ZŠ Huslenky - Základní škola Huslenky

Komentáře

Transkript

ZŠ Huslenky - Základní škola Huslenky
Bezpečná cesta do školy
Vyhodnocení dotazníkového průzkumu
ZŠ Huslenky
Listopad 2008
Obsah:
Identifikační údaje ................................................................................................................... 3
Použité podklady:..................................................................................................................... 3
Úvod........................................................................................................................................... 4
Současný stav ............................................................................................................................ 5
Oblast A –.................................................................................................................................. 9
Oblast B –................................................................................................................................ 14
Oblast C................................................................................................................................... 17
Ostatní ..................................................................................................................................... 19
Železniční přejezdy ................................................................................................................ 22
Trasy používané k cestě do školy .......................................................................................... 23
Služba u přechodu pro chodce u ZŠ Huslenky.................................................................... 25
Dopravní prostředky používané při cestě do školy ............................................................. 25
Vyhodnocení dotazníku ......................................................................................................... 26
Přílohy ..................................................................................................................................... 30
Identifikační údaje
Určeno pro:
Základní škola Huslenky, okres Vsetín
škola prvního stupně
Adresa: Základní škola, Bařiny č.290, 756 02 Huslenky
Telefon kancelář: 571 445 047
Fax: 571 445 047
Zřizovatel: obec Huslenky
IČO: 70918988
DIČ: CZ70918988
Zpracoval:
Bc. Michal Sívek
Huslenky 490
756 02
Použité podklady:
[1] www.mapy.cz
[2] www.izgard.cz
[3] www.huslenky.cz
Úvod
Do rukou se Vám dostává vyhodnocení dotazníkového průzkumu, který byl prováděn
začátkem školního roku 2008/2009 na Základní škole Huslenky. Je zde zaznamenáno
množství různých nebezpečný míst v obci, se kterými se žáci základní školy setkávají při
každodenní cestě do školy a ze školy.
Celá tato akce má samotné žáky hlavně upozornit na místa, na která si mají dávat pozor a má
je přimět nad cestou do školy přemýšlet. Jde tedy o preventivní akci. Výsledky, které jsou
v práci shrnuty, nabádají k všeobecnému zamyšlení a mohou také sloužit pro rozhodování při
případných úpravách dopravního prostředí obce.
Práce dozajista nezaznamenává všechna nebezpečná a nevhodná místa v celé obci, to také
nebylo jejím účelem. Jak již bylo řečeno, má sloužit pro samotné žáky. Toto shrnutí má
omezenou dobu životnosti především z důvodu stálých změn v dopravním prostředí. Zároveň
také musíme brát v úvahu postupnou obměnu žáků na ZŠ. Přesto se může práce stát
materiálem, na kterém se bude dále stavět a bude sloužit i v budoucích letech.
Současný stav
Obec Huslenky leží ve Zlínském kraji v jeho východní části. Má 2108 obyvatel a její rozloha
je 3508 ha. Rozkládá se v údolí Vsetínské Bečvy a v dalších 13 vedlejších údolích, mezi
Vsetínskými vrchy a Javorníky.
Z důvodu své geografické polohy a historického vývoje je převážná část dopravy v obci
směřována na hlavní údolí. Vede zde průtah obcí - pozemní komunikace druhé třídy 487 ze
Vsetína do Velkých Karlovice a regionální železniční dráha číslo 282 ze Vsetína do Velkých
Karlovic.
Směr Velké
Karlovice
Směr Vsetín
Směr Zděchov
Obrázek č. 1: Mapa sledované oblasti [1]
Intenzita dopravy v obci
Nejzatíženější komunikací na katastru obce je silnice II/487. Po ní podle dostupných údajů
Celostátního sčítání intenzity dopravy, který byl prováděn v roce 2005 ŘSD, projede přibližně
4958 vozidel za den (do roku 2005 se dá předpokládat pozvolný nárůst dopravy). Ostatní
pozemní komunikace jsou méně zatížené a to převážně z toho důvodu, že neslouží pro
dálkovou tranzitní dopravu.
Mezi další zatížené komunikace můžeme zařadit silnici v Huslenském údolí, kde je
uskutečňována tranzitní doprava do obce Zděchov a silnici v údolí Kychová. V obou
případech je zde vedeno několik spojů VLAD.
Provoz na regionální dráze 282 ze Vsetína do Velkých Karlovic je střední. Za 24 hodin po
této trati projede celkem 23 osobních vlaků a jeden pár vlaků nákladních (nákladní vlaky jezdí
v dopoledních hodinách).
Obrázek č. 2: Mapa celodenních intenzit dopravy na sledovaném území
(dostupné z www.rsd.cz )
Vyhodnocení
Mapování bylo prováděno na základní škole Huslenky a mohli se do ní zapojit všichni žáci
školy a jejich rodiče. Každému žáku školy byl předán dotazník a spolu s rodiči jej měli
možnost vyplnit.
