Spravodaj Klubu chovateľov farbiarov

Komentáře

Transkript

Spravodaj Klubu chovateľov farbiarov
Spravodaj
Klubu chovateľov farbiarov
Zeitschrift des Schweisshundezüchterklubs
XXXIX
Ročník: Jahrgang: Rok 2006
Spravodaj vychádza pre vnútornú potrebu klubu. Vydáva ho KCHF pri
ÚR SPZ. Rediguje: Ing. Ladislav DRUSKA. Zadané do tlače v marci
2006. Náklad: 1150 výtlačkov.
Sadzba: APRILLA s.r.o., Hlavná 40, Košice
Tlač: MULTIPRINT, s.r.o., Bauerova 20, 040 11 Košice
Foto obálka: Úspešná dohľadáva BF ELA z Podbrezovej
s vodičom L. Kardhordom.
OBSAH – INHALTSVERZEICHNIS
Adresár funkcionárov............................................................................................................4
Vorstand des KCHF-s
Pozvanie na XI. ročník MFK .................................................................................................6
Einladung zu dem XI. Jahrestag der FKM-s
Slovo na úvod.......................................................................................................................7
Einleitungswort
Správa o činnosti výboru v r. 2005........................................................................................8
Bericht der Kommiteeaktivitäten im Jahre 2005
Chýrnik sa zrodil pred 40. rokmi...........................................................................................9
Jahresberichtheft „Chyrnik“ erschien schon vor 40. Jahren
Chovateľský rok 2005..........................................................................................................12
Zuchtjahr 2005
Prehľad o párení a plodnosti chovných psov v roku 2005...................................................16
Paarungs- und Befruchtungsübersicht der Zuchthunde im Jahre 2005
Klubová výstava 2005.........................................................................................................17
Klubausstellung der Schweisshunde
Chovné zvody v roku 2005.................................................................................................22
Zuchtschauen im Jahre 2005
Organizácia chovných zvo­dov v roku 2006........................................................................27
Zuchtschauenveranstaltung im Jahre 2006
Zoznam chovných súk pre r. 2006......................................................................................28
Zuchthündinenliste für das Jahr 2006
Zoznam chovných psov pre r. 2006....................................................................................36
Zuchtrüdenliste für das Jahr 2006
Plemenná kniha KCHF za rok 2005.....................................................................................40
KCHF-Zuchtbuch im Jahr 2005
Podmienky chovnosti pre plemená BF a HF........................................................................47
Zuchtbedingungen für die Rasse des bayerischen und hannoverschen Schweisshundes
Organizačné zabezpečenie zisťovania DBK........................................................................48
Gewährleistung der Dysplasieuntersuchung
Určené pracoviská pre RTG DBK........................................................................................50
RTG-, HD-Arbeitsplätze
Výsledky vyšetrenia DBK v roku 2005.................................................................................52
Ergebnisse der Gelenkdysplasieuntersuchung im Jahr 2005
Prieskumný dotazník pre chovateľov psov s epilepsiou.......................................................54
Fragebogen für Züchter, derer Hunde unter Epilepsie leiden
Výcvikový rok 2005............................................................................................................56
Abrichtungsjahr 2005
Prehľad IHFza rok 2004......................................................................................................61
Hauptprüfungenübersicht für das Jahr 2004
Prehľad PF za rok 2005.......................................................................................................65
Vorprüfungenübersicht für das Jahr 2005
Skúšky podľa chovných staníc.............................................................................................67
Prüfungen je nach dem Zuchtzwinger
Presun psov za hranice po 1.10.2004.................................................................................70
Hundetransporte ins Ausland nach dem 1.10.2004
XXVII. ročník skúšok farbiarov Slovenska............................................................................71
XXVII. Jahrestag der Schweisshundeprüfungen in der Slovakei
Z regionálnych skúšok farbiarov . .......................................................................................77
Regionale Schweisshundeprüfungen
Účasť KCHF na medzinárodných dohľadávkach ISHV.........................................................88
Teilnahme an den internationalen ISHV-Nachsuchen
Vyhodnotenie dohľadávok farbiarov na Slovensku za rok 2005..........................................98
Nachsucheauswertungen in der Slowakei im Jahre 2005
Správa o hospodárení Klubu v roku 2005..........................................................................104
Mitteilungen des Schatzmeisters
Dobrovoľní darcovia.................................................................................................. 108
Freiwillige Spender
Z histórie........................................................................................................................... 110
Aus der Geschichte
Jubilanti v roku 2006................................................................................................. 117
Jubilanten im Jahre 2006
Odišiel z našich radov............................................................................................... 124
Er ist aus unseren Reihen weggegangen
Čestné členstvo a zaslúžilý vodič farbiara.........................................................................126
Ehrenmitgliedschaft und verdienter Schweisshundefűhrer
Aktivisti klubu hlásia.........................................................................................................127
Die Clubaktivisten melden
Výkaz členov KCHF..........................................................................................................130
Statistischer Nachweiss der KCHF-Mitglieder
Vyškrtnutí členovia............................................................................................................153
Weggestrichene Mitglieder
Doporučený zoznam rozhodcov pre PF a IHF na rok 2005...............................................155
Empfohlene Richterliste für Vor- und Hauptprüfungen im Jahr 2005
Plán kynologických podujatí na rok 2006.........................................................................158
Klubveranstaltungen im Jahre 2006
Ì
Ì
Ì
Ì
Ì
Adresár výboru
chovateľského klubu
Čestný predseda
Ehrenvorsitzender
Ing. Branislav Baka
Miškovecká 15, 040 11 Košice
Tel.: 055/646 08 33
Mobil: 0904 555 021
Predseda
1. Vorsitzender Ing. Karol Chvála
976 64 Beňuš 501
Tel.:
048/619 84 68 – byt
Mobil: 0907 819 476
E-mail: [email protected]
Podpredseda
2. Vorsitzender Ing. Peter Grellneth
034 91 Ľubochňa 189
Tel.: 044/439 11 77 – byt
Mobil: 0903 572 889
Tajomník
Schriftführer Ladislav Kardhordó
štvrť V. Šupku 44/4, 976 81 Podbrezová
Mobil: 0903 625 870
Ekonóm Schatzmeister
Ing. Ladislav Druska
Tyršovo nábrežie 10, 040 01 Košice
Tel./Fax: 055/63 396 47 – byt
055/726 02 24 – pr.
Mobil: 0903 628 768
E-mail: [email protected]
Poradca chovu Zuchtwart Matrikár
Matrikführer
MVDr. Tibor Želtvay
Orgovánová č. 3, 040 11 Košice
Tel./Fax: 051/772 56 77 – prac.
Mobil: 0905 825 179
Viera Močková
Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
Tel.: 02/52 62 33 55 – prac.
Výcvikár Abrichter
Martin Lipták
Gašpara Haina 42, 054 01 Levoča
Tel.
053/451 48 35 – byt
Mobil: 0903 958 701
E-mail: [email protected]
Styk s aktivistami Leiter der Aktivisten Ing. Ľudovít Pitoňák
032 33 Kráľová Lehota 252
Tel.: 044/522 43 14 – byt
Mobil: 0918 335 434
Kronikár Chronist
Rajmund Rapaič
Legionárska 45, 911 01 Trenčín
Tel.:
032/658 34 86 – prac.
Mobil: 0905 284 090
*****
Náhradní členovia
Ersatzmittglieder Ján Urban
Fatranská 51, 038 52 Sučany
Tel.: 044/429 06 08 – byt
Mobil: 0908 229 946
Ing. Stanislav Kubanda
Hviezdoslavova 104
976 67 Závadka nad Hronom
Tel.:
048/618 35 62 – byt
048/618 32 85 – prac.
Mobil: 0903 529 483
*****
Predseda KRK Ing. Ivan Horňáček
Kontrolkomission Mlynská 8, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Tel.:
038/760 90 16 – byt
038/760 17 33 – prac.
Mobil: 0908 210 480
Ì
Ì
Ì
Ì
Ì
P O Z VA N I E
na
XI. ročník
Memoriálu Fridricha Konráda
– medzinárodné skúšky farbiarov
za účasti členov ISHV s udeľovaním titulov
Víťaz Slovenska 2006 CACIT – CACT
Termín: 26. až 29. októbra 2006
Miesto: Rekreačné stredisko Bojnice-Hlboké, okr. Prievidza
Centrum: hotel Hlboké (cca 4 km od Bojnického zámku na Nitrianske Rudno)
Spoluorganizátori:
LESY Slovenskej republiky, š.p. Bynská Bystrica, OLZ Prievidza,
Okresná organi­zácia SPZ Prievidza
s Poľovníckymi združeniami a spoločnosťami
Ubytovanie: hotel Hlboké
Objednať si ho môžene na: tel./fax: 055/633 96 47
mobil: 0903 628 768
e-mail: [email protected]
Cena ubytovania s polpenziou (raňajky + večera): 450,– Sk/osoba/deň
Príchod: účastníkov je v stredu 25.10.2006 do 1800 hod.
Slávnostné otvorenie: štvrtok 26.10.2006 o 800 hod.
Ukončenie: 29.10.2006
Poznámka: Dňa 28. 10.2006 o 900 hod. sa uskutoční
výber do chovu – bonitácia
Slovo na úvod
Vstúpili sme do posledného roku súčasného funkčného obdobia
a je čas pripraviť sa na bilanciu práce,ktorú sme za tento čas
vykonali. Prečo prakticky rok pred jeho ukončením prichádzam
s touto témou? Systém spádových schôdzí nie všade splnil svoje
poslanie,predovšetkým čo sa týka účasti a tým prakticky aj voľby
delegátov na konferenciu klubu. Sú oblasti kde aj pri menšom
počte členov klubová činnosť je na vysokej úrovni a tam, kde by
sme očakávali lepšie výsledky tieto chýbajú. Čiže na konferencii
klubu by sa mali zúčastniť členovia ktorí majú o dianie v klube
záujem a prakticky sa s nimi stretávame pri všetkých akciách.
Navrhujeme teda, aby sa na konferencii zúčastnili členovia
klubu, ktorí o jednanie budú mať záujem a budú súčasne delegátmi, bez ohľadu na zastúpenie z jednotlivých spádových oblastí.
Prakticky si to predstavujeme tak, že Klubový spravodaj v roku
2007 by bol vydaný v priebehu februára s tým, že v ňom bude
uverejnená správa o činnosti za uplynulé funkčné obdobie, aby
sa každý člen klubu s ňou oboznámil. Taktiež tam bude návratka s dátumom a miestom konania konferencie, ktorou záujemci
potvrdia svoju účasť na jednaní konferencie.
Pochopiteľne týmto nemienime obmedzovať stretnutia v jednotlivých oblastiach, práve naopak a veľmi radi privítame hodnotiace správy. Taktiež Vaše názory na takúto možnosť účasti na
konferencii klubu. V priebehu roka pri klubovej výstave,chovných
zvodoch, na skúškach, ako i pri XI. ročníku MFK bude dostatok
možností pohovoriť si o tomto návrhu. Písomné správy o činnosti
v oblastiach ako aj Vaše pripomienky je potrebné zaslať do konca
roka na adresu predsedu klubu.
Ďakujem Vám za porozumenie a teším sa na stretnutia v tom­
to roku.
Ing. Karol Chvála
predseda KCHF
Správa o činnosti výboru KCHF
v roku 2005
Vážení členovia klubu chovateľov farbiarov. Koleso času sa neúprosne
točí ďalej, a preto nastal opäť čas aby, som Vám podal stručnú správu
o činnosti výboru Klubu chovateľov farbiarov v roku 2005.
Výbor klubu pracoval v nezmenenom zložení, ako bol zvolený na
konferencií v roku 2002, ale len do dňa 31.8.2005, nakoľko v tento
deň nás navždy opustil dlhoročný člen a funkcionár výboru predseda
KRK pán Ján Mrenica.
V roku 2005 výbor klubu zasadal 2-krát:
• 11.–12.3.2005 na Teplom Vrchu
• 20.–21.10.2005 v Klenovci
Členovia výboru sa zaoberali zabezpečením nasledovnej činnosti
klubu, a to:
• prípravou spravodaja
• vyhodnotením akcií v roku 2004
• prípravou materiálov ako teoretických tak aj praktických na celoslovenský seminár „Využitie poľovných psov pri dohľadávkach raticovej
zveri“ 18.6.2005 Zvolen – Hotel Bieň (Ing. Karol Chvála, Martin
Lipták).
• prípravou „Tretej Klubovej výstavy 19.6. 2005 vo Zvolene – Sielnici“
• prípravou „XXVII. ročníka skúšok farbiarov o pohár SPZ v Klenovci
20.–23.10.2005“, výberom vodičov so psami a návrhom rozhodcov
• nomináciou delegácie vodičov, rozhodcov a funkcionárov na medzinárodné dohľadávky a zasadnutie ISHV v Nemecku 9.–13.11. 2005
• prípravou Fatranského pohára – v Oraviciach 28.–30.10.2005
• prípravou Spišského pohára – v Levoči
• získavaním sponzorov na zabezpečenie akcií klubu, ako aj ekonomickou situáciou v klube
• zabezpečením chovateľskej činnosti
• návrhom a evidenciou jubilantov
• riešením rôznej administratívy, ako napríklad sťažnosťami, návrhmi
a podnetmi
• delegácia výboru sa zúčastnila na poslednej rozlúčke dňa 2.9.2005
v Rožňave s naším dlhoročným členom klubu, ako aj výboru pánom
Jankom Mrenicom
Ladislav Kardhordó
tajomník KCHF
Chýrnik sa zrodil
pred 40 rokmi
Vzácne je spomenúť si na zakladateľa písaného slova o živote a práci
poľovného psa - farbiara a o ľuďoch, ktorí toto plemeno majú v láske.
Udialo sa tak v rozmedzí rokov 1966/69, v čase, keď celoštátny Klub
chovateľov farbiarov Československa po päťročnom jestvovaní naberal
na obrátkach v činnosti.
V tom čase pracoval veľmi agilný a zanietený kynológ - Jozef Potocký na podnikovom riaditeľstve Štátnych lesov v Žiline vo funkcii
referenta pre pridruženú výrobu, poľnohospodárstvo a poľovníctvo. Bol
iniciátorom založenia chovnej stanice „FATRA“ a presvedčil vedenie
o potrebe podporiť pozdvihnutie úrovne výkonu práva poľovníctva
v režijných revíroch ŠL prostredníctvom držby výkonných poľovných
psov-farbiarov v jeleních oblastiach. A tak sa stalo, že za finančnej
pomoci lesov vydal J. Potocký v roku 1967 prvé číslo spravodaja KCHF
pod názvom Chýrnik. Začiatky boli skromné, ale postupne ukázali cestu,
akou musí klub kráčať, aby nestratil kontakt s členskou základňou, ba
naopak, aby túto členskú základňu pomocou písaného slova a obrazu
informoval a zjednocoval.
Pán J. Potocký prevzal vedenie klubu v r. 1966. Pracovné zaneprázdnenie ho prinútilo vzdať sa funkcie predsedu v r. 1969 s prísľubom,
že ako člen bude podľa možností nápomocný radou i činnosťou ako
rozhodca z výkonu a exteriéru. V tomto roku Chýrnik nevyšiel. Na
dobre započatom diele sa podujal pracovať od roku 1970 vydaním III.
ročníka Ing. B. Baka aj za výdatnej pomoci tlačiarní SNP v Martine
a tamojšieho zodpovedného hospodárskeho pracovníka pána Lorenza
Michaelliho. Ten nám robil korektora, dával Chýrniku tvár a snažil sa
pomáhať klubu pri stanovovaní výrobnej cenotvorby. Rozsah sa stanovil
na 16 až 24 strán na formáte A4. Takto to bežalo do r. 1986 vrátane
tlače XIX. ročníka.Členská základňa sa vzmáhala a už napr. len náklady
na poštovné pre 950 členov a ďalších povinných 50 výtlačkov rôznym
organizáciám (Ministerstvá, knižnice a pod.) v rámci ČSFR zaťažovalo
rozpočet klubu. Preto výbor rozhodol, že postupne obmedzí vydávanie
viacerých čísiel v roku a taktiež formu spravodaja uvedie ako ročenku
na formáte A5, čo prebieha až doteraz.
Pre pripomenutie pamätníkom a pre oboznámenie sa s historiografikou mladším členom dovoľte niekoľko údajov o práci a rozsahu
činnosti okolo informátora členskej základne, o Chýrniku a potom
o Spravodaji KCHF.
Titulný list prvého čísla „Chýrnika“.
10
V predošlej stati som spomenul iniciátora vydávania spravodaja
- pána J. Potockého, ktorý zabezpečil jeho vydanie v rokoch 1967
a 1968. V roku 1969 spravodaj nevyšiel. Od roku 1970 sa ujal spravodaja Ing. B. Baka a redigoval ho do roku 1980. V Ďalších rokoch, až
do r. 2000 organizoval vydávanie spravodaja spolu s Ing. L. Druskom.
Od tohoto roku až dodnes rediguje ročenku - spravodaj už Ing. L.
Druska sám. Podrobnejšia analýza odhaľuje rozsah činnosti, za ktorou
sa okrem uvedených mien skrývajú ďalšie mená viacerých neúnavných
prispievateľov. Kiež by ich však bolo podstatne viac, o čo ľahšie by
sa pracovalo s časopisom a o čo by mohla stúpnuť kvalita, je nepopierateľné.
Za celé štyridsaťročné obdobie života klubového spravodaja vyšlo:
• 39 ročníkov (v r. 1969 spravodaj nevyšiel)
• 78 čísiel spravodaja
• 2 999 strán príspevkov a v tom
• 568 obrázkov a kresieb
Podľa obsahu príspevkov bolo:
• 24,4 % z oblasti chovu
• 20,4 % z oblasti výcviku
• 13,4 % z oblasti členskej základne
• 11,9 % z oblasti rôznych informácií
• 9,8 % z oblasti klubových informácií
• 8,5 % z oblasti činnosti výboru
• 7,8 % z oblasti príspevkov členov
• 3,6 % z oblasti života ISHV
Skladba príspevkov je vcelku veľmi priaznivá. Otázka kvality spravodaja je vecou náročnosti čitateľskej obce, možno aj zlepšenia príspevkovej morálky členov a chovateľov.
Rád by som vyslovil priane, aby sa klubový spravodaj stal dôstojným reprezentantom členskej základne a popularizátorom vysokej
pracovnej úrovne farbiarov v ďalšom období, a v plnom zdraví sa
dožil päťdesiatky.
Ì
Ì
Ì
Ì
Ing. B. Baka
Ì
11
Chovateľský rok 2005
Úroveň chovu bavorských a hanoverských farbiarov sa môže prehodnocovať podľa mnohých kritérií. Nakoľko farbiare sú jednoznačne
pracovné psy, najdôležitejším kritériom sú dosahované pracovné výsledky z výkonov a umiestnení na vrcholových skúškach na Slovensku
a v zahraničí. Je veľmi správne, že sa v posledných 3–4 rokoch, okrem
Skúšok farbiarov o pohár SPZ, organizujú regionálne skúšky (Fatranský pohár – CACT, Spišský pohár a aj iné skúšky). Druhým dôležitým
kritériom výkonnostnej kvality sú praktické práce farbiarov, t.j. v danom roku vyhodnotenie nahlásených dohľadávok a jeho porovnanie
s predošlými rokmi. Stúpajúci počet úspešných dohľadávok svedčí
o skvalitňovaní chovu. Uvedené oblasti pracovnej kvality a výkonnosti
našich farbiarov a vodičov je rovnako podrobne zhodnotená v ďalšej
časti spravodaja.
Druhou oblasťou hodnotenia kvality chovu, sú dosahované výsledky
a tituly na výstavách, najmä na klubovej výstave, kde majitelia psov
ale aj širšia chovateľská verejnosť je oboznamovaná s úrovňou chovu
a s chovateľským cieľom plemena. Kvalita chovu sa často prejavuje aj
spokojnosťou chovateľov súčasne s odpredajom všetkých odchovaných
šteniec. Posledným zvlášť dôležitým kritériom kvality chovu je záujem
o našich farbiarov v zahraničí, ktorý sa hodnotí počtom vyvezených
šteniat a aj dospelých jedincov pre zahraničných poľovníkov.
Klub chovateľov farbiarov má stanovené úlohy v chove, prijaté
na Konferencii klubu, o ktorých bola členská základňa informovaná.
Šľachtiteľský program v chove farbiarov je založený na kvalitnom výbere chovnej populácie a u bavorského plemena, nakoľko je o mnoho
početnejšie je spracovaný pripárovací plán tak, aby sa vylúčila blízka
príbuzenská plemenitba a pri tom sa dodržiava líniová plemenitba.
Na základe vykonanej analýzy o počtoch šteniat, výbor KCHF svojim
rozhodnutím zrušil pre rok 2005 zákaz krytia súk po troch každoročne
za sebou idúcich vrhoch (rokoch) a umožnil ponechať vo vrhu k zápisu do Plemennej knihy nadpočetné šteňa, spolu sedem šteniec, ale
iba po pracovne vedených rodičoch. Uvedeným krokom sa sledoval
mierny nárast počtu narodených a v SPKP zapísaných šteniat, pretože
v r. 2004 bol o niečo vyšší dopyt ako produkcia šteniat.
V roku 2005 na Slovensku vrhlo 76 súk oboch plemien 573 šteniat,
z ktorých sa odchovalo a do Slovenskej plemennej knihy psov zapísalo 392 šteniat – 195 psíkov a 197 sučiek. Aby sa nemuselo listovať
v predošlom čísle Spravodaja KCHF, pre porovnanie uvádzam počty
12
z roku 2004. 48 súk oboch plemien vrhlo 377 šteniat, z ktorých sa
odchovalo a do Slovenskej plemennej knihy psov zapísalo 260 šteniat
– 140 psíkov a 120 sučiek.
CHOV PLEMENA BAVORSKÝ FARBIAR
V hodnotenom roku sa už vôbec neprejavovala turnusová neplodnosť
zimného obdobia a dosiahla sa výborná plodnosť – 85,1 %. Iba 11 súk
nekoncipovalo, kým v r. 2004 bola plodnosť 62,5 % (24 neúspešných
krytí). K takémuto kvalitnému výsledku plodnosti sa chovatelia nedopracovali ešte nikdy v minulosti – uvádzam plodnosť za posledné roky:
• 1999......................76,4 %
• 2000......................75,4 %
• 2001......................79,5 %
• 2002......................82,6 %
• 2003......................74,2 %
• 2004......................62,5 %.
Vystavených a chovateľom doručených bolo 80 odporúčaní na
párenie, z nich 6 chovateľov nekrylo a registrujeme spolu 74 krytí,
z toho 63 úspešných a 2 náhradné párenia, ktoré boli tiež úspešné.
Narodených šteniat v r. 2005 bolo výrazne viac ako v predošlých rokoch.
Podľa hlásení vrhov evidujem narodených 220 psíkov a 239 sučiek.
Rovnako registrujem v chove výrazne vyšší počet v SPKP zapísaných
šteniat – 160 psíkov a 164 sučiek, spolu 324 šteniat. Kým v predošlom
roku zo 40 vrhov nahlásili chovatelia 7 pôrodov s cisárskym zákrokom
v hodnotenom roku boli iba 2 pôrody s cisárskym rezom (z 63 vrhov).
V priemere sa vrhlo 7,3 šteniat a v SPKP zapísalo 5,1 šteniat na 1 vrh.
Z chovných 37 psov bolo v odporúčaniach na párenia určených
33 psov. Na krytie využili chovatelia 25 psov, pričom 8 doporučených
psov nevyužili. Uvádzam odporučených, nevyužitých chovných psov:
DAG Devana a GORO Vatrová – odporúčaný 3 krát, BLESK Malanta,
GOLDEN Slatinská dolina, HORAL Devana, AMOR Malanta, BRIT
z Mihalikovho soliska, CEZÁR z Gronéra – 2 krát.
Najviac, v r. 2004 kryl BENY spod Sukovského vrchu – 9 krytí,
ORCUS Vatrová – 8 krytí, GORAL Devana – 6 krytí, ICH ALAN
z Miha­likovho soliska a GERO Vandráčka 5 krytí a 4 krytia mali
BORKO Čajmar, BURY Minčol a DAG z Levočskej doliny. Prehľad
o párení a plodnosti chovných psov je spracovaný z údajov hlásení od
chovateľov a z výpisov Plemennej knihy.
13
Výber do chovu – bonitácia sa vykonala dva krát, v mesiaci jún
v Osrblí bolo predvedených a komisiou hodnotených 22 jedincov
plemena a v mesiaci október v Klenovci 15 jedincov BF. Spolu
ohodnotených chovných bolo 8 psov a 19 súk, čo predstavuje 73 %
z počtu všetkých predvedených BF na zvodoch. Najlepšie ohodnotenými jedincami boli psy: DYN Demjanka 103 b., GREGOR z Košickej
102 b. a TAMBOR Boboviská 102 b. a suky: HERA Stanišovská dolina
105 b., HEXA Dravecká dolina 105 b., ELZA z Liptovských Revúc 103 b.
a SÁRA Zvolenská planina 103 b.
V priebehu roka bolo na dysplaziu bedrových kĺbov vyšetrených
37 psov a súk. Diagnostikovaných pozitívnych bolo 6 jedincov (EDO
Jágrová A/C, CITA Čajmar C/A, HERO Stanišovská dolina C/A, ADA
z Vlkovského chodníka C/B, GAN Vatrová C/C a BESSY Havrania
dolina E/E).
V roku 2005 sa do zahraničia vyviezlo 80 jedincov plemena BF,
z toho 8 dospelých a 72 šteniat. Uvádzam vývoz dospelých jedincov:
1 chovná suka do Nemecka, 2 suky po ukončení chovnosti do
Poľska, 1 suka 4-ročná do Holandska, 1 suka 2-ročná do V. Británie,
2 psy 2-ročné do Nemecka a 1 suka 2-ročná do Turecka.
Najviac, 18 šteniat, vyviezli chovatelia do Nemecka, 16 šteniat
do Čiech, do Rakúska a do USA po 7 šteniat, do Talianska 5 šteniat,
do Francúzska 4 štence, do Maďarska a Rumunska po 3 štence, do
Portugalska a Litvy po 2 štence a do Poľska, Holandska, Švajčiarska,
Španielska a Kanady po 1 šteňati.
CHOV PLEMENA HANOVERSKÝ FARBIAR
Rozhodcovskou komisiou na bonitáciách v r. 2005 bolo do chovu
doporučených 11 jedincov (5 psov a 6 súk) 84,6 % z počtu 13 predvedených, za predpokladu absolvovania IHF a DBK. Odporúčania
na párenia v r. 2005 boli vystavené na 15 súk, jeden chovateľ krytie
nevyužil a zo 14-ich párení bolo 13 úspešných (92,8 %) a 1 párenie
neúspešné. Pre porovnanie v r. 2004 bolo v chove HF rovnako 10 párení z toho 8 vrhov, pričom sa narodilo 71 šteniat a v SPKP sa zapísalo
50 šteniat. V hodnotenom chovateľskom roku 2005 13 súk vrhlo 114
šteniat a chovatelia v SPKP k odchovu zapísali 68 šteniat – 35 psíkov
a 33 sučiek. Uvedeným sa dosiahla v chove výborná plodnosť a veľká
početnosť šteniat
14
Najviac párení mal BRIT Hrabov potok (Slovenský šampión krásy
a Klubový víťaz 2003). Na Slovensku páril 4 suky, pričom všetky jeho
krytia boli úspešné a evidujem po ňom 25 šteniat zapísaných v SPKP.
O jedno párenie menej mal CHÁN z Lopenických kopců a všetky suky
po ňom vrhli 30 šteniec a z toho 14 bolo v SPKP zapísaných. Ostatné psy kryli 1 krát a evidujem iba jedno neúspešné párenie uvedené
v tabuľke: Prehľad o párení a plodnosti chovných psov v roku 2005.
Kvalita chovu sa prejavila záujmom v zahraničí a v hodnotenom
roku sa vyviezlo 20 jedincov HF. Do Nemecka 2 dospelé jedince, do
Čiech 2 dospelé psy a 8 šteniat (6♂ a 2♀), do Francúzska 5 šteniat
(2♂a 3♀), do Maďarska 1 psíka a 1 sučku a do Anglicka 1 psíka.
Na dysplaziu bedrových kĺbov bolo v r. 2005 vyšetrených 6 jedincov
HF a rovnako ako v minulých rokoch, nebol zistený pozitívny výsledok
ani v jednom prípade.
ZÁVER
• v hodnotenom roku sa výrazne zvýšila početnosť narodených
a v SPKP zapísaných šteniat (u BF index – 154,3 % a u HF index
– 136 %).
• na bonitáciách sa ohodnotilo menej jedincov (50 farbiarov
v r. 2005) ako v predošlých rokoch (87 v r. 2004), avšak 76 % získalo
hodnotenie chovný
• všetky potvrdené odporúčania na párenia boli chovateľmi a majiteľmi krycích psov doručené poradcovi chovu a plemennej knihe pri
SPZ Bratislava
• rovnako všetky hlásenia vrhov boli doručené poradcovi chovu
• na základe uvedeného sa dodržal pripárovací plán šľachtiteľského
programu v chove farbiarov
• vývoz psov sa organizoval podľa podmienok stanovených Klubom
chovateľov farbiarov v zmysle nariadenia ISHV
Ì
Ì
Ì
Ì
Ì
15
Prehľad o párení a plodnosti
chovných psov v roku 2005
Meno psa Počet páreníPoč. nar. šteniatPoč. zapís. šteniat v PK
spolu náhr. úsp. neúsp. ♂
♀ spolu ♂ ♀ spolu Poznámka
ALAN Turková
ALAN z Mihalik. soliska
ALISS z Ponického vršku
ARON spod Orl. lúčky
BENY spod Sukov. vrchu
BAK spod Oblíka
BOJAR Lázky
BORKO Čajmar
BURY Minčol
CÁR Morské oko
CIT Demjanka
DAG z Levočskej doliny
DAX Lázky
ENDI Vandráčka
EVAN Stanišov.dolina
FOX Vandráčka
FREDY Vatrová
GERO Vandráčka
GLEN Jágrová
GORAL Devana
GORO Vandráčka
LANDOR Vatrová
LOTOR Plesnivec
OMAR Vatrová
ORCUS Vatrová
BF SPOLU 25 psov
CVAL zo Slov.krasu
BES zo Starej hájnice
BRIT Hrabov potok
ERIK Dachvoj
FLOTT v. Wechsel CHÁN z Lopen. kopců
IWAN v.d. Konigsbuche
KAUZ v.d. Walze
KAZAN Devana
3 3
5 5
1 1
1 1
9 8
1
1 1
1
1
4 4
4 4
1 1
2 2
4 3
1
3 3
3 3
2 2
2 1
1
2 0
2
5 1 4
1
1
6 1 6
1
1
2 2
1 1
2 2
8 6
2
74
2 63
6
14
4
2
22
4
0
19
14
1
11
15
13
17
6
3
0
14
0
19
0
4
5
6
21
17
21
1
2
24
2
0
14
17
6
4
13
13
11
8
3
0
11
0
25
0
8
2
8
29
23
35
5
4
46
6
0
33
31
7
15
28
26
28
14
6
0
25
0
44
0
12
7
14
50
6
11
3
1
17
4
0
15
8
1
10
7
10
11
3
3
0
10
0
11
0
4
5
4
16
9
16
1
2
17
2
0
8
10
5
3
7
8
7
4
3
0
12
0
20
0
5
1
4
20
15
27
4
3
34 2 vrhy úhyn št.
6
0
23
18 úhyn šteniat
6
13
14
18
18
7 úhyn 3 šten.
6
0
22
0
31
0
9
6
8
36
11 220 239 459 160 164 324
1 1
1
1
4 4
1 1
1 1
3 3
1 1
1 1
1 1
4
3
0
0
25 19
4
4
3
7
14 16
3
3
1
1
5
2
7
0
44
8
10
30
6
2
7
1 0 1 úhyn šteniat
0 0 0
15 10 25
3 3 6
2 6 8
5 9 14
3 3 6
1 1 2
5 1 6
HF SPOLU 9 psov
14 0 13
1 59 55 114 35 33 68
BF + HF SPOLU 34 psov 88 2 76 12 279 294 573 195 197 392
16
Klubová výstava farbiarov
Zvolen – Sielnica, 19.6.2005
Rozhodca MVDr. Tibor Želtvay
Hanoverský farbiar
Psy – trieda mladých
HARRY z Horárovho dvora, SPKP 516, nar. 29.6.2004
– veľmi dobrá 2
O: KAUZ v. d. Walze, M: DARYNA z Třitrubeckého polesí
Ch: Ing. Otto Janigloš, Maj.: Ján Mlynárik
PARIS Devana, SPKP 498, nar. 28.4.2004 - veľmi dobrá 1
O: CHÁN z Lopenic. kopců, M: KAJA Devana
Ch: Ing. Ľudovít Pitoňák, Maj.: Ing. Vojtech Kovalčík
CER Polominy, SPKP 505, nar. 24.4.2004 - veľmi dobrá 3
O: BRIT Hrabov potok, M: BAŠKA Polominy
Ch: Ing. Jozef Randus, Maj.: Ing. Pavol Laš
Psy – trieda stredná
CLEO spod Stohu, SPKP 453, nar. 16.5.2003 - dobrá
O: KAUZ v. d. Walze, M: ALASKA z Dzieweróvki
Ch: Dušan Gróf, Maj.: Ľubomír Štubendek
Psy – trieda otvorená
NERO Devana, SPKP 469, nar. 22.7.2003 – výborná, CAC
O: CHÁN z Lopenic. kopců, M: KAJA Devana
Ch: Ing. Ľudovít Pitoňák, Maj.: Štefan Eliáš
ELIOT z Horárovho dvora, SPKP 384, nar. 30.4.2002
– nenastúpil (nehodnotený)
O: KAUZ v. d. Walze, M: DARYNA z Třitrubeckého polesí
Ch: Ing. Otto Janigloš, Maj.: A. Slamka
Psy – trieda pracovná
IWAN v.d. Königsbuche, SPKP 479/05, nar. 6.4.2003
– výborná 2, Res. CAC
17
O: ACHILL vom Walde Ketil, M: ASTA vom Jägermeister
Ch: Ulrich Külle, Maj.: Martin Lipták
BADY z Javornické louky, SPKP 421/04, nar. 5.1.2002
– výborná 1, CAC, Klub. víťaz, BOB
O: CLIFF v. Jossgrund, M: UNIKA z Javornické louky
Ch: František Kasala, Maj.: Ján Vráb
Suky – trieda mladých
PETY Devana, SPKP 500, nar. 28.4.2004 - výborná, CAJC,
Víťaz klubu
O: CHÁN z Lopenic. kopců, M: KAJA Devana
Ch: Ing. Ľudovít Pitoňák, Maj.: Juraj Dobrovič
PULA Devana, SPKP 502, nar. 28.4.2004 - veľmi dobrá
O: CHÁN z Lopenic. kopců, M: KAJA Devana
Ch: Ing. Ľudovít Pitoňák, Maj.: Juraj Dobrovič
Suky – trieda pracovná
GREIS Vidov vrch, SPKP 441, nar. 26.3.2003 – nenastúpil
(nehodnotený)
O: CVAL zo Slovenského krasu, M: BAŠKA zo Starej hájnice
Ch: Ing. Otto Janigloš, Maj.: V. Alexik
ELA z Horárovho dvora, SPKP 388/05, nar. 30.4.2002
– výborná 1, CAC
O: KAUZ v. d. Walze, M: DARYNA z Třitrubeckého polesí
Ch: Ing. Otto Janigloš, Maj.: Peter Pavlík
Bavorský farbiar
Psy – trieda mladých
MAX Hraples, SPKP 7819, nar. 8.6.2004 – dobrá
O: GERO Vandráčka, M: BELKA z Grónera
Ch: MVDr. Sorokovci, Maj.: Martin Košarišťan
MEDO Hraples, SPKP 7820, nar. 8.6.2004 – výborná 1, CAJC
O: GERO Vandráčka, M: BELKA z Grónera
Ch: MVDr. Sorokovci, Maj.: Ján Mišenko
AXEL z Bukovskej chaty, SPKP 7832, nar. 22.6.2004 – výborná 2
O: BURY Minčol, M: CORA Ružový dvor
Ch: JUDr. Ján Bodnár, Maj.: Karol Smrek
18
AGBAR z Vlkovského chodníka, SPKP 7781, nar. 13.5.2004
– nenastúpil (nehodnotený)
O: BURY Minčol, M: DUNA z Mihalikovho dvora
Ch: Vladimír Semaňák, Maj.: SOL Pliešovce
Psy – trieda otvorená
BRIX Jedlovské lúky, SPKP 7059, nar. 10.4.2001 – veľmi dobrá
O: BROK Rígeľ, M: BRITA z Moldovenina
Ch: Ján Kováčik, Maj.: MUDr. Vojtech Lauro
DINO Dravecká dolina, SPKP 7046, nar. 12.4.2001
– výborná 1, CAC
O: BURY Minčol, M: IDA z Opaliska
Ch: Ján Mišenko, Maj.: VŠLP TU Zvolen
Psy – trieda pracovná
EGON Jágrová, SPKP 6846, nar. 6.5.2000 – výborná 4
O: LORD Hniezdne, M: CIRA Jágrová
Ch: Miroslav Rybár, Maj.: Ing. Marián Juritka
AMOR Stará dolina, SPKP 7540, nar. 24.4.2003 – výborná 2,
Res. CAC
O: LORD Hniezdne, M: STRELA Vlčí potok
Ch: Ing. Eduard Tomkuliak, Maj.: Jozef Michňa
HUGO z Košickej, SPKP 7663, nar. 16.7.2003 – nenastúpil
(nehodnotený)
O: GERO Vandráčka, M: Marion z Demänovskej
Ch: Marián Novák, Maj.: Ing. František Labuda
GLEN Jágrová, SPKP 7335/04, nar. 4.5.2002 – výborná 3
O: EVAN Stanišovská dolina, M: CIRA Jágrová
Ch: Miroslav Rybár, Maj.: Miroslav Rybár
CIDO zo Šiprúňa, SPKP 7615, nar. 19.7.2003 – výborná 1, CAC
O: DAG z Levočskej doliny, M: MONA Fatra
Ch: Michal Slašťan, Maj.: Robert Krahulec
Suky – trieda mladých
GABI Šípová skala, SPKP 7800, nar. 30.5.2004
– veľmi dobrá
O: EVAN Stanišovská dolina, M: BINA Šípová skala
Ch: Milan Beňo, Maj.: Miroslav Slúka
19
ADA z Vlkovsk. chodníka, SPKP 7786, nar. 13.5.2004
– výb. 1, CAJC, Víťaz klubu, BOB, BIS
O: BURY Minčol, M: DUNA z Mihalikovho dvora
Ch: Vladimír Semaňák, Maj.: Anton Krúpa
FLORA Kráľovská studnička, SPKP 7888, nar. 19.8.2004
– výborná 3
O: EVAN Stanišovská dolina, M: BORKA z Gronéra
Ch: Jaroslav Čižnár, Maj.: Dr. Tibor Lehotský
ALKA Baškin dvor, SPKP 7752, nar. 7.4.2004 – výborná
O: BENY spod Sukovského vrchu, M: BRITA Hanzeľov dvor
Ch: Ing. V. Tomko, Maj.: Jozef Laktiš
DINA Čajmar, SPKP 7705, nar. 14.2.2004 – dobrá
O: ALAN z Mihalikovho soliska, M: AMBRA Čajmar
Ch: Mária Čajková, Maj.: Ľubomír Smutný
DEA z Kolbachu, SPKP 7771, nar. 15.5.2004 – výborná 2
O: BENY spod Sukovského vrchu, M: Lovka Vlčí potok
Ch: Ján Labuda, Maj.: Tomáš Soukup
20
AIŠA z Cinobane, SPKP 7728, nar. 11.3.2004 – výborná 4
O: GERO Vandráčka, M: AJKA spod Bukového hája
Ch: Ing, Mário Barkáč, Maj.: Tomáš Piala
Suky – trieda otvorená
RENA Zvolenská planina, SPKP 7479, nar. 30.8.2002
– nenastúpil (nehodnotená)
O: EVAN Stanišovská dolina, M: PEM Zvolenská kotlina
Ch: Ondrej Kolenič, Maj.: Ondrej Frlajs
GORA Dravecká dolina, SPKP 7614, nar. 30.6.2003
– veľmi dobrá
O: Goral Devana, M: Ida z Opaliska
Ch: Ján Mišenko, Maj.: Katarína Račková
Suky – trieda pracovná
DEJLY Čierny Vrch, SPKP 7395, nar. 10.6.2002 – výborná 4
O: Aron spod Orlovej lúčky j, M: LESSY Malá Klenovica
Ch: Martin Jánošík, Maj.: František Kudiak
ITA Hraples, SPKP 7533, nar. 28.3.2003 – výborná 2,
Res. CAC
O: GERO Vandráčka, M: BELKA z Grónera,
Ch: MVDr. Sorokovci, Maj.: Zdeno Čierny
GORA Stanišovská dolina, SPKP 7525, nar. 28.3.2003
– nenastúpil (nehodnotená)
O: ENDI Vandráčka, M: ELIN Stanišovská dolina
Ch: Jozef Hapčo, Maj.: František Ulrík
BONA z Kobarča, SPKP 7502, nar. 12.2.2003
– výborná 1, CAC
O: BURY Minčol, M: CESY spod Orlovskej lúčky
Ch: Viktor Alexik, Maj.: Ing. Ľuboš Tuľák
GORA Jágrová, SPKP 7338/05, nar. 4.5.2002 – výborná 3
O: EVAN Stanišovská dolina, M: CIRA Jágrová
Ch: Miroslav Rybár, Maj.: Marián Kubica
21
Chovné zvody 2005
Chovný zvod Osrblie 11.6.2005
Bavorský farbiar – suky
P.č. Meno suky
Dátum narodenia
Zápis v SPKP
Majiteľ - adresa
Výsledné
hodnotenie
Počet bodov Poznámka
1. GORA Stanišovská dolina
28.3.2003 SPKP 7525
František Vrlík
034 91 Ľubochňa 271
Nechovná
90 bodov
2. CITA spod Orlovskej lúčky
21.3.1998
SPKP 6105
Juraj Mažgut
SNP 131
013 05 Belá
Chovná
99 bodov
3. CILKA Šípová skala
11.6.1999
SPKP 6683
Lukáš Jančovič
Lesnícka 84/7
Nechovná
914 42 Horné Srnie
87 bodov
4. CÁRA Hroncecký háj
1.7.2003
SPKP 7640
MUDr. Tibor Čaradský
Alexiho 2688
955 01 Topoľčany
Chovná
100 bodov
5. RONA spod Glatzu
6.4.2003
SPKP 7526
Milan Štefanko
Veľká Maša 481
049 32 Štítnik
Chovná
102 bodov
6. ELZA z Liptovských Revúc
13.5.2003
SPKP 7582
Stanislav Lazík
034 74 Liptovské Revúce 97
Chovná
103 bodov
7. CINA z Kolbachu
25.4.2003
SPKP 7553
Ján Labuda
Hlavná 201
059 92 Huncovce
Chovná
100 bodov
8. ITA Hraples
28.3.2003
SPKP 7533
Zdeno Čierny
Moyzeseva 49
966 22 Lutila
Chovná
99 bodov
9. ESTA Tri studne
14.6.2003
SPKP 7596
MUDr.Ivan Kubačka
MDŽ 1036/26
026 01 Dolný Kubín
Chovná
96 bodov
10. SÁRA Zvolenská planina
20.8.2003
SPKP 7690
Štefan Marton
Družstevná 87
059 39 Šuňava
Chovná
103 bodov
22
Pravá zadná
labka
vybočuje
11. BETTY Jelenia obora Orava
9.1.2003
SPKP 7495
Jaroslav Mendel
027 21 Žaškov 288
Chovná
100 bodov
12. CITA Čajmar
13.5.2003
SPKP 7577
Ing. Ján Bonta
Kynceľova 43
974 01 Banská Bystrica Chovná
96 bodov
13. BENITA Havrania dolina
10.2.2003
SPKP 7492
Ing. Rudolf Svrček
Čierna Lehota153
Chovná
956 53 Slatina nad Bebravou 101 bodov
14. DONA Klobušice
7.6.2003
SPKP 7590
Marek Sirotný
Dlhé nivy 133
019 01 Ilava - Klobušice
Chovná
96 bodov
Bavorský farbiar – psy
P.č. Meno suky
Dátum narodenia
Zápis v SPKP
Majiteľ - adresa
Výsledné
hodnotenie
Počet bodov Poznámka
1. GREGOR z Košickej 6.2.2002
SPKP 7289
Ing. Dušan Králik
Záhradná 44
976 13 Slovenská Ľupča
Chovný
102 bodov
2. DYN Demjanka
8.4.2003
SPKP 7545
Igor Valent
Vysoká 57
054 01 Levoča
Chovný
103 bodov
3. FOX Dravecká dolina
11.5.2003
SPKP 7562
Dušan Slivka
Novomeského 32
Nechovný
902 01 Pezinok
93 bodov
4. LOV Svrčník
31.7.2003
SPKP 7672
Jozef Kohút
Podbreh 256
976 75 Jasenie
Chovný
101 bodov
5. IVAR Hraples
28.3.2003
SPKP 7530
MUDr. Marián Papcun
Gašpara Haina 5
054 01 Levoča
Chovný
96 bodov
6. CIDO zo Šiprúňa
19.7.2003
SPKP 7615
Róbert Krahulec
Horná 1662
962 05 Hriňová
Chovný
96 bodov
7. HUGO z Košickej
16.7.2003
SPKP 7663
Ing.František Labuda
Prostredný Hámor 191
Nedal si
053 76 Mlynky
Nehodnotený pozrieť chrup
8. AMOR Stará dolina
24.4.2003
SPKP 7540
Jozef Michňa
065 12 Jakubany 502
Široký, rozbiehavý postoj
zadných konč.
Chovný
101 bodov
23
Hanoverský farbiar – suky
P.č. Meno suky
Dátum narodenia
Zápis v SPKP
Majiteľ - adresa
1. CINDY z Hrdzavej
16.2.2003
SPKP 434
Výsledné
hodnotenie
Počet bodov Poznámka
Igor Pavlovčík
Horné Ozorovce 128
Chovný
957 03 Bánovce nad Bebravou 100 bodov
Hanoverský farbiar – psy
P.č. Meno suky
Dátum narodenia
Zápis v SPKP
Majiteľ - adresa
1. GELI Vidov vrch
26.3.2003
SPKP 436
Výsledné
hodnotenie
Počet bodov Poznámka
Miroslav Učeň
Chovný
020 54 Lysá pod Makytou 283 98 bodov
Chovný zvod Klenovec 22. 10.2005
Bavorský farbiar – suky
P.č. Meno suky
Dátum narodenia
Zápis v SPKP
Majiteľ - adresa
Výsledné
hodnotenie
Počet bodov Poznámka
1. HANY Stanišovská dolina
16. 4.2004 SPKP 7739
Ing. Marian Gagorík
Nechovná
059 40 Liptovska Teplička 513 89 bodov
2. HEXA Dravecká dolina
16.3.2004
SPKP 7715
Miroslav Vetrák
991 24 Dolné Plachtince 13
Chovná
105 bodov
3. DIANA z Končistého
17.2.2004
SPKP 7708
Miroslav Droppa
032 02 Závažná Poruba 324
Chovná
102 bodov
4. DARA z Ľubochnianskej doliny
28.3.2004
Andrej Andrejčák
SPKP 7731
034 84 Liptovske Sliače 826
24
Chovná
95 bodov
Svetlé oko
5. DORY spod Oblíka
23.5.2003
SPKP 7592
6. HERA Stanišovská dolina
16.4.2004 SPKP 7742
Juraj Adam
Drienica 80
083 01 Sabinov
Ing. Dušan Kopecký
Cintorínska 1651/3A
958 03 Partizánske
7. LUNA Svrčník
31.7.2003
SPKP 7674
MVDr. Peter Polony
Smetanova 11
036 08 Martin
Nechovná
8. DONNA Čajmar
14.2.2004
SPKP 7706
Rastislav Matuška
Brezovica 258
028 01 Trstená
9. ENYA Dravecká dolina
21.5.2002
SPKP 7344
Robert Surový
Podhorie 1497
018 61Beluša
Nechovná
10. CILKA Šípová skala
11.6.1999
SPKP 6683
Lukáš Jančovič
Lesnícka 84/7
914 42 Horné Srnie
Chovná
96 bodov
Chovná
105 bodov
Kohutiková
výška
nadštandart
Chovná
101 bodov
Nedá sa odmerať
výška, agresívna
povaha, svetlé oko
Chovná
96 bodov
Bavorský farbiar – psy
P.č. Meno suky
Dátum narodenia
Zápis v SPKP
Majiteľ - adresa
Výsledné
hodnotenie
Počet bodov Poznámka
1. TAMBOR Boboviská
16.4.2001
SPKP 7053
Zuzana Fedorová
Kukučinova 359
020 01 Púchov
Chovný
102 bodov
2. HARI Dravecká dolina
6.3.2004
SPKP 7714
Ing. Štefan Majerik
Krajinská 4
921 01 Piešťany
Chovný
100 bodov
3. ALISS Jakubiansky potok
17.4.2004
Slavko Pankúch
SPKP 7744
082 15 Chmeľov 210
Nechovný
Kohutiková
výška
nadštandard
4. AMOR Jakubiansky potok
17.4.2004
SPKP 7743
Slavko Pankuch
082 15 Chmeľov 210
Nechovný
Svetlé oko
5. ALAN Krigov
14.3.2004
SPKP 7717
Stanislav Roth
SNP 441
059 39 Šuňava
Nechovný
89 bodov
25
Hanoverský farbiar – suky
P.č. Meno suky
Dátum narodenia
Zápis v SPKP
Majiteľ - adresa
Výsledné
hodnotenie
Počet bodov Poznámka
1. FLORA Vidov vrch
13.1.2002
SPKP 379
Ing. Ján Nôžka
Kyslinky 613
976 37 Hrochoť
Nechovná
90 bodov
2. FAUNA zo Starej Hájnice
13.4.2004
SPKP 496
Štefan Pomothy
962 64 Babiná 43
Nechovná 85 bodov
3. OXY Devana
14.4.2004
SPKP 487
Ján Pilát
Obrancov mieru č. 2
064 01 Stará Ľubovňa
Chovná
100 bodov
4. PETY Devana
28.4.2004
SPKP 500
Juraj Dobrovič
082 73 Šarišské Dravce 233
Chovná
100 bodov
5. FICHTA zo Starej Hájnice
13.4.2004
SPKP 497
Ján Holováč
Olšavica 4
053 73 Brutovce
Chovná
99 bodov
6. CARA z Krivanského žľabu
4.6.2003
SPKP 466
Ing. Štefan Olšavský
065 11 Nová Ľubovňa 265
Chovná
98 bodov
7. PALMA Devana
28.4.2004
SPKP 501
Liener Juraj
Cigeľ 284
971 01 Prievidza
Chovná
98 bodov
Krátky rámec
Svetlé oko
Hanoverský farbiar – psy
P.č. Meno suky
Dátum narodenia
Zápis v SPKP
Majiteľ - adresa
Výsledné
hodnotenie
Počet bodov Poznámka
1. FAGAN zo Starej Hájnice
13.4.2004
SPKP 491
Jaroslav Jurský
Nižne Repaše 6
053 71 Vyšne Repaše
Chovný
104 bodov
2. MARO Devana
28.5.2003
SPKP448
Šimon Svitok
Cigeľ 289
971 01 Prievidza
Chovný
104 bodov
3. OGAR Devana
14.4.2004
SPKP 486
Ján Pilát
Obrancov mieru č. 2
064 01 Stará Ľubovňa
Chovný
101 bodov
4. PARIS Devana
28.4.2004
SPKP 498
Ing. Vojtech Kovalčík
Okružná 94
979 01 Rimavská Sobota
Chovný
102 bodov
26
Organizácia chovných
zvodov v roku 2006
Dávame na vedomie všetkým členom, chovateľom, záujemcom
o uchovnenie psov a súk plemien bavorský a hanoverský farbiar, že
chovné zvody v roku 2006 budú dva:
I. Bonitácia 1. Výber do chovu sa uskutoční 24. 6. 2006 v obci
Muráň okr. Revúca – na futbalovom ihrisku so začiatkom o 9 hod.
