9 - Skalná

Komentáře

Transkript

9 - Skalná
Září 2011
Cena 5,-Kč
Z obsahu …
● Usnesení ze zastupitelstva
● Z historie Skalné
● Školní rok v ZŠ a MŠ zahájen
● Glosa k vandalismu
● Rozpis utkání FK Skalná
Krátký přehled z usnesení Zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Skalná dne 18. 08. 2011 od 16,30 hodin zasedalo ve Sportovní hale ve Skalné,
kde mimo jiné projednalo následující:
■ Zastupitelstvo města Skalná:
a) bere na vědomí kompletní zprávu o posouzení a hodnocení nabídek v rámci výběrového řízení
na dodavatele veřejné zakázky: „Skalná – kanalizace a intenzifikace ČOV, Starý Rybník kanalizace“, jejímţ zadavatelem je město Skalná
b) bere na vědomí vyřazení následujícího uchazeče z účasti v zadávacím řízení na veřejnou
zakázku: „Skalná – kanalizace a intenzifikace ČOV, Starý Rybník - kanalizace“ z důvodu
porušení podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. Uchazeč ve své nabídce neocenil
vedlejší rozpočtové náklady.
Pořadí nabídky
dle doručení
6.
c)
2.
3.
4.
5.
6.
e)
IČO
CGM CZECH, a.s.
499 73 215
Nabídková cena
včetně. DPH (Kč)
70 095 964,-
bere na vědomí výsledek výše uvedeného uţšího podlimitního řízení na předmětnou veřejnou
zakázku, a to dle následujícího pořadí:
Pořadí
nabídky
1.
d)
Obchodní firma
Obchodní firma
IČO
FIRESTA-FIŠER rekonstrukce, stavby, a.s.
SWIETELSKY stavební, s.r.o.
Vodohospodářská stavební spol. s .o.
SYNER VHS Vysočina, a.s.
STREICHER spol. s r.o., Plzeň
Held&Francke CZ, s.r.o.
253 17 628
480 35 599
445 67 022
251 83 052
147 06 768
260 68 338
Nabídková cena
včetně DPH (Kč)
81 477 791
81 599 999
81 984 726
82 200 245
88 055 880
89 994 169
bere na vědomí pověření starosty města k zajištění veškerých úkonů spojených se schválením
výsledku výběrového řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku s názvem: „Skalná –
kanalizace a intenzifikace ČOV, Starý Rybník - kanalizace“, jejímţ zadavatelem je Město
Skalná a následným podpisem smlouvy o dílo s firmou FIRESTA-FIŠER rekonstrukce, stavby,
a.s., IČ: 25317628, se sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno, a to za podmínek uvedených
v zadávací dokumentaci, s celkovou cenou ve výši 81 477 791,- Kč včetně DPH. V případě
odmítnutí podpisu smlouvy o dílo ze strany vítěze výběrového řízení platí pověření k uzavření
smlouvy s ostatními účastníky, a to v sestupném pořadí za respektování zákona o zadávání
veřejných zakázek.
ukládá starostovi města i nadále pravidelně informovat zastupitelstvo města o průběhu projektu
„Skalná – kanalizace a intenzifikace ČOV, Starý Rybník - kanalizace“
Hlasování: 12 – 0 – 0
■ Zastupitelstvo města Skalná:
a) schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, o místním poplatku za povolení k vjezdu
s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města, která zavádí místní poplatek za povolení
k vjezdu na komunikaci Soos - Kateřina.
b) ukládá starostovi města zabezpečit veškeré úkony spojené s přijetím výše uvedené obecně
závazné vyhlášky, včetně splnění ohlašovací povinnosti ve vztahu k orgánu MV ČR, který se