Celkově bylo rozdáno 104 dotazníků. Z tohoto počtu se vrátilo nazpět 93 a použitelných bylo
83. Návratnost byla tedy vysoká.
Na základě těchto dotazníků byla jako nejnebezpečnější místa vyhodnocena:
Pořadí
Místo
1.
Přechod u ŽŠ
2.
Aut. Zastávka Pod Černým
3.
Aut. Zastávka u ZŠ
4.
5.
6.
Popis problému
Nedávání přednosti 19x, vysoká
rychlost projíždějících automobilů 5x
Chybějící přechod
Úzké chodníky 4x, zastřešení zastávky
9x, blízkost železniční tratě 1x,
Autobusová zastávka Huslenky
Chybějící přechod 7x, chůze po
obecní úřad
vozovce ze zastávky 1x
Zatáčky od obecního úřadu po
Nepřehledná situace a vysoká rychlost
ZŠ
projíždějících automobilů
Přechod u autobusové zastávky
Nedávání přednosti, vysoká rychlost
Huslenky železniční stanice
projíždějících automobilů
Četnost
24x
12x
14x
8x
7x
6x
Nedostatečný rozhled na trať, není
7.
Železniční přejezdy v obci
PZS, blízkost hlavní pozemní
14x
komunikace
Osvětlení zastávek autobusů ,
8.
Veřejné osvětlení
přechodů pro chodce a některých
komunikací
6x
Území obce bylo v práci z důvodu přehlednosti rozděleno na dvě hlavní části a to:
1. Okolí pozemní komunikace II/487 – tady je rozdělení znázorněno na mapce [1].
2. Ostatní – Oblasti jsou rozděleny na jednotlivá údolí.
Okolí pozemní komunikace 487
Oblast A
4.
2.
1.
1. Přechod pro chodce
2. Autobusová zastávka
4. U kostela
Obrázek č. 3: Situační náčrt dolní části Huslenek
1. Přechod pro chodce přes pozemní komunikaci druhé třídy číslo 487
Současné problémy
Nepřehledná situace při větším provozu autobusů v době dopravních špiček (např. v 15 hod.) .
Dále chybí dostatečné osvětlení přechodu. Chodce trápí nedodržování přednosti
projíždějícími automobily. Vysoká rychlost některých projíždějících automobilů.
Navrhované úpravy
Celková rekonstrukce přechodu může vyřešit většinu problémů. Velké omezení při případné
rekonstrukci přechodu je nedostatek prostoru pro rozšíření z důvodu blízké zástavby. Jako
nejlepší se jeví zbudování děleného přechodu pro chodce a umístění bezpečnostního
osvětlení.
2. Autobusová zastávka Huslenky železniční stanice
Současné problémy
Dalo by se říct, že zastávka neodpovídá současnému provozu. Problémy vznikají při zastavení
autobusu na zastávce v obou směrech. Hlavní problém je nepřehledná situace při zastavení
autobusů hlavně v době dopravní špičky. Osobní auta zde často předjíždějí autobusy těsně
před přechodem a podobně. Zastávkový záliv je ve směru do Velkých Karlovic krátký a
neumožňuje zastavení více než jednoho autobusu. Na druhé straně silnice je situace často
komplikována zaparkovanými osobními a nákladními auty, což nutí řidiče autobusu zastavit
v jízdním pruhu. Chybí nástupištní hrany hlavně u strany Restaurace u Pokorných. Na straně
u Restaurace u Pokorných chybí označník a vyvěšené jízdní řády. Na obou stranách není
zastřešení zastávek.
Navrhované úpravy
Vyřešit zmíněné problémy je v převážné většině možné úplnou rekonstrukcí stávající
zastávky. Vhodná by zde byla zálivová zastávka i zastávka v jízdním pruhu (za určitých
podmínek). Limitujícím prvkem je v tomto případě nedostatek místa pro umístění
odpovídající autobusové zastávky. Například u typizované zálivové zastávky je její délka
kolem 50 m.
3. Přístupové cesty na autobusovou zastávku
Současné problémy
Hřebík – Neukončený chodník pro chodce ve směru od zastávky Huslenky žel. st., - chybí
zábradlí. Při přecházení mostu je nutné jít ve vozovce. Při výjezdu na hlavní pozemní
komunikaci nevhodné dopravní značení upravující přednost.
Směr splav – Nutnost jít po hlavní silnici na okraji obce, kde často dochází k překračování
povolené rychlosti.
Směr Uherská – Není vidět značka upozorňující na přechod pro chodce ze směru od
Uherské. Přes železniční přejezd není vybudován chodník, při přecházení kolejí je nutné
vstoupit na vozovku.
