Ředitel ZŠ Masarykova rezignoval Open dance battle 2014

Komentáře

Transkript

Ředitel ZŠ Masarykova rezignoval Open dance battle 2014
INZERCE
è.2Lúnor 2014Lroè. 22/13Lwww.obeliskval.czLtel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: [email protected]
INZERCE
INZERCE
Obelisk
Open dance battle 2014 ve znamení soubojù
Neøinèely zbranì, ani netekla krev. Úèastníci rùzného vìku se støetli v prostorách Taneèního centra ve
Valašském Meziøíèí, aby porovnali své pohybové nadání. Taneèní souboj, jak ho známe z filmù a zahranièních
akcí, vidìli fanoušci tance v našem mìstì už podruhé. Na každého soutìžícího tady èekala kvalitní hudební
produkce a bohaté obèerstvení. Ti nejlepší získali hodnotné ceny, které jim na základì výsledkù pøedala
zkušená porota. Po celodenní bitvì si tak soutìžící kromì únavy a nových zkušeností odnesli také nová
sluchátka nebo MP4 pøehrávaèe. Pro velkou oblibu akce u pøihlížejících i soutìžících, se mohou fanoušci
tance tìšit na další „taneèní souboj“ v nejbližších mìsících. Dobrou zprávou je, že Základní umìlecká škola
Alfréda Radoka se rozhodla právì tyto nové aktivity, jež jsou pro mladé lidi velmi atraktivní, dál v budoucnu
rozvíjet a podporovat.
Petr Hajdyla, foto Ivo Lašák
Øeditel ZŠ Masarykova rezignoval Téma sportovní hala ožívá
(red.) Na konci ledna oznámila radnice, že nejdéle
sloužící øeditel (od r. 1991) základní školy ve mìstì,
Mgr. Otto Medek ze ZŠ Masarykova, k 31. lednu na
svou funkci rezignoval. Mimoøádná rada mìsta, která
byla kvùli této záležitosti svolána, øeditelovu rezignaci
pøijala a vedením školy od 1. února povìøila jeho
dosavadního zástupce Jiøího Buksu.
Podle sdìlení vedoucí školského odboru MÚ Ing.
Hany Skácalové bylo dùvodem Medkovy rezignace
"porušení rozpoètové káznì, kdy došlo k pøekroèení
závazného limitu mzdových prostøedkù.“
Uvedené pøekroèení limitu mzdových prostøedkù
mìlo spoèívat v neoprávnìném vyplacení odmìn
pracovníkùm školy. První neoficiální informace
hovoøily o èástce v øádu stotisícù korun. Problematika
odmìn na ZŠ Masarykova zaznìla již na posledním
zasedání zastupitelstva z úst Jiøího Hrušky a s nejvìtší
pravdìpodobností se na toto fórum vrátí opìt v
bøeznu. Celá záležitost se stane i pøedmìtem jednání
kontrolního výboru MZ.
(ji)Volby jsou na obzoru a tak zase opìt po letech
ožívá mezi našimi politiky myšlenka na vybudování
multifunkèní haly. Když se v loòském roce zajímal
Ing. Denk, jestli vedení mìsta jedná s Krajem, že by
hala mohla stát na Palackého ulici v prostorách Integrované školy, která stejnì musí opravit tìlocviènu
a tak by se Mìsto mohlo podílet na vybudování haly
s Krajem, dostal od starosty odpovìï. „S panem hejtmanem jsme o tom jednali. Nechme jednat odborné
týmy, které øeší tuto problematiku. Myslím, že do tøí
mìsícù bude jasno. Byl stanoven èasový horizont na
zahájení projekèní práce na pøelom roku a zahájení
prací v roce 2014,“ sdìlil tehdy starosta Èásteèka.
Tím to ale skonèilo. Práce zahájeny nebyly a žádná
èástka na pøípravné práce se v návrhu rozpoètu na
rok 2014 neobjevila. Tedy opìt prázdné sliby. K vìci
se vrátil zastupitel Vodák, který na lednovém zasedání
navrhl, aby se èástka 500 tisíc, urèená na projektovou dokumentaci na zateplení MÚ Zašovská, pøesunula na pøípravu sportovní haly.
(dok. str. 2)
INZERCE
2
únor 2014
Geodetické práce. Ladislav Vrána, Bøí Èapkù 104. 604 213 873, 571 611 007, www.geodet-vrana.eu
Zmatky okolo akèního plánu a projektového inkubátoru Ochránci pøírody zkolaudovali Valašské ekocentrum
Z jednání lednového zastupitelstva vyvstala opìt otázka, jaký význam má tvorba akèního plánu a projektového inkubátoru, jehož koneènou podobu schvalují zastupitelé, když stále nepochopili,
na jakém principu tyto nástroje fungují,
a nesystémovým zaøazováním a schvalováním akcí podle toho, jak se to zrovna
hodí, porušují pravidla, která si sami
vytvoøili. Když v dubnu Ing. Brouwerová již po nìkolikáté navrhla zaøadit do
akèního plánu obnovu smuteèní sínì na
høbitovì, bylo jí sdìleno, že plán nelze
na zasedání zastupitelstva rozšiøovat,
pouze je možné vyškrtávat a zastupitelùm byly vysvìtleny principy fungování
inkubátoru i akèního plánu a projednávání bodu se protáhlo na hodinu. I tak
byli zastupitelé tak zmateni, že muselo
být jednání pøerušeno schùzkou u starosty.
Lépe na tom zastupitelé nebyli ani na
lednovém zasedání, kdy opìt dostali ke
schvalování projektový inkubátor i
akèní plán. Na úvod vedoucí školského
odboru Skácalová informovala, že
v rámci rozpoètu byla schválena investièní akce výmìna oken a zateplení pláštì budovy ZŠ Køižná, která ale byla
pouze v projektovém inkubátoru a vedoucí odboru dodateènì žádala o pøesun
do akèního plánu. Pøestože podle místostarosty Krchòáka by to nemìl být
problém, arch. Vávrová znovu upozornila, že to nelze: „Materiál byl projednáván od øíjna. Navrhuji posbírat námìty
na zmìny akèního plánu a pøíštì bych
jej pøedložila znovu i s úpravami.“
Ing. Brouwerová navrhla pøeøadit do
akèního plánu multifunkèní halu (což
už ale zastupitelé schválili v dubnu, ale
zaøazeno to nebylo, pravdìpodobnì
z dùvodu nepøipravenosti projektu) a
zajímala se o to, zda souèástí akèního
plánu mohou být akce, jejichž financování zastupitelé vyøadili z rozpoètu, jako
rekonstrukce MÚ na Zašovské nebo
stravovací provoz nemocnice. Ing. Mikušek byl toho názoru, že schválit akèní
plán v pøedložené podobì nelze, nebo
ten by mìl obsahovat pouze akce pøipravené k financování.
Ing. Brouwerová se také podivila, že
v inkubátoru se neobjevila rekonstrukce
kamenného mostu na Mostní ulici.
„Znamená to, že je to jen teorie, že se
most nìkdy opraví? Co mohu udìlat pro
to, aby se most stal záminkou k pøemýšlení?“, zajímala se Brouwerová a navrhla zaøazení rekonstrukce mostu do
projektového inkubátoru.
Ing. Vodák mìl pøipomínku k tomu,
že v rámci projednávání rozpoètu byla
naopak schválena projektová dokumentace autobusového nádraží v prostoru
pøed nádražím ÈD, která ale není souèástí ani inkubátoru. „Takže projektová
dokumentace je schválena, ale nepoèítá
se s tím, že nebude realizována? Buï
jsme nemìli schvalovat nìco, co není
v inkubátoru a nebo jsme alibisticky
schválili nìco, co nebudeme dìlat.“
Kritika zaznìla i od Vlastislava Navrátila „Máme akèní plán, ale doplòujeme
ho, jak potøebujeme, to skoro nedává
smysl.“ Karel Mikuš zase upozornil na
to, že souèástí inkubátoru je rekonstrukce pøechodu u Dezy, ale ten byl již
realizován. Mgr. Chajdrna navrhl
projednávání bodu stáhnout a oba materiály dopracovat a aktualizovat.
Na závìr si vzal slovo tajemník
mìstského úøadu Matocha: „Schvalovat
akèní plán na rok 2014 má smysl na
podzim 2013. To se nestalo:“ Èí je to
chyba, že k tomu nedošlo, na zasedání
nezaznìlo. Místostarosta Pernický poté
stáhl bod z jednání a zastupitelé se k tomu vrátí pravdìpodobnì v bøeznu. Snad
si zastupitelé do té doby koneènì udìlají
jasno, co vlastnì pøed nìkolika lety
schvalovali.
(dokonè. ze str. 1)„Je tøeba koncepènì
pøemýšlet, kde bude hala stát. V zastupitelstvu ale neexistuje politická shoda,
že bychom mìli halu postavit, proto navrhuji, aby byla položka pøímo v rozpoètu s tím, že další kroky nám èlovìk,
který je za to zodpovìdný a má to v koncepci, pøedloží,“ obrátil se na místostarostu Pernického Ing. Vodák. Jeho názor
podpoøil také Zdenìk Petroš: „Mìli
bychom hale vyjádøit podporu, protože
peníze by se našly. Pìt let se o tom
bavíme a když pøijde na lámání chleba,
nic se nedìje. Pan místostarosta to má
už hodnì dlouho v úkolech.“ Obrátil
se znovu na Pernického s tím, že ten
by mìl už koneènì pøedložit vizi, kde
bude hala stát, jak bude vypadat a na
kolik pøijde.
„Jestli si pamatujete v minulém volebním období se pøipravoval návrh
ohlednì posouzení, zda se hala bude stavìt. Byly soustøedìny požadavky od
sportovních klubù a èástka vycházela
asi na 70 milionù. Upustilo se od toho
z dùvodu finanèních,“ reagoval místostarosta s tím, že opìt shromáždil aktualizované požadavky sportovcù. „Aby se
to nìkam koneènì posunulo, potøebujeme studii, kde by to mìlo být, jaké
parametry, jinak budeme poøád vaøit,“
uzavøel Pernický. Proè se ale neobjevila
èástka potøebná na studii v rozpoètu, to
neuvedl.
Ing. Mikušek navrhl usnesení, že zastupitelstvo ukládá místostarostovi pøedložit investièní zámìr na sportovní halu,
jehož souèástí by mìlo být vypracování
nìkolika variant. „Rád bych vyšel vstøíc
panu Vodákovi, aby zastupitelstvo dalo
pozitivní signál. Až nám to bude pøedloženo, budeme vidìt, co je prùseèíkem
jednotlivých zájmù", vyjádøil se trochu
slo-žitì Ing. Mikušek.
Zastupitelé Vodákùv i Mikuškùv návrh
schválili, takže místostarosta Pernický
bude muset napøáhnout síly a po témìø
osmi letech ve funkci pøedložit reálný
návrh. Snad to do konce volebního období stihne. „Ve vzduchu je cítit blížící
se volby. Zaplapánbùh za to, že všechny strany se rozhoupaly a že zahájíme
stavbu. Mrzí mì Jiøí, že osm let mᚠna
starosti sport, osm let jsi na radnici a
nic jsi pro to neudìlal,“ uzavøel Zdenìk
Petroš.
Téma sportovní hala pøed volbami opìt ožívá
Èeský svaz ochráncù pøírody ve Val.
Meziøíèí tìsnì pøed Vánoci kolaudací
úspìšnì ukonèil rekonstrukci budovy
pøipravovaného Valašského ekocentra.
Ekocentrum nabídne programy pro
školy, pøednášky, semináøe, kurzy tradièních øemesel a podmínky pro èinnost
Mladých ochráncù pøírody - vše „pod
jednou støechou“ v klidové zónì areálu
bývalého cvièištì, který se postupnì