zabývá dozorem nad výkonem samostatné působnosti obcí.
Hlasování: 11 – 0 – 1
Příští veřejné zasedání Zastupitelstva města Skalná, se bude konat 13.10.2011,
opět ve Sportovní hale ve Skalné. Všichni jste srdečně zváni.
-2-
Z historie Skalné (Wildstein, Vildštejn)
Hodiny na kostele sv. Jana Křtitele
Původní staré hodiny dali v roce 1833 vyrobit majitelé panství Horní Skalné - Adam Ritter (rytíř) von
Wilhelm a Dolní Skalné - Oswald Ritter von Wilhelm. Hodiny vyrobil ašský hodinář Träger. Druhý
hodinový stroj byl zakoupen spolu s novými zvony v roce 1925. Výrobcem stroje byl tentokrát Anton
Kohlert z Kraslic. Cena hodinového stroje byla tehdy 9.873,- prvorepublikových korun. Ţivotnost těchto
hodin byla však krátká – 20 roků. Kdyţ totiţ americké dělostřelectvo v roce 1945 ostřelovalo směrem od
Vojtanova Skalnou, byly hodiny střepinami od granátů poškozeny. Výplň ciferníku byla skleněná.
V tomto stavu hodiny bohuţel vydrţely dlouhých padesát let.
Nové hodiny začaly opět měřit a odbíjet čas dne 3.11.1994, kdy se dočkaly opravy. Celá oprava stála
130.000,- korun. Město Skalná poskytlo na opravu celkem 60.000,- korun, Okres Cheb 40.000,- korun a
o zbytek se postarali sponzoři a dárci.
V současné době byly hodiny (stroj) odborně opraveny a zrestaurovány. Tuto odbornou práci provedla
ing. Alena Kafková z Karlových Varů a Město Skalná to stálo 40.000,- korun.
Plastový ciferník měří v průměru 1,80 metru. Velká rafička je dlouhá 0,90 metru, malá rafička pak měří
0,70 metru.
Václav Vrba
Věţ s hodinami v r.1967
Strojek věţních hodin z r.1925
KNIHA O HISTORII SKALNÉ
Krásná kniha o historii až po současnost našeho města je v prodeji
Cena: 599,-Kč
230 stránek na formátu A4 – matná křída
mnoho obrázků a fotografií
Prodej: Knihovna, pí. V.Polívková
SH, p. V.Vrba
Po – Pá tel.: 354 596 935
Po – Pá tel.: 354 594 916
-3-
Společenská kronika
Jubilanti měsíce září
Edith Böhmová
František Cízler
Josef Čada
Jolana Farkašová
Marie Rothová
Bohuslava Břízová
Hildegard Heinrichová
Taňa Dusová
82 let
84 let
81 let
84 let
85 let
75 let
75 let
75 let
Blahopřejeme
Matrikářka MěÚ Skalná : Jana Herrová
Nepřehlédněte !!!
Váţení spoluobčané,
upozorňujeme všechny ţadatele o pronájem bytu ve vlastnictví města Skalná, ţe dle
schválených Pravidel města Skalná o přidělování bytů do nájmu občanům, která byla přijata
Zastupitelstvem města Skalná dne 13.3.2003, usnesení č. ZM 16/04/03 a doplněna usnesením
č. ZM 08/05/06 ze dne 12.10.2006, jsou povinni ke 30.9. každého kalendářního roku svoji
žádost o pronájem bytu aktualizovat a potvrdit.
Ing.Marie Hrnčálová
Tajemnice MěÚ Skalná
Hromádky ve Skalné
V druhé polovině října budou ve Skalné zajištěny podzimní hromádky. Přesný
termín bude oznámen v příštím vydání Skalenského zpravodaje.
Svazek obcí Kamenné vrchy informuje
Svazek obcí Kamenné Vrchy v současné době pracuje na přípravě návrhu cyklodopravy v mikroregionu.
Cílem připravované studie je navrhnout vedení cyklotras k vyznačení a úseky pro stavbu nových
