ KANCELÁŘ
05
NÁKUP SLUŽEB
05.01
Publikace/školící
materiály/manuály
05.02
Odborné služby/Studie a
výzkum
dokument
0,00
0,00
služba
05.02.0 Odborník do výuky
1
počet
8,00
11 250,00
90 000,00
0,08
05.02.0 Školení na požízené zařízení
2
a vybavení
počet
170,00
5 930,00
1 008 100,00
0,89
05.02.0 Veterinární ošetření (partner
3
10)
počet
1,00
4 000,00
4 000,00
0,00
05.02.0 Odborná přednáška (partner
4
11)
počet
10,00
20 000,00
200 000,00
0,18
05.02.0 Revize po roce užívání
5
(partner 16)
počet
1,00
30 000,00
30 000,00
0,03
76 000,00
0,07
05.03
Výdaje na konference/kurzy
konference
05.03.0 Pronájem místnosti-metodická
1
setkání
Kč/den
12,00
3 000,00
36 000,00
0,03
05.03.0 Pronájem místnosti-metodická
2
setkání
Kč/den
2,00
20 000,00
40 000,00
0,04
osoba
0,00
0,00
0,00
0,00
7 932 708,97
6,97
05.04
Podpora účastníků (stravné,
ubytování?)
05.05
Jiné výdaje
05.05.0 Stravné cílové skupiny
1
osoba/hodina
94 846,00
32,42
3 074 907,32
2,70
05.05.0 Doprava cílové skupiny
2
Kč/km
14 400,00
19,98
287 712,00
0,25
05.05.0 Doprava cílové skupiny
3
počet
1 721,00
1 245,49
2 143 488,29
1,88
05.05.0 Ubytování cílové skupiny
4
osoba/noc
420,00
442,86
186 001,20
0,16
05.05.0 Pojištění cílové skupiny
5
osoba/den
572,00
50,00
28 600,00
0,03
05.05.0 Výuková exkurze
6
počet
48,00
19 666,67
944 000,16
0,83
05.05.0 Projektová studie revitalizace
7
počet
1,00
60 000,00
60 000,00
0,05
05.05.0 Sanace a revitalizace
8
botanické zahrady
počet
1,00
800 000,00
800 000,00
0,70
05.05.0 Dodávka příslušenství do
9
botanické zahrady
počet
1,00
170 000,00
170 000,00
0,15
05.05.1 LARP
0
počet
10,00
23 800,00
238 000,00
0,21
5 585 850,00
4,91
06
STAVEBNÍ ÚPRAVY
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 88 z 137
Finální verze (VK-IP)
06.01
Drobné stavební úpravy
06.02
Stavební úpravy v rámci
křížového financování
úprava
4,00
28 212,50
112 850,00
0,10
5 473 000,00
4,81
06.02.0 Stavební úpravy sociálních
1
zařízení (partner 11)
počet
1,00
1 560 000,00
1 560 000,00
1,37
06.02.0 Stavební úpravy ostatní
2
počet
10,00
391 300,00
3 913 000,00
3,44
0,00
0,00
0,00
0,00
1 647 005,09
1,45
84 681,48
0,07
84 681,48
0,07
1 313 469,69
1,15
06.03
Odpisy
07
PŘÍMA PODPORA
07.01
Mzdové příspěvky
osoba
07.01.0 Náhrada mzdy-školení
1
počet
07.02
Cestovné, ubytování a stravné
osoba
07.02.0 Náhrada cestovného - školení
1
počet
966,00
105,10
101 526,60
0,09
07.02.0 Náhrada stravného - školení
2
počet
46,00
1 699,31
78 168,26
0,07
osoba/noc
33,00
654,55
21 600,15
0,02
počet
10 338,00
50,06
517 520,28
0,46
osoba/hodina
18 848,00
31,55
594 654,40
0,52
248 853,92
0,22
248 853,92
0,22
1 133 450,00
1,00
07.02.0 Ubytování - školení
3
07.02.0 Cestovné žáků
4
07.02.0 Stravné žáků
5
07.03
Doprovodné aktivity
07.03.0 Vstupné
1
08
NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ
PŘÍMO ZE
SMLOUVY/ROZHODNUTÍ
08.01
Audit
08.02
Ostatní
09
PŘÍMÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
CELKEM
09.01
z toho přímé výdaje bez
křížového financování
10
NEPŘÍMÉ NÁKLADY
11
CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ
VÝDAJE
11.01
494,00
171,42
osoba
osoba/vstup
2 677,00
92,96
audit
1,00
1 130 000,00
1 130 000,00
0,99
Kč/měsíc
23,00
150,00
3 450,00
0,00
105 838 150,05
93,06
78 942 304,05
69,41
7 894 230,41
10,00
113 732 380,46
100,00
Celkové způsobilé výdaje
investiční
26 400 846,00
23,21
11.02
Celkové způsobilé výdaje
neinvestiční
87 331 534,46
76,79
12
CELKOVÉ VÝDAJE
PROJEKTU
113 732 380,46
100,00
12.01
Celkem investiční výdaje
26 400 846,00
23,21
12.02
Celkem neinvestiční výdaje
87 331 534,46
76,79
13
ZDROJE PŘIPADAJÍCÍ NA
NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
0,00
0,00
14
KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ
26 895 846,00
23,65
1,00
0,00
7 894 230,41
0,00
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 89 z 137
Finální verze (VK-IP)
Komentář k rozpočtu
Vzhledem ke slučování pozic napříč partnery projektu jsou mzdové náklady v poli "jednotková cena" stanoveny
jako průměrné. Stejně tak byly sloučeny i ostatní položky rozpočtu, pokud v daném poli není uveden konkrétní
partner. Z důvodu zaokrouhlování je souhrnný rozpočet projektu vyšší o 2.214,36 Kč než souhrn jednotlivých
rozpočtů příjemce a partnerů, které jsou uvedeny v přílohách 10-26. V těchto přílohách jsou uvedeny i podrobné
komentáře k rozpočtu.
