Novec 1230 - FAQs

Komentáře

Transkript

Novec 1230 - FAQs
Hasicí kapalina 3M
™
Novec
™
1230
Srpen 2010
Často kladené otázky
Otázka: Co je hasicí kapalina 3MTM NovecTM 1230?
Odpověď: Kapalina Novec 1230 je čirá chemická látka určená k
hašení ohně absorpcí tepla, vyvinutá pro udržitelný rozvoj. Je
považována za „čistou“ chemickou látku, která při hašení
nepoškozuje zasažený prostor a chráněné předměty.
Otázka: Jak se kapalina Novec 1230 při požáru aplikuje?
Odpověď: Kapalina Novec 1230 je výrobkem 3M, avšak aplikaci,
tj. rozstřik při požáru, detekci, rozvod kapaliny a trysky
zabezpečují partnerští výrobci (OEM). Každý systém je
konfigurován podle konkrétních podmínek chráněného místa.
Dojde-li ve sledovaném prostoru k detekci kouře, sazí, zvýšené
teploty a podobných změn, spouští se rozstřik kapaliny Novec
1230 obvykle ze stropních trysek. Systém je automatický, tzn.
funkční 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.
Otázka:Kde se kapalina Novec 1230 obvykle používá?
Odpověď: Kapalina Novec 1230 žádným způsobem nepoškozuje
předměty v chráněném prostoru. Proto se systémy, které ji
používají, instalují v místech vyžadujících ochranu velkých
hodnot nebo kritických operací, jako jsou počítačové místnosti,
řídicí centra, kulturní instituce a další místa, kde hašením nesmí
dojít k poškození majetku, věcí či funkčnosti procesů.
Otázka: Jak přesně kapalina Novec 1230 hasí oheň?
Odpověď: Reaguje s procesem spalování a potlačuje oheň již ve
fázi před vznícením. Jinými slovy, jako součást vyspělého
systému kapalina Novec 1230 hasí oheň dříve, než se stane
požárem. V principu dusí hoření absorbováním tepla.
Otázka: Co znamená, že kapalina Novec 1230 je výrobkem pro
udržitelný rozvoj?
Odpověď: Udržitelný rozvoj je termín používaný v souvislosti s
technologiemi a výrobky perspektivními pro využití i daleko
v budoucnu. V případě kapaliny Novec 1230 to říká, že výrobek
dobře funguje v hasicích systémech, nepoškozuje životní
prostředí a bude tak moci bez omezení fungovat pro další
generace.
Otázka: Jaká je chemická struktura hasicí kapaliny
3MTM Novec TM 1230?
Odpověď: Kapalina Novec 1230 je fluorovaný keton s chemickou
strukturou CF3CF2C(O)CF(CF3)2. Šest uhlíkových molekul
kapalině Novec 1230 dává výjimečnou funkční rovnováhu,
bezpečnostní a příznivé environmentální vlastnosti.
Otázka: Pomůže mi tato kapalina jako výrobek pro udržitelný
rozvoj získat kredity programu LEED?
Odpověď: Ano. Výběr hasicího systému je nepřímo řešen v
programu US Green Building Council LEED v částech „New
Construction“ (NC) a „Existing Building“ (EB). Například NC EA
Credit 4 určuje jako podmínku dosažení kreditu prostřednictvím
Enhanced Refrigerant Management, že projekt nesmí uvažovat
s „instalací hasicího systému,
který používá látky poškozující ozónovou vrstvu (CFC, HCFC,
halony)“. Kapalina Novec 1230 nepoškozuje ozónovou vrstvu
stratosféry, a tak je variantou protipožárního systému, který jde
vstříc inovačním kreditům LEED.
Otázka: Je výrobek bezpečný pro lidská obydlí?
Odpověď: Ano. Kapalina Novec 1230 celosvětově získala
všechna potřebná osvědčení zkušebních institucí (mj. od UL, FM,
Vds) validující hasicí i strukturní vlastnosti výrobku. Zkoušky 3M
ukázaly, že kapalina Novec 1230 má svým složením velkou
rezervu bezpečnosti. Bezpečnost kapaliny Novec 1230 byla také
prověřena úřadem US EPA SNAP a dalšími nezávislými
institucemi. Hlavní oborová norma v USA NFPA 2001 (National
Fire Protection Association, tj. Národní hasičská asociace)
doporučuje i pro veškeré čisté látky evakuaci osob před rozstřikem
hasicí kapaliny v prostoru. Pokud však osoby v prostoru hašení
jsou, nebude na ně mít tato kapalina neblahý vliv.
Otázka: Proč je kapalina Novec 1230 považována za čistou
chemickou hasicí látku „třetí“ generace?
Odpověď: Za první „čisté“ látky mezi hasicími kapalinami byly
považovány halony. Byly oblíbené pro schopnost hasit požár bez
poškozování věcí v chráněném prostoru, například v počítačových
sálech. V roce 1987 však byly halony Montrealským protokolem
označeny za látky poškozující ozónovou vrstvu. V reakci na to
výrobci vyvinuli chemické látky, které halony nahradily, tzv.
HFC. Tyto výrobky sice nepoškozují ozónovou vrstvu, nicméně
vzbuzují jiné environmentální obavy, například podílem na
globálním oteplování a dlouhou atmosférickou životností. To
podnítilo 3M k rozhodnutí vyvinout čistou hasicí látku, bezpečnou
pro osoby, nepodílející se na poškozování ozónové vrstvy, ani na
emisích skleníkových plynů, přesto však vycházející z efektivity
halonů
Otázka: Je nutné mít samostatný ventilační systém na
odvětrání kapaliny Novec 1230 po rozstřiku?
Odpověď: Podmínka aktivních mechanických prostředků na
odstranění plynu/kapaliny Novec 1230 z chráněného prostoru
nevyplývá z žádného zákonného ani normativního předpisu. To
znamená, že projektant systému používajícího kapalinu Novec
1230 může zvážit použití ventilace podle konkrétní situace,
podobně jako u zařízení, která pracovala s halony.
Otázka: Je Novec 1230 kapalina nebo plyn?
Odpověď: Vlastně je obojí. Novec 1230 se vyrábí a skladuje jako
kapalina. Po rozstřiku se však (během deseti sekund) stává plynnou
látkou. Tento plyn „zaplaví“ chráněný prostor, aby rychle
zlikvidoval hrozbu požáru a zabránil znovuvznícení. (Poznámka:
termín „fluidní látka“ může být vztažen na kapaliny i plyny.)