II. Bonitácia 2. Výber do chovu sa uskutoční 28.10.2006 počas
XI. ročníka MFK Rekreačné stredisko Bojnice – Hlboké (okr. Prievidza)
cca 4 km od Bojnického zámku smerom na Nitrianske Rudno.
Prezentácia psov bude od 8–9 hod. Majitelia psov absolvujúci výber
do chovu musia splňať nasledovné podmienky:
1. Jedinec (pes, suka) plemena BF alebo HF musí byť zapísaný v SPKP
(Slovenská plemenná kniha psov) a predvádzajúci je povinný predložiť originál PPP (Preukaz pôvodu psa).
2. Vek pripustených jedincov na bonitáciu je 18 mesiacov dosiahnutých
v deň chovného zvodu.
3. Pes–suka musí mať viditeľné a čitateľné tetovanie. Nezreteľné a ne­
čitateľné tetovanie vylučuje psa–suku z bonitácie (takéto jedince je
nutné včas pred bonitáciou pretetovať).
4. Predvádzateľ je povinný predložiť veterinárne osvedčenie z miesta
bydliska (okresu) nie staršie ako 5 dní od vystavenia.
5. Psy, suky musia mať potvrdené očkovanie proti besnote, psinke a par­voviróze nie staršie ako 12 mesiacov a mladšie ako tri týždne.
6. Pes s obojkom musí byť vedený na pevnom vodítku.
7. Predvádzateľ je povinný uhradiť poplatok za chovný zvod 100,– Sk
pred posúdením.
8. Majiteľ, resp. predvádzateľ musí mať pripraveného psa – suku tak,
aby bolo umožnené meranie psa palicovou mierou v kohútiku
a vy­konaná kontrola chrupu – záhryz a plnochruposť.
9. Majiteľ, ako aj držiteľ musia byť členmi chovateľského klubu.
MVDr. Tibor Želtvay
poradca chovu
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
AFRA zo Zlodejskej
7313/04
o: EVAN Stanišovská dolina, SPKP 5844/99
AIDA Tri studne
6581/01
o: BRUNO od Figľa, SPKP 5248/97
AIDA z Molohedá
6327/01
o: BRUNO od Figľa, SPKP 5248/97
AJKA Demjanka
6231/00
o: BRIT spod Troch korún, SPKP 4659/97
AJKA spod Bukového hája
7259/03
o: ALAN Turková, SPKP 6014/01 ALKA z Hrdzavej
6975/04
o: DAN Grófa Andrášiho, SPKP 5076/98
AMBRA Čajmar
6880/02
o: PÉR Mahríkov kút,SPKP 4272/92
AMÍRA Paparín
6920/03
o: BLESK z Oravskej lesnej, SPKP 5262/97
ARNIKA z Medvedej dolky
7179/04
o: ALISS z Ponického vršku, SPKP 5784/00
ASTA z Horných Brezín
6457/01
o: LESAN Gaštanica, SPKP 5318/98
ASTA z Pukanca
7468/04
o: FREDY Vatrová, SPKP 6211/02
2002
1999
1998
1998
2001
2000
2000
2000
2001
1998
2002
Adresa
Jozef Michňa
065 12 Jakubany 502
m: DAJA spod Viechy, SPKP 5928/00
Jaroslav Mendel 027 21 Žaškov 288
m: CETTY Kráľovská studnička, SPKP 5686/99
Jaroslav Bilišňanský 080 01 Prešov, Mudroňova 2
m: ISKRA Ležisko, SPKP 5470/98
Marcel Dobrovič
082 73 Šarišské Dravce 233
m: MAJA z Kobarča, SPKP 5549/98
Ing.Mário Barkáč
902 01 Pezinok, Novomeského 8
m: CIFRA od Margarétky, SPKP 5985/01 Vladislav Husivarga
094 31 Hanušovce nad Topľou, Štúrova 339/9
m: DARA Zvernica, SPKP 5728/99
Mária Čajková
914 41 Nemšová, Ľuborčianska 33
m: DINA Ležisko, SPKP 4686/94
Jozef Mikluš
086 43 Koprivnica, Stuľany 191
m: BRITA spoza Trpča, SPKP 5213/99
Marcel Dobrovič
082 73 Šarišské Dravce 233
m: BONA Kečera, SPKP 5835/00
Ľubomír Kmeťo 935 23 Rybník nad Hronom, Hlavná 125
m: BRIGITA Šalková, SPKP 4938/98
František Vrlík 034 91 Ľubochňa 271
m: BRITA Tri studne, SPKP 6747/01
P.č. Meno suky
SPKP
Rok nar. Majiteľ
Bavorský farbiar
Zoznam chovných súk pre r. 2006 BF a HF – Stav k 1.3.2006
29
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
AXA Jedlovské lúky
6774/05
o: HIT Piešť,SPKP 4762/97
BAŠKA z Kolbachu
7073/05
o: ARON spod Orlovskej lúčky, SPKP 5518/98
BEKKY Krompachy Plejsy
7122/04
o: AMOR Malanta, SPKP 5644/99
BELKA z Grónera
6226/02
o: DAG Ležisko, SPKP 4773/95 BESSY z Horárovho dvora
6718/06
o: ARON spod Orlovskej lúčky, SPKP 5518/98
BETTY Jelenia Obora Orava
7495/05
o: EVAN Stanišovská dolina, SPKP 5844/99
BETY Malanta
6353/04
o: BRUNO od Figľa, SPKP 5248/97
BIBI z Horárovho dvora
6719/02
o: ARON spod Orlovskej lúčky, SPKP 5518/98
BONA Klobušice
7590/05
o: ARON spod Orlovskej lúčky, SPKP 5518/98
BONA z Kobarča
7502/05
o: BURY Minčol, SPKP 6281/00 BORKA Ružový dvor
6314/01
o: BOJAR Grófa Andrášiho, SPKP 4586/95
BORKA z Gronéra
6225/00
o: DAG Ležisko, SPKP 4773/95 BRITA Čirské bučiny
6437/01
o: KIM spod Glatzu, SPKP 5155/97
BRITA Tri studne
6747/01
o: EVAN Stanišovská dolina, SPKP 5844/99
BRITA z Bôrčanskej doliny
6895/02
o: BOJAR Grófa Andrášiho, SPKP 4586/95
2000
2001
2001
1998
1999
2003
1998
1999
2003
2003
1998
1998
1998
2000
2000
Miroslav Kardoš
018 16 Domaniža 239
m: BRITA z Moldovenina, SPKP 5664/00 Mgr. Emil Vaško
974 01 Banská Bystrica, Spojová 12
m: LOVKA Vlčí potok, SPKP 5514/99
Jozef Turčík
053 41 Krompachy, Maurerova 6
m: LASSIE z dolného Spiša, SPKP 5195/96
MVDr.Jaroslav Soroka 040 01 Košice, Račí potok 4/A
m: CILKA Mokrá Korytná, SPKP 5294/97
Ing.Juraj Šesták
902 01 Pezinok, Jesenského 14
m: ABBA Vatrová, SPKP 5332/97
Jaroslav Mendel
027 21 Žaškov 288
m: AIDA Tri studne, SPKP 6581/01
Jaroslav Gajdoš
086 41 Raslavice, Vaniškovce 23
m: DELTA Gaštanica, SPKP 4479/94
Ing.Otto Janigloš
032 33 Kráľová Lehota, Čierny Váh 16
m: ABBA Vatrová, SPKP 5332/97
Marek Sirotný
019 01 Klobušice, Dlhé nivy 133
m: BRITA Stražov-Zliechov, SPKP 5713/00
Ing. Ľuboš Tuľak
093 02 Vranov n/T., Nemocničná 568/9
m: CESY spod Orlovskej lúčky, SPKP 6106/02
Jozef Sabol 093 03 Vranov nad Topľou, Makovická 929/26
m: DONA Gemerský sad, SPKP 4968/96 Jaroslav Čižnár
026 01 Dolný Kubín, A.Halašu 15
m: CILKA Mokrá Korytná, SPKP 5294/97
Miroslav Kováč 082 12 Kapušany, Lipníky 34
m: MIRA Zvolenská kotlina, SPKP 5454/97
Milan Krajči 033 01 Liptovský Hrádok, Rázusova 434
m: CETTY Kráľovská studnička, SPKP 5686/99
MVDr.Andrej Štafura
050 01 Revúca, Litovelska 3
m: CEDRA z Levočskej doliny, SPKP 5966/00
30
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
BRITA z Grónera
6227/01
o: DAG Ležisko, SPKP 4773/95 BRITA z Maloheda
6624/03
o: CEZAR Závadka, SPKP 4121/95
CARA Dravecká dolina
6528/00
o: ALAN Kanné, SPKP 5009/97 CARA Hronsecký háj
7640/05
o: ALAN z Mihalikovho soliska,SPKP 5907/99
CEDRA Tri studne
7036/04
o: EVAN Stanišovská dolina, SPKP 5844/99
CELY spod Orlovskej lúčky
6108/01
o: BLESK z Oravskej lesnej, SPKP 5262/97
CESI spod Čertovej bane
7605/05
o: BURY Minčol, SPKP 6281/00 CETY Tri studne
7035/03
o: EVAN Stanišovská dolina, SPKP 5844/99
CIFRA spod Oblíka
7134/04
o: BURY Minčol SPKP 6281/00 CILKA Šípová skala
6683/05
o: DAN Grófa Andrášiho, SPKP 5076/98
CINA z Kolbachu
7553/06
o: DAG Devana, SPKP 5627/98 CINDY spod Oblíka
7133/02
o: BURY Minčol, SPKP 6281/00 CINKA Tri studne
7037/04
o: EVAN Stanišovská dolina, SPKP 5844/99
CITA spod Orlovskej lúčky
6105/06
o: BLESK z Oravskej lesnej, SPKP 5262/97
CORA Ružový dvor
6799/02
o: CÁR z Podbrezovej, SPKP 4942/96
1998
1999
1999
2003
2001
1998
2003
2001
2001
1999
2003
2001
2001
1998
2000
Ing. Ján Žofčák 072 42 Jasenov 75
m: CILKA Mokrá Korytná, SPKP 5294/97
Ing. Milan Rybovič
065 12 Jakubany 191
m: ISKRA Ležisko, SPKP 5470/98
Ján Mišenko
082 73 Šarišské Dravce 222
m: IDA z Opaliska, SPKP 5343/96
MUDr. Tibor Čaradský
955 01 Topoľčany, Alexyho 2688
m: GORA Devana, SPKP 6122/01
František Ľubek
027 41 Oravský Podzámok 259
m: CETTY Kráľovská studnička, SPKP 5686/99
Peter Bartoš ml.
034 92 Stankovany 27
m: DAJA spod Ľupčianskej Magury, SPKP 4739/96 Juraj Dobrovič 082 73 Šarišské Dravce 233
m: MAJA z Kobarča, SPKP 5549/98
Miroslav Gerec
034 91 Ľubochňa, Hubová 266
m: CETTY Kráľovská studnička, SPKP 5686/99
Ing. Peter Šimon 080 01 Sabinov, Červená Voda 48
m: BORA od Margarétky, SPKP 5564/99 Lukáš Jančovič
914 42 Horné Srnie, Lesnícka 84
m: BINA Šípová skala, SPKP 5609/98
Ján Labuda
059 92 Huncovce, Hlavná 201
m: LOVKA Vlčí potok, SPKP 5514/99
Ján Pankúch
087 01 Giraltovce, Kračúnovce 105
m: BORA od Margarétky, SPKP 5564/99 Milan Turský
013 13 Rajecké Teplice, Konská 299
m: CETTY Kráľovská studnička, SPKP 5686/99
Juraj Mažgut
013 05 Belá 131
m: DAJA spod Ľupčianskej Magury, SPKP 4739/96 JUDr. Ján Bodnár
040 11 Košice, Gudernova 26
m: DONA Gemerský sad, SPKP 4968/96 31
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
DARA Jágrová
6603/02
o: ARON spod Orlovskej lúčky, SPKP 5518/98
DARKA Roňva
6219/01
o: DAG Ležisko, SPKP 4773/95 DEJLY Čierny Vrch
7395/05
o: ARON spod Orlovskej lúčky, SPKP 5518/98
DELA Kráľovská studnička
7169/04
o: EVAN Stanišovská dolina, SPKP 5844/99
DINA Čirske bučiny
7082/03
o: CAR Vatrová, SPKP 5804/99 DONA Kráľovská studnička
7168/04
o: EVAN Stanišovská dolina, SPKP 5844/99
DONA Radové skaly
7199/04
o: AMOR Malanta, SPKP 5644/99
DONA Šípová skala
6831/04
o: DAN Grófa Andrášiho, SPKP 5076/98
DONA z Opalovej
7550/05
o: GERO Vandráčka, SPKP 6591/02
DORA Jágrová
6605/01
o: ARON spod Orlovskej lúčky, SPKP 5518/98
DORY spod Oblíka
7592/06
o: DAG z Levočskej doliny, SPKP 6094/02
DOXA z Levočskej doliny
6099/01
o: CAR z Podbrezovej, SPKP 4942/96
DUNA z Mihalikovho soliska 6853/04
o: CAR Zvernica, SPKP 5271/98 DYNA Dravecká dolina
7048/03
o: BURY Minčol, SPKP 6281/00 EDA Lesnícka lúka
7077/03
o: ARON spod Orlovskej lúčky, SPKP 5518/98
1999
1998
2002
2001
2001
2001
2001
2000
2003
1999
2003
1998
2000
2001
2001
Bohumír Gazda
027 12 Liesek, Vitanová-Oravice 369
m: CIRA Jágrová, SPKP 5555/98
Tibor Prekop 020 01 Púchov, Dolné Kočkovce 341
m: TAGA z Junčiarok, SPKP 4574/96
František Kudiak
029 47 Oravská Polhora 848
m: LESSY Malá Klenovnica, SPKP 5351/98
František Lopúch
059 18 Spišské Bystré, Školská 540/53
m: BORKA z Gronera, SPKP 6225/00
Pavol Sisol
085 01 Bardejov, Pod papierňou 22
m: MIRA Zvolenská kotlina, SPKP 5454/97
Štefan Mikulaj
027 41 Oravský Podzámok 136
m: BORKA z Gronera, SPKP 6225/00
Ján Kováčik
038 11 Martin, Belá č. 314
m: CONNY Stanišovská dolina, SPKP 5287/97
Milan Beňo
962 01 Zvolenská Slatina, T. Vansovej 82
m: BINA Šípová skala, SPKP 5609/98
AGROCONTRACT Mikuláš a.s. 946 55 Pribeta, Marián Záhumenský
m: BORKA Ružový dvor, SPKP 6314/01 Ing.Anton Gregorovič 902 01 Pezinok, Jiráskova 6
m: CIRA Jágrová, SPKP 5555/98
Juraj Adam
083 01 Sabinov, Drienica 80
m: BORA od Margarétky, SPKP 5564/99 Ján Badinka 976 46 Valaská, Budovateľská 502
m: GOJA zo Zbelova, SPKP 4626/93
Vladimír Semaňák
059 71 Ľubica, Vlkovce 98
m: AISA z Mihalikovho soliska, SPKP 5909/99
Miloš Mišenko
082 73 Šarišské Dravce 222
m: IDA z Opaliska, SPKP 5343/96
Ľubomír Červenko
053 34 Švedlár, Stará Voda 72
m: RITA Kežmarská dolka,SPKP 5131/96 32
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
EDA z Podbrezovej
6576/03
o: DAN Grófa Andrášiho, SPKP 5076/98
ELA z Podbrezovej
6575/03
o: DAN Grófa Andrášiho, SPKP 5076/98
ELKA z Mihalikovho soliska
6890/03
o: CAR Zvernica, SPKP 5271/98 ELSA spod Viechy
6379/03
o: BRUNO od Figľa, SPKP 5248/97
ELZA Ungarová lúka
7103/03
o: GORAL Devana, SPKP 6117/01
ELZA z Liptovských Revúc
7582/06
o: BURY Minčol, SPKP 6281/00 ESTA spod Viechy
6378/05
o: BRUNO od Figľa, SPKP 5248/97
ESTA Tri studne
7596/06
o: EVAN Stanišovská dolina, SPKP 5844/99
FANY Vandráčka
6209/01
o: BLESK z Oravskej lesnej, SPKP 5262/97
FÍRA Dravecká dolina
7565/04
o: GORAL Devana, SPKP 6117/01
GABA z Gaštanového jarku
6158/02
o: BLESK z Oravskej lesnej, SPKP 5262/97
GAJA Jágrová
7336/05
o: EVAN Stanišovská dolina, SPKP 5844/99
GANA Stanišovská dolina
7522/05
o: ENDI Vandráčka, SPKP 5987/00
GEŠA z Moldovenina
7062/05
o: LORD Hniezdne,SPKP 5460/99
GORA Devana
6122/01
o: CAR z Podbrezovej, SPKP 4942/96
1999
Juraj Strnad
033 01 Liptovský Peter 7
m: CINDA z Podbrezovej, SPKP 4945/95 1999
Ladislav Kardhordó
976 81 Podbrezová, Šupková 44/4
m: CINDA z Podbrezovej, SPKP 4945/95 2000
Milan Húsenica
032 42 Pribilina 228
m: ALMA z Medovára, SPKP 5146/96
1998
Rastislav Ďurčat
036 07 Vrútky, A.Hlinku 21
m: FANA Piešť, SPKP 4205/92 2001
Ján Holováč
053 73 Brutovce, Olšavica 4
m: BRITA Čirske bučiny, SPKP 6437/01 2003
Stanislav Lazík
034 74 Liptovské Revúce 97
m: ENA Cenovská dolina, SPKP 5298/97 1998
Vladimír Húšťa
038 62 Podhradie, Partizánska 16
m: FANA Piešť, SPKP 4205/92 2003
MUDr. Ivan Kubačka
026 01 Dolný Kubín, MDŽ 1036/26
m: CETTY Kráľovská studnička, SPKP 5686/99
1998
Vladimír Štanceľ 039 01 Turčianske Teplice, Cintorínska 663/1
m: DONA Vandráčka, SPKP 5061/97
2003
Ján Mišenko
082 73 Šarišské Dravce 222
m: DYNA Dravecká dolina, SPKP 7048/03
1998
Jozef Tlačík
900 02 Modra, Národná 203
m: BIA Jágrová, SPKP 5415/97 2002
Emil Cíferský
900 01 Modra, Harmónia 3096
m: CIRA Jágrová, SPKP 5555/98
2003
Jozef Hapčo
032 03 Liptovský Ján 228
m: ELIN Stanišovská dolina, SPKP 5849/99
2001
Karol Florek
029 56 Zakamenné 715
m: HENA Piešť, SPKP 4766/96
1998
JUDr. Peter Čiampor 976 31 Hronsek, Zámocká 2
m: BRITA spod Ľupčianskej Magury, SPKP 4157/92
33
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
GORA Jágrová
7337/05
o: EVAN Stanišovská dolina, SPKP 5844/99
HEJDA Vatrová
6950/04
o: BROK Rígeľ, SPKP 5099/98
IRA Hraples
7532/05
o: GERO Vandráčka, SPKP 6591/02
ITA Hraples
7533/06
o: GERO Vandráčka, SPKP 6591/02
IZZA Vatrová
7017/02
o: BURY Minčol, SPKP 6281/00 KALLA Vatrová
7148/04
o: ALAN Turková, SPKP 6014/01 MARION z Demänovskej
6548/01
o: CAR Zvernica, SPKP 5271/98 MATA Svrčník
7437/04
o: ANDY Vatrová, SPKP 5323/98 MINA Vatrová
7419/04
o: BURY Minčol,SPKP 6281/00 OĽA Fatra
6560/02
o: AZOR od Slamku, SPKP 5312/98
OSSA Vatrová
7510/06
o: ALAN Turková, SPKP 6014/01 PEM Zvolenská kotlina
6441/01
o: LESAN Gaštanica, SPKP 5318/98
RONA spod Glatzu
7526/05
o: DAG z Levočskej doliny, SPKP 6094/02
SAJGA Boboviská
6424/02
o: DAG Ležisko, SPKP 4773/95 SÁRA Zvolenská planina
7690/05
o: EVAN Stanišovská dolina SPKP 5844/99
2002
2000
2003
2003
2001
2001
1999
2002
2002
1999
2003
1998
2003
1998
2003
Marián Kubica
902 01 Pezinok, Bratislavská 75
m: CIRA Jágrová, SPKP 5555/98
Jozef Svátek
921 01 Piešťany, Letná 64
m: CITRA Vatrová, SPKP 5809/99
MVDr. Jaroslav Soroka 040 01 Košice, Račí potok 4/A
m: BELKA z Gronera, SPKP 6226/02
Zdeno Čierny
966 22 Lutila, Moyzesova 49
m: BELKA z Gronera, SPKP 6226/02
František Vrlík
034 91 Ľubochňa 271
m: CIFRA Vatrová, SPKP 5808/00
František Vrlík
034 91 Ľubochňa 271
m: CITRA Vatrová, SPKP 5809/99
Marián Novák 040 14 Košice, Čerešňová 1
m: GLORY z Demänovskej, SPKP 5605//98
Ing. Jozef Trojan
049 22 Gemerská Poloma, Podsúlová 553
m: EROTICA z Hruštína, SPKP 6252/00 Karol Smrek
064 01 Stará Ľubovňa, Zámocká 113
m: CITRA Vatrová, SPKP 5809/99
Branislav Porubčanský
013 06 Terchová, Štefanova 532
m: AJDA spod Viechy, SPKP 4909/96
Jozef Lehotský
033 01 Liptovský Hrádok, Pekľany
m: CIFRA Vatrová, SPKP 5808/00
Ondrej Kolenič 962 07 Kováčová, Hviezdoslavova 200
m: ADA Šalková, SPKP 4712/95
Milan Štefanko
049 32 Štítnik, Veľká Maša 481
m: LIVA spod Glatzu, SPKP 5392/98
Miroslava Železníková
082 52 Kokošovce, Zlatá Baňa 117
m: HORA zo Zbelova, SPKP 5384/98
Štefan Marton
059 39 Šuňava 87
m: PEM Zvolenská kotlina, SPKP 6441/01
34
ALASKA z Dziwerowki, PKR.VI-4488 264/01
1998
o: HORAL z Pralesa, SPKP 196/96
ASTRA z Popovej Debry
252/00
1998
o: HORAL z Pralesa, SPKP 196/96
AŠA spod Stohu
374/03
2001
o: KAUZ von der Walze, ZBNr 2356, SPKP 291/00
AXA Kamenité, Člp/HB/3890 289/02
1999
o: ORAN z Javornické louky, Člp/HB/3336/97 BAŠKA Polominy
334/03
2000
o: ORAN z Javornické louky, Člp/HB/3336/97 BONA Hrabov potok
353/04
2001
o: KAUZ von der Walze, ZBNr 2356, SPKP 291/00
BORKA Polominy
336/04
2000
o: ORAN z Javornické louky, Člp/HB/3336/97 BRIA spod Stohu
404/05
2002
o: KAUZ von der Walze, ZBNr 2356, SPKP 291/00
1
2
3
4
5
6
7
8
Hanoverský farbiar
1999
2002
1998
1999
2002
STRELA Vlčí potok
6499/02
o: ALAN Kanné, SPKP 5009/97 TERA Fatra
7407/05
o: ARON spod Orlovskej lúčky, SPKP 5518/98
TINA z Kobarča
6188/00
o: BRUNO od Figľa, SPKP 5248/97
VANDA z Kobarča
6666/02
o: DAG Devana, SPKP 5627/98 VARA Vlčí potok
7462/05
o: LORD Hniezdne, SPKP 5460/99
87
88
89
90
91
Dušan Gróf 027 05 Zázrivá, Kozinská 41
m: AFERA AZA z Kostkowa, PKR.VI-1705
Ing. Ľudovít Pitoňák
032 33 Kráľová Lehota 252
m: BORKA z Tritruběckého polesí, Člp/HB/3513, SPKP 227/98
Ing. Ctibor Boháč 851 04 Bratislava, Sklodowskej 39
m: ALASKA z Dziwerowki,PKR.VI-4488, SPKP 264/01
Miroslav Bariak
992 01 Modrý Kameň, Poľná 537/14
m: ORKA Jezbiny, Člp/HB/3462/99
Ing. Jozef Randús 034 75 Koritnica 668
m: ORA Jezbiny, Člp/HB/3460, SPKP 205/97
Jaroslav Figúr
049 36 Slavošovce, Čierna Lehota 55
m: ARKA z Kázavé, Člp/HB/3568, SPKP 288/00
Štefan Gašinec
032 15 Partizánska Ľupča 177
m: ORA Jezbiny, Člp/HB/3460, SPKP 205/97
Viktor Alexik
064 01 Stará Ľubovňa, Štúrová 51
m: ALASKA z Dziwerowki, PKR.VI-4488, SPKP 264/01
Ing. Eduard Tomkuliak
976 52 Čierny Balog, Janošovka 435/15
m: LUNA Vlčí potok SPKP 5516/97
Ervín Neuschl
038 48 Turček 174
m: BRENDA Rígeľ SPKP 5102/98
Peter Kováč 023 04 Stará Bystrica, Lány 53
m: ASTA Mamrik SPKP 4647/94
Viktor Alexik 064 01 Stará Ľubovňa, Štúrova 51
m: BELLA spod Troch korún SPKP 4661/94
František Špirko
059 71 Ľubica, Športová 62
m: STRELA Vlčí potok SPKP 6499/02
35
9
CARA z Krivánskeho žľabu
466/06
2003
Ing.Š tefan Olšavský
065 11 Nová Ľubovňa 265
o: KAUZ von der Walze ZBNr 2356, SPKP 291/00
m: AMIRA z Krivánskeho žľabu, SPKP 209/00
10 CINDY z Hrdzavej
434/05
2003
Igor Pavlovčík
957 03 Bábovce n/B., Horné Ozorovce 128
o: CVAL zo Slovenského krasu, SPKP 256/00
m: DEA od Fígľa, SPKP 280/02 11 CITA Hrabov potok
411/04
2002
MVDr.Petra Steinemannová934 03 Levice, Mochovská 28
o: KAUZ von der Walze, ZBNr 2356, SPKP 291/00
m: AXA Kamenité, Člp/HB/3890, SPKP 289/02
12 CORA od Fígľa
246/00
1998
Jaroslav Jurský 053 71 Nižné Repaše 6
o: DIRK vom Wechsel, OHZB 2862
m: AIDA zo Starej Hájnic,e SPKP 213/98 13 DARINA z Třitrubeckého polesí, Člp/HB/3884 329/01
1999
Ing. Otto Janigloš 032 33 Kráľová Lehota, Čierny Váh 16
o: HIX z Načetina, Člp/HB/3542/98
m: BETTY z Němcova mlýna, Člp/HB/3097/95
14 DEA od Fígľa
280/02
1999
Ing. Vladimír Hlinka
049 01 Muráň 271
o: DIRK vom Wechsel, OHZB 2862
m: AIDA zo Starej Hájnice, SPKP 213/98 15 ELLA z Horárovho dvora
388/05
2002
Pavlík Peter
082 37 Široké 628
o: KAUZ von der Walze, ZBNr 2356, SPKP 291/00
m: DARINA z Tritrubeckého polesí, Člp/HB/3884, SPKP 329/01
16 FICHTA zo Starej Hájnice
497/06
2004
Ján Holováč
053 73 Brutovce, Olšavica 4
o: KAZAN Devana, SPKP 323/04 m: CORA od Figľa, SPKP 246/00
17 GELI Vidov vrch
439/06
2003
Miroslav Učeň
020 54 Lysá pod Makytou 283
o: CVAL zo Slovenského krasu, SPKP 256/00
m: BAŠKA zo Starej Hájnice, SPKP 225/00
18 GREIS Vidov vrch
441/05
2003
Viktor Alexik
064 01 Stará Ľubovňa, Štúrová 51
o: CVAL zo Slovenského krasu, SPKP 256/00
m: BAŠKA zo Starej Hájnice, SPKP 225/00
19 KAJA Devana
327/02
2000
Ing.Ľudovít Pitoňák
032 33 Kráľova Lehota 252
o:CLIFF v. Jossgrund, OHZB 2328, Člp/HB/3797/01
m: ASTRA z Popovej debry, SPKP 252/00
20 LIMBA Devana
400/05
2002
Ing.Slavomír Marejka 023 54 Turzovka, Vyšný koniec 280
o: KAUZ von der Walze ZBNr 2356, SPKP 291/00
m: ASTRA z Popovej debry, SPKP 252/00
21 LOVKA Devana 399/04
2002
Peter Bláhovec
023 01 Oščadnica 1465
o: KAUZ von der Walze ZBNr 2356, SPKP 291/00
m: ASTRA z Popovej debry, SPKP 252/00 22 OXA Devana
487/06
2004
Pilát Ján
064 01 Stará Ľubovňa, Obrancov mieru 2
o: KAUZ von der Walze ZBNr 2356, SPKP 291/00
m: ASTRA z Popovej debry, SPKP 252/00 36
P.
Rok
č. Meno psa
SPKP
nar.
1 ALAN Turková
6014/01 1997
o: DAG Ležisko, SPKP 4773/95 2 ALAN Vlčí dol
7345/05 2002
o: KIM spod Glatzu, SPKP 5155/97
3 ALAN z Mihalikovho soliska 5907/99 1997
o: ENDY z Ančinho dvorka, SPKP 4070/91 4 ALISS z Poníckeho vršku
5784/00 1997
o: ENDY z Ančinho dvorka, SPKP 4070/91 5 AMOR Stará dolina
7540/05 2003
o: LORD Hniezdne, SPKP 5460/99
6 ANDY Jelenia Obora Orava 7382/05 2002
o: DAX Lázky, SPKP 6643/01 7 BAK spod Oblíka
6819/04 2000
o: KIM spod Glatzu, SPKP 5155/97
8 BARY zo Šiprúňa
7364/05 2002
o: ENDI Vandráčka, SPKP 5987/00
9 BENY spod Sukovského vrchu 7180/03 2001
o: BURY Minčol, SPKP 6281/00 10 BLESK Malanta
6350/02 1998
o: BRUNO od Figľa, SPKP 5248/97
11 BOJAR Lázky
5851/02 1997
o: LEO Fatra, SPKP 3679/90
12 BORKO Čajmar
6999/04 2001
o: PÉR Mahríkov kút, SPKP 4272/92
Bavorský farbiar
094 35 Soľ, Čaklov 347
082 42 Bzenov 160
955 01 Topoľčany, Alexyho 2688
052 01 Spišská Nová Ves, Wolkrova 34/33
065 12 Jakubany 502
029 01 Námestovo, Hamuliakova 139/17
065 11 Nová Ľubovňa, Kolačkov 94
034 95 Likavka, ul. Pod Hradom 283
065 01 Hniezdne 283
953 03 Zlaté Moravce, Opatovecká 428
034 91 Ľubochňa 264
911 08 Trenčín, M.Bela 24/11
Adresa
Stav k 1.3.2006
Výstava PF IHF Majiteľ
výb.
II. II.
Peter Demeter
m: AIDA Kanné, SPKP 5012/97
v.d.
II. II.
Dušan Štofan
m: ALBA spod Orlovskej lúčky, SPKP 5519/99
výb.
I.
I.
MUDr. Tibor Čaradský
m: ALMA z Medovára, SPKP 5146/96
výb.
II. I.
Ľubomír Tokoly
m: BELA Zvernica, SPKP 5105/96
výb.
II. II.
Jozef Michňa
m: STRELA Vlčí potok, SPKP 6499/02
výb.
II. II.
Ing. Dušan Kanderka
m: AIDA Tri studne, SPKP 6581/01
výb.
II. I.
Radovan Pilát m: BORA od Margarétky, SPKP 5564/99
výb.
II. I.
Pavol Slašťan
m: MONA Fatra, SPKP 5905/01
výb.
I.
I.
Ing. Vladimír Tomko m: ASTRA Roňva, SPKP 5657/99
výb.
I.
II.
Juraj Šabo m: DELTA Gaštanica, SPKP 4779/94
v.d.
II. I.
Peter Kán m: GAJA z Turčeka, SPKP 4734/97
výb.
II. I.
Miroslav Ďuďák
m: DINA Ležisko, SPKP 4686/94
Zoznam chovných psov pre r. 2006 BF a HF,
37
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
BRIT z Ľupčianskej doliny
7371/06 2002
o: DAX Lázky, SPKP 6643/01 BRIT z Mihalikovho soliska 6085/00 1998
o: ENDY z Ančinho dvorka, SPKP 4070/91 BRUŇO Demjanka
7022/04 2001
o: BURY Minčol, SPKP 6281/00 BURY Minčol
6281/00 1998
o: CIRO z Mútneho, SPKP 4790/98
CAR Morské oko
6964/03 2000
o: BURY Minčol, SPKP 6281/00 CEZÁR z Gronéra
6631/03 1999
o: DAG Ležisko, SPKP 4773/95 CYRO Demjanka
7411/05 2002
o: EVAN Stanišovská dolina, SPKP 5844/99
CIT Demjanka
7408/05 2002
o: EVAN Stanišovská dolina, SPKP 5844/99
DAX Lázky
6643/01 1999
o: AXEL z Rovnej hory, SPKP 5353/98
DYN Demjanka
7545/05 2003
o: ALISS z Ponickeho vršku, SPKP 5784/00 ENDI Vandráčka
5987/00 1997
o: BLESK z Oravskej lesnej, SPKP 5262/97 EVAN Stanišovská Dolina
5844/99 1997
o: ENDY z Ančinho dvorka, SPKP 4070/91 FOX Vandráčka
6203/02 1998
o: BLESK z Oravskej lesnej, SPKP 5262/97 FREDY Vatrová
6211/02 1998
o: BLESK z Oravskej lesnej, SPKP 5262/97 GERO Vandráčka
6591/02 1999
o: BROK Rígeľ SPKP 5099/98 GLEN Jágrová
7335/04 2002
o: EVAN Stanišovská dolina SPKP 5844/99 výb.
I.
I.
Vladislav Šutko
082 06 Žehňa, Mirkovce 1
m: BLISKA Vatrová, SPKP 5677/00
výb.
I.
II.
Peter Hanesch
945 01 Komárno, ul.biskupa Királya 43/15
m: ALMA z Medovára, SPKP 5146/96
výb.
II. II.
Štefan Gulaši 065 12 Jakubany 428
m: AJKA Demjanka, SPKP 6231/00
výb.
I.
I.
Karol Smrek 064 01 Stará Ľubovňa, Zámocká 113
m: AFRA Jágrová, SPKP 5241/96
výb.
I.
I.
JUDr.Marián Porvažník 040 01 Košice, Roosveltova 22
m: BRENDA z Levočskej doliny, SPKP 5610/98 výb.
I.
I.
Milan Koromház
067 32 Vyšný Hrušov, Adidovce 55
m: CILKA Mokrá Korytná, SPKP 5294/97
V.d.
I.
I.
Ing. Gabriel Pöhm
044 25 Medzev, Sídlisko Mladosť 35
m: AJKA Demjanka, SPKP 6231/00
výb.
I.
II.
Juraj Dobrovič
082 73 Šarišské Dravce 233
m: AJKA Demjanka, SPKP 6231/00
výb.
I.
I.
Juraj Choma
026 01 Dolný Kubín, M.R.Štefánika 1821/3
m: GAJA z Turčeka, SPKP 4734/97
výb.
I.
I.
Igor Valent
054 01 Levoča, Vysoká 57
m: AJKA Demjanka, SPKP 6231/00
výb.
I.
II.
Peter Karabel 038 21 Mošovce 340
m: DONA Vandráčka, SPKP 5061/97
výb.
I.
I.
Ing.Igor Mráz
034 01 Ružomberok, Štiavnička 124
m: CILLY spod Ľupčianskej Magury, SPKP 4429/93
výb.
II. I.
Ján Bačík 972 14 Tužiná 439
m: DONA Vandráčka, SPKP 5061/97
výb.
I.
I.
Dušan Smitek 032 15 Partizanska Ľupča 551
m: GORA z Opaliska,SPKP 4825/95
výb.
I.
I.
Branislav Porubčanský 013 06 Terchová, Štefanová 532
m: DONA Vandráčka SPKP 5061/97
výb.
I.
I.
Miroslav Rybár 902 01 Pezinok, Banícka 33
m: CIRA Jágrová SPKP 5555/98
38
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
GORAL Devana
6117/01 1998
o: CAR z Podbrezovej, SPKP 4942/96
GORO Vandráčka
6592/03 1999
o: BROK Rígeľ, SPKP 5099/98 GORO Vatrová
6815/03 2000
o: BROK Rígeľ, SPKP 5099/98 GREGOR z Košickej
7289/06 2002
o: GORAL Devana, SPKP 6117/01
HARO Devana
6291/03 1998
o: KIM spod Glatzu, SPKP 5155/97
HORAL Devana
6287/04 1998
o: KIM spod Glatzu, SPKP 5155/97
HURIKAN z Čierneho Balogu 7138/05 2001
o: EVAN Stanišovská dolina, SPKP 5844/99
KONY Vatrová
7144/04 2001
o: ALAN Turková, SPKP 6014/01
LANDOR Vatrová
7265/04 2001
o: ALAN Turková, SPKP 6014/01
OMAR Vatrová
7507/05 2003
o: ALAN Turková, SPKP 6014/01
ORCUS Vatrová
7509/05 2003
o: ALAN Turková, SPKP 6014/01
RONO Fatra
6930/05 2000
o: BROK Rígeľ, SPKP 5099/98 TIFO Boboviská
7051/05 2001
o: CAR Vatrová, SPKP 5804/99 výb.
II. I.
MVDr.Tibor Želtvay
040 11 Košice, Orgovánová 3
m: BRITA spod Ľupčianskej Magury, SPKP 4157/92
výb.
I.
II.
Milan Mucha 013 03 Varín, Krasňany-SNP 2
m: DONA Vandráčka, SPKP 5061/97
výb.
II. II.
Peter Nemec 032 12 Dúbrava 318
m: AFRA Vatrová, SPKP 5333/97
výb.
I.
I.
Ing. Dušan Králik
976 13 Slovenská Ľupča, Záhradná 44
m: MARION z Demänovskej, SPKP 6548/01
výb.
I.
I.
Ing. Ján Orenič
085 01 Bardejov, Nábrežná 1
m: BAŠKA Devana, SPKP 5046/96
v.d.
II. I.
Milan Turský
013 13 Rajecké Teplice, Konská 299
m: BAŠKA Devana, SPKP 5046/96
vyb.
I.
II.
Jozef Staroň
031 01 Liptovský Mikuláš, Pavčina Lehota 29
m: DIANA z Čierneho Balogu, SPKP 5167/96 výb.
II. I.
MUDr. Štefan Bračok 032 21 Bobrovec, penzión ĎUMBIER,
m: CITRA Vatrová, SPKP 5809/99
Bobrovecká dolina 931 výb.
I.
I.
Štefan Halaštík 029 52 Hruštín 180
m: CIFRA Vatrová, SPKP 5808/00
výb.
I.
I.
Dušan Smitek 032 15 Partizanska Ľupča 551
m: CIFRA Vatrová, SPKP 5808/00
výb.
I.
II.
Peter Demeter 094 35 Čaklov 347
m: CIFRA Vatrová, SPKP 5808/00
výb.
I.
II.
Vladimír Donoval 036 01 Matin, Hollého 80
m: AJDA spod Viechy, SPKP 4909/96
v.d.
II. I.
Vranko Lukáš
083 01 Sabinov, Matice Slovenskej 2
m: CERA spoza Trpča, SPKP 5489/01
39
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ì
Ì
BADY z Javornícke louky, Člp/HB/4199 421/04 2002 výb.
o: CLIFF v. Jossgrund, OHZB 2328, Člp/HB/3797/01
BES zo Starej Hájnice
222/99 1997 výb.
o: DIRK vom Wechsel, OHZB 2862
BIGBEN spod Stohu
403/06 2002 výb.
o: KAUZ von der Walze, ZBNr 2356, SPKP 291/00 BRIT Hrabov potok
351/03 2001 výb.
o: KAUZ von der Walze, ZBNr 2356, SPKP 291/00 CVAL zo Slovenského krasu 256/00 1998 výb.
o: ORAN z Javornické louky, Člp/HB/3336/97
CHÁN z Lopenických kopců, Člp/HB/3635 229/03 1997 výb.
o: Mezőkövesd-Menti CINKOS, Člp/HB/3212/95 KAUZ von der Walze, ZBNr 2356 291/00 1999 výb.
o: WODAN v.d. Feldeiche, ZBNr 2167
KAZAN Devana
323/04 2000 výb.
o: CLIFF vom Jossgrund, OHZB 2328, Člp /HB/3797/01
IWAN von der Konigsbuche, ZBNr 2539 471/05 2003 výb.
o: ACHILL vom Walde Ketil, ZBNr 2314 MARO Devana
448/06 2003 výb.
o: BES zo Starej hájnice, SPKP 222/99
PARIS Devana
498/05 2004 výb.
o: CHÁN z Lopeníckych kopcú, Člp/HB/3635, SPKP 229/03
Hanoverský farbiar
Ì
Ì
Ì
II. I.
Ján Vráb
976 97 Nemecká, Ráztoka 51
m: UNIKA z Javornícke louky, Člp/HB/3581/99 I.
II.
Ing. Juraj Zvolenský
040 01 Košice, Laborecká 10
m: HEXA z Pralesa, SPKP 200/96
I.
I.
Václav Špirka
013 06 Terchová, Horná Tižiná 114
m: ALASKA z Dziwerowki,PKR.VI-448, SPKP 264/01 I.
II.
Jozef Mihálik
991 42 Hrušov 122
m: ARKA z Kázavé, Člp/HB/ 3568, SPKP 288/00
I.
II.
Branislav Gdovin 049 18 Lubeník 82
m: POLLY Jezbiny, Člp/HB/3561, SPKP 220/98
I.
II.
Milan Hirko 982 65 Ratková 224
m: RONA z Javornícke louky, Člp/HB/3398/97 I.
II.
Martin Lipták 054 01 Levoča, Gašpara Haina 42
m: TANDA v. Oberharz, ZBNr 2204 I.
I.
Ján Urban 038 52 Sučany, Fatranská 51
m: ASTRA z Popovej debry, SPKP 252/00
I.
I.
Martin Lipták 054 01 Levoča, G.Haina 42
m: ASTA vom Jegermeister, ZBNr 2366
I.
I.
Šimon Svitok
971 01 Prievidza, Cígeľ 289
m: ASTRA z Popovej debry, SPKP 252/00
II. II.
Ing. Vojtech Kovalčík
979 01 Rimavská Sobota, Okružná 94
m: KAJA Devana, SPKP 327/02
plemenná kniha 2005
Bavorský farbiar
Bayrischer Gebirgsschweisshund
spod Hradnej veže
Smrek Karol
Zámocká 113
064 01 Stará Ľubovňa
20.01.2005
ALAN Turková/SPKP 6014
MINA Vatrová/SPKP 7419
7901 S AFRA
7902 S ALKA
7903 S ALMA
7904 S ARA
7905 S ASTA
7906 S AŠA
Demjanka
Dobrovič Marcel a Juraj
082 73 Šarišské Dravce 233
02.01.2005
BENY spod Sukovského
vrchu/SPKP 7180
ARNIKA z Medvedej dolky/
SPKP 7179
7907 P FICO
7908 S FINA
7909 S FIDA
z Pukanca
Krajčí Milan
M. Rázusa 434/8
033 01 Liptovský Hrádok
24.01.2005
BENY spod Sukovského
vrchu/SPKP 7180
BRITA Tri studne/SPKP 6747
7910 P CAR
7911 P CIR
7912 S CARA
7913 S CEDRA
7914 S CIFRA
7915 S CORA
Vatrová
Čendula Jozef
032 24 Kvačany 230
05.02.2005
40
BORKO Čajmar/SPKP 6999
HEJDA Vatrová/SPKP 6950
7916 P RENO
7917 P REY
7918 P RONY
7919 S REA
7920 S ROOT
7921 S RUDY
z Ľupčianskej doliny
Ondrejka Jozef Ing.
032 15 Partizánska Ľupča 479
20.01.2005
DAX Lázky SK/SPKP 6643
BLISKA Vatrová/SPKP 5677
7922 P DAN
7923 P DONER
7924 P DON
7925 P DENNY
7926 S DINA
7927 S DONA
Jasenovské vodopády
Žofčák Ján Ing.
072 42 Jasenov 75
12.02.2005
BURY Minčol/SPKP 6281
BRITA z Gronera/SPKP 6227
7928 P ARNO
7929 P ATOS
7930 P AMOR
7931 S ANET
7932 S AIMA
7933 S AJA
7934 S ARNA
Jelenia obora Orava
Mendel Jaroslav
Žaškov 288
027 21 Dolný Kubín
03.03.2005
DAX Lázky SK/SPKP 6643
AIDA Tri studne/SPKP 6581
7936 P DENY
7937 P DASTY
7938 S DARA
7939 S DEJLY
7940 S DORKA
7941 S DONA
Lesnícka lúka
Červenko Ľubomír
Stará Voda 72
053 34 Švedlár
05.03.2005
CAR Morské oko/SPKP 6964
EDA Lesnícka lúka/SPKP 7077
7942 P KASTOR
7943 S KORA
7944 S KARA
7945 S KLEA
7946 S KARLA
7947 S KARIN
Demjanka
Dobrovič Marcel a Juraj
082 73 Šarišské Dravce 233
18.03.2005
GORAL Devana/SPKP 6117
CESI spod Čertovej bane/
SPKP 7605
7948 P GAY
7949 P GORAL
7950 S GALA
7951 S GORA
7952 S GABA
7953 S GAMA
7954 S GINES
Demjanka
Dobrovič Marcel a Juraj
082 73 Šarišské Dravce 233
19.03.2005
BENY spod Sukovského
vrchu/SPKP 7180
AJKA Demjanka/SPKP 6231
7955 P HERO
7956 P HUGO
7957 P HORAL
7958 S HALA
7959 S HANA
7960 S HERA
7961 S HEXA
Varšanska
Šimon Peter Ing.
Červená Voda 48
083 01 Sabinov
09.03.2005
LOTOR Plesnivec/SPKP 6168
CIFRA spod Oblíka/SPKP 7134
7962 P ALAN
7963 P AGIN
7964 P ASTOR
7965 P ARKO
7966 P AZOR
7967 S ASTA
Stará dolina
Tomkuliak Eduard Ing.
Lipová 432/15
976 52 Čierny Balog
25.03.2005
BAK spod Oblíka/SPKP 6819
STRELA Vlčí potok/SPKP 6499
7968 P CAR
7969 P CAT
7970 P CIT
7971 P CER
7972 S CINDY
7973 S CENDRA
z Kobarča
Alexik Viktor
Štúrova 51
064 01 Stará Ľubovňa
03.04.2005
ALAN Turková/SPKP 6014
VANDA z Kobarča/SPKP 6666
7974 P DARYL
7975 P DARYS
7976 P DREYN
7977 P DYLEN
7978 S DYNA
Kráľovská studnička
Čižnár Jaroslav
A. Halašu 15
026 01 Dolný Kubín
23.03.2005
EVAN Stanišovská dolina/
SPKP 5844
BORKA z Gronera/SPKP 6225
7979 P GORAN
7980 P GARI
7981 S GESSY
7982 S GORA
7983 S GAYA
7984 S GEA
z Opalovej
Sabol Jozef
Makovická 929/26
093 03 Vranov nad Topľou
28.03.2005
ORCUS Vatrová/SPKP 7509
BORKA Ružový dvor/SPKP 6314
7985 P FAGAN
7986 S FATRA
7987 S FANNY
7988 S FILA
7989 S FIRA
spod Labošova
Vaško Emil Mgr.
Spojová 12
974 01 Banská Bystrica
07.04.2005
BURY Minčol/SPKP 6281
BAŠKA z Kolbachu/SPKP 7073
7990 P BRUNO
7991 P BAK
7992 S BAŠKA
7993 S BORKA
7994 S BRITA
7995 S BEGA
z Foráša
Štafura Andrej MVDr.
Litovelská 3
050 01 Revúca
24.03.2005
GORAL Devana/SPKP 6117
BRITA z Bôrčanskej doliny/
SPKP 6895
7996 P ATOS
7997 P ARAMIS
7998 P ARTEMIS
7999 S ALINDA
8000 S AIDA
8001 S ASTRID
8002 S AJKA
Vatrová
Čendula Jozef
032 24 Kvačany 230
05.04.2005
ALAN Turková/SPKP 6014
CIFRA Vatrová/SPKP 5808
8003 P SARO
8004 P SULTÁN
8005 S SIOUXSIE
8006 S SHIVA
Kečera
Michňa Jozef
065 12 Jakubany 502
12.04.2005
BURY Minčol/SPKP 6281
AFRA zo Zlodejskej/
SPKP 7313
8007 P ARGO
8008 P AMUR
Čajmar
Čajková Mária
Ľuborčianska 33
914 41 Nemšová
22.04.2005
ALAN z Mihalikovho soliska/
SPKP 5907
AMBRA Čajmar/SPKP 6880
8009 P EGO
8010 P EKRAZIT
8011 S ELIF
8012 S ERNA
8013 S ERKA
8014 S ELBA
Jágrová
Rybár Miroslav
Banícka 33
902 01 Pezinok
25.04.2005
BENY spod Sukovského
vrchu/SPKP 7180
GAJA Jágrová/SPKP 7336
8015 P HAK
8016 P HERD
8017 P HARD
8018 P HUCK
8019 S HEXA
8020 S HEDY
8021 S HETTY
41
spod Bukového hája
PZ Dubinka
Sabol Martin-držiteľ
090 34 Mrázovce 6-Tokajík
10.05.2005
ORCUS Vatrová/SPKP 7509
CIFRA od Margarétky/
SPKP 5985
8022 P CARO
8023 P CEZAR
8024 P CIKI
8025 S CIFRA
8026 S CILKA
8027 S CITA
spod Oravského hradu
Mikulaj Štefan
027 41 Oravský
Podzámok 136/13
06.05.2005
ENDI Vandračka/SPKP 5987
DONA Kráľovská studnička/
SPKP 7168
8028 P ATOS
8029 P ALAN
8030 S AJDA
8031 S ALKA
Jakubiansky potok
Rybovič Milan Ing.
