NBG4615 Quick Start Guide

Komentáře

Transkript

NBG4615 Quick Start Guide
NBG4615
Wireless N Gigabit NetUSB Router
Quick Start Guide
Czech, Polish, Slovak
Default login details
LAN Port: LAN1 – LAN4
IP Address: http://192.168.1.1
Password: 1234
ČESKY ................ 1
POLSKI ................ 7
SLOVENSKY........ 14
Version 1.00
Edition 1, 12/2009
© 2010 ZyXEL Communications Corporation
ČESKY
Obsah
Hardwarové zapojení .................................................................................................................. 2
Instalační požadavky .................................................................................................................. 2
Nastavení připojení k internetu ................................................................................................. 3
Zabezpečení bezdrátové sítě (WPS) ......................................................................................... 5
NetUSB
..................................................................................................................................... 6
Kde jsou k nahlédnutí certifikace výrobku
1. Přejděte na adresu http://www.zyxel.com/.
2. Na domovské stránce ZyXEL zvolte
přístroj ze stahovacího seznamu.
3. Otevřete požadovanou certifikaci.
1
ČESKY
Hardwarové zapojení
Instalační požadavky
K úspěšnému provedení instalace zařízení potřebujete:
•
Přístup k internetu: Musíte mít aktivní internetový účet u poskytovatele připojení a znát
údaje, které k přístupu potřebujete (uživatelské jméno, heslo).
•
Webový prohlížeč: Internet Explorer 6.0 nebo vyšší s povolenými JavaScriptem. Případně
Mozilla Firefox 3 nebo vyšší nebo Safari 2.0 nebo vyšší. Webový prohlížeč bude použit
k přístupu k internetu a/nebo k přístupu k webovému konfigurátoru zařízení NBG4615.
2
ČESKY
Nastavení připojení k internetu
Zadejte údaje přesně tak, jak je sdělil poskytovatel připojení. Jestliže k určitému políčku nemáte
žádné údaje, nechte ho prázdné.
1
Otevřete webový prohlížeč v počítači, který je připojen k zařízení NBG4615, a zadejte do
adresového pruhu adresu „http://192.168.1.1.“ Na přihlašovací obrazovce zadejte výchozí
heslo „1234“ a klikněte na Login (přihlásit).
2
Objeví se uvítací obrazovka. Zvolte komunikační jazyk (Language) a klikněte na tlačítko
Connect to Internet (připojit k internetu).
3
Připojení k internetu: Průvodce nastavením automaticky detekuje typ připojení
k internetu. Typ připojení můžete také zvolit ve stahovacím seznamu Internet Connection
Type (typ připojení k internetu). Další obrazovky a políčka v nich závisí na zvolenému typu
připojení. Vyplňte políčka podle údajů sdělených poskytovatelem a klikněte na Next (další).
Jestliže dojde k nějakým problémům, zkontrolujte nejprve hardwarové připojení. Dále
dávejte pozor, ať údaje zadáte přesně tak, jak je sdělil poskytovatel. Nezapomeňte ověřit,
zda je internetový účet již aktivní.
3
ČESKY
4
Heslo pro přístup k zařízení: Na této obrazovce změňte výchozí heslo webového
konfigurátoru. Nové heslo může mít maximálně 30 tisknutých znaků bez mezer. V druhém
políčku heslo zopakujte pro ověření. Klikněte na Next (další).
5
Bezdrátové zabezpečení: V políčku Security Mode (režim zabezpečení) zvolte nejsilnější
zabezpečení, které podporují všechna zařízení na síti. U zabezpečení WPA-PSK a WPA2PSK zadejte také přístupové heslo k síti. Klikněte na Next (další).
6
Tím jste úspěšně nastavili připojení k internetu. Kliknutím na tlačítko Go (pokračovat)
otevřete webový konfigurátor v režimu Easy Mode (snadný režim). V režimu Easy Mode
můžete zapnout a vypnout některé základní volby.