Předpokládané zdroje financování v Kč
Zdroj
Procenta nákladů
Náklady
Celkové výdaje projektu
113 732 380,46
Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje
113 732 380,46
Soukromé spolufinancování
100,00
0,00
0,00
z toho ze strukturálních fondů
96 672 523,39
85,00
z toho ze státního rozpočtu
17 059 857,07
15,00
Veřejné spolufinancování
Rozpočet projektu podle aktivit
Aktivita
Náklady na aktivitu
Procenta
A1a - Vybavení pro laboratoře, odborné učebny,
dílny a školní hospodářství
24 740 866,05
21,75
A2a - Vybavení prostor pro výuku hmotným
neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem
pro přírodovědné a technické vzdělávání
23 160 082,00
20,36
3 751 137,00
3,30
0,00
0,00
11 183 079,00
9,83
0,00
0,00
B1a - Sdílení učeben, dílen, laboratoří SŠ pro
povinnou výuku ZŠ
17 223 185,00
15,14
B1b - Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ zaměřené
na přírodovědné a technické vzdělávání
12 342 811,00
10,85
0,00
0,00
B1d - Spolupráce ZŠ a SŠ se zaměstnavateli v
rámci komunitního rozvoje
933 233,00
0,82
B1e - Badatelsky orientované vzdělávání s
přírodovědným a technickým zaměřením - využití
výstupů z IPo a IPn
656 492,00
0,58
B2 - Krajská setkání metodiků
584 657,00
0,51
A2f - Dlouhodobá spolupráce středních škol a
vysokých škol vedoucí k udržení/zvýšení zájmů
žáků SŠ o studium technických a přírodovědných
oborů
798 610,00
0,70
A2b - Vzdělávání pedagogických pracovníků k
obsluze strojů a zařízení
A2c - Vzdělávání pedagogických pracovníků v
metodách a formách práce využívajících výstupů
OP VK
A2d - Volnočasové aktivity pro žáky SŠ zaměřené
na přírodovědné a technické vzdělávání
A2e - Vytváření sítí spolupracujících škol - burza
středoškolských služeb
B1c - Programy vzájemného učení žáků SŠ a ZŠ
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 90 z 137
Finální verze (VK-IP)
A2g - Zapojení odborníků z praxe do výuky
technických a přírodovědných předmětů
0,00
0,00
A2j - Stavební úpravy škol
7 196 325,00
6,33
B1f - Stáže pedagogických pracovníků SŠ a ZŠ a
naopak
1 212 355,00
1,07
C1a - Podpora výuky přírodovědých a
technických předmětů na SŠ metodou CLIL,
včetně tvorby učebnic a vzdělávacích materiálů
pro žáky
868 525,00
0,76
C1b - Tvorba cizojazyčných slovníků, které budou
následně využity při výuce technických a
přírodovědných předmětů na SŠ
674 758,00
0,59
C1c - Zapojení rodilého mluvčího/odborníka z
praxe do výuky technických a přírodovědných
předmětů jako druhého pedagoga ve výuce
512 035,00
0,45
Rozpočet projektu podle subjektů
Subjekt
Podíl na nákladech
Procenta
Zlínský kraj
4 470 909,36
3,93
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná
škola Slavičín
5 772 636,10
5,08
Integrovaná střední škola - Centrum odborné
přípravy a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Valašské Meziříčí
4 604 343,00
4,05
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
4 771 315,00
4,20
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
9 658 247,20
8,49
Střední odborné učiliště Uherský Brod
5 506 270,30
4,84
Střední průmyslová škola Otrokovice
24 604 120,00
21,63
Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín
6 532 282,10
5,74
Střední průmyslová škola stavební Valašské
Meziříčí
5 472 773,60
4,81
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín
8 217 849,80
7,23
Tauferova střední odborná škola veterinární
Kroměříž
1 867 878,60
1,64
Střední průmyslová škola Zlín
8 601 459,70
7,56
Střední škola - Centrum odborné přípravy
technické Uherský Brod
3 415 081,10
3,00
Střední škola informatiky, elektrotechniky a
řemesel Rožnov pod Radhoštěm
3 870 948,70
3,40
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice
pod Hostýnem
2 261 610,60
1,99
Střední škola průmyslová, hotelová a
zdravotnická Uherské Hradiště
8 115 623,10
7,14
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov
pod Radhoštěm
5 989 032,20
5,27
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 91 z 137
Finální verze (VK-IP)
Harmonogram čerpání rozpočtu
Pořadí žádosti o platbu
Datum předložení žádosti o platbu
Předpokládaná požadovaná částka
01
31.10.2013
11 373 238,00
02
31.01.2014
34 119 714,00
03
30.04.2014
27 067 000,00
04
31.07.2014
8 581 000,00
05
31.10.2014
8 581 000,00
06
31.01.2015
8 581 000,00
07
30.04.2015
9 710 731,00
08
30.06.2015
5 718 697,46
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 92 z 137
Finální verze (VK-IP)
X. Horizontální témata
Podpora rovných příležitostí:
Vliv projektu na rovné příležitosti:
Má pozitivní dopad
Popis aktivit a zdůvodnění vlivu na rovné příležitosti:
Projekt má pozitivní dopad na rovné příležitosti, nerozlišuje pohlaví, rasu, etnický původ, náboženství, zdravotní
postižení, věk či sexuální orientaci. V rámci svých činností garantuje rovný přístup všem sociálním skupinám ke
všem jeho aktivitám. Projekt klade velký důraz na respektování a prosazování rovných příležitostí.