rekonstruuje na lesopark. Slavnostní
otevøení ekocentra se uskuteèní na jaøe
letošního roku.
Práce tím zdaleka nekonèí. „Plánujeme dovybavit ekocentrum potøebným
nábytkem, opravit pùvodní stodolu jako
prostor pro kurzy øemesel a nejrùznìjší
akce pro veøejnost a vybudovat funkèní
a pestré zázemí pro ekovýchovné programy. Souèástí Valašského ekocentra bude
venkovní výukový areál se Zahradou
poznání, v níž návštìvníci naleznou napøíklad expozice ptaèích budek a
krmítek, hmyzí hotel, jezírko, bylinkovou
zahrádku naší babièky, sad se starými
odrùdami ovocných døevin, klece pro
umístìní poranìných nebo zesláblých
živoèichù a øadu dalších zajímavostí,“
uvedl ochránce Miroslav Dvorský.
Nové Valašské ekocentrum by nemohlo vzniknout bez vstøícného pøístupu Mìsta Valašské Meziøíèí a rùzných
donátorù. „Zvláštní podìkování teï
patøí Mìstu, které nám koncem loòského
roku poskytlo 200 tisíc korun na
nezbytnì nutné oplocení celého areálu,“
dodal vedoucí projektu Petr Køístek.
Nejvíce pøispìl na budování ekocentra
Blokový grant Programu švýcarskoèeské spolupráce, další finanèní podporu poskytla Nadace OKD, Nadace
NET4GAS, s. r. o., Deza, a. s., v neposlední øadì pomohl také Èeský svaz
ochráncù pøírody s Lesy ÈR, s. p., ZC,
s. r. o., a øada drobných dárcù.
„Velmi bychom uvítali jakoukoliv
podporu místních firem, podnikatelù i
jednotlivcù, nebo vybudování celého
výukového areálu je finanènì velmi
nákladné a zdaleka nemáme pokryty
veškeré náklady,“ dodal Dvorský a
pokraèoval: „Pøedem dìkujeme všem,
kteøí se rozhodnou naše nové ekocentrum
podpoøit, rádi se s vámi osobnì setkáme
a pøedstavíme celý zámìr. Možná se i
vy zúèastníte nìjaké z našich akcí nebo
Vaše dítì zde bude trávit svùj volný èas
v oddílu mladých ochráncù pøírody.“
Jiøí Jureèka, Petr Køístek a Miroslav
Dvorský
Starosta TV Beskyd neøeší
(jv)V prosincovém èísle Obelisku jsme
vás informovali o finanèních potížích
TV Beskyd, která se nachází ve ztrátì
nìkolika set tisíc, i o listopadovém rozhodnutí zastupitelù zaplatit spoleènosti
130 tisíc jako dorovnání úhrady již døíve
odebraných zpráv a následnì odprodat
obchodní podíl. Pøesto se v rozpoètu
mìsta na rok 2014 opìt objevila èástka
600 tisíc, urèená pro TV Beskyd za
zprávy, které od ní Mìsto odebírá. Podle
smlouvy je totiž výpovìdní lhùta pùlroèní. Starosta mìsta ale situaci v rozporu s usnesením zastupitelstva zatím
neøešil a na lednové zasedání prodej
obchodního podílu nezaøadil. Pøestože
vedení mìsta o problémech ve spoleènosti ví již od roku 2010, neudìlalo nic
pro to, aby se 600 tisíc z rozpoètu mìsta
za zbyteèné a drahé zprávy (Val. Meziøíèí platilo za zprávy nejvyšší èástku z 5
mìst) roènì ušetøilo. Že by to byl zámìr
pøed podzimními komunálními volbami?
TV Beskyd pøece zveøejní jen to, co si
Mìsto objedná a to se v pøedvolební
kampani hodí...
INZERCE
3
INZERCE
únor 2014
4
BUDOUCÍM VOLIÈÙM NOVÉ RADNICE
Práce zastupitelky mne baví, ale i stresuje. Na jedné stranì, nebuduli zvolena do zastupitelstva, se mi docela uleví, ale na druhé stranì
myslím, že se starám o lidi a mìsto, jak mám, a byla by škoda zùstat
sedìt doma za pecí. Jsem zastupitelkou dvì volební období, píši od
roku 2006 o své práci v zastupitelstvu a sloužím osmým rokem. Není
to rozhodnì rutina, ale nìkteré fígle v komunální politice již rozeznám
a lituji kohokoli novì zvoleného, který usedne do lavice a který nic
neví o mašinérii byrokratických postupù, moci úøednické nebo o
politických hrátkách. Do politiky jsem šla bez úmyslu nìco z mìsta
vydyndat a po mnohých urážkách bývalých politických kovbojù jsem
se osamostatnila jak pracovnì, tak politicky. V minulosti jsem 14 let
uèila na stavebním uèòáku, pak jsem žila pár krásných let v Nizozemí
a nakonec jsem se vrátila do svého mìsta, kde jsem zakládala místní
galerii Sýpku a byla se svými spolupracovníky u prvních velkých
projektù mìsta. Jako uèitelka jsem ale vydìlala víc než jako øeditelka
rozvojové agentury pod mìstem. Jakmile nìkteøí psavci zaèali mluvit
o trafikách, pochopila jsem, že terèem výmyslù budu vždy, když budu
spojena pracovnì s mìstem, takže pro mne osobnì byla koupì vinotéky
holým vysvobozením. Koneènì jsem mìla práci jako koníèka! Koneènì
jsem byla opravdu nezávislá a jsem dodnes. Ráda spolupracuji, a tak
tu pomáhám „knížeti“ na Hrad, tam se dám dohromady s psím útulkem
nebo tady zase podporuji dìti v Keni. Naslouchám svým zákazníkùm,
a už je to o vínì nebo o mìstì. Zkrátka tady žiji a mám Valmez ve
svém srdci. Práce v zastupitelstvu je taky koníèek, který se obèas
støídavì jeví jako trochu ovladatelný, ale nevypoèitatelný høebec.
23. ledna bylo zastupitelstvo ubezpeèeno pøi projednávání rozpoètu
mìsta vedoucí odboru, že je vše v základním školství po stránce
hospodaøení v poøádku. Totiž pan kolega Hruška jako starý školský
matador si dovolil poukázat na Masaryèku a její hospodaøení s fondy.
Vypoèítal, že tato škola odmìòovala uèitele v pøepoètu na žáka mnohem
více než na jiných školách a jako dobrý hospodáø, k èemuž nás zákon
i vedoucí odborù nabádají, vznesl dotazy v tomto smìru k vedoucí
pøíslušného odboru.Vše je ok, žádný problém, ale týden na to se
dovídáme o opaku. Došlo údajnì k neoprávnìnému vyplacení penìz
a také k tomu, že pan øeditel odstupuje. Nechci rozebírat školu, které
chceme jako zastupitelstvo doplácet peníze, pokud na základní mzdy
chybí, ale nemùžeme pøeci doplácet na odmìny, které bohužel v
dùsledku nenaplnìnosti vedení školy by dávat nemìlo. To je snad
pochopitelné a nic proti uèitelùm. Škola mùže šetøit a dobøe hospodaøit,
aby mìli na odmìny aspoò tìm, kteøí dìlají nìco navíc nebo mají
dobré výsledky s problémovými dìtmi.
Že se nìco zvláštního dìje v oblasti školství, víte všichni. Neustálý
tlak ze strany ODS na optimalizaci školství (rozumìj zrušení Žerotínky)
tak dlouho, až se nám ucho utrhlo v podobì Polièné a Krhové. Neplnilo
se už usnesení zastupitelstva, které v minulém volebním období
jednoduše øeklo: nerušte žádnou školu a využijte prázdných budov.
Témìø pìt let se dotazuji, píši v novinách, žádám vedení mìsta na
zasedání, zkrátka huèím jak do dubu, aby se pøestìhovala dìtská
knihovna do pavilonu ve zmínìné škole, že se tím ušetøí stotisícový
roèní nájem za knihovnu, který musíme platit Bonveru, ale dobrý
hospodáø èi nedobrý, odboru školství a vedení se nechce – není politická
vùle, tak se tomu trefnì øíká. Tuto frázi si zapamatujte, narazíte na ni
vždy, když nìkdo bude chtít nìco dobrého prosadit. Inu, je to velmi
tìžké, nyní je vìtšina Rady mìsta modrá, zmodrali nám i vedoucí
nìkterých odborù. V této konstelaci jsme mìli hospodáøské problémy
už na základce na Køižné, objevily se nedostatky na Šafáøce a nyní na
Masaryèce. Vìci se dìjí i v kultuøe: problémy s financemi mìla bývalá
øeditelka KZ a má je i souèasný øeditel. Rozdíl je jen v tom, že ona
nebyla ve stranì a nemìla správné známé (proto byla na hodinu
vyhozena) a øeditel naopak. Platí tu dvojí metr, o kterém jsem už
mluvila na zahajovacím zasedání mého druhého volebního období.
Jako zastupitelka dostanu jen èásteèné nebo pøefiltrované informace,
kterým z principu nesmím na sto procent vìøit a musím se pídit po
pravdì. Kdo na to nemá èas, je ztracen, vzdá to a spíše v zastupitelstvu
sedí a poslouchá. Zkrátka Vás dostanou tam, kam potøebují. Úøedníci
mají vìtší pøehled, protože v tom dennì dìlají, a vìtšinou Vás utáhnou
na vaøené nudli. Vy musíte mít touhu proniknout do útrob problému a
nenechat si zalepit ústa èísly a tabulkami. To je nejvìtší nebezpeèí,
kterému musí èelit aktivní a zodpovìdný zastupitel. Ukazuje se, že
odbor školství, který má kontrolní funkci a z toho vyplývající
zodpovìdnost, nefunguje, jak by mìl. A svìte div se,
opravdu chybí výbor školství, který ètyøi (!!) roky žádáme
z opozièních lavic. Že by mohl výbor pomoci, no nedej
bože nìco odhalit, no fuj. Je na èase, aby se mentalita a
chod vìcí zmìnil. Je na èase, aby jako volièi svým výbìrem
udìlali zmìnu na radnici.
Budoucím volièùm s pozdravem, Irena Brouwerová
únor 2014
Návrh na øešení bezpeènostní situace ve mìstì
Návrh na øešení bezpeènostní situace který nepodceòuje ani prevenci v rámci
v teritoriu mìsta pøedstavitel zastupitelùm na pøednáškové èinnosti na školách, besedy o
jejich prosincovém zasedání øeditel Mìstské bezpeènosti v dopravì, kurzy sebeobrany pro
policie Bc. Ivan Kadora. „Snažili jsme se najít ženy a dívky, vzdìlávací a motivaèní program
návrhy na øešení tíživé situace ve mìstì, sle- pro rizikovou mládež apod.
dovali jsme vývoj v obdobných mìstech, zamìStarosta zahájil následnou diskuzi: „Když
øili jsme se na problematiku konzumace alko- jsme sestavovali osnovu opatøení, dali jsme si
holu na veøejnosti. Vìtšina protiprávní èin- za úkol pohybovat se v mezích daného rozpoènosti je konána po konzumaci alkoholických tu. Jezdíme na zkušenou, je možno vysledovat,
nápojù, s tím souvisí i rušení noèního klidu. že trendy øešení bezpeènostní situace se dyU nízkopøíjmové populace je problém s utrá- namizují s tím, jak se situace zhoršuje. Nejlepší
cením finanèním prostøedkù v hernách a s tím by bylo pøijmout další 3-4 strážníky, pøípadnì
související další trestná èinnost,“ pøiznal pracovníky obsluhující kamerový systém. Dnes
poprvé Bc. Kadora a navrhl nìkolik opatøení je trend využívat civilisty, napø. lidi se sníženou
ke zlepšení situace:
pracovní schopností.“
1. realizace pochùzek jednoèlenných hlídek