cyklostezek. Návrh studie bude představen veřejnosti během října 2011 na veřejném projednání. Na
realizaci projektu, který mimo cyklodopravy řeší také projektovou přípravu kanalizace v Novém
Kostele, sběrného dvora v Plesné, chodníku v Milhostově, revitalizaci podhradí hradu Vildštejn ve
Skalné, byla získána dotace z Regionálního operačního programu Severozápad. Projekt s názvem
„Projektová příprava pro rozvoj mikroregionu Kamenné Vrchy“ (reg. č. CZ.1.09/2.1.00/30.00756) bude
realizován v období květen 2011- květen 2013.
Kamila Hečková, Projektový manažer, Svazek obcí Kamenné Vrchy
-4-
KULTURA
Přehled kulturních pořadů pro měsíc z á ř í 2 0 1 1 :
Západočeské divadlo Cheb
17.09.
od19.00 Práce nádenní, lásky trápení – lze přeţít lásku a nezbláznit se z práce?
21.09.
19.00
Soudné sestry – svérázná fantasy-parodie na Macbetha pro celou rodinu
22.09.
19.00
Tři sestry – smích skrze slzy v ruské klasice
24.09.
19.00
Bůh masakru – kdyţ dospělí urovnávají dětskou rvačku
25.09.
19.00
Maureen se nestačí divit – irský ironický pohled na české stereotypy okořeněný
28.09.
19.00
Mnoho povyku pro nic – hra se šťastným koncem, která málem zničí mladou lásku a ţivot
29.9. – 2.10. se uskuteční v prostorách divadla a studia d XVI. ročník festivalu – Divadlo jednoho herce.
25.09.
15.00
za oponou
divadlo ABO E 2010/2011
divadlo ABO F 2010/2011
studio d
studio d (derniéra)
Jedlíkovské království – divadelní představení pro děti a jejich rodiče
Produkční centrum Kamenná Cheb
23. – 24.09.
Spolkové dny v Chebu – výstava chovatelů drobného zvířectva, zahrádkářů, včelařů, krajkářek a dalších. Špejchar v Hradební
ulici, kaţdý den (pátek a sobota) od 9.00 do 17.00 hodin, vstup volný.
Divadlo Boženy Němcové Františkovy Lázně
16.09.
od 19.30 Večerní koncert orchestru Františkovy lázně – výběr slavných melodií a operetních árií
18.09.
od 19.30 Netopýr – slavná Straussova opereta v podání Severočeského divadla opery a baletu v Ústí nad Labem
22.09.
od 19.30 Johann Strauss – slavné árie z operet straussovské generace autorů v podání komorního orchestru z německého Coburgu
25.09.
od 19.30 Božejáci – nejstarší jihočeská hasičská dechovka. Repertoár tvoří skladby všech ţánrů, dechová hudba, ale i úpravy populárních písní
27.09.
od 19.00 Trouba na večeři – mírně ztřeštěná situační komedie v podání divadelního souboru Městského kulturního střediska Fr. Lázně
Kino SVĚT Cheb
17.09.
od 13.00
18.09.
od 13.00
19.09. – 21.09. od 17.30
19.09. – 21.09. od 20.00
22.09. – 25.09. od 16.00
22.09. – 25.09. od 18.00
22.09. - 25.09. od 20.00
24.09.
od 13.00
25.09.
od 13.00
26.09. –28.09. od 17.30
26.09. – 28.09. od 20.00
28.09.
od 15.00
29.09. – 02.10. od 16.00
od 18.00
29.09. – 02.10. od 20.00
Harry Potter: Relikvie smrti II. část – 2D: bez brýlí – poslední díl oblíbené filmové a literární ságy.
Transformers – 3D – 3. díl známého amerického sci-fi filmu s českým dabingem.
Saxana a lexikon kouzel – český film reţiséra Václava Vorlíčka. Hrají: Petra Černocká, Jan Hrušínský, J. Bohdalová
Obhájce – americký thriller s českými titulky.