V politice rovných příležitostí se žadatel i partner řídí Zákoníkem práce 262/2006 Sb. §16 a Zákonem o
zaměstnanosti 435/2004 Sb. §4.
Přínosy projektu nejsou nijak diskriminační k žádné skupině a všem je poskytována stejná příležitost.
Partnery projektu jsou také střední školy, které sídlí v regionech se soustředěnou podporu státu dle vymezení
Usnesení vlády ČR č. 141/2010. Jedná se konkrétně o regiony Vsetín a Kroměříž, které patří mezi regiony s
vysoce nadprůměrnou nezaměsntnanosti.
Podpora udržitelného rozvoje:
Vliv projektu na udržitelný rozvoj:
Má pozitivní dopad
Popis aktivit a zdůvodnění vlivu na udržitelný rozvoj:
Aktivity se dotýkají strategického cíle podpora lidských zdrojů a dosažení maximální sociální soudržnosti - tedy
sociálního pilíře udržitelného rozvoje. Jsou zaměřeny hlavně na dílčí indikátor indexu lidského rozvoje - přístup
ke vzdělávání. Zlepšení a umožnění rovného přístupu všech osob ke vzdělávání a informacím i rovného přístupu
ve společnosti jako takové vede k odstranění sociálních bariér, vzdělanosti národa, lepší zaměstnatelnost a
sociální vyspělosti a tím k vytvoření rovnováhy zejména mezi sociálním a ekonomickým pilířem udržitelného
rozvoje.
Náš projekt bude působit na žáky, na učitele a klade si za cíl pozitivně podmínit jejich vnímání a postoje a
připravit na školách, kde žáci tráví nejvíce času a jež je nejen vzdělávají, ale i vychovávají, klima sociálně
příznivé i pro další generace žáků a studentů, a tím pozitivně ovlivnit rovný přístup a sounáležitost, prosociální
cítění žáků - v prostředí žákům přirozeném a prostřednictvím jim známých autorit.
Projekt bude respektovat také environmentální pilíř udržitelného rozvoje, a to svou hospodárností a šetrností k
životnímu prostředí. V maximální možné míře se pokusíme o užívání hromadné dopravy, třídění použitých
materiálů (jež vyplývá i z pravidel organizace příjemce), hospodárnost s materiálem (papíry, náplně do tiskáren.
Podkladové materiály a výstupy z projektu (metodika) bude k dispozici v elektronické podobě na stránkách
žadatele i partnerů.
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 93 z 137
Finální verze (VK-IP)
XI. Kategorizace pomoci
Název prioritního téma:
Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné
přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a
odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování
dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní
ekonomiku
Číslo prioritního téma:
72
Prostředky z EU v Kč:
96 672 523,39
Název typu území:
Město
Číslo typu území:
01
Název hospodářské činnosti:
Vzdělávání
Číslo hospodářské činnosti:
18
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 94 z 137
Finální verze (VK-IP)
XII. Monitorovací indikátory
Komentář:
Název indikátoru:
Počet nově vytvořených/inovovaných produktů
Měrná jednotka:
produkt
Plánovaná hodnota:
21,00
Datum plánované hodnoty:
30.06.2015
Komentář:
Monitorovací indikátor zahrnuje počet nově vytvotřených produktů, kterými
jsou evaluační zprávy partnerů projektu, elektronické cizojačné slovníky,
elektronická odborná učebnice v cizím jazyce, příručka dobré praxe.
Název indikátoru:
Počet podp. osob - pracovníků v dalším vzdělávání
Měrná jednotka:
Počet osob
Plánovaná hodnota:
200,00
Datum plánované hodnoty:
30.06.2015
Komentář:
Celkový počet podpořených osob v dalším vzdělávání, které byly v rámci
projektu podpořeny jako osoby vzděláváné (např. vzdělávání PP k obsluze
strojů a zařízení, které byly zakoupeny v rámci projektu, vzdělávání PP v
metodách a formách práce vedoucích k využití výstupů projektů OP VK,
stáže pedagogických pracovníků SŠ a ZŠ a naopak, vzdělávání PP v
metodách a formách práce vedoucích k využití výstupů projektů OP VK).
Název indikátoru:
Počet podp. osob v poč. vzděl. celk.-dětí,žáků
Měrná jednotka:
Počet osob
Plánovaná hodnota:
11 690,00
Datum plánované hodnoty:
30.06.2015
Komentář:
Celkový počet podpořených osob v počátečním vzdělávání, které získali
jakoukoliv formu podpory v rámci projektu (např. účast ve volnočasovém
kroužku, sdílení učebe/dílen/laboratoří SŠ v rámci povinné výuky ZŠ,
výuka žáků SŠ metodou CLIL).
Název indikátoru:
Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb
Měrná jednotka:
Počet osob
Plánovaná hodnota:
257,00
Datum plánované hodnoty:
30.06.2015
Komentář:
Celkový počet osob, poskytujících vzdělávací služby (např. pedagogové
SŠ a ZŠ, asistenti pedagoga, lektoři).