Zastupiteli Vargovi v materiálu chybìlo vyv denních hodinách v rùzných èástech mìsta, èíslení finanèních nárokù. „Máme to schválit,
ne jak tomu bylo døíve, kdy mìsto bylo rozdì- aniž bychom znali finanèní dopady. Nemùžu
leno na ètyøi teritoria a do nich pøidìleni stráž- souhlasit s tím, že vše schvalujeme, jak je nám
níci. „Není možné mít v každém úseku územá- pøedkládáno. Je to vaøeno z vody, je tøeba se
øe,“ argumentoval øeditel.
tím dále zabývat.“
2. zaøazení psovoda do výkonu služby.
Vlastislav Navrátil za zajímal, jak je dodržoØeditel vidí velký pøínos psa, jako podpùrné vána nedávno schválená vyhláška o povoleném
síly strážníka, zejména v odlouèených nebo oznaèení heren: „Na vnìjších výlohách by
ménì bezpeèných lokalitách, jako je napøíklad nemìly být informace nabádající ke høe. Ve
„dùm hrùzy“ na Zašovské nebo pøi sportov- vìtšinì heren jsou poøád venku cedule herna,
ních utkáních, která bývají èasto vypjatá.
visí jackpoty. Jakým zpùsobem je ošetøeno
3. rozšíøení kamerového systému a nainsta- dodržování vyhlášky, pøíp. jaké z toho plynou
lování kamer na výjezdech z mìsta. „Dnes sankce?“, zajímal se Navrátil.
máme 14 kamer, z toho 4 na nádraží, 10 ve
Bc. Kadora informoval, že byla provedena
mìstì - systém je moderní, ale pøedpokládá kontrola u všech 20 zaøízení, ve kterých jsou
další modernizaci,“ uvedl Bc. Kadora.
herny povoleny. “U Fénixu je stále propagace
4. vybavení hlídek MP záznamovým hracích automatù, provozovatel obdržel
zaøízením - mikrokamery, kamery do vozidel, vyhlášku minulý týden, vše uvede do poøádku,
které by nebylo tak finanènì
nároèné.
také u. San Marco, zbývající zaøízení už jsou
Foto V.Navrátil
5. pøenosné kamery v problematických v poøádku. Pøi porušení vyhlášky postupujeme
oblastech
v souladu se zákonem.“
Dùležitá je také prùbìžná kontrola
Zastupitelstvo vzalo pøedložený materiál na
ubytovacích zaøízení. „Jsme v kontaktu vìdomí a uložilo vedení mìsta koneèné
s Policií ÈR. V rámci asistence bychom mìli zpracování navržených opatøení.
pøehled, kdo se nám na území
mìsta zdržuje, mùžeme tak
pomoci i správci bytového
fondu mìsta,“ doplnil øeditel
Co se týèe legislativního
opatøení, pøipravuje se vyhláška
o konzumaci alkoholu na
veøejných prostranstvích, omezení provozní doby pohostinských zaøízení, regulování poètu a provozní doby heren.
„Provedli jsme kontroly vyhlášky ohlednì oznaèení heren.
Objevili jsme pouze drobné
nedostatky, v jedné z heren jsme
zastihli mladíka mladšího 18
let,“ informoval Ivan Kadora, Vyvracení dopravních znaèek - oblíbená zábava vandalù.
Plánování kariéry pro žáky ZŠ a SŠ
V záøí 2012 byl ve Zlínském kraji zahájen
projekt „Jak pracovat s kariérním portfoliem“,
který je urèen pro uèitele ZŠ (vèetnì speciálních), SŠ, gymnázií, pro vychovatele z dìtských domovù a pro asistenty pedagogù. Mezi
cíle projektu patøí zpracovat metodu pro
plánování kariéry pro žáky ZŠ a SŠ, seznámit
pedagogy jednotlivých škol s touto metodou,
nauèit je pracovat s webovou aplikací vytvoøenou v rámci projektu, proškolit je, ukázat jim
firemní prostøedí a další. Vytvoøená webová
aplikace má dvì èásti - veøejnou a osobní profil. Mezi hlavní pøínosy projektu patøí fakt, že
odborníci z rùzných firem v rámci projektu
fungují jako konzultanti, každý pedagog
(pøípadnì i žák) má možnost je prostøed-
nictvím výše zmínìné webové aplikace oslovit
a požádat o konzultaci. Lidé mají pøímý kontakt
a zkušenosti z firemní praxe, jejich rady a poznatky jsou velmi cenné. Projekt umožòuje
pedagogùm, vychovatelùm a asistentùm získat
pøímý kontakt s firemní realitou prostøednictvím exkurzí do firem poøádaných v rámci
projektu. Firmy, pøedevším v technických
oborech, nabízejí školám kromì exkurzí i další
možnosti spolupráce, materiálové vybavení,
nìkdy i praxe a stáže pro studenty. Projekt je
podpoøen z prostøedkù Evropského sociálního
fondu a státního rozpoètu Èeské republiky
prostøednictvím Operaèního programu
Vzdìlávání pro konkurenceschopnost a
finanèní èerpání pøekraèuje 6 mil. Kè.
INZERCE
5
INZERCE
únor 2014
6
Z historie
V následujících týdnech a mìsících
uplyne šedesát let od doby, kdy Valašské
Meziøíèí èelilo epidemii bøišního tyfu
s neobyèejnì tragickými následky a
prožívalo tak jedno z nejhorších období
ve svých moderních dìjinách. I když
šest desetiletí v historii mìsta je dobou
krátkou, je pozoruhodné, že o tìchto
událostech až na pár kusých informací
není ve mìstì žádných zpráv a tehdejší
dìní je zahaleno rouškou tajemství.
Protože termín „bøišní tyfus“ a to ještì
ve spojení s epidemií z našeho bìžného
slovníku již zcela vymizel, podívejme se
na jeho definici do lékaøského slovníku.
Jde o nemoc zpùsobenou baktérií Salmonella Typhi. Toto závažné onemocnìní je pøenášené stravou nebo kontaminovanou vodou. Bakterie se množí v
krvi infikované osoby, jsou absorbovány
do zažívacího traktu a vylouèeny. Ve
vyspìlých zemích se nyní bøišní tyfus
již prakticky nevyskytuje, problémem
zùstává v rozvojových zemích Asie,
Afriky nebo Jižní Ameriky.
K získání zásadních informací o celé
záležitosti nahlédnìme nejprve do
“Koneèné zprávy o tyfové epidemii ve
Val. Meziøíèí” pro dnes již nezjistitelnou
instituci ze dne 16.7.1954, oznaèené
tehdy jako dùvìrnou:
V bøeznu t.r. vypukla ve Val. Meziøíèí
epidemie bøišního tyfu, která se rychle
rozšíøila postupnì na dalších 31 obcí v
okrese, do 4 okresù kraje gottwaldovského a 5 okresù kraje ostravského.
Postihla celkem 223 osob v okrese, z
nichž polovina byla ve mìstì a polovina
na venkovì a 28 osob mimo okres. Z
onemocnìlých v okrese zemøelo 10
osob, mimo okres 1 osoba. Z nemocných bylo 62 dìtí, 217 dospìlých, z toho
163 ženy a 54 mužù. ………Bylo
provedeno a ještì se dokonèuje ochranné oèkování proti tyfu u ohrožených
kolektivù, t.j. školách, rodinách onemocnìlých a u potravináøù, celkem asi
u 50 osob. Z onemocnìlých bylo 13
zamìstnancù z potravináøských zaøízení.
Prvním signálem o poèínající epidemii
bylo telefonické oznámení prim. MUDr.
Vejrosty ze vsetínské nemocnice, že dva
zamìstnanci cukrárny u Koòaøíkù ve
Valašském Meziøíèí, odeslaní na léèení
pro tìžkou chøipku jsou naléhavì podezøelí z bøišního tyfu. Po tomto oznámení
ještì týž den veèer 17. bøezna bylo provedeno místní šetøení a pøijato okamžité
opatøení, aby bylo zamezeno pøípadnému dalšímu šíøení nákazy. Výroba a
prodej v cukrárnì byly zastaveny………Z prvního vyšetøování byla
získána fakta, jež vedla k podezøení, že
zdroj ohlášených a pøi vyšetøování
dalších 8 podezøelých nemocných tzv.
chøipkou, je voda ze studny ve dvoøe
cukrárny, pøípadnì cukroví, které bylo
v cukrárnì pøipraveno, ve vlastní
prodejnì a další desítce prodejen, všech
restauracích a jídelnách ve Val. Meziøíèí, vèetnì nádražní restaurace a v
jedné závodní jídelnì prodáváno………Ze záchodu v cukrárnì vedoucí odpadní roury pro špatné technické provedení a zapojení odpadové
roury ze studny a mycího døezu a po
INZERCE
únor 2014
Šedesát let od velké tyfové epidemie na Valašsku
zamrznutí odpadu následkem nebývalých mrazù v druhé polovinì února
bylo umožnìno pronikání nakaženého
obsahu záchodového do studny. Nakaženou vodu nìkteøí zamìstnanci pili,
používali k pøípravì cukroví, k omývání
nádobí, náøadí i stolù bez pøevaøen텅…Teprve 6. bøezna podezøelý
zápach vody vedl k tomu, že pøestali
vodu používat ve výrobì. V tìchto posledních dnech dostala se voda do cukroví, které bylo v pøíštích dnech
používáno k oslavì místních i okolních
František (svátek 6. bøezna - poznámka
J.K.) Tento svátek se stal významným
èinitelem v celé epidemii. Lze si
pøedstaviti její další katastrofální vývoj,
kdyby se dostalo104,5 q cukráøských
výrobkù, pøevážnì dortù a krémù na
sváteèní stoly Josefù a kdyby tyto
výrobky èásteènì nedodìlané nebyly v
pøedveèer jejich distribuce (17.3.) zabaveny a pak znièeny díky již zmínìnému
rychlému zákroku orgánù hygienickoepidemiologické služby.
10. èervna 1954 se konal v Rožnovì
pod Radhoštìm semináø, který mìl
zhodnotit protiepidemická opatøení pøi
epidemii tyfu v okrese Valašské Meziøíèí.
Zúèastnilo se jej 59 hostù a dva další z
Polska. Semináø zahájil krajský hygienik
MUDr. J. Kasan. Ze semináøe se
zachoval referát MUDr. Kazmara.
Nìkolik jeho zajímavých myšlenek
citujeme: Prostorové rozložení epidemie
znázornìné na mapce ukazuje, že bylo
postiženo celkem 31 obcí a to pøedevším
takových, které mají pøirozený spád do
Valašského Meziøíèí. Jsou to jednak lidé
ve mìstì pøímo zamìstnaní a dále lidé,
kteøí z rùzných dùvodù do mìsta
docházeli, navštìvovali cukrárny a
pro své rodiny pøinesli domù peèivo.
Zvl᚝ dobøe se dá
pozorovati cukroví
jako zdroj epidemie v
továrnách, kde jak
bylo periodicky dodáváno cukroví, objevovaly se vždy malé skupinky nemocných. Z èasového
prùbìhu epidemie,
rozloženého
do
prostoru, lze velmi
dobøe poznati, že
zdrojem bylo opravdu cukroví, a to ve
svém
nejvìtším
množství, pojedené
kolem 8. bøezna
1954, kdy se na
výrobì zúèastòovalo
již nìkolik nemocných zamìstnancù
spoleènì s infikovanou vodou. Epidemie však nezùstala
pouze v hranicích
okresu, dostala se i
do jiných okresù
gottwaldovského
kraje a dokonce i do
jiných krajù. Toto
bylo zpùsobeno jednak tím, že nìkolik
jednotlivcù dojíždìlo do zamìstnání do
valašskomeziøíèského okresu, hlavnì
však mohutnou virulentností cukrárny,
která prostøednictvím nádražní restaurace, jejíž hygienické pomìry byly
rovnìž žalostné, se snažila získávati
slávu svému mìstu.