Směr pošta – Vpravo za křižovatkou chybí chodník podél hlavní pozemní komunikace.
4. U kostela
Současné problémy
V tomto prostoru není zbudován přechod pro chodce. Dále je zde široká pozemní
komunikace, kterou musí chodci překonávat. Dalším problémem je vysoká rychlost
projíždějících automobilů.
Navrhované úpravy
Ke zlepšení současné situace by bylo vhodné: zbudování předsazeného přechodu pro chodce,
vybudování míst pro podélné parkování u obchodu a provedení celkového zklidnění této části
pozemní komunikace. Zklidňování dopravy je možně několika způsoby. Vhodné příklady z
praxe lze najít v odborné literatuře, např.: Moderní úpravy komunikací ve městech a obcích
(pro zklidňování dopravy, vyšší bezpečnost a estetickou úroveň). CDV – Centrum dopravního
výzkumu ISBN 80-86502-09-0 březen 2005 dotisk jaro 2006
Benzinka - ZŠ
1. Autobusová zastávka
2. Zatáčky
2.
1.
Obrázek č. 4: Náčrtek dolní části Huslenek
1. Autobusová zastávka Huslenky obecní úřad
Současné problémy
Asi největším problémem je chybějící přechod pro chodce. Dále na zastávku ve směru do
Vsetína chybí chodníky a chodci musí jít po okraji vozovky. Zvláště při chůzi ze zastávky je
cesta nepříjemná.
Navrhované úpravy
Zbudování přechodu pro chodce v tomto prostoru. Prodloužení současných chodníků až na
zastávku autobusu ve směru Vsetín. Dále by bylo vhodné posunout zastávku ve směru Velké
Karlovice až za křižovatku.
2. Zatáčky mezi autobusovými zastávkami Huslenky Obec. Úřad a Huslenky
Bařiny škola
Současné problémy
Jedná se o nejproblematičtější místo, které obec rozděluje na dvě části. V tomto úseku se
nachází několik rodinných domů.
Silnice v tomto úseku je značně členitá výškově i směrově. Dochází zde k rychlé jízdě
automobilů. Některé úseky silnice jsou tak úzké, že například nelze předjet cyklistu, aniž by
řidič musel vjet do protisměrného pruhu přes plnou podélnou čáru. Dále jsou na dvou úsecích
umístěna svodidla a případný chodec nemá možnost ustoupit mimo vozovku.
Obrázek č. 5: Zatáčky u ZŠ Huslenky
Řešení situace
V současné době je v přípravě výstavba chodníku podél silnice vpravo ve směru na Velké
Karlovice. Vzdálenost chodníku od okraje pozemní komunikace je 3 metry. Mezi nimi bude
umístěna travnatá plocha. Chodník by měl být 2 metry široký a měl by umožnit bezpečný
pohyb osob.
Oblast B
Základní škola
Obrázek č. 6: Pohled na prostor před ZŠ Huslenky
Obrázek č. 7: Pohled na přechod pro chodce před ZŠ Huslenky
5
2
1
5
4
3
1. Přechod pro chodce
2. Autobusová zastávka
3. Železniční přejezd
4. Nápis na vozovce
5. Chodníky
Obrázek č. 8: Náčrtek oblasti u ZŠ Huslenky
Současné problémy
Silnice II/487
Nejčastěji popisovaným problémem je vysoká rychlost projíždějících automobilů. Dalším
nedostatkem může být umístění nápisu „Pozor děti“ na vozovce za horizontem kopce ve
směru od Vsetína.
Autobusová zastávka Huslenky Bařiny
Jedním z popisovaných problémů jsou úzké chodníky vedoucí kolem školy a k zastávkám.
Autobusová zastávka (strana u kolejí) – hlavním problémem této zastávky je její
bezprostřední blízkost železniční dráhy a potencionální možnost vstupu osob přímo na koleje.
Dalším slabým článkem je nedostatečné vybavení zastávky, která není ani zastřešená.
Přechod pro chodce
Velmi často označované nebezpečné místo. V současné době je problém s přecházením po
dlouhé době částečně vyřešen. Problém může být při přecházení v době, kdy zde není služba.
Problematické je osvětlení přechodu, protože se nachází mezi dvěmi lampami veřejného
osvětlení.
Návrhy řešení
V dané oblasti jsme opět limitováni místem. Z jedné strany je stavba dráhy a z druhé je
budova školy. Tato skutečnost zabraňuje v současné době provádět výraznější úpravy
dopravního prostředí.
Přechod pro chodce
Nejlepší řešení je zbudování děleného přechodu pro chodce. Umístění světelné signalizace
není příliš vhodné. Dále by se mělo na přechod umístit bezpečnostní osvětlení pro zvýšení
viditelnosti osob hlavně v zimním období. Bylo by také vhodné zkvalitnění povrchu chodníků
a jejich případné rozšíření, nebo opatření bezpečnostním zábradlím. Dalším vhodným
opatřením by bylo umístit před přechod brzdné pruhy, které mají za úkol zkracovat brzdnou
dráhu automobilů v případě brždění před přechodem. Navíc nám tyto pruhy zvýrazňují
samotný přechod.
