Memorandum o Seberealizaci a Kvalitním Stárí

Komentáře

Transkript

Memorandum o Seberealizaci a Kvalitním Stárí
Memorandum o Seberealizaci
a Kvalitním Stáří Seniorů
Podpora aktivního učení a stárnutí znevýhodněných seniorů
1
Memorandum o Seberealizaci a Kvalitním Stáří Seniorů
Název projektu:
Podpora aktivního učení a stárnutí znevýhodněných
senioru
Číslo projektu:
502217-LLP-1-2009-1-PT-GRUNDTVIG-GMP
Podprogram:
Grundtvig Multilaterální Projekty
Webové stránky projektu:
http://projectpaladin.eu/
Datum sestavení:
25-07-2011
PALADIN koordinátor:
rozvoj
Asociace VIDA. Mezigenerační spolupráce a aktivní
WP6 koordinátor:
Gabor Dombi
WP6 koordinátorská organizace: INFORUM [fórum maďarských IT pro informační
společnost]
Telefonní číslo: +361 20 95 44 176
Email: dombi.inforum @ gmail.com
Autoři:
Faragó, J. (Ed.), Dombi, G., Oliveira, A. L., Fiordelli,
M., Zarifis, G., & Pinto, T. A.
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské
komise. Tato publikace vyjadřuje názory výše uvedených
autorů
a
Komise
nenese
žádnou
odpovědnost
za
informace, jež mohou být v tomto dokumentu obsažené. Tento dokument může být
volně kopírován a distribuován za předpokladu, že v něm nebudou prováděny žádné
změny a budou respektována autorská práva.
Elektronickou verzi tohoto dokumentu v 21 oficielnich jazycích Evropské Unie je
možné stáhnout na internetových strankach projektu: http://projectpaladin.eu
2
Memorandum o Seberealizaci a Kvalitním Stáří Seniorů
Obsah
Úvod - Sociální aspekty přístupu sebeřízeného vzděláváni .............................................. 3
Společenská poptávka ................................................................................................. 3
Měnící se světová poptávka ........................................................................................ 3
Výsledky výzkumu projektu Paladin .................................................................................... 4
1. Občanství ..................................................................................................................... 5
2. Vzdělávání ................................................................................................................... 6
3. Zdraví ............................................................................................................................. 6
4. Aktivita .......................................................................................................................... 7
5. Finance ......................................................................................................................... 8
Hlavní principy (jednotlivé aspekty - identifikace potřeb seniorů) ..................................... 8
Akční princip ........................................................................................................................ 10
Reference ............................................................................................................................ 12
Seznam literatury ................................................................................................................ 13
3
Memorandum o Seberealizaci a Kvalitním Stáří Seniorů
Úvod - Sociální aspekty přístupu sebeřízeného vzděláváni
Společenská poptávka
Stupeň rozvoje společnosti lze měřit pomocí toho, jak se chová ke svým seniorům.
Ve skutečnosti senioři musí čelit mnohem více problémům než zbytek společnosti
v Evropě.
Pro ilustraci popis jedné ze skupin seniorů, lidé starší 50 let, kteří se snaží uplatnit
ve státní správě, si nemohou najít zaměstnání (nezávisle na jejich vzdělání), proto
o nich můžeme mluvit jako o penzistech, kteří jsou bez sebemenší naděje na
1
pomoc ze strany společnosti . Existuje velké riziko, že pokud se příjmy seniorů
sníží, poklesne také jejich společenské uznání a jejich vztahy a sociální sítě se
