B mlbánlg - medvidek.org

Komentáře

Transkript

B mlbánlg - medvidek.org
iil
pfrrfuf[ B mlbánlg
-' ffilbaÚPosy D"[[[ (@eÍ) 68"80 a 68"E8 u Flfih 6F
Foto: Dr. Reinhard Masajdek, Technické muzeum v Brně & Petr Aharon Tesař
Text: Petr Aharon Tesař
Albatlos D.III oeffag 53.30 byl z maÍeÍské továrny ve Wiener Neustadt vyexpedován v červnu l9l7 s motorem Austro-
Daimler
č. 18202 a odeslán
spolu
s Albatrosem 53.28 jako doprovodný
stí
hací letoun do Albárrie k Fliegerkompagnii 6 (později v létě bylo označerríjednotky doplněno na 6F' F = Fernaufklárung).
TIrc Albatros
D-lll
OeJfag 53.30, jtted
with the Austro-Daintler engine
l8202,
No.
wtts dispatclrcdJtont tlrc.ÍLtctory at
Wener Nettstadt in June
I 9
l7 . It u,as sent
togetlrcr witlt tlrc Albarros 53.28 to
Fliegerktntpagnie 6 (later in the sununer
oJ l9l7 the designcttion was cltttnged to
óF, F = FerncuÚkliirung) based in Albania
wltere botlt aircrafl were Lrsed as escort
Jighters.
Do kokpitu stroje vyzbrojeného dvěma synchronizovanými kulomety Schwarzlose a vyzdobeného kresbou pirátské vlajky usedal běhern léta l9l7 na albánské frontě
oberleutnant Károly (Karl) Benedek. Kresba pirátské vlajky byla právějeho osobnírn označením. Benedek se stal najaře l9l8 velitelem Flik l4J na italské frontě
a l 9. května zahynul v souboji s nepřátelskými stíhačkami poté, co jednu z nich sestielil (eho jediný potvrzený sestřel).
killed in a dogfight witlt
enenty
fghters.
REvr t. isao{s
I
Pn
oblt. Károly Benedek zaÍízenímsvého '.Karnpfapparatu'' V létě l9l7. Dříve bývalo často rnylrrě uváděno, Že v kokpinr sedí offstv. Julius Arigi, v
době bývalý a opět budoucí příslušník Flik óF. Se strojern 53.30 létal u Flik 6F rovněŽ Zgsf. Michael Schwach.
ott). Serial 53 .30 of Flik 6F u,as also .Ítoy'tt Zgsf.
té
Michael Schltctclt.
použit i u rakousko-uherské stíhačky Hansa Brandenburg D.l.
a
ttott - sttt
t:
REVI
c
ltntti y tl
nru c I ti t tegn t.
č.7312008,
7
rl
veny stíhačky53.28 a _53'30 s kulonety na horních křídlech a ještě jeclen clalšípr'ťlzkurnný ]etotln. Vpravo vzadu Hattsa Brandenburg C'I.
- a Hansa Braruleriturg C.l
irt tlrc
reur right.
53.30
--Ť-lYr^aď, zrt
A oeÍTag D.III 53.30 byl zpočátku vyzbrojeri dvčnra kulorrrety v trupu před pilotelr-r s prodIoirženýn-ri lrlavněnti poclél
l-l-lotol.u. Stroj byl porreclrárr v barvě nrateriálrt a v útrovni kokpitrr rresI na trupu kresbu pirátské vlajky.
pirute .flrtg v'us appliatl
.fitselttge in.Ír()Ilt 0f Íhe Pilot. Thc airt'rt|t was le.fl uttpttitttetl. The
utier tlr
t'ot'k1lit.
\
a,_=
)w
5 3.3 0
I
{Y,,.dď,
Í
?L(
u Flik 6F v létě l917 byl levý kulomet vynontován a urnístěn llacl centroplálr hor'ního křídla.
Nt'rbojový p/rs byl veclen ze zásobníku v trupu. SpoLlšt'byla řešena bovdenovýrr-r lanketrr a od závěru kulometu vedlo
táhlo slouŽícík uvo]ňování zaseknutýclr nribojů. V této poclobě S letoullelrr 26. srpna 19l7 s největší pravděpodob-
A V pnibělru sluŽby
rrostí lravaroval offstv. Jtllius Ar'igi. Albatros byl při havárii zcela zničen.
During
íts scrt'it'e
tltt Attgust 2ó, l
I
9
l'ith FtikóF itt sttnuner ]9]7.
t7
the
port nur'hinc glr7
}!'írs renotetl
ai
installetl ullol'e
tlt
upper
probttbh' bl' ol'l'sn'' J Ltlílts Ari3i . Tlrc Albutros vas t'olltplt:teh desÍrotet!-
REVI č.73n0a8
il
c
í elitní Flik 55J rra isonzské a pozclěj
oellLtg D.III sonrcyrlrcrc
nEvr
ilt Albctttitt itt
či:.73l2oo8,
i
jihotyl'olské Íl'ontě ! Moh l tedy vtibec v sr'pnu
l
9 1 7 lravar'ovat s
oeffagenr D'
II
I někde v
Albánii?
AugusÍ ]917?
9
il
Rovněž drulrý ',BegleitfltrgzeLIg'' u Flik (lF rněl zajírrravou. ale předevšír-rr o něco
delšílristorii.Letoun53.28opustil bLinyzávodurovněžvčervtttt l9l7.snrotorelr-t