Hasicí kapalina 3M
™
Novec
™
1230
Otázka: Co je označováno jako skladovací životnost kapaliny
Novec 1230?
Odpověď: Kapalina Novec 1230 má skladovací životnost (v
uzavřené nádobě) přinejmenším 30 let. Znamená to, že účinnost
kapaliny Novec 1230 v řádně uzavřených lahvích se po celou
tuto dobu nezhorší.
Otázka: Jak se vlastně kapalina Novec 1230 změní v plynnou
látku?
Odpověď: Kapalina Novec 1230 má velmi nízkou mezní teplotu
vypařování, cca 25krát nižší než voda. Proto se vypařuje více
než 50krát rychleji než voda. Umožňuje to látce po vypuštění
tryskou velmi rychle měnit skupenství z kapalného na plynné.
Patřičně řešený systém kapalinu Novec 1230 rychle zplynuje a
rovnoměrně rozptýlí v chráněném prostoru.
Otázka: Hrozí tato čistá hasicí látka při rozstřiku omrzáním?
Odpověď: Ne, z dobře konfigurovaného protipožárního systému
omrzání nehrozí, protože trysky jsou umístěné tak, aby
nestříkaly na osoby. Teplota v místnosti se sice může snížit na
pouhých několik stupňů, rozhodně ale nehrozí nebezpečí
omrzání osobám v postiženém prostoru. To se prostě neděje.
Otázka: Jak se v projektu protipožárního systému s využitím
kapaliny Novec 1230 zajistí udržování koncentrace?
Odpověď: Systémy s kapalinou Novec 1230 jsou koncipovány
na zaplavení prostoru plynnou látkou do předepsané
koncentrace. Ta se udržuje tím, že z prostoru neuniká (nebo
uniká jen minimálně). Zůstává tedy potřebná koncentrace po
potřebný čas (obvykle minimálně 10 minut). Podle odstavce 5.6
vydání NFPA 2001 z roku 2008 „Minimálně 10 minut nebo po
dobu, která umožní zásah školených osob, je třeba udržovat v
prostoru s hořlavými předměty koncentraci na úrovni alespoň 85
procent předepsané koncentrace.“ Tato podmínka stojí i v
dalších podobných normách.
Otázka: V souvislosti s diskuzemi o emisích skleníkových
plynů – bude se na kapalinu Novec 1230 vztahovat daň z
uhlíkatých paliv a systém limitů a obchodování s nimi?
Odpověď: Ne. Mnohé návrhy na omezení emisí skleníkových
plynů se zaměřily na fluorované uhlovodíky (HFC), které se běžně
užívají také v hasicích systémech. Kapalina Novec 1230 však není
HFC a nespadá mezi legislativně omezované látky.
Otázka: Může 3M zaručit, že kapalina Novec 1230 se
v budoucnu nestane předmětem environmentálního
omezování?
Odpověď: I když nikdo nedokáže přesně předvídat, co
budoucnost přinese, přesvědčení 3M o tom, že kapalinu Novec
1230 environmentální omezení nečeká je tak silné, že nabízí
záruku 3M™ Blue SkySM.
Otázka: Co je záruka Blue Sky?
Odpověď: Záruka 3M „Blue Sky“ garantuje, že dojde-li k zákazu
či omezení použití kapaliny Novec 1230 v protipožární ochraně
kvůli potenciálu poškozovat ozónovou vrstvu nebo přispívat ke
globálnímu oteplování, společnost 3M vrátí pořizovací cenu
kapaliny.
Otázka: Jak dlouhá je tato záruční doba a kolik bude stát
rozšíření záručních podmínek?
Odpověď: Tato záruka nestojí nic a bude platná 20 let. Nový
uživatel hasicího systému se o ni přihlásí registrací na webu 3M do
30 dnů po uvedení systému do provozu. Trvá to 5 minut a je to
jednoduché.
Otázka: Mohu si koupit hasicí systém s kapalinou Novec 1230