rozpadnou.
Takto znevýhodnění senioři se mohou začít navíc cítit nepotřební, vedle toho, že
musí bojovat o své živobytí díky omezeným příjmům sníženým v konkurenčním
boji s mladšími generacemi. I když průměrná délka života se obecně zvyšuje,
v zemích východní a jižní Evropy je nižší ve srovnání se západní a severní
Evropou. Ztráta kontaktu se společností může vést k rozvoji psychosomatických
onemocnění, stejně jako k rostoucímu počtu nutných lékařských zákroků. V
důsledku nedostatku pozornosti ze strany společnosti dochází rovněž ke zvýšení
sociálních výdajů.
Měnící se světová poptávka
V průběhu posledních dvaceti let jsme svědky technicko-technologické revoluce.
Tato revoluce má přímý vliv na kvalitu života seniorů. Poptávka se přesouvá
směrem k informačním technologiím a s nimi souvisejícím znalostem. Značná
část těchto vynálezů v oblasti informačních technologií je využívána také starší
částí populace. (Příkladem toho je mobilní telefon, který je seniory často používán
jako prostředek k přivolání pomoci.) Nicméně požadavky starších lidí nejsou vždy
uspokojeny2. Ti šťastnější členové starší generace, kteří ovšem představují
1
http://penzcentrum.hu/cikk/1027521/1/pup_a_fonok_hatan_az_idos_dolgozo (Studie o
agismu vypracovaná nejvýznamnějším maďarským výzkumným institutem TARKI)
2
IKT helyzetelemzés 2010 végén (Zpráva o převládajicí podmínkach v ICT, konec roku
2010) http://einclusion.hu/2011-01-27/ikt-helyzetelemzes-2010-vegen/
4
Memorandum o Seberealizaci a Kvalitním Stáří Seniorů
menšinu (především ti s vyššími příjmy a s vyšším vzděláním), hledají příležitosti,
kterými mohou být aktivními členy nově definovaného světa. Často navštěvují
levnější nebo bezplatné kurzy a běžně využívají možnosti sebevzdělávání. Méně
šťastnou většinu seniorů představují ti, kteří žijí sami, žijí ve větší vzdálenosti od
měst a vzdělávacích středisek, mají nižší příjmy nebo nižší vzdělání. Nové
informace, technologie a možnosti se k této skupině lidí nedostanou, a pokud
přece, dostanou se k nim s velkým zpožděním.
Výsledky výzkumu projektu Paladin
Projekt PALADIN má za cíl zlepšit postavení znevýhodněných seniorů, kteří jsou
starší 50 let s nízkou kvalifikací, prostřednictvím rozvoje nástrojů na zvýšení jejich
připravenosti ke sebevzdělávání.
Jedním z hlavních cílů projektu Paladin bylo sestavit pět škál pro hodnocení
sebeřízení znevýhodněných seniorů v oblastech zdraví, aktivita, vzdělávání,
občanství a finance. Na operativní úrovni bylo cílem vytvořit vědecky validní
stupnice, které by byly zároveň vizuálně atraktivní a jednoduché, jak k užívání, tak
k pochopení. Vzhledem k tomu, že sebevzdělávání a sebe účinnost v oblasti sebe
řízeného učení, mají velmi úzký vztah (Hoban a Sersland, 1999, 2000, Oliveira
a Simoes, 2001, 2006, Oliveira, 2005, 2009), byly stupnice vyvinuty na základě
váhy těchto dvou teoretických konstruktů: sebevzdělávání a sebe účinnost.
Ve světle nových paradigmat učení a měnících se sociálních podmínek projekt
Paladin zdůrazňuje, že zdraví, aktivita, vzdělávání, občanství a finance jsou
klíčovými faktory funkčnosti v naší společnosti. Na základě tohoto předpokladu
tvrdí, že posilování schopnosti učit se a rozvíjení výše zmíněných faktorů je
efektivním způsob boje proti znevýhodňování seniorů. (Oliveira et al., 2011)
Prvním metodologickým krokem výzkumu bylo definování relevantních oblastí
fungování v každé z pěti oblastí: zdraví, aktivita, vzdělávání, občanství a finance.
Pilotní studie byly provedeny u seniorů v Portugalsku (Coimbra a Lousada),
Španělsku (Zaragoza), Řecku (Soluň), Švýcarsku (Lugano), Maďarsku (Budapešť)
a na Maltě (různá města a obce). Cílovou populací pro studii byli senioři starší 50
let s nízkou úrovní vzdělání, nízkou kvalifikací a špatnou ekonomickou situací