AuStro-Dailnlerč. l8200apravděpodobnějensjedníntkulometerrrSclrwarz]ose.
Také putoval přírno k Flik 6 do Tirany. stejně jako 53.30. Bělrern srpna l9l7
s Albatr'osern D.III 53.28 rovněž létal oberleutnant Károly Benedek a poté Zejména Zgsť. MiclraeI Schrvaclr (na snírnku). kterér-nu se 4. února l9l8 v souboji s pěti
nepřátelskýrni letadly podařilo poblíž ústířeky Susica sestř€]it StíIrací Nieuport'
ten se rozbil při nouzovérn přistání za italskými linienri. Feldpilot (FP) a v té době
jiŽ FeldwebeI. Schwach se však l6' března l9l8 v kokpitu Albatrosu 53.28 sáIn
zřítil po návr'atu z bojového lettr a těŽce se zranil. Jeho stroj se nicrnéně podařilo
opravit. o pár dní později. 22. bí'ezna, však běhenl přistání v Ljusarra s letounem
havaroval dalšíz doprovoclných pilotů Flik 6F. polní pilot. Čech. Feldrvebel Kar'el
Janhuber. jenŽ tentoklát vyvázI bez zranění (Janhuber zakončil vá]ktt tt sousední
Flik ó4F). oprava oef'Íagrr již rnusela být pr'ovedena r-rrirr-ro jedrrotku. ale letoun se
o několik měsícůpozději k Flik 6F nakonec zase vrátiljako nově přidělený.
Během června l 9 l 8 se strojer-r-r létal velitel setniny Hauptnranrr Josef Beridik' avšak
poněkud snrolná pověst letounu se potvl-
dila i tentokrát _ 14. června při návratu
z operačnílrolettl došel pilotovi berrzín
a př'i nouzovénr přistání na letišti Banja
následovala da]šíhavárie. Pád letadla
nebyl ani tentokrát nijak tragický a setnina
počítalas opravou doprovodného Albatr'osrr
_53'28 vlastníIni silalni. Práce ale žel nebyla
Irotova do 7. července l9l8. kdv italská kavalerie
napadla polní letiště Flik 6F ve Fjer'i. V nastaléIn okarnžiténr ústupu byl str'oj kvrili nedostatktt dopravníclr prostředkťl spálen. aby rrepadl do rukorr nepi'íteli. Ve Fjeri byly telrdy ztracerry ještě další stroje Flik óF a Flik
64F _ jednonrístnéAviatiky D.I 238.29' 238.39 a 238.5 1 . dvoumístné Stroje Hansa
Brandenburg C.I 169.58 a 169.83 a školníFokker 04.]2.Tak skončila kariéra sti
haček Albatros oeffag D'III série 53 u Flik 6F v Albánii.
/
5
3.29
----J
|Y,^4,ď,7/
Tlte seconcl "BegleitJtug:eug"
l9l7' It
u'us
fned y,ith
OÍ Flik
óF had eventfi'tl, lnt also longer listory. 53'28 leÍt tlrc production lines ilt Jute
No' I8200 and probably'u,ith onh, one Scllu,ar:lose nncltíne gtttt.
tlte Austro-Dainiler engitrc
53 '30, iÍ \,aS Sent to Flik 6 v,ltic'It u.,as StaÍioned aÍ Tiranct. In August 1 9 I7, tlrc Albatros D.I I I 5 3.28 wcts 'floult bl
oberleutnant Károly Benedek and Zgsf ' Miclnel Sclu,aclt (in tlrc photo). on February 4, l91 8, the latter engaged fve
enenn'aircraft neu'Íhe Susica estuarl. During the dogfigltt Schwacll sltot tlowtt cl Nieuportfgltter whicll was destt'oy'ecl
after crttsh landing behind the ltaliart lirtes. Hou.'ever, on Marc'h 16, l9I 8, FP Felclu,ebel Schv'ctc'lt u,as seriouslf injtn"etl
in tlrc cockpit of the Albatros 53'28 in a crash aJÍer the retunl front a contbat nissitltt. Tlrc aircraft was repaired, but
shortlr aJÍemrartls, on Marclt 22, it craslrctl ugttin tluring lcuttlitry at Ljttsana. Tltis tinrc it u,cts.flowtt by'C:'ech FP
Feltly,ebel Karel Janltuber v,lo got awal urtlurrt. TIte Oe.ffag had to be sent to a repairJacilitt'. Severol n1ot1tlls later, it
Like
reioirtecl Flik 6F
t0
rts
u trcv
h
ussi,qnetl
aircrafl.
;
REVI č.7312008
il
li
oÍÍjzierstellvertreter' Julius Arigi. s 32 potvrzenýnli sestřely clr.uhý nejúspěšnějšírakousko-uherský stíhací pilot. na sníIrrku ještčjako Felclrvebel. patřil mezi nejzajírlavějšía nejvýraznějšíosobnosti K.u.k. LutifahrtI'uppe. Se čtyřlr-riZlatýni meclailenri Za Statečnost I. třídy
a rovněŽ čtyřrni Stříbr'nýIni nledailerli Za Statečnost II. třídy a i'adou cla]šíclr ocerrění se