Silnice
Problém s vysokou rychlostí projíždějících automobilů je v současných podmínkách obtížně
řešitelný. Existuje několik možností, jak řidiče přinutit snížit rychlost, ale u všech by bylo
zapotřebí různým způsobem stavebně upravit současnou komunikaci. Z důvodu lepší
viditelnosti by bylo vhodné umístit na vozovku před vrcholem stoupání ještě jeden nápis
„Pozor děti“.
Autobusová zastávka
Pro cestující by bylo vhodné vybudovat na zastávce krytý přístřešek. Dále vhodným
způsobem oddělit prostory pro cestující na autobusové zastávce od prostor dráhy a zamezit
tím přímému vstupu do kolejí. Situace je komplikována hlavně tím, že se prostor zastávky
nachází částečně na pozemku dráhy a v jeho těsné blízkosti.
Oblast C
1. Prostor křižovatky do Kychové a blízké okolí
Obrázek č. 9: Křižovatka do Kychové
Současné problémy
Silnice do Kychové
Největším problémem je blízkost železniční trati a hlavní silnice. Z této skutečnosti vyplývá,
že je zde nedostatečný vyklízecí prostor mezi železničním přejezdem a hlavní silnicí, kdy
musí automobily dávat předost vozidlům na hlavní pozemní komunikaci a jsou v ohrožení
projíždějícím vlakem. Ohrožena jsou především dlouhá vozidla, například autobusy.
Další problém je při výjezdu na hlavní pozemní komunikaci od Kychové. Je zde špatný
rozhled na přijíždějící automobily od Velkých Karlovic. Vrchol blízkého kopce znemožňuje
vidět přijíždějící automobily na větší vzdálenost.
Další nedostatek v tomto místě lze spatřit ve zúžení chodníku přes most, kde chodci musí
téměř vstoupit na vozovku.
Chybí také chodník do Kychové v nepřehledných zatáčkách a nejsou zde zbudovány
přechody pro chodce přes hlavní silnici.
Podobná situace je u silnice do Malé Kychové. Tady má také vést plánovaná cyklostezka a
opět je zde špatný rozhled na hlavní silnici od Velkých Karlovic.
Příjezdová silnice na nádraží je v půlce kopce a je zde špatný rozhled na přijíždějící auta od
Vsetína.
Návrhy řešení
Řešení této situace je opět velice problematické. Jako v předešlých případech jsme limitováni
prostorem, finančními prostředky na úpravy a vlastnickými vztahy. Při použití výrazných
stavebních úprav lze problémy odstranit. Jedním ze schůdných řešení je vybudování přechodu
pro chodce na vrcholu kopce s příslušným dopravním značením a možností nápisů na vozovce
upozorňující na přechod. Na tento přechod je vhodné směrovat všechny chodce přecházející
v tomto prostoru (například: od železniční stanice, od Kychové). Tento prostor je také vhodný
pro vybudování přejezdu u plánované cyklostezky.
2. Pod Černým
Obrázek č. 10: Autobusová zastávka Pod Černým
Současné problémy
Chybí přechod pro chodce mezi autobusovými zastávkami. Problematické je přecházení
komunikace v době dopravních špiček. Chybějící chodník ve směru k začátku obce, nutnost
jít po frekventované komunikaci, kde řidiči nedodržují nejvyšší povolenou rychlost.
Navrhované úpravy
Nejlépe zbudovat dělený přechod. Omezení rychlosti projíždějících automobilů je možné opět
pomocí některých stavebních úprav určených ke zklidnění dopravy.
Ostatní
Oblast Uherská
1. Autobusová zastávka Huslenky rozcestí
Značná frekvence projíždějících aut v dopravní špičce, nemožnost přejít vozovku. Nejsou
zbudovány chodníky k zastávce ze všech směrů a chodci jsou nuceni chodit po vozovce.
Oblast Hrachoveček
Za nebezpečné místo je považována večerní cesta lesem na Žárec, kde není zbudováno
osvětlení.
Oblast Zbeličné
Současné problémy
Nejčastějším označovaným místem byla nebezpečná zatáčka „U Šimčíků“, dále nepřehledný
železniční přejezd a špatný stav povrchu pozemní komunikace. Dále je zde provoz velkých
automobilů ze zemědělské farmy, které často jezdí po úzké komunikaci.