(Zarifis, 2010). Další krok spočíval v provádění vlastní studie ve všech výše
5
Memorandum o Seberealizaci a Kvalitním Stáří Seniorů
zmíněných
zemích
s
využitím
menšího
počtu
efektivnějších
měřítek
na rozsáhlejším vzorku populace. Tímto způsobem se sebralo velké množství dat
(kvantitativních a kvalitativních) od znevýhodněných seniorů, i když to nelze
považovat za reprezentativní v aplikaci na celosvětovou populaci. Stručné shrnutí
výsledků studie bude uvedeno níže u každé oblasti.
1. Občanství
Pokud jde o kvantitativní data, vzorek z Řecka vykazoval nejnižší výsledky (průměr
= 116,03), následovalo Španělsko (průměr = 142,81), Maďarsko (průměr =
153,62), Švýcarsko (průměr = 156,46) a Malta (průměr = 159,52). Portugalsko
mělo nejvyšší hodnoty (průměr = 162,51), což znamená, že se senioři cítí jistější v
občanských postojích a chování.
Kvalitativní výsledky z Portugalska a Malty ukázaly, že senioři v těchto dvou
zemích mají tendenci vnímat se dobrými občany a toto své přesvědčení staví
na základě dvou aspektů: pomáhají ostatním lidem a také se (především senioři
z Malty) cítí být velmi dobře integrováni do společensti a mají pocit, že mohou
přispět ke "všeobecnému dobru". Ve Švýcarském vzorku senioři uváděli, že se
"někdy lidé chovají ke starším jako by neměli ve společenském životě žádné
slovo".
V jiných vzorcích se objevily některé neobvyklé názory typu: "Neakceptuji líné lidi"
(senior ze Španělska) nebo "Já jsem dobrý občan. Odešel jsem po 50 letech
práce do důchodu, a pak jsem i nadále pokračoval v práci "(senior z Maďarska).
Díky mimořádně silnému odhodlání být společensky prospěšný může dojít k vyšší
vnímavosti vůči různým prospěšným aktivitám. Mimo aktivity, které byly studovány
v projektu Paladin, koordinátoři zjistili, že starší lidé s velmi silnou touhu být
prospěšní ve své komunitě, jsou vnímavější k účasti na politických událostech,
pomáhají neformálně ve svých čtvrtích a v organizacích, jejichž jsou součástí,
často také finančně přispívají na důležité komunitní události.
6
Memorandum o Seberealizaci a Kvalitním Stáří Seniorů
2. Vzdělávání
Pokud jde o sebedůvěru v oblasti sebe řízeného vzdělávání, kvantitativní údaje
rovněž ukazují v Řecku nejnižší hodnoty (průměr = 81,47), následuje Malta
(průměr = 129,68), Španělsko (průměr = 141,11) a Švýcarsko (průměr = 142,94).
Portugalští senioři (průměr = 162,72) spolu s maďarskými (průměr = 163,40)
dosáhli
nejvyšších hodnot, což v překladu znamená, že tito senioři jsou
sebevědomější, co se sebevzdělávání týče.
V oblasti vzdělávání se nachází dva ústřední směry napříč všemi účastnícími se
zeměmi. První a převládající směr je, že senioři přičítají velký význam vzdělávání
a odborné přípravě, a to především proto, že tyto činnosti vnímají jako klíčové
nástroje pro podporu kvality každodenního života. Druhý a méně výrazný směr je
ten, že někteří senioři mají pochybnosti o účinnosti vzdělávání a odborné přípravy
v měnícím se prostředí života seniorů. Zejména ve Španělsku u účastníků
převažoval názor, že senioři se účastní vzdělávacích akcí jen když jsou k dispozici
(a senioři nemají nic jiného na práci), nebo když je vzdělávání vyžadováno
z profesních důvodů. Na vzorku z Maďarska je zajímavé, že účastníci považují
trénink v oblasti informačních a komunikačních technologií za stejně důležitý.
Ve Švýcarsku někteří senioři zdůraznili, že jakmile jsou v důchodu, některé oblasti
již nejsou důležité.
3. Zdraví
Obecně platí, že senioři se cítí sebejistí při přijímání odpovědnosti za své vlastní
zdraví, i když s jistými variacemi mezi jednotlivými zeměmi. Z kvantitativního
hlediska ukázal řecký vzorek nejnižší výsledky (průměr = 116,39), následuje
Španělsko (průměr = 132,01), Švýcarsko (průměr = 138,08) a Maďarsko (průměr =
140,23). Senioři z Portugalska (průměr = 153,92) a Malty (průměr = 163,47)
vykazovali nejvyšší hodnoty, což znamená, že se cítí jistější při přejímání