tento děčínskýloclák Stal nejvýše vyznanlenanýnl pocldtistojníkenl ne.jen tt letectva. ale
u arrr,ády vťlbec!
KdyžArigi koncenrkr,ětna l9l7oclcházel jižjakozktršenýstíhačsllpotvr'zenými vítězstvírrri k setrrině č.4lJ Hauptmanna Godlvina Brunlorvskilro. nejúspčšnčjšího
l'akousko-ulrer'skélro stílracílro pilota. oba lrruži si poněkucl ..nepadli do oka''. Arigi by| ..z porr-rěrů
panttjících u Flik 4lJ".jak to sánr pozclěji v1'jáclřil. zcela zoufhlý a hli:rsil sejako tleIrlocný.
Nanlísto léčeníse však objevil v Albánii u svýclr starýcli zrrárrrýclr z Flie_eer'konrpa-enie 6FI
TaIn panovaly pro něj zcela jiné ponrěry. a tak oÍTStV. JuIiLrs Arigi běherrr své pracovní
nesclropnosti oper'ačně |étal na albi:rnské ti'ontě a běhen jedné z akcí clokonce Sestřelil britský letoLtn... To uŽ poclropitelrrě neuniklo vyššírrrr'elícíIrrstrukturátl-t. Ía]ešná..nenrocensktí'' se jaksi provalila a za nedisciplinovanost následova|o pokálání a okanlžité přeVeleni
k jinéjeclnotce. nově ustavené Fliegerkonrpa'lnii _55J úřeclně od l6. sr'pna l9l7' Než
Arigi opustil Albánii. stihl ještě pr'avděpodobně 26. srpna rozbít oeffag 53.30. S podivem
však zťrstávzí' že havijrrii zaclrycenou na snítncích vťrbec přeŽil'.. Není rovněŽ vyloučeno. že
vítězství běIrenr své .'nenoci'' získal právě |la tolr]to stI'oji (sestřel pochopitelně nenrohl být
tiřednč potvrzen). Bez zajílravosti není ani to. Že Arigiho prvníl etlblénrenr tr Flik 55J
byla v září l 9 l 7 kresba lebky a zkřížerrých hnátťr na A lbatrosu D'I ll l 5_]. l_5. Tento syn-rbol
ovšerrr poLrŽiI ioblt. Benedek na.jaře l9l8 na jeclnonl z pr'r'nícIr Phónixťr D.I u Flik l4J ve
FeItr'e (328.26). Julius Ari'ei se nakonec ke své oblíbenésetnině do Albánie vr'átil |eště
jeclnoLr. a to zcela oÍiciálně. v clubnu l 9 l 8. po úspěšnénlpůsobeníu Flik 55J. to ovšenr už
s 25 sestřely rra kontě.
o|'li:'ier'stellrertl'eÍer Julius Arigi (32 t'ottfinnetl ]'iCÍories) \'ds the seuilul lighest stllring
AusÍnl-Huttgurian.lighter pikt tttttl otte tlf'tlrc tlulst prllninelt persottulities ol'tlrc K.u'k.
Lultlhlrtruppe .This pltoto slutt.s ltinr stillus u Feltltabal. He was utrurtletl the Coltl Medul
f or Brut'ert Ist C luss ort .f our oct us iotts us t e ll a.s.fi;ur Silrer Mcdals Jitr Bruyert 2rul C luss
utttl u ttutnber oJJitrÍlter det'oratiotts'Thus, t|tis Děčítt-bornpilot becdnte Íhe illlst (le('lrated
NCO rutt ottlt o.f tlrc K.u.k but trlso of ilrc y'lutla autl'.1
Itt Ma' ]9 ]7 Arigi ( ! l t'otýrllrcd yictories tlrctt) .jtlítrctl Flik 4 ! J iltit'h was lctl ll' llrc lilosl
sttctessful Au.stxt-Hungariart.fightar pilot Hauptnruntt Gotlvin Bruntrt'ski. Hrtret,er. l:;oth
ttrctt tlitl ttot take'fLtttt'l'Ío euclt otlter' As Arigi ptlittetl u!Í l0Íer, "Íhe situiltion prewilittg ttt
Flik 4lJ nrutle ltitrt desperute" tlrut is tll lrc reporte(l sitk. In.yteud ol taking u curc, lrc
luntetl up lxtt'k ut lti's old gootl Fliege t'ktnnpugnie óF in Albania!
tentokr'át typu Aviatik
r\\'()-seuters. Tlte t'utit's
I
D.l' 284'
13 a 338'02. Před řadou letounů spolu hovoří velitel jednotky FP Hptm. Josef
Co FR Hpmt.
ůvl r: zsláoosi
JoseJ Betdik (leÍt) atul
FP offsn,. Julius Arigi ttllk
in
Bendik (vlevo)
a FP
offstv. Jrrlius Arigi.
'fl'ont rlJ littetl-Ltp aircrr{t.
11
NJG
c
.9
o
g
o
o
rl
o
i,
'L
c
.o
*
o
F
6
o
Y
ó
o
ÍL
'-
,
ÓL
u Ó:a
Ed)
C,N:
-O,
ňE
I:N
aY=
.:
^
!v
N
*o:
.t
i ) r.-:
O'sťi]
p>w,
s lz
N
Én =v
vťĚ
:t;'Ň
dá
c
O\r
-tr-
!:
:vi!
t :l'
i !i:
F
=
1;it
!\c
t'.tl. i
.#'
2 .s.
u-!2i
E'0:
9=v.- R-:
'
.E u
! a* !
q
a'š
t
a.<
;Óo
^
'-|Č
ÚoÝ
Ol".
)^^
='.-.
'jšŇ{
'a:o
I
=
t
a
;'j.
$
=É=i
;:si. k):<
o.:
'i
a!i:
{
,*
^:ýu Ž iŠ
Fo
od
I
{- .*\
rif,\
š<
S<.*
!
i
ř š€
.ě
} -]=
<*š =
ť,ni
l.r
tt
i
'.b
t
1
i
t