Lví král – 3D – známý filmový příběh. Americký film pro celou rodinu s českým dabingem .
Ošetřovatel – americká hraná komedie pro celou rodinu.
Muži v naději – další film reţiséra Jiřího Vejdělka, který do hlavních rolí obsadil Jiřího Macháčka, Bolka Polívku a dal.
Auta 2 – 2D: bez brýlí – další příběhy filmových autíček. Americký film pro celou rodinu s českým dabingem.
Šmoulové – 3D – známé postavičky oţívají na filmovém plátně v americkém animovaném filmu pro celou rodinu.
Rozkaz – Evropa v roce 1918. Koprodukční film Fin./Něm./Řec., s českými titulky.
Viditelný svět – český působivý thriller. Hrají Ivan Trojan, Jana Hlaváčová a další.
Na vlásku – 3D – animovaná hudební komedie plná efektů. Americký film, s českým dabingem, pro celou rodinu.
Saxana a lexikon kouzel – český film reţiséra Václava Vorlíčka. Hrají: Petra Černocká, Jan Hrušínský, J. Bohdalová
Saxana a lexikon kouzel – český film reţiséra Václava Vorlíčka. Hrají: Petra Černocká, Jan Hrušínský, J. Bohdalová
Kamarád taky rád – americká komedie s českými titulky.
Kino Plesná
23.09.
od 17.00 a 19.00
Transformers – 3. díl známého amerického sci-fi filmu s českým dabingem.
Knihovna Skalná
V městské knihovně je jiţ v úplném provozu on-line katalog, na který se můţete podívat na adrese
www.knihovna-skalna.cz. Listování v on-line katalogu je velice jednoduché. Buď do daných
kolonek vypíšete autora a název kmihy, nebo můţete vyhledávat podle klíčových slov, na které
je tam odkaz.
Tímto způsobem zjistíte, zda je uvedená kniha k vypůjčení.
I ve 2. pololetí jsem pro Vás připravila nové tituly knih. Jedná se cca o 90 ks různých ţánrů. Najdete zde jak
knihy romantické, psychologické, detektivní, thrillery, z lékařského prostředí tak i knihy s vesnickou tématikou.
Pro informaci uvedu některé tituly: K. Reichs – Kosti v písku; I. Johansen – Na útěku; l. Olsson – Astrid a
Veromika; M. Kyzlinková – Bílý květ; V. Javořická – Bříza v bouři; B. Cartland – Hon na manţela; E. Chadwick
– Hlas hrdličky; H. M. Körnerová - Setkání v opeře; M. Váňová – S tváří beránka; P. Cornwell – Nakaţlivá smrt;
S. Monyová – Srdceboly; J. Deaver – Panoptikum; Ďáblova slza; Iluze; R. Ludlum – Plán Ikaros; T. Medeiros –
Unesená nevěsta; M. Connelly – Černá ozvěna; Advokát; Horká linka; M. Váňová – Zapomeň na minulost; J.
Lutz – Mistr X; I. Levin – Ten báječný den;
Tímto jsem Vás ve stručnosti seznámila s některými tituly, které máte moţnost si vypůjčit v naší knihovně.
Jiţ poněkolikáté upozorňuji všechny čtenáře, aby dodrţovali měsíční termín k vrácení knih. Stále je ještě mnoho
čtenářů, kteří mají výpůjčky doma i několik měsíců.
Městská knihovna Skalná
Věra Polívková
-5-
Školní rok zahájen!
Ve slavnostní náladě jsme zahájili školní rok ve
všech třídách. Nejslavnostnější byla atmosféra ve
třídě první, kde zahájení proběhlo za účasti starosty
města Skalná ing. Radomila Golda a ředitele školy
PaedDr. Stanislava Herciga. Velmi nás potěšilo, ţe se
v hojném počtu zúčastnili rodiče i další rodinní
příslušníci a rodinní přátelé. Těšíme se na plodnou