O vzniklé nebezpeèné situaci ve mìstì jednaly samozøejmì i orgány tehdejšího místního národního výboru. Ze
zápisu jednání rady MNV ze dne
19.3.1954 bylo zjištìno, že S. Zahradníèek sdìlil, že se ve mìstì vyskytlo
nìkolik pøípadù tyfu a je nutno co
nejdøíve dostavit vodovod. Pøi jednání
rady 16.4.1954 informoval ing. Balán,
že rada ONV podává KNV a vládì
memorandum ve vìci odstranìní všech
nedostatkù jako nezbytnost vybudování
kanalizace a vodovodu a jiných, které
zavinily tyfovou epidemii a ing. Balán
žádá, aby rada MNV dala rovnìž své
vyjádøení k této vìci, jakož i k urychlené
výstavbì nemocnice a vybudování
prùmyslu, který by skýtal využití mužských pracovních sil. Pøi dalším jednání
rady dne 26.4.1954 S. Zahradníèek podal
zprávu o zdravotních opatøeních na potírání tyfové epidemie. Uvedl, že nemoc
je na ústupu a že již dennì jen jednotlivì
se vyskytne pøípad onemocnìní. Všichni
postiženi nemocí jsou izolování v
nemocnicích a jejich zdravotní stavy se
lepší. Ke zprávì uvedl J. Hýbl, že je
nutno, aby zemøelí na pohøbech byli
dopravováni uzavíraným sklenìným
vozem, aby byly odstranìny pohøební
tøídy a všechny pohøby byly vypravovány jednotnì. Rada jednomyslnì
schválila.
O složitých pomìrech v té dobì ve
mìstì se zmiòuje podrobnì i mìstská
kronika: Mìsíc bøezen r. 1954 možno
ve Valaš. Meziøíèí nazvat mìsícem
èerným. Kolem devátého bøezna vypukla v mìstì tyfová epidemie velkého
rozsahu. Dle hlavního hygienika ministerstva zdravotnictví MUDr. Škovránka
a øeditele výzkumného ústavu epidemiologie a mikrobiologie doc. MUDr.
Rašky, oba z Prahy, byl zdroj epidemie
bøišního tyfu pátráním zjištìn ve vodì
v cukrárnì „U Koòaøíkù“ na Stalingradském námìstí v èísle /v textu neuvedeno/ (È. 107 - dnes se zde provozuje
Vaòkovo pekaøství - poznámka J.K.).
Okresní národní výbor i místní národní
výbor vyhláškou upozornil obèany na
zásady naprosté èistoty a hygieny,
zejména na mytí a desinfikování rukou,
omezil návštìvu hostincù a restaurací i
kin, zaøízení pro hromadné stravování,
zakázal zbyteèné shromažïování,
nedovolil taneèní zábavy a vydal leták
všem obèanùm s pouèením o bøišním
tyfu. Dennì byla hlášena nová onemocnìní, strach z onemocnìní u obèanù
vzrùstal. Styk s druhýma byl omezován
na nejmenší míru. Jen volièské schùze
byly dovoleny. V potravináøských prodejnách vývìsky žádaly kupující, aby
zboží neohmatávali rukama, aby se dali
pøímo obsloužit personálem, aby netrpìli
nehygienickou manipulaci zamìstnancù.
Oèkování proti tyfu bylo naøízeno pro
všechny obèany. Bylo povinné na všech
pracovištích, ve školách. Všude byly poøádány zdravotní pøednášky o dodržování hygieny. Mìsto bylo dùkladnì
umyto vodou z mìstského vodovodu za
pomoci místního požární sboru. Nìkteré
podniky jako hotel Radhoš v Leninovì
tøídì, obèerstvení v Mostní ulici, cukrárna Studeníkova v Mostní, Pramen
v Stalinovì ulici, odìvní obchod na
námìstí a jiné závody byly na pøíkaz
okresního hygienika doèasnì uzavøeny,
ale epidemie neustávala. Byla hlášena
první úmrtí, což vyvolalo u obèanù hrùzu. Místní rozhlas hlásil dennì poèet nemocných a jejich stav v nemocnicích.
Nemocnice na Vsetínì nestaèila pro
onemocnìlé. Nemocní i podezøelí dopravováni do nemocnic v Gottwaldovì,
Uher. Hradištì, do Nov. Jièína a do Hranic. Ponuré a chladné dny nepøispívaly
náladì. Po devatenáctém bøeznu uzavøena závodní kuchynì ONV. Byl vydán
zákaz pondìlních a páteèních trhù,
nepovolen tradièní trh Pramenu v bøeznu, mìkké cukráøské peèivo se neprodávalo, totiž nemìl toto kdo vyrábìt.
Teprve koncem kvìtna vyhláška upozoròovala spotøebitele, že cukráøské výrobky se dovážejí z Rožnova p. R.
Cukrárna Koòaøíkova zùstala úøednì
uzavøena a v provozních místnostech
zøízen prodej konfekce. Koncem bøezna
pøijela do Valaš. Meziøíèí z rùzných krajù
brigáda lékaøù. Pøijeli také hygienici ze
zdravotních zaøízení, z ministerstva
zdravotnictví, pøišli pomáhat i lékaøi ze
Slovenska. Zaèal boj proti tyfové epidemii.
JUDr. Josef Kramáø
(dokonèení v pøíštím èísle)
7
INZERCE
únor 2014
8
únor 2014
Ze života meziøíèských škol ZŠ Salvátor - "Na zkoušku prvòáèkem"
Den otevøených dveøí na ZŠ aMŠ Køižná se vydaøil
Ve ètvrtek 16. ledna byly dveøe naší
školy otevøené. Plakát zval na návštìvu.
Chodby a parapety zdobily výrobky, za
dveømi byly slyšet hlasy žákù, uèitelù a
hostù ve tøídách. Rodièe diskutovali
s pedagogy o prospìchu a chování,
protože se blížilo pololetí. Do školy mohl
každý. Dopoledne pøišla i ohlášená
návštìva malých dìtí v doprovodu
paní uèitelek z MŠ Seifertova.
Potkaly tady své kamarády, kteøí
jsou již školáky, a ti se chlubili, co
všechno se nauèili, co dovedou. Ve
speciální tøídì na nì èekali obzvl᚝
netrpìlivì. Proè? Mìli pro nì
ukázku netradièních nástrojù –
kalimby, djembe, panovy flétny,
koshi, okaríny. Spoleènì si zahráli,
zazpívali a už se šlo dál. Interaktivní
tabule všechny nadchla. Úloha byla
jasná: seøadit snìhuláky od
nejmenšího po nejvìtšího. Paní
uèitelky pøivedly šikovné dìti, byla
to pro nì hraèka. Ve tøídách se
staráme i o zvíøátka, tak si naši
kamarádi mohli prohlédnout
køeèíka i strašilky. Asi nejvíc se jim
líbilo v nové mateøince. Když se
podíváte na naše webové stránky, kde
jsou fotografie, tak mi dáte za pravdu.
Nejste si jisti, zda by mohla být vhodná
pro vaše dítì právì naše škola? Chcete
si ji prohlédnout? Tak se zastavte, rádi
vám ukážeme, co nabízíme.
Mgr. Dagmar Gomo¾ová
Na ZŠ Žerotínova pomáhali potøebným
Pomáhat potøebným - uèíme žáky na ZŠ Žerotínova. Proto jsme už od roku 2007
zapojeni do BangBaby - adopce na dálku a z výtìžku školní akce Vánoèní
zvonkování hradíme školné bangladéšské dívce. Letos se vybralo 13 131,- Kè. A
ze stejného dùvodu jsme se letos pøidali také k Tøíkrálové sbírce. Mezi žáky, rodièi
a uèiteli Tøi králové vybrali celkem 2 506,-Kè. Všem, kteøí se do obou dobroèinných
akcí zapojili, dìkujeme!
Budoucí prvòáèci po stopách Šafíka
V úterý 14. ledna se budoucí prvòáèci vydali po stopách Šafíka, našeho maskota.
Nejen stopy je úspìšnì vedly do všech koutù školy, ale také žáci osmých roèníkù
se zhostili role prùvodcù na jednièku.
Dìti se svými rodièi mohly navštívit tøídy prvního stupnì, prohlédnout si odborné
uèebny fyziky, dìjepisu nebo pøírodopisu. Také ,,nakoukly“ do školního klubu,
žákovské knihovny, mohly si vyzkoušet horolezeckou stìnu, mrknout do školní
družiny a nakonec se trošku obèerstvit ve školní jídelnì. Nìkteré dìti braly své
,,stopování“ Šafíka opravdu zodpovìdnì a celá prohlídka se nám tak protáhla o
hodinu.
Mgr.Anna Erbanová Polociková
Hallo, vzpomínáte si ještì na dopisy?
Hallo! Vzpomínáte si na to, kdy jste
naposledy dostali dopis, který byl urèen
jen vám? A dostali jste už nìkdy vùbec
dopis? Nemyslím tím upomínku z
knihovny, ani pozvánku k zubaøi. Možná
ano, možná ne. Tak vìzte, že naši nejmladší nìmèináøi na škole již obdrželi
každý dva dopisy. A to ne ledajaké. V
balíèku, adresovaném naší škole, byly
dopisy s nìmeckým razítkem. Jsou to
dopisy žákù ètvrté tøídy jedné základní
školy v dolnosaském Herrmannsburgu.
Jsme rádi, že jsme si našli kamarády a
nadšenou paní uèitelku, se kterými si
mùžeme pravidelnì vymìòovat pár vìt.
Urèitì se ptáte, jak to dìláme, když se
uèíme teprve pár mìsícù. Samozøejmì
to není jednoduché. Už pøeèíst nìmecké
psané písmo bývá pìkný oøíšek A jak
nám to jde? S pomocí slovníku a paní
uèitelky nakonec všichni rozumí. A pøi
odepisování se alespoò snažíme, aby to
kamarádi nejen pøeèetli, ale aby tomu i
rozumìli a co neumíme, tak nakreslíme
nebo nalepíme. Nìkteøí pøipojí fotky,
nebo dokonce i malé dáreèky. A hlavnì
není to písemka, je to dopis. Prostì si
ovìøíme, jestli nám ti naši nìmeètí
kamarádi rozumí. A svìte div se,
rozumí!
V prvním velkém balíèku adresova-
INZERCE
Být žákem prvního roèníku je pro dìti
ve vìtšinì pøípadù radostná událost.
Pedagogové ZŠ Salvátor pøipravili pro
zájemce o vstup do I. tøídy akci nazvanou Na zkoušku prvòáèkem. Konala se
v polovinì ledna. Dìti mohly pøijít do
tøídy, kde mají sourozence nebo kamaráda, a pozorovaly, jak ve skuteènosti
vypadá výuka. Uèitelé mìli pro budoucí
prvòáèky pøipraveny rùzné úkoly. Kromì toho si budoucí žáci prohlédli školu
a navštívili družinu. Na konci takové
výuky je èekaly nejen sladké odmìny,
ale také záložky do knih, rozvrhy hodin
i další zajímavosti. Vìøím, že všechny
dìti zvládly zápis úspìšnì a do školy teï
budou chodit "èastìji“.
L. Èernochová
ném naší tøídì jsme našli kromì osobních
dopisù i plakáty, které nìmeètí žáci vyrobili o svém mìstì nebo vesnici. Dále
jsme se dozvìdìli, že v Nìmecku trvá
základní škola pouze ètyøi roky, pak si
žáci volí mezi tøemi typy škol: gymnázium, reálná škola a pro ménì nadané
dìti hlavní škola. Naši kamarádi mají
podobné pøedmìty jako u nás. Jen výuka
náboženství nás trochu zaskoèila. A nemají školní jídelnu, to nás zarazilo. Nìmecké dìti se zase divily, že se v šesté
tøídì uèí holky vaøit. V dalším dopise,
který psali žáci pøed Vánocemi, jsme se
dozvìdìli, jak se slaví Vánoce v Nìmecku. Nad štìdroveèerními chody jako
raclette, fondue nebo zvìøina jsme jen
kroutili hlavami. A koníèky a volný èas?
Tak na tom jsou nìmecké dìti stejnì jako
my: poèítaèe a poèítaèové hry, ètení,
hudba a ze sportù je to hlavnì fotbal a u
holek vede tanec.
Tìmito dopisy si mùžeme v praxi
ovìøit, že to, co se v hodinách nìmèiny
uèíme, v životì využijeme. A už se neptáme: „ A proè se musíme uèit nìmèinu?“
Jen co se trochu v nìmèinì zocelíme,