Obrázek č. 11: Zatáčka „U Šimčíků“
Návrhy řešení
Řešení zmíněných problémů je možné pomocí několika stavebních úprav, které jsou však
finančně náročné. Například zbudování chodníků, výstavba nové komunikace k zemědělské
farmě atd. Okamžitě lze situaci řešit tím, že pro chůzi do školy využijeme jinou trasu. Ze
zatáčky „U Šimčíků“ odbočíme vpravo na Obecnici, dostaneme se na druhý železniční
přejezd u školy a vyhneme se tak nepřehledné zatáčce i železničnímu přejezdu do Zbeličného.
Dalším řešením by bylo udělat z dané oblasti zónu s omezením rychlosti a umístit zde
dopravní značku IP 25a a IP25b. Po umístění tohoto značení může být problém
s dodržováním předpisů.
Oblast Obecnice
Obrázek č. 12: Železniční přejezd u školky
Současné problémy
Jako problematické bylo označeno osvětlení silnice a úzká pozemní komunikace. Chybí
přechod pro chodce u železničního přejezdu ke školce. V dotaznících byl zmiňován problém
s průjezdem automobilů po silnici u školky na Obecnici.
Návrhy řešení
Dosadit lampy veřejného osvětlení. Umístit značku upozorňující na slepou pozemní
komunikaci při vjezdu od školky, nebo umístit dopravní značky Obytná zóna.
Oblast Kychová
Problematické jsou zatáčky na začátku údolí. Žáci, kteří čekají na autobus na autobusové
zastávce Hluboček musejí stát na vozovce, kde bývá po ránu provoz. Autobusová zastávka
U zámečku není osvětlená. Navrhovaný byl také chodník od hlavní silnice směrem do údolí.
Oblast Černé
Nedostatečné veřejné osvětlení v některých částech.
Oblast Bratřejůvka
Nebezpečný pes v údolí Bratřejůvky. Dále bylo upozorněno na tzv. Lanový most na Bařinách,
který je nebezpečný při velké vodě. Musí se také dávat pozor na kola jezdící za Bečvou po
plánované cyklostezce, není zde usměrněn provoz cyklistů a chodců.
Oblast Losový
Není vybudovaný chodník.
Oblast Dinotice
Zde je problém na konečné autobusu při přecházení místní komunikace. Místo je sice málo
frekventované, ale je zde nepřehledná křižovatka.
Závěr
Z provedeného průzkumu je dobře patrné, že nejčastěji označovaná problematická místa
můžeme hledat podél hlavní silnice. Není to ničím překvapujícím a všichni občané obce toto
jistě dobře vědí. Na tato místa by bylo vhodné se v budoucnu zaměřit a pokusit se je odstranit.
Každé nebezpečné místo je třeba řešit jiným způsobem. Někde je zapotřebí pouze malých
úprav, ale ve většině případů jsou potřebné rozsáhlé změny. Je třeba si uvědomit, že všechno
nejde předělat najednou a to i kdyby člověk měl sebevětší snahu. Při různých úpravách
dopravního prostředí se střetávají různé subjekty, různé požadavky a různé úhly pohledu.
Když do toho například započítáme ještě různé vlastnické vztahy a financování, často se ze
zprvu jasných projektů stávají projekty neřešitelné, které uváznou na mrtvém bodě. Uvedené
návrhy jsou jenom ideovým řešením, které nebere na vědomí již zmíněné problémy.
Železniční přejezdy
Celkově je v obci zbudováno 14 přejezdů. Z nich je pět vybaveno světelnou signalizací.
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kilometrická
poloha
9,158
9,750
9,868
9,937
9,920
10,107
10,499
11,250
11,330
Místí učení
Pořadí
kříže Hřebík splav
PZZ Hřebík Darebňa
PZZ Uherská
kříže Zastávka ČD
Huslenky z.
kříže Hřiště
Kříže Hrachoveček
kříže Zbeličné
kříže Obecnice
9.
10.
11.
15.
12.
13.
14.
Kilometrická
Místní určení
poloha
11,798
kříže Obchod
11,958
PZZ Kychová
11,988
PZZ Malá Kychová
12,170
Huslenky zastávka z.
12,317
zrušený
12,568
kříže V kopci
12,849
PZZ Černé
13,031
kříže K Halenkovu
Obrázek č. 13: Mapa přejezdů v obci [1]
V dotaznících se nejčastěji vyskytovaly přejezdy u školy:
Přejezd v km 11,250 – směr Zbeličné – Označen celkově 7x
Přejezd v km 11,330 – směr Obecnice – Označen celkově 6x
Ve většině případů byly označovány jako nebezpečné a byla požadována světelná signalizace.
Uváděnými problémy byly: špatné rozhledové poměry, vlak nedává návěst „Pozor“ před
železničním přejezdem, střetnutí na přejezdech. Na přejezdu u obecního úřadu bylo
upozorňováno na špatný rozhled.