spolupráci po celý školní rok!
Kreativní svačinky
První týden v druţině je ve znamení seznamování, a tak se seznamujeme. Mezi kamarády hledáme to, co
máme společné i to v čem jsme kaţdý tak trochu jiný. Ve třídách jsme si určili svá pravidla, která jsme
si nakreslili. Kromě toho jsme si vyráběli z ovoce, zeleniny a bonbonů a sušenek svačinky. Fotografie
jsou vystaveny ve školní druţině.
Experimentování v Tannenlohe
Zajímavou zkušenost v mediálním centru pro mládeţ v Tannenlohe u Falkenbergu má za sebou skupina
děvčat z 1. stupně. Konkrétně Hanna Günzel, Bára Vavříková, Natálka Dellingerová, Terezka
Mariánusová, Adélka Tonarová a Míša Hauselmann strávily téměř celé 3 dny společně se sedmi
německými kamarády v projektu nazvaném "Jak jen to dělají ?"
Děti experimentovaly s kamerou, fotoaparátem, připravovaly i natáčely krátký film, střihaly ho, doplnily
zvuk a digitálně svůj výtvor zaznamenaly. O přestávkách si zahrály veselé hry, naučily se základní
slovíčka německého jazyka a dokonce všechny zvládly i nočního bobříka odvahy, který naháněl hrůzu.
-6-
Prodej vyřazených počítačů
Formou korespondenční aukce nabízí ZŠ Skalná vyřazené počítače. Dosud funkční, ale zastaralé
počítače dostačují k surfování po internetu a jednoduché kancelářské práci. Vyvolávací cena je 500,- Kč.
Základní parametry počítačů:
AutoCont - vyřazeno 7 kusů:
CPU 1GHz, RAM 384 MB, HDD 80GB, LAN,
USB, bez licence OS.
S monitorem 17´, klávesnicí a myší.
Triline - vyřazeny 2ks:
CPU 2,53GHz, RAM 256MB, HDD 40GB, LAN,
USB, bez licence OS.
S monitorem 17´, klávesnicí a myší.
Zájemci o odkoupení nechť předají své kontaktní údaje s vyjádřením zájmu o odkup do 19.9.2011 do
kanceláře školy (osobně, písemně, e-mailem). 20.9.2011 budou vyzváni k úhradě a odebrání počítačů
nebo v případě většího počtu zájemců k úpravě své poptávky. Pokud nebudou všechny nabízené
počítače rozebrány, bude je moţné odkoupit aţ do 30. září.
Zahájení školního roku 2011/2012 v mateřské škole
Od čtvrtka 1. září přivítala naše školka 78 dětí ve třech třídách. Všichni se budeme snaţit, aby se také
v letošním roce novým kamarádům ve školce líbilo. Učitelky ve všech třídách a zejména u nejmladších
Berušek svým vstřícným aţ mateřským přístupem kladně ovlivňují průběh adaptací dětí.
Ve středu 14. září proběhl u nás zábavný dopolední pořad pro děti všech tříd s názvem „Kočkování
s Vendolínou“. Děti si zatancovaly s kočkou Vendolínou, společně si zazpívaly a hravou formou se
dozvěděly něco více o kočičím způsobu ţivota. Interaktivní představení bylo pro všechny zajímavé.
Učitelky ještě pro doplnění poznatků přečetly dětem příběh
„O koťátku, které zapomnělo mňoukat“.
Za mateřskou školu, Kuţelková Broňa
-7-
Glosa k vandalismu
Existují mezi námi lidé, kteří mají poţitek z toho, ţe mohou něco poškodit nebo dokonce zničit.
V principu se jedná o lidi, kteří si tímto kompenzují svůj pocit méněcennosti. V poslední době
bylo ze strany vedení naší obce uděláno mnoho pozitivního ke zlepšení ţivotního prostředí
našich obyvatel. Bohuţel, ne všemi skupinami lidí různého věku je to takto chápáno. Stačí se