urychlíme naši komunikaci prostøednictvím internetu a nauèené „Wie
geht´s?“ použijeme doopravdy. Tschüs!
Žáci 6.A a Mgr. Magdalena Hrstková
Pochvala uèitele vždy potìší
Jsou rodièe, kteøí chodí do školy
jen na rodièovské schùzky, jsou
rodièe, kteøí se do školy dostaví jen
na písemnou výzvu uèitele a jsou
rodièe, kteøí chodí do školy každý
den. Nìkomu postaèí dojít k šatnám,
pak odchází za svými povinnostmi,
ale jsou i takoví, kteøí každý den pøivedou své zlatíèko až do tøídy.
Setkání s tøídním uèitelem je samozøejmostí. Dovídáme se, zda byl doma zdravotní problém nebo trable
s domácí pøípravou, co se podaøilo.
Obèas se nám také k uchu dostane
výtka nebo vznikne nedorozumìní
mezi žákem - uèitelem - rodièem, to
se pak spoleènì snažíme najít
východisko, øešení. Jindy slyšíme radu,
nápad, pochvalu, podìkování. Samozøejmì si všeho velmi vážíme. Ve škole máme také schránku dùvìry, ale je málo
využívána. Tak jako žáci mají rádi pochvaly èerné na bílém, tak je i my rádi
èteme. Dìkujeme za nì, máme zpìtnou
kontrolu, že svoji práci dìláme dobøe.
A co ještì potìší? Když k nám po
letech žáci najdou cestu a pøinesou
ukázat vysvìdèení, výuèní listy, svatební oznámení, životní partnery a malé
potomky. Když nás vyhledají a øeknou,
že jsme je nauèili a že to s námi bylo
fajn. Jedno takové setkání se uskuteènilo
v mé tøídì ve ètvrtek, kdy se ve škole
objevili absolventi speciálních tøíd. Pøišli
i s maminkami. Provedla jsem je školou
spoleènì s asistentkou Rùženkou. Jejich
tøída se zmìnila k nepoznání, každý žák
má svùj pracovní box s vizualizovanou
strukturou celého vyuèovacího dne,
televize a poèítaè s pøipojením k internetu je samozøejmostí ve všech tøídách,
zaujala je interaktivní tabule i koutky
pøírody, kde máme køeèíky a strašilky.
Dvì hodiny utekly jako voda, a protože
jsme si všechno nestaèili øíct, dali jsme
si slib, že se brzy zase uvidíme. Maminky, Hanièko, Míšo, Peo, dìkujeme za
návštìvu.
Mgr. D. Gomo¾ová, ZŠ a MŠ Køižná
ZŠ Šafaøíkova a moderní stavebnice Fischer
(ka)Stejnì jako v pøedcházejících dvou mìsících, tak také v prosinci probíhal
na ZŠ Šafaøíkova kroužek, jehož náplní je práce s moderní stavebnicí Fischertechnik. Jedná se o souèást projetu s názvem Centra pøírodovìdného a technického
vzdìlávání pro moderní výuku žákù støedních a základních škol ve Zlínském
kraji. V øíjnu a listopadu žáci pøedevším tvoøili rùzné výrobky ze stavebnice. Práce
je velmi bavila, èemuž odpovídala i jejich pravidelná úèast v kroužku. V prosinci
už jsme se s žáky vìnovali programování hotových výrobkù pomocí softwaru
RoboPro, který je souèástí stavebnice. Vìøím, že nadšení a elán pøi práci se stavebnicí
vydrží žákùm i v dalších mìsících a budou kroužek nadále rádi navštìvovat.
9
únor 2014
ZUŠ: MIBIDIZO vybráno do Švýcarska Ze života meziøíèských škol
Veselé zpívání na ZŠ a MŠ Køižná
Zdá se to neuvìøitelné, ale
mnozí se pøed vysvìdèením bojí, co je èeká…, ale my jsme si
to zpøíjemnili tím, že jsme si
spoleènì zazpívali. Vítìzní zpìváci - 1.místo: Kristýna Domesová, 2.místo: TomᚠHradil, 3.
místo: Karolína Slováková, 4.
místo: Milan Fröhlich si okamžitì získali dìtská i divácká
srdce, ale i srdce poroty. Nestaèili jsme ani „koukat“, jak strach
a tréma spadla a zpìváèci ukázali, co se v nich skrývá.
Uèitelé 1. stupnì a ped. asistenti
ZŠ Šafaøíkova - školní kolo anglické olympiády
Dìtský pìvecký sbor MIBIDIZO má
za sebou øadu úspìchù z èeských, ale
také zahranièních festivalù a pøehlídek
dìtského sborového zpìvu. V letošním
roce by dìtský sbor MIBIDIZO rád
uspìl na Festivalu sborù v krásném
švýcarském mìstì Montreux na bøehu
Ženevského jezera.
„Rádi bychom uspìli na festivalu
sborù Montreux Choral Festival 2014
ve Švýcarsku“ sdìlila sbormistrynì
dìtských sborù ZUŠ Alfréda Radoka Eva
Ježíková, „ovšem poøadatelé uspoøádali
výbìrové øízení pro potenciální soutìžící.
Zaslali jsme naše nahrávky a dva
mìsíce jsme èekali na výsledek. Moc nás
potìšilo, že sbor MIBIDIZO byl poøadateli vybrán, takže do Švýcarska jet
mùžeme“.
V letošním roce se koná již padesátý
roèník pøehlídky sborù Montreux Choral Festival, je to tedy festival s dlouhou
tradicí. Sjíždìjí se na nìj smíšené,
ženské, mužské a dìtské sbory z celého
svìta a úèastníci si pochvalují vynikající
organizaci a pøátelskou atmosféru po
celou dobu konání festivalu. Zajímavostí
švýcarského festivalu je hodnocení nejen
odbornou porotou, ale také diváky, kteøí
mohou pro sbor, který je nejvíce zaujme,
hlasovat. Poøadatelé udìlují Velkou cenu
mìsta Montreux a v pøípadì výjimeèných výkonù pìveckých tìles udìluje
mezinárodní porota také zvláštní ocenìní.
Dìtský sbor MIBIDIZO bìhem svého
pùsobení jedno takové výjimeèné
ocenìní na zahranièní soutìži získal.
Bylo to zvláštní ocenìní „cum laude“ za
vynikající muzikální ztvárnìní repertoáru a jeho pøesvìdèivé provedení udìlené na soutìži pìveckých sborù v roce
2010 v Belgii.
Meziøíèský sbor MIBIDIZO do
Švýcarska pøiveze soutìžní repertoár,
jehož základ tvoøí souèasná èeská tvorba
pro dìtské sbory. MIBIDIZO tak bude
v Evropì reprezentovat jednak mìsto
Valašské Meziøíèí a Zlínsko, ale zejména
souèasnou èeskou hudbu a kulturu.
II. florbalová liga- druhé kolo
Ve støedu 13. ledna se uskuteènilo ve
sportovní hale „Na Lapaèi“ ve Vsetínì
druhé kolo II. florbalové ligy škol. V
prvním kole se našim žákùm daøilo
støídavì, když jsme si ve ètyøech zápasech pøipsali šest bodù za dvì vítìzství
a dvì porážky a v prùbìžné tabulce jsme
byli ètvrtí. Ve støedu jsme odehráli další
ètyøi utkání, v nichž se nám vedlo výbornì a kluci pøedvedli ve všech zápasech
skvìlý výkon. Jako první jsme pøesvìdèivì zdolali druhý tým tabulky Valašskou
Polanku v pomìru 3:0. V druhém utkání
jsme zopakovali výborný výkon a soupeøe z Nového Hrozenkova jsme pøehráli
jasnì 8:3. V dalším zápase nás èekal do
té doby vedoucí tým tabulky ZŠ Liptál
a i s tímto protivníkem si kluci poradili
skvìle, když zvítìzili 5:2. Tímto výsledkem jsme se posunuli do èela soutìže.
INZERCE
Až v posledním utkání jsme lehce zaváhali, když jsme se i pøes soustavný tlak
nedokázali prosadit proti obranì ZŠ
Karolinka a po bezgólové remíze jsme
si pøipsali jen bod. Tato remíza nás pøed
závìreèným kolem odsunula na prùbìžné druhé místo. Vìøím, že v závìreèném
kole, které se koná v bøeznu, zopakujeme pøedvedenou hru a pokusíme se zaútoèit na vítìzství v soutìži, což by znamenalo úèast v baráži o 1. ligu. Naši školu reprezentovali: Daniel Klvaòa brankáø, TomᚠAndris, LukᚠGerža,
Jirka Podzemný, Dan Musil, Dan Bílý,
Michal Postava, Michal Oszelda, Josef
Šafáø a Martin Ondruch. Všem žákùm
dìkujeme za vynikající reprezentaci
školy. V pøíloze jsou všechny výsledky
II. florbalové ligy.
Mgr. TomᚠBròovják
Opìt po roce si žáci ZŠ Šafaøíkova
pomìøili své síly v nìkolika disciplínách
v rámci anglického jazyka. 9. ledna se
vybraní žáci šestých až devátých roèníkù zúèastnili školního kola olympiády
v anglickém jazyce, jehož souèástí byl
poslech, gramatický test, ve starší kategorii i reálie, dále porozumìní textu a
v neposlední øadì samostatný projev i
rozhovor na vylosované téma. Mezi
mladšími žáky, tedy v kategorii 6. a 7.
roèníkù, vybojovala svoje prvenství tøída
7.B, která obsadila všechny tøi první
pøíèky. Zde zvítìzil Adam Trefil, na 2.
místì skonèila Eliška Michnová a na 3.
místì Marcel Poruba. V 2. kategorii, do
které spadají 8. a 9. roèníky, nejvyšší
pøíèku vybojoval v rùzných soutìžích
dlouhodobì úspìšný Ondra Hradil z 9.
B, na 2. místì skonèil Adamùv bratr
Honza Trefil z 8. B (jak jde vidìt, Trefilovi kluci mají angliètinu v krvi) a na 3.
místì Samèa Slimáèková z 8.B. Okresní
kolo soutìže se bude konat 19. února
na ZŠ Vyhlídka a pùjdou nás reprezentovat Ondra a Adam. Držte jim palce!
Mikulášská laka na ZŠ Šafaøíkova
V úterý 3. prosince se uskuteènila na
ZŠ Žerotínova „Mikulášská laka“,
soutìž ve skoku vysokém. „Hledání talentù“ v hodinách tìlocviku, které pøedcházelo samotnému závodu, se nám vyplatilo. Z dvaceti sedmi reprezentantù
naší školy se šestnáct umístilo na stupních vítìzù, v nìkterých kategoriích
jsme dokonce „na bednu“ nepustili nikoho jiného. Nìkteré souboje závodníkù
byly opravdu nervy drásající. Vrcholem
pak bylo finále chlapcù 5. roèníku, do
kterého se probojovali dva naši borci.
Výsledková listina :
1. roè.: dívky: 1. : Karolína Kamasová
(80cm), chlapci: Ondøej Poboøil (95cm).
2. roè.: dívky: 1. Nela Lišková (90cm),
2. Tereza Lieblová (85cm), 3. Regina
Juøicová (85cm). Chlapci: 1. Dan Bilík
(100cm), 2. Lubomír Lasovský (90cm),
3. Jakub Kalivoda (90cm). 3. roè.:
chlapci: 1. Petr Plandor (110cm) 4. roè.:
dívky : 1. Ellen Marklová (110cm), Eva
Cahlíková (110cm), chlapci 3. Jan Køe-
nek (110cm). 5. roè.: dívky: 1. Hana
Vybíralová (120cm), 2. Natálie Paavová (115cm), chlapci: 2. Pavel Grejták
(125cm), 3. Jan Neruši (125cm) .
Naši školu dále reprezentovali: Lucie
Kuráòová, Vojtìch Vybíral, Tomáš
Holèák, Patrik Kvìtoò, LukᚠPoboøil,
Martin Gerža, Radim Koláèek, Adam
Kubín, Lenka Bartoòová, Erik Nevrla,
Petr Adzima.
Mgr. Irena Jíchová, ZŠ Šafaøíkova
V úterý 10. prosince se uskuteènila
na ZŠ Žerotínova soutìž ve skoku
vysokém „Mikulášská laka“. V této
soutìži se naši žáci rozhodnì neztratili a
podali velmi dobré výkony. V kategorii
dívek 6. a 7. tøíd si výbornì vedla Sára
Miczková ze 7.A, která zdolala laku ve
výšce 130 cm a obsadila krásné druhé
místo. Mezi kluky byla konkurence
veliká. Pìkné páté místo obsadil výkonem 130 cm Jirka Podzemný ze 7.B. V