Trasy používané k cestě do školy
ZŠ Huslenky
Obrázek č. 14: Mapa hlavních pěších tras používaných při cestě do školy [1]
Jedná se o trasy používané pro příchod rovnou do školy a trasy používané pro příchod na
zastávky autobusů.
Trasa Huslenky Darebňa – Základní škola
Z důvodu chybějícího chodníku v zatáčkách, nebo vhodné komunikace u starého hřiště je
obec prakticky rozdělena na dvě části. Z tohoto důvodu používají žáci bydlící v blízkosti
obecního úřadu při cestě do školy autobusy, místo toho aby šli pěšky nebo jeli na kole.
Dochází tím ke zbytečným nákladům na dojíždění do školy a k časovým ztrátám samotných
žáků. Samozřejmě záleží na věku žáků a na jejich vzdálenosti od školy, na počasí atd. Pro
vzdálenosti do 2 km od školy by neměl být problém denně do školy docházet pěšky.
Názorný příklad:
Huslenky 490 – ZŠ Huslenky.
Jízda autobusem: Z domu na zastávku k Pokorným i k Obecnímu úřadu je to přibližně tři až
čtyři minuty chůze. Doba čekání je 3 - 5 minut. Doba jízdy je dvě minuty. Dohromady tedy
něco kolem 8 až 11 minut.
Chůze pěšky: Z domu na zastávku je to opět 3 – 4 minuty chůze. Z autobusové zastávky u
obecního úřadu je to do školy přibližně 9 – 10 minut chůze. Dohromady tedy něco mezi 12 –
14 minutami a to bez nároků na jízdné a bez ohledu na odjezdy autobusů.
Jízda na kole: Z domu k Základní škole je to pomalou jízdou přibližně 8 – 9 minut.
Trasa Kychová – Základní škola
Z Kychové je používána Obecnice. Z tohoto úseku se stává důležitá trasa pro žáky jednak
z Kychové a také z této části obce. Při budování obecní cyklostezky je důležité zajistit
bezpečný pohyb chodců, aby nebyli ohrožováni jednak pojíždějícími automobily a také
cyklisty.
Trasa Pod černým – ZŠ Huslenky
V tomto úseku je využíván chodník podél hlavní silnice. Jediné nepříznivé místo této trasy je
most přes Kychovský potok, kde dochází ke zúžení chodníku.
Rozvoj cyklistické dopravy na základní škole
Plánované cyklostezky v obci jsou:
Cyklostezka Bečva: Má velký význam pro rozvoj cyklistické dopravy v celé části území od
Vsetína po Velké Karlovice. Jedná se o společný projekt měst a obcí
Obecní cyklostezka: Má za úkol kvalitním a bezpečným způsobem propojit obec.
Obrázek č. 15: Vyznačení tras plánovaných cyklostezek [1]
Po dostavění obou cyklostezek budou moci žáci pro cestu do školy ve větší míře používat
jízdní kola. Při větším využití cyklistické dopravy v obci bude také zapotřebí vybudovat místa
pro odkládání kol na všech důležitých místech. Bude potřeba počítat s rozšířením úschovy kol
u samotné základní školy, které musí být kapacitní a bezpečné.
Služba u přechodu pro chodce u ZŠ Huslenky.
Vedení školy se problematikou bezpečnosti žáků při cestě do školy dlouhodobě zabývá a
snaží se neustále přispívat ke zvyšování jejich bezpečnosti. Služba byla zřízena na začátku
školního roku 2008/2009 a má na starost převádět žáky základní školy přes přechod pro
chodce.
Je nutno podotknout, že do jejího zřízení byly na přechodu pro chodce přítomni pedagogičtí
pracovníci školy, kteří tak zajišťovali bezpečné přecházení žáků nad rámec svých povinností.
Zřízení služby na přechodu pro chodce bylo výsledkem dlouhodobé snahy základní školy a
obecního úřadu na zlepšení nepříliš dobré situace na tomto místě. Velký problém při samotné
realizaci představovalo sehnání ochotných občanů, kteří by tuto službu provozovali. Toto se
ukázalo jako hlavní problém, který může v budoucnu ohrozit tuto službu. Určitě je zapotřebí
pracovníkům věnovat dostatečnou pozornost.
Službu v dotaznících pozitivně ocenili i samotní rodiče. Nechyběly pochvaly a díky za
převádění. Služba byla rodiči oceněna celkem 18x.
Dopravní prostředky používané při cestě do školy
K cestě do školy žáci používají: Autobus, auto, nebo chodí pěšky. Na kole jezdí jen několik
žáků a to ještě nepravidelně.
Druh popravy
Tam
Zpět
Auto
10
8
Autobus
51
48
Pěšky
18
23
60
51
50
48
40
30
20
18
10
10
23
8
0
Auto
Autobus
Pěšky
Tam
Zpět
Vyhodnocení dotazníku
Otázky
1.
Obáváte se o svou dceru nebo syna při každodenní cestě do školy?