Podrobnější popis dialogových obrazovek a pokyny k nastavení pokročilých
konfiguračních voleb naleznete v Uživatelské příručce.
4
ČESKY
Zabezpečení bezdrátové sítě (WPS)
Umístěte bezdrátové klientské
zařízení, které chcete připojit,
blízko přístroje NBG4615.
Stiskněte tlačítko WPS na přístroji
NBG4615.
Kontrolka WLAN začne blikat.
Stiskněte tlačítko WPS na
klientském zařízení (např.
NWD2205) v rozmezí 2 minut od
stisknutí tlačítka WPS na
NBG4615.
Úspěšné připojení je potvrzeno
trvalým rozsvícením kontrolky na
přístroji NBG4615.
5
ČESKY
NetUSB

Funkce NetUSB umožňuje sdílet USB zařízení připojená k přístroji NBG4615 stejně, jako
kdyby byla připojena přímo k Vašemu počítači.
Funkci NetUSB musíte nejprve instalovat z přiloženého disku („ZyXEL NetUSB Share
Center Utility“).
S využitím portu USB na zařízení NBG4615 můžete sdílet tiskárny (A), faxy (B) a skenery (C)
a další zařízení na bázi USB mezi počítači na síti.
Další informace o těchto funkcích naleznete v Uživatelské příručce.
6
POLSKI
Spis treści
Połączenia sprzętowe ................................................................................................................. 8
Wymagania .................................................................................................................................. 8
Konfigurowanie połączenia internetowego .............................................................................. 9
Konfigurowanie połączenia WPS ............................................................................................ 11
NetUSB
................................................................................................................................... 12
Oglądanie certyfikatów produktu ............................................................................................ 13
7
POLSKI
Połączenia sprzętowe
Wymagania
Zanim zaczniesz, upewnij się, że dysponujesz:
•
DOSTĘPEM DO INTERNETU. Potrzebujesz konta u dostawcy usług internetowych
(ISP) oraz takich informacji, jak nazwa użytkownika, hasło itd.
•
PRZEGLĄDARKĄ INTERNETOWĄ. Internet Explorer 6.0 lub nowsze wersje, z
włączoną obsługą języka JavaScript, albo Mozilla Firefox 3 i nowsze wersje lub Safari
2.0 i nowsze wersje. Przeglądarka zapewni dostęp do internetu i (lub) do programu
konfiguracyjnego routera NBG4615.
8
POLSKI
Konfigurowanie połączenia internetowego
Wprowadź informacje w kreatorze w dokładnie takiej postaci, w jakiej podał je dostawca usług
internetowych. Jeśli nie otrzymałeś informacji dotyczących któregoś z pól w kreatorze,
pozostaw wartość domyślną.
1.
Otwórz przeglądarkę internetową w komputerze podłączonym do routera NBG4615.
Wpisz „http://192.168.1.1” jako adres witryny internetowej. Wprowadź „1234” jako hasło
(domyślne) i kliknij przycisk Login.
2.
Pojawi się ekran powitalny. Wybierz swój język i kliknij przycisk Connect to Internet.
3.
Łączenie się z internetem: kreator automatycznie wykryje typ połączenia internetowego.
Można również wybrać typ połączenia internetowego z listy rozwijanej. Zawartość ekranu
zależy od wybranego typu połączenia. Odpowiednio wypełnij pola i kliknij przycisk Next.
Jeśli otrzymasz komunikat o błędzie, sprawdź połączenia sprzętowe. Upewnij się, że
otrzymałeś prawidłowe informacje od dostawcy usług internetowych i że Twoje konto
jest aktywne.
9
POLSKI
4.
Hasło routera: na tym ekranie możesz zmienić domyślne hasło programu
konfiguracyjnego. Wprowadź nowe hasło logowania (najwyżej 30 drukowalnych
znaków, bez spacji), a następnie wpisz je ponownie w celu potwierdzenia. Kliknij
przycisk Next.
5.
Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej: wybierz najlepszy typ zabezpieczeń
obsługiwany przez wszystkie urządzenia bezprzewodowe w Twojej sieci. W
przypadku WPA-PSK/WPA2-PSK wprowadź hasło do sieci bezprzewodowej. Kliknij
przycisk Next.
6.
Gratulacje! Pomyślnie skonfigurowałeś router NBG4615 do pracy w Twojej sieci i do
łączenia się z internetem. Kliknij przycisk Go, aby otworzyć program konfiguracyjny w
trybie uproszczonym (Easy Mode). Na tym ekranie możesz włączyć lub wyłączyć
niektóre funkcje routera NBG4615.
Kompletny opis każdego pola i etykiety w kreatorze konfiguracji oraz informacje o
konfigurowaniu zaawansowanych funkcji routera NBG4615 za pomocą programu
konfiguracyjnego znajdziesz w instrukcji użytkownika.
10
POLSKI
Konfigurowanie połączenia WPS
Umieść urządzenia, które chcesz połączyć,
blisko siebie.
Naciśnij przycisk WPS na routerze
NBG4615.
Wskaźnik WLAN zacznie migać.
Naciśnij przycisk WPS na kompatybilnym
urządzeniu (takim jak NWD2205) w ciągu
dwóch minut od naciśnięcia przycisku na
routerze NBG4615.
Po nawiązaniu połączenia wskaźnik WLAN na routerze NBG4615 zacznie świecić w sposób
ciągły.
11
POLSKI
NetUSB™
Funkcja NetUSB™ pozwala pracować przez sieć LAN z urządzeniami USB, które są
podłączone do routera NBG4615, w taki sposób, jakby były podłączone bezpośrednio do
komputera.
Aby korzystać z funkcji NetUSB, musisz zainstalować program ZyXEL NetUSB™ Share Center
Utility z dołączonej płyty.
Dzięki temu można łatwo udostępniać innym użytkownikom sieci urządzenia USB, m.in.
drukarki (A), faksy (B) i skanery (C).
12
POLSKI
Oglądanie certyfikatów produktu
1.
Przejdź pod adres www.zyxel.com.
2.
Na stronie głównej firmy ZyXEL wybierz z listy rozwijanej swój produkt, aby przejść do
poświęconej mu strony.
3.
Na stronie produktu wybierz żądany certyfikat.
Więcej informacji znajdziesz w instrukcji użytkownika na dołączonej płycie CD lub w bibliotece
materiałów do pobrania pod adresem www.zyxel.com.
Czy ta instrukcja była pomocna? Wyślij uwagi na adres [email protected]
ZyXEL Communications zapewniła, że powyższy produkt jest zgodny z normami CE.
W celu uzyskania dodatkowych informacji przejdź do rozdziału:
“Oglądanie certyfikatów produktu”.
13
SLOVENSKY
Obsah
Hardwarové zapojenie .............................................................................................................. 25
Inštalačné požiadavky .............................................................................................................. 25
Nastavenie pripojenia k internetu............................................................................................ 16
Zabezpečenie bezdrôtovej siete (WPS)................................................................................... 18
NetUSB
 ................................................................................................................................... 19
Kde sú k nahliadnutiu certifikácie výrobku
1. Prejdite na adresu http://www.zyxel.com/.
2. Na domovskej stránke ZyXEL zvoľte
prístroj zo sťahovacieho zoznamu.
3. Otvorte požadovanú certifikáciu.
14
SLOVENSKY
Hardwarové zapojenie
Inštalačné požiadavky
Pre úspešné vykonanie inštalácie zariadenia potrebujete:
•
Prístup k internetu: Musíte mať aktívny internetový účet u poskytovateľa pripojenia a
poznať údaje, ktoré k prístupu potrebujete (užívateľské meno, heslo).
•
Webový prehliadač: Internet Explorer 6.0 alebo vyšší s povoleným JavaScriptom.
Prípadne Mozilla Firefox 3 alebo vyšší alebo Safari 2.0 alebo vyšší. Webový prehliadač
bude použitý pre prístup k internetu a/alebo k prístupu k webovému konfigurátoru
zariadenia NBG4615.