soutìži žákù a žákyò 8. a 9. tøíd jsme si
poèínali také výbornì. Mezi dívkami
skonèila Zuzka Stryžovská tøetí, pìkným výkonem 130 cm. A v soutìži
chlapcù jsme se doèkali našeho nejlepšího výsledku, když si suverénnì poèínal
Vojta Jaremejko, který pøedvedl vynikající výkon a zdolal laku ve výšce 160
cm, èímž celou soutìž vyhrál. Naši školu
dále reprezentovali: Katka Fuèková,
Katka Španìlová, Vojta Kristýn, Daniel
Smékal, Jožka Šafáø, Sabina Dunajská
a Katka Holomková. Všem žákùm
dìkujeme za reprezentaci školy a za
výborné výkony i výsledky.
Mgr. TomᚠBròovják
10
INZERCE
únor 2014
11
únor 2014
Pobyt v nemocnici pacientùm zpøíjemní bezplatné surfování po internetu
Nemocnice Valašské Meziøíèí pokryla
první èást areálu bezdrátovým, vzduchem šíøeným signálem internetu. Díky
tomu mohou pacienti nìkterých ambulancí surfovat bìhem èekání na ošetøení
na internetu. Pøipojení k internetu mohou
využívat také pacienti na lùžkových
oddìleních. Z technických dùvodù
zatím pouze pøipojení pøes kabel.
„Cílem této služby je zpøíjemnit
pacientùm pobyt v naší nemocnici.
Majitelé notebookù, tabletù nebo
„chytrých“ telefonù se nyní mohou
pøipojit na internet pøímo z èekárny nebo
z lùžka a mohou si krátit èas surfováním
po síti,“ vysvìtluje hlavní sestra nemocnice Mgr. Jana Pelikánová. Internet
pomáhá být pacientùm v kontaktu se
svými blízkými. Ocení jej také lidé
pracující, a to vzhledem k tomu, že díky
internetu lze dneska èasto pracovat na
dálku. „Vìøíme, že zpøístupnìní internetu
Vedení valašskomeziøíèské nemocnice
se neustále snaží zpøíjemòovat prostøedí, aby se pacienti cítili co nejlépe.
Novinky na porodnickém oddìlení
neocení pouze budoucí maminky, ale
pøedevším tatínkové. Nemocnice zde
vybudovala novou šatnu, kde si do
prostorných skøínìk mùže doprovod
rodící ženy odložit odìv i další vìci.
„Dosud si odkládali budoucí tatínkové odìv na chodbì, což nepùsobilo
pøíliš esteticky. Novou šatnu si již nyní
tatínkové velmi pochvalují a jistì ji
ocení nejen nyní v zimních mìsících,“
uvedla stanièní sestra gynekologickoporodnického oddìlení Andrea
Doèkalová s tím, že šatna není jedinou
no-vinkou.
Další novinkou pro tatínky je nabídka kávy a teplých nápojù bìhem
pobytu v porodnici. „Již øadu let mají
tatínci v naší porodnici možnost být
pøi narození svého dítìte a celý porod
prožívat spoleènì s rodièkou. Bìžný
porod se èasto protáhne i na nìkolik
hodin. Díky novém kávovaru na
porodnici mùžeme tatínkùm zpøíjemnit
èekání na miminko,“ uvedla stanièní
sestra a dodala, že za tuto novinku
v podobì kávovaru patøí velké podìkování MUDr. Petøe Šupšákové, která
jej nemocnici darovala.
Novinky na porodnici ocení nejen
maminky, ale také tatínkové
Nové vybavení zpestøí hodiny
pøedporodního cvièení
Ženy, které chtìjí být fit i v prùbìhu
tìhotenství a rozhodly se proto navštìvovat pøedporodní kurzy v Nemocnici
Valašské Meziøíèí, jistì ocení nové vybavení tìlocvièny. Nemocnice v tìchto
dnech vybavila místnost na rehabilitaèním oddìlení, kde lekce probíhají,
novými èinkami, míèi, jóga podložkami
a speciálními podložkami pod krèní
páteø.
Nové gymnastické míèe jsou
extrémnì bezpeèné a ani pøi náhodném
propíchnutí se není tøeba bát, že by
praskly a cvièící ženy by upadly.
V tìchto pøípadech totiž odchází k úniku
INZERCE
vzduchu velmi pomalu. Cvièení na
míèích je pro tìhotné ženy vhodné,
protože míè pruží a posilování tak není
natolik nároèné a budoucí maminky
mohou provést cviky, které by jinak
nezvládly. Houpavé pohyby v sedì mají
navíc pozitivní vliv na plod a vyvolávají
v nìm prý pocity blaženosti.
Nejvìtší ohlas však mezi budoucími
maminkami vzbudila speciální podložka
pod krèní páteø, díky které je cvièení
bezpeèné a také pohodlné. Nové vybavení bude k dispozici rovnìž pacientùm
rehabilitaèního oddìlení, kteøí prostory
tìlocvièny také využívají.
pøinese pacientùm vìtší komfort a pomùže zpøíjemnit pobyt v nemocnièním
prostøedí. Nemoc je pro každého èlovìka
velkým zásahem do bìžného života.
Proto se snažíme nad rámec kvalitnì
poskytované lékaøské a ošetøovatelské
péèe nabídnout pacientùm i pøíjemné,
pøátelské prostøedí,“ dodává hlavní
sestra.
Wi-fi pøipojení k internetu je v souèasné chvíli pro pacienty zdarma v èe-
kárnách na interním pøíjmu, u ambulance lékaøské pohotovostní služby, dále
také pøed urologickou a chirurgickou
ambulancí a v prostorách radiodiagnostického oddìlení. V èekárnách je
pacientùm k dispozici informace, jakým
zpùsobem je možné se k free wifi
pøipojit. Hospitalizovaní pacienti získají
kabel k pøipojení k internetové síti u
ošetøovatelského personálu daného
oddìlení.
12
INZERCE
únor 2014
13
únor 2014
OBELISK. Toto èíslo vyšlo 14. února 2014. Vydává Marek IRGL, šéfredaktor, Tolstého 466/1, V.M. Tel./fax 571 621 248, e-mail: [email protected] Náklad 6 000 ks, MK ÈR E 13230, IÈO 484 090 65,vychází min. 12 x roènì
ALOHA-Pavel Drda v galerii Kaple Jana Ullrichová vystavuje v Sýpce
Pavel Drda (vlevo)
a Leszek Wojaczek
Od 7. února do 30. bøezna se koná v
prostoru bývalé vìzeòské kaple autorská
výstava sochaøe pocházejícího z našeho
mìsta. Pavel Drda nazval svou výstavu
exotickým pozdravem „Aloha“, který
v havajštinì vyjadøuje slova cit, láska,
mír, soucit, slitování, ahoj a samozøejmì
na shledanou. Havaj jej velmi uchvátila
a již delší dobu se této tématice vìnuje.
Støedobodem jeho tvorby jsou pøedevším
ženy v rùznorodých pozicích a celé výstavì vévodí právì sošný dívèí akt
v nadživotní velikosti z èernì patinované
pálené hlíny, kterou nazval „Se koupající“. Jeho preferovaným materiálem je
keramická hlína, které èasto ponechává
pøirozený, zemitý kolorit, nebo jej dobarvuje engobami. Intenzivnì se zabývá
reliéfní tvorbou, pøesto u nìho pøevládá figurální sochaøství, èasto inspirované liniemi ženského tìla. Sochám ponechává jejich kouzlo surovosti, zrnitou drsnou strukturu, kterou pøípadnì kombinuje s dalšími
materiály. Jeho tvorba je hluboce humanistická - je o èlovìku, jeho køehkosti i síle, i o jeho prostých a nadèasových pøíbìzích a touhách. Na výstavì pøedstavuje Pavel Drda výbìr
ze své souèasné tvùrèí práce doplnìný o nìkolik ukázek z pøedchozího období období.
Kromì jeho sochaøské tvorby je
prezentován i èasosbìrný seriál
èernobílých fotografií. Jeho autorem
je vsetínský fotograf Robert Goláò,
který sochaøe a promìny tvùrèí
atmosféry v jeho ateliéru dokumentuje více než deset let.
Akademický sochaø Pavel Drda (1958) pùsobí více než tøicet let v
ateliéru v Bystøièce na Vsetínsku. Absolvoval SPŠ keramickou v Bechyni a
VŠUP v Praze v ateliéru užitého sochaøství u prof. Josefa Malejovského, kdy
již bìhem studií získal mnoho ocenìní.
Po absolvování školy se vrátil na
Valašsko, které ho vždy inspirovalo. Jeho
dílo je souèástí øady èeských i zahranièních soukromých sbírek a je autorem
více než tøiceti realizací do architektury,
veøejných i soukromých interiérù a exteriérù. Vìnuje se i užitému umìleckému
øemeslu: keramické a kovotepecké
tvorbì.
MgA. Vlasta Èervenková (galeristka)
Lake Malawi Alberta Èerného premiérovì v M-klubu
(smo)Srdce mnoha fanynek tøineckých
Charlie Straight zamrzla, když kluci ze
skupiny oznámili, že už dále nebudou
koncertovat. Frontman kapely Albert
Èerný ale nezahálí a srdce roztála, když
se na podzim loòského roku vrhl do
nového projektu, jenž dostal název Lake
Malawi. Svou koncertní premiéru
odehrají v M-klubu na Valentýna v pátek
14. února. Souèasnì tak zahájí i celé
jarní turné.
Díky zkušenostem Alberta Èerného,
které nasbíral jako frontman Charlie
Straight, se muzikantùm s Lake Malawi
podaøilo zahrát své první skladby už v
listopadu 2013 v show Simona Ledermana na BBC London. Albert Èerný,
Patrik Karpentski, Pavel Pilch a Jeroným
Šubrt nahráli v Londýnì a èásteènì i v
Praze a Tøinci první singl s názvem
Always June. Produkce se ujali uznávaní
muzikanti, kteøí v minulosti spolupracovali s Radiohead, Passenger nebo
Jamiroquai.
Èlenové Lake Malawi jsou zkušení
hudebníci. Albert Èerný byl zpìvákem
a autorem písní tøinecké skupiny Charlie
Straight. „Lidé se mì èasto ptali, proè
konèím s hraním, ale já nekonèím.
Prakticky pokraèuju ve všem úplnì
stejnì. Píšu písnièky a chci je hrát živì
na koncertech s kapelou. To, že se nová
kapela, ve které hraju spolu s
bubeníkem Charlie Straight Pavlem
Pilchem, už Charlie Straight nejmenuje,
byla gentlemanská dohoda, kterou jsme
všichni uzavøeli, a je to tak naprosto
správnì,“ vysvìtluje Èerný. Kromì
Èerného a Pilcha svou úèast v projektu
Lake Malawi pøislíbil i další odchovanec
tøinecké hudebky Patrik Karpentski,
který úèinkuje také ve skupinách
Toxique, Baromantice s Lenkou Dusilovou a projektech Beaty Hlavenkové, na
nichž se podílí i jako producent. „S
Patrikem Karpentskim jsem chtìl
spolupracovat už døív, ale nìjak mi na
to vždycky chybìl èas nebo odvaha, tak
jsem rád, že jeho dveøe zùstaly otevøené
a že na naší nové vlnì jedeme spolu,“
vysvìtluje Èerný.
Nejmladším èlenem Lake Malawi je
Jeroným Šubrt z brnìnské kapely Admiral Ackbar. „Pavel Pilch mi øekl, že
našel super basáka do naší nové kapely.
Mìl pravdu. Pøekvapilo mì, kolik oblíbených kapel máme s Jeronýmem spoleèných.“ Umìlci, ke kterým se kapela
Lake Malawi otevøenì hlásí, jsou Baths,
Bombay Bicycle Club, Bon Iver, Beck,
Coldplay, Everything Everything, Foals,
Jinja Safari, Phoenix, Tame Impala &
Teenage Fanclub.
Jana Ullrichová (1938) vystudovala
pedagogickou fakultu Univerzity Jana