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 95 z 137
Finální verze (VK-IP)
XIII. Výběrová řízení
Pořadové číslo VŘ:
001
Je VŘ evidováno v ISVZ:
Ne
Název VŘ:
CNC obráběcí stroj
Vyhlašovatel:
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Vyplňované údaje k:
Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:
Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:
Ano
Specifikace druhu zadavatele:
veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:
Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
210 744,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
20.08.2013
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
20.09.2013
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
Výběrové řízení s více dodavateli:
Ne
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 96 z 137
Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:
002
Je VŘ evidováno v ISVZ:
Ne
Název VŘ:
Gravírovací laserový stroj
Vyhlašovatel:
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Vyplňované údaje k:
Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:
Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:
Ano
Specifikace druhu zadavatele:
veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:
Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
289 256,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
20.08.2013
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
20.09.2013
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
Výběrové řízení s více dodavateli:
Ne
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 97 z 137
Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:
003
Je VŘ evidováno v ISVZ:
Ne
Název VŘ:
3D tiskárna
Vyhlašovatel:
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Vyplňované údaje k:
Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:
Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:
Ano
Specifikace druhu zadavatele:
veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:
Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
264 462,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
20.08.2013
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
20.09.2013
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
Výběrové řízení s více dodavateli:
Ne
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 98 z 137
Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:
004
Je VŘ evidováno v ISVZ:
Ne
Název VŘ:
Mechanizační technika
Vyhlašovatel:
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Vyplňované údaje k:
Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:
Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:
Ano
Specifikace druhu zadavatele:
veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:
Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
385 950,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
01.09.2013
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
30.09.2013
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
Výběrové řízení s více dodavateli:
Ne
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 99 z 137
Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:
005
Je VŘ evidováno v ISVZ:
Ne
Název VŘ:
Modernizace odborných učeben a laboratoří na SŠPHZ Uh.
Hradiště
Vyhlašovatel:
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské
Hradiště
Vyplňované údaje k:
Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Podlimitní
Stav VŘ:
Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení (§38)
Vybráno:
Ano
Specifikace druhu zadavatele:
veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:
Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
3 130 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
02.09.2013
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
30.09.2013
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
Výběrové řízení s více dodavateli:
Ne
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 100 z 137
Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:
006
Je VŘ evidováno v ISVZ:
Ne
Název VŘ:
Stavebnice
Vyhlašovatel:
Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské
Meziříčí
Vyplňované údaje k:
Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:
Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:
Ano
Specifikace druhu zadavatele:
veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:
Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
423 140,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
01.09.2013
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
30.09.2013
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
Výběrové řízení s více dodavateli:
Ne
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 101 z 137
Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:
007
Je VŘ evidováno v ISVZ:
Ne
Název VŘ:
Nákup potřebné techniky a vybavení na SŠ-COPT Uherský
Brod v rámci Celokrajského projektu IPo
Vyhlašovatel:
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský
Brod
Vyplňované údaje k:
Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Podlimitní
Stav VŘ:
Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení (§38)
Vybráno:
Ano
Specifikace druhu zadavatele:
veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:
Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
1 061 984,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
01.10.2013
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
01.12.2013
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
Výběrové řízení s více dodavateli:
Ne
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 102 z 137
Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:
008
Je VŘ evidováno v ISVZ:
Ne
Název VŘ:
Měřicí přístroje a měřící technika
Vyhlašovatel:
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov
pod Radhoštěm
Vyplňované údaje k:
Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:
Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:
Ano
Specifikace druhu zadavatele:
veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:
Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
673 467,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
01.10.2013
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
15.11.2013
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
Výběrové řízení s více dodavateli:
Ne
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 103 z 137
Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:
009
Je VŘ evidováno v ISVZ:
Ne
Název VŘ:
Dodávka brzdové stolice, hrotového soustruhu a ručního
hoblíku
Vyhlašovatel:
Střední odborné učiliště Uherský Brod
Vyplňované údaje k:
Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Podlimitní
Stav VŘ:
Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení (§38)
Vybráno:
Ano
Specifikace druhu zadavatele:
veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:
Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
1 670 248,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
01.09.2013
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
30.09.2013
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
Výběrové řízení s více dodavateli:
Ne
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 104 z 137
Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:
010
Je VŘ evidováno v ISVZ:
Ne
Název VŘ:
Dodávka drobného materiálu a spotřebního materiálu
Vyhlašovatel:
Střední odborné učiliště Uherský Brod
Vyplňované údaje k:
Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:
Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:
Ano
Specifikace druhu zadavatele:
veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:
Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
575 950,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
01.09.2013
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
30.09.2013
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
Výběrové řízení s více dodavateli:
Ne
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 105 z 137
Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:
011
Je VŘ evidováno v ISVZ:
Ne
Název VŘ:
Sanace a revitalizace školní zahrady
Vyhlašovatel:
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod
Radhoštěm
Vyplňované údaje k:
Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:
Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:
Ano
Specifikace druhu zadavatele:
veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:
Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
661 157,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.09.2013
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
31.12.2013
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