odpovědnosti za jejich zdraví.
Portugalští senioři vyjádřili velké množství názorů ohledně jejich vztahu ke zdraví,
což ukazuje, že je pro ně tato oblast velmi důležitá. Obecně lze říci, že se všichni
shodli, že každý by měl dbát o zdravý životní styl s cílem zvýšit tak svoji kvalitu
života. Téměř všichni senioři jsou přesvědčeni, že vědí, co mají dělat pro zlepšení
svého zdraví. Někteří z nich zmínili jisté obtíže při komunikaci se zdravotnickým
personálem, protože ne vždy byli schopni všemu porozumět. Jiní připustili, že mají
7
Memorandum o Seberealizaci a Kvalitním Stáří Seniorů
omezený přístup k informacím potřebným pro rozvoj zdravého životního stylu.
Jako další příklady byly uvedeny potřeba zvýšení fyzické aktivity a změna
stravovacích návyků.
4. Aktivita
Pokud jde o kvantitativní údaje, data řeckých seniorů ukázala nejnižší výsledky
ohledně jejich aktivity (průměr = 109,66), následuje je Španělsko (průměr =
134,24), Švýcarsko (průměr = 139,22) a Malta (průměr = 146,07). Senioři
z Portugalska (průměr = 151,73) a Maďarska (průměr = 156,45) vykazují nejvyšší
hodnoty, což znamená, že mají větší sebejistotu v účasti na některých aktivitách
(profesních, dobrovolnických, kulturních, volno časových aktivitách sloužících
k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji).
Obecně v portugalském vzorku platí, že senioři mají důvěru ve vlastní schopnosti
vykonávat každodenní činnosti, i když žijí v domově důchodců, kde tyto činnosti
vykonávat nemusejí. Mají sklon charakterizovat se jako aktivní, a někteří dokonce
vyjádřili odhodlání zvýšit svoji aktivitu, aby se mohli vrátit do pracovního procesu
nebo dokonce rozvíjet aktivity na pomoc druhým.
Ve Španělsku někteří senioři litovali, že nemají čas dělat jiné druhy aktivit (přáli by
si větší rozmanitost aktivit). Řečtí senioři vyjádřili v rámci projektu dualitu názorů,
pokud jde o jejich zájem o aktivity. Část z nich vyjádřila značný zájem najít si práci
a jiní se naopak netajili tím, že nemají žádný zájem o jakýkoli druh činnosti.
Ve vzorku z Malty a Maďarska se senioři spíše vyjadřovali k důležitosti osobního
uspokojení a pozitivních stavů aktivitou způsobených.
Data sebraná na Maltě zdůraznila důležitou úlohu rodiny - a zvláště dětí - v tomto
procesu. Řečtí respondenti byli velmi opatrní a důkladní při popisu svých činností.
Silně pozitivní reakce na tuto sféru může znamenat, že aktivity jsou seniory vysoce
ceněny a může to rovněž naznačovat jejich zájem nejen dosavadní aktivity
udržovat, ale také je zlepšovat. Starší lidé, kteří se zaměřují na aktivní využití
schopností mohou být vnímavější k různým okruhům činností, v nichž by své
schopnosti dobře zhodnotili.
Proaktivní přístup a snaha zapojit se do různých činností, může vést k touze mít
flexibilní rozvrh. Pokud se koordinátoři setkají se seniory, kteří mají flexibilní plány,
mohou odvodit jejich zájem o různé druhy činností. To potvrzuje také odkaz
8
Memorandum o Seberealizaci a Kvalitním Stáří Seniorů
na starší literaturu, která uvádí, že seniory lákají obzvláště pracovní pozice, které
nabízí flexibilitu v pracovních podmínkách. Senioři, kteří jsou flexibilní, jsou
schopni skloubit placenou práci s dalšími aktivitami.
V souvislosti s aktivitou starších lidí je třeba vzít v úvahu rozporuplnost. Zatímco
postupné zvyšování věku odchodu do důchodu stále pokračuje (s cílem snížit
mandatorní výdaje státu), je paradoxně faktem, že zaměstnanci starší 50 let
nemají téměř šanci na trhu práce. Podle Maďarského centrálního statistického
úřadu většina maďarských důchodců by dnes ráda pracovala po odchodu
do důchodu, ale počet těch, kterým se opravdu podaří najít zaměstnání je pouze
mezi 0,5 a 3 procenty.
5. Finance
V oblasti financí španělští (průměr = 132,08) a řečtí (průměr = 134,09) senioři