Purkynì v Brnì, obor Èeský jazyk a výtvarná výchova. Dlouhá léta pùsobila
jako pedagožka výtvarného oboru v ZUŠ
a v roce 2012 získala Cenu mìsta za
umìleckou a pedagogickou prezentaci
mìsta. Její malíøská tvorba se pohybuje
v rùzných rovinách, od ztvárnìní
poetizující reality pøes imaginární tvorbu
až k abstrakci, ve které se vždy odráží
niterní svìt autorky. Díla oplývají celou
škálou témat, avšak vždy je rozpoznatelný její rukopis v zemitých tónech, které
citlivì projasòuje barvou. Typické jsou
pro ni kruhovitá nebo kubistická pojetí,
náznaky gestické malby i reliéfní struktura. Tato promìnlivost malíøského vyjádøení nám naznaèují autorèiny tendence uchopit tajemství lidské existence
tvarem, inspirované v mystice, strachu
z bolesti a hledání krásy a souladu bytí.
Vernisហve støedu 19. 2. v 18.00 hod.
Výstava potrvá do 13. 4.
Speciální nedìlní koncert Už jsme doma
(smo)Bezpochyby jedna z
nejznámìjších èeských kapel
ve svìtì vyráží na koncertní
turné a po více jak dvou
letech se zastaví také v Mklubu. Koncert odehrají
v netradièní den, ale v
tradièním èase v nedìli 16.
února od osmé hodiny
veèerní. Pøípadnou mrazivou
nedìli se mùžete pøijít zahøát
do M-klubu a na zbytek zimy
naèerpat potøebnou energii.
Historie uskupení Už jsme
doma je pomìrnì známá. Takže jen ve
zkratce: vznikli v Teplicích v roce 1985
(nyní jsou spíše pražskou kapelou), už
od poèátkù jsou punkovì pøímoèaøí, ale
zato s propracovanými texty a skvìlou
kompozicí. Živá vystoupení oplývají nespoutanou energií a kapelu jako takovou
je velmi obtížné zaøadit do urèité škatulky, protože nic jí podobného se na naší
hudební scénì nenachází. Doposud
vydali osm øadových alb, poslední je
z roku 2010 a nese název Jeskynì, jejich
písnì se objevují na desítkách kompilací
a prozatím navštívili sedmatøicet zemí
Docuku slavili v M-klubu
na ètyøech kontinentech.
Už jsme doma v posledních letech
spolupracovali na rùzných filmových
projektech. Jedním z poèinù kapely je
hudba a písnì k populárnímu veèerníèku Krysáci. Premiérovì odehráli výjimeèný koncert písní Krysákù v øíjnu
loòského roku na festivalu Struny podzimu dìtem v pražském Divadle Minor,
kdy na pódiu pøedstavili na 75 rekvizit a
masek. Miroslav Wanek se podílel i na
scénáøi k první øadì seriálu Krysáci.
V souèasné dobì vystupují v sestavì
Miroslav Wanek (kytara, klávesy, zpìv)
Pepa Èervinka (basa, zpìv) Adam
Tomášek (trubka, zpìv) Jaroslav Noga
(bicí) a Martin Velíšek (štìtce).
(km)Valašskomeziøíèská skupina Docuku oslavila ve ètvrtek 6.2 na domovské
scénì v M-klubu 10 let od vydání prvního alba. Zároveò obdržela ocenìní za
6.000 prodaných CD od svého vydavatele - brnìnského Indies Happy Trails jmenovitì Jaromíra Kratochvíla.
Folklorbeatová kapela Docuku vznikla
v r. 2002 a natoèila alba Meziøeèí (2004nominace na cenu ANDÌL), Domrtì (
2007). Na loòském „Kdybych já
vìdìl....“ spolupracovala mimo jiné s
Idou Kelarovou a Markétou Irglovou.
Docuku vystupuje v ustálené, èistì
pánské sestavì 3 roky a v závìru loòského roku se kapela pøedstavila i v rozšíøeném složení s hostujícím cimbalistou. Více o kapele na www. docuku.cz , fb Docuku. Fotogalerii naleznete
na www.valmez.eu
Nejprodávanìjší knihy
1. Nový obèanský zákoník 2014, EliᚠK.
2. Høíšní lidé mìsta meziøíèského a kraje
valašského, Kment Z.
3. Jak zhubnout podle krevních skupin, Lederová L.
4. Druhý život Marýny
G., Klimecká V.
5. Deník Dity P., Pecháèková
D
.
Knižní novinky:
Harmonie zdraví, krásy a vitality volné pokraèování Zhubnìte jednou
provždy, A. Maèingové
Deset žen - nový román autorky
M. Serranové
Temné kouty - brilantní krimiromán
autorky bestselleru Zmizelá, Flynnová G.
Daòové zákony 2014 - nakl.: Grada,
Anag, Sagit
Hranièáøùv uèeò 12 - Královská
hranièáøka, další kniha o Willovi a jeho
pøátelích, Flanangan J.
INZERCE
14
INZERCE
únor 2014
15
INZERCE
únor 2014
Program Kina Svìt únor/bøezen Oddíl bìžeckého lyžování vyrazil za snìhem na Pradìd
Ètvrtek – nedìle 13. – 16.2. v 19.30
ROBOCOP
Americké akèní sci-fi. Režie: José Padilha. RoboCop - napùl èlovìk a napùl stroj.
Hrají: J.Kinnaman, G.Oldman, M. Keaton. Od 12 let, 120 Kè, 121 min., tit.
Sobota – nedìle 15. – 16.2. v 17.30
NIKO 2 (Niko 2: Lentäjäveljekset)
Finský animovaný film. Režie: Kari
Juusonen, Jorgen Lerdam. Pøístupno,
90 Kè, 75 min., èesky.
Pondìlí – støeda 17. – 19.2. v 17.30
CYRIL A METODÌJ - APOŠTOLOVÉ SLOVANÙ
Èeské koprodukèní historické drama.
Režie: Petr Nikolaev. Pøíbìh z 9. století
líèí poèátky šíøení køesanství na Velké
Moravì. Hrají: Ondøej Novák, Roman
Zach, P. Borovec. Pøíst., 80 Kè, 85 min.
Pondìlí 17.2. v 19.30
RENOIR - FK
Francouzské drama. Režie: Gilles
Bourdos. Píše se rok 1915, malíøi Renoirovi i jeho synovi zmìní život mladá
kráska s ohnivými vlasy. Hrají: Michel
Bouquet, Christa Theret, Vincent Rottiers. Od 12 let, 80 Kè, 111 min., titulky.
Úterý – støeda 18. – 19.2. v 19.30
KLUB POSLEDNÍ NADÌJE
(Dallas Buyers Club)
Americké drama. Režie: Jean-Marc
Vallée. Pøíležitostný jezdec rodea se od
lékaøù dozvídá, že má AIDS a že mu
nezbývá více než 30 dnù života. Hrají:
M.McConaughey, J. Garner, J.Leto. Od
15 let, 110 Kè, 117 min.,titulky.
Ètvrtek – nedìle 20. – 23.2. v 19.30,
pondìlí – støeda 24. – 26.2. v 17.00
BABOVØESKY 2
Èeská komedie. Režie: Zdenìk Troška.
140 Kè, 110 min., èesky.
Ètvrtek – pátek 20. – 21.2. v 17.00
N̎NÉ VLNY
Èeská komedie. Režie: Jiøí Vejdìlek.
Sympatický Vojta je nesmìlý a jeho
rodina praštìná. Hrají: Táòa Pauhofová,
Hynek Èermák, Robert Cejnar. Pøístupno, 100 Kè, 96 min.
Sobota – nedìle 22. – 23.2. v 17.00
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ (Frozen)
Americký animovaný film. Režie: Chris
Buck, Jennifer Lee. Podle Hanse
Christiana Andersena. Pøístupno, 90 Kè,
109 min., èesky.
INZERCE
Pondìlí – støeda 24. – 26.2. v 19.30
NA ŽIVOT A NA SMRT (Lone Survivor)
Americký akèní thriller. Režie: Peter
Berg. Mìla to být slavná vojenská
operace, ale... Hrají: Mark Wahlberg,
Taylor Kitsch, Emile Hirsch. Od 15 let,
90 Kè, 120 min., titulky.
Støeda 26.2. v 15.00
CYRIL A METODÌJ - APOŠTOLOVÉ SLOVANÙ
Pøístupno, 50 Kè, 85 min..
Ètvrtek – pátek 27. – 28.2. v 17.30-2D,
sobota – nedìle 1. – 2.3. v 17.30-3D
VELKÁ OØ͊KOVÁ LOUPEŽ
Kanadský animovaný film. Režie: Peter
Lepeniotis. Veverèák Surly a jeho krysí
kamarád Buddy øádí. Pøístupno, 2D-100
Kè,3D-130 Kè, 86 min., èesky.
Ètvrtek – nedìle 27.2.- 2.3. v 19.30
PAMÁTKÁØI (The Monuments Men)
Americké váleèné drama. Režie: George
Clooney. Hrají: George Clooney, Matt
Damon, Bill Murray. Od 12 let, 120 Kè,
112 min.,titulky.
Pøestože snìhové podmínky pøíliš
nepøejí zimním sportùm, mladí sportovci z valašskomeziøíèského oddílu bìžeckého lyžování nezahálí. Vyrazili otestovat
své schopnosti na nejvyšší moravskou
horu Pradìd. Kromì spousty zábavy na
snìhu s kamarády, pro ty nejlepší vyvrcholila systematická pøíprava na Zimní
olympiádu dìtí a mládeže, která se
uskuteènila ve dnech 20.-25.1. v No-
vém Mìstì na Moravì. Až se zima umoudøí, budou dìti opìt trénovat na
tratích Bìžeckého areálu Pustevny nebo
v malebném údolí Velkých Karlovic.
Pokud se rád hýbeš na èerstvém vzduchu a mᚠrád pøírodu, pøijï mezi nás.
Ing. Jiøí Baroš - pøedseda oddílu bìžeckého lyžování
Kontakt a bližší informace: Pavel Vaigl
605 881 055
Ondøej Hegar bodoval v závodech Svìtového poháru v telemarku
Èlenové èeského telemarkového týmu
se ve dnech 17. a 18. ledna 2014 zúèastnili závodù Svìtového poháru
v telemarkovém lyžování. Závody se
konaly na svazích rakouského lyžaøského støediska Rauris.
Pøestože poèasí v témìø všech tuzemských, ale i zahranièních støediscích
lyžování pøíliš nepøálo, dokázali se poøadatelé s pøípravou tratí poprat. Pro závodníky tak byl nachystán závod zvaný
Classic a také jeho kratší varianta Sprint.
Klasika sestává z obøího slalomu, pøi
kterém závodníci projíždìjí brankami
v telemarkovém pokleku. Za neprojetí
v pokleku je závodník penalizován 1
vteøinou. Dále následuje skok, zpravidla
dlouhý asi 20 metrù pro muže, ženy mají
skoky kratší. Za nesplnìní skokanské
èásti je penalizace 3 vteøiny. Skok musí
závodník zakonèit opìt telemarkovým
poklekem. Pokud nesplní, následuje
penalizace 1 vteøinu. Vedle skoku je
klasika zpestøena také o 360° otáèku a
bruslaøskou èást. V této èásti závodníci
lyžují v tzv. volném stylu, jako na
bìžkách. Nìkdy se této èásti øíká i bruslení. Závod sprint je kratší a rychlejší
než klasický, jede se dvoukolovì.
Èeskou republiku pøijeli do Rauris
reprezentovat dva závodníci. Rodák
z Valašského Meziøíèí Ondøej Hegar a
jeho mladší kolega z Olomouce Marek
Èech. Aèkoli pøíprava na závody díky
snìhovým podmínkám nebyla dobrá,
dokázal Ondra Hegar zajet 21. místo
v klasice a 22. místo ve sprintu. Pro
Marka to byly první závody svìtového
poháru. Bohužel se pøi pádu v prvním
závodì ozvalo jeho nedávno operované
koleno a do druhého závodu už
nenastoupil.
„Dnešní závod byl hodnì tìžký,
dlouhý. Obøák byl na prudkém kopci se
spoustou terénních nerovností, mìl
zhruba minutu a tøi ètvrtì. Bruslení bylo
také nároèné, protože mìlo hodnì
ostrých zatáèek, ve kterých se ztrácela
rychlost, a muselo se znova rozjíždìt.
Alespoò to bylo divácky atraktivní“,
hodnotí svùj výkon v závodì klasik
Ondra Hegar a pokraèuje. „Jsem
s výsledkem spokojený, kvùli nedostatku
snìhu nebylo kde trénovat. Tìším se
samozøejmì na závody Èeského poháru,
kde bych chtìl obhájit celkové vítìzství
z roku 2011.“
Adéla Barošová
Foto: archiv závodníka
16
INZERCE
únor 2014