Podobné dokumenty

NaÍízení i. 5/200Él Krajskó vctcrinilrni sllràvy pro Ustccki

NaÍízení i. 5/200Él Krajskó vctcrinilrni sllràvy pro Ustccki rrlirnky z tohoto zúliazu ntohtiu [r. t utlùlen1 KVS pro Iisteck5' kraj na zirlilailt:písernnú picsilnu. nristaurÒclría poctu zl'íial f vzor àúclosti.ic Zíclostichor,alclc s uledetríuri"luvr.relrr ...

Více

Usnesení

Usnesení Ukončeníelektronické dražby je stanoven na den 16.3'2015 Ve ]-3:00 hod' DraŽba se VŠakkoná do doby, dokud draŽitelé ČinÍpodání (9 336i odst' 4 o's.ř.). BUde-|i v posledních pěti minutách před Stano...

Více

ePapyrus PDF Document

ePapyrus PDF Document Doc. PhDr. Aloise Pultra, ale ta mohla vyjít

Více

rr3oNgsny"z - Spiritismus

rr3oNgsny 1 .E'l.'.l- lsnpz^o ^ .-;uedl1n n Á1ua19Á14 :1t91n1 ]c.n ! -_:--:z; {u9qrld aleuliez .ÁIlole^ollelo Á{u!uodz^ 'uazoizi:ouz !r U?cll-C 'IcpJA aS iAulrl :- . I - ) . 1- :- ...'! .:].:j:].:: :::'i1otr...

Více

MINIATURGOLF 4. ltridrik Achim tín I I

MINIATURGOLF 4. ltridrik Achim tín I I WaLtL Wey,ner HLLL lulichael M

Více