dosáhli nejnižších hodnot, následovala je Malta (průměr = 146,52) a Švýcarsko
(průměr = 155,05). Maďarsko (průměr = 156,31) a Portugalsko (průměr = 156,93)
dosáhli nejvyšší hodnoty, což znamená, že se cítí jistější, co se jejich finanční
situace týče.
Finance je oblast, kde je možné najít více společných názorů napříč účastnícími se
zeměmi. Pouze odpovědi španělských a řeckých respondentů byly méně výrazné.
Obecně platí, že senioři vidí svůj nízký příjem jako velký problém, protože
to znamená nízký rozpočet, který je omezuje v jejich každodenním životě.
Navzdory této skutečnosti, jsou však senioři přesvědčeni, že jsou schopni najít
optimální řešení a to prostřednictvím šetrného hospodaření s jejich finančními
prostředky. Někteří respondenti, zejména z Malty a ze Švýcarska, se zmínili, že
rodina je někdy důležitou pomocnou rukou při zvládání finančních potíží.
Hlavní principy (jednotlivé aspekty - identifikace potřeb seniorů)
Lidé, kteří se dokáží sami vzdělávat, jsou vítězi budoucnosti, protože mají
ve svých rukou schopnost zvyšovat své znalosti a to po celý život (Collins, 2006).
Jakmile jsou lidé vyškoleni pro samostatné učení, budou schopni se sebevzdělávat
kdykoli a v jakékoli situaci. "Sebevzdělávání (self-directed learning) tvoří základ
celoživotního vzdělávání ... Dovednost se sebevzdělávat, je-li úspěšně osvojena,
9
Memorandum o Seberealizaci a Kvalitním Stáří Seniorů
poskytuje studentům přístup k celoživotnímu učení" (Dynan, Cate & Rhee, 2008).
Schopnost sebevzdělávat se poskytuje možnost zlepšit kvalitu života člověka,
protože dává studentům ty správné nástroje pro celoživotní učení (Yamada, 1994).
Sebevzděláváním je nazýván "způsob života a ne technika", protože jeho
základem je postoj, který bude trvat v každé situaci a v dlouhodobé perspektivě
(Clinton a Rieber, 2010).
Jsme schopni zlepšit vlastní učení, pokud pochopíme jednotlivé komponenty
sebevzdělávání. Sebevzdělání klade důraz na "autonomii, vnitřní motivaci,
přizpůsobivost, sebekázeň a kritickou reflexi, může pomoci studentům se více
soustředit, řídit a být úspěšnými (Ausburn 2002)". (Clark, 2005). Samostatně
řízené učení je tím efektivnější čím silnější je studentova vnitřní motivace.
Tyto výhody jsou chápány jako efektivní zbraň proti předčasnému úpadku jak
mentálnímu, tak fyzickému a také proti závislosti, protože mají moc vyvolat
motivaci se učit a rozvíjet. Navíc je tento silný potenciál využitelný v jakémkoliv
předmětu a u všech studentů.
Ve skutečnosti se však mnozí dospělí nejsou schopni zcela samostatně vzdělávat.
Spíše se dá říci, že jednotlivci zaujímají různé pozice na kontinuu vlastní osy,
nazvěme ji self-directedness, což znamená, že někteří jsou více autonomní a jiní
naopak méně autonomní.
Co se vzdělávání týče, dospělí s nižší úrovní vzdělání mají tendenci být závislejší,
než dospělí s vyšším vzděláním. (Terry, 2006) Takže bychom měli být zvláště
pozorní k povaze autonomie dospělého člověka a pomoci mu zvyšovat jeho vnitřní
motivaci, sebevědomí a účast na vzdělávacích aktivitách.
Kromě toho, individuální rozdíly mezi seniory se značně zvyšují s přibývajícím
věkem. Každý člověk ve vysokém věku je diametrálně odlišný, protože v průběhu
života prošel mnoho cest, které jej zformovaly jako jedinečnou individualitu. Každý
starší dospělý má jiné touhy a plány do budoucna.
Pro celé spektrum sebevzdělávání je podstatné správné užívání nástrojů, které
mohou proces učení ulehčit. Technologie hraje důležitou roli v moderní společnosti
a může být také skvělým pomocníkem při procesu sebevzdělávání.
Jak Clark poukazuje ve své výzkumné studii hlavně znevýhodněné skupiny lidí
mohou profitovat z použití technologie.
10
Memorandum o Seberealizaci a Kvalitním Stáří Seniorů
Chu a Tsai (2009) zdůrazňuje, že sebevzdělávání na internetu je vhodný způsob
zejména pro seniory v nevýhodné situaci. Je to opravdu skvělý prostředek jak