Podobné dokumenty

Prostor (8. cislo/1. rocnik)

Prostor (8. cislo/1. rocnik) se mláïata a v neposlední øadì – maturanti maturují. Ale abych to vzal popoøádku: Zaèalo to kolem sedmnáctého prosince. Tento den byl totiž poslední termín k odevzdání roèníkové práce. Pøièemž nìkt...

Více

Tragédie na přechodech Ceny města předány na slavnostním

Tragédie na přechodech Ceny města předány na slavnostním se musí omluvit a zaplatit odškodné. Chirurgické oddìlení nemocnice pøedstavilo svého nového primáøe MUDr. Daniela Pešáka. Uplynulo 110 let od smrti dlouholetého starosty mìsta Aloise Mikyšky. Øíje...

Více

Benefiční koncert Markéty Irglové Zákon na skládce

Benefiční koncert Markéty Irglové Zákon na skládce pouze jako blokaci na dlouhá léta.“ Dru- ale nemùžeme zaèínat od konce, øíkat nehým bodem sporu je návrh na regulaèní potøebujeme to, když nevíme, nemáme maplán, který je podle nìj nadbyteèný a ter...

Více

Potravinářské aktuality

Potravinářské aktuality spojených s obezitou se v posledních dvaceti letech zètyønásobily a vyšplhaly se do výše znaènì pøesahující 130 mil. USD. Nové vìdecké studie dávají do spojitosti produkèní a marketingové aktivity ...

Více

Zastupitelé jednali o ST Servisu

Zastupitelé jednali o ST Servisu (dokonè. ze str. 1) Ing. Denk se zajímal, jestli vedení mìsta jedná s Krajem, že by hala mohla stát na Palackého ulici v prostorách Integrované školy, která stejnì musí opravit tìlocviènu a tak by ...

Více

Z obsahu listů - Obec Chotoviny

Z obsahu listů - Obec Chotoviny Dodavatel upozoròuje, že pøedložené informace mají pouze informativní charakter a nejsou závazné. Další informace budou dány v „Informacích pro obèany na období

Více