projít malou procházkou podél zdejšího hradu směrem ke koupališti a uţ zde je moţné se
setkat s bojovým uměním naší dospívající školní mládeţe. Objektem jejich dovedností, které
získala při shlédnutí filmů z televize nebo i z jiných médií, jsou chybějící odpadkové koše,
rozlámané lavičky a nepořádek kolem nich. Většinou se jim podaří, bez postihu nad těmito
nebohými věcmi, zvítězit. Pokud nás to neodradí, můţeme dále pokračovat procházkou podél
potoka lesem aţ k minerálce, která se nachází na německé straně státní hranice. Tato bývá
často cílem mnoha našich občanů, kteří si zde chtějí při procházce odpočinout. Jestli nám
ještě do této doby vydrţela dobrá nálada, pak po odchodu od minerálky nám můţe stoupnout
adrenalin na nejvyšší únosnou hranici. Pochopitelně v negativním slova smyslu. To, čeho
jsme zde nuceni být svědci, se nedá ani nejmenším popsat. Popsané sedačky a stěny
dřevěného altánu, vulgarismy nejhrubšího kalibru. Opět se jedná o duševně nevyzrálou
skupinu mladých školáků, kteří tam tímto způsobem strávili svůj volný čas a při kterém zde
zanechali svůj hluboký podpis. Co si o nás myslí němečtí občané nechci ani domyslet, neboť
to postrádá jakoukoliv logiku. Hledat příčiny tohoto vandalismu není nijak sloţité. Především je
to uvolněná morálka této společnosti, nedostatečná výchova dětí v rodinách včetně školy a
zejména v negativním vlivu našich médií. A nad tím bychom se měli všichni občané zamyslet,
včetně důsledného postihu vůči všem nositelům podobného vandalismu.
Skácel Ivan
UPOZORNĚNÍ
Kadeřnictví MAGNOLIA
Váţení občané,
dovoluji si Vás upozornit, ţe od 1. dubna
2011 je nově otevřená ordinace
praktického lékaře ve Skalné. Pokud
máte zájem o naše sluţby, je nutné se do
konce září 2011 přijít registrovat. K
registraci je potřebná pouze kartička
Vaší zdravotní pojišťovny.
Adresa :
Za Školou 568, Skalná
Tel. 354 594 966
Mob. tel. 777 596 696
VÁS ZVE NA AKCI
ŘÍJEN
Akce platí
od 1.10. do 31.10.
V říjnu bude levnější
barvení vlasů až o 60 Kč
Těší se na Vás kadeřnice
Ordinační doba
pondělí od 13-15 hod
úterý od 8-15 hod (přítomná zdravotní sestra)
čtvrtek od 7-16 hod.
MUDr.David Pupala
-8-
PETRA POUZAROVÁ
Tel.: 605 449 569
& MARKÉTA HALBÁČOVÁ
Tel.: 606 861052
Také můžete využít služby:
pedikúra, manikúra, modeláž nehtů
Objednat se můžete u Renaty Valdmanové ,
tel.č.607786586
PRODÁM
PRODÁM
zděnou garáţ ve
Sportovní ulici.
Odhadní i
prodejní cena
22 000 Kč.
1 ks dřevěnou boudu
(hodí se na zahradu)
1 ks psí kotec
(kovový)
Vše prodám levně,
dohodou.
Tel: 774 681 303
Kontakt na č. tel. 776 376 468 nebo na
adrese – Skalná, Lipová 356.
HLEDÁM
PRONÁJEM
PRODEJNY VE
SKALNÉ
P E T R L U K E Š nabízí:
* žaluzie: vertikální + horizontální
* těsnění do oken a dveří
* polstrování dveří
* shrnovací dveře: dřevěné, plastové, koženkové
* shrnovací stěny
* garnyže, vitrážky, záclonové tyče
* panoramatická kukátka
* rolety: vnitřní-látkové, venkovní-plastové a
hliníkové
* venkovní zastínění - balkónové i zahradní,
markýzy