Počet kladných odpovědí byl 66 a záporných 17.
Odpověď ne: často uváděna z toho důvodu, že žáci docházejí do školy jen krátkou trasu bez
nebezpečných úseků, nebo denně jezdí do školy autem.
1. Graf
20%
ANO
NE
80%
2.
Vozíte občas svou dceru nebo syna do školy autem?
Počet kladných odpovědí byl 51 a záporných 32.
Velká část žáků jezdí občas do školy automobilem. Ti, co nejezdí automobilem, bydlí ve
většině případů blízko školy. (15 žáků).
2. Graf
39%
ANO
NE
61%
3.
Jste spokojeni s parkováním u školy?
Počet kladných odpovědí byl 46 a záporných 32
Počet spokojených i nespokojených je přibližně stejný. Velká část se ale shoduje na tom že
došlo ke zlepšení po úpravě na začátku roku. Je třeba zmínit, že v okolí nejsou vhodné
lokality na zbudování parkoviště a že náklady na zbudování nových parkovacích ploch jsou
vysoké. V ideálním případě by u školy muselo být vybudováno na každé straně silnice
několik parkovacích míst pro krátkodobé parkování (s omezením například 5 minut).
3. Graf
47%
ANO
NE
53%
4.
Jezdí Vaše dcera nebo syn příležitostně do školy na kole?
Tato otázky byla určena především pro zjištění současného využití cyklistické dopravy mezi
žáky vyšších tříd. V současné době je cyklistická doprava do školy nevyužívaná. Někteří
rodiče zakazují jízdu do školy na kole z důvodu bezpečnosti.
4. Graf
9%
ANO
NE
91%
5.
Chtěli by jste, aby Vaše dcera nebo syn do školy pravidelně chodili pěšky, nebo jezdili na
kole, když by to bylo bezpečné?
Velká část rodičů by uvítala, aby jejich děti mohly jezdit do školy na kole, nebo chodily
pěšky. Celkově bylo pro 55 a proti 28 respondentů. Záporně na otázku odpověděli rodiče
bydlící daleko od školy, nebo například tací, kteří si myslí, že je na děti těžká taška s věcmi do
školy.
5. Graf
34%
ANO
NE
66%
6.
Myslíte si, že je výstavba stezky pro cyklisty v obci potřebná?
Jak se zdá, většina rodičů se domnívá, že výstavba cyklostezky je v obci potřebná. Pro se
vyslovilo 76. Šest respondentů odpovědělo, že ne, ale u některých to bylo z toho důvodu, že
by radši uvítali výstavbu chodníku v zatáčkách, který považují za potřebnější.
6. Graf
7%
ANO
NE
93%
7.
Považujete dopravní výchovu ve škole za přínosnou?
Z průzkumu vyplývá, že většina rodičů považuje dopravní výchovu za přínosnou. Dopravní
výchova je v současné době na škole na dobré úrovni.
7. Graf
1,2%
ANO
NE
98,8
%
Závěr
Co tedy můžeme udělat pro to aby cesta do školy byla bezpečnější? Jednoznačně je potřeba
dbát o prevenci a to na všech stranách. Především v rodinách je prevence a dopravní výchova
důležitá a nelze ji ničím jiným nahradit. Rodiče by měli být svým dětem názorným příkladem
jak se mají chovat v dopravním prostředí, s dětmi na toto téma mluvit a učit je, jak se mají
v různých situacích správně chovat. Takto získané poznatky si potom ponesou děti celým
svým životem. Nelze se spoléhat na to, že je to někdo jiný naučí, nebo říkat, že se jich to
netýká. Malý školák není zmenšený dospělý, vidí svět jinak a jinak jej i chápe.
Samotná škola je také důležitá a i tady je třeba se žákům dostatečně věnovat. Společnou
snahou rodiny, školy a také obce je možné přispět k bezpečnějšímu a zdravějšímu prostředí
pro samotné žáky, ale i pro všechny ostatní občany obce. Tato problematika je ale velmi
široká a na několika málo řádcích nelze všechno vystihnout a objasnit. Pokud by někdo měl
zájem o podobnější informace, je možné vyhledat různou odbornou literaturu. Odkazy na
některé uvádím dále.
Na závěr bych chtěl všem, kteří se zúčastnili tohoto dotazníkového průzkumu, velice
poděkovat za spolupráci. Bez Vaší ochoty a postřehů by nebylo možné tuto práci uskutečnit.
Odkazy na stránky věnované bezpečnosti dopravy a bezpečné cestě do školy
1.
2.
3.