pomoci lidem (od 45 do 59 a nad 60 let) překonat různé bariéry při učení. Navíc
internet je při vzdělávání charakteristický tím, že je nejpohodlnější a finančně
efektivní, může si ho dovolit každý a vydrží celý život. Tyto charakteristiky internetu
jsou
důvodem,
proč
je
nástrojem,
který
jde
tak
dobře
dohromady
se sebevzděláváním.
Akční princip
(Doporučení pro tvůrce legislativy v oblasti sociálních služeb, vzdělávání
a odborné přípravy)
Podle výsledků výzkumu projektu Paladin a zkušeností zúčastněných odborníků
by se dalo v této fázi shrnout několik legislativních doporučení:
•
Sebevědomí seniorů by mělo být podpořeno, povědomí o jejich užitečnosti
by mělo být posíleno prostřednictvím podpory a nabízením různých programů
směřujících k zvýšení jejich informovanosti. Postoje seniorů by měly být
změněny tak, aby senioři pozitivně vnímali vlastní obraz, obraz starších lidí.
•
Pomoc musí být poskytnuta lidem nad 50 let při získávání “moderních“
dovedností a znalostí. To by vyžadovalo, aby vzdělávání dospělých nebylo
jednostranně zaměřeno pouze na úspěšnost na trhu práce, ale všechny formy
celoživotního vzdělávání by měly být podporovány, aby byli následně senioři
schopni získat dovednosti, které potřebují. Zdraví, aktivita, vzdělávání,
občanství a finance byly potvrzeny jako klíčové oblasti pro starší lidi. Rozvoj
schopností v těchto oblastech bude mít pozitivní vliv na jejich každodenní život.
•
Připravenost pro samostatné učení u starších lidí může být podporována
online nebo offline výcviky, které zajistí získání schopnosti sebevzdělávat se
v každé situaci, v každém kraji, univerzitě, kulturním centru a knihovně. "Lektor
sebevzdělávání seniorů" nebo "senior pedagog" profese by měla být vytvořena
jako nové povolání (jako vznikl vzdělavatel dospělých důsledkem potřeby
vzdělávat dospělé).
•
Učení, vedení a všechny formy "vzdělávání seniorů" by neměly být
omezeny na seniory samotné. Mezigenerační vzdělávání by mělo být
11
Memorandum o Seberealizaci a Kvalitním Stáří Seniorů
podporováno, a to nejen jako flexibilní metodika pro zlepšení učení, ale také
jako strategie k posílení solidarity a sociální soudržnosti.
•
Vlastní organizace seniorů by měla být podporována, pokud jde o volný čas
seniorů, o jejich vzdělávání a jejich zaměstnání. Nicméně je důležité zdůraznit,
že schopnost sebeřízení je v kódu DNA většiny podnikatelů a připravenost učit
se je třeba podporovat, protože to může hrát důležitou roli při podnikatelském
vzdělávání dospělých a starších lidí. Využívání nástrojů, které byly vyvinuté
projektem Paladin, na zvýšení schopnosti samostatného učení starších lidí je
třeba podporovat na globální úrovni.
•
Členové starší generace, jsou spíše ochotni přijmout informace od lidí
v svého věku. Tento postoj může být překonán za pomoci mezigeneračních
prostředníků. Starší lidé by měli být podporování a mělo by se jim dostat
pomoci, která podpoří jejich seberealizaci a sebeřízení. Buď sami nebo
ve spolupráci s mladšími generacemi, starší lidé mají velký podnikatelský
potenciál, který lze využít k vytvoření vlastního podnikání (ziskového nebo
neziskového).
Podnikatelské
vzdělávání
spolu
s
národními
programy
na podporu podnikání by měly být vytvořeny.
PALADIN výzkum potvrdil některé hypotézy z literatury. Ty je třeba také
respektovat při navrhování vzdělávacích programů:
•
Volba o tom co, jak a kdy se učit by měla spočívat na studentech (student
se nemusí přizpůsobit "programu", naopak "program" je tu proto, aby se
přizpůsobil studentovi).
•
Rozvojové potřeby dospělých by měly být respektovány.
•
Individuální rozdíly by měly být brány v úvahu.
•
Tempo studujících je třeba respektovat. Samostatná práce je příležitostí
k pokroku pro mnohem rychlejší nebo pomalejší studenty v závislosti
na individuálních schopnostech. Každý člověk potřebuje svůj čas.