065 12 Jakubany 191
20.05.2005
ALISS z Ponického vŕšku/
SPKP 5784
BRITA z Maloheda/SPKP 6624
8032 P BEN
8033 P BAK
8034 P BRIT
8035 S BESI
Zábranská
Semaník Jozef
Nám. Slobody 91
083 01 Sabinov
04.04.2005
GORAL Devana/SPKP 6117
ESTA Krakova hoľa/SPKP 5955
8036 S ASTA
8037 S ALKA
8038 S AFRA
8039 S AIDA
42
Vatrová
Čendula Jozef
032 24 Kvačany 230
08.05.2005
GORAL Devana/SPKP 6117
CITRA Vatrová/SPKP 5809
8040 P TEO
8041 P TOBY
8042 S TRINITY
8043 S TRIXIE
8044 S TILLY
8045 S THEIA
od Margarétky
Sisol Pavol
Pod papierňou 22
085 01 Bardejov
11.05.2005
GERO Vandračka/SPKP 6591
DINA Čirské bučiny/SPKP 7082
8046 P GUFO
8047 P GERO
8048 P GRÜN
8049 S GERDA
8050 S GRÁCIA
8051 S GOLDA
Vrátna dolina
Porubčanský Branislav
Štefanová 532
013 06 Terchová
13.05.2005
GERO Vandračka/SPKP 6591
OĽA Fatra/SPKP 6560
8052 P BEST
8053 P BORO
8054 P BREN
8055 S BAŠA
8056 S BELGA
8057 S BINA
8058 S BRIA
z Oravského podzámku
Ľubek František
027 41 Oravský Podzámok 259
21.05.2005
DAX Lázky SK/SPKP 6643
CEDRA Tri studne/SPKP 7036
8059 P AMOR
8060 P ATOM
8061 P ARIK
8062 P ALAN
8063 S ASTA
8064 S AJDA
od Margarétky
Sisol Pavol
Pod papierňou 22
085 01 Bardejov
11.05.2005
GERO Vandračka/SPKP 6591
DINA Čirské bučiny/SPKP 7082
8067 S GEMA
Hronsecký háj
Čiampor Peter JUDr.
Zámocká 2
976 31 Hronsek
04.05.2005
ALAN z Mihalikovho soliska/
SPKP 5907
GORA Devana/SPKP 6122
8068 P DAN
8069 P DAX
8070 S DINA
8071 S DAJA
Brodov Jarek
Turčík Jozef
Maurerova 6
053 41 Krompachy
21.05.2005
GERO Vandračka/SPKP 6591
BEKKY Krompachy Plejsy/
SPKP 7122
8072 P AKYM
8073 S AZANA
Stanišovská dolina
Hapčo Jozef
032 03 Liptovský Ján 228
16.06.2005
ENDI Vandračka/SPKP 5987
ELIN Stanišovská dolina/
SPKP 5849
8074 P IBON
8075 P IDUR
8076 P IRO
8077 P IZAR
8078 S IFAA
8079 S ISKRA
8080 S IZA
Dravecká dolina
Mišenko Ján
082 73 Šarišské Dravce 222
20.06.2005
ORCUS Vatrová/SPKP 7509
DYNA Dravecká dolina/
SPKP 7048
8081 P IRIS
8082 S IDA
8083 S INA
8084 S IVA
8085 S INGA
8086 S ISKRA
Šípová skala
Beňo Milan
T. Vansovej 82
962 01 Zvolenská Slatina
05.06.2005
BORKO Čajmar/SPKP 6999
DONA Šípová skala/SPKP 6831
8087 P HAGAR
8088 P HASAN
8089 P HUBER
8090 S HEXA
z Prameňov Turca
Neuschl Ervín
038 48 Turček 174
07.06.2005
OMAR Vatrová/SPKP 7507
TERA Fatra/SPKP 7407
8091 P BUK
8092 P BRIT
8093 P BRIX
8094 S BIBINA
8095 S BELLA
8096 S BESNA
z Horárovho dvora
Janigloš Otto Ing.
Čierny Váh 16
032 33 Kráľova Lehota
14.06.2005
DAG z Levočskej doliny/
SPKP 6094
BIBI z Horárovho dvora/
SPKP 6719
8097 P JAGO
8098 P JIMMY
8099 P JACK
8100 P JOE
8101 S JESSY
8102 S JENY
Cibriny
Piskura Štefan
Marka Čulena 34
080 01 Prešov
12.06.2005
BENY spod Sukovského
vrchu/SPKP 7180
ADKA Turková/SPKP 6016
8103 P DAN
8104 P DAG
8105 P DUB
8106 P DURK
8107 P DAMI
8108 P DUX
Krigov
Holováč Ján
Olšavica 4
053 73 Brutovce
22.06.2005
ORCUS Vatrová/SPKP 7509
ELZA Ungarová lúka/S
PKP 7103
8109 P BRIT
8110 P BENY
8111 P BLESK
8112 P BROK
8113 P BOJAR
8114 S BRITA
8115 S BORKA
zo Šiprúňa
Slašťan Michal Ing.
Plavisko 118
034 01 Ružomberok
17.06.2005
DAG z Levočskej doliny/
SPKP 6094
MONA Fatra/SPKP 5905
8116 P DAG
8117 P DAX
z Košickej
Novák Marián
Čerešnová 1
040 14 Košice
13.06.2005
ORCUS Vatrová/SPKP 7509
MARION z Demänovskej/
SPKP 6548
8118 P KAJO
8119 P KARIM
8120 P KENO
8121 P KARLO
8122 S KATKA
8123 S KARLA
z Vlkovského chodníka
Semaňák Vladimír
059 71 Vlkovce 98
08.07.2005
BENY spod Sukovského
vrchu/SPKP 7180
DUNA z Mihalikovho
soliska/SPKP 6853
8124 P BAK
8125 P BLEK
8126 P BLESK
8127 P BARY
8128 S BETY
Plesnivec
Špirko František
Športová 62
059 71 Ľubica
30.06.2005
BURY Minčol/SPKP 6281
VARA Vlčí potok/SPKP 7462
8129 S NELA
8130 S NORA
8131 S NIKA
z Podbrezovej
Kardhordó Ladislav
Štvrť V. Šupku 44/4
976 81 Podbrezová
19.06.2005
BORKO Čajmar/SPKP 6999
ELA z Podbrezovej/SPKP 6575
8132 P HAVRÍK
8133 P HUBERT
8134 P HARAS
8135 P HEKTOR
8136 P HERY
8137 S HEIDY
8138 S HERA
z Pajgšte
Pajger Štefan
900 86 Budmerice 438
23.06.2005
43
ALAN z Mihalikovho soliska/
SPKP 5907
GABA z Gaštanového jarku/
SPKP 6158
8139 S ISKRA
8140 S IVA
8141 S IDA
8142 S IZA
8143 S IRIS
z Ľubochnianskej doliny
Vrlík František
034 91 Ľubochňa 271
19.07.2005
GERO Vandračka/SPKP 6591
ASTA z Pukanca/SPKP 7468
8144 P ENDY
8145 P ERIK
8146 P EŠŠ
8147 S EMA
8148 S ELZA
8149 S ELIS
z Ľubochnianskej doliny
Vrlík František
034 91 Ľubochňa 271
29.07.2005
ARON spod Orlovskej lúčky/
SPKP 5518
KALLA Vatrová/SPKP 7148
8150 P FERO
8151 S FANY
8152 S FICHTA
Jedlovské lúky
Kováčik Ján
038 11 Belá-Dulice 314
15.07.2005
ENDI Vandračka/SPKP 5987
DONA Radové skaly/SPKP 7199
8153 P CAR
8154 P CID
8155 P CIM
8156 P CARO
8157 P CORO
8158 S CORA
8159 S CEDRA
Ungarová lúka
Kováč Miroslav
Lipníky 34
082 12 Kapušany
05.07.2005
44
GORAL Devana/SPKP 6117
BRITA Čirské bučiny/
SPKP 6437
8160 P HERON
8161 S HEJDA
8162 S HORA
spod Viechy
Húšťa Vladimír
Partizánska 16
038 62 Podhradie
09.07.2005
LANDOR Vatrová/SPKP 7265
ESTA spod Viechy/SPKP 6378
8163 P GORAL
8164 S GERA
8165 S GINA
Olšový járok
Kubica Marián
Bratislavská 75
902 01 Pezinok
16.07.2005
BORKO Čajmar/SPKP 6999
GORA Jágrová/SPKP 7337
8166 P ARGO
8167 P AKIM
8168 P AŠAR
8169 P ARČI
8170 S AMBRA
8171 S AJŠA
Minas Ithilien
Steinemanová Petra
Mochovská 28
934 05 Levice
01.08.2005
ALAN z Mihalikovho soliska/
SPKP 5907
ORA Zvolenská kotlina/
SPKP 6028
8172 P CINT
8173 P CIS
8174 P CIRO
8175 P CIF
8176 S CESA
8177 S CEDRA
8178 S CITRA
Hraples
Sorokovci M. a J. MVDr.
Račí potok 4/A
040 01 Košice
24.07.2005
CIT Demjanka/SPKP 7408
IRA Hraples/SPKP 7532
8179 P PAAR
8180 P PEER
8181 P POLO
8182 S PELLA
8183 S POLA
8184 S POMA
Medzihorská
Turský Milan
Konská 299
013 13 Rajecké Teplice
04.08.2005
FOX Vandračka/SPKP 6203
CINKA Tri studne/SPKP 7037
8185 P ATOS
8186 P AZZO
8187 P ARNO
8188 S AXA
8189 S AFRA
8190 S ALLA
spod Anderovho kúta
Trojan Jozef Ing.
Podsúlová 553
049 22 Gemerská Poloma
09.08.2005
DAG z Levočskej doliny/
SPKP 6094
MÄTA Svrčník/SPKP 7437
8191 P DON
8192 P DAG
8193 P DAK
8194 S DOLY
8195 S DITA
8196 S DORA
spod Štíbľa
Florek Karol
029 56 Zakamenné 715
13.08.2005
LANDOR Vatrová/SPKP 7265
GEŠA z Moldovenina/
SPKP 7062
8197 P ALAN
8198 P ADIS
8199 P ANDY
8200 S ASTRA
8201 S ALBA
8202 S ARWEN
z Husivargovho dvora
Husivarga Vladislav
Štúrova 339
094 31 Hanušovce nad Topľou
25.08.2005
z Rovnej hory
Štanceľ Vladimír
Cintorínska 663/1
039 01 Turčianske Teplice
01.09.2005
GORAL Devana/SPKP 6117
ALKA Z Hrdzavej/SPKP 6975
8203 P ALAN
8204 P ASTOR
8205 P ANDY
8206 S ASTA
EVAN Stanišovská dolina/
SPKP 5844
FANY Vandračka/SPKP 6209
8220 P DYK
Zvolenská planina
Kolenič Ondrej
P.O.Hviezdoslava 26
962 73 Kováčová
13.08.2005
OMAR Vatrová/SPKP 7507
PEM Zvolenská kotlina/
SPKP 6441
8207 P TOM
8208 S TENA
od Vyžníka
Tuľák Ľuboš Ing.
Nemocničná 568/9
093 02 Vranov n.Topľou
03.09.2005
ORCUS Vatrová/SPKP 7509
BONA z Kobarča/SPKP 7502
8209 P ÁRON
8210 P AMAR
8211 S ASTA
8212 S ARKA
8213 S AZA
8214 S ANDA
spod Viechy
Húšťa Vladimír
Partizánska 16
038 62 Podhradie
28.08.2005
ALAN z Mihalikovho
soliska/SPKP 5907
ELSA spod Viechy/SPKP 6379
8215 P BENO
8216 P BRIX
8217 P BRIT
8218 S BRITA
8219 S BORKA
z Gajdošovho dvora
Gajdoš Jaroslav
086 41 Vaniškovce 23
03.09.2005
BENY spod Sukovského
vrchu/SPKP 7180
BETY Malanta/SPKP 6353
8221 P ARON
8222 P ALAN
8223 S AFRA
8224 S ASTRA
8225 S ALICA
8226 S AJKA
od Berislava
Nováková Ivanka MUDr., CSc.
Starhradská 8
851 05 Bratislava;
07.09.2005
CIT Demjanka/SPKP 7408
FÍRA Dravecká dolina/
SPKP 7565
8227 P AZOR
8228 P ASTOR
8229 P AMOR
8230 P ARRY
8231 P APOLLO
8232 P ADY
8233 P AGGY
Hanoverský farbiar
Hannoverischer Schweisshund
Polominy
Randus Jozef Ing.
034 75 Korytnica 668
03.03.2005
Devana
Pitoňák Ľudovít Ing.
032 33 Kráľova Lehota 252
06.04.2005
BRIT Hrabov potok/SPKP 351
BAŠKA Polominy/SPKP 334
532 P DAR
533 P DAG
534 P DYK
535 P DAN
536 P DON
537 P DARKO
538 S DONA
CHÁN z Lopenických kopců/
SPKP 229
KAJA Devana/SPKP 327
544 P SUMO
545 S SÁRA
546 S SAŠA
z Veľkej Rače
Blahovec Peter
023 01 Oščadnica 1465
01.03.2005
CHÁN z Lopenických
kopců/SPKP 229
LOVKA Devana/SPKP 399
539 P AMOR
540 P ATOS
541 S ARISA
542 S AFRA
543 S AXA
spod Stohu
Grof Dušan
Kozinská 41
027 05 Zázrivá
10.04.2005
FLOTT vom Wechsel/
ÖHZB 3081
ALASKA z Dziwerówki/
SPKP 264
547 P DION
548 P DOMIN
549 S DAESY
550 S DEANA
551 S DEYNA
552 S DIA
45
553 S DORENA
554 S DREISY
z Kobarča
Alexik Viktor
Štúrova 51
064 01 Stará Ľubovňa
20.04.2005
CVAL zo Slovenského krasu/
SPKP 256
BRIA spod Stohu/SPKP 404
555 P ENY
Kušniarka
Bariak Miroslav
Poľná 537/41
992 01 Modrý Kameň
19.04.2005
BRIT Hrabov potok/SPKP 351
AXA Kamenité/SPKP 289
556 P ARGO
557 P ALAN
558 S AXA
559 S ARA
560 S ARKA
Hrabov potok
Bariak Milan
Poľná 537/41
979 01 Modrý Kameň
22.04.2005
KAUZ von der Walze/SPKP 291
ARKA z Kázavé/SPKP 288
561 P EDO
562 S EDA
z Krivánskeho žľabu
Strnad Juraj
Liptovský Peter 7
033 01 Liptovský Hrádok
10.06.2005
IWAN von der Königsbuche/
SPKP 479
AMIRA z Krivánskeho žľabu/
SPKP 209
563 P ELÁN
564 P ENDY
565 P EVAR
566 S EDA
567 S ELLIS
568 S ELZA
46
spod Ľupčianskej Magury
Gašinec Štefan
032 15 Part. Ľupča 177
28.05.2005
BRIT Hrabov potok/SPKP 351
BORKA Polominy/SPKP 336
569 P FREDY
570 P FRIDO
571 P FRAM
572 S FEA
573 S FRIDA
574 S FÍBÍ
575 S FANY
z Horárovho dvora
Janigloš Otto Ing.
Čierny Váh 16
032 33 Kráľova Lehota
08.06.2005
BRIT Hrabov potok/SPKP 351
DARINA z Třítrubeckého
polesí/SPKP 329
576 P IGOR
577 P IMO
578 P IVO
579 P ILKO
580 S IMMA
581 S ISKRA
zo Starej Hájnice
Jurský Jaroslav
053 71 Nižné Repaše 6
02.07.2005
KAZAN Devana/SPKP 323
CORA od Figľa/SPKP 246
582 P GORAL
583 P GERO
584 P GARY
585 P GLEN
586 P GRIF
587 S GINA
Minas Ithilien
Steinemanová Petra
Mochovská 28
934 05 Levice
04.08.2005
ERIK Dachvoj/SPKP 218
CITA Hrabov potok/SPKP 411
588 P DAF
589 P DERON
590 P DAS
591 S DALMA
592 S DESA
593 S DIA
spod Dubia
Paulík Peter
082 38 Víťaz 3
20.07.2005
CHÁN z Lopenických
kopců/SPKP 229
ELLA z Horárovho dvora/
SPKP 388
594 P CLLIF
595 P CEDAR
596 S CIMBA
597 S CITTA
598 S CORA
599 S COKA
Podmienky chovnosti pre plemená
bavorského a hanoverského farbiara
V zmysle platného chovateľského poriadku a jeho časti 1/2 stanovil
Klub chovateľov farbiarov pre splnenie chovnosti u bavorských a hanoverských farbiarov tieto podmienky platné od. 1.7.1994:
I. a/ Výstavné ocenenie v zmysle platného štandardu – výborný, alebo
veľmi dobrý (minimálny vek v deň výstavy 12 mesiacov).
b/ Plnochruposť
c/ Úspešné absolvovanie základného výberu do chovu (bonitácie) vo
veku minimálne 18 mesiacov v deň výberu, v stanovenom bo dovom limite.
II. a/ Úspešné vykonanie PF v I. alebo II. cene.
b/ Úspešné vykonanie IHF-pes v I. alebo II. cene-suka v I., II. alebo
v III. cene.
c/ Preukázanie hlasitosti na živej zveri (durenie, stavanie)
III.Negatívny výsledok dysplázie bedrových kĺbov (DBK) po röntgenologickom vyšetrení (RTG). Za negatívny výsledok dysplázie sa považuje
stupeň A/A, A/B, B/A, B/B. Minimálny vek jedinca pre vyšetrenie je
12 mesiacov. Vlastník psa, suky znáša náklady na vyšetrenie RTG-BDK a náklady centrálneho hodnotenia na Univerzite veterinárskeho
lekárstva.
IV. Pre začatie pôsobenia v chove (párenia) musia pes i suka oboch plemien po splnení podmienok uvedených v bodoch I. – III. naplniť:
a, u súk vek min. 24 mesiacov, max. 8 rokov,
b, u psov vek min. 24 mesiacov, max. 9 rokov.
V. Poradca chovu môže:
a/ pri pracovne vynikajúcich jedincoch, ktoré sú v dobrej kondícii,
dať súhlas pôsobenia v chove o jeden rok dlhšie,
b/ vyradiť z chovu jedince charakterovo slabé, nervózne, bojazlivé
s nevýraznou chuťou do práce. Charakterové vlastnosti zapisuje
rozhodca z výkonu v preukaze pôvodu psa do kolonky „poznámka“,
c/ v záujme chovu po vynikajúcich rodičoch ponechať chovateľovi
na základe jeho písomnej žiadosti a následnej obhliadke vrhu
poradcom chovu, alebo ním povereným chovateľom, aktivistom,
alebo členom výboru KCHF k odchovu max. 7 šteniat,
d/ na základe prejednania návrhu výboru KCHF, vyradiť dočasne,
alebo natrvalo jedince, ktoré nepreukazujú praktickú činnosť
a majitelia nenahlasujú aktivistovi evidenciu (ročné hlásenie)
o dohľadávkach a poradcovi chovu hlásenie o párení, vrhu a o
vá­žení šteniat.
47
Organizačné zabezpečenie
zisťovania dysplázie bedrových kĺbov (DBK)
Podmienkou získania chovnosti u plemien bavorských a hanoverských farbiarov, okrem skúšok IHF, ocenenia výb. a v.d., chovného
zvodu z hodnotením chovný, resp. kandidát chovu je tiež negatívny
výsledok vyšetrenia dysplazie bedrových kĺbov. Za negatívny výsledok sa
považuje stupeň dysplázie: 0/0 (A/A), 0/1 (A/B), 1/0 (B/A) a 1/1 (B/B).
I. Všeobecne
Dysplázia bedrových kĺbov je chorobnou zmenou bedrových kĺbov
v oblasti kĺbovej jamky a stehennej hlavy. Prejav choroby je pozvoľný od ľahšej formy až k ťažkej. Klub chovateľov farbiarov nariadil
chovateľom na potlačenie tejto choroby nasledujúce vyšetrovacie
metódy:
II. Vyšetrovacie metódy
Vyšetrenie stavu bedrových kĺbov sa prevádza röntgenologicky.
Pritom platia pre chovateľov tieto nariadené predpisy:
1. Počet vyšetrení:
Röntgenová metóda sa v zásade smie vykonať iba raz u jedného
psa (suky).
2. Minimálny vek:
Minimálny vek jedinca pre vyšetrenie je 12 mesiacov.
3. Pripustenie psa k vyšetreniu RTG dysplázie bedrových kĺbov
(DBK). K vyšetreniu RTG budú pripustené jedince s preukazmi pô­
vodu registrované v plemennej knihe SPZ Bratislava vo vlastníctve
členov KCHF a označené tetovacím číslom zhodným s číslom SPKP
v PP.
4. Metódy:
Ak má člen klubu v úmysle svojho psa vyšetriť na DBK, musí si vyžiadať od poradcu chovu posudzovací formulár. Formulár potom
odovzdá veterinárnemu lekárovi, ktorý bude prevádzať RTG. Mená
a pracoviská určených veterinárov sú zverejnené v Klubovom spravodaji. Z nich si chovateľ vyberie podľa miesta bydliska najbližšieho.
V deň prehliadky veterinár overí identitu psa podľa tetovania a originálu preukazu o pôvode, ak pes nie je tetovaný, alebo je tetovanie
nezreteľné, musí sa pes pred RTG pretetovať.
5. Spôsob vyšetrenia RTG:
Psi musia byť rontgenovaní v symetrickej polohe. Nie sú dovolené
pomocné prostriedky, ktoré by mohli nález ovplyvniť. Všetky mani48
pulácie na zvierati počas rontgenovania sú neprípustné. Röntgenová
snímka je u veterinára zaistená proti falšovaniu označením mena
psa, tetovacím číslom, dátumom snímky a spolu s posudzovacím
formulárom sa zasiela do centrálneho hodnotiaceho miesta KCHF.
Týmto miestom – centrom vyhodnocovania DBK je Katedra chirurgie, ortopédie a röntgenológie Univerzity veterinárskeho lekárstva,
Komenského 74, 040 01 Košice, Prof. Doc. MVDr. Valent Ledecký,
CSc., tel. č.: 055/633 78 32.
Rozhodnutie centrálneho posudzovateľa je záväzné a s konečnou
platnosťou. Centrálny posudzovateľ v pravidelných intervaloch
odovzdáva výsledky poradcovi chovu, ktorý ich posiela na matriku
plemennej knihy SPZ Bratislava k uchovneniu.
6. Náklady pri RTG-DBK:
Vlastník psa znáša náklady na vyšetrenie RTG-DBK (röntgenová
snímka) u jedného z povolených veterinárov podľa vlastného výberu. Náklady sa riadia podľa platného cenníka veterinárnych úkonov.
Všetky RTG snímky zostávajú vo vlastníctve KCHF a sú archivované
na centrálnom hodnotiacom pracovisku.
Náklady centrálneho hodnotenia vo výške 200,- Sk znáša majiteľ
psa, na základe výzvy ekonóma klubu.
MVDr. Tibor Želtvay
poradca chovu KCHF
Záber z klubovej výstavy v Sielnici – 2005.
49
Aktualizovaný zoznam
určených pracovísk pre RTG DBK
Univerzita veterinárneho lekárstva
Chirurgická klinika
Prof. DOC. MVDr. Valent LEDECKÝ, CSc.
Komenského 74, 040 01 Košice
Tel.: 055/633 78 32, kl. 185
Veterinárna prax pre malé zvieratá
MVDr. Ladislav SMATANA
Školská 60, 972 01 Bojnice
Tel.: 046 / 543 06 23
Mobil: 0905 478 536
Veterinárna poliklinika
MVDr. Emil KOŠICKÝ
Duklianska 46, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 053/446 26 23
Mobil: 0905 506 126
DOGCENTRUM
MVDr. Tibor NÉMETH
Darányiho 18, 946 11 Nová Stráž
Tel.: 035/778 21 64
Mobil: 0905 641 181
Veterinárna nemocnica Dúbrava spol. s. r. o.
MVDr. Ivan KARPJAK
Bajkalská 28, 080 01 Prešov
Tel./fax: 051/771 50 39
Mobil: 0905 340 726
Veterinárna ošetrovňa
MVDr. Peter NOVÁČIK
Pod Kaštieľom 302, 955 01 Topoľčany
Tel.: 038/532 39 84
Mobil: 0905 327 994
Ambulancia malých zvierat
MVDr. Pavol MOŠKO
Svätoplukova 50, 903 01 Senec
Tel.: 02/45 92 33 70
Poznámka: Rtg na DBK je potrebné
predom dohodnúť!
Veterinárna ordinácia
MVDr. Imrich BLAŠKO
Komjatická č. 65, 940 63 Nové Zámky
Tel.: 035/642 83 12
Mobil: 0905 646 304
Veterinárna poliklinika
MVDr. Milan Švihran
Semenárska 36, 851 10 Bratislava – Jarovce
Tel.: 02/62 86 02 74
02/62 86 00 40
Mobil: 0905 404 521
Veterinárna klinika
MVDr. Juraj FAJNOR
Zavarská 11, 919 01 Trnava
Tel.:
033/550 16 09
Veterinárna ambulancia
MVDr. Roman Hloben
Podzámska 33, 949 01 Nitra
Tel.: 037/741 66 70
Mobil: 0905 332 599
Súkromná veterinárna ambulancia
MVDr. Daniel Cigánik a kol.
Ul. J. Závodského 21, 010 04 Žilina
Tel.: 041/723 27 81
Mobil: 0905 500 067
Veterinárna ošetrovňa
MVDr. Pavel REMIAR
Rázusova 54, 977 01 Brezno
Tel.: 048/611 22 43
048/611 24 11
Veterinárna ambulancia
pre malé,drobné zvieratá a exoty
MVDr. Emil Ganovský
MVDr. Katarína Dirbáková
ul.Kirejevská 22, 979 01 Rimavská Sobota
Tel.: 047/562 17 77, 562 17 78
Mobil: 0903 131 787
E-mail: [email protected]
Veterinárna nemocnica
MVDr. Juraj CHORVÁT
Záturčianska 1, 036 01 Martin
Tel.: 043/427 76 68
Veterinárna ambulancia Tábor
MVDr. Miroslav PETRIK
K amfiteátru 8, 080 01 Prešov
Tel.:
051/773 23 02
Mobil: 0905 341 107
Veterinárna ošetrovňa
MVDr. Vladislav Kukáč
Starohajská 29, 852 69 Bratislava
Tel.:
02/62 31 99 93
Veterinárna poliklinika LIVES
MVDr. Radovan ŽIARAN
1. mája 75, 031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.:
044/562 19 79
Mobil: 0905 505 015
50
VZOR – Formulár na RTG-DBK (formát A4)
Klub chovateľov farbiarov
pri SPZ Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
POSUDKOVÝ
L I S T č.:
PRE RÖNTGENOLOGICKÚ DIAGNOSTIKU DYSPLÁZIE BEDROVÝCH KĹBOV
Vyplní RTG pracovisko!
Meno psa (suky):
Dátum narodenia:
SPKP:
Plemeno:
Tetovacie číslo:
Majiteľ (priezvisko a meno):
Bydlisko ( ulica, PSČ, mesto ):
Názov RTG pracoviska:
Číslo RTG snímku:
Veterinárny lekár vykonávajúci RTG DBK:
Röntgenogram odoslaný na
Chirurgickú kliniku UVL v Košiciach dňa:
Potvrdenie veterinárneho lekára
pečiatka, podpis
Vyplní hodnotiteľ!
Dátum posúdenia:
Stupeň dysplázie: - ľavý bedrový kĺb:
- pravý bedrový kĺb:
Hodnotiteľ
pečiatka a podpis
51
52
6752
7408
7605
435
388
479
7532
6105
7493
7590
7073
7382
7462
7603
6848
7596
7517
7540
7577
7495
7737
7820
502
6816
7545
7640
5.3.2000
12.6.2002
26.5.2003
13.2.2003
30.4.2002
6.4.2003
28.3.2003
21.3.1998
10.2.2003
7.6.2003
17.4.2001
6.6.2002
4.8.2002
26.5.2003
6.5.2000
14.6.2003
5.3.2003
24.4.2003
13.5.2003
9.1.2003
16.4.2004
8.6.2004
28.4.2004
20.4.2000
8.4.2003
1.7.2003
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
GERTA Litavská dolina
CIT Demjanka
CESI spod Čertovej bane
FIDO z Horárovho dvora
ELLA z Horárovho dvora
IWAN von der Konigsbuche
IRA Hraples
CITA spod Orlovskej lúčky
BESSY Havrania dolina
BONA Klobušice
BAŠKA z Kolbachu
ANDY Jelenia obora Orava
VARA Vlčí potok
CEZAR spod Čertovej bane
EDO Jágrová
ESTA Tri studne
CETTY z Ľupčianskej doliny
AMOR Stará dolina
CITA Čajmar
BETTY Jelenia obora Orava
HERO Stanišovská dolina
MEDO Hraples
PULA Devana
GAN Vatrová
DYN Demjanka
CARA Hronsecký háj
Dátum
Zápis
narodenia v SPKP
P.
č. Meno psa, suky
BF
BF
BF
BF
BF
HF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
HF
BF
BF
BF
A/A
A/B
B/B
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
E/E
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/C
A/A
A/A
B/B
C/A
A/A
C/A
A/A
A/A
C/C
A/B
A/A
Adresa
Jurák Martin
Dobrovič Juraj
Dobrovič Juraj
Eštočin Jozef Ing.
Litmanová 202
Pavlík Peter
Lipták Martin
Gašpara Haina 42
Soroka Jaroslav MVDr. Račí potok 4/A
Mažgut Juraj
SNP 131
Králik Miroslav Ing. Nad Zábrehom 460/13
Sirotný Marek
Dlhé nivy 133
Vaško Emil Mgr.
Spojová 12
Kanderka Dušan Ing. Hamuliakova 139/17
Špirko František
Športová 62
Pribilinec Jozef Mgr. Moyzesova 75
Sloboda Štefan
Alstrova 226
Kubačka Ivan MUDr. MDŽ 1036/26
Maťaš Maroš
Kukurelliho 40
Michňa Jozef
Bonta Ján Ing.
Kynceľova 43
Mendel Jaroslav
Vajas Alexander
Veľká Lúč 130
Mišenko Ján
Uhliarik Miloš
Paroš Jozef Mgr.
Moskovská 12
Valent Igor
Vysoká 57
Čaradský Tibor MUDr.Alexyho 2688
Ple- Výsle- Majiteľ
meno dok
priezvisko, meno
Výsledky vyšetrenia DBK v roku 2005
065
082
082
065
082
054
040
013
018
019
974
029
059
966
831
026
085
065
974
027
930
082
966
974
054
955
Mesto, obec
01 Hniezdne 388
73 Šarišské Dravce 233
73 Šarišské Dravce 233
31 Jarabina
38 Víťaz 3
01 Levoča
01 Košice
05 Belá
41 Dubnica nad Váhom
01 Ilava-Klobušice
01 Banská Bystrica
01 Námestovo
71 Ľubica
22 Lutila
06 Bratislava
01 Dolný Kubín
01 Bardejov
12 Jakubany 502
01 Banská Bystrica
21 Žaškov 288
03 Kráľovičove Kračany
73 Šarišské Dravce 222
24 Janova Lehota 60
04 Banská Bystrica
01 Levoča
01 Topoľčianky
PSČ 53
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
SÁRA Zvolenská planina
20.8.2003
ALAN Vlčí dol
24.5.2002
MARKO Hraples
8.6.2004
CINDY z Hrdzavej
16.2.2003
ADA z Vlkovského chodníka 13.5.2004
GREGOR z Košickej
6.2.2002
DORY spod Oblíka
23.5.2003
CARA z Krivánskeho žľabu 4.6.2003
ELZA z Liptovských Revúc 13.5.2003
BLESK z Pukanca
19.5.2004
PARIS Devana
28.4.2004
AJDA z Chorváta
1.9.2004
DONA z Kolbachu
15.5.2004
FICHTA zo Starej hájnice
13.4.2004
HARI Dravecká dolina
6.3.2004
HERA Stanišovská dolina
16.4.2004
CINA z Kolbachu
25.4.2003
7690
7345
7817
434
7786
7289
7592
466
7582
7763
498
7893
7772
497
7714
7742
7553
A/A
A/A
B/B
B/A
C/B
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
B/A
A/A
A/A
B/A
A/A
A/A
Ì
BF
BF
BF
HF
BF
BF
BF
HF
BF
BF
HF
BF
BF
HF
BF
BF
BF
Ì
Ì
Ì
Ì
Marton Štefan
059
Štofan Dušan
082
Pankuch Ján
Kračunovce 105 087
Pavlovčík Igor
Horné Ozorovce 128 957
Krúpa Anton
Bernolákova 414/48027
Králik Dušan Ing. Záhradná 44
976
Adam Juraj
Drienice 80
083
Olšavský Štefan Ing.
065
Lazík Stanislav
034
Kubulek Milan
023
Kovalčík Vojtech Ing. Okružná 94
979
Ženčuch Milan
065
Šavel Milan
Mlynská 149
059
Holováč Ján
Olšavica 4
053
Majerík Štefan Ing. Krajinská 4
921
Kopecký Dušan Ing. Cintorínska 1651/3A958
Labuda Ján
Hlavná 201
059
39 Šuňava 87
42 Bzenov 160
01 Giraltovce
01 Bánovce nad Bebravou
44 Tvrdošín
13 Slovenská Ľupča
01 Sabinov
12 Nová Ľubovňa 265
74 Liptovské Revúce 97
01 Oščadnica 434
01 Rimavská Sobota
42 Čirč 174
14 Spišský Štiavnik
73 Brutovce
01 Piešťany
03 Partizánske
92 Huncovce
54
55
Výcvikový rok 2005
Predbežné skúšky Farbiarov
V roku 2005 sme zhodne ako v minulom roku usporiadali 34 PF
za účasti 185 psíkov, čo je o 9 menej ako vlani. Priemerná účasť za
posledných 5 rokov je 190 psov.
Z uvedeného počtu 185 predvedených jedincov bralo účasť 145 BF,
39 HF a 1 AF. Celkovo 148 farbiarov získalo poľovnú upotrebiteľnosť.
Na PF neuspelo 36 farbiarov teda 19,5 %.
Kopovy sa zúčastnili v celkovom počte 66, teda o 6 jedincov menej. Tvorili 23,7 % z celkového počtu predvedených psov, čo je znovu
pokles o 1 % oproti vlaňajšku.
Od roku 2000 má ich účasť na PF klesajúci trend, ale podstatne sa
zlepšili po kvalitatívnej stránke. Kým v roku 2003, kedy z celkového
počtu 67 SK neuspelo na PF 21 jedincov, čo robí 31,3 %, a bolo to
skoro o 5 % horšie ako v roku 2002, v roku 2004 zo 72 bolo neúspešných iba 15 kopovov, čo je už len 20,8 % a v roku 2005 zo 66 bolo
neúspešných 13, teda len 19,7 %.
Toho roku bolo na PF predvedených 27 AJD. Tri neúspešné jedince
tvoria už len 11 % z ich celkového počtu. To je znovu o 10 % lepšie,
ako vlani a o ďalších 10 % lepšie ako predvlani.
Porovnanie v roku 2005
2005 2004 2003
Plemeno počet % úspešné neúspešné % %
%
Farb. 185 67 148 36 19 20 34
SK 66 24 66 13 20 21 31
AJD 27 10 27 3 11 21 31
Ak by sme si celú túto tabuľku porovnali s minulým rokom, zistili by
sme, že účasť farbiarov na PF sa stabilizovala. Poklesla účasť kopovov
na úkor dakselkopovov skoro o 2 %.
Zo 185 predvedených farbiarov bolo hodnotených v I. cene 56, v II.
cene 63 a v III. cene 29 jedincov. 36 psíkov nebolo úspešných. Je to
56
len 19 % farbiarov predvedených na PF, čo je zase lepšie ako minulý
rok. Podobné zlepšenie v hore uvedenej tabuľke vidíme u všetkých
predvádzaných plemien.
Vývoj známok za posledné roky
Disciplína 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Vedenie psa
na remeni 3,63 3,74 3,71 3,84 3,83 3,72 3,73
Odloženie 3,79 3,86 3,86 3,96 3,87 3,83 3,87
Práca na
umelej stope Hlásič
oznamovač 3,29 3,44 3,16 3,13 3,24 3,17 3,29
3,81
2,15 2,47 2,45 2,35 2,40 2,63 2,45
3,36 3,55 3,58 3,47 3,45 3,61 3,50
Chuť do práce 3,48 3,62 3,56 3,52 3,55 3,56
Priemerná
známka 3,45 3,39 3,38 3,39 3,42 3,41
Správ. sa pri
zhas. zveri 3,28 3,62
% úspešnosti 82,08 86,17 84,67 84,68 85,17 85,50 85,29
85,59
Na tomto mieste sa musím farbiarskej obci ospravedlniť za vlaňajší
chybný výpočet priemernej známky z práce na umelej nepofarbenej
stope, čím sa vlastne zmenilo aj celkové % úspešnosti. Pôvodné chybné
minuloročné výpočty sú uvedené drobnejším písmom.
Posledný riadok tabuľky (% úspešnosti) nie je % farbiarov, ktoré
neuspeli v skúškach, ale % dosiahnutých známok z jednotlivých disciplín, teda 100 % by získali, ak by mali všetky disciplíny hodnotené
známkou 4. Súhrnné % je priemer % zo všetkých skúšok konaných
v tom, ktorom roku.
Rozbor neúspešnosti farbiarov na PF nebude úplný, nakoľko z PF
v Martine neprišli od piatich neúspešných psíkov ani prihlášky, ani
rozhodcovské tabuľky a v prehľade výsledkov pri poznámke neuspel
je niekde len meno psa bez uvedenia chovnej stanice. Podobne som
nedostal ani tlačivá od troch neúspešných farbiarov z Trenčína, kde
57
v poznámke je len stopa. Neviem, či to bol nezáujem, či viacnásobné
opravy, alebo neúspech pri vypustení.
Vďaka presnému a úplnému vypisovaniu predpísaných tlačív ostatnými váženými kolegami rozhodcami, za čo im touto cestou srdečne
ďakujem, som dospel k rozhodnutiu urobiť štatistiku úspešnosti na PF
podľa chovateľských staníc. Niektorí rozhodcovia totiž do poznámok
dopisujú charakteristické vlastnosti ako hlásič, či načínač a pod. Bude
to však mravenčia práca na dlhší čas.
Z 36 neúspešných farbiarov 26 neuspelo na umelo založenej stope.
Až 15 z nich došlo na remeni po ležovisko. Po vypustení však traja
ostali pri kuse z dôvodu načínania. Ostatných 12 došlo ku kusu po
časovom limite, alebo vôbec nie. Jeden farbiar neprejavil žiadnu chuť
do práce a posledných 6-tich rozhodcovia nedefinovali.
Pomer pohlavia predvádzaných jedincov u BF 1,42 : 1 HF 1 : 1,33.
Prvé číslo uvádza psa, druhé suku. Nepomer sa zvýšil u oboch plemien
v prospech psov zhruba o 0,2 oproti minulému roku.
V roku 2005 sa na PF zúčastnilo 86 jednoročných, 58 dvojročných,
20 trojročných, 15 štvorročných, 4 päťročné a 1 sedemročný farbiar.
Individuálne hlavné skúšky
Absolvovalo ich v roku 2005 61 farbiarov. Ak vezmeme do úvahy,
že prvé dve vlastne patria do minulého roka, tak máme iba o jednu
viac ako vlani.
Celkovo bralo účasť 45 BF, 16 HF a žiaden AF. BF 20 psov
a 25 su­čiek, HF 9 psy a 7 sučiek. Pomer pohlavia je 1 : 1,3 v prospech bavorských sučiek a ten istý pomer 1,3 : 1 zase v prospech psov
hanoverského farbiara. V prvej cene bolo hodnotených 39 farbiarov,
v druhej 20 a v tretej cene 2 sučky bavorského farbiara.
Stopa bola stará priemerne 10 hodín a 49 minút. Je to presne identický priemer ako vlani.
Priemerná dĺžka stopovej dráhy 1433 m, čo je o 106 m menej, ako
v roku 2004.
Duriť a stavať poranenú zver malo možnosť 46 odskúšaných jedincov, čo je 77 % a zase o 2 % viac ako v lani. Tohoročná dráha durenia
bola 641 m za priemerných 16 minút, čo je o 63 m viac a 3 minúty
dlhšie ako vlani.
Najstaršie, 24 hodín staré stopy vypracovali sučky bavorského farbiara AXA Jedľovské lúky a OSSA Vatrová.
58
Tohoročnú najdlhšiu stopu a snáď aj najzaujímavejšiu prácu mal
Alan Stará dolina so svojím vodičom Miroslavom Kopiarom. Prvý deň
boli nasadení po štrnástej hodine skoro na šesťhodinovú stopu a vypracovali 4,5 km. Prácu prerušili pre tmu. Druhý deň ráno pokračovali už
na 24 hodinovej stope. Vypracovali ďalších 2,5 km. Po vypustení zver
duril 900 m. Po trojminútovom stavaní bolo na zadný beh poranené
jelienča iným zverostrážcom dostrelené. Prácu sťažovali husto križujúce
stopy, nakoľko sa dohľadávka robila vo zvernici. Toto všetko posúdil
a pre nás zaznamenal p. rozhodca Albín Luknár.
Najdlhšie tohoročné durenie, 4 km po 1 500 m na remeni 20 hodín
starej stopy zaknihovali rozhodca p. Orečný, kedy na Silvestra 2005
posúdil BF FÁRA z Draveckej doliny vedeného Jánom Šandrejom, ktoré
trvalo 3 hodiny s 1,2 hodinovým stavaním. Tento posledný tohoročný
rekord ocenil p. Orečný zaslúženými štvorkami a doporučil psíka na
súťaž.
Priemerná dĺžka stavania je 33 minút.
Považujem za potrebné upozorniť pánov vodičov Učňa, Kardoša,
Halžu a Schwarcza, že v rozhodcovských tabuľkách nemajú záznam
o odskúšaní hlasitosti pre potreby chovu. V siedmich prípadoch bolo
zaznamenané a známkou ocenené hlásenie zhasnutej zveri. Z toho
p. rozhodca Bačík nesprávne ocenil touto známkou hlásenie predtým
dureného, stavaného a dostreleného kusa. P. rozhodca Čierny neudal
dobu hlásenia. V dvoch prípadoch bolo ocenené oznamovanie zveri.
Nakoniec páni rozhodcovia správne zaevidovali dva prípady hlásenia
dostrelenej zveri (bez udelenia známky).
V roku 2005 absolvovalo IHF 24 jednoročných, 20 dvojročných,
7 trojročných, 2 štvorročné, 5 päťročných a po jednom šesť osem
a desaťročnom farbiarovi. Celkovo vyšiel vekový priemer na 2,3 roka,
to je o dve desatiny roka viac ako vlani.
Štyri farbiare úspešne absolvovali (LSMP) lesné skúšky malých plemien, z toho dva hanoverské v I. a dva bavorské v III. cene.
Ďalej sa jeden farbiar zúčastnil na farbiarskych skúškach duričov
(FD), ktoré absolvoval v prvej cene.
Nakoniec jeden farbiar absolvoval farbiarske skúšky malých plemien
(FSMP) v I. cene.
Na záver chcem znova poďakovať pánom rozhodcom za presné
vyplňovanie príslušných tlačív. Nie sú príliš časté prípady, kedy podľa
tetovacieho čísla hľadám meno psa či chov. stanice, dátum narodenia
prípadne opačne.
Bohužiaľ, aj v tomto roku sa opakovane vyskytli prípady neprofesionálneho vedenia IHF, keď rozhodca prepisuje alebo nezapisuje údaje
o priebehu skúšky, prípadne toleruje zakázaný spôsob lovu a uvedie
59
to na úradnom tlačive. Nepomáha ani jeho každoročné upozorňovanie na nedostatky na stránkach spravodaja. Zrejme ho ani nečíta. Je
nemysliteľné, aby v jednom roku posúdil 3 IHF a všetky s každoročne
sa opakujúcimi závažnými a chybami. Nebudem ho už menovať, ale
priamo navrhnem jeho predvolanie pred výbor klubu, prípadne pozastavenie jeho činnosti pre dané druhy skúšok.
Zverejňovaním nedostatkov v spravodaji nijako nechcem znechutiť
pánov kolegov rozhodcov, len mám za to, že k posudzovaniu je potrebné pristupovať s náležitou vážnosťou. Výrok každého z nás prísne
posudzuje celá kynologická a poľovnícka obec.
Na záver ďakujem všetkým priateľom farbiarskeho remeňa, ktorí sa
trpezlivou prácu posúvajú po pyramíde, z ktorej vrcholu idú reprezentovať so svojimi zverencami plemená farbiarov na oblastné, národné, i
medzinárodné podujatia. Nechcem však zmenšovať ani zásluhy tých,
ktorí svojou mravenčou prácou šíria dobré meno farbiara vo svojom
najbližšom okolí.
Všetkým
Lovu z dar
a farbiarom zvlášť!
Výcvikár klubu: Martin Lipták
Výsledok úspešnej IHF BF BETTY Jelenia obora Orava.
Vľavo vodič J. Mendel a rozhodca J. Čierny.
60
61
Por. Dátum
1 20.12.2004
2 21.12.2004
3 22.12.2004
4 21.1.2005
5 23.1.2005
6 2.3.2005
7 11.10.2005
8 13.10.2005
9 13.10.2005
10 17.10.2005
11 30.10.2005
12 3.11.2005
13 8.11.2005
14 10.11.2005
15 15.10.2005
Meno psa, dátum nar. SPKP
Plm
BESSY Havrania Dolina 12.2.2003 SPKP 7493
BF
CITA spod Orlovskej lúčky 21.3.1998 SPKP 6105
BF
IRA Hraples
28.3.2003 SPKP 7532
BF
IVAR Hraples
28.3.2003 SPKP 7530
BF
AJAX z Hájnej hory
19.7.2000 SPKP 6923
BF
RONA spod Glatzu
4.6.2003 SPKP 6403
BF
PETY Devana
28.4.2004 SPKP 500
HF
GELI Vidov vrch
26.3.2003 SPKP 439
HF
DORY spod Oblíka
23.5.2003 SPKP 7592
BF
AXA Jedľovské lúky
24.3.2000 SPKP 6774
BF
CORA z Kriváň.žľabu
6.4.2003 SPKP 466
HF
DEJNA z Horárovho dvo.
23.4.2002 SPKP 7319
BF
DANKA z Grónera
15.4.2001 SPKP 7069
BF
ASTOR Vatrová
10.5.1995 SPKP 5328
BF
CLEO z Opalovej
3.3.2002 SPKP 7299
BF
MajiteľHodnotené predmety
Psovod
1
2
3
4
5
Miroslav Kubík
Miroslav Kubík
4
4
4
Juraj Mažgut
Juraj Mažgut
4
4
3
Soroka Jaroslav
Soroka Jaroslav
3
3
2
Marián Papcun
Pavol Papcun
4
4
4
Ondrej Mizerák Ondrej Mizerák 4
4
3
Milan Štefanko
Milan Štefanko
4
Juraj Dobrovič
Juraj Dobrovič
4
3
3
Miroslav Učeň
Miroslav Učeň
4
4
Juraj Adam
Juraj Adam
4
3
3
Miroslav Kardoš
Miroslav Kardoš
4
4
Štefan Olšavský
Štefan Olšavský
3
2
2
Milan Kornát
Milan Kornát
3
3
Peter Halža
Peter Halža
4
Juraj Scharcz
Juraj Scharcz
4
Jozef Ravas
Jozef Ravas
4
3
4
Prehľad individuálnych skúšok v r. 2005
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
6
3
3
4
4
3
3
4
4
3
4
3
4
3
3
3
258
248
204
264
248
178
244
244
238
224
178
184
178
178
248
1
1
2
1
1
3
1
1
1
2
2
2
2
2
1
Body Cena
Kaňuch
Čendula
Chapčák
Pilát
Pilát
Rapaič
Chapčák
Konečný
Mišenko
Mrenica
Bílik
Lipták
Porubčanslý
Porubčanslý
Porubčanský
Rozhodca
62
4
3
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
3
2
3
3
4
4
4
3
4
3
3
3
4
4
2
4
3
4
3
3
3
3
3
2
3
4
4
4
4
3
3
3
4
3
4
4
4
4
3
4
3
3
4
4
Ján Bodnár
Stanislav Roth
Vojtech Kovalčík
Vojtech Kovalčík
Vladimír Donoval
Jozef Bullo
Karol Smrek
Karol Smrek
Marek Kollár
Marek Kollár
Miloš Mišenko
Miloš Mišenko
Ivan Kubačka
Ivan Kubačka
Batiz Ján
Batiz Miroslav
Ján Pilát
Ján Pilát
Milan Šefánik
Milan Šefánik
Andrej Andrejčák
Andrej Andrejčák
Tibor Čaradský
Tibor Čaradský
Milan Ženčuch
Milan Ženčuch
Viktor Alexik
Jozef Eštočin
Ján Holováč st.
Ján Holováč ml.
Martin Krchňavý
Martin Krchňavý
ALAN Krigov
14.3.2004 SPKP 7717
BF
PARIS Devana
28.4.2004 SPKP 498
HF
RONO Fatra
30.6.2000 SPKP 6930
BF
AXEL z Bukov.chaty
22.6.2004 SPKP 7832
BF
VARO Vlčí potok
4.8.2002 SPKP 7460
BF
MEDO Hraples
8.6.2004 SPKP 7820
BF
ESTA Tri studne 14.6.2003 SPKP 7596
BF
ORKA Vatrová
22.2.2003 SPKP 7511
BF
OGAR Devana
14.4.2004 SPKP 486
HF
ZAK Jesenov. vodopády 7.6.2004 SPKP 7840
BF
DARA z Ľubochnian. doliny
28.3.2004 SPKP 7731
BF
CARA Hronsecký Háj 1.7.2003 SPKP 7640
BF
AJDA z Chorváta
1.9.2004 SPKP 7893
BF
GREIS Vidov vrch
6.3.2003 SPKP 441
HF
FICHTA zo Starej Hájnice
17.4.2004 SPKP 497
HF
DAJA z Kolbachu
15.5.2004 SPKP 7773
BF
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
18.11.2005
19.11.2005
20.11.2005
20.11.2005
21.11.2005
27.11.2005
27.11.2005
28.11.2005
29.11.2005
30.11.2005
1.12.2005
3.12.2005
3.12.2005
4.12.2004
9.12.2005
10.12.2005
6
Meno psa, MajiteľHodnotené predmety
dátum nar. SPKP
Plm Psovod
1
2
3
4
5
Por. Dátum
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
7
294
178
178
248
224
238
264
254
224
244
248
244
178
218
244
264
1
2
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
Body Cena
Steinemann
Jurský
Smrek
Mišenko
Pástor ml.
Homola
Alexík
Lipták
Čendula
Brňák
Dobrovič
Pilát ml.
Alexík
Bačík
Druska
Bačík
Rozhodca
63
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
3
3
4
3
3
3
3
3
3
2
4
3
3
3
4
2
4
4
3
4
3
3
2
2
4
3
3
3
4
4
4
3
4
3
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
Juraj Szabo
Juraj Szabo
Ján Pakuch
Ján Pakuch
PZ Jablonka
Štefan Horváth
Miroslav Kopier Miroslav Kopier Eduard Kriššák
Eduard Kriššák
Milan Černý
Milan Černý
Brodec Štefan
Brodec Štefan
Slavomír Marejka
Slavomír Marejka
Tibor Lehotský
Tibor Lehotský
František Vrlík
František Vrlík
Ľubica Kozubová
Kamil Pajer
Ján Pilát st
Zuzana Hošova
Šutko Vladislav
Šutko Vladislav
Pavol Slašťan
Pavol Slašťan
Václav Špirka Václav Špirka Ján Pilát ml
Ján Pilát ml
AMÍR od Třípanského kam.
24.3.2000 SPKP 407
HF
MARKO Hraples
8.6.2004 SPKP 7817
BF
GORA Šípová skala
30.5.2004 SPKP 7799
BF
ARON Stará Dolina
24.4.2004 SPKP 7537
BF
FAKÍR zo Starej hájnice 13.4.2004 SPKP 439
HF
BORN Minas Hhilien 7.5.2004 SPKP 7858
BF
FICO z Horárovho dvora 13.2.2003 SPKP 423
HF
LIMBA Devana
5.7.2002 SPKP 400
HF
FLORA Kráľovská studnička
19.8.2004 SPKP 7888
BF
AJDA Hubová
7.6.2004 SPKP 7804
BF
ALFA z Hájnej hory
19.7.2000 SPKP 6928 BF
OXA Devana
14.4.2004 SPKP 487
HF
BRIT z Ľupčianskej Doliny
25.5.2002 SPKP 7371
BF
BARI zo Šiprúňa
7.5.2002 SPKP 7364
BF
BIGBEN spod Stohu
4.7.2002 SPKP 403
HF
FRISKO zo Starej Hájnice
13.4.2004 SPKP 492
HF
32
33
34
35
36
37
38
39
.
40
41
42
43
44
45
46
47
11.12.2005
11.12.2005
11.12.2005
12.12.2005
14.12.2005
14.12.2005
14.12.2005
14.12.2005
15.12.2005
15.12.2005
17.12.2005
18.12.2005
18.12.2005
18.12.2005
19.12.2005
20.12.2005
6
Meno psa, MajiteľHodnotené predmety
dátum nar. SPKP
Plm Psovod
1
2
3
4
5
Por. Dátum
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
7
184
254
198
264
248
200
244
254
244
244
194
218
258
244
244
244
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
Body Cena
Špirko
Vrlík
Grellneth
Kaňuch
Špirko
Bílik
Grellneth
Surma
Vrábel
Brňák
Rapaič
Špirko
Luknár
Surma
Kaňuch
Bačík
Rozhodca
64
3,87,
3,28
3,17
4
4
4
3
3
3,61
Sumár
4
3
2
4
4
3
3
3
3
4
3
4
4
3
3
3
3
3
4
3
4
4
4
4
4
3
4
4
4
3
4
3
4
3
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
BENITA Havrania dolina
10.2.2003 SPKP 7492
BF
FAGAN zo Starej Hájnice
13.4.2004 SPKP 491
HF
GREGOR z Košickej
6.2.2002 SPKP 7289
BF
LEKTOR Vatrová
28.12.2001 SPKP 7268
BF
MARO Devana
28.5.2003 SPKP 448
HF
CYRO z Levočskej Doliny
1.8.1997 SPKP 5964
BF
ELZA z Liptovských Revúc
13.5.2003 SPKP 7582
BF
DONNA Čajmar
14.2.2004 SPKP 7706
BF
ITA Hraplles
28.3.2003 SPKP 7533
BF
AJKA zo Zlatej bane
10.5.2003 SPKP 7570
BF
ASTRA Zbojnícka studňa
12.7.2004 SPKP 7857 BF
DIANA z Ľubochnian.dol.
28.3.2004 SPKP 7732
BF
FÁRO Dravecká dolina 11.5.2003 SPKP 7563
BF
OSSA Vatrová
22.2.2003 SPKP 7510
BF
20.12.2005
20.12.2005
21.121.2005
22.12.2005
23.12.2005
24.12.2005
26.12.2005
28.12.2005
28.12.2005
29.12.2005
29.12.2005
30.12.2005
31.12.2005
31.12.2005
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
Rudolf Svrček
Rudolf Svrček
Jaroslav Jurský
Jaroslav Jurský
Dušan Králik
Dušan Králik
Pavol Pavlíček
Pavol Pavlíček
Šimon Svitok
Ján Svitok
Pavol Sotak
Pavol Sotak
Stanislav Lazík
Stanislav Lazík
Rastislav Matuška
Rastislav Matuška
Zdeno Čierny
Zdeno Čierny
Miroslav Kaňuch
Miroslav Kaňuch
Dušan Chapčák
Dušan Chapčák
Michal Slašťan
Michal Slašťan
Ján Šandrej
Ján Šandrej
Jozef Lehocký
Jozef Lehocký
6
Meno psa, MajiteľHodnotené predmety
dátum nar. SPKP
Plm Psovod
1
2
3
4
5
Por. Dátum
3,91
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
7
224
264
254
188
254
254
244
238
226
208
254
238
264
254
3
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
Body Cena
Bračok
Orečný
Grellneth
Mišenko
Orečný
Čierny
Florek
Vrlík
Orečný
Bačík
Vrlík
Lipták
Lipták
Rapaič
Rozhodca
65
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Por. čís.
Tvrdošín
Sp.Nová Ves
Bardejov
St.Ľubovňa
Lučenec
Rim.Sobota
Topolčany
St.Ľubovňa
Zvolen
Žilina
Pov.Bystrica
Čadca
Lipt.Mikuláš
Martin
Bánovce n/B
Gelnica
Svidník
Levoča
Ružomberok
Trenčín
Vranov
Sobrance
Poprad
1
10.9.2005
10.9.2005
10.9.2005
10.9.2005
24.9.2005
25.9.2005
8.10.2005
8.10.2005
8.10.2005
8.10.2005
9.10.2005
9.10.2005
9.10.2005
15.10.2005
15.10.2005
16.10.2005
16.10.2005
22.10.2005
23.10.2005
23.10.2005
23.10.2005
23.10.2005
23.10.2005
2
Miesto
konania
Dátum
4
Florek
13
Mišenko
9
Pilát
9
Dobrovič 13
Chvála
10
Kubanda
4
Pástor
5
Špirko
4
Steinemann 7
Karabel st
8
Rapaič
9
Gešvantner 8
Grellneth
8
Bačík
14
Rapaič
6
Želtvay
8
Mišenko
8
Pilát ml.
8
Vrlík
9
Viskup
9
Dobrovič
9
Soročina
8
Čendula
9
3
6
7
8
I. cena
9
II. cena
10
11
III. cena spolu
12
83,33
80,54
93,33
84,96
94,79
90,29
76,38
83,33
89,58
87,46
96,88
72,92
86,58
84,25
89,29
75,00
78,25
87,50
95,83
89,58
87,54
85,83
13
Ne-
% úsuspelo pešnosti
6
4
1
2
3
5
1
9
1
5
2
2
5
2
7
4
1
1
3
3
1
4
1
6
4
2
1
3
3
3
9
1
1
1
1
7
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
3
2
1
1
2
1
3
3
2
2
2
2
1
5
5
2
1
5
4
2
3
1
3
4
2
4
2
1
2
3
3
7
1
3
1
1
5
2
12
1
1
2
4
2
8
5
4
1
1
1
3
4
4
1
1
2
3
3
2
4
1
3
1
1
1
3
1
3
5
1
1
2
1
7
2
4
2
6
1
8
1
3
2
5
3
4
1
4
4
4
2
6
1
1
2
7
2
4
5
9
5
Hlavný počet
rohodca psov
BF
HF AF
AJD
SK
Prehľad PF na Slovensku za rok 2004
66
1
Druska
Pástor mi.
Bílik
Kubanda
Fáber
Špirko
Pilát ml.
Fako
Jurský
Rapaič
Čendula
3
5
6
7
8
I. cena
9
II. cena
10
278
Ì
145
Ì
39
Ì
1
Ì
27
Ì
66
56
63
29
12
148
36
85,29
70,87
89,58
90,50
76,38
84,17
87,50
75,83
84,67
77,79
100,00
83,92
13
Ne-
% úsuspelo pešnosti
1
4
4
2
7
3
1
5
5
5
6
3
2
7
11
III. cena spolu
8
5
3
1
7
5
1
1
2
1
1
8
6
1
1
3
3
1
8
4
2
2
1
2
10
2
3
1
4
1
2
2
5
5
3
2
7
5
2
4
1
7
5
1
1
3
2
1
5
2
1
2
1
1
1
9
1
1
3
4
2
9
6
1
2
2
3
2
4
Hlavný počet
rohodca psov
BF
HF AF
AJD
SK
Sumár
30.10.2005
5.11.2005
5.11.2005
5.11.2005
5.11.2005
14.11.2005
17.11.2005
18.11.2005
21.11.2005
27.11.2005
11.12.2005
2
Miesto
konania
Dátum
Rožňava
Prievidza
Malacky
B. Bystrica
Levice
VLM T. Potok
Levoča
Vranov
VLM Ľubica
Partizánske
Ružomberok
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Por. čís.
Skúšky podľa chovných staníc
Pri čítaní a spracovaní sumárov tabuliek z PF ma napadlo vyhodnotiť úspešnosť farbiarov podľa jednotlivých chovných staníc. Vlastne
ma na túto myšlienku priviedol p. rozhodca Ján Pilát, ktorý do rubriky
poznámka už roky zapisuje také podstatné veci ako je „hlásič, hlasitý
oznamovač, načínač, nezáujem o stopu, nezáujem o predloženú zver“
a pod. Z jeho zápisu o skúškach mám podrobný prehľad o chybách
i výnimočných schopnostiach niektorých farbiarov. V poslednej dobe sa
už sľubne rozrastá počet rozhodcov, ktorých zápis vyzerá podobne.
Záznamy ako „neuspel, či neuspel na stope alebo na odložení“ sú
prinajmenšom neúplné. To že neuspel už vidím aj z nuly, ktorú psík
dostal. Nedozviem sa však, či nemá záujem o stopu, alebo na vypustení neopustí pána, či po uvoľnení z remeňa si urobí menší súkromný
hodinový pohon, prípadne iný zádrheľ.
V niekoľký prípadoch som dokonca nedostal od neúspešných psíkov ani vypísané tabuľky. Tie musí hlavný rozhodca vypísať v každom
prípade, aj keď nezapisuje výsledok do rodokmeňa.
Posledné, čo sa mi nepáči, je výrok „odstúpil“! Vodič môže odstúpiť
zo začatej skúšky iba z vážneho dôvodu, ktorý je rozhodca povinný
zaznamenať. Je to jedine indispozícia vodiča alebo psa. Samozrejme,
každému môže prísť nevoľno, alebo musí okamžite odísť. Aj psíka môžu
pohrýzť osy, prípadne iný pes.
Nech je to už ako chce, rozbor prišiel na svet. Je to rozdelenie
podľa umiestnenia v cenách. V rubrike H sú uvedené hlásiče a hlasité
oznamovače a pod stĺpcom 0 neúspešné jedince. Možno by tam mal byť
aj počet šteniec v roku, či v predchádzajúcom roku, prípadne ešte iné
údaje. To sa časom určite vychytá. Chcel som len upozorniť niektorých
chovateľov na to, že nie je dôležité len štence vychovať a predať, ale
sledovať úspešnosť svojej stanice aj po pracovnej stránke. Či už je to
z pohľadu vhodnosti krycieho psa alebo vhodnosti umiestnenia šteňaťa
a jeho možnosti ďalšieho výcviku. Samozrejme tu hrá svoju úlohu aj
počet chovných súk v chovnej stanici či početnosť vrhov. Takisto aj počet
šteniec vyvezených do zahraničia, kde nám niektoré robia naozaj dobre
meno. Toto porovnanie má určite aj veľa iných nedostatkov, ale som
presvedčený, že tabuľka tohto druhu v našom spravodaji chýbala.
Výcvikár KCHF
Martin Lipták
67
Výsledky skúšok podľa chovných staníc
68
69
Presuny psov za hranice po 1.10.2004
V súlade so vstupom našej republiky do Európskej únie (ďalej EÚ), sme museli podstatnú časť našej legislatívy prispôsobiť požiadavkám EÚ. Týka sa to aj chovu a presunov
našich psov. Pretože v rôznych periodikách prebehlo veľa a niekedy aj rozporných
informácií pokúsim sa čo najjednoduchšou formou uvedený problém objasniť pre širšiu
chovateľskú verejnosť.
Stav do 30. 9. 2004:
Na presuny našich psov do zahraničia slúžili tzv. Očkovacie preukazy, v ktorých boli
zaznačené všetky očkovania a poprípade aj iné preventívne zákroky. V preukaze sa podľa
potreby dala aj vyznačiť nákazová situácia v mieste trvalého pobytu psa a po­prípade aj
klinická prehliadka psa.
Podľa nami plne prevzatej legislatívy EÚ sa od 1.10.2004 sa môžu psy, mačky a fretky
cezhranične presúvať len vtedy, ak sú sprevádzané svojim PASOM PRE SPOLOČENSKÉ
ZVIERATÁ – PET PASSPORTOM.
Pretože v texte bude niekoľko nových pojmov, najprv výklad pojmov: PET PASSPORT
– PAS PRE SPOLOČENSKÉ ZVIERATÁ.
Je to samostatný preukaz, ktorý od 1.10.2004 nahrádza medzinárodné očkovacie preukaz
a je jediným platným dokladom pri premiestnení psa, mačky a lebo fretky na území a aj
mimo územia členského štátu EU. Pas spoločenských zvierat je úradný doklad, ktorým
vlastník alebo osoba zodpovedná za zviera preukazuje
• identitu zvieraťa, ktorému bol pas vydaný
• platnosť vakcinácie alebo revakcinácie proti besnote, prípadne iným chorobám,
• ošetrenie zvieraťa proti vonkajším a vnútorným parazitom
• a v prípade nutnosti aj výšku protilátok proti besnote.
Pred vystavením pasu musí poverený veterinárny lekár zviera na skôr nezameniteľne
identifikovať - označiť. V pase je uvedený popis psa a aj majiteľ zvieraťa. Pri predaji sa
zmena musí povinne vyznačiť.
Fotografia psa nie je povinná. PAS nemôže vydať ktorýkoľvek veterinárny lekár. Vydať ho
môže výlučne POVERENÝ VETERINÁRNY LEKÁR. Zoznam týchto poverených veterinárnych
lekárov v tejto chvíli nemá význam uvádzať, pretože sa neustále dopĺňa a je uvedený na
webovej stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR – www.svps.sk.
Poverený veterinárny lekár na základe požiadavky klienta vystaví Pas spoločenského
zvieraťa len vtedy ak dokáže zreteľne prečítať tetovanie alebo ak je zviera označené
transpondérom – mikročípom. V prípade, že zviera nie je označené žiadnym z uvedených spôsobov, alebo tetovanie nie je čitateľné, musí poverený veterinárny lekár pred
vystavením Pasu zviera najskôr označiť. Počas vystavenia Pasu by si mal žiadateľ vo
svojom záujme vždy skontrolovať správnosť uvádzaných údajov, aby sa predišlo prípadným problémom v budúcnosti.
NEZAMENITEĽNÉ OZNAČENIE (IDENTIFIKÁCIA) PSA: pes musí byť pre potreby
vystavenia Pasu trvalo a nezameniteľne označený.
Do roku 2011 sa v EU uznávajú dva spôsoby označovania psov – tetovanie
a čípovanie.
70
Skúšky farbiarov
„O Pohár SPZ 2005“
– XXVII. ročník
Majitelia, chovatelia, vodiči a nadšenci chovu farbiara sa po 20-tich
rokoch opäť zišli v okrese Rimavská Sobota, aby v priebehu od 21.–
23.10.2005 absolvovali vrcholné skúšky farbiarov na Slovensku „O Pohár
SPZ“. Centrom podujatia bola obec Klenovec ležiaca pod Klenovským
Veprom, pričom „hlavný stan“ sa rozložil v Hoteli Vepor.
Riaditeľom skúšok bol Ing. Vojtech Kovalčík, výrobno technický
námestník Lesy SR, š.p., OZ Rimavská Sobota, ktorý s kolektívom pracovníkov príslušnej lesnej správy zabezpečil prípravu prvej časti skúšok,
na umelých pofarbených stopách na profesionálnej úrovni a dozeral
i na hladký priebeh ostatných častí.
Rozhodcovský zbor pracoval v zložení: Ing. Peter Grellneth ako
hlavný rozhodca, Ing. Stanislav Kubanda, Miroslav Fako, Branislav
Porubčanský, Milan Iláš, Jozef Figula, ku ktorým boli z prítomných
rozhodcov kooptovaní Ing. Karol Chvála a Rajmund Rapaič. Dňa
20.10.2005 nastúpili na večernú prezentáciu Vladimír Húšťa so sukou
BF Esta spod Viechy, Jaroslav Mendel so sukou BF Betty z Jelenej
obory Orava, Lukáš Jančovič su sukou BF Ambra Čajmar, Ladislav
Kardhordó so sukou BF Ela z Podbrezovej, Miroslav Ďuďák so psom
BF Borko Čajmar, Juraj Strnad so sukou BF Eda z Podbrezovej, Peter
Pavlík so sukou HF Ella z Horárovho dvora, Martin Lipták so psom
HF Kauz von der Walze a punc medzinárodného zápolenia dodal
skúškam vodič Jozef Kouba z českých Jeseníkov so slovenskou sukou
BF Laura Vatrová. Títo 9 vodiči si hneď večer losovali štartovné čísla, podľa ktorých pristupovali počas skúšok k žrebovaniu jednotlivých
prác. Po prvej spoločnej večeri sa v družnej debate čakalo najmä na
hlásenie dohľadávok na prirodzených pofarbených stopách, ktoré mohli
vzniknúť pri poľovaní v poľovných revíroch okresu Rimavská Sobota
a okolitých okresov Brezno a Revúca.
V piatok ráno dňa 21.10.2005, riaditeľ skúšok Ing. Vojtech Kovalčík
na slávnostnom otvorení skúšok privítal vzácnych hostí, Ing. Valéra
Cmoríka, generálneho riaditeľa lesníckej sekcie ministerstva pôdohospodárstva a Ing. Beatu Juríčkovú, riaditeľku Lesy SR,š.p., OZ Rimavská
Sobota. Po predstavení kompletného rozhodcovského zboru, predstavil
71
Úspešná dohľadávka suky BF ESTA spod Viechy.
Zľava Porubčanský, Frandel, Smrek a vodič Húšťa.
Zahájenie XXVII. ročníka skúšok farbiarov Slovenska.
Prvý zľava riaditeľ skúšok Ing. V. Kovalčík.
72
všetkým prítomným i skúšaných vodičov a farbiarov. Po tomto úvode
dopĺňanom slavnostným halali, si vodiči žrebovali práce na ten deň.
Na umelé stopy nastúpili vodiči Vladimír Húšťa so sukou BF Esta
spod Viechy, Jaroslav Mendel so sukou BF Betty Jelenia obora Orava,
Lukáš Jančovič su sukou BF Ambra Čajmar, Ladislav Kardhordó so
sukou BF Ela z Podbrezovej a Miroslav Ďuďák so psom BF Borko
Čajmar. Ich práce posudzovali rozhodcovia Milan Iláš, Miroslav Fako
a Ing. Stanislav Kubanda. Tu sa najlepšie darilo vodičovi Jaroslavovi
Mendelovi, ktorého suka Betty vypracovala pofarbenú umelú stopy
najrýchlejšie a získala z práce na umelej stope 140 bodov, čo sa neskôr
ukázalo ako najviac zo všetkých účastníkov.
Na prácu číslo 1 postrelené danielča – nastúpil súťažný pes HF
Ella z Horárovho dvora s vodičom Petrom Pavlíkom a kontrolný pes
HF Kauz von der Walze s vodičom Martinom Liptákom. Po overení
oboma psami bol nájdený kúsok striže, dráha strely končiaca v zemi
a bolo zistené, že kus unikal stále v skupine. Rozhodcovská dvojica
Branislav Porubčanský a Jozef Figula po overení nástrelu prehlásila
prácu za nedohľadatelnú, a teda nesúťažnú.
Ďalšia práca nebola hlásená a preto dvojica vodič Jozef Kouba so
sukou BF Laura Vatrová a Juraj Strnad so sukou BF Eda z Podbrezovej, zostali v ten deň bez práce.
V sobotu, dňa 22.10.2005 ráno bola ohlásená práca na dohľadavaní
poranenej jelenice na Muránskej planine v pôsobnosti Lesnej správy
Muráň (OZ Revúca), ktorú si vylosoval vodič Miroslav Ďuďak so psom
BF Borko Čajmar. Ulohu kontrolného psa plnila sučka BF Esta spod
Viechy s vodičom Vladimírom Húšťom. Rozhodcovskú dvojicu tvorili
Rajmund Rapaič a Branislav Porubčanský. Po vypracovaní ťažkej večernej stopy viac ako kilometer dlhej, Borko Čajmar po vypustení a
nevýraznom hlásení opustil poranenú jelenicu a vrátil sa k vodičovi.
Kontrolný pes bol nasadený asi v polovici stopovej dráhy a po vypracovaní stopy po čerstvú stopu unikajúcej jelenice bola na žiadosť
vodiča suka vypustená. Po výraznom durení a hlasitom stavaní bola
jelenica dostrelená. Jelenica bola poranená na zadný beh so zásahom
do stehenej kosti.
Ďalšiu prácu si vylosoval Jaroslav Mendel so sučkou BF Betty
Jelenia obora Orava ako súťažný pes a kontrolným psom bola sučka BF
Ambra Čajmar s vodičom Lukášom Jančovičom. Rozhodcovská dvojica
Milan Iláš a Miroslav Fako nasadili súťažnú suku na postrel jelienčaťa,
ktorý sa podľa strelca pohyboval v skupine asi 20 kusov. Poranený kus
odbehol spolu s rúdlom jeleníc. Po vypracovaní stopovej dráhy s dĺžkou
cca 400 metrov a starej 4 hodiny bol potvrdený predpokladaný zásah
73
na mäkko a zver sa našla zhasnutá. Kontrolný pes nasadený nebol.
Pretože poľovníkom bohyňa Diana v tom čase priala a poľovníci mali
„rovné gule“, ďalšia práca už nebola hlásená a suka Ela z Podbrezovej
nemala možnosť pracovať na prirodzene pofarbenej stope.
Zvyšné štyri farbiare suka BF Eda z Podbrezovej s vodičom Jurajom Strnadom, suka HF Ella z Horárovha dvora s vodičom Petrom
Pavlíkom, pes HF Kauz von der Walze s vodičom Martinom Liptákom
a suka BF Laura Vatrová s vodičom Jozefom Koubom si v sobotu
vylosovali práce na umelých stopách, ktoré posudzovali rozhodcovia
Ing. Stanislav Kubanda a Jozef Figula. Hodnotenie všetkých súťažných
psov je uvedené v priloženej tabuľke.
Víťazom sa stala chovná suka BF Esta spod Viechy s vodičom Vladimírom Húšťom zo Sučian – Podhradia v II. cene s 320-timi bodmi.
Druhá v poradí sa umiestnila suka BF Betty Jelenia obora Orava
s rýchlonohým vodičom Jaroslavom Mendelom zo Žaškova v III. cene
s 240-timi bodmi. Neočakávaným bolo zlyhanie BF Borko Čajmar,
ktorý nezadržal po vypustení jelenicu, pretože ho predchádzala povesť
spoľahlivého dohľadávača s výbornou koncovkou. Netreba však lámať
nad psíkom palicu, veď každý má svoj lepší a horší deň. Treba vytrvať
v dohľadávkach a potvrdiť jeho kvality, hoci aj na Fatranskom pohári
v Oraviciach.
Počas celých skúšok prebiehalo aj preskúšanie čakateľov na rozhodcu z výkonu. Šesť čakateľov sa „potilo“ pred skúšobnou komisiou
v zložení Ing. Karol Chvála predseda a členovia Ing. Peter Grellneth,
Rajmund Rapaič. Skúšaní preukázali výborné teoretické a praktické vedomosti a pani Vierka Močková za ústredie SPZ ocenila ich pripravenosť
a doporučila ich menovanie.
Priebeh skúšok bol vyhodnotený v sobotu večer dňa 22.10.2005.
Príjemné večerné posedenie, spojené s tancom a zábavou pri pravej
cigánskej cimbálovke zakončilo vhodne oficiálnu časť tohto podujatia.
Priebeh skúšok farbiarov potvrdil, že organizovanie poľovačiek na relatívne veľkom území, pri ktorých je možnosť výskytu súťažných prác
iba pri dohľadávaní jelenej, danielej a muflónej zveri, tak aby každý
pes mal svoju prácu je lotéria, nezaručuje preskúšanie všetkých psov
a nesplnil očakávanie. Vzhľadom na to, že čo do početnosti sa v pláne
lovu sa stala dominantnou na väčšine územia Slovenska diviačia zver,
bude potrebné už v nasledujúcom ročníku prehodnotiť organizáciu, zamyslieť sa nad vlastnou konzervatívnosťou a vážne uvažovať s povolením
skúšať na národných a medzinárodných podujatiach i na dohľadávkach
diviačej zveri. Chovné farbiare, ktoré sa zúčastňujú na týchto skúškach,
majú kvalifikáciu na dohľadávanie všetkej poľovne obhospodarovanej
raticovej zveri a nakoniec v praxi tieto dohľadávky bežne vykonávajú.
74
Súťažiaci J. Mendel (vľavo) a V. Húšťa so sukami.
Taktiež na medzinárodných dohľadávkach, ktoré organizuje ISHV sa
prevažne dohľadáva diviačia zver.
Čo dodať na záver? Príjemným prekvapením je účasť veľkého počtu
chovných súk. Aj keď nemali všetky suky možnosť ukázať úroveň výcviku na prirodzene pofarbených stopách, potvrdili snahu ich majiteľov
verejne prezentovať pracovnú výkonnosť svojho chovného materiálu.
Považujeme to za znak toho, že majitelia chovných staníc kladú dôraz nie iba na exteriérovú kvalitu, ale zaleží im aj na ich pracovnej
prezentácii.
Za odvedenú prácu chcem pracovníkom Štátnych lesov poďakovať
za vykonanú prácu pri organizovaní skúšok a v presvedčení skorého
dovidenia sa lúčim s pozdravom
Farbiarom zdar!
Hlavný rozhodca skúšok:
Ing. Peter Grellneth
75
76
Výsledková listina – Skúšky farbiarov o Pohár SPZ – Klenovec 21.10.–23.10.2005
IV. ročník Skúšok o Fatranský pohár
Oravice 28.–30.10.2005
„Pozdravujem Vás lesy, hory, z tej duše pozdravujem Vás.....“ tieto
verše Pavla Országha-Hviezdoslava oslavujúce krásu Oravskej prírody
mi spontánne prišli na um, keď sme vo štvrtok 27.10.2005 prechádzali
Dolným Kubínom, Oravským Podzámkom, Podbielom a Habovkou. Cieľom našej cesty boli Oravice. Dôvodom bola skutočnosť, že v posledný
októbrový víkend, v dňoch 28.–30.10.2005, si v lone nádhernej prírody
v závere Podtatranskej Brázdy tvorenej upätím Západných Tatier a Skorušinských vrchov dali rande chlapi, ktorí sa zamilovali do červených
(alebo jeleních) psov s dlhými ušami a vynikajúcim nosom, ktorí sa
zamilovali do farbiarov. V tomto malebnom prostredí bolo organizačné
centrum IV. ročníka Fatranského pohára, ktorého usporiadateľom
bola posledná zo štyroch zakladajúcich spádových oblastí KCHF, Spádová oblasť Orava. Oravci vybrali miesto, ktoré v prekrásnom jesennom
počasí, keď na oblohe nebol počas celého podujatia ani mráčik, sa
pokojne dalo nazvať rajom na zemi. Stretnutie farbiaristov malo potvrdiť, že farbiar bol a je v súčasnosti dominantným a nenahraditeľným
dohľadávačom poranenej zveri zo všetkých poľovných plemien psov.
Zhodnotenie úrovne chovu a výcviku, posúdenie pracovnej výkonnosti
tých, ktorí sa pripravujú na najvyššie skúšky farbiarov na Slovensku
– Skúšky farbiarov „O Pohár SPZ“ a Medzinárodné skúšky Memoriál
Fridricha Konráda, sú hlavným dôvodom organizácie tohto podujatia.
Po minuloročnom Fatranskom pohári, kde Rajmund Rapaič vystupoval v úlohe rozhodcu a nachodil na prácach najviac farbiarskych
kilometrov, bol vo IV. ročníku odmenený práve on funkciou hlavného
rozhodcu. Určite však hlavným dôvodom bolo ocenenie jeho práce
v klube pri jeho životnom jubileu (oslávil 60-tiny). Rajmund Rapaič
prijal túto poctu v nádeji, že tento rok si podrážky zašetrí. Jeho „poddanými“ mali byť rozhodcovia Ing. Peter Grelneth (tiež minuloročný
oslávenec okrúhlych 60-tin), Tibor Gešvandtner, Ján Brňák, Branislav
Porubčanský a Peter Karabel. Dodatočne rozhodcovský zbor doplnil
Ervín Neuschl.
Platí pravidlo, že na skúškach sa zúčastňuje 5 skúšaných farbiarov,
z ktorých po jednom prihlasuje každá zo štyroch zakladajúcich spádových oblastí a jedného vyberá zo záujemcov KCHF. Jeden farbiar
pôsobí ako pes kontrolný, ktorého prihlasuje usporiadateľská spádová
oblasť. Kontrolný pes nastupuje na prácu a hodnotí sa len v tom prí77
pade, ak skúšaný pes zlyhá a kontrolný pes prácu úspešne dokončí.
Aby rozhodcovia mali koho hodnotiť, nominovala Spádová oblasť
Orava na skúšky sučku BF DonA Kráľovská studnička s vodičom
Štefanom Mikulajom z Oravského Podzámku. Spádová oblasť Turiec
vsadila na istotu a poslala do boja o Fatranský pohár čerstvého víťaza
Skúšok farbiarov „O Pohár SPZ z Klenovca sučku BF EstA spod Viechy
s ostrie­ľaným Vladimírom Húšťom zo Sučian-Podhradia. Horné Považie
postavilo do skúšok jediného zástupcu hanoverákov sučku Borgia zo
Stohu s vodičom Jaroslavom Cigánikom z Varína. Liptáci dali dôveru
sučke BF Cety Tri studne, ktorú viedol Miroslav Gerec z Hubovej.
Päticu skúšaných doplnil „cezpoľný“, t.j. zástupca mimozakladajúcich
spádových oblastí, zástupca Stredného Považia pes BF Borko Čajmar
so skúseným vodičom Miroslavom Ďuďákom z mesta módy, z Trenčína, ktorý sa veľmi chcel rehabilitovať za menej vydarené účinkovanie
v Klenovci na pohári SPZ. Úlohu kontrolného psa plnil domáci pes BF
Dag Lázky, ktorého viedol maratónec zo Žaškova Jaroslav Mendel.
Dňa 28.10.2005 ráno si vodiči vylosovali čísla žrebu a následne
po slávnostnom otvorení aj jednotlivé práce. Technické disciplíny
prebiehali v prostredí Tichej doliny pod Magurou. Hneď v začiatku
doliny sa konala posliedka s odložením, ktorú posudzoval Ing. Peter
Grelneth, ktorý si za svoj hlavný štáb zvolil miestny drevený altánok.
V tesnej blízkosti sa konala disciplína práca na umelej pofarbenej stope s dĺžkou 1000–1100 metrov a výkony hodnotili rozhodcovia Ervín
Neuschl a Ján Brňák.
V prvý deň technické disciplíny absolvovali sučka BF Dona Kráľovská studnička s vodičom Štefanom Mikulajom, sučka BF Esta spod
Viechy s vodičom Vladimírom Húšťom, pes BF Borko Čajmar vedený
Miroslavom Ďuďákom a kontrolný pes BF Dag Lázky, ktorého viedol
Jaroslav Mendel. Všetci štyria robili posliedku s odložením na remeni,
žiadny psík nemal problémy a získali najvyššie ohodnotenie – známku
4. Rovnaké ohodnotenie dostali skúšané farbiare i pri hľadaní nástrelu. Umelú dohľadávku vykonali všetci štyria ako vodiči s výsledným
ohodnotením štyri a vo veľmi dobrých časoch. Z nich zvlášť vynikal
najmä Dag Lázky s maratóncom Jaroslavom Mendelom, ktorí trať „pre­
šprintovali“ za 12 minút.
Menej presnú mušku hlásili v prvý deň dvaja užívatelia poľovných
revírov. Jeden z miestneho poľovníckeho združenia a jeden až z Turca,
a tak na prirodzene pofarbenej stope mala možnosť byť skúšaná sučka
BF Cety Tri Studne s vodičom Miroslavom Gerecom, ktorá bola vylosovaná na prácu v Turci a sučka HF Borgia zo Stohu vedená Jaroslavom
Cigánikom, ktorá bola nasadená na dohľadávku v Oraviciach.
78
BF Cety Tri studne bola nasadená na stopu postrelenej jelenice
z večera 27.10.2005 a po stope dlhej cca 400 m bola jelenica dohľadaná a potvrdená rana na mäkko, ktorú na začiatku oznámil strelec.
Sučka pracovala trochu opatrne a s opravami, dôležité je, že jeleniu
zver úspešne dohľadala. Rozhodcovia Porubčanský a Karabel st. ocenili
dohľadávku na remeni na stope staršej ako 12 hodín známkou 2 a chuť
do práce tiež dvojkou.
Práca HF Borgia zo Stohu, ktorú posudzovali rozhodcovia Rapaič
a Gešvandtner, bola oveľa zložitejšia. Strelec si nebol úplne istý, kam
zver trafil, i keď tvrdil, že zver značila ranu na zadný beh. Nástrel
nevedel určiť presne a označil len približné miesto. Sučka po overení
okolia našla farbu (asi 10–15 m od označenia nástrelu), ktorou bola
takmer „mikroskopická“ kvapka krvi. Pustila sa po stope a na cca
ďalších 50–60 metroch našla ešte ďalšiu kvapku. Potom sa vydala po
stope jelenej zveri cez prebierkový zmiešaný porast a asi po 1000 m
vyšla na lúku. Po celej dĺžke už farba nájdená nebola. Sučka bola nasadená opätovne od poslednej farby a smer dohľadávania bol opačným
smerom, kde na asi ďalších 100–150 m bola nájdená pofarbená stopa.
Potom sučka zišla zo stopy, a ani po opätovných nasadeniach sa jej
nepodarilo sledovať správnu stopu. Na jej obhajobu treba povedať, že
v tejto lokalite bol v noci a ráno intenzívny pohyb väčšieho množstva
jelenej zveri a mladá sučka, ktorá má svoje najlepšie práce určite pred
sebou, sa s tým nevedela celkom vysporiadať.
Následne bol na stopu privolaný vodič č. 2 Štefan Mikulaj so sučkou
BF Dona Kráľovská studnička, ktorý aj napriek tomu, že pred chvíľou absolvoval technické disciplíny, súhlasil s nasadením psa na stopu
poranenej jelenice. Sučka sa vydala po správnej stope a pokračovala
v smere, v ktorom bola nájdená farba na úseku cca do 200 metrov
a ďalej v smere predpokladaného úniku zveri, kde však už pofarbená
stopa nájdená nebola. Ani po niekoľkonásobnom nasadení na stopu
neboli nájdené žiadne ďalšie znaky poranenej jelenice a kus bol nedohľadaný. Podľa zistených znakov sa jednalo o povrchové zranenie
malého rozsahu. Aby si rozhodcovia potvrdili túto domnienku postavili
na tú istú stopu i kontrolného psa Dag Lázky s vodičom Jaroslavom
Mendelom. Sučka pracovala s obrovským zanietením a jej práca dala za
pravdu domnienke, že poranenie nie je vážne a už vôbec nie smrteľné
a rozhodcovia prehlásili jelenicu za nedohľadateľnú. Týmto rozhodnutím sa do skúšok vrátili a mohli ďalej bojovať o trofej pre víťaza aj HF
Borgia zo Stohu, BF Dona Kráľovská studnička a Dag Lázky.
Druhý deň skúšok – 29.10.2005, keď sa účastníci opäť zobudili
do rána s modrou oblohou, bez obláčika, zaliateho jesenným slnkom
si skúšané psíky disciplíny vymenili. BorgiA zo Stohu s Jaroslavom
79
Pohľad na rohodcovský zbor a organizátorov.
Hlavný rozhodca Rapaič blahoželá víťazovi V. Húšťovi.
80
Cigánikom a Cety Tri studne s Miroslavom Gerecom, čakali technické
disciplíny. Posliedka s odložením bola u oboch bezproblémová z altánku hodnotená štvorkou. BF Cety Tri studne si i za nájdenie nástrelu
zapísala do „žiackej knižky“ najvyššiu známku. S nájdením nástrelu
sa dlhšie pohrala len HF Borgia zo Stohu s vodičom Jaroslavom Cigánikom, čo vyplynulo viac z neskúsenosti vodiča ako psa, ktorý mal
na vyšších farbiarskych skúškach premiéru. Práca na umelej pofarbenej
stope – ako vodič – bola pre obe sučky už skoro rutinnou záležitosťou
hodnotenou opäť známkou štyri.
V skorých ranných hodinách boli dňa 29.10.2005 do hlavného
štábu na Chate v Oraviciach hlásené dve nepresné rany. Jednalo sa
o postrieľanú jelenicu v Mošovciach v Turci a postrieľaného lanštiaka,
mimochodom bola to prvá dohľadávka na diviačiu zver v rámci novodobej histórie všetkých skúšok organizovaných na Slovensku. Možnosť
pracovať na stope poranenej jelenice dostal na základe žrebu BF Borko Čajmar s vodičom Miroslavom Ďuďákom a dohľadávku lanštiaka
si vyžreboval Vladimír Húšťa s BF EstA spod Viechy.
Po viac ako 100 km cesty sa pes dostal do hôr Veľkej Fatry nad
Mošovcami, kde sa dohľadávka konala. Strelec popísal prítomným priebeh ranného lovu. Z popisu vyplynulo, že ráno pri posliedke zazrel vo
vysokom smrekovom lese menšiu čriedu jelenej zveri, pričom strieľal na
jeden slabší kus, ktorý značil ranu na mäkko, ale pustil sa ďalej spolu
s ostatnými kusmi. Strelec nenašiel na nástrele žiadne výrazné znaky
okrem záporov. Vodič si overil nástrel a nasadil psíka. Pes preveril
označené miesto a pustil sa s vodičom na napnutom remeni viac-menej
po vrstevnici. Rozhodcovia Porubčanský a Karabeľ nechali vodiča so
psom pracovať samostatne. Pes sa pustil najprv po stope, kadiaľ unikala
neporanená zver. Po overení stopy zdravej zveri sa vrátil na správnu
stopu v smere unikajúcej postrelenej zveri a v plnom remeni s nosom
na zemi sa pomerne svižným tempom pustil smerom do dolinky. Po
cca 700 m, keď po celej dráhe stopy, neboli hlásené vodičom žiadne
znaky potvrdzujúce správnosť jeho práce, prišiel ku kusu, ktorý bol
už uhynutý. Dohľadávka potvrdila ranu na brušnú dutinu. Po úspešnej
dohľadávke a odovzdaní zálomkov bola na tvári vodiča zjavná radosť
z predvedeného výkonu svojho psíka, ktorý vlastne potvrdil, že neúspešné
vystúpenie na Skúškach O Pohár SPZ v Klenovci bolo len chvíľkové
zaváhanie. Rozhodcovia ocenili jeho dohľadávku na remeni známkou
štyri, rovnako i chuť psíka do práce. Celkový výsledok Borka Čajmar,
po zhodnotení oboch dní bola III. cena s 260-imi bodmi.
Premiéru na diviačej stope zvládla Esta spod Viechy s Vladom Húšťom bez akéhokoľvek prekvapenia. Po nasadení na nástrel – strieľalo sa
ešte večer 28.10.2005 si suka preverila okolitý terén, vrátila sa k nástrelu
81
a po dobre značenej pofarbenej stope skúsene priviedla vodiča k už
uhynutému lanštiakovi. Dráha stopy bola dlhá cca 500m. Rozhodcovia Rapaič (po piatkových kilometroch nenechal nohy oddychovať ani
v sobotu) a Gešvandtner nenašli dôvody neudeliť sučke za dohľadávku na remeni a za chuť do práce najvyššie štvorkové ohodnotenie.
Po vyhodnotení oboch dní dostala Esta spod Viechy za získaných
280 bodov III. cenu.
O poradí, a teda o víťazovi, rozhodlo stárie stopy. Esta spod Viechy
vypracovala stopu staršiu ako 12 hodín a stala sa víťazkou týchto dnes už
prestížnych skúšok, kým Borko Čajmar mal mladšiu stopu, v intervale
4–12 hodín starú, a musel sa uspokojiť s II. miestom. Bronzová skončila
sučka BF Cety Tri studne vedená Miroslavom Gerecom s 220 bodmi
v III. cene. Ostatné farbiare, keďže nemali možnosť pracovať na prirodzenej stope, nemali dostatok bodov na boj o medailové priečky. Víťazstvom na Fatranskom pohári získal Vlado Húšťa s EstA spod Viechy tzv.
„double“ (ako hovoria v anglicky hovoriacich krajinách), čo je krásny
úspech tohto ostrieľaného vodiča a jeho štvornohého miláčika.
Príjemné spoločenské posedenie pri dobrej večeri a následne dobrom
víne, na ktorom padlo na organizáciu, prostredie a ideálne počasie neskorého Babieho leta toľko chvály, že všetci tí, ktorí sa na organizácii
a na usporiadaní tohto krásneho podujatia podieľali, mohli byť pokojne
plní pýchy, len dotvorilo neopakovateľnú atmosféru vládnucu posledný
októbrový víkend v Oraviciach.
Záverečné vyhodnotenie IV. ročníka skúšok farbiarov O Fatranský
pohár, konajúce sa ráno 30.10.2005, na ktorom sa zúčastnil starosta
okresného mesta Tvrdošín, zástupcovia miestnej štátnej správy lesného
hospodárstva a poľovníctva a ďalší vzácni hostia, vykonal hlavný rozhodca Rajmund Rapaič. Pred všetkými prítomnými vyhodnotil výkony
psov a ich vodičov a konštatoval, že skúšky boli úspešné a dohľadateľná zver bola dohľadaná. Poblahoželal víťazovi i umiestneným
účastníkom. Slová vďaky si na svoju prácu vypočuli i rozhodcovia, ba
altánkovému rozhodcovi Ing. Petrovi Grelnethovi sa ušla i „pozornosť“
rozhodcovského zboru za mimoriadne rozhodcovské výkony. Poďakovanie neobišlo ani personál Chaty Oravice, ktorá nás prichýlila. Jeho
záverečné slová patrili Ing. Ferdinandovi Hlinickému, Jurajovi Chomovi
a všetkým tým priateľom farbiarov, ktorí obetovali čas, svoju prácu,
či um, v prospech usporiadania tohto kvalitného podujatia v záujme
prezentácie nádherného poľovného plemena a propagácie jeho chovu.
Podotkol, že štvorica zakladajúcich spádových oblastí si dnes pokojne
môže trúfnuť i na usporiadanie najvyšších skúšok farbiarov poriadaných
na Slovensku.
82
Nezabudnuteľným okamžikom slávnostného vyhodnotenia bola
ďakovná reč víťaza Vlada Húšťu, ktorý sa vyznal z lásky k oravskej
prírode a poďakoval Diane za všetky poľovnícke a farbiarske úspechy,
ktoré mu umožnila získať bohyňa lovu v tomto roku, čím len potvrdil,
že Vladimír Húšťa bol v roku 2005 vodič farbiara s veľkým „V“.
Po celej ceste do našich domovov sme sa sentimentálne navracali k zážitkom a okamžikom, prežitým v Oraviciach posledné tri dni
a pochopili sme, ako sa v Hviezdoslavovi zrodili tie krásne verše...
Pozdravujem Vás lesy, hory, z tej duše pozdravujem Vás...
Ì
Rajmund Rapaič a Ivan Horňáček
Ì
Ì
Ì
Ì
Záujemcov o členstvo v klube informujeme:
Členskú prihlášku si môžete vyžiadať na príslušnom OkO SPZ,
poprípade u ekonóma Klubu. Túto po vyplnení a potvrdení členstva
v SPZ na príslušnom OkO zašlite matrikárke alebo ekonómovi Klubu,
ktorí Vás vyzvú k úhrade zápisného a členského poplatku.
Zápisné je 50,- Sk – je to jednorazový poplatok a členské na kalendárny rok predstavuje obnos 100,- Sk pre členov SPZ, 150,- Sk pre
nečlenov SPZ a 200,- Sk pre kolektívnych členov ako sú PZ, OLZ,
Urbariáty, spol. a pod. Členský poplatok si môžete predplatiť aj na
viac rokov dopredu.
***
Z klubových zásob ponúkame na odpredaj trojzväzkovú výcvikovú
publikáciu „Vodič farbiara“ a klubové odznaky v dvoch farebných
prevedeniach, ktoré si môžete objednať u ekonóma klubu.
***
Záujemcom o videokazetu „Výcvik farbiara“ oznamujeme, že si ich
môžete objednať u ekonóma Klubu.
Cena videokazety predstavuje obnos 500,- Sk. V prípade zaslania na
dobierku k cene videokazety pripočítavame poštovné – dobierku.
83
84
Spišský pohár 2005
Na prvé pokusy organizovať regionálny pohár skúšok farbiarov
Fatranských okresov som sa díval veľmi skepticky. Predpokladal som
vlnu pokusov o ďalšie regionálne súťaže. Vedel som, že problémy
s hľadaním miesta na usporiadanie Pohára SPZ, či memoriálu FK sa ešte
znásobia. Vôbec som sa nemýlil. Našťastie iba v prvom bode. Úroveň
memoriálov osobným angažovaním organizátorov vzrástla. Či už je
to po stránke spoločenskej alebo pracovnej. Tá ma ako výcvikára teší
najviac. To isté sa však o pohároch SPZ povedať nedá.
Musím sa priznať, že som od regiónov neočakával nijak zvlášť
kvalitné súťaže. Nulté ročníky, aj keď ešte na umelých stopách však
naznačili, že je to iná káva, ako naše výcvikové, či tzv. predskúškové dni. Ich komornú atmosféru, či sparťanské podmienky vyvažovala
srdečná spolupatričnosť nadšencov. Prichádzali na vlastné náklady do
skromnej poľovníckej chaty a sami prispievali do spoločného hrnca
i na slnkom a dažďom zošedivený stôl.
Záber zo Spišského pohára.
85
Prvý ročník Spišského pohára v Nálepkove ma presvedčil, že to
naozaj ide. Celá organizácia však ostala na pleciach aktivistu oblasti
Ľubomíra Tökölyho. Svojim zanietením pre vec strhol nás všetkých
a snáď sa nenašiel nikto, kto by mu odoprel svoju dielčiu pomoc.
Nedúfal som, že po tejto sizifofskej robote ju Ľubko podstúpi opäť.
Chyba. Už začiatkom roku za mnou doletel ako veľká voda a poď ho
do Bijacoviec vybavovať priestory. Potom zase s Jurským na Propopulo,
a tak ďalej. Je to skrátka „pijavica“.
Výsledkom bol perfektne zorganizovaný pohár s odskúšaním psov na
umelých a prirodzených stopách. To všetko v pohostinných priestoroch
učilišťa v Bijacovciach so slávnostným záverečným večerom v prekrásnej
sále Bijacovského zámku.
Výsledky si prečítate v tabuľke a víťaza i účastníkov si pozrite na
fotkách. No Ľubo už vie, že ak to všetko dobre dopadne, tak sa na
treťom ročníku zídeme v Tatrách a bude to aj s titulom CACT. Však mu
vraj ostali aj dajaké korunky. Keď sme už pri peniazoch, tak nesmiem
zabudnúť na sponzorov, lebo by to bez nich ozaj nešlo: Lukáš Keprt, Ing.
Gabriš, JUDr. Barabáš, Miroslav Rybár, Vladimír Tomko, Stanislav Roth,
Martin Lipták, Jaro Jurský, PZ Repaše, Ing. Dušan Králik, MUDr. František
Valášek, NOES okna s.r.o, Jozef Novák a Rudolf Augustín.
Ak máte aj vy záujem sponzorsky podporiť Spišský pohár, zakúpte
si u mňa za symbolickú cenu 100,- Sk výcvikové video CD.
výcvikár klubu:
Martin Lipták
Rozhodcovia, organizátori a súťažiaci.
Druhý zľava víťaz Spišského pohára.
86
87
Medzinárodné dohľadávky ISHV 2005
v Nemecku
29. ročník dohľadávok ISHV v roku 2005 sa konal od 9. do 13.
novembra v Heilsbach-Schonau/Pfalz, pri príležitosti generálneho zasadania. Organizáciu zabezpečoval predsedajúci nemecký klub bavorských horských farbiarov – KGBS v spolupráci s francúzskym klubom
farbiarov – CFCRHB pod názvom „Dohľadávky bez hraníc“. Riadiace
centrum dohľadávok bolo na hraniciach s Francúzskom v Národnom
parku Pfalzerwald.
Naša účasť na podujatí sa konala v roku 10. výročia členstva v
tomto medzinárodnom spoločenstve priaznivcov chovu farbiarov v
znovu sa zjednotenej Európe. Na generálnom zasadaní ISHV nás zastupovali Ing. Branislav Baka, čestný predseda KCHF, Ing. Ladislav Druska
a Mgr. Kvetka Dávidová tlmočníčka. Ako rozhodcovia boli delegovaní
Rajmund Rapaič, Martin Lipták a Ing. Peter Grellneth. Úroveň pracovnej
výkonosti našich farbiarov prezentovali Branislav Porubčanský so sukou
BF Oľa Fatra a František Vrlík so sukou BF Asta z Pukanca. Ďalej
zástupcovia generálnych sponzorov celej akcie RNDr. Ján Smerek CSc.
zástupca Omnitrade a. s. Bratislava a Ing. Ivan Podhorec za LSR š. p.
Banská Bystrica, OZ Liptovský Hrádok, ktorí hradili náklady pobytu
svojich zamestnancov (našich reprezentantov) a dopravu účastníkov
na dohľadávkach. Naša skupina vyrazila na cestu 8. 11. a na pozvanie
pána Andreasa Mayera, sme po obhliadke známeho centra biatlonu
prenocovali v Ruhpoldingu. Občerstvenie a nocľah zabezpečila lesná
správa, kde pán Mayer pracuje. Do centra dohľadávok sme sa presunuli
9. novembra.
Organizácia dohľadávok bola zabezpečená na vysokej odbornej
úrovni. Dohľadávky sa konali na rozsiahlom území, na naše pomery
organizačne nezvládnuteľnom. Dochádzali sme na jednotlivé práce až
na vzdialenosť 300 km, hoci tam nebol dostatok vhodných prác na posúdenie pracovných kvalít súťažných farbiarov. Na dopravu rozhodcov
a psovodov v rámci sponzorstva boli k dispozícii továrenské osobné
autá Mercedes, BMV, Audi, Volkswagen a vozidlá v správe lesov. Ostatní
účastníci dohľadávok museli používať na prepravu vlastné vozidlá. Vo
štvrtok 10. 11. som bol ako rozhodca vylosovaný na dohľadávku do
pohoria Eifel na hraniciach s Belgickom. Tu sme mali za úlohu overiť
niekoľko nástrelov po predchádzajúcej spoločnej poľovačke na raticovú
zver. Na prvej práci, dohľadávke poraneného diviaka, sme po 200 m
88
našli zhasnutého ihličiaka. Pre krátku stopovú dráhu sme prácu farbiara nehodnotili. Ďalšie dve overovania nástrelu nepotvrdili poranenie
zveri. Ani ďalšie tri skupiny rozhodcov nehodnotili prácu farbiarov na
tejto lokalite. V piatok 11. 11. sme overovali postrel jeleňa II. vekovej
triedy súťažným psom Hasso vom Riederberg BF, vodič Helmut Eder
z Rakúska. V mimoriadne nepriaznivom počasí súťažný a ani kontrolný
pes nenašiel žiadny znak preto práca psa nebola hodnotená. Na ďalšej
práci poraneného lanštiaka sme našli farbu a striž. Pes bol nasadený
na stopu starú 26 hod. Postupne sme nachádzali okrem farby aj väčšiu
časť čriev a črevnej masti. Po 2500 m sme asi v 5 ha ťažko priechodnej ihličnatej húštine mimoriadne obtiažne vypracovali stopu po prvé
ležovisko a na ďalšom už teplom ležovisku sme našli ešte živého
diviaka ale neschopného pohybu. Po vypustení psa diviak odbehol
asi 10 m a tam bol aj dostrelený. Hodnotenie v III. cene 144 bodov.
Ďalšia dohľadávka poraneného diviaka so zlomeným predným behom
nebola úspešná. Diviak prešiel po cca 2 km do susedného revíru kde
nebola možná ďalšia dohľadávka. Dvaja rozhodcovia z Nemecka mi
nedoporučili vypustiť psa na durenie vzhľadom na veľmi frekventovanú
cestu a susedný revír, kde nebolo možné dohľadávať preto sme prácu
ukončili, samozrejme, bez hodnotenia. Vzdialenosť revírov od centra
bola asi 150 km. V sobotu 12. 11. sme overovali s HF z Maďarska Heiteri
Dolyfos Maxi vodič Jeno Jung na postrel diviaka v dubovej húštine.
Bola nájdená jedna kvapka farby a po opakovaní práce od nástrelu asi
po 1500 m sme prehlásili kusa za nedohľadateľného. Overenie ďalších
dvoch nástrelov nepotvrdilo poranenie zveri. Vzdialenosť revíru bola
asi hodinu jazdy autom neďaleko Kaiserslautern. Pri posudzovaní, ako
hlavný rozhodca, som nemal žiadne problémy nakoľko som sa vždy
dokázal dohovoriť s rozhodcami, s vodičmi a miestnym poľovným personálom. Všetci naši rozhodcovia a vodiči mali k dispozícii pomerne
obtiažny skúšobný poriadok pre hlavné skúšky ISHV v slovenskej mutácii a boli s nim riadne oboznámení. Na úvodnej porade rozhodcov
bola schválená jedna zmena, že o tom kedy bude vypustený pes na
zastavenie poraneného kusa bude, rozhodovať vodič psa.
Pre našu farbiarsku verejnosť treba znovu pripomenúť proklamovanú
filozofiu predstaviteľov vedenia ISHV. Pri hlavných skúškach sa nejedná
o súťaž v počte získaných bodov a cien, ale o ukážku a porovnanie
práce a úrovne výcviku špičkových vodičov a farbiarov v jednotlivých
členských kluboch. Nebudem ďalej uvedenú tematiku rozvádzať, ale
nechám každému čitateľovi, ktorý ovláda danú problematiku na vlastný
úsudok. Ale nepísaná výhoda domáceho prostredia sa uplatňuje aj na
tomto podujatí. Aby neboli v príspevku uvedené iba moje postrehy,
uvádzam v ďalšom aj zistenia ostatných našich účastníkov.
89
Stručne uvediem výsledky hodnotenia úspešných dohľadávok. Celkom
bolo hodnotených 15 úspešných dohľadávok pričom vodiči Werner
Pietzsch práca 1 a 3, Jens Barkmann práca 4 a 13, a Pál Tóth práca 9
a 15, mali po dve úspešné dohľadávky. Udelené boli tri I. ceny, dve
II. ceny a desať III. cien.
Výsledková listina:
Hlavné skúšky ISHV rok 2005
Práca na Du- Hlasité Správanie
Por. Meno psa
Meno vodiča
Body Cena remeni renie stavanie pri kuse
1 Helge vom Helbetal
HF
2 Santo von der Sauenhatz BF
3 Helge vom Helbetal
HF
4 Merle von der Forenhaid HF
5 Kazan z Medniku HF 6 Quasimodo v. Pflz. Wald BF 7 Hasso vom Riederberg BF 8 Ola Fatra BF 9 Ropoyvolye Csutka HF 10 Aron von Ibengarten HF 11 Moni z Medniku HF 12 Heiteri Dolyfos Maxi HF 13 Merle von der Fohrenhaid HF 14 Cäsar vom Hochreith BF 15 Ropoyvolye Csutka HF Werner Pietzsch
Jorg Steffenhagen
Werner Pietzsch
Jens Barkmann
Wieslaw Brelinsky
Roger Gerber Helmut Eder Braňo Porubčanský
Pál Tóth Maurce Noel Varvařovský Jeno Jung Jens Barkmann Sämi Ganter Pál Tóth 244
219
199
169
144 184 144 128 126 123 114 112 108 84 84 I.
I.
I.
II.
II. III. III. III. III. III. III. III. III. III. III. 4,5
4,0
3,5
2,5
2,5 4,0 3,0 2,0 3,5 2,0 3,0 2,0 3,0 2,0 2,0 4,0
3,5
3,5
3,5
2,5 –
–
2,0 3,5
2,5 4,0
2,0 3,0
4,0
4,0
4,0
4,0
3,5
3,5
2,0 4,0 3,0 3,0 4,5
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
3,0
2,0 3,0
2,0 2,0
Na záver ešte krátka štatistika. Počas poľovačiek v nami kontrolovanej
oblasti bolo na výrade 360 ks raticovej zveri. Z toho iba 13 % (48 ks)
bola jelenia zver a zvyšok 87 % (312 ks) diviačia zver. Okrem uvedenej zveri sa na výrade objavila aj srnčia zver ktorá nebola predmetom
našich dohľadávok. Túto zver dohľadával miestny poľovný personál.
Spolu bolo 58 nasadení na prácu. Úspešných bolo 21 dohľadávok,
z čoho iba 15 bolo hodnotených v cenách, pričom 8 bolo s durením
a ďalšie dva ešte žijúce kusy neboli schopné pohybu. Ďalej bolo 12
chybených rán a 25 overení nástrelu.
Priebeh medzinárodných dohľadávok bol zorganizovaný na vysokej odbornej, kultúrnej a spoločenskej úrovni. V stredu po príchode,
prezentácii a ubytovaní v centre bolo o 18 hod slávnostné privítanie
a otvorenie 29. ročníka medzinárodných dohľadávok ISHV. Zároveň
poradcovia chovu predstavili svojich vodičov a súťažných psov. Na
porade rozhodcov boli menované rozhodcovské trojice a losovanie na
nasledujúci deň. Vo štvrtok večer bolo slávnostné zasadanie s prího90
Prezident ISHV T. Wengert odovzdáva cenu nášmu vodičovi
B. Porubčanskému.
vorom k 75. výročiu založenia v ISHF a losovanie prác na ďalší deň.
V piatok o 19 hod bola slávnostná Omša svätého Huberta v Niederbronne
vo Francúzsku (odchod pristavených autobusov bol o 18,30 hod). Po
večeri v centre dohľadávok s francúzskou kuchyňou bola na projekcii
so sprievodným slovom pána G. Titeuxa a s hudobnými ukážkami
francúzskej skupiny trubačov predstavená kynológia vo Francúzsku
a lov Parforce. V sobotu o 10. hod bol chovný zvod BF a HF.
O 17,30 hod slávnostný výrad, vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien.
Záverečné podujatie sa konalo o 20 hod. Počas slávnostného banketu
bolo odovzdané predsedníctvo ISHV kolegom zo Švajčiarska s pozvaním
na 30. dohľadávky v roku 2007. Bola vylosovaná početná hodnotná
tombola a spoločenské posedenie s hudbou a tancom trvalo až do
skorých ranných hodín. V nedeľu po raňajkách bol odchod účastníkov
domov. Naša hlavná skupina, ktorá cestovala mikrobusom, sa presunula
do Ruhpoldingu, kde sme po občerstvení, ktoré zabezpečil pán Andreas
Mayer, opäť nocovali v chate mestských lesov. Počas všetkých dní od
10. 11. do 12. 11., pracovali rozhodcovia a vodiči v teréne a vzhľadom
na veľké prepravné vzdialenosti s odchodom o 6.30 hod a návratom
často aj po 19 hod. V priebehu dňa prebiehali rokovania predsedov,
poradcov chovu a ekonómov členských spolkov a klubov.
91
Na základe rozhovorov s rozhodcami a odbornou koronou vystupovanie našich psovodov a ukážky úrovne výcviku a pracovnej výkonnosti vzbudili kladné ohlasy a prejavy obdivu. Taktiež vystupovanie
a aktívne posudzovanie prác našich rozhodcov boli uznávané vzhľadom
na dôkladnú znalosť a výklad skúšobného poriadku. Dá sa konštatovať,
že naša delegácia úspešne prezentovala činnosť KCHF a jej výsledky
veľmi úspešne.
Ing. Ivan Podhorec a František Vrlík spoločne absolvovali dohľadávky
a predkladajú Vám tieto poznatky. Vo štvrtok 10. 11. pre nedostatok prác,
sme čakali celý deň v centre na možnosť pridelenia dohľadávky. Až
večer si vylosovali prácu na nasledovný deň. V piatok ráno o 6,00 hod.
sme odchádzali do Bad Camberg vzdialeného 300 km, kde sme dorazili
o 10,30 hod. Po porade rozhodcov so zástupcami miestnych poľovníkov
sme po opätovnom losovaní dostali prácu na dohľadanie postrieľaného
diviaka po poľovačke z predchádzajúceho dňa, kde bolo na výrade cez
50 diviakov. Po nasadení sučky na a nástrel bola sledovaná pofarbená
stopa poranenej zveri približne 400 m, kedy bola práca prerušená rozhodcami pre nemožnosť pokračovať v ďalšej práci sučky, na základe
znakov zistených na mieste poľovný personál a rozhodcovia konštatovali, že poranený diviak bol ešte včera dostrelený a odvezený z revíru.
Za túto prácu nemohol byť pes hodnotený. V sobotu 12. 11. sme o
7,00 hod odchádzali do revíru vo Francúzsku pri meste Kehl, kde sme
dorazili o 9,00 hod. Po oboznámení so situáciou bola sučka priložená
na 24 hodinovú stopu, poraneného diviaka na spoločnej poľovačke
v predchádzajúci deň. Suka sledovala stopovú dráhu poranenej zveri na
remeni približne 2 km v lužnom lese pri rieke Rýn v značne komplikovanom teréne (hustý podrast, mŕtve ramená rieky). Suka bola posledných
200 m hlasitá v hustom neprehľadnom teréne, pričom sledovaný diviak
už veľmi málo farbil. Na tomto mieste bola práca prerušená a aj napriek
žiadosti vodiča o vypustenie suky na voľné dohľadanie kusa, bola práca
ukončená, podľa rozhodcov pre ľahké poranenie zveri a z časového
hľadiska – potreba vrátiť sa do centrály na záverečné vyhodnotenie.
Taktiež aj táto práca nebola hodnotenia. Vodič František Vrlík vyslovil
nesmierne sklamanie nad ukončením práce bez možnosti vypustenia
suky o úspešnosti dohľadávky bol presvedčený na základe hlasitého
sledovania posledného úseku stopy pred ukončením.
Branislav Porubčanský, vodič suky BF Oľa Fatra absolvoval práce
v teréne spoločne s RNDr. Jánom Smerekom CSc., ktorý mu pomáhal
okrem iného aj svojou angličtinou zabezpečovať komunikáciu s rozhodcami pri dohľadávkach. Svoje pôsobenie na 29. ročníku Medzinárodných
dohľadávok ISHV zhrnul do nasledovných riadkov.
Už prvý kontakt s prostredím na Medzinárodných dohľadávkach vo
92
mne vyvolali rešpekt a určité obavy. Atmosféra v centre dohľadávok situo­
vanom v rekreačnom zariadení v blízkosti dedinky Heilsbach, počtom
ľudí a prítomnosťou mnohých zahraničných farbiaristických osobností
dávala tušiť, že ide o veľke a náročné podujatie. Pri úvodnom losovaní
večer v stredu 9. 11. som mal viac šťastia ako František Vrlík a vylosoval
som si dohľadávku bližšie neurčenej zveri. Vo štvrtok 10. 11. o 7.00
hod. sme spolu s rozhodcami vedenými pánom Andreasom Mayerom
odchádzali do 50 km vzdialeného mestečka Munchweiler, z ktorého
blízkosti bol hlásený postrel. Na mieste som od hlavného rozhodcu
dostal len stručnú informáciu, že sa tu na spoločnej poľovačke konanej
predchádzajúci deň z dvoch rôznych streleckých stanovíšť strieľalo na
jelenicu s jelienčaťom. Poranenie niektorého z kusov nebolo možné
vylúčiť, i keď sa na nástrele nenašla farba a ani iné znaky svedčiace
o poranení. Po mojej sústredenej vizuálnej obhliadke a dôkladnom
preverení celého priestoru oboch nástrelov ako i ich širšieho okolia
so sukou som nadobudol presvedčenie, že strelci z oboch stanovíšť
chybili, o čom som informoval aj rozhodcov.Hlavného rozhodcu som
tiež upozornil a ukázal mu strelu uviaznutú v kmeni stromu, ktorú som
našiel na prvom nástrele. Rozhodcovia po krátkej porade potvrdili môj
názor a vyhlásili zver za chybenú bez potreby nasadenia kontrolného psa. V ten istý deň, večer na verejnom losovaní som si vylosoval
práce na diviakoch pri asi 70 km severne vzdialenej dedine Bann. Vo
štvrtok ráno 11. 1. po príchode na miesto dohľadávok sme sa spolu
s rozhodcovskou trojicou, ktorú viedol nemecký rozhodca zo spolku
Hirschmann vydali k miestu označených nástrelov, kde nás čakal pracovník z domáceho lesného personálu, ktorý nás oboznámil s ďalšími
okolnosťami. Celý priestor ktorým sme prechádzali bol poznamenaný
úspešnou poľovačkou z predchádzajúceho dňa i hojným výskytom diviačej zveri. V okolí streleckých stanovíšť bolo mnoho vývrhov a všade
na lesných cestách bola farba z transportovaných ulovených diviakov.
Po prezretí si prvého nástrelu som konštatoval a rozhodcom oznámil
fakt, že na nástrele sa nachádza veľa tmavej farby nasvedčujúcej na
ťažké vnútorné zranenie zasiahnutého diviačaťa. Bol som presvedčený,
že diviača bude zhasnuté niekde v blízkosti nástrelu a práca asi ani
nebude hodnotená. Po nasadení suky na nástrel táto začala s chuťou pracovať, avšak farba nikde nepokračovala a stále sme sa krútili
v čoraz väčších kruhoch okolo nástrelu. Bol som zo vzniknutej situácie
veľmi nervózny, až som po pol hodine pre neschopnosť vypracovať
východiskovú stopu od nástrelu prácu vzdal. Túto skutočnosť som
cez priateľa Janka Smereka vzápätí oznámil aj hlavnému rozhodcovi.
Ten sa však len pousmial a zrejme vidiac v akom som psychickom
rozpoložení vysvetlil fakty z predchádzajúceho dňa. Na moje veľké
93
Raimund Rapaič medzi rozhodcami
a francúzskymi vodičom a jeho manželkou.
prekvapenie my oznámil, že dohľadávané diviača po zásahu ostalo
v ohni a bolo po poľovačke odvezené. Údajne chcel len vidieť, jako si
s tým všetkým poradím. Po asi kilometrovom presune počas ktorého som
sa snažil ukľudniť, sme v tej istej lokalite došli k ďalšiemu streleckému
stanovišťu z ktorého bolo tiež predchádzajúci deň postrelené diviača.
Z rovnakého stanovišťa však bol pred postrelením diviačaťa ulovený
kanec, ktorého vývrh sa nachádzal priamo na spoločnom nástrele.
Aby som sa vyhol predpokladaným problémom hneď na začiatku stopy
požiadal som hlavného rozhodcu o možnosť nasadiť svoju suku kúsok
ďalej v označenom smere úniku poraneného diviačaťa. Hlavný rozhodca
mi vyhovel a tak sme začali pracovať na slabo pofarbenej stope, ktorá
zo začiatku viedla po vrstevnici. Po asi 300 m stopa odbočovala vľavo
do svahu a vzápätí sme sa dostali do hustého bukového zmladenia.
Priebeh dohľadávky bol zatiaľ bezproblémový, Oľa pevne držala stopu
a správnosť postupu sa dala kontrolovať. Avšak po vyjdení z bukového
zmladenia som pred sebou zbadal jednu z ciest, ktorá v predchádzajúci deň slúžila na odvoz ulovenej zveri a boli na nej aj strelecké
stanovištia. Tam som predpokladal problémy. Moje obavy sa ukázali
ako opodstatnené. A hoci som poslednú farbu mal tesne pod cestou,
94
nájsť jej pokračovanie nad cestou sa nám dlho nedarilo. Suka neustále
ukazovala farbu z odvezených kusov na ceste. Až po hodnej chvíli aj
s pomocou maďarského rozhodcu Andrása Nyula sme našli miesto, kde
diviača prerazilo cez horný okraj cesty. Toto miesto sa nachádzalo asi
50 m od miesta, kde diviača vystúpilo na cestu. Potom stopa pokračovala
s miernym stúpaním vľavo, keď sa zrazu predo mnou celkom nečakane
v dubovom poraste diviača zdvihlo z ležoviska a unikalo do doliny.
Ihneď som na túto skutočnosť upozornil rozhodcov, ktorí sa v tej chvíli
nachádzali asi 30 m odo mňa a unikajúce diviača nevideli. Po krátkej
porade a mojom zaručení sa, že ide o poranené diviača (ležovisko
nebolo pofarbené) som rozhodcom oznámil, že chcem suku vypustiť
na voľné durenie. Rozhodcovia súhlasili a o chvíľu sme už počuli jej
hlásenie niekde v priestore smerom vľavo dole, kde po krátkom durení
začala asi 500 m od nás diviača stavať. Po krátkej inštruktáži hlavným
rozhodcom a zapožičaní zbrane od domáceho lesníka sme sa všetci
vydali smerom k stavanej zveri. Oľa stavala diviača na skale, kde bola
na hrebeni v prehľadnom prebierkovom poraste. Tento fakt som chcel
využiť na dostrelenie a po plytkej dolinke som sa opatrne dostal až
na ich úroveň. Už som si hľadal vhodnú polohu na dobrý výstrel, keď
Oľa aj diviača po vzájomnom kontakte spadli zo skaly a stratili sa nám
za horizontom z dohľadu. Podľa jej hlasu som však vedel, že sú pod
skalou a tak som sa s hlavným rozhodcom za chrbtom vydal smerom
k hlásiacej suke. Bol som si však vedomý toho, že to bude stretnutie
na neveľkú vzdialenosť „zoči-voči“. Po opatrnom nahliadnutí z poza
skaly som čakal na vhodnú príležitosť dostreliť diviača. V tom ma Oľa
zaregistrovala, zaútočila na diviača a uchopila ho zozadu za zadný
beh. Tento moment som využil, požičanú zbraň som oprel o strom
a diviačaťu som dal záraz nožom. Diviača malo nízko prestrelenú brušnú
dutinu a tým istým výstrelom prestrelený ľavý predný beh.
Posledný deň podujatia v sobotu 12. 11. som ešte losoval so švajčiarskym vodičom o postrel jeleňa. Tomu som dal pri losovaní s ohľadom
na jeho vek prednosť i keď som si túto prácu prial. Švajčiarsky vodič
mal pri losovaní sťastie a prácu si vylosoval on. Bola to moja posledná
možnosť prezentácie na tomto podujatí v rámci jeho praktickej časti
Martin Lipták, výcvikár klubu: Bol som pridelený do 13. skupiny, vedúci pán Manfréd Jericho. Do trojice prichádzal každý deň iný rozhodca.
10. 11. 05 Viel Kristian, 11. 11. neviem meno, 12. 11. Jäger Eduard.
10. 11. 05 340 km vzdialená dohľadávka, 27 hodín stará stopa diviaka,
na nástrele duté kosti a farba. Aktéri: Josef Kouba s BF Laura Vatrová.
Asi po 100 m zišla z farby v dľžke asi 150 m. Návrat a pokračovanie po
farbe asi 300 m. Farba sa stráca, suka opakovane nepotvrdila správnosť
sledovania. Pravdepodobne sledovala čerstvé srnčie stopy aj s hlásením.
95
Pokus o vypustenie neúspešný. V lokalite ešte jedno overenie nástrelu
bez nájdenia znakov.
11. 11. 05 Varvařovský Ladislav HF Moni z Mědníku. Jedno overenie bez znakov a dohľadávka jedného videného poraneného prasaťa.
Bolo to v pohone po spoločnej poľovačke. Po 300 m zdvihnuté zdravé prasa, po krátkom durení sa suka vracia. Na stope dvakrát ťahaná
a nakladaná zverina, návrat na farbu, po 540 m nájdené zhasnuté prasa,
III. cena 114 bodov.
12. 11. 05 Joly Laurent HF Schah du Koellenbach. Diviak asi hlava,
12 hodinová stopa. Asi po 400 m vošiel diviak do starého vývratiska
zarasteného mladinou a krovím, kde bol zdvihnutý. Vypustenie neprichádzalo do úvahy pre blískosť dialnice. Po dvoch hodinách vodič
z Francúzska vzdal prácu. Kontrola domácim psom po výjazde z mladiny, čerstvá farba, asi po 1,5 km dohľadávka prerušená a presunutá
na ďalší deň. Posudzovanie pána Jericha bolo naozaj veľmi korektné,
nevstupoval do rozhodovania sa vodiča. Dohovor s rozhodcami pri
hodnotení práce psov bol bez problémov vďaka preloženému skúšobnému poriadku pánom Grellnethom.
Rozhodca p. Rapaič Rajmund bol vylosovaný do tretej skupiny
rozhodcov, kde bol hlavným rozhodcom nemecký rozhodca p. Otto
a rakúsky rozhodca Swindal. V piatok 11. 11. 05 sme boli nasadený na
prácu vzdialenú 300 km až pri Frankfurte n/M., kde deň predtým bola
spoločná poľovačka v cca 500 ha lese a bolo tu ulovené okolo 160 ks
zveri z toho 110 diviakov. Prácu si vylosoval hanoverský farbiar Nero
s francúzskym vodičom.
Táto práca pozostávala z overovania streleckých stanovíšť na tejto
poľovačke. Lesník, ktorý nás doviedol na jednotlivé strelecké stanovištia
nevedel vôbec aká zver a kde bola postrieľaná. Naša práca pozostávala
z toho, že sme pri každom streleckom stanovišti obchádzali v čoraz
väčších kruhoch a keď sme našli farbu a nasadili psíka na prácu vždy to
končilo vývrhom alebo odvozným miestom včera ulovenej a odvezenej
zveri. Práca súťažného psa nebola hodnotená, pretože sme chodili celý
deň a ku žiadnej zveri sme nedošli.
V Sobotu 12. 11. 05 sme boli ako rozhodcovia nasadení na postrel
prasaťa do blízkeho Francúzka (90 km) do súkromného revíru. Prácu
si vylosoval rakúsky vodič s hanoverskou farbiarkou o ktorú sa strašne
bál, že jej môže diviak ublížiť a preto po nasadení na stopu, kde psík
okamžite zabral sme chodili celý deň na remeni až do samej tmy na
stope dlhej cca 10 km, ktorú v celej dĺžke opäť od nástrelu overovali.
V skúšobnom poriadku tejto súťaže je vypustenie psíka výhradne vecou
vodiča, takže rozhodca nemá právo vodičovi nariadiť vypustenie psa za
poranenou zverou. Pritom prasa bolo postrieľané na beh o čom svedčili
96
úlomky kostí z nadkolenia vo vzdialenosti 10 m od nástrelu a farba až
5 km po prvé lehno v bahisku. Po zdvihnutí tohto prasaťa sme ho hnali
stále pred sebou po kríkoch a vysokohorských pasienkoch tohto revíru.
Po úplnom zotmení bola táto práca nehodnotená.
Z uvedených príspevkov vidieť, čo je potrebné pre úspešnú prezentáciu činnosti nášho klubu na podujatiach ISHV, kde práve tieto veci
sleduje veľká skupina odborne vyspelej európskej farbiarskej spoločnosti.
Nemusím snáď pripomínať, že táto je špeciálne zameraná na Slovensko,
ktorého kladné hodnotenia činnosti klubu, úrovne chovu a pracovnej
výkonnosti, má v Európe hlavne u BF, sú na vysokej úrovni. Preto je
naše vystupovanie a reprezentácia pod prísnym pohľadom. Patria sem
hlavne vodiči so svojimi farbiarmi, ale aj vystupovanie rozhodcov pri
dohľadávkach, hodnotení práce farbiarov a znalosť hodne komplikovaného, ale objektívneho, skúšobného poriadku a jeho aplikácia.
• Primeraná znalosť nemeckého jazyka, schopnosť dohovoriť sa
v medziach skúšobného poriadku ISHV, ako vodiči tak aj rozhodcovia.
Prítomnosť tlmočníka je možná iba za predpokladu použitia vlastného
motorového vozidla a pri vzdialenostiach presunov na dohľadávky sa
najazdí 1000–1500 km, čo poriadne zaťaží náklady na tlmočníka. Zaistená je iba doprava rozhodcov a vodiča so psom.
• Dôkladná znalosť skúšobného poriadku a jeho správna aplikácia
v teréne. Rešpektovanie rozhodnutí vodiča a potom ich správne hodnotenie.
• Na skúškach vzhľadom na mimoriadne obtiažne práce obstoja
iba skúsení vodiči a špičkové farbiare, mimoriadne utvrdené na starých
stopách, schopné vypracovať starú stopu v spleti iných pachových znakov, ktoré mimoriadne sťažujú dohľadávku. Predpokladá sa spoľahlivá
práca psa pri durení a stavaní.
Ì
Ing. Peter Grellneth
Ì
Ì
Ì
Ì
97
Vyhodnotenie dohľadávok
za rok 2006
Za rok 2005 bolo zaslaných 107 hlásení o vykonaných dohľadávkach,
ale vyhodnotených bolo 100. Šesť mi bolo doručených neskoro, aj napriek tomu, že som ich prijímal ešte 17 dní po oznámenej uzávierke.
Jedno hlásenie sa vzhľadom na jeho obsah vyhodnotiť nedalo.
Zo 472 vyhodnotených dohľadávok bolo vykonaných 297 na zveri
jelenej, 116 na diviačej, 39 na srnčej, 4 na danielej, 6 na muflónej.
Po štyrikrát bol dohľadávaný medveď a vlk, dvakrát ostatná zver.
Úspešnosť dohľadávok bola 79 %. Z 373 úspešných dohľadávok bolo
ukončených na remeni 258, t.j. 69 %, 114 ako hlásič, t.j. 30,5 % a len 1
ako oznamovač. Zo 175 neukončených dohľadávok bolo 17 hlásených
ako overenie nástrelu.
Priemerná dĺžka práce na remeni bola 1160 m. Priemerná dĺžka
durenia bola 238 m.
Na jedného psa pripadá v priemere 4,72 ks dohľadanej zveri a 249 kg
zachránenej diviny. Spolu bolo zachránených 24 881 kg diviny. Hodnota
dohľadanej zveri ohodnotenej podľa „Výnosu MP SR č. 2164/1994-100
– Sadzobník spoločenského ohodnotenia poľovnej zveri“ je 2699 tis. Sk,
čo činí na jedného farbiara v priemere cca 27 tis. Sk. A to tu nie je
vyčíslená finančná hodnota zachránenej diviny a trofejí. Nikto nevyčísli
skrátené trápenie poranenej a dohľadanej zveri.
215 prác, t.j. 57,6 % bolo ukončených durením. Najdlhšie durenie
mala suka AMIRA z Kriváňskeho žľabu (HF). Muflóna durila 6 000 m.
Najdlhšie stavanie (jelenice) 600 min. mala OĽA Fatra (BF). Na najstarších
stopách pracovala BRITA Strážov-Zliechov (BF). Mali 51 hod. (1 500 m)
a 43 hod. (3 500 m). Najdlhšiu stopu (medveďa postrieľaného na prednú
labu) spolu vypracovali BRITA Tri Studne (BF) a KAJA Devana (HF).
Bola 14 km dlhá a 37 hod. stará.
Vážení priatelia, uviedol som Vám niekoľko „perličiek“, ktoré z
tabuľ­kových prehľadov nevyčítate. Sú sumárom práce stovky bavorských
a hanoverských farbiarov a ich vodičov. Aké potom musia byť výsledky
práce všetkých našich psíkov. Škoda, že sa s nimi ich majitelia neprezentujú. O to viac mi v týchto prehľadoch chýbajú výkazy práce
niektorých chovných jedincov. Je zaražajúce, že nevykazujú žiadnu
prácu aj niekoľko rokov po sebe.
V hláseniach mi chýbajú, alebo sú len veľmi slabo zastúpené mnohé spádové oblasti, ktoré sú veľmi dobre zazverené raticovou zverou
98
a majú bohatú farbiaristickú tradíciu. Nikto nemôže uveriť tomu, že
sme dohľadali len 39 ks srnčej, 4 ks dančej a 6 ks muflónej zveri.
Nevyhodnotené boli dohľadávky:
1. PÉR Fatra (BF, SPKP 6676), vodič Vážan Tibor, Prievidza – 5 prác
2. BRITA z Grónera (BF, SPKP 6227), vodič Ing. Žofčák Ján, Sobrance
– 4 práce
3. BIGBEN spod Stohu (HF, SPKP 403), vodič Špirka Václav, N. Tižina
– 3 práce
4. BETY Jelenia obora Orava (BF, SPKP 7495), vodič Mendel Jaroslav,
Žaškov – 3 práce
5. AJDA Tri Studne (BF, SPKP 6581), vodič Mendel Jaroslav, Žaškov
– 2 práce
6. CINA z Kolbachu (BF, SPKP 7553), vodič Ing. Labuda Ján, Huncovce
– 3 práve
Uzávierka hlásení dohľadávok za rok 2006 bude 31.1.2007. Ako
každý rok Vás prosím, aby ste pri ich vyplňovaní postupovali presne
podľa predtlače. V opačnom prípade sú nevyhodnotiteľné.
Hore uvedené údaje hovoria jasnou rečou. Poľovne upotrebiteľný
farbiar je v práci pri dohľadávkach na studenej stope aj napriek rôznym
snahám a tendenciám nenahraditeľný.
Zdedili sme v ňom výsledok niekoľko storočí práce ľudí, ktorí poľovníctvu skutočne rozumeli. V jej ďalšom rozvíjaní Vám želám veľa
vytrvalosti a radosti.
Ì
Ì
Ing. Ľudovít Pitoňák
Ì
Ì
Ì
Výbor zabezpečuje farbiarske komplety, resp. ich časti a to farbiarsky obojok ako na BF tak aj na HF ako aj vodiaci remeň a zvrtlík,
ktoré si môžete objednať u ekonóma klubu. Zásielka bude zaslaná
dobierkou.
99
100
MASKOT Svrčník
BF
FOX Vandráčka
BF
ARGO Tri studne
BF
CITO Muteň
BF
MAGNUS z Kubinowego pola BF
DAX Lazky
BF
RONO Fatra
BF
FAKÍR Úhrad
BF
AJA z Bukoveckej chaty BF
BRENDA Rígeľ
BF
BRUŇO Demjanka
BF
LANDOR Vatrová
BF
ELIN Stanišovská dolina BF
GANA Stanišovská dolina BF
CETTY Kráľovská studničkaBF
ELZA Ungárova lúka
BF
XX
BF
AMBRA Čajmar
BF
CILKA Šípova skala
BF
FLOK Zvernica
BF
ELA z Podbrezovej
BF
AXA Jedľové lúky
BF
ILLA Vatrová
BF
VARO Vlčí potok
BF
XX
BF
BRITA Tri studne
BF
ADA z Vlkovského chodníka BF
TR
PD
PD
RA
DK
DK
MT
RA
TS
LM
SL
NA
LM
LM
DK
LE
ZA
PU
PU
PD
BR
PB
PB
LM
PD
LM
TS
3
5
Baranček Miroslav Turč.Teplice
Bačík Ján
Tužina
Bullo Jozef
Čereňany
Bábeľa Cyril Ing. Muráň
Choma Juraj
D.Kubín
Choma Juraj
D.Kubín
Donoval Vladimír Martin
Frandel František Muráň
Gazda Bohumír
Oravice
Grellneth Peter Ing. Ľubochňa
Gulaši Štefan
Jakubany
Halaštík Štefan
Hruštín
Hapčo Jozef
L.Ján
Hapčo Jozef
L.Ján
Hlinický Ferdinand D.Kubín
Holováč Ján
Olšavica
Holubek Ladislav Terchová
Jančovič Dušan
H.Srnie
Jančovič Lukáš
H.Srnie
Ján Krpala Ing.
Prievidza
Kardhordó Ladislav Podbrezová
Kardoš Miroslav Bc. Domaniža
Kardoš Miroslav Bc.Domaniža
Kollár Marek
Svarín
Kováč Pavel
Liešťany
Krajčí Milan
L.Hrádok
Krúpa Anton
Tvrdošín
4
4
9
5
2
14
17
2
2
2
2
1
4
1
6
2
6
1
1
7
13
10
16
4
3
2
3
1
6
8
9
10 11
12 13 14
15
3 3 1
4 7 2
2 5
2 1 1
14 11 3
17 12 5
2 1 1
2 2
1 2
1 2
0 1
2 3 1
0 1
2 1 5
2 2
6 2 4
1 1
1 1
7 3 1 3
10 7 5 1
9 4 4 1 1
15 11 3 2
4 4
3 3
2 1 1
2 2 1
1 1
7
17
18
19
21
230
24,5 6,00 1463 138 11
278
32,0 12,44 1106 217 11
155
20,0 9,40 2000 60 8
53
7,5 1,50 350
0 0
840
95,5 2,07 2654 239 23
1078 126,0 6,53 2182 226 17
120
16,0 5,50 1000 350 10
177
17,0 6,00 1650
0 0
97
10,0 15,50 3100 75 10
40
5,0 8,50 500
0 0
0
,0 6,00 700
0 0
125
12,0 8,50 525
0 0
0
,0 15,00 700
0 0
130
8,5 11,67 1200
0 0
150
18,0 3,00 850 150 5
445
34,5 9,17 2133 42 5
50
5,0 3,00 250
0 0
30
5,0 8,00 800
0 0
286
36,0 5,14 1229 657 16
707
64,5 11,31 1231 323 14
618
91,5 11,80 1260 440 16
810 104,0 7,69 847 934 38
239
33,0 8,00 525 113 24
125
21,0 7,67 700 33 2
97
12,0 7,50 300 200 10
80
13,0 19,33 5033 100 18
90
10,0 1,00 200 100 40
16
20
2
1
du- stare- vanie nie
(m) (min)
zver
st.
dĺžka
Pes
Pl. Okr.
Vodič
Mesto
Sa úsp. jel. srn. dan.muf. div.med. líš. jaz.
kg
sk
stopy
(h)
(m)
Zoznam dohľadávok podľa aktérov za r. 2005
101
ENA Cenovská dolina
BF
ELZA z Lupt.Revúc
BF
FLORA Kráľovská studničkaBF
DELA Kráľovská studnička BF
CITA spod Orlovskej lúčky BF
Faro z Rožnovskej lúky BF
ALFA zo Zlodejskej
BF
AMOR Stará dolina
BF
DONA Kráľovská studnička BF
MIK Tupá hora
BF
CEZAR Cibriny
BF
BAK spod Oblíka
BF
CYRO Demjanka
BF
ELKA z Čierneho Balogu BF
OĽA Fatra
BF
GERO Vandráčka
BF
GORAL z Rožnovskej lúky BF
BRITA z Maloheda
BF
BRITA Strážov - Zliechov BF
BONA Klobušice
BF
FOX Dravecká dolina
BF
BURY Minčol
BF
MINA Vatrová
BF
AXEL z Bukoveckej chaty BF
ORA Zvolenská kotlina
BF
EDA z Podbrezovej
BF
HORAL Devana
BF
DYN Demjanka
BF
KALLA Vatrová
BF
ASTA z Pukanca
BF
KAMIL Plesnivec
BF
GORAL Lesnícka Lúka
BF
ZAK Jasenovské vodopády BF
ALAN Vlčí dol
BF
CEDRA Tri studne
BF
CÉZAR Rígeľ
BF
BORN Minas Ithilien
BF
EDA Lesnícka lúka
BF
RK
RK
LM
PP
ZA
TS
SL
SL
DK
TR
RA
SL
KE
RS
ZA
ZA
TO
SL
IL
IL
PK
SL
SL
SL
LV
LM
ZA
LE
RK
RK
GE
GE
SL
PO
DK
TR
TN
GE
Lazorík Stanislav L.Revúce
2 1 2
Lazorík Stanislav L.Revúce
2 2 2
Lehotský Tibor Dr. L.Mikuláš
12 6 12
Lopuch František Sp.Bystré
5 3 4 1
Mažgút Juraj
Belá
6 6 4 1 1
Michalec Radoslav Oravice
3 3 3
Michňa Jozef
Jakubany
1 1 1
Michňa Jozef
Jakubany
1 1 1
Mikulaj Štefan
Oravský Podzámok2 2 2
Modrovič Bohuš
Dubové
9 9 7 1 1
Novák Stanislav Ing.Jelšava
2 2 2
Pilát Radovan
Kolačkov
6 6 5 1
Pohm Gabriel Ing. Medzev
1 1 1
Poláčik Anton
Pavlov Grúň 6 4 2 3 1
Porubčanský BranislavTerchová
14 8 4 8 2
Porubčanský BranislavTerchová
1 1 1
Pástor Pavel
Duchonka
4 3 3 1
Rybovič Milan Ing. Jakubany
2 1 2
Sirotný Marek
Klobušice
9 3 3 6
Sirotný Marek
Klobušice
20 11 12 6 2
Slivka Dušan
Pezinok
6 5 2 3 1
Smrek Karol
St.Ľubovňa
8 8 6 1 1
Smrek Karol
St.Ľubovňa
1 1 1
Smrek Karol
St.Ľubovňa
1 1 1
Steinemann Tomáš Ing. Čajkov
2 2 1 1
Strnad Juraj
L.Peter
15 9 4 6 4 1
Turský Milan
Rajecké Teplice2 2 2
Valent Igor
Levoča
15 12 11 2 2
Vrlík František
Ľubochňa
1 1 1
Vrlík František
Ľubochňa
8 7 6 1 1
Šomšák Albín
Henclová
3 3 1 2
Šomšák Tomáš
Stará Voda
2 2 2
Štefánik Milan
Hniezdne
1 1 1
Štofan Dušan
Bzenov
4 3 2 2
Ľubek František
Or.Podzámok 3 3 2 1
Čamaj Jaroslav Ing. Turč.Teplice 2 2 2
Černý Milan
Mnichova Lehota 5 4 4 1
Červenko Ľubomír Stará Voda 20 17 8 6 6
60
5,0
155
13,0
440
49,0
212
24,0
575
49,5
174
21,0
70
8,0
80
6,0
140
15,0
695
70,0
180
17,0
358
49,0
70
6,0
153
18,0
331
37,5
17
5,0
202
27,0
150
10,0
136
14,5
637
72,0
387
36,0
965
79,0
45
5,0
70
8,0
120
12,0
387
50,0
190
18,0
737
82,5
40
5,0
349
86,0
200
20,0
215
18,0
90
8,0
360
24,5
130
15,5
180
23,0
273
28,5
1491 133,0
2,00
3,50
7,25
6,40
4,83
6,00
2,00
1,00
5,00
7,33
5,00
12,67
9,00
5,83
8,36
5,00
12,00
5,50
18,89
9,90
8,67
8,63
5,00
14,00
4,00
13,87
4,50
9,27
4,00
7,75
9,00
11,00
17,00
9,50
3,33
2,00
6,20
11,65
550
1350
1238
960
1667
1150
250
150
550
1628
700
1667
700
550
918
500
813
1100
1722
2008
692
1438
500
950
400
2087
1250
470
800
1150
367
2150
800
1150
533
250
1490
1483
100
575
125
40
150
283
300
0
225
228
300
167
0
100
543
0
13
50
478
695
50
300
50
300
0
280
850
110
300
238
167
1150
400
0
0
100
370
435
5
25
9
3
48
13
20
0
13
15
25
8
0
5
51
0
8
5
18
21
8
30
15
45
0
4
53
9
20
8
15
53
40
11
0
8
9
23
102
ZH
DK
ZA
SL
SL
LM
RA
RA
DK
RA
LE
SL
PU
LE
LE
SL
RS
LE
LE
VK
RK
SL
PO
SL
SL
LM
LM
RK
LV
LV
LM
PU
BR
RK
SN
4
6
4
4
2
4 2 1 1
3 3
2 2
2 1 1
1 1
1 2
3 3
1 2
2 2 1
2 1 2
3 3
1 1
5 2 2 1
7 6 1 1 1
3 4 1
1 1
5 4 1
2 2 2 1
2 3 1 1
8 3 2 3
1 1
2 3
4 3 2
1 1
1 1
3 1 1 1 1 1
1 1
2 1 1
3 1 2
3 1 1 1
4 2 2 1 1
9 8 3
5 4 1
3 2 1
1 3
472 373 297116 39
Čierny Zdeno
Lutila
4
Čižnár Jaroslav
D.Kubín
3
Turský Milan
Rajecké Teplice 2
Alexik Viktor
St.Ľubovňa
2
Eštočin Jozef Ing. Litmanová
1
Gašinec Štefan
Part.Lupča
2
Gdovin Branislav Jelšava
3
Gdovin Branislav Jelšava
2
Grof Dušan
Zázrivá
3
Hlinka Vladimír Ing.Muráň
3
Holováč Ján
Olšavica
3
Hošova Zuzana Dr. Bobot
1
Húževka Milan
Mestečko
5
Jurský Jaro
N.Repaše
9
Jurský Jaro
N.Repaše
5
Jurák Martin
Hniezdne
1
Kovalčík Vojtech Ing. R.Sobota
5
Lipták Martin
Levoča
5
Lipták Martin
Levoča
5
Mihálik Jozef
Hrušov
8
Mrva Martin
Kalameny
1
Olšavský Štefan Ing.Nová Ľubovňa 3
Pavlík Peter
Široké
5
Pilát Ján
S.Ľubovňa
1
Pilát Ján,Ing.
S.Ľubovňa
1
Pitoňák Ľudovít Ing.Kráľova Lehota5
Pitoňák Ľudovít Ing.Kráľova Lehota1
Randus Jozef Ing. Korytnica
2
Steinemann Roman Ing. Levice
3
Steinemann Roman Ing.Levice
3
Strnad Juraj
L.Peter
6
Učeň Miroslav
Lysá pod Makytou11
Vráb Ján
Ráztoka
5
Šimún Metod Ing. Lúčky
3
Širilová Mária
Poráč
3
Spolu
ITA Hraples
BF
BORKA z Grónera
BF
CINKA Tri studne
Bf
BRIA spod Stohu
HF
GREIS Vidov vrch
HF
BORKA Polominy
HF
FAUST
HF
CVAL zo Slov.krasu
HF
ALASKA z Dziweróvky
HF
DEA od Fígľa
HF
FICHTA zo Starej hájnice HF
OXA Devana
HF
GEROJ Vidov vrch
HF
CORA od Fígľa
HF
FAGAN zo Starej hájnice HF
DYK Polominy
HF
PARIS Devana
HF
KAUTZ von der Waltze
HF
IWAN von der Konigsbuche HF
BRIT Hrabov potok
HF
EROS zo Slovensk.krasu HF
FARA z Krivánskeho žľabu HF
ELA z Horárovho dvora
HF
OGAR Devana
HF
FRISKO zo Starej Hájnice HF
KAJA Devana
HF
SAŠA Devana
HF
BAŠKA Polominy
HF
ERIK Dachvoj
HF
CITA Hrabov potok
HF
AMIRA z Krivánskeho žľabu HF
GELI Vidov vrch
HF
BADY z Javornícke louky HF
BENY z Gombášskej doliny HF
EBENA od Fígľa
HF
22,0
28,0
13,0
15,0
12,0
8,0
27,0
4,0
7,5
10,5
24,0
8,0
26,0
69,0
24,0
5,0
38,0
10,0
10,0
47,0
8,0
16,0
26,0
8,0
8,0
21,0
5,0
18,0
16,0
18,0
20,5
72,0
41,0
23,0
,5
24881 2699,0
150
290
105
123
140
75
280
60
101
110
249
87
246
619
220
60
320
26
48
520
80
129
300
80
90
222
40
170
185
128
140
760
360
224
30
463
0
767 367
650 450
1075 150
550 150
2100 500
1333 267
2300 50
700
0
1000
0
2333 150
700 50
2140 60
1750 622
1680 360
400
0
680 360
1980 1060
850 1400
919 63
1500 600
367 200
2360 300
600 200
800 100
3710 140
300
0
1650 250
283
0
350
0
2000 1450
1800 91
940 320
867 233
1500
0
0
15
33
18
25
0
77
1
0
2
8
20
4
9
13
0
9
2
0
6
30
12
9
20
20
17
0
15
0
0
20
9
18
15
0
7,67 1160 238 13
8,25
7,33
4,50
9,00
15,00
11,00
2,33
2,00
15,67
8,33
9,00
5,00
7,60
6,44
10,60
4,00
9,20
11,20
9,00
7,88
4,00
2,33
6,40
8,00
5,00
11,40
1,00
8,00
3,00
3,00
9,00
9,36
13,20
7,00
8,67
103
94
6
52
29
12
87
192
472
PO
BA
BB
KE
NR
TN
ZA
373
154
58
11
24
47
5
74
Ì
Poč. hlásení
Dohľadávok
z toho
Kraj
spolu
spolu
úspešné
Ì
1160
1258
1439
461
1240
1012
692
1113
Ì
Pr. dĺžka
na remeni
(m)
Ì
238
255
286
3
350
158
50
240
Ì
Pr. dĺžka
durenia
(m)
14
15
11
2
18
13
8
13
Pr. dĺžka
stavania
(min)
Vyhodnotenie dohľadávok podľa krajov
24881
9514
3605
635
2006
2981
387
5753
Zachránená
divina
(kg)
2699,0
1116,0
382,5
73,0
177,5
340,5
36,0
573,5
Dohľadaná
ch. hodnota
(tis. Sk)
Správa o hospodárení klubu
v roku 2005
Zloženie členskej základňe k 31.12.2005 bolo nasledovné:
Počet Platba
Čestní členovia PZ, OLZ, spoločnosti Zahraničný členovia Riadny členovia 34 17 9 858 0,- Sk 200,- Sk 400,- Sk 100,- Sk Celkom spolu 917 Náklady na Spravodaj
Tržby za Spravodaj
Spravodaj nás v roku 2005 stál:
Spolu
0,- Sk
3 400,- Sk
3 600,- Sk
85 800,- Sk
92 800,- Sk
78 023,00 Sk
-2 400,00 Sk
75 623,00 Sk
Z členských príspevkov sme mohli v roku 2005 na vydanie Spravodaja čerpať 92 800,- Sk, pričom náklady na Spravodaj boli 75 623,00 Sk
čo činí 81,49 %. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to úbytok
o 5,85 %. Z celkových nákladov zase predstavovali náklady na vydanie
a distribúciu Spravodaja 30,15 %, čo pri porovnaní s predchádzajúcim
rokom je tiež pokles a to o 4,83 %. Ostatnú činnosť klubu v roku
2005 sme tak ako aj po roky minulé museli pokryť z príjmov ktoré sú
dopodrobna nižšie popísané podľa účelu čerpania.
Materiál: Zahrňuje v sebe výdavky na zakúpenie obálok a samolepiek na distribúciu Spravodaja, obálky na korešpondenciu členov
výboru a výdaje nevyhnutne potrebné na činnosť a prevádzku klubu
(rozmnožovanie tlačív, kancelársky papier, baliaci papier, bonitačné
tabuľky, odporúčania na párenia, poštové poukážky a tiež zakúpenie
náplne do hlavy tlačiarne a pod.)
Spoje: Hlavná časť výdavkov predstavovala distribúcia Spravodaja
(poštovné 1 ks výtlačku – 13 Sk a od 1.1.2006 je to už 15 Sk, do zahraničia 80,- Sk a viac) a výzvy k úhrade členských poplatkov, korešpondencia predsedu klubu, poradcu a ekonóma klubu ako aj ostatných
členov výboru a tiež styk s ISHV.
Osobné náklady: Zahrňujú v sebe odmeny za chovné zvody, poradcovi chovu, za príspevky do Spravodaja a tiež odmena za prekladateľskú činnosť.
104
Ostatné náklady: Boli čerpané na vydanie Spravodaja, náklady
potrebné na prevádzku a činnosť klubu, refundácia mzdy tlmočníčke
a centrálne vyhodnotenie RTG dysplazie bedrových kĺbov.
Cestovné: Čerpané na zasadnutia výboru, predsedníctva, na XXVII.
r. skúšok Farbiarov Slovenska, Skúšky ISHV spojené s voľbou nového
predsedu, poradcu chovu – kontrola vrhov, kontrola chovných jedincov,
výstav ako aj rozhodcom delegovaných na chovné zvody.
Ceny: Klubová výstava farbiarov – cena Dr. Duchaja, XXVII. r. Skúšok
Farbiarov Slovenska a Medzinárodné dohľadávky ISHV.
ISHV: Členský poplatok do Medzinárodného spolku farbiarov
18 206,15 Sk (450,- EURO)
Veľa členov využíva možnosť predplatiť si členský poplatok aj na
ďalšie roky, čo je veľké plus pri úspore poštovného a času potrebného
na výzvu členského. Každý rok využívajúc zaslanie Spravodaja prikladám
tým členom ktorým končí členstvo v klubu k 31.12. poštovú poukážku
k úhrade členského poplatku.
No aj napriek tejto skutočnosti musím konštatovať, že začiatkom
decembra 2005 som musel opäť výzvať k úhrade členského poplatku
až 250 členov (stálo to 2 500,- Sk – poštovné, obálky, rozmnoženie)
z ktorých si 59 členovia neuhradili členský poplatok na rok 2006 a
tak sa s nimi hoci neradi ale musíme rozlúčiť.
Tak ako po roky minulé aj v tomto roku výbor zabezpečil výrobu farbiarskych zvrtlíkov, obojkov na bavorskych a na hanoverskych
farbiarov ako aj 6 m dlhé vodiace remene a tiež videokazetu Výcvik
farbiara.
Aj v roku 2006 si tieto výcvikové pomôcky ako aj klubové odznaky
budú môcť záujemcovia objednať u ekonóma klubu. Z klubových zásob
došlo k odpisu 1 000 ks Propagačného materiálu, ktorý bol rozposlaní členom klubu spolu so Spravodajom 2005 a tiež bol použitý na
propagáciu nášho klubu počas XXIX. r. Medzinárodných dohľadávok
ISHV v Nemecku.
Klub k 31.12.2005 má na zásobách materiál v hodnote 31 860,18 Sk,
ktorý pozostáva: z 1 280 ks Klubových odznakov, z 34 ks Výcvikových
publikácii, 1 ks označenia rozhodcu z parohoviny, 2 ks biometrických
klieští a 2 ks videokaziet.
Ing. Ladislav Druska
ekonóm KCHF
105
Náklady podľa druhového členenia sú nasledovné:
Druh nákladu
Skutočnosť
Prevádzka Činnosť Spravodaj Schôdzky Chovateľské Súťaž ISHV 12
61
78
9
37
34
18
S p o l u : 093,00
043,00
023,00
843,00
167,50
467,00
206,15
250 842,65
Náklady podľa účelového členenia sú nasledovné:
Účel Skutočnosť
Materiál Spoje 28 Osobné náklady Cestovné Ostatné náklady Ceny ISHV 5 554,50
115,50
13 410,00
88 278,00
88 688,50
8 590,00
18 206,15
S p o l u : Príjmy
Sponzorské Členské Chovateľské – export - chov - dysplazia - chovný zvod Tržby – spravodaj - odznaky - publikácie Úroky S p o l u : 106
250 842,65
Skutočnosť
3 200
97 900
107 050
59 900
8 600
5 000
2 400
4 200
1 440
222,20
289 912,20
Pokladňa Účet Spolu
Stav k 1.1.2005 Stav k 31.12.2005 1 522,00 2 621,00 210 896,27 248 866,82 Stav k 1.1.2005 212 418,27
Príjmy
+289
Výdaje
-250
Stav k 31.12.2005
251
Členské predplatené na rok 2006 a ďalej -134
Skutočný stav k 31.12.2005 117
Ì
Ì
Ì
Ì
212 418,27
251 487,82
912,20
842,65
487,82
250,00
237,82
Ì
Do pozornosti všetkým, ktorým končí členstvo v tomto roku t.j.
k 31.12.2006!
Spolu s týmto Spravodajom ste obdržali poštovú poukážku k úhrade
členského poplatku. Členský poplatok na kalendárny rok je pre členov
SPZ 100,- Sk, pre nečlenov SPZ 150,- Sk a pre kolektívnych členov
ako sú PZ, OLZ a pod je 200,- Sk.
V prípade Vášho záujmu o zotrvanie v Klube, Vás prosíme, aby
ste člensky poplatok uhradili na adresu ekonóma Klubu priloženou
poštovou poukážkou. Členský poplatok si môžete predplatiť aj na viac
rokov dopredu.
Člen SPZ Nečlen SPZ Kolektívny člen
Napr.: Pri platbe
100,- Sk
200,- Sk 300,- Sk 200,- Sk členské predplatené do 31.12.2007
400,- Sk 31.12.2008
600,- Sk 31.12.2009
150,- Sk
300,- Sk
450,- Sk
V prípade neuhradenia členského poplatku do konca kalendárneho
t.j. do 31.12.2006 máme za to, že o ďalšie zotrvanie v Klube nemáte
záujem a s Vami v ďalšom období t.j. od 1.1.2007 nepočítame a prestávate byť členom KCHF.
107
SPONZORSKÉ 2005
A. Účekové príspevky v hotovosti
1.Dušan Gróf Zázrivá 2.Mária Čajková Nemšová 200 Sk
3 000 Sk
B. Iná činnosť
1.Ladislav Valentín Benuš
Upomienkove predmety 2. Ján Holováč Olšavica
2 000 Sk
8 000 Sk
Začiatkom roka boli všetky kluby požiadané predsedníctvom ISHV o poskytnutie bezplatnej výpomoci 2 ks šteniat
BF novozaloženému Klubu farbiarov v Rumunsku. P. Holováč
jedno šteniatko – psíka BF daroval.
Za druhé šteniatko – sučku BF klub chovateľovi p. Jaroslavovi Gajdošovi z Vaniškoviec zaplatil 6 500,- Sk.
3. OMNITRADE a.s., Miletičova 1, Bratislava
Sponzoroval dopravu pre našu delegáciu na XXIX. ročník
skúšok ISHV a valné zhromaždenie ISHV (zasadnutie predsedov, poradcov chovu, tlmočníčka, rozhodcovia a psovod)
v Nemecku.
4.Lesy Slovenskej republiky š.p. Banská Bystrica, OLZ
Liptovský Hrádok – Sponzorovali dopravu a ubytovanie pre
ich zamestnanca – psovoda.
Pri príležitosti spoluorganizovania XXVII. r. skúšok Farbiarov Slovenska sponzorsky prispeli nasledovné organizácie
a jednotlivci:
1. Mária Čajková Nemšová vecná cena 500
2. Rajmund Rapaič Trenčín vecná cena 500
3. RgO SPZ Rimavská Sobota vecné ceny 2 500
4.LESOPEST s.r.o.
Hnúšťa
upomienkové poháre 3 000
5. GULIK s.r.o. Rimavská Sobota
spoločenská večera - občerstvenie 2 400
108
6. MAD s.r.o. Rimavská Sobota
vecné ceny 7. AUTOMAX s.r.o. Rimavská Sobota
vecné ceny
8. Barnabáš Kovacs Rimavská Sobota
spoločenská večera - občerstvenie
9. Oto Krutek Pribeta
spoločenská večera – občerstvenie 10. Ján Repáš Pribeta
spoločenská večera - občerstvenie 2 000
2 000
1 000
2 500
1 000
Touto cestou, im za poskytnutie finančného, ako aj mate­
riálového príspevku veľmi pekne ďakujeme v pevnej viere, že
svoj vzľah a priazeň klubu prejavia podobne aj ďalší.
Finančné prostriedky možno zaslať na účet KCHF, ktorý je v:
Slovenskej sporiteľni Košice – mesto
Názov účtu: Klub chovateľov farbiarov
pri Slovenskom poľovníckom zväze v Bratislave
Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
Číslo účtu: 82134247/0900
Alebo na adresu ekonóma klubu:
Ing. Ladislav Druska
Tyršovo nábrežie 10
040 01 Košice
Tel./Fax: 055 6339 647
Mobil: 0903 628 768
Akákoľvek finančná čiastka a materiálová výpomoc je pre
klub vítaná.
Darcov tradične zverejňujeme v Spravodaji.
Ďakujeme!
109
Z histórie chovu farbiarov – V.
(obdobie 1962–1970)
Rok 1962 bol jedným z významných pre chovateľov farbiarov. Od
1.1.1962 prešlo sídlo KCHF na Slovensko, bola zrušená slovenská plemenná kniha poľovných psov, ktorú začal viesť ÚV ČSPZ (pre neskôr
narodených Ústredný výbor Československého poľovníckeho zväzu).
KCHF stanovil v tomto roku i podmienky pre zaradenie psov i súk do
chovu. U obidvoch plemien – BF a HF boli určené tieto kritéria:
Pes – exteriér najmenej veľmi dobre + absolvované predbežné skúšky
farbiarov a hlavné skúšky farbiarov.
Suka – exteriér najmenej veľmi dobre + absolvované predbežné
skúšky.
Piaty ročník kurzu „Vodič – jeleniar“ sa koná v Lánoch 22.7–
28.7.1962 za účasti 44 frekventantov. Súčasne prebehli i skúšky na II.
stupeň „Vodič-jeleniar“. Predsedom skúšobnej komisie bol riaditeľ Lesnej správy Lány Ing. Görner, skúšobní komisári boli Ing. Jozef Vágner,
Vojtech Michelčík a Jaromír Ptáček.
PF sa uskutočnilo na Slovensku šesť, vo Zvolene, v Námestove,
v Prievidzi, v Čiernom Váhu, v Košiciach, v Nitre v mesiacoch júl,
august a jedny 12.10.1962 v českých Obecniciach, kde sa hneď
v dňoch 13.–14.10. konali aj Hlavné skúšky farbiarov (ďalej len „HFS“).
Na Slovensku boli troje Hlavných skúšok v Čiernom Váhu (25.–26.8.),
v Košiciach (20.–21.10) a v Nitre (10.–11.11.). Nitra poriadala HSF na
polesí Solčany za účasti 7 farbiarov, pričom dokončili šiesti, z toho
BF TAJGA Hubertus s vodičom Erichom Veselským v II. cene, ostatní
v III. cene., pretože zver bola väčšinou silne postrelená a zhasnutá
do 100 m. Skúšky znepríjemňoval neustály dážď. Rozhodcami boli p.
Slimák, p. Michelčík, p. Holoubek a p. Veselský. Čakateľmi p. Halák
a p. Pástor.
V roku 1963 sa dosť plánovaných klubových akcii neuskutočnilo,
pretože v mnohých oblastiach republiky šarapatila besnota. Odvolaná
bola výstava v Žiline, aj kurz „Vodič-jeleniar“. Klub využil túto nútenú
prestávku v činnosti na usporiadanie kurzu pre rozhodcov z výkonu i exteriéru. Vo Svaríne na Čiernom Váhu sa zišlo 61 rozhodcov
a čakateľov.
Ján Farský preberá funkciu matrikára klubu.
Výbor sa uzniesol, že porovnanie výkonnosti farbiarov bude počnúc
rokom 1964 preukazovať na celoštátnych a medzinárodných skúškach,
110
ktoré sa budú poriadať striedavo každý druhý rok za účasti 5-ich farbiarov + 2 náhradníkov. Podmienky pre účastníkov boli určené takto: Vek
minimálne 5 rokov, absolvované HSF a výborná pracovná kondícia.
Víťaz získava titul „Víťaz ČSSR“.
Na výstavách bolo predvedených 72 farbiarov, z toho 8 ohodnotených výborný, 41 - veľmi dobrý, 25 - dobrý, 3 - dostatočný a päť nebolo
ocenených. Najhodnotnejšia bola výstava v Banskej Bystrici.
Na PF sa predviedlo 31 farbiarov, z nich 26 obstálo. HSF sa zúčast­
nilo 29 farbiarov a skočili v I. cene - 1, v II. cene - 8, v III. cene 18. Dvaja
úspešní neboli.
ÚV ČSPZ menoval za rozhodcov pre posudzovanie exteriéru Kolomana Slimáka, Jozefa Potockého, Vojtecha Michelčíka, Jaromíra Ptáčka,
Ing. Jozefa Vágnera a Zdenka Henzla. Oprávnenie posudzovať výkon
dostali Koloman Slimák, Fridrich Konrád, Vojtech Michelčík, Jozef Potocký, Erich Veselovský, Jiří Holoubek, Mikuláš Bočkor, Karol Halák,
a Ing. Branislav Baka (dnes čestný predseda KCHF).
Jaromír Ptáček v júnovom čísle časopisu Myslivosť píše článok „Barvář
a jeho dnešní poslaní v jeleních honitbách“, v ktorom približuje históriu
vývoja farbiarskych plemien a v závere konštatuje, že na území štátu
sa nachádza 664 evidovaných bavorských a hanoverských farbiarov,
z toho prevažná väčšina je na Slovensku.
Na Slovensku zoznam chovných HF tvoril jeden pes, BROK Topoľčianky a šesť BF - DEO spod Čierneho Kameňa, DON spod Čierneho
Kameň, ADAR Fatra, BRAŇO Fatra, JAGAR Hubertus a BODRÍK Fatra.
V Čechách a na Morave je chovným psom HF HEITMAN v.d. Strummeralm v Lánoch a bavoráci ASTOR v. Offensee, BOREK Cínovec, KIM
z Habrova dolu a MAX z Habrova dolu.
V 1964-om roku eviduje KCHF 106 členov. Predstavenstvo sa zišlo
5 krát a výborová schôdza bola 2 krát. Kurz „Vodič-jeleniar“ sa konal
na Slovensku 16.–22.8. pri Jazere Mieru v Uhornej a prednášateľmi
boli MVDr. Jozef Duchaj, „Cuľko“ Michelčík, páni Bočkor, Zánvit, Ing.
Vágner a Ptáček.
Celkovo sa konalo 9 PF a 5 HSF. Boli usporiadané prvé celoštátne
skúšky farbiarov, v tom čase „v Mekke“ farbiarov v Topoľčiankach.
V topoľčianskej obore absolvovali skúšky v dňoch 10.–11.10. štyri
farbiare. Podujatie sprevádzalo nepríjemné sychravé počasie, ktoré
najmenej prekážalo sučke BF TAJGE Hubertus s vodičom Erichom
Veselským, ktorá získala II. cenu za 164 bodov. Druhé miesto obsadila
hanoveráčka s božským menom DIANA z Pradědu vedená Oldřichom
Novolilským ocenená rovnako II. cenou za 164 b. (čo rozhodovalo
v tom čase o víťazovi kronika nepíše). Tretí v poradí skončil pes HF
111
VALDI Zniev s vodičom Dionýzom Schutanzom s III. cenou za 128 bodov
a „zemiakovú medailu“ za štvrté miesto obdržal pes BF ADAR Fatra
na remeni s Metodom Jozefkom za III. cenu so 104 bodmi. Vrchným
rozhodcom bol Fridrich Konrád.
V júnovom čísle Myslivosti v článku „Proč barváři?“ je opísaný
štandard oboch farbiarskych plemien (vtedy bol klub ešte bez anglického farbiara).
Rok 1965 sa zapísal do farbiarskej histórie tým, že v dňoch 22.–24.10.
sa v Ľubochnianskej doline konali I. Medzinárodné skúšky farbiarov
ČSSR. Dvom účastníkom z ČSSR, dvom z Rakúska a jednému z NDR
prialo i počasie, keď skúšky prebiehali za krásneho „Babieho leta“.
Čechoslováci využili domáce prostredie naplno, a tak poradie bolo
vyhlásené nasledovne: 1. JAGAR Hubertus, BF, vodič Ján Švajlenka, I. cena – 182 b.
2. CYR z Myslivecké jednoty, HF, vodič Ján Kubisz, II. cena 158 b.
3. BERGEL v. Erdegg, BF, vodič Trude Reiss, Rakúsko, III. cena 142 b.
4. BURGEL v. Hofalm, HF, vodič Daniel Schneerieiss, Rakúsko,
III c. 124 b.
5. ALFA z Roháčov, BF, vodič Wustemann, NDR, III. cena 102 b.
Hlavný „richter“ bol lesmajster M. Tasch z Rakúska, V. Michelčík,
Ing. J. Vágner, E. Veselský, J. Ptáček a F. Konrád.
Predbežných skúšok farbiarov bolo usporiadaných 6 a jedny hlavné v Oraviciach. Nedopadli však slávne, lebo nebola hlásená žiadna
potreba dohľadávať zver a žiadny psík nebol odskúšaný.
Kvalitu exteriéru farbiarov na svetovej výstave psov v Brne posudzoval lesmajster Max Tasch a z 8-ich hanoverákov ocenil dvoch
známkou dobrý, piatich známkou veľmi dobrý a jedného známkou
výborný, ktorý dostal a titul CACIB a titul „Víťaz svetovej výstavy“.
Bavoráci boli výborní piati, deväť bolo hodnotených veľmi dobre
a šiesti boli len dobrí.
Rok 1966 začal pre KCHF už 6. januára, kedy sa konala celoštátna
konferencia klubu. V pražskom hoteli Internacionál 32 delegátov zvolilo
nový výbor KCHF v zložení:
predseda:
Jozef Potocký matrikár:
Jan Farský
podpredseda:
Zdeněk Hanzl
hl. poradca chovu: Jaromír Ptáček
tajomník:
Jan Zerola
poradca pre Slovensko:
Vojtech Michelčík
ekonóm: Ing. Jozef Vágner
112
kronikár:
Fridrich Konrád
členovia výboru: Imrich Makara, Štefan Ružbacký,
Jan Zemánek
náhradníci výboru: Pavel Sečanský, Ladislav Berka,
Milan Macoun, Ladislav Vařvarovský,
František Zánvit.
Na 7 výstavách bolo predvedených 63 bavorských farbiarov a 13
hanoverských farbiarov. Víťaz ČSSR bol 1, výborných – 22, veľmi dobrých – 43, dobrých – 9 a dostatočný -1.
Na PF–kách bolo predvedených 48 farbiarov, z toho 40 úspešne.
Na HSF bolo predvedených 18 farbiarov: I. cena – 1, II. cena – 10, III.
cena – 7.
Do plemennej knihy bolo zapísaných 29 šteniat HF a 102 šteniat BF.
Na prvej pracovnej porade klubu sa jednalo o neutešenom stave
v počte poľovne upotrebiteľných farbiarov v Čechách. Bolo rozhodnuté v nasledujúcich 3 rokoch zabezpečiť dostatočnú produkciu šteniat
a ich následné predvedenie na skúškach. Klub rozhodol o nákupe
šteniat hanoverských farbiarov z NSR alebo Rakúska.
Na žiadosť KCHF odsúhlasil ÚV ČPZ možnosť posudzovať exteriér
farbiarov aj na Predbežných skúškach farbiarov a Hlavných skúškach
farbiarov. Povolenie bolo vydané do odvolania.
Klub upustil v roku 1966 od konania Kurzu „Vodič-jeleniar“ na
Slovensku a skrátený Kurz „Vodič-jeleniar“, šiesty v poradí, sa konal
na Lesnom závode Kynžvard ako trojdenné podujatie za účasti 34 poslucháčov, ktorým prednášali Ing. Vágner, Ptáček a Henzl.
V roku 1967 bol zaznamenaný intenzívny funkcionársky pohyb vo
výbore KCHF. Tajomník Jan Zerola sa vzdáva funkcie pre pracovné
vyťaženie a tajomníčenie preberá Jaromír Ptáček, ktorý súčasne vykonáva i funkciu hlavného poradcu chovu. Funkciu ekonóma opúšťa
Ing. Jozef Vágner z dôvodu dlhšieho pobytu v Afrike a na jeho miesto
prichádza Milan Macoun. Na výborovej schôdzi v Žiline sa konštatuje,
že je potrebné urýchlene riešiť krízu vo výbore a na nasledujúcu výborovku je pozvaný aj zástupca ÚV ČSPZ. V dňoch 27.–30.1. sa konala
schôdza výboru KCHF v NDR, na ktorú boli pozvaní aj zástupcovia
nášho klubu. Reprezentovali Ing. Vágner a Jaromír Ptáček. Nemecký
klub požiadal našich zástupcov o úzku spoluprácu. Pri tejto schôdzi sa
v NDR uskutočnil aj zvod farbiarov, ktorý z 29 hanoverských farbiarov
doporučil do chovu 22 jedincov. Všetkých 17 chovných bavorských
farbiarov je pôvodom z ČSSR.
Plemenná kniha eviduje zápis 17 HF šteniat a 142 BF šteniat. Chovnosť získali 3 hannoverskí a 20 bavorských farbiarov.
113
Na výstavách bolo predvedených 66 farbiarov nasledovne:
HF
BF
výborný
veľmi dobrý
dobrý
dostatočný
vylúčený
6
11
2
24
3
17
1
0
1
1
U hanoverákov prevláda dobre uzavreté oko a štandartné osrstenie.
Bavoráci mali vyrovnanú výšku, ušľachtilú hlavu a štandartné osrstenie.
Na PF-kách bolo predvedených 61 farbiarov, obstálo 60. Všetky
skúšky boli dobre zorganizované, psy boli dobre pripravené, slabšia
bola úroveň vodičov, keď niektorí svojich farbiarov pri práci skôr rušili, ako viedli. HSF bolo päť a na nich skúšaných 26 farbiarov, ktorí
skončili v I. cene – 1, v II. cene – 3, v III. cene – 19. Dvaja neobstáli
a jeden bol odvolaný. Skúšky boli opäť dobre pripravené, umiestnené
vo vhodných revíroch. Úroveň vodičov bola len priemerná, úroveň
prevedených farbiarov pomerne dobrá.
Obrodný rok 1968 mal v klubovej činnosti opäť niekoľko historických
zápisov. V dôsledku politických zmien federalizácie Československa
bola s úplnou vážnosťou prediskutovaná organizácia klubu a bolo
dohodnuté, že KCHF ostane celoštátny bez pobočiek s vedením pod
ÚV SPZ v Bratislave.
V roku 1967 vychádza prvé číslo Spravodaja klubu!
Výbor klubu zasadal 4 krát. Bola schválená výnimka do chovu pre
BF HEIMO v.d. Haslach (Člp 630) importovanému z Rakúska.
Bol schválený upravený návrh na posudzovanie exteriéru na skúškach
farbiarov a bol uvedený do praxe do odvolania.
P. Henzl sa zúčastnil medzinárodných skúšok farbiarov v Rakúsku.
A prišiel z lichotivými správami, že zástupcovia NSR a Rakúska veľmi
uznanlivo hodnotia náš chov farbiara a je záujem o to, aby sa náš klub
stal členom medzinárodného klubu chovateľov farbiarov. Mimoriadny
záujem o spoluprácu prejavili farbiaristi z Hirschmannu, vedenému
v tom čase lesmajstrom Wilmannom z NSR. P. Wilmann a manželia
Reissovci z Rakúska sa dňa 29.júna 1968 zúčastnili na výbore klubu
v Brne.
Chovných jedincov evidovaných v ČSSR bolo:
hannoverský farbiar – 5 psov a 11 súk
bavorský farbiar – 27 psov a 68 súk
114
Prírastok v roku 1968 bol 20 hanoverských šteniat a 118 bavoráčikov.
Na výstavách prezentovalo svoj exteriér 68 farbiarov nasledovne:
11 HF
57 BF výborný
4
20
veľmi dobrý
4
23 dobrý
dostatočný
vylúčený
2
13 1
1 0
0
PF absolvovalo 36 farbiarov (všetky farbiare boli skúšané na Slovensku), obstálo 34, neobstáli 2.
Hlavné skúšky – konali sa len na Slovesnku – ohodnotili rozhodcovia tak, že v I. cene skončili 3 farbiare, v II. cene 10 farbiarov a v
III. cene 3 farbiare.
Rok 1969 štatisticky vyznel nasledovne
mi:
Prírastok šteniat:
HF
BF
SSR
ČSR
0
15
123 141
Na výstavách vodiči predviedli 66 farbiarov s týmito hodnotenia
11 HF 55 BF výborný
veľmi dobrý
dobrý
dostatočný
vylúčený
3
20
7
20 1
13 0
2 0
0
Skúšky sa konali len na Slovensku, pričom na PF-kách obstálo 53
farbiarov, 1 farbiar neobstál. Na Hlavných skúškach I. cena nebola
udelená, v II. cene bolo hodnotených 7 farbiarov a v III. cene absolvovalo 6 farbiarov. Dva farbiare neobstáli.
Koncom leta prebehol kurz „Jeleniar-vodič farbiara“ v známych Lánoch za účasti 48 frekventantov. Kurz viedli títo lektori: Ptáček, Konrád,
Ing. Görner, Macoun, Henzl a MVDr. Kalivoda.
Výbor sa zišiel 5 krát a prejednával najmä prípravu konferencie
KCHF, pričom veľmi živo boli prejednávané otázky týkajúce sa vzniku
115
pobočky klubu. Výbor klubu ocenil mimoriadny prínos Fridricha Konráda
v chove a vo výcviku farbiara, ako i prácu v samotnom klube.
Farbiarsku jeseň spestril I. ročník skúšok „O Pohár Gaderskej doliny“,
ktorý sa konal v tomto nádhernom prostredí za účasti 4 bavorských
farbiarov. II. cenu si dohľadal jeden farbiar a v III. cene boli hodnotené
ostatné tri farbiare.
Koniec tohto roku zavŕšila konferencia klubu konaná dňa 14.12.1969
v Bratislave-Petržalke. Na konferencii bol zvolený nový výbor, ktorý
obdobie „normalizácie“ začal v nasledovnom zložení:
predseda:
Ing. Branislav Baka
kronikár:
Fridrich Konrád
podpredseda a matrikár: Jan Farský
hl. poradca chovu:
Vojtech Michelčík
tajomník:
MVDr. Anton Bottka
poradca pre ČSR:
Jaromír Ptáček
ekonóm:
Štefan Ružbacký výcvikár:
Jozef Klouda
členovia výboru:
mrich Makara, Jozef Potocký,
Milan Macoun
náhradníci výboru: Miroslav Mikurda, Ing. Metod Jozefko,
Petr Žídek, Ladislav Varvařovský
Roky šesťdesiate prešli. Pohyb na funkcionárskych stoličkách bol
takmer „na ročnom poriadku“, ale práca v klube bola intenzívna
a plodná. Ako pracoval nový výbor, či politická normalizácia ovplyvnila
klubovú činnosť a vôbec ako šiel život klubu v sedemdesiatych rokoch
20.storočia Vám zo stránok kroniky prezradíme v ďalšom Spravodaji
KCHF 2007.
Zapísal: Ing. Ivan Horňáček
Farbiarsky pamätníci, veteráni a legendy pozor!
Prosíme staršie ročníky prípadne i mladších, ktorí disponujú nejakými
skutočnosťami alebo faktami, ktoré by boli hodné doplnenia údajov
kroniky a teda histórie KCHF a sú ochotní poskytnúť ich neskôr narodeným, prípadne vo vzdialenejšej budúcnosti dnes ešte nenarodeným
priateľov farbiarov, nech ich akýmkoľvek spôsobom doručia na adresu
kronikára Rajmunda Rapaiča( RgO SPZ Trenčín, Súdna 22, 911 01 Trenčín, E-mail: [email protected]). Uveďte i zdroj získania informácie,
prípadne zašlite fotokópiu originálu a pod.
116
Mimoriadne výročie
nevšedného jubilanta
Alebo: Je vari dlhovekosť výsadou farbiaristov? To necháme na rozlúštenie historikom. Nesporné ale je, že značné percento našich členov
sa dožíva v priemere viacej ako uverejňujú oficiálne celoštátne štatistiky.
Jedným zo žiarivých príkladov tohto tvrdenia je osoba nám všetkým
vzácneho človeka, hybnej páky povojnového rozvoja početných stavov
plemien farbiarov, pána Vojtecha Michelčíka, ktorý sa v decembri minulého roku, presnejšie 13. decembra 2005 dožil v sviežosti 90. rokov
v opatere krásneho prostredia obce Blatnica a svojich detí. Turčianska
záhradka a Blatnická a Gaderská dolina južnej časti Veľkej Fatry boli
poslednými „štáciami“ bohatej a rôznorodej pracovnej činnosti lesníka,
absolventa Strednej lesníckej technickej školy. Počas aktívnej činnosti
pôsobil v rôznych funkciách cez prácu lesníka, vedúceho polesia až
po hlavného pestovateľa na Správe lesného hospodárstva, či hlavného
inžiniera Lesného závodu v oblastiach pohorí Malé Karpaty, Tribeč,
Slovenské Rudohorie, Nízke Tatry a nakoniec Veľká Fatra. Bohaté
skúsenosti z práce v prírode a s prírodou vytvorili hlbokú studnicu
vedomostí, ktoré zužitkovával a rozdával vo svojom okolí všade tam,
kde to považoval za potrebné, alebo ho o to požiadali.
Rodina Michelčíkovcov bola známa lesnícka rodina. Všetci traja bratia Mikuláš, Vojtech a Vladimír boli známi lesnícki odborníci
a zastávali vysoké hospodárske funkcie. Prirodzene, ako drvivá väčšina
absolventov lesníckych škôl inklinovali bratia Michelčíkovci aj ku výkonu
práva poľovníctva smerom komplexného pohľadu chovu a lovu zveri
v zachovaní symbiózy prírodného prostredia. Vďaka vplyvu prostredia,
v ktorom chlapci vyrastali a vďaka pedagógom na odborných školách,
ktorí budúcim lesníkom vštepovali lásku ku prírode ako celku, zaujal
náš oslávanec principiálny postoj v nazeraní na hospodárenie s lovnou zverou. Pre neho bolo nepredstaviteľné vykonávať lov zveri bez
výkonného, poľovne vedeného psa.
Aby sme pochopili správnosť tohto tvrdenia, dovoľte mi trochu načrieť
do mladých liet p. Michelčíka. Tak ako sám spomínal, mal od detstva
vrelý vzťah ku psíkom a ku plemenu bavorského farbiara, aj keď v tom
čase ešte bez papierov pôvodu. Veľký človek, šľachtiteľ poľovníckych
plemien, záchranca slovenského kopova a zakladateľ plemennej knihy
psov, už nebohý pán Koloman Slimák, spomína na Vojtecha Michelčíka
ako na dobrého priateľa a na začiatky s farbiarmi na Slovensku takto:
117
Historický záber rozhodcovského zboru na celoštátnych skúškach
farbiarov, Ľubochňa 1959. Sprava: K. Slimák, E. Veselský, J. Ptáček,
J. Potocký, V. Michelčík, F. Konrád, p. Kolín.
Ojedinele sa držali najmä na lesných správach panstiev pred prvou
svetovou vojnou hanoverské farbiare. Chov však nebol cieľavedomý
a krížili sa s inými psami. V r. 1928 priviezol statkár Heritz tri bavorské
farbiare do revíru Hiadel-Prašivá v Nízkych Tatrách. V tom istom roku
doviezol prof. Pitel z Moravy tri bavorské farbiare na lesnícku školu do
Banskej Štiavnice. Dva ostali na školskom polesí v Kisihýbli a jedného
zverili na výcvik do rúk lesníka Kravárika na Duchoňke. Po výcviku
sa psík vrátil na lesnícku školu a zverili ho v tom čase poslucháčovi
školy Vojtechovi Michelčíkovi, až kým neskončil školu. V tom čase
choval bavorské farbiare Fridrich Konrád na Krnči. Na moje naliehanie,
pokračoval p. Slimák, začal ich zapisovať do plemennej knihy. V roku
1943 sa podarilo vďaka prof. Svobodovi získať tri štence bavorákov.
Z nich sučka zostala pri pánovi Slimákovi. Páril ju so psom statkára
Pálfyho v Smoleniciach. Z tohto spojenia sa odchovalo 5 šteniec,
z ktorých na Slovanskej zemědelskej výstave v Prahe v r. 1948 bol celá
skupina „z Považia“ vyhodnotená ako najlepšia. Z nej prenechal sučku
AFRU Vojtechovi Michelčíkovi. Táto sučka dávala vynikajúce potomstvo
a možno povedať, že bola zakladateľkou chovu bavorských farbiarov
nielen u nás, ale aj v Čechách. A keďže v päťdesiatych rokoch dovie118
zol p. Slimák ďalšie bavorské farbiare z Rakúska a dvoch BF doviezol
z Rakúska aj Pavol Pálfy, získali sme dostatočnú chovateľskú základňu
i cudziu krv a mohli sme začať s produkciou šteniat. Medzi prvých
chovateľov a cvičiteľov hodno okrem V. Michelčíka a F. Konráda spomenúť p. Hausnera, Gabmayera, Poliaka, Džadoňa, Zanvita, Bočkora,
Veselského, Timkoviča, Potockého a ďalších. Aby bol predpoklad, že sa
šteňatá dostanú do dobrých rúk, započalo sa v roku 1951 s poriadaním
výcvikových kurzov. Na nich zohrával významnú úlohu ako prednášateľ
a aj pri praktických ukážkach výcviku práve V. Michelčík.
Hlbokú brázdu pri rozvoji a používaní najmä bavorského farbiara
vyoral p. Michelčík všade tam, kde služobne pôsobil v službách štátnych lesov. Nasvedčujú tomu široké členské základe pozdĺž Malých
Karpát a Tríbeča, v Hnileckej doline a na Spiši alebo Liptove a Turci.
Pravda, netreba zabúdať, že osoba V. Michelčíka niesla v sebe zvláštnu
charizmu, ktorou pomáhal pretavovať obtiažne začiatky chovateľského
klubu od jeho vzniku v rámci celého Československa v roku 1961.
Plných dvadsaťdva rokov pôsobil vo výbore klubu. Prvých päť rokov
viedol ako predseda novozaložený celoštátny klub chovateľov farbiarov,
potom od r. 1966 pôsobil ako poradca chovu pre Slovensko a hlavný
poradca chovu až do roku 1977 a na to prevzal na päťročné obdobie
funkciu výcvikára. Mimo toho až do nedávna bol v plnej permanencii
ako rozhodca pre výkony farbiarov a duričov a pre exteriér celej VI.
Skupiny plemien duričov a farbiarov v rámci platnej kategórie FCI.
Mnohí si vari kladú otázku, či mal čas poľovať a venovať sa aj príprave a výcviku farbiara pre poľovnú upotrebiteľnosť. Tak, ako sme ho
poznali a videli aj jeho bavoráky, musíme potvrdiť, že aj na to si našiel
dostatok času. Jeden príbeh za všetky: BROK z Považia doprevádzal
V. Michelčíka takmer vždy, keď šiel do lesa za prácou a vždy, keď mal
v úmysle poprechádzať sa po poľovných chodníčkoch. Keď bol v poľovnom revíri poľovný hosť, prítomnosť BROKA pri nohe svojho pána bola
samozrejmosťou. Tak tomu bolo aj počas prítomnosti poľovného hosťa
zo zahraničia, ktorý mal v pláne poplatkový odstrel tetrova-hlucháňa.
Začiatkom mája sa ubytovali v poľovníckej chate pod Zlatým stolom,
kde boli zistené tokaniská. Hosť po úspešných prískokoch a priblížení
sa na dostrel, počkajúc brieždenie, namieril na cieľ a vystrelil. Na
prekvapenie všetkých sa tetrov neskotúľal po smrekových konároch na
zem, ale po badateľnom zakolísaní roztiahol krídla a plachtiac ponad
vrcholce stromov zmizol smerom do Bystrého Potoka. Bolo že to rečí
a úvah po návrate do chaty. Hosť bol nešťastný a nakoľko aj on nadobudol presvedčenie o postrelení tetrova, odmietol pokračovať v love.
Na to so svojím typicky stoickým pokojom prerečie pán Michelčík: „Ak
je kohút skutočne ranený, BROK ho dohľadá!“ Hosť, krútiac hlavou
119
a neveriac hovorí, že ak to bude pravda, BROK dostane za odmenu
celú štangľu maďarskej salámy. Popisovať dohľadávku podrobne netreba.
V. Michelčík predpokladal podľa letu vtáka, kde sa asi zalomil, zišli
teda do doliny a na predpokladanom mieste možného nálezu stôp po
tetrovovi, dal Michalčík povel BROKOVI k dohľadaniu. Bola to nekonečná doba čakania, kým sa BROK ozval v jednej z bočných doliniek
cca 1 km od vypustenia, kde hlasito staval umoreného, ale stále živého,
krídlovaného kohúta. Psík dostal sľúbenú odmenu za záchranu trofeje
a strelec bol nesmierne šťastný. BROK nikdy predtým a ani potom už
takúto dohľadávku nevykonal, ale potvrdil vynikajúce kvality čuchu
a správnu metódu výcviku, ktorá tkvie v tom, že pes musí sledovať po
nájdení stopy raneného zvieraťa len túto!
Kiež by takýchto majiteľov, vodičov a chovateľov farbiarov mal
KCHF čo najviac. Kiež by sme mali medzi našimi členmi veľa takých
nezištných ľudí, ktorí obetujú čas i prostriedky v prospech rozvoja
nášho krásneho a užitočného psa – farbiara. Toho farbiara, ktorý bude
profesionálne zachraňovať zdanlivo stratené hodnoty produkcie cieľavedomej starostlivosti hospodárov poľovných revírov.
Vážený oslávenec a vzáncny priateľ, dovoľ, aby sme sa aj my,
prostredníctvom Spravodaja klubu pripojili ku blahoželaniu s prianím
dobrého zdravia, aby si mohol tráviť ešte veľa dní medzi svojimi blízkymi a priateľmi. Horidó!
(BB)
Ì
Ì
Ì
Ì
Ì
Prezídium SKJ na zasadnutí 22.12.2005 schválilo
1.Doplnenie výstavného poriadku o uznesenie:
Na výstavách usporiadaných pod záštitou SKJ je prísne zakázané používať
kozmetické prípravky na úpravu srsti (spreje, púdre, laky), vyväzovanie psov
na tzv. šibeniciach dlhšie, ako je nevyhnutné na prípravu pred vystavovaním
v kruhu, stavanie psa proti psovi, tzv. hecovanie a hlasité povzbudzovanie
spoza kruhu (double handling).
Pri porušení tohto nariadenia má usporiadateľ právo vylúčiť psa a vystavovateľa z výstavy.
2.Uznesenie týkajúce sa zápisu importovaných jedincov
do plemenných kníh SKJ:
Majiteľ psa dovezeného zo zahraničia musí od 1. januára 2006 predložiť
k registrácii importovaného jedinca okrem originálu exportného preukazu o
pôvode psa aj potvrdenie od poradcu chovu, príp. veterinárneho lekára, o vykonaní kontroly tetovacieho čísla, resp. čísla mikročipu dovezeného jedinca. Bez
tohto potvrdenia plemenné knihy SKJ nezaregistrujú dovezeného jedinca.
120
Naši jubilanti v roku 2006
Vážení priatelia. Vzhľadom na veľkú členskú klubovú základňu sa
každoročne objavuje veľký zoznam jubilantov, ktorí v danom roku
oslavujú svoje okrúhle jubileum. Sú v ňom oslávenci, ktorí sú od
začínajúcich členov až po niekoľko desiatok - ročných členov, od
pasívnych po zaslúžilých členov. Sú medzi nimi výborný dlhoroční
chovatelia, úspešní vodiči, začínajúci ale aj skúsení aktivisti, propagátori, priatelia a znalci chovu farbiara a zodpovední funkcionári klubu,
ktorí všetci svojim podielom prispievajú k zlepšovaniu úrovne chovu
a pracovnej výkonnosti nášho spoločného štvornohého priateľa. Je preto
pochopiteľné, že je nemožné o každom napísať stručnú charakteristiku
a vyzdvihnúť jeho podiel na spoločnej práci v klube. Dovolil som si
preto iba v niekoľkých prípadoch priblížiť ich prácu širokej farbiararskej
spoločnosti.
Mimoriadne vzácneho jubilea 95 rokov sa v dobrom zdraví,
11. 11. 2006 dožíva náš najstarší člen klubu, pán František Zánvit
z Košíc. Rodák z Dolného Liptova, pracoval prevažne ako zverostrážca
u štátnych lesov v Ľubochnianskej doline, Betliari, Slanci a Rozhanovciach. Bol dlhoročný aktivista, propagátor a vodič farbiara. Bol náruživý
fotograf, natočil niekoľko amatérskych filmov zo života zveri, odchytu
živej raticovej zveri a práci farbiara, ktoré neskôr hodne využíval ako
lektor pri školeniach „Vodič farbiara-jeleniar“. Tieto filmy sa momentálne
nachádzajú v múzeu poľovníctva vo Svätom Antone. Pamätám sa na
jeho zaujímavé rozprávanie o starostlivosti o zver, príbehy z poľovačiek
a o neoceniteľných pomocníkoch lesníkov – farbiaroch. Ako študent
gymnázia som začiatkom 70-tich rokov pracoval niekoľko rokov cez
prázdniny pod jeho vedením na Rakytove. Mal som tam možnosť sledovať
spôsob výcviku a práce s farbiarom. Nepamätám sa, že by sme sa boli
stretli v lese bez jeho chovného psa Don spod Čierneho kameňa. Ako
rozhodca z výkonu nám stále zdôrazňoval, že základom výcviku farbiara
je neustály pobyt farbiara v lese ako súčasť výstroja lesníka pri plnení
si svojich každodenných pracovných povinností. Neustálym sledovaním
rôznych pachových znakov v lese, podporovaním vrodených vlastností
pri kontrolovaní, sledovaní starých, nepofarbených prirodzených stôp
sa dosiahne jeho maximálna spoľahlivosť pri dohľadávke zveri. Aj teraz
sa často, hoci len cez telefón, zaujíma o stav zvere v doline a vždy
okrem pozdravov mi má čo povedať a poradiť. Je to vzácny človek,
ktorý pre prácu klubu počas svojho 44 ročného členstva, hlavne v jeho
121
začiatkoch vykonal veľa. Za túto aktívnu činnosť mu bolo v roku 1991
udelené čestné členstvo.
Prajeme Ti Ferko, ešte hodne zdravia, šťastia, pohody a životného
elánu v rodinnom kruhu a medzi priateľmi.
80 rokov bude v tomto roku sláviť aj dlhoročný chovateľ a propagátor farbiara na Záhorí pán Štefan Gabriž z Brezovej pod Bradlom,
člen klubu od roku 1991.
75. výročie oslavujú ďalší dvaja starší členovia klubu. Pán Miloš
Pakán z Ďanovej, známy chovateľ BF v Turci od roku 1996 čestný
člen klubu a Ivan Hromý z Bratislavy.
Do skupiny oslávencov 70 rokov sa zaraďujú dlhoroční, veľmi aktívni zaslúžilí členovia klubu, úspešní chovatelia, vodiči a rozhodcovia
z výkonu páni Ján Surma zo Smrečian, Anton Macho z Bojnej, František
Bílik z Modry. Sem patrí aj dlhoročný úspešný chovateľ BF Miroslav
Kubík zo Slovenského Pravna.
65 rokov oslavujú mladší členovia klubu páni Sykoriak Jozef zo
Starej Ľubovne, Kuka Peter z Turčianskych Teplíc a Gibala Ján z Banskej Bystrice. Skupinu starších členov klubu tvoria páni MVDr. Štefan
Koník z Vinného, uznávaný odborník a chovateľ farbiara na východe
Slovenska, dobrí vodiči a chovatelia Milan Mravčák z Liptovského
Hrádku a Viliam Lehotský z Kráľovej Lehoty. Sem patria aj pán Ing.
Ján Krpala z Prievidze, člen klubu od roku 1985, chovateľ BF, aktivista
a člen výboru do roku 1996. Túto skupinu jubilantov uzatvára pán
Ing. Karol Chvála z Beňuša. Člen klubu od roku 1972, rozhodca
z výkonu, súčasný predseda KCHF, uznávaný ako výborný vodič farbiara.
Je víťaz MFK v roku 1991 a získal titul „Víťaz Československa 1991“.
Ako dlhoročný člen výboru klubu a vedúci hospodársky pracovník
lesov zorganizoval veľa úspešných akcií v teritóriu svojho pôsobenia
od úspešných vrcholných podujatí na Pustom Poli, školení rozhodcov z výkonu a skúšok farbiarov. Svoje veľké skúsenosti uplatňuje vo
vedení KCHF ako predseda od roku 1997 k zlepšovaniu chovateľskej
a pracovnej úrovni farbiara na Slovensku.
60 ročné jubileum budú v tomto roku oslavovať Ctibor Matula zo
Sučian, Milan Gaľa z Tuhriny, Vladimír Hudec z Piešťan, Štefan Boroš
z Rožňavy, Karol Krajč z Popradu, Jozef Paučo z Jasenia, Jozef Dvoriak z Podhradníka, dlhoroční členovia a chovatelia Jaroslav Čižnár
z Dolného Kubína, Miroslav Urbanovič z Dúbravy, Ing. Ján Bonta
z Banskej Bystrice, František Frandel z Muráňa, úspešní vodiči a rozhodcovia z výkonu Jozef Paroš z Banskej Bystrice, víťaz pohára SPZ
v Hermanovciach Miroslav Fako zo Sniny, Dalibor Fáber zo Svätého
Antona, Ján Šalko zo Zvolena.
122
55 rokov sa dožívajú Ing. Štefan Olšavský z Novej Ľubovne, Ladislav Maľuk z Koňuša, Ing. Vladimír Podolinský z Lučenca, Peter Ďuriš
z Trenčína, Vladimír Šoka z Dolných Vesteníc, Stanislav Lazík z Liptovských Revúc, Pavel Hasoň z Pitína ČR, Ing. Ján Hric z Vyšnej Slanej,
Michal Balvoň z Liptovského Mikuláša, Štefan Hulín z Petrovíc, Ing.
Anton Kollár z Oslan, horár Sever - Ing. Igor Mráz zo Štiavničky, Ján
Rafaj z Brezna, Ing. Jozef Eštočin z Litmanovej, Emil Sabo z Rohožníka
na Záhorí, Jozef Hapčo z Liptovského Jána, Anton Poláčik z Pavlovho
Grúňa, dlhoročný aktivista klubu a priaznivec farbiara Ing. Ján Štefánik
st. zo Spišskej Novej Vsi, Vierka Močková z Bratislavy, členka výboru
KCHF, vedúca oddelenia kynológie pri SPZ, matrikárka a členka klubu
od roku 1977, poradca chovu farbiarov od roku 1993, člen klubu od
roku 1983, rozhodca z výkonu a exterieru MVDr. Tibor Želtvay.
50 rokov sa dožívajú Ľuboš Foľta z Rychvaldu, Ján Berkeš z Jelenca,
Miroslav Kaňuch zo Šarišskej Poruby, Ing. Eugen Orosz z Móče, Jozef
Šebo z Piešťan, Ing. Peter Karaffa z Nových Zámkov, Milan Horvát
z Dobšinej, Jaroslav Ležák z Machulince-Obycká, Miroslav Maťuga zo
Štefanova na Orave, Ing. Zdeněk Havlíček z Uherského Hradište ČR,
Vojtech Csoltó zo Širkoviec, Miroslav Gora Český Tešín ČR, Peter Kutner z Čierneho Potoka, Ing. Peter Balogh z Beňuša, Miroslav Krištan z
Vranova nad Topľou, Ing. Jozef Oberhauser z Margecian, Jozef Čerhit
z Humenného, Ján Žabka z Hnúšte, Dezider Holčík z Pezinka, Jozef
Gábor z Mojtína, Vladimír Gálik zo Svätého Antona, Michal Hlivjak
zo Svidníka a rozhodca z výkonu MUDr. Štefan Bračok z Bobrovca.
Vážení jubilanti, dovoľte aby som Vám v mene celej členskej základne a výboru klubu poďakoval za prácu ktorú ste pre spoločnú vec
v prospech farbiarov na Slovensku vykonali. Prajem Vám všetko najlepšie,
veľa zdravia, šťastia a pohody v rodinnom kruhu a medzi priateľmi.
Ing. Peter Grellneth
podpredseda KCHF
Ì
Ì
Ì
Ì
Ì
123
Odišiel jeden z nás...
Pochádza zo stredného Slovenska. Narodil sa 2. mája 1936 v Hronskej
Breznici. Vyštudoval strednú lesnícku technickú školu v Banskej Štiavnici
a umiestenka ho zaviala, po ukončení školy, do lesov rožňavskej oblasti.
Šťastie mu žičilo, nakoľko sa tam stretol so svojou láskou a budúcou
manželkou. Nezanevrel na Hron a stred Slovenska, ale osudová láska
ho natrvalo „prikula“ k Rožňave a jeho okoliu.
Janko Mrenica, o ktorom je reč, mal vo svojom pláne 2. mája 2006
osláviť výročie svojich sedemdesiatich narodenín. Plán ostal plánom,
realita bola neúprosne iná.
Keď sme sa s ním, ako Klub spoznali, bolo to počas prípravných
jednaní k zabezpečeniu Medzinárodných hlavných skúšok farbiarov
v Betliari v r. 1973. V tom čase inklinoval viac ku plemenám duričov.
Ako erudovaného poľovníka s veľkým vzťahom ku poľovným psom
s neodmysliteľným poslaním pomocníka a spoločníka zaujala plánovaná
akcia s farbiarmi. Zúčastnil sa veľmi aktívne informačnej inštruktáže
k príprave skúšok a bol jedným z pilierov vysokej úrovne medzinárod-
Janko Mrenica pri preberaní čestného členstva z rúk predsedu klubu.
124
nej akcie. Bol nenápadný, nevtieravý, ale pozorne sledoval pracovné
schopnosti farbiarov a ich vodičov. Naviac, stretal sa aj s ďalšími, vtedy
propagátormi farbiarov okresu Rožňava (Vešelényi, Filadelfi, Bočkor,
Pitka, Fehér a ďalší), ktorí organizovali každoročne skúšky z výkonu
pre tieto plemená. To ho utvrdilo a presvedčilo, aby sa v horských
poľovných revíroch podporovalo viac používanie farbiarov ako veľmi
efektívnych pomocníkov. Sám si obstaral, už v tých rokoch, prvé šteniatko a od tej doby je plemenu bavorského farbiara verný. Členom
klubu sa stal v r. 1979.
Výraznou črtou J. Mrenicu bolo riešiť všetky pracovné i mimopracovné otázky nekompromisne, jednoznačne, ale bez vyvolávania emócií,
v duchu fair-play. To boli vlastnosti, kvôli ktorým ho KCHF navrhlo
na konferencii v roku 1997 ako člena do novozvoleného výboru, bol
konferenciou schválený a výbor mu zveril funkciu predsedu kontrolnej
a revíznej komisie. Túto prácu vykonával takmer dve volebné obdobia
veľmi zodpovedne, zúčastňoval sa každého zasadnutia výboru a aktívne
sa zapájal do riešenia klubových otázok. Klub mu za aktívny prístup
k riešeniu života klubu a za zodpovedného zhostenie sa úloh rozhodcu
z výkonu udelil pri príležitosti dovŕšenia veku 65 rokov čestné členstvo.
V úvodných riadkoch sme spomenuli jeho plán osláviť v kruhu farbiaristov okrúhle výročie. Nemoc, zákerná choroba mu nedovolila plán
uskutočniť a nám neumožnila potriasť mu 2. mája tohto roku úprimne
pravicou. Hoci sme vedeli, že bojuje o svoje zdravie, akosi sme to ani
nebrali vážne v úvahu preto, lebo to nedal na javo, jednoducho nedelil
sa so svojími starosťami s nami. Veril, že vybojuje víťazný boj!
Janko Mrenica sa nestihol s nami rozlúčiť. Nevedeli sme a ani netušili, že posledné dva týždne v mesiaci august boli pre neho kruté,
že boj v jeho neprospech sa chýlil ku koncu. Žiaľ, 31. augusta 2005
odišiel náš priateľ, spolupracovník a dobrý vodič farbiara do večných
lovíšť. Odprevadili sme ho na večný odpočinok v Rožňave. Nech mu
je zem Gemera ľahká.
Ì
Ì
Ì
Ì
Ing. B. Baka
Ì
125
Výbor KCHF udeľoval
čestné členstvo
Výbor KCHF na svojej schôdzi konanej 6.7.2004 v Topoľčiankach
udelil čestné členstvo v klube:
• Ing. Metod Jozefko z Liptovskej Osady – narodený 30.3.1928,
člen klubu od roku 1970. Vodič, chovateľ farbiara, rozhodca z výkonu
a neúnavný organizátor a propagátor farbiara na Dolnom Liptove.
• Jozef Čierny z Martina – narodený 30.4.1932, člen klubu od
roku 1986. Rozhodca z výkonu a exteriéru, vodič a chovateľ farbiara,
neúnavný organizátor kynologických podujatí v Turci.
• Albín Luknár zo Záhorskej Vsi – narodený 13.2.1933, člen klubu
od roku 1982, majiteľ chovnej stanice Demänovská, chovateľ a vodič
farbiara. Rozhodca z výkonu a exteriéru.
• Ján Hricov zo Svitu – narodený 28.4.1934,člen klubu od roku
1975. Dlhoročný člen, propagátor farbiara vo svojom okolí.
• Ján Záborský z Martina – narodený 10.8.1933, člen klubu od
roku 1975. Dlhoročný člen, chovateľ a vodič farbiara, propagátor
a dlhoročný aktívny organizátor všetkých farbiarskych podujatí v Turci.
Na základe nových pravidiel, schválil výbor KCHF na svojom
zasadaní v septembri 2005 v Klenovci čestné členstvo v KCHF pre
týchto členov:
• Ing. Tibor Lacko z Turčeka, narodený 4.4.1935, člen klubu
od roku 1965, dlhoročný úspešný chovateľ, majiteľ chovnej stanice
z Turčeka.
• Ing. Daniel Slúka z Bátoviec, narodený 26.5.1944, člen klubu
od roku 1973, dlhoročný úspešný vodič farbiara, víťaz II. r. MFK
v Lopušnej v roku 1987, aktívny funkcionár a predseda KCHF, dlhoročný rozhodca z výkonu, dlhoročný aktivista, organizátor klubového
života v oblasti.
• Milan Janík z Veľkých Karlovíc v Čechách, člen klubu od roku
1967, dlhoročný funkcionár, dlhoročný rozhodca z výkonu, aktivista
a organizátor klubového života v oblasti.
• Milan Pavlík zo Špindllerovho Mlýna v Čechách, člen klubu od
roku 1972, úspešný vodič a chovateľ farbiarov, aktívny dlhoročný funkcionár, rozhodca z výkonu a exterieru, dlhoročný aktivista a organizátor
klubového života v oblasti. Dlhoročný poradca chovu pre Čechy.
Rozhodne je v našich radoch veľa ďalších členov, ktorí si túto
poctu zaslúžia. Žiadam touto cestou aktivistov klubu v oblastiach aby
zozbierali potrebné údaje o týchto členoch podľa podmienok na udelenie čestného členstva, ktoré boli uverejnené v ročenke 2005 a podali
návrh na výbor KCHF na posúdenie.
Od roku 1991 bolo uznané čestné členstvo 55 členom, z ktorých
nás už 20 opustilo. Súčasným čestným členom úprimne blahoželáme
a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
126
Ing. Peter Grellneth
Malokarpatská spádová oblasť
Dňa 8.10.2005 usporiadala Malokarpatská spádová oblasť za podpory OkO SPZ Pezinok pre svojich členov nultý ročník o Malokarpatský pohár, bez zápisu do rodokmeňu. Účastníci sa za slnečného rána
schádzali na Zochovej chate, kde bolo miesto konania našej akcie. Po
obdržaní informácií a losovaní vodičov sa rozišli účastníci na jednotlivé
disciplíny.
• Posliedka s odložení
• Nájdenie nástrelu
• Umelá pofarbená stopa 1500 m dlhá, 20 hodín stará.
Prácu č. 1 si vylosoval vodič p. Peter Šíra so psom HRON Slatinská
dolina. Posliedku s dložením vypracoval na remeni, známka 4.
Nájdenie nástrelu sa tejto dvojici nepodarili nájsť do časového
limitu, známka 0. Umelú pofarbenú stopu s nájdením jedného znaku
vypracoval za 60 minút, známka 3. Pes pracoval ako vodič. Celkovo
sa umiestnil na 3. mieste v II. Cene – 75 bodov.
Prácu č. 2 si vylosoval vodič Mário Barkáč so sukou AJKA spod
Bukovského hája. Posliedku s odložením vypracovala na remeni, za čo
dostalal známku 3, suka bola zo začiatku odloženia hlasivá, čo ich stálo
víťazstvo. Nájdenie nástrelu 3 minúty – známka 4. Umelú pofarbenú
stopu s nájdením 2 znakov suka vypracovala za 20 minút. Suka pracovala ako vodič – známka 4. Bola to najrýchlejšie vypracovaná stopa.
Táto dvojica obsadila konečné 2. miesto v II. Cene so 115 bodmi.
Prácu č. 3 si vylosoval vodič Dušan Slivka so psom FOX z Draveckej doliny. Posliedku s odložením vypracoval na voľno, za čo dostal
známku 4. Bola to príkladná práca. Nájdenie nástrelu 4 minúty, známka
4. Umelú pofarbenú stopu vypracoval za 46 minút bez znakov. Pes
pracoval ako jediný oznamovač – známka 2. Táto najodvážnejšie dvojica skončila na 4: mieste v III. Cene so 100 bodmi.
Prácu č. 4 si vylosoval vodič Marián Kubica so sukou GORA Jágrová. Posliedka s odložením sa stala tejto dvojici osudnou. Suka opustila stanovisko pri odložení, čo bolo posúdené známkou 0. Nájdenie
nástrelu 3 minúty, známka 4, Umelú pofarbenú stopu vypracovala za
50 minút bez znakov. Suka pracovala na stope ako vodič, známka 3,
celkové 5. miesto, 65 bodov.
Prácu č. 5 si vylosoval vodič Emil Ciferský so sukou GAJA Jágrová.
Posliedku s odložením vypracovala na remeni, za čo dostala známku
4. Nájdenie nástrelu bolo do 1 minúty, čo bolo najrýchlejšie nájdenie
nástrelu, známka 4. Suka pracovala ako vodič bez nájdenia znakov.
127
Stopu vypracovala za 32 minút, známka 4. Táto víťazná dvojica skončila
ako jediná v I. cene so 100 bodmi.
Túto skúšku – Malokarpatský pohár posudzovala trojica rozhodcov:
Miroslav Rybár, František Blík, Ing. Ladislav Šíra. Záverečné vyhodnotenie za praskania ohňa a prítomnosti trubačov dodalo tomuto podujatiu
slávnostnú atmosféru. Vodiči si odniesli hodnotné ceny a neopakovateľné zážitky.
Miroslav Rybár
aktivista
Víťazný vodič Emil Cíferský so sukou GAJA Jágrová.
Účastníci nultého ročníka o Malokarpatský pohár.
128
Noční dohledávka
Tato dohledávka se uskutečnila 12. srpna 2005. Není vyjímečná délkou
stopy, ani jejím stářím, ale tím, že proběhla v noci.
Tento večer jsem se vracel z lovu srnce, spolu s loveckým hostem, kterého jsem doprovázel. Najednou se mi v kapse začal vrtět telefon. Mobil
mám, po špatných zkušenostech s jeho vyzváněním, zapnutý jen na vibrace.
Volal mi kolega, že už za šera střílel po srnci. Tento po ráně zůstal v ohni.
Štastný střelec nečekal a když k srnci přicházel, ten se zvedl a odběhl. I
když jsem večerní dobou moc nebyl nadšen, hosta jsem poprosil, zdali by
mě zavezl domů pro psa. Ten si samozřejmě takovou příležitost, zůčastnit
se dohledávky, nenechal ujít.
Je až s podivem, jak barvář dokáže vycítil, že se něco dějě. Když jsme
přijeli domů, fenka HB ATI byla nadšením bez sebe. Okamžitě věděla
o co jde a než jsem našel řemen a obojek, to bylo nějakého skákání a
kňučení.
Po příjezdu na udané místo, kde nás čekal nešťastný střelec, jsme
zkontrolovali nástřel. Bylo tma jak v pekle a při baterce nám to delší dobu
trvalo. Barva se mi zdála tmavá, ale to možná tou tmou. Svůj doprovod,
hosta a střelce, jsem nechal na nástřelu a na krátkém řemeni, abych měl
se psem neustálý kontakt, jsem za světla baterky postupoval po stopě.
Dobře se o tom nyní píše, ale tehdy to nebyla legrace. Asi po
sto metrech mě fenka vedla do houští. Teprve teď nastaly problémy.
Bylo to hodně zarostlé obrovskými listy devětsilu, kopřivami a osetem.
V úzkém pruhu světla baterky jsem se snažil sledovat fenku. Jenomže ta
určitě viděla lépe než já, protože jsem si nevšimnul betonového vyústění
drenážního svodu. Tam jsem samozřejmě skončil. Kolenem jsem praštil o
betonovou hranu a v tom momentě jsem viděl většinu svatých, které znám.
Byla to úžasná bolest. Fenu jsem přesto nepustil a když jsem se s bolestí
vyškrábal, pokračovali jsme dál.
Po přebrodění potoka jsem nevěděl, jestli mi v botě čvachtá má krev z
rozbitého kolena nebo voda z potoka. Najednou před námi v křoví něco
zašustilo a fenka se mi vyškubla. Po chvíli se z kopřiv ozval srdcervoucí
nářek srnčího. Když jsem se k místu, kde fenka srnčí držela, byl to pohled pro silné nervy. Srnec měl vytrhnuté od psa snad všechny střeva a
úžasně naříkal. Když mě fenka uviděla, zespodu prokousla srnci hrudník
a tím dohledávka skončila. Teď jsem si prohlédl, jak byl srnec střelený.
Byla to hodně zadní komora šikmo, takže mu trčelo kousek střev, které
mu fena vytrhla.
Na tuto noční dohledávku mi zůstala, jako vzpomínka, na koleně velká
jizva. Ta mi bude vždy připomínat srdcervoucí nářek srnčího, když ho pes
vyvrhoval.
Miroslav Gora
129
Výkaz členov KCHF
Tradične s odstupom dvoch rokov predkladáme našej členskej základni aktualizovaný zoznam. Predkladaný zoznam môže mať nejednu
chybu a preto sa obraciame na všetkýh, aby si skontrolovali svoje údaje
a nezrovnalosti nahlásili ekonómovi klubu v záujme ich odstránenia.
Stav členskej základni ku dňu uzávierky spravodaj t.j. k 3.3.2006
je 885 členov. Členovia, ktorí napriek dvojnásobnej výzve k úhrade
členského na rok 2006 si nezaplatili členské (59 členov) nie sú v tomto zozname uverejnení. Sú uverejnení vo výkaze vyškrtnutých členov.
V prípade pokračujúceho záujmu o členstvo sú povinní zaslať novú
prihlášku a uhradiť zápisné a členské.
Členský zoznam uvádza postupne členské číslo, priezvisko a meno,
adresu a posledný rok úhrady členského.
BRATISLAVSKÝ KRAJ
Okres Bratislava
473 Benčič Tibor
Gercenova 9
851 01 Bratislava 5
Márie Curie-Sklodow. 39 851 04 Bratislava 5
141 Boháč Ctibor Ing.
985 Bojnáková Katarína Ing. L. Dérera 8
831 01 Bratislava
57 Bródy Marcel
Milana Marečka 18 841 08 Bratislava 49
574 Fatyka Peter
Wolkerova 5
851 01 Bratislava 5
446 Hellinger Ľubomír
Kríková 14
821 07 Bratislava 214
360 Jančok Tibor Ing.
Bebravská 18
821 07 Bratislava 214
240 Janko Jaroslav
Budatínska 21
851 06 Bratislava 5
1304Košecký Ladislav Ing. Novosvetská 11
811 06 Bratislava 1
187 Krasňanský Peter
Na Kopci 30
821 02 Bratislava 1
1067Lihocký Peter st.
Lietavská 15
851 06 Bratislava 5
239 Močková Viera
Velehradská 32
821 08 Bratislava 2
935 Nováková Ivanka MVDr.,CScStarohradská 8
851 05 Bratislava
288 Petržilka Karol
Holíčska 34
851 05 Bratislava 5
295 Sitár Marian
Sadmelijska 3
831 06 Bratislava 35
735 Sloboda Štefan ml.
Alstrova 226
831 06 Bratislava 35
1044Šiška Vladimír
Rozvodná 1
831 01 Bratislava 37
178 Štefík Štefan Ing.
Štefana Králika 27 841 08 Bratislava 49
849 Takáč Igor
Rolnická 272
831 07 Bratislava
Okres Malacky
2006
2008
2008
2006
2006
2007
2006
2008
2010
2006
2006
2006
2006
2008
2007
2006
2010
2008
2007
475 Brázdovič Ivan
282 Hromý Pavol
654 Kopiar Miroslav
889 Luknár Albín
2008
2006
2010
2100
130
Kolvarska 9
Cintorínska 226
Mierová 911
Školská 29
900
900
908
900
31 Stupava
32 Borinka 72 Závod
65 Záhorská Ves
430 Pír Vladimír
900 67 Láb 227
2007
324 Sabo Emil
Rohožník 383 / 1
906 38 Rohožník na Záhorí 2006
770 Ševčík Ján
Nová ulica č. 20
900 66 Vysoká při Morave 2007
416 Šíra Peter
900 52 Kuchyňa 352
2006
732 Šíra Ladislav Ing.
Staničná 302/6
906 38 Rohožník na Záhorí 2010
220 Tardík Gustáv
906 37 Sološnica 277
2008
24 Virgovič Maroš Ing.
Rakárenská 23
901 01 Malacky
2007
45 Vojenské lesy a majetkyŠP - odštepný závod 901 01 Malacky
2006
Okres Pezinok 792 Barkáč Mário Ing.
Novomeského 8
902 01 Pezinok 246 Bílik František
Podhorská 18
900 01 Modra
273 Burdan Daniel Ing.
Svätoplukova 22
902 01 Pezinok
1268Cíferský Emil
Fándlyho 7/52
900 89 Častá
1045Gregorovič Anton Ing. Jiráskova 6
902 01 Pezinok
386 Holčík Dezider
Slnečné údolie 1
902 01 Pezinok
634 Horváth Štefan MUDr. dr. Koutra 2
900 21 Svätý Jur
471 Hrachovský Juraj
Drobišova 29
902 01 Pezinok
942 Hrdlička Peter
Hlavná 120/30
900 89 Častá
677 Jurášek Eugen Ing.
Cerovská 5
900 81 Šenkvice
59 Korič Marian
Podhájska 189
900 86 Budmerice
537 Kozubová Ľubica PhDr. Tehelná 1
902 01 Pezinok
889 Kubica Marián
Bratislavská 75
902 01 Pezinok
348 OLZ Smolenice
Lesná správa Píla
900 89 Častá
550 Pajer Kamil Ing.
Hviezdoslavova 29 900 21 Svätý Jur
95 Pajger Štefan
Podhajská 214
900 86 Budmerice 615 Piecka Juraj Ing.
Doľany 81
900 88 Doľany pri Častej
879 Reingráber Anton
Sládkovičova 22
902 01 Pezinok
177 Repiský Rudolf
Harmónia 3199
900 01 Modra
32 Rybár Miroslav
Banícka 33
902 01 Pezinok
413 Slivka Dušan
Novomeského 32
902 01 Pezinok
250 Solga Ľudovít
Moyzesova 42
902 01 Pezinok
916 Šesták Juraj Ing.
Jesenského 14
902 01 Pezinok
100 Tlačík Jozef
Národná 203
900 01 Modra
875 Tuma Jozef Ing.
Vinohradnícka 414 900 23 Viničné
Malokarpatská 843/38 900 21 Svätý Jur
525 Vrabček Marek
118 Zváč Štefan
Nová Pezinská 31 900 21 Svätý Jur
TRNAVSKÝ KRAJ
Okres Trnava
2007
2100
2007
2008
2010
2007
2006
2009
2007
2006
2008
2008
2006
2008
2007
2008
2010
2007
2006
2010
2007
2100
2009
2007
2007
2006
2006
635 Bílik Miloš Ing.
808 Černý Pavel
832 Daniš Ivan Ing.
408 Kolník Stanislav
2012
2006
2006
2008
919
919
919
919
05 Trstín 393
08 Boleráz
08 Boleráz 486
05 Trstín 1
131
Okres Dunajská Streda
468 Javorka Juraj
Pomlejska 14
931 01 Šamorín
2006
844 Vajas Alexander
Veľká Lúč 130
930 03 Kráľovičove Kračany2007
Okres Piešťany
786 Majerik Štefan Ing.
338 Svátek Jozef
381 Šebo Jozef
Krajinská 4
Letná 64
Banka-Poľná 11
921 01 Piešťany
921 01 Piešťany
921 01 Piešťany
2006
2015
2010
Okres Senica
336 Galčík Norbert Ing.
Pláňovská 92
908 71 Moravský Svätý Ján2006
169 Pavlík Daniel Bc.
Brezie 539
906 32 Jablonica
2010
451 Popovič Michal
Plavecký Peter 161 906 35 Plavecký Mikuláš 2006
871 Vittek Igor
Hlavná 36
906 35 Plavecký Peter
2007
926 Zavadil Ľubomír Mgr. Hurbanova 770
906 32 Jablonica
2007
Okres Skalica
323 Emrich Vladimír
908 64 Chropov 142
TRENČIANSKY KRAJ
Okres Trenčín
2008
427 Cagalinec Anton Ing.
913 36 Selec 326
243 Cigánik Pavol Ing.
S. Chalúpku 7
911 01 Trenčín
741 Čajková Mária
Ľuborčianska 33
914 41 Nemšová
819 Černý Milan
Mníchová Lehota 3 913 21 Trenčianska Turná
708 Ďuďák Miroslav
M.Bella 24
911 08 Trenčín
73 Ďuriš Peter
Na Dolinách 4
911 05 Trenčín
526 Ellinger Pavol Ing.
Magina 20
911 01 Trenčín
691 Furdík Boris Ing.
Švermova 32
911 01 Trenčín
809 Holúbek Juraj
913 38 Soblahov 152
609 Hoššová Zuzana 913 25 Bobot 175
107 Jančovič Lukáš
Lesnícka 84/7
914 42 Horné Srnie 906 Klačko Ľubomír Ing.
Horný Šianec 15
911 01 Trenčín
938 Kodaj Vladimír
913 26 Motešice 208
1454Macura Štefan
913 38 Soblahov 42
949 Masteš Marek
913 32 Dolná Súča 223
422 Rapaič Rajmund
Legionárska 45
911 01 Trenčín
872 Rea Ladislav
Vlárska 12
914 41 Nemšová
264 Ryger Ľubomír
Borovského 3
914 41 Nemšová
Okres Bánovce nad Bebravou
2007
2006
2007
2006
2007
2006
2006
2006
2007
2006
2006
2007
2007
2006
2007
2007
2008
2006
578 Horňáček Ivan Ing.
Mlynská 8
957
120 Pavlovčík Igor
Horné Ozorovce 128 957
487 Predanocy Rudolf Ing. Dežerice 24
957
469 Svrček Rudolf Ing.
Čierna Lehota 153 956
842 Vedej Peter
956
132
01 Bánovce nad Bebravou2007
03 Bánovce nad Bebravou2007
03 Bánovce nad Bebravou2007
53 Slatina nad Bebravou 2009
53 Slatina nad Bebravou 162 2007
Okres Ilava
1084Beňo Jozef
Moyzesova 296
018
294 Čerepan Marián
018
2 Hudcovský Jaroslav
018
Nad Zábrehom 460/13018
479 Králik Anton
911 Králik Miroslav Ing.
Nad Zábrehom 460/13018
923 Múdry Anton
018
Vršatecké Podhradie 63 018
847 Pagáč Dušan
945 Pagáč Peter
Vršatecké Podhradie 63 018
1111 PZ Borokové
PO BOX 14
019
607 Puček Róbert
018
600 SBS ZVS s.r.o.
Ľ. Štúra 1
018
768 Sedlák Juraj
C1 41/107-96
018
702 Sirotný Marek
Dlhé nivy 133
019
624 Sirotný Pavol
Dlhé nivy 133
019
Okres Myjava
53 Bolešov 2006
52 Pruské 541
2006
54 Slávnica 99
2008
41 Dubnica nad Váhom 2007
41 Dubnica nad Váhom 2007
32 Zliechov 1
2009
52 Pruské
2007
52 Pruské
2007
01 Ilava
2006
35 Horná Poruba 353 2006
41 Dubnica nad Váhom 2006
41 Dubnica nad Váhom 2007
01 Ilava - Klobušice 2008
01 Ilava - Klobušice 2008
717 Gabriž Štefan
Dolné lúky 363/11 906 13 Brezová pod Bradlom2006
Okres Nové Mesto nad Váhom
154 Kolník Miroslav
916 15 Hrachovište 271
328 Struhárik Martin
Modrovka 78
916 35 Modrová
Okres Partizánske
2010
2007
782 Kopecký Dušan Ing.
Cintorínska 1651/3 A 958 03 Partizánske
Okres Považská Bystrica
2007
190 Harvánek Ľubomír Ing. Šoltesovej 1657
924 Chodúr Miroslav
788 Kabzan Jozef
Trstie 91
478 Kardoš Anton
642 Kardoš Miroslav
897 Mikloš Pavol
Šebešťanová 136
414 Odštepný lesný závod Orlové 278
952 Ondrejka Ľubomír
951 Roman Miroslav
Bodiná 152
618 Špánik Július
888 Učeň Miroslav
017
018
018
018
018
017
017
018
018
018
020
01 Považská Bystrica 2010
17 Jasenica 326
2006
22 Pružina
2006
16 Domaniža 151
2016
16 Domaniža 239
2007
04 Považská Bystrica 2007
01 Považská Bystrica 1 2006
16 Domaniža 245
2007
15 Prečín
2006
16 Domaniža 252
2006
54 Lysá pod Makytou 2832007
Okres Prievidza
993 Bačík Ján ml.
972
973 Bullo Jozef
Dolný koniec 362/18 972
816 Čmelo Andrej
Štúrová 640 972
497 Erney Anton
Hviezdoslavova 44 972
795 Haviar Richard
Poluvsie 119
972
14 Tužina 439
46 Čereňany
12 Nedožery-Brezany
51 Handlová
16 Pravenec
2006
2010
2006
2006
2007
133
226 Kollár Anton Ing.
Jarmočná 786
972
303 Košík Silvester
Záhumenská 126/18 972
666 Kováč Pavel
972
1222Krpala Ján Ing.
Májová 3
971
593 Liener Juraj
Cígeľ 284
971
317 Lukáč Anton
Gagrinova 114/3
972
939 Majer Jaroslav Ing.
J.Červeňa 14
971
445 Masný Bohuš
Ml. Budovateľov 215 972
1054Matiaško Jozef
Malá Čausa 120
971
969 Matiaško Miroslav
Nad Terasami 10/3 971
356 Mazan Jaroslav
Hlavná 545
972
85 Plachý František
I.Krasku 27/13
972
833 Poliak Roman
Školská 25
972
65 Poľovnícke združenie
972
800 Sobota Viliam
Nevidzany 91
972
597 Svitok Ján
Cígeľ 289
971
539 Svitok Šimon
Cígeľ 289
971
201 Šoka Vladimír
Záhumenská 152/70 972
369 Važan Tibor
Poľná 74
971
455 Volf Július
Radobica 112
972
Okres Púchov
47 Oslany
23 Dolné Vestenice
27 Liešťany 266
01 Prievidza
01 Prievidza
13 Nitrianske Pravno
01 Prievidza
26 Nitrianske Rudno
01 Prievidza
05 Prievidza
26 Nitrianske Rudno
71 Nováky
51 Handlová
13 Nitrianske Pravno
27 Liešťany
01 Prievidza
01 Prievidza
23 Dolné Vestenice
01 Prievidza
48 Horná Ves
2007
2007
2008
2008
2006
2008
2006
2006
2007
2009
2006
2006
2009
2006
2007
2006
2006
2008
2015
2008
706 Bielik Jozef
Komenského 1108/18018
823 Ďurkech Ľuboš MUDr. Pod Lachovcom 1727/55 020
5 Fedorová Zuzana
Kukučinova 359
020
1203Gábor Jozef
020
156 Huževka Milan
Zariečie 177
020
nám. Slobody 1405/20020
631 Malovec Jozef
358 Mikas Radovan Ing.
Okružná 1426/40
020
48 Prekop Tibor Ing.
Dolné Kočkovce 341 020
839 Surový Róbert
Podhorie 1497
018
700 Veteška Viliam JUDr. Potôčky 1705
020
760 Taraba Vladimír Ing.Dr. Sadova 613 / 31
020
NITRIANSKÝ KRAJ
Okres Nitra
61 Beluša
01 Púchov
01 Púchov
72 Mojtín 247
52 Mestečko
01 Púchov
01 Púchov
01 Púchov
61 Beluša
01 Púchov
01 Púchov
2006
2006
2007
2007
2010
2006
2006
2008
2006
2012
2007
536 Benč Ján
372 Berkeš Ján
259 Naňo Vladimír
260 Veselský Erich
1452Veselský Roman Ing.
01 Nitra
73 Jelenec 01 Nitra
01 Nitra
01 Nitra
2100
2006
2100
2100
2009
Školská 6
Hlavná 77
Wilsonova 166
Martinska dolina 1
Hlboká 67
949
951
949
949
949
Okres Komárno
946 55 Pribeta
948 AGROCONTRACT a.s. Mikuláš 631
570 Orosz Eugen Ing.
946 37 Moča 97
134
2007
2006
Okres Levice
256 Bazsó Ladislav
935
159 Dukát Stanislav
Gaštanova 28
934
703 Gabrš Ján
Bohunice 8
935
486 Husárik Peter
Hrkovce 161
936
474 Kmeťo Ľubomír
Hlavná 125
935
867 Lendel Július
935
855 Pavlo Miroslav
Gondovo 304
935
682 Rocskai Ján
Lontov 240
935
254 Slúka Daniel Ing.
935
505 Steinemann Roman Ing. Mochovská 28
934
806 Steinemannová Petra MVDr. Mochovská 28
934
280 Velebný Gabriel
935
Okres Nové Zámky
81 Horné Túrovce 1262100
01 Levice
2011
05 Pukanec
2007
01 Šahy
2006
23 Rybník nad Hronom 2006
03 Bátovce 354
2007
25 Nová Dedina pri L. 2006
75 Ipeľský Sokolec
2006
03 Bátovce 407
2100
01 Levice
2008
01 Levice
2008
82 Plášťovce 403
2006
794 Bencze Ján
Sitnianska 3
940
962 Karaffa Peter Ing.
Šurianska cesta 20 940
580 Kotun Ladislav Ing.
Bartóková 10
943
970 Lévardy Ladislav Ing. Vajanského 47
940
151 Szabó Juraj
943
Šaľa
53 Nové Zámky
66 Nové Zámky
01 Štúrovo
79 Nové Zámky
61 Salka 331
2006
2010
2006
2006
2008
950 Szarka Igor
Hlavná 1
925 81 Diakovce
Okres Topoľčany
2010
557 Bandura Andrej MUDr. Brezová 2048
955
129 Čaradský Tibor MUDr. Alexyho 2688
955
439 Černo Ján
Štefánikova 343
956
278 Macho Anton
956
354 Pástor Pavel Nemečkovská cesta 2956
892 Piták Ján
Nitrianska 239/1
956
1191Schlosserová Renáta
Streďanská 2731/36 955
633 Šimko Anton
Štúrová 21/521
956
01 Topoľčany
01 Topoľčany
15 Kovarce
01 Bojná 239
22 Prašice 05 Radošiná
01 Topoľčany
17 Solčany
2007
2007
2006
2100
2008
2007
2006
2007
91 Hosťovce 244
71 Sľažany
93 Topoľčianky
93 Topoľčianky
77 Ladice
93 Topoľčianky
71 Sľažany
03 Zlaté Moravce 3
95 Obyce
2007
2007
2006
2006
2006
2007
2008
2008
2008
Okres Zlaté Moravce
434 Arpáš Miloš
941
912 Eliaš Štefan
Velčice 66
951
918 Laktiš Jozef
Cintorínska 50
951
Machulince-Obycká 22 951
622 Ležák Jaroslav
340 Pintér Vojtech
Kostoľany pod Tr. 79 951
1568Rajčan Miloslav Ing.
Hlavná 287
951
956 Rajtar Miloš
Do dediny 299
951
661 Šabo Jozef
Opatovecká 428
953
779 Šútor Ján
Drienová 414
951
135
Okres Žilina
ŽILINSKÝ KRAJ
885 Cigánik Jaroslav
Doliny 428
013
653 Ďuríček Dušan
013
383 Fraštia Marián
Stránske 96
013
657 Holúbek Ladislav
A.F.Kollára 194
013
265 Hroš Stanislav
013
739 Chrúst Peter Ing.
Svederník 192
013
903 Chupek Zdeno Ing.
Čičmany 199
013
664 Jakuš Peter Gemerská 3
010
517 Joštiakova Eva
Nanterská 17/74
010
1168Martoník Ján
013
932 Mažgut Jaroslav
SNP 130
013
49 Mažgut Juraj
SNP 131
013
470 Mikula Miroslav Ing. Fačkov 103
013
520 Mucha Milan
Krasňany SNP 2
013
196 Nemčik Peter Ing. Csc. Ipeľská 22
010
749 Pavlíček Pavol
Stodolova 8
010
682 Piala Tomáš
Nádražná 286/15
015
421 Porubčanský Branislav Štefanova 532
013
940 Repáň Ján
Kollára 192/54
013
870 Rybárik Miroslav
013
1367Staňo Milan
Vyšné Kamence 931 013
564 Špánik Jaroslav Ing.
Moyzesova 844 / 43 015
319 Špirka Václav
Horná Tižiná 114
013
727 Turský Milan
Konská 299
013
730 Valkovič Tomáš
Ladiverova 7
010
933 Vallo Ján
013
14 Vallo Viktor
013
Okres Bytča
25 Stráňany
2009
03 Varín 806
2007
13 Rajecké Teplice 2006
06 Terchová
2006
12 Turie 354
2008
32 Dlhé Pole
2010
15 Rajecká Lesná
2006
08 Žilina
2006
08 Žilina 8
2010
03 Varín 301
2006
05 Belá
2006
05 Belá
2007
15 Rajecká Lesná
2008
03 Varín
2007
01 Žilina
2006
15 Žilina
2007
01 Rajec
2006
06 Terchová
2010
06 Terchová 2007
15 Rajecká Lesná 210 2006
06 Terchová
2006
01 Rájec
2007
06 Terchová
2006
13 Rajecké Teplice 2009
01 Žilina
2006
06 Terchová 352
2006
06 Terchová 93
2006
920 Cecho Miroslav
Gaštanová 1019/8 014
813 Gablík Peter
013
64 Hrtánek Jozef
013
1495Hulin Štefan
Lesovňa 303
013
544 Staríček Ondrej
Jablonové 197
013
Okres Čadca
01 Bytča
55 Štiavnik 1307
54 Kolárovice 175
53 Petrovice
52 Súľov
883 Blahovec Peter
25 Budoš Miroslav 766 Ďurica Miloš
167 Kováč Peter
Lány 764
884 Kubulek Milan
865 Marejka Slavo Ing.
Vyšný Koniec 280
982 Poľovnícky spolok
Kysučné
01 Oščadnica 1465 2006
03 Zborov nad B. 7082008
04 Stará Bystrica 398 2007
04 Stará Bystrica 2007
01 Oščadnica 434
2006
54 Turzovka
2006
56 Makov
2008
136
023
023
023
023
023
023
023
2006
2007
2006
2006
2006
533 Riečičiar Michal
023 05 Nová Bystrica 659 2008
785 Riško Dušan
Zákopčie Stred 120 023 11 Zákopčie
2006
606 Vakula Ladislav
023 05 Nová Bystrica 896 2006
Okres Dolný Kubín
156Čižnár Jaroslav
1
A. Halašu 15
026 01 Dolný Kubín
2009
349 First Václav MVDr.
SNP 1201/22
026 01 Dolný Kubín
2100
122 Grof Dušan
Kozinská 41
027 05 Zázrivá
2007
546 Hlinický Ferdinand
Okružná 2061/4-49 026 01 Dolný Kubín
2008
614 Choma Juraj
M. R. Štefánika 1821 026 01 Dolný Kubín
2006
1110 Karetka Marian
Sedliacka Dubová 25027 55 Dlhá nad Oravou 2008
925 Kubačka Ivan MUDr. MDŽ 1036/26
026 01 Dolný Kubín
2007
204 Lazorík Ján
Janoškova 1608/45 026 01 Dolný Kubín
2008
327 Líška Michal
027 54 Veličná 168
2008
138 Ľubek František 027 41 Oravský Podzámok 259
2006
44 Melek Marek
Medzibrodie n/O. 74 026 01 Dolný Kubín
2008
310 Mendel Jaroslav
027 21 Žaškov 288
2006
71 Mikulaj Štefan 027 41 Oravský Podzámok 136/13 2006
679 Pazdera Pavol
Havrania 46
027 05 Zázrivá
2007
1458Slamka Róbert JUDr.
Hviezdoslavova 121 027 01 Vyšný Kubín
2010
652 Staš Milan
Chlebnice 274
027 55 Dlhá nad Oravou 2006
Matúškova 1639-12 /31 026 01 Dolný Kubín
2007
515 Zajacová Anna
Okres Kysucké Nové Mesto
101 Jančiga Milan JUDr.
Jesenského 1234
024
910 Laš Pavol Ing.
Sládkovičova 1206/78 024
511 Obrk Milan
Lodno 82
023
991 Pitel Ľubomír
Lopúšne Pažite 59 023
373 Pochyba Ľudovít
023
465 Púčala Milan
023
Okres Liptovský Mikuláš
04 Kysucké Nové Mesto 2010
04 Kysucké Nové Mesto 2007
34 Kysucký Lieskovec 2008
36 Radoľa
2007
31 Rudina 117
2007
41 Nesluša 839
2006
595 Antoška Miroslav Ing.
276 Batiz Ján
Gaštanova 11/3
40 Blcháč Ján Ing. CSc.
Žiarska 604/6
128 Bračok Štefan MUDr. Bobrovecká dolina 931
124 Capko Ján
Liptovská Porúbka 424
776 Čendula Miroslav
74 Čendula Jozef
725 Červeň Miroslav
Malé Borové 61
971 Droppa Miloslav
341 Duriš Miroslav JUDr. Zádvorie 189/57
26 Francus Kristian
Tehliarska 16
852 Frič Ľubomír
176 Gašinec Ivan Ing. CSc Krmeš 155
643 Gašinec Štefan
05 Smrečany 258
2006
04 Liptovský Mikuláš 2006
04 Liptovský Mikuláš 2006
21 Bobrovec
2006
01 Liptovský Hrádok 2007
24 Kvačany 230
2007
14 Ľubeľa 406
2007
32 Zuberec
2007
02 Závažná Poruba 324 2007
01 Liptovský Mikuláš 2007
05 Liptovský Mikuláš 2007
15 Partizánska Ľupča 645 2006
13 Liptovské Vlachy 2006
15 Partizanska Ľupča 177 2008
032
031
031
032
033
032
032
027
032
031
031
032
032
032
137
476 Gerek Dušan
Liptovská Porúbka 195033 01 Liptovský Hrádok 2010
967 Halahija Juraj
032 32 Východná 381
2008
1461Hapčo Jozef
032 03 Liptovský Ján 228 2007
493 Hegeduš Vladimír ml.
032 15 Partizánska Ľupča 307 2006
1092Hegeduš Vladimír st.
032 15 Partzánska Ľupča 216 2006
165 Hladký Igor
Nová 363
032 02 Závažná Poruba 2006
407 Hladký Vladimír
Lesná 497
032 02 Závažná Poruba 2008
481 Hriadel Pavol
Čsl.brigády 1879/17 031 01 Liptovský Mikuláš 2008
726 Hronček Imrich JUDr. Podtureň 105
033 01 Liptovský Hrádok 2008
500 Hubka Peter Ing.
Žiar 4
032 05 Smrečany 2008
828 Húsenica Milan Ing.
032 42 Pribilina 228
2008
31 Janigloš Otto Ing.
Čierny Váh 16
032 33 Kráľová Lehota
2006
789 Kakalejčík Radim
kpt.Nálepku 517/5 033 01 Liptovský Hrádok 2008
352 Kollár Marek
Svarín 14
032 33 Kráľová Lehota
2008
248 Krajči Milan
M.Rázusa 434
033 01 Liptovský Hrádok 2006
761 Kuzma Rudolf
032 02 Závažná Poruba 471 2008
975 Lehotský Jozef
Prekážka 724/51
033 01 Liptovský Hrádok 2006
805 Lehotský Tibor Dr.
Mincova 20
031 05 Liptovský Mikuláš 2014
1484Lehotský Viliam
032 33 Kráľová Lehota 1132007
671 Majko Pavol Ing.
Nábrežie 4. apríla 1837/8031 01 Liptovský Mikuláš 2006
87 Mravčák Milan
Matúškova 557/4
033 01 Liptovský Hrádok 2008
663 Nemec Peter 032 12 Dúbrava pri Lipt. Mikuláši 318 2006
258 Niňaj Dušan
Morušova 523/4
031 04 Liptovský Mikuláš 2007
368 Odštepný lesný závod J.Martinku 230
033 01 Liptovský Hrádok 2007
477 Ondrejka Jozef Ing. 032 15 Partizánska Ľupča 479
2007
688 Pastucha Vladimír
032 31 Hybe 289
2006
3 Pitoňák Ľudovít Ing.
032 33 Kráľová Lehota 2522008
286 Pivko Pavel
032 31 Hybe 655
2006
687 Poľovnícke združenie SINÁ so sídlom v Lazisku 032 11 Svätý Kríž 161
2007
425 Racký Anton Ing.
Hviezdoslavova 148 033 01 Liptovský Hrádok 2008
245 Rusek Jozef Ing.
Prekážka 726/21
033 01 Liptovský Hrádok 2010
139 Smitek Dušan 032 15 Partizánska Ľupča 551
2006
697 Staroň Jozef
Pavčina Lehota 29 031 01 Liptovský Mikuláš 2006
737 Strcuľa Zoltán
Osadná 49/1
031 01 Liptovský Mikuláš 2007
836 Strnad Juraj
Liptovský Peter 7
033 01 Liptovský Hrádok 2010
395 Surma Ján
032 05 Smrečany 111
2100
406 Švanda Bohumír
Nižná Boca 90
032 34 Malužiná 2008
848 Urbanovič Miroslav 032 12 Dúbrava pri Lipt.Mikuláši 487 2006
604 Urbárske pozemkové spoločenstvo
032 31 Hybe 519
2006
98 Vrbenský Ján Ing.
Liptovské Kľačany 126 032 14 Ľubeľa 2006
680 Zemko Ladislav
Veterná Poruba 93 031 04 Liptovský Mikuláš 2007
Okres Martin
625 Balšianok Miloš
SNP 288/37
038 51 Turčianska Štiavnička 2006
330 Blažek Gustáv
Generála Fraňu 1124/6 038 53 Turany
2006
675 Brodenec Ján
038 03 Sklabina 148
2006
138
30 Čatloš Dušan Ing.
Koceľova 2
036
1489Čierny Jozef
Poľná 1
036
507 Donoval Vladimír
Hollého 80
036
409 Ďurčať Rastislav
A.Hlinku 21
038
705 Húšťa Vladimír
Partizánska 16/145 038
208 Huťka Jozef
Hviezdoslavova 648/3038
270 Kapusta Viliam
Vaňovská 18
038
508 Kováčik Jan
Dulice 314
038
964 Klimas Jozef
038
42 Maček Milan
Trebostovo 84
038
821 Maroš Vladimír
R. Jašíka 336
038
645 Maršala Pavol
Obchodná 101
038
99 Matula Ctibor
Sokolská 10
038
379 Matuľa Milan
038
784 Matuľa Milan ml.
038
429 Michelčík Vojtech 038
144 Milan Jaroslav
Č.A. 890 / 22
038
378 Pakán Miloš
Daňová 41
038
77 Polóny Peter MVDr.
Smetanova 11
036
807 Schumichrast Dušan
Benice 22
038
837 Štefanica Jozef
Hrabinská 36
038
587 Štefka Milan
1. Čsl. brigády 60 038
218 Tvarožný Miroslav Ing. Ratkovo 11
038
271 Tvarožný Jaroslav
Ratkovo 21
038
433 Urban Ján
Fatranská 51
038
404 Valko Ján ml.
Moyzesova 359
038
437 Valko Ján st.
Moyzesova 89
038
959 Vrábel Peter
Socovce 75
038
453 Záborský Ján
Hečkova 3
036
Okres Námestovo
01 Martin
2006
01 Martin
2100
01 Martin
2007
61 Vrútky
2007
52 Sučany-Podhradie 2006
53 Turany
2008
53 Turany
2008
11 Belá 2007
04 Bystrička 434
2008
41 Košťany nad Turcom 2007
43 Kláštor pod Znievom 2007
61 Vrútky - Lipovec 2006
52 Sučany
2008
04 Bystrička 154
2006
04 Bystrička 154
2006
15 Blatnic 196
2100
53 Turany
2008
42 Príbovce
2100
08 Martin
2006
42 Príbovce
2007
52 Sučany
2007
61 Vrútky
2013
54 Krpeľany
2006
54 Krpeľany
2008
52 Sučany 2006
43 Kláštor pod Znievom 2009
43 Kláštor pod Znievom 2009
43 Kláštor pod Znievom 2008
01 Martin
2100
131 Brňák Ján
148 Brodec Štefan
981 Dravecký Ján
SNP 582/11
137 Florek Karol
501 Florek Vladimír
113 Gešvandtner Tibor
619 Halaštík Štefan ml.
972 Jadroň Kamil
Štefánikova 238/68
694 Kanderka Dušan Ing. Hamuliakova 139/17
752 Kudiak František
612 Ľubek Milan Ing.
1245Ľubek Milan Mgr.
724 Ratica Ján Ing.
Hlavná 1104
114 Straka Ján
Oravice 156
745 Šelian Alexander
Hviezdoslavova 31
235 Traj Rudolf Ing.
351 Vrábeľ Ján
54 Krušetnica 2
2007
55 Novoť 169
2008
01 Námestovo
2007
56 Zakamenné 715 2006
56 Zakamenné 754 2009
63 Mútné 636
2006
52 Hruštín 180
2006
01 Námestovo
2008
01 Námestovo
2006
47 Oravská Polhora 848 2006
52 Hruštín 178
2008
52 Hruštín 178
2008
44 Rabča
2007
56 Zakamenné
2006
01 Námestovo
2007
56 Zakamenné 165 2006
57 Oravská Lesná 2772100
029
029
029
029
029
029
029
029
029
029
029
029
029
029
029
029
029
139
Okres Ružomberok
480 Andrejčák Milan MVDr. 034 84 Liptovské Sliače 826
2006
905 Andrejčák Andrej 034 84 Liptovské Sliače 826
2006
518 Bartoš Peter ml.
034 92 Stankovany 27
2008
174 Bruncko Dušan Ing.
Plavisko 127
034 01 Ružomberok
2010
851 Gerec Miroslav
Hubová 266
034 91 Ľubochňa
2007
36 Grellneth Peter Ing. ml.
034 91 Ľubochňa 189
2006
376 Grellneth Peter Ing. st.
034 91 Ľubochňa 189
2009
325 Halák Martin
Lepenkáreň 10
034 03 Ružomberok
2008
312 Homola František
Lúčky-kúpele 541
034 82 Lúčky pri Ružomberku 2008
560 Jánošík Martin Ing.
034 73 Liptovská Osada 206 2008
104 Javorka Peter
034 93 Hubová 339
2007
542 Jozefko Metód Ing.
034 73 Liptovská Osada 431 2100
15 Jurčina Alojz
Cesta na Vlkolinec 904/12034 01 Ružomberok
2008
755 Kán Peter
034 91 Ľubochňa 264
2007
342 Lajčiak Miloslav Ing. Nad Páračkou 1030 034 95 Likavka
2006
287 Lazík Stanislav
034 74 Liptovské Revúce 97 2006
237 Lupták Dušan
Bystrická cesta 118 034 01 Ružomberok
2006
529 Mráz Igor Ing.
Štiavnička 124
034 01 Ružomberok
2008
1344Podhorec Ivan Ing.
Liptovská Štiavnica 135 034 01 Ružomberok
2009
834 Pochyba Marián
Mlynská 1
034 05 Ružomberok
2006
496 Randus Jozef Ing.
034 75 Korytnica 668
2006
302 Slašťan Michal Ing.
Plavisko 118
034 01 Ružomberok
2010
778 Slašťan Pavol
Pod Hradom 283
034 95 Likavka
2006
692 Šimún Metód Ing.
Americká 198
034 82 Lúčky-kúpele
2006
37 Vrlík František
034 91 Ľubochňa 271
2008
Okres Turčianske Teplice
858 Baranček Miroslav
Izidora Žiaka 13
039
299 Čamaj Jaroslav Ing.
Hájska 548/6
039
818 Dírer Milan
Kuzmányho 281/74 039
435 Frívaldský Viliam
Ondrašová 18
038
568 Karabel Peter ml.
Mládeže 340
038
567 Karabel Peter st.
Mládeže 340
038
432 Kubík Miroslav
Kalamenova 30
038
38 Kuka Peter
Kuzmányho 18
039
428 Lacko Tibor Ing.
038
947 Lichner Milan
038
814 Modrovič Bohuš
038
39 Neuschl Ervín
038
986 Neuschlová Mária
038
584 Retlich Ján
Budiš 22
038
1386Staňo Vladimír
Abrámova 10
038
431 Šimo Juraj Ing.
J. Kollára 290
038
651 Štanceľ Vladimír
Cintorínska 663/1
039
140
01 Turčiansky Michal 2008
01 Turčianske Teplice 2006
01 Turčianske Teplice 2006
22 Slovenské Pravno 2100
21 Mošovce 2010
21 Mošovce 2010
22 Slovenske Pravno 2007
01 Turčianske Teplice 2006
48 Turček 166
2100
21 Mošovce 827
2009
23 Dubové 93
2008
48 Turček 174
2008
48 Turček 174
2011
23 Dubové
2008
22 Slovenské Pravno 2007
21 Mošovce
2006
01 Turčianske Teplice 2008
Okres Tvrdošín
690 Čelko Vít Ing.
Čimhová 152
027
54 Gallo Dušan
Odbojárov 948/8
028
199 Gazda Bohumír
Vitanová-Oravice 369027
759 Gembala Milan
Lesná 1112/8
028
639 Grúň Jozef
027
10 Hajduk Tibor
Brezovica 148
028
983 Hlina Štefan
Zabiedovo 199
028
665 Klimek Peter
027
Oravské nábrežie 146/14 027
147 Košarišťan Martin
632 Krupa Anton
Bernoláková 414/48 027
592 Kubica Jozef
027
698 Maťuga Miroslav
Štefanov nad Oravou 161027
893 Matuška Rastislav
Brezovica 258
028
747 Medvecký Jozef
Medvedzie 126/7-2 027
901 Michalec Radoslav
Oravice 368
027
28 Obrtáč Štefan
Roháčska 136
027
232 Prikryl Július Ing.
Ústie nad Priehradou 52028
913 Štubendek Ľubomír
Hlisno 370/8
027
979 Válek Ján
Zabiedovo 32
028
418 Žák František
Nižné brehy 12
027
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ
Okres Banská Bystrica
12 Liesek
01 Trstená
12 Liesek
01 Trstená
42 Podbiel 242
01 Trstená
01 Trstená
32 Zuberec 480
44 Tvrdošín
44 Tvrdošín
13 Suchá Hora 39
44 Tvrdošín
01 Trstená
44 Tvrdošín
12 Liesek
32 Zuberec 01 Trstená
44 Tvrdošín
01 Trstená
32 Zuberec 2010
2006
2010
2006
2008
2006
2008
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2006
2007
2008
2006
2007
2008
2007
16 Bobák Ľubomír Ing
Sadova 11
976
859 Bonta Ján Ing.
Kyncelová 43
974
436 Borlok Matej
Ovocná 17
974
553 Čiampor Peter JUDr.
Hronsek-Zámocká 2 976
182 Daniš Dezider
Banícka 100
974
577 Fašang Ján
Moštenica 129
976
238 Gibala Ján
Kynceľová 68
974
227 Konvičný Zdeno
Ľupčianska 23
976
895 Králik Dušan Ing.
Záhradná 44
976
1153Meliško Ján
Ponícka Lehôtka 105 976
Ondrej nad Hronom 518 976
410 Mikloš Jozef
119 Nôžka Ján Ing.
Kyslinky 613
976
79 Oros Ján MVDr.
Na píle 14 976
70 Ostrolúcky Ján Ing.
Sebedín 24
974
586 Paroš Jozef
Moskovská 12
974
405 Patraš Róbert
Nová 8
976
140 Polóny Pavol
Ponícka cesta 2
976
173 Prandl Peter Ing.
Mlynská 4
976
810 Rakyta Gustáv
Baláže 53 976
1455Rosenberger Jozef
976
589 Seman Maroš
Dolný Harmanec 31 976
853 Vaško Emil Mgr.
Spojová 12
974
13 Slovenská Ľupča 2007
01 Banská Bystrica
2006
01 Banská Bystrica
2008
31 Vlkanová
2006
05 Banská Bystrica
2008
13 Slovenská Ľupča 2007
01 Banská Bystrica
2006
13 Slovenská Ľupča 2006
13 Slovenská Ľupča 2010
33 Poníky
2009
62 Brusno
2006
37 Hrochoť
2008
33 Poniky-Huta
2006
01 Banská Bystrica
2008
04 Banská Bystrica
2008
11 Selce pri B.Bystrici 2007
33 Poniky
2008
13 Slovenská Ľupča 2008
11 Selce pri B.Bystrici 2100
55 Ľubietová 278
2010
03 Harmanec
2006
04 Banská Bystrica
2006
141
Okres Banská Štiavnica
719 Fáber Dalibor
Lesná správa č. 172 969 72 Svätý Anton
656 Gálik Vladimír Ing.
969 72 Svätý Anton 482
701 Šopoň Ivan
Jozefa Horáka 16
969 01 Banská Štiavnica
Okres Brezno
2006
2007
2006
12 Badinka Ján
Budovateľská 502
976
58 Balogh Peter Ing.
976
791 Baran Igor
Uhlisko 387
976
115 Berčík Ľudovít
Závodie 36
976
1431Boroš Milan
Hájenka 90
976
225 Faško Milan Ing.
ČSA 34
977
171 Gábera Jaroslav
Červená Skala 677 976
1274Gašpar Ladislav Ing.
976
835 Horvat Ivan Ing.
Nálepkova 22
977
658 Chalupka Ján
Hviezdoslavova 88 976
306 Chvála Karol Ing.
976
1516Kardhordó Ladislav
štvrť V.Šupku 44/4 976
307 Kovalčík Martin Ing.
976
80 Kubanda Stanislav Ing. Hviezdoslavova 104 976
1 Kuttner Peter
Čierny Potok 568
976
490 Lakanda Peter
kpt. Nálepku 196
976
840 Oberhauser Mirko
Dr. Clementisa 24 977
321 Odštepný lesný závod
976
311 Odštepný lesný závod
976
161 Paučo Jozef
976
628 Petro Šimon
976
504 Poľovnícke združenie Korytárska 976
787 Rafaj Ján
Švermova 42
977
443 Šaling Ján 976
34 Tomkuliak Eduard Ing. Lipová 432/15
976
699 Valentín Ladislav
Pôbišovo 485
976
1385Vojtko Emil
Červená Skala 676 976
458 Vráb Ján
Ráztoka 51
976
Okres Detva
46 Valaská
2006
64 Beňuš 426
2007
75 Jasenie 2007
52 Čierny Balog
2007
65 Bacúch
2006
01 Brezno
2007
71 Šumiac
2007
64 Beňuš 313
2006
01 Brezno
2007
67 Závadka nad Hronom2006
64 Beňuš 501
2008
81 Podbrezová
2015
64 Beňuš 308
2009
67 Závadka nad Hronom2006
53 Lom nad Rimavicou2006
69 Pohorelá 2006
01 Brezno
2007
52 Čierny Balog
2006
64 Beňuš
2007
75 Jasenie 137
2007
71 Šumiac 54
2008
52 Čierny Balog
2006
01 Brezno
2007
51 Horná Lehota 76 2008
52 Čierny Balog
2010
64 Beňuš 2010
71 Šumiac 2006
97 Nemecká nad Hronom 2006
710 Hazucha Ján
985
683 Indro František Ing.
Cintorínska 1359/4 962
467 Krahulec Róbert
Horná 1662
962
442 Mlynarčík Ján
Obrancov mieru 19 962
736 Schrek Július
Nový Svet 14
985
Okres Krupina
45 Látky 128
05 Hriňová
05 Hriňová
12 Detva
45 Látky
2007
2010
2006
2006
2006
962 44 Litava 122
963 01 Krupina
2006
2006
380 Kollárik Jozef
630 Vician Peter
Školská 825/3
142
Okres Lučenec
681 Albert Alexander
Muľka 29
985
753 Dobšinský Ján Ing.
Podjavorinskej 20
984
958 Dolejš Igor Ing.
Nový Sad 48
985
96 Lauro Vojtech MUDr. Moyzesova 717
985
399 Podolinský Vladimír Ing.Puškinova 49
984
Okres Poltár
31 Rapovce
01 Lučenec
41 Šávoľ
52 Divín
01 Lučenec
2006
2006
2009
2006
2008
937 Balkovský Martin
985
637 Gavalec Pavel
Sklárska P/28
987
765 Janšto Juraj
985
9 Micháľ Pavel
Pionierska 586/20
987
Okres Revúca
02 Breznička 288
01 Poltár
26 Malinec 429
01 Poltár
2008
2006
2007
2008
94 Bábeľa Cyril Ing.
049
1117 Frandel František
049
772 Gazda Štefan
Družstevná 9
982
729 Gdovin Branislav
049
543 Hirko Milan
982
659 Hlinka Vladimír Ing. 049
740 Kovács Štefan
Držkovce 156
982
1410Melicher Ondrej
Chválová 44
982
669 Michňa Jozef
Šivetice 81
049
655 Novák Stanislav Ing.
ul. 9. Mája 685
049
491 Repák Jaroslav
Reussová 716/12
050
209 Siman Ján
049
575 Štafura Andrej MVDr. Litovelská 3
050
Okres Rimavská Sobota
01 Muráň 272
01 Muráň 256
01 Tornaľa
18 Lubeník 82
65 Ratková 224
01 Muráň 271
62 Gemerská Ves
63 Skerešovo
14 Licince
16 Jelšava
01 Revúca
62 Kameňany 124
01 Revúca
2008
2008
2007
2007
2006
2008
2006
2007
2007
2008
2006
2006
2006
893 Agócs Imrich
Bakta 60
979
Gemerské Dechtáre 157980
521 Borbáš Ladislav
696 Fekete Miroslav
Sobotská 4
980
162 Kovács Ervín MUDr.
Tulipánová 62
979
954 Kovalčík Vojtech Ing. Okružná 94
979
1434Kubove Ján
Bakulíniho 924
980
127 Poláčik Anton
Pavlov Grúň 1037 980
562 Papp Zoltán Ing.
Kráľ 80
980
512 Tiffinger Kornélia
Veterná 63
979
660 Žabka Ján
1. Mája 517
981
Okres Veľký Krtíš
01 Rimavská Sobota
04 Hostice
02 Jesenské
01 Rimavská Sobota
01 Rimavská Sobota
61 Tisovec
55 Klenovec
45 Štrkovec
01 Rimavská Sobota
01 Hnúšťa
2007
2008
2006
2008
2012
2006
2008
2006
2006
2006
797 Bariak Milan
Poľná 537/41
783 Bariak Miroslav
Poľná 537/41
798 Káder Ľuboš
Veľké Straciny 81
535 Krajč Milan
01 Modrý Kameň
01 Modrý Kameň
01 Veľký Krtíš
04 Dolné Strháre 139
2008
2008
2008
2006
992
992
990
991
143
743 Kvaček Jozef
Lučenecká 67
990
558 Mihálik Jozef
991
460 Raniak Ján
Jarmočná 339/36
992
459 Slúka Miroslav
Hviezdoslavova 29 990
953 Velebný Roland
Kleňany 47
991
850 Vetrák Martin
991
249 Vetrák Miroslav
991
Okres Zvolen
01 Veľký Krtíš
42 Hrušov 122
01 Modrý Kameň
01 Veľký Krtíš
10 Veľká Ves nad Ipľom
24 Dolné Plachtince 13
24 Dolné Plachtince 13
472 Beňo Milan
T. Vansovej 82
962
962
820 Brodniansky Vladimír Ing.Školská 164
540 Frlajs Ondrej
Breziny 45
962
223 Horniak František
Sielnica 300
962
528 Kolenič Ondrej
Hviezdoslavova 26 962
886 Kovalčík Ján Ing.CSc. Gagarinova 107
960
391 Lebocký Tibor Ing.
SNP 372
962
205 Pocklan Milan
Borovinská cesta 664/6962
524 Pomothy Štefan
962
977 Pšida Jozef
Zaježova 187
962
605 Soukup Tomáš
Jarná 7
962
640 Stankovič Miroslav
ul. J.R.Poničana 810/66 962
1320Šalko Ján
Fullova 1967/13
960
984 Veselý Miroslav
J.R.Poničana 822/109 962
Okres Žarnovica
01 Zvolenská Slatina 2006
62 Sása
2006
61 Dobrá Niva
2006
31 Sliač
2007
37 Kováčová pri Zvolene2006
01 Zvolen
2007
33 Budča
2006
01 Zvolenská Slatina 2008
64 Babiná 43
2100
63 Pliešovce
2008
31 Sliač
2006
23 Očová
2007
01 Zvolen
2010
23 Očová
2007
168 Láska Róbert Ing.
Pri chate Kollárová
1075Peták Miroslav 2007
2010
2008
2007
2007
2010
2010
966 77 Ostrý Grúň 72
2007
966 52 Tek. Breznica 525 2006
Okres Žiar nad Hronom
257 Čierny Zdeno
Moyzesova 49
966
538 Fáber Ján MUDr.
Strojárenská 363/9 966
320 Mlynka Ivan
Stará Kremnička 196 965
498 Môcik Vít
Moyzeseva 8/8
965
861 Pribilinec Jozef Mgr.
Moyzesova 75
966
547 Škriep Vojtech
966
494 Toman Vladimír
966
510 Uhliarik Miloš
966
329 Valach Ján
Pod donátom 6/83 965
PREŠOVSKÝ KRAJ
Okres Prešov
22 Lutila
2007
01 Hliník nad Hronom2006
01 Žiar nad Hronom 2007
01 Žiar nad Hronom 2008
62 Lutila
2006
24 Janova Lehota 182 2007
24 Janova Lehota 288 2006
24 Janova Lehota 60 2008
01 Žiar nad Hronom 2006
968 Balčák Anton
452 Bilišňanský Jaroslav
Mudroňova 2
346 Bortňák Milan
Bajkalská 24
350 Dvoriak Jozef
Podhradík 78
01 Malý Šariš 289
01 Prešov
01 Prešov
06 Šarišské Lúky
144
080
080
080
080
2008
2006
2006
2006
531 Gaľa Milan
082
464 Kaňuch Miroslav
Šarišská Poruba 13 082
51 Kováč Miroslav
Lipníky 34
082
715 Mertinko Gabriel
Bretejovce 14
082
402 Mikulová Miroslava
Zlatá Baňa 159
082
519 Pankúch Slavko
082
530 Pavlík Peter
082
290 Pella Ľuboš
082
686 Petrík Miroslav MVDr. K amfiteátru 8
080
965 Piskura Štefan
M.Čulena 34
080
827 Pustý Anton
082
627 Straka Anton
082
339 Štofan Dušan
082
990 Šutko Vladislav
Mirkovce 1
082
629 Výhonský Milan
082
Okres Bardejov
07 Tuhrina 71
2006
12 Kapušany pri Prešove2008
12 Kapušany pri Prešove2006
03 Lemešany 2006
52 Kokošovce
2008
15 Chmeľov 210
2008
37 Široké 628
2006
38 Víťaz 383
2006
01 Prešov
2006
01 Prešov
2006
52 Kokošovce 166
2007
37 Široké 219
2006
42 Bzenov 160
2007
06 Žehňa
2006
53 Petrovany 161
2006
1055Foľta Ľuboš
Richvald 96
085
244 Gajdoš Jaroslav
Vaniškovce 23
086
941 Gurský Matúš
Česká Lípa 10
085
492 Halža Peter
Buclovany 31
086
Kľušovská Zábava 306 086
1249Chapčák Dušan
105 Kantor Rudolf
086
102 Kavuľa Ján
Hutka 12
086
987 Klimek Peter
Mokroluh 20
086
878 Kočár Juraj
Kurov 91
086
20 Lukáč Marek
Pod papierňou E/33 085
216 Maťaš Maroš
Kukurelliho 40
085
931 Mikluš Jozef
Stuľany 191
086
714 Mňahončák Ladislav Ing. Na Stebničku 615/41 086
78 Orenič Ján Ing.
Nábrežná 1
085
285 Simko Pavol
Stebník 131
086
873 Sisol Pavol
Pod papierňou 22 085
181 Štefánsky Jozef Ing.
086
447 Vanta Ján
Richvald 69
085
01 Bardejov
2006
41 Raslavice
2009
01 Bardejov
2008
43 Koprivnica
2007
22 Kľušov 2007
04 Kružlov 136
2006
36 Nižná Polianka 2006
01 Rokytov
2006
04 Kružlov
2006
01 Bardejov
2010
01 Bardejov
2008
43 Koprivnica
2007
33 Zborov
2008
01 Bardejov
2007
33 Zborov
2008
01 Bardejov
2008
36 Nižná Polianka 60 2007
01 Bardejov
2007
Okres Humenné
454 Čerhit Jozef
Starinská 5
066
563 Čopák Blažej
Vyšná Jablonka 52 067
780 Drozd Štefan Ing.
Kochanovce 166
066
195 Firko Marian
Adidovce 18
067
153 Hojdan Marián Ing.
Kamienka 212 067
211 Koromház Milan
Adidovce 55
067
01 Humenné
34 Nižná Jablonka
01 Humenné
32 Vyšný Hrušov
83 Kamenica nad Cir.
32 Vyšný Hrušov
2006
2006
2006
2006
2006
2008
145
Okres Kežmarok
125 Danko Štefan Ing.
059
534 Gallik Ján
Tatranská 85
059
750 Iláš Milan
Komenského 6
060
509 Labuda Ján
Hlavná 201
059
268 Mačor Stanislav Ing.
Tatranská Javorina 50059
484 Patera Peter Ing.
Tatranská 264
059
397 Pisarčík František Ing.
059
387 Semaňák Vladimír
Vlkovce 98
059
499 Šilon Jaroslav
Petržalská 8
060
417 Šoltés Ján
Budovateľská 109
059
961 Špirko František
Športová 62
059
Okres Levoča
06 Červený Kláštor 252006
07 Lendak
2006
01 Kežmarok
2008
92 Huncovce 2006
56 Javorina 2007
52 Veľká Lomnica
2007
02 Slovenská Ves 144 2009
71 Ľubica
2006
01 Kežmarok
2006
71 Ľubica
2008
71 Ľubica
2007
514 Holováč Ján
Olšavica 4
053
488 Holováč Ján
Jablonov 205
053
29 Hricisko Juraj
053
774 Jurský Jaroslav
Nižné Repaše 6
053
1116 Lesňák Michal
Kežmarská cesta 16 054
27 Lipták Martin
Gašpara Haina 42 054
19 Nič Ľudovít
Jablonov 9
053
388 Palenčár Ján
053
1391Papcun Marián MUDr. Gašpara Haina 5
054
960 PRO - POPULO s.r.o.
053
33 Suchý Pavol
053
457 Valent Igor
Vysoká 57
054
Okres Medzilaborce
73 Brutovce 2007
03 Jablonov pri Levoči2008
72 Torysky 10
2006
71 Vyšné Repaše 2008
01 Levoča
2010
01 Levoča
2008
03 Jablonov pri Levoči2008
14 Spišský Štvrtok 1702006
01 Levoča
2007
04 Spišské Podhradie 2006
71 Vyšné Repaše 27 2006
01 Levoča
2006
305 Čuchran Peter
Sukov 46
067 02 Čabiny
552 Kundrát Michal
Gen. Svobodu 131/19068 01 Medzilaborce
370 Sijka Štefan
067 52 Habura 250
2006
2007
2006
Okres Poprad
143 Andreides Jozef
Podhrádok 465
343 Blaško Ľubomír Ing.
Okružná 771/72
815 Brajer Ľubomír Ing.
Kollárova 1137/51
602 Erdziak Michal
704 Gágorík Marián Ing. 166 Garaj Ivan
Partizánska 17
164 Garaj Ján
Partizánska 17
222 Haško Štefan
Kláštorná 225
616 Hricov Ján
Jilemnického 21/299
685 Hudač Jaroslav
ul.Mieru 189
608 Hudák Ján
Kvetnica 72
579 Klein Peter
Okružná 784/30
146
059
058
058
059
059
059
059
059
059
059
058
058
34 Spišská Teplica
01 Poprad
01 Poprad
38 Štrba 400
40 Lipt. Teplička 513
41 Tatranská Štrba
41 Tatranská Štrba
14 Spišský Štiavnik
21 Svit
39 Šuňava
01 Poprad
01 Poprad
2007
2009
2007
2006
2007
2008
2008
2008
2100
2006
2100
2007
756 Krajč Karol
Budovateľská 2843/71058
930 Kunaj Martin
SNP 344
059
876 Kurnát Milan
Horská 16
059
825 Kušnierik Štefan
Budovateľská 522
059
217 Líška Peter Ing.
Horáreň č. 17
059
157 Lopúch František 059
989 Lopuch Peter
Rovná 526
059
880 Marton Štefan
Družstevná 87
059
641 Mucha Michal 059
841 Ovsiak František 059
613 Roth Pavol
B.Nemcovej 39
058
793 Roth Stanislav ml.
SNP 441
059
142 Sýkora Štefan 059
921 Šavel Milan
Mlynská 149
059
466 Zmok Peter
Jána Lačeka 629
059
Okres Sabinov
01 Poprad
2007
38 Štrba
2006
21 Svit
2006
16 Hranovnica
2007
83 Nová Polianka
2006
18 Spiš. Bystré 540/532006
16 Hranovnica
2006
39 Šuňava
2007
40 Lipt. Teplička 551 2006
40 Lipt. Teplička 551 2007
01 Poprad
2100
39 Šuňava 2006
40 Lipt. Teplička 155 2006
14 Spišský Štiavnik 2006
18 Spišské Bystré
2007
934 Adam Juraj
Drienica 80
083
313 Angelovič Marcel
082
82 Dobrovič Marcel
082
741 Dobrovič Juraj
082
203 Chovanec Michal Bc. Nám. Sv. Martina 56 082
684 Kruľak Dušan
Olejníkov 59
082
670 Mišenko Ján
082
757 Mišenko Miloš
082
662 Semaník Jozef
Nám. slobody 91
083
300 Šimon Peter Ing.
Červena Voda 48
083
1252Škovran Imrich
Drienica 224
083
943 Timko Dušan Ing.
Hviezdoslavova 3
083
1019Tomala Pavol Ing.
Tichý potok 134
082
866 Vandžura Ján
Kamenica 595
082
914 Vranko Lukáš
Matice Slovenskej 612/2083
856 Želinsky Peter
Jakubovany 75
083
01 Sabinov
2019
76 Torysa 300
2006
73 Šarišské Dravce 233 2008
73 Šarišské Dravce 233 2006
71 Lipany nad Torysou2007
57 Ľutina
2006
73 Šariršské Dravce 222 2006
73 Šariršské Dravce 222 2006
01 Sabinov
2006
01 Sabinov
2007
01 Sabinov
2008
01 Sabinov
2007
74 Brezovica nad Torysou 2006
71 Lipany
2007
01 Sabinov
2006
01 Sabinov
2007
Okres Snina
485 Danko Ján
551 Fako Miroslav
Kalinčiakova 2083
763 Halža Samuel
Nová Sedlica 57
565 Treščák Jaroslav 067
069
067
067
66 Kolbasov 39
01 Snina
68 Zboj
82 Dlhé n/Cir. 114
2008
2007
2008
2006
064
064
065
065
065
01 Stará Ľubovňa
01 Stará Ľubovňa
31 Jarabiná
41 Ľubotín 190
12 Jakubany 428
2007
2007
2008
2006
2008
Okres Stará Ľubovňa
919 Alexik Viktor
Štúrova 51
483 Barilla Ján Ing.
Vsetínska 43
68 Eštočin Jozef Ing.
Litmanová 202
193 Grinč Marián
18 Gulaši Štefan
147
693 Jurák Martin
065
333 Kilár Dezider 065
332 Konkoľ Ján
065
824 Kravec Ján Ruská Voľa 22
065
267 Matviak Miroslav
Mýtna 7 / 575
064
91 Michňa Jozef
065
513 Olšavský Marek
065
63 Olšavský Štefan Ing.
065
202 Peky Andrej
Chmeľnica 175
064
707 Pilát Ján
Obráncov mieru 2 064
440 Pilát Ján Ing.
Obráncov mieru 2 064
185 Pilát Radovan
Obráncov mieru 2 064
996 Pilátova Viera
Obráncov mieru 2 064
84 Rybovič Milan Ing.
065
909 Sekelský Karol
065
927 Smoleň Peter
065
62 Smrek Karol
Zámocká 113
064
581 Smrek Karol
Zámocká 113
064
944 Suchý Aleš
Poľská 2
064
781 Suchý Oliver Dr.
Zamoyského 14
064
398 Sýkoriak Jozef
Zámocká 87
064
650 Štefanik Milan
Popradská 291
065
192 Štefánik Štefan
065
946 Šugerek Branislav
Forbasy 53
065
450 Tomko Vladimír Ing.
065
224 Ženčuch Milan
065
Okres Stropkov
01 Hniezdne 388
2008
02 Vyš. Ružbachy 2142007
11 Nová Ľubovňa 7422006
42 Čirč
2007
01 Stará Ľubovňa
2006
12 Jakubany 502
2008
11 Nová Ľubovňa 2652007
11 Nová Ľubovňa 2652007
01 Stará Ľubovňa
2006
01 Stará Ľubovňa
2007
01 Stará Ľubovňa
2007
01 Stará Ľubovňa
2007
01 Stará Ľubovňa
2007
12 Jakubany 191
2008
45 Plavnica 80
2006
34 Veľká Lesná 19
2006
01 Stará Ľubovňa
2007
01 Stará Ľubovňa
2007
01 Stará Ľubovňa
2006
01 Stará Ľubovňa
2007
01 Stará Ľubovňa
2007
01 Hniezdne
2008
01 Hniezdne 251
2006
01 Hniezdne
2006
01 Hniezdne 283
2007
42 Čirč 174
2010
636 Sabol Martin
Mrázovce 6
090 34 Tokajík
331 Srálik Juraj
Tisinec 59
091 01 Stropkov
Okres Svidník
2008
2008
762 Hlivjak Michal
Duklianska 642/10 089
419 Pankúch Ján
Kračúnovce 105
087
322 Popovec Tibor Ing.
Sov. hrdinov 229/20 089
620 Riško Jozef
Ľ. Štúra 489/9
089
226 Sadiv Jozef
Vyšný Mirošov 84 090
Okres Vranov nad Topľou
01 Svidník
01 Giraltovce
01 Svidník
01 Svidník
11 Vyšný Orlík
2006
2007
2007
2006
2007
489 Baran Marián Ing.
648 Demeter Peter
275 Gajdoš Ondrej
826 Hanusin Radoslav
283 Husivarga Vladislav
163 Kľučár Rastislav
1183Krištan Miroslav
12 Vechec
2007
35 Soľ
2008
34 Bystré nad Topľou 2006
14 Sečovská Polianka 2006
31 Hanušovce nad Topľou 2007
31 Hanušovce nad Topľou 2008
01 Vranov nad Topľou2010
148
Banské 123
Čaklov 347
Hermanovce 178
Cabov 110
Remeniny 113
Detrík 18
Budovateľská 1291
094
094
094
094
094
094
093
720 Lesy SR-OZ Čemernianska 123 093
47 Mičko Pavol 094
899 Mitrišin Michal
Banské 319
094
1184Orečný Ján 094
555 Pankúch Ján
Bukovská 88/46
094
900 Ravas Jozef
094
709 Sabol Jozef
Makovická 929/26 093
1065Strmeň Martin Ing.
Jarná 432
093
598 Šandrej Ján
094
1104Štefanov Ján
094
97 Tuľák Ľuboš Ing.
Nemocničná 568/9 093
KOŠICKÝ KRAJ
Okres Košice
03 Vranov nad Topľou2006
34 Bystré na/T. 391 2006
12 Vechec
2007
34 Bystré n/T. 17
2006
31 Hanušovce n/T.
2006
35 Soľ 446
2008
03 Vranov nad Topľou2008
02 Vranov nad Topľou2007
22 Nižný Hrušov 220 2006
21 Nižný Hrabovec 572006
02 Vranov nad Topľou2010
572 Baka Branislav Ing.
Miškovecká 15
326 Bodnár Ján JUDr.
Gudernova 26
230 Butkovič Peter Ing.
Berlínska 4
588 Druska Ladislav Ing.
Tyršovo nábrežie 10
585 Kender Vincent
Lorinčík 36
314 Nagy Oskár
Floriánska 8
796 Novák Marián
Čerešňová 1
963 Nováková Zuzana Ing. Čerešňová 1
281 Pampúrik Matej
Ždiarska 22
375 Porvažník Marián JUDr. Roosweltova 22
738 Soroka Jaroslav MVDr. Račí potok 4/A
355 Tomaškovič Vojtech
Ludvíkov dvor 17
571 Zánvit František
Hroncova 15
541 Zvolenský Juraj Ing.
Laborecká 10
582 Želtvay Štefan Ing.
Orgovánova 3
1038Želtvay Tibor MVDr.
Orgovánova 3
040
040
040
040
040
040
040
040
040
040
040
040
040
040
040
040
11 Košice
11 Košice
13 Košice
01 Košice
11 Košice
01 Košice
14 Košice
14 Košice
12 Košice
01 Košice
01 Košice
15 Košice-Šaca
01 Košice
11 Košice
11 Košice
11 Košice
044
044
044
044
045
044
044
044
044
044
044
044
044
044
25 Medzev
2009
25 Medzev
2010
18 Kalša 160
2007
24 Poproč
2008
01 Moldava nad Bodvou2007
65 Košická Belá
2007
23 Jasov 166
2008
73 Buzica
2006
25 Medzev
2007
12 Nižný Klatov
2006
25 Medzev
2009
11 Ždaňa 255
2014
24 Poproč
2006
25 Medzev
2006
2100
2010
2007
2006
2012
2008
2006
2008
2007
2006
2007
2008
2100
2007
2100
2006
Okres Košice-okolie
206 Bučko Rudolf
Šugovská dolina 2
81 Flegner Ervín
Petrovova 192
496 Gizela Jaroslav Ing.
988 Grac Jozef
Západná 25
758 Havranko Zoltán
Budulov 88
344 Jeremiáš Peter
Opátka 11
771 Kiss Ondrej
266 Kováč Jozef
Rešica 73
207 Mucha Peter
sídl. Mladosť 4
928 Pillar Maroš Ing.
Stará Košická 2
804 Pöhm Gabriel Ing.
Sídl. Mladosť 35
976 Poľák Vladimír
576 Poľovnícke združenie DOLINA
198 Schurger Ján ml.
Hrdinov SNP 78
149
831 Smolko Pavol
966 Smolnický Peter Ing.
461 Smorada Roman
284 Smutný Ľubomír
569 Sopko Michal
318 Soták Pavol
711 Šmajda Štefan Ing.
Štóska 28
Chým 29
sídl. Mladosť 14
Zádiel 20
Letná 15
Čižatice 11
Mokrance 449
044
044
044
044
044
044
045
25 Medzev
2006
74 Perín
2006
25 Medzev
2006
02 Turňa nad Bodvou 2006
24 Poproč
2100
74 Kecerovce
2006
01 Moldava nad Bodvou2008
053
055
053
053
055
055
055
053
053
055
053
056
053
055
055
055
055
055
053
053
053
053
34 Švedlár 6
66 Smolník 353
34 Švedlár
34 Švedlár 322
66 Smolník 416
71 Žakarovce 223
52 Kojšov 278
34 Švedlár 243
33 Nálepkovo 66 Smolník 360
33 Nálepkovo
01 Gelnica
51 Kluknava 113
01 Margecany
01 Margecany
01 Margecany
64 Mníšek n/H. 540
61 Jaklovce
33 Nálepkovo
34 Švedlár
34 Švedlár
34 Švedlár
Okres Gelnica
678 Beňadik Albín
845 Boršodi Štefan
132 Červenko Ľubomír
Stará Voda 72
7 Figula Jozef
482 Franko Roland
652 Garančovský Andrej
647 Hrabovský Milan
775 Hudák Ladislav
357 Jesse Marián
Hlavná 503
170 Kačmár Ján
56 Kellner Marek
Hlavná 392
887 Kluknavský František MVDr. Kukučínová 11
646 Krigovský Ondrej
444 Oberhauser Jozef Ing. Bystrá 355/22
231 Papcun Juraj
Obchodná 1
673 Patz Peter
Železničná 83/11
667 Schriffel Peter 1523Šíma Ondrej
Poľná 511
748 Šomšák Albín
Henclová 112
904 Šomšák Tomáš
Stará Voda 15
676 Turčanik Alexander
Mlynská 271
247 Valkošák Rastislav
Hrable 409
2007
2006
2010
2012
2007
2007
2006
2006
2010
2007
2006
2007
2006
2007
2008
2006
2006
2006
2009
2009
2006
2006
Okres Michalovce
116 Dermek Cyril
072
Trnava při Laborci 199072
8 Fantazír Dušan
112 Gazda Tibor
Horovce 201
072
401 Jevčák Jaroslav
Petrovce n/L. 119
072
22 Koník Štefan MVDr.
072
1135Soročina Dušan
Závadka 77
072
915 Vasiľ Jaroslav
Hažín 30
072
23 Staré 153
2006
31 Vinné
2006
02 Tušická Nová Ves 2007
21 Naciná Ves
2008
31 Vinné 530
2007
33 Hnojné
2008
34 Zálužice
2007
Okres Rožňava
136 Ambrúž Stanislav
236 Ambrúž Štefan
362 Demjan Štefan
1011Ďuraj Július
150
Kolomana Tichiho 2 048 01 Rožňava
Lúčka 99
049 42 Drnava
Honce 23
049 32 Štítnik
Letná 569
049 22 Gemerská Poloma
2006
2006
2006
2008
35 Ďuran Vladimír
Čierna Lehota 272
812 Figúr Jaroslav
Čierna Lehota 55
86 Horváth Milan
Železničná 315
390 Hric Ján Ing.
Vyšná Slaná 162
1339Hromý Ivan
Ochtinska 447
922 Klement Ondrej
Jarková 344
172 Korpa Peter
Edelenyská 50
210 Makara Július Ing.
Zakarpatská 1
194 Mrenica Ján Ing.
Kyjevská 15
337 Mušinský Róbert
Letná 341
843 Németh Peter
Okružná 22
958 Németh Zoltán MVDr.
955 Pukanský Peter
blok 280
214 Račková Katarína
Dovčíková 629
221 Slivka Vladimír
Roštár 86
802 Šmelko Milan
Letná 15
803 Štefanko Milan
Veľká Maša 481
980 Takács Štefan
364 Trojan Jozef Ing.
Podsúlová 553
668 Žovin Pavol
Kozmonautov 7
049
049
049
049
049
049
048
048
048
049
048
049
049
049
049
049
049
049
049
048
36 Slavošovce
2007
36 Slavošovce
2006
25 Dobšiná
2008
26 Rejdová
2006
32 Štítnik
2008
25 Dobšiná
2007
01 Rožňava
2007
01 Rožňava
2006
01 Rožňava
2008
11 Plešivec
2006
01 Rožňava
2007
44 Hrhov 357
2006
36 Slavošovce
2007
22 Gemerská Poloma 2006
35 Ochtiná
2007
23 Nižná Slaná
2007
32 Štítnik
2007
43 Silická Jablonica 32 2007
22 Gemerská Poloma 2008
01 Rožňava
2006
072
072
072
072
61 Porúbka
64 Podhoroď 67
63 Choňkovce
42 Úbrež
052
052
052
053
053
053
053
052
052
053
053
053
053
052
052
052
053
053
053
01 Spišská Nová Ves 2008
01 Spišské Tomašovce 2007
01 Spišská Nová Ves 2100
31 Novoveská Huta 28 2008
42 Krompachy
2006
40 Slovinky 192
2006
76 Mlynky
2008
05 Spišská Nová Ves 2100
01 Spišská Nová Ves 2008
15 Hrabušice
2008
41 Krompachy
2007
31 Novoveská Huta 283 2008
23 Rudňany
2007
01 Spišská Nová Ves 2006
01 Spišská Nová Ves 2007
01 Spišská Nová Ves 2007
42 Krompachy
2007
61 Spišské Vlachy
2006
42 Krompachy
2007
Okres Sobrance
83 Hostovičák Jaroslav
Priekopa 73 277 Maďarčík Marián
1108Maľuk Ladislav
Koňuš 7
644 Žofčák Ján Ing.
Jasenov 75
2006
2006
2007
2006
Okres Spišská Nová Ves
369Barabáš Ľubomír JUDr. Mlynská 14
1
55 Bartoš Jozef Ing.
Slovenská raja 213
382 Bočkor Mikuláš Ing.
Letecká 46
316 Kocúr Imrich
649 Kopčan Július
Hlavná 24
603 Kubovčík Daniel
424 Labuda František Ing. Prostredný Hámor 191
689 Makarová Teodora
Trieda1. mája 53/10
674 Poľovnícke združenie II 463 Rabčan Peter
Gaštanova 535
917 Skurka Juraj Ing.
Lorencova 5
301 Sliva Ľuboslav
854 Širilová Mária
Poráč 281
891 Štefánik Ján Ing.ml.
Letecká 38
994 Štefánik Ján Ing.st.
Letecká 38
590 Tököly Ľubomír
Wolkerova 34/33
527 Turčík Jozef
Maurerova 6
72 Vlkolinský Miroslav
Žehra 2
180 Želasko Štefan
Hlavná 36
151
Okres Trebišov
773 Geňo Dušan Ing.
978 Harvan Radoslav
Kutnohorská 2111/1
713 Kandráč Bartolomej
Brezina 109
121 Malik Ján
Muškátová 1523
838 Pampúrik Miroslav
SNP 121
718 Škvarek Ján
213 Takáč Marián
Medzijarky 461
076
075
076
078
075
076
076
12 Kuzmice 227
01 Trebišov
12 Kuzmice
01 Sečovce
01 Trebišov
61 Bačkov 65
12 Kuzmice 2008
2008
2012
2007
2010
2007
2007
Cudzí štátny príslušníci
263 Alexa Július Ing.
Leskovická 2670
390 01 Tábor ČR
2006
974 Böttcher Karl-Heinz MVDr. Rodaer Strasse 17a 076 29 Hermsdorf D
2008
279 Brychta Lubomír Ing. Kladská 12
353 01 Marianske Lázne ČR 2007
274 Figura Josef
V Rybníku 89
789 83 Loštice ČR
2008
335 Fox Josef
Am Kop 2
53797 Lohmar D
2009
864 Gora Miroslav
Hřbitovní 1552
737 01 Český Těšín ČR
2006
863 Hasoň Pavel
687 72 Pitín 158 ČR
2007
353 Hauerland František 687 55 Bystřice 344 ČR 2007
731 Havlíček Zdeněk Ing. Stupava 90
686 01 Uherské Hradište ČR 2008
522 Hyza Milan MUDr.
Obertautendorferamt 8 3572 St. Leonhard/HW-A2006
197 Janík Milan 756 06 V.Karlovice 655 ČR 2100
155 Josat Wolfgang-Bernd Amtland 1
293 03 Bergen D
2007
860 Kierznowski Ján
ul. Wygon 21
47-214 Poborszów PL
2009
722 Klement Aleš
Havlíčkova 405
753 61 Hlubočky ČR
2008
566 Kopecký Miroslav Ing. Rejvízska 429
790 01 Jeseník ČR
2008
88 Kouba Jozef
790 64 Vápenná 277 ČR 2008
733 Krill Dietrich
Am Pechdamm 07 048 95 Züllsdorf D
2007
829 Lebeda Petr
Stará Heřminovy 86 793 12 Horní Benešov ČR 2009
152 Macoun Milan
Železná 148
793 26 Vrbno pod P., ČR 2100
716 Musil František Ing.
Ráječko 162
679 02 Rájec-Jestřebí ČR 2008
902 Padula Stanislav
Milik 24 a
33370 Muszyna PL
2006
46 Pavlík Milan
Labská 30
543 51 Špindlerúv Mlýn ČR 2100
712 Plch Karel Ing.
Dolní Lhota 156
678 01 Blansko ČR
2008
890 Reif Bernd Wiesenburger Strasse 24 D 148 06 Borne D
2010
936 Sepic Berislav
Farma Berislav
PhoenixArizona USA
2006
160 Staněk Ján
Priessnitzova 224
790 03 Jeseník ČR
2010
836 Strnad Juraj
Křinice 131
550 01 Broumov ČR
2010
626 Švorc Zdeněk
Oertzenweg 54
14163 Berlín D 2006
599 Tomíček Jaroslav 543 44 Čistá 152 ČR
2008
573 Ťulpík Oldřich Ing.
Filipovice 18
770 85 Bělá pod P. ČR
2010
734 Vavrečka Pavel Ing.
Šípkova 9
747 01 Opava ČR
2007
315 Vrba Rudolf
788 14 Rapotín 291 ČR 2007
152
Výkaz vyškrtnutých členov, ktorí si
neuhradili členský poplatok na rok 2006
O.č. Priezvisko a meno
Ulica
150 Antal Dušan Ing.
21 Balvoň Michal
Vranovská 497/5
523 Bašista Ján
Nižný Slavkov 282
229 Baťka Miroslav
179 Bielecký Jozef
ul. Osiedle 19 A
308 Boroš Štefan
Čučmianská 4
426 Brejčák Jozef Ing.
103 Bzdyl Rudolf 13 Csoltó Vojtech
Širkovce 108
60 Danko Ivan Ing.
Štiavnička 206/38
371 Derzsi Barnabáš
183 Dráb Jaroslav Ing.
610 Dubec Zdeno
Bukovčana 25/9
6 Ďurači Juraj
Mníchová Lehota 296
403 Ďurík Jaroslav Ing.
Kolónia Hviezda 137
695 Forgáč Vincent
Ťahanovská 6
532 Gašpar Vladimír MVDr. Seniakovce 6
754 Gejdoš Libor
111 Gryc Jaroslav
Lesovna 44
908 Hanzel Ján
Zvolenská cesta 633/33
742 Hudec Vladimír
Vodáranská 103
502 Hupka Jozef Ing.
Partizánska 18
728 Jakab Rudolf Ing.
Mochovská 108
365 Jaňák Juraj
Horáreň Biely potok
367 Janus Jozef
Granč - Petrovce 151
583 Jurkovec Milan
Oravice 366
811 Karabin Ján JUDr.
Mihaľov 23
617 Kohút Jozef
Podbreh 256
638 Kottfer Ladislav MVDr. Drevný trh 1
846 Krištof Ondrej
Rankovce 74
621 Kuruc Milan
Hodonínska 42
601 Lacko Ján
Solka 739/29
881 Lašák František MUDr.
559 Macala Štefan Ing.
Moravská 4/23
882 Maslík Martin
877 Michalko Ľubomír
Mierová 49 554 Mlynárik Ján
123 Motko Ján Ing.
Súkenícka 9
PSČ
980
031
082
913
493
048
059
023
980
976
930
034
971
913
036
040
082
032
679
962
921
900
951
059
053
027
085
976
040
044
841
972
900
052
962
976
962
934
Mesto
23 Teplý Vrch 25
01 Liptovský Mikuláš
75 Vyšný Slavkov
36 Selec 290
13 Lubsza, PL
01 Rožňava
79 Osturňa 11
34 Kysucký Lieskovec 234
02 Jesenské
81 Podbrezová
33 Horný Bar 202
91 Ľubochňa 276
01 Prievidza
21 Trenčianska Turná
08 Martin
13 Košice
03 Lemešany
14 Ľubeľa 209
03 Olomučany
63 Pliešovce
01 Piešťany
21 Svätý Jur
61 Čifáre 145
40 Liptoská Teplička
05 Beharovce
12 Liesek
01 Bardejov
75 Jasenie
01 Košice
46 Herľany
03 Bratislava 47
13 Nitrianske Pravno
54 Jabloňové 146
01 Spišská Nová Ves
41 Bzovík 38
67 Závadka nad Hronom
43 Senohrad 103
05 Levice
153
O.č. Priezvisko a meno
89
801
261
251
744
145
41
108
219
894
830
334
389
764
556
298
228
441
241
50
777
Ulica
PSČ
Nemšák Milan Ing.
Bogliarka 26
Novák Milan
CII 84/27 č.b. 15
Odštepný lesný závod Parková č. 7
Peknik Ján
Mierová 220
Pilát Ján
Hurbanova 11
Planeta Štefan Ing.
Končistá 4
Podolák Ján
Horná Mičiná 30
Prosňanský Ján
Železničná 128/2
Roháč Jozef
K.Kmeťku 3
Rusinkovič Juraj
Nová 5
Rusnák Ján
Sedlák Ján
Susnyák Jozef
Nižný Lanec 57
Šály Daniel Ing.
Dolná Trnávka 120
Šimiak Jozef
Šoltís Ondrej
Gemerská 18 / 6
Tomášek Denis
Šafárikova 30
Vojčíková Anna PhDr. Hajská č. 6
Vojtko Peter
Vrlík Daniel Ing.
Kukorelliho 553
Zbín Ivan
Ì
Ì
Ì
Ì
086
018
951
821
914
040
974
914
010
962
038
049
044
966
029
052
903
039
038
094
018
Mesto
04 Kružlov
41 Dubnica nad Váhom
93 Topoľčianky
05 Bratislava 2
51 Trenčianske Teplice
01 Košice
01 Banská Bystrica
42 Horné Srnie
08 Žilina
37 Kováčová pri Zvolene
48 Turček 180
34 Markuška 38
73 Buzica
21 Lovča
55 Novoť 194
01 Spišská Nová Ves
01 Senec
01 Turčianske Teplice
48 Turček 306
31 Hanušovce nad Topľou
61 Beluša 1571
Ì
Pre informáciu členskej základne uvádzame výšky poplatkov aj s termínom úhrady.
1.Poplatok za krytie 200 Sk – odvádza majiteľ krycieho psa do 10 dní od nakrytia suky
poštovou poukážkou typu H – podaj na adresu ekonóma klubu, ktorú obdržal od majiteľa
chovnej suky pri nakrytí. Za odvedenie uvedeného poplatku jednoznačne zodpovedá
majiteľ krycieho psa.
2.Poplatok za každé ponechané šteňa do počtu 6 kusov po 100 Sk – odvá­dza majiteľ chovnej
suky do 56 dní od vrhu poštovou poukážkou typu H – podaj na adresu ekonóma klubu.
Obidve poukážky obdrží majiteľ chovnej suky od poradcu chovu spolu s vystaveným
odporúčaním na párenie.
3. Poplatok za nadpočetné šteňa je 200 Sk – odvádza sa spolu so zá­kladným poplatkom
za ponechané šteňatá. Nadpočetné šteňa môže chovateľ odchovať jedine so súhlasom
poradcu chovu a po splnení podmienok stanovených výborom klubu. Podmienky popisuje
poradca chovu v článku Chovateľský rok na str. 12.
4. Poplatok za Rtg DBK je 200 Sk – odvádza člen ktorý bol vyzvaný ekonómom klubu do
14 dní od dátumu vyzvania priloženou poštovou poukážkou typu H – podaj taktiež na
adresu ekonóma klubu.
5. Vývozný poplatok sa uhrádza do 14 dní od dátumu výzvy buď ekonómom klubu, alebo
poradcom chovu priloženou poštovou poukážkou typu H – podaj taktiež na adresu
ekonóma klubu
a/ 1 000 Sk do 1 roku veku jedinca
b/ 3 000 Sk vek jedinca nad jeden rok bez absolvovaných skúšok
c/ 4 000 Sk za jedinca s absolvovanými PF
d/ 5 000 Sk za jedinca s absolvovanými IHF
e/ 6 000 Sk za chovného jedinca
154
155
Ulica
1 Alexik Viktor
Štúrova 51
2 Ambrúž Štefan
Lúčka 99
3 Bačík Ján
4 Baka Branislav Ing.
Miškovecká 15
5 Bariak Miroslav
Poľná 537/41
6 Benč Ján
Školská 6
7 Bílik František
Podhorská 18
8 Bračok Štefan MUDr.
Bobrovecká dolina 931
9 Brňák Ján
10 Čendula Jozef
11 Černý Milan
12 Čierny Jozef
Poľná 1
13 Dobrovič Marcel
14 Druska Ladislav Ing.
Tyršovo nábr. 10
15 Fáber Dalibor
Lesná správa
16 Fáber Ján MUDr.
Strojárenská 363
17 Fako Miroslav
Kalinčiakova 2083
18 Figula Jozef
19 Florek Karol
20 Florek Vladimír
21 Frívaldský Viliam
Ondrašová 18
22 Gešvandtner Tibor
23 Grellneth Peter Ing.
24 Hapčo Jozef
Nová 228
25 Hlinický Ferdinand
Okružná 2061/4
Meno
064 01 Stará Ľubovňa
049 42 Drnava
972 14 Tužina 439
040 11 Košice
992 01 Modrý Kameň
949 01 Nitra
900 01 Modra
032 21 Bobrovec
029 54 Krušetnica 2
032 24 Kvačany 230
913 21 Mníchova Lehota 3
036 01 Martin
082 73 Šarišské Dravce 233
040 01 Košice
969 72 Antol
966 01 Hliník nad Hronom
069 01 Snina
053 34 Švedlár 322
029 56 Zákamenné 715
029 56 Zákamenné 754
038 22 Slovenské Pravno
029 63 Mutné 636
034 91 Ľubochňa 189
032 03 Liptovský Ján
026 01 Dolný Kubín
PSČ, Mesto
Doporučený zoznam rozhodcov na r. 2006
052/432 14 33, 0908/477 551
058/797 92 21, 0905/717 908
046/544 43 66, 0904/411 337
055/646 08 33, 0904/555 021
047/487 00 36, 0904/607 395
037/652 48 10, 0908/648 044
033/647 24 20, 0903/207 250
044/562 35 58, 0905/358 062
043/557 23 98, 0908/918 311
044/559 32 87, 0905/928 533
032/648 61 01, 0910/152 984
043/423 86 53
051/459 72 87, 0905/333 153
055/633 96 47, 0903/628 768
0908/619 797, 0904/001 404
045/676 14 90, 0903/510 236
057/768 54 21, 0915/378 413
053/489 52 36, 0905/921 961
043/559 21 48, 0907/879 243
043/559 23 01, 0907/879 244
043/493 31 71, 0905/358 822
043/559 73 04, 0905/722 957
044/439 11 77, 0903/572 889
044/526 31 16, 0902/152 266
043/588 57 93, 0905/240 312
Telefón, mobil
156
Ulica
26 Homola František 27 Hudáč Jaroslav
28 Chapčák Dušan
Kľušovská Zábava 306
29 Chvála Karol Ing.
30 Iláš Milan
Komenského 6
31 Jánošík Martin Ing.
32 Jevčák Jaroslav
Petrovce nad Laborcom 119 33 Jozefko Metod Ing.
Polesie
34 Jurský Jaroslav
35 Kanka Ondrej
Obrancov mieru 36
36 Kaňuch Miroslav
37 Karabel Peter
Mládeže 340
38 Karabel Peter ml.
Mládeže 340
39 Kardhordó Ladislav
Šupkova 44/4
40 Kubanda Stanislav Ing.
Hviezdoslavova 104
41 Lipták Martin
G. Haina 42
42 Luknár Albín
Školská 29
43 Makarová Teodora
tr.1.mája 53/10
44 Meliško Ján
Ponická Lehôtka 105
45 Michňa Jozef
46 Mišenko Ján
47 Mišenko Miloš
48 Neuschl Ervín
49 Orečný Ján
50 Paroš Jozef Mgr.
Moskovská 12
51 Pástor Pavol ml.
Duchonka 722
52 Pilát Ján
Obrancov mieru 2
53 Pilát Ján Ing.
Obrancov mieru 2
54 Piskura Štefan
M. Čulena 34
55 Pitoňák Ľudovít Ing.
Meno
034 82 Lúčky pri Ružomberku 541
059 39 Šuňava 189 086 22 Kľušov 976 64 Beňuš 501
060 01 Kežmarok
034 73 Liptovská Osada 206
072 21 Naciná Ves
034 73 Liptovská Osada 11
053 71 Nižné Repaše 6 960 01 Zvolen
082 12 Šarišská Poruba 13
038 21 Mošovce
038 21 Mošovce 976 81 Podbrezová 976 67 Závadka nad Hronom
054 01 Levoča
900 65 Záhorská Ves
052 01 Spišská Nová Ves 976 33 Poniky
065 12 Jakubany 502 082 73 Šarišské Dravce 222
082 73 Šarišské Dravce 222
038 48 Turček 174 094 34 Bystré nad Topľou 17
974 01 Banská Bystrica
956 22 Prašice 064 01 Stará Ľubovňa 064 01 Stará Ľubovňa 080 01 Prešov
032 33 Kráľova Lehota 252 PSČ, Mesto
044/522 43 14, 0918/335 434
053/459 73 08, 0915/962 177
045/536 24 45, 0910/269 129
051/794 21 47, 0904/604 909
043/494 42 62, 0905/487 633
043/494 42 62, 0905/532 400
048/645 13 10, 0903/625 870
048/618 35 62, 0903/529 483
053/451 48 35, 0903/958 701
034/778 03 47, 0903/432 950
053/444 07 65, 0910/943 612
048/419 34 28, 0905/270 086
052/436 82 73, 0905/738 599
051/459 73 73, 0915/892 602
051/459 73 73, 0915/960 068
043/495 66 10, 0911/491 177
057/445 21 74, 0903/545 039
048/413 48 64, 0911/221 729
038/539 12 70, 0918/333 630
052/432 33 06, 0910/382 851
0903/647 685
044/439 22 95, 0907/102 550
0907/343 525
054/488 03 33, 0903/211 922
048/619 84 68, 0907/819 476
0907/942 887
044/439 65 31, 0905/931 748
056/ 689 30 31, 0907/908 090
Telefón, mobil
157
Ulica
56 Porubčanský Branislav
Štefanová 532
57 Rapaič Rajmund
Legionárska 45
58 Rybár Miroslav
Banícka 33
59 Schlosserová Renáta
Streďanská 2731/36
60 Slúka Daniel Ing.
61 Smrek Karol
Zámocká 113
62 Soročina Dušan
Závadka 77
63 Steinemann Roman Ing. Mochovská 28
64 Strnad Juraj
Křinice 131
65 Suchý Aleš
Poľská 685/2
66 Surma Ján
67 Šalko Ján
Fullova 1967/13
68 Šimo Juraj Ing.
J. Kollára 290
69 Šíra Ladislav Ing.
Staničná 302/6
70 Šiška Vladimír
Rozvodná 1
71 Špirko František
Športová 62
72 Urban Ján
Fatranská 51
73 Viskup Štefan
Štúrova 22
74 Vrábeľ Ján
75 Vrlík František
76 Želtvay Tibor MVDr.
Orgovánová 3
Meno
Ì
Ì
Ì
Ì
Ì
013 06 Terchová 911 01 Trenčín
902 01 Pezinok
955 01 Topoľčany 935 03 Bátovce 407
064 01 Stará Ľubovňa
072 33 Hnojné 934 01 Levice
550 01 Broumov, CZ
064 01 Stará Ľubovňa
032 05 Smrečany 111
960 01 Zvolen 038 21 Mošovce 906 38 Rohožník
831 01 Bratislava
059 71Ľubica 038 52 Sučany 907 01 Myjava 029 57 Oravská Lesná 277
034 91 Ľubochňa 271 040 11 Košice
PSČ, Mesto
0905/736 384
051/772 56 77, 0905/825 179
041/569 55 59, 0902/969 951
032/658 34 86, 0905/284 090
033/640 49 02, 0903/461 827
038/532 44 83, 0905/925 035
036/639 42 02, 0907/784 948
052/432 33 38, 0905/714 407
056/659 62 20, 0905/540 697
036/622 44 51, 0908/065 166
00420/723758217
052/432 27 02, 0907 587 676
044/558 61 88
0905/964 598
043/494 42 03
034/658 89 10, 0903/444 436
02/54 77 34 80, 0903/240 838
052/456 62 81, 0915/962 174
043/429 06 08, 0908/ 229 946
0903/572 028, 0902/633 694
Telefón, mobil
Plán kynologických podujatí
na rok 2006
Výstavy/Ausstellung
Celoštátna výstava psov Nitracanis, CAC
18.–19.03.2006 Nitra
Celoštátna výstava psov všetkých plemien, CAC
07.05.2006
Banská Bystrica
Oblastná výstava psov všetkých plemien
14.05.2006
Sereď
Celoštátna výstava psov všetkých plemien, CAC
02.06.2006
Senec
Medzinárodná výstava psov, CACIB
03.–04.06.2006 Nitra
Klubové výstavy Farbiarov, SK, Jazvečíkov, Jagteriérov
a Alpských jazvečíkovitých duričov
17.06.2006
Zvolen
Národná výstava psov, CAC, Víť. SR
16.07.2006
Košice-mesto
Žitnoostrovská oblastná výstava psov
29.07.2006
Povoda
Oblastná výstava psov všetkých plemien
13.08.2006
Dolný Kubín
Medzinárodná výstava psov, 2x CACIB
19.–20.08.2006 Bratislava
Medzinárodná výstava psov, CACIB
04.–05.11.2006 Nitra
Šampión šampiónov SR
09.12.2006
Bratislava
Predbežné skúšky farbiarov/Prüfungen
09.09.2006
16.09.2006
23.09.2006
30.09.2006
01.10.2006
07.10.2006
08.10.2006
14.10.2006
15.10.2006
21.10.2006
22.10.2006
29.10.2006
04.11.2006
02.12.2006
158
Pezinok
Bardejov
Lučenec, Rimavská Sobota
Zvolen
Veľký Krtíš
Topoľčany
Považská Bystrica, Sobrance, Vranov nad Topľou,
Námestovo
Košice-okolie, Martin, Rožňava, Žiar nad Hronom
Gelnica, Levoča, Liptovský Mikuláš
Banská Bystrica, Ilava, Prievidza
Čadca, Poprad, Prešov, Ružomberok, Senica
Humenné
Levice, Malacky, Trenčín
Zlaté Moravce
Klubové podujatia
Výstavy
Klubová výstava farbiarov s udeľovaním titulov Klubový víťaz, CAC SR Zvolen 17.6.2006
Najkrajšiemu jedincovi z plemien farbiarov bude
udelená cena Dr. Duchaja
Prihlášky si vyžiadajte
Informácie: Uzávierka prihlášok: na adrese:
Slovenský poľovnícky zväz
Okresná organizácia
Tomašíkova 1
960 01 Zvolen
045/533 28 88, 0905 271 396
www.spz-ustredie.sk
30. máj 2006
***
Výber do chovu – bonitácia pre plemená BF a HF
24. 6.2006 – Muráň (okr. Revúca) – futbalové ihrisko
28.10.2006 – Rekreačné stredisko Bojnice – Hlboké (okr. Prievidza)
cca 4 km od Bojnického zámku na Nitrianske Rudno
***
Skúšky
XI. ročník Memoriálu Fridricha Konráda 26. – 29.10.2006
Rekreačné stredisko Bojnice – Hlboké (okr. Prievidza)
cca 4 km od Bojnického zámku na Nitrianske Rudno
***
Malokarpatský pohár – skúšky farbiarov, CACT 6. – 8. 10.2006
Zochova chata pri Modre okr. Pezinok
***
Fatranský pohár – skúšky farbiarov, CACT 10. – 12.11.2006
okr. Martin
159
KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV
Malokarpatská spádová oblasť v spolupráci s OkO SPZ Pezinok
Vás srdečne pozýva na
I. ročník skúšok farbiarov
o
MALOKARPATSKÝ POHÁR
so zadaním titulu CACT
6.–8. októbra 2006
miesto konania: Zochova
chata pri Modre
Propozície a prihlášky si môžu záujemcovia vyžiadať na adrese:
Miroslav Rybár
Banícka 33
902 01 Pezinok
mobil: 0903 461 827
tel.: 033 640 49 02
Ubytovanie
zabezpečuje:
Jaroslav Janko
mobil: 0905 640 228
Organizačný výbor Vás pozýva na V. ročník skúšok farbiarov
o Fatranský Pohár, ktorý usporiada OkO SPZ Martin v termíne
10.–12.11.2006. Zároveň oznamuje psovodom z iných regiónov, ktorí
majú záujem reprezentovať KCHF Slovenska na týchto skúškach,
aby zaslali záväzné prihlášky na adresu:
Ing. Peter Grellneth
034 91 Ľubochňa 189
tel.: 044 439 11 77
mobil: 0903 572 889
do 15. 8. 2006. Výber jedného vodiča, ktorý bude reprezentovať
klub vykoná výbor KCHF do 15.9.2005 a zároveň písomne potvrdí
jeho účasť.
Za organizačný výbor:
Ing. Peter Grellneth
160

Podobné dokumenty