Výběrové řízení s více dodavateli:
Ne
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 106 z 137
Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:
012
Je VŘ evidováno v ISVZ:
Ne
Název VŘ:
3D STUDIO
Vyhlašovatel:
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem
Vyplňované údaje k:
Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:
Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:
Ano
Specifikace druhu zadavatele:
veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:
Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
533 057,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
20.08.2013
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
20.09.2013
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
Výběrové řízení s více dodavateli:
Ne
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 107 z 137
Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:
013
Je VŘ evidováno v ISVZ:
Ne
Název VŘ:
Nákup pomůcek pro strojírenské obory
Vyhlašovatel:
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín
Vyplňované údaje k:
Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Podlimitní
Stav VŘ:
Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení (§38)
Vybráno:
Ano
Specifikace druhu zadavatele:
veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:
Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
1 443 649,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
01.09.2013
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
30.11.2013
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
Výběrové řízení s více dodavateli:
Ne
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 108 z 137
Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:
014
Je VŘ evidováno v ISVZ:
Ne
Název VŘ:
CNC Obráběcí centrum
Vyhlašovatel:
Střední průmyslová škola Zlín
Vyplňované údaje k:
Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Podlimitní
Stav VŘ:
Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení (§38)
Vybráno:
Ano
Specifikace druhu zadavatele:
veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:
Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
1 033 057,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
01.10.2013
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
30.11.2013
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
Výběrové řízení s více dodavateli:
Ne
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 109 z 137
Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:
015
Je VŘ evidováno v ISVZ:
Ne
Název VŘ:
Robotino + Pneumatika včetně software
Vyhlašovatel:
Střední průmyslová škola Zlín
Vyplňované údaje k:
Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:
Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:
Ano
Specifikace druhu zadavatele:
veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:
Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
545 945,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
01.01.2014
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
28.02.2014
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
Výběrové řízení s více dodavateli:
Ne
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 110 z 137
Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:
016
Je VŘ evidováno v ISVZ:
Ne
Název VŘ:
Pasco
Vyhlašovatel:
Střední průmyslová škola Zlín
Vyplňované údaje k:
Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:
Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:
Ano
Specifikace druhu zadavatele:
veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:
Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
311 892,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
01.12.2013
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
30.01.2014
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
Výběrové řízení s více dodavateli:
Ne
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 111 z 137
Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:
017
Je VŘ evidováno v ISVZ:
Ne
Název VŘ:
Nákup pomůcek pro elektrikáře
Vyhlašovatel:
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín
Vyplňované údaje k:
Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:
Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:
Ano
Specifikace druhu zadavatele:
veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:
Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
216 998,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
01.09.2013
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
30.11.2013
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
Výběrové řízení s více dodavateli:
Ne
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 112 z 137
Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:
018
Je VŘ evidováno v ISVZ:
Ne
Název VŘ:
Zařízení do chemické laboratoře
Vyhlašovatel:
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
Vyplňované údaje k:
Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:
Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:
Ano
Specifikace druhu zadavatele:
veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:
Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
356 290,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
01.11.2013
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
31.12.2013
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
Výběrové řízení s více dodavateli:
Ne
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 113 z 137
Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:
019
Je VŘ evidováno v ISVZ:
Ne
Název VŘ:
Nákup soupravy Mindstorms
Vyhlašovatel:
Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné
přípravy Zlín
Vyplňované údaje k:
Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:
Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:
Ano
Specifikace druhu zadavatele:
veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:
Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
203 306,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
05.09.2013
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
05.10.2013
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
Výběrové řízení s více dodavateli:
Ne
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 114 z 137
Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:
020
Je VŘ evidováno v ISVZ:
Ne
Název VŘ:
Výběrové řízení na nákup CNC
Vyhlašovatel:
Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí
Vyplňované údaje k:
Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:
Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:
Ano
Specifikace druhu zadavatele:
veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:
Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
743 801,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
01.10.2013
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
31.10.2013
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
Výběrové řízení s více dodavateli:
Ne
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 115 z 137
Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:
021
Je VŘ evidováno v ISVZ:
Ne
Název VŘ:
Výběrové řízení na dodávku software (TurboCAD
Professional v19 CZ)
Vyhlašovatel:
Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí
Vyplňované údaje k:
Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:
Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:
Ano
Specifikace druhu zadavatele:
veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:
Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
230 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
01.10.2013
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
31.10.2013
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
Výběrové řízení s více dodavateli:
Ne
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 116 z 137
Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:
022
Je VŘ evidováno v ISVZ:
Ne
Název VŘ:
Nákup strojů a zařízení
Vyhlašovatel:
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
Vyplňované údaje k:
Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Podlimitní
Stav VŘ:
Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení (§38)
Vybráno:
Ano
Specifikace druhu zadavatele:
veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:
Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
2 311 570,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
20.08.2013
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
31.12.2013
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
Výběrové řízení s více dodavateli:
Ne
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 117 z 137
Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:
023
Je VŘ evidováno v ISVZ:
Ne
Název VŘ:
Autobusová doprava žáků
Vyhlašovatel:
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
Vyplňované údaje k:
Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:
Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:
Ano
Specifikace druhu zadavatele:
veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:
Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
264 462,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
20.08.2013
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
30.09.2013
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
Výběrové řízení s více dodavateli:
Ne
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 118 z 137
Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:
024
Je VŘ evidováno v ISVZ:
Ne
Název VŘ:
Elektronový mikroskop
Vyhlašovatel:
Střední průmyslová škola Otrokovice
Vyplňované údaje k:
Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Podlimitní
Stav VŘ:
Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení (§38)
Vybráno:
Ano
Specifikace druhu zadavatele:
veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:
Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
1 487 603,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
01.09.2013
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
31.12.2013
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
Výběrové řízení s více dodavateli:
Ne
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 119 z 137
Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:
025
Je VŘ evidováno v ISVZ:
Ne
Název VŘ:
Ionosep (izotachoforický analyzátor)
Vyhlašovatel:
Střední průmyslová škola Otrokovice
Vyplňované údaje k:
Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:
Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:
Ano
Specifikace druhu zadavatele:
veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:
Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
206 611,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
01.09.2013
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
31.12.2013
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
Výběrové řízení s více dodavateli:
Ne
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 120 z 137
Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:
026
Je VŘ evidováno v ISVZ:
Ne
Název VŘ:
Sada ESL
Vyhlašovatel:
Střední průmyslová škola Otrokovice
Vyplňované údaje k:
Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Podlimitní
Stav VŘ:
Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení (§38)
Vybráno:
Ano
Specifikace druhu zadavatele:
veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:
Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
991 735,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
01.09.2013
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
31.12.2013
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
Výběrové řízení s více dodavateli:
Ne
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 121 z 137
Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:
027
Je VŘ evidováno v ISVZ:
Ne
Název VŘ:
3D kino
Vyhlašovatel:
Střední průmyslová škola Otrokovice
Vyplňované údaje k:
Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:
Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:
Ano
Specifikace druhu zadavatele:
veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:
Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
743 801,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
01.09.2013
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
31.12.2013
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
Výběrové řízení s více dodavateli:
Ne
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 122 z 137
Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:
028
Je VŘ evidováno v ISVZ:
Ne
Název VŘ:
Stavebnice pro sestavení osobního automobilu
Vyhlašovatel:
Střední průmyslová škola Otrokovice
Vyplňované údaje k:
Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:
Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:
Ano
Specifikace druhu zadavatele:
veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:
Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
206 611,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
01.09.2013
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
30.04.2014
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
Výběrové řízení s více dodavateli:
Ne
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 123 z 137
Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:
029
Je VŘ evidováno v ISVZ:
Ne
Název VŘ:
Dodávka měřících zařízení a vybavení laboratoře metrologie
Vyhlašovatel:
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín
Vyplňované údaje k:
Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Podlimitní
Stav VŘ:
Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení (§38)
Vybráno:
Ano
Specifikace druhu zadavatele:
veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:
Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
3 044 836,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
04.09.2013
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
31.10.2013
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
Výběrové řízení s více dodavateli:
Ne
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 124 z 137
Finální verze (VK-IP)
XIV. Publicita
Způsob zajištění publicity:
Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech
dokumentech.
Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Cílem publicity bude informování cílové skupiny projektu a veřejnosti o finanční spoluúčasti Evropské unie, o
Evropském sociálním fondu (ESF) a o Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), a to
prostřednictvím umístění následujících log a odkazů:
1. Evropský emblém: Vlajka EU
2. Odkaz na Evropskou unii: Evropská unie
3. Odkaz na ESF: Logo ESF
4. Odkaz na Řídící orgán OP VK: Logo MŠMT
5. Odkaz na program OP VK: Logo OP VK
6. Odkaz na ZS, příjemce: Logo příjemce
7. Prohlášení zdůrazňující přidanou hodnotu pomoci Společenství: Investice do rozvoje vzdělávání
8. Povinné sdělení: "Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky".
Ty budou umístěny na všech dokumentech a předmětech spojených s projektem.
Publicita projektu bude zajišťována v souladu s Příručkou pro příjemce a Manuálem vizuální identity OP VK.
Zajistí: projektový manažer, administrativní pracovník
Doba trvání: po dobu realizace a udržitelnosti projektu
Způsob zajištění publicity:
Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců
Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Žadatel projektu souhlasí se zveřejněním v seznamu příjemců podpory.
Způsob zajištění publicity:
Uvědomění příjemců pomoci
Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Všichni účastníci projektu budou informováni o obrdžení pomoci a o financování projektu ze zdrojů EU a státního
rozpočtu ČR v rámci realizace projektu prostřednictvím členů realizačního týmu, propagačních letáků, webových
stránek projektu, konferencí apod.
Zajistí: projektový tým
Způsob zajištění publicity:
Zvláštní tiskové a mediální zprávy
Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
TISKOVÉ ZPRÁVY
Umístění: www.kr-zlinsky.cz
Popis: informace o realizaci projektu, jeho cílech a hlavních aktivitách, zapojení cílových skupin, zdrojích
financování, průběhu realizace projektu apod.
Dopad publicity: cílová skupina, veřejnost (odborná i laická)
Zajistí: projektový manažer
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 125 z 137
Finální verze (VK-IP)
Způsob zajištění publicity:
Internetové stránky projektu
Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
INTERNETOVÉ STRÁNKY ZLÍNSKÉHO KRAJE
Umístění: www.kr-zlinsky.cz, odkaz Rozvojové projekty realizované Zlínským krajem
Popis: informace o projektu, jeho aktivitách, zapojení cílových skupin, o finanční spoluúčasti Evropské unie, o
ESF a o OP VK apod.,aktualizace dle potřeby
Dopad publicity: cílová skupina, veřejnost (odborná i laická)
Zajistí: projektový manažer
Informace o projektech budou zevřejněny i na stránkách všech partnerů projektu.
Informace o projektu budou zveřejněny s potřebnými logy a texty dle Příručky pro příjemce a Manuálu vizuální
identity OP VK.
Způsob zajištění publicity:
Propagační předměty
Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY
Popis: propagační předměty (např. propisky, složky, bloky, drobné propagační předměty pro cílovou skupinu)
Na všech propagačních předmětech budou zveřejněna potřebná loga a texty dle Příručky pro příjemce a
Manuálu vizuální identity OP VK.