4.
http://www.cdv.cz/text/oblasti/bsp/projekty-domaci/bcds.htm
http://www.nadacepartnerstvi.cz/p-12833&exp=male15
http://www.env.cz/AIS/web-edba.nsf/$pid/mzpevfgov4g0/$file/Deti1-2006.pdf
http://www.ibesip.cz/
Přílohy
Příloha č. 1: Dotazník, který byl rozdán na základní škole
Vážení rodiče,
do rukou se Vám dostává dotazník, který by měl sloužit ke zmapování cesty Vašich dětí do školy a ze školy.
Toto mapování je součástí projektu „Bezpečná cesta do školy“. Hlavním cílem projektu je naučit děti, jak se mají
v dopravním prostředí správně chovat, na co si mají dát pozor atd. Jde tedy o rozsáhlou přípravu, která má
převážně preventivní a výchovný charakter. Takto získané zkušenosti by měly v pozdějších letech uplatnit ve
svém dalším životě.
Dotazník je založen na hodnocení jak rodiči, tak i samotnými dětmi. Cílem tohoto dotazníku je nalezení
nebezpečných míst v dopravním prostředí, se kterými se děti denně setkávají cestou do školy. Hodnocení má
sloužit k nalezení těchto míst, jejich popsání a zamyšlení se nad nimi společně s dětmi. Ty si bohužel ne vždy
plně uvědomují, co je při cestě do školy může čekat, nebo to ani vůbec netuší.
Po odevzdání tohoto dotazníku budou poznatky z něj dále využívány a na základě takto získaných podkladů
bude vytvořena malá dopravní studie, ve které budou dotazníky také vyhodnoceny. Takto vytvořená studie poté
ukáže na nejkritičtější místa v obci, se kterými se děti setkávají, a bude veřejně k dispozici.
Pevně věřím, že každý z Vás nalezne alespoň trochu volného času a se svými dětmi se tomuto tématu bude
věnovat a přispěje tak k jejich větší bezpečnosti.
S pozdravem Michal Sívek
Pokyny k vyplnění mapky a dotazníku
A. Co dotazník obsahuje:
− Mapu, kde je vyznačeno místo bydliště a místo školy. (Do mapky je možno jakkoliv čitelně zapisovat
poznámky, zakreslovat cestu aj.)
− Prostor pro psaní poznámek. (Poznámky je možné psát na veškeré volné místo ze všech stran dokumentů,
v případě nedostatku místa můžete přiložit volný list. Rozsah poznámek je zcela libovolný a může se
pohybovat od několika hesel až po několik stránek textu.)
− Jednoduchý dotazník.
1
B. Jak postupovat při vyplnění:
Začněte s vyplňováním přiložené mapky. Do ní uveďte a čitelně zakreslete, jakou cestou se Vaše dcera
nebo syn dostávají do školy (zakreslit cestu nejlépe barevně, uvést cestu tam a zpět pokud není shodná)
K jednotlivým částem cesty doplňte, jaký druh dopravy v daném úseku používají (to je: chůze, kolo,
autobus, vlak, auto).
Autobus
Bydliště
Chůze
Obr.1 Příklad vyplnění [2]
2
3
Do mapky čitelným způsobem zakreslete, kde jsou podle Vašeho mínění nejnebezpečnější místa z celé trasy
a připojte krátký popisek proč tato místa považujete za nebezpečná (např: chybí přechod pro chodce,
vysoká rychlost projíždějících automobilů, není vybudovaný chodník atd.).
Do místa pro poznámky alespoň jedno Vámi navrhnuté nebezpečné místo zhodnoťte , rozepište proč místo
považujete za nebezpečné a navrhněte, jak by se daný problém dal řešit.
4
Napište krátce, jak Vaše dcera nebo syn popisují cestu do školy, která místa považují za
nebezpečná, čeho se při cestě do školy bojí a jak by problémy řešili.
5
6
Vyplňte dotazník.
Spolu s dětmi nyní proberte jednotlivá nebezpečná místa a upozorněte je, na co si mají dávat pozor.
Zdroj: [2]
Směr
Velké Karlovice
Základní škola
Směr
Vsetín
Poznámky:
Dotazník
ANO
NE
8.
Obáváte se o svou dceru nebo syna při každodenní cestě do školy?
9.
Vozíte občas svou dceru nebo syna do školy autem?
ANO
NE
10. Jste spokojeni s parkováním u školy?
ANO
NE
11. Jezdí Vaše dcera nebo syn příležitostně do škol na kole?
ANO
NE
12. Chtěli by jste, aby Vaše dcera nebo syn do školy pravidelně chodili pěšky, nebo jezdili na
kole, když by to bylo bezpečné?
ANO
NE
13. Myslíte si, že je výstavba stezky pro cyklisty v obci potřebná?
ANO
NE
14. Považujete dopravní výchovu ve škole za přínosnou?
ANO
NE
Připomínky, návrhy atd.
Příloha č. 2: Příklad vyplněného dotazníku
Příloha č. 3: Autobusová zastávka u školy

Podobné dokumenty