přímo od 3M?
Odpověď: Ne. 3M je výrobcem kapaliny Novec 1230, ale reálný
prodej s instalací systémů probíhá přes specializované partnerské
společnosti v oblasti hašení a jejich distribuční sítě po celém
světě.
Otázka: Kde je možné se dovědět o kapalině Novec 1230 další
podrobnosti?
Odpověď: Nejrychlejší cestou k přesným a obsažným
informačním materiálům o kapalině Novec 1230 je web
společnosti 3M na adrese www.3M.cz/novec
Značka
3M™ Novec™
Značka Novec je vyhrazena patentovaným výrobkům 3M. Všechny jsou charakteristické jedinečností svého složení a funkčních vlastností,
mají však společné zaměření na bezpečná, účinná a dlouhodobě udržitelná řešení ve specifických průmyslových aplikacích. Stěžejními jsou
precizní čištění a čištění elektroniky, odvádění tepla, protipožární ochrana, lubrikace a řada dalších specifických chemických aplikací.
Technické roztoky 3M™ Novec™ ■ Aerosolové čisticí prostředky 3M™ Novec™ ■ Hasicí kapalina 3M™ Novec™ 1230 ■ Povrchová ochrana elektroniky 3M™ Novec™ ■ Povrchově aktivní činidla na elektroniku 3M™ Novec™
Poznámky pro uživatele: Všechny údaje, technické informace a doporučení v tomto dokumentu se opírají o zkoušky a zkušenosti, které společnost 3M považuje
za spolehlivé. Společnost 3M však nemůže postihnout všechny faktory, které mohou mít vliv na funkčnost výrobků v konkrétních aplikacích a podmínkách,
v konkrétním čase a prostředí. Protože tyto faktory závisí výhradně na znalosti a přístupu uživatele, je důležité, aby uživatel vyzkoušel použitelnost výrobku 3M
pro konkrétní účel včetně způsobu jeho aplikace.
Záruční podmínky: Není-li uvedeno v prospektové či průvodní dokumentaci výrobků 3M uvedeno jinak, zaručuje společnost 3M, že její výrobky vyhovují
předpisům platným v okamžiku expedice. Na jednotlivé výrobky se mohou podle prospektové či průvodní dokumentace vztahovat další a odlišné záruční
podmínky. SPOLEČNOST 3M NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ JINÉ VÝSLOVNÉ ANI VYVOZOVANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI K
URČITÉMU KONKRÉTNÍMU ÚČELU, ANI JAKÉKOLIV ZÁRUKY VYVOZOVANÉ Z PRŮBĚHU ČI REALIZACE PRODEJE A NÁKUPU. Vyhodnocení vhodnosti
výrobku 3M pro konkrétní účel a použití je na odpovědnosti uživatele. Pokud dojde v záruční době ke zjištění vada výrobku 3M, je povinností 3M a prodejce, podle
uvážení společnosti 3M, uživateli výrobek vyměnit nebo vrátit finanční prostředky ve výši nákupní ceny.
Vymezení odpovědnosti: Pokud platné zákony nestanoví jinak, nelze společnost 3M ani prodejce brát k odpovědnosti za přímé, nepřímé, zvláštní, průvodní či
vyplývající ztráty či škody vzniklé použitím výrobku 3M, bez ohledu na právní podmínky vč. záručních, smluvních, nedbalostních či odpovědnostních.

Electronics Markets
Materials Division
3M Česko spol. s r.o.
V Parku 2343/24
148 00 Praha 4
Tel.: 261 380 111
www.3M.cz/novec
Vydáno: 8/10 © 3M 2010.
Všechna práva vyhrazena. 7292HB
60-5002-0472-6
3M a Novec jsou ochranné známky společnosti 3M.
Použito se souhlasem společnosti 3M a dceřiných
společností.

Podobné dokumenty