Dopad publicity: cílová skupina (využitelnost na aktivitách projektu)
Zajistí: projektový manažer
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 126 z 137
Finální verze (VK-IP)
XV. Synergické projekty
XVI. Další projekty v současné době realizované žadatelem/partnerem
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 127 z 137
Finální verze (VK-IP)
XVII. Čestné prohlášení
Jako statutární zástupce subjektu žadatele prohlašuji:
1.
že jsem vázán celým obsahem žádosti;
2.
všechny informace v předložené žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné;
3.
na úhradu způsobilých výdajů projektu nečerpám prostředky z jiných finančních nástrojů ES, národních
programů či programů územních samospráv, s výjimkou příspěvku státního rozpočtu, krajů a obcí, které
přímo souvisejí se spolufinancováním projektu;
4.
že jsem nezamlčel žádné skutečnosti podstatné pro hodnocení své způsobilosti k realizaci projektu;
5.
souhlasím s uchováním dat této žádosti v monitorovacím systému, s uveřejněním této žádosti na webových
stránkách určených MŠMT a s dalším využitím této žádosti MŠMT pro účely publicity a informovanosti,
zpracování analýz implementace programu a jako příklad dobré praxe;
6.
souhlasím s uveřejněním výstupů a výsledků projektu, tam kde je to vhodné, v případě, že tento projekt
bude z programu podpořen;
7.
souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů, které jsem sdělil nebo sdělím MŠMT v žádosti za účelem realizace
projektu. Souhlas uděluji na dobu určitou, a to ode dne podání žádosti, nejdéle však do 31.12.2020.
8.
subjekt, jehož jsem statutárním zástupcem, má zajištěny vlastní prostředky na realizaci projektu (platí
pouze v případě finanční spoluúčasti)
Žadatel
Název subjektu
Zlínský kraj
Statutární zástupce
Mišák Stanislav
Datum
Místo
Podpis, razítko
XVIII. Přílohy projektu
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 128 z 137
Finální verze (VK-IP)
Název přílohy:
Čestné prohlášení partnera s finančním příspěvkem
Číslo přílohy:
1
Požadovaná příloha:
Příloha k žádosti o projekt
Počet listů:
23
Doložena:
Ano
Nerelevantní:
Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal:
[email protected]
Příloha:
Příloha č. 1_Čestné prohlášení partnera s finančním příspěvkem.pdf
Popis:
Název přílohy:
Principy partnerství a prohlášení o partnerství
Číslo přílohy:
2
Požadovaná příloha:
Příloha k žádosti o projekt
Počet listů:
23
Doložena:
Ano
Nerelevantní:
Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal:
[email protected]
Příloha:
Příloha č. 2_Principy partnerství a prohlášení o partnerství.pdf
Popis:
Název přílohy:
Informace o vlastické, resp. ovládací (organizační) struktuře žadatele a osobách
jednajících jeho jménem
Číslo přílohy:
3
Požadovaná příloha:
Příloha k žádosti o projekt
Počet listů:
0
Doložena:
Ne
Nerelevantní:
Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal:
[email protected]
Příloha:
Popis:
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 129 z 137
Finální verze (VK-IP)
Název přílohy:
Profesní životopisy klíčových pracovníků realizačního týmu
Číslo přílohy:
4
Požadovaná příloha:
Příloha k žádosti o projekt
Počet listů:
31
Doložena:
Ano
Nerelevantní:
Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal:
[email protected]
Příloha:
Příloha č. 4_Profesní životopisy klíčových pracovníků realizačního týmu.pdf
Popis:
Název přílohy:
Seznam středních škol a s nimi spolupracujících základních škol
Číslo přílohy:
5
Požadovaná příloha:
Příloha k žádosti o projekt
Počet listů:
3
Doložena:
Ano
Nerelevantní:
Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal:
[email protected]
Příloha:
Příloha č. 5_Seznam středních škol a s nimi spolupracujících základních škol.pdf
Popis:
Název přílohy:
Doklad o právní subjektivitě partnera (výpis z Obchodního rejstříku), pokud má právní
formu akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele.
Číslo přílohy:
6
Požadovaná příloha:
Příloha k žádosti o projekt
Počet listů:
0
Doložena:
Ne
Nerelevantní:
Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal:
[email protected]
Příloha:
Popis:
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 130 z 137
Finální verze (VK-IP)
Název přílohy:
Doklad o právní subjektivitě žadatele
Číslo přílohy:
7
Požadovaná příloha:
Počet listů:
2
Doložena:
Ano
Nerelevantní:
Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal:
[email protected]
Příloha:
Příloha č.7_Doklad o právní subjektivitě - žadatel.pdf
Popis:
Název přílohy:
Pověření oprávněné osoby - žadatel
Číslo přílohy:
8
Požadovaná příloha:
Počet listů:
2
Doložena:
Ano
Nerelevantní:
Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal:
[email protected]
Příloha:
Příloha č. 8_Pověření oprávněné osoby - žadatel.pdf
Popis:
Název přílohy:
Pověření oprávněné osoby - Partner 2
Číslo přílohy:
9
Požadovaná příloha:
Počet listů:
2
Doložena:
Ano
Nerelevantní:
Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal:
[email protected]
Příloha:
Příloha č. 9_Pověření oprávněné osoby - Partner 2.pdf
Popis:
Příloha č. 1 a příloha č. 2 nejsou podepsány statutárním orgánem partnera, ale osobou pověřenou zástupováním
statutárního orgánu v době jeho nepřítomnosti. Z tohoto důvodu je dodáno pověření.
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 131 z 137
Finální verze (VK-IP)
Název přílohy:
Projektový záměr včetně rozpočtu - Partner 1
Číslo přílohy:
10
Požadovaná příloha:
Počet listů:
10
Doložena:
Ano
Nerelevantní:
Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal:
[email protected]
Příloha:
Popis:
Název přílohy:
Projektový záměr včetně rozpočtu - Partner 2
Číslo přílohy:
11
Požadovaná příloha:
Počet listů:
7
Doložena:
Ano
Nerelevantní:
Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal:
[email protected]
Příloha:
Popis:
Název přílohy:
Projektový záměr včetně rozpočtu - Partner 3
Číslo přílohy:
12
Požadovaná příloha:
Počet listů:
8
Doložena:
Ano
Nerelevantní:
Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal:
[email protected]
Příloha:
Popis:
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 132 z 137
Finální verze (VK-IP)
Název přílohy:
Projektový záměr včetně rozpočtu - Partner 4
Číslo přílohy:
13
Požadovaná příloha:
Počet listů:
8
Doložena:
Ano
Nerelevantní:
Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal:
[email protected]
Příloha:
Popis:
Název přílohy:
Projektový záměr včetně rozpočtu - Partner 5
Číslo přílohy:
14
Požadovaná příloha:
Počet listů:
7
Doložena:
Ano
Nerelevantní:
Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal:
[email protected]
Příloha:
Popis:
Název přílohy:
Projektový záměr včetně rozpočtu - Partner 6
Číslo přílohy:
15
Požadovaná příloha:
Počet listů:
11
Doložena:
Ano
Nerelevantní:
Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal:
[email protected]
Příloha:
Popis:
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 133 z 137
Finální verze (VK-IP)
Název přílohy:
Projektový záměr včetně rozpočtu - Partner 7
Číslo přílohy:
16
Požadovaná příloha:
Počet listů:
12
Doložena:
Ano
Nerelevantní:
Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal:
[email protected]
Příloha:
Popis:
Název přílohy:
Projektový záměr včetně rozpočtu - Partner 8
Číslo přílohy:
17
Požadovaná příloha:
Počet listů:
10
Doložena:
Ano
Nerelevantní:
Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal:
[email protected]
Příloha:
Popis:
Název přílohy:
Projektový záměr včetně rozpočtu - Partner 9
Číslo přílohy:
18
Požadovaná příloha:
Počet listů:
8
Doložena:
Ano
Nerelevantní:
Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal:
[email protected]
Příloha:
Popis:
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 134 z 137
Finální verze (VK-IP)
Název přílohy:
Projektový záměr včetně rozpočtu - Partner 10
Číslo přílohy:
19
Požadovaná příloha:
Počet listů:
11
Doložena:
Ano
Nerelevantní:
Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal:
[email protected]
Příloha:
Popis:
Název přílohy:
Projektový záměr včetně rozpočtu - Partner 11
Číslo přílohy:
20
Požadovaná příloha:
Počet listů:
10
Doložena:
Ano
Nerelevantní:
Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal:
[email protected]
Příloha:
Popis:
Název přílohy:
Projektový záměr včetně rozpočtu - Partner 12
Číslo přílohy:
21
Požadovaná příloha:
Počet listů:
7
Doložena:
Ano
Nerelevantní:
Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal:
[email protected]
Příloha:
Popis:
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 135 z 137
Finální verze (VK-IP)
Název přílohy:
Projektový záměr včetně rozpočtu - Partner 13
Číslo přílohy:
22
Požadovaná příloha:
Počet listů:
8
Doložena:
Ano
Nerelevantní:
Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal:
[email protected]
Příloha:
Popis:
Název přílohy:
Projektový záměr včetně rozpočtu - Partner 14
Číslo přílohy:
23
Požadovaná příloha:
Počet listů:
9
Doložena:
Ano
Nerelevantní:
Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal:
[email protected]
Příloha:
Popis:
Název přílohy:
Projektový záměr včetně rozpočtu - Partner 15
Číslo přílohy:
24
Požadovaná příloha:
Počet listů:
7
Doložena:
Ano
Nerelevantní:
Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal:
[email protected]
Příloha:
Popis:
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 136 z 137
Finální verze (VK-IP)
Název přílohy:
Projektový záměr včetně rozpočtu - Partner 16
Číslo přílohy:
25
Požadovaná příloha:
Počet listů:
9
Doložena:
Ano
Nerelevantní:
Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal:
[email protected]
Příloha:
Popis:
Název přílohy:
Rozpočet příjemce (podíl)
Číslo přílohy:
26
Požadovaná příloha:
Počet listů:
2
Doložena:
Ano
Nerelevantní:
Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal:
[email protected]
Příloha:
Popis:
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013
Strana 137 z 137
Finální verze (VK-IP)
Unikátní kód žádosti (hash):
31WLiPØØØ1
NEOTVÍRAT
Název operačního programu:
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy:
44
Název výzvy:
Žádost o finanční podporu z OPVK - IPo - oblast
podpory 1.1
Číslo prioritní osy:
7.1
Název prioritní osy:
Počáteční vzdělávání
Číslo oblasti podpory:
7.1.1
Název oblasti podpory:
Zvyšování kvality ve vzdělávání
Název projektu:
Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro
moderní výuku žáků středních a základních škol ve
Zlínském kraji
Název žadatele:
Zlínský kraj
Adresa žadatele:
třída Tomáše Bati,
76001, Zlín
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 30.04.2013 21:01 Unikátní klíč: 31WLiPØØØ1
vytisknuto dne: 30.04.2013

Podobné dokumenty