15
SLOVENSKY
Nastavenie pripojenia k internetu
Zadajte údaje presne tak, ako ich oznámil poskytovateľ pripojenia. Pokiaľ k určitému políčku
nemáte žiadne údaje, nechajte políčko prázdne.
1
Otvorte webový prehliadač v počítači, ktorý je pripojený k zariadeniu NBG4615 a zadajte
do adresného riadku adresu „http://192.168.1.1.“ Na prihlasovacej obrazovke zadajte
východiskové heslo „1234“ a kliknite na Login (prihlásiť).
2
Objaví sa uvítacia obrazovka. Zvoľte komunikačný jazyk (Language) a kliknite na tlačidlo
Connect to Internet (pripojiť k internetu).
3
Pripojenie k internetu: Sprievodca nastavením automaticky detekuje typ pripojenia
k internetu. Typ pripojenia môžete zvoliť v sťahovacom zozname Internet Connection
Type (typ pripojenia k internetu). Ďalšie obrazovky a políčka v nich závisia na zvolenom
type pripojenia. Vyplňte políčka podľa údajov zdieľaných poskytovateľom a kliknite na Next
(ďalší).
Pokiaľ dôjde k nejakým problémom, skontrolujte najskôr hardwarové pripojenie. Ďalej
dávajte pozor, aby ste údaje zadali presne tak, ako ich oznámil poskytovateľ.
Nezabudnite overiť, či je internetový účet už aktívny.
16
SLOVENSKY
4
Heslo pre prístup k zariadeniu: Na tejto obrazovke zmeňte východiskové heslo
webového konfigurátora. Nové heslo môže mať maximálne 30 tlačiteľných znakov bez
medzier. V druhom políčku heslo zopakujte pre overenie. Kliknite na Next (ďalší).
5
Bezdrôtové zabezpečenie: V políčku Security Mode (režim zabezpečenia) zvoľte
najsilnejšie zabezpečenie, ktoré podporujú všetky zariadenia na sieti. U zabezpečenia
WPA-PSK a WPA2-PSK zadajte taktiež prístupové heslo k sieti. Kliknite na Next (ďalší).
6
Tým ste úspešne nastavili pripojenie k internetu. Kliknutím na tlačidlo Go (pokračovať)
otvoríte webový konfigurátor v režime Easy Mode (jednoduchý režim). V režime Easy
Mode môžete zapnúť a vypnúť niektoré základné voľby.
Podrobnejší popis dialógových obrazoviek a pokyny pre nastavenie pokročilých
konfiguračných volieb nájdete v Užívateľskej príručke.
17
SLOVENSKY
Zabezpečenie bezdrôtovej siete (WPS)
Umiestnite bezdrôtové klientske
zariadenie, ktoré chcete pripojiť do
blízkosti prístroja NBG4615.
Stlačte tlačidlo WPS na prístroji
NBG4615.
Kontrolka WLAN začne blikať.
Stlačte tlačidlo WPS na klientskom
zariadení (napr. NWD2205)
v rozmedzí 2 minút od stlačenia
tlačidla WPS na NBG4615.
Úspešné pripojenie je potvrdené
trvalým rozsvietením kontrolky na
prístroji NBG4615.
18
SLOVENSKY
NetUSB

Funkcia NetUSB umožňuje zdieľať USB zariadenia pripojené k prístroju NBG4615 rovnako,
ako keby boli pripojené priamo k Vášmu počítaču.
Funkciu NetUSB musíte najskôr inštalovať z priloženého disku („ZyXEL NetUSB Share
Center Utility“).
S využitím portu USB na zariadení NBG4615 môžete zdieľať tlačiarne (A), faxy (B) a skenery
(C) a ďalšie zariadenia na báze USB medzi počítačmi na sieti.
Ďalšie informácie o týchto funkciách nájdete v Užívateľskej príručke.
19

Podobné dokumenty