•
Flexibilní plán by měly být k dispozici.
•
Přátelské a příjemné učební prostředí by mělo být vytvořeno.
•
Bariéry by měly být odstraněny.
12
Memorandum o Seberealizaci a Kvalitním Stáří Seniorů
•
Vzájemná spolupráce studentů by měla být podporována.
Je známo, že strategie celoživotního učení by měly nalézt rozličnější, flexibilnější
a přitažlivější cesty (Rada, 2009), proto je díky svému potenciálu sebevzdělávání
považováno za velmi účinný nástroj k posílení připravenosti na samostatné učení
pro seniory, a to zejména pro ty, kteří jsou ve znevýhodněné pozici.
Reference
Oliveira, A. L., Vieira, C., Nogueira, S., Lima, M., Alcoforado, L., & Ferreira, J. A.
(2011). PALADIN, WP3 development Report: Development of Self-directed
Learning Readiness Scales for disadvantage seniors in health, activity, education,
citizenship and finances. Coimbra: Universidade, Faculdade de Psicologia e de
Ciências da Educação.
Collins, A. (2006). How society can foster self-directed learning. Human Development,
49(4), 225-228.
Dynan, L., Cate, T., & Rhee, K. (2008). The impact of learning structure on studentsʼ
readiness for self-directed learning. Journal of Education for Business, 84(2), 96100.
Clark, K. (2005). Serving underserved communities with instructional technologies:
Giving them what they need, not what you want. Urban Education, 40(4), 430-445.
Council (2009). Council conclusions of 12 May 2009 on a strategic framework for
European cooperation in education and training (‘ET 2020’). OJ C 119 28.5.2009
(2009/C 119/02) . Council of the European Union.
Zarifis, G. (2010). Disadvantage seniors in Europe: Main identifiers: A desk research
approach. In http://projectpaladin.eu/wp-content/uploads/2010/11/7c.pdf
Chu, R. J.-C., & Tsai, C.-C. (2009). Self-directed learning readiness, internet selfefficacy
and
preferences
towards
constructivist
internet-based
learning
environments among higher-aged adults. Journal of Computer Assisted Learning,
25(5), 489-501.
Terry, M. (2006). Self-directed learning by undereducated adults. Educational
Research Quarterly, 29(4), 28-38.
13
Memorandum o Seberealizaci a Kvalitním Stáří Seniorů
Seznam literatury
Clinton, G., & Rieber, L. P. (2010). The Studio experience at the University of Georgia:
an example of constructionist learning for adults. Educational Technology
Research and Development, 58(6), 755-780.
McMillan, S. J., & Macias, W. (2008). Strengthening the safety net for online seniors:
factors influencing differences in health information seeking among older internet
users. Journal of health communication, 13(8), 778-92.
McMillan, S., Avery, E. J., & Macias, W. (2008). From Have Nots To Watch Dogs.
Information, Communication & Society, 11(5), 675-697.
Yamada, Masayuki (Department of Education, Akita University, Akita, J. (1994).
Yamada 1994.pdf. Educational Gerontology, 511-520.

Podobné dokumenty

Zlínský pes 2009

Zlínský pes 2009 dramaturgicky na poslední jubilejní ročník, současně ale přináší hned několik zásadních novinek. Nadále zůstává akcí, která nabízí studentům i veřejnosti především soutěžní přehlídky studentských f...

Více

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE MOZKU

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE MOZKU Projekt« Umění: základní lidská potřeba » N ° 2009-1-FR1-GRU06-07061 byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evr...

Více

article.download

article.download Výměna orgánů při mezinárodní spolupráci má být povolena pověřeným orgánem pouze tehdy, jestliže je prokázáno, že orgány mohou být vysledovány od dárce k příjemci a naopak a že orgány splňují požad...

Více

POTVRZENÍ O PŮVODU – PEDIGREE CERTIFICATE

POTVRZENÍ O PŮVODU – PEDIGREE CERTIFICATE vydané v souladu s rozhodnutím Komise 2005/379/ES pro obchod uvnitř Společenství

Více