* garážová vrata - na elektrický nebo ruční pohon
* protihmyzové sítě - na okna a dveře
* renovace interiérových dveří
(nebytový prostor)
Bližší informace: Žaluzie, servis, montáž - Petr Lukeš
Anglická 310/65, 351 01 Františkovy Lázně
tel.: 354 543 424, mobil: 603 871 040
www.lukes.karlovarsko.com
[email protected]
(jsme plátci DPH)
Tel: 606 169 650
Důchodci a novomanželé sleva 3%
-9-
Fotbal ve Skalné
TABULKA I.B třídy (KV)
Tým
Záp
+ 0 -
Skóre
Body
(Prav)
1.
Útvina
5
4 1 0
14: 7
13
( 7)
2.
Sedlec
5
4 0 1
10: 2
12
( 3)
3.
Hroznětín
5
4 0 1
14: 7
12
( 3)
4.
Skalná
5
3 1 1
18: 10
10
( 1)
5.
Kynšperk
5
3 1 1
9: 3
10
( 4)
6.
Boţičany
5
3 0 2
11: 5
9
( 0)
7.
Teplá
5
2 2 1
12: 6
8
( -1)
8.
Ostrov B
5
2 0 3
15: 11
6
( 0)
9.
Kr.Poříčí B
5
2 0 3
15: 13
6
( 0)
10.
Studánka
5
2 0 3
7: 12
6
( -3)
11.
Loket
5
1 2 2
4: 7
5
( -1)
12.
Jáchymov
5
1 1 3
5: 16
4
( -5)
13.
D.Ţandov
5
0 0 5
3: 16
0
( -6)
14.
Bečov
5
0 0 5
4: 26
0
( -6)
Skóre
Body
(Prav)
Rk.
TABULKA OP žáci
Rk.
Tým
Záp + 0 -
1.
Strunal Luby
3
3 0 0
18: 7
9
( 3)
2.
Sokol Lipová
3
2 1 0
19: 6
7
( 1)
3.
FC J.Hazlov
3
2 1 0
14: 5
7
( 4)
4.
Sokol D.Ţandov
3
1 1 1
14: 9
4
( 1)
5.
J.Plesná
3
1 1 1
7: 8
4
( 1)
6.
FK Skalná
3
1 0 2
12: 14
3
( -3)
7.
S.Velká Hleďsebe
3
0 0 3
7: 19
0
( -3)
8.
FK Hvězda Cheb B
3
0 0 3
8: 31
0
( -6)
TABULKA OP st.přípravka - západ
Rk.
Tým
Záp
+ 0 -
Skóre
Body
(Prav)
1.
Jiskra Aš
10
8 1 1
22: 5
25
( 1)
2.
FK Skalná
10
5 2 3
14: 8
17
(-13)
3.
Strunal Luby
10
4 4 2
12: 7
16
( -2)
4.
Jiskra Plesná
10
3 2 5
10: 22
11
( -1)
5.
FC Fr.Lázně
10
2 4 4
14: 17
10
( 10)
6.
FC J.Hazlov
10
0 3 7
6: 19
3
( -3)
TABULKA OP ml.přípravka - západ
Rk.
Tým
Záp
+ 0 -
Skóre
Body
(Prav)
1.
Jiskra Aš
3
3 0 0
20: 1
9
( 6)
2.
FK Skalná
3
2 0 1
5: 4
6
( 6)
3.
SU Hranice
3
0 1 2
1: 9
1
( -5)
4.
Strunal Luby
3
0 1 2
1: 13
1
( -8)
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Redakce děkuje všem přispěvatelům. Neotištěné příspěvky budou zveřejněny v dalších číslech. Názory redakce se vţdy nemusí shodovat s názory
přispěvatelů. SKALENSKÝ ZPRAVODAJ – měsíčník Skalenské radnice vychází 12x ročně • vydává a tiskne Město Skalná, Sportovní 9, 351 34 Skalná,
IČO:00254231 • vydávání povoleno pod registrační značkou MK ČR E 11481 • šéfredaktor – Bc. Radek Voborník - tel. 354548823 • příspěvky zasílejte na
adresu MěÚ Skalná, Sportovní 9, e-mailem: [email protected] • uzávěrka kaţdého čísla k 10.dni daného měsíce • vyšlo 15. září • příspěvky
v elektronické podobě uvítáme.
- 10 -

Podobné dokumenty

6 - Skalná

6 - Skalná budeme p iná et i jedine né fotografie Skalné,focené z v e kostela sv. Jana titele. Vzhledem k tomu, e se jedná o skute nev ední pohledy, za adíme do Skalenského zpravodaje i tyto nové snímky po íz...

Více

RN č. 3

RN č. 3 dobře vzpomínám, kvůli mně nikdy ne- jsou např. znamení zvěrokruhu, postaúdolím Otavy, v dálce se zdvihají prvpršelo. Obecně platí, že si ve vzpomín- vičky ze Čtyřlístku nebo historická auta. V pos...

Více

3 - Skalná

3 - Skalná alkoholické nápoje, pivo, víno, míchané nápoje, cukrovinky